1. Reglement for godtgjøring til folkevalgte folkevalgtes arbeidsvilkår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Reglement for godtgjøring til folkevalgte folkevalgtes arbeidsvilkår"

Transkript

1 Behandling i Namsos kommunestyre Tom Prytz fremmet følgende forslag på vegne av utvalget: Utvalget folkevalgtes arbeidsvilkår sine anbefalinger som innstilling: 1. Reglement for godtgjøring til folkevalgte folkevalgtes arbeidsvilkår 1. Ordfører Ordførers godtgjøring skal være 89 % av godtgjøring til stortingsrepresentant. Godtgjøringen reguleres årlig automatisk med virkningsdato som for det lokale lønnsoppgjøret. Pkt. 1 beholdes uendret. 2. Varaordfører 2.1. Varaordfører skal ha en fast årlig godtgjøring inkl. kompensasjon for bruk av egen telefon, på 10,3 % av ordførers godtgjøring. Varaordfører skal ikke ha godtgjøring pr. møte Varaordfører kan frikjøpes fra sitt ordinære arbeidsforhold innenfor en samlet kostnadsramme på inn til 40 % av ordførers godtgjøring. Pkt. 2.1 og 2.2 beholdes uendret. 3. Kommunestyrets medlemmer 3.1. Kommunestyrets medlemmer skal ha en godtgjøring på kr. 500,- pr. møte. Flertallet (Prytz og Kjelbotn Larsen): Pkt. 3.1 beholdes uendret. Mindretallet (Aalberg): Kommunestyrets medlemmer skal ha en godtgjøring på kr. 450,- pr. møte. 4. Formannskapets medlemmer 4.1. Formannskapets medlemmer skal ha en godtgjøring på kr ,- pr. møte. Flertallet (Prytz og Kjelbotn Larsen): Pkt. 4.1 beholdes uendret. Mindretallet (Aalberg): Formannskapets medlemmer skal ha en godtgjøring på kr. 900,- pr. møte. 5. Gruppeledertillegg 5.1. Partigruppene som er representert i formannskapet skal ha et gruppeledertillegg på kr pr. år. Partigruppen selv avgjør om tillegget i sin helhet skal legges til gruppeleder eller fordeles blant andre med oppgaver for partigruppen. Flertallet (Prytz og Kjelbotn Larsen): Pkt.5.1: Partigruppene som er representert i kommunestyret skal ha et gruppeledertillegg på kr pr. år. Partigruppen selv avgjør

2 om tillegget i sin helhet skal legges til gruppeleder eller fordeles blant andre med oppgaver for partigruppen. Mindretallet (Aalberg): Pkt. 5.1: Partigruppene som er representert i kommunestyret skal ha et gruppeledertillegg på kr pr. år. Partigruppen selv avgjør om tillegget i sin helhet skal legges til gruppeleder eller fordeles blant andre med oppgaver for partigruppen. 6. Kontrollutvalget, Oppvekst, omsorg og kultur, og Plan, byggesak og teknisk drift 6.1. Leder for Kontrollutvalget, Oppvekst, omsorg og kultur, og Plan, byggesak og teknisk drift skal ha en fast årlig godtgjøring inkl. telefongodtgjøring på kr ,- pr. år og en møtegodtgjøring på kr. 750,- pr. møte. Flertallet (Prytz og Kjelbotn Larsen): Pkt.6.1 beholdes uendret. Mindretallet (Aalberg): Pkt. 6.1: Leder for Kontrollutvalget, Oppvekst, omsorg og kultur, og Plan, byggesak og teknisk drift skal ha en fast årlig godtgjøring inkl. telefongodtgjøring på kr ,- pr. år og en møtegodtgjøring på kr. 675,- pr. møte Medlemmer i Kontrollutvalget, Oppvekst, omsorg og kultur, og Plan, byggesak og teknisk drift godtgjøres med kr. 750,- pr. møte. Flertallet (Prytz og Kjelbotn Larsen): Pkt.6.2 beholdes uendret. Mindretallet (Aalberg): Pkt. 6.2: Medlemmer i Kontrollutvalget, Oppvekst, omsorg og kultur, og Plan, byggesak og teknisk drift godtgjøres med kr. 675,- pr. møte. Reglementets pkt : 6.3. Ved utvalgsleders forfall skal fungerende møteleder ha et tillegg på kr. 250,- pr. møte Lederne for Kontrollutvalget, Oppvekst, omsorg og kultur, og Plan, byggesak og teknisk drift, og i særlige tilfeller andre folkevalgte, kan frikjøpes for inntil kr pr. år. Frikjøpet skal vurderes individuelt etter framlagt dokumentasjon og avgjøres av ordfører. Kostnadene innarbeides i budsjettet og skal gjelde fra 1. jan. påfølgende år. 7. Faste nemnder og råd (Klagenemnda, Eldres råd, Funksjonshemmedes råd, Ungdomsrådet og Valgkomiteen) 7.1. Leder av faste nemnder og råd skal godtgjøres med kr. 750,- pr. møte. Ved leders forfall skal fungerende møteleder ha leders møtegodtgjøring Medlemmer av faste nemnder og råd skal godtgjøres med kr. 500,- pr. møte. 8. Brukerråd og midlertidige utvalg 8.1. Leder av brukerråd og midlertidige utvalg skal godtgjøres med kr. 350,- pr. møte. Ved leders forfall skal fungerende møteleder ha leders møtegodtgjøring Medlemmer i brukerråd og midlertidige utvalg skal godtgjøres med kr. 200,- pr. møte. 9. Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste.

3 9.1. Udokumentert tapt arbeidsfortjeneste kompenseres med kr. 80/time begrenset oppad til kr. 600 pr. hele arbeidsdag Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste kompenseres innenfor en øvre grense på kr 1/1800 av ordførers godtgjøring pr. time Personlig næringsdrivende kompenseres med 1/ 1800 av pensjonsgivende inntekt siste år begrenset oppad til 1/1800 av ordførers godtgjøring. Dette gjelder møtetid innenfor den folkevalgtes normale arbeidstid. Normal arbeidstid defineres i denne sammenheng innenfor kl Reiseutgifter - Det skal i størst mulig grad benyttes offentlige kommunikasjonsmiddel ved reiser i kommunal regi. Utgifter refunderes etter dokumentasjon. Medlemmer som reiser over samme strekning, skal i størst mulig grad praktisere samkjøring. Utgifter til reise med drosje, refunderes bare unntaksvis. - Refusjon av reiseutgifter for bruk av egen bil, gis etter fastsatte kommunale satser. For øvrig gjelder Reisereglement for ansatte i Namsos kommune. - Reiseregninger fylles ut på fastsatt skjema, og leveres møtesekretæren. 11. Politisk arbeid Møtetidspunkt - Møter i kommunestyret avvikles på ettermiddags- eller kveldstid. Møter i kommunestyret skal søkes avsluttet før kl jf. reglement. - Møter i formannskapet og utvalgene, avvikles i hovedsak på dagtid. Formannskapets møter skal søkes avsluttet før kl Vitalisering - Alle møter i vedtatt møteplan bør avholdes. - Kommunens møterom stilles vederlagsfritt til disposisjon for de politiske partigruppene ved forberedelse av saker som er til politisk behandling i Namsos kommune. Folkevalgte kan bestille møterom og låne PC ved Servicetorget. - Presentasjoner og informasjon i de faste folkevalgte organer skal normalt begrenses til innenfor en ramme på min. - Informasjoner i kommunestyret bør ha et overordnet kommunalt perspektiv. - Informasjon med fagmessig perspektiv bør gå i fagutvalgene. Møteleder skal alltid ved presentasjon av informanten: o Redegjøre for formålet ved presentasjonen, hvorfor nå mv. o Opplyse hvor lang tid som er avtalt til presentasjonen. o Opplyse om at det alltid skal benyttes mikrofon/mygg. - I forberedelsene av større saker som skal behandles kan det avholdes temamøte, men ikke i samme møte som vedtak fattes. - Møtedokumenter til medlemmer i faste folkevalgte organ til bruk i forberedelser hjemme og i møtene distribueres elektronisk. - Møteinnkalling og saksdokumenter skal være tilgjengelig for publikum på hjemmesida og for folkevalgte på nettbrett 8 dager før møter. Unntatt dokumenter jf. kommunelovens 44 og 45. (Økonomi, budsjett) - Etiske retningslinjer for bruk av nettbrett og mobiltelefon i møtene skal etterleves. Retningslinjene skal som et minimum inneholde at bruk av nettbrett og telefon som ikke er knyttet direkte til saken, skal begrenses til pauser. - Kommunen skal ha pensjonsordning for ordføreren. - Ordfører har rett til 3 mnd. etterlønn for det tilfellet hvor avtroppende ordfører ikke mottar lønn i ny stilling i 3-månedersperioden.

4 - Til møter i kommunestyret, formannskapet, Service og Drift skal rådmannen sørge for gratis kaffe, te og muggevann til medlemmene. 12. Andre ordninger - Barnepass. Utgifter som er nødvendige for å kunne delta i politiske utvalg og råd mv. f.eks. barnepass, kan etter søknad refunderes. Søknader avgjøres av formannskapet. - Kommunestyrets medlemmer og møtende vararepresentanter er omfattet av ulykkesforsikring som kommunen har for sine arbeidstakere jf. 11 i Hovedtariffavtalen. Forsikringen gjelder for den tiden representantene er i kommunal tjeneste, dvs. møter, og lignende, og reiser til og fra. - Utbetaling av møtegodtgjøring til faste medlemmer i faste utvalg skjer automatisk i 3 terminer pr. år etter deltagelse iht. møtebok. - Utbetaling av møtegodtgjørelse for deltagelse i ad-hoc-utvalg gjøres 1 gang pr. år. - Andre godtgjøring og refusjoner utbetales etter regning. - Alle regninger må være innlevert til møtesekretæren innen 1/4, 1/8 og 1/12 hvert år. - Så snart som mulig etter hvert kommunestyrevalg skal rådmannen informere ledere med ansatte som også er folkevalgt, om kommunens policy på området. 13. Tvist Dersom det oppstår uenighet om tolkingen av reglement, har et utvalg bestående av ordfører, leder av kontrollutvalget og rådmann, fullmakt til å avgjøre. Utvalgets anbefaling for punktene : Godtgjøringene, reglene og ordningene i reglementets kapittel beholdes uendret. 14. Ikrafttreden. Reglementets trer i kraft fra ny kommunevalgperiode Annet. Kommunestyret ber ordfører, utvalgslederne og rådmann bidra til en innskjerping av praksis og dermed oppfylling av intensjonene i reglementets punkt 11.2, strekpunktene 4 og 5: Presentasjoner fra fagområdene med stort detaljinnhold skal gå i fagutvalgene og ikke i kommunestyret. Presentasjoner/informasjon i kommunestyret skal ha et klart overordnet perspektiv. 2. Kommunestyrets størrelse Flertallet (Prytz og Kjelbotn Larsen): Kommunestyret vedtar at antallet medlemmer i kommunestyret i reduseres fra 37 til 27 med virkning fra ny kommunevalgperiode i Mindretallet (Aalberg): Kommunestyret vedtar at antallet medlemmer i kommunestyret reduseres fra 37 til 33 med virkning fra ny kommunevalgperiode i Formannskapets størrelse

5 Flertallet (Prytz og Kjelbotn Larsen): Antallet medlemmer i formannskapet beholdes uendret. Mindretallet (Aalberg): Antallet medlemmer i formannskapet reduseres fra 11 til 9 fra ny kommunevalgperiode i Plan, byggesak og teknisk drift Flertallet (Prytz og Kjelbotn Larsen): Antallet medlemmer i PBT reduseres fra 11 til 7 fra ny kommunevalgperiode i Mindretallet (Aalberg): Antallet medlemmer i PBT reduseres fra 11 til 9 medlemmer med virkning fra ny kommunevalgperiode i Oppvekst, omsorg og kultur Flertallet (Prytz og Kjelbotn Larsen): Antallet medlemmer i OOK reduseres fra 11 til 7 fra ny kommunevalgperiode i Mindretallet (Aalberg): Antallet medlemmer i OOK reduseres fra 11 til 9 fra ny kommunevalgperiode i Kommunestyrets årlige julemiddag etter desembermøtet Kommunestyret vedtar at det skal etableres som en fast tradisjon at kommunestyremedlemmenes godtgjøring for julemøtet ikke utbetales til medlemmene, men går til å dekke kommunestyrets julemiddag som avholdes etter kommunestyrets siste møte før jul hvert år. 7. Taletid Kommunestyret vedtar at taletid innføres som en fast ordning for møtene i kommunestyret. Stein Tore Wolff fremmet følgende tilleggspunkt på vegne av FrP: Namsos kommunestyre vedtar at alle valgte partier skal ha plass i formannskapet ved gruