Handlings- og økonomiplan med virksomhetsplan og årsbudsjett Elverum kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlings- og økonomiplan med virksomhetsplan og årsbudsjett Elverum kommune"

Transkript

1 ArkivsakID 20/5422 Sakspapir Vår saksbehandler: David Sande Økonomistaben Handlings- og økonomiplan med virksomhetsplan og årsbudsjett Elverum kommune Utvalg Saksnummer Møtedato Formannskapet 186/ Kommunestyret Dokumenter vedlagt saken: Handlings- og økonomiplan med årsbudsjett 2021 (Kommunedirektørens forslag ) Notat til Strategikonferansen Grunnlag for plan for store investeringer og vesentlige endringer i driftsbudsjettet for de neste ti år Uttalelse til Handlings- og økonomiplan for fra Eldrerådet og Rådet for personer med funksjonsnedsettelser Referat drøftingsmøte FSK-186/20 Vedtak: Formannskapets innstilling til kommunestyret : 1. Kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan vedtas, med de endringer på inntektspostene og utgiftspostene som framkommer i Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstrepartis framlagte forslag i formannskapet Det forutsettes at kommunedirektøren justerer samlet budsjettforslag i tråd med de endringer som framkommer i dette forslaget. Beløp i hele tusen År Netto driftsresultat, Kom.direktørens forslag (side 24) Endringsforslag på inntekter Endringsforslag på utgifter Endringsforslag på investeringer (driftskonsekvenser) Endring i bruk av eller avsetning til disposisjonsfond

2 Netto driftsresultat, etter endringsforslag Endringsforslag - inntekter Beløp i hele tusen kroner År inntekter I 1 Ekstraordinære tiltak i Statsbudsjettet I 2 Andre inntekter og effekter av strukturendringer, skatteinntekter, statlige tiltakspakker og rentenivå Endringsforslag - utgifter Beløp i hele tusen kroner År utgifter U 1 Tilskudd samfunnshus og grendehus U 2 Tilskudd frivillighet kultur - etter søknad ganger i året U 3 barnehage - strukturprosess U 4 Lavterskel ungdommens hus U 5 Møteplassen U 6 Styrket IKT i skolen et for 2021 fordeles som netto rammebevilgninger til tjenesteområder. Kommunedirektøren gis myndighet til å foreta en detaljert fordeling av rammebevilgningene på de enkelte tjenesteområdenes budsjettposter, i tråd med kommunestyrets prioriteringer og forutsetninger. 3. Låneopptak for finansiering av investeringer i 2021 settes til kr For 2021 søkes det om lån fra Husbanken for videre formidling (Startlån) med kr Kommunedirektøren gis myndighet til å oppta lån innenfor den vedtatte låneramme, og til å godkjenne lånebetingelsene, låneform og låneinstitusjon. 6. Gebyrregulativ for 2021 vedtas i samsvar med vedlegget i det fremlagte dokument (datert ), og med de endring som fremgå av saksfremlegget. 7. Tilskudd og overføringer til lag, foreninger og organisasjoner betinger at kommunen gis full innsynsrett i bruken av midlene, og gir kontrollutvalget adgang til å føre kontroll med hvordan midlene forvaltes. 8. Kommunedirektøren gis fullmakt til å justere mellom budsjettrammer for tjenesteområder ved overgang fra leasing og leieavtaler til kommunal lånefinansiering for kjøretøy, maskiner og utstyr. 9. Kommunedirektøren gis fullmakt til å justere budsjettet mellom tjenesteområder for kurante rutinemessige endring som for eksempel lønnsoppgjør eller andre mindre og ikke prinsipielle endringer.

3 Behandling i Formannskapet FSK - møtebehandling: Notat og orientering fra kommunedirektør Kristian Trengereid - Handlings- og økonomiplan med årsbudsjett 2021 Nytt skjema «bevilgning til investering prosjekter». Kommuneloven med tilhørende forskrift setter krav til obligatoriske skjemaer i økonomiplan og årsbudsjett. I kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan med årsbudsjett for 2021 er det en feil/mangel i oversikten som heter «bevilgning til investering prosjekter» (side 30 i dokumentet). Oversikten skal være en spesifisering av linjene 1 4 i «bevilgningsoversikt investering». Det som er feil/mangler er spesifisering av linje 3 «investeringer i aksjer og andeler i selskaper». Oversikten nedenfor er oppdatert og skal være i henhold forskriftskravet. Det spesifisering av egenkapitalinnskudd i KLP og EKP som er nytt og som er innarbeidet på linjene 26 og 27. Kommunedirektøren ber om at oversikten på side 30 i forslag til Handlings- og økonomiplan med årsbudsjett 2021 erstattes med oversikten nedenfor. Kommentar Investeringer i varige driftsmidler som medfører økt finanskostnad (lån) (tall i 1000 kr) 1) Eiendomsinngrep ) Gatelysinvesteringer ) Gate, veg, park ) Rehabilitering av bruer ) Tyngre anleggsmaskiner ) Treningsparker ) Kjøp av kommunale boliger ) Oppgradering/tilbygg Elverum kapell ) Kjøp av driftsmaskiner for å realisere effektiviseringskrav 10) Personalbase sandmoen ) Infrastruktur Vestad skole ) Boliger til vanskeligstilte ) IKT i skole ) Kjøp av biler - jevn utskifting ) Lager til elektrisk drevne kjøretøy ) IT investeringer ) IT investeringer - velferdsteknologi ) Deconx - smittevern maskin ) Rehabilitering og ombygging tømmervegen ) Signalanlegg Lyngholtet ) Virksomhetssystem sentralkjøkken ) Oppgradering av GAT SUM Kommentar Investeringer i varige driftsmidler hvor finanskostnader er dekket av inntekter eller fond (tall i 1000 kr)

4 23) Smestadtoppen ) Infrastruktur vann og avløp ) 12 boenheter for yngre med nedsatt funksjonsevne 26) Egenkapitalinnskudd KLP ) Egenkapitalinnskudd EKP Sum Sum alle investeringer i varige driftsmidler brutto Arnfinn Uthus (Sp) redegjorde for framlagt tallforslag fra Senterpartiet, med endringsforslag i innstillingens punkt 1: 1. Kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan vedtas, med de endringer på inntektspostene og utgiftspostene som framkommer i Senterpartiets framlagte forslag i formannskapet Det forutsettes at kommunedirektøren justerer samlet budsjettforslag i tråd med de endringer som framkommer i dette forslaget. Endringsforslag fra SP Netto driftsresultat, Kom.direktørens forslag (side 24) Endringsforslag på inntekter Endringsforslag på utgifter Endringsforslag på investeringer (driftskonsekvenser) Endring i bruk av eller avsetning til disposisjonsfond Netto driftsresultat, etter endringsforslag Endringsforslag - utgifter utgifter U 1 Tilskudd til samfunnshus og grendehus U 2 Ikke feriestenging av barnehager U 3 Effekt Helsehus U 4 Besparelse parkeringsordning U 5 Vedlikehold hovedkirken U 6 Tilskudd Bajas-prosjektet Endringsforslag - investeringer utgifter Inv 1 Linje 5 Tyngre anleggsmaskiner Inv 2 Linje 6 Treningsparker Inv 3 Linje 7 Kjøp av kommunale boliger Inv 4 Linje 14 Kjøp av biler - jevn utskiftning (4 mill. flatt)

5 Inv 5 Linje 19 Rehab. og omb. Tømmervegen (egen ramme) Inv 6 Salg av Helsestasjonen Inv 7 Linje 12 Boliger til vanskeligstilte Endringsforslag - investeringer Investeringsbudsjett utgifter Inv 1 Linje 5 Tyngre anleggsmaskiner Inv 2 Linje 6 Treningsparker Inv 3 Linje 7 Kjøp av kommunale boliger Inv 4 Linje 14 Kjøp av biler - jevn utskiftning (4 mill flatt) Inv 5 Linje 19 Rehab. og omb. Tømmervegen (egen ramme) Inv 6 Salg av Helsestasjonen Inv 7 Linje 12 Boliger til vanskeligstilte Dag Martin Bakken (Frp) redegjorde for framlagt tallforslag fra Fremskrittspartiet, med endringsforslag i innstillingens punkt 1: 1. Kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan vedtas, med de endringer på inntektspostene og utgiftspostene som framkommer i Fremskrittspartiets framlagte forslag i formannskapet Det forutsettes at kommunedirektøren justerer samlet budsjettforslag i tråd med de endringer som framkommer i dette forslaget. Endringsforslag fra FRP Netto driftsresultat, Kom.direktørens forslag (side 24) Endringsforslag på inntekter Endringsforslag på utgifter Endringsforslag på investeringer (driftskonsekvenser) Endring i bruk av eller avsetning til disposisjonsfond Netto driftsresultat, etter endringsforslag Endringsforslag - inntekter inntekter I 1 Bruke kommunens takstgrunnlag vedr e-skatt I 2 Integreringstilskudd - Ikke ta imot flyktninger Endringsforslag - utgifter

6 utgifter U 1 Melde oss ut av KS U 2 Barnehage F211 Reduksjon flykninger U 3 Inv 12 Boliger til vanskeligstilte U 4 Barnevern F285 - Enslig Mindreårige U 5 Sosial - Økonomisk bistand F275 Boveilledning U 6 Sosial - Økonomisk bistand F281 Ytelser i 5 års perioden U 7 Drift og vedlikehold av ca 750 kvm mindre pr år à kr Endringsforslag - investeringer Investeringsbudsjett utgifter Inv 1 Kjøp av kommunale boliger Inv 2 Oppgradering/tilbygg Elverum Kapell Inv 3 12 Boliger til vanskeligstilte Inv 4 14 Kjøp av biler - Jevn utskifting, men kjøre lengre Inv 5 19 Ombygning i Tømmervegen Inv 6 Ny svømmehall Inv 7 Salg av fast eiendom ca 750 kvm pr å à kr 20') Ingvar Midthun (AP) redegjorde for framlagt tallforslag fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti, med endringsforslag i innstillingens punkt 1: 1. Kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan vedtas, med de endringer på inntektspostene og utgiftspostene som framkommer i Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstrepartis framlagte forslag i formannskapet Det forutsettes at kommunedirektøren justerer samlet budsjettforslag i tråd med de endringer som framkommer i dette forslaget. Endringsforslag fra AP og SV Beløp i hele tusen År Netto driftsresultat, Kom.direktørens forslag (side 24) Endringsforslag på inntekter Endringsforslag på utgifter Endringsforslag på investeringer (driftskonsekvenser) Endring i bruk av eller avsetning til disposisjonsfond Netto driftsresultat, etter endringsforslag Endringsforslag - inntekter Beløp i hele tusen kroner År

7 inntekter I 1 Ekstraordinære tiltak i Statsbudsjettet I 2 Andre inntekter og effekter av strukturendringer, skatteinntekter, statlige tiltakspakker og rentenivå Endringsforslag - utgifter Beløp i hele tusen kroner År utgifter U 1 Tilskudd samfunnshus og grendehus U 2 Tilskudd frivillighet kultur - etter søknad ganger i året U 3 barnehage - strukturprosess U 4 Lavterskel ungdommens hus U 5 Møteplassen U 6 Styrket IKT i skolen Yngve Sætre (H) redgjorde for framlagt tallforslag fra Høyre, med endringsforslag i innstillingens punkt 1: 1. Handlings- og økonomiplan for med virksomhetsplaner og årsbudsjett for 2021 vedtas i samsvar med kommunedirektørens budsjettforslag datert , med de endringer som fremgår av Høyres fremlagte budsjett. Nedenstående punkter justeres tilsvarende. Endringsforslag fra Høyre Netto driftsresultat, Kom.direktørens forslag (side 24) Endringsforslag på inntekter Endringsforslag på utgifter Endringsforslag på investeringer (driftskonsekvenser) Endring i bruk av eller avsetning til disposisjonsfond Netto driftsresultat, etter endringsforslag Endringsforslag - inntekter inntekter I 1 Redusert eiendomsskatt fra 3,88 til 3,5 promille

8 Endringsforslag - utgifter utgifter U 1 Ytterligere strukturendring skole U 2 Reduksjon av ressurser til eiendomsskattekontor U 3 Kommunikasjonssjef erstattes ikke U 4 Utredning av kurranseutsetting av teknisk drift 100 U 5 Konkurranseutsetting av teknisk drift U 6 Utredning av konkurranseutsetting to sykehjem 100 U 7 Konkurranseutsetting to sykehjem U 8 Styrking av IKT og læremidler i skolen U 9 Støtte til Elverum håndball/ Elverum flyers 50 Endringsforslag - investeringer utgifter Inv 1 Kjøp av tyngre anleggsmaskiner kuttes Inv 2 Etablering av treningsparker utsettes Inv 3 Kjøp av kommunale boliger fordeles over to år Inv 4 Rehabilitering Hanstad skole Inv 5 Utbygging Elverum ungdomsskole Inv 6 Salg av Sørskogbygda skole + Vestad barnehage Endringsforslag - investeringer Investeringsbudsjett utgifter Inv 1 Kjøp av tyngre anleggsmaskiner kuttes Inv 2 Etablering av treningsparker utsettes Inv 3 Kjøp av kommunale boliger fordeles over to år Inv 4 Rehabilitering Hanstad skole Inv 5 Utbygging Elverum ungdomsskole Inv 6 Salg av Sørskogbygda skole + Vestad barnehage Avstemming: Kommunedirektørens innstilling: Falt med 9 stemmer (Lillian Skjærvik - AP, Magnus Stenseth - AP, Ingvar Midthun - AP, Eldri Svisdal - SV, Dag Martin Bakken - Frp, Arnfinn Uthus - SP, Ida Kristien Teien - SP, Yngve Sætre - H og Ernst Tore Bekken (PP). Bakkens (Frp) forslag: Falt med 1 mot 8 stemmer (Lillian Skjærvik - AP, Magnus Stenseth - AP, Ingvar

9 Midthun - AP, Eldri Svisdal - SV, Arnfinn Uthus - SP, Ida Kristien Teien - SP, Yngve Sætre - H og Ernst Tore Bekken (PP). Sætres (H) forslag: Falt med 1 mot 8 stemmer (Lillian Skjærvik - AP, Magnus Stenseth - AP, Ingvar Midthun - AP, Eldri Svisdal - SV, Dag Martin Bakken - Frp, Arnfinn Uthus - SP, Ida Kristien Teien - SP og Ernst Tore Bekken - PP). Uthus (SP) forslag: Falt med 3 mot 6 stemmer (Lillian Skjærvik - AP, Magnus Stenseth - AP, Ingvar Midthun - AP, Eldri Svisdal - SV, Dag Martin Bakken - Frp og Yngve Sætre - H). Fellesforslag fra Ingvar Midthun (AP) på vegne av AP og SV: Falt med 4 mot 5 stemmer (Arnfinn Uthus - SP, Ida Kristine Teien - SP, Ernst Tore Bekken - PP, Dag Martin Bakken - Frp og Yngve Sætre - H). Ved alternativ avstemming mellom Senterpartiets forslag og Arbeiderpartiet/Sosialistisk Venstrepartis forslag ble Arbeiderpartie /SV sitt forslag vedtatt med 6 mot 3 stemmer (Ida Kristine Teien - SP, Arnfinn Uthus - SP og Ernst Tore Bekken - PP). Kommunedirektørens innstilling 1. Handlings- og økonomiplan for med virksomhetsplaner og årbudsjett for 2021 vedtas i samsvar med det fremlagte dokument (datert ). 2. et for 2021 fordeles som netto rammebevilgninger til tjenesteområder. Kommunedirektøren gis myndighet til å foreta en detaljert fordeling av rammebevilgningene på de enkelte tjenesteområdenes budsjettposter, i tråd med kommunestyrets prioriteringer og forutsetninger. 3. Låneopptak for finansiering av investeringer i 2021 settes til kr For 2021 søkes det om lån fra Husbanken for videre formidling (Startlån) med kr Kommunedirektøren gis myndighet til å oppta lån innenfor den vedtatte låneramme, og til å godkjenne lånebetingelsene, låneform og låneinstitusjon. 6. Gebyrregulativ for 2021 vedtas i samsvar med vedlegget i det fremlagte dokument (datert ), og med de endring som fremgå av saksfremlegget. 7. Tilskudd og overføringer til lag, foreninger og organisasjoner betinger at kommunen gis full innsynsrett i bruken av midlene, og gir kontrollutvalget adgang til å føre kontroll med hvordan midlene forvaltes. 8. Kommunedirektøren gis fullmakt til å justere mellom budsjettrammer for tjenesteområder ved overgang fra leasing og leieavtaler til kommunal lånefinansiering for kjøretøy, maskiner og utstyr. 9. Kommunedirektøren gis fullmakt til å justere budsjettet mellom tjenesteområder for kurante rutinemessige endring som for eksempel lønnsoppgjør eller andre mindre og ikke prinsipielle endringer.

10 Utredning Kommuneloven med tilhørende forskrift setter krav til kommunens årsbudsjett og økonomiplan. Plan- og bygningsloven setter krav til handlingsdelen til kommuneplan. Formannskapet skal fremme sin innstilling til handlings- og økonomiplan med årsbudsjett til kommunestyret. Kommunedirektørens oppgave i forbindelse med dette arbeidet er å utarbeide forslag til tiltak som gjør at aktiviteten utføres i henhold til lover, forskrifter og er i samsvar med de økonomiske rammer som er tilgjengelig. I tillegg bør aktivitet rettes mot de mål som ligger i kommuneplanen. Formannskapets innstilling til Handlings- og økonomiplan for med årsbudsjett for 2021 skal ligge til alminnelig ettersyn i 14 dager før kommunestyret får saken til behandling. Dette gjøres ved at dokumentet med formannskapets innstilling blir publisert på kommunens hjemmeside. Elverum kommune skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid. For å sikre kommunen økonomisk handleevne over tid er det i kommunens økonomireglement vedtatt økonomiske mål og handlingsregler. De økonomiske måltallene i dokumentet viser med tydelighet at det økonomiske handlingsrommet for kommunen er svært begrenset. Økonomiske mål Måltall Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplanperiode Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter Udisponerte disposisjonsfond % av brutto driftsinntekter Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter. Egenfinansiering av investeringsporteføljen ekskl. VARF. Tabell: Økonomiske mål. 2,0 % 0,6 % -0,2 % -0,1 % 0,0 % -0,2 % 0,1 % 4,0 % 0,7 % 0,6 % 0,4 % 0,2 % 0,0 % -0,2 % Maks 125 % 134 % 133 % % % % % 20 % 3,5 % 2,5 % 1,0 % 3,3 % 3,1 % 3,5 % Forslag til Handlings- og økonomiplan for med årsbudsjett 2021 er i balanse, men netto driftsresultat er ikke tilfredsstillende. (beløp i 1000 kr) Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplanperiode Netto driftsresultat Netto driftsresultat i forhold brutto 0,28 % -0,23 % -0,12 % 0,01 % -0,20 % 0,08 % driftsinntekter Resultatmål (Handlingsregel nr 1) Avvik i forhold til resultatmål Tabell: Netto driftsresultat. Netto driftsresultat tilfredsstiller ikke kommunens eget måltall om 2 % av brutto driftsinntekter. For å ha budsjettbalanse er netto driftsresultat dekket inn med bruk av fond i 2021 og 2023, og i 2022 og 2024 er det gjort avsetninger til fond. Bruk av fond for finansiering av løpende driftsutgifter må

11 begrenses i størst mulig grad i årene som kommer. I tillegg er overføringer til investeringer (finansiering av egenkapitaltilskudd til KLP og Elverum Pensjonskasse) finansiert med bruk av fond. Når det budsjetteres med nettodriftsresultater under 2 % av brutto driftsinntekter bør kommunen ha udisponerte disposisjonsfond for å håndtere uforutsette hendelser og/eller svikt i budsjettforutsetningene. I tabellen med økonomiske måltall ser vi at kommune bruker opp udisponerte fondsmidler, noe som gjør at kommunens økonomiske handlingsrom for å håndtere utforutsette hendelser og/eller svikt i budsjettforutsetningene ikke er til stede. Kommunens driftsøkonomi er meget svak. Kommunens lånegjeld er svært høy. Med de investeringer som er lagt inn i forslag til investeringsbudsjett i planperioden ser vi at netto gjeld i forhold til brutto driftsinntekter vil gå ned. Det er ikke innarbeidet investeringsmidler for rehabilitering/ombygging ved Hanstad skole eller Elverum svømmehall. Kommunens langsiktige planlegging skal ha mål om en bærekraftig økonomisk utvikling som ivaretar nåtidens behov uten å stå i veien for at fremtidige generasjoner klarer å ivareta sine (generasjonsprinsippet). For å nå de økonomiske målene er det i økonomireglementet vedtatt 10 handlingsregler som bør følges. Nedenfor er de 10 handlingsreglene kommentert i forhold om de er blitt fulgt opp i forslag til handlings- og økonomiplan. 1. Netto driftsresultat Kommunen skal over tid budsjettere med netto driftsresultat på 2,0 % av brutto driftsinntekter. Det kan budsjetteres med et lavere netto driftsresultat når udisponerte disposisjonsfond er mer enn 4,0 % av brutto driftsinntekter i regnskapsåret før budsjettet vedtas for kommende år (budsjett år minus to år). Kommentar: Netto driftsresultat er ikke tilfredsstillende, se kommentar over 2. Avsetninger til fremtidige investeringer Det skal over driftsbudsjettet avsettes et beløp som egenkapital i årets/fremtidige investeringer. Beløpet skal minimum tilsvare forventet utbytte/overføring til kommunen fra eierskap i selskaper. Kommentar: Det er ikke avsatt midler til fremtidige investeringer. Utbytte fra kommunalt eide selskaper er sin helhet brukt til drift. Det er budsjettert med utbytte bra Elverum Energi AS med 4,1 millioner kroner i 2021 og 8,6 millioner kroner resten av planperioden. 3. Disposisjonsfond Kommunen skal til enhver tid ha et udisponert disposisjonsfond på minst 4,0 % av brutto driftsinntekter som buffer ved et eventuelt driftsunderskudd. Kommentar: Kommunens udisponerte disposisjonsfond vil i løpet av planperioden være oppbrukt. Midlene er tenkt brukt til finansierer egenkapitalinnskudd i KLP og Elverum

12 Pensjonskasse. 4. Lånegjeld Kommunen skal ikke ha netto lånegjeld som overstiger 100 % av brutto driftsinntekter (alternativt: gjennomsnittet for norske kommuner) og samtidig ivareta generasjonsprinsippet. Kommentar: Kommunens långjelde er svært høy og nye investeringer som medfører låneopptak bør begrenses i størst mulig grad. 5. Investeringer innenfor dagens handlingsrom Drifts- og finansutgifter som følge av investeringer skal håndteres innenfor de økonomiske rammer som er tilgjengelig når vedtak om investering gjøres. Ingen investeringer skal finansieres med bakgrunn i forventede inntekter som følge av en forventet innbyggervekst eller lignende. Kommentar: De investeringer som er innarbeidet i forslag til økonomiplan er i all hovedsak pågående investeringsprosjekter og investeringer som «finansierer seg selv» gjennom husleie og gebyrinntekter. Det er ikke lagt opp til at fremtidige vekst i innbyggertall skal finansiere økte driftsutgifter som renter, avdrag, drift og vedlikehold som følge av nye investeringer. 6. Langsiktig perspektiv Kommunens økonomiplan for de fire neste årene skal ses i lys av det investerings- og driftsbehov kommunen vil ha i et perspektiv på minimum 8 år. Kommunedirektøren skal også legge frem en plan for store investeringer og vesentlige endringer i driftsbudsjettet for de neste ti år. Kommentar: Korrekt framskriving av innbyggertall er svært viktig ved planlegging av kommunens investeringer i bygningsmasser på kort og langt sikt. Det er usikkerhet knyttet til befolkningsframskriving. Hovedårsaken ligger i den pågående prosessen med etablering av nytt stor sykehus mv. Inntil denne prosessen er avklart må kommunen være forsiktig med å gjøre investeringer som påfører kommunens faste utgifter i et langt perspektiv. Strukturer innen barnehager, skoler men også institusjoner i pleie- og omsorg, må tilpasses et fremtidig faglige behov og krav om rasjonell og effektiv drift. Vedlagt er notat til Strategikonferansen Grunnlag for plan for store investeringer og vesentlige endringer i driftsbudsjettet for de neste ti år. 7. Ansvar og myndighet Kommunen skal ha ledere med selvstendig ansvar for og myndighet til å disponere tildelte driftsrammer. Kommentar: Kommunedirektøren delegere ansvar og myndighet til sektorsjefer som igjen kan delegere sin myndighet en gang. Det gjennomføres fire årlige budsjettdialoger med sektor- og stabssjefer for å kontrollere at budsjettforutsetningene stemmer. Dersom det oppstår avvik vil disse bli håndtert administrativt, men avvik som ikke kan håndteres administrativt meldes som egne saker eller gjennom tertialrapportering til kommunestyret. 8. Utlån Det skal ikke foretas utlån av kommunale midler utover formidlingslån (startlån fra Husbanken). Maskiner, biler, instrumenter, hjelpemidler og liknende skal ikke lånes ut dersom utlånet ikke er en del av kommunens tjenester. Kommentar: Eneste nye utlån det legges opp til er utlån av Startlån, som er et viktig virkemiddel i norsk boligpolitikk. 9. Garantier Når kommunen gir garanti for noen andres økonomiske forpliktelser skal det i kommunens

13 balanse avsettes midler tilsvarende den summen garantien innebærer. Dette for å sikre dekning dersom behovet for garanti utløses. Kommentar: Saker om garantier håndteres som egne saker og er ikke en del av et budsjettvedtak. 10. Budsjett rente og rentefond Kommunen skal budsjettere med en rente på 3,0 %. Avvik mellom budsjetterte renter og faktiske renter avsettes/brukes av kommunens rentefond. Kommentar: Målet og hensikten med å budsjettere med en fast budsjett rente er å ha forutsigbare rentekostnader. På grunn av svak driftsøkonomi er ikke handlingsregelen fulgt. Det er budsjettert med en gjennomsnittsrente på 1,7 %. Dette er det rentenivå som er i snitt på kommunens låneavtaler som består av sertifikatlån mer og uten rentebytteavtaler, lån med PTrente og lån med fastrente. Kommunen er utsatt for rentesvingninger og en renteøkning på 1 % på lån med flytende rente vil påføre kommunen merutgifter på ca 14 millioner kroner i Dersom gjennomsnittsrenten øker fra 1,7 % til 2,7 % vil renteutgiftene øke med 22 millioner kroner. Kommunens driftsøkonomi er anstreng. Det å oppfylle økonomiske mål og handlingsregler er krevende. Det å skape en sunn driftsøkonomi forutsetter fokus på målene og handlingsreglene i økonomireglementet. For å få budsjettbalanse i 2021 og planperioden er det foreslått noen konkrete tiltak se side 21 i utsendte forslag til handlings- og økonomiplan. Det tiltaket som gir størst gevinst er salderingstiltak nr 5 struktur skole og barnehage. Kommunedirektøren vil signalisere at det i tillegg til foreslåtte salderingstiltak vil bli igangsatt arbeidsprosesser for å effektivisere og rasjonalisere driften og på andre tjenesteområder. Formannskap og kommunestyret vil bli forelagt resultater at dette fortløpende. Gebyrregulativ Alle gebyrer som ikke er regulert av lov og forskrift er prisjustert opp med 2,7 % som er det samme som den forventet kostnadsveksten i kommunen. Gebyrene innen selvkostområder beregnes i tråd med en egen veileder for selvkosttjenester. Inntekter fra disse områdene kan ikke brukes på andre områder, dersom inntektene overstiger utgiftene skal merinntekter avsettes til fond for bruk senere. For vann og avløp er tilkoblingsgebyrer videreført på samme nivå som i 2020, men det er 5 % økning i årsgebyrene. Det forslag om å innføre søskenmoderasjon i kulturskolen. Søskenmoderasjon gis dersom en elev går på flere tilbud i kulturskolen og dersom barn fra samme familie går i kulturskolen er 30%. Gjeldende fra

14 For å både ha en sosial profil på betalingen og en ordning som kanskje inspirerer flere til å delta ønsker kulturskolen å gjeninnføre to moderasjonsordninger. En for søsken som kommer samme familie til gode. Fint om de barna som ønsker det kan delta, og at ikke avgiften slår alt for sosialt urettferdig ut. (kulturskolen har fra tidligere blitt sett på som et tilbud til en noe sterkere sosial klasse, og det ønsker vi ikke at det skal være) Nasjonalt snakkes det stadig om kulturskolen for alle, og da bør man ha en blikk og ordninger for det. Det samme gjelder den andre ordningen flerfagsrabatt. Det er noen barn og unge som finner sin aktivitet i kulturskolen og har lyst og behov for å utforske flere fagområder. Det ønsker vi å oppfordre til ved at det er en liten prisreduksjon for fag nr. to og tre. Vi tror også denne ordningen i et lengre perspektiv kan bidra til at flere barn og unge ønsker å delta i våre tilbud. Kulturskolen skal kommunen ha, det står i opplæringsloven, og derfor er det viktig at den er så tilgjengelig som mulig for flest mulig av kommunens innbyggere. Når det gjelder konsekvensene av moderasjonsordningene vil det kunne sees på både som noe redusert kontingent inntekt men også som en ordning som rekrutterer flere deltagere. Om vi hadde hatt ordningene inneværende skoleår ville det gitt en redusert inngang på kontingent på ca. 35 tusen på hele året, men ordningen vil kunne føre til at kulturskolen får flere elever med bakgrunn i ordningen. Det er avdekket feil i gebyrregulativet i utsendte forslag til gebyrregulativ. Feilene har oppstått ved en uoppmerksomhet i forbindelse med en omlegging og prisjustering av gebyrmatrisen, hvor en viktig sammenheng mellom prisnivåene ikke ble riktig hensyntatt. Side 88 Regulativ for arbeid etter matrikkel- og seksjoneringslov pkt 1.1.1: Fra: Oppretting av grunneiendom og festegrunn pluss pr. påbegynt daa mellom 2 daa - 20 daa kr Til: Oppretting av grunneiendom og festegrunn pluss pr. påbegynt daa mellom 2 daa - 20 daa kr Side 89 Regulativ for kart og oppmåling pkt 1.4.1: Fra: Grunneiendom, festegrunn og jordsameie areal m² kr areal fra 251 m² m² kr areal fra 501 m²-, økning pr påbegynt 500 m² kr Til:

15 1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie areal m² kr areal fra 501 m² m² kr areal fra 1001 m²-, økning pr påbegynt 500 m² kr

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan PS 120/17 Årsbudsjett 2018. Økonomiplan 2017-21 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplanen for 2018-2021. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2018 i økonomiplanen 2018-2021

Detaljer

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Bjerkreim kommune Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Tore Spangen økonomisjef Budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020 Saksnummer Utval Møtedato 013/16 Felles råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes på mail til: SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes på mail til: SAKLISTE Lillehammer kommune Lillehammer seniorråd MØTEINNKALLING Utvalg: Lillehammer seniorråd Møtested: Klubben 1 Møtedato: 21.11.2016 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes på mail til: hilde.larsen@lillehammer.kommuneno

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2008 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2007/10036 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2007 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2006/8906 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Elin Aasnæss FE /1453

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Elin Aasnæss FE /1453 Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Elin Aasnæss 02.11.2018 FE - 150 18/1453 Saksnr Utvalg Type Dato 057/18 Plan- og miljøstyret PS 12.11.2018 036/18 Levekårsutvalget PS 13.11.2018 068/18

Detaljer

Lånopptak fordeles slik i forhold til vedtatte investeringsprosjekter:

Lånopptak fordeles slik i forhold til vedtatte investeringsprosjekter: Nærøy kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2018/783-9 Saksbehandler: Fred Erik Moen Dato: 19.11.2018 Saksframlegg Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 19/18 Administrasjonsutvalget 27.11.2018 135/18 Formannskapet 27.11.2018

Detaljer

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune Nesset kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/502-62 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 37/14 25.11.2014 Råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151 Sør-Odal kommune Handlingsplan med økonomiplan 2019-2022 Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet 04.12.2018 069/18 Kommunestyret Saksanv.: Frank Hauge Saksbeh.: Arkiv: FE - 151 Arkivsaknr 18/1792-10 1.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: / Dato: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: / Dato: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018 Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 145 17/9285-5 Dato: 08.11.2017 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2018-2021 ÅRSBUDSJETT 2018 Vedlegg: Vedlegg 1: Styringsdokument 2018-2021 rådmannens

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 INNSTILLING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Handlings og økonomiplanen vedtas i samsvar med framlagt del 1 og del 2. 2. Som budsjett vedtas driftsrammer

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2010/8936 - / Saksordfører:

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2008 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2007/10036 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.11.2017 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig.

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig. Alta kommune Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 16.11.2015 Tid: 10:00 11:35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Leder Sarilla Arnfinn AP Nestleder Isaksen Ellinor SV Medlem

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28)

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2014 Behandling: Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Lena Karlsen (H) presenterte budsjettforslag på vegne av H, SP,

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Handlingsregler i budsjettprosessen

Handlingsregler i budsjettprosessen Handlingsregler i budsjettprosessen Dialogmøte Fylkesmannen 20.02.2013 Jan Magne Langseth Seniorrådgiver Ringebu kommune Bakgrunn 2008 et vendepunkt Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 0,0

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med årbudsjett Utvalg Saksnummer Møtedato Formannskapet 180/ Kommunestyret

Handlings- og økonomiplan med årbudsjett Utvalg Saksnummer Møtedato Formannskapet 180/ Kommunestyret ArkivsakID 17/3430 Sakspapir Vår saksbehandler: David Sande Økonomistaben Handlings- og økonomiplan 2018-2021 med årbudsjett 2018 Utvalg Saksnummer Møtedato Formannskapet 180/17 24.11.2017 Kommunestyret

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2015/2847-2 Saksbehandler: Gunnar Lien Saksframlegg Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Økonomiplan Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Arbeidet med forslaget til økonomiplan

Arbeidet med forslaget til økonomiplan Arbeidet med forslaget til økonomiplan Forslaget er forankret i politisk plattform, veivalgsdokumentet og signaler fra fellesnemnda Budsjettet er utarbeidet med et overordnet perspektiv og må ses på som

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: / Dato: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: / Dato: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018 Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 145 17/9285-9 Dato: 28.11.2017 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2018-2021 ÅRSBUDSJETT 2018 Vedlegg: Vedlegg 1: Forslag til styringsdokument 2018-2021

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Nøtterøy kommune JournalpostID: 14/27122 Arkiv: FE-150 Saksbehandler: Kristian Lægreid, Telefon: 33 40 22 97 Økonomiseksjonen Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/ Formannskapet i Fræna kommune 22/ Kommunestyret i Fræna

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/ Formannskapet i Fræna kommune 22/ Kommunestyret i Fræna Fræna kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/3459-1 Sakshandsamar: Ole Rødal Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/2016 21.11.2016 Formannskapet i Fræna kommune 22/2016 28.11.2016

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling: Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 88/10 den 09.12.2010. Behandling: Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2012/2465-100 Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 21.11.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 76/12 Lyngen formannskap 28.11.2012 16/12 Lyngen Råd for

Detaljer

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling ASKER KOMMUNE L.nr.: 70631/14 S.nr.: 13/6718 Arkivnr.: 143// Dato: 13.11.2014 Saksbeh.:Randi Sandli Utvalg Formannskapet Møtedato 11.11.2014 Utvalgssak 175/14 Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Kommunestyremøte 26.10.2015 26.10.2015 1 Prosess Gjennomføring og agenda Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet TEMAER: Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Økonomiplan , budsjett 2019

Økonomiplan , budsjett 2019 Økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019 Kommunestyrets behandling av sak 58/2018, i møte den 13.12.2018: Formannskapets innstilling: 1. Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til økonomiplan 2019-2022

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 18/2041-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2018 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 Administrasjonssjefens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/ Namdalseid kommunestyre 40/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/ Namdalseid kommunestyre 40/ Namdalseid kommune Saksmappe: 2018/11891-5 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Budsjett 2019, 2. gangs behandling Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/18 07.12.2018 Namdalseid

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Behandling i Formannskapet Ole Herman Sveian (SP) fremmet følgende på vegen av AP, SV og SP:

Behandling i Formannskapet Ole Herman Sveian (SP) fremmet følgende på vegen av AP, SV og SP: Behandling i Formannskapet - 21.11.2016 Ole Herman Sveian (SP) fremmet følgende på vegen av AP, SV og SP: Effektiviseringskrav Kommunestyret ber om at det i 2017 legges inn et generelt effektiviseringskrav

Detaljer

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Kommunestyrets budsjettkonferanse. Perspektiver og økonomiske utsikter 12. juni 2013

Kommunestyrets budsjettkonferanse. Perspektiver og økonomiske utsikter 12. juni 2013 Kommunestyrets budsjettkonferanse Perspektiver og økonomiske utsikter 12. juni 2013 Budsjettert resultatutvikling Vekst i inntekter og utgifter OBS! Historiske tall er inkludert årets pris og lønnsvekst,

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 18/2544 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett/økonomiplan Lenvik kommune

Saksprotokoll. Arkivsak: 18/2544 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett/økonomiplan Lenvik kommune Saksprotokoll Utvalg: Lenvik formannskap Møtedato: 27.11.2018 Sak: 75/18 Resultat: Arkivsak: 18/2544 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett/økonomiplan Lenvik kommune 2019-2022 Behandling: Elin Byberg fremmet

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet sic5q.\ - Dato: 02.11.2017 kl. 09:00 15.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01241 C)3b Møteleder: Tore Haraldset (ordfører) Møtende Tore Haraldset (Nes

Detaljer

Tingvoll kommune. Saksfremlegg. Budsjett 2019 med handlingsprogram

Tingvoll kommune. Saksfremlegg. Budsjett 2019 med handlingsprogram Tingvoll kommune Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2018/924-3 Saksbehandler: Bjørn Sletbakk Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Helse- og omsorgsutvalget 33/2018

Detaljer

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Rådmannens forslag til Handlingsprogram med årsbudsjett 2018.

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Rådmannens forslag til Handlingsprogram med årsbudsjett 2018. ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2017/5577 Arkivkode: Saksbehandler: Silje Kathrine Olsen Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Formannskapet 13.11.2017 Formannskapet 27.11.2017 Kommunestyret 11.12.2017

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon

Detaljer

KST-SAK 87/14: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015

KST-SAK 87/14: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015 KST-SAK 87/14: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2015 2018 OG BUDSJETT 2015 Behandling: Møte i Formannskapet den 04.11.2014 - Sak: 91/14 Rådmannen fremmet følgende tillegg til sak 91/14: 19. Kommunestyret vedtar

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: Onsdag

Detaljer

Behandling i Formannskapet I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet:

Behandling i Formannskapet I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet: Behandling i Formannskapet - 23.11.2016 I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet: Omforente forslag: Frivilligsentral styrkes med kr. 55.000 Bakkely styrkes med kr. 15.000 Det avsettes ikke kr. 98

Detaljer

Økonomireglement for Sarpsborg kommune. Utkast

Økonomireglement for Sarpsborg kommune. Utkast Økonomireglement for Sarpsborg kommune Utkast Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Omfang... 3 1.3 Finansielle måltall... 3 2. Driftsbudsjettet... 3 2.1 Bystyret... 3 2.2 Formannskapet... 4 2.3

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015 LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen SAKSMAPPE: 2014/1049 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 14091/2014 Karl Bjørnar Ballestad UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 20.11.2014 82/14 Kommunestyret 11.12.2014

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

119/14 Formannskapet 25.11.2014 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Sel Ungdomsråd Driftsutvalget Kommunestyret

119/14 Formannskapet 25.11.2014 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Sel Ungdomsråd Driftsutvalget Kommunestyret Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2014/939-25 Arkiv: 145 Saksbehandler: Elin Teigmoen Dato: 18.11.2014 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 119/14 Formannskapet 25.11.2014 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer