Frøya og Hitra Kommuner Interkommunale tjenester for helse og omsorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frøya og Hitra Kommuner Interkommunale tjenester for helse og omsorg"

Transkript

1 Frøya og Hitra Kommuner Interkommunale tjenester for helse og omsorg Medlemmer og varamedlemmer av Felles nemnd Helse og Omsorg Innkalling til møte i Felles nemnd Helse og Omsorg Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra nærmiljøsenter i Fillan (samme bygg som avisa Hitra Frøya) Kl 11:00 Evt. forfall bes omgående meldt til Hitra kommune tlf.: eller Fillan den: Kl. 11:00 - Informasjonsmøte for kommunene Hitra, Frøya, Snillfjord og Hemne St. Olav orienterer om Orkdalsmodellen bedre samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten til beste for kreftpasienter og deres pårørende Kl. 13:15 - Ordinært møte starter Marit Olsen, folkehelsekoordinator for Frøya og Hitra, orienterer om arbeidet med folkehelse Spørsmål meldes rådmannen. E-postadresse: Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra E-post: Internett:

2 Side 2 av 2

3 Saksliste Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Saker til behandling PS 5/14 Godkjenning av protokoll fra møtet den PS 6/14 PS 7/14 PS 8/14 Rullering av plan for psykisk helse for Hitra og Frøya kommuner samt utarbeidelse av ny felles plan Evaluering av legevakt - Frøya og Hitra kommuner Samarbeidsavtale om vertskommunesamarbeid for legevakt - legevakten for Hitra og Frøya (LHF) Lukket

4 Sakertilbehandling

5 Sakertilbehandling

6 Frøya og Hitra Kommuner Interkommunale tjenester for helse og omsorg Arkiv: Saksmappe: 2014/706-1 Saksbehandler: Beathe Sandvik Meland Dato: Rullering av plan for psykisk helse for Hitra og Frøya kommuner samt utarbeidelse av ny felles plan Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Felles nemnd Helse og Omsorg /14 Innstilling: 1. Nemnda gir rådmannen i Frøya kommune følgende mandat: Eksisterende planer for området psykisk helsearbeid i begge kommunene evalueres og erstattes av en felles interkommunal plan for psykisk helsearbeid i Frøya og Hitra. Evalueringen skal gjennomføres som et prosjekt. Planen skal bestå av en fakta-, strategi- og tiltaksdel. Arbeidsprosessen skal skje i et tverrfaglig samarbeid for å ivareta brukernes behov for tjenester på tvers av fag og nivå, og i tråd med lover og forskrifter. Frist for ferdigstillelse settes til Planen rulleres hvert år 2. Organisering av arbeidet gjennomføres på følgende måte: a) Det nedsettes en egen plan-/prosjektgruppe som består av virksomhetsleder familie/helse- Frøya, enhetsleder fam/helse/hehab- Hitra, fagleder interkommunal psykisk helsearbeid representanter fra legetjenesten på Frøya og Hitra, samt NAV brukerrepresentanter Frøya Hitra. b) Det nedsettes 2 arbeidsgrupper en for barn og unge en for voksne c) Styringsgruppe er den interkommunale nemnda sammen med rådmannens representant i nemda fra begge kommunene d) Referansegrupper er Lederforum på Frøya og ledermøte på Hitra Svanhild Mosebakken Rådmann Beathe Sandvik Meland Assisterende rådmann

7 Saksopplysninger: Kommunene Frøya og Hitra har utarbeidet hver sin plan for psykisk helsearbeid over en fireårsperiode. Plan for psykisk helsearbeid i Frøya kommune var gjeldene ut 2013, og for Hitra kommune ut Fra ble tjenesten interkommunal, og tiden er inne for å rullere begge planene slik at det blir en felles plan for Frøya Hitra Psykisk helsearbeid. Som vertskommune, ønsker Frøya nå å sette i gang med å evaluere planene for psykisk helsearbeid for hhv Frøya og Hitra kommuner. Nå som tjenesten er blitt interkommunal, er det nødvendig og viktig å få på plass en felles plan som skal dekke begge kommunene. I den forbindelse vil virksomhetsleder Familie/Helse, Frøya, skissere et utkast til et plandokument som skal behandles i den interkommunale politiske nemnda. Det er ønskelig med en plan som gir en kort oversikt over lovverk, styringsdokumenter, faktaopplysninger, strategi- og tiltaksarbeid. Virksomhetsleder ber nemnda beslutte hvilken form og innhold planen skal ha gjennom sitt mandat til prosjektorganisasjon. Plana vil inneholde en oversikt over styringsdokumenter og føringer som er gjeldende for psykisk helsearbeid i kommunene, hvordan prosessen er organisert, dagens status, mål og tiltak. For å møte behovet for økt kvalitet og effekt for brukerne, har Frøya og Hitra valgt å organisere sine tjenester for psykisk helsearbeid som et interkommunalt samarbeid. Gjennom en felles plan for det psykiske helsearbeidet vil kommunene sikre at det etableres faglig sterke og tilgjengelige tjenester for mennesker med psykiske vansker/lidelser i kommunene Frøya og Hitra, i den hensikt å: a) Styrke kommunenes forebyggende arbeid på en systematisk og målrettet måte. b) Tilby tjenester av høy faglig kvalitet. c) Utforme en helhetlig tiltakskjede til brukernes beste. d) Legge til rette for nyskapende interkommunale tjenester i skjæringspunktet mellom kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og frivilligheten. Etter plan- og bygningsloven 20 skal kommunene utføre en løpende kommuneplanlegging med sikte på å samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utvikling innenfor sine områder. Frøya kommune har vedtatt som overordnet mål at: kommunen skal bidra til å fremme helse, trygghet og trivsel for innbyggere som er utsatt for psykiske belastninger og lidelser. Hitra kommune tar utgangspunkt i hovedmålsettingen i kommuneplanen, der det heter: Kommunen som satser på barn og unge. Psykisk helsearbeid for barn og unge omfatter tilbud til risikoutsatte barn og unge og forebygging for å hindre utvikling av psykiske lidelser, rusavhengighet og andre psykososiale problemer. Psykisk helsearbeid omfatter utredning, behandling og rehabilitering av både lettere psykiske vansker, alvorlige psykiske lidelser og ROP lidelser. (Rus og psykiske lidelser)

8 Frøya og Hitra Kommuner Interkommunale tjenester for helse og omsorg Arkiv: Saksmappe: 2014/712-1 Saksbehandler: Beathe Sandvik Meland Dato: Evaluering av legevakt - Frøya og Hitra kommuner Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Felles nemnd Helse og Omsorg /14 Vedlegg: Spørreskjema knytta til evaluering av legevakt Følgebrev til spørreundersøkelse Innstilling: Rådmennene i Frøya og Hitra kommuner anbefaler at den forestående evalueringen av dagens legevakt evalueres ved hjelp av en brukerundersøkelse og et evalueringsmøte sammen med samarbeidspartnere. Evalueringspunktene vil være kvalitet på legevakt, legenes arbeidstidsbestemmelser/redusert vaktbelastning/stabilitet i legedekningen, og økonomi. Evalueringen gjennomføres innenfor en ramme på ca kr, dvs ca kr på hver av kommunene. Begge kommuner gjennomfører dette innenfor rammen dagens budsjettrammer. RO- ressurssenter for omstilling i kommunen engasjeres til å analysere resultatene. Analysen legges frem for den politiske nemda, og kommunestyrene i begge kommuner i oktober i Svanhild Mosebakken Rådmann Beathe Sandvik Meland Assisterende rådmann

9 Bakgrunn for saken Evaluering av legevaktsamarbeidet er planlagt utført i løpet av Kvalitet på legevaktarbeidet, fastlegenes arbeidsbetingelser og økonomi forutsettes å bli belyst i evalueringsprosessen. Vedtak i interkommunal nemd sa følgende om hvordan evaluere: «Se over de utfordringene som ble beskrevet i prosjektet og evaluere, gjennom dialog med fagpersonalet og brukerundersøkelse, hvordan tjenesten oppleves i dag. Administrasjonen fremmer forslag til evaluering basert på dette og dialog og innspill i nemndsmøtet 22. januar» Evalueringspunkter Rådmennene i Frøya og Hitra kommuner foreslår følgende plan for evalueringen 1. Evaluering med samarbeidsparter i løpet av JUNI 2014 ( ) Ledelse, hjemmetjeneste, ambulansetjeneste, sykehjem, leger og drosjer i begge kommunene Forslag på evalueringspunkter: Kvaliteten på legevaktsarbeidet. Ved bruk av de mest kvalifiserte legene (fastlegene) i legevakt - mindre behov for å innleie vikarer bedre fastlegetjenester på dagtid større kompetanse/trening på prehospitale nødsituasjoner i et større fagmiljø. Anbefales det å inngå i et større samarbeid med SIO- avvikle lokal legevakt på ettermiddag/helg? Redusert vaktbelastning for legene har de fått bedre arbeidsforhold i tråd med Arbeidsmiljølovens bestemmelser Har redusert vaktbelastning blitt et rekrutteringstiltak og øket stabiliteten i legetjenesten i Hitra og Frøya kommuner. Økonomi 2. Spørre brukere av legevakta, brukerundersøkelse: Vedlagte spørreskjema, sendes ut fra legevaktsentralen i en 6-8 ukers periode. Dette iverksettes etter vedtak i nemda Skjema sendes til alle Frøy- og Hitterværinger som har vært på legevakt i perioden. Spørreskjemaet er utarbeidet av nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. Nb. Der er gjort en liten tilpasning i skjemaet: 2 tilleggsspørsmål til den orginale: «hvilken kommune bor du i» og «hvilken legevakt var på på» Rådmennene anbefaler å bruke en lokal ressurs til å kopiere opp og pakke levere til LV sentralen og punche alle spørreskjemaene. For å få en riktig, og ugildhet analyse, anbefaler rådmennene å bruke RO- ressurssenter for omstilling i kommunene til å analyserer resultatene. RO bisto kommunene i prosessen i 2008/2009 da ny legevaktordning ble vedtatt, så de anses å kjenne kommunen godt. I tillegg har de erfaring fra lignede analyser.(analyse av LIO bl.a)

10 Økonomi De totale kostnadene er pr. dato ikke helt kjent. Det må beregnes utgifter på følgende områder: Omkostninger til legevaktsentralen for å sende ut skjema Portokostnader Lokal ressurs til å pakke skjema og punche resultatene Ro- Analyse av resultatene Total ramme for evalueringen settes til kr Det vil si kr pr kommune. Dette dekker kommunene innenfor årets budsjett. Fremdriftsplan Aktivitet April Mai Juni Juli August Sept Okt Sak i nemda (8.4) - Spørreundersøkelser utsendes x x - Fra LV sentralen Møte med samarbeids partnere Analyse klar fra RO Møte mellom kommunen (tidl. Styret) Sak til nemda med resultat Og anbefalinger Sak til KST i begge kommuner x Vurdering: Ut fra saksfremstillingen ovenfor anbefaler rådmennene i Frøya og Hitra kommuner at den forestående evalueringen av dagens legevakt evalueres ved hjelp av en brukerundersøkelse og et evalueringsmøte sammen med samarbeidspartnere. Evalueringspunktene vil være kvalitet på legevakt, legenes arbeidstidsbestemmelser/redusert vaktbelastning/stabilitet i legedekningen, og økonomi. Evalueringen gjennomføres innenfor en ramme på ca kr, dvs ca kr på hver av kommunene. Begge kommuner gjennomfører dette innenfor rammen dagens budsjettrammer. Det anbefales at en ekstern aktør analyserer resultanten, kommunen ønsker derfor å kjøpe tjenester av RO- ressurssenter for omstilling i kommunen for å analysere resultatene. Analysen legges frem for den politiske nemda, og kommunestyrene i begge kommuner i oktober i 2014.

11 Frøya og Hitra kommune - legevakt Undersøkelse om pasienters erfaringer med bruk av legevakten Bostedskommune Frøya Hitra Del A. Telefonkontakt Del A (spørsmål 1-2) fylles ut dersom du hadde kontakt med legevakten på telefon. Gå til del B dersom du ikke hadde telefonkontakt. stor 1. Var det vanskelig å komme i kontakt med legevakten på telefon? Om personalet du snakket med på telefon 2. Spørsmålene nedenfor handler om den personen du snakket med på telefon da du ringte legevakten. Opplevde du at denne personen: stor Tok deg på alvor? Var interessert i beskrivelsen av tilstanden din? Snakket til deg slik at du forsto ham/henne Var faglig dyktig? Spørreskjemaet er utviklet av: 1

12 Del B. Kontakt på legevaktlokalet Del B (spørsmål 3-12) fylles ut dersom du møtte opp på legevaktlokalet. Gå til del C dersom du ikke var på legevaktlokalet. Frøya Hitra Orkanger (LIO) Tilgjengelighet og ventetid Under 1/2 time 1/2-1 time 1-2 timer 2-4 timer Mer enn 4 timer 3. Hvor lang tid brukte du til legevaktlokalet? stor 4. Synes du reisetiden til legevaktlokalet var akseptabel? Under 10 minutter minutter minutter 1-2 timer 2 3 timer Mer enn 3 timer 5. Hvor lenge ventet du fra du ankom legevaktlokalet til du kom inn til undersøkelse/behandling? stor 6. Fikk du tilfredsstillende informasjon om hvor lenge du måtte regne med å vente til du skulle få komme inn til undersøkelse/behandling? stor 7. Synes du tiden du måtte vente fra du ankom til du kom inn til undersøkelse/behandling var akseptabel? 2

13 Organisering og fysiske omgivelser på legevaktlokalet stor 8. Fikk du inntrykk av at legevakten var godt organisert? stor 9. Opplevde du at venterommet var tilfredsstillende? Om legene på legevaktlokalet 10. Spørsmålene nedenfor handler om ditt møte med legen(e) på legevaktlokalet (dersom du ikke møtte noen lege, gå videre til spørsmål 11). Opplevde du at han/hun: stor Tok deg på alvor? Var interessert i beskrivelsen av tilstanden din? Snakket til deg slik at du forsto ham/henne? Var faglig dyktig? Om sykepleierne /helsesekretærene på legevaktlokalet Spørsmålene nedenfor handler om ditt møte med sykepleier(ne) på legevaktlokalet. 11. Møtte du sykepleier/helsesekretær? Ja Nei gå videre til spørsmål Opplevde du at han/hun: stor Hadde omsorg for deg? Tok deg på alvor? Snakket til deg slik at du forsto ham/henne? Var faglig dyktig? 3

14 Del C. Fylles ut av alle Meget alvorlig (måtte ha hjelp med én gang) Alvorlig (måtte ha hjelp innen få timer) Mindre alvorlig (kunne vente til neste dag) Vet ikke 13. Hvor alvorlig opplevde du din sykdom eller skade slik den var da du kontaktet legevakten? Ja Nei Har ikke fastlege 14. Prøvde du å få time hos fastlegen din før du kontaktet legevakten? Spørsmål gjelder din samlede erfaring med din siste kontakt med legevakten. Informasjon og oppfølging stor Ikke aktuelt 15. Synes du at du fikk tilstrekkelig informasjon om tilstanden din? 16. Har du fått tilstrekkelig informasjon om resultater av prøver og undersøkelser? Generelle vurderinger av denne kontakten med legevakten stor 17. Alt i alt, var hjelpen du fikk fra legevakten tilfredsstillende? 18. Alt i alt, hvordan opplevde du hjelpen du fikk fra legevakten? Mye dårligere enn forventet Noe dårligere enn forventet Som forventet Noe bedre enn forventet Mye bedre enn forventet 4

