PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ I GRUNNSKOLENE I STEINKJER fra skoleåret Steinkjer skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ I GRUNNSKOLENE I STEINKJER fra skoleåret 2015-2016 Steinkjer skole"

Transkript

1 PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ I GRUNNSKOLENE I STEINKJER fra skoleåret Steinkjer skole Oppfølging av Opplæringsloven Kapittel 9a. Planen bygger på og gjengir deler av Prosedyre for å forebygge, avdekke og håndtere krenkende atferd/mobbing i skolen (gjeldende fra ) Vedtatt i HOK Vedtatt i SU Steinkjer skole

2 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 DEL ÅRSHJUL FOR ELEVENES PSYKSOSIALE MILJØ FORMÅL ANSVAR... 8 DEL PROSEDYRER 9A FOREBYGGE OG AVDEKKE KRENKENDE ATFERD/MOBBING HVORDAN HÅNDTERER ANSATTE KRENKENDE ATFERD/MOBBING MELLOM ELEVER? Handlingsplikt Alle ansatte ved skolen har en handlingsplikt som består av: Erstatningshjemmel og delt bevisbyrde HVORDAN HÅNDTERER ANSATTE DET NÅR LÆRER/ANNEN ANSATT KRENKER/ MOBBER ELEV(ER)? NYTTIGE LINKER: Utvikling av sosial kompetanse. Veileder for skolen Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og leder i grunnskolen VEDLEGG: SKJEMA FOR HENSTILLING IHHT. OPPLÆRINGSLOVEN 9a 2, 9a 3, 9a UDIR: MAL FOR VEDTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVEN 9a

3 1.0 INNLEDNING "Plan for elevenes psykososiale miljø i grunnskolene i Steinkjer" er å anse som skolenes tiltaksplan mot mobbing og krenkende atferd. Skolenes planfestede og systematiske arbeid for å forebygge, avdekke og håndtere krenkende atferd/mobbing forstås som et antimobbeprogram. "Plan for elevenes psykososiale miljø i grunnskolene i Steinkjer", herunder Prosedyre for å forebygge, avdekke og håndtere krenkende atferd/mobbing i skolen, erstatter skolenes eksisterende planer mot krenkende atferd/mobbing. Skolene skal ta utgangspunkt i denne planen når de konkretiserer skolenes systematiske arbeid i forhold til krenkende atferd/mobbing, jf. Opplæringsloven 9a-4. PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ I GRUNNSKOLEN I STEINKJER Prosedyre for å forebygge, avdekke og håndtere krenkende atferd/mobbing i skolen Årshjul for elevenes psykososiale miljø SKOLENES SYSTEMATISKE ARBEID = ANTIMOBBEPROGRAM DEL ÅRSHJUL FOR ELEVENES PSYKSOSIALE MILJØ Årshjul for elevenes psykososiale miljø skisserer tiltak som skolene skal gjennomføre i løpet av året. Den enkelte skole skal i tillegg sette inn egne tiltak relatert til elevenes psykososiale miljø. "Plan for elevenes psykososiale miljø i grunnskolene i Steinkjer", herunder årshjul, skal årlig gjennomgås, vedtas og evalueres i skolemiljøutvalget. 3

4 Lovverk: Steinkjer skole skal reagere på hvert tilfelle av mobbing som blir oppdaget. Alle barn har krav på å bli behandlet med respekt og omsorg. Jf. Opplæringsloven. 1-2, og alle barn har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring jfr. 9. a i Opplæringsloven. 1. Forebyggende arbeid Tiltak på skolenivå: Skolen sosiale læringstrapp "være sammen-trappa" ligger til grunn for sosiale læringsmål. Holdningsskapende arbeid, som utvikler sosial kompetanse, et positivt fellesskap og ansvar for hverandre er alle lærernes ansvar. Vi gjennomfører aktiviteter på tvers av klasser og trinn: - Internasjonal uke - Trivselsledere (en lærer har ansvaret) - Sangtreff - Aktivitetsdager - Ulike verksted - Fagdager - Samlingsstunder - Pustehullet - Aldersblandet organisering 4. og 5. trinn Kultur-Dag. Trivselsundersøkelse gjennomføres i trinn hver høst. Denne danner utgangspunkt for aktuelle tiltak. Elevundersøkelsen (udir) kjøres i tillegg for 7. trinn. Elevrådet skal være et viktig organ på skolen, deltakende og aktivt og som tas på alvor. Vi legger vekt på å ha det ryddig og pent rundt oss, med ei ryddeordning, der klassene har egne ryddeområder. Zippys venner (1. 4. klasse) Alle lærere tar ansvar for alle elever og griper inn når de observerer mobbing. De voksne skal være tydelige i forhold til akseptert atferd. Inspeksjonsrutiner: - tilstrekkelig med voksne ute - vikar også på inspeksjon ved fravær - Ruta går der mobbing gjerne kan forekomme - Enkeltlærere har et spesielt ansvar for elever som føler seg veldig utrygge Gode rutiner og god dialog med barnehagene, ved overgangen til barneskolen. Foreldremøter,- informasjon til foreldre om rutiner og undersøkelser. Tiltak på klassenivå: Holdningsskapende arbeid i alle fag, med undervisningsopplegg i Zippys venner. Ved oppstart hvert år, har vi den første uka, et spesielt fokus på klassemiljø/antimobbekampanje. (Voksne skaper vennskap) Det skal lages klasseregler og tipsplakater i alle klasser. Disse skal henges opp synlig i klasserommene. Mobbing blir regelmessig tatt opp i kontaktmøter (minimum 2 ganger pr. år) og foreldremøter (minimum 2 ganger pr. år). Kontaktlærere har ansvar for at disse blir gjennomført. Klassens time/ felles positive aktiviteter. Eks. den positive stol, hemmelig venn osv. 4

5 Tiltak i hjemmene: Skolen mener det er viktig at foresatte: snakker positivt om skolen, andre elever og foresatte møter på foreldremøter og samtaler på skolen er med på å bevisstgjøre elevene i forhold til hvordan man opptrer i et fellesskap foreldre utfordres i foreldremøte i fht. foreldres rolle i det forebyggende arbeidet mot mobbing Plan for det forebyggende arbeidet konkretiseres gjennom at det legges inn i skolens virksomhetsplan hvert år. 2. Hvordan oppdage mobbing? Tiltak på skole og klassenivå: Alle lærere, miljøterapeuter og assistenter har ansvar for å avdekke mobbing, om det skulle forekomme. Kontaktlærere, miljøterapeuter og administrasjonen har ansvar for å følge opp episoder. Lavest mulig nivå reagerer først. Bevisstgjøre elevene til å si ifra og være ærlige dersom de er vitne til mobbing Kontaktlærere har ansvar for at skolens trivselsundersøkelse gjennomføres minst en gang pr. år. Resultatet presenteres på foreldremøte. Kontaktmøter gjennomføres etter oppsatt plan. Ved mistanke om mobbing må miljø-terapeut kontaktes. Ta signaler om vondter, fravær og bevisst somling på alvor. Bruk av logg eller andre undersøkelser i klassen ved mistanke. Tiltak i hjemmene: Ta signaler om vondter, fravær og bevisst somling på alvor. Vær oppmerksom hvis ting ofte forsvinner, blir gjemt av andre elever Lytte til barna. Bevisstgjøre barna til å si ifra og være ærlige dersom de er vitne til mobbing Ta kontakt med kontaktlærer straks det er mistanke om mobbing av egne eller andres barn. Positiv holdning til å ta tak i utfordringen, også om barnet kan være en mobber. Da skal skole og heim samarbeide om sosial læring på en god måte. Dersom en elev opplever mobbing skal han/hun: Fortelle det til læreren sin eller andre voksne på skolen Snakke med foreldrene sine om det Fortelle om det til en medelev en stoler på Få tak i hjelp dersom du ser noen bli mobbet. 5

6 For å kunne avdekke mobbing: Det er viktig med dokumentasjon ved mobbesaker. Be foreldrene og den som blir mobbet om å ta vare på og gi skolen en kopi av: nett-mobbing sms er facebook og andre sosiale media (NB: 13 års aldersgrense for å være på slike media) Miljø-terapeut gjør undersøkelser på skolen for å avdekke hvem det er som mobber. Dokumentasjon er viktig for å kunne rydde opp i mobbingen. ÅRSHJUL FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ TID TILTAK HVORDAN ANSVAR GJENNOM Hele året I løpet av året Første møte i Skolemiljøutvalget. Foreldreaktiv skole 1. trinn (del 2) SEPTEM- BER Fokus på klasseledelse og systematisk arbeid relatert til psykososialt miljø. Lokal trivselsundersøkelse gjennomføres ved alle skolene minst en gang hvert år trinn Opplæring og informasjon til alle ansatte om prosedyrer for 9a og ordensreglement: Plan for elevenes psykososiale skolemiljø: Hva er et godt psykososialt miljø? Hva er krenkende atferd? Hva er terskelen for å gripe inn forebygging - handlingsplikt? Når skal skoleledelsen varsles? Gjennomgang av inspeksjonsordningen. Felles forståelse i personalet. Hvordan utøver vi? Hvilke spørsmål stiller vi elevene når det skjer krenkende atferd (bevisstgjøring av de ansatte)? Alle klasser: Elevene orienteres om 9a, ordensreglement og plan for elevenes psykososiale miljø. Refleksjon og bevisstgjøring rundt krenkende atferd. Gjennomgang av "Plan for elevenes psykososiale miljø i grunnskolene i Steinkjer", herunder årshjulet. Ev. revidere og vedta. 1.klasses foresatte blir informert om 9a, ordensreglementet og plan for elevenes læringsmiljø. Refleksjon og bevisstgjøring rundt krenkende atferd. Dele ut brosjyre om 9a. Til deg som er forelder klasses foresatte blir orientert om 9a, ordensreglementet og Plan for elevenes psykososiale miljø. Se over, forebyggende tiltak. Gjennom klassetrivsel.no, eventuelt egne. Planleggingstid før skolestart. Planleggingstid før skolestart. /alle ansatte /miljøterapeuter FØRT Hele året I løpet av november Uke 33 Uke 33 Klassemøter Kontaktlærer Uke trinn: Foreldreaktiv skole 8. trinn (2) / kontaktlærer / kontaktlærer Sept-okt 15 6

7 OKTOBER APRIL/MAI MAI/JUNI JUNI Gjennomgang av 9a, ordensreglement og plan for elevenes læringsmiljø i elevrådet, FAU og skolemiljøutvalg. Refleksjon og bevisstgjøring rundt krenkende atferd. Møter / kontaktlærer elevråd Sept-okt 15 Elevundersøkelsen trinn gjennomføres. Digital unders. uke Resultater fra elevundersøkelsen (Udir) og lokale trivselsundersøkelser drøftes i personalet, elevrådet, FAU og skolemiljøutvalget. Plan for oppfølging av elevundersøkelse og trivselsundersøkelser på alle trinn i samarbeid med miljøterapeutene. Møter med personalet, elevrådet, FAU og skolemiljøutvalg Kontaktlærer e og miljøterapeut Uke 46-47, 2015 Neste års 1.trinn: Bygge relasjoner/bli kjent (foreldre) Neste års 8. trinn: Bygge relasjoner/bli kjent (foreldre) Evaluering av "Plan for elevenes psykososiale miljø i grunnskolene i Steinkjer", herunder "Årshjul for elevenes psykososiale miljø". Ev. revidere og vedta nytt årshjul. Status for arbeid med elevenes psykososiale miljø gjøres i skolens tilstandsrapport som legges til grunn for Kvalitetsmelding for skole. Foreldreaktiv skole 1. trinn (1) Foreldreaktiv skole 8. trinn (1) Skolemiljøutvalget. Skolens tilstandsrapport ene / kontaktlærer / kontaktlærer Sendes oppvekstsjef innen Miljøuka Ulike aktiviteter på tvers av trinnene og hele skolen /alle ansatte 3.0 FORMÅL Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. Opplæringsloven 9a-1, Generelle krav: Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psyksosialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Plan for elevenes psykososiale miljø i grunnskolene i Steinkjer skal sikre at alle skoler arbeider systematisk med å forebygge, avdekke og håndtere mobbing og annen krenkende atferd, jf. intensjonene i Opplæringsloven. Elever i skolene i Steinkjer skal ikke bli utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold, rasisme eller utestenging på skolen og skoleveien. Krenkende atferd er en fellesbetegnelse på alle former for atferd som uoverlagt eller tilsiktet rammer andre mennesker fysisk eller psykisk. Krenkende atferd kan skje som enkelthandlinger eller gjentatt. Krenkende atferd er handling som utføres uten respekt for den andres integritet. Mobbing er når en person, gjentatte ganger og over tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer. Det er en negativ eller aggressiv handling når noen med vilje påfører en annen person skade eller smerte ved fysisk kontakt, ved ord eller på andre måter. For å 7

8 kunne bruke betegnelsen mobbing skal det også være en viss ubalanse i makt- og styrkeforholdet: Den som blir utsatt for de negative handlingene, har vanskelig for å forsvare seg og er noe hjelpeløs overfor den eller de som plager ham eller henne. Etter denne definisjonen, som også blir brukt internasjonalt, er mobbing kjennetegnet av disse tre kriteriene: 1) Det dreier seg om aggressiv eller ondsinnet adferd, som 2) gjentar seg og varer ved over en viss tid 3) i en mellommenneskelig relasjon som er preget av en viss ubalanse i styrke- eller maktforholdet. Mobbing inntreffer ofte uten noen åpenbar provokasjon fra offeret si side. Loven omfatter både direkte mobbing, med etter måten åpne angrep på offeret, og indirekte mobbing, med sosial isolering og utestenging fra gruppa. Diskriminering innebærer at en person blir dårligere behandlet eller trakassert, for eksempel på grunn av kjønn, funksjonsdyktighet, trosbekjennelse, hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse. Diskriminering kan både være direkte og indirekte. Rasisme omfatter diskriminering på grunnlag av «rase», hudfarge eller nasjonalt eller etnisk opphav. Det er den enkelte elevs subjektive opplevelse av å bli krenket som er utgangspunktet for skolens anvendelse av opplæringsloven 9a-3. Steinkjer kommune legger vekt på: at det arbeides kontinuerlig, langvarig og systematisk med elevenes psykososiale miljø at skolen, elevene og foresatte samarbeider om det forebyggende og holdningsskapende arbeidet at tydelig ledelse er en forutsetning for å forebygge, avdekke og håndtere krenkende ord og handlinger at alle ansatte ved skolen har en handlingsplikt til å undersøke, varsle og gripe inn dersom de får kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende atferd at tiltak ved den enkelte skole og et godt samarbeid er avgjørende for å lykkes i arbeidet med å utvikle et godt psykososialt miljø for elevene Denne planen skal bidra til at elevene i Steinkjer kommune opplever et trygt og godt psykososialt miljø. 3.1 ANSVAR ved den enkelte skole er ansvarlig for at prosedyrene gjøres kjent og følges. Den enkelte ansatte skal: delta aktivt i skolens systematiske arbeid for å fremme et godt psykososialt miljø 8

9 straks melde fra til rektor når krenkende atferd/mobbing varsles eller avdekkes bistå med undersøkelser bistå med kartlegging og analyse av det psykososiale miljøet, samt lojalt følge opp skolens tiltak for å bedre det psykososiale miljøet herunder tiltak knyttet til enkeltvedtak ihht. Opplæringsloven 9a-3 9

10 DEL PROSEDYRER 9A-3 Opplæringsloven 9a-3 Det psykososiale miljøet: Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn. Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak. Steinkjer kommune har utarbeidet og innført Prosedyre for å forebygge, avdekke og håndtere krenkende atferd/mobbing i skolen, gjeldende fra Prosedyren er delt inn i tre hoveddeler: 1) Forebygging og avdekking av mobbing/krenkende atferd (pkt. 3.1) 2) Hvordan håndterer ansatte mobbing mellom elever? (pkt. 3.2) - Mal for å løse mobbesaker 3) Hvordan håndterer ansatte det når lærer/annen ansatt mobber/krenker elev(er)? (pkt. 3.3) Selve prosedyren framkommer i tabeller med overskriftene underemne, handling og ansvarlig. Lovteksten er også gjengitt. Øvrig tekst har som formål å konkretisere og utdype prosedyren. 4.1 FOREBYGGE OG AVDEKKE KRENKENDE ATFERD/MOBBING 9a-3 Det psykososiale miljøet: Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. 9a-4 Systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane (internkontroll): Skolen skal aktivt drive eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av dette kapitlet blir oppfylte. Skoleleiinga har ansvaret for den daglege gjennomføringa av dette. Arbeidet skal gjelde det fysiske så vel som det psykososiale miljøet. 10

11 I Steinkjer-skolene innebærer dette blant annet: Tydelig og involvert skoleledelse Fokus på tydelig klasse-/læringsledelse Gode rutiner for tilsyn/inspeksjon Systematisk internkontroll og dokumentasjon av elevenes psykososiale miljø Elev- og foreldremedvirkning gjennom rådsorganer som elevråd, foreldreråd/ foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) og skolemiljøutvalget (SMU). Fokus på gode relasjoner mellom aktørene i skolen. Et kontinuerlig arbeid skal forstås som systematisk arbeid som fremstår som en rød tråd i skolens arbeid og drives gjennom hele skoleåret uavhengig av om situasjoner oppstår. Det systematiske arbeidet skal være gjennomtenkt og planmessig. Skolens systematiske arbeid konkretiseres i "Årshjul for elevenes psykososiale miljø", jf. pkt har ansvaret for oppfølging av skolens systematiske og kontinuerlige arbeid. har også ansvar for at denne planen gjøres kjent for alle parter i skolemiljøet og blir et "levende" og dynamisk plandokument. 11

12 Fra Prosedyre for å forebygge, avdekke og håndtere krenkende atferd/mobbing i skolen hoveddel 1 (gjeldende fra ): UNDEREMNE HANDLING ANSVARLIG Forebygge krenkende atferd/mobbing Kartlegging av skolemiljø/internkontroll, jf. Opplæringsloven 9a-4. Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Steinkjer kommune Inspeksjon Alle skoler skal arbeide systematisk for å forebygge krenkende atferd/mobbing. - Tydelige voksne: Tydelige grenser for akseptabel atferd, faglig og emosjonell støtte til elever, grundig tilsyn med elevene i timene og friminuttene, jf. Helhetlig arbeid med læringsmiljø. - 9a-4 Internkontroll - Skolemiljøutvalg, elevinvolvering - Ansatte har god kompetanse om krenkende atferd/mobbing og prosedyrer for å håndtere dette. Alle skoler skal årlig kartlegge elevenes skolemiljø/klassemiljø Egne trivselsundersøkelser Elevundersøkelsen (7. og 10. trinn er obligatorisk) Observasjon/kartleggingsmateriell Elevsamtaler Klassemøter med mobbing/krenkende atferd som tema * kan delegere utforming og praktisk gjennomføring. Årlig gjennomgang av felles, kommunalt ordensreglement for elever, foresatte og ansatte. Årlig gjennomgang av utfyllende ordensreglement, jf. Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Steinkjer kommune 3, 7-6, 7-7, 7-9, Skolen må ha gode rutiner for inspeksjon, samt holde seg godt orientert om hvordan elevene har det på skoleveien/-bussen. Alle ansatte *, kontaktlærere, alle ansatte 4.2 HVORDAN HÅNDTERER ANSATTE KRENKENDE ATFERD/MOBBING MELLOM ELEVER? Opplæringsloven 9a-3 Det psykososiale miljøet, 2. avsnitt:: Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn. 12

13 4.2.1 Handlingsplikt Alle ansatte ved skolen har en handlingsplikt som består av: Plikt til å gjøre undersøkelser raskt Plikt til å varsle rektor, jf. skjema for henstilling (vedlegg 1) Plikt til å gripe inn Oppfylles ikke handlingsplikten, kan ansatte straffes med bøter eller fengsel i inntil 3 måneder, jf. opplæringsloven 9a-7. Avdekking kan være at ansatte, elever eller foresatte melder fra om hendelser om at noen opplever krenkende ord eller handlinger. Skolen skal sikre at elevens subjektive opplevelse kommer frem, og at tiltak settes i gang så raskt som mulig. Dette må dokumenteres. Når en ansatt avdekker krenkende atferd hos elever, skal rektor varsles (skjema for henstilling, vedlegg 1). Dette er en handlingsplikt som gjelder alle ansatte. Foresatte kan også bruke skjemaet. Dersom foresatte eller elever kommer med muntlig bekymring/henstilling, skal mottaker av meldingen fylle ut henstillingsskjema og levere til rektor. 9a-3 Det psykososiale miljøet, 3. avsnitt: Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak. Enkeltvedtak: Ved henvendelse (muntlig/skriftlig) fra elever/foresatte om forhold knyttet til det psykososiale miljøet, skal det fattes enkeltvedtak når elev/foresatt ber om det eller når det settes inn tiltak som er inngripende for den eleven det gjelder. Skolen plikter å informere om elevens/foresattes rett til enkeltvedtak. Ved varsling fra ansatte om kunnskap om eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger, skal rektor etter undersøkelse avgjøre om det skal fattes enkeltvedtak. Dersom det settes inn tiltak som er inngripende for den eleven det gjelder, må det fattes enkeltvedtak. Enkeltvedtak kan påklages til fylkesmannen. Fra Prosedyre for forebygging, avdekking og håndtering av krenkende atferd/mobbing i skolen hoveddel 2 (gjeldende fra ): UNDEREMNE HANDLING ANSVARLIG Henstilling 9a-3 9a-3 Undersøkelse/ observasjon Den som oppdager/får melding om mobbing melder fra til rektor, jf. handlingsplikten. Skjema for henstilling.. benyttes hvis elev/foresatte/ råd/utvalg ber om tiltak. Undersøkelser og observasjon for å skaffe informasjon, jf. handlingsplikten. Alle ansatte Alle ansatte, rektor 13

14 Fra Prosedyre for forebygging, avdekking og håndtering av krenkende atferd/mobbing i skolen hoveddel 2 (gjeldende fra ): UNDEREMNE HANDLING ANSVARLIG Samtaler, mobbet Samtaler, foresatte mobbet Samtaler, mobber Samarbeidsavtaler Samtale, foresatte mobber Enkeltvedtak ihht. 9a-3 Sanksjoner Dokumentasjon Oppfølging Intern/ekstern bistand Alt. opplæringstilbud Oppl.l. 8-1 MAL FOR Å LØSE MOBBESAKER Samtaler med den som er blitt plaget for å skaffe informasjon og gi støtte. Husk at en som er blitt mobbet, som regel underdriver. Samtale med foreldrene til den som er plaget. Samtale med den som mobber. Selv om det er flere som mobber, må dere snakke med én om gangen. Hensikten med samtalen er å gi beskjed om at mobbingen er uakseptabel og må stoppe umiddelbart. Dere inviterer så til samarbeid for å få slutt på mobbingen, gjør avtaler om hva som skal skje, og setter opp en ny samtale. Samtale med mobbernes foreldre hver for seg. Dersom foreldrene ønsker det, kan dere snakke med flere samtidig. Ikke la foreldrene selv ordne opp i elevgruppa. avgjør om det skal fattes enkeltvedtak når ansatte har oppdaget krenkelser/mobbing. Elev/foreldre kan også be om at skolen gjør noe. Da må rektor fatte et enkeltvedtak. Sett inn sanksjoner overfor de som mobber dersom det er nødvendig. Sanksjonene skal dokumenteres, jf. Ordensreglement (tillatte sanksjoner). Mobbesituasjonen følges inntil den opphører helt. Alle har rett til å kunne gå på skolen sammen og oppleve sosial tilhørighet og trygghet, jf. Opplæringsloven 9a-1. Søk råd og hjelp om nødvendig. Bruk tilgjengelig ekspertise: miljøterapeut, PP-tjenesten eller andre ressurspersoner i kommunen. Søk ekstern hjelp om det lokale apparatet trenger assistanse. Hvis iverksatte tiltak innenfor skolens rammer ikke fører til at krenkende atferd/mobbing opphører, skal det i samråd med foresatte og hjelpeinstanser vurderes om det er nødvendig med alternative tiltak i forhold til den som krenker/mobber. Kontaktlærer, jf. Oppl.loven 8-2, 2. ledd Kontaktlærer, jf. Oppl.loven 8-2, 2. ledd Kontaktlærer/ rektor i samråd med oppvekstsjef Erstatningshjemmel og delt bevisbyrde Det blir fra 1. august 2013 lovfestet en uttrykkelig erstatningshjemmel i opplæringslovens kap. 9a om skolemiljø. Erstatningshjemmelen gjelder saker om psykososialt skolemiljø, og ikke saker om fysisk skolemiljø. Det er tilstrekkelig at eleven legger frem opplysninger som gir grunn til å tro at skoleeieren er å bebreide. Dersom dette gjøres av eleven, går bevisbyrden over på skoleeieren som må bevise at den har etterlevd regelverket på området og ikke er å bebreide. Bevisbyrden går altså underveis over på skadevolderen, dvs. skoleeieren. Endringen medfører at terskelen for en elev til å gå til erstatningssak i et tilfelle av brudd på regelverket om psykososialt skolemiljø blir noe lavere. I opplæringsloven 9a-7 blir det fra 1. august 2013 en fem års foreldelsesfrist i straffesaker om psykososialt skolemiljø etter opplæringslovens kap. 9a. Fristen har hittil vært to år. 14

15 9a-7, 3. ledd (nytt fra ): Fristen for forelding er fem år for brot på reglar i dette kapitlet som gjeld psykososialt skolemiljø. Elles gjeld reglane i straffelova om opphør av straff ved forelding. 9a-8 Erstatningsansvar og bevisbyrde (nytt fra ): Reglane i skadebotlova kapittel 2 gjeld for saker om psykososialt skolemiljø etter reglane i dette kapitlet. Hvis det i saker etter første ledd ligg føre tilhøve som gir grunn til å tro at skoleeigar ikkje har følgt opp reglane i eller i medhald av opplæringslova kapittel 9a om psykososialt skolemiljø, skal dette leggjast til grunn med mindre skoleeigaren gjer noko anna truleg. 4.3 HVORDAN HÅNDTERER ANSATTE DET NÅR LÆRER/ANNEN ANSATT KRENKER/ MOBBER ELEV(ER)? Fra Prosedyre for å forebygging, avdekking og håndtering av krenkende atferd/mobbing i skolen hoveddel 3 (gjeldende fra ): UNDEREMNE HANDLING ANSVARLIG Oppdage/avdekke Opplæringsloven 9a Dersom det oppdages at en ansatt med ord eller handlinger trakasserer eller mobber enkeltelever eller grupper av elever, skal det straks meldes fra til rektor, jf. handlingsplikten. Dersom rektor med ord eller handlinger trakasserer eller mobber enkeltelever eller grupper av elever, skal det straks meldes fra til oppvekstsjefen, jf. handlingsplikten. Det er elevens subjektive opplevelse av å bli krenket som skal legges til grunn for meldingen. har personalansvaret for de ansatte i skolen og er ansvarlig for å følge opp alle klager. må behandle alle klagesaker om trakassering fra de voksne ihht. Opplæringsloven 9a (jf. Prosedyre for oppfølging av 9a i Opplæringsloven) og i tillegg som en personalsak ihht. gjeldende lover, avtaleverk og reglementer. Den som oppdager/ avdekker det 15

16 En rektor som.. legger til rette for at vennskap og mobbing systematisk settes på dagsorden/aktualiseres i personalet kan lov og prosedyrer knyttet til 9a utviser respekt og ydmykhet i møte med elever og foreldre/foresatte tar handlingsplikten på alvor dokumenterer og tar "den vanskelige samtalen".. tar aktivt ansvar hvis ansatte krenker elever. (møte ) NYTTIGE LINKER: Utvikling av sosial kompetanse. Veileder for skolen. Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og leder i grunnskolen VEDLEGG: SKJEMA FOR HENSTILLING IHHT. OPPLÆRINGSLOVEN 9a 2, 9a 3, 9a 4 UDIR: MAL FOR VEDTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVEN 9a 3 16

17 SKJEMA FOR HENSTILLING I HENHOLD TIL OPPLÆRINGSLOVENS 9a 2, 9a 3 OG 9a 4 Dette skjemaet er til bruk dersom elever, foreldre/foresatte, råd og utvalg ber om tiltak etter Opplæringslovens 9a-2, 9a-3 og 9a-4. Opplæringslova 9A Henstillingen gjelder: Fysisk miljø, 9a-2 Psykososialt miljø, 9a-3 Skolens systemrettede arbeid, 9a-4 Henstillingen gjelder på vegne av: navn på elev eller klasse/gruppe Nærmere beskrivelse av aktuelle forhold/hendelse: Underskrift: 17

18 Forslag til rektor: Mal for vedtak etter opplæringsloven 9a-3 (Utdanningsdirektoratet) Tiltak for elevens psykososiale skolemiljø Elevens navn og fødselsår Jeg viser til møtet / brevet ditt / henstillingen som ble sendt.. (dato), hvor det kom fram at Vedtak Her må du fylle inn om retten er oppfylt, tiltak, varighet, ansvarlige og evaluering. I tillegg bør du si noe om dialogen med foreldrene. - Retten: Du må eksplisitt opplyse om retten til et godt psykososialt miljø er oppfylt eller ikke. - Tiltak: Du må beskrive de tiltakene som du bestemmer skal settes inn eller hvorfor du ikke setter inn tiltak. - Varighet: Du må opplyse om hvor lenge enkeltvedtaket skal gjelde. - Ansvarlig for oppfølging: Du må opplyse om hvem som er ansvarlig for å følge opp enkeltvedtaket. - Evaluering: Du må si noe om når og hvordan tiltakene skal evalueres; om de virker eller ikke. - Kontakt med foreldrene: Du bør beskrive hvordan skolen vil legge til rette for en fortløpende dialog med foreldrene om hvordan elevens skolesituasjon utvikler seg, og om hvordan tiltakene virker. Bakgrunn for saken Her skriver du inn hva som er fakta i saken. Bakgrunnen kan for eksempel være - henstilling om tiltak fra foreldrene - undersøkelser skolen har gjennomført - hendelser på skolen eller skoleveien Begrunnelse Du må begrunne hvorfor skolen setter inn tiltakene, og hvorfor akkurat disse tiltakene er valgt. Dersom du velger å ikke sette inn tiltak, må du begrunne hvorfor. Hvis du velger andre tiltak enn de foreldrene ber om, må du begrunne hvorfor. Rettslig grunnlag for vedtaket Vi foreslår at du beskriver det rettslige grunnlaget slik: I opplæringsloven 9a-1 står det: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Opplæringsloven 9a-3 tredje ledd fastslår: 18

19 Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak. Klageadgang Vi foreslår at du beskriver klageadgangen slik: Du kan klage på dette vedtaket. Hvis du vil klage, er fristen tre uker fra du har mottatt vedtaket. Klagen må være skriftlig og du må begrunne hvorfor du vil klage. Du sender klagen til skolen ved rektor, med kopi til Fylkesmannen i fylket ditt. Dersom skolen ikke er enig i klagen din, vil vi sende den til Fylkesmannen i fylket, som er endelig klageinstans. Hvis du mener tiltakene vi har satt i gang ikke fungerer, kan du ikke klage, men du kan be om at vi setter i gang nye tiltak. Du har, med noen unntak, rett til å se dokumentene i saken. Dersom du allerede har fått alle dokumentene i saken, skal skolen opplyse om det. Du kan la en advokat eller en annen fullmektig bistå og representere deg på alle trinn i saken. En annen fullmektig kan være en hvilken som helst myndig person eller en organisasjon som du er medlem av. Tiltak som angår elevens psykososiale miljø, er et enkeltvedtak, noe som betyr at det er regelverket i forvaltningsloven 2 som gjelder. Fristen for å klage er bestemt i forvaltningsloven 28 og 29. Regelverket for å se dokumenter i saken finner du i forvaltningsloven 18 og 19. Forvaltningsloven 12 sier at du kan bruke en fullmektig. Hilsen (signatur) 19

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ I GRUNNSKOLENE I STEINKJER fra skoleåret 2013-2014

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ I GRUNNSKOLENE I STEINKJER fra skoleåret 2013-2014 PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ I GRUNNSKOLENE I STEINKJER fra skoleåret 2013-2014 Oppfølging av Opplæringsloven Kapittel 9a. Planen bygger på og gjengir deler av Prosedyre for å forebygge, avdekke

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lindesnesskolen skoleåret 2012/2013 0 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 2 2. Definisjoner på krenkende adferd og handlinger... 3 3. Forebyggende og holdningsskapende

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Des. 2013. 1 Innhold Plan for elevenes psykososiale skolemiljø... 1 Lyngdalsskolen... 1 1. Formål... 3 4. Avdekking... 5 5. Håndtering... 6 6. Kontinuerlig,

Detaljer

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø 17.04.13 1 Formål Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ I GRUNNSKOLENE I NAMSOS

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ I GRUNNSKOLENE I NAMSOS PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ I GRUNNSKOLENE I NAMSOS Oppfølging av Opplæringsloven Kapittel 9a. Planen bygger på og gjengir deler av Prosedyre for å forebygge, avdekke og håndtere krenkende atferd/mobbing

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ I GRUNNSKOLENE I STEINKJER Egge barneskole skoleåret

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ I GRUNNSKOLENE I STEINKJER Egge barneskole skoleåret PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ I GRUNNSKOLENE I STEINKJER Egge barneskole skoleåret 2016-2017 Oppfølging av Opplæringsloven Kapittel 9a. Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 DEL 1... 3 2.0 ÅRSHJUL FOR ELEVENES

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i askerskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i askerskolen Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i askerskolen Foto: Bård Gudim Innhold: 1 Formål side 3 2 Innledning side 3 3 Forebygging og holdningsskapende arbeid side 4 4 Avdekking side 5 5 Håndtering

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Moelv ungdomsskole 2012-2013 1 Innholdsfortegnelse MÅL:... 2 Handlingsplanen er laget med utgangspunkt i Opplæringsloven, kapittel 9 og veilederen til denne:

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-1 og 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen 1 Innhold 1. Formål... 3 2. Definisjoner på krenkende adferd og handlinger... 4 3. Forebyggende og holdningsskapende arbeid... 5 4. Avdekking...

Detaljer

PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE

PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE På Åstveit skole er vi opptatt av trygghet, trivsel og tilhørighet. Formål Åstveit skole forplikter seg til å arbeide for at våre elever

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING OG DISKRIMINERING. Slåtthaug skole

TILTAKSPLAN MOT MOBBING OG DISKRIMINERING. Slåtthaug skole TILTAKSPLAN MOT MOBBING OG DISKRIMINERING Slåtthaug skole Kunnskapsdepartementet har gitt ut en veileder som beskriver hva skolen forplikter seg til for å sikre elevene et godt arbeidsmiljø. I denne sammenhengen

Detaljer

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø Oslo kommune Utdanningsetaten Skøyenåsen skole Revidert 15.02.17 splan for et trygt, godt og inkluderende miljø MÅL: Antall elever på Skøyenåsen skole som uttrykker at de blir mobbet 2-3 ganger i måneden

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Stor-Elvdal kommune

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Stor-Elvdal kommune Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Stor-Elvdal kommune Innhold 1 Formål... 3 2 Innledning... 3 Definisjoner på krenkende ord og handlinger... 4 3 Forebyggende og holdningsskapende arbeid...

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Definisjoner 5. Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? 6. Hva er digital mobbing? 8. A. Forebyggende og holdningsskapende arbeid 8. B.

Definisjoner 5. Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? 6. Hva er digital mobbing? 8. A. Forebyggende og holdningsskapende arbeid 8. B. - 2 - Innholdsfortegnelse Formål 4 Definisjoner 5 Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? 6 Hva er digital mobbing? 8 A. Forebyggende og holdningsskapende arbeid 8 B. Avdekking 10 C. Håndtering og sanksjoner

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

Strategiplan for godt psykososialt skolemiljø ved Montessoriskolen i Stavanger

Strategiplan for godt psykososialt skolemiljø ved Montessoriskolen i Stavanger Strategiplan for godt psykososialt skolemiljø ved Montessoriskolen i Stavanger Innholdsfortegnelse Formål 4 Definisjoner 5 Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? 6 Hva er digital mobbing? 8 A. Forebyggende

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Revidert august 2011 1 Formål

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ - forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ - forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ - forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA Handlingsplan mot mobbing, rev.01.09.2014 Planen er under utarbeiding og vil bli revidert i løpet av skoleåret i samarbeid med FAU og skolens ledelse. Det er likevel et verktøy som skal tas i bruk fra

Detaljer

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing Godkjent av driftsstyret 3.6.2013 Handlingsplan mot mobbing Skoleåret 2013-2017 Innledning Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt klasse- og skolemiljø uten mobbing Elever som føler seg mobbet

Detaljer

PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE. Gjelder fra mai 2013.

PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE. Gjelder fra mai 2013. PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE Gjelder fra mai 2013. 1 Innholdsfortegnelse Nulltoleranse mot mobbing s 3 Definisjon av mobbing s 4 Digital mobbing s 5 Faresignaler s 6 Kartlegging s 7 Forebyggende tiltak

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Kampen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Kampen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Kampen skole HANDLINGSPLAN 9A Rutinebeskrivelse for arbeid med elevenes psykososiale miljø Innhold: 1. Forord 2. Opplæringslovens 9-a 3 3. Begrepsavklaring definisjoner -

Detaljer

Prosedyrer Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes skolemiljø

Prosedyrer Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes skolemiljø Prosedyrer Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes skolemiljø Gyldig fra: 01.08. 2017 ut skoleåret 2018/2019. Evalueres før skoleåret 2019/2020. Godkjent av: Opplæringssjef Margunn Blix Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Handlingsplan for et godt psykososialt skolemiljø

Handlingsplan for et godt psykososialt skolemiljø Handlingsplan for et godt psykososialt skolemiljø Revidert 28.10.16 Skole Telefon: 33 17 10 00 Postadresse: Postboks 2020, 3255 Larvik postmottak@larvik.kommune.no Telefaks: 33 17 10 01 Fakturaadresse:

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ VED STORE BERGAN SKOLE

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ VED STORE BERGAN SKOLE HANDLINGSPLAN FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ VED STORE BERGAN SKOLE INNHOLD Del 1:... 2 Forord... 2 Formål... 3 Innledning... 4 Definisjoner... 4 Mobbing... 4 Utestenging... 4 Vold... 4 Rasisme... 4 Diskriminering...

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole Nysgjerrig Motivert Ungdom - der kunnskap er viktig! Plan for et godt læringsmiljø ved 2015-2019 Alle elever på har rett på et trygt og godt læringsmiljø. Skolen er forpliktet til å drive et godt forebyggende

Detaljer

Plan for å sikre elevene. et godt psykososialt miljø. Harstad skole

Plan for å sikre elevene. et godt psykososialt miljø. Harstad skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø på Harstad skole Utarbeidet juli 2013 (siste versjon 01.09.13) 1 1. Formål Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar

Detaljer

Arbeid med det psykososiale miljøet. Byåsen skole

Arbeid med det psykososiale miljøet. Byåsen skole Arbeid med det psykososiale miljøet Byåsen skole Forord Et godt psykososialt miljø og et godt læringsmiljø forebygger mobbing. Vi på Byåsen skole arbeider systematisk og kontinuerlig med å kunne tilby

Detaljer

godt stedt g1111odt sted å være

godt stedt g1111odt sted å være PROSEDYRE ved 1: mistanke om krenkende atferd 2: krenkende atferd Et verktøy i ar eidet med å gjøre Levang godt stedt g1111odt sted å være Levanger kommune Sist revidert: okt. 2014 1 Innhold 2 FORORD...

Detaljer

Skolemiljøplan for skolene i Sør-Odal. En plan for å sikre elevene i Sør-Odal et godt psykososialt miljø

Skolemiljøplan for skolene i Sør-Odal. En plan for å sikre elevene i Sør-Odal et godt psykososialt miljø Skolemiljøplan for skolene i Sør-Odal En plan for å sikre elevene i Sør-Odal et godt psykososialt miljø 1. Formålet med planen Skolemiljøplanen er utarbeidet for å hjelpe skolene i arbeidet med å følge

Detaljer

FEVIK SKOLE. Sosial handlingsplan. Handlingsplanen revideres hvert år i april.

FEVIK SKOLE. Sosial handlingsplan. Handlingsplanen revideres hvert år i april. FEVIK SKOLE Sosial handlingsplan Handlingsplanen revideres hvert år i april. 1 Fevik skoles sosiale handlingsplan bygger på tre prinsipper: 1. Aktiviteter for å fremme et godt psyko-sosialt læringsmiljø

Detaljer

PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ FOR ALLE ELEVER I ØSTRE TOTEN KOMMUNE

PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ FOR ALLE ELEVER I ØSTRE TOTEN KOMMUNE 2017 PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ FOR ALLE ELEVER I ØSTRE TOTEN KOMMUNE 1 Tegning fra Vilberg skole Vedtatt i BOOutvalget DATO Plan for et trygt og godt skolemiljø for elevene i Østre Toten kommune

Detaljer

Skolenes arbeid med psykososialt miljø Grethe Hovde Parr

Skolenes arbeid med psykososialt miljø Grethe Hovde Parr Skolenes arbeid med psykososialt miljø Grethe Hovde Parr Overordnet bestemmelse Opplæringsloven 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og videregående skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 i Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 1 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 1 1.2 Forankring... 1 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Alle elever og ansatte på Hauketo skole skal oppleve et godt læringsmiljø uten å bli utsatt for krenkende atferd eller mobbing.

Alle elever og ansatte på Hauketo skole skal oppleve et godt læringsmiljø uten å bli utsatt for krenkende atferd eller mobbing. Handlingsplan mot krenkende atferd på Hauketo skole Mål: Mål: Alle elever og ansatte på Hauketo skole skal oppleve et godt læringsmiljø uten å bli utsatt for krenkende atferd eller mobbing. Alle elever

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3 HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3 EIKELI VIDEREGÅENDE SKOLE Skoleåret 2011-2012 Innholdsfortegnelse Handlingsplanen del 1 1a) Det rettslige grunnlaget 1b) Skolens visjoner

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

Hvor dan kan skolemiljøutvalget bidr a til at kapittel 9a i opplæringsloven blir oppfylt?

Hvor dan kan skolemiljøutvalget bidr a til at kapittel 9a i opplæringsloven blir oppfylt? Hvor dan kan skolemiljøutvalget bidr a til at kapittel 9a i opplæringsloven blir oppfylt? Kapittel 9a i opplæringsloven kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov. I 9a 1 er de generelle kravene i loven

Detaljer

Plan for elevenes skolemiljø

Plan for elevenes skolemiljø Plan for elevenes skolemiljø Lyngdalsskolen September 2017 1 Innhold 1. Formål... 3 2. Definisjoner på krenkende adferd og handlinger... 4 3. Forebyggende og holdningsskapende arbeid... 5 4. Avdekking...

Detaljer

Handlingsplan for godt skolemiljø.

Handlingsplan for godt skolemiljø. Handlingsplan for godt skolemiljø. Opplæringsloven 9a Dette heftet er laget for å gi en oversikt over hvordan skolene i Kongsberg kommune tilrettelegger for å etterkomme bestemmelsene som er gitt i Opplæringslovens

Detaljer

II HVORDAN AVDEKKE MOBBING?...8

II HVORDAN AVDEKKE MOBBING?...8 Revideres hvert år i personalet Sist revidert høst 2012 1 Innhold...1 Innledning...3 Mål:...5...5 DEL I FOREBYGGENDE TILTAK:...5 Tiltak på skolenivå:...5 Tiltak på klassenivå...6 Tiltak på individnivå:...7

Detaljer

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7 1 Innhold 1. Forord fra rektor s. 3 2. Bakgrunn og definisjoner s. 4 3. Avdekking av mobbing s. 5 4. Problemløsning av mobbesaker s. 7 5. Forebygging av mobbing s. 8 6. Kontinuitet s. 9 2 1. Forord fra

Detaljer

Overordnet handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd

Overordnet handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd Overordnet handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd Vedtatt av kommunestyret i Holmestrand 13.6.2018 Gyldighetsområde og varighet Denne planen har overordnet gyldighet for samtlige kommunale skoler

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø ved Haukås skole

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø ved Haukås skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø ved Haukås skole Innhold: 1. Formål. side 2 2. Definisjoner. side 3 3. Holdningsskapende og forebyggende arbeid.. side 4 4. Avdekking. side 5 5. Håndtering..

Detaljer

PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ

PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Vedtatt i HOK 27.11.2018 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2.0 LÆRINGSMILJØ...

Detaljer

Plan mot mobbing/krenkende atferd Bergen Katedralskole

Plan mot mobbing/krenkende atferd Bergen Katedralskole Plan mot mobbing/krenkende atferd Bergen Katedralskole Elevene ved Bergen Katedralskole skal ikke utsettes for mobbing eller annen krenkende atferd. Ifølge Opplæringslovens 9a-1 har elevene krav på eit

Detaljer

Godkjent dato: Kenneth Arntzen

Godkjent dato: Kenneth Arntzen Avdeling for oppvekst Prosedyrenavn: Prosedyre for å forebygge, avdekke og håndtere krenkende atferd/mobbing i skolen, jf. Opplæringsloven 9A. Prosedyre nr: Godkjent av: Kenneth Arntzen Godkjent dato:

Detaljer

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring. FORMÅL Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring. Dette følger av opplæringsloven 9a-2. Med psykososialt

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø. Christi Krybbe skoler

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø. Christi Krybbe skoler Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Christi Krybbe skoler 1 1. Formål Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 «Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKOLENE I MARNARDAL Øyslebø oppvekstsenter Skole / SFO HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HVA ER MOBBING? Mobbing er negative handlinger som utføres gjentatte ganger over tid av en eller flere personer, og er rettet

Detaljer

Elevene sitt psykososiale arbeidsmiljø, mobbing og andre brudd på opplæringsloven 9a-3. Sentrum skole. Meldeskjema og tiltaksplan

Elevene sitt psykososiale arbeidsmiljø, mobbing og andre brudd på opplæringsloven 9a-3. Sentrum skole. Meldeskjema og tiltaksplan Elevene sitt psykososiale arbeidsmiljø, mobbing og andre brudd på opplæringsloven 9a-3 Sentrum skole Meldeskjema og tiltaksplan Bakgrunn: Opplæringsloven 9a-3: Det psykososiale arbeidsmiljøet. Skolen skal

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Moelv ungdomsskole 2011-2012 1 Innholdsfortegnelse MÅL:... 2 Handlingsplanen er laget med utgangspunkt i Opplæringsloven, kapittel 9 og veilederen til denne:

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing, rasisme diskriminering og vold ved Den norske skolen, Malaga

Handlingsplan mot mobbing, rasisme diskriminering og vold ved Den norske skolen, Malaga Handlingsplan mot mobbing, rasisme diskriminering og vold ved Den norske skolen, Malaga DNS Malaga aksepterer ikke mobbing, rasisme, diskriminering og vold. 1. Skolen skal ved forebyggende tiltak forhindre

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Sveberg skole 2012 Handlingsplan mot mobbing Opplæringsloven 9a-3 andre ledd Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for

Detaljer

Opplæringsloven kap. 9A

Opplæringsloven kap. 9A Opplæringsloven kap. 9A Kurs for foreldre og ansatte i skolemiljøutvalget og driftsstyret, samt skoleledere Folkets Hus, onsdag 03.12.2014 Gry Sørhus Mollan, jurist, fagstab Oppvekst og levekår Virkeområdet

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE ØRLAND KOMMUNE

RUTINEBESKRIVELSE ØRLAND KOMMUNE RUTINEBESKRIVELSE ELEVENES SKOLEMILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a ØRLAND KOMMUNE Retningslinjer for: Internkontroll og skolenes arbeid med 9a Bruker- og trivselsundersøkelser Saksbehandling ved klagesaker Versjon:

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd 2018 Ekeberg skole

Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd 2018 Ekeberg skole Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd 2018 Ekeberg skole MOBBING/KRENKELSE - Mobbing er krenkelser i rekkefølge - Ingen skal bli utsatt for krenkelser over tid - Skolen har ansvar for at du ikke

Detaljer

Rutine for skolens saksbehandling ved henstilling fra elever eller foresatte, jf. Opplæringsloven 9a-3, tredje ledd

Rutine for skolens saksbehandling ved henstilling fra elever eller foresatte, jf. Opplæringsloven 9a-3, tredje ledd Rutine for skolens saksbehandling ved henstilling fra elever eller foresatte, jf. Opplæringsloven 9a-3, tredje ledd Elevens rett til et godt psykososialt miljø følger av opplæringsloven 9a-1, som lyder:

Detaljer

Hvordan håndtere mobbesaker? Prosedyre i mobbesaker ved Montessoriskolen i Bergen

Hvordan håndtere mobbesaker? Prosedyre i mobbesaker ved Montessoriskolen i Bergen Hvordan håndtere mobbesaker? Prosedyre i mobbesaker ved Montessoriskolen i Bergen Opplæringsloven Kapittel 9a Første avsnitt; Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til

Detaljer

Plan for elevenes skolemiljø. Lyngdalsskolen

Plan for elevenes skolemiljø. Lyngdalsskolen Plan for elevenes skolemiljø Lyngdalsskolen 1 2 Innhold Side 1. Formål... 3 2. Definisjoner på krenkende adferd og handlinger... 4 3. Forebyggende og holdningsskapende arbeid... 5 4. Aktivitetsplikt...

Detaljer

Skoleåret Retningslinje for oppfølging av psykososialt læringsmiljø i Ski-skolen

Skoleåret Retningslinje for oppfølging av psykososialt læringsmiljø i Ski-skolen Skoleåret 2016-17 Retningslinje for oppfølging av psykososialt læringsmiljø i Ski-skolen Innhold Formål og innledning...3 Kapittel 1 Avdekking...5 Sjekkliste for avdekking av krenkelser...6 Kapittel 2

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Utarbeidet av skolen i samarbeid med elevrådet, foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalget (SU) høsten 2007 HANDLINGSPLAN FOR Å FOREBYGGE, OPPDAGE OG STOPPE MOBBING

Detaljer

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Alle elever i grunnskolene har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gjelder fra: 01.08.2014 Gjelder

Detaljer

Psykososialt skolemiljø - tiltaksplaner mot mobbing i skolene i Midtre Gauldal

Psykososialt skolemiljø - tiltaksplaner mot mobbing i skolene i Midtre Gauldal Saksframlegg Arkivnr. B36 Saksnr. 2016/1847-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Utvalg for oppvekst og kultur 13.06.2016 Saksbehandler: Gunn Bergmann Psykososialt skolemiljø - tiltaksplaner mot

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKOLENE I MARNARDAL Laudal Oppvekstsenter Skole / SFO HVA ER MOBBING? HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Mobbing er negative handlinger som utføres gjentatte ganger over tid av en eller flere personer, og er rettet

Detaljer

Melding til Sandved bydelsutvalg 20.06.11-17/11

Melding til Sandved bydelsutvalg 20.06.11-17/11 SANDNES KOMMUNE MØTEREFERAT Til stede: Forfall: Sendes også: MØTETYPE: Samarbeidsutvalg MØTE NR.: DATO: 6. juni 2011 STED: Sandved skole MØTELEDER: MØTEREFERENT: Siri Selvikvåg Wernø SAKSNR: ARKIVKODE:

Detaljer

Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål

Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål Mål: Vi vil arbeide for en skole som - setter eleven i sentrum - gjennom faglig utvikling, samarbeid og variasjon skaper et godt læringsmiljø - lar eleven oppleve

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 1 INNHOLD: Hva sier loven om mobbing? s. 3 Hva er mobbing? s. 3 Teori og kompetanse s. 4 Målsetting s. 4 Forebyggende arbeid s. 4 Tiltak for avdekking av mobbing s. 5 Samarbeid

Detaljer

BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE

BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE HVA SIER LOVVERKET? Opplæringslovens 9a 1: Generelle krav: Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Plan for arbeid mot mobbing og krenkende atferd Skoger skole

Plan for arbeid mot mobbing og krenkende atferd Skoger skole Plan for arbeid mot mobbing og krenkende atferd Skoger skole 12.08.2015 Skoger skole 1 Innhold 2 Henvisning til lovverk... 2 3 Definisjon av mobbing... 2 4 Forebyggende arbeid mot mobbing og krenkende

Detaljer

Handlingsplan for et godt psykososialt miljø ved Vestbyskolene og SFO

Handlingsplan for et godt psykososialt miljø ved Vestbyskolene og SFO Handlingsplan for et godt psykososialt miljø ved Vestbyskolene og SFO 0 Forord Vestby er den sydligste av Follokommunene, og har ca 16 500 innbyggere. Det er fem barneskoler og to ungdomsskoler i kommunen.

Detaljer

PLAN FOR GODE RELASJONER- PLAN MOT MOBBING

PLAN FOR GODE RELASJONER- PLAN MOT MOBBING PLAN FOR GODE RELASJONER- PLAN MOT MOBBING Forord Alle elever og ansatte på Sortland videregående skole skal føle seg velkommen, trygg og inkludert. Vi legger stor vekt på gode relasjoner mellom alle i

Detaljer

ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ

ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ Alle elevene i Bodø-skolen opplever et godt og inkluderende skolemiljø som fremmer trygghet, helse, trivsel og læring Skolens årshjul Forebyggende og holdningsskapende arbeid

Detaljer

KALVATRÆET SKOLE. Kalvatræet 37, 5106 Øvre Ervik, Tlf.: Epost: «Handlingsplan mot krenkende adferd».

KALVATRÆET SKOLE. Kalvatræet 37, 5106 Øvre Ervik, Tlf.: Epost: «Handlingsplan mot krenkende adferd». KALVATRÆET SKOLE Kalvatræet 37, 5106 Øvre Ervik, Tlf.: 53 03 60 00 Epost: kalvatraeet.skole@bergen.kommune.no «Handlingsplan mot krenkende adferd». Definisjon av «krenkende atferd»: Krenkende atferd er

Detaljer

Plan mot mobbing for Etnedal skule 2011-2013 PLAN MOT MOBBING. Mål: Alle elever ved Etnedal skule skal føle seg trygge i skolehverdagen.

Plan mot mobbing for Etnedal skule 2011-2013 PLAN MOT MOBBING. Mål: Alle elever ved Etnedal skule skal føle seg trygge i skolehverdagen. Etnedal skule 2890 ETNEDAL PLAN MOT MOBBING Mål: Alle elever ved Etnedal skule skal føle seg trygge i skolehverdagen. Definisjon av mobbebegrepet: Med mobbing mener vi fysisk og eller psykisk vold rettet

Detaljer

Opplæringsloven og Forvaltningsloven. Kort innføring for skolesektoren

Opplæringsloven og Forvaltningsloven. Kort innføring for skolesektoren Opplæringsloven og Forvaltningsloven Kort innføring for skolesektoren Opplæringsloven 9a-2 (1:3) 9a-2. Det fysiske miljøet Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir

Detaljer

Handlingsplan. elevenes psykososiale skolemiljø

Handlingsplan. elevenes psykososiale skolemiljø Handlingsplan for arbeidet med elevenes psykososiale skolemiljø 2014-2015 (Behandlet i SU/MU 02.12.2014) Sentrum skole Innhold 1. Innledning 2 2. Mål for arbeidet.. 2 3. Definisjoner. 2 4. Forebyggende

Detaljer

Handlingsplan for å sikre eleven et trygt og godt psykososialt skolemiljø ved Rosenborg skole

Handlingsplan for å sikre eleven et trygt og godt psykososialt skolemiljø ved Rosenborg skole Handlingsplan for å sikre eleven et trygt og godt psykososialt skolemiljø ved Rosenborg skole 9 A-3. Nulltoleranse og systematisk arbeid Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ELEVER ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Charlottenlund ungdomsskole

HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ELEVER ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Charlottenlund ungdomsskole HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ELEVER ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Charlottenlund ungdomsskole Opplæringsloven 9A-3 Nulltoleranse og systematisk arbeid Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking

Detaljer

Arbeid mot mobbing. Skolen har som mål å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre.

Arbeid mot mobbing. Skolen har som mål å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre. Arbeid mot mobbing. Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen. Kjennetegn på måloppnåelse: - Hver enkelt elev opplever trivsel og trygghet på skolen - Her enkelt

Detaljer

BRUSKANVISNING. Prinsipper for god håndtering ved. mistanke om mobbing eller meldt mobbesak: Skolens mål og arbeid Prosedyrer Lovverk

BRUSKANVISNING. Prinsipper for god håndtering ved. mistanke om mobbing eller meldt mobbesak: Skolens mål og arbeid Prosedyrer Lovverk BRUSKANVISNING Prinsipper for god håndtering ved mistanke om mobbing eller meldt mobbesak: Skolens mål og arbeid Prosedyrer Lovverk Utarbeidet etter ulike refleksjoner høsten 2016 - våren 2017, tatt i

Detaljer

Plan for trygt og godt skolemiljø

Plan for trygt og godt skolemiljø Plan for trygt og godt skolemiljø Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som som fremjar helse, trivsel og læring. (Opplæringsloven 9A-2) Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing,

Detaljer

Handlingsplan. T r akassering. mobbing

Handlingsplan. T r akassering. mobbing Handlingsplan mot T r akassering og mobbing Innholdsfortegnelse 1. Forord av rektor... 3 2. Definisjon mobbing... 4 3. Aktivitetsplikten... 5 4. Forebygging av mobbing... 5 God klasseledelse:... 5 Samarbeid

Detaljer

ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3. Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø!

ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3. Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø! ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3 Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø! Opplæringslova 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide

Detaljer

Sørum kommunes plan for elevenes psykososiale miljø, grunnskole

Sørum kommunes plan for elevenes psykososiale miljø, grunnskole Sørum kommunes plan for elevenes psykososiale miljø, grunnskole 1 Innhold Innledning...3 DEL 1...3 1.0 Psykososialt miljø...3 1.1 Skolens handlingsplikt 9a-3, andre ledd...4...4 1.2 Plikten til å behandle

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule

Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule - Gol vidaregåande skule Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt

Detaljer

Retten til et godt psykososialt miljø etter opplæringsloven kapittel 9a

Retten til et godt psykososialt miljø etter opplæringsloven kapittel 9a Retten til et godt psykososialt miljø etter opplæringsloven kapittel 9a Utdanningsforbundet 12.10.2011 Kjerstin Stølen og Kjersti Utnes Borgaas Fylkesmannen i Østfold Struktur på innlegget Generell informasjon

Detaljer

SKOLENS HANDLINGSPLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ. Opplæringsloven kapittel 9A Elevene sitt skolemiljø

SKOLENS HANDLINGSPLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ. Opplæringsloven kapittel 9A Elevene sitt skolemiljø SKOLENS HANDLINGSPLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ. Opplæringsloven kapittel 9A Elevene sitt skolemiljø Grunnskolen Skoleåret 2019/2020 1 INNHOLD SIDE Forord 3 Olweusprogrammet 4-5 Opplæringsloven kapittel

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing SVGS

Handlingsplan mot mobbing SVGS Handlingsplan mot mobbing SVGS Fagområde Elevenes skolemiljø; HMS Dokumenttittel Handlingsplan mot mobbing SVGS Målgruppe Sandefjord vgs Utgiver Godkjent dato Godkjent av 360 referanse Sandefjord vgs.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE Opplæringsloven 9a-1: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Detaljer

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE INNHOLD VÅR SKOLE... 3 MOBBING... 3 OPPLÆRINGSLOVEN... 3 FOREBYGGENDE ARBEID VED KONTAKTLÆRER... 3 PROSEDYRE VED MOBBING AV ELEV ELLER ANSATTE... 4 FOR AVDELINGSLEDER: PLAN FOR VEIEN VIDERE... 4 ENKELTVEDTAK

Detaljer

Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø.

Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø. Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø. Godt elevsyn + gode rutiner + god saksgang =godt skolemiljø. Bekkelaget skole 2017-2018 Innhold: 1. Forord 2. Lovverket- Opplæringsloven 9A 3. Mål for skolemiljøet

Detaljer

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD DEL AV DEN SOSIALE LÆREPLANEN PRESTEHEIA SKOLE En skole for fremtiden gjennom trygghet og aktiv læring 2013 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD VED PRESTEHEIA

Detaljer