November MÅNEDSRAPPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "November MÅNEDSRAPPORT"

Transkript

1 November 2014 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14

2 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge Delphi Emerging Investeringsområde Global Europa Norden Norge Emerging Markets Selskapsstørrelse Store Medium aksjer aksjer Små aksjer aksjer aksjer Stil* Blanding Blanding Blanding Blanding Blanding *Stil = Blanding. Her, miks av verdi og vekstselskaper. Delphi Kombinasjon Investeringsområde: Norden Min 30 % aksjer Maks 70 % aksjer eller renter Min 30 % renter Stil: Fleksibel allokering mellom nordiske aksjer og norske renteinstrumenter Ordliste, risikotall Standardavvik fond/referanseindeks: Viser oss hvor mye faktisk avviker fra gjennomsnitten. Antar vi en normalfordelt forventes det at to tredjedeler av en blir i intervallet: snitt pluss minus ett standardavvik. Information ratio: Måles som brøk mellom differanse og aktiv risiko (relativ volatilitet); gir en vurdering av et fonds resultater i forhold til referanseindeksen. Dersom forholdet er positivt og høyt, har fondet hatt en jevn og god aktiv. Er derimot verdien positiv og lav, har fondet enten hatt en liten positiv, eller så har det fått sin mer gjennom en høy aktiv risiko. Er verdien negativ, har fondet lavere enn indeks. Relativ volatilitet: Uttrykk for hvordan en i et fond har samvariert eller avveket fra en til fondets referanseindeks over en periode. Høy relativ volatilitet innebærer at fondets i liten grad kan forklares av referanseindeksens utvikling. Det vil si at forvaltningsselskapet har hatt en vesentlig annerledes porteføljesammensetning i verdipapirfondet enn referanseindeksen. Beta: Mål på variasjon i fond i forhold til referanseindeks. Gir proporsjonal endring av fondet gitt indeksens. Eksempelvis vil Beta på 1,2 gi 20 prosent mer endring i fondet enn tilsvarende forandringer i indeks. Korrelasjon: Beskriver graden av samvariasjon mellom fond og referanseindeks. Dersom korrelasjonen er lik 1 beveger de to variablene seg alltid helt i takt. Dersom det er null korrelasjon, er disse helt uavhengige av hverandre. 2

3 Børsene slo tilbake Oktober oppsummeres som en berg og dalbanetur på børsene. Kraftig nedgang første del av måneden ble avløst av fornyet tro på aksjer og en solid sluttspurt. For måneden sett under ett steg S&P 500indeksen 2,4 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 falt 1,7 prosent målt i EUR, mens den nordiske VINXindeksen endte opp 2,7 prosent målt i NOK. MSCI Emerging Markets kunne på sin side notere en oppgang på 1,2 prosent målt i USD. Siden norske kroner svekket seg markert, ble absolutten i Delphifondene med internasjonale mandater ekstra sterk. To sider av en mynt Nedturen i starten av måneden ble drevet av bekymringer omkring veksten i Europa og til dels Kina, samt avslutning av obligasjonskjøpene i USA. Oppgangen senere i måneden kom dels som følge av gode makrotall fra USA og dels som en korreksjon på det store fallet, mens sluttspurten den siste dagen i oktober ble aktivert av varsel om ytterligere stimuli fra den japanske sentralbanken. I takt med at oljeprisen falt, fikk Oslo Børs ekstra juling i oktober. Snur vi mynten, vil en lavere oljepris kunne gi økt konsum av andre varer og tjenester og dermed en positiv effekt på verdensøkonomien. USA står støtt Den amerikanske økonomien utvikler seg fortsatt sterkt, noe som også gir god drahjelp til Europa som sliter med å få opp hastigheten. Arbeidsledigheten har falt og konsumenttilliten har tatt seg opp. At sentralbanken avsluttet tilbakekjøpene av obligasjoner i oktober, begrunnes med at økonomien omsider er robust nok til å stå på egne ben. De lave rentene blir imidlertid opprettholdt i en forlenget periode. Den sterke makroutviklingen i USA er meget viktig i en tid da andre regioner sliter. På tross av høyere prising (velfortjent) på amerikanske aksjer, anser vi fortsatt landet som et av de mest attraktive investeringsområdene. Blandet fra Europa På makrosiden så vi en viss bedring i sentimentet i produksjonsleddet i den tyske økonomien i oktober, mens både Frankrike og Italia fortsetter å svekke seg. Det er verdt å merke seg at periferieuropa fremdeles holder koken, med stigende huspriser og fallende arbeidsledighet i både Irland og Spania. Rentene faller også videre, spesielt i den lange enden. Samtidig har inflasjonsforventningen kommet ned, og flere tror på ytterligere pengepolitiske stimuli fra den europeiske sentralbanken. Kina bremser I Kina er den politiske viljen til å bytte ut den investeringsdrevne veksten med en konsumdrevet vekst stor. Man vil trolig tillate et videre fall i veksttakten i økonomien. Vekstestimatene for neste år nærmer seg nå syv prosent, noe som i så fall vil være det svakeste veksttallet siden før finanskrisen. Veien videre Alle oppgangsperioder på børsene har én ting til felles, de blir avbrutt av midlertidige børsfall. I Delphi Fonden er vi fortsatt av den oppfatning at børsene har mer å gå på. "A day of worry is more exhausting than a week of work" John Lubbock Ta kontakt Har du spørsmål rundt investeringer i Delphis fond? Vennligst ta kontakt med din rådgiver eller vårt kundesenter på telefon Du kan også sende en epost til Med vennlig hilsen Delphi Fondene 3

4 Delphi Global kommentar Oktober endte med en oppgang på 5,3 prosent for Delphi Global. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 5,8 prosent. Oktober ble en volatil børsmåned. Starten var preget av fornyede makrobekymringer omkring veksten i Europa og til dels Kina. Avslutningen av QE i USA skapte også uro. Økte forventninger til den europeiske sentralbanken, samt at den japanske sentralbanken varslet om ytterligere økt gass i slutten av måneden, bidro imidlertid til at de fleste børsene endte i pluss. En kraftig svekkelse av den norske kronen mot mange valutaer bidro i tillegg til at en for Delphi Global, og indeksen, ble betydelig bedre målt i norske kroner enn den underliggende utviklingen. Regionmessig var mange av aksjemarkedene i fremvoksende økonomier blant de sterkeste i oktober, samtidig som også USA hevdet seg bra. På den svake siden skilte de arabiske gulfstatene seg ut etter en ny periode med kraftig fall i oljeprisen. Bransjemessig var helsesektoren sterk på global basis nok en måned, mens energi igjen utmerket seg som klart svakest. I Delphi Global er helsesektoren fortsatt største sektor, og vi har ikke begynt å vekte oss opp i energi igjen. Vi er nå midt i rapporteringssesongen for tredje kvartal, og spesielt i USA har mange selskaper utmerket seg med solide resultater. I oktober tok vi inn det irske farmasiselskapet Shire i porteføljen. Selskapet som er notert i London falt kraftig (over 20 prosent) etter at amerikanske Abbvie trakk sitt bud på selskapet som følge av skattemessige årsaker. Shire er et veldrevet og diversifisert farmasiselskap som står godt på egne ben, og vi ser solid oppside i aksjen. Ingen selskaper gikk helt ut av porteføljen gjennom måneden. NordAmerika er største region i fondet foran VestEuropa. en har egne midler i fondet. Avkastning K Avkastning av (NOK) Fond Indeks /14 Avkastning 13,14 24,29 11,45 10,09 41,22 14,12 Fond 5,90 11,84 8,43 2,08 3,12 2,24 +/ Indeks Årlig Fond Indeks , ,9 32, ,5 13, ,2 24, ,5 11, ,0 10, ,0 41,2 38, ,1 16,4 NB: Prisingstidspunkt for fond og referanseindeks er forskjellig da fondskursene (NAV) prises kl norsk tid, mens indeksens kurs fastsettes senere samme dag. I år 35,0 26,3 17,5 8,8 0 8,8 17,5 26,3 Nøkkeldata Startdato 23 mai 2006 Stig Tønder ISIN NO Forvaltningskapital (mill) 4.076,62 NOK NAV/Kurs (31 okt 2014) UCITS Ja Utbytteutdeling Nei Referanseindeks MSCI World NR Forvaltningshonorar 04%** Tegningskostnad* 0,00% Innløsningskostnad* 0,00% Lavere Risiko Forventet lavere Høyere Risiko Forventet høyere Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert som laveste risiko og 7 er høyeste risiko. Risikomål 1 år 3 År 5 År Standardavvik 8,88 9,00 11,00 Standardavvik Indeks 7,19 6,65 8,54 Information Ratio 0,07 0,07 0,07 Beta 1,16 1,27 1,19 Tracking Error 4,14 5,76 6,25 (31 okt 2014) i år 3 Måneder 6 Måneder 1 år 3 År annualisert 5 År annualisert 10 År annualisert Siden oppstart annualisert Avk. % 14,12 7,93 13,64 23,67 21,92 15,68 9,10 +/Idx 2,24 0,66 2,21 0,32 0,42 0,43 2,49 Historisk er ingen garanti for fremtidig. Fremtidig vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av **Forvaltningshonoraret består av en fast del 2 %, og en symmetrisk variabel del som utgjør inntil +/ 2 %. Variabelt honorar beregnes daglig på bakgrunn av fondets mer eller mindre i forhold til referanseindeks. Samlet forvaltningshonorar vil til enhver tid være i intervallet 04 % av fondets forvaltningskapital. finansiell rådgiver. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Verdien og en av investeringen kan gå opp og ned. 4

5 Delphi Global Portefølje per 31 okt 2014 Topp 10 beholdninger Sektor % Port. Union Pacific Corp 2,51 Pandora AS 2,34 Walt Disney Co 2,33 Delphi Automotive PLC 2,33 Medtronic Inc 2,23 Novo Nordisk A/S Class B 2,23 Microsoft Corp 2,19 Roche Holding AG Dividend... 2,18 Adobe Systems Inc 2,15 Norsk Hydro ASA 2,15 Totalt antall aksjer 62 Totalt antall obligasjoner 0 % av investeringer i fondets 10 største 22,65 plasseringer 10 største land % Aksjer % Index USA 48,09 57,28 Danmark 8,04 0,60 Tyskland 6,75 3,20 Storbritannia 5,44 8,23 Frankrike 4,49 3,66 Sveits 4,42 3,70 Finland 4,13 0,34 Norge 4,08 0,29 Spania 3,94 1,37 Sverige 2,76 1,19 Sektorfordeling % Aksjer % Index Energi 1,30 8,83 Materialer 2,23 5,24 Industri 10,52 10,94 Forbruksvarer 16,65 11,71 Konsumvarer 2,65 9,78 Helse 25,38 12,64 Finans 19,50 21,00 Informasjonsteknologi 21,76 13,04 Telekom 3,45 Forsyningsselskaper 3,36 For selskaper notert på børser i flere land kan det være avvik mellom Morningstar sin registrering og på hvilken børs forvalter faktisk har kjøpt aksjen. Navn på forvalter Stig Tønder Forvaltet fondet siden 23 mai 2006 Investeringsprofil Delphi Global har som mål å oppnå langsiktig mer ved å investere i aksjeselskaper innenfor et globalt investeringsunivers. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphimetoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen vil til enhver tid bestå av 5060 store og mellomstore selskaper innenfor minimum fem sektorer. I perioder hvor markedet preges av høy usikkerhet, kan inntil 20 prosent av midlene flyttes over i bankinnskudd. Fondet har UCITS status. Fondets referanseindeks er MSCI World NTR. Årlig forvaltningshonorar: Forvaltningshonoraret består av en fast del på 2 prosent og en symmetrisk variabel del som utgjør inntil +/ 2 prosentpoeng. Samlet belastet forvaltningshonorar kan ikke overstige 4,0 prosent pr år. Delphimetoden Gjennom Delphimetoden forsøker vi å identifisere trender, sektorer og enkeltaksjer som kan vise til de beste vekstutsiktene, avhengig av hvor vi er i den økonomiske syklusen. Vi følger en metodisk og dynamisk tilnærming til de finansielle markedene. Tilnærmingen kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Daglig analyserer og fortolker vi store mengder informasjon på en effektiv og systematisk måte. Trendanalyser av historisk aksjeprising utføres for å identifisere selskaper som kan vise til en positiv pristrend, og som oppfattes positivt av markedet. Selv om trendvurderinger og momentum i sektorer og enkeltselskaper spiller en viktig rolle i prosessen, er fundamental analysen avgjørende for å bekrefte selskapenes virkelige potensial. Delphi Fondene Professor Kohts vei 9 Postboks 484, 1327 Lysaker Telefon: Nettsider: Epost: Delphis kunderådgivere er tilgjengelig både på telefon , og på chat via Kundesenterets åpningtider er hverdager mellom klokken og Du kan også sende en epost til oss via Bærekraftige investeringer I Delphi søker vi å unngå å investere i selskaper som er involvert i en ikke bærekraftig praksis og å påvirke alle selskaper til å gjøre konstante forbedringer. Vi benytter oss av Storebrands eget team på ESG (Environment, Social og Governance), til å jobbe med bærekraftig investering for å overvåke og analysere selskaper i vår portefølje, og har utviklet en minimums standard for våre investeringer. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Fremtidig vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av **Forvaltningshonoraret består av en fast del 2 %, og en symmetrisk variabel del som utgjør inntil +/ 2 %. Variabelt honorar beregnes daglig på bakgrunn av fondets mer eller mindre i forhold til referanseindeks. Samlet forvaltningshonorar vil til enhver tid være i intervallet 04 % av fondets forvaltningskapital. finansiell rådgiver. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Verdien og en av investeringen kan gå opp og ned. 5

6 Delphi Europe kommentar Oktober endte med en oppgang på 1,0 prosent for Delphi Europe. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 2,3 prosent. Som fryktet ble oktober en vanskelig måned for europeiske aksjer. Aksjemarkedene korrigerte kraftig ned i begynnelsen av måneden, men tok igjen mye av fallet i andre halvdel av perioden. For måneden sett under ett endte den brede MSCI Europe NR indeksen ned 1,8 prosent målt i Euro. På sektornivå så vi store utslag. Oljeaksjene gjorde det aller dårligst, noe som kanskje er naturlig med tanke på det store oljeprisfallet i oktober. Også andre råvaresensitive sektorer falt betydelig. På vinnersiden finner vi sykliske konsumaksjer, som i sum trosset uroen og kunne notere betydelig oppgang i løpet av måneden. Helseaksjene utgjør en betydelig del av eksponeringen til Delphi Europe. Hovedårsakene til at vi liker denne sektoren, er at mange av selskapene nå er i ferd med å få opp veksten igjen etter å ha jobbet i motbakke de siste 67 årene. De gamle storselgerne har i denne perioden gått ut av patentbeskyttelse, noe som har medført et betydelig fall i inntektene. Samtidig har det i en lang periode vært vanskelig å få gjennom nye medikamenter. Gjennombrudd innenfor forskning på noen av de større uløste sykdommene, har gjort at farmasiselskapene igjen går inn i en vekstfase. Vi har også sett en oppkjøpsbølge innenfor helsesektoren, som i stor grad har vært skattemessig drevet av amerikanske selskaper. I juni la amerikanske Abbvie inn bud på Shire Pharma, et av våre porteføljeselskaper. Etter at Obamaadministrasjonen la frem en innstramming av muligheten til skatteplanlegging, valgte Abbvie å trekke budet på Shire. Resultatet var et kraftig kursfall. På dette tidspunktet hadde vi en betydelig posisjon i Shire, og vi merket derfor nedgangen godt. Vi er imidlertid meget komfortable med verdiskapningspotensialet i Shire, og velger derfor å beholde aksjen videre. en har egne midler i fondet. Avkastning K Avkastning av (NOK) Fond Indeks /14 Avkastning 29,76 23,90 16,91 6,72 42,80 3,91 Fond 17,70 19,38 8,23 4,37 6,28 2,36 +/ Indeks Nøkkeldata Startdato 8 mar 1999 Espen K. Furnes ISIN NO Forvaltningskapital (mill) 1.603,55 NOK NAV/Kurs (31 okt 2014) UCITS Ja Utbytteutdeling Nei Referanseindeks MSCI Europe NR Forvaltningshonorar 2,00% Tegningskostnad* 0,00% Innløsningskostnad* 0,00% Lavere Risiko Forventet lavere Høyere Risiko Forventet høyere Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert som laveste risiko og 7 er høyeste risiko. Risikomål 1 år 3 År 5 År Standardavvik 8,79 9,94 12,66 Standardavvik Indeks 6,14 7,65 10,59 Information Ratio 0,29 0,33 0,23 Beta 1,19 1,10 1,07 Tracking Error 5,02 4,81 5,98 Årlig Fond Indeks 3, ,1 25,5 22, , ,0 1, ,7 30,4 30, , ,1 23, ,5 16, ,7 11,1 6, , ,5 3,9 I år 6,3 35,0 26,3 17,5 8,8 0 8,8 17,5 26,3 (31 okt 2014) i år 3 Måneder 6 Måneder 1 år 3 År annualisert 5 År annualisert 10 År annualisert Siden oppstart annualisert Avk. % 3,91 1,56 0,04 10,47 16,22 11,70 9,98 5,91 +/Idx 2,36 2,43 3,48 1,67 1,70 1,45 3,43 2,69 NB: Prisingstidspunkt for fond og referanseindeks er forskjellig da fondskursene (NAV) prises kl norsk tid, mens indeksens kurs fastsettes senere samme dag. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Fremtidig vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av finansiell rådgiver. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Verdien og en av investeringen kan gå opp og ned. 6

7 Delphi Europe Portefølje per 31 okt 2014 Topp 10 beholdninger Sektor % Port. Pandora AS 5,30 Novo Nordisk A/S Class B 4,67 Nokia Oyj 4,43 Novartis AG 4,34 Shire PLC 4,32 Danske Bank AS 4,12 Roche Holding AG Dividend... 4,10 Smith & Nephew PLC 4,09 Bayer AG 3,63 Hexagon AB Class B 3,51 Totalt antall aksjer 46 Totalt antall obligasjoner 0 % av investeringer i fondets 10 største 42,50 plasseringer 10 største land % Aksjer % Index Danmark 16,77 2,39 Storbritannia 15,10 32,35 Tyskland 14,17 12,74 Frankrike 12,01 14,56 Sveits 11,79 14,25 Spania 10,12 5,44 Norge 5,46 1,16 Finland 4,47 1,37 Sverige 3,55 4,63 Belgia 2,75 1,92 Sektorfordeling % Aksjer % Index Energi 2,06 8,85 Materialer 8,98 7,60 Industri 10,97 11,01 Forbruksvarer 16,28 9,63 Konsumvarer 2,40 13,35 Helse 31,41 13,77 Finans 6,22 22,94 Informasjonsteknologi 17,72 3,29 Telekom 3,97 5,11 Forsyningsselskaper 4,44 For selskaper notert på børser i flere land kan det være avvik mellom Morningstar sin registrering og på hvilken børs forvalter faktisk har kjøpt aksjen. Navn på forvalter Espen K. Furnes Forvaltet fondet siden 8 mar 1999 Investeringsprofil Delphi Europe har som mål å oppnå langsiktig mer ved å investere i aksjeselskaper innenfor et europeisk investeringsunivers. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphimetoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen vil til enhver tid bestå av 3040 store og mellomstore selskaper innenfor minimum fem sektorer. I perioder hvor markedet preges av høy usikkerhet, kan inntil 20 prosent av midlene flyttes over i bankinnskudd. Fondet har UCITS status. Fondets referanseindeks er MSCI Europe NTR. Delphimetoden Gjennom Delphimetoden forsøker vi å identifisere trender, sektorer og enkeltaksjer som kan vise til de beste vekstutsiktene, avhengig av hvor vi er i den økonomiske syklusen. Vi følger en metodisk og dynamisk tilnærming til de finansielle markedene. Tilnærmingen kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Daglig analyserer og fortolker vi store mengder informasjon på en effektiv og systematisk måte. Trendanalyser av historisk aksjeprising utføres for å identifisere selskaper som kan vise til en positiv pristrend, og som oppfattes positivt av markedet. Selv om trendvurderinger og momentum i sektorer og enkeltselskaper spiller en viktig rolle i prosessen, er fundamental analysen avgjørende for å bekrefte selskapenes virkelige potensial. Delphi Fondene Professor Kohts vei 9 Postboks 484, 1327 Lysaker Telefon: Nettsider: Epost: Delphis kunderådgivere er tilgjengelig både på telefon , og på chat via Kundesenterets åpningtider er hverdager mellom klokken og Du kan også sende en epost til oss via Bærekraftige investeringer I Delphi søker vi å unngå å investere i selskaper som er involvert i en ikke bærekraftig praksis og å påvirke alle selskaper til å gjøre konstante forbedringer. Vi benytter oss av Storebrands eget team på ESG (Environment, Social og Governance), til å jobbe med bærekraftig investering for å overvåke og analysere selskaper i vår portefølje, og har utviklet en minimums standard for våre investeringer. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Fremtidig vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av finansiell rådgiver. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Verdien og en av investeringen kan gå opp og ned. 7

8 Delphi Nordic kommentar Oktober endte med en oppgang på 2,8 prosent for Delphi Nordic. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 2,7 prosent. Oktober bød på en relativt heftig berg og dalbanetur for Delphi Nordic. Den første halvdelen av måneden korrigerte markedet kraftig tilbake, blant annet på bakgrunn av frykt for en mer restriktiv sentralbank i USA, en oljepris i fritt fall, samt svakere makrotall fra Europa og da spesielt fra Tyskland. Like plutselig som uroen kom, forsvant den, noe som resulterte i at børsene mer enn tok igjen det tapte, og endte måneden i pluss. For Delphi Nordic sin del medførte dette at fondskursen steg med hele 12 prosent fra månedens laveste kurs 16. oktober. Det er sjelden kost. Vi tror det verste har blåst over for denne gang, men forventer at volatiliteten kan forbli høy også en stund fremover. Spesielt tror vi at markedet har en overdrevet redsel for at USAs sentralbank skal ødelegge den økonomiske ekspansjonen med for tidlige rentehevninger. En fallende oljepris vil nok gjøre vondt i Norge og for energisektoren, men på en bredere basis fungerer lavere oljepris som en liten injeksjon på den globale, bilkjørende konsumenten. For Europa deler vi frykten for at deler av regionen er på et vanskelig sted strukturelt sett, men vi tror fortsatt at vi vil se noe vekst neste år, om enn lavere enn markedets forventning. Viktigst av alt er at vi har sett globale langrenter falle videre, noe som bærer bud om at vi vil kunne se fallende risikopremier også i aksjer fremover, og dermed stigende børskurser. Vi gjorde ikke store endringer i porteføljen gjennom måneden. Månedens beste aksjer var lakseoppdretterne Marine Harvest og Bakkafrost. Det svenske forsvarskonsernet SAAB endte på tredje plass, etter at sistnevnte sikret en eksportkontrakt med Brasil for sitt nye jagerfly. På den negative siden finner vi NKT Holding, BW LPG og Vestas Wind, uten at vår tro på disse er spesielt svekket. Fallende oljepris kan likevel ha en fremtidig negativ konsekvens for LPGtransport, og vi følger derfor utviklingen tett fremover. en har egne midler i fondet. Avkastning K Avkastning av (NOK) Fond Indeks /14 Avkastning 49,46 34,18 29,02 18,89 55,67 15,95 Fond 22,63 5,78 13,12 3,51 17,21 5,46 +/ Indeks Årlig Fond Indeks 25,5 18, , ,2 29,6 31, , ,4 45,0 39, , ,8 34,2 28, , ,9 18,9 15, , ,5 15,9 10,5 NB: Prisingstidspunkt for fond og referanseindeks er forskjellig da fondskursene (NAV) prises kl norsk tid, mens indeksens kurs fastsettes senere samme dag. I år 50,0 37,5 25,0 12,5 0 12,5 25,0 37,5 Nøkkeldata Startdato 18 mar 1991 Øyvind Fjell ISIN NO Forvaltningskapital (mill) 2.021,58 NOK NAV/Kurs (31 okt 2014) UCITS Ja Utbytteutdeling Nei Referanseindeks VINX Benchmark Cap Net Forvaltningshonorar 2,00% Tegningskostnad* 0,00% Innløsningskostnad* 0,00% Lavere Risiko Forventet lavere Høyere Risiko Forventet høyere Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert som laveste risiko og 7 er høyeste risiko. Risikomål 1 år 3 År 5 År Standardavvik 10,37 12,79 16,69 Standardavvik Indeks 6,93 10,17 13,11 Information Ratio 1,24 0,87 0,42 Beta 1,25 1,02 1,13 Tracking Error 5,98 7,45 7,99 (31 okt 2014) i år 3 Måneder 6 Måneder 1 år 3 År annualisert 5 År annualisert 10 År annualisert Siden oppstart annualisert Avk. % 15,95 2,49 8,69 25,97 27,84 18,14 14,18 13,32 +/Idx 5,46 0,69 3,36 7,43 6,46 3,36 3,39 Historisk er ingen garanti for fremtidig. Fremtidig vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av finansiell rådgiver. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Verdien og en av investeringen kan gå opp og ned. 8

9 Delphi Nordic Portefølje per 31 okt 2014 Topp 10 beholdninger Sektor % Port. Marine Harvest ASA 7,26 Novo Nordisk A/S Class B 6,55 Pandora AS 6,45 DNB ASA 5,40 Sampo Oyj Class A 4,86 Genmab A/S 4,53 Vestas Wind Systems A/S 4,46 Opera Software ASA 4,39 NKT Holding A/S 4,20 Saab AB Class B 4,14 Totalt antall aksjer 38 Totalt antall obligasjoner 0 % av investeringer i fondets 10 største 52,25 plasseringer 10 største land % Aksjer Norge 31,09 Danmark 30,40 Sverige 21,62 Finland 10,22 Storbritannia 3,90 Singapore 2,78 Sektorfordeling % Aksjer Energi 4,21 Materialer 4,02 Industri 19,96 Forbruksvarer 11,31 Konsumvarer 11,00 Helse 20,38 Finans 14,09 Informasjonsteknologi 14,43 Telekom Forsyningsselskaper 0,60 For selskaper notert på børser i flere land kan det være avvik mellom Morningstar sin registrering og på hvilken børs forvalter faktisk har kjøpt aksjen. Navn på forvalter Øyvind Fjell Forvaltet fondet siden 1 des 2007 Investeringsprofil Delphi Nordic har som mål å oppnå langsiktig mer ved å investere i aksjeselskaper innenfor et nordisk investeringsunivers. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphimetoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen vil til enhver tid bestå av 3040 store, mellomstore og små selskaper innenfor minimum fem sektorer. I perioder hvor markedet preges av høy usikkerhet, kan inntil 20 prosent av midlene flyttes over i bankinnskudd. Fondet har UCITS status. Fondets referanseindeks er VINX Benchmark Cap Net. Delphimetoden Gjennom Delphimetoden forsøker vi å identifisere trender, sektorer og enkeltaksjer som kan vise til de beste vekstutsiktene, avhengig av hvor vi er i den økonomiske syklusen. Vi følger en metodisk og dynamisk tilnærming til de finansielle markedene. Tilnærmingen kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Daglig analyserer og fortolker vi store mengder informasjon på en effektiv og systematisk måte. Trendanalyser av historisk aksjeprising utføres for å identifisere selskaper som kan vise til en positiv pristrend, og som oppfattes positivt av markedet. Selv om trendvurderinger og momentum i sektorer og enkeltselskaper spiller en viktig rolle i prosessen, er fundamental analysen avgjørende for å bekrefte selskapenes virkelige potensial. Delphi Fondene Professor Kohts vei 9 Postboks 484, 1327 Lysaker Telefon: Nettsider: Epost: Delphis kunderådgivere er tilgjengelig både på telefon , og på chat via Kundesenterets åpningtider er hverdager mellom klokken og Du kan også sende en epost til oss via Bærekraftige investeringer I Delphi søker vi å unngå å investere i selskaper som er involvert i en ikke bærekraftig praksis og å påvirke alle selskaper til å gjøre konstante forbedringer. Vi benytter oss av Storebrands eget team på ESG (Environment, Social og Governance), til å jobbe med bærekraftig investering for å overvåke og analysere selskaper i vår portefølje, og har utviklet en minimums standard for våre investeringer. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Fremtidig vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av finansiell rådgiver. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Verdien og en av investeringen kan gå opp og ned. 9

10 Delphi Norge kommentar Oktober endte med en nedgang på 0,6 prosent for Delphi Norge. Fondets referanseindeks endte i samme periode ned 3,6 prosent. Historisk har oktober vært en av de svakeste månedene på Oslo Børs. Også i år endte det med nedgang. Etter å ha falt kraftig første del av måneden, slo imidlertid markedene godt tilbake igjen, og det hele lignet i så måte ganske mye på en klassisk høstkorreksjon. Delphi Norge klarte seg bra mot referanseindeksen gjennom urolighetene, god hjulpet av vårt "sektorspill" med mye lakseoppdrett og lite oljerelaterte aksjer. I løpet av måneden falt oljeprisen ytterligere, og handles nå rundt 85 dollar fatet. Prisfallet bidro til at oljerelaterte aksjer ble den store taperen i oktober. Mye tyder også på at oljeprisen vil ligge lavere de neste årene, sammenlignet med det vi kanskje har blitt vant til. Dette kan føre til gode kjøpsmuligheter på sikt, likevel føler vi ikke hastverk med å øke oljeeksponeringen i porteføljen. På kort sikt knytter det seg spenning til OPECmøtet 27. november. Spørsmålet er i hvilken grad oljekartellet, med SaudiArabia i spissen, er villig til å kutte i produksjonen. I tillegg til oppdrettssektoren, hadde også DNB en god måned. DNB er den høyest vektede aksjen i porteføljen. Blant de mindre selskapene var bildet mer blandet, men flere viste god utvikling mot slutten av perioden etter å ha falt mye i høst. Den store taperen i oktober var Interoil. Problemene har tårnet seg opp, og det planlegges nå en refinansiering. Som følge av den svake utviklingen, har vi valgt å selge alle våre aksjer selskapet. Ellers gjorde vi en rekke mindre justeringer i fondet gjennom måneden. Blant annet solgte vi oss helt ut av Orkla, samtidig som vi tok inn to mindre poster i henholdsvis Borregård og DNO. en har egne midler i fondet. Avkastning K Avkastning av (NOK) Fond Indeks /14 Avkastning 80,27 23,56 20,87 15,83 32,24 11,03 Fond 10,15 1,29 2,12 4,82 8,07 5,75 +/ Indeks Årlig Fond Indeks 44,1 38, , ,8 33,0 23, ,7 10, ,9 57, ,3 70, ,6 22, ,9 18, ,8 20, ,2 24, ,0 I år 5,3 75,0 62,5 50,0 37,5 25,0 12,5 0 12,5 25,0 37,5 50,0 Nøkkeldata Startdato 3 jun 1994 Håkon H. Sætre ISIN NO Forvaltningskapital (mill) 973,43 NOK NAV/Kurs (31 okt 2014) UCITS Ja Utbytteutdeling Nei Referanseindeks OSE FXLT Mutual Fund Index Linked/TOTX Forvaltningshonorar 2,00% Tegningskostnad* 0,00% Innløsningskostnad* 0,00% Lavere Risiko Forventet lavere Høyere Risiko Forventet høyere Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert som laveste risiko og 7 er høyeste risiko. Risikomål 1 år 3 År 5 År Standardavvik 8,38 12,41 17,47 Standardavvik Indeks 8,06 11,67 17,08 Information Ratio 1,58 0,36 0,33 Beta 0,67 0,93 0,96 Tracking Error 6,96 6,09 6,24 (31 okt 2014) i år 3 Måneder 6 Måneder 1 år 3 År annualisert 5 År annualisert 10 År annualisert Siden oppstart annualisert Avk. % 11,03 0,86 10,31 19,76 18,03 14,02 13,95 13,67 +/Idx 5,75 3,03 8,92 11,02 2,22 2,03 3,79 4,51 Historisk er ingen garanti for fremtidig. Fremtidig vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av finansiell rådgiver. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Verdien og en av investeringen kan gå opp og ned. 10

11 Delphi Norge Portefølje per 31 okt 2014 Topp 10 beholdninger Sektor % Port. DNB ASA 9,29 Bakkafrost P/F 7,03 Norsk Hydro ASA 6,81 Marine Harvest ASA 6,77 Telenor ASA 5,45 SalMar ASA 4,68 Yara International ASA 4,58 Opera Software ASA 4,34 Statoil ASA 3,63 SpareBank 1 MidtNorge 3,36 Totalt antall aksjer 36 Totalt antall obligasjoner 0 % av investeringer i fondets 10 største 55,95 plasseringer 10 største land % Aksjer Norge 94,85 Singapore 2,50 USA 2,08 Canada 0,58 Sektorfordeling % Aksjer Energi 15,26 Materialer 13,28 Industri 3,47 Forbruksvarer 3,53 Konsumvarer 26,56 Helse 3,11 Finans 15,21 Informasjonsteknologi 10,73 Telekom 7,41 Forsyningsselskaper 1,45 For selskaper notert på børser i flere land kan det være avvik mellom Morningstar sin registrering og på hvilken børs forvalter faktisk har kjøpt aksjen. Navn på forvalter Håkon H. Sætre Forvaltet fondet siden 1 des 2007 Investeringsprofil Delphi Norge har som mål å oppnå langsiktig mer ved å investere i aksjeselskaper i det norske aksjemarkedet. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphimetoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen vil til enhver tid bestå av 3040 store, mellomstore og små selskaper innenfor minimum fem sektorer. I perioder hvor markedet preges av høy usikkerhet, kan inntil 20 prosent av midlene flyttes over i bankinnskudd. Fondet har UCITS status. Delphimetoden Gjennom Delphimetoden forsøker vi å identifisere trender, sektorer og enkeltaksjer som kan vise til de beste vekstutsiktene, avhengig av hvor vi er i den økonomiske syklusen. Vi følger en metodisk og dynamisk tilnærming til de finansielle markedene. Tilnærmingen kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Daglig analyserer og fortolker vi store mengder informasjon på en effektiv og systematisk måte. Trendanalyser av historisk aksjeprising utføres for å identifisere selskaper som kan vise til en positiv pristrend, og som oppfattes positivt av markedet. Selv om trendvurderinger og momentum i sektorer og enkeltselskaper spiller en viktig rolle i prosessen, er fundamental analysen avgjørende for å bekrefte selskapenes virkelige potensial. Delphi Fondene Professor Kohts vei 9 Postboks 484, 1327 Lysaker Telefon: Nettsider: Epost: Delphis kunderådgivere er tilgjengelig både på telefon , og på chat via Kundesenterets åpningtider er hverdager mellom klokken og Du kan også sende en epost til oss via Bærekraftige investeringer I Delphi søker vi å unngå å investere i selskaper som er involvert i en ikke bærekraftig praksis og å påvirke alle selskaper til å gjøre konstante forbedringer. Vi benytter oss av Storebrands eget team på ESG (Environment, Social og Governance), til å jobbe med bærekraftig investering for å overvåke og analysere selskaper i vår portefølje, og har utviklet en minimums standard for våre investeringer. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Fremtidig vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av finansiell rådgiver. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Verdien og en av investeringen kan gå opp og ned. 11

12 Delphi Kombinasjon kommentar Oktober endte med en oppgang på 1,1 prosent for Delphi Kombinasjon. Fondets referanseindeks (50 prosent nordisk aksjeindeks og 50 prosent obligasjonsindeksen ST4X) endte i samme periode opp 1,8 prosent. Fondet investerer i nordiske aksjer og norske rentepapirer. Oktober bød på korreksjonen som lenge har vært varslet. Markedet tok seg imidlertid raskt opp igjen, noe som er et tegn på at den første reaksjonen muligens var noe overdrevet. Vi går nå inn i en sesongmessig sterkere periode for aksjer. Det gjør oss på marginen mer positive. Samtidig forventer vi at det fortsatt vil være økt volatilitet en stund fremover. Ved inngangen til oktober lå fondets aksjevekt på 51,5 prosent. Aksjevekten falt noe tilbake første del av måneden, i takt med korreksjonen i aksjemarkedene. Mot slutten av aksjefallet økte vi aksjeeksponeringen noe, da vi synes at risikoprofilen så akseptabel ut. Ved utgangen av oktober lå aksjevekten på 55 prosent. Vi tok inn to nye aksjer i porteføljen forrige måned, TopDanmark og Sampo, som begge er stabile selskap med solid direkte. Samtidig solgte vi oss ut av danske ISS etter skuffende utvikling, samt norske Yara, siden vi ser bedre muligheter andre steder. I tråd med fallende oljepris har vi sett en energisektor i fritt fall på Oslo Børs. Dette har ikke i like stor grad blitt reflektert i kredittmarkedet. Vi reduserte derfor vår eksponering i kredittporteføljen ytterligere gjennom måneden, ved å selge oss ut av BW Offshore, Prosafe og Det Norske Oljeselskap. Obligasjonsporteføljen har i tillegg fått et økt innhold av statspapirer, i et forsøk på å bedre porteføljens risikoprofil på tvers av ulike scenarier. Vi ser fortsatt på aksjemarkedet som det desidert mest attraktive markedet fundamentalt sett, men ser ikke bort fra at lange renter kan falle videre i Norge, dersom oljeprisen skulle falle videre. Vi tror fremdeles at det er mer sannsynlig at vi kommer til å øke aksjevekten i nær fremtid enn å redusere den. en har egne midler i fondet. Avkastning K Avkastning av (NOK) Fond Indeks /14 Avkastning 30,26 11,41 7,16 5,85 25,25 14,54 Fond 14,92 4,80 2,05 3,00 6,80 7,54 +/ Indeks Nøkkeldata Startdato 20 okt 1997 Øyvind Fjell og Håkon H. Sætre ISIN NO Forvaltningskapital (mill) 755,62 NOK NAV/Kurs (31 okt 2014) UCITS Ja Utbytteutdeling Nei Referanseindeks 50% VINX Benchmark Cap TR NOK, 50% OSE Statsobligasjonsind 3.00 Forvaltningshonorar 1,50% Tegningskostnad* 0,00% Innløsningskostnad* 0,00% Lavere Risiko Forventet lavere Høyere Risiko Forventet høyere Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert som laveste risiko og 7 er høyeste risiko. Årlig Fond Indeks 30,3 23,1 25,2 14,5 13,0 19,5 17,1 18,4 15,9 15,3 16,2 14,5 11,4 8,8 5,7 5,8 7,0 2,5 7,2 5,1 25,0 23, I år 25,0 18,8 12,5 6,3 0 6,3 12,5 18,8 25,0 Risikomål 1 år 3 År 5 År Standardavvik 5,55 6,24 7,42 Standardavvik Indeks 3,58 5,14 6,21 Information Ratio 2,69 0,75 0,38 Beta 1,16 0,88 1,01 Tracking Error 3,72 4,37 4,01 (31 okt 2014) i år 3 Måneder 6 Måneder 1 år 3 År annualisert 5 År annualisert 10 År annualisert Siden oppstart annualisert Avk. % 14,54 1,29 7,81 21,17 15,14 10,86 9,88 7,84 +/Idx 7,54 0,13 3,90 10,01 3,28 1,51 3,07 Historisk er ingen garanti for fremtidig. Fremtidig vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av finansiell rådgiver. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Verdien og en av investeringen kan gå opp og ned. 12

13 Delphi Kombinasjon Portefølje per 31 okt 2014 Topp 10 beholdninger Sektor % Port. Norway(Kingdom Of) 2% ,04 Den Norske Stat 0% Cert ,60 Marine Harvest ASA 4,59 Novo Nordisk A/S Class B 4,32 DNB ASA 3,47 Opera Software ASA 3,22 Pandora AS 3,05 Vestas Wind Systems A/S 2,99 Genmab A/S 2,96 Agder Energi As 2.65% ,68 Totalt antall aksjer 30 Totalt antall obligasjoner 13 % av investeringer i fondets 10 største 37,92 plasseringer 10 største land % Aksjer Norge 46,94 Danmark 34,45 Finland 6,97 Storbritannia 4,70 Sverige 4,00 Singapore 2,93 Sektorfordeling % Aksjer Energi 7,62 Materialer 1,09 Industri 11,19 Forbruksvarer 9,44 Konsumvarer 14,38 Helse 21,96 Finans 13,51 Informasjonsteknologi 15,76 Telekom 3,02 Forsyningsselskaper 2,02 For selskaper notert på børser i flere land kan det være avvik mellom Morningstar sin registrering og på hvilken børs forvalter faktisk har kjøpt aksjen. Navn på forvalter Øyvind Fjell og Håkon H. Sætre Forvaltet fondet siden 1 jan 2013 Investeringsprofil Delphi Kombinasjon er et kombinasjonsfond hvor forvalter aktivt flytter midler mellom nordiske aksjer og norske rentepapirer. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphimetoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Både aksje og rentedelen skal til enhver tid være mellom 30 og 70 prosent, og det er forvalters oppgave å plassere midlene der hvor han mener utsiktene er best. Fondet har UCITS status. Fondets aksjedel forvaltes av Øyvind Fjell, mens fondets rentedel forvaltes av Håkon H. Sætre. Delphimetoden Gjennom Delphimetoden forsøker vi å identifisere trender, sektorer og enkeltaksjer som kan vise til de beste vekstutsiktene, avhengig av hvor vi er i den økonomiske syklusen. Vi følger en metodisk og dynamisk tilnærming til de finansielle markedene. Tilnærmingen kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Daglig analyserer og fortolker vi store mengder informasjon på en effektiv og systematisk måte. Trendanalyser av historisk aksjeprising utføres for å identifisere selskaper som kan vise til en positiv pristrend, og som oppfattes positivt av markedet. Selv om trendvurderinger og momentum i sektorer og enkeltselskaper spiller en viktig rolle i prosessen, er fundamental analysen avgjørende for å bekrefte selskapenes virkelige potensial. Delphi Fondene Professor Kohts vei 9 Postboks 484, 1327 Lysaker Telefon: Nettsider: Epost: Delphis kunderådgivere er tilgjengelig både på telefon , og på chat via Kundesenterets åpningtider er hverdager mellom klokken og Du kan også sende en epost til oss via Bærekraftige investeringer I Delphi søker vi å unngå å investere i selskaper som er involvert i en ikke bærekraftig praksis og å påvirke alle selskaper til å gjøre konstante forbedringer. Vi benytter oss av Storebrands eget team på ESG (Environment, Social og Governance), til å jobbe med bærekraftig investering for å overvåke og analysere selskaper i vår portefølje, og har utviklet en minimums standard for våre investeringer. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Fremtidig vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av finansiell rådgiver. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Verdien og en av investeringen kan gå opp og ned. 13

14 Delphi Emerging kommentar Oktober endte med en oppgang på 6,9 prosent for Delphi Emerging. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 6,3 prosent. Emerging Markets fortsetter sin gode trend, og MSCI Emerging Markets kunne notere en oppgang på 1,2 prosent målt i USD i oktober. Sektormessig så vi den sterkeste utviklingen innenfor finans, industri og forsyningsaksjer, mens fallende råvarepriser gjorde at råvareaksjene, inkludert energiaksjer, endte på den motsatte siden. Flere markeder gjorde det bra i oktober. SørKorea er i ferd med å komme tilbake etter «handelskrigen» med Japan, og vi ser spesielt styrke innenfor konsumaksjene. Vi noterer også at våre brasilianske porteføljeselskaper gjorde det godt, selv om det brasilianske markedet i sum fremdeles gjør det relativt dårlig. Også fondets sørafrikanske aksjer utviklet seg respektabelt, og da spesielt finansaksjene. I porteføljen gjorde vi noen endringer i vår eksponering mot brasilianske aksjer, der vi solgte oss ut av to finansaksjer, og i stedet kjøpte Braskem, et petrokjemiselskap med en ledende posisjon i det brasilianske markedet. Fallende oljepris vil bidra til en styrking av selskapets driftsmargin. I SørAfrika vektet vi oss opp ved å øke størrelsen på flere av våre eksisterende posisjoner. Vi ser betydelig styrke i det sørafrikanske aksjemarkedet, samtidig som våre porteføljeselskaper har levert god inntjeningsvekst så langt i Også i SørKorea har vi vært aktive og økt på i flere av posisjonene. Det er verdt å merke seg at den dårlige utviklingen vi har sett i indeksene for sørkoreanske aksjer primært knytter seg til fall i noen av de virkelig store og indekstunge selskapene. Resten av markedet ser imidlertid meget bra ut, spesielt på konsumsiden. Dette drar vi nytte av. I Kina fortsetter vi å vekte oss ned. Vi er i likhet med mange andre bekymret over fallende veksttakt i den kinesiske økonomien, som setter sitt preg på kursutviklingen for mange kinesiske aksjer. en har egne midler i fondet. Avkastning K Avkastning av (NOK) Fond Indeks /14 Avkastning 19,22 Fond 3,90 +/ Indeks Årlig Fond Indeks 19,2 Nøkkeldata Startdato 15 apr 2013 Espen K. Furnes ISIN NO Forvaltningskapital (mill) 630,91 NOK NAV/Kurs (31 okt 2014) UCITS Ja Utbytteutdeling Nei Referanseindeks MSCI EM NR Forvaltningshonorar 2,00% Tegningskostnad* 0,00% Innløsningskostnad* 0,00% Lavere Risiko Forventet lavere Høyere Risiko Forventet høyere Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert som laveste risiko og 7 er høyeste risiko. Risikomål 1 år 3 År 5 År Standardavvik 12,11 Standardavvik Indeks 11,96 Information Ratio 0,97 Beta 1,00 Tracking Error 4, I år 15,3 10,0 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 (31 okt 2014) i år 3 Måneder 6 Måneder 1 år 3 År annualisert 5 År annualisert 10 År annualisert Siden oppstart annualisert Avk. % 19,22 5,83 22,58 19,26 10,74 +/Idx 3,90 3,15 5,00 5,03 4,55 Historisk er ingen garanti for fremtidig. Fremtidig vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av finansiell rådgiver. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Verdien og en av investeringen kan gå opp og ned. 14

15 Delphi Emerging Portefølje per 31 okt 2014 Topp 10 beholdninger Sektor % Port. Amore Pacific Group 3,08 Kardemir Karabuk Demir Celik... 2,97 Aspen Pharmacare Holdings Ltd 2,95 ICICI Bank Ltd ADR 2,71 SK C&C Co Ltd 2,67 Nampak Ltd 2,64 Grupo Televisa SAB... 2,60 Mediclinic International Ltd 2,60 Naspers Ltd Class N 2,59 Sanlam Ltd 2,59 Totalt antall aksjer 38 Totalt antall obligasjoner 0 % av investeringer i fondets 10 største 27,41 plasseringer 10 største land % Aksjer % Index SørKorea 19,33 14,21 SørAfrika 19,10 7,98 Mexico 13,67 4,48 Kina 9,81 20,59 Brasil 7,09 9,02 Indonesia 6,58 2,73 India 6,17 7,51 Taiwan 4,94 12,57 Thailand 4,92 2,42 Tyrkia 3,46 1,76 Sektorfordeling % Aksjer % Index Energi 1,74 9,24 Materialer 9,95 7,53 Industri 13,69 6,76 Forbruksvarer 21,25 9,06 Konsumvarer 6,21 8,58 Helse 11,28 2,24 Finans 10,98 28,15 Informasjonsteknologi 14,00 17,12 Telekom 10,90 7,86 Forsyningsselskaper 3,46 For selskaper notert på børser i flere land kan det være avvik mellom Morningstar sin registrering og på hvilken børs forvalter faktisk har kjøpt aksjen. Navn på forvalter Espen K. Furnes Forvaltet fondet siden 15 apr 2013 Investeringsprofil Delphi Emerging har som mål å oppnå langsiktig mer ved å investere i aksjeselskaper som er notert i, eller har en sterk tilknytting til, land som inngår i indeksen MSCI Emerging Markets NTR. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphimetoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen vil til enhver tid bestå av 3545 store og mellomstore selskaper innenfor minimum fem sektorer. I perioder hvor markedet preges av høy usikkerhet, kan inntil 20 prosent av midlene flyttes over i bankinnskudd. Fondet har UCITS status. Fondets referanseindeks er MSCI Emerging Markets NTR. NB: Fondet ble lansert 15. april Delphimetoden Gjennom Delphimetoden forsøker vi å identifisere trender, sektorer og enkeltaksjer som kan vise til de beste vekstutsiktene, avhengig av hvor vi er i den økonomiske syklusen. Vi følger en metodisk og dynamisk tilnærming til de finansielle markedene. Tilnærmingen kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Daglig analyserer og fortolker vi store mengder informasjon på en effektiv og systematisk måte. Trendanalyser av historisk aksjeprising utføres for å identifisere selskaper som kan vise til en positiv pristrend, og som oppfattes positivt av markedet. Selv om trendvurderinger og momentum i sektorer og enkeltselskaper spiller en viktig rolle i prosessen, er fundamental analysen avgjørende for å bekrefte selskapenes virkelige potensial. Delphi Fondene Professor Kohts vei 9 Postboks 484, 1327 Lysaker Telefon: Nettsider: Epost: Delphis kunderådgivere er tilgjengelig både på telefon , og på chat via Kundesenterets åpningtider er hverdager mellom klokken og Du kan også sende en epost til oss via Bærekraftige investeringer I Delphi søker vi å unngå å investere i selskaper som er involvert i en ikke bærekraftig praksis og å påvirke alle selskaper til å gjøre konstante forbedringer. Vi benytter oss av Storebrands eget team på ESG (Environment, Social og Governance), til å jobbe med bærekraftig investering for å overvåke og analysere selskaper i vår portefølje, og har utviklet en minimums standard for våre investeringer. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Fremtidig vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av finansiell rådgiver. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Verdien og en av investeringen kan gå opp og ned. 15

16 Omslagsfoto: Colourbox Delphi Fondene en enhet i Storebrand Asset Management AS Adresse: Professor Kohts vei 9, postboks 484, 1327 Lysaker. Telefon: Epost: Org.nr.: I denne rapporten har vi søkt å sikre at all informasjon er korrekt, men tar forbehold om at det kan forekomme feil og mangler. Uttalelsene reflekterer vårt syn per månedsskiftet for den aktuelle rapport.

Januar MÅNEDSRAPPORT

Januar MÅNEDSRAPPORT Januar 2014 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

August MÅNEDSRAPPORT

August MÅNEDSRAPPORT August 2017 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

August MÅNEDSRAPPORT

August MÅNEDSRAPPORT August 2014 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

Desember MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. s. 10 s. 12

Desember MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. s. 10 s. 12 Desember 2017 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon s. 10 s. 12 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi

Detaljer

Mai MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. s. 10 s. 12

Mai MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. s. 10 s. 12 Mai 2018 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon s. 10 s. 12 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge

Detaljer

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s.

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. November 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

August MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8

August MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 August 2018 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Global Valutasikret s. 10 s. 12 s. 14 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi

Detaljer

Håkon H. Sætre Bakgrunn og historikk fra Delphi Norge

Håkon H. Sætre Bakgrunn og historikk fra Delphi Norge Håkon H. Sætre Bakgrunn og historikk fra Delphi Norge Trender og fundamental analyse i samspill www.delphi.no Aktuelt: Tar over forvaltningen av Delphi Nordic Håkon H. Sætre tar over forvaltningen av Delphi

Detaljer

Juni 2014 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s.

Juni 2014 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. Juni 2014 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

September MÅNEDSRAPPORT

September MÅNEDSRAPPORT September 2014 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s.

Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s.

Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe Delphi

Detaljer

April 2014 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s.

April 2014 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. April 2014 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

April 2015 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s.

April 2015 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. April 2015 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

April MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. s. 10 s. 12

April MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. s. 10 s. 12 April 2018 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon s. 10 s. 12 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge

Detaljer

August MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s.

August MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. August 2016 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

September MÅNEDSRAPPORT

September MÅNEDSRAPPORT September 2017 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon s. 10 s. 12 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi

Detaljer

Oktober MÅNEDSRAPPORT

Oktober MÅNEDSRAPPORT Oktober 2017 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon s. 10 s. 12 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi

Detaljer

Juli MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s.

Juli MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe Delphi

Detaljer

Januar MÅNEDSRAPPORT

Januar MÅNEDSRAPPORT Januar 2016 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

AUGUST MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10

AUGUST MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10 AUGUST 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10 Delphi Vekst Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 12 s. 14 s. 16 1 Delphi Fondene Investeringsområde

Detaljer

Januar MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. s. 10 s. 12

Januar MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. s. 10 s. 12 Januar 2018 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon s. 10 s. 12 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi

Detaljer

Mars 2014 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s.

Mars 2014 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. Mars 2014 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

Februar MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. s. 10 s. 12

Februar MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. s. 10 s. 12 Februar 2018 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon s. 10 s. 12 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi

Detaljer

JULI MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10

JULI MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10 JULI 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10 Delphi Vekst Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 12 s. 14 s. 16 Delphi Fondene Investeringsområde Aksjefond

Detaljer

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. s. 10 s. 12

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. s. 10 s. 12 November 2017 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon s. 10 s. 12 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi

Detaljer

Mai MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s.

Mai MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. Mai 2017 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe Delphi

Detaljer

Mars 2016 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s.

Mars 2016 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. Mars 2016 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe Delphi

Detaljer

September MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10

September MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10 September 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10 Delphi Vekst Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 12 s. 14 s. 16 1 Delphi Fondene Investeringsområde

Detaljer

Juli MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8

Juli MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Juli 2018 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Global Valutasikret s. 10 s. 12 s. 14 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi

Detaljer

Desember MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s.

Desember MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. Desember 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

Juni MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. s. 10 s. 12

Juni MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. s. 10 s. 12 Juni 2018 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon s. 10 s. 12 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge

Detaljer

Mars MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. s. 10 s. 12

Mars MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. s. 10 s. 12 Mars 2018 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon s. 10 s. 12 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge

Detaljer

Februar MÅNEDSRAPPORT

Februar MÅNEDSRAPPORT Februar 2014 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

Juli MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s.

Juli MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. Juli 2016 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe Delphi

Detaljer

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s.

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. November 2015 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

September MÅNEDSRAPPORT

September MÅNEDSRAPPORT September 2016 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

April 2016 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s.

April 2016 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. April 2016 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

September MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8

September MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 September 2018 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Global Valutasikret s. 10 s. 12 s. 14 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global

Detaljer

Februar MÅNEDSRAPPORT

Februar MÅNEDSRAPPORT Februar 2016 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

2018 HALVÅRSKOMMENTAR

2018 HALVÅRSKOMMENTAR 2018 HALVÅRSKOMMENTAR Markedskommentar: Ser stadig muligheter nes kommentarer s. 6 Lipper-priser og nominasjoner Aksjesparekonto: Nedtellingen er i gang s. 18 s. 19 Innhold 3 LEDER 4 MARKEDSKOMMENTAR 5

Detaljer

2018 ÅRSKOMMENTAR. Volatile markeder. Markedskommentar: Forvalternes kommentarer s. 6. Leder: En perfekt storm s. 3

2018 ÅRSKOMMENTAR. Volatile markeder. Markedskommentar: Forvalternes kommentarer s. 6. Leder: En perfekt storm s. 3 2018 ÅRSKOMMENTAR Markedskommentar: Volatile markeder Leder: En perfekt storm s. 3 nes kommentarer s. 6 Aksjesparekonto: Flyttefristen forlenget s. 19 Innhold 3 LEDER 4 MARKEDSKOMMENTAR 5 MAKROPERSPEKTIV

Detaljer

Oktober MÅNEDSRAPPORT

Oktober MÅNEDSRAPPORT Oktober 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

2018 ÅRSKOMMENTAR. Volatile markeder. Markedskommentar: Forvalternes kommentarer s. 6. Leder: En perfekt storm s. 3

2018 ÅRSKOMMENTAR. Volatile markeder. Markedskommentar: Forvalternes kommentarer s. 6. Leder: En perfekt storm s. 3 2018 ÅRSKOMMENTAR Markedskommentar: Volatile markeder Leder: En perfekt storm s. 3 nes kommentarer s. 6 Aksjesparekonto: Flyttefristen forlenget s. 19 Innhold 3 LEDER 4 MARKEDSKOMMENTAR 5 MAKROPERSPEKTIV

Detaljer

2017 ÅRSKOMMENTAR. Fortsatt fart i aksjetrenden. Markedskommentar: 20 år med Delphi Kombinasjon s. 16. Forvalternes kommentarer s.

2017 ÅRSKOMMENTAR. Fortsatt fart i aksjetrenden. Markedskommentar: 20 år med Delphi Kombinasjon s. 16. Forvalternes kommentarer s. 2017 ÅRSKOMMENTAR Markedskommentar: Fortsatt fart i aksjetrenden nes kommentarer s. 6 20 år med Delphi Kombinasjon s. 16 Delphi-ASK åpen for butikk s. 17 Innhold 3 LEDER 4 MARKEDSKOMMENTAR 5 MAKROPERSPEKTIV

Detaljer

2019 HALVÅRSKOMMENTAR

2019 HALVÅRSKOMMENTAR 2019 HALVÅRSKOMMENTAR Markedskommentar: Aksjer tilbake i front nes kommentarer s. 6 Bonheur: Surfer på Bilindustrien presses en grønn bølge fra flere kanter s. 18 s. 19 Innhold 3 LEDER 4 MARKEDSKOMMENTAR

Detaljer

Rapport til representantskapsmøte i Oslo/Akershus Handel og Kontor 25. september Ole-Kristian Nilsen

Rapport til representantskapsmøte i Oslo/Akershus Handel og Kontor 25. september Ole-Kristian Nilsen Rapport til representantskapsmøte i Oslo/Akershus Handel og Kontor 25. september 2018 Ole-Kristian Nilsen Status marked og portefølje 2017 ble et meget godt år i aksjemarkedet og for alle s fond Porteføljen

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.01.2017 Markedskommentar for januar Aksjemarkedsoppgangen fra slutten av 2016

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 3,3 prosent. Referanseindeksens avkastning var 5,7 prosent.

Detaljer

Makrokommentar. April 2019

Makrokommentar. April 2019 Makrokommentar April 2019 Nye toppnoteringer i april Det var god stemning i finansmarkedene i april, med nye toppnoteringer på flere av de amerikanske børsene. Både S&P500 og Nasdaq satte nye rekorder

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

Managing Director Harald Espedal

Managing Director Harald Espedal Managing Director Harald Espedal Verdensindeksen 2010-2012 2 Vi lever alltid i usikre tider; usikkerhetsmomentene i 2012 Eurosonens evne til overlevelse og vekst Rente tiårig stat Prosent Amerikas (u)sikre

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport august 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.08.2017 Markedskommentar for august Selskapenes rapportering for andre kvartal ble avsluttet i august

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Makrokommentar. August 2018

Makrokommentar. August 2018 Makrokommentar August 2018 Blandete markeder i august Mens amerikanske aksjer steg i august hadde de europeiske aksjemarkedene en dårlig måned. Spesielt i Italia var det betydelige utslag, og totalindeksen

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport februar 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport februar 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport februar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 28.02.2017 Markedskommentar for februar Februar ble dominert av rapporteringen av resultatene for selskapenes

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2018

Makrokommentar. Oktober 2018 Makrokommentar Oktober 2018 Rød oktober Oktober var preget av kraftige fall i aksjemarkedene, og normalen denne måneden var en nedgang på mellom 5 og 10 prosent. I flere fremvoksende økonomier falt aksjekursene

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2018

Makrokommentar. Januar 2018 Makrokommentar Januar 2018 Januaroppgang i år også Aksjemarkeder verden over ga god avkastning i årets første måned, og særlig blant de fremvoksende økonomiene var det flere markeder som gjorde det bra.

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport april 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport april 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport april 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 28.04.2017 Markedskommentar for april Geopolitisk usikkerhet, fallende oljepris, valg i Frankrike og annonsering

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 Aksjekommentar for november Aksjemarkedene steg videre i november og oppgangen for norske

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.11.16 Markedskommentar for november De internasjonale aksjemarkedene (MSCI World) steg

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Årsrapport 2017 Verdipapirfond forvaltet av Norse Forvaltning AS

Årsrapport 2017 Verdipapirfond forvaltet av Norse Forvaltning AS Årsrapport 2017 Verdipapirfond forvaltet av Norse Forvaltning AS Andelseierrapport for Trend fondene 2017 MARKEDSUTVIKLING 2017 2017 var et sterkt år for verdens finansmarkeder, godt hjulpet av lave renter,

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2016 Markedskommentar for august De internasjonale aksjemarkedene hadde en marginal oppgang

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden Aksje Fondskommentar april 2014 Positiv april måned Norge i topp Øker i Europa og i Norden Nytt fond fra April var en positiv måned for Aksje, som var opp 0,5 prosent. Fondets referanseindeks var opp 1,0

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Nytt fond fra Delphi. Delphi Emerging Trender og fundamental analyse i nye markeder.

Nytt fond fra Delphi. Delphi Emerging Trender og fundamental analyse i nye markeder. Nytt fond fra Delphi Delphi Emerging Trender og fundamental analyse i nye markeder www.delphi.no/emerging Komplett med Delphi Emerging Fondslanseringer hører med til sjeldenhetene i Delphi. Forrige gang

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2018

Makrokommentar. Juli 2018 Makrokommentar Juli 2018 God sommer også i aksjemarkedet Juli var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og til tross for uro rundt handelskrig og «Brexit» var det oppgang på børsene i USA,

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2019

Makrokommentar. Februar 2019 Makrokommentar Februar 2019 Oppgangen fortsetter Den positive utviklingen i finansmarkedene fortsatte i februar, med god oppgang på mange av verdens børser. Spesielt det kinesiske markedet utmerket seg,

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Månedsrapport November 2018 Borea Global Equities

Månedsrapport November 2018 Borea Global Equities Månedsrapport November 2018 Borea Global Equities Månedsrapport Borea Global Equities november 2018 Makrokommentar: Verdens viktigste rente, amerikansk 10-års statsrente, steg betydelig i begynnelsen av

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

ODINs anbefalte løsninger Nils Hast

ODINs anbefalte løsninger Nils Hast ODINs anbefalte løsninger Nils Hast Agenda Anbefalte løsninger Oppdatering på skatt Hva skjer i det norske høyrentemarkedet? Oppsummering Det enkle er ofte det tryggeste ODINs anbefalte løsninger Løsningsforslaget

Detaljer

Makrokommentar. August 2019

Makrokommentar. August 2019 Makrokommentar August 2019 Svake august-markeder Det ble en dårlig start på måneden da det 1. august, via Twitter, kom nyheter om eskalering av handelskrigen mellom USA og Kina. Markedsvolatiliteten økte,

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Månedsrapport Borea Rente november 2018

Månedsrapport Borea Rente november 2018 Månedsrapport Borea Rente November 2018 Månedsrapport Borea Rente november 2018 Makrokommentar: Verdens viktigste rente, amerikansk 10-års statsrente, steg betydelig i begynnelsen av oktober og var ifølge

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport juni 2016 (Kurser per )

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport juni 2016 (Kurser per ) PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport juni 2016 (Kurser per 27.06.16) Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2016 Markedskommentar for juni De internasjonale aksjemarkedene falt med

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2019

Makrokommentar. Juni 2019 Makrokommentar Juni 2019 Markedsoppgang i juni 2 Etter en litt trist mai måned, var det god oppgang i de fleste aksjemarkeder i juni, med USA i førersetet. Oppgangen på de amerikanske børsene var på rundt

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2018

Makrokommentar. Juni 2018 Makrokommentar Juni 2018 Handelskrig er hovedtema 2 Handelspolitiske spenninger mellom USA og en rekke andre land er fortsatt et viktig tema, og frykt for handelskrig tynget aksjemarkedene i juni. Spesielt

Detaljer

Makrokommentar. November 2017

Makrokommentar. November 2017 Makrokommentar November 2017 Amerikanske aksjer videre opp Aksjeoppgangen fortsatte i USA i november, og det var nye toppnoteringer på de amerikanske børsene. Forventninger til lavere skatter, bedre lønnsomhet

Detaljer

ODIN Aksje. Nytt fond fra ODIN Forvaltning. Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning

ODIN Aksje. Nytt fond fra ODIN Forvaltning. Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning ODIN Aksje Nytt fond fra ODIN Forvaltning Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning ODIN Aksje et nytt fond fra ODIN ODIN Aksje Forenkling og forbedring ODIN Aksje gjør din aksjesparing enklere

Detaljer