RAPPORT nr Samiske kulturspor i trær utenfor Øvre Anárjohka nasjonalpark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT nr. 2 2010. Samiske kulturspor i trær utenfor Øvre Anárjohka nasjonalpark"

Transkript

1 RAPPORT nr Samiske kulturspor i trær utenfor Øvre Anárjohka nasjonalpark Asplan Viak A.S. Rein Midteng 2010

2 RAPPORT fra Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelinga, er en publikasjonsserie som presenterer resultater fra undersøkelser og utredninger som foretas i Miljøvernavdelingas regi. Formålet er blant annet å spre informasjon om miljøvernspørsmål til en videre krets av interesserte. En liste over tidligere rapporter i samme serie er gjengitt bak i rapporten. Flere av rapportene er tilgjengelige på Fylkesmannens hjemmeside, se under Miljøvern på Vi gjør oppmerksom på at forfatterne av rapportene selv er ansvarlige for sine vurderinger og konklusjoner. ISSN RAPPORT nr gis hovedsakelig ut på nett, og mangfoldiggjøres etter behov Trykk/layout: Fylkesmannen i Finnmark Rapporten finnes også på samisk: Ráporta gávdno maiddai sámegillii. Henvendelser kan rettes til: Fylkesmannen i Finnmark Miljøvernavdelinga Statens hus 9815 VADSØ Forfatter: Rein Midteng Asplan Viak AS Pb Sandvika Tlf Faks Forsidebilde: Samisk kulturspor i tre i fra den gamle furuskogen utenfor Øvre Anárjohka nasjonalpark. Merket på treet er et resultat av fjerning av barken for å nyttiggjøre innerbarken som matressurs. Dette er en av flere typer samiske kulturspor i trær. Siden vokste det ut ny bark fra sidene som medfører at sporene har en typisk form av et vindu. Denne flere tusen år gamle bruken opphørte i Norge på slutten av 1800-tallet. Man kan fortsatt finne slike spor i visse gamle furuskoger innenfor samenes historiske utbredelsesområde i Fennoskandia. Foto: Rein Midteng

3 1. FORORD I 2008 utførte Asplan Viak A.S. (Midteng 2010) naturfaglige registreringer i skog i områder utenfor Øvre Anárjohka nasjonalpark, Karasjok kommune. I forbindelse med disse registreringene ble det oppdaget til dels store tettheter av samiske kulturspor i trær. Med trær menes det i denne rapporten furutrær. Det er ikke kjent samiske kulturspor i fra bjørk i fra området. Slike spor ble funnet i områder med gammel furuskog. Samtidig ble det også oppdaget at slike kulturspor nylig også hadde blitt hogd i sammenheng med ordinær skogsdrift. Forfatteren av denne rapporten var fra tidligere kjent med dette fenomenet, og slike spor ble derfor registrert som en bifangst i forbindelse med de naturfaglige registreringene. Det ble derfor siden inngått en avtale med Fylkesmannen i Finnmark om at resultatene fra disse registreringene skulle sammenfattes i en egen rapport. Registreringene er utført av Rein Midteng og Halvor Dag Rinde høsten 2008 og rapporten er skrevet av Rein Midteng. Førsteamanuensis Jostein Lorås ved Høgskolen på Nesna har kommentert rapporten. Vi takker Fylkesmannen i Finnmark for oppdraget. Alle foto er tatt av Rein Midteng, og de er tatt i det aktuelle området. Rein Midteng, Sandvika

4 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD SAMMENDRAG BAKGRUNN FORSKJELLIGE SAMISKE KULTURSPOR I TRÆR METODIKK OG DOKUMENTASJON RESULTATER Undersøkt areal Dekningsgrad Antall funn Typer kulturspor i trær funnet i planområdet Barktaking til mat Emneuttak Grensetre (eventuelt kompasstre eller barktakingstre) Tegn/bokstaver Barktaking for oppbevaring av senetråd KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER LITTERATUR/ GIRJJÁLAŠVUOHTA

5 2. SAMMENDRAG Denne rapporten oppsummerer resultatene fra registrering av samiske kulturspor i trær i gammel furuskog utenfor Øvre Anárjohka nasjonalpark. Den redegjøres kort for bakgrunnen for slik bruk, de forskjellige kultursporene som er funnet, verdien av dem og anbefalninger for ivaretakelse og behov for videre dokumentasjon. 3. BAKGRUNN Fra forskjellige deler av verden er det kjent at mennesket har brukt trær til forskjellige formål, både i religiøs, kulturell og praktisk sammenheng. F. eks stammer det nordiske ordet bokstav fra ordene (rune) staver innkarvet i treet bok (bøk). Bøk har som kjent en glatt barkstruktur som egner seg for inskripsjoner. Internasjonalt benevnes trær som mennesker har modifisert som CMT (Cultural modified trees). Felles for slik praksis, er at trærne ikke har dødd av modifiseringen. Det er f. eks. kjent at både Nord-Amerikas og Australias urbefolkning har modifisert trær i forskjellige sammenhenger. Det er også dokumentert at det blant den finske og skandinaviske befolkning har vært periodevis utstrakt modifisering av trær. Eksempler på finsk og skandinavisk modifisering er stimerking, initial- og kommentar inskripsjoner, blinkinger i forbindelse med tømmerdrift, trær brukt til tjoring av kuer og tannverkstrær. Også forskjellige grupper av samer i Fennoskandinavia har modifisert trær. Det finnes svært lite dokumentasjon fra Norge om forekomst og utbredelse av forskjellige samiske kulturspor i trær. I Sverige er kunnskapsstatusen om slikt langt bedre, i hovedsak takket være det omfattende arbeidet til professor Lars Østlund ved Sveriges Landbruks Universitet i Umeå. Slik samisk bruk av trær er meget gammel og ved Arjeplog i Nord-Sverige er det for eksempel i ei myr funnet og C14-datert et furutre med spor etter barktaking som var hele 2800 år gammel. Det eneste for oss kjente publiserte arbeidet som er gjort på dette temaet, er arbeid fra Holmvassdalen naturreservat i Grane kommune, Nordland (Loraas og Storaunet in prep.) samt arbeid fra Øvre Dividalen nasjonalpark i Troms (Elvebakk & Kirchhefer 2005). Av arbeid under arbeid kan nevnes registreringer fra Lønsdalen, Saltdal kommune, Nordland (Loraas og Storaunet in prep) og arbeid fra Pasvik, Sør-Varanger kommune, Finnmark (Midteng, Loraas og Rinde under utarbeidelse). Denne formen for automatisk freda kulturminner, ser ut til nesten fullstendig å ha unngått oppmerksomhet fra de tradisjonelle arkeologiske miljøer. Kunnskapen og interessen for slike kulturminner befinner seg derfor hos enkeltpersoner som i all hovedsak på privat basis har skaffet seg kunnskap om dette fagfeltet. I motsetning til måten nordmenn, finner og svensker brukte furutrær, dvs. ved å hogge de ned enten til tømmer, ved, eller til bruk av bark til barkebrød, så førte ikke den samiske bruken til at furutrærne døde. Sametingets kulturavdeling har definert slike trær som kulturminner og de er derfor fredet etter gjeldende lovverk. Men hogst og naturlig nedbrytning utgjør en stor risiko for at mange kulturminner av dette slaget blir ødelagt før de blir dokumentert, datert og undersøkt. Storparten av slike kulturspor har utvilsomt allerede gått tapt uten at de er blitt dokumentert for ettertiden. Under feltarbeidet ble det dokumentert at slike trær er blitt hogd i forbindelse med skogsdrift (figur 1). Det haster derfor med å fremskynde registreringsarbeidet for å dokumentere slike funn. Det er også viktig å ta vare på miljøet slike kulturminner oppstod i. I tillegg til å sikre trærne med kulturspor vil det lette arbeidet med å sette tolkningen av bruken og sette bruken inn i en historisk kontekst. Ved oppdagelse av konsentrasjoner av slike, kan man lettere oppdage gamle boplasser (Loraas pers. medd.) I Sverige er det i dag nesten bare i verneområder man fortsatt finner slike kulturspor (kilde: Østlund). Bevaring av gammel furuskog vil derfor være det viktigste tiltaket for at dokumentasjon av en bruk som har vært vidt utbredt men som i dag er i ferd med å forsvinne kan bli skikkelig dokumentert før den fullstendig forsvinner. 5

6 Figur 1. Automatisk freda samisk kulturminne som nokså nylig er hogd. 4. FORSKJELLIGE SAMISKE KULTURSPOR I TRÆR Det eksisterer flere typer av samiske kulturspor i trær. Den vanligste bruken har vært uttak av den karbohydratrike innerbarken som også har et høyt innhold av C-vitamin. Barken ble normalt tatt av furua i juni måned, når sevja hadde gått og barken var lett å fjerne. Juni måned kalles således i enkelte samiske dialekter furu-måneden, eller biehtsiemánnuo, som kommer fra ordet biehtsie og betyr furutre. Trærne ble ikke ringbarka, og dermed overlevde de selve barktakinga. I en del tilfeller var det bare ei tynn stripe med bark igjen. Det var en utbredt praksis og minst å etterlate tre tommers bredde med bark for å sikre at treet ikke døde. Videre var det innerbarken på nordsida av treet som ble foretrukket, noe som gjerne tolkes i religiøs betydning. Én grunn til at det finns så lite kunnskap om slike kulturspor i Norge, kan være at flere personer feilaktig har trodd at de utgjør spor etter brann, såkalte brannlyrer. Det er allikevel lett å skille brannlyrer fra spor etter barktagning. Førstnevnte har arr som går helt ned til bakken (se figur nr. 2). Dette da brannen gikk langs bakken og skadet furua et visst stykke opp langs stammen. Spor etter barktaking avsluttes som regel alltid før bakkenivå slik at man har et parti med inntakt bark nærmest bakken (se figur nr. 3). 6

7 Figur 2. Brannlyre i gammel furu fra Basevuovdi. Figur 3. Typiske kulturspor i trær etter fjerning av innerbarken. Legg merke til at arret ikke går ned til bakken. 7

8 5. METODIKK OG DOKUMENTASJON Funnene er ikke registrert etter en standardisert metodikk da slikt ikke var utviklet på registreringstidspunktet, og at registreringene i hovedsak var rettet mot naturfaglige registreringer. I forbindelse med pågående registreringsarbeid i Pasvik, er det utviklet et standardisert skjema hvor en rekke parametre blir notert. Viktige eksempler er type kulturspor, antall kulturspor pr. tre, himmelretning, høyde over bakken, treets tilstand skogstruktur og skogens tilstand i tilknytning til kultursporet. Funnene ble dokumentert ved hjelp av foto og GPS-koordinater. Disse er samlet i et eget Excel skjema. Denne er oversendt Fylkesmannen i Finnmark og Sametinget. Da det er snakk om automatiske freda kulturminner hvorav enkelte spektakulære funn, har vi valgt og ikke å legge ved dette skjemaet i denne rapporten. 6. RESULTATER 6.1. Undersøkt areal Det undersøkte arealet befinner seg nord og øst for dagens nasjonalparkgrense og er sammenfallende med det arealet som utredes i forbindelse med mulig utvidelse av dagens nasjonalpark. Registreringsområdet grenser til elva Anárjohka i øst, nasjonalparkgrensen i vest, i sør mot grensen mot Finland. Mot nord er grensene noe mer diffuse, men følger i praksis grensen for furuskog, dvs. at registreringsarealet strekker seg noe nord for Goššjohka-dalføret. Hovedfokuset har vært rettet mot områder eller bestander med mest furuskog. Figur 4. Registreringsområdet. 8

9 6.2. Dekningsgrad Registreringsområdet er i varierende grad registrert. De vegnære områdene er best undersøkt, men vi har også undersøkt en rekke skogområder som ligger lenger unna veg. Vi anser at dekningsgraden for registreringer er god når det gjelder forståelsen av den geografiske utbredelsen slike spor har innenfor området. Men det er hevet over en hver tvil at det reelle antallet kulturspor i området er langt større enn det faktiske antall vi har funnet. Dette da det kun er et mindretall av furutrærne som er blitt undersøkt. Med knappe rammer for oppdraget, det store antall furutrær og da slik kartlegging ikke var en del av de opprinnelige registreringene, har en fullstendig kartlegging ikke vært mulig. Gammel urskogsnær furuskog over større arealer på lav bonitet (som gjør at trærne vokser sakte og slik blir svært gamle), er viktige årsaker til at det mulige utvidelsesområdet for nasjonalparken er så rikt på kulturspor. Det er sannsynlig at det reelle antall trær med kulturspor kan være opptil ti ganger større enn det som er registrert, dvs. at det kan være snakk om opp mot fem hundre slike trær i området, kanskje mer. I følge svensk litteratur om temaet heter det i heftet Spåren i skog och mark at I dag är omkring tusen täktade träd kända i Sverige. Dette gjør at det mulige utvidelsesområdet for nasjonalparken trolig er et av de aller rikeste områdene i Skandinavia for slike kulturminner Antall funn Det er til sammen gjort funn av minst 72 forskjellige trær med kulturspor. Disse ble ofte funnet nær elver, vann, putter og lignende. Trolig ble sommerboplasser lagt i nærheten av vann slik at konsentrasjonen er størst her Typer kulturspor i trær funnet i planområdet Barktaking til mat Den grove ytterbarken ble først fjernet i strimler på ca en meter, og den saftige innerbarken ble deretter skavet av. Små til middels store furuer (diameter på cm) ble foretrukket når man høstet barken. Tynn bark var lysere og lettere å rense og smakte kanskje også bedre. Innerbarken beskyttet mot skjørbuk på grunn av sitt relativt høye innhold av C-vitamin. Denne sykdommen var i tidligere tider utbredt i kystsamfunn i Sverige og Norge, men var ikke like vanlig blant samene i innlandet. I tillegg har innerbarken et høyt innhold av sunne kostfiber som gjorde godt som mageregulerende middel i et ellers proteinrikt kosthold. Barken kunne bli spist direkte etter at den var tatt av furua, men som oftest ble den tørket og bearbeidet for lagring. Et slags grovkornet mel av innerbarken ble gjerne blandet i reinmelka, i ulike supper eller i annen mat. Hoveddelen av våre funn stammer fra slik bruk. 9

10 Figur 5. Barktaking med trolig spor etter kniv/egen redskap laget av reinshorn brukt for å løsne innerbarken. Figur 6. Det ovale vinduet er typisk og oppstår når barken gror tilbake over såret. 10

11 Figur 7. Vinduet etter barktaking er som oftest om lag én meter langt. 11

12 Emneuttak Det ble funnet tre trær hvor det ser ut til at det er tatt ut deler av trevirket i stammen i stående furuer, trolig til emnebruk, f.eks. økseskaft. De hadde en typisk trekantet form. De hadde forskjellig lengde, hvorav én var langt over en meter lang. Lars Østlund skriver i en kommentar til dette bildet: Träd med ämnesvirkeuttag finns också speciellt runt fäbodar. Setre er et fenomen som er knyttet til norsk bruk. Dvs. setring med kuer, sauer og geiter. I litteratur om samiske kulturspor i trær, er det ikke nevnt eksempler på slike emneuttak i fra furu. Bolette & Norderhaug nevner i sin artikkel fra Lierne om norsk kulturmodifiserte trær at økseskaft ble tatt ut fra levende trær. Deres bilde i fra bjørk minner en hel del om vårt bilde. Uttaket kan stamme fra nordmenn, men det også stamme fra samisk bruk. I så fall kan dette være en type samisk kulturspor fra furu som ikke tidligere er kjent fra Skandinavia. Figur 8. Her er det tatt ut emnevirke. Den trekantete formen var typisk for slike kulturspor. 12

13 Figur 9. På ei grov levende furu er det tatt ut et langt stykke emnevirke. 13

14 Figur 10. Uttak av emnevirke. Furua lever fortsatt Grensetre (eventuelt kompasstre eller barktakingstre) Det ble funnet ett tre som hadde merker etter tre barktakninger. Disse var kompassriktig med vinduer mot nord, vest og sør. Mot øst mangler det vindu og det dreier seg trolig ikke om et kompasstre.. Slike trær er allikevel kjent fra Sverige (Dalarna). Lars Østlund har sett bildet og skriver: Ditt kompassträd tror jag möjligen är ett gränsträd - jag har exempel på detta från en samisk boplats utanför Arvidsjaur. Dom är bleckade åt tre håll och står på en gles linje som utmärker en gräns utanför boplatsen. Det kan også legges til at det samme treet hadde en inskripsjon. Det ble ikke lett eller funnet andre lignende trær i dette området. Det kan også hende at dette treet er et ordinært barktagingtre, da det bl.a. fra Sverige er kjent trær med tre tagninger. 14

15 Figur 11. Trolig tre brukt til grensemerking Tegn/bokstaver Det ble funnet tre trær som hadde inskripsjoner. Det er noe usikkert i hvilken grad dette er bokstaver eller tegn eller begge deler. Men f. eks er trolig figur 13 tegn og ikke skrift da de færreste samer kunne skrive på den tiden inskripsjonen trolig ble gjort samt at det var vanskelig å kjenne igjen bokstaver. Inskripsjonen på dette treet må være gammel da veden i ettertid har grodd over såret slik at inskripsjonen i dag delvis er grodd over. Det kan også være nordmenn som har gjort slike innrisninger. I så fall sannsynligvis i sammenheng med jakt eller tømmerhogst. Tegnene befant seg i hovedsak i urskogsnære områder hvor det i liten grad har vært tømmerdrift, slik at det dette minker muligheten for at det er nordmenn som har laget disse. Lars Østlund skriver i kommentar til bildene. Det vi vet minst om är samiska tecken i träd. Det finns några exempel men de är väldigt svåra att tolka. Det er totalt sett få kjente slike trær registrert i Skandinavia. Det er kjent at det finns en inskripsjon innenfor planarbeidet utført av samer (Stångberg pers. medd.), men nærmere lokalisering er ukjent. 15

16 Figur 12. Gammel furu med inskripsjoner og tegn. Øyene eller solmerkene ses nesten øverst til høyre og over O-en. 16

17 Figur 13. Nærbilde av bokstavrekka fra samme tre som figur 12. Figur 14. Trolig gammelt samisk tegn som minner om et øye. Detalj fra figur

18 Figur 15. På treet på figur 12 ble det funnet to forskjellige øyeinskripsjoner. Figur 16. Inskripsjon som var vanskelig å tyde. Inskripsjonen ble høyst trolig gjort før treet falt. I ettertid har det grodd ved over inskripsjonen slik at skriften eller tegnene var vanskelig å tyde. 18

19 Figur 17. Halvor Dag Rinde viser inskripsjonen han oppdaget. Det har vært utført barktaking fra treet før inskripsjonen ble laget. Figur 18. Inskripsjoner på furua med trolig grensemerke (figur 11). 19

20 Barktaking for oppbevaring av senetråd Bark ble også brukt til å oppbevare senetråd i. Sårmerkene i trærne etter denne høstinga er mindre, ofte ca 30 cm lange. Furubarken har antibakterielle egenskaper som hindrer forråtnelse, og alternativer til dette var vanskelig å oppdrive. Furubarken kunne også bli brukt til å pakke inn og oppbevare mat i. Slike kulturspor var sammen med barktaking til mat de som ble oftest funnet. Figur 19. Vindu etter uttakt av bark til oppbevaring av senetråd. 20

21 Figur 20. Tre med merke etter uttak av bark til oppbevaring av senetråd. Vinduet har nesten grodd igjen. 21

22 7. KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER De gjennomførte registreringene har vist at planområdet for utvidelse av Øvre Anárjohka nasjonalpark er blant de aller rikeste kjente områdene i Norge og trolig Skandinavia for samiske kulturspor i trær. Det er trolig at bare en liten del av de faktiske sporene i området er funnet gjennom disse registreringene. Alle kjente typer av kulturspor er funnet, dvs. barktaking til mat, emnevirke, barktaking til oppbevaring av senetråd, grensemerke og tegn/inskripsjoner. Det er nettopp i områder med urskogsnær furuskog at man fortsatt har muligheter til å finne slike spor. Det er dokumentert at trær med kulturspor er hogd, og trolig har en rekke slike gått tapt i forbindelse med tidligere hogster i områder. Et vern av gammel furuskog vil kunne sikre samiske kulturspor i trær. I tillegg til å sikre trærne med slike spor, er det viktig å sikre naturmiljøet hvor kultursporene ble laget. Å studere kultursporene i omgivelser hvor de ble laget, vil bl.a. gjøre det lettere å tyde tegn og spor, samt og forstå hvor viktig denne furuskogen var for den samiske befolkningen i historisk tid. 8. LITTERATUR/ GIRJJÁLAŠVUOHTA Bolette B. & Norderhaug A. Er gammelskogen også en kulturarv? Blyttia Norsk Botanisk Forening Elvebakk A. & Kirchhefer A. Den gamle furuskogen i Dividalen-eit eldgammalt samisk kulturlandskap. Universitetet i Tromsø Loraas J. & Storaunet.K.O..Samisk barktaking, Kulturspor etter tidligere tiders ressursutnyttelse. Skog og Landskap Midteng, R Naturverdier i skog utenfor Øvre Anárjohka nasjonalpark. Fylkesmannen i Finnmark, Rapport nr (in prep) Östlund L., Zackrisson O. & Hörnberg G. Trees on the border between nature and cultureculturally modified trees in boreal Sweden. Östlund L., Zackrisson O. & Bergman I. Bark-nyttigt och gott! Forskning og framsteg 5/07. Östlund L., Zackrisson O. Ericsson T. S. & Andersson R. Traces of past Sami forest use: An ecological study of culturally modifies trees and earlier land use whitin a boreal forest reserve. Scandinavian journal of forest research Östlund L., Zackrisson O. & Bergman I.& Korhonen O. The ancient use of Pinus sylvestris (Scots pine) inner bark by Sami people in nothern Sweden, related to cultural and ecological factors. Vegetarian history and Archaeobotany Östlund L., Zackrisson O. & Bergman I. Trees for food-a 3000 yars record of subartic plant use. Antiquity Östlund L., Zackrisson O. & Bergman I. The use of plants as regular food in ancient subartic economies: A case study base don Sami use of Scots pine innerbark. Artic Anthropology Östlund L., Zackrisson O. & Bergman I. Värro Muoorra: The landscape signifiance of Sami sacred wooden objects and sacrificial altars. Ethnohistory

23 Hittil utkommet i samme serie Løpenr Rappnr Rapportens tittel Naturverdier i skog utenfor Øvre Anárjohka nasjonalpark (in prep.) Samiske kulturspor i trær utenfor Øvre Anárjohka nasjonalpark Reindrift i kandidatområdene til verneplan for myrer og våtmarker i Finnmark Grense Jakobselv befaring av rike løvskogslokaliteter i Forvaltningsplan for Øvre Pasvik nasjonalpark og Øvre Pasvik landskapsvernområde, Sjølaksefiske i Finnmark; ressurs og potensial Den Atlantiske laksen i Tanavassdraget 3/Atlantin lohi Tenojoen vesistössä Den Atlantiske laksen i Tanavassdraget 2/Atlantin lohi Tenojoen vesistössä Den Atlantiske laksen i Tanavassdraget 1/Atlantin lohi Tenojoen vesistössä Tanalaksens vandringer Content of heavy metals in cloudberries and bilberries in Sør-Varanger, Finnmark 2008 (Norsk institutt for skog og landskap) Undersøkelse av soppfloraen i Oksevågdalen naturreservat, Naturkonsulenten Lavfloraen på blokker ved Futelva, Gamvik Neidenlaksens vandringer Resultater fra merkinger av laksesmolt i Neidenvassdraget Pasvik Programme Summary Report/Pasvikprogrammet oppsummeringsrapport/báhčaveaiprográmma čoahkkáigeassinraporta Brukerundersøkelse i Øvre Pasvik nasjonalpark og omegn, sommer og høst Tilrettelegging for turisme som ivaretar naturverdiene på Slettnes, Gamvik kommune revidert prosjektplan Tilrettelegging i Tanamunningen naturreservat - Prosjektplan Vegetasjonen i normalområder og på naturlige kobberforgiftet jord ved Ráitevárri, Karasjok- et bidrag til verneplan for myrer og våtmarker i Finnmark Myr- og våtmarksundersøkelser - Vurdering av Langfjorddalen - Gamvik kommune Myr- og våtmarksundersøkelser Botaniske undersøkelser av myrområder på Nordkinnhalvøya Myr- og våtmarksundersøkelser - Vurdering av Korsmyra og Gednjedalen, Varangerhalvøya Tiltaksplan for forurensede sedimenter i Hammerfest Rik lauvskog i Finnmark undersøkelse av nye lokaliteter og oppdatering av tidligere vurderte lokaliteter Landformer og løsmateriale på Varangerhalvøya en beskrivelse til arbeidet med Varangerhalvøya nasjonalpark Konsekvenser for næringsmessig og fritidsmessig naturbruk av nasjonalpark på Varangerhalvøya Vurdering av konkurranseforhold mellom laks og stasjonære bestander av ørret og røye i Vestre Jakobselva, Finnmark Zoologisk kartlegging innenfor utvalgte områder på Varangerhalvøya Konsekvenser for mineralske ressurser av nasjonalpark på Varangerhalvøya Konsekvenser for reindriftsnæringen av nasjonalpark på Varangerhalvøya 23

24 Konsekvenser for reiselivet av nasjonalpark på Varangerhalvøya Konsekvenser for hytter og hyttebygging av nasjonalpark på Varangerhalvøya Konsekvenser for lokale samiske interesser av vern på Varangerhalvøya Fugleundersøkelser i Barvikmyran og Blodskytodden naturreservat Konsekvenser av etablert natursti og kultursti på Slettnes, Gamvik kommune Kraftressurser på østre Varangerhalvøya Botaniske undersøkelser av dolomittområdene innen og ved foreslått Varangerhalvøya nasjonalpark Statusrapport om kunnskapsnivået for fauna i foreslått nasjonalpark på Varangerhalvøya Reinøya i Vardø. Vurdering av effekt av sauebeite med tillegg: floraliste for Reinøya. Foreløpig versjon Bjørnen i Sør-Varanger. Statusrapport. Meldinger og registreringer Kongeørnregistreringer i Finnmark Guovžža, geatkki, albasa, gumpe ja goaskima hálddašanplána Finnmárkkus Forvaltningsplan for bjørn, jerv, gaupe, ulv og kongeørn i Finnmark Oteren i Finnmark. En kartlegging av oterbestanden i Finnmark ved bruk av sportegnmetoden Undersøkelser av vannkvalitet i Tverrelva, Altaelva, Kautokeinoelva, Brennelva og Pasvikelva Hvitfinnet steinulke en trussel for laksen i Tanavassdraget Varangerhalvøya - botanisk befaring på den sentrale delen Stabbursdalen og gaissene - botaniske undersøkelser Flerbruksplan for Pasvikvassdraget Verneverdige myrer og våtmarker i Finnmark Konflikter mellom kystsel og laksefiske i Tanaelva og Tanafjorden Store rovdyr i Finnmark - en oppsummering Naturvern på Kolahalvøya Handlingsplan for friluftslivet i Finnmark Fiskeribiologiske undersøkelser i Neiden-vassdraget i Store rovdyr i Finnmark en oppsummering Rik lauvskog i Finnmark Prosjekt gode sjøresipienter: Forurensningstilstanden i havner og fjorder i Finnmark Avfall og slam i Finnmark Miljøstatus Store rovdyr i Finnmark i en oppsummering Kultiveringsplan for innlandsfisk og anadrome laksefisk i Finnmark Handlingsplan for friluftsliv i Finnmark - høringsutkast Fiskeribiologiske undersøkelser i Neidenvassdraget Flerbruksskogbruket i Pasvik Miljøstatus Deanu cazádaga Lotnolasealáhusplána Steinkobbe og havert i Finnmark Vernede og verneverdige områder i Finnmark Elgtrekket i Pasvik Flerbruksplan for Neidenvassdraget Fiskeribiologiske undersøkelser i Neidenvassdraget