15 19. Mener du at du på noen måte ble feilbehandlet av legevakten (etter det du selv kan bedømme)? stor Spørsmål 20 og 21 gjelder kontakt med denne legevakten de siste to årene Ja, én gang Ja, flere ganger Nei Vet ikke Ikke aktuelt 20. I løpet av de to siste årene, har du noen gang fått feil medisin eller på annen måte blitt feilmedisinert av lege eller annet helsepersonell på denne legevakten? Ja, én gang Ja, flere ganger Nei Vet ikke Ikke aktuelt 21. I løpet av de to siste årene, har du noen gang tenkt at du ble utsatt for annen feilbehandling på denne legevakten? Bakgrunnsspørsmål Pasienten selv Pårørende til barn under 16 år Andre pårørende 22. Hvem har fylt ut spørreskjemaet? Spørsmålene gjelder deg som har svart på spørreskjemaet 23. Hvor mange ganger har du vært i kontakt med legevakten de siste to årene? 1 gang 2 ganger 3-5 ganger 6-10 ganger Mer enn 10 ganger Mann Kvinne 24. Er du mann eller kvinne? 5

16 25. Hva er din alder? år Ja, gift Ja, samboende Nei 26. Er du gift eller samboende? Grunnskole Videregående skole Høyskole/ universitet (1-4 år) Høyskole/ universitet (4 år eller mer) 27. Hva er din høyeste fullførte utdanning? Yrkesaktiv Pensjonist Under utdanning Sykmeldt, på uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger Hjemmearbeidende Arbeidsledig 28. Hva gjør du til daglig? (Sett kun ett kryss) Annet 29. Hva er ditt morsmål? Norsk Samisk Annet nordisk språk Annet europeisk språk Ikke-europeisk språk 30. Stort sett, vil du si at din helse er Utmerket Meget god God Nokså god Dårlig Spørsmålene gjelder deg som har svart på spørreskjemaet Skriv gjerne ned kommentarer til spørreskjemaet eller mer om dine erfaringer med legevakten her: 6

17 F Frøya og Hitra kommune - legevakt Til innbyggere på Frøya og Hitra som har vært i kontakt med legevakt Undersøkelse om pasienters erfaringer med bruk av legevakten Kommunene Hitra og Frøya samarbeider om legevakt på øyene utenfor kontortid og med LIO som har lokaler på Orkdal sykehus på natt. Vi ønsker nå å foreta en brukerundersøkelse, slik at vi kan få vite mer pasienters erfaringer med legevakten. Vi håper derfor at du tar deg tid til å svare på spørsmålene på vedlagte spørreskjema, legger skjemaet i den frankerte konvolutten som følger med og sender til oss. Vi er interesser i dine svar enten du hadde kontakt med legevakten på telefon, var på legevaktlokalet eller fikk sykebesøk hjemme. Du skal svare på bakgrunn av din siste kontakt med legevakten. Dersom du er under 16 år, ber vi om at eventuelle pårørende som kontaktet eller fulgte deg til legevakten besvarer spørsmålene. Dersom du er 16 år eller eldre og har problemer med å svare selv, kan pårørende svare for deg eller hjelpe deg med å svare. Besvarelsen er anonym og blir systematisert og analysert av ekstern samarbeidspart (se adressat på svarkonvoluttten). På forhånd takk for hjelpen! Steven Crozier, kommuneoverlege Frøya kommune Postoks 152, 7261 SISTRANDA Leif Langdahl, kommuneoverlege Hitra kommune 7240 HITRA

18 Frøya og Hitra Kommuner Interkommunale tjenester for helse og omsorg Arkiv: G21 Saksmappe: 2014/657-1 Saksbehandler: Ester Husvik Aune Dato: Samarbeidsavtale om vertskommunesamarbeid for legevakt - legevakten for Hitra og Frøya (LHF) Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Felles nemnd Helse og Omsorg /14 Vedlegg: 1 Samarbeidsavtale - Vertskommunesamarbeid for legevakt - legevakten for Hitra og Frøya (LHF) Innstilling: 1. Frøya og Hitra kommuner endrer samarbeidsmodell for det interkommunale samarbeidet om legevakttjenester fra interkommunalt samarbeid med styre etter kommunelovens 27 til vertskommunesamarbeid etter kommunelovens 28-1 c, jfr. overordnet samarbeidsavtale pkt Samarbeidet gjelder for den tiden av døgnet som kommunene ikke har egen legevakt (i kontortiden) eller er tilsluttet legevakten i Orkdalsregionen (i hovedsak på natt). 2. Hitra kommune er vertskommune for samarbeidet når legene ved Hitra legekontor har vakt og Frøya kommune er vertskommune for samarbeidet når legene ved Frøya legekontor har vakt. 3. Felles folkevalgt nemnd vedtar vedlagte samarbeidsavtale. Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Ester Husvik Aune Enhetsleder Helse Familie og Rehabilitering

19 Bakgrunn for saken Etter en omfattende prosess med bred involvering, vedtok kommunestyrene i Frøya og Hitra et interkommunalt samarbeid om legevakttjenester utenfor ordinær kontortid mellom nabokommunene og med legevakten i Orkdalsregionen. Legevaktsamarbeidet mellom Hitra og Frøya (LHF) og kommunene i Orkdalsregionen (LIO) ble iverksatt med virkning fra med bakvakt på natt for lokale leger i en overgangsperiode. Driftsformen ble ivaretatt ved opprettelse av et interkommunalt styre etter kommunelovens 27. Samarbeidet har nå vart i drøyt 4 år innenfor slike rammer: Type legevakt Hverdager Hverdager Hverdager Lør-/søndag/ høytid Lør-/søndag/ høytid Legevakt i begge kommuner (hver for seg) X Interkommunal legevakt Hitra/Frøya X X Interkommunal legevakt i Orkdalen (LIO) X X Legevaktsamarbeidet i Orkdalsregionen er blitt vertskommunesamarbeid med Orkdal kommune som vertskommune og styret er avviklet. Kommunene Frøya og Hitra har vedtatt en overordnet samarbeidsavtale for Øyregionen der lovpålagte oppgaver styres av en interkommunal nemd (i hht Kommunelovens 28 1c). Det er bestemt at forvaltnings- og tjenestesamarbeidet skal beskrives særskilt for hvert tjenesteområde i egne deltjenesteavtaler og det er nå utarbeidet en vertskommuneavtale for legevaktsamarbeid til politisk godkjenning. Vertskommuneavtalen erstatter tidligere samarbeidsavtale mellom kommunene. Saksopplysninger Med kommunal legevaktordning menes en organisert virksomhet som gjennom hele døgnet skal vurdere henvendelser om øyeblikkelig hjelp, herunder foreta den oppfølging som anses nødvendig. Kommunal legevaktordning består av følgende elementer; ett fast legevaktnummer som er betjent hele døgnet, drift av legevaktsentral og lege i vaktberedskap. Kommuner kan organisere legevaktordningen på flere måter. De mest sentrale lovene og forskriftene som regulerer legevakt er: 1. Lov om helse- og omsorgstjenester 3-2 pkt 3 - yte hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder a. Legevakt b. Heldøgns medisinsk akuttberedskap c. Medisinsk nødmeldetjenester 3-2 pkt 4 utredning, diagnostisering og behandling 3-5, første og tredje ledd øyeblikkelig hjelp og øyeblikkelig hjelp døgntilbud kreve vederlag av pasient for mottatt hjelp 2. Forskrift av 29 august 2012 nr. 842 om fastlegeordningen i kommunene. I 13 er det omtalt at fastlegen har plikt til å delta i kommunal eller interkommunal legevakt utenfor ordinær åpningstid, i kommunens organiserte øyeblikkelig hjelptjeneste i kontortid, herunder tilgjengelighet i helseradionettet/nødnettet og ivaretakelse av utrykningsplikten. 3. Forskrift av 18. mars 2005 nr. 252 om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Denne regulerer kommunens ansvar for å organisere en legevaktordning som sikrer befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp hele døgnet.

20 Bakgrunnen for kommunenes ønske om interkommunal samarbeid om legevaktordningene på Hitra og Frøya i 2009 kan oppsummeres slik: - Ønske om bedre kvalitet på legevaktsarbeidet ved bruk av de mest kvalifiserte legene (fastlegene) i legevakt, mindre behov for innleie av vikarer og bedre fastlegetjenester på dagtid - Redusert vaktbelastning for legene for å sikre gode arbeidsforhold i tråd med Arbeidsmiljølovens bestemmelser - Redusert vaktbelastning som et viktig rekrutteringstiltak og for å øke stabiliteten i legetjenesten i Hitra og Frøya kommuner. I styremøte den ga helsepersonell i styret tilbakemelding om at: - Legevaktsamarbeidet har fungert problemfritt - Legene er fornøyde - Legedekning er stabil på begge øyene - Svært lite innleie av vikarer - Ingen alvorlige klager/avvik - Legene har lagt litt om på dagtjenesten, slik at befolkingens behov blir ivaretatt frem til kl Samhandlingsreformen fører til tidligere utskriving mange dårlige pasienter hjemme. Legene tilrår derfor ikke at kommunene deltar fullt i LIO samarbeidet (fra kl 15.30) Evaluering av legevaktsamarbeidet er planlagt utført i løpet av Kvalitet på legevaktarbeidet, fastlegenes arbeidsbetingelser og økonomi vil bli nærmere belyst i evalueringsprosessen. Vurdering Utkantkommuner er sårbare når det gjelder helsepersonell og kompetanse, og det vurderes derfor at fortsatt interkommunalt samarbeid på legevaktområdet er framtidsrettet. Det vurderes at en endring av samarbeidsavtalen til et vertskommunesamarbeid med interkommunal nemnd ikke utgjør vesentlige endringer for samarbeidet. Dette har heller ingen økonomiske konsekvenser for ordningen.

21 LHF Legevakten for Hitra-Frøya VERTSKOMMUNEAVTALE OM LEGEVAKTSAMARBEID Mellom kommunene Hitra og Frøya Side nr: 1 Av: 3 LEGEVAKTEN FOR HITRA OG FRØYA (LHF) 1. Utgangspunkt Utgangspunktet for samarbeidet er likelydende kommunestyrevedtak i begge kommuner våren Vertskommunesamarbeidet her erstatter tidligere samarbeidsavtale mellom kommunene Hitra og Frøya etter kommunelovens 27 nr 1 og det tidligere styret for ordningen utgår. 2. Organisering Kommunene Frøya og Hitra inngår herved avtale om interkommunalt vertskommunesamarbeid for tjenester etter: 1 Lov om helse- og omsorgstjenester 3-2 pkt 3 - yte hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder a. Legevakt b. Heldøgns medisinsk akuttberedskap c. Medisinsk nødmeldetjenester 2 Lov om helse- og omsorgstjenester 3-2 pkt 4 utredning, diagnostisering og behandling 3 Lov om helse- og omsorgstjenester 3-5, første og tredje ledd øyeblikkelig hjelp og øyeblikkelig hjelp døgntilbud. 4 Lov om helse- og omsorgstjenester 11-2 kreve vederlag av pasient for mottatt hjelp Avtalen gjelder på de tider av døgnet disse tjenestene ikke er dekket av annen legevaktsordning. Disse lovpålagte oppgavene organiseres med felles folkevalgt nemnd etter Kommunelovens 28-1 c, jfr overordnet samarbeidsavtale pkt Hitra kommune er vertskommune for samarbeidet når legene ved Hitra legekontor har vakt, og Frøya kommune er vertskommune når Frøya legekontor har vakt. 3. Samarbeidets rammer Samarbeidet skal omfatte drift av felles legevakt for kommunene Hitra og Frøya og skal være operativ i følgende perioder annenhver uke på Hitra og annenhver uke på Frøya: På kveld alle ukedager, kl til kl Lørdag og søndag fra kl til kl Andre helge- og høytidsdager fra kl til kl Legevakten skal kvalitetsmessig oppfylt de krav som stilles i Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Legevakten skal ha lik kvalitet og tilgjengelighet for befolkningen i begge kommuner. Lik kvalitet og tilgjengelighet skal blant annet sikres gjennom størst mulig bruk av felles rutiner for legevaktens håndtering av situasjoner i kommunene. Den enkelte kommune er selv ansvarlig for å ta egne beredskapsmessige hensyn ved opprettelsen av den interkommunale legevaktordningen i henhold til Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester m.m. 12.

22 LHF Legevakten for Hitra-Frøya VERTSKOMMUNEAVTALE OM LEGEVAKTSAMARBEID Mellom kommunene Hitra og Frøya Side nr: 2 Av: 3 4. Kvalitetsutvalg for legevaktsamarbeidet mellom Hitra og Frøya kommuner LHF skal ha er kvalitetsutvalg bestående av: Medisinskfaglig ansvarlig lege fra begge kommuner. Virksomhetsleder/enhetsleder fra begge kommuner Sykepleier/helsesektretær ved legekontor fra begge kommuner Utvalget konstituerer seg selv. Kvalitetsutvalget vil blant annet ha ansvar for rullering av prosedyrer og retningslinjer. Utvalget skal også avgi uttalelser til avvik eller klager og sørge for at disse blir sendt videre i systemet. 5. Samarbeidets faktiske innhold Ansvarsfordeling i driften: Den enkelte lege har det faglige ansvaret for sitt arbeid/virksomhet også i forbindelse med legevakt. Den enkelte kommune er ansvarlig for at legevakttjenesten følger det lovverket som gjelder for kommuners ansvar og oppgaver. Dette vil i det alt vesentlige si at den enkelte kommune har det samme ansvaret som de ville ha hatt om legevakten var organisert i den enkelte kommune. Den kommunen som legen er ansatt i er også arbeidsgiver nå han/hun er på arbeid i regi av LHF som legevakt. LHF har ansvaret for å organisere virksomheten i den interkommunale legevaktordningen slik at ordningen kan fungere godt, og oppfylle alle relevante krav i det regelverket som gjelder på området. Dette innebærer blant annet å etablere en overordnet og systematisk organisering. Denne organiseringen skal ivareta de administrative og faglige behov for prosedyrer og rutiner. Ansvarlig for oppfølging av avvik, feilbehandlinger og lignende er den instans som har ansvaret for pasienten. Dette er som regel den kommunen der vakthavende lege er ansatt. Disse avvikene skal likevel alltid først behandles i LHFs kvalitetsutvalg. 6. Ledelse av LHF Kommuneoverlegene og rådmennene i Hitra og Frøya har det overordnede faglige, økonomiske og administrative ansvaret for LHF. I dette ligger ansvar for å sørge for at det foreligger nødvendige avtaler, retningslinjer, rutiner og prosedyrer. Oppgave- og ansvarsfordelingen må være klar og samarbeidet må alltid ha en avklart og tilstrekkelig økonomi. Rådmennene i hver kommune er ansvarlig for den interkommunale folkevalgte nemnda får nødvendig informasjon om legevaktsamarbeidet minst 1 gang pr år og.at eventuelle handlingsplaner og rapporter om legevaktsamarbeidet totalt behandles i nemnda. 7. Legenes vaktordning Den klare hovedregel er at kommunene skal stille med de av sine fastleger som er i aktiv vakttjeneste, -også turnuskandidater, som deltakere i vaktordningen. Hver kommune har vakt en uke i gangen. Den enkelte kommune kan leie vikarleger for å ta vakter, dersom dette er nødvendig for at kommunen skal oppfylle sine forpliktelser i henhold til dette punktet. Den enkelte kommune har selv ansvaret for at den enkelte lege fyller krav til å arbeide som lege i Norge herunder norsk autorisasjon.

23 LHF Legevakten for Hitra-Frøya VERTSKOMMUNEAVTALE OM LEGEVAKTSAMARBEID Mellom kommunene Hitra og Frøya Side nr: 3 Av: 3 Dersom enkelte leger ønsker seg fritatt fra å delta i legevaktordningen, avgjøres dette av den enkelte kommune. Kommunen skal drøfte slike søknader i Samarbeidsutvalget mellom kommunen og legene som er etablert i hver kommune. De samarbeidende leger skal, så langt det er mulig, gis faktisk mulighet til å komme med en anbefaling og denne anbefalingen skal legges ved saksdokumentene i den kommunale saksbehandlingen. 8. Arkiv Den enkelte lege som utøver legevakt har ansvar for å føre pasientjournal. Journal for pasienter på legevakt føres i det enkelte legekontors elektroniske journalsystem og arkiveres der. Arkivet, herunder elektronisk pasientjournal for pasienter på legevakt, er en del av vertskommunenes arkiv. Vertskommunene har ansvar for daglig- og bortsettingsarkiv i samsvar med den enhver tid gjeldende arkivlov, jfr overordnet samarbeidsavtale pkt Økonomi Legene i legevaktsamarbeidet får vaktgodtgjøring og utgiftsdekning m.m i henhold til avtale mellom KS og legeforeningen, SFS 2305, av den kommunen han/hun er ansatt i. Etter som vaktsamarbeidet er delt likt på begge kommunene, kreves det ikke framlagt budsjett eller regnskap for den interkommunale nemnda. Legene skal selv inngå avtale med HELFO om direkte oppgjør fra trygden og kreve vederlagsbetaling fra pasienten 10. Tvister Eventuelle uenighet mellom partene i denne avtales skal søkes løst i minnelighet, primært søkes løst på rådmannsnivå. 11. Iverksetting og opphør Avtalen er inngått uten tidsavgrensing, men med rett til oppsigelse for den enkelte samarbeidskommune i samsvar med bestemmelsene i pkt Oppsigelse Hver av samarbeidskommunene kan si opp avtalen med 1 års varsel. Oppsigelsen skal behandles i den felles interkommunale nemnda og i kommunestyret i den kommunen som ønsker å si opp avtalen. Varselet skal være skriftlig. Hitra kommune, den Frøya kommune, den Ole Haugen, ordfører Berit Flåmo, ordfører

Orientere om og drøfte behov for driftstilpasninger 2015 og senere år

Orientere om og drøfte behov for driftstilpasninger 2015 og senere år HITRA KOMMUNE Fillan den: 02.03.2015 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Aurskog-Høland og Rømskog legevakt. Undersøkelse om pasienters erfaringer med bruk av legevakten

Aurskog-Høland og Rømskog legevakt. Undersøkelse om pasienters erfaringer med bruk av legevakten Aurskog-Høland og Rømskog legevakt Undersøkelse om pasienters erfaringer med bruk av legevakten Hensikten med undersøkelsen er å få vite mer om dine erfaringer med legevakten, enten du hadde kontakt med

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2008/3063-13 Saksbehandler: Bodil Dyrstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet

Detaljer

Brukerundersøkelse Ringerike Interkommunale Legevakt

Brukerundersøkelse Ringerike Interkommunale Legevakt Brukerundersøkelse Ringerike Interkommunale Legevakt Ringerike Interkommunale Legevakt - er primærhelsetjenestens akutte legetilbud utenom fastlegenes alminnelige åpningstid - dekker et geografisk område

Detaljer

FELLES FOLKEVALGT NEMD FOR FRØYA OG HITRA Møtedato:

FELLES FOLKEVALGT NEMD FOR FRØYA OG HITRA Møtedato: MØTEPROTOKOLL Møtested: Hitra kommune - Rådhuset FELLES FOLKEVALGT NEMD FOR FRØYA OG HITRA Møtedato: 22.10.2014 Fra og med sak: 13/14 Til og med sak: 19/14 Møtetid: 12.00 15.00 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

FELLES FOLKEVALGT NEMD FOR FRØYA OG HITRA Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Hitra kommune - Rådhuset 22.10.2014 12.00

FELLES FOLKEVALGT NEMD FOR FRØYA OG HITRA Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Hitra kommune - Rådhuset 22.10.2014 12.00 FELLES FOLKEVALGT NEMD FOR FRØYA OG HITRA Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Hitra kommune - Rådhuset 22.10.2014 12.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte.

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Fillan den:

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Fillan den: HITRA KOMMUNE Fillan den: 20.10.2014 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN Arkivsaksnr.: 12/295-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: 1. Med bakgrunn i kommunestyrevedtak

Detaljer

Felles nemnd Helse og Omsorg

Felles nemnd Helse og Omsorg Frøya og Hitra Kommuner Interkommunale tjenester for helse og omsorg Møteprotokoll Felles nemnd Helse og Omsorg Utvalg: Møtested: Kysthaven - Frøya helsesenter Dato: 22.01.2014 Tidspunkt: 12:00 15:00 Følgende

Detaljer

Brukererfaringer med norske legevakter: resultater fra en spørreskjemaundersøkelse ved Vakttårn-legevaktene Institusjonsvise resultater

Brukererfaringer med norske legevakter: resultater fra en spørreskjemaundersøkelse ved Vakttårn-legevaktene Institusjonsvise resultater Brukererfaringer med norske legevakter: resultater fra en spørreskjemaundersøkelse ved Vakttårn-legevaktene Institusjonsvise resultater PasOpp-rapport 2 2012 fra Kunnskapssenteret Tittel Institusjon Anlig

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Saksframlegg Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Forslag til vedtak: Trondheim kommune inngår interkommunalt samarbeid med Malvik, Melhus og Klæbu kommuner

Detaljer

Leder for helse- og omsorgskomitéen er spesielt innkalt til dette møtet.

Leder for helse- og omsorgskomitéen er spesielt innkalt til dette møtet. HITRA KOMMUNE Fillan den: 31.1.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskap Innkalling til møte i Formannskap Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen 07.02.2011 Kl 12:00, 2. etg.

Detaljer

SAKEN GJELDER: STYRINGSMODELL SIO SAMT ORGANISERING AV LEGEVAKT OG KAD- SENGER

SAKEN GJELDER: STYRINGSMODELL SIO SAMT ORGANISERING AV LEGEVAKT OG KAD- SENGER Arkivsaksnr.:17/1887 SAKEN GJELDER: STYRINGSMODELL SIO SAMT ORGANISERING AV LEGEVAKT OG KAD- SENGER RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Skaun kommune slutter seg til anbefalingen fra Vertskommunenemda om å endre

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm LEDER AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm LEDER AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen Møtested: Frivilligsentralen Dato: 28.02.2011 Tidspunkt: 17:00 20:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ragnhild Nordal

Detaljer

Saksframlegg. Saksopplysninger

Saksframlegg. Saksopplysninger Saksframlegg Arkivnr. G21 Saksnr. 2010/545-8 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Eldres råd Kommunalt råd for funksjonshemmede Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kirsten Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kirsten Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kirsten Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Rapport fra tilsyn med legevakttjenesten. ved. Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen

Rapport fra tilsyn med legevakttjenesten. ved. Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen 1 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapport fra tilsyn med legevakttjenesten ved Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen Virksomhetens adresse: 7300 Orkanger Tidsrom for tilsynet: 14.04.2014-15.04.2015 Kontaktperson

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015. Fillan den: 17.11.2011

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015. Fillan den: 17.11.2011 HITRA KOMMUNE Fillan den: 17.11.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Enhetsleder Hitra sykehjem Enhetsleder tjenester fyksjonshemmede Enhetsleder hjemmetjenestene. Enhetsleder helse, familie og rehabilitering

Enhetsleder Hitra sykehjem Enhetsleder tjenester fyksjonshemmede Enhetsleder hjemmetjenestene. Enhetsleder helse, familie og rehabilitering Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Møtested: K-sal, Hitra Rådhus Dato: 02.11.2015 Tidspunkt: 18:30 21:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TOHO-14/7869-2 78107/14 21.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 03.09.2014 Kommunalstyret for

Detaljer

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt Helse og omsorgskomiteen 5. februar 2015 medisinsk - faglig rådgiver Ottar T. Christiansen Akuttutvalgets delrapport 5 utfordringer

Detaljer

SAKSFREMLEGG Planlagt behandling: Administrasjonens innstilling: Saksutredning: Bakgrunn:

SAKSFREMLEGG Planlagt behandling: Administrasjonens innstilling: Saksutredning: Bakgrunn: SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/1521-1 Arkiv: G21 Saksbehandler: Kenneth Johansen Sakstittel: LEGEBEREDSKAP NATT Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens

Detaljer

Vertskommuneavtale om legevaktsamarbeid og legevaktsentral

Vertskommuneavtale om legevaktsamarbeid og legevaktsentral Vertskommuneavtale om legevaktsamarbeid og legevaktsentral Avtale mellom samarbeidskommunene Agdenes, Frøya, Hemne, Hitra, Meldal, Rennebu, Rindal, Skaun, Snillfjord, Surnadal og Orkdal kommune om legevaktsamarbeid

Detaljer

Til deg som nylig har født!

Til deg som nylig har født! Til deg som nylig har født! 2011/ 2012 Undersøkelse om erfaringer med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen Hensikten med dette spørreskjemaet er å kartlegge hvordan kvinner som nylig har født opplever

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015. Fillan den: 19.10.2011

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015. Fillan den: 19.10.2011 HITRA KOMMUNE Fillan den: 19.10.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått mellom Båtsfjord

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/564-10 Trine Kvalø, 74 39 33 04 F03 20.09.2015

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/564-10 Trine Kvalø, 74 39 33 04 F03 20.09.2015 VIKNA KOMMUNE Rådmannen Fylkesmann i Nord-Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/564-10 Trine Kvalø, 74 39 33 04 F03 20.09.2015 Fylkesmann i Nord-Trøndelag

Detaljer

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Endelig versjon Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått

Detaljer

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Hammerstaddalen, DalPro Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 15:00 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Enighet mellom XX kommune og Nordlandssykehuset helseforetak om partenes ansvar for

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Eldres Råd/Brukerråd Fillan den:

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Eldres Råd/Brukerråd Fillan den: HITRA KOMMUNE Fillan den: 06.04.2016 Medlemmer og varamedlemmer av Eldres Råd/Brukerråd 2015-2019 Innkalling til møte i Eldres Råd/Brukerråd 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra rådhus

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF xx KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom XX kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF om Enighet mellom kommunen og UNN om helse- og omsorgsoppgaver partene har ansvar for og tiltak partene skal utføre

Detaljer

Felles samarbeidsavtale

Felles samarbeidsavtale Avtale om samhandling mellom Leirfjord kommune og Helgelandssykehuset HF Felles samarbeidsavtale Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1. Parter... 2 2. Bakgrunn... 2 3. Formål... 2 4. Virkeområde...

Detaljer

Innherred samkommune Administrasjonssjefen

Innherred samkommune Administrasjonssjefen Innherred samkommune Administrasjonssjefen Inderøy kommune v/rådmannen, 7670 INDERØY Frosta kommune v/rådmannen, 7633 FROSTA Levanger kommune v/rådmannen, 7600 LEVANGER Verdal kommune v/rådmannen, 7650

Detaljer

Hva er dine erfaringer som pårørende til barn innlagt i sykehus?

Hva er dine erfaringer som pårørende til barn innlagt i sykehus? Hva er dine erfaringer som pårørende til barn innlagt i sykehus? Hensikten med denne undersøkelsen er at tjenestene skal bli bedre for barn og pårørende. Vi vil derfor gjerne høre om dine erfaringer som

Detaljer

Felles samarbeidsavtale

Felles samarbeidsavtale Felles samarbeidsavtale Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4 2. Bakgrunn...4 3. Formål...4 4.

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE INTERKOMMUNALT SAMARBEID MELLOM ENGERDAL KOMMUNE OG TRYSIL KOMMUNE VERTSKOMMUNESAMARBEID OM KOMMUNAL AKUTT DØGNENHET (KAD)

SAMARBEIDSAVTALE INTERKOMMUNALT SAMARBEID MELLOM ENGERDAL KOMMUNE OG TRYSIL KOMMUNE VERTSKOMMUNESAMARBEID OM KOMMUNAL AKUTT DØGNENHET (KAD) .. SAMARBEIDSAVTALE INTERKOMMUNALT SAMARBEID MELLOM ENGERDAL KOMMUNE OG TRYSIL KOMMUNE VERTSKOMMUNESAMARBEID OM KOMMUNAL AKUTT DØGNENHET (KAD) Vertskommunesamarbeidet ble vedtatt av: Trysil kommune i KS

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF Prosjekt samhandling - trygge helsetenester der folk tur OTT/`-\T 27FEB 2013 Helse Stavanger HF Særavtale til delavtale nr. 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom

Detaljer

Helseledersamling 01.06.16 KS FOU Kommunal legetjeneste kan den ledes? Laila Steinmo, prosjektleder Samhandlingsreformen

Helseledersamling 01.06.16 KS FOU Kommunal legetjeneste kan den ledes? Laila Steinmo, prosjektleder Samhandlingsreformen Helseledersamling 01.06.16 KS FOU Kommunal legetjeneste kan den ledes? Laila Steinmo, prosjektleder Samhandlingsreformen Viktige meldinger, utredninger og planer fra Regjeringen i 2015 NOU 2015:17 Først

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Eldres råd Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 26.01.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig helsetilbud, vi tror vi driver rasjonelt.

Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig helsetilbud, vi tror vi driver rasjonelt. Orienteringsmøte LINA-kommunene 190615 LEGEVAKTSSAMARBEIDET I NAMDALEN HISTORIKK: http://tidsskriftet.no/article/313162 STATUS PRESENS: Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roy Arild Angelvik MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roy Arild Angelvik MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 15:00 19:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold PasOpp Somatikk 2011 Vi ønsker å vite hvordan pasienter har det når de er innlagt på sykehus i Norge. Målet med undersøkelsen er å forbedre kvaliteten

Detaljer

Legevaktsordning i Øvre Eiker. Saksordfører: Jørgen Firing

Legevaktsordning i Øvre Eiker. Saksordfører: Jørgen Firing ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Lisbeth Annie Nymo Saksmappe: 2017/3905-33031/2017 Arkiv: G21 Legevaktsordning i Øvre Eiker. Saksordfører: Jørgen Firing Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 142/17 Kommunestyret

Detaljer

Enighet mellom Vadsø kommune og Helse Finnmark om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Vadsø kommune og Helse Finnmark om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Vadsø kommune og Helse Finnmark om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått mellom Vadsø kommune og

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF Tore Knut Meland MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF Tore Knut Meland MEDL H Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 12.11.2014 Tidspunkt: 16:00 19:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

.»77/ I I /2. te2,44. SWi. Felles samarbeidsavtale. Innholdsfortegnelse. Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset

.»77/ I I /2. te2,44. SWi. Felles samarbeidsavtale. Innholdsfortegnelse. Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Felles samarbeidsavtale Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 1. Parter 2 2. Bakgrunn 2 3. Formål 2 4. Virkeområde 3 5. Inngåelse

Detaljer

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen?

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Innlegg på kommunelegemøtet 5. februar 2015 Utvalgsleder Ann-Kristin Olsen Det er mye på gang. Akuttutvalget Ny akuttforskrift Kvalitetsindikatorer AMK-sentralene

Detaljer

AVTALE OM INTERKOMMUNAL LEGEVAKT

AVTALE OM INTERKOMMUNAL LEGEVAKT AVTALE OM INTERKOMMUNAL LEGEVAKT Rissa Leksvik legevakt Mellom Rissa kommune og Leksvik kommune 1. Etablering Rissa Leksvik legevakt er etablert som en interkommunal legevaktstjeneste mellom Rissa og Leksvik

Detaljer

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold 1 1. PARTER Bergen Kommune (BK) - organisasjonsnummer 974773880

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sissel Nergård Jensen Arkiv: F10 &34 Arkivsaksnr.: 12/2061

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sissel Nergård Jensen Arkiv: F10 &34 Arkivsaksnr.: 12/2061 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Sissel Nergård Jensen Arkiv: F10 &34 Arkivsaksnr.: 12/2061 Økonomiske konsekvenser ved UHO`s vedtak om tiltak i sak 29/13... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE

Detaljer

Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus K-sal 15.10.2012 kl. 15:00

Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus K-sal 15.10.2012 kl. 15:00 HITRA KOMMUNE Fillan den 10.10.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus K-sal

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehus

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehus PasOpp 2007 Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehus Høst 2007 Hensikten med undersøkelsen Hensikten med denne undersøkelsen er å få vite mer om hvordan pasienter med en kreftdiagnose vurderer

Detaljer

HITRA OG FRØYA KOMMUNER

HITRA OG FRØYA KOMMUNER HITRA OG FRØYA KOMMUNER Fillan den: 19.09.2013 Medlemmer og varamedlemmer av Felles nemnd Helse og Omsorg Innkalling til møte i Felles nemnd Helse og Omsorg Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frøya

Detaljer

Interkommunal legevakt? Knut A. Omdal Kommuneoverlege Spesialist i allmennmedisin

Interkommunal legevakt? Knut A. Omdal Kommuneoverlege Spesialist i allmennmedisin Interkommunal legevakt? Knut A. Omdal Kommuneoverlege Spesialist i allmennmedisin Formål med forslaget til ny legevakt Gi Saudabuen en legetjeneste preget av kvalitet. Gi en stabil legedekning i Sauda

Detaljer

Undersøkelse om foresattes erfaringer med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker

Undersøkelse om foresattes erfaringer med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker PasOpp 2006 Undersøkelse om foresattes erfaringer med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker PasOpp BUP September/2006 Hensikten med denne undersøkelsen er å få vite mer om hvordan foresatte opplever

Detaljer

Felles nemnd Helse og Omsorg

Felles nemnd Helse og Omsorg Frøya og Hitra Kommuner Interkommunale tjenester for helse og omsorg Møteprotokoll Felles nemnd Helse og Omsorg Utvalg: Møtested: Inntian, Hotell Frøya Dato: 11.06.2014 Tidspunkt: 12:00 15:00 Følgende

Detaljer

LEGEVAKTFORMIDLINGSSENTRAL

LEGEVAKTFORMIDLINGSSENTRAL Skånland kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Fjelldal samfunnshus Møtedato: 08.03.2010 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsinstitusjoner

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsinstitusjoner PasOpp Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsinstitusjoner Vi vil gjerne vite hvilke erfaringer du har hatt med rehabiliteringsinstitusjonen du har hatt opphold ved. Målet er å få kunnskap

Detaljer

Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt

Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt Orientering til formannskapt og kommunestyret Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt Bakgrunn for nødnettprosjektet Stortinget vedtok 18.12.2006 at Justis- og

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/1306-1 Saksbehandler: Trine Nesheim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Logo XX kommune Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli 2015

Detaljer

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Saksframlegg Høring - Akuttutvalgets rapport Arkivsak.: 14/54636 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringsuttalelse

Detaljer

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF Tjenesteavtale nr 2 mellom Vardø kommune og Helse Finnmark HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings-

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 20.11.2012 Tidspunkt: 12:15 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen Arkiv: 403 Arkivsaksnr: 2013/4937-5 Saksbehandler: Runar Asp Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen Godkjenning av Samarbeidsavtale mellom kommunen og St.Olavs Hospital

Detaljer

Tjenesteavtale nr. 13. mellom. XX kommune NORDLANDSSYKEHUSET HF

Tjenesteavtale nr. 13. mellom. XX kommune NORDLANDSSYKEHUSET HF Mappe: OSO 2014 tjenesteavtale 13 endret i hht innspill fra kommunene 5.2.14 Tjenesteavtale nr. 13 mellom XX kommune og NORDLANDSSYKEHUSET HF om Avtale om bruk av ledsager i forbindelse med reise til og

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Arkiv: G00 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Dato: 05.02.2014 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 10.02.2014 Kommunestyret 25.02.2014 Etablering

Detaljer

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Ark.: 144 Lnr.: 8319/09 Arkivsaksnr.: 09/345-12 Saksbehandler: Ole Edgar Sveen OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Vedlegg: 1. Omsorg 2020, strategisk plan for omsorgstjenestene 2. Høringsuttalelsene

Detaljer

SiO Årsrapport og årsregnskap Vertskommunenemd 4.april 2016 Bjørn Buan Enhetsleder SiO

SiO Årsrapport og årsregnskap Vertskommunenemd 4.april 2016 Bjørn Buan Enhetsleder SiO SiO Årsrapport og årsregnskap 2015 Vertskommunenemd 4.april 2016 Bjørn Buan Enhetsleder SiO Oversikt Bakgrunn Introduksjon til SiO for nye medlemmer i nemda Tilbakeblikk på 2015 - Sengepost Kommunal akutt

Detaljer

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan 2015 Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer Se også Overordnet beredskapsplan med o Plan for kommunal kriseledelse o Ressursoversikt o Evakueringsplan o Plan for kommunikasjon

Detaljer

Fastlegeordningen. Status i 2011 (revidert rapport fra 2009) Framtidige behov

Fastlegeordningen. Status i 2011 (revidert rapport fra 2009) Framtidige behov Sørum kommune Helse- og sosialseksjonen Fastlegeordningen Status i 2011 (revidert rapport fra 2009) Framtidige behov Fastlegeordingen 2011 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. Om fastlegeordningen... 3 2. Organisering...

Detaljer

Brukerundersøkelse ved legekontoret NorPEP som hjelpemiddel. Inger Lyngstad

Brukerundersøkelse ved legekontoret NorPEP som hjelpemiddel. Inger Lyngstad Brukerundersøkelse ved legekontoret NorPEP som hjelpemiddel Inger Lyngstad g y g Spesialist i allmennmedisin Fastlege i Ringerike kommune Praksiskonsulent Ringerike sykehus inger.lyngstad@rms.nhn.no Ringerike

Detaljer

Investeringstiltak Kort gjennomgang av registrerte prosjektønsker, prioritering av tiltak

Investeringstiltak Kort gjennomgang av registrerte prosjektønsker, prioritering av tiltak HITRA KOMMUNE Fillan den: 12.09.2017 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Åse Holden Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 09/2116 SENJALEGEN - FRAMTIDIG ORGANISERING AV LEGETJENESTEN

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Åse Holden Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 09/2116 SENJALEGEN - FRAMTIDIG ORGANISERING AV LEGETJENESTEN SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Åse Holden Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 09/2116 SENJALEGEN - FRAMTIDIG ORGANISERING AV LEGETJENESTEN Vedlegg: Uttalelse fra allmennlegeutvalget i Lenvik. Ikke vedlagt: Senjalegen

Detaljer

Orientering om konsekvensen av nye forskrifter om krav til og organisering av kommunal legevaktsordning

Orientering om konsekvensen av nye forskrifter om krav til og organisering av kommunal legevaktsordning Arkivsaknr: 2017/886 Arkivkode: Saksbehandler: Anne-Grete Mosti Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 05.09.2017 Orientering om konsekvensen av nye forskrifter om krav til og organisering av kommunal legevaktsordning

Detaljer

Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter

Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4 2. Bakgrunn...4

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp-seng i Sunndal kommune samarbeid, planlegging, søknad og etablering

Øyeblikkelig hjelp-seng i Sunndal kommune samarbeid, planlegging, søknad og etablering Øyeblikkelig hjelp-seng i Sunndal kommune samarbeid, planlegging, søknad og etablering Harriet Berntsen, assisterende rådmann Anne Berit Vullum, leder Sunndal DMS Stjørdal 11. desember 2012 13.12.2012

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark. Akuttmedisinforskriften

Fylkesmannen i Telemark. Akuttmedisinforskriften Akuttmedisinforskriften 4. Samhandling og samarbeid mellom virksomheter som yter akuttmedisinske tjenester Kommunene og de regionale helseforetakene skal sikre en hensiktsmessig og koordinert innsats i

Detaljer

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes Kvæfjord kommune Notat Helse- omsorgssjefen Deres dato: Deres ref: Vår dato: Vår ref: 04.09.2015 2010/390-0 / G20 Marit Blekastad 77023336 Om helsetilbudet i Gullesfjordområdet Bakgrunn for notatet er

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV1 NONGCA UN:VERSI1F H TABUOHCCE VIFSSU "IMÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF Om Enighet mellom kommunen

Detaljer

Utredning av samarbeid med Legevakta Drammensregionen IKS. IKSKostnadsberegning og vurdering opp mot oppgardert egen legevakt

Utredning av samarbeid med Legevakta Drammensregionen IKS. IKSKostnadsberegning og vurdering opp mot oppgardert egen legevakt Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunelegetjenesten Saksbehandler: Einar Braaten L.nr.: 21305/2010 Arkivnr.: G21 Saksnr.: 2008/6360 Utredning av samarbeid med Legevakta Drammensregionen IKS Kostnadsberegning

Detaljer

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 17:00 19:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom X kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI. 1 Samarbeidsavtalen som helhet inneholder: Overordnet

Detaljer

Tjenesteavtale nr 8. mellom. Ujårgga gielda/nesseby kommune. Helse Finnmark HF. Samarbeid om jordmortjenester

Tjenesteavtale nr 8. mellom. Ujårgga gielda/nesseby kommune. Helse Finnmark HF. Samarbeid om jordmortjenester Tjenesteavtale nr 8 mellom Ujårgga gielda/nesseby kommune og Helse Finnmark HF om Samarbeid om jordmortjenester 1. P-arter - - --- - --- - - -- Denne avtalen er inngått mellom Unjargga gielda/nesseby kommune

Detaljer

Undersøking av pasienterfaringar med bruk av legevakta

Undersøking av pasienterfaringar med bruk av legevakta SETT INN INSTITUSJONENS LOGO HER Undersøking av pasienterfaringar med bruk av legevakta Føremålet med denne undersøkinga er å få vite meir om dine erfaringar med legevakta, anten du hadde kontakt med legevakta

Detaljer

Akuttutvalgets delrapport Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus En gjennomgang. Østre Agder styremøte

Akuttutvalgets delrapport Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus En gjennomgang. Østre Agder styremøte Akuttutvalgets delrapport Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus En gjennomgang Østre Agder styremøte 28.11.2014 Oppnevnt høsten 2013 Leder: Mandat: Delrapport: 31.10.2014 Sluttrapport: 01.12.2015 Akuttutvalget

Detaljer

SAMLOKALISERING AV NØDETATER - AMBULANSE, BRANN OG POLITI

SAMLOKALISERING AV NØDETATER - AMBULANSE, BRANN OG POLITI Arkivsaksnr.: 11/375-2 Arkivnr.: MPROT Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad SAMLOKALISERING AV NØDETATER - AMBULANSE, BRANN OG POLITI Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret gir sin tilslutning

Detaljer

TJENESTEAVTALE1 (revidert 2016) Tjenesteavtale om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver o tiltak artene skal utføre.

TJENESTEAVTALE1 (revidert 2016) Tjenesteavtale om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver o tiltak artene skal utføre. Arkivreferanse Finnmarkssykehuset HF: Arkivreferanse kommune: 2016 616 TJENESTEAVTALE1 (revidert 2016) Tjenesteavtale om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver o tiltak artene skal utføre mellom

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - kortversjon. Karlsøy som egen kommune i framtida. Rådmannens utredning av Karlsøy-alternativet

KOMMUNEREFORMEN - kortversjon. Karlsøy som egen kommune i framtida. Rådmannens utredning av Karlsøy-alternativet KOMMUNEREFORMEN - kortversjon Karlsøy som egen kommune i framtida Rådmannens utredning av Karlsøy-alternativet April 2016 vvv Et levende øyrike Til deg som bor i Karlsøy kommune Den 22. juni skal kommunestyret

Detaljer

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Høringsutkast. Høringsfrist 030611. Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Retningslinjene beskriver samhandling på både individ

Detaljer

Kompetansekrav til legevaktlegene!

Kompetansekrav til legevaktlegene! besøksadresse Kalfarveien 31, Bergen postadresse Postboks 7810, N-5020 Bergen telefon +47 55 58 65 00 telefaks +47 55 58 61 30 web legevaktmedisin.no epost legevaktmedisin@uni.no organisasjonsnummer 985

Detaljer

REFERAT. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS)

REFERAT. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) REFERAT Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) Møtedato 11.februar 2013 Sted: Lærdal Rådhus Deltakere: Norunn Haugen (Aurland Kommune), John Olaf Røhme (Luster Kommune), Jostein

Detaljer

Tema. Orientering om helse og omsorgstjenestene v/assisterende rådmann Presentasjon av enhetslederne på tjenesteområdet.

Tema. Orientering om helse og omsorgstjenestene v/assisterende rådmann Presentasjon av enhetslederne på tjenesteområdet. HITRA KOMMUNE Fillan den: 26.10.2015 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen. Veivalgsprosess 2011 Delrapport fra fase 4 i prosjektet

Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen. Veivalgsprosess 2011 Delrapport fra fase 4 i prosjektet Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen Veivalgsprosess 2011 Delrapport fra fase 4 i prosjektet Ansvar: Arne Jakobsen, AJ AS, Svein Jarle Midtøy, SiO Dato: 23.5.2011 Agdenes Frøya Halsa Hemne Hitra Meldal

Detaljer

Tjenesteavtale nr 8, delavtale 1. mellom. Nesseby kommune. Helse Finnmark HF

Tjenesteavtale nr 8, delavtale 1. mellom. Nesseby kommune. Helse Finnmark HF Tjenesteavtale nr 8, delavtale 1 - - mellom Nesseby kommune og Helse Finnmark HF om Følgetjeneste og nødvendig beredskap for gravide med lang reisevei til fødeinstitusjon l Tjenesteavtale nr 8: Samarbeid

Detaljer

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID - VERTSKOMMUNEAVTALE MED FLEKKEFJORD KOMMUNE

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID - VERTSKOMMUNEAVTALE MED FLEKKEFJORD KOMMUNE Hægebostad kommune Arkiv: G21/026/&01 Saksmappe: 2007/196-29 Sakshandsamar: Jerry Brastad Dato: 22.05.2014 INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID - VERTSKOMMUNEAVTALE MED FLEKKEFJORD KOMMUNE UTVALSNR : UTVAL

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget 24.10.2013 31/13. Nødnett fase 2, kostnader for døgnbemannet legevaktsentral

Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget 24.10.2013 31/13. Nødnett fase 2, kostnader for døgnbemannet legevaktsentral Saksutskrift Arkivsak-dok. 12/02555-5 Arkivkode. --- Saksbehandler Geir Olav Garthus Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget 24.10.2013 31/13 Nødnett fase 2, kostnader for døgnbemannet legevaktsentral

Detaljer