BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN"

Transkript

1 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: / / Saksbehandler: Jeanette Nyseter Saksansvarlig: Kristine Hjellup Horne Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Formannskapet /18 Kommunestyret /18 Utendørs friidrettsanlegg i Bærum idrettspark på Rud - Konseptvalg og oppstart av planleggingsfase (BP2) Formannskapet /18 Innstilling: 1. Alternativ 1 for plassering av utendørs friidrettsanlegg i Bærum idrettspark legges til grunn for det videre planarbeidet. Dette innebærer oppløpsside fra sør til nord, tribunekapasitet på totalt 1000 tilskuere (hvorav 500 under tak) og et sekretariatshus over to etasjer i forlengelse av tribunen. 2. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige disposisjoner for å igangsette planleggingsfasen. 3. Rådmannen bes legge frem egen sak etter gjennomført planleggingsfase for fastsettelse av prosjektrammer og beslutning om gjennomføring. 4. Det etableres flomlys med muligheter for 500 lux i målområdet utenfor arrangementshuset for å sikre nødvendig lys for automatisk tidtagning. For øvrige områder på idrettsflaten legges det opp til lysstyrke 200 lux. Mindretallsanke: Harald Sævareid (SV) anket saken inn til kommunestyret til avgjørelse, jf. reglement for folkevalgte organers virksomhet Rådmannens forslag til vedtak:

2 1. Alternativ 1 for plassering av utendørs friidrettsanlegg i Bærum idrettspark legges til grunn for det videre planarbeidet. Dette innebærer oppløpsside fra sør til nord, tribunekapasitet på totalt 1000 tilskuere (hvorav 500 under tak) og et sekretariatshus over to etasjer i forlengelse av tribunen. 2. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige disposisjoner for å igangsette planleggingsfasen. 3. Rådmannen bes legge frem egen sak etter gjennomført planleggingsfase for fastsettelse av prosjektrammer og beslutning om gjennomføring. SAKEN I KORTE TREKK Saken gjelder valg av konsept for etablering av nytt utendørs friidrettsanlegg på Rud jf. vedtak i Kommunestyret KST 041/17 og 042/17 Nadderud idrettspark - konseptvalg og Formannskapet FSK 009/18 Nadderud stadion - Oppfølging av vedtak fra KST 042/17. Tidligere behandling Fra vedtak i KST-sak 041/17 ( ) Nadderud idrettspark - konseptvalg: 1. «Bærum kommune realiserer ny fotballstadion på Nadderud og friidrettsarena på Rud. Ambisjonsnivået for ny fotballstadion skal være et nøkternt og funksjonelt anlegg med tilskuerplasser. 2. Det utredes parallelt et friidrettsstadion i samarbeid med Tyrving, med fokus på blant annet å imøtekomme dagens krav til fasiliteter, vindforhold og tribunekapasitet med sikte på å finne beste løsning for friidretten.» I tillegg er saken behandlet i Kommunestyret, sak 042/17 Nadderud Idrettspark konseptvalg - tilleggsvurderinger. Fra vedtak i KST-sak 042/17 ( ): 1. «Kostnadsreduserende tiltak i stadionanlegget og omkringliggende fasiliteter på Nadderud og ved friidrettsanlegget på Rud vurderes. 2. Friidretten sikres et stadionanlegg på Rud, som ivaretar friidrettens behov. 3. Det vurderes mulighet for å inkludere skytebane i en av stadionene.» Saken er også behandlet i Formannskapet FSK 009/18 ( ) Nadderud stadion - Oppfølging av vedtak fra kommunestyresak 042/17, der det blant annet ble fattet følgende vedtak: Rådmannens oppfølging av Kommunestyrets vedtak i saken «Nadderud stadion konseptvalg tilleggsutredning» (KST 042/17) tas til orientering, herunder: 1. Investeringsprosjektene knyttet til nytt fotballstadion og nytt friidrettsanlegg vil følges opp i tråd med investeringsreglementet med egne saker for beslutning om oppstart av planleggingsfase og gjennomføringsfase. Det etableres en referansegruppe for det videre arbeidet. Referansegruppen skal bestå av fire folkevalgte representanter, én representant fra Stabæk fotball, én representant fra BIR og én representant fra Tyrving. 1. Også Tyrving ILs behov skal ivaretas i tråd med tidligere vedtak. Status for arbeidet med nytt utendørs friidrettsanlegg

3 Konseptfasen for anlegget er nå gjennomført. Denne saken legges frem til behandling for å forankre konseptet og starte planleggingsfasen. Konseptanalysen har hatt som mål å beskrive et forslag til løsning som ivaretar friidrettens behov og samtidig tar hensyn til andre idrettsaktiviteter i Bærum idrettspark (BIP). Det er gjort enkle vurderinger vedrørende alternativ plassering av anlegget. De er basert på innhentede rapporter, henholdsvis grunnundersøkelser og rapporter for vind, lyd og lys. Innspill fra IL Tyrving (ILTY) og Bærum Idrettsråd (BIR) er også tatt med. Det er gjort overordnede usikkerhetsvurderinger av kostnadene, og saken redegjør for prosjektets foreløpige kostnadsestimat. Beslutninger ved beslutningspunkt 2 (BP2) 1. Omfang og kvalitet Friidrettsanlegget som foreslås oppfyller de krav som stilles for å kunne gjennomføre nasjonale arrangementer og mesterskap. I tillegg blir det tilrettelagt for at større arrangementer skal kunne avholdes i fremtiden. Rådmannen foreslår at det bygges tribune med sitteplasser til 1000 tilskuere, hvorav 500 plasser er under tak. Anlegget bygges med 8 løpebaner og 2 ekstra sprintbaner. Gressmatten foreslås anlagt med naturgress og vil, i tillegg til friidrett, kunne brukes til både organisert og uorganisert fotball. Banen vil ikke tilfredsstille fotballforbundets krav til banestørrelse. Rådmannen foreslår at det bygges et eget sekretariatshus i tilknytning til sittetribunen. Det planlegges ikke egne garderober i anlegget. Eksisterende garderober ved kunstisanlegget kan brukes ved behov. Teknisk sett blir anlegget tilrettelagt slik at større arrangement kan gjennomføres på en god måte, både for utøvere og publikum. For øvrig legges det opp til høy grad av sambruk med øvrige anlegg i BIP med tanke på møterom, garderober-, kiosk-, toalett-, og parkeringsfasiliteter. Rådmannen foreslår at anlegget klargjøres for et fremtidig lysanlegg, og at priser for bygging av dette hentes inn som opsjonspriser. Det vil tilrettelegges for oppstilling av mobile tribuner etter behov ved større arrangementer. Dette gjøres ved å fundamentere og etablere et stabilt underlag for mobile tribuner. Dette gir samtidig grunnlag for fremtidig eventuelt utvidelse av det permanente tribuneanlegget. Det vil også tilrettelegges for en fremtidig utvidelse av sekretariathuset på samme måte hvor asfaltert område kan benyttet som oppstillingsplass frem mot en eventuell utvidelse. Idrettslaget mener i sitt høringsinnspill at det er behov for større tribunekapasitet i anlegget og at flomlysanlegg må bygges nå. I punkt 5 redegjør rådmannen noe nærmere for innholdet i disse forslagene, for kostnader som påløper dersom de skal realiseres og for muligheten for å hente inn opsjonspriser på elementene i forbindelse med anbudsprosessen. 2. Plassering på området Det er fremmet flere forslag til hvordan anlegget kan plasseres innenfor BIPs område. Etter en nærmere vurdering, også basert på anlegget i forhold til øvrige aktiviteter i parken, er to mulige

4 plasseringer videreført og undersøkt nærmere. Ut fra en samlet vurdering av idrettslige forutsetninger, vindforhold, forhold knyttet til støy fra lyd og lys, grunnforholdene i området, nabovurderinger og muligheten for å videreutvikling av idrettsparken, anbefaler rådmannen at alternativ 1 legges til grunn for planleggingsarbeidet. Vurderingen er også gjort i lys av kommunestyrets vedtak om å ivareta friidrettens interesser. I del 2 er det gjort nærmere rede for høringsinnspill og de ulike forhold som er vurdert. 3. Lysanlegg Flomlys er gitt en særskilt vurdering. Utendørsanlegget vil ha sin primære brukstid i perioden apriloktober. Tyrving kommer til å trene innendørs utenom konkurransesesongen. Det er derfor begrenset behov for et slik anlegg, og rådmannen mener derfor at det må tas de hensyn som trengs til at nabobebyggelsen ikke påføres unødvendig «lysstøy» fra anlegget. Idrettslaget er ikke uenig i at behovet er begrenset, men mener likevel at manglende lys vil sette unødige grenser for bruk av anlegget til trening når det blir mørkere kvelder. Rådmannen foreslår at det ikke etableres flomlys i anlegget. Dette er også begrunnet i kostnadsbilde. Imidlertid blir det lagt opp til å gjøre nødvendige forberedelser med tanke på at lysanlegg kan komme senere. 4. Fremdriftsplan for prosjektet Prosjektet er veldig presset på fremdrift. Skissert fremdrift er optimistisk og avhenger av at det ikke dukker opp hindringer eller skjer uforutsette hendelser. Friidrettsanlegget kan, dersom alt går som planlagt, stå ferdig til august Da må fremdriften følges som skissert under. Usikkerheter som kan påvirke fremdriften er nærmere belyst i sakens del 2. Politisk sak BP2 (fastsettelse av konsept) Juni 2018 Konkurransegrunnlag Mai september 2018

5 Konkurransefase Evaluering av tilbydere Desember 2018 Politisk sak BP 3 (fastsettelse av rammer) Januar 2019 Kontraktsinngåelse med totalentreprenør Januar 2019 Detaljprosjektering og bygging Januar 2019 juli 2020 Estimert ferdigstillelse August Foreløpig estimert prosjektkostnad Så langt i prosessen er estimat av investeringskostnaden grovt vurdert med bakgrunn i erfaringsprosjekter til kr. 50 millioner inkl. mva. Det har vært understreket at estimatet inneholdt mange usikkerheter og ikke var vurdert ut fra lokale forhold.etter konseptanalysen kan brutto investeringskostnad for prosjektet anslås til kr. 90 millioner inkl. mva. Det forventes at prosjektet kan få ca kr. 5 millioner i tilskudd (spillemidler) fra Kulturdepartementet. Prosjektet vurderes å være berettiget til 100% mva kompensasjon. Årsaken til et såpass mye høyere estimat, skyldes primært utfordrende grunn- og overvannsforhold på området. Det er gjennom våren 2018 gjennomført omfattende grunn-undersøkelser der friidrettsanlegget skal etableres. Dette har medført at prosjektkostnadene til grunnarbeider, oppbygging av underlag, samt dreneringssystem er blitt høyere enn tidligere lagt til grunn og utgjør ca 1/3-del av kostnadene. I del 2 er dette noe nærmere beskrevet. Kalkylen legger til grunn et nøkternt friidrettsanlegg, basert på de forutsetninger som rådmannen vurderer må legges til grunn for å ivareta friidrettens behov for fremtiden. ILTY har gjennom sitt høringsinnspill informert om at de mener at kommunens anbefalte forslag ikke i tilstrekkelig grad ivaretar friidrettens ønsker i forhold til tribunekapasitet. Friidretten har også spilt inn at det er behov for et flomlysanlegg, men at bruk av lysanlegg vil være begrenset. Økt tribunekapasitet og lysanlegg vil være meget kostnadsdrivende for prosjektet. Rådmannen vil be om opsjonspriser på disse i totalentreprisekonkurransen, så elementene kan vurderes ved beslutning om gjennomføring (BP3). 6. Gjennomføringsmodell Vurdering av gjennomføringsmodell er gjort med særlig tanke på grunnforhold og risiko for fremtidige setninger. Prosjektet er vurdert å egne seg best for en totalentreprise, hvor kommunen inngår kontrakt med én entreprenør for hele byggingen. Det vil være viktig å sikre et konkurransegrunnlag som retter seg tydelig mot grunnentreprenørmarkedet som er de som har beste forutsetningene for å håndtere utfordringene knyttet til grunnforhold.

6 Prosjektet vil følge opp tiltakene i klimastrategiens handlingsplan. Sekretariatshuset skal bygges etter passivhus standard og oppfylle Teknisk forskrift (TEK17) med lavt energi- og varmebruk på vinteren, og vil kunne sambrukes av de idrettene som har aktiviteter på BIP i vintersesongen. Videre skal det etterspørres klimakloke løsninger for design, materialer og energikonsept, bygningsprodukter med lave klimagassutslipp, energibudsjetter, fossilfri byggeplass og klimagassregnskap. 7. Driftsmodell og driftskostnader Det nye friidrettsanlegget i BIP planlegges med kommunal drift. En av synergigevinstene i BIP er at kommunalt ansatte, ved noe omprioritering av oppgaver, har kapasitet til å utføre nødvendige driftsoppgaver. Enkelte brukerrelaterte oppgaver kan avtales med ILTY, og vil reguleres i avtale mellom ILTY og Bærum kommune. Det er ikke planlagt inntektsbringende aktivitet i anlegget. Det planlegges derfor med et driftsunderskudd og det er foreslått lagt inn kr 0,9 mill. i årlige kostnader i driftsbudsjettet for kommunens nye driftsoppgaver fra ,5 mill er drift og vedlikehold av idrettsanlegget og 0,4 mill er drift og vedlikehold av sekretariatsbygget. Rådmannens vurdering og anbefaling Samlet sett vurderer rådmannen de valg som foreslås i punktene ovenfor, som en god løsning for nytt friidrettsanlegg på Rud. De ivaretar grunnleggende behov for friidretten, vil fremstå som et anlegg med gode forutsetninger for å drive utendørs idrett, er en nøktern løsning og kan gli godt inn sammen med øvrige aktiviteter på området Vedlegg: Høringsinnspill utendørs friidrettsanlegg. jan DEL 2 MER OM SAKEN: Formål og bakgrunn for saken Ved vedtak om etablering av ny Nadderud stadion i KST sak 042/17, ble det vedtatt å flytte friidrettsanlegget fra eksisterende anlegg på Nadderud og til Bærum Idrettspark (BIP) på Rud. Nadderud stadion har vært Bærums hovedanlegg for friidrett i snart 60 år. Det er gjennomført en rekke store arrangementer på Nadderud, i tillegg til fotballarrangementer. Blant annet NM i friidrett for alle klasser, Tyrvinglekene, Vivil-lekene og Tinestafetten, samt andre små og store stevner for barn og ungdom. Den årlige avviklingen av Tyrvinglekene og Vivil-lekene har ført til at Nadderud har fått en nasjonal betydning som friidrettsarena. Nadderud stadion har i dag, som følge av at dette er et fotballstadion, en tribunekapasitet på plasser. Il Tyrving (ILTY) har holdt til på Nadderud stadion siden åpningen i 1961, og har lang historisk tilknytning til stadion. Etter at klubben fikk nye trenings- og konkurransefasiliteter innendørs i BIP har klubben hatt stor vekst. ILTY er i dag Norges største friidrettsklubb. Klubben har medlemmer i alle aldre og med ulike ambisjonsnivå. Den nye friidrettshallen i BIP har også bidratt til å heve både det idrettslige nivået og klubbens attraktivitet overfor de beste utøverne. ILTY arrangerer Norges største friidrettsstevne både innendørs og utendørs. For tiden er Tyrvinglekene mer enn 50% større

7 enn det nest største arrangementet i landet. Behov Alle anleggene i BIP er tilgjengelige for både organisert og uorganisert bruk, og for skoler på dagtid. Dette vil det fortsatt bli lagt opp til. Kommunen har mottatt en henvendelse fra Akershus fylkeskommune om leie av utendørsanlegg i BIP i forbindelse med planlegging av en utvidelse av Rud videregående skole. Det er kommunen i utgangspunktet positive til. Uteområdet på Bærum idrettspark er i dag tilrettelagt for flere idrettsaktiviteter. Cricket og fotball sambruker deler av området i dag, hvor fotball har brukstid mandag til torsdag, og cricket i helgene. For å sikre god utnyttelse av området vil det fortsatt legges opp til høy grad av sambruk. Sambruk mellom cricket og baseball/softball lar seg gjøre på området, men på sikt er det behov for egne baner til hver av disse idrettene. Fotball har i liten grad benyttet området til nå, men vil bli ivaretatt på gressarealet på friidrett stadion, som vil bli i sambruk med friidrett. På sideområdene er det tilrettelagt baner for frisbeegolf, rollerderby og rulleski. Disse aktivitetene skal ivaretas i den videre planleggingen. Dette blir nærmere beskrevet i kapittelet som omhandler endringer i eksisterende anleggsstruktur. Det er viktig at ny friidrettsarena tilfredsstiller friidrettens nåværende og fremtidige krav og behov til et moderne friidrettsanlegg. I langtidsplaner for idrett er det ikke planlagt flere friidrettsanlegg i kommunen. Friidrett er en svært målbar idrett hvor tid, lengde, høyde, resultater og statistikk er helt sentral i idrettens identitet og evaluering. Å utvikle et stadion som tilrettelegger for best mulige prestasjoner slik at det er attraktivt for friidretten å avholde arrangementer på stadion, er viktig. For enkelte grener i friidrett er vindforhold svært avgjørende for forbedring av prestasjoner og gyldighet av rekorder (max 2m/s). Dette har igjen stor innvirkning på attraktiviteten for stadionanlegget og ILTYs arrangementer. I fremlagte vindrapport fremkommer det at vindstyrke på 2m/s ikke er uvanlig ved Bærum idrettspark. Det er derfor av stor betydning at anlegget plasseres på den mest hensiktsmessige måten i forhold til målt vindretning. Beskrivelse av anlegget og de alternative plasseringene Tilgjengelig areal på tomten i Bærum idrettspark er på ca. 53 daa. Kommunen er eier av idrettsområdet. Nytt utendørs friidrettsanlegget skal lokaliseres nord for kunstisbanen i idrettsparken. Anlegget blir ILTYs trenings- og arrangementsarena mellom april og oktober. På høst og vinter vil ILTY bruke anlegget innendørs i BIP. ILTY vil således samle all sin aktivitet i BIP både sommer og vinter. Basis for kvaliteter og utstyr Dagens anlegg på Nadderud stadion ivaretar de krav som stilles til stadion for gjennomføring av større internasjonale friidrettsarrangementer, men dimensjoneringen av tribuneanlegg er primært beregnet for større fotballarrangementer på elitenivå. Planlegging av nytt friidrettsanlegg legger til rette for å kunne gjennomføre nasjonale arrangementer og mesterskap, i tillegg til å tilrettelegge for at større arrangementer skal kunne avholdes i fremtiden. Det er også gjort vurderinger av hvilke kvaliteter anleggets elementer skal ha for å ivareta Bærum kommunes føringer for nøkternhet, funksjonell kvalitet og vedlikeholdsvennlighet.

8 Kvaliteter i friidrettsanlegget Punktene nedenfor refererer til undersøkelser og vurderinger som er gjort for å kunne komme med en anbefalt løsning. Anleggsutforming: Anlegget bør planlegges med 8 løpebaner. For å effektivisere trening og konkurranser i sprintdistanser, med flere utøvere i samløp, bør det planlegges med 10 baner på den ene langsiden. Anlegget bør forøvrig ivareta alle idrettsgrener som utøves på Nadderud i dag, slik at det kan ivareta Norges Friidretts Forbunds (NFIF) krav til friidrettsanlegg. Gressbanen på nytt anlegg bør planlegges med naturgress som grunnlag for kastøvelser og kunne benyttes til både organisert- og uorganisert friidrett, fotball og andre aktiviteter. Sekretariatshuset må ha nødvendige fasiliteter som tidtagerrom, speakerbod, 3 toaletter og enkelte kontorplasser/arrangementsrom. Sekretariatshuset skal kunne sambrukes med de idrettene som har aktiviteter på området. Huset bør ha en grunnflate på 120 m2 og etableres i 2 etasjer. Det bør tilrettelegges for en utvidelse av sekretariathuset som grunnlag for evt. fremtidig behov. En enkel heis i tilknytning til sekretariathuset og tribuneanlegget vil kunne ivareta kravene til universell utforming. Garderobefasiliteter, kiosk/kafeteria, og dopingkontrollrom forutsettes benyttet i ishallen og innendørsanlegget på BIP. Lysanlegg: Anlegget trenger ikke lysanlegg nå. BIP har store innendørs arealer for friidrett. Utendørs friidrettsaktivitet vil i stor grad foregå på sommeren og bruk av lysanlegget vil av denne grunn være minimal. Lysanlegget vil være svært kostnadsdrivende i prosjektet. Det kan likevel være riktig at det nå legges til rette for fremtidig etablering, hvor trekkerør til lysanlegg legges og fundamenter etableres. Dersom lysanlegg skulle etableres, ville det være behov for et anlegg med 500 Lux, som trengs for å gjennomføre trening og arrangementer på kveldstid, vår og høst. For å redusere lysforurensning for naboer ville det vært å anbefale lysmaster på ca 25m. høyde slik at lyset sentreres til anlegget og reduserer strølys til omgivelsene. Lydanlegg og støyreduserende tiltak: Det må etableres lydanlegg i friidrettsanlegget. Kvalitet på lydanlegget må avklares i planleggingsfasen. For å dempe støy er det anbefalt å etablere store og mindre skjermer, blant annet LED skjerm på ca 48 m2 på anleggets oppløpsside og mindre skjermer i tilknytning til tribuneanlegget for å annonsere aktiviteter og resultater. LED skjerm vil redusere behov for bruk av høyttaleranlegget og vil bidra til mindre lydforurensning mot bebyggelsen rundt. Utstyr: Det er enighet mellom kommunen, BIR og ILTY om at mye av «løst» friidrettsutstyr fra Nadderud stadion bør kunne gjenbrukes på ny stadion. Det må være avsatt midler i prosjektet til innkjøp av utstyr som er utdatert eller ikke mulig å ta med over til nytt anlegg. Det er ILTY som har ansvar for drift og vedlikehold av «løst» friidrettsutstyr på Nadderud stadion i dag. Anleggets påvirkning på nærmiljøet. Trafikk og parkering Det er gjort overordnede vurderinger av trafikksikkerhet, adkomst og parkering. ILTY bruker allerede fasiliteter i BIP i dag, og det nye friidrettsanlegget vil primært benyttes i sommerhalvåret.

9 Trafikkøkningen som følge av den nye friidrettsanlegget vurderes å være såpass beskjeden på normale dager i sommerhalvåret at dette neppe skaper nye avviklingsproblemer av betydning. Dette selv om også øvrig virksomhet i området øker noe; hhv. planlagt ny svømmehall og utvidelser av skoler. Ut fra erfaringstall fra Nadderud vil det være 5-6 større arrangementer i året på nytt friidrettsanlegg, men i fremtiden vil det kunne bli noen flere arrangementer. Dette vil genere økt parkeringsbehov over 1-3 dager pr. arrangement. Erfaringene i dagens situasjon er at det er mye ledig parkeringskapasitet ved eksisterende idrettsanlegg, spesielt i sommerhalvåret. Det planlegges derfor ikke for økt parkeringskapasitet i prosjektet. Parkering ved Plantasjen, nærliggende skoler og evt. driftsstasjonen på Rud vil kunne benyttes ved større arrangementer. Disse har gangavstand til BIP. Det vil legges opp til bruk av miljøvennlig transport, med et godt sykkelparkeringstilbud. Behovet anslås normalt til å være sykkelparkeringsplasser. Det vurderes etablering av en base for bysykkel i BIP, men etablering av slikt tilbud vil ikke inngå i dette prosjektet. Det forutsettes at en stor andel tilreisende vil reise kollektivt. Gang-/sykkelveiforbindelsen langs Hauger skolevei og i retning bl.a. Kolsås T er nylig oppgradert og har god standard. Det vil etableres ny adkomst til anlegget, i tillegg til to etablerte. Gangforbindelser mot fortauene rundt Plantasjen og til gangsykkelveien langs Hauger skolevei opparbeides som en del av prosjektet. Endringer i eksisterende anleggsstruktur Etablering av friidrettsanlegget medfører endring av eksisterende anleggsstruktur, uavhengig av plassering. Ulike idrettsgrener blir påvirket i ulik grad. Rulleskiløype vil bli lagt om i nye anlegget, uavhengig av hvilken plassering som velges. Ved enkle grep vil denne følge rundt det nye stadionanlegget. Det er vurdert at denne endringen ikke vil ha noen påvirkning på kvaliteten for rulleskiløypen. Cricketbanen må flyttes og samlokaliseres med dagens baseballbane, men vil fortsatt opprettholde sin størrelse uavhengig av de foreliggende alternativene. Softball og Cricket vil få permanent sambruk på eksisterende softball bane. Det vil etableres et sikkerhetsnett som vil skille baseball fra rulleskiløypene, og for å skape en tilstrekkelig sikkerhet for samtidig bruk av cricket, baseball, rulleski og friidrett. Rollerderby vil få nytt sted på området og avklaringer knyttet til dette vil gjennomføres i planleggingsfasen. Frisbeegolfbanen må justeres, og mulig reduseres. Frisbeegolfbanen er etablert som et nærmiljøanlegg, hovedsakelig basert på egenorganisert bruk. Det stilles ikke strenge krav til utforming og plassering. Når endelig plassering av friidrettsanlegget er avklart, vil frisbeegolfbanen bli justert i forbindelse med detaljplanleggingen. Fotball vil få brukstid på gressarealet på friidrettsanlegget, men friidrett vil bli prioritert ved fordeling av brukstid. For øvrig vil annen idrett ikke bli berørt som følge av det nye friidrettsanlegget. To alternative plasseringer av anlegget vurderinger Det er kommet inn innspill fra ILTY og BIR og omkringliggende vel som er vurdert i analysen. Innspill på 3 alternative plasseringer fra Hauger Park vel er vurdert å ikke være aktuelle. I konseptanalysen er det derfor valgt å gå videre med alternativ 1 og 2 fra hhv. ILTY og BIR. I prinsippet er de to alternativene forholdsvis like; de inneholder det samme, men plasseringen er forskjellig. Alternativ plassering 1 ILTY har fremmet forslag om plassering av friidrettsanlegget, hvor banen er lagt med oppløpssiden fra sør til nord, og hvor tribuneanlegget utgjør østveggen i anlegget. ILTY har i sin beskrivelse av

10 alternativet presisert betydningen av optimale vindforhold. I sin redegjørelse sier ILTY: «Den fremlagte vindrapporten fra Meteorologisk institutt viser at den fremherskende vindretningen er sørlig på ettermiddags- og kveldstid når det fleste av stevnene på stadion vil finne sted. Derfor ønsker vi at banen legges langs aksen sør/nord der den normale oppløpssiden, med tribuneanlegget, blir liggende fra sør til nord og tribuneanlegget utgjør "østveggen" i anlegget». Plasseringen av banen er basert på de vindforhold som er dokumentert ved rapport fra Meteorologisk institutt (MET), og ILTY mener at denne plasseringen av banen optimaliserer vindforholdene. Dette støttes også av MET. Alternativ plassering 2 BIR har fremmet et forslag hvor banen er orientert om lag øst-vest med tribuner på sørsiden. BIR er av den oppfatning at dette alternativet ivaretar de andre idrettene, og muliggjør videreutvikling av BIP med flere fremtidige nærmiljøanlegg på en bedre måte. I tillegg mener BIR at deres forslag er mest gunstig i forhold til nærhet til drift og til infrastruktur i BIP for øvrig, ivaretakelse av eksisterende aktiviteter, drift av is anlegget og mer funksjonell plassering av nærmiljøanlegg.

11 Støyvurderinger knyttet til lydanlegg Det er gjennomført simulerte beregninger for å vurdere hvilken konsekvens lydanlegget vil ha for omgivelsene ift. lydforurensning. Resultatene som foreligger er vurdert opp mot veileder «IS 0327 Musikkanlegg og helse for støy utenfor fasade», og gjelder for inntil 6 arrangementer i året. De to alternativene vurderes til å være relativt like når det gjelder støykonsekvenser for nabobebyggelsen. Alternativ 1 gir noe lavere resultater. De mest utsatte boliger får Lp, Aeq,30min 70 db for begge alternativer. Dette tilfredsstiller grenseverdien for dag og kveldstid gitt i veilederen for «Musikkanlegg og helse for støy utenfor fasade». Kommunen ønsker ikke å legge sterke begrensninger for fremtidig bruk av anlegget og hvor mange arrangementer som skal avholdes i året. Det kan være behov for å gjøre avklaringer med Miljørettet helsevern i planleggingsfasen for å sikre at støy mot omgivelsene ikke overskrider gjeldende krav. Støyrapporten peker på ulike tiltak for å minimere støy mot naboer. I prosjektet vil følgende tiltak iverksettes:

12 Det skal etableres skjermer som viser resultater under arrangementer og trening. Dette vil redusere behovet for bruk av høyttalere vesentlig. Regulere brukstid: Etablere regelverk som begrenser banens brukstid vil bli vurdert. Aktivitet i perioden mellom kl vil være til ekstra stor sjenanse for nærliggende boligbebyggelse og skal ikke forekomme. Redusere lydnivå ved kildene. Bruk av lydanlegg skal kun foregå under arrangement. Lydanlegget skal være innelåst for å unngå ukontrollert bruk. Lysstøy Det er gjennomført simulerte beregninger for lys i det nye anlegget for å få et bedre bilde av lysforurensning mot omgivelsene. For å sikre idrettens krav til lys på banen, ville det vært nødvendig med et lysanlegg med 500 lux og behov for 6 master rundt anlegget. Lys fra høye master vil sentreres på banen og minimere strølys/lysstøy mot naboer. Beregningene er utført med bakgrunn i 25 m høye master. Beregningene har gitt de resultatene som fremkommer av tabellen under: Begge de alternativer som er presentert, tilfredsstiller kravene til lysforhold. Vindforhold I følge vindrapport fra MET er området ved Rud utsatt fra vind fra nordvest. I følge målingene er forekomst av denne vindretningen ikke særlig tiltredende i den tiden banen skal brukes til arrangementer, altså på sommeren. MET skriver i sin rapport bl.a. at «Rud-området har, sett i en større sammenheng, lite vind, men for friidrettsmiljøet er det viktig å ha størst mulig andel gyldig medvind, det vil si mellom 0 og 2 m/s langs løpebanen. Dette vil avhenge av hvordan oppløpssiden legges i forhold til de dominerende vindretningene.» Anbefalingen fra MET er allikevel å gjennomføre tiltak som å legge banen mot nordøst eller på annen måte skjerme for den dominerende vindretningen. I mail av fra MET står det at det «Tilsynelatende gunstigst å

13 legge banen mot nordnordøst», og underbygger med dette plassering 1. Sammenlikning av alternativene Under følger en tabell som viser de ulike plasseringene sett mot hverandre Parametere Alternativ plassering 1 Alternativ plassering 2 Vindforhold Er optimal ift. vindforhold, jf. MET og ILTY. Har ikke tatt hensyn til vindforhold. Lysforhold (beregnet med PerfectPlay) Lydforhold Grunnforhold Mulighet for utvikling av småanlegg i fremtiden Naboinnspill Ivaretar kravene til strølys mot eiendom i NS-EN12193:2007. Maksimal eksponering er 1,73, bør ikke være mer enn 5. Ivaretar kravene til lydforhold i IS-0327 Musikkanlegg og helse for støy utenfor fasade. Det planlegges med støyreduserende tiltak. Ut fra et geoteknisk synspunkt synes det ikke å være store forskjellene på hvor man velger å plassere friidrettsanlegget sett ut fra grunnforholdene. Alternativ 1 og 2 anses å være likestilt i forhold til anbefaling av plassering. Muliggjør eventuell fremtidig utvikling av småanlegg i BIP. Kjonejordet Vel har uttalt i Planutvalget at de foretrekker denne plasseringen. Ivaretar kravene til strølys mot eiendom i NS-EN12193:2007. Maksimal eksponering er 1,99, bør ikke være mer enn 5. Ivaretar kravene til lydforhold i IS-0327 Musikkanlegg og helse for støy utenfor fasade. Det planlegges med støyreduserende tiltak. Ut fra et geoteknisk synspunkt synes det ikke å være store forskjellene på hvor man velger å plassere friidrettsanlegget sett ut fra grunnforholdene. Alternativ 1 og 2 anses å være likestilt i forhold til anbefaling av plassering. Muliggjør eventuell fremtidig utvikling av småanlegg i BIP. Hauger Park sameie har uttalt i Planutvalget og ved innsendt innspill at de foretrekker denne plasseringen. Usikkerhet i prosjektet Under er de største usikkerhetene i prosjektet beskrevet. Disse usikkerhetene har både kostnad- og fremdriftskonsekvens. Kostnadskonsekvensen er vurdert i intern usikkerhetsanalyse av det foreløpige kostnadsestimatet. I tillegg til de beskrevne usikkerhetene vil markedet kunne påvirke kontraktsprisen i både positiv og negativ retning. Grunnforhold Setningsskader: Et friidrettsanlegg har svært strenge krav til planhet. Dette medfører høye krav til egnethet i prosjekterte løsninger og utførelsen av disse for å forhindre setningsskader som gir sprekkdannelser i tartan-/sportsdekket. Området ved BIP er svært setningsutsatt på grunn av høy grad av bløte masser og kvikkleire. Dette har medført et behov for å gjennomføre grundigere undersøkelser i konseptfasen. Grunnen er allerede forbelastet i ca. 5 år med masser fra utgravingen den gang BIP ble bygget. Dette bidrar til å redusere sjansen for fremtidige setninger. Det er noen usikkerheter i at det stedvis har vært en begrenset overfylling, noe som skyldes topografien i området. Før utgraving og masseutskifting må det gjøres en grundigere vurdering med tanke på om forbelastningen stedvis kan ha vært svært begrenset. Sekretariatshuset og tribuneanlegget skal peles og vil ikke være setningsutsatt. Forurensede masser: Grunnundersøkelser viser begrenset forekomst av forurensede masser i

14 tiltaksklasse 2, men omfanget er noe usikkert. Forurensede masser i tiltaksklasse 2 kan i prinsippet omdisponeres på egen tomt, men med bakgrunn i setningsømfintlige grunnforhold på området, vil dette ikke være mulig. Det medfører at forurensede masser må kjøres bort og deponeres ved godkjent deponi. Det vil utarbeides egen miljøteknisk tiltaksplan før gravearbeidene starter. Overvannsproblematikk: Grunnvannsstanden på området er høy, stedvis 0,5 m. under dagens terreng. I tillegg er det stor avrenning mot området fra bla. Kolsåstoppen. I utgangspunktet skal overvann håndteres på egen tomt, men for å håndtere overvannet tilstrekkelig må det vurderes å opprette kobling mot fordrøyningsbasseng ved BIP. I anleggsperioden kan det være behov for å pumpe overvann ut av byggeområdet. Strategi for overvannsproblematikk vil bli utarbeidet av entreprenør i planleggingsfasen, i nært samarbeid med kommunen. Infrastruktur i grunnen Innledende kabelpåvisning viser at det går høyspenttraseer og kabelføringer over tomten hvor friidrettsanlegget skal plasseres, gjeldende både for plassering 1 og 2. Det vil være behov for å legge om trasé for høyspentkablene, og dette må gjennomføres før arbeidene med friidrettsanlegget starter. Det vil være behov for en ny kabelpåvisning i planleggingsfasen, og påfølgende tett dialog med Hafslund i forhold til prosjektering og gjennomføring av eventuelle tiltak. Regulering Eiendommen er i dag omfattet av to reguleringsplaner, hvorav begge er idrettsformål. Regulering av eiendommen vil kunne gjennomføres ved en endring av eksisterende planer. Dersom tiltaket «i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder» jf. pbl 12-14, kan endringen gjennomføres som en mindre endring. I dette tilfelle vil Kommunestyret kunne delegere til planmyndigheten å treffe vedtak. Dersom det av ulike årsaker (krav til nye målinger, vurdering av alternative plasseringer mm) kreves full reguleringsprosess, med offentlig ettersyn, 2. gangs behandling og kommunestyrevedtak, vil fremdriften trolig forskyves i fire måneder (fra oktober 2018 til februar 2019). Markedsrisiko Det er høy aktivitet i bygge og anleggs markedet. Manglende tilbyder og konkurranse vil påvirke både fremdrift, kvalitet og økonomi i prosjektet. Økonomiske vurderinger I KST sak 041/17 og 042/17 ble utendørs friidrettsanlegg på Rud presentert med et estimat for kostnad på kr 50 millioner. Estimatet var del av rammen for bygging av ny Nadderud stadion. I saken ble det understreket at kostnader var beheftet med stor usikkerhet så tidlig i prosjektfasen. På det tidspunktet var hverken ambisjonsnivå knyttet til for eksempel tribuneplasser og fellesfasiliteter avklart. Heller ikke var grunnforholdene og infrastruktur i bakken undersøkt. I konseptanalysen for prosjektet er prosjektkostnadene vurdert nærmere. Det er gjennom våren 2018 gjennomført omfattende grunnundersøkelser på området hvor friidrettsanlegget skal etableres. Området ved BIP viser seg å være svært setningsutsatt med bakgrunn i bløte masser og kvikkleire. Grunnforholdene medfører behov for større masseutskiftninger hvor en mindre del er forurenset, men allikevel er kostnadsdrivende. I tillegg viser prøver at grunnvannsstanden på området er høy, stedvis 0,5 m. under dagens terreng. I tillegg er det stor avrenning mot området fra bla. Kolsåstoppen. Overvannsforhold på stedet medfører store dreneringstiltak som fordyrer

15 prosjektet. Videre er det nå også utredet og estimert hva det vil koste å tilpasse øvrige småanlegg på BIP. Kostnadskalkyle Det er utarbeidet en grov kostnadskalkyle med bakgrunn i erfaringstall fra lignende prosjekter. Beregningene er gjennomført med grunnlag i de forutsatte kvaliteter i prosjektet. Da dette prosjektet er beheftet med stor usikkerhet knyttet til grunnforhold, er disse kostnadene estimert høyere enn erfaringsprosjekter. Det er innhentet ekstern bistand for vurdering av kostnader knyttet til grunn- og fundamenteringsforhold. Det er gjennomført intern usikkerhetsanalyse av kostnadsestimatene. Foreløpig estimert prosjektkostnad er beregnet til kr 90 millioner. Diagrammet viser kostnadsfordelingen i prosjektet. Handlingsrommet for å redusere kostnader er begrenset, da prosjektet allerede har et nøkternt ambisjonsnivå, eksempelvis knyttet til tribunekapasitet og utelatelse av lysanlegg. Kalkylen legger til grunn et friidrettsanlegg som på en nøktern måte er i stand til å ivareta friidrettens behov. Grunnarbeidene inkluderer fundamentering, utgraving og bortkjøring av masser, adkomstveier og rigg/driftskostnader. Oppbygging av underlaget må gjøres slik at det ikke oppstår setninger i sportsdekket/tartandekket i fremtiden. Denne posten inkluderer naturgress på indre bane og asfaltering av arealer rundt banen og trafikkarealer. Friidrettsanlegget inkluderer sekretariathuset, idrettslig utstyr, tribuneanlegget samt endringer i eksisterende idrettsanleggsstruktur. Anlegget er planlagt med nøktern tribunekapasitet. Lysanlegg er fremmet som en opsjon. VA og EL inkluderer etablering av overvannsløsning/dreneringsløsning og annen teknisk infrastruktur. Generelle kostnader tilsvarer kapittel 8 i bygningsdelstabellen, og inneholder blant annet kostnader til rådgivere, byggherreombud og prosjektansvarlig. IL Tyrvings ønskerilty har gjennom sitt høringsinnspill informert om at de mener at kommunens anbefalte kvaliteter ikke i tilstrekkelig grad ivaretar friidrettens ønsker i forhold til tribunekapasitet. Friidretten har også spilt inn at det er behov for et flomlysanlegg, men at bruk av lysanlegg vil være begrenset. Økt tribunekapasitet og lysanlegg er kostnadsdrivende for prosjektet. Disse kvalitetene/ambisjonsnivå er IKKE inkludert i kostnadsestimatet over. Rådmannen har anslått kostnadskonsekvens ved kvalitetene, og vil be om opsjonspriser i totalentreprisekonkurransen på

16 dette. Kvaliteter/ambisjonsnivå Tribunekapasitet 1500, hvorav 1000 under tak Tribunekapasitet 2000, hvorav 1500 under tak Flomlysanlegg Alle tall prosjektkostnad inkl. mva Estimert tilleggskostnad for økt ambisjonsnivå 3,9 mill. 7,7 mill. 11 mill. Driftskostnader Estimerte driftskostnader er beregnet ut fra erfaringstall fra Nadderud stadion og andre tilsvarende anlegg. Friidrettsanlegget på Nadderud driftes i dag gjennom en avtale med ILTY, med kommunen som ansvarlig. Det nye friidrettsanlegget i BIP planlegges med kommunal drift. En av synergigevinstene i BIP er at kommunalt ansatte, ved noe omprioritering av oppgaver, har kapasitet til å utføre nødvendige driftsoppgaver. Enkelte brukerrelaterte oppgaver kan avtales med ILTY, og vil reguleres i avtale mellom ILTY og Bærum kommune. Det planlegges med et driftsunderskudd for anlegget og det er foreslått lagt inn kr 0,9 mill. i Handlingsprogrammet for kommunens sine nye oppgaver fra første driftsår Tilskudd spillemidler Etablering av nytt friidrettsanlegg kvalifiserer til tilskudd av spillemidler fra Kulturdepartementet. Det er anslått et totalt tilskudd på ca. 5 mill., som fordeler seg som følgende: Friidrettsanlegg - 1/3 av kostnader maksimalt kr 3,0 mill. Arrangement-/lagerbygg: - 1/3 av kostnader maksimalt kr 2,0 mill. Foreløpig antatt tilskudd kr 5,0 mill. Dersom lysanlegget blir etablert vil dette kunne utløse tilskudd; Lysanlegg - 1/3 av kostnader maksimalt kr 0,7 mill. Prosjektet vil bli vurdert av Kulturdepartementet når detaljplanlegging foreligger for å fastslå endelig søknadssum. Kompensasjon av merverdiavgift Anlegget skal være åpent for allmennheten. ILTY blir leietaker for hvert enkelt arrangement på linje med andre potensielle brukere. Utover arrangementer vil det ikke være leiekostnader knyttet til bruk av anlegget. Leiekostnad ved arrangementer vil være minimale. Basert på dette er kommunens egen vurdering også basert på tidligere praksis - at prosjektet er berettiget full mva kompensasjon. Energi og miljø Det utvendige friidrettsanlegget vil bare være i bruk i den varme årstiden. Et friidrettsanlegg har derfor relativt lavt energiforbruk og vil dermed være lite energikrevende. Tekniske anlegg som lydog lysanlegg vil være drivere for energibruken. Friidrettsanleggets begrensede energibehov er beregnet til 400kW, og det vil være tilstrekkelig restkapasitet i transformatoren i Ishallen på BIP til å besørge anlegget. Det må gjøres noen avklaringer med Hafslund for å sikre en slik løsning. Det er også beregnet at presse og TV vil få dekket sine behov for tekniske behov de gangene det skal være pressedekning av arrangementer. Prosjektet følger miljøtiltakene i klimastrategiens handlingsplan. Sekretariatshuset skal bygges etter passivhus standard. Det skal oppfylle Teknisk forskrift (TEK17) med lavt energi- og varmebruk på

17 vinteren, og vil kunne sambrukes av de idrettene som har aktiviteter på BIP i vintersesongen. Videre skal det etterspørres klimakloke løsninger for design, materialer og energikonsept, bygningsprodukter med lave klimagassutslipp, energibudsjetter og klimagassregnskap. Det skal også etterspørres fossilfri byggeplass. Det vil vurderes hvorvidt innovative løsninger for takflatene kan innarbeides i prosjektet, eksempelvis grønt tak og etablering av solceller. I dette prosjektet er takflatene begrenset, men det vurderes allikevel som aktuelt å utrede dette. Det planlegges med god kapasitet på sykkelparkering som oppfordrer utøvere og publikum til å benytte aktiv transport til og fra trening og arrangementer. Prosess/medvirkning internt og eksternt Konseptanalysen er gjennomført i perioden juni 2017 til juni Den er gjennomført parallelt med utredning av ny Nadderud stadion. Det er avholdt arbeidsmøter med Natur og Idrett som brukerrepresentant. Innledende avklaringer er også foretatt med Vei og trafikk ift. trafikkavvikling og sikkerhet og innledende avklaringer med Vann og avløp er gjennomført. I FSK sak 009/18 ble det vedtatt at det skulle nedsettes en referansegruppe for det videre arbeidet med Nadderud stadion og utendørs friidrettsanlegg. Referansegruppen består av fire folkevalgte representanter, én representant fra Stabæk fotball, én representant fra BIR og én representant fra ILTY, i tillegg til deltakere fra administrasjonen. Det er gjennomført 3 referansegruppemøter i perioden, hvor det primært er rapportert på tid, kostnader og kvalitet. Det er gjennomført arbeidsmøter og mottatt innspill fra ILTY, BIR, og Friidrettsforbundet som er tatt inn i utredningen. Det er gjennomført egne orienteringsmøter med berørte idrettslag og idrettslagene er holdt oppdatert gjennom BIR. Det er gjennomført to informasjonsmøter med naboer og andre interessenter i perioden. I desember 2017 ble det sendt ut et høringsnotat til idrettslagene, via BIR. Høringsinnspillene er oppsummert under og forøvrig vedlagt saken i sin helhet. BIR og ILTY, politikere og administrasjonen gjennomførte en felles befaring av Lillestrøm og Jessheim friidrettsanlegg i juni Oppsummering av innspill ifm. høring av nytt utendørs friidrettsanlegg på Bærum idrettspark. Høsten 2017 ble det sendt ut et høringsnotat om nytt friidrettsanlegg til idrettslagene via Bærum idrettsråd, med svarfrist i desember. Det ble mottatt innspill fra BIR, ILTY, Bærums Verk Hauger IF, Hauger Bandyklubb, Bærum ishall, Øvrevoll Hosle IL og Norges Baseballforbund, Norsk Friidrett (Friidrettsforbundet) og Norges Cricketforbund på vegne av Kolsås og Stabæk Cricket klubber. Innspillene fra BIR, andre idrettslag, Forbund og Bærum ishall, bortsett fra ILTY og Norsk Friidrettsforbund, er forholdsvis samstemte. Innspillene beskriver at alternativ 2 (BIR sitt forslag) best ivaretar alle aktiviteter, funksjonalitet og helheten i et fremtidig anlegg. De mener at utredningen fra Metrologisk institutt ikke bør tillegges avgjørende betydning, da vinden varierer. BIR mener deres forslag er mest gunstig i forhold til nærhet til drift og til infrastruktur i BIP for øvrig, avstand fra arrangement bygg og tribune til naboer, ivaretakelse av eksisterende aktiviteter, drift av is anlegget og mer funksjonell plassering av nærmiljøanlegg og sikkerhetsmessig god løsning med tilstrekkelig sideareal. BIR mener at det er viktig med en infrastruktur som kreves for gjennomføring

18 av tilsvarende arrangementer som på Nadderud i dag. Foreslått dimensjonering er noe høyere enn sammenlignbare anlegg i landet, ifølge BIR. Dette gjelder bl.a. tribuneanlegg. ILTY og Norsk Friidrett er svært opptatt av at plasseringen av anlegget blir mest mulig gunstig i forhold til vindforholdene, og mener bestemt at alternativ 1 (ILTY sitt forslag) best ivaretar dette. De mener at alternativ 2 er svært dårlig i forhold til vind. De mener videre at det er behov for et tribuneanlegg med sitteplasser, lysanlegg og tilstrekkelig med toaletter for utøvere og publikum i sekretariats huset/tribunen. Rådmannen er av den oppfatning at det primære i alle innspillene er ivaretatt i begge alternativene, bortsett fra forholdet til vind. Vindforholdene i området varierer, men det er herskende vindretning som vil få betydning for utøvelse av friidrett. I friidrett er vind viktig og avgjørende for rekorder. Dersom det er vindstyrke på mer enn 2 sekundmeter, vil rekorden ikke kunne godkjennes. I forbindelse med trening vil vindretning også ha en viss betydning for utøverne. Dette er idrettsfaglige hensyn som Rådmannen mener det er viktig å vektlegge. Tentativ fremdriftsplan Fremdrift for det nye utendørs friidrettsanlegget henger sammen med etablering av nytt Nadderud stadion, og fremdriften er ledet ut fra tidspunktet når Nadderud stadion planlegges revet. Tyrvings ønsker at det nye anlegget på BIP skal stå klart til Tyrvinglekene i juni. For å forsøke å innfri Tyrvings ønsker om en tidlig ferdigstillelse er prosjektet underlagt stram fremdrift, men med bakgrunn i utfordrende grunnforhold og risiko knyttet til regulering og markedet, er dette målet utfordrende å innfri. Prosjektet er generelt presset på fremdrift og skissert fremdrift avhenger av at det ikke skjer uforutsette hendelser. Usikkerheter knyttet til fremdriften er stor, det arbeides med mål om å ferdigstille anlegget til august Politisk sak BP2 (fastsettelse av konsept) Juni 2018 Konkurransegrunnlag Mai september 2018 Evaluering av tilbydere Desember 2018 Politisk sak BP 3 (fastsettelse av rammer) Januar 2019 Kontraktsinngåelse med entreprenør Januar 2019 Detaljprosjektering og bygging Januar 2019 juli 2020 Estimert ferdigstillelse August 2020 Vurdering av gjennomføringsmodell og strategi. Ved vurdering av gjennomføringsmodell er det særlig risiko knyttet til grunnforhold og risiko for fremtidige setninger, som er lagt til grunn. Prosjektet er vurdert å egne seg best for en totalentreprise, hvor kommunen inngår kontrakt med én entreprenør for selve byggingen. Etablering av tribuner og sekretariatshus vil kunne inngå som opsjon i totalentreprisekontrakten, eller skilles ut som egen entreprisekontrakt. Ved å innta sekretariatshuset og tribuneanlegg som opsjon, mener kommunen at konkurransen vil rettes mot grunnentreprenørmarkedet, som vil ha de beste forutsetningene for å håndtere utfordringene knyttet til grunnforhold. Kommunen har vurdert at kommunen selv skal stå for prosjekteringen av det kommunaltekniske anlegget i grunnen, inkludert VA løsninger. Tilsvarende planlegges for statiske løsninger i grunnen for fundamenter til tribuneanlegg, sekretariatshus og lysmastefundamenter basert på geoteknisk rapport fra NGI og Rambøll. Dette gjøres for å redusere byggherrens risiko til grunnforhold, og for å sikre at dette blir ivaretatt tidlig i planleggingen. Ettersom grunnforhold er byggherrens ansvar i bygg- og anleggsprosjekter, vil en ved en slik modell kunne avklare grensesnitt så langt dette er mulig før entreprenørmarkedet gir sine tilbud. Modellen gir større forutsigbarhet for både

19 byggherre og entreprenøren og vil kunne åpne opp for å få flere tilbud og en bedre konkurranse. Totalentreprenøren prosjekterer da alt anlegg over bakken, stadionanlegget, tribuneanlegg, sekretariatshus mv. Det er også vurdert om tartan-/sportsdekket skal inngå som en del av totalentreprisen eller om dette skilles ut som en egen kontrakt. Fordelen ved å innta banedekket som en del av totalentreprisekontrakten vil være at grensesnittet mellom ferdig planert grunn og banedekket vil dekkes av totalentreprenørens ansvar og risiko. For å sikre kvalitet på banedekkeleveransen vil kompetanse og referanseprosjekter hos denne leverandøren være en del av tildelingskriteriet i totalentreprisekontrakten. Dette vurderes å være en kritisk suksessfaktor. Ved å rette seg mot grunnentreprenørmarkedet i denne konkurransen, reduseres den økonomiske risiko som ligger i totalentreprisemarkedet i dag. Rådmannens samlede vurdering Det er mange forhold som skal vurderes, når utendørs friidrettsanlegg skal bygges. I denne konseptanalysen er det fire forhold som er sett nøye på: 1. Grunnforholdene i området har krevd mye oppmerksomhet og ført til at kostnadsestimatet er blitt mye høyere enn først antydet. Det skyldes ikke minst at godt grunnlag er avgjørende for at et friidrettsanlegg skal kunne fungere i mange år. Teknisk sett har det liten betydning hvordan anlegget plasseres i det området som aktuelt. 2. Vindforhold er vektet tungt som grunnlag for anbefaling av plassering av banen. Plassering 1 er det alternativet meteorologisk institutt vurderer at ivaretar friidrett best i forhold til vind. Av den grunn er dette alternativet friidrettens foretrukne alternativ. ILTY er av den oppfatning at det andre alternativet er svært dårlig for friidretten. 3. Anlegget skal oppfylle krav til nasjonale, større friidrettsarrangementer. Samtidig har det vært behov for å ta nøkterne valg av løsninger og kvaliteter. Det siste har ført til at rådmannen foreslår å legge til rette for, men ikke bygge flomlys i anlegget i denne omgang. Nøkternheten gjenspeiler seg også i valg av fast tribunekapasitet. 4. Forholdet til naboene og områdene rundt har også vært del av vurderingen, særlig i forhold til vurderingen av ulike former for støy fra anlegget. 5. Til slutt vil det være avgjørende for anlegget at det bygges med høye klimafaglige ambisjoner og kan bidra til kommunens ambisjoner om reduserte utslipp av klimagasser. Det anbefales at Rådmannen gis fullmakt til å igangsette planleggingsfasen med alternativ 1, og gjøre nødvendige disposisjoner for dette. Behandlingen i møtet Formannskapet Forslag fremmet av Harald Sævareid, SV Saken utsettes. Saken skal følge normal prosedyre med behandling i MIK før den fremmes for formannskapet. Forslag fremmet av Morten Skauge, H (Fellesforslag H/Frp) Det etableres flomlys med muligheter for 500 lux i målområdet utenfor arrangementshuset for å

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 05.12.2018 GBR-89/133, N- 18/6541 18/240408 531, GBR-89/296, GBR-80/1 Saksbehandler: Grethe K. Løvald Saksansvarlig: Jannike Hovland

Detaljer

BÆR U M K O M M U N E RÅDMANNEN

BÆR U M K O M M U N E RÅDMANNEN BÆR U M K O M M U N E RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 30.01.2018 18/3478 18/20298 Saksbehandler: Kristine Hjellup Horne Saksansvarlig: Christian Falkenaas Behandlingsutvalg

Detaljer

Svømmeanlegg Rud Orientering etter forhandlinger. 11. Oktober 2018

Svømmeanlegg Rud Orientering etter forhandlinger. 11. Oktober 2018 Svømmeanlegg Rud Orientering etter forhandlinger 11. Oktober 2018 Hva ble besluttet i BP 2? 50x25 m treningsbasseng med hev/senk. 10 treningsbaner Opplæringsbasseng med hev/senk Ivareta svømmernes og skolens

Detaljer

RAPPORT. Bærum Idrettspark - Friidrettsstadion. Utredning lyd fra PA-anlegg til naboer. Sammendrag: Bærum kommune Eiendom v/ Jeanette Nyseter

RAPPORT. Bærum Idrettspark - Friidrettsstadion. Utredning lyd fra PA-anlegg til naboer. Sammendrag: Bærum kommune Eiendom v/ Jeanette Nyseter RAPPORT Kunde: Bærum kommune Eiendom v/ Jeanette Nyseter Sammendrag: I denne rapporten er det gjennomført en støyfaglig vurdering om hvordan lyd fra PA-anlegget til nytt friidrettsstadion vil oppfattes

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 12.06.2017 16/23642 17/131747 Saksbehandler: Kristine Hjellup Horne Saksansvarlig: Jørn Forbord Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 817 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 10.05.2007 N- 07/8026 07/27358 Saksbehandler: Sven Evjenth Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Forretningsutvalget 22.05.2007

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 12.06.2017 16/23642 17/131795 Saksbehandler: Kristine Hjellup Horne Saksansvarlig: Jørn Forbord Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG PÅ SANDNES STADION

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG PÅ SANDNES STADION SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200901049 : E: D11 &42 : Rolf Åsbø Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG

Detaljer

BÆR U M K O M M U N E RÅDMANNEN

BÆR U M K O M M U N E RÅDMANNEN BÆR U M K O M M U N E RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 15.03.2018 GBR - 19/368 m. 17/82 18/45788 fl., N - 515.1, PLANID - 2018003 Saksbehandler: Grethe K. Løvald Saksansvarlig:

Detaljer

RISENGA ISHALL ØEE

RISENGA ISHALL ØEE RISENGA ISHALL ØEE 4.12.2017 Agenda 1. Politiske vedtak 2. Forutsetninger for ny ishall 3. Organisering av prosjektet 4. Status a) Utlysning av konkurranse - Doffin b) Reguleringsplan med tilhørende analyser

Detaljer

Idrettsanlegg på Berskaug/Marienlyst. Idrett: - Multifunksjonshall på Marienlyst - Nye idrettsanlegg på Berskaug - Campus Marienlyst

Idrettsanlegg på Berskaug/Marienlyst. Idrett: - Multifunksjonshall på Marienlyst - Nye idrettsanlegg på Berskaug - Campus Marienlyst Idrettsanlegg på Berskaug/Marienlyst Idrett: - Multifunksjonshall på Marienlyst - Nye idrettsanlegg på Berskaug - Campus Marienlyst Bystyrekomitè for Kultur, idrett og byliv 11.11.2014 Forutsetninger:

Detaljer

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07582 Nytt administrasjonsbygg på Kalnes Sammendrag: Det er gjennomført prosjektering inklusiv kalkyle for nytt administrasjonsbygg

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PROSJEKT STORHALL 2011 Arkivsaksnr.: 11/7832

Saksframlegg. Trondheim kommune. PROSJEKT STORHALL 2011 Arkivsaksnr.: 11/7832 Saksframlegg PROSJEKT STORHALL 2011 Arkivsaksnr.: 11/7832 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar utredning om storhall til etterretning. 2. Det lyses ut anbudskonkurranse

Detaljer

1 Bakgrunn for saken. Oslo Endring av reguleringsplan Bærum idrettspark Rud Hauger. Bærum kommune Postboks SANDVIKA

1 Bakgrunn for saken. Oslo Endring av reguleringsplan Bærum idrettspark Rud Hauger. Bærum kommune Postboks SANDVIKA Pb. 6734 St. Olavs plass, 0130 Oslo Munchs gate 5B, 0165 Oslo +47 22 08 85 50 N 945 479 965 MVA www.aaoh.no Bærum kommune Postboks 700 1304 SANDVIKA Oslo 25.09.18 Endring av reguleringsplan Bærum idrettspark

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 266 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 06.12.2006 N- 06/14124 06/56430 Saksbehandler: Marit Pettersen Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 14.02.2007

Detaljer

MØTEINNKALLING. Plan- og byggekomiteen

MØTEINNKALLING. Plan- og byggekomiteen Ås kommune MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Dato: 05.10.2016 kl. 19.00 Sted: Rådhuset, møterom 2. etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet

Detaljer

Notat Til : Bystyret Fra : Rådmannen

Notat Til : Bystyret Fra : Rådmannen Notat Til : Bystyret Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/1700-68 A20 DRAMMEN 22.11.2006 KOSTNADSANALYSE FOR NYTT TRIBUNEANLEGG UNDER FORUTSETNING AV AT DET BYGGES NY SKOLE ETTER

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram for områderegulering av Herbergåsen næringspark

SAKSFRAMLEGG. Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram for områderegulering av Herbergåsen næringspark Arkivsak: 2017/1093-30 Arkiv: L12 Saksbehandler: Maria Runden SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for teknikk, næring og kultur 30.01.2018 Formannskapet 06.02.2018 Varsel om oppstart av planarbeid

Detaljer

Uttalelse til Revidert planprogram for detaljregulering Nadderud Idrettspark datert 7. februar Plan id

Uttalelse til Revidert planprogram for detaljregulering Nadderud Idrettspark datert 7. februar Plan id Uttalelse til Revidert planprogram for detaljregulering Nadderud Idrettspark datert 7. februar 2019.. Plan id 2018003 Stabæk Fotball, Haslum Idrettslag, Gjønnes Gård samt Furubakken Vel har i samarbeid

Detaljer

Overordnet beskrivelse

Overordnet beskrivelse Trondheim eiendom BILAG A0 Overordnet beskrivelse U:\500000\EUPU\Barnehager_prosjekt\Leistad permanente barnehage 15 205 2\08 - Entrepriser\08.5 - utendørs anlegg\anbudsmateriale\konkurransegrunnlag DOFFIN\Bilag

Detaljer

Horten kommune. Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi

Horten kommune. Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi Horten kommune Vår ref. 15/9460 13/3128-16 / FA-D11 Saksbehandler: Geir Kjellsen Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi Utvalg Møtedato Saksnummer Barnerådet 07.04.2015 002/15 Ungdomsrådet

Detaljer

RISENGA ISHALL STATUS Komite for teknikk, kultur og fritid

RISENGA ISHALL STATUS Komite for teknikk, kultur og fritid RISENGA ISHALL STATUS 15.2.2018 Komite for teknikk, kultur og fritid Agenda 1. Politiske vedtak 2. Forutsetninger for ny ishall 3. Organisering av prosjektet 4. Entrepriseform, samspill 5. Status for samspillsentreprisen

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201105970 : E: 611 D11 &53 : Ane Eikehaugen, Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 AVKLARING

Detaljer

Føyka og Drengsrud - Veien fram til avtalen

Føyka og Drengsrud - Veien fram til avtalen Føyka og Drengsrud - Veien fram til avtalen Et historisk valg Vil ha stor betydning for Asker samfunnet, Asker Skiklubb og barn ungdom i fremtiden Fakta Usikkerhet Balanse Skape merverdi Utviklingspotensial

Detaljer

BÆR U M KOM M U N E RÅDMANNEN

BÆR U M KOM M U N E RÅDMANNEN BÆR U M KOM M U N E RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 30.01.2018 18/3403 18/20247 Saksbehandler: Kristine Hjellup Horne Saksansvarlig: Christian Falkenaas Behandlingsutvalg Møtedato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 05/1320-14 REHABILITERING AV FRIIDRETTSBANEN I HØNEFOSS IDRETTSPARK

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 05/1320-14 REHABILITERING AV FRIIDRETTSBANEN I HØNEFOSS IDRETTSPARK SAKSFRAMLEGG Utvalg: Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 05/1320-14 Arkiv: D11 REHABILITERING AV FRIIDRETTSBANEN I HØNEFOSS IDRETTSPARK Forslag til vedtak: 1. Rehabilitering av friidrettsbanen i

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 02.10.2017 17/22973 17/181419 Saksansvarlig: Grete Syrdal Saksbehandler: Grete Marie Husø Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

PLAN- OG PROSJEKTBESKRIVELSE

PLAN- OG PROSJEKTBESKRIVELSE Friidrettsavdelingen PLAN- OG PROSJEKTBESKRIVELSE BYGGING AV NYE TRIBUNER PÅ ØYA STADION, HOMMELVIK. Illustrasjonsfoto: Tretribunen på Øverlands Minde, Stjørdal 1 ETABLERING AV ET NYTT PROSJEKT: BYGGING

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 15.05.2018 GBR-18/20, GBR- 16/20119 18/83180 18/323, GBR- 18/21, N-515.2, PLANID-2016020 Saksbehandler: Synnøve Hench Saksansvarlig:

Detaljer

Saksframlegg med vedtak

Saksframlegg med vedtak Saksframlegg med vedtak Sluttbehandling - Områdereguleringsplan Mysen Idrettspark Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Eva Karina Johansen Riiser FA-L13 17/1602 Saksnr Utvalg Type Dato 18/04 Ungdomsrådet PS

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 02.10.2017 17/22973 17/181419 Saksansvarlig: Grete Syrdal Saksbehandler: Grete Marie Husø Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Innbyggerinitiativ om hvorvidt det skal legges kunstgras på Fyllingsdalen stadion

Innbyggerinitiativ om hvorvidt det skal legges kunstgras på Fyllingsdalen stadion Byrådssak 82/13 Innbyggerinitiativ om hvorvidt det skal legges kunstgras på Fyllingsdalen stadion ROLO ESARK-0183-201221604-7 Hva saken gjelder: Bystyrets kontor har 27.11.12 mottatt innbyggerinitiativ

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 28.05.2019 GBR-43/199, N- 16/30338 19/102260 515.2, PLANID- 2016026 Saksbehandler: Gro Magnesen Saksansvarlig: Jannike Hovland

Detaljer

HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL

HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL Arkivsaksnr.: 11/2022-46 Arkivnr.: 614 A20 Saksbehandler: kommunalsjef, Idun Eid HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 22.08.2017 17/22030 17/173496 Saksansvarlig: Øyvind Brandt Saksbehandler: Anne Kristine Feltman Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG NY SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING OTTERSBO IV - PLANID

SAKSFRAMLEGG NY SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING OTTERSBO IV - PLANID Arkiv: L12-5036/2019 Dato: 11.04.2019 Saksbehandler: Bitte Paulsen-Aukan SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 19/18 Planutvalget - Ørland kommune 15.05.2019 19/28 Kommunestyret - Ørland kommune 23.05.2019

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

MODULSKOLE ÅS STADION SLUTTRAPPORT

MODULSKOLE ÅS STADION SLUTTRAPPORT MODULSKOLE ÅS STADION SLUTTRAPPORT 14. SEPTEMBER 2018. Side 1 av 6 1. Bakgrunn for prosjektet Som en følge av vedtatt utvidelse av Rustad skole ble Ås modulskole vedtatt i kommunestyret 29.04.2015. Kommunestyres

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Anleggsutvalget

Øvrevoll Hosle IL Anleggsutvalget Øvrevoll Hosle IL Anleggsutvalget Møte i anleggsutvalget Torsdag 26.05.16 kl. 20.00 22.00 på klubbhuset Saksnummer Sak Ansvarlig 1 Intro til møtet Anders 2 Innspill fra idrettene vedrørende anlegg Alle

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE TILLEGG 67/09 09/1729 KUNSTGRESSBANE SØNDRE LAND IDRETTSLAG - ORIENTERING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE TILLEGG 67/09 09/1729 KUNSTGRESSBANE SØNDRE LAND IDRETTSLAG - ORIENTERING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 19.10.2009 Tid: kl 1800 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

BÆR U M K O M M U N E RÅDMANNEN

BÆR U M K O M M U N E RÅDMANNEN BÆR U M K O M M U N E RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 23.03.2018 GBR - 43/199, N - 16/30338 18/10339 515.2, PLANID - 2016026 Saksbehandler: Gro Magnesen Saksansvarlig: Jannike

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: NYTT GARDEROBEANLEGG OG KLUBBHUS PÅ MIDJORD IDRETTSPARK

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: NYTT GARDEROBEANLEGG OG KLUBBHUS PÅ MIDJORD IDRETTSPARK Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ANLE-14/12425-2 50517/15 19.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur og idrett-au /

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 17/3845-7 Arknr.: 614 &40 Saksbehandler: Rebecca Celine Høynes BEHANDLING: SAKNR. DATO Eiendomsutvalget 24/17 19.09.2017 Utvalg for omsorg og helse 35/17 20.09.2017 Formannskapet

Detaljer

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 Side 2 Sak 24/12 Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 BEHANDLING: Enhetsleder Elisabeth Høyem og h.adv. John Olav Engelsen orienterte om de ulike sakene som angår Saltnessand. Nye meldinger:

Detaljer

BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD.

BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD. Saken

Detaljer

Disse har vært: Per Ole Thorsen, Bjørn Erik Graff, Petter Tveøy, Andreas Juell, Sture Abrahamsen og Jan Tore Hansen.

Disse har vært: Per Ole Thorsen, Bjørn Erik Graff, Petter Tveøy, Andreas Juell, Sture Abrahamsen og Jan Tore Hansen. Ekstraordinært årsmøte Hakadal IL Mandag 29. oktober kl 1900 Sak: Overdragelse av Eiendom til Nittedal Kommune ifb med bygging av ny barneskole og idrettsanlegg på Elvetangen og kompensasjon fra Nittedal

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 24.05.2016 16/7554 16/36903 Saksbehandler: Thomas Soløst Saksansvarlig: Anne Margrethe Lindseth Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 15709/18 Arkivsaksnr.: 17/1965-5

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 15709/18 Arkivsaksnr.: 17/1965-5 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 15709/18 Arkivsaksnr.: 17/1965-5 Saksbehandler: Nisveta Tiro PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER 2018-2020 SPILLEMIDLER - SØKNADER MED TILDELING I 2019 Vedlegg: Prioritert

Detaljer

Nye idrettsanlegg på Marienlyst og Berskaug. Formannskapet 17.03.2015

Nye idrettsanlegg på Marienlyst og Berskaug. Formannskapet 17.03.2015 Nye idrettsanlegg på Marienlyst og Berskaug Formannskapet 17.03.2015 Bakgrunn Bystyret fattet i møte 23.04.2014 ang. Utvikling av Marienlystområdet følgende vedtak: 1. Det videre arbeidet med utvikling

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Søknad om mindre endring av vedtatt detaljregulering for Kulstad boligfelt Saksbehandler: E-post: Tlf.: Håvard Kvernmo havard.kvernmo@verdal.kommune.no Arkivref: 2018/4657 - /L13

Detaljer

Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN. innkalles til møte kl Sted: Sysle skole. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer:

Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN. innkalles til møte kl Sted: Sysle skole. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN innkalles til møte 13.01.2010 kl. 09.00 Sted: Sysle skole Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: SAKSLISTE FOR BYGGEKOMITEEN DEN 13.01.2010 Saksnummer

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 12.04.2018 N-275.9 16/15832 18/66824 Saksbehandler: Helge Jørgensen Saksansvarlig: Jan Willy Mundal Behandlingsutvalg Møtedato

Detaljer

Enhet for teknisk drift og forvaltning - Prosjekt, kommunale utviklingsprosjekter. Dato 28.02.2014 Vår ref. 14/01007-1

Enhet for teknisk drift og forvaltning - Prosjekt, kommunale utviklingsprosjekter. Dato 28.02.2014 Vår ref. 14/01007-1 Frogn kommune Enhet for teknisk drift og forvaltning - Prosjekt, kommunale utviklingsprosjekter Notat Dato 28.02.2014 Vår ref. 14/01007-1 Til Fra Saksbehandler Formannskap Hovedutvalget for miljø, plan

Detaljer

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764. Formannskapet 09.03.2015

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764. Formannskapet 09.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 09.03.2015 TOMTEVALG - NY BARNEHAGE Rådmannens forslag til vedtak: 1. Formannskapet viser

Detaljer

NOTAT. Støyutredning nærmiljøanlegg, parkanlegget, Veiavangen skole

NOTAT. Støyutredning nærmiljøanlegg, parkanlegget, Veiavangen skole NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til Detaljregulering for Veiavangen ungdomsskole og flerbrukshall Nedre Eiker kommune Nedre Eiker kommune Fra Kopi Øivind Asle Nilsen Støyutredning nærmiljøanlegg, parkanlegget,

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: GNR 131/15 Lnr.: 7159/18 Arkivsaksnr.: 18/ MINDRE ENDRING I REGULERINGSPLAN FOR "BYPARKEN" I FOLLEBU - VEDTAK

Saksframlegg. Ark.: GNR 131/15 Lnr.: 7159/18 Arkivsaksnr.: 18/ MINDRE ENDRING I REGULERINGSPLAN FOR BYPARKEN I FOLLEBU - VEDTAK Saksframlegg Ark.: GNR 131/15 Lnr.: 7159/18 Arkivsaksnr.: 18/127-10 Saksbehandler: Lars Kristian Hatterud MINDRE ENDRING I REGULERINGSPLAN FOR "BYPARKEN" I FOLLEBU - VEDTAK Vedlegg: 1. Plankart, datert

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 30.11.2016 N - 515.2, GBR - 16/3385 16/211354 86/475, GBR - 86/142, GBR - 86/549, PLANID - 2016003 Saksbehandler: Synnøve Hench

Detaljer

Saknr. 37/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 37/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 37/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 22.05.2017 SAK 37/17: BRANDENGEN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

Raumnes & Årnes IL Hovedlaget Vedlegg til sak 8

Raumnes & Årnes IL Hovedlaget Vedlegg til sak 8 Raumnes & Årnes IL Hovedlaget Vedlegg til sak 8 Konklusjon Campus Flytting av idrettsanlegget til Kjuushagen R&Å IL ser det som urealistisk å flytte idrettsanlegget til Kjuushagen. R&Å Idrettslag har ikke

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 12.04.2016 15/153354 16/52286 Saksbehandler: Liv Birgit Hansteen Saksansvarlig: Kristine Hjellup Horne Behandlingsutvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. IDRETTSHALLER I TRONDHEIM - KOSTNADSSTUDIE Arkivsaksnr.: 11/7384

Saksframlegg. Trondheim kommune. IDRETTSHALLER I TRONDHEIM - KOSTNADSSTUDIE Arkivsaksnr.: 11/7384 Saksframlegg IDRETTSHALLER I TRONDHEIM - KOSTNADSSTUDIE Arkivsaksnr.: 11/7384 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken til etterretning. ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.

Detaljer

RANHEIM AKTIVITETSHALL

RANHEIM AKTIVITETSHALL RANHEIM AKTIVITETSHALL Statuspresentasjon 31.01.2019 Samarbeidspartnere pr.31.01.2019: Arnfinn Semmingsen-Svein Gunnar Reppe - Arne Kr. Fredriksen Ranheim Aktivitetshall Totalentreprise valgt, Backe AS

Detaljer

(Forslag til Tilleggsavtale fra Asker kommune mottatt kl 14:24. Asker Skiklubb har noen mindre justeringer vist i rødt.)

(Forslag til Tilleggsavtale fra Asker kommune mottatt kl 14:24. Asker Skiklubb har noen mindre justeringer vist i rødt.) (Forslag til Tilleggsavtale fra Asker kommune mottatt 26.08.19 kl 14:24. Asker Skiklubb har noen mindre justeringer vist i rødt.) Tilleggsavtale om salg av deler av Føyka og etablering av Drengsrud idrettspark

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 17.03.2016 16/6950 16/32438 Saksbehandler: Gro Steigum Saksansvarlig: Anne Margrethe Lindseth Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Saksbehandler: Hjørdis Vatsvåg Arkiv: PLAID 363 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Hjørdis Vatsvåg Arkiv: PLAID 363 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hjørdis Vatsvåg Arkiv: PLAID 363 Arkivsaksnr.: 14/10035-226 Dato: 06.04.16 115/394 M.FL. HOTVETVEIEN 100, ØREN SKOLE, FASTSETTELSE AV BANESTØRRELSE I DETALJREGULERING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/1835 Saksnr.: Utvalg Ungdomsrådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur- og oppvekstutvalget Helse- og omsorgsutvalget Formannskapet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2330 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: A-sak. Forslag til planprogram-reguleringsplan Oredalen

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2330 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: A-sak. Forslag til planprogram-reguleringsplan Oredalen Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2330 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 28.04.2014 A-sak. Forslag til planprogram-reguleringsplan Oredalen Saksnr Utvalg Møtedato 40/14 Planutvalget 17.06.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Kommunalteknikk og eiendom

Kommunalteknikk og eiendom Namsos kommune Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2016/8820-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Kleppen Idrettspark - Leiepriser 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og

Detaljer

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Ås kommune MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Møtetid: 17.02.2016 kl. 18:30 Møtested: Eiendomsavdelingen, Skoleveien 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Saksframlegg HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

Saksframlegg HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Saksframlegg Arkivsak: 16/2720-2 Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017-2020 K-kode: C00 &38 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Kommunestyret Rådmannens

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L12

Hurum kommune Arkiv: L12 Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2016/3084 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 25.03.2019 A-sak. Fastsetting av planprogram - Forslag til reguleringsplan Hurum Pukkverk - Hurum Pukk AS Saksnr Utvalg

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT

BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 23.02.2015 15/121649 1 Saksbehandler: Bjørg Alver Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Sektorutvalg eiendom

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 425914 Arkivsaksnr: 2013/4387-7 Saksbehandler: Håvard Krislok Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret 425914 - Ole Richters gate 45 finansiering

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 53/2012 Planutvalget 05.06.2012 63/2012 Kommunestyret 19.06.2012 63/2012 Planutvalget 18.06.

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 53/2012 Planutvalget 05.06.2012 63/2012 Kommunestyret 19.06.2012 63/2012 Planutvalget 18.06. Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2011/889 Arkiv: L12/02/HE07 Saksbehandler: Jan Petter Vad Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 53/2012 Planutvalget 05.06.2012 63/2012 Kommunestyret

Detaljer

LILLEHAMMER IDRETTSRÅD

LILLEHAMMER IDRETTSRÅD LILLEHAMMER IDRETTSRÅD Uttalelse til rullering av «Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse». Lillehammer Idrettsråd behandlet i styremøte 15.12.14 rådmannens forslag til rullering av kommunedelplanen.

Detaljer

Nye Holen skole Ballbinge

Nye Holen skole Ballbinge NOTAT Nr.: 1 Side : 1 av 5 Dato : 14.09.18 Vår ref. : PROSJEKT: OPPDRAGSGIVER: SAK: Nye Holen skole Ballbinge Fortunen AS Vurdering av støykonsekvens ved etablering av ballbinge DISTR. TIL: Fortunen AS

Detaljer

Horten kommune forplikter seg til å betale anleggsbidrag på 1,5 mill kroner til Skagerak Varme.

Horten kommune forplikter seg til å betale anleggsbidrag på 1,5 mill kroner til Skagerak Varme. Horten kommune Vår ref. 09/27758 09/4462-1 / FA-D11 Saksbehandler: Sven-Erik Petersen Kunstisbane i Lystlunden - anleggsbidrag til fjernvarmesentral Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for kultur, oppvekst

Detaljer

BYGGEPROGRAM FOR BOLIGTILTAK MED INNTIL 20 BOENHETER I WELHAVENSVEI 21

BYGGEPROGRAM FOR BOLIGTILTAK MED INNTIL 20 BOENHETER I WELHAVENSVEI 21 Arkivsak-dok. 80-14 Saksbehandler: Jarle Angelsen Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.11.2014 BYGGEPROGRAM FOR BOLIGTILTAK MED INNTIL 20 BOENHETER I WELHAVENSVEI 21 Saken gjelder: I Bystyrets

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 28.05.2019 19/10711 19/109685 Saksbehandler: Knut Skov Pedersen Saksansvarlig: Ove Myrvåg Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 07.11.2016 N - 301 16/19251 16/198742 Saksbehandler: Atle Thorud Saksansvarlig: Erik Førland Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

NOTAT TILLEGGSNOTAT PLANPROGRAM MYRDAL IDRETTSPARK

NOTAT TILLEGGSNOTAT PLANPROGRAM MYRDAL IDRETTSPARK NOTAT Oppdrag Myrdal Idrettspark Kunde Arena Nord Dato 2016/03/15 Til Finn Wetteland Fra Linn Skjold Kopi Roald Bruun-Hansen, Sverre Sørnes, Rune Titlestad TILLEGGSNOTAT PLANPROGRAM MYRDAL IDRETTSPARK

Detaljer

KUNNGJØRING BANE NOR SØKER AREAL FOR DEPONERING OG MELLOMLAGRING AV MASSER

KUNNGJØRING BANE NOR SØKER AREAL FOR DEPONERING OG MELLOMLAGRING AV MASSER KUNNGJØRING BANE NOR SØKER AREAL FOR DEPONERING OG MELLOMLAGRING AV MASSER 1. Formål I forbindelse med prosjektet «Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad» (SMS) vil det være behov for permanent deponering

Detaljer

Neste møtet er berammet til 1 September 2016 kl 20:00. Baseball (Phillip Tolozko)

Neste møtet er berammet til 1 September 2016 kl 20:00. Baseball (Phillip Tolozko) Møte / Møtedato: AU møte 3 i 2016 / 26.05.16 Ledet av: Anders Bergland Tid: 20:00-22:00 Referat av: Anders Bergland Sted: Klubbhuset ØHIL Utgitt dato: 04.06.16 Deltagere: Anders Bergland (Leder AU og HS

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 11793/17 Arkivsaksnr.: 17/ PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 11793/17 Arkivsaksnr.: 17/ PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER Saksframlegg Ark.: Lnr.: 11793/17 Arkivsaksnr.: 17/1965-1 Saksbehandler: Nisveta Tiro PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER 2018-2020 Vedlegg: Prioritert handlingsprogram for anlegg og områder

Detaljer

2019/09/06 12:16 1/2 Prosjektgjennomføring

2019/09/06 12:16 1/2 Prosjektgjennomføring 2019/09/06 12:16 1/2 Prosjektgjennomføring Innholdsfortegnelse Prosjektgjennomføring... 1 K02 utredninger... 1 K03 planlegging... 1 K04 bygging... 2 Prosjektmodeller... 2 Oppstartfasen.... 2 Planleggingsfasen....

Detaljer

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid.

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Arkivsak. Nr.: 2015/607-1 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 29/15 04.05.2015 Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Rådmannens forslag

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - OMRÅDEREGULERING BRUNSTAD FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRING

SAMLET SAKSFREMSTILLING - OMRÅDEREGULERING BRUNSTAD FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRING STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 09/2140 Arkiv: GBNR 9/2 Saksbehandler: Morten Lysheim SAMLET SAKSFREMSTILLING - OMRÅDEREGULERING BRUNSTAD FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRING Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 14/16 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 14.03.2016 SAK 14/16: ØREN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

VARSEL: FORENKLET ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SØNDRE DEL AV JESSHEIM PARK / - RINGVEGEN, GBNR 135/170 M.FL», «ORBIT», ULLENSAKER KOMMUNE

VARSEL: FORENKLET ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SØNDRE DEL AV JESSHEIM PARK / - RINGVEGEN, GBNR 135/170 M.FL», «ORBIT», ULLENSAKER KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, Jessheim 5. mars 2019 VARSEL: FORENKLET ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SØNDRE DEL AV JESSHEIM PARK / - RINGVEGEN, GBNR

Detaljer

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede!

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede! Gjøvik kommune Kultur v/ Arne Moen PB 630 2810 Gjøvik Gjøvik 7/10 2015. Vind Idrettslag, Multisporthall - Søknad om kommunal støtte til idrettsanlegg. Vind Idrettslag har besluttet å søke om spillemidler

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn BUL idrettspark Arkivsak 05/01042 Arkivkode 20050012 Vedtatt 29.01.07 Oppdatert etter MVE 27.10.09 Oppdatert etter mindre endring 11.11.10 1 Planens intensjon Plankart og

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II A. Oppdragsbeskrivelse LADE SKOLE. Ny skole og idrettshall. Rådgiver miljøsanering/riving

Konkurransegrunnlag Del II A. Oppdragsbeskrivelse LADE SKOLE. Ny skole og idrettshall. Rådgiver miljøsanering/riving Konkurransegrunnlag Del II A Oppdragsbeskrivelse LADE SKOLE Ny skole og idrettshall Rådgiver miljøsanering/riving Trondheim kommune Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING... 3 1.1 LADE SKOLE...

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 12/2926-21 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRET REGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION OG FUGLSETHMYRA Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 000000 Saksnr.: Utvalg Møtedato 226/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Åsane, Gnr 188 og bnr 492 mfl., Myrdal idrettspark. Plan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram.

Åsane, Gnr 188 og bnr 492 mfl., Myrdal idrettspark. Plan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.12.2015 Saksnr.: 201511171/24 Emnekode: ESARK

Detaljer

Søknad om midler til å dekke utgifter til infrastruktur i Haukerødområdet - IL Runar

Søknad om midler til å dekke utgifter til infrastruktur i Haukerødområdet - IL Runar Arkiv: FE - 223, FA - D10 Arkivsak: 19/4381-2 Saksbehandler: Øyvind Rotnes Dato: 07.02.2019 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 008/19 Hovedutvalg for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling 06.03.2019

Detaljer