25 Verneinteresser i oljevernberedskapen i Finnmark Miljøstatus Prosjekt fjellrype Elgtrekk og reingjerder Konflikter mellom ørn og tamrein i Finnmark Prøvefiske i Pasvikelva, Sør-Varanger kommune, sommeren Overvåking av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i vassdrag ved Tanafjorden i Finnmark Miljøstatus 1991, Finnmark (1990) Overvåking av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Finnmark fylke i Forvaltningsplan for Øvre Pasvik nasjonalpark (1990) Forvaltningsplan for Stabbursdalen nasjonalpark (1990) Laks til alle - alle til lags? (1990) Flerbruksplan for Tanavassdraget (1989) Gjess i Finnmark - en statusrapport (1989) (1989) Fiskeribiologiske undersøkelser i Strandelv-vassdraget i perioden Viltskader på matfiskanlegg i Finnmark (1989) Fiskeribiologiske undersøkelser i Neidenvassdraget (1989) Reinøya naturreservat, Vardø kommune (1989) Vernede og verneverdige områder i Finnmark (1989) Vilthensyn i skogbruket i Vest-Finnmark (1988) Utsettinger av ørret i Pasvikelva (1987) Rovdyr på Kola (1987) Elgbestanden i Sør-Varanger (1987) En effektstudie av laksetrappene i Finnmark (1987) Selinvasjonen i Finnmark i 1987 (1987) Fiskeribiologiske undersøkelser i Neidenvassdraget (1987) Utlendingers fritidsfiske i Finnmark (1987) Norsk/Sovjetisk møte om miljøvern i felles grenseområder (1987) Fangst av laks i Tanavassdraget 1985 (1986) (1986) Vilthensyn i skogbruket i Pasvik, Sør-Varanger 25

26 16 16 (1986) Fiskeribiologiske etterundersøkelser av Gandvikreguleringen, Gandvik- og Gallokvassdraget, Nesseby og Sør-Varanger kommuner (1986) Fiskeribiologiske etterundersøkelser av Porsareguleringen, Kvalsund kommune (1986) Fiskeribiologiske etterundersøkelser av Adamsfjordreguleringen, Lebesby kommune Verneverdige strandområder i Finnmark (1985) Kvikksølv i vann, botnsedimenter og fisk fra Pasvikvassdraget (1985) (1985) Verneverdig havstrandvegetasjon - Tanamunningen, Tana kommune og Neiden - Munkefjord, Sør-Varanger kommune Ornitologiske registreringer i indre Finnmark, 1983 og 1984 (1985) 9 9 (1985) Bruken av Pasvikvassdraget. En spørreundersøkelse om fisket i (1984) Forurensninger fra jordbruket. Brukskontroll i Karasjok og Tana, (1984) Laks- og innlandsfiske i Finnmark En spørreundersøkelse blant de som løste fisketrygd i Finnmark 6 6 (1984) Andefuglundersøkelser og jakt i Kautokeino våren (1984) Fiskeribiologiske registreringer i Pasvikvassdraget sommeren (1983) Vannforurensningssituasjonen i Pasvikelva, Sør-Varanger kommune, (1983) Silo- og gjødselkontroll i Tverrelvdalen og Mattisdalen i Alta kommune 2 2 (1983) Næringsøkologi og bestandsforhold hos laksand (Mergus merganser) i Tanamunningen, Finnmark 1 1 (1983) Ornitologiske registreringer på Finnmarksvidda

Content of heavy metals in cloudberries and bilberries in SørVaranger, Finnmark 2008

Content of heavy metals in cloudberries and bilberries in SørVaranger, Finnmark 2008 Content of heavy metals in cloudberries and bilberries in SørVaranger, Finnmark 2008 Tungmetaller i molter og blåbær i Sør-Varanger, Finnmark 2008 Tor Myking Norsk institutt for skog og landskap 2008 Fylkesmannen

Detaljer

KONSEKVENSER AV ETABLERT NATURSTI OG KULTURSTI PÅ SLETTNES, GAMVIK KOMMUNE

KONSEKVENSER AV ETABLERT NATURSTI OG KULTURSTI PÅ SLETTNES, GAMVIK KOMMUNE RAPPORT nr. 4 2003 KONSEKVENSER AV ETABLERT NATURSTI OG KULTURSTI PÅ SLETTNES, GAMVIK KOMMUNE EN UNDERSØKELSE AV SLITASJESKADER PÅ VEGETASJONEN OG MULIG FORSTYRRELSE PÅ FUGLEFAUNAEN JULI 2001 Karl-Birger

Detaljer

RAPPORT nr Prosjektplan: Tilrettelegging i Tanamunningen naturreservat

RAPPORT nr Prosjektplan: Tilrettelegging i Tanamunningen naturreservat RAPPORT nr. 1 2007 Prosjektplan: Tilrettelegging i Tanamunningen naturreservat Fylkesmannen i Finnmark, miljøvernavdelingen 2007 1 RAPPORT fra Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelinga, er en publikasjonsserie

Detaljer

TANALAKSENS VANDRINGER. Resultater fra merkinger av laksesmolt i Tanavassdraget 1974 1981

TANALAKSENS VANDRINGER. Resultater fra merkinger av laksesmolt i Tanavassdraget 1974 1981 Fylkesmannen i Finnmark Miljøvernavdelingen Rapport nr. 4-2009 TANALAKSENS VANDRINGER Resultater fra merkinger av laksesmolt i Tanavassdraget 1974 1981 Anton Rikstad og Eero Niemela 2009 RAPPORT fra Fylkesmannen

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 8 Troms og Finnmark. Fred Johnsen

ROVVILTNEMNDA I REGION 8 Troms og Finnmark. Fred Johnsen ROVVILTNEMNDA I REGION 8 Troms og Finnmark Fred Johnsen Ketil Omberg 20.1.2005 Region 8 Troms og Finnmark Rovdyrregioner i Norge Avstand Harstad-Kirkenes 1100 km 8 7 150 000 sau på beite 190 000 rein vinterflokk

Detaljer

FUGLEUNDERSØKELSER I BARVIKMYRAN OG BLODSKYTODDEN NATURRESERVAT

FUGLEUNDERSØKELSER I BARVIKMYRAN OG BLODSKYTODDEN NATURRESERVAT RAPPORT nr. 5 2003 NINA-NIKU FUGLEUNDERSØKELSER I BARVIKMYRAN OG BLODSKYTODDEN NATURRESERVAT SOMMEREN 2002 Karl-Birger Strann, Seniorforsker NINA Tromsø 10.12.2002 RAPPORT fra Fylkesmannen i Finnmark,

Detaljer

Konsekvenser for hytter og hyttebygging av Varangerhalvøya nasjonalpark

Konsekvenser for hytter og hyttebygging av Varangerhalvøya nasjonalpark RAPPORT nr. 7-2003 Konsekvenser for hytter og hyttebygging av Varangerhalvøya nasjonalpark en delutredning av Fylkesmannen i Finnmark, miljøvernavdelingen september 2003 RAPPORT fra Fylkesmannen i Finnmark,

Detaljer

Revidert prosjektplan: Tilrettelegging for turisme som ivaretar naturverdiene på Slettnes, Gamvik kommune

Revidert prosjektplan: Tilrettelegging for turisme som ivaretar naturverdiene på Slettnes, Gamvik kommune RAPPORT nr. 2 2007 Revidert prosjektplan: Tilrettelegging for turisme som ivaretar naturverdiene på Slettnes, Gamvik kommune Fylkesmannen i Finnmark, miljøvernavdelingen 2007 RAPPORT fra Fylkesmannen i

Detaljer

OBOS-notat om partienes stemmegivning i byggesaker i bystyret i Oslo i perioden august 2011-juni 2015. 19. august 2015

OBOS-notat om partienes stemmegivning i byggesaker i bystyret i Oslo i perioden august 2011-juni 2015. 19. august 2015 Notat om bystyrets behandling av boligbyggingssaker 1. Hvordan stemmer partiene i boligbyggingssaker? Vår gjennomgang viser at fra kommunevalget i 2011 og fram til i dag (juni 2015), så har bystyret behandlet

Detaljer

Innholdsfortegnelse FORORD...3 INNLEDNING...4 METODE...5 BEREGNING AV ANTALL TERRITORIALE PAR RESULTATER...6

Innholdsfortegnelse FORORD...3 INNLEDNING...4 METODE...5 BEREGNING AV ANTALL TERRITORIALE PAR RESULTATER...6 2 Innholdsfortegnelse FORORD...3 INNLEDNING...4 METODE...5 BEREGNING AV ANTALL TERRITORIALE PAR 1990-2000...6 RESULTATER...6 SESONGEN 2000...6 STATUS 1990-2000...7 DISKUSJON...9 BESTANDSSTØRRELSE...9 HEKKESUKSESS...

Detaljer

RAPPORT nr Lavfloraen på blokker ved Futelva - Mehamnelva på Nordkyn, Gamvik kommune

RAPPORT nr Lavfloraen på blokker ved Futelva - Mehamnelva på Nordkyn, Gamvik kommune RAPPORT nr. 1 2009 Lavfloraen på blokker ved Futelva - Mehamnelva på Nordkyn, Gamvik kommune A. Granmo, Tromsø 2008 RAPPORT fra Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelinga, er en publikasjonsserie som

Detaljer

Pland-id: 05020347 Eiendom (gnr./bnr.): 77/73 og 77/28 Saksnummer: NML 3. (berøres naturmangfold)

Pland-id: 05020347 Eiendom (gnr./bnr.): 77/73 og 77/28 Saksnummer: NML 3. (berøres naturmangfold) Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Bjørnsveen

Detaljer

Er en ansvarlig og bærekraftig fiskeressursforvaltning godt nok for konsumentene?

Er en ansvarlig og bærekraftig fiskeressursforvaltning godt nok for konsumentene? Er en ansvarlig og bærekraftig fiskeressursforvaltning godt nok for konsumentene? Ekspedisjonssjef Johán H. Williams Verdens beste fiskeriforvaltning? Norsk fiskeriforvaltning ble i 2007 kåret til verdens

Detaljer

Undersøkelse av Gytebekken i Rauvika Øygardsvatnet, Gjesdal kommune

Undersøkelse av Gytebekken i Rauvika Øygardsvatnet, Gjesdal kommune NOTAT Vår ref.: Anita Austigard - 01861 Dato: 7. oktober 2013 Undersøkelse av Gytebekken i Rauvika Øygardsvatnet, Gjesdal kommune 1. Innledning Gjesdal kommune ønsker å tilrettelegge for boligutbygging

Detaljer

Naturfag for ungdomstrinnet

Naturfag for ungdomstrinnet Naturfag for ungdomstrinnet Økologi Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen 1 Vi skal lære om hva et økosystem er hvordan alt som lever i naturen er avhengig av hverandre og omgivelsene 2 Alt som lever kaller

Detaljer

Samarbeider med lokalsamfunn, myndigheter og bedrifter verden over I Norge; kontor i Oslo, to fagavdelinger (hav- og landmiljø, samt klima og energi)

Samarbeider med lokalsamfunn, myndigheter og bedrifter verden over I Norge; kontor i Oslo, to fagavdelinger (hav- og landmiljø, samt klima og energi) Samarbeider med lokalsamfunn, myndigheter og bedrifter verden over I Norge; kontor i Oslo, to fagavdelinger (hav- og landmiljø, samt klima og energi) http://www.wwf.no/ "Lov om Udryddelse af Rovdyr og

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING NYTT BOLIGFELT HAUGALIA SØR

KONSEKVENSUTREDNING NYTT BOLIGFELT HAUGALIA SØR KONSEKVENSUTREDNING NYTT BOLIGFELT HAUGALIA SØR Etnedal kommune, plan og næring 19.3.2015 Innledning Det foreslås et nytt boligfelt gjennom reguleringsplan Haugalia sør. Boligfeltet dekker et areal på

Detaljer

Mennesket og Naturarven Øvre Pasvik. Karine Emanuelsen Styreleder, nasjonalparkstyret for Øvre Pasvik

Mennesket og Naturarven Øvre Pasvik. Karine Emanuelsen Styreleder, nasjonalparkstyret for Øvre Pasvik Mennesket og Naturarven Øvre Pasvik Karine Emanuelsen Styreleder, nasjonalparkstyret for Øvre Pasvik Verneformål 2 Formålet med Øvre Pasvik nasjonalpark å ta vare på et stort, sammenhengende barskogområde

Detaljer

TREKKET AV ELG SOM KRYSSER DEN NORSK-RUSSISKE GRENSE I PASVIK VINTEREN 2004/2005 Resultat fra feltregistreringer

TREKKET AV ELG SOM KRYSSER DEN NORSK-RUSSISKE GRENSE I PASVIK VINTEREN 2004/2005 Resultat fra feltregistreringer ELG TREKKET AV ELG SOM KRYSSER DEN NORSK-RUSSISKE GRENSE I PASVIK VINTEREN 2004/2005 Resultat fra feltregistreringer LEIF EIVIND OLLILA, NILS EDVIN ERLANDSEN OG PAUL ERIC ASPHOLM 2005 Rapport: Trekket

Detaljer

Prosjektplan- forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark

Prosjektplan- forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark Prosjektplan- forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark BAKGRUNN Gutulia nasjonalpark ble etablert i 1968 for å bevare en av de siste urskogene i Norge og et fjell- og myrlandskap som er karakteristisk

Detaljer

SUPPLERENDE KONSEKVENSUTREDNING AV TO NYE AKVAKULTUR-OMRÅDER I KARLSØY KOMMUNE.

SUPPLERENDE KONSEKVENSUTREDNING AV TO NYE AKVAKULTUR-OMRÅDER I KARLSØY KOMMUNE. INTERKOMMUNAL KYSTSONEPLAN FOR TROMSØREGIONEN SUPPLERENDE KONSEKVENSUTREDNING AV TO NYE AKVAKULTUROMRÅDER I KARLSØY KOMMUNE. Dette dokumentet inneholder konsekvensutredning av to nye akvakulturområder

Detaljer

TILLEGGS-SAKSLISTE Kommunestyremøte 25. oktober 2012

TILLEGGS-SAKSLISTE Kommunestyremøte 25. oktober 2012 Til kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Avdelingene Revisjon TILLEGGS-SAKSLISTE Kommunestyremøte 25. oktober 2012 Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 80/12 10/53 REGUERINGSPLAN - ULVERYGGEN OG

Detaljer

Pål Steiran Planbeskrivelse for reguleringsplan Fritidsbebyggelse på gnr/bnr 2/1,3 Gaaseberg Blefjell

Pål Steiran Planbeskrivelse for reguleringsplan Fritidsbebyggelse på gnr/bnr 2/1,3 Gaaseberg Blefjell Planbeskrivelse for reguleringsplan Fritidsbebyggelse på gnr/bnr 2/1,3 Gaaseberg Blefjell Utgave: 01 Dato: 2009-02-09 Planbeskrivelse for reguleringsplan fritidsbebyggelse Gaaseberg 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen Teknaconsult AS Luramyrveien 71 4313 Sandnes 22.01.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Jan Windsholt Saksnr. 12/10820-6 Direkte innvalg: 51 51 68 53 Løpenr. 4802/14 Arkivnr.

Detaljer

Først vil jeg takke for invitasjonen til lanseringen av Rovdata.

Først vil jeg takke for invitasjonen til lanseringen av Rovdata. Først vil jeg takke for invitasjonen til lanseringen av Rovdata. Jeg har gledet meg til denne dagen lenge, og jeg gleder meg fortsatt til å se resultatene av arbeidet Rovdata skal gjøre når det nå kommer

Detaljer

Elgbeitetaksering. Av: Kerstin Laue Fag og trinn: Naturfag og matematikk, 8. trinn Skole: Gimle skule Samarbeidspartner: Faun Naturforvaltning AS

Elgbeitetaksering. Av: Kerstin Laue Fag og trinn: Naturfag og matematikk, 8. trinn Skole: Gimle skule Samarbeidspartner: Faun Naturforvaltning AS Elgbeitetaksering Av: Kerstin Laue Fag og trinn: Naturfag og matematikk, 8. trinn Skole: Gimle skule Samarbeidspartner: Faun Naturforvaltning AS 1. Velg tema. Tema: Naturforvaltning- elgbestanden i Fyresdal

Detaljer

Kommunereform i Finnmark

Kommunereform i Finnmark Kommunereform i Finnmark KS strategikonferanse 24. februar 2015 Ved avdelingsdirektør Stian Lindgård og prosessveileder Bente Larssen Grip mulighetene! Mye er bra i kommunene i Finnmark! Vi må videreutvikle

Detaljer

1/1985 2/85 3/85 4/85 5/85 6/85 7/85 8/85 9/85 10/85 11/85 12/85 13/85 14/85 1/1986 2/86 3/86 3b/86 4/86 5/86 6/86 7/86 1a/ 1987 1b/ 87 2/87 3/87

1/1985 2/85 3/85 4/85 5/85 6/85 7/85 8/85 9/85  10/85 11/85 12/85 13/85 14/85 1/1986 2/86 3/86 3b/86 4/86 5/86 6/86 7/86 1a/ 1987 1b/ 87 2/87 3/87 1/1985 Årsmelding miljøvernavd. 2/85 Isesjø - 1983. En vannfaglig vurdering 3/85 Rømsjøen 1983. En vannfaglig vurdering 4/85 Tunevannet - 1984. En vannfaglig vurdering 5/85 Tiltaksrettet overvåking 1984

Detaljer

Innspill til konsept for Stevningsmogen Møteplass for læring, bevegelse og opplevelser.

Innspill til konsept for Stevningsmogen Møteplass for læring, bevegelse og opplevelser. Innspill til konsept for Stevningsmogen Møteplass for læring, bevegelse og opplevelser. Iloapp.roywilly@com Felles uttalelse fra: Innhold Innledning... 3 1. Forutsetninger.... 4 2. Befolkningsutvikling....

Detaljer

Finnstjerneblom i Vadsø

Finnstjerneblom i Vadsø Ecofact rapport 445 Finnstjerneblom i Vadsø Søk etter nye forekomster i 2013 Geir Arnesen www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-443-5 Finnstjerneblom i Vadsø Søk etter nye forekomster i 2013

Detaljer

Forvaltningsplan for verneområdene Utarbeidelse, innhold og bruk

Forvaltningsplan for verneområdene Utarbeidelse, innhold og bruk Forvaltningsplan for verneområdene Utarbeidelse, innhold og bruk Rammer for forvaltninga av et verneområde: Bestemmelsene i verneforskriften og vernekartet Forvaltningsplanen Instrukser/retningslinjer

Detaljer

Konsekvensutredningsprogram for Lopphavet

Konsekvensutredningsprogram for Lopphavet Innholdsfortegnelse 1 Konsekvensutredningsprogram for Lopphavet Utarbeidet av DN i samarbeid med Direktoratsgruppen 22. juli 2010 Innholdsfortegnelse 1 Lovhjemmel og formål med konsekvensutredninger...

Detaljer

Forskrift om vern av Øvre Anárjohka nasjonalpark i Karasjok og Kautokeino kommuner, Finnmark fylke

Forskrift om vern av Øvre Anárjohka nasjonalpark i Karasjok og Kautokeino kommuner, Finnmark fylke Forskrift om vern av Øvre Anárjohka nasjonalpark i Karasjok og Kautokeino kommuner, Finnmark fylke Fastsatt ved kongelig resolusjon...med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning av naturens mangfold

Detaljer

Forskrift om vern av Møysalen nasjonalpark, vedlegg 2, Lødingen, Hadsel og Sortland kommuner, Nordland.

Forskrift om vern av Møysalen nasjonalpark, vedlegg 2, Lødingen, Hadsel og Sortland kommuner, Nordland. FOR 2003-08-29 nr 1100: Forskrift om vern av Møysalen nasjonalpark, vedlegg 2, Lødingen, Hadsel og Sortland kommuner, Nordland. DATO: FOR-2003-08-29-1100 DEPARTEMENT: MV (Miljøvern/vilt) AVD/DIR: PUBLISERT:

Detaljer

Motorisert. ferdsel. på barmark i Finnmark

Motorisert. ferdsel. på barmark i Finnmark Motorisert ferdsel på barmark i Finnmark Miljøverndepartementet initierte i 2010 et prosjekt rettet mot barmarks kjøring i Finnmark. Mål for prosjektet var å finne tiltak som kan redusere skadelig barmarkskjøring

Detaljer

RAPPORT nr: NEIDENLAKSENS VANDRINGER. Resultater fra merkinger av laksesmolt i Neidenvassdraget

RAPPORT nr: NEIDENLAKSENS VANDRINGER. Resultater fra merkinger av laksesmolt i Neidenvassdraget RAPPORT nr: 2 2008 NEIDENLAKSENS VANDRINGER Resultater fra merkinger av laksesmolt i Neidenvassdraget 1976-78 Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen 2008 RAPPORT fra Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen,

Detaljer

Skolene adopterer Oslos elver læringssted for bl.a. historie og kulturminner et prosjekt i regi av Oslo Elveforum

Skolene adopterer Oslos elver læringssted for bl.a. historie og kulturminner et prosjekt i regi av Oslo Elveforum Skolene adopterer Oslos elver læringssted for bl.a. historie og kulturminner et prosjekt i regi av Oslo Elveforum Ved Trine Johnsen 15. Oktober 2009 19.10.2009 Oslo Elveforum 1 19.10.2009 Oslo Elveforum

Detaljer

Høringsuttalelse til miljødirektoratet vedrørende planer om mudring av Borg Havn.

Høringsuttalelse til miljødirektoratet vedrørende planer om mudring av Borg Havn. Side 1 av 35 Fra: Per Arnold Wiig[pawiig@icloud.com] Dato: 10.09.2015 22:36:01 Til: Henriette Givskud; Erik Høygaard Kopi: Per Arnold Wiig Tittel: ny frist på høringsuttalelser 10/9/2014 gitt av dere.

Detaljer

Preken 14. august 2016 13. s i treenighet Kapellan Elisabeth Lund. Tekst: Joh. 15, 13-17

Preken 14. august 2016 13. s i treenighet Kapellan Elisabeth Lund. Tekst: Joh. 15, 13-17 Preken 14. august 2016 13. s i treenighet Kapellan Elisabeth Lund Tekst: Joh. 15, 13-17 I dag har vi fått høre en prekentekst som handler om kjærlighet, om å bli kalt venner og om å bære frukt. Den er

Detaljer

Naturmangfoldloven og erfaringsbasert kunnskap. v/ Svanhild Andersen og Sigvald Persen Sjøsamisk kompetansesenter, Porsanger

Naturmangfoldloven og erfaringsbasert kunnskap. v/ Svanhild Andersen og Sigvald Persen Sjøsamisk kompetansesenter, Porsanger Naturmangfoldloven og erfaringsbasert kunnskap v/ Svanhild Andersen og Sigvald Persen Sjøsamisk kompetansesenter, Porsanger Naturmangfoldloven (fra 01.07.09) 8. (kunnskapsgrunnlaget) Offentlige beslutninger

Detaljer

Rapport fra kartlegging av beiteskader og utbredelse av platanlønn i naturreservat og nøkkelbiotoper

Rapport fra kartlegging av beiteskader og utbredelse av platanlønn i naturreservat og nøkkelbiotoper Rapport fra kartlegging av beiteskader og utbredelse av platanlønn i naturreservat og nøkkelbiotoper 2009 Tore Chr Michaelsen & Oddvar Olsen Michaelsen Biometrika 2009 Forord Vi (Michaelsen Biometrika)

Detaljer

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Tromsø Mekaniske AS under tilsyn 30.10.14.

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Tromsø Mekaniske AS under tilsyn 30.10.14. Fylkesmannen i Troms Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 08.01.15 2007/4442-309 Saksbehandler, innvalgstelefon Lisa Bjørnsdatter Helgason, 776 42203 Arkiv nr. Deres referanse Tilsynsrapport: Tromsø

Detaljer

Kulturspor i trær en biologisk kulturarv i utmarka

Kulturspor i trær en biologisk kulturarv i utmarka TEMA Nr. 7 Mai 2012 Kulturspor i trær en biologisk kulturarv i utmarka Bolette Bele og Ann Norderhaug, Bioforsk Midt-Norge, Kvithamar, 7500 STJØRDAL bolette.bele@bioforsk.no/ann.norderhaug@bioforsk.no

Detaljer

E18 fra Bommestad til Sky

E18 fra Bommestad til Sky E18 fra Bommestad til Sky Automatisk fredete kulturminner og potensialet for nye funn Åsne Dolve Meyer 2006 Forsidebilde: 2 Forord I forbindelse med Statens vegvesens planer om utvidelse av E18 gjennom

Detaljer

Kulturminner i Nordland

Kulturminner i Nordland Kulturminner i Nordland Befaringsdato: 12/09-23/09-2011 Kommune: Narvik Gård: Gnr: Mange Bnr: Mange Formål: Befaring i forbindelse utbygging av ny 420 kv kraftlinje Ofoten-Balsfjord Rapport skrevet av:

Detaljer

Naturmangfoldloven. Praktisk kurs i naturmangfoldloven. Dag 2: Lovkapittel V: Vern. Heidi Sørensen Teamleder, landmiljø 20.

Naturmangfoldloven. Praktisk kurs i naturmangfoldloven. Dag 2: Lovkapittel V: Vern. Heidi Sørensen Teamleder, landmiljø 20. Michel Roggo / WWF-Canon Naturmangfoldloven Praktisk kurs i naturmangfoldloven Dag 2: Lovkapittel V: Vern Heidi Sørensen Teamleder, landmiljø 20. august 2015 Naturmangfoldloven Kap. I Formål og virkeområde

Detaljer

Utkast til retningslinjer for de Lokale Rapport- og SjeldenhetsKomitéer (LRSK)

Utkast til retningslinjer for de Lokale Rapport- og SjeldenhetsKomitéer (LRSK) Utkast til retningslinjer for de Lokale Rapport- og SjeldenhetsKomitéer (LRSK) 1. Formål, oppgaver og organisering 1.1 LRSKs formål og oppgaver er å: Kvalitetssikre registreringer av fugler gjort i komitéens

Detaljer

Vekst av planteplankton - Skeletonema Costatum

Vekst av planteplankton - Skeletonema Costatum Vekst av planteplankton - Skeletonema Costatum Nivå: 9. klasse Formål: Arbeid med store tall. Bruke matematikk til å beskrive naturfenomen. Program: Regneark Referanse til plan: Tall og algebra Arbeide

Detaljer

På leting etter elvemusling i Fersetvassdraget på Vega i Nordland

På leting etter elvemusling i Fersetvassdraget på Vega i Nordland Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Miljøvernavdelingen På leting etter elvemusling i Fersetvassdraget på Vega i Nordland (Margaritifera margaritifera) Fra nedre deler av Fersetvassdraget. Foto: Anton Rikstad

Detaljer

Rovviltnemnden kan til enhver til endre eget vedtak om kvote for lisensfelling dersom nye opplsyninger tilsier det.

Rovviltnemnden kan til enhver til endre eget vedtak om kvote for lisensfelling dersom nye opplsyninger tilsier det. NOTAT Til: Rovviltnemnda i region 3 Fra: Sekretariatet Dato: 15.08.2013 Forslag til kvote og områder for lisensfelling av ulv i Oppland/region 3 i 2013/2014 Rovviltnemnda skal på det kommende møtet 21.

Detaljer

Søknad om uttak av ulv i Osdalsreviret

Søknad om uttak av ulv i Osdalsreviret Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2008/295 ART-VI-KMV 28.01.2008 Arkivkode: 445.24 Søknad om uttak av ulv i Osdalsreviret Direktoratet viser til brev fra Ytre Rendal Grunneierforening

Detaljer

Lauvhøgda (Vestre Toten) -

Lauvhøgda (Vestre Toten) - Lauvhøgda (Vestre Toten) - Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Vestre Toten Inventør: OGA Kartblad: Dato feltreg.: 08.09.2005, 09.10.2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

det er forskjell pålaks

det er forskjell pålaks laks_foldernr1 25.05.01 13:52 Side 1 det er forskjell pålaks - Siden 1989 har over 11 millioner oppdrettslaks rømt fra norske anlegg. laks_foldernr1 25.05.01 13:52 Side 2 Villaksen har tilpasset seg elven

Detaljer

Naturens dronninger. 96 årbok 2009 blomster...

Naturens dronninger. 96 årbok 2009 blomster... Naturens dronninger Som sukkertøy for øyet kan man beskrive orkideene, dronningene i planteverdenen. I Sylan er det registrert 10 ulike orkideer, så vakre at de må oppleves. Tekst og foto: Bente Haarstad

Detaljer

Effekter av gjødsling i skog

Effekter av gjødsling i skog Effekter av gjødsling i skog Kjersti Holt Hanssen, ENERWOODS-seminar Ås, 26.08.2014 Foto: John Y. Larsson, Skog og landskap Dagens gjødslingspraksis Mest vanlig med engangs gjødsling noen år før slutthogst

Detaljer

Retningslinjer for saksbehandling av stier og løyper i Marka

Retningslinjer for saksbehandling av stier og løyper i Marka Retningslinjer for saksbehandling av stier og løyper i Marka Disse retningslinjene gjelder for kommunenes, fylkesmennenes og Klima- og miljødepartementets saksbehandling av tiltak knyttet til anlegging

Detaljer

Fylkesråd for næring Mona Fagerås Innlegg Innspill Oljevern-Miljøversenter Lofoten og Vesterålen Bodø, 11. august 2016

Fylkesråd for næring Mona Fagerås Innlegg Innspill Oljevern-Miljøversenter Lofoten og Vesterålen Bodø, 11. august 2016 Fylkesråd for næring Mona Fagerås Innlegg Innspill Oljevern-Miljøversenter Lofoten og Vesterålen Bodø, 11. august 2016 Lysbilde 1 Egen hilsen. Fylkesrådet har behandlet midtveisrapporten og gjort noen

Detaljer

PERIODEPLAN FOR HAREBARNA

PERIODEPLAN FOR HAREBARNA PERIODEPLAN FOR HAREBARNA FEBRUAR OG MARS 2013 Desember og januar på haregruppen I desember skjedde det mye spennende i barnehagen. Tradisjonen tro, var vi ute i skogen og hogget vårt eget juletre som

Detaljer

HMS-kort statistikk 2016

HMS-kort statistikk 2016 HMS-kort statistikk 2016 Sammendrag Arbeidskraften på byggeplassene er svært internasjonal og relativt ung. Det har vært store endringer i sammensetningen av arbeidskraften i perioden 2011-2016. Andelen

Detaljer

Studieåret 2014/2015

Studieåret 2014/2015 UiO Institutt for spesialpedagogikk SPED4090 / Retningslinjer for og krav til masteroppgaven Studieåret 2014/2015 A. FORBEREDELSE, PROSJEKTPLANLEGGING, VEILEDNING... 2 1. Forberedende arbeid... 2 2. Prosjektplanlegging...

Detaljer

Marine introduserte arter i Norge. Anne Britt Storeng Direktoratet for naturforvaltning

Marine introduserte arter i Norge. Anne Britt Storeng Direktoratet for naturforvaltning Marine introduserte arter i Norge Anne Britt Storeng Direktoratet for naturforvaltning Dagens situasjon Kartlegging og overvåking Introduksjoner av fremmede arter er en av de største truslene mot det biologiske

Detaljer

Kjølberget vindkraftverk

Kjølberget vindkraftverk 1 Opplegg Kort om planene som utredes Gjennomgang av funn, ulike tema: Landskap Kulturminner Friluftsliv Naturmangfold Inngrepsfrie naturområder og verneområder Støy og skyggekast Verdiskaping Reiseliv

Detaljer

- Det er trygt å oppholde seg i en bil når det lyner. Dersom bilen blir truffet, vil den føre lynet videre ned i bakken.

- Det er trygt å oppholde seg i en bil når det lyner. Dersom bilen blir truffet, vil den føre lynet videre ned i bakken. "Hvem har rett?" - Været 1. Om lyn - Det er trygt å oppholde seg i en bil når det lyner. Dersom bilen blir truffet, vil den føre lynet videre ned i bakken. - Man bør stå under et tre når det lyner, slik

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Saksfremlegg til møte i Rovviltnemnda for region seks Tidspunkt: Torsdag 9. august 2012 (09:00 10:00) Sted: Telefonmøte Saksliste

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 07.05.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Forskrift om vern av Blåfjell naturreservat, Asker og Røyken kommuner, Akershus og Buskerud FOR-2015-03-20-232

Forskrift om vern av Blåfjell naturreservat, Asker og Røyken kommuner, Akershus og Buskerud FOR-2015-03-20-232 Forskrift om vern av Blåfjell naturreservat, Asker og Røyken kommuner, Akershus og Buskerud Dato FOR-2015-03-20-232 Publisert II 2015 hefte 1 Ikrafttredelse 20.03.2015 Sist endret Endrer Gjelder for Hjemmel

Detaljer

Gammelseterbrekka grustak

Gammelseterbrekka grustak Reguleringsplan for Gammelseterbrekka grustak Grunneier: Ola Lund - gnr 113, bnr 2 Meldal kommune Utarbeidet av Grustakets beliggenhet August 2013 v/ forstkandidat adresse: Hans Christian Ressveien Borchsenius

Detaljer

Studieåret 2015/2016

Studieåret 2015/2016 UiO/Institutt for spesialpedagogikk SPED4090 / Retningslinjer for og krav til masteroppgaven Studieåret 2015/2016 A. PROSJEKTPLANLEGGING OG VEILEDNING... 2 1. Prosjektplanlegging... 2 2. Veiledning...

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan, Årsund Vest Del II. Innholdsfortegnelse

Planbeskrivelse for detaljplan, Årsund Vest Del II. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse PLANBESKRIVELSE... 2 1. Bakgrunn, planstart, medvirkning og innspill... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Planstart og medvirkning... 2 1.3 Sammendrag av innspill til oppstart av planarbeidet...

Detaljer

Finnmarksloven FeFo er ikke en vanlig grunneier som alene innehar retten til å høste av de fornybare ressurser.

Finnmarksloven FeFo er ikke en vanlig grunneier som alene innehar retten til å høste av de fornybare ressurser. Vedlegg Bakgrunnsnotat Grunneiers myndighet Innlandsfisket i Finnmark reguleres av ulike lover gitt av offentlig myndighet, blant annet lakse- og innlandsfiskeloven, naturmangfoldsloven, innlandsfiskeforskriften

Detaljer

Livets bibliotek står i brann

Livets bibliotek står i brann Livets bibliotek står i brann Vitne til den 6. største utryddelsen i jordas historie (Global Biodiversity Outlook 2) Utryddes i et tempo som vi ikke har sett siden dinosaurtiden for 65 millioner år siden.

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G Side 2 1 Planområdet LNF SF10 Utvidelse/fortetting av eksisterende hyttefelt Det er fra grunneier Peder Rønningen kommet forespørsel om regulering av et område med formål hytter inntil Toke utenfor Henseidkilen.

Detaljer

JEG ER FRA AFGHANISTAN. Et undervisningsopplegg for 1. til 4. trinn

JEG ER FRA AFGHANISTAN. Et undervisningsopplegg for 1. til 4. trinn JEG ER FRA AFGHANISTAN Et undervisningsopplegg for 1. til 4. trinn Shirins brev om Afghanistan Hei! Jeg heter Shirin Gol. Vet du hva navnet betyr på mitt språk? Shirin betyr søt, og Gol betyr blomst. Så

Detaljer

Repeterbarhetskrav vs antall Trails

Repeterbarhetskrav vs antall Trails Repeterbarhetskrav vs antall Trails v/ Rune Øverland, Trainor Automation AS Artikkelserie Dette er første artikkel i en serie av fire som tar for seg repeterbarhetskrav og antall trials. Formålet med artikkelserien

Detaljer

Holdninger til jordvern i befolkningen

Holdninger til jordvern i befolkningen L a n d b r u k e t s Utredningskontor Holdninger til jordvern i befolkningen Anne Bunger ISSN 1503-2388 Notat 1 2011 Landbrukets Utredningskontor Schweigaardsgt. 34C Pb 9347 Grønland N-0135 OSLO Tlf:

Detaljer

Hver tredje barnevernsak vunnet siste halvår!

Hver tredje barnevernsak vunnet siste halvår! Hver tredje barnevernsak vunnet siste halvår! Publisert 2015-01-08 18:27 thumb/file/7/ (/file/ 768025&width=439&height=297&zwidth=439&zheight=297&x=220&y=149.jpg) Foto: Illustrasjonsbilde MANGE VINNER

Detaljer

Høring innlandsfiske 2015

Høring innlandsfiske 2015 Høring innlandsfiske 2015 Forslag til kunnskapsinnhenting og reguleringer Åpen folkemøte i Alta 05.02.2015 Ved Einar J. Asbjørnsen, leder utmark FeFo 1 Innhold: Del 1: Finnmarksloven, FeFo sin strategiplan

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Adresseliste ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 2015/8032 433.52 26.05.2016 Vedtak om kvote for betinget skadefelling av jerv og ulv i region 7 - Nordland 2016/2017 Rovviltnemnda

Detaljer

7 av 10 nordmenn tror at vi ikke er over det verste i gjeldskrisen enda

7 av 10 nordmenn tror at vi ikke er over det verste i gjeldskrisen enda Pressemelding 2011-11-30 7 av 10 nordmenn tror at vi ikke er over det verste i gjeldskrisen enda Nettbanken Nordnet har gjennomført en undersøkelse blant nordmenn om gjeldskrisen. Resultatet støtter opp

Detaljer

Forskrift om vern av Mardalen naturreservat, Nesset kommune, Møre og Romsdal Dato FOR-2014-12-12-1625

Forskrift om vern av Mardalen naturreservat, Nesset kommune, Møre og Romsdal Dato FOR-2014-12-12-1625 Forskrift om vern av Mardalen naturreservat, Nesset kommune, Møre og Romsdal Dato FOR-2014-12-12-1625 Publisert II 2014 hefte 5 Ikrafttredelse 12.12.2014 Sist endret Endrer Gjelder for Hjemmel FOR-2003-06-27-838

Detaljer

Kommunereformen i Finnmark

Kommunereformen i Finnmark Kommunereformen i Finnmark Status, forutsetninger og utfordringer Innlegg til LO Finnmarks fylkeskonferanse 12. mars 2015. v/prosessveileder Bente Larssen Overordnede mål for reformen Stortinget har sluttet

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for naust og parkeringsplasser m.m. på eiendommene gnr/bnr 289/9, 290/2 m.fl. i Orkdal kommune.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for naust og parkeringsplasser m.m. på eiendommene gnr/bnr 289/9, 290/2 m.fl. i Orkdal kommune. Planbeskrivelse Reguleringsplan for naust og parkeringsplasser m.m. på eiendommene gnr/bnr 289/9, 290/2 m.fl. i Orkdal kommune. Tiltakshaver: Kjørabukta Båtforening. Vedlegg til reguleringsplan dat. 29.05.2015,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Endelig fradeling og kartforretning må avvente til klagefristen på dette vedtak er gått ut.

SAKSFRAMLEGG. Endelig fradeling og kartforretning må avvente til klagefristen på dette vedtak er gått ut. SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: 08/2066 Arkivnummer: 611 &18 Saksbehandler: Audun Mjøs DISPENSASJONSSØKNAD - GNR. 43 BNR. 5 RÅDMANNENS FORSLAG: Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og reguleringsplanen

Detaljer

Forsidebilde: Kystens energi framtidas arbeidsplasser

Forsidebilde: Kystens energi framtidas arbeidsplasser 1 Fylkesrådsleder Odd Eriksen Innlegg på Kystens Energi Svolvær 10. februar 2011 Forsidebilde: Kystens energi framtidas arbeidsplasser Bilde 1: Først vil jeg takke for invitasjonen til å komme hit til

Detaljer

2015-2019 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

2015-2019 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2015-2019 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : Gjerstad Viltlag Innholdsfortegnelse 1. BESTANDSPLANEN AVGRENSING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 4 3. FORUTSETNINGER

Detaljer

Protokoll ungdomsrådsmøte 02.04.2011

Protokoll ungdomsrådsmøte 02.04.2011 Protokoll ungdomsrådsmøte 02.04.2011 Formannskapssalen 1.etg, Rådhuset Kl: 12:00 Til stede Forfall Ikke møtt Skjalg Hamnes, Anna Hagland, Jeanette Martinussen og Odin Hamnes Kristine Bøifot og Wilhelm

Detaljer

Gåsevegg. Verdal kommunestyre 26.08.2013

Gåsevegg. Verdal kommunestyre 26.08.2013 Gåsevegg Verdal kommunestyre 26.08.2013 Gåsevegg Verdal kommunestyre 26.08.2013 Gås i Trondheimsfjorden I Trondheimsfjorden kan du treffe på flere arter av gås. I tillegg til kortnebbgåsa, er vi i ferd

Detaljer

Altaihaukeskjegg i Varangerhalvøya nasjonalpark, Båtsfjord kommune

Altaihaukeskjegg i Varangerhalvøya nasjonalpark, Båtsfjord kommune Ecofact rapport 442 Altaihaukeskjegg i Varangerhalvøya nasjonalpark, Båtsfjord kommune Gunn-Anne Sommersel, Iulie Aslaksen og Tor Skulgam www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-439-8 Altaihaukeskjegg

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for naustområde Ørland, del av gnr 305 bnr 2 og 7. Vindafjord kommune. Naustområde Ørland

Forslag til reguleringsplan for naustområde Ørland, del av gnr 305 bnr 2 og 7. Vindafjord kommune. Naustområde Ørland Forslag til reguleringsplan for naustområde Ørland, del av gnr 305 bnr 2 og 7 Vindafjord kommune INNHOLD: Orientering s. 3 Forvarsling / innspill ved varsling s. 4-7 Planomtale s. 8 Illustrasjon s. 9 Nedkopiert

Detaljer

MUNKELIV Ruiner fra middelalderen i Bergen Et byprogram av Barnas Kulturhus

MUNKELIV Ruiner fra middelalderen i Bergen Et byprogram av Barnas Kulturhus MUNKELIV Ruiner fra middelalderen i Bergen Et byprogram av Barnas Kulturhus Klosteret på Nordnes i dag: - hus, vei, fortau og en asfaltert plass. Den gang da: - et kloster, stier, hager og marker. Munkeliv

Detaljer

Kulturminnedokumentasjon Nyere tids kulturminne Ytrebygda, gnr. 119, bnr. 23 mfl.,

Kulturminnedokumentasjon Nyere tids kulturminne Ytrebygda, gnr. 119, bnr. 23 mfl., Kulturminnedokumentasjon Nyere tids kulturminne Ytrebygda, gnr. 119, bnr. 23 mfl., Råvarden/Råtun, Detaljreguleringsplan. Nasjonal arealplanid:1201_62500000. Oktober 2013 Forord Det er starta opp reguleringsarbeid

Detaljer

Hvilke forhold påvirker overlevelse og atferd hos gjenutsatt laks?

Hvilke forhold påvirker overlevelse og atferd hos gjenutsatt laks? www.nina.no Hvilke forhold påvirker overlevelse og atferd hos gjenutsatt laks? Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger De norske laksebestandene er mer enn halvert siden 1980-tallet. Dette har

Detaljer

Prosjektmappe «Verdensprosjekt»

Prosjektmappe «Verdensprosjekt» Prosjektmappe «Verdensprosjekt» Under finner du ei liste over punkter som skal være med i prosjektmappen din. Du bør ha med bilder og/eller tegninger der det passer. Alt du skriver og tegner skal samles

Detaljer

Forekomst av rømt ungfisk i elver nær settefiskanlegg i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal våren 2016 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2243

Forekomst av rømt ungfisk i elver nær settefiskanlegg i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal våren 2016 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2243 Forekomst av rømt ungfisk i elver nær settefiskanlegg i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal våren 2016 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 2243 Rådgivende Biologer AS RAPPORT-TITTEL: Forekomst av rømt ungfisk

Detaljer

Barmarkskjøring i Finnmark 2010. Tematiske møter oktober 2010. Formål/nytte Skader Status Formål med møtet

Barmarkskjøring i Finnmark 2010. Tematiske møter oktober 2010. Formål/nytte Skader Status Formål med møtet Barmarkskjøring i Finnmark 2010 Tematiske møter oktober 2010 Formål/nytte Skader Status Formål med møtet Formål med møtet Informasjon om prosjektet Status motorisert ferdsel på barmark Hva vet vi Holdninger

Detaljer

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2013 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Jonny Ringvoll, Stærk

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Deres ref.: Vår dato: 23.05.2014 Vår ref.: 2014/283 Arkivnr: 434.11 Adresseliste Kvote for lisensfelling av jerv i lisensfellingsperioden

Detaljer

FORELØPIG, IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER

FORELØPIG, IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER FORELØPIG, IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER STRAUMSUNDBRUA - LIABØ 29/30-05-2012 Lars Arne Bø HVA ER IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER? Ikke prissatte konsekvenser er konsekvenser for miljø og samfunn som ikke er

Detaljer

Olje- og proteinvekster

Olje- og proteinvekster Jord- og Plantekultur 2012 / Bioforsk FOKUS 7 (1) 135 Foto: Einar Strand 136 Abrahamsen, U. / Bioforsk FOKUS 7 (1) Sortsforsøk i våroljevekster Unni Abrahamsen Bioforsk Øst Apelsvoll unni.abrahamsen@bioforsk.no

Detaljer

Rapport fra el-fisket i Aagaardselva, 2015 Utarbeidet for NGOFA av NATURPLAN v/ Ingar Aasestad

Rapport fra el-fisket i Aagaardselva, 2015 Utarbeidet for NGOFA av NATURPLAN v/ Ingar Aasestad Rapport fra el-fisket i Aagaardselva, 2015 Utarbeidet for NGOFA av NATURPLAN v/ Ingar Aasestad SIDE 1 Innledning I driftsplanen for Glomma og Aagaardselva er vedtatt at det årlig skal el-fiskes på utvalgte

Detaljer