RETTE. System for Risiko og ETTErlevelse ved UiB. Hvorfor RETTE? Personvernkrav Internkontroll Forskningsetikk Kompetanseøkning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RETTE. System for Risiko og ETTErlevelse ved UiB. Hvorfor RETTE? Personvernkrav Internkontroll Forskningsetikk Kompetanseøkning"

Transkript

1 RETTE System for Risiko og ETTErlevelse ved UiB Hvorfor RETTE? Personvernkrav Internkontroll Forskningsetikk Kompetanseøkning

2 AGENDA Hva er RETTE? Hvorfor RETTE? Roller og ansvar i RETTE? Hvordan virker RETTE i praksis? Registrering, oversikt, internkontroll DEMO Utvikling av RETTE Brukerbehov Teknisk løsning og integrasjoner 2

3 FØRST LITT HISTORIKK... Startpunkt I dag Personopplysningslov REKgodkjenning + andre godkjenninger NSD er personvernombud for forskning, gir tilråding 1 Innføring av Helseforskningsloven, Enpostkasse, REK Rokne- Rapport (UiBrapport) Målsetning 1 Innføring av «en-postkasse» for søknad av godkjenning for forskningsprosjekter jf. Helseforskningsloven. 2 UiB: Mål og strategidokument for helsefaglig forskning og behandling av personopplysninger Arbeidsgruppe for sikker lagring- og tilgang til forsknings- data- SAFE Tilsyn fra Datatilsynet Internrevisjon av IK for forskning Målsetning 2 Rapport fra arbeidsgruppe UiB skal utvikle SAFE og RETTE Ny internrevisjon av IK for forskning Opprettelse av prosjekt: Delprosjekt 2: RETTE GDPR og ny personopplysningslov med nasjonale tilpasninger for forskning Styrket institusjonsansvar, En enklere løsning for prosjekter med lavere person vernrisiko RETTE utviklet og implementert UiB har eget personvernombud Integrasjoner for at opplysninger bare registreres en gang. Gir bedre datakvalitet. Internkontrollmodul er neste stadie 3 Målsetning 3 UiB skal ha en samlet oversikt over all behandling av personopplysninger som ivaretar institusjonens plikter og internkontroll

4 BAKGRUNN OG LOVVERK Nytt personvernregelverk i 2018 VIKTIGE ENDRINGER Opphevet melde- og konsesjonsplikt Skjerpet kravene til ansvarlighet, oversikt og kontroll Styrking av de registrertes rettigheter Harmonisering av regelverket i EU Høyere bøtenivå! MEN MYE VAR LIKEVEL SOM FØR... I stor grad videreføring av tidligere regelverk Plikt til oversikt og kontroll er ikke ny Forskning er gitt viktige særregler = Større frihet, men større ansvar 4

5 BAKGRUNN OG LOVVERK UNIVERSITY OF BERGEN PLIKT LOVHJEMMEL HVILKE BEHANDLINGER / PROSJEKTER? HVEM? HVOR? Dokumentasjon GDPR art. 30, jf. Art. 5 Alle forskningsprosjekter og studentoppgaver Forskere og studenter. Veileder er prosjektansvarlig for studentprosjekter RETTE Forskningsetisk godkjenning Helseforskningsloven 10 Medisinsk og helsefaglig forskning Forsker er prosjektleder har det daglige ansvaret (veileder i Ph.d prosjekter og lavere nivå) REK CRISTIN - RETTE Rådføringsplikt med personvernombud Personopplysningsloven 9 og 10 Behandling av særlige kategorier personopplysninger for formål knyttet til vitenskapelig forskning Forsker. (Masterprosjekter må vurderes om tilknytning til forskergruppe/prosjekt) NSD - RETTE Personvernkonsekvensvurderig GDPR art. 35 PAGE 5 Sannsynlig høy risiko for personvernet, definert i veileder og liste fra Datatilsynet Institusjonen er ansvarlig for vurdering og gjennomføring. Må involvere institusjonens personvernombud DPIA MODUL I DRAFTIT FOR UIB

6 HVA ER RETTE? UNIVERSITY OF BERGEN RETTE består av: veileder registreringsløsning oversikt over prosjekter og status internkontrollfunksjon RETTE henter data fra tre kilder: REK NSD Egenregistrert informasjon PAGE 6

7 HVA ER RETTE? 7

8 HVORFOR RETTE? Krav til UiB Oversikt over alle behandlinger Internkontroll (systematisk oppfølging) Informasjonssikkerhet Kompetanse innen personvern i forskning og utdanning RETTE skal sikre: Lovpålagt oversikt over alle prosjekter der det behandles personopplysninger jf. personvernregelverket og helseforskningloven Ansvarliggjøring og kompetanseheving ved tydelig informasjon og bekreftelser. Internkontroll for å sikre etterlevelse ved oppfølging av endringer, sikkerhet, lagring, sletting etc. 8

9 HVORFOR RETTE? Hva betyr dette i praksis? Hva vi gjør: Følger lovens ordlyd og formål Enklere løsning for behandlinger med lavere personvernrisiko Kan registreres direkte i RETTE Institusjonen har ansvar for forskningsetikk og opplæring Konsekvenser Samlet intern oversikt over alle forskningsog studentprosjekter Rådføring med PVO som hovedregel kun når loven krever det, ellers dokumentasjonsplikt og risikovurdering i RETTE, og rådføring ved behov Kan komme raskere i gang med prosjekter med lavere personvernrisiko 9

10 ROLLER OG ANSVAR I RETTE Rolle Ansvar og oppgaver Prosjekteier Registrerer prosjekt (student/forsker) Oppdatere prosjektinformasjon Ny: Operativt ansvarlig Forskerstøtte Prosjektansvarlig Registrere egne prosjekter Bekrefte studentprosjekt Følger opp student/stipendiat Oppdatere prosjektinformasjon Bekrefter prosjektinformasjon to ganger i året Faglig ledelse internkontroll Personvernombudet Ha oversikt Følge opp ved behov for DPIA

11 ROLLER OG ANSVAR I RETTE Registrering, oppfølging og bekreftelse av prosjekter vil foregå i linjen ROLLER I RETTE Ledelsen ved UiB Fakultet og operativt ansvarlig ved fakultet Institutt og operativt ansvarlig ved institutt Prosjektansvarlig Prosjekteier ANSVAR Får samlet oversikt over prosjekter som behandler personopplysninger Får oversikt over prosjekter ved underliggende enheter Følger opp institutter Bekrefter sine prosjekter to ganger i året Følger opp at prosjektleder har bekreftet informasjon om prosjekt i RETTE Kommuniserer med prosjektansvarlig Bekrefter sine prosjekter to ganger årlig Er ansatt ved UiB Ansvar for at prosjekter blir registrert i RETTE Bekrefter at informasjon i RETTE er korrekt og oppdatert to ganger i året Forsker/ph.d-kandidat/student Registrerer informasjon om prosjekt i RETTE Personvernombudet ved UiB vil rådgi i personvernspørsmål og bistå ved risikovurderinger og personvernkonsekvensvurderinger (DPIA) NSD fortsetter som rådgivende instans for UiB ved behov. Hos NSD vil forskningsprosjekter der det er krav om rådføringsplikt fortsatt meldes inn. NSD kan i tillegg bistå ved DPIA. Helseforskning er unntatt rådføringsplikt (hfl 33,3.ledd). Prosjekter som ikke er vitenskapelig forskning, men f.eks utdanningsoppgaver ikke er omfattet av rådføringsplikt Informasjon om forskningsprosjektene som meldes til NSD vil overføres automatisk til RETTE. Med RETTE får UiB oversikt over og oppfølging av alle prosjekter (inkludert helseforskning og prosjekter som ikke er forskning) der det behandles personopplysninger.

12 HVORDAN VIRKER RETTE I PRAKSIS Informasjon Registrering av prosjekt Samlet prosjektinformasjon RETTE Oppfølging av prosjekter Oversikt og internkontroll RETTE NSD REK Student eller forsker finner informasjon om forskningsrutiner og personvern ved UiB Personvernportalen på uib.no Student eller forsker søker REK, registrerer prosjekt hos NSD eller i RETTE avhengig av formål med prosjektet Informasjon om prosjekter fra REK, NSD og RETTE samles ett sted og bekreftes Prosjektinformasjon følges opp og bekreftes i linjen for å sikre oppdatert og korrekt informasjon UiB har internkontroll og oversikt over alle prosjekter der det behandles personopplysninger ved UiB

13 INPUT PROSESS OUTPUT Prosjekter som krever REK-godkjenning REK Overføring Supplering av manglende informasjon Etterlever lovkrav Internkontroll og Oversikt Ledelse: Artikkel 30 protokoll Følger opp fakultet (ved behov) Andre forskningsprosjekter NSD Overføring RETTE Fra fakultet: Følger opp institutt (periodisk) Fra institutt: Bekreftelse på prosjektportefølje (periodisk) (Kontroll og vurdering av alle prosjekter) - Følger opp prosjektansvarlig Studentprosjekter / kvalitetssikring Uib.no: Prosjektportal/guide Overføring Utplukk av prosjekter som trenger rådføring eller DPIA Fra prosjektansvarlig: Bekreftelse på prosjekter (periodisk) Med spørsmål om det er endringer mtp: -Formål med behandling -Type personopplysninger -prosjektinformasjon -Behandlingsansvar -Utvalg og antall -rettslig grunnlag -sikring -varighet

14 DEMO UNIVERSITY OF BERGEN Kort om Wizard Informasjon om prosjekter Informasjon om ett prosjekt PAGE 14

15 15

16 16

17 17

18 Sett brukeren i sentrum Ved utvikling av RETTE ble det lagt opp til: o Tett samarbeid med brukere på fakultet og instituttnivå o Jevnlig brukergruppemøter o Brukertesting og pilotering o Fokus på informasjon og forankring Det er utarbeidet brukerprofiler for RETTE. Disse bidrar til å forstå: o Nåværende og potensielle brukere o Hvilke behov brukerne har o Hvilke utfordringer brukerne har o Hvilken informasjon brukerne trenger

19 UTVIKLING AV RETTE RETTE: Teknisk Teknologi: Laravel (PHP) + Livewire Integrasjoner: IAM 19

20 UTVIKLING AV RETTE Integrasjon Full synkronisering skjer en gang om dagen. Det er ikke mulig å få nok info fra Cristin (vi er i kontakt med unit). Prosjektansvarlig får epost når et nytt prosjekt blir importert. Det er nødvending for prosjekteier/ansvarlig å fylle ut info (dobbel registering) REK-portalen sender opplysninger til Cristin tre dager etter at det er sendt ut et nytt vedtak i saken. 20

21 UTVIKLING AV RETTE Integrasjon Nye prosjekter importeres hver time. Full synkronisering skjer en gang om dagen. Prosjektene må fortsatt bekreftes av prosjektansvarlig. Prosjektansvarlig får epost når et nytt prosjekt blir importert. Siden all informasjon fås fra NSD er det ikke nødvending å fylle ut mer informasjon. 21

22 OPPSUMMERING RETTE Institusjonens eget verktøy Integrasjoner med Cristin og NSD Hever kompetansen innen personvern hos studenter og ansatte Ivaretar UiB sitt selvstendige juridiske ansvar Gir én samlet oversikt over alle prosjekter som behandler personopplysninger - dokumentasjonsplikt (GDPR art. 30) Sikrer internkontroll etterlevelse av lovverk Åpen for samarbeid 22

23 I tillegg støtter RETTE opp om Målbilde for informasjonssikkerhet og personvern Og «Mest mulig effektiv bruk av forskernes tid, gi god veiledning og gjøre det enkelt å velge god praksis.»

RETTE. System for Risiko og ETTErlevelse. Hvorfor RETTE? Personvernkrav Internkontroll Forskningsetikk Kompetanseøkning

RETTE. System for Risiko og ETTErlevelse. Hvorfor RETTE? Personvernkrav Internkontroll Forskningsetikk Kompetanseøkning System for Risiko og ETTErlevelse Hvorfor? Personvernkrav Internkontroll Forskningsetikk Kompetanseøkning vil sikre etterlevelse av- og økt kompetanse om sentrale lovverk innen forskning og utdanning skal

Detaljer

Implementering av det nye personvernregelverket ved UiB

Implementering av det nye personvernregelverket ved UiB Implementering av det nye personvernregelverket ved UiB Læringsdag MatNat 31.01.2019 Spørsmål? Hvordan har UiB fulgt opp kravene i det nye personvernregelverket i datasystemene vi bruker Hva bør lokale

Detaljer

Rollefordeling og begrepsforståelse ved UiO etter nytt personvernregelverk

Rollefordeling og begrepsforståelse ved UiO etter nytt personvernregelverk Rollefordeling og begrepsforståelse ved UiO etter nytt personvernregelverk NARMA vårkonferanse 2019 Maren Magnus Voll Personvernombud UiO en stor virksomhet GDPR et kjent regelverk Ca. 13 000 årsverk Ca.

Detaljer

Hva kan vi bruke NSD til?

Hva kan vi bruke NSD til? Hva kan vi bruke NSD til? Bergen 25.04.2019 Øyvind Straume Spesialrådgiver, NSD NSD Kort om NSD Endringer med GDPR Hva gjør NSD? o Helseforskning o Krav om personvernkonsekvensvurdering (DPIA) Innsendte

Detaljer

Opplæringsbehov etter helseforskningsloven

Opplæringsbehov etter helseforskningsloven Opplæringsbehov etter helseforskningsloven Juridisk seniorrådgiver Jannicke Hudson Seksjon for forskningstjenester Det helsevitenskapelige fakultet Universitetet i Tromsø Kort om helseforskningsloven Legger

Detaljer

Hva betyr GDPR for forskere?

Hva betyr GDPR for forskere? Hva betyr GDPR for forskere? NSDs rolle etter 1. juli 2018 Vigdis Kvalheim, NSD De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) NSD Norsk senter for forskningsdata Litteraturhuset i Oslo, Fredag 8. juni

Detaljer

Orientering om arbeidsgruppe - implementering av ny helseforskningslov

Orientering om arbeidsgruppe - implementering av ny helseforskningslov Orientering om arbeidsgruppe - implementering av ny helseforskningslov IT-forum 20.05.2010 IT-forum 20. mai 2010 Arbeidsgruppens sammensetning Prorektor Berit Rokne (leder) Prodekan Robert Bjerknes, MOF

Detaljer

Personvernombudet for forskning

Personvernombudet for forskning NSDs rolle etter innføringen av helseforskningsloven. Samarbeid med REK Internkontroll og kvalitetssikring av personvern i forskning Vigdis Namtvedt Kvalheim Den nye helseforkningsloven en utfordring for

Detaljer

GDPR-møte

GDPR-møte GDPR-møte 24.01.18 Tema: Dagens avtale og hvilke personverntjenester NSD utfører i dag Hvilke krav stiller GDPR til forskningsinstitusjonene? Hva kan NSD gjøre for forskningsinstitusjonene videre og hvordan

Detaljer

Helseforskningsloven - intensjon og utfordringer

Helseforskningsloven - intensjon og utfordringer Helseforskningsloven - intensjon og utfordringer Sverre Engelschiøn Gardermoen, 25. oktober 2010 Intensjonen Fremme god og etisk forsvarlig medisinsk i og helsefaglig forskning Ivareta hensynet til forskningsdeltakere

Detaljer

Innføring av ny personvernforordning (GDPR) på universitetet

Innføring av ny personvernforordning (GDPR) på universitetet Innføring av ny personvernforordning (GDPR) på universitetet Styringsdokument Styringsgruppemøte 21. juni 2018 Innhold Side Agendapunkter 3 Sak 1: Godkjenning av referat 4-6 Sak 2: Leveransene i prosjektet

Detaljer

Helseforskningsloven - lovgivers intensjoner

Helseforskningsloven - lovgivers intensjoner Helseforskningsloven - lovgivers intensjoner Sverre Engelschiøn Oslo, 30. mars 2011 Intensjonen Fremme god og etisk forsvarlig medisinsk og helsefaglig forskning Ivareta hensynet til forskningsdeltakere

Detaljer

Helseforskningsloven - oppfølging ved universiteter og høyskoler Seminar om helseforskningsloven 25. oktober 2010 Trine B. Haugen

Helseforskningsloven - oppfølging ved universiteter og høyskoler Seminar om helseforskningsloven 25. oktober 2010 Trine B. Haugen Helseforskningsloven - oppfølging ved universiteter og høyskoler Seminar om helseforskningsloven 25. oktober 2010 Trine B. Haugen Høgskolen i Oslo Helseforskningsloven 1. juli 2009 Bakgrunn UHR oppfølging

Detaljer

Aktuelle temaer. Forskningsetikk & juss hva veier tyngst? - Roller og ansvarsfordeling?

Aktuelle temaer. Forskningsetikk & juss hva veier tyngst? - Roller og ansvarsfordeling? Forskningsetikk & juss hva veier tyngst? - Roller og ansvarsfordeling? Peder Heyerdahl Utne Avdeling for forskningsadministrasjon og biobank Oslo universitetssykehus Aktuelle temaer Fra etikk til juss

Detaljer

Innføring av ny personvernforordning (GDPR) på universitetet

Innføring av ny personvernforordning (GDPR) på universitetet Innføring av ny personvernforordning (GDPR) på universitetet Styringsdokument Styringsgruppemøte 3. mai 2018 Innhold Side Agendapunkter 3 Sak 1: Godkjenning av referat 4 Sak 2: Notat fra universitetsdirektøren

Detaljer

hva betyr loven for den enkelte forsker?

hva betyr loven for den enkelte forsker? Helseforskningsloven --- hva betyr loven for den enkelte forsker? Karin C. Lødrup Carlsen Professor dr med Forskningsleder OUS/UiO Kvinne- og barneklinikken Daglig leder av ORAACLE, (Oslo Research group

Detaljer

GDPR Utfordringer sett fra BIOS og Internkontrollutvalget. Jannicke Igland, GDPR-seminar 25.april 2019

GDPR Utfordringer sett fra BIOS og Internkontrollutvalget. Jannicke Igland, GDPR-seminar 25.april 2019 GDPR Utfordringer sett fra BIOS og Internkontrollutvalget Jannicke Igland, GDPR-seminar 25.april 2019 BIOS Internkontrollutvalget Daglig leder: Jannicke Igland Medlemmer: Astrid Lunde, Tatiana Fomina,

Detaljer

Personvern, studentoppgaver og undervisning. Johannes Elgvin April 2019

Personvern, studentoppgaver og undervisning. Johannes Elgvin April 2019 Personvern, studentoppgaver og undervisning Johannes Elgvin April 2019 Personvern hva er det? Retten til privatliv en menneskerettighet Vi eier opplysninger om oss selv, og vi skal kunne ha kontroll over

Detaljer

Personvernforordningen og utfordringer i dagens helsetjeneste

Personvernforordningen og utfordringer i dagens helsetjeneste Helse- og omsorgsdepartementet Personvernforordningen og utfordringer i dagens helsetjeneste Sverre Engelschiøn, fagdirektør Lillehammer 4. mars 2019 Helseregelverket - innretning Helsepersonell trenger

Detaljer

SAK NR INFORMASJON OM TILPASNINGER TIL NY PERSONOPPLYSNINGSLOV MED FORORDNING (GDPR) STATUS I ARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET

SAK NR INFORMASJON OM TILPASNINGER TIL NY PERSONOPPLYSNINGSLOV MED FORORDNING (GDPR) STATUS I ARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET Sykehuset Innlandet HF Styremøte 29.08.18 SAK NR 061 2018 INFORMASJON OM TILPASNINGER TIL NY PERSONOPPLYSNINGSLOV MED FORORDNING (GDPR) STATUS I ARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: Styret

Detaljer

Personvernkonsekvensvurderinger

Personvernkonsekvensvurderinger Personvernkonsekvensvurderinger (DPIA) i FHI Personvernombud Erlend Bakken 25.04.2019 Agenda GDPR og DPIA Arbeidet med GDPR og DPIA i FHI GDPR og personopplysningsloven Personvern, rett til privatliv mm.,

Detaljer

KiNS seminar for fylkeskommunene Databehandleravtaler. Datatilsynet ved seniorrådgiver Ragnhild Castberg

KiNS seminar for fylkeskommunene Databehandleravtaler. Datatilsynet ved seniorrådgiver Ragnhild Castberg KiNS seminar for fylkeskommunene 2019 Databehandleravtaler Datatilsynet ved seniorrådgiver Ragnhild Castberg Bakgrunn for nytt personvernregelverk Lik behandling innenfor hele EU/EØS Styrke de registrertes

Detaljer

Denne er kun til gjennomlesing. Rapportering av forskningsprosjekter skal gjøres elektronisk.

Denne er kun til gjennomlesing. Rapportering av forskningsprosjekter skal gjøres elektronisk. QuestBack https://response.questback.com/isa/qbv.dll/showquest?questid=4242... 1 of 1 30.08.2011 10:46 Norsk (Bokmål) English Copyright www.questback.com. All Rights Reserved. https://response.questback.com/isa/qbv.dll/showquest

Detaljer

Hvilke muligheter og begrensninger gir den nye personvernlovgivingen? Universitetet i Oslo 3. Mai 2019

Hvilke muligheter og begrensninger gir den nye personvernlovgivingen? Universitetet i Oslo 3. Mai 2019 Personvern i forskning og studentprosjekter Hvilke muligheter og begrensninger gir den nye personvernlovgivingen? Universitetet i Oslo 3. Mai 2019 Anne-Mette Somby spesialrådgiver NSD TEMA 1. Personvernregelverket

Detaljer

PERSONVERN OG DELING FRA KVALITETSREGISTRE

PERSONVERN OG DELING FRA KVALITETSREGISTRE PERSONVERN OG DELING FRA KVALITETSREGISTRE Christer Kleppe Personvernombud for Helse Bergen HF INNHOLD Personopplysningsvern Sentrale regler og forskrifter Personvernprinsippene De registrertes rettigheter

Detaljer

Ny personopplysningslov. Leif Erik Nohr Juridisk rådgiver UNN, KVALUT juni 2018

Ny personopplysningslov. Leif Erik Nohr Juridisk rådgiver UNN, KVALUT juni 2018 Ny personopplysningslov Leif Erik Nohr Juridisk rådgiver UNN, KVALUT juni 2018 Ny lov og forordning GDPR General Data Protection Regulation Personvernforordningen I kraft i EU 25. mai 2018 Ny Personopplysningslov

Detaljer

Denne er kun til gjennomlesning. Rapportering av forskningsprosjekter må gjøres elektronisk.

Denne er kun til gjennomlesning. Rapportering av forskningsprosjekter må gjøres elektronisk. QuestBack https://response.questback.com/isa/qbv.dll/showquest?questid=4368891&sid=fml... Norwegian (Bokmål) English OK Copyright www.questback.com. All Rights Reserved. https://response.questback.com/isa/qbv.dll/showquest

Detaljer

GDPR - PERSONVERN. Advokat Sunniva Berntsen

GDPR - PERSONVERN. Advokat Sunniva Berntsen GDPR - PERSONVERN Advokat Sunniva Berntsen Hvorfor personvern? Viktig i et demokratisk samfunn EMK artikkel 8 Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.

Detaljer

RAPPORT. Revisjon: Implementering av kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning

RAPPORT. Revisjon: Implementering av kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning RAPPORT Revisjon: Implementering av kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning Distribuert til: Forskningsdirektør Kopi: Universitetsdirektør Gjennomført av: Seniorkonsulent Hilde Tanggaard

Detaljer

Rikke Julie Foss-Pedersen UX Webseksjonen USIT. Katrine Ore Forskningsadmin - MEDFAK

Rikke Julie Foss-Pedersen UX Webseksjonen USIT. Katrine Ore Forskningsadmin - MEDFAK Oktober 2016 Behovsbeskrivelse i prosjekt for oversikt over helsefaglig forskning Rikke Julie Foss-Pedersen UX Webseksjonen USIT Katrine Ore Forskningsadmin - MEDFAK Bakgrunnen for prosjektet Helseforskningsloven

Detaljer

I Forskning som involverer personopplysninger særlig forholdet til personopplysningsloven og helseforskningsloven

I Forskning som involverer personopplysninger særlig forholdet til personopplysningsloven og helseforskningsloven INTERNT BAKGRUNNSNOTAT I Forskning som involverer personopplysninger særlig forholdet til personopplysningsloven og helseforskningsloven Bakgrunn En rekke forskningsprosjekter ved fakultetet håndterer

Detaljer

GDPR og ny personvernlovgivning. Advokat (H) Torbjørn Saggau Holm

GDPR og ny personvernlovgivning. Advokat (H) Torbjørn Saggau Holm GDPR og ny personvernlovgivning Advokat (H) Torbjørn Saggau Holm Presentasjon Foreleser Kursets innhold Tidsplan ALTA KOMMUNE 09.11.2018 2 Personvern i endring EU Kommisjonen: «Det europeiske personopplysningsregelverket

Detaljer

Forskningsdesign. i tråd med lovverk og forskningsetikk

Forskningsdesign. i tråd med lovverk og forskningsetikk Forskningsdesign i tråd med lovverk og forskningsetikk NARMA vårkonferanse 2017 Marie Strand Schildmann NSD Norsk senter for forskningsdata AS «Forskere, forskningsinstitusjoner og forskersamfunnet generelt

Detaljer

INFORMASJONSSIKKERHET & GDPR. Kundeforum 18.oktober

INFORMASJONSSIKKERHET & GDPR. Kundeforum 18.oktober INFORMASJONSSIKKERHET & GDPR Kundeforum 18.oktober Den nye personvernforordningen GDPR (General Data Protection Regulation) Hvem gjelder den for? Lovverket gjelder for alle EU- og EØS-land og alle bransjer

Detaljer

EUs nye forordning for personvern

EUs nye forordning for personvern EUs nye forordning for personvern 22.03.2017 Hva er person(opplysnings)vern? Den enkeltes rett til å ha kontroll med egne personopplysninger Selvbestemmelse rett til selv å bestemme hvilke opplysninger

Detaljer

Personvern og studieadministrasjon. Sadia Zaka Juridisk seniorrådgiver Unit

Personvern og studieadministrasjon. Sadia Zaka Juridisk seniorrådgiver Unit Personvern og studieadministrasjon Sadia Zaka Juridisk seniorrådgiver Unit Hva er personvern? Retten til privatliv - Familie, hjem og korrespondanse Retten til å bestemme over egne personopplysninger Vern

Detaljer

Å redusere unyttig helseforskning i Norge ved å bruke systematiske oversikter kommentar sett fra erfaring med forskningsetiske vurdering i REKVEST

Å redusere unyttig helseforskning i Norge ved å bruke systematiske oversikter kommentar sett fra erfaring med forskningsetiske vurdering i REKVEST Å redusere unyttig helseforskning i Norge ved å bruke systematiske oversikter kommentar sett fra erfaring med forskningsetiske vurdering i REKVEST Berit Rokne Department of Global Public Health and Primary

Detaljer

Innføring av ny personvernforordning (GDPR) på universitetet

Innføring av ny personvernforordning (GDPR) på universitetet Innføring av ny personvernforordning (GDPR) på universitetet Styringsdokument Styringsgruppemøte 23. mai 2018 Innhold Side Agendapunkter 3 Sak 1: Godkjenning av referat 4 Sak 2:Lokale personvernkontakter

Detaljer

Norm for behandling av personopplysninger ved kommunal revisjon og kontrollutvalgssekretariat

Norm for behandling av personopplysninger ved kommunal revisjon og kontrollutvalgssekretariat Norm for behandling av personopplysninger ved kommunal revisjon og kontrollutvalgssekretariat - 12. juni 2019 Jan Sandtrø Atferdsnorm «Atferdsnorm» Codes of conduct / GDPR Codes Et regelsett for et spesifikt

Detaljer

Bakgrunn. EU har vedtatt ny personvernforordning

Bakgrunn. EU har vedtatt ny personvernforordning GDPR på UB Bakgrunn EU har vedtatt ny personvernforordning General Data Protection Regulation (GDPR) styrke europeiske borgeres personvern styrke tilliten til digitale tjenester gjøre det lettere å utveksle

Detaljer

Personvernforordningen

Personvernforordningen Personvernforordningen Bankregulatorisk fagseminar Advokat Nils Henrik Heen Personvernforordningen Vedtatt i EU mai 2016 Trer i kraft mai 2018 Teknologisk utvikling Internasjonalisering Fullharmonisering

Detaljer

Nye personvernregler fra mai 2018 Personvern og medlemslister Knut B. Kaspersen - Datatilsynet 12. desember 2017

Nye personvernregler fra mai 2018 Personvern og medlemslister Knut B. Kaspersen - Datatilsynet 12. desember 2017 Nye personvernregler fra mai 2018 Personvern og medlemslister Knut B. Kaspersen - Datatilsynet 12. desember 2017 Personvern - Hva er det 3 Hva er personopplysninger? Side 4 5 Viktig nytt i forordningen

Detaljer

Studieplan 2017/2018. PERSONVERN en grunnopplæring i personvernregelverk (2017) Studiepoeng: 15. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet

Studieplan 2017/2018. PERSONVERN en grunnopplæring i personvernregelverk (2017) Studiepoeng: 15. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet Studieplan 2017/2018 PERSONVERN en grunnopplæring i personvernregelverk (2017) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet vil bli gjennomført med to samlinger á to dager. I løpet av samlingene

Detaljer

Databehandleravtaler og GDPR. Kristin Lyng Kategorileder Anskaffelser / Delprosjektleder i Skatteetatens GDPR-prosjekt 6 september 2018

Databehandleravtaler og GDPR. Kristin Lyng Kategorileder Anskaffelser / Delprosjektleder i Skatteetatens GDPR-prosjekt 6 september 2018 Databehandleravtaler og GDPR Kristin Lyng Kategorileder Anskaffelser / Delprosjektleder i Skatteetatens GDPR-prosjekt 6 september 2018 Agenda 1 Om Skatteetaten 2 Om personvernforordningen 3 Om prosjektet

Detaljer

Personvernforordningen

Personvernforordningen Personvernforordningen Hvitvaskingskonferansen Advokat Nils Henrik Heen Dagens regelverk EUs personverndirektiv 94/46/EU Personopplysningsloven med forskrift Særlovgivning 2 Personvernforordningen Teknologisk

Detaljer

Til styret i Sunnaas sykehus HF. 18. desember Innføring General Data Protection Regulation (GDPR) - status

Til styret i Sunnaas sykehus HF. 18. desember Innføring General Data Protection Regulation (GDPR) - status Til styret i Sunnaas sykehus HF 18. desember 2018 Sak 85/18 Innføring General Data Protection Regulation (GDPR) - status Innføring av den nye personvernloven (GDPR) ble vedtatt 20. juli 2018. Det har i

Detaljer

Hvordan ivareta personvernet ved skikkethetsvurderinger?

Hvordan ivareta personvernet ved skikkethetsvurderinger? Hvordan ivareta personvernet ved skikkethetsvurderinger? 25.10.2018 Agenda Overblikk over relevante plikter og rettigheter etter personvernregelverket Behandling av personopplysninger i skikkethetsvurderinger

Detaljer

Kvalitetssikring av forskningsprosjekter Normer og regelverk. Introduksjonskurs Doktorgradsprogrammet Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Kvalitetssikring av forskningsprosjekter Normer og regelverk. Introduksjonskurs Doktorgradsprogrammet Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo Kvalitetssikring av forskningsprosjekter Normer og regelverk Introduksjonskurs Doktorgradsprogrammet Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo Sagt om doktorgradsprogrammet: Forskerutdanning som en

Detaljer

Forvaltningsrevisjon IKT sikkerhet og drift 2017

Forvaltningsrevisjon IKT sikkerhet og drift 2017 Forvaltningsrevisjon IKT sikkerhet og drift 2017 Fremdrift i arbeidet med anbefalinger og tiltak April 2018 Sak 17/01908 og melding om vedtak i kommunestyret 12/3-2018, arkivsak-dok 17/010908-8 INNHOLD

Detaljer

Kliniske studier mars Nye personvernregler Camilla Nervik Seniorrådgiver, Datatilsynet

Kliniske studier mars Nye personvernregler Camilla Nervik Seniorrådgiver, Datatilsynet Kliniske studier 2018 14. mars 2018 Nye personvernregler Camilla Nervik Seniorrådgiver, Datatilsynet Veien gjennom GDPR til lovlig behandling 1) Prinsipper 2) Behandlingsgrunnlag 3) Unntak fra forbud

Detaljer

medisinsk og helsefaglig forskning ved Universitetet i Bergen og

medisinsk og helsefaglig forskning ved Universitetet i Bergen og Et felles kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssykehus Lene Roska Aalén, rådgiver UiB Eline Monstad, personvernombud HUS Internkontrollsystem

Detaljer

DEL I TILRÅDING ELLER KONSESJON?

DEL I TILRÅDING ELLER KONSESJON? Veileder: Bruk av sensitive personopplysninger i forskning DEL I TILRÅDING ELLER KONSESJON? Versjon 2.0 publisert 28.03.2017 Innhold Bakgrunn... 3 Målgruppe for veilederen... 3 Ordliste... 4 Hvilken lov

Detaljer

Nye personvernregler

Nye personvernregler Nye personvernregler Rollen som tillitsvalgt Akademikerforeningenes tillitsvalgtkurs Soria Moria 15. og 16. januar 2018 Ellen Røyneberg, Legeforeningen Agenda Grunnleggende om personvern Personvernforordningen

Detaljer

GDPR. Status og veien videre. Inge V. Bakken. 12. April 2018

GDPR. Status og veien videre. Inge V. Bakken. 12. April 2018 GDPR Status og veien videre Inge V. Bakken 12. April 2018 GDPR EUs personvernforordning (GDPR Generell Data Protection Regulations) Om arbeidet så langt ved SSHF. Noen hovedelementer i ny personvernlovgivning

Detaljer

Hvordan revidere etterlevelse av personvernregelverket? Presentasjon NIRF 16. april 2015

Hvordan revidere etterlevelse av personvernregelverket? Presentasjon NIRF 16. april 2015 Hvordan revidere etterlevelse av personvernregelverket? Presentasjon NIRF 16. april 2015 Hva er personvern? Personvern: Retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger Datatilsynets

Detaljer

Ny personopplysningslov. Per Bruvold Sikkerhetssjef/Personvernombud UNN, KVALUT oktober 2018

Ny personopplysningslov. Per Bruvold Sikkerhetssjef/Personvernombud UNN, KVALUT oktober 2018 Ny personopplysningslov Per Bruvold Sikkerhetssjef/Personvernombud UNN, KVALUT oktober 2018 Det det handler om: Personvernforordningen, fortalen, pkt 1 «Vern av fysiske personer i forbindelse med behandling

Detaljer

Nye personvernregler

Nye personvernregler Nye personvernregler Agenda Hva er personvern og personopplysninger Bakgrunn for nye personvernregler De viktigste endringene fra idag til 2018 Hva nå? - våre forventninger og råd om veien videre Innledning

Detaljer

Databehandleravtaler. Tommy Tranvik Unit

Databehandleravtaler. Tommy Tranvik Unit Databehandleravtaler Tommy Tranvik Unit Spørsmål Hva er databehandlere? Når er det lovlig å bruke databehandlere? Hva må til for at fortsatt bruk skal være lovlig? Databehandlere i GDPR Leverandører av

Detaljer

Ny personopplysningslov - endringer av betydning for behandling av personopplysninger i forskningsprosjekter

Ny personopplysningslov - endringer av betydning for behandling av personopplysninger i forskningsprosjekter Justis- og beredskapsdepartementet Ny personopplysningslov - endringer av betydning for behandling av personopplysninger i forskningsprosjekter 8. juni 2018 Anne Sofie Hippe og Jon Lunde Oversikt Kort

Detaljer

Kommentarer til mørketallsundersøkelsen og visjoner for Datatilsynet

Kommentarer til mørketallsundersøkelsen og visjoner for Datatilsynet Kommentarer til mørketallsundersøkelsen og visjoner for Datatilsynet Bjørn Erik Thon direktør 23.09.2010 Side 1 Dagens tekst - Kort om Datatilsynet - Kommentarer til undersøkelsen - Supplering: Hva vi

Detaljer

GDPR- hva betyr dette for NTNU

GDPR- hva betyr dette for NTNU GDPR- hva betyr dette for NTNU NTNU behandler personopplysninger i stort omfang. GDPR stiller skjerpede krav til behandling av personopplysninger og styrker de registrertes rettigheter. NTNU skal ivareta

Detaljer

Nye personvernregler Hvordan blir organisasjonen i overensstemmelse med regelverket? Unicornis, 12. desember 2017

Nye personvernregler Hvordan blir organisasjonen i overensstemmelse med regelverket? Unicornis, 12. desember 2017 Nye personvernregler Hvordan blir organisasjonen i overensstemmelse med regelverket? Unicornis, 12. desember 2017 GDPR kommer! 4 Nye personvernregler - oversikt Bakgrunn / begrunnelse Tilpasning til ny

Detaljer

REK-vurderinger etter GDPR

REK-vurderinger etter GDPR REK-vurderinger etter GDPR Anders Strand Rådgiver, REK sør-øst C anders.strand@medisin.uio.no Plan Litt bakgrunnsinformasjon om REK, GDPR og fritak fra taushetsplikt for forskningsformål. Case til diskusjon;

Detaljer

EUs personvernforordning - hva kreves? #Oppdatert oktober, Radisson Blu Hotel, Bergen Partner advokat (H) Halfdan Mellbye

EUs personvernforordning - hva kreves? #Oppdatert oktober, Radisson Blu Hotel, Bergen Partner advokat (H) Halfdan Mellbye EUs personvernforordning - hva kreves? #Oppdatert 2017 19. oktober, Radisson Blu Hotel, Bergen Partner advokat (H) Halfdan Mellbye Innhold 1. Personvernforordningen hva er det EU vil og hva er nytt? 2.

Detaljer

Juridisk regulering av helseregistre brukt til kvalitetssikring og forskningsformål

Juridisk regulering av helseregistre brukt til kvalitetssikring og forskningsformål Juridisk regulering av helseregistre brukt til kvalitetssikring og forskningsformål HEL-8020-1 Analyse av registerdata i forskning 25. april 2018 Seniorrådgiver/jurist Heidi Talsethagen, SKDE Formål med

Detaljer

Politikk for informasjonssikkerhet

Politikk for informasjonssikkerhet Politikk for informasjonssikkerhet Type dokument Politikk Forvaltes av Organisasjonsdirektør Godkjent av Rektor 20.06.2018 Klassifisering Åpen Gjelder fra 20.06.2018 Gjelder til Frem til revisjon Unntatt

Detaljer

Navn på studieprogram (E): Personvern en grunnopplæring i personvernregelverk. Antall studiepoeng: 15 Heltid eller deltid, ev begge deler: Deltid

Navn på studieprogram (E): Personvern en grunnopplæring i personvernregelverk. Antall studiepoeng: 15 Heltid eller deltid, ev begge deler: Deltid Navn på studieprogram (E): Personvern en grunnopplæring i personvernregelverk Antall studiepoeng: 15 Heltid eller deltid, ev begge deler: Deltid Faglig innhold Innledning/generell beskrivelse av studiet

Detaljer

Nye personvernregler

Nye personvernregler Nye personvernregler Nye personvernregler Personvernforordningen GDPR Regulation (EU) 2016/679 Hva er personvern? Beskyttelse av privatlivets fred Ivaretakelse av den personlige integritet Retten til

Detaljer

Innføring av nytt personvernregelverk ved UiO

Innføring av nytt personvernregelverk ved UiO Innføring av nytt personvernregelverk ved UiO PK-nettverket 25.04.2018 Asbjørn Tingulstad Hem juridisk rådgiver USIT Nytt regelverk EU har vedtatt ny personvernforordning General Data Protection Regulation

Detaljer

Status Kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning. Seniorrådgiver Katrine Ore

Status Kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning. Seniorrådgiver Katrine Ore Status Kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning Seniorrådgiver Katrine Ore Handlingsplan for bedre etterlevelse Handlingsplanen er distribuert bredt på fakultet/institutter. Dekanen har

Detaljer

Hvordan oppfyller du personvernforordningens (GDPR) krav til dokumentasjon? Frokostseminar - Sesam.no 30. august 2017 senioradvokat Jens C.

Hvordan oppfyller du personvernforordningens (GDPR) krav til dokumentasjon? Frokostseminar - Sesam.no 30. august 2017 senioradvokat Jens C. Hvordan oppfyller du personvernforordningens (GDPR) krav til dokumentasjon? Frokostseminar - Sesam.no 30. august 2017 senioradvokat Jens C. Gjesti Hvorfor skal du bry deg om personvernforordningen? Du

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: O-sak 3 Møtenr.: 8/2018 Orienteringssak Møtedato: 4. desember 2018 Notatdato: 19. november

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 120/17 26.10.2017 Dato: 12.10.2017 Arkivsaksnr: 2016/11547 Internrevisjon, UiBs arbeid med personvernforordningen Henvisning

Detaljer

Personvernerklæring for Cristin (Current Research Information System in Norway)

Personvernerklæring for Cristin (Current Research Information System in Norway) Personvernerklæring for Cristin (Current Research Information System in Norway) Sist endret: 15.06.2018 Innhold: 1) Kort om Cristin (Current Research Information System in Norway) 2) Hva er en personvernerklæring?

Detaljer

Status personvern Hedmark og Oppland fylkeskommuner

Status personvern Hedmark og Oppland fylkeskommuner Status personvern Hedmark og Oppland fylkeskommuner Kontrollutvalget Tone Hoddø Bakås, personvernombud 21.5.2019 Personvernlovgivningen Personopplysningslov fra 2000 Ny personopplysningslov fra juli 2018

Detaljer

Informasjonssikkerhet - Innføring velferdsteknologi Agder. KiNS-konferanse Stavanger juni 2019

Informasjonssikkerhet - Innføring velferdsteknologi Agder. KiNS-konferanse Stavanger juni 2019 Informasjonssikkerhet - Innføring velferdsteknologi Agder KiNS-konferanse Stavanger 4. 5. juni 2019 Nasjonalt mål: Velferdsteknologi er integrert i helse- og omsorgstjenesten i alle landets kommuner innen

Detaljer

Hvilken rolle har REK (NEM), Personvernombudene, Datatilsynet og Helsetilsynet i henhold til klinisk oppdragsforskning og helseforskningsloven?

Hvilken rolle har REK (NEM), Personvernombudene, Datatilsynet og Helsetilsynet i henhold til klinisk oppdragsforskning og helseforskningsloven? Jacob C Hølen Hvilken rolle har REK (NEM), Personvernombudene, Datatilsynet og Helsetilsynet i henhold til klinisk oppdragsforskning og helseforskningsloven? Sekretariatsleder Den nasjonale forskningsetiske

Detaljer

Rettslig regulering av helseregistre. Dana Jaedicke juridisk rådgiver E-post: dij@datatilsynet.no

Rettslig regulering av helseregistre. Dana Jaedicke juridisk rådgiver E-post: dij@datatilsynet.no Rettslig regulering av helseregistre Dana Jaedicke juridisk rådgiver E-post: dij@datatilsynet.no Innhold Mål og strategier Verdier Holdninger Vurderingstemaer 20.03.2014 Side 2 Datatilsynets strategi i

Detaljer

Personvern i praksis, GDPR personvernforordningen erfaringer

Personvern i praksis, GDPR personvernforordningen erfaringer Personvern i praksis, GDPR personvernforordningen erfaringer Stab Fag, pasientsikkerhet og samhandling Avdeling for informasjonssikkerhet og personvern Bakgrunn EU personverndirektiv 1995. Pre-internet.

Detaljer

PERSONVERN. Har du kontroll? Veileder for personvern i forskning

PERSONVERN. Har du kontroll? Veileder for personvern i forskning PERSONVERN Har du kontroll? Veileder for personvern i forskning Denne veilederen er rettet mot deg som er leder eller ansatt i forskningsadministrasjonen. Her finner du praktiske råd og tips om hvordan

Detaljer

Draftit Privacy Personvern på en enkel måte

Draftit Privacy Personvern på en enkel måte Records Draftit Privacy Personvern på en enkel måte Records Draftit Privacy Personvern i Fokus Vi blir stadig mer digitale i alt vi foretar oss. Derfor er vi også blitt mestere på å samle inn og utlevere

Detaljer

Innføring av ny personvernforordning (GDPR) på universitetet

Innføring av ny personvernforordning (GDPR) på universitetet Innføring av ny personvernforordning (GDPR) på universitetet Styringsdokument Styringsgruppemøte 23. januar 2018 Innhold Side Agendapunkter Dimensjoner 3 Sak 1: Velkommen, presentasjon, praktisk informasjon

Detaljer

REK og helseforskningsloven

REK og helseforskningsloven REK og helseforskningsloven Øystein Lundestad Rådgiver, REK Midt-Norge REK Sekretariat: Komité: Bindeleddet mellom komité og søker FATTER VEDTAK Hvorfor må dere forholde dere til REK? REKs mandat 1. Forhåndsgodkjenne

Detaljer

Risikobasert etterlevelse av pvf

Risikobasert etterlevelse av pvf Risikobasert etterlevelse av pvf NIFS-møte 6.11.2018 Jon Holden, Difi Tema Jobbe effektivt og risikobasert med infosikkerhet, pvf og annen regelverksetterlevelse Dvs. effektivt håndtere risiko som er for

Detaljer

Draftit Privacy Personvern på en enkel måte

Draftit Privacy Personvern på en enkel måte Draftit Privacy Personvern på en enkel måte Draftit Privacy Personvern i Fokus Vi blir stadig mer digitale i alt vi foretar oss. Derfor er vi også blitt mestere på å samle inn og utlevere personopplysninger

Detaljer

O-sak 2 - side 1 av 19

O-sak 2 - side 1 av 19 Personvernombud Til Fra Universitetsstyret Personvernombudet Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 2 Møtenr.: 5/2019 Møtedato: 19. juni 2019 Notatdato: 22. mai 2019 Arkivsaksnr.: 2019/3889 Saksbehandler:

Detaljer

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER. Tone Tenold 2017

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER. Tone Tenold 2017 BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER Tone Tenold 2017 PERSONVERNLOVGIVNINGEN - bygger på en kjerne av grunnleggende personvernprinsipper Disse springer ut fra et ideal om at alle skal ha bestemmelsesrett over

Detaljer

GDPR Hva er det og hva er nytt? Presentasjon fra GDPR-prosjektet hos Direktoratet for e-helse

GDPR Hva er det og hva er nytt? Presentasjon fra GDPR-prosjektet hos Direktoratet for e-helse GDPR Hva er det og hva er nytt? Presentasjon fra GDPR-prosjektet hos Direktoratet for e-helse Bakgrunn General Data Protection Regulation (GDPR) ble formelt vedtatt av EU i april 2016 GDPR trer i kraft

Detaljer

Evaluer & iverksett personvernarbeidet

Evaluer & iverksett personvernarbeidet Evaluer & iverksett personvernarbeidet Slik tenker vi Vi gjør etterlevelse av regelverket til en enkel og naturlig del av arbeidet Derfor må alle fokusere på personvern Vi blir stadig mer digitale i alt

Detaljer

Vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA) - Vi vet hvorfor og når, men hvordan?

Vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA) - Vi vet hvorfor og når, men hvordan? Enhet Vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA) - Vi vet hvorfor og når, men hvordan? Anette Engum, personvernombud Verktøy for mobbekartlegging i skole Krever at det gjennomføres DPIA Personvernombudets

Detaljer

Skatteetatens prosjekt personvernforordningen Personvern i samarbeid med våre leverandører, hvem gjør hva?

Skatteetatens prosjekt personvernforordningen Personvern i samarbeid med våre leverandører, hvem gjør hva? Skatteetatens prosjekt personvernforordningen Personvern i samarbeid med våre leverandører, hvem gjør hva? DFØ kundeforum 2018 Kristin Lyng 18. Oktober 2018 Agenda 1 Om Skatteetaten og vårt GDPR-prosjekt

Detaljer

Min hverdag som personvernombud. KiNS 6. juni 2019

Min hverdag som personvernombud. KiNS 6. juni 2019 Min hverdag som personvernombud KiNS 6. juni 2019 Fire personvernombud Nils G. Indahl, Nye Drammen kommune Renate Bugge, Tromsø kommune Stian D. Kringlebotn, Agder fylkeskommune Morten Haug Frøyen, Oslo

Detaljer

NIH eksempel på institusjonelt system for kvalitetssikring av forskningsprosjekter. Kristian Sollesnes Avdeling for forskning og bibliotek, NIH

NIH eksempel på institusjonelt system for kvalitetssikring av forskningsprosjekter. Kristian Sollesnes Avdeling for forskning og bibliotek, NIH NIH eksempel på institusjonelt system for kvalitetssikring av forskningsprosjekter Kristian Sollesnes Avdeling for forskning og bibliotek, NIH Norges idrettshøgskole Etablert i 1968, som etterfølger til

Detaljer

Policy for personvern

Policy for personvern 2018 Policy for personvern SpareBank 1 Nord-Norge konsern (SNN) For Nord-Norge! Innhold 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 3 3. Formål og rammeverk for personvernarbeid... 3 4. Behandling av personopplysninger...

Detaljer

Databehandleravtale. Båttjenester Indre Oslofjord Kapittel 9. Versjon Båttjenester Indre Oslofjord 2021

Databehandleravtale. Båttjenester Indre Oslofjord Kapittel 9. Versjon Båttjenester Indre Oslofjord 2021 Kapittel 9 Versjon 1.0 24.05.2019 Databehandleravtale Side 1 av 10 Innhold Databehandleravtale... 3 1 Avtalens hensikt... 4 2 Definisjoner... 4 3 Formål og rettslig grunnlag... 4 3.1 Formål... 4 3.2 Rettslig

Detaljer

Personvernforordningen, hva har vi gjort av praktiske grep siden sist i Overhalla?

Personvernforordningen, hva har vi gjort av praktiske grep siden sist i Overhalla? Personalledernettverket Trøndelag Ørland 22.-23.8. 2018 Personvernforordningen, hva har vi gjort av praktiske grep siden sist i Overhalla? En enkel prosessplan (nov 2017) Enkelhet, helhetlig og synergier:

Detaljer

Ny personvernlovgivning

Ny personvernlovgivning -Ein tydeleg medspelar Ny personvernlovgivning HMS-fagnettverk 2. mai 2018 Hva skjer? GDPR General Data Protection Regulation 25. mai 2018 Forordningen trer i kraft Utsettes til 1. juli i EØS(?) Erstatter

Detaljer

Personvernforordningen Hva kommer og hva risikerer virksomhetene?

Personvernforordningen Hva kommer og hva risikerer virksomhetene? Personvernforordningen Hva kommer og hva risikerer virksomhetene? Emilie Veggeland Knudsen Advokatfullmektig Advokatfullmektig Advokat Kjersti Lyster Ryen Advokat Nye personvernregler i norsk rett EUs

Detaljer

Informasjonssikkerhet og internkontroll - hva er nytt med EUs personvernforordning

Informasjonssikkerhet og internkontroll - hva er nytt med EUs personvernforordning Informasjonssikkerhet og internkontroll - hva er nytt med EUs personvernforordning Senioradvokat (PhD) Thomas Olsen Normkonferansen 30. november 2017 www.svw.no GDPR viderefører personvernprinsippene Artikkel

Detaljer