08000 Kommunegården Sandvika Totalentreprise bygg BOK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "08000 Kommunegården Sandvika Totalentreprise bygg BOK"

Transkript

1 08000 Kommunegården Sandvika Totalentreprise bygg BOK Side 1 av 22

2 Bok 0 Innholdsfortegnelse 1 ORIENTERING OM PROSJEKTET Generelt Prosjektstatus Spesielle forhold Forundersøkelser Beliggenhet Organisering KRAV OG YTELSER Byggeprogram Kvalitetssikring og kontroll Himlingshøyder Krav til tegninger og BIM FDV IT-koordinator Fremleie Annet PLANLEGGING OG ORGANISERING AV PROSJEKTET Fremdriftsplanlegging Plan for byggherrens leveranser Byggherrebeslutningsplan Koordinering og fremdriftsoppfølging av offentlige leverandører MILJØ I PROSJEKTET Overordnede miljøkrav Organisering av miljøarbeidet Opplæring om miljøarbeid Ledelse (MAN) iht. BREEAM Rent, tørt bygg og fuktsikring Avfallshåndtering RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Hensyn til omgivelsene Krav til adkomst og inngjerding av omgivelsene HMS/SHA I BYGGEPROSJEKTET HMS/SHA-målsetting HMS-lovverk SHA-plan Oppstartsmøter SHA mellom byggherre og totalentreprenør Side 2 av 22

3 6.5 HMS-krav til hovedbedrift Varsling til byggherren HMS-avvik/rapporterte uønskede hendelser og forhold (RUH) Språk Sanksjoner BEFARING OG OVERTAKELSE Opplæring Forberedelse for drift og vedlikehold Befaringsprosess før overtakelse Overtakelse PRØVEDRIFT Generelt Oppstart prøvedriftsperioden Test- og funksjonsplan Forlengelse av prøvedriftsperioden ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Møter Korrespondanse Varsler Månedsrapporter Prosjekthotell PA-BOK INFORMASJONS-/PÅSEPLIKT OG INNSYNSRETT Side 3 av 22

4 1 ORIENTERING OM PROSJEKTET 1.1 Generelt Kommunegården i Sandvika skal totalrehabiliteres. Bygget vil ferdigstilt bestå av ca m2 BTA inkl parkering. Ferdigstilt skal bygget inneha 1300 aktivitetsbaserte arbeidsplasser, og det skal tilfredsstille energiklasse A og BREEAM-NOR «Outstanding». Kontorarealene skal ha full fleksibilitet, og skal enkelt kunne endres fra åpent landskap til kontorer. Bygget er på totalt syv etasjer inkludert teknisk rom på tak. I hellende terreng delvis under bakkenivå er etasjene U1 og U2 som benyttes til parkering, garderobe, treningsrom, lager etc. Lyse arealer i U1 og U2 utgjør møteromsenter, prosjektrom m.m. I plan 1 er kundesenter, «helsetorget», kantine m.m. I plan 2 4 er kontorlokaler og andre arbeidsplasser lokalisert og i plan 5 er tekniske rom. Arbeidet er delt i to entrepriser: en riveentreprise og en totalentreprise bygg. Etter ferdigstilt riveentreprise er bygget strippet ned til betongdekker og søyler, med unntak av deler av konstruktiv riving som utføres i neste entreprise. Byggentreprisen omfatter komplette bygningsarbeider for ny kommunegård, samt nevnte konstruktive rivning. Prosjektet skal ferdigstilles for innflytting i juni Eier av bygget er Bærum Kommunal Pensjonskasse (BKP). Bærum kommune er leietaker og har vært deltakende i utviklingene av prosjektet. Ombyggingen ble vedtatt i Formannskapet sak 079/18 den Prosjektstatus Skisseprosjektet ble ferdigstilt i mars Forprosjektet (riving + bygg) ble gjennomført i perioden juni januar Rivearbeidene skal starte primo juni og ferdigstilles til Det forutsettes oppstart av byggearbeidene første halvdel av Spesielle forhold Det er to veikulverter i tilknytning til bygget. Det går en veikulvert gjennom bygget som deler bygget i to i plan U1 og U2. I tillegg er det atkomst til U2 fra kulvert med innkjøring fra Brodtkorbs gate. Arbeidene som skal utføres må ta hensyn til veikulvertene. Videre ligger det en kulvert under bygget, med fiberkabler og hovedføringer til hele Bærum. Denne kulverten har atkomst fra U2 som må være intakt og tilgjengelig i hele byggeperioden. Eiere av kabler og føringer i kulverten må få atkomst til kulvert ved behov, og entreprenøren må bistå i slike tilfeller. Se også kapittel 5. Eksisterende bunnledninger fremgår av vedlegg. Tilknytningspunkt for strøm og vann anvises av byggherren. Det er foretatt videoinspeksjon av en del bunnledninger og en del rørstrekk må skiftes. Det vises til beskrivelse RIV, samt bilag F.11 og F.12. Reserveaggregatet utenfor bygget og fundamentet det står på, skal beholdes. Trafo i U2 skal være i drift hele perioden, og inn- og utluft fra rommet skal være intakt i hele byggefasen. Enkelte trær rundt Kommunegården skal beholdes og må ikke skades. Utomhusplanen angir hvilke trær som skal beholdes og bevares. Park og Idrett har stilt krav ift. utomhusarealene rundt bygget utenfor tiltaksgrensen, som Totalentreprenøren må hensynta. Side 4 av 22

5 1.4 Forundersøkelser Råbygget scannes ettersom rivearbeidene ferdigstilles og det utarbeides en as-built BIM modell. Modellen forventes å foreligge Q3/2019. Totalentreprenøren må hensynta ev avvik i modellen før oppstart av sine arbeider. Eksisterende bygg sitt bæresystem har lite restkapasitet, og plassering og bruk av utstyr og maskiner på dekker må avklares med RIB. Byggherre vil montere kamera på et eller flere nabobygg som skal ta bilder av byggeplassen fra oppstart riving til innflytting En forenklet radonmåling pågår og resultatet er forventet å foreligge mars/april Beliggenhet Eiendommen har adresse Arnold Hauklands plass 10, 1338 Sandvika. Eiendommen ligger mellom Sandvikselven, E18, E16 og Arnold Hauklands plass, gårds-/bruksnummer: 52/127. Side 5 av 22

6 1.6 Organisering Arbeidene gjennomføres som totalentreprise iht. NS 8407, med tilhørende spesielle kontraktsbestemmelser, vedlagt som bilag B.1. Prosjektorganisasjonen Kommunegården: Bærum Kommunale Pensjonskasse v/ Steinar Manengen Prosjektledelse Insenti Beate Aasen KU Insenti Roy Ebbesen KP Totalentreprenør bygg Uavhengig kontroll konstruksjonsteknikk Dr. Techn. Olav Olsen Uavhengig kontroll brann Fokus Rådgivning Totalentreprenør bygg Prosjektering Utførelse Totalentreprenøren plikter å knytte seg til nødvendige rådgiver og andre underleverandører som er nødvendig for å utføre oppdraget på en tilfredsstillende måte. Som et minimum skal følgende roller inngå i totalentreprenørens organisasjon: ARK IARK RIB RIBFy RIEn RIV RIE RIBr RIM/BREEAM AP RIA LARK Hydrolog Økolog RIG Side 6 av 22

7 IT-koordinator ITB-koordinator BIM-koordinator Ved gjennomføring vil Bjørn Rokke/Norconsult AS og Per S Dahl/Erichsen & Horgen AS være byggherreombud RIE og RIV. Bærum kommune er leietaker. For IT-koordinator vises det til kapitel 2.6. Pilot Arkitekter er ansvarlig søker frem til og med ferdigstillelse av rivearbeidene. Totalentreprenør bygg skal ved oppstart av sine arbeider, overta rollen som ansvarlig søker og er deretter ansvarlig for all videre søknadsprosess. Totalentreprenør bygg må avklare med kommunen og Statens Vegvesen (ev. riveentreprenør) om eventuelle forutsetninger ift. nærliggende og underliggende trafikk. Totalentreprenøren kan kun benytte seg av to underentreprenørledd. Dersom det skulle oppstå behov for ytterligere ett ledd, må det fremlegges og godkjennes av byggherren før de kontraheres. Totalentreprenøren skal ved valg av underentreprenører, rådgivere og leverandører påse at de tilfredsstiller krav i kontraktsunderlaget. 2 KRAV OG YTELSER 2.1 Byggeprogram Kontraktsgjenstanden skal tilfredsstille tekniske krav som er angitt i del 2, kontraktsunderlaget. Generelt gjelder de krav til utførelse som fremkommer i funksjonsbeskrivelsene og øvrig kontraktsunderlag. Totalentreprenøren skal levere produkter og løsninger med god kvalitet, som er egnet for, og tåler den belastningen som følger av byggets og rommenes planlagte bruk. Valgte produkter skal fremlegges for godkjenning. 2.2 Kvalitetssikring og kontroll Byggherren vektlegger et godt kvalitetsarbeid og har krav til 0-feil for alle bygg. Byggearbeidet skal planlegges og gjennomføres slik at offentlige myndigheters, Byggherrens og brukeres krav og behov ivaretas, både under bygging, ved bruk, drift og vedlikehold, ved senere ombygginger og ved rivning. Det forutsettes at Totalentreprenøren har et etablert kvalitetssystem som anvendes i prosjektet. Kvalitetssystemet skal være basert på hovedprinsippene i NS-ISO 9001:2008. Totalentreprenøren skal dokumentere at kvalitetssystemet ivaretar de krav til kvalitetskontroll og dokumentasjon som kontrakten med Byggherren fastsetter. Spesielt blir det lagt vekt på at Totalentreprenøren selv har ansvaret for å påvise at foreskrevet kvalitet er levert. Totalentreprenøren skal innen 4 uker etter bestilling og før arbeidene starter fremlegge kvalitetsplan vedlagt eksempler på kontrollplan og sjekklister for byggherren for godkjenning. Byggherren har rett til innsyn og kontroll av Totalentreprenørens og underentreprenørens kvalitetssikring i prosjektet. Totalentreprenøren er ansvarlig for systematisk kontroll av egne, underentreprenørers og leverandørers arbeider som omfattes av kontrakten. Byggherren har til enhver tid rett til å foreta de undersøkelser og prøver han måtte ønske. Kontroll av delprodukter kan utføres så vel i leverandørens verksted, som hos underleverandør eller på montasjeplassen. Totalentreprenøren skal legge forholdene til rette for slik kontroll. Side 7 av 22

8 Komponenter og delprodukter som bygges inn og senere blir utilgjengelig for ettersyn, skal ferdigkontrolleres og prøves før innbygging tillates. Byggherrens rett til kontroll fritar ikke Totalentreprenør ansvaret for at arbeidene utføres i henhold til kontrakten. Aktiv bruk av kvalitetssystem skal gjennomføres og signerte kontrollskjemaer skal på oppfordring legges frem, uten ugrunnet opphold. Før overtakelse kreves dokumentasjon av Totalentreprenør på at egenkontroll er gjennomført og evt. feil og mangler er rettet opp. Dokumentasjon på gjennomført egenkontroll skal overleveres BH. Det skal gjennomføres prøver og målinger iht. alle gjeldende lover, forskriftskrav og øvrige kontraktsdokumenter, herunder: Tetthetsprøving: Det skal foretas tetthetsprøvinger av bygget. Totalentreprenørens forslag til hvilke områder/lokaler som skal testes skal på forhånd godkjennes av byggherren. Tetthetsprøvingen skal utføres iht. NS-EN ISO 9972:2015 Bygningers termiske egenskaper Bestemmelse av bygningers lufttetthet Viftetrykkmetode (ISO 9972:2015 modifisert). Praktisk gjennomføring er beskrevet i Byggdetaljblad Fremgangsmåte ved luftlekkasjemåling av bygninger. Dersom det avdekkes forhold som viser avvik i forhold til TEK17, skal TE vederlagsfritt utbedre og teste dette på nytt, samtidig som det utløses krav om at nye området i bygget skal tetthetsprøves for kontroll. Termografering: Termografering utføres iht. BREEAM:NOR v.1.1, Ene 23: Bygningskonstruksjoners energiytelse. Lydmålinger: Kontrollmålinger av tiltaket skal gjennomføres i henhold til NS8175, tillegg B på minst 5 % av deler av bygningene som klassifiseres av en lydklasse. Målingene skal gjennomføres etter gjeldende Norske Standarder. 2.3 Himlingshøyder Krav til fri høyde under himling for alle arealer er: Fri høyde i kontor- og arbeidssoner mot fasader (utvendige fasader og fasade mot glassgård) 2700 mm Fri høyde i møterom 2700mm (med avvik i rom U1) Fri høyde i føringssone 2400 mm Fri høyde i føringssone fram til møterom med balansert ventilasjon 2300mm Fri høyde i WC-rom og underordnede rom 2300 mm Eventuelle avvik fra det ovennevnte skal godkjennes av byggherre. I de tilfeller der det eventuelt er beskrevet eller tegnet større høyder skal disse høydene medtas som en del av totalentreprenørens arbeid. 2.4 Krav til tegninger og BIM Ved revisjoner av alle tegninger skal endringen fremgå i endringsfeltet og markeres med «skyer» iht. Norsk standard. Tegningsliste med revisjonsdato og distribusjonsliste skal følge alle tegningsforsendelser/tegnings-oppdateringer. Tegninger/løsninger som viser forhold som byggherren skal godkjenne (jf. beslutningsplanen), skal oversendes byggherrens representant av totalentreprenøren hvor han ber om byggherrens godkjennelse. En slik godkjennelse fritar ikke totalentreprenøren fra ansvaret for at prosjektet skal gjennomføres iht. de lover, forskrifter og andre bestemmelser som gjelder for prosjektet. Side 8 av 22

9 Alle tegninger som oversendes byggherren er å betrakte som orienterende dersom forespørsel om godkjenning ikke foreligger. I tilknytning til tegningsproduksjon og BIM prosjektering forutsettes det at Totalentreprenøren utarbeider en BIMog DAK manualer med prosedyrer og retningslinjer. Bærum kommunes DAK-manual «Retningslinjer for DAK-tegninger rev. 1.2», bilag F.10 og BIM-manual «BIM- MANUAL BIM krav Bærum Kommune», bilag F.10 skal benyttes og følges i prosjektet. All tegningsproduksjon skal utføres i 3D og med filutveksling i Revit-, dwg-format og IFC-format. For byggherre utarbeides orienterende PDF-tegninger. 2.5 FDV FDV skal overleveres iht. Bærum kommune Eiendoms dokument «Retningslinjer for FDV-dokumentasjon» og dokumentet «FDV-dokumentasjon som skal leveres», bilag F IT-koordinator Totalentreprenøren skal aktivt bistå i prosjektet via en egen avsatt IKT/IT-koordinator. Koordinatoren har ansvar for: Å samle all nødvendig informasjon på driftsnettverk, sikkerhetsnettverk, leietakers nettverk, mv. Å være bindeleddet mellom leietaker og leverandører/entreprenører med egne nettverk Å sørge for at leietakers behov og krav blir ivaretatt Å være sideressurs for ITB-koordinatoren Å påse at hver enkelt leverandør/entreprenør ivaretar eller tilpasser seg mot disse krav Ressursen skal følge prosjektet helt fra start til ferdig idriftssatt installasjon Ressursen skal bidra aktivt ved igangkjøring og fysisk etablering av nettverket Ressursen skal bistå leietaker ved innflytting ved behov Å koordinere installasjon av trådløst nettverk og innvendig mobiltelefon dekning Å planlegge, koordinere og føre kontroll av installasjonene Å sørge for at effektregnskap føres med varmeavgivelse, PoE/port-effekter, strømforbruk, samt at dette blir tatt hensyn til Det skal etableres en egen serie med grensesnitt- og avklaringsmøter som ledes av ressursen Å håndtere grensesnittdokumentasjon for nettverkene Oppfølging av grensesnitt, kommunikasjon, protokoller, arkitektur på eget addendum for smartbygg Totalentreprenøren skal sikre at helhetlig krav til ytelse, arkitektur og sikkerhet for hele nettet blir ivaretatt. Fagressursens IT/IKT-erfaring skal dokumenteres og godkjennes av byggherren 2.7 Fremleie Det kan for LT være aktuelt med fremleie av arealer i plan 2-4. All teknisk infrastruktur skal være dimensjonert og tilpasset for at det skal kunne være 2 stk. leietakere i hver etasje med en leietaker i del A (akse 1-9) og en leietaker i del B (akse 11-18). Fellesarealer mellom bygningsdel A og B, akse 9-11, må således kunne skilles ut som fellesareal. Nødvendig målerstruktur energioppfølgingssystem (EOS) for en slik oppdeling kommer i tillegg til BREEAM-krav. 2.8 Annet Totalentreprenør skal i rett tid innhente og opprettholde de godkjennelser og tillatelser som er nødvendige for utførelsen av Oppdraget. Det presiseres spesielt at for dette prosjektet inngår også følgende dokumenter som en del av kontrakten: Bærum kommune Formannskapets vedtak i sak 079/18, den 24. april 2018 (Link: dokid= &versjon=5&variant=a&ct=ra-pdf) Side 9 av 22

10 Handlingsplan til klimastrategi 2030 Bærum kommune datert august (Link: /klimaklok/strategidokumenter/handlingsplan-til-klimastrategi-2030_til-formannskapet.pdf). Etiske retningslinjer BKP (vedlagt). NS :2018 Universell utforming av byggverk. Del 1. Arbeids- og publikumsbygninger. (ikke vedlagt). 3 PLANLEGGING OG ORGANISERING AV PROSJEKTET 3.1 Fremdriftsplanlegging Totalentreprenøren skal utarbeide og ajourføre en detaljert ressurs-, kostnads- og fremdriftsplan for alle faser. Planen skal også synliggjøre hvordan krav til HMS ivaretas. Fremdriftsplanen skal vise kritisk linje. I fremdriftsplanen skal det avsettes tid til innregulering av tekniske installasjoner, sluttrengjøring og byggvask, fast innredning m.m. før overtakelse, samt leietakerleveranser som skal monteres før overtakelse. Hovedfremdriftsplanen er å anse som bindende etter den er godkjent av begge parter. Planen og budsjett skal oppdateres når det oppstår forhold av betydning for planen eller prognosen. Totalentreprenøren skal i rett tid innhente og opprettholde godkjennelser og tillatelser som er nødvendig for utførelsen av oppdraget. Totalentreprenør skal innen 4 uker etter kontraktsinngåelse utarbeide en detaljert fremdriftsplan der aktiviteter skal angis etter NS 3451 Bygningsdelstabellen nivå 2. Denne fremdriftsplanen skal benyttes for fremdriftsrapportering. Totalentreprenør skal sørge for samordning av fremdriften på byggeplassen. Produksjonen skal følge avtalt fremdriftsplan. Dersom det skulle oppstå forhold som medfører forsinkelser iht. planen gjelder følgende: o Byggherren skal varsles omgående av Totalentreprenør dersom det oppstår forhold som kan medføre forsinkelser iht. plan. Totalentreprenør skal foreta forsering for å ta igjen forsinkelser som skyldes egne forhold uten omkostninger for Byggherren. o Byggherren skal varsles omgående dersom andre entreprenørers arbeider kan medfører forsinkelser. o Dersom det identifiseres forhold ved fremdrift som påvirker SHA/risiko, skal Byggherren varsles og konsekvenser beskrives. o Risikoforhold innen HMS/SHA skal ivaretas og innarbeides i fremdriftsplanen. For dokumentleveranser gjelder følgende frister: Frist Beskrivelse Dato 1 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Senest 3 uker etter kontraktsinngåelse 2 Kvalitetsplan Senest 4 uker etter kontraktsinngåelse 3 Fremdriftsplan (detaljert) Senest 4 uker etter kontraktsinngåelse 4 Byggherrebeslutningsplan inkl. leietakterbeslutninger Senest 5 uker etter kontraktsinngåelse 5 Faktureringsplan Senest 4 uker etter kontraktsinngåelse 6 Riggplan Senest 3 uker etter kontraktsinngåelse 7 Månedsrapporter Innen 10. hver måned Side 10 av 22

11 3.2 Plan for byggherrens leveranser Entreprenøren skal utarbeide plan som viser når Byggherren/leietaker skal inn med sine leveranser. 3.3 Byggherrebeslutningsplan Totalentreprenøren skal utarbeide plan for byggherrebeslutninger. Totalentreprenøren skal utarbeide beslutningsgrunnlaget i god slik at byggherren får rimelig tid til å behandle og endre beslutningsunderlaget før vedtak og videre iverksetting. Planen må på en oversiktlig måte også vise leietakers beslutningspunkt. Endelige innredningsplaner fra leietaker vil foreligge juni Koordinering og fremdriftsoppfølging av offentlige leverandører Totalentreprenør er ansvarlig for koordinering av leverandører i tilknytning til offentlig infrastruktur. Totalentreprenør skal sørge for kabelpåvisning før oppstart av gravearbeider. Totalentreprenøren skal sørge for at strøm, kabel-tv, telefon og vann- og avløp koordineres og følges opp slik at tilkobling av disse anleggene ikke forsinker øvrige arbeider i prosjektet. Det er Totalentreprenørs ansvar å sørge for utarbeidelse av fremdriftsplaner og å varsle Byggherren i god tid for bestilling av abonnement. Byggherren bekoster sedvanlige tilknytningsavgifter og anleggsbidrag for det permanente anlegget, herunder også heisanlegg og eventuelt andre anlegg som krever anmelding. For rigg og provisoriske anlegg dekker Totalentreprenør alle offentlige avgifter og gebyrer. 4 MILJØ I PROSJEKTET 4.1 Overordnede miljøkrav Prosjektet skal sertifiseres iht. BREEAM-NOR 2016 i nivå Outstanding v1.1. BREEAM-NOR er den norske tilpasning av BREEAM. Prosjektet skal sertifiseres iht. BREEAM-NOR 2016 v1.1 i nivå Outstanding for både designfase/prosjektering (DS) og etter oppføring/ferdig bygg (PCS). For å nå Outstanding må det oppnås 85% poeng. BREEAM Pre-analyse (se vedlegg C.19) viser hvilke emner prosjektet har lagt til rette for å ta, slik at ønsket poengsum og sertifiseringsklasse kan oppnås. Alle nødvendige tiltak beskrevet i BREEAM Pre-analyse for å oppnå Outstanding er en del av kontrakten. Videre skal totalentreprenøren dokumentere/verifisere sine leveranser og produkter mht. BREEAM-kravene. Kostnader for dette er inkludert i kontrakten. Pre-analysen ligger nå på 86,4 %-poeng og ansees som låst. Det vil si at alle emnene, som er valgt ut for prosjektet, er obligatoriske. Dersom TE vil endre pre-analysen eller prøve seg på flere eller andre emner, må dette avklares videre med BH. Alle emner som er minstekrav for Outstanding, samt andre sentrale krav fra BREEAM-NOR, er beskrevet i respektive beskrivelser. Emner som har dokumentasjon som kreves utført i steg 3 (forprosjekt iht. Bygg 21 s faseinndeling) er klargjort og vedlagt i vedlegg C.19. Alle aktører i prosjektet (både TE og UE) er forpliktet til å forholde seg til og ivareta kravene i BREEAM-NOR. 4.2 Organisering av miljøarbeidet Totalentreprenør skal ha én eller flere ressurspersoner tilgjengelig med kompetanse og erfaring fra BREEAM-NOR prosjekter. Én skal også utpekes som fast koordinator for BREEAM arbeidet hos entreprenør og underentreprenør. Side 11 av 22

12 TE skal også engasjere en BREEAM-NOR AP i prosjektet, som skal følge både prosjektering og utførelse (iht. MAN 01 og 03). Alle underentreprenører inkludert underentreprenørers underleverandører, må være kjent med at prosjektet er et BREEAM-NOR Outstanding prosjekt med høye miljøambisjoner og ha erfaring med BREEAM-NOR fra tidligere. De som skal jobbe på byggeplass i det daglige skal være kjent med BREEAM-NOR og hva det innebærer. BREEAM-NOR Revisor for prosjektet er engasjert av byggherre og er: Petter Nordby fra Multiconsult. BREEAM-NOR AP: Totalentreprenør skal engasjere en BREEAM-NOR AP for å følge opp prosjektet mht. BREEAM, både under prosjektering (steg 4) og produksjon (steg 5-6). BREEAM-NOR-AP'en skal måle fremdriften i forhold til de avtalte ytelsesmålene gjennom hele prosjekteringsprosessen og formelt rapportere om dette til byggherren og prosjekteringsteamet minimum under og før fullførelse av hvert steg. BREEAM-NOR-AP en skal også delta på viktige prosjekt- og prosjekteringsmøter under steg 4. (iht. BREEAM MAN 01) BREEAM-NOR-AP'en skal også følge opp prosjektet og sikre at relevante emner og mål for bærekraft løpende blir oppfylt under steg 5 6. Dette forutsetter helst at BREEAM-NOR-AP en er basert på byggeplassen eller besøker denne regelmessig for å foreta stikkprøver, med relevant fullmakt til å gjøre det, og krever at det settes i verk tiltak for å utbedre eventuelle avvik. BREEAM-NOR-AP en skal følge opp virksomheten på byggeplassen tilstrekkelig ofte for å påse at risiko for manglende oppfyllelse av krav begrenses. Den skal avgi rapport under relevante prosjektmøter, herunder angi potensielle avvik og nødvendige tiltak. (iht. BREEAM MAN 03) Entreprenørens månedsrapport: Entreprenøren skal rapportere fremgang for BREEAM og miljø i månedsrapport til BH. Miljøstyringssystem: Hovedentreprenøren/TE skal ha et miljøstyringssystem for sin hovedvirksomhet iht. ISO 14001/EMAS eller tilsvarende (iht. BREEAM MAN 03, krav 2). Bærekraftige materialvalg: MAT 01: Det skal oppnås 3 EPD for tekniske installasjoner. 4.3 Opplæring om miljøarbeid Totalentreprenør skal gjennomføre en obligatorisk opplæring av egne ansatte og underentreprenører i relevante BREEAM-krav. 4.4 Ledelse (MAN) iht. BREEAM Følgende skal følges og oppfylles: MAN 03: Tømmer og treprodukter brukt underveis i byggearbeidene er lovlig hogget og forhandlet MAN 03: Forebygging av forurensning på byggeplassen følges opp gjennom sjekkliste i Tabell 8, MAN 03) og sjekkliste A1, begge vedlagt som en del av bilag C.19. MAN 03: Påvirkningen fra byggeplassen skal måles mtp. energi, vann, transport og avfall med BREEAM rapporteringsverktøyet (S&R tool). MAN 02: LCC: Livsløpskostnader for bygningsdeler anslås i samsvar med ISO :2008 iht. MAN 02. I tillegg skal investeringskostnader rapporteres gjennom BREEAM rapporteringsverktøyet (S&R tool). 4.5 Rent, tørt bygg og fuktsikring Som en del av BREEAM-sertifiseringen stilles det krav til at UE skal ha prosjekttilpassede sjekklister og rutiner for fuktsikring. For alle relevante fag skal det lages sjekklister som dokumenterer at det er foretatt fuktmålinger. Side 12 av 22

13 Kritiske verdier for materialer og produktet skal oppgis. For mer informasjon se vedlegg C.11 (iht. BREEAM HEA 09). Følgende anvisninger skal følges ved planlegging og utarbeiding av sjekklister for prosjektering og utførelse: Byggdetaljer Ren, tørr og ryddig byggeprosess Byggdetaljer Vurdering av fuktsikkerhet Kontrollpunkter Byggdetaljer Byggfukt. Uttørking og forebyggende tiltak Bygningsfysiker må gjennomgå mht. fuktsikker prosjektering og relevant oppfølging for utførelsen før oppstart. Utførende må utarbeide sjekklister for oppfølging av og fuktsikring av fuktfølsomme materialer. Det skal gjennomføres fuktmålinger i henhold til NS 3420-T, NS 3511 og NS 3512 og Byggdetaljer Måling av fukt i bygninger. Entreprenøren gjøres spesielt oppmerksom på HEA 09, punkt 7 bygging under tak. Byggrengjøring før overlevering skal utføres iht og NS EN INSTA 800 og tilfredsstille kvalitetsnivå 4. TE skal etablere rutiner for fuktmåling før konstruksjoner lukkes og belegg monteres. Byggeprosessen skal planlegges og gjennomføres slik at materialer ikke utsettes for fukt i byggeperioden. Organiske materialer skal ikke utsettes for fukt. Materialer som har vært utsatt for fuktighet skal kasseres og tillates ikke brukt i bygningen. Dette gjelder selv om materialene er tørket ut etter fuktpåkjenningen. Gulv skal tildekkes umiddelbart etter at de er lagt. Tildekkingen skal være så sterk at den tåler belastningen av transport og arbeid som skal foretas i byggeperioden. Det skal også tas hensyn til fukt både fra dekket og fra arbeider som utføres. Det skal ikke komme fuktighet på gulvene da dette fører til skjolder eller direkte skader når vann blandes med byggestøv. 4.6 Avfallshåndtering Det skal settes et mål for avfall kg/m2 og innføres tiltak for å nå dette målet. Kildesortering skal være på minst 90%. Det er utarbeidet en rapport for gjenbruk av bygningskomponenter fra det eksisterende bygget. Evt. rivearbeider skal gjennomføres iht. føringer i denne rapporten (vedlagt som en del av C.19) (iht. BREEAM WST 01 + WST01 innovasjon). Totalentreprenør er ansvarlig for utarbeidelse av avfallsplan. Krav og angivelser i miljøsaneringsrapport skal ivaretas av Totalentreprenøren. Alle krav til avfallshåndtering skal ivaretas av Totalentreprenøren, inkludert eventuelle kommunale særkrav. 5 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Rigg og drift av byggeplassen er Totalentreprenørens ansvar. Totalentreprenøren skal inkludere alle rigg-, drifts- og byggeplassarrangementer som er nødvendige for å gjennomføre kontraktsarbeidene. Totalentreprenøren må selv besørge alle nødvendige tillatelser i forbindelse med rigg og drift. Det vises til vedlegg C.1 i forhold til overdragelse av gjerder, dekkesikring mm. Herunder skal inkluderes alle kapitalytelser knyttet til Totalentreprenørs kontraktsmessige forpliktelser samt alle avgifter, gebyrer, leie eller andre kostnader knyttet til etablering, drift og nedrigging av byggeplassen. Side 13 av 22

14 Totalentreprenøren må vurdere om plassen innenfor tiltaksgrensen er tilstrekkelig til brakker, eller om det er behov for å leie grunn og etablere brakker, eller leie eksisterende arealer, på alternative lokasjoner i nærheten. Totalentreprenøren skal utarbeide en detaljert riggplan som skal godkjennes av Byggherren før tilrigging starter. Byggherren skal vederlagsfritt ha anledning til å benytte møterom på byggeplassen til møter som arrangeres i forbindelse med prosjektet, og inntil 2 arbeidsplasser i låsbare kontor med datalinjer og tilgang til felles printer (for prosjektet), for sine representanter. Det skal være fri tilgang til wifi for byggherren og hans rådgivere med nok kapasitet til store datamengder som f.eks. nedlastning av tegninger, håndtere bygningsinformasjonsmodeller, online simuleringer mv. Totalentreprenøren må etablere en overordnet riggplan/orienteringsplan som viser egne kraner, førstehjelp, møteplass, gass, brannslukking, rondell, port, bom, betonggriser, byggegjerde, påbudt gangsone, toaletter, lasteog lossesone mv. Entreprenøren er ansvarlig for offentlige godkjennelser for etablering, drift og avvikling av rigg og brakkeområdet. Totalentreprenøren besørger og bekoster all nødvendig tilkopling og forbruk av strøm, vann, avløp, og tele/ikt i byggeperioden til rigg og drift. Måling av forbruk skal ivaretas av Totalentreprenøren. Totalentreprenøren har ansvar for etablering, bruk og vedlikehold av egne fastmerker, samt ansvar for bruk av eksisterende fastmerker ifm. entreprisen. Videre er Totalentreprenør ansvarlig for all stikning, innmåling mm. som er nødvendig for egne og underentreprenørers/leverandørers arbeider. Bygget vil bli scannet før nedriving er utført. Totalentreprenøren har det fulle ansvar for påvisning av kabler og ledninger i de områdene det skal utføres arbeider, herunder for forundersøkelser, sonderinger, boringer, spunte- og gravearbeider. Reklameretten på byggeplassen tilhører Byggherren. Entreprenøren kan ikke uten skriftlig tillatelse fra Byggherren sette opp egne skilt utover det som er nødvendig for å identifisere rigg, adkomst, kontorer, brakker etc, samt ivareta sikkerheten. Langs hele fasaden mot Rådhustorget/Claude Monets Allé er det en underliggende Servicegate, samt diverse andre arealer om også er overdekket med betonglokk. Betongdekkene, både inne i og utenfor Kommunegården, har begrenset kapasitet ift. belastninger, som må hensyntas ved planlegging og plassering av kran, containere etc. Kapasitet og belastning må avklares med RIB. Totalentreprenøren gis anledning til å inngå avtale med RIB i forprosjekt; Norconsult ved Bjørn Blaalid. Kapasitet og stabilitet av grunn må avklares med geotekniker før evt plassering av rigg, kran e.l. Ved bruk av tårnkran må Totalentreprenøren være forberedt på at det trolig må settes pæler for fundament. Totalentreprenør bygg er ansvarlig for og påse å kontrollere at byggeplassens beskaffenhet er tilfredsstillende etter ferdigstilte rivearbeider før oppstart byggearbeider. Eventuelle avvik varsles prosjektledelsen som i så tilfelle følger opp saken mot riveentreprenøren. Se også kap Det er krav knyttet til bruk av grøntområde utenfor bygningen. Tiltaksgrensen er angitt på situasjonsplanen (vedlagt). Park og Idrett har stilt krav ift. trær og areal utenfor tiltaksgrensen. Overgang mellom rivefase og byggefase skal avtales nærmere. Totalentreprenøren skal få tilbud om å overta sikring av byggeplass som Totalentreprenør riving har etablert. Eventuelt fradrag i kap 1 dersom totalentreprenøren overtar sikring fra riveentreprenøren prises som opsjon fradragspris. Totalentreprenøren skal sikre byggets konstruksjoner mot fuktighet i byggefasen. Det gjøres spesielt oppmerksom på at konstruksjonene skal sikres mot nedfukting i byggefasen. TE skal i tillegg sørge for å bruke A1 BREEEAM-NOR sjekkliste for ansvarlig byggepraksis (vedlagt som en del av bilag C.19) gjennom hele byggeprosessen og holde den oppdatert. Side 14 av 22

15 5.1 Hensyn til omgivelsene Alle nabobygg vil være i drift under anleggsperioden, og forhold som påvirker nabobygg i drift må tas hensyn til. Det skal spesielt tas hensyn til øvrige virksomheter i området og trafikk til og fra byggeplass. Det skal utvises stor aktsomhet både for kjørende og gående. Totalentreprenøren skal tilstrebe et godt forhold til naboene. Entreprenøren skal iverksette nødvendige tiltak for å hindre at naboer, publikum og om liggende områder blir utsatt for fare og unødvendige ulemper fra anleggsdriften på grunn av støy, rystelser, støv, trafikk, forurensing med videre. Totalentreprenør skal ha primær kommunikasjon med naboer som oppstår som følge av byggearbeidet. Totalentreprenøren skal månedlig informere naboer om pågående og kommende aktiviteter, arbeidstid, forventet støy og andre ulemper. Utkoblinger og spesielt støyende arbeider skal varsles separat med skriftlig ekspedisjon. Totalentreprenør skal ved behov stå ansvarlig for å gjennomføre felles nabomøter i samarbeid med Byggherre. Entreprenøren skal iverksette nødvendige tiltak for å hindre støvutslipp til omgivelsene ved transport. Gater, veier og fortau skal som utgangspunkt ikke tilsøles. Når det oppdages at gater, veier og fortau er tilsølt av rive-, byggeller anleggsaktiviteter plikter entreprenør å rengjøre disse uten ugrunnet opphold og for egen regning. Entreprenøren skal besørge vedlikehold, renhold, snørydding og sandstrøing av provisoriske adkomster, riggplasser og adkomster gjennom hele byggetiden. Støvspredning skal begrenses. Totalentreprenør skal i den grad dette er nødvendig foreta registreringer og dokumentasjon av tilliggende eiendommer med hensyn på skader som kan oppstå på grunn av byggearbeidene. Dette gjelder så vel bygg som vegetasjon. Maskiner og utstyr Petroleumsprodukter/kjemikaler eller vann/snø med innhold av slike komponenter skal ikke tilføres grunn og vassdrag. Entreprenøren skal etablere rutiner for fylling av drivstoff, olje, frostvæske eller lignende slik at det ikke medfører utslipp eller søl. Maskiner og utstyr skal være i god teknisk stand. Lekkasjer fra maskinpark skal ikke forekomme. Ettersyn skal dokumenteres i signerte sjekklister. Absorpsjonsmateriale skal være tilgjengelig på maskinene og på riggområdet. Anleggsmaskiner og tunge kjøretøy skal ikke stå og gå unødig på tomgang. Totalentreprenøren oppfordres til å benytte maskiner og utstyr som minimerer utslipp av CO2. Støy i forbindelse med Bygg- og anleggsvirksomhet. Totalentreprenør skal sørge for at prosjektet følger grenseverdier for støy i forbindelse med bygge og anleggsvirksomhet, satt i kapittel 4 av Miljø- og klimadepartementets «Retningslinje for støy i arealplanlegging», T Retningslinjens grenseverdier er gjort juridisk bindende gjennom Bærums kommunale planbestemmelser. 5.2 Krav til adkomst og inngjerding av omgivelsene. All transport til og fra byggeplassen skal gjennomføres på en slik måte at 3. person, virksomheter og bebyggelsen, i området blir skjermet på en best mulig måte. Totalentreprenøren må selv vurdere og bekoste eventuelt behov for trafikkomlegging i kortere eller lengre perioder. Det skal sikres mot utilsiktet ferdsel på byggeplassen, samt at det til enhver tid er kontroll med hvem som befinner seg på byggeplassen. Side 15 av 22

16 Byggeplassgjerder ut mot gate og vei påmonteres kryssfinerplater el.l. Byggeplassgjerde/sikring skal ivareta siktlinjer for arbeidere og arbeidsoperasjoner ved anlegget, transport til og fra byggeplass, for passerende personer, den vanlige biltrafikk o.l. 6 HMS/SHA I BYGGEPROSJEKTET 6.1 HMS/SHA-målsetting Det skal være trygt å arbeide, besøke og ferdes i og rundt Byggherrens eiendommer og byggeprosjekter. Prioritering av HMS/SHA i prosjektet skal gå foran tekniske, fremdriftsmessige eller økonomiske vurderinger, i den grad det er en konflikt mellom ulike interesser eller målsettinger. 6.2 HMS-lovverk Det systematiske HMS-arbeidet til Totalentreprenør/entreprenørene skal følge internkontrollforskriftens krav, samt dokumenteres ovenfor byggherren før kontraktsinngåelse. Iht. forskrift Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser, (Byggherreforskriften, BHF) har Byggherren plikt til å påse at forskriften følges, for derved å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ved gjennomføringen av prosjektet. Byggherrens plikter etter denne forskrift fritar ikke Totalentreprenørs (inkl. underentreprenørs) ansvar for sine forpliktelser etter Internkontrollforskriften. 6.3 SHA-plan Byggherre har utarbeidet plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan). Totalentreprenør skal implementere SHA-planen i egne, prosjektspesifikke HMS-rutiner og arbeider, samt påse at disse følges eller videreføres i underentreprenørenes planer. Dette skal dokumenteres, f.eks. i en HMS-plan eller tilsvarende. Det skal fremkomme på totalentreprenørens fremdriftsplan når det skal gjennomføres arbeidsoperasjoner som er spesielt risikofylt. Slike arbeidsoperasjoner skal være gjenstand for en risikovurdering. Siste versjon av SHA-planen skal til enhver tid være distribuert iht. distribusjons-listen i SHA-planen, og være tilgjengelig på HMS-tavlen. 6.4 Oppstartsmøter SHA mellom byggherre og totalentreprenør Det skal gjennomføres et SHA-oppstartmøte mellom Byggherre og Totalentreprenør etter kontraktinngåelse, men før byggestart. Byggherren har ansvar for gjennomføring av møtet. 6.5 HMS-krav til hovedbedrift Totalentreprenør skal være hovedbedrift etter Arbeidsmiljøloven og IK-forskriften, og ivareta de plikter som følger av dette. Alle HMS-krav skal videreføres i kontraktskjeden. Alle HMS-rutiner for prosjektet skal videreføres til alle aktører på byggeplassen av hovedbedrift. 6.6 Varsling til byggherren Totalentreprenøren skal umiddelbart varsle byggherrens prosjektleder eller annen avtalt kontaktperson ved hendelser som har forårsaket skade på person eller miljøutslipp. Umiddelbar varsling betyr oppnådd telefonkontakt. Oppnås ikke telefonkontakt med rette vedkommende, tas det telefonkontakt med neste ledd, slik at beskjeden om hendelsen når opp i byggherreorganisasjonen uten forsinkelser. Videre følges det opp med skriftlig, faktabasert hendelsrapport samme dag for å sikre oppdatert og riktig informasjon til byggherreorganisasjonen og media. Totalentreprenøren skal granske alvorlige uønskede hendelser og forhold. Granskningsrapporter og andre sentrale dokumenter som belyser hendelse/forholdet skal oversendes Byggherre innen 3 uker etter hendelsen eller etter avtale. Side 16 av 22

17 6.7 HMS-avvik/rapporterte uønskede hendelser og forhold (RUH) Totalentreprenøren skal ha rutiner for å fange opp gjentagende hendelser og forhold slik at det kan gjennomføres forbedringstiltak. Elektronisk RUH-logg skal oversendes koordinator utførelse (KU) hver uke samt legges ved månedsrapport SHA til byggherren. I tillegg skal KU skal ha tilgang til Totalentreprenørens avvikssystem. 6.8 Språk Alle nøkkelpersoner i prosjektet skal forstå og kunne gjøre seg godt forstått på norsk. Totalentreprenøren skal sørge for at arbeidere han og eventuelle underentreprenører benytter kan kommunisere på en slik måte at det ikke utgjør en sikkerhetsrisiko. Minst én av det utførende personell på ethvert arbeidslag skal kunne forstå og gjøre seg forstått på norsk eller engelsk. Dersom flere utfører oppdrag sammen, skal vedkommende i tillegg forstå og gjøre seg forstått på et språk alle de andre på arbeidslaget forstår og kan gjøre seg forstått på. 6.9 Sanksjoner Dersom Totalentreprenøren eller dennes underentreprenør ikke utarbeider prosjekttilpasset KS/HMS-system, sikkerhetsrutiner eller etterkomme påbud om tiltak for å hindre at det skjer skade på mennesker eller miljø, kan Byggherren stanse arbeidet, holde tilbake betaling eller avvente betaling av mottatt faktura, inntil forholdet er brakt i orden og godkjent av KU. Dette gir ikke Totalentreprenøren rett til forsinkelsesrente eller godtgjørelse for de merkostnader dette måtte medføre. 7 BEFARING OG OVERTAKELSE Idriftsetting, overtagelse og prøvedrift skal skje etter byggherrens krav og krav i BREEAM-NOR emne MAN04 og MAN Opplæring Forberedelse for drift og vedlikehold Kapitlet sees i sammenheng med kapittel 2.5 «FDV». TE skal utarbeide opplæringsplan og gjennomføre opplæring av driftspersonell og brukere. I opplæringsplanen skal alle møter være angitt med dato, tidspunkt og møtested. Planen skal utarbeides sammen med og godkjennes av byggherren. TE skal gi driftspersonell og brukere forsvarlig instruks og opplæring i drift og vedlikehold av tekniske anlegg/ installasjoner, bygningsdeler og utendørsanlegg. Komplett FDV-dokumentasjon skal foreligge før opplæring. Opplæringen skal også omfatte bruk av FDV-dokumentasjon (herunder funksjonsbeskrivelser, instrukser, bruk av internkontroll for el-anlegg, tegninger, osv). Det skal utarbeides en egen perm med «bruksanvisning» for ivaretagelse av bygget og de tekniske anleggene. Brukerne skal ha tilsvarende opplæring for anlegg som er brukerutstyr. For de deler av entreprisen som det er avtalt prøvedrift skal relevant opplæring foretas både forut for oppstart og i løpet av prøvedriftsperioden. Opplæringen skal foretas på ferdig testede og innregulerte anlegg. For de deler av entreprisen det ikke er avtalt prøvedrift, skal ovennevnte opplæring foretas før overtakelse. Side 17 av 22

18 7.2 Befaringsprosess før overtakelse Fasene i tabellen under, fra Kontrollbefaring til Overtakelsesbefaring (Totalentreprenør) skal inngå i Kontraktens milepæler. Faser i overlevering med krav til dokumentasjon Kontrollbefaring Ferdigbefaring Funksjonskontroll Fullskalatest Beskrivelse av fase Håndverksmessig utførelse. (Aktivitet og prosedyre) Håndverksmessig utførelse. (Aktivitet og prosedyre) Funksjonskontroll teknikk, tverrfaglig. (Aktivitet og prosedyre) Fullskalatest av alle tekniske anlegg inkl. brann og rømning. (under utarbeidelse) Det vil være en samtidig avslutning fra Totalentreprenøren til byggherre og fra byggherre til leietaker (back-toback). TE skal ferdigstille detaljert framdriftsplan for sluttfasen fra dag til dag - i nært samarbeid med BH. Planen skal leveres ved mekanisk ferdigstillelse. Det vises til bilag F.14. TE skal koordinere sluttfasen. For hver enkelt fase skal Totalentreprenøren utarbeide skjemaer/protokoller iht kravene i kontraktens vedlegg for å dokumentere at alle tekniske krav i Kontrakten er oppfylt. Det vises særlig til dokumenter som inngår i bilag F.14. Skjema/protokoller skal oversendes byggherre for gjennomgang og godkjennelse senest 3 uker før gjennomføring. Mindre feil og mindre mangler skal anmerkes og være rettet før neste fase. Andre feil og mangler medfører ny befaring. Før Funksjonskontroll gjennomføres skal alle tidligere protokoller være godkjent av Byggherre. Før overtakelse skal det foreligge: Utføre avsluttende rengjøring. Første avsluttende rengjøring skal være foretatt og godkjent før oppstart av tekniske anlegg. Dokumentasjon fra entreprenørens gjennomførte egenkontroll av arbeidene. Det skal fremgå tydelig hva som gjenstår av arbeider. Punkter før egenkontroll skal være kvittert ut før overtagelsesbefaring med BH. Igangsettingsprotokoller, innreguleringsprotokoller og øvrige måleprotokoller Brukstillatelse fra tilsynsmyndighetene Godkjennelse av VA-anlegg fra vann- og avløpsmyndighetene FDV materialet (FDV materiale skal være godkjent av byggherre eller hans rådgivere) Brannverndokumentasjon Idriftsetting, samt opplæring av brukere skal være gjennomført (jf. NS 6450) Kontrollmålinger iht. NS tillegg B. Ferdigbefaring skal ferdigstilles senest 4 uker før overtakelsesforretning. Sammen med innkalling til ferdigbefaring skal følge et detaljert program for alle deler av prosjektet. En frist på to uker etter mottak anses som rimelig. TE er ansvarlig for å kalle inn alle involverte til denne. TE kaller inn til overtagelse iht. aktuell kontraktsstandard. Byggherrens prosjektledelse leder og skriver mangelliste fra ferdigbefaring og protokoll fra overtagelse. Det benyttes byggherrens/prosjektledelsens skjemaer for dette. Protokollen skal utarbeides i 3 eksemplarer. Begge eksemplarer underskrives av entreprenør, byggherre og leietaker. Partene beholder 1 eksemplar hver. Side 18 av 22

19 7.3 Overtakelse Overtakelsesforretning foretas iht. følgende prosess: Faser i overlevering med krav til dokumentasjon Beskrivelse av fase Overtakelsesbefaringer med Overtakelsesbefaringer entreprenør Overtakelse Kontraktsgjenstanden overleveres. Risikoens overgang, oppstart prøvedrift og garanti-/reklamasjonsfrister 8 PRØVEDRIFT 8.1 Generelt Det skal gjennomføres en prøvedriftsperiode på alle de tekniske anlegg og installasjoner («Tekniske Anlegg»). Prøvedriftsperioden varer 1 år. Prøvedriftsperiode skal gjennomføres iht. dokumentene «Krav til prøvedrift», bilag F.14. Idriftsetting, overtagelse og prøvedrift skal skje etter byggherrens krav samt krav i BREEAM-NOR emne MAN 04 og MAN 05. For prøvedriftsperioden beregnes 2 % av sum kapittel ( ) inkl mva i henhold til tilbudsskjema. Dette beløpet holdes tilbake fra sluttoppgjøret, og faktureres og utbetales etter avsluttet prøvedriftsperiode. For at prøvedriften skal gi best mulig effekt skal det utføres prøvedrift mens Byggherres leietaker har tatt i bruk bygget. I prøvedriftsperioden skal de deler av kontraktsarbeidene som er underlagt prøvedrift, prøves under normale driftsforhold og egne tester som omfatter hele eller deler av kontraktsarbeidene. Arbeider underlagt prøvedrift: VVS-tekniske anlegg Elektro-, tele- og dataleveranser Adgangskontroll, alarmsystemer og innbrudd Bygningsmessige leveranser knyttet opp mot tekniske anlegg, så som dører og beslag, solavskjerming, kjøle og fryserom, pumper for overvann og kloakk, etc. Listen er ikke utfyllende og det vises til bilag F.14. Planlegging og koordinering av teknisk driftsstart, samt overlevering skal gjennomføres og dokumenteres iht. BREEAM-NOR MAN 04. Det skal i tillegg være sesongmessig testing og oppfølging med spørreundersøkelser iht. MAN 05 første driftsår. Totalentreprenøren har ansvar for at relevante prøvedriftsdatoer/perioder og tidspunkt for driftsstart og testing framkommer i framdriftsplanen. 8.2 Oppstart prøvedriftsperioden Ved overtagelse av tekniske anlegg starter prøvedriftsperioden. I Prøvedriftsperioden har Byggherren risiko og ansvar for drift- og vedlikehold av de Tekniske Anlegg. 8.3 Test- og funksjonsplan Totalentreprenør skal utarbeide en test- og funksjonsplan for de Tekniske anlegg. Byggherre har rett til å kreve endringer og tilleggsfunksjoner når disse er innenfor de tekniske spesifikasjonene. Totalentreprenør plikter å innarbeide de endringer og tillegg fra Kontrakten i Test- og funksjonsplanene. Byggherrens driftspersonell skal utføre daglig tilsyn av de Tekniske anlegg, samt stille med tilstrekkelig ressurser for daglig drift og vedlikehold i prøveperioden. Dette fritar ikke Totalentreprenøren fra noen av hans plikter etter kontrakten. Energikostnader i prøvedriftsperioden dekkes av Byggherren. Side 19 av 22

20 8.4 Forlengelse av prøvedriftsperioden Totalentreprenøren skal, etter avtale med Byggherren, ha rett til å ta de Tekniske anlegg ut av drift i kortere perioder for utbedring eller reparasjon. Nedetid på Tekniske anlegg skal planlegges og gjennomføres til tider og i perioder som aksepteres av Byggherre og slik at byggets leietakere ikke forstyrres unødig. Prøvedriftsperioden skal utvides tilsvarende nedetid/ute av drift. 9 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 9.1 Møter Følgende møtetyper er aktuelle i prosjektet: Prosjektsoppstartsmøte Byggherremøter Prosjekteringsmøter Oppstartsmøte med entreprenør, byggherre, brukere. Vernerunder/HMS Fremdriftsmøter Brukermøter Særmøter Sluttfasemøter Totalentreprenør skal utarbeide en møteplan og møter skal fortrinnsvis avholdes etter denne. Byggherremøter: Byggherremøter avholdes hver 14. dag på byggeplass hvis ikke annet er avtalt, hvor det avtales fast møtetidspunkt. Byggherrens representant referer fra møtene og distribuerer dette til alle deltakerne. Byggherren, byggherrens prosjektleder og totalentreprenøren skal møte dersom ikke annet avtales. De prosjekterende har møteplikt når de blir innkalt. UE kan bli kalt inn ved behov. Prosjekteringsmøter: Totalentreprenøren innkaller, leder og fører referat fra prosjekteringsmøtene. Byggherren har møterett, men ikke møteplikt og har status som observatør. Dersom ikke annet avtales, møter byggherrens prosjektleder på vegne av byggherren. Byggherrens representant skal ha referat fra alle prosjekteringsmøtene, uavhengig av deltakelse. Særmøter: Særmøter innkalles til ved behov. Dette er ekstraordinære saker som må løses utenom den vanlige møtestrukturen som foreligger. Oppstartsmøter: Det skal avholdes egne oppstartsmøter før oppstart av byggearbeider. Det kan være aktuelt å dele opp møtene etter temaene SHA, brukere og byggearbeider. Byggherren, byggherrens prosjektleder og totalentreprenøren skal møte dersom ikke annet avtales. Byggherrens representant referer fra møtene med mindre annet avtales og distribuerer dette til alle deltakerne. 9.2 Korrespondanse All korrespondanse sendes primært pr. e-post hvis ikke annet er avtalt. Alle e-poster skal merkes «BKP [spesifikasjon]». All e-poster skal rettes til èn mottaker og ikke flere på kopi enn de saken gjelder. Som hovedregel skal korrespondansen kun omhandle en sak eller tema pr. e-post. Byggherrens prosjektleder skal ha kopi av all korrespondanse til personer i byggherrens organisasjon. Dokumenter som vedlegges e-post skal sendes som pdffiler hvis ikke annet er avtalt. Side 20 av 22

21 9.3 Varsler Alle varsler, krav og andre meldinger sendes til byggherrens prosjektleder. Varsler og krav skal legges inn på del av prosjekthotell med begrenset tilgang og umiddelbar automatisk varsling per e-post til avtalte mottakere om at det er lagt ut et varsel eller krav. Varsler og krav skal være ført på egnet og avtalt skjema, hvis ikke anses ikke varslene som mottatt. 9.4 Månedsrapporter Totalentreprenøren skal utarbeide en kortfattet månedsrapport som redegjør for kostnads- og fremdriftsmessig status, status for kvalitetssikring, HMS/SHA, miljø, viktige hendelser, avvik med årsak og korrigerende tiltak samt saker som krever Byggherrens avklaring. Rapporteringsperiode er kalendermåned. Månedsrapporten skal leveres Byggherren senest den 10. i etterfølgende måned. Månedsrapporten skal inneholde: Et sammendrag Kort beskrivelse av status og utført arbeid i perioden Kostnadsmessige nøkkeltall kontrakt / påløpt for perioden og akkumulert, samt prognose sluttkostnad. Fremdriftsmessige nøkkeltall med overordnet vurdering Oppnådde milepæler i perioden Planlagte milepelær neste periode Evt. avvik fra fremdriftsplan med korrigerende tiltak Evt. avvik i utførelse Viktige / kritiske aktiviteter neste periode Organisasjon Forhold som krever Byggherrens avklaring Problemområder og korrigerende tiltak HMS/SHA, RUH, H1-skader/H2-skader, arbeidstimer i perioden og akkumulert Kvalitetssikring Forbruk av energi (kwh) og vann (m 3 ), samt forslag til tiltak for reduksjon 9.5 Prosjekthotell Totalentreprenør er forpliktet til å bruke web-basert prosjekthotell. BH vil selv bestille og bekoste prosjekthotellet. Prosjekthotellet skal være oppdatert med gjeldende dokumenter og tegninger. Videre skal referater, notater mv lastes opp. 10 PA-BOK Det er utarbeidet en PA-bok for prosjektet som beskriver flere av de administrative rutinene i prosjektet, for eksempel faktureringsrutiner. Vedlagt PA-boken er dokumenter og skjemaer som skal benyttes i dette prosjektet: Beslutningsunderlag Månedsrapport Rapportmal Lean Overtagelsesprotokoll Skjema for føring av mangler (mangelliste skjema) Teknisk kravsspesifikasjon første driftsår 11 INFORMASJONS-/PÅSEPLIKT OG INNSYNSRETT Sosial dumping: Totalentreprenør skal bekrefte at samtlige ansatte, innleide og underentreprenører har lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med allmenngjøringsloven og tilhørende forskrifter, samt overholder alle krav til SHA, Side 21 av 22

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Konkurransegrunnlag totalentreprise Tana rådhus DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Tana rådhus Under dette kapittelet omtales fellesbestemmelser for alle fag som totalentreprenøren har ansvaret for 0

Detaljer

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Konkurransegrunnlag totalentreprise Tana rådhus DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Tana rådhus BT II Under dette kapittelet omtales fellesbestemmelser for alle fag som totalentreprenøren har ansvaret

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II Bilag A2 ARBEIDSOMFANG Totalentreprise

Konkurransegrunnlag Del II Bilag A2 ARBEIDSOMFANG Totalentreprise Konkurransegrunnlag Del II Bilag A2 ARBEIDSOMFANG Totalentreprise Innhold 1 Organisering av prosjektet... 3 1.1 Organisering generelt 3 1.2 Ansvarsroller iht. Plan- og bygningslov 3 1.3 Ansvarsroller iht.

Detaljer

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4 Innholdsfortegnelse 1 RIGGPLAN...3 2 ORGANISASJONSKART...3 3 FREMDRIFTSPLAN...4 4 FORHÅNDSMELDING...4 5 SAMORDNINGSSKJEMA...4 6 RISIKOMOMENTER OG SPESIFIKKE TILTAK...4 7 RUTINER FOR AVVIKSBEHANDLING...5

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN)

BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ 2 Innholdsfortegnelse 1. Formål og hensikt 3 2. Definisjoner 3

Detaljer

Ytelsesspesifikasjon for byggeleder for prosjekt Vågsøy, utbedring antennefeste/-brakett Forsvarsbygg Utvikling Vest

Ytelsesspesifikasjon for byggeleder for prosjekt Vågsøy, utbedring antennefeste/-brakett Forsvarsbygg Utvikling Vest YTELSESSPESIFIKASJON FOR BYGGELEDER - BL 1. GENERELT 1.1 Være SHA-koordinator for utførelse (KU) iht. byggherreforskriften Det vil bli tt egen KU avtale. 1.2 Utarbeide kvalitetsplan for egne arbeider 1.3

Detaljer

PROSJEKT NR , TINGHUSET I TROMSØ. BOK 0 Orientering og spesielle krav

PROSJEKT NR , TINGHUSET I TROMSØ. BOK 0 Orientering og spesielle krav Vår dato: 14.06.12 Vår referanse: PROSJEKT NR. 12124, TINGHUSET I TROMSØ K201 Tolkerom BOK 0 Orientering og spesielle krav Mal godkjent dato: 13.12.2007 Godkjent av: B-dir. Side 1 av 5 Orientering

Detaljer

Håndbok for SHA - mal for avtale om fordeling og utførelse av byggherrens oppgaver etter byggherreforskriften PÅ PROSJEKT: <Prosjektnr> <Prosjekt>

Håndbok for SHA - mal for avtale om fordeling og utførelse av byggherrens oppgaver etter byggherreforskriften PÅ PROSJEKT: <Prosjektnr> <Prosjekt> Håndbok for SHA - mal for avtale om fordeling og utførelse av byggherrens oppgaver etter byggherreforskriften PÅ PROSJEKT: BYGGHERREN (BH) OG BYGGHERRENS KONTRAKTSPART: (Kryss av

Detaljer

Hurtigruteterminalen i Bergen

Hurtigruteterminalen i Bergen Hurtigruteterminalen i Bergen Utførelse utbedring av fasade TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE BOK 0 OPPDRAGSBESKRIVELSE JUNI 2016 Side 1 av 6 Forord Tilbudsgrunnlaget består av: Del 1: Del 2: Konkurransegrunnlag

Detaljer

OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON

OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON INNHOLD: OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON 1 1. Spesifikasjon av anskaffelsen 2 1.1 Oppdragets omfang 2 1.2 Ansvar 2 1.3 Tidsfrister og milepæler 2 1.4 Preliminær fremdriftsplan

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN Nye Hegg skole Utgave nr Dato Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse 1 15.11.2012 Ingrid G Eklund Ivan Hansen Bjørn Haraldsen 2/12 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Prosjektanvisning 9 Idriftsetting og prøvedrift

Prosjektanvisning 9 Idriftsetting og prøvedrift Prosjektanvisning - Generelle bestemmelser Revidert dato: 07.10.2016 Versjon: 2013-1 Godkjent dato: 03.12.2013 Side: 1 av 8 Prosjektanvisning 9 Idriftsetting og prøvedrift Lillehammer kommunale eiendomsselskap

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE (YT-FREMKO)

YTELSESBESKRIVELSE (YT-FREMKO) YTELSESBESKRIVELSE (YT-FREMKO) 21.4.2015 Prosjekt 1003601 Nytt Nasjonalmuseum Side 1 av 7 1 Hovedoppgaver 1.1 Generelt Fremdriftskoordinator (FREMKO) skal være ansvarlig for fremdriftsadministrasjon av

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen 1/9 SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Postkjøkken fase 1 og 2 Nevrosenteret Kvinne-Barnsenteret Gastrosenteret Bevegelsesenteret AHL-sentert Byggherre: St. Olav Eiendom Dato Rev. nr. Beskrivelse 23.11.12

Detaljer

TOTALENTREPRENØR YTELSESBESKRIVELSE FOR. Prosjektnr: Prosjektnavn: HI Matre, Forlengelse rør Kvernhusbekken

TOTALENTREPRENØR YTELSESBESKRIVELSE FOR. Prosjektnr: Prosjektnavn: HI Matre, Forlengelse rør Kvernhusbekken YTELSESBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRENØR Prosjektnr: Prosjektnavn: HI Matre, Forlengelse rør Kvernhusbekken Dato: 2015-10-28 Saks- og dokumentnr: 201502129 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedoppgave... 3 1.1 Generelt...

Detaljer

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD Vedlegg 04 KONTRAKTBESTEMMELSER 1. KONTRAKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (i det følgende "NS 8407"), samt de presiseringer

Detaljer

ETAT FOR UTBYGGING SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. (SHA) SHA-PLAN

ETAT FOR UTBYGGING SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. (SHA) SHA-PLAN Prosjekt: Eidsvåg skole Ny skolepaviljong Byggherre: Bergen kommune, Etat for utbygging Byggeplass: Granlien 1 Utarbeidet: 23.08.2016 Sist oppdatert: 23.06.2016 Revidert 13.05.2016 Side 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Forslag til endringer i byggherreforskriften

Forslag til endringer i byggherreforskriften Forslag til endringer i byggherreforskriften I forskrift av 3. august 2009 nr. 1028 om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (Byggherreforskriften) foreslås følgende endringer:

Detaljer

SHA-PLAN. for. Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise. Kongsberg kommunale eiendom KF

SHA-PLAN. for. Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise. Kongsberg kommunale eiendom KF SHA-PLAN for Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise Kongsberg kommunale eiendom KF Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: 1 05.02.14 SHA Plan opprettet

Detaljer

BYGGEPROGRAM. Rådhuset Utbedring varmeanlegg

BYGGEPROGRAM. Rådhuset Utbedring varmeanlegg TROMSØ KOMMUNE EIENDOM BYGGEPROGRAM Rådhuset Utbedring varmeanlegg Krav til gjennomføring Oktober 2013 1 INNHOLD Innledning 1. Grunnlaget og hensikten med byggeprogrammet 2. Kort beskrivelse av prosjektet

Detaljer

0 Innholdsfortegnelse. Årstad Tannklinikk

0 Innholdsfortegnelse. Årstad Tannklinikk Side 1 av 6.. i henhold til forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Forskrift av 07.08.2009 SHA- planen består av 2 deler: 1. for det enkelte prosjekt

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Prosjektnavn Adresse: Revideringer av planen VERSJ DATO REVISJON OMFATTER UTF AV KONTR GODKJ INNHOLD: 1. FORKORTELSER. DEFINISJONER OG HENVISNINGER 2. BESKRIVELSE

Detaljer

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø () Side 2av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering om prosjektet... 3 4 Byggherrens

Detaljer

Overordnet kvalitetsplan

Overordnet kvalitetsplan Eigil Røe Bygg- og Prosjektledelse AS Tinn kommune Mårvik - Avfallsanlegg (Toppdekke) Overordnet kvalitetsplan Utført Tekst Dato Rev. EIGIL RØE Overordnet kvalitetsplan 21.01.2016 2 EIGIL RØE Overordnet

Detaljer

Del II D1 SHA-plan Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole

Del II D1 SHA-plan Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole 2017 Del II D1 SHA-plan Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole Olav Berget Notodden Kommune 01.01.2017 Innhold SHA PLAN (SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ)... 3 PROSJEKTETS MÅLSETTING OG VIRKEMIDDEL...

Detaljer

ÅSE OMSORGSENTER OG INTERKOMMUNALE LEGEVAKT - PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

ÅSE OMSORGSENTER OG INTERKOMMUNALE LEGEVAKT - PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-plan (foreløpig) Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplassen ihht. byggherreforskriften Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Utarbeidet: 3201 Åse omsorgsenter og interkommunale legevakt Ålesund

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE (NAUS) OG VALDRESHALLEN YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE OG VALDRESHALLEN

YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE (NAUS) OG VALDRESHALLEN YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE OG VALDRESHALLEN YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE (NAUS) OG VALDRESHALLEN 2015-09-07 Side 1 av 9 Innhold 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 3 2 FORPROSJEKT 4 3 OPSJONER 7 3.1 OPSJON: KRAV OG FUNKSJONSBESKRIVELSE SOM

Detaljer

Vedlegg 4. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Kjøp av rådgivningstjenester innen vei, trafikk, vann, avløp og renovasjon

Vedlegg 4. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Kjøp av rådgivningstjenester innen vei, trafikk, vann, avløp og renovasjon Vedlegg 4 Utkast til for bygge- og anleggsplassen Kjøp av rådgivningstjenester innen vei, trafikk, vann, avløp og [KLIKK HER OG SKRIV INN OPPDRAGSGIVER] "[KLIKK HER OG SKRIV INN DATO]" Dato Rev nr Beskrivelse

Detaljer

Prosjekt nr Campus Ås, SLP - Gjennomføring. Forretningsrutiner for totalentreprise K653 Pumpesystem for produksjonsdyrgjødsel

Prosjekt nr Campus Ås, SLP - Gjennomføring. Forretningsrutiner for totalentreprise K653 Pumpesystem for produksjonsdyrgjødsel Prosjekt nr. 1000501 Campus Ås, SLP - Gjennomføring Forretningsrutiner for totalentreprise K653 Pumpesystem for produksjonsdyrgjødsel 1 Innhold 0 Generelt... 3 1 Prosjektadministrative rutiner... 3 1.1

Detaljer

Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side 01-1 01 RIGG OG DRIFT 01.1 01.10 Generelt 01.10.1 ORIENTERING Dette kapitlet er basert på NS 3420 4.utgave, versjon 2010-01 Denne delen

Detaljer

Nedre Eiker Kommune års stedet - VA-anlegg. Vedlegg V3 SHA-plan

Nedre Eiker Kommune års stedet - VA-anlegg. Vedlegg V3 SHA-plan 1000-års stedet - VA-anlegg Vedlegg V3 SHA-plan Dato: 19.08.2016 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Vedlegg V3 SHA-plan Oppdrag: 537208-01 Krokstadbekken VA-anlegg Oppdragsbeskrivelse: Detaljprosjektering.

Detaljer

SLUTTFASE BYGGEPROSJEKTER HVORFOR GÅR DET GALT? Hvorfor virker ikke tekniske anlegg når bygget skal være ferdig?

SLUTTFASE BYGGEPROSJEKTER HVORFOR GÅR DET GALT? Hvorfor virker ikke tekniske anlegg når bygget skal være ferdig? SLUTTFASE BYGGEPROSJEKTER HVORFOR GÅR DET GALT? Hvorfor virker ikke tekniske anlegg når bygget skal være ferdig? Erik Østby 27.11.2014 Realistisk framdriftsplan Hvordan lykkes? Entrepriseform - samspill

Detaljer

Byprosjekter GULSKOGEN SKOLE OG DANVIK SKOLE, LEK- OG NÆRMILJØANLEGG PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

Byprosjekter GULSKOGEN SKOLE OG DANVIK SKOLE, LEK- OG NÆRMILJØANLEGG PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Vedlegg F 1 Byprosjekter Prosjekt: GULSKOGEN SKOLE OG DANVIK SKOLE LEK- OG NÆRMILJØANLEGG PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ 21.03.2016 Revisjon Dato Beskrivelse av viktigste endringer Skrevet av

Detaljer

Vedlagte tegninger viser plasseringen av banene. Forprosjektene er også vedlagt til orientering.

Vedlagte tegninger viser plasseringen av banene. Forprosjektene er også vedlagt til orientering. ALMINNELIG DEL 0.1. ORIENTERING 0.1.1 Prosjektets art og omfang Stange Sportsklubb skal etablere to stk kunstgressbaner på Stange Idrettspark, en i full størrelse (11 er-bane) og en liten bane (7 er-bane)

Detaljer

4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 4.1. Generelt Dette punktet skal på et overordnet nivå gi en samlet oversikt over krav entreprenøren må ivareta for Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (heretter kalt

Detaljer

PA- RUTINER. Prosjekt: Råholt ungdomsskole - RUSK. PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12.

PA- RUTINER. Prosjekt: Råholt ungdomsskole - RUSK. PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12. PA- RUTINER PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12.13 INNHOLD 0 RUTINER 3 0.1 GENERELT 3 0.2 WEB -BASERT DOKUMENTHOTELL 3 0.3 PROSJEKTERINGSRUTINER 3 1 ORGANISASJON

Detaljer

Vedlegg 3. til. Anskaffelse 13/1663. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

Vedlegg 3. til. Anskaffelse 13/1663. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Vedlegg 3 til Anskaffelse 13/1663 Utkast til for bygge- og anleggsplassen Lørenskog brannstasjon Ventilasjon med kjøling Lørenskog kommune Dato Rev nr Beskrivelse / Endringer: Revidert av: TEKNISK Hasselveien

Detaljer

Vedlegg 4 - OVERLEVERING AV KONTRAKTSARBEID

Vedlegg 4 - OVERLEVERING AV KONTRAKTSARBEID Vedlegg 4 - OVERLEVERING AV KONTRAKTSARBEID Ferdigmelding Ferdigmelding leverandør/entreprenør Leverandøren skal oversende skriftlig melding til byggherren med varsel om når kontraktsarbeidet vil bli ferdigstilt

Detaljer

Tilleggsavtale. til kontrakt. Statsbygg

Tilleggsavtale. til kontrakt. Statsbygg Tilleggsavtale til kontrakt Mellom Statsbygg Org.nr. og Org.nr. 1. Tilleggsavtalen Dette avtaledokument er et tillegg til kontrakt K101 Brakkerigg. Ved eventuelle avvik mellom denne kontrakt og kontrakt

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen for bygge- og anleggsplassen RINGERIKE KOMMUNE 1.10.2012 Dato Rev nr Beskrivelse / Endringer: Revidert av: 1.10.2012 0 Tilbudsfase RAN 0. Formål SHA-planens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved

Detaljer

Arendal kommune Sørlandet kunnskapshavn fase 2 og 3. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato:

Arendal kommune Sørlandet kunnskapshavn fase 2 og 3. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato: Sørlandet kunnskapshavn fase 2 og 3 SHA-plan iht til Byggherreforskriften Dato: 2013-01-18 SHA-plan iht til Byggherreforskriften 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan iht til Byggherreforskriften

Detaljer

Prosjektets møteoversikt, versjon 01 Prosjekt: Kampen skole - Rehabilitering av gymbygningen

Prosjektets møteoversikt, versjon 01 Prosjekt: Kampen skole - Rehabilitering av gymbygningen Prosjektets møteoversikt, versjon 01 Prosjekt: Kampen skole - Rehabilitering av gymbygningen - 11350019 Utfyllende krav til noen av møtene som er listet opp i Bok 0 kapittel 3.3 Møtestruktur Møter skal

Detaljer

YT-krav prosjekteringsgruppe

YT-krav prosjekteringsgruppe YT-krav prosjekteringsgruppe INNLEDNING... 2 HOVEDOPPGAVE... 2 SÆRSKILTE YTELSER I PROSJEKTERINGSPROSESSEN... 3 SÆRSKILTE YTELSER I SKISSE-/FORPROSJEKTFASEN... 4 OM SKISSEPROSJEKTFASEN:... 4 OM FORPROSJEKTFASEN:...

Detaljer

Vedlegg 2. Rælingen Kommune Ledningsanlegg VA Vestliveien og Torgenholtet. SHA-plan. Dato:

Vedlegg 2. Rælingen Kommune Ledningsanlegg VA Vestliveien og Torgenholtet. SHA-plan. Dato: Vedlegg 2 Ledningsanlegg VA Vestliveien og Torgenholtet SHA-plan Dato: 2012-03-05 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll:

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL)

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER () Prosjektnr: xxxxx Prosjektnavn Dato: åååå- mm-dd Saks- og dokumentnr: xxxxxxxxx-x (Doculivenr. for prosjektet) Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedoppgave...

Detaljer

Bråset bo- og omsorgssenter

Bråset bo- og omsorgssenter Røyken Eiendom AS Bråset bo- og omsorgssenter Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Oppdragsnr.: 5164087 Dokumentnr.: N01 Versjon: F02 2017-04-05 Oppdragsgiver: Røyken Eiendom AS Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av. Barnevognlager

Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av. Barnevognlager Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av Barnevognlager På Tuften, Frydenberg og Elverhøy barnehager 23.1.2012 Side 1 av 12 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Rev.: 013 Styringssystem Dokumentansvarlig: Nøkleberg, Anne Retningslinje (Håndbok) Godkjent av: Bjørlo, Vigdis Side: 1 av 9

Rev.: 013 Styringssystem Dokumentansvarlig: Nøkleberg, Anne Retningslinje (Håndbok) Godkjent av: Bjørlo, Vigdis Side: 1 av 9 Retningslinje (Håndbok) Godkjent av: Bjørlo, Vigdis Side: 1 av 9 1. Hensikt og omfang SHA-Håndboken gjelder der hvor Bane NOR har rollen som byggherre etter FOR 2009-08-03 nr 1028 (Byggherreforskriften).

Detaljer

Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg. Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker

Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg. Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker Innledning Byggene vi overtar tilfredsstiller ofte ikke våre forventninger. Uforholdsmessig mye tid går med til

Detaljer

SHA-plan for Riving av driftsstasjonen i Brumunddal

SHA-plan for Riving av driftsstasjonen i Brumunddal Ringsaker kommune SHA-plan for Riving av driftsstasjonen i Brumunddal Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Ringsaker kommune Revi Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent sjon 0 06.09.201

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE. ANBUD nr. 63/16 UTVIDELSE KVAM SKOLE TOTALENTREPRISE

STEINKJER KOMMUNE. ANBUD nr. 63/16 UTVIDELSE KVAM SKOLE TOTALENTREPRISE STEINKJER KOMMUNE ANBUD nr. 63/16 UTVIDELSE KVAM SKOLE TOTALENTREPRISE DEL 2 KONTRAKTSGRUNNLAGET 1 Avtaledokument Kontrakt for arbeidene vil bli utarbeidet og basert på NS 8407 «Alminnelige kontraktsbestemmelser

Detaljer

GENERELL KRAVSPESIFIKASJON FOR KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER STATSBYGG

GENERELL KRAVSPESIFIKASJON FOR KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER STATSBYGG 1 AV 5 GENERELL KRAVSPESIFIKASJON FOR KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER STATSBYGG 2 AV 5 Innhold 1 Generell orientering...3 2 Arbeidstid...3 3 Krav til språk...3 4 Kvalitet på arbeidet...3 5 Leveringstid...4

Detaljer

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Skrevet av: Ove M. Bergane Publisert: 16.04.2015 Innhold 1 Formål og hensikt... 3 2 Lover og forskrifter... 3 3

Detaljer

Utbyggingsenheten. Stavsetsvingen 1 totalentreprise

Utbyggingsenheten. Stavsetsvingen 1 totalentreprise Utbyggingsenheten Stavsetsvingen 1 totalentreprise BILAG A ARBEIDSOMFANG U:\500000\EUPU\Utleieboliger_prosjekt\Stavsetsvingen 1 - mulighetsstudie 90460861\03 - Kontrakter og rettslige spørsmål\03.3 - kontrakter

Detaljer

NAWSARH SOLA EBA Ytelsesspesifikasjon for byggherreombud - BHO.

NAWSARH SOLA EBA Ytelsesspesifikasjon for byggherreombud - BHO. 1. ORGANISERING 1.1 Utarbeide egen kontroll-/kvalitetsplan for byggherreombud Kontroll-/kvalitetsplan 1.2 Utarbeide eget sjekklistesystem relatert til egen kontrollplan. Sjekkliste Sjekkliste for ulike

Detaljer

Møre og Romsdal fylkeskommune. Konkurransegrunnlag Del II. Bilag A2 ARBEIDSOMFANG. K104 Romsdal vgs E02 Grunnarbeider og omlegging infrastruktur

Møre og Romsdal fylkeskommune. Konkurransegrunnlag Del II. Bilag A2 ARBEIDSOMFANG. K104 Romsdal vgs E02 Grunnarbeider og omlegging infrastruktur Møre og Romsdal fylkeskommune Konkurransegrunnlag Del II Bilag A2 ARBEIDSOMFANG K104 Romsdal vgs E02 Grunnarbeider og omlegging infrastruktur 09.07.2015 Revidert 22.07.2015 Innhold 1 Organisering av prosjektet...

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Finnmark Fylkeskommune Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Vardø Videregående skole Rehabilitering av tak administrasjonsbygg 2015-06-25 Oppdragsnr.: 5133234 24.06.2015 Vardø videregående skole -

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse. Rehabilitering. Ungdomshallen og kunstisflate Sarpsborg stadion

Ytelsesbeskrivelse. Rehabilitering. Ungdomshallen og kunstisflate Sarpsborg stadion Ytelsesbeskrivelse Rehabilitering Ungdomshallen og kunstisflate Sarpsborg stadion 1. Ytelsesbeskrivelse 1.1 Beskrivelse av Sarpsborg kommunes samspillsmodell Samspillentreprisen er en totalentreprise basert

Detaljer

Vedlegg 1 Kravspesifikasjon. Prosjekteringsgruppe for detaljprosjektering av Edvard Griegs vei omsorgsboliger. Saksnr.: 16/2838

Vedlegg 1 Kravspesifikasjon. Prosjekteringsgruppe for detaljprosjektering av Edvard Griegs vei omsorgsboliger. Saksnr.: 16/2838 Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Prosjekteringsgruppe for detaljprosjektering av Edvard Griegs vei omsorgsboliger Saksnr.: 16/2838 Versjon 3.1.2 OM-3015 Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2 SHA-PLAN Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: 11909 Bastøy fengsel Reetablering brann Statsbygg Bastøy INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING... 2 0.1 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av en 2 0.2 Styrende

Detaljer

Avtale med byggherrens representant etter byggherreforskriften om å ivareta byggherrens HMS-ansvar

Avtale med byggherrens representant etter byggherreforskriften om å ivareta byggherrens HMS-ansvar Avtale med ekstern prosjektleder om HMS Fylke dato: HFK 15.12.09 Filnavn: ver545 FEF dato: Side: 1 av 2 Avtale med byggherrens representant etter byggherreforskriften om å ivareta byggherrens HMS-ansvar

Detaljer

Sandefjord kommune Lokalmedisinsk senter (LMS)

Sandefjord kommune Lokalmedisinsk senter (LMS) Sandefjord kommune Lokalmedisinsk senter (LMS) D 11 Rigg og drift D11.01 - Rigg og drift for totalentreprisen Totalentreprenøren medtar komplett rigg og drift for alle arbeider i prosjektet i henhold til

Detaljer

SHA-PLAN for Slottsberget Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten

SHA-PLAN for Slottsberget Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten SHA-PLAN for Slottsberget 63-69 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av 27.09.13 00 Rev 0, første utkast. JEC BH/BHR KP KU DISTRIBUSJON

Detaljer

Prosjektnr Høvik barneskole. Ytelsesbeskrivelse for byggeleder. 29. april Side 1 av 6

Prosjektnr Høvik barneskole. Ytelsesbeskrivelse for byggeleder. 29. april Side 1 av 6 Prosjektnr. 501260 Høvik barneskole Ytelsesbeskrivelse for byggeleder 29. april 2011 Side 1 av 6 Generelle ytelser Byggelederoppdraget skal utføres av kun den personen som er angitt i avtalen med oppdragsgiver.

Detaljer

Balsfjord kommune Ny adkomstveg boligfelt og bussholdeplass Meistervik. SHA-plan. Dato:

Balsfjord kommune Ny adkomstveg boligfelt og bussholdeplass Meistervik. SHA-plan. Dato: Ny adkomstveg boligfelt og bussholdeplass Meistervik SHA-plan Dato: 2015-04-30 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll:

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR BYGGELEDER BL. Fase Post Aktivitet Skal inngå 1. GENERELT

YTELSESBESKRIVELSE FOR BYGGELEDER BL. Fase Post Aktivitet Skal inngå 1. GENERELT YTELSESBESKRIVELSE FOR BYGGELEDER BL 1. GENERELT 1.1 SHA-koordinator Være ansvarlig SHA-koordinator for utførelse (KU) iht. byggherreforskriften. 1.2 Kvalitetsplan Implementere en kvalitetsplan for å sikre

Detaljer

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN Tittel: Mal for SHA Plan Side: 1 av 7 OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Prosjekt 5154076 POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN Byggherre: Vann

Detaljer

Bok 1-6, SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Vedlegg til Konkurransegrunnlag

Bok 1-6, SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Vedlegg til Konkurransegrunnlag Ny skatepark Lørenskog Anlegg Bok 1-6, SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Vedlegg til Konkurransegrunnlag (dette dokumentet blir et vedlegg til avtalen) Rev nr Dato Endringer: Revidert av: 1 23.09-13

Detaljer

Prosjektnummer: Prosjektnavn: GJØVIK BARNEHAGE. Dato: Forfatter: Arild Sletten Godkjent av: Kai Struksnæs Dokumentnummer: 01

Prosjektnummer: Prosjektnavn: GJØVIK BARNEHAGE. Dato: Forfatter: Arild Sletten Godkjent av: Kai Struksnæs Dokumentnummer: 01 SHA-PLAN Denne SHA-planen skal være ferdig utarbeidet før oppstart på bygge- og anleggsplassen. Den skal oppbevares tilgjengelig for alle, og oppbevares i 6 måneder etter at arbeidene er ferdig. Prosjektnummer:

Detaljer

Ny fettskrape og ombygging av flokkulering m.m. på Slattum RA Nittedal kommune. Slattum RA. Dato:

Ny fettskrape og ombygging av flokkulering m.m. på Slattum RA Nittedal kommune. Slattum RA. Dato: Nittedal kommune Dato: 2014-05-08 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Nittedal kommune Oppdrag: 528745 Driftsassistanse på Romerike 2012-15 Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Kjell Terje

Detaljer

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS Eiendom IKS Totalentreprise Riving av gamle Fagernes skole, Fagernes tannklinikk og "Paviljongen" Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 3 1.1

Detaljer

NYE HARSTAD SKOLE Tilbud E02 Totalentreprise Skolerigg

NYE HARSTAD SKOLE Tilbud E02 Totalentreprise Skolerigg 140171 NYE HARSTAD SKOLE Tilbud E02 Totalentreprise Skolerigg KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS8407 For Tilbud 08.03.16 AHO Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr.

Detaljer

Stavanger kommune. SHA - plan for prosjekteringsfasen. Dato:

Stavanger kommune. SHA - plan for prosjekteringsfasen. Dato: SHA - plan for prosjekteringsfasen Dato: 27.05.16 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: SHA - Plan 606758-01

Detaljer

DEL II: ORIENTERING OM PROSJEKTET

DEL II: ORIENTERING OM PROSJEKTET DRAGVOLL BYGG 5 DEL II: ORIENTERING OM PROSJEKTET Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse 1. Opplysninger om byggherre og engasjerte rådgivere... 3 1.1 Byggherre... 3 1.2 Prosjektering... 3 1.3 Koordinator prosjektering

Detaljer

Arendal kommune Sørlandet kunnskapshavn. SHA plan prosjektering, landskapsarbeider. Dato:

Arendal kommune Sørlandet kunnskapshavn. SHA plan prosjektering, landskapsarbeider. Dato: Sørlandet kunnskapshavn SHA plan prosjektering, landskapsarbeider Dato: 2012-01-30 SHA plan prosjektering, landskapsarbeider 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

Kai Breivika Nord, kai 2

Kai Breivika Nord, kai 2 Tromsø Havn KF Kai Breivika Nord, kai 2 Entreprise: Kai Del II 5 Administrative bestemmelser 2016-10-07 0 07.10.2016 FRLUT BJHJE BJHJE Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF SHA- Plan Hurum Eiendomsselskap KF PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN). Tofte skole Tilbygg og rehabilitering 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering

Detaljer

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Innhold Prosjekt: Formål... 2 1 Mål... 2 2 Prosjektorganisasjon... 2 2.1 Tiltakshaver... 2 3 Fremdriftsplan... 3 4 Risikoforhold og spesifikke tiltak... 3 5 Rutiner

Detaljer

PA - BOK. Prosjekt: 4029 Greverudlia barnehage. Utarbeidet Dato Utarbeidet av: Godkjent av: Tove B. Gran

PA - BOK. Prosjekt: 4029 Greverudlia barnehage. Utarbeidet Dato Utarbeidet av: Godkjent av: Tove B. Gran PA - BOK Prosjekt: 4029 Greverudlia barnehage Utarbeidet Dato Utarbeidet av: Godkjent av: 27.10.15 Tove B. Gran Ajourføring Dato Beskrivelse av endring Utarbeidet av: Godkjent av: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Dokument type SHA-plan. Dato MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN

Dokument type SHA-plan. Dato MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN Dokument type SHA-plan Dato 24.11.2015 MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN MO OG ØYRANE VGS SHA-PLAN Revisjon 2 Dato 2015-11-25 Utført av Jan Knutsen Kontrollert av Jan Knutsen

Detaljer

SHA-PLAN for. Lilaas SFO. Prosjekteringsfasen

SHA-PLAN for. Lilaas SFO. Prosjekteringsfasen SHA-PLAN for Lilaas SFO Prosjekteringsfasen Byggherre: Horten kommune Dato: 02.05.2014 Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP KU 1/9 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Definisjoner...

Detaljer

Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417

Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417 Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417 Trondheim, 9. januar 2013 Advokat Rolf W. Markussen Nye kontraktsbestemmelser for totalentrepriser Ny standard for totalentrepriser NS 8407 Trådte i

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2 1 ORGANISERING FREMDRIFT... 4

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2 1 ORGANISERING FREMDRIFT... 4 SHA-PLAN Prosjekt: U2432 Rehabilitering av skolekjøkken ifm Liland skole Byggherre: Bergen kommune, Etat for utbygging Byggeplass: Lilandsvegen 50, 5258 Blomsterdalen Utarbeidet: 29.8.15 Sist oppdatert:

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL)

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) YT-PRL YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) Prosjektnr: 12273 PREG Brønnøysundregistrene Dato: 2013.05.16 Saks- og dokumentnr: 201300316 - Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedoppgave...

Detaljer

ITB-koordinator. Kravspesifikasjon for ITB-koordinator Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum

ITB-koordinator. Kravspesifikasjon for ITB-koordinator Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum SIDE 1 AV 6 Kravspesifikasjon for ITB-koordinator ITB-koordinator 1003601 - Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum SIDE 2 AV 6 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Bygging... 3 2.1 Generelle ytelser... 3 2.2

Detaljer

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Innhold 1. FORORD... 2 2. INNLEDNING... 2 2.1. Orientering om prosjektet... 2 2.2. Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen... 2

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2 SHA-PLAN Prosjekt: 405Vestliveien barnehage, ny ventilasjon Byggherre: Oppegård kommune Byggeplass: Vestliveien 2, 45 Oppegård Utarbeidet: 23. juni 205 Sist oppdatert: 23.juni 205 INNHOLDSFORTEGNELSE 0

Detaljer

* * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

* * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende

Detaljer

Martin Tranmæls veg, veg og VA. SHA-plan iht Byggherreforskriften

Martin Tranmæls veg, veg og VA. SHA-plan iht Byggherreforskriften Martin Tranmæls veg, veg og VA SHA-plan iht Byggherreforskriften SHA-plan iht Byggherreforskriften 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet

Detaljer

2.1 Delta i prosjekteringsmøter X X Pålegges ved behov. 2.5 Utarbeide riggplan Riggplan X X

2.1 Delta i prosjekteringsmøter X X Pålegges ved behov. 2.5 Utarbeide riggplan Riggplan X X YTELSESSPESIFIKASJON FOR BYGGELEDER - BL 1. ORGANISERING 1.1 I henhold til Forskrift om srhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften) av 21. april 1995, være koordinator

Detaljer

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 1 Formål, roller og ansvar Planlegging og prosjektering PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass!

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2 SHA-PLAN Prosjekt: 11959 HiH Evenstad nybygg Byggherre: Statsbygg Byggeplass: Anne Evenstadsvei 80, 2480 Koppang Utarbeidet: 11.12.2013 Sist oppdatert: INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING... 2 0.1 Utarbeidelse,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 2 MÅLSETNINGER FOR SHA I PROSJEKTET... 3 2.1

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø P.nr. 60181 - Oppgradering av lekeområde - Førre skole Generalentreprise Sak nr 2016/1568 Tysvær kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning 3 1.1 Formålet med planen

Detaljer

(PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ)

(PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ) SHA-Plan (PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ) Byggherre: Vest-Agder Fylkeskommune Prosjekt: Bussanlegg Dalane Rev. Nr. Rev. Dato Beskrivelse Ansvarlig Fase 1 10.8.2016 SHA-plan tilbudsforespørsel

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE ENTREPRISE:ØRSTA KULTURHUS - OPPGRADERING DEL 2: KONTRAKTSGRUNNLAGET UTGAVE: 0 DATO:

ØRSTA KOMMUNE ENTREPRISE:ØRSTA KULTURHUS - OPPGRADERING DEL 2: KONTRAKTSGRUNNLAGET UTGAVE: 0 DATO: ØRSTA KOMMUNE ENTREPRISE:ØRSTA KULTURHUS - OPPGRADERING DEL 2: KONTRAKTSGRUNNLAGET UTGAVE: 0 DATO: 01.07.16 INNHOLD 1. GENERELL DEL... 4 Arbeidets omfang... 4 Organisasjon og entreprisemodell... 4 1.2.1.

Detaljer

KONTRAKT MELLOM BYGGHERRE OG HMS-KOORDINATOR I PROSJEKTERINGSFASEN UTFØRELSESFASEN

KONTRAKT MELLOM BYGGHERRE OG HMS-KOORDINATOR I PROSJEKTERINGSFASEN UTFØRELSESFASEN Utbyggingsenheten Rev. 05.08.2011 KONTRAKT MELLOM BYGGHERRE OG HMS-KOORDINATOR I PROSJEKTERINGSFASEN UTFØRELSESFASEN Prosjekt Adresse om ivaretakelse av byggherrens ansvar i henhold til "Forskrift om sikkerhet,

Detaljer

Møtereferater skal sendes ut senest 2 arbeidsdager etter at møtet er avholdt.

Møtereferater skal sendes ut senest 2 arbeidsdager etter at møtet er avholdt. Bok 0 vedlegg 02 Møteoversikt Utfyllende krav til noen av møtene som er listet opp i Bok 0. Møter skal fortrinnsvis avholdes etter en avtalt møteplan. 1.1 Møter 1.1.1 Møtetyper Følgende møtetyper er aktuelle

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS Kontorbygg Øverli

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS Kontorbygg Øverli KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8405-8407 Kontorbygg Øverli INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KVALITETSSIKRING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Avviksbehandling... 3 1.3 Revisjoner... 3 2

Detaljer

Hvordan lykkes med LEAN i hele prosjektet fra prosjektering, til igangkjøring tekniske anlegg

Hvordan lykkes med LEAN i hele prosjektet fra prosjektering, til igangkjøring tekniske anlegg Hvordan lykkes med LEAN i hele prosjektet fra prosjektering, til igangkjøring tekniske anlegg Lean fra A til Å Problemet i Norsk Byggenæring Noen grunner til å velge Lean i prosjekt Noen forutsetninger

Detaljer