Kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane. Skuleåret 2015/2016

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane. Skuleåret 2015/2016"

Transkript

1 Kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane Skuleåret 2015/2016 1

2 Innhald 1:Innleiing Den statlege ordninga - Kompetanse for kvalitet Etterutdanning: :Vidareutdanning Kompetanse for kvalitet Vidareutdanning av leiarar Vidareutdanning på masternivå i norsk og realfag :Etterutdanning for lærar og avdelingsleiarar Skulebasert kompetanseutvikling Grunnleggande ferdigheiter og vurdering for læring Etterutdanning av avdelingsleiarar Bruk av rettleiarkorpset i Utdanningsdirektoratet Nasjonale etterutdanningsplassar i nasjonale satsingar Lærarspesialistar som eit pilotprosjekt :Etterutdanning i fag og yrkesopplæringa Hospitering i fag- og yrkesopplæringa : Etterutdanning for lærarar og leiarar som underviser vaksne i vidaregåande opplæring : Vidareutdanning i PPT : Etterutdanning i PPT

3 1:Innleiing Kompetanseheving er det sentrale verktøyet i gjennomføringsstrategiane i dokumentet God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane Prioriterte satsingar i planperioden er: Fellessatsingar for opplæring i skule og bedrift: Karriererettleiing og gjennomføring Vurdering Pedagogisk-psykologisk teneste Skuleeigarrolla Danning Satsingar for opplæring i skule: Klasseleiing Digital satsing Samfunnsrolla Rekruttering og stabilisering Bibliotektenesta I har kompetanseutvikling i grunnopplæringa framleis høg prioritet i dei nasjonale satsingane. Satsinga omfattar etter- og vidareutdanning for leiarar, pedagogisk personale, PPT og etterutdanning for aktørar i fag- og yrkesopplæringa. Desse styringsdokumenta har vore styrande i samband med prioriteringane i kompetanseplanen: Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane God betre best, vedteke i fylkestinget i sak 05/12 Handlingsprogram til God betre best Handlingsprogram for fagopplæringsnemnda Statleg strategi for etter- og vidareutdanning for lærarar, rektorar og PPT Nasjonale satsingar som «Program for auka gjennomføring» og «Fyr-satsinga» Kompetanse kan illustrerast som summen av fire element som alle må vere til stades og fungere i eit samspel med kvarandre, for å vidareutvikle kompetansen til leiarar, lærarar og andre involverte i opplæringa (sjå figur under). Kunnskap, fagkompetanse Ferdigheit, metodekompetanse Kompetanse Haldning, sosial kompetanse Fleksibilitet, endringskompetanse 3

4 2.1 Den statlege ordninga - Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet strategi for vidareutdanning av lærarar vart lansert hausten Strategien skildrar eit varig system for vidareutdanning for lærarar, der både den enkelte lærar sitt faglege behov, skulen sine behov og behova til skuleeigar og nasjonale styresmakter skal dekkast. Vidareutdanningane skal vere målretta inn mot fagområde og emne det på landsbasis særleg er behov for å styrke. Vidare skal behova vere retta inn mot lærarar som profesjonsutøvarar og gi fagleg og didaktisk kompetanse i faget. I den nasjonale satsinga er det definert kva fagområde, og på kva nivå, det skal vere tilbod om vidareutdanning i. Det er lagt til rette for at vidareutdanninga skal imøtekome dokumenterte behov hjå lærarane. Eit fleirtal av skulane melder om stort behov for vidareutdanning innanfor realfaga og norsk. Det er særleg behov for vidareutdanning på masternivå. 2.2 Etterutdanning Fylkesdirektøren ønskjer å nytte etterutdanningsmidlane for komande skuleår til skulebasert kompetanseutvikling i grunnleggande dugleikar i alle fag, vurdering for læring og til hospiteringstiltak. Skulane rapporterer om stort behov for ulike fagspesifikke etterutdanningstilbod. Skulane får kompetansemidlar til eigenprioriterte tiltak i dei årlege ansvarsbreva. Skuleleiinga må ha ekstra merksemd på pedagogikk og korleis undervisning og læring kan forbetrast i organisasjonen. Difor må heile kollegiet vere med i prosessen i etterutdanninga. Skulebasert kompetanseutvikling har som mål å få i gang læreprosessar slik at heile skulen som organisasjon lærer, ikkje berre einskildlærarar. All forsking viser at å utvikle kollektive samarbeidskulturar og å ha systemmerksemd fører til vellukka endringsprossessar. Sosial læring gjennom lærarsamarbeid er ein effektiv strategi som krev gode møtestrukturar (Fullan 2014). I fag- og yrkesopplæringa er det løyvd midlar til etterutdanning som er praksisnær, og som har arbeidsplassen som læringsarena. Målgruppa for etterutdanningane er lærarar, faglege leiarar og instruktørar i lærebedrift og prøvenemndsmedlemmer. Skulane har meldt inn behov for kompetanseutvikling i gjennom samråding på rektormøtet og regionale prioriteringar gjennom prosjekt personal. Kompetansebehova i skulen bør samordnast med PPT-kontora sine behov for kompetanseutvikling. Fylkesdirektøren viser her til revidert utviklingsplan for PPT. 4

5 3:Vidareutdanning 3.1 Kompetanse for kvalitet Målgruppa for vidareutdanninga er lærarar i heile grunnopplæringa, inkludert lærarar som underviser vaksne. Ordninga gjeld lærarar som er i arbeid. Delmål for perioden : 1. Satsinga på vidareutdanning har som mål å betre resultata til elevane i prioriterte fag, gjennom å auke tal lærarar som har fagleg og fagdidaktisk kompetanse opp til 60 studiepoeng. Gjeldande kompetanseforskrift er eit viktig grunnlag for vidareutdanninga. 2. Satsinga på etterutdanning har som mål å auke kompetansen til lærarane gjennom etterutdanning på prioriterte fag og område 3. Satsinga på rektorutdanning har som mål å styrke kompetansen til skuleleiarane gjennom det nasjonale rektorprogrammet Statleg tilskot: Staten aukar innsatsen i år og det er sett av midlar til: 3300 deltakarar i vikarordninga 1750 deltakarar i stipendordninga 500 deltakarar i rektorutdanninga For studieåret 2015/2016 er det statlige tilskotet i vikarordninga for 30 studiepoeng i matematikk og naturfag kr, og i andre fag kr. I stipendordninga kan ein få kr i støtte for å ta 30 studiepoeng. Lærarar som tek del i vikarordninga og tek 30 studiepoeng, skal totalt frigjerast frå ordinære arbeidsoppgåver tilsvarande 37,5 % av full stilling. Korleis denne tida vert fordelt i løpet av året, vert avgjort lokalt på kvar skule. Fylkesdirektøren har motteke 34søknader om vidareutdanning innanfor statleg ordning. 20 av desse vert prioriterte og søkte midlar til hjå fylkesmannen. 3.2 Vidareutdanning av leiarar Rektorutdanning er eit vidareutdanningstilbod til skuleleiarar i grunnopplæringa gjennom den statlege ordninga «Kompetanse for kvalitet» Vi har i fleire år hatt tilsette med på denne skoleringa, som også i år vert prioritert frå fylkesdirektøren. 3.3 Vidareutdanning på masternivå i norsk og realfag Dei fire siste åra har fylkesdirektøren prioritert fylkeskommunal støtte til masterutdanning i norsk og matematikk. Det er frå 2015 ikkje lenger budsjettert med midlar til dette. Fylkesdirektøren vil likevel i ein overgangsperiode støtte opp om dei lærarane som ynskjer å sluttføre utdanninga dei har starta på. Ein del av desse lærarane søkjer no støtte gjennom statlege vidareutdanningsmidlar, men dei som ikkje når opp der kan søkje midlar hjå skuleeigar. 5

6 4:Etterutdanning for lærar og avdelingsleiarar 4.1 Skulebasert kompetanseutvikling 4.1.1Grunnleggande ferdigheiter og vurdering for læring Etterutdanning er kurs og liknande tiltak som ikkje gir studiepoeng. Fylkesdirektøren ynskjer å prioritere arbeidet med skulebasert kompetanseutvikling i dei grunnleggande ferdigheitene og vurdering for læring. Skulane må utarbeide ei skisse for eit opplegg for skulebasert kompetanseutvikling og søkje på midlar hos fylkesdirektøren til det. Skulane må samarbeide med PPT og trekkje dei aktivt med på denne kollektive etterutdanninga. Det har dei siste åra vore ei nasjonal og lokal satsing på arbeidet med grunnleggande ferdigheiter i alle fag, og på elevvurdering. I samband med endring av forskrifta til opplæringslova, er det synleggjort eit stort behov for kompetanseheving i vurdering også. Behovet vert også spegla i skulane sine innmeldingar og planar. Ei satsing på etterutdanning i vurdering er godt forankra i God betre best, der ein skal leggje til rette for kompetanseheving i vurdering hos lærarar, instruktørar og prøvenemnder Etterutdanning av avdelingsleiarar Fylkesdirektøren vil skuleåret 2015/16 også setje i gang etterutdanning av alle avdelingsleiarar i kunnskapsbasert leiing i lærande organisasjonar. Kurset vil ha tre heildagssamlingar og tre dagar oppfølging på eigen skule. Deltakarane skal praktisere det dei lærer i eiga avdeling. Skulen skal melde på avdelingsleiarar som ikkje har teke master i skuleleiing eller går/har gått på rektorskulen. Målsettinga for kursdagane er å betre avdelingsleiaren i evna til å analysere resultat på avdelingsnivå («kunnskapsbasert leiing»), og å styrke ferdigheiter i å leie eigne lærarar i betringsarbeidet. Målsettinga for mellomliggande arbeid på eigen skule er å analysere skulen sine samla resultat, og styrke heile leiargruppa sine ferdigheiter i målretta forbetringsarbeid Bruk av rettleiarkorpset i Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet har tilbydd ekstern rettleiing til fylkeskommunar som ønskjer å styrke arbeidet med skulebasert utviklingsarbeid. Eid og Årdal vidaregåande skular får rettleiing og er godt i gang med utviklingsarbeidet med støtte frå eksterne rettleiarar. Det sentrale i rettleiingsarbeidet fram til no har vore å få auka merksemd på pedagogisk leiing, og best mogleg utnytting av leiarressursen på skulen. Begge skulane har teke ståstadsanalysen som utgangspunkt for arbeidet. Analysen gir ein peikepinn på kva område som er aktuelle å utvikle vidare. I tillegg har fylkesdirektøren hausten 2014 skolert ca. 20 lærarar og skuleleiarar i metodikken som vert brukt i ekstern skulevurdering. Flora vidaregåande skule er pilotskule i eit prosjekt for å byggje opp kompetanse på ekstern skulevurdering. Skulen hadde ekstern skulevurdering i mars, der vi nytta ressurspersonar frå denne skoleringa. Skulen hadde teke ståstadsanalysen og fann fram til eit felles tema for ekstern vurdering. Arbeidet på dei tre skulane vil gi viktige erfaringar med korleis skulevurdering som metode skal brukast i vidare oppfølging av skulane. 6

7 4.1.4 Nasjonale etterutdanningsplassar i nasjonale satsingar Gjennom vidareføringa av FYR- satsinga ( FYR= fellesfag, yrkesretting og relevans) vil Sogn og Fjordane få totalt 93 etterutdanningsplassar i løpet av ein treårsperiode. Skulane i Sogndal, Florø og på Nordfjordeid var prioriterte fyrst inn i satsinga hausten Frå hausten 2015 kjem Dale, Årdal og Stryn vidaregåande skular med. Resten av skulane vil kome med i Fylkesdirektøren vil komande skuleår prøve å knyte FYR-satsinga, arbeidet med grunnleggande ferdigheiter og bruk av hospiteringsmidlane betre saman. Dette gjer vi for å få til eit tettare samarbeid mellom fellesfaglærarar, programfaglærarar og næringslivet Lærarspesialistar som eit pilotprosjekt Regjeringa ønskjer, som del av strategien i Lærarløftet, å gjennomføre pilotprosjekt som skal gi grunnlag for å utvikle nye karrierevegar for lærarar som ynskjer profesjonell vidareutvikling, utan å gå over i administrative stillingar. Føremålet er at dyktige lærarar skal kunne ha ein fagleg karriereveg, men samtidig ha undervisning som si hovudoppgave. Som ein del av dette skal det frå hausten 2015 prøvast ut ei toårig ordning med lærarspesialistar i grunnskule og vidaregåande skule, med delfinansiering frå staten. Dette er ikkje nye stillingar, men ei ordning for lærarar som ynskjer å fungere som lærarspesialist. Fylkesdirektøren har søkt om å vere pilot i denne ordninga, og 6 skular har lærarar som er interesserte i å ta del: Måløy vidaregåande skule Dale vidaregåande skule Mo og Øyrane vidaregåande skule Flora vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule Firda vidaregåande skule 5:Etterutdanning i fag og yrkesopplæringa I den nasjonale satsinga på etterutdanning innanfor fag- og yrkesopplæringa, vert det presisert at den bør organiserast slik at alle aktørar får høve til å ta del, t.d. gjennom hospitering. Målet er at deltakarane skal sjå ein heilskap i opplæringa i skule og bedrift. Målgruppa for etterutdanningane er yrkesfaglærarar, tilsette i PPT, faglege leiarar og instruktørar i lærebedrifter og prøvenemnder. Skal hospiteringa føre til auka kompetanse må hospitanten ta del i relevante arbeidsprosessar. Skuleleiinga må vere ein pådrivar og leggje til rette for hospitering. 5.1 Hospitering i fag- og yrkesopplæringa Med hospitering meiner vi at programfaglærar/fellesfaglærar/instruktør/fagleg leiar/tilsette i PPT er minst fem dagar i bedrift/skule, enten samanhengande eller fordelt over skuleåret. Når det gjeld hospitering for fellesfaglærarar kan éin til to dagar i bedrift vere tilstrekkeleg for å hente kunnskap og gode døme til bruk i undervisninga. Det kan og vurderast om fellesfaglærarar bør få høve til å hospitere i fleire bedrifter for å få erfaring frå fleire fagområde. Fylkesdirektøren ynskjer framleis å prioritere denne satsinga og målet er at dette skal auke samarbeidet skule arbeidsliv. Det vert framover prioritert samarbeidet mellom bedriftene og lærarar i prosjekt til fordjuping for å utvikle lokale læreplanar.dette for å få ein lettare overgang frå 7

8 vg2 til opplæring i bedrift og auke gjennomføringa på yrkesfag. Dette vil styrke heilskapen i det fireårige opplæringsløpet. Hospiteringsordninga skal ha merksemd på og fornye og auke programlærarane sin kompetanse i eige fag, og gi innsikt i andre fag i eige programområde/utdanningsprogram. Vidare skal hospiteringa auke instruktør/fagleg leiar sin kompetanse i rolla som rettleiarar for elevar/lærlingar i bedrift. Fellesfaglærarar har og høve til å vere med i hospiteringsordninga, og har ei naturleg kopling med FYR-prosjektet. Fellesfaglærarar må ut av eigen skule for å kunne kalla det hospitering. Det er ikkje nok at dei besøker lærar/verkstad på eigen skule. 6: Etterutdanning for lærarar og leiarar som underviser vaksne i vidaregåande opplæring Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, tilbyr etterutdanningsmidlar for lærarar og leiarar i vidaregåande opplæring for vaksne. Midlane skal nyttast til å dekke utgifter med korte etterutdanningskurs innanfor desse tema: Vaksne si læring Grunnleggande ferdigheiter Inneverande skuleår er det arrangert eit eige kompetansehevingskurs for lærarar som underviser vaksne. Opplæringa er fordelt på tre samlingar 7: Vidareutdanning i PPT Formålet med Strategi for etter- og vidareutdanning i PPT (SEVU-PPT, ), er å styrke dei tilsette sin kompetanse, og å bidra til å auke merksemda på systemretta arbeid i PPT. Fylkeskommunen samarbeider med Fylkesmannen, Statped og kommunane i den vidare utviklinga av PP-tenesta. God rekruttering og gode rammevilkår for kompetanseutvikling er viktige suksessfaktorar her. Område som skal prioriterast i perioden: Organisasjonsutvikling/endringsarbeid Læringsmiljø og gruppeleiing Rettleiing og rådgjeving Leiarutdanning Studietilboda har eit omfang på 30 studiepoeng og går over to semester. Tilboda er stort sett nettbaserte med 2-3 samlingar per semester. Målgruppa er tilsette som arbeider i kommunal eller fylkeskommunal PPT. Kostnadane vert dekte gjennom eit spleiselag der staten bidreg med 50% av vikarutgiftene. Dei resterande utgiftene vert fordelte mellom kommunen/fylkeskommunen (25 %) og den enkelte tilsette (25%). Fylkesdirektøren har førebels ikkje motteke søknader om vidareutdanning for tilsette i PPT for komande år. 8

9 8: Etterutdanning i PPT Som ein del av den statlege etter- og vidareutdanningsstrategien (SEVU-PPT) skal det utviklast etterutdanningstilbod på prioriterte område. Etterutdanninga skal vere praksisnær, og skal legge til rette for at kommunale og fylkeskommunale PP-tenester skal kunne ta del i kompetanseutvikling med heile eller deler av organisasjonen sin. Den skal bidra til auka merksemd på systemretta arbeid i PPT. Etter tilbakemeldingar frå alle PPT-kontora ynskjer fylkesdirektøren å setje i gang systemretta arbeid på desse områda: Arbeidet med ungdom og psykisk helse Fag- og yrkesopplæringa- arbeidet med lærlingar og lærekandidatar Arbeidet med minoritetsspråklege elevar Vi viser elles til utviklingsplan for PPT for vidaregåande opplæring : 9

Kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane. Skuleåret 2014/15

Kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane. Skuleåret 2014/15 Kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane Skuleåret 2014/15 Innhald 1:Innleiing... 3 2:Vidareutdanning... 4 2.1Kompetanse for kvalitet... 4 Etter- og vidareutdanning i PPT... 4 2.2Regionalt

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018

Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018 Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018 Kompetanseutvikling og kvalitet i opplæringa Etter opplæringslova ( 10-8) har skoleeigar ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i verksemda. Skoleeigaren

Detaljer

Innhald 1:Innleiing... 2 2:Vidareutdanning... 3 2.1Nasjonal satsing... 3 2.2Regionalt samarbeid... 3 2.3Regionalt prioriterte

Innhald 1:Innleiing... 2 2:Vidareutdanning... 3 2.1Nasjonal satsing... 3 2.2Regionalt samarbeid... 3 2.3Regionalt prioriterte 0 Innhald 1:Innleiing... 2 2:Vidareutdanning... 3 2.1Nasjonal satsing... 3 2.2Regionalt samarbeid... 3 2.3Regionalt prioriterte vidareutdanningstilbod... 3 3:Etterutdanning for lærar... 4 3.1Prioritering

Detaljer

Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for perioden

Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for perioden Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Kenth Rune T. Måren, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 15/12025-2 Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for n 2016 2017 Fylkesdirektøren rår hovudutval for opplæring

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for perioden ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for perioden ::: Sett inn innstillingen under denne linja Side 1 av 6 Saksframlegg Saksbehandlar: Kenth Rune T. Måren, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 15 / 12025-2 Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for n 2016 2017 ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Foto: Jan Erik Øygard. Plan for kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring skuleåret 2017/2018. Sogn og Fjordane fylkeskommune

Foto: Jan Erik Øygard. Plan for kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring skuleåret 2017/2018. Sogn og Fjordane fylkeskommune Foto: Jan Erik Øygard Plan for kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring skuleåret 2017/2018 Sogn og Fjordane fylkeskommune Innhald Innleiing...3 Strukturen i planen:...4 Del 1: «Kompetanse for kvalitet»

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring skuleåret 2017/2018

Plan for kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring skuleåret 2017/2018 Foto: Jan Erik Ødegård Plan for kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring skuleåret 2017/2018 Sogn og Fjordane fylkeskommune 1 Innhald Innleiing... 3 Strukturen i planen:... 4 Del 1: «Kompetanse for

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSE- UTVIKLING

PLAN FOR KOMPETANSE- UTVIKLING PLAN FOR KOMPETANSE- UTVIKLING 2012-2015 VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og vidareutdanning i grunnskulen i Norddal kommune 2012-2015 Kompetanse for betre resultat

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

Utviklingsplan for Pedagogisk-psykologisk teneste for vidaregåande opplæring

Utviklingsplan for Pedagogisk-psykologisk teneste for vidaregåande opplæring Utviklingsplan for Pedagogisk-psykologisk teneste for vidaregåande opplæring 2014 2017 www.sfj.no 1. Innleiing. Hovudutval for opplæring vedtok i sak 38/09 Utviklingsplan pedagogisk-psykologisk teneste

Detaljer

Innhold 1. Innleiing Nasjonale og lokale føringar Prioriteringar Kompetanse for kvalitet dei statlege

Innhold 1. Innleiing Nasjonale og lokale føringar Prioriteringar Kompetanse for kvalitet dei statlege Plan for kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring skuleåret 2018-2019 Innhold 1. Innleiing...2 2. Nasjonale og lokale føringar...3 3 Prioriteringar...4 3.1 Kompetanse for kvalitet dei statlege vidareutdanningsordningane...4

Detaljer

Masfjorden kommune. Kompetanseutviklingsplan. for grunnskulen. Kultur. for. læring. Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005

Masfjorden kommune. Kompetanseutviklingsplan. for grunnskulen. Kultur. for. læring. Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005 Masfjorden kommune Kompetanseutviklingsplan for grunnskulen 2005 2008 Kultur for læring Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005 Innleiing. Grunnlagsdokument: Generell del av L-97. St.melding nr 30 (03-04)

Detaljer

Framlegg til statsbudsjett og andre satsingar i 2014

Framlegg til statsbudsjett og andre satsingar i 2014 Framlegg til statsbudsjett og andre satsingar i 2014 Mål: Samordning FM skal stimulere til samarbeid og samordning på tvers av etatar og fagområde slik at det også skjer på lokalt nivå Samanheng i opplæringsløpet

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLINGA I GRUNNOPPLÆRINGA I VESTNES KOMMUNE

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLINGA I GRUNNOPPLÆRINGA I VESTNES KOMMUNE PLAN FOR KVALITETSUTVIKLINGA I GRUNNOPPLÆRINGA I VESTNES KOMMUNE DELPLAN: KOMPETANSEUTVIKLING 2012 STRATEGISK PLAN 2012-2015 Innhald 1 LOVGRUNNLAG, RAMMER OG MEDVERKNAD... 3 1.1 Grunnlagsdokument... 3

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Tiltaksplan 2009 2012

Tiltaksplan 2009 2012 Tiltaksplan Tiltaksplan for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Revidert 2011 Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Innleiing Grunnlaget for tiltaksplanen for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa

Detaljer

Korleis statlege verkemiddel kan få god effekt for elevane sitt læringsutbytte? Statlege signal for 2015

Korleis statlege verkemiddel kan få god effekt for elevane sitt læringsutbytte? Statlege signal for 2015 Korleis statlege verkemiddel kan få god effekt for elevane sitt læringsutbytte? Statlege signal for 2015 Fagdagar i Molde 25.-26. nov 2014 Alv Walgermo utdanningsdirektør Kva verkar? Gjennom forskning/erfaring

Detaljer

Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde

Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde Sogn og Fjordane Prosjektleiarane Sissel Espe og Inger Marie Evjestad Frå Ny GIV til Gnist Auka gjennomføring i vidaregåande opplæring Prosjektkoordinator Ny GIV Sissel Espe

Detaljer

Høyringsfråsegn - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser

Høyringsfråsegn - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Kenth Rune T. Måren, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 15/8496-4 Høyringsfråsegn - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser Fylkesdirektøren rår

Detaljer

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING»

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» NASJONAL SATSING STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» Innføring av valfag Auka fleksibilitet Varierte arbeidsmåtar Eit meir praktisk og relevant ungdomstrinn beherske grunnleggande

Detaljer

PRIORITERINGAR OG RETNINGSLINJER FOR VIDAREUTDANNING I GRUNNSKULEN I KVINNHERAD KOMMUNE

PRIORITERINGAR OG RETNINGSLINJER FOR VIDAREUTDANNING I GRUNNSKULEN I KVINNHERAD KOMMUNE Side 1 KOMPETANSE FOR KVALITET PRIORITERINGAR OG RETNINGSLINJER FOR VIDAREUTDANNING I GRUNNSKULEN I KVINNHERAD KOMMUNE 2017-2018 Ephorte 2016/4509-9 Side 2 Statleg vidareutdanninga 2017/2018 Systemet for

Detaljer

Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Trenger ikke bekreftes. Innsendt av:

Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Trenger ikke bekreftes. Innsendt av: Skoleeiers sluttrapportering 201 4-201 6 av FYR - satsingen Svar - Sogn og Fjordane fylkeskommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Trenger ikke bekreftes. Innsendt av: sissel.espe@sfj.no Innsendt

Detaljer

Mandat for dei faglege nettverka i Møre og Romsdal

Mandat for dei faglege nettverka i Møre og Romsdal Mandat for dei faglege nettverka i Møre og Romsdal Skoleåret 2015-2016 1 Arbeidet i dei faglege nettverka 1. Overordna målsetting, mandat og felles arbeidsområde og arbeidsoppgåver for alle dei faglege

Detaljer

Tiltaksplan Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæring a ( )

Tiltaksplan Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæring a ( ) Tiltaksplan 2017 Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæring a (2015-2019) Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringa (2015-2019) Tett

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring skuleåret Sogn og Fjordane fylkeskommune

Plan for kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring skuleåret Sogn og Fjordane fylkeskommune Plan for kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring skuleåret 2019-2020 Sogn og Fjordane fylkeskommune Innhold 1. Innleiing...1 2. Nasjonale og lokale føringar...3 3 Prioriteringar...4 3.1 Kompetanse

Detaljer

PARTNARSKAP FOR KARRIERERETTLEIING SOGN OG FJORDANE

PARTNARSKAP FOR KARRIERERETTLEIING SOGN OG FJORDANE PARTNARSKAP FOR KARRIERERETTLEIING SOGN OG FJORDANE Rådgjevarkonferansen 6. og 7.11.2012 Hotel Alexandra KVIFOR «PARTNARSKAP FOR KARRIERE»? Styresmaktene forventar at «Partnarskap for karriererettleiing»

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

Mal for tilstandsrapport 2015/16 vil følgje prioriteringane i Styringsdokument Det vil bli utarbeidd ein ny mal neste skuleår.

Mal for tilstandsrapport 2015/16 vil følgje prioriteringane i Styringsdokument Det vil bli utarbeidd ein ny mal neste skuleår. Mal for tilstandsrapport 2015/16 vil følgje prioriteringane i Styringsdokument 2013-2015. Det vil bli utarbeidd ein ny mal neste skuleår. Namn på skulen: Tal elevar skuleåret 2015/16: 1 Hovudmål: Auka

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

Vidareutdanning kobla til satsinga på vurdering for læring

Vidareutdanning kobla til satsinga på vurdering for læring Vidareutdanning kobla til satsinga på vurdering for læring Åsmund Bertheslen Ressursperson Askvoll og Fjaler,Sogn og Fjordane Disposisjon Bakgrunn: Om regionen, kommunane, skulane og utdanninga Kva er

Detaljer

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Bergen 8.september 2015 Geir T. Rønningen Avdelingsleiar YF Innleiing til prosjekt hospitering for y-lærarar Prosjektet vart initiert som ein

Detaljer

på vegne av barn og unge

på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET SKAL FØRE TIL AT BARN OG UNGE FÅR UTNYTTA RESSURSANE SINE OG BLI GODT INKLUDERT I DET ORDINÆRE OPPLEGGET I BARNEHAGE OG SKULE 4 hovudområde for

Detaljer

Skulebesøket vart avslutta med utviklingssamtale mellom fylkesdirektør og rektor.

Skulebesøket vart avslutta med utviklingssamtale mellom fylkesdirektør og rektor. Side 1 av 6 Opplæringsavdelinga Notat Sakshandsamar: Bekka Skaasheim E-post: bekka.skaasheim@sfj.no Tlf.: 57 65 62 10 Vår ref. Sak nr.: 13/6104-2 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 4160/14

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt A. Deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet. Alle

Detaljer

Handlingsprogram for Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane

Handlingsprogram for Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane Handlingsprogram for Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane 2012 2015 Fagopplæringsnemnda er fagopplæringa sitt utøvande faglege organ i fylket. Paragrafane 12-3 og 12-4 i opplæringslova omhandlar kva

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Rammeplan for barnehagen Utdannings og oppvekstmøte 31. mai 1. juni 2017 Rammeplanen som styringsdokument Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule Utviklingsplan skuleåret 2015-2016 Varhaug skule Innhald 1 Innleiing 2 Heilskapleg status, læringsresultat og læringsmiljø ved Varhaug skule 2.1 Trendutvikling læringsresultat 2.2 Trendutvikling læringsmiljø

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Rapport om måloppnåing og disponering av tildelte prosjektmidlar Høyangerskulen 1-13

Rapport om måloppnåing og disponering av tildelte prosjektmidlar Høyangerskulen 1-13 2 8. januar 2016 Utdanningsdirektoratet, Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Dykkar ref.: 14/2934 Rapport om måloppnåing og disponering av tildelte prosjektmidlar Høyangerskulen 1-13 Viser til Dykkar brev

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune.

Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune. Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune. Fire skular var i perioden januar 2012 t.o.m. juni 2013 med i Utdanningsdirektoratet si satsing Vurdering for Læring (VfL). Målsetjinga var utvikling av ein vurderingskultur

Detaljer

FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND HANDLINGSPLAN 2014-2015. Prinsippet om vasshjul og sagbruk blir utprøvd i Sveio barnehage

FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND HANDLINGSPLAN 2014-2015. Prinsippet om vasshjul og sagbruk blir utprøvd i Sveio barnehage FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND FOS HANDLINGSPLAN 2014-2015 Prinsippet om vasshjul og sagbruk blir utprøvd i Sveio barnehage Oppdatert 18.09.2014 HANDLINGSPLAN 2015/2015 ORGANISASJON STYRINGSGRUPPA :

Detaljer

Ungdomstrinnsatsinga

Ungdomstrinnsatsinga Ungdomstrinnsatsinga 2012-2016 Stortinget behandla stortingsmeldinga om ungdomstrinnet Meld. St. 22 (2010 2011) Motivasjon Mestring Muligheter i januar 2012. Strategi for ungdomstrinnet: Motivasjon og

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028

Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 Kommunedelplan for oppvekst 2016 2028, på høyring i perioden 03.03.16 14.04.16 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune...

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Giske kommune Ord blir handling Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Vedteken av Giske kommunestyre 12. desember 2013 Innleiing Kvalitetsplanen er Giske kommune sin plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er:

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er: Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane 2012-2013 Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: 5 Styringsdokument Opplæringsdirektøren Skoleåret 2012-13

Detaljer

Ny GIV Overgangsprosjektet

Ny GIV Overgangsprosjektet Ny GIV Overgangsprosjektet 2010 2013 Gjennomføring i vidaregåande opplæring www.sfj.no Innhald Prosjektplan for Ny GIV Sogn og Fjordane fylkeskommune... 3 OVERGANGSPROSJEKTET... 3 1. Bakgrunn og mål Ny

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skulane. Skuleåret 2019/20

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skulane. Skuleåret 2019/20 Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skulane Skuleåret 2019/20 Forord Fagfornyinga eit viktig lagarbeid Mål og strategi i det pedagogiske styringsdokumentet 2016-2018

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Rutinar for overgangen frå. barnehage til skule

Rutinar for overgangen frå. barnehage til skule Rutinar for overgangen frå barnehage til skule FORORD Hausten 2008 oppretta Lindås kommune ei gruppe Tidleg innsats, som mellom anna skulle utarbeida rutinar for overgangen frå barnehage til skule. Gruppa

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 15.12.2015 2015/7341/ANLR/633.1 Saksbehandlar, innvalstelefon Dykkar dato Dykkar ref. Seniorrådgivar Annhild Merete Lorentzen, 71 25 85 64 «REFDATO» «REF» Vår

Detaljer

MÅL- OG TILTAKSPLAN FOR HERØY VIDAREGÅANDE SKULE 2008-2009

MÅL- OG TILTAKSPLAN FOR HERØY VIDAREGÅANDE SKULE 2008-2009 MÅL- OG TILTAKSPLAN FOR HERØY VIDAREGÅANDE SKULE 2008-2009 Utdanningsavdelinga -utviklingsområde og utviklingsmål 1.Elev- og lærlingedeltaking sikre elevane deltaking i: Skulestartpakke m/oppfølging: styrking

Detaljer

kompetanseplan Kompetanseplan for skulane i Hareid kommune

kompetanseplan Kompetanseplan for skulane i Hareid kommune Kompetanseplan for skulane i Hareid kommune 2013-2016 Utarbeidd av Sektor for oppvekst og Utdanningsforbundet Hareid Dato Februar 2013 Godkjent av Dato 2 Innhald Innleiing s.4 Lovgrunnlag s.5 Opplæringslova

Detaljer

Satsingar for 2015 for barnhage og opplæring -

Satsingar for 2015 for barnhage og opplæring - Satsingar for 2015 for barnhage og opplæring - Barnehage Tilsette i barnehagane «utdanningsprofil» Styrke kompetansen for personalet Fleire pedagogar rekruttering Styrke etter- og vidareutdanninga Leiarutdanning

Detaljer

11.11.2015. Presentasjon Utdannings- og oppvekstmøte Onsdag 11.11.2015 Bjørnar Fjellhaug skule- og kultursjef- Kirsten Råheim rektor Bygstad skule

11.11.2015. Presentasjon Utdannings- og oppvekstmøte Onsdag 11.11.2015 Bjørnar Fjellhaug skule- og kultursjef- Kirsten Råheim rektor Bygstad skule Presentasjon Utdannings- og oppvekstmøte Onsdag 11.11.2015 Bjørnar Fjellhaug skule- og kultursjef- Kirsten Råheim rektor Bygstad skule 1 «Gir du litt av deg sjæl som lærer og står på litt så får du resultat!»

Detaljer

Gnist partnarskap heilskapleg satsing på læraryrket frå 2009 status kvalitet kvalite kvalitet rekruttering

Gnist partnarskap heilskapleg satsing på læraryrket frå 2009 status kvalitet kvalite kvalitet rekruttering Gnist partnarskap heilskapleg satsing på læraryrket frå 2009 Eit femårig samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet og dei mest sentrale partane innan skulesektoren om auka status for lærarane auka kvalitet

Detaljer

KOMPETANSEKATALOG del I 2000 / 2001

KOMPETANSEKATALOG del I 2000 / 2001 Kontaktperson: Tlf: 57 62 97 63 Fax: 57 62 97 61 1 IKT- bruk av pedagogisk programvare -demonstrasjon og bruk av pedagogisk programvare i undervisninga med hovudvekt på matematikk, kunst og handverk, natur

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

NORSKLÆRAR? lese, skrive, tenkje, fortelje

NORSKLÆRAR? lese, skrive, tenkje, fortelje NORSKLÆRAR? lese, skrive, tenkje, fortelje NORSKFAGET FOR STUDENTAR OG ELEVAR Norskfaget i grunnskolelærarutdanninga handlar om identitet, kultur, danning og tilhøvet vårt til samtid og fortid. Faget skal

Detaljer

Årsmelding for 2014 - Læringssenteret Gol

Årsmelding for 2014 - Læringssenteret Gol Årsmelding for 2014 - Læringssenteret Gol OPPGÅVER OG AKTIVITETAR Læringssenteret Gol har i 2013 gitt opplæring på 3 område: opplæring i norsk og samfunnskunnskap, grunnskule for vaksne og spesialundervisning.

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

PPT-organisering i Sogn Oppsummering og tilråding frå prosjektleiar

PPT-organisering i Sogn Oppsummering og tilråding frå prosjektleiar Sogn regionråd PPT-organisering i Sogn Oppsummering og tilråding frå prosjektleiar Bakgrunn Den 10. juni 2011 bad rådmannsgruppa i Sogn regionråd om å få utarbeidd ei skisse til eit prosjekt/ tiltak som

Detaljer

Utviklingsplan

Utviklingsplan 1 Utviklingsplan 2014 2016 2 Øyrane vgs. og Mo og Jølster vgs. avd. Mo vert frå skuleåret 2014-2016 samla til ein skule, jf. fylkestingsvedtak 0026/13. Namnet på den nye skulen er Mo og Øyrane vgs. Planen

Detaljer

FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND HANDLINGSPLAN 2012-2013. Ryvarden fyr, Sveio

FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND HANDLINGSPLAN 2012-2013. Ryvarden fyr, Sveio FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND FOS HANDLINSPLAN 2012-2013 Ryvarden fyr, Sveio Ajouført 13.09.2012 HANDLINSPLAN SKULEÅRET 2012/2013 ORANISASJON STYRINSRUPPA : Samarbeida om oppgåver som vert løyste betre

Detaljer

Kompetanseplan for barnehagane i Stord kommune 2014 2013. Foto: Mariann Steinsland

Kompetanseplan for barnehagane i Stord kommune 2014 2013. Foto: Mariann Steinsland Kompetanseplan for barnehagane i Stord kommune 2014 2013 Foto: Mariann Steinsland Innhald Kompetanseplan for barnehagane i Stord kommune 2014... 0 Sentral satsing... 3 Pedagogisk leiing barnehagen som

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Ny GIV Oppfølgingsprosjektet 2010 2013 Gjennomføring i vidaregåande opplæring www.sfj.no Innhald Prosjektplan for Ny GIV Sogn og Fjordane fylkeskommune... 3 1. Bakgrunn og mål Ny GIV... 3 2. Oppfølgingsprosjektet...

Detaljer

Vedlegg SNP 2016 2019 Side 1. Strategisk næringsplan 2016-2019

Vedlegg SNP 2016 2019 Side 1. Strategisk næringsplan 2016-2019 Vedlegg SNP 2019 Side 1 Strategisk næringsplan HANDLINGSPROGRAM Handlingsprogram Vedlegg SNP 2019 Side 2 1. Årdal skal legga til rette for å skapa nye lønsame arbeidsplassar. 1.1. Nyskaping Med nyskaping

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

Utviklingsplan

Utviklingsplan 1 Utviklingsplan 2016 2017 2 Skulen sin visjon og pedagogisk plattform Visjon «Framtidsyrke med fagleg styrke» Pedagogisk plattform mangfald og meistring omsorg for alle yrkesfag og framtid verdifulle

Detaljer

Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing

Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing Hovudelementa på stasjon Arbeidstid Rolleforståing Målsettingar og intensjonar med arbeidstidsavtalen Prosessar Forteljing

Detaljer

Skule - OPPL AVD. Opplærings- og helseutvalet 03.06.2014 Fylkesutvalet 19.06.2014

Skule - OPPL AVD. Opplærings- og helseutvalet 03.06.2014 Fylkesutvalet 19.06.2014 Skule - OPPL AVD Arkivnr: 2014/16238-1 Saksbehandlar: Tore Muren Saksframlegg Saksgang UTVAL Møtedato Opplærings- og helseutvalet 03.06.2014 Fylkesutvalet 19.06.2014 Etablering av karrieresenter i Hordaland

Detaljer

SANDØY KULTURSKULE RETNINGSLINER

SANDØY KULTURSKULE RETNINGSLINER SANDØY KULTURSKULE RETNINGSLINER Reglement for Sandøy kulturskule. 1 Samarbeid mellom skule og heim Kulturskulen freistar til ei kvar tid å utvikle samarbeidet/kontakten mellom skule og heim. I revideringa

Detaljer

BARN I FLEIRSPRÅKLEGE FAMILIAR. Nasjonalt senter for fleirkulturell opplæring INFORMASJONSHEFTE

BARN I FLEIRSPRÅKLEGE FAMILIAR. Nasjonalt senter for fleirkulturell opplæring INFORMASJONSHEFTE 1 Nasjonalt senter for fleirkulturell opplæring BARN I FLEIRSPRÅKLEGE FAMILIAR INFORMASJONSHEFTE 2 forord Informasjonsheftet omhandlar 10 spørsmål som foreldre ofte stiller om den fleirspråklege utviklinga

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

Utdannings- og Oppvekstmøte onsdag , Høyangerskulen

Utdannings- og Oppvekstmøte onsdag , Høyangerskulen Pilot for 8-13 skule i Høyanger kommune Utdannings- og Oppvekstmøte onsdag 01.06.2016, Høyangerskulen 1-13 Høyangerskulen 1-13, Prosjekt: «Alle skal lukkast!» Utvikling av berekraftig modell for utvida

Detaljer

elevar og foreldre viss to ulike instansar skal behandle ulike delar av ei klagesak. Det blir viktig med informasjon mellom Barneombudet og

elevar og foreldre viss to ulike instansar skal behandle ulike delar av ei klagesak. Det blir viktig med informasjon mellom Barneombudet og Utkast til høringsinnspill - NOU 2015:2 Å høre til Fylkesmannen i Møre og Romsdal er einig i at arbeidet med elevan sitt psykososiale miljø er svært viktig, og at dette må halde fram med uforminska styrke

Detaljer

Høyring - Forskriftsendringar. Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høyring - Forskriftsendringar. Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Vår dato Dykkar dato Vår referanse Vår sakshandsamar 12.09.2013 14.06.2013 13/00911-28 Einar Ove Standal Avdeling Dykkar referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 2013/4032 62 24142058

Detaljer

Frå fint! og flott! til vurdering for læring VFL frå ein skuleleiar sitt perspektiv. Åge Stafsnes Rektor, Halbrend skule

Frå fint! og flott! til vurdering for læring VFL frå ein skuleleiar sitt perspektiv. Åge Stafsnes Rektor, Halbrend skule Frå fint! og flott! til vurdering for læring VFL frå ein skuleleiar sitt perspektiv Åge Stafsnes Rektor, Halbrend skule HALBREND SKULE 5.-10. TRINN 440 ELEVAR Første pulje i vurdering for læring. Har arbeidd

Detaljer

Endringsoppgåve: Vidareutvikling av samarbeid mellom seksjonane i Psykisk helsevern for barn og unge i Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane

Endringsoppgåve: Vidareutvikling av samarbeid mellom seksjonane i Psykisk helsevern for barn og unge i Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane Endringsoppgåve: Vidareutvikling av samarbeid mellom seksjonane i Psykisk helsevern for barn og unge i Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane Nasjonalt toppleiarprogram Toril Taklo Nordfjordeid,18.

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2015-2019

Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2015-2019 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 22.04.2015 27706/2015 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 30.04.2015 Yrkesopplæringsnemnda 28.05.2015 Fylkesutvalet 27.05.2015 Fylkestinget

Detaljer

Bodø 4. november 2015 Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Bodø 4. november 2015 Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Bodø 4. november 2015 Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Vidaregåande skular i Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane Samarbeidsforum Dialog mellom skuleeigarane Rektormøte

Detaljer

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0 Samandrag Norconsult har på oppdrag frå Sogn og Fjordane fylkeskommune vurdert dagens modell for organisering av vidaregåande opplæring, og utarbeida framlegg av tre anbefalte modellar for framtidig organisering.

Detaljer

Felles plattform for pedagogisk leiarskap i oppvekst

Felles plattform for pedagogisk leiarskap i oppvekst Felles plattform for pedagogisk leiarskap i oppvekst Oppvekstsektoren 12.05.2015 FORORD KOMPETANSE OG ETIKK Barn som veks opp i Sula skal få lære det dei treng og vil kort sagt bli gitt gode vilkår for

Detaljer

Utdanningsavdelingen. Kompetanseplan 2014-2017. Vest-Agder Fylkeskommune

Utdanningsavdelingen. Kompetanseplan 2014-2017. Vest-Agder Fylkeskommune Utdanningsavdelingen Kompetanseplan 2014-2017 Vest-Agder Fylkeskommune INNLEDNING I rammeplan 2014-2017 presenteres utdanningsavdelingens strategi for sektorens kompetanseutvikling i perioden. Planen suppleres

Detaljer

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane.

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. 2013-2015 Innleiing Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane i Hordaland

Detaljer

Sjumilsstegkonferanse

Sjumilsstegkonferanse Sjumilsstegkonferanse 15.03.16 Tilbod til vaksne framandspråklege Firda vgs Helsefagarbeidarutdanning etter læreplan i kunnskapsløftet tilpassa modell Gruppe 1 - start 2013 Gloppen Gruppe 2 start 2015

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

Utviklingsplan 2015 Meling skule. "Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare."

Utviklingsplan 2015 Meling skule. Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare. Utviklingsplan 2015 Meling skule "Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare." GRUNNGJEVING FOR VAL AV SATSINGSOMRÅDE Me har bestemt oss for å føre vidare satsingsområda Samarbeid

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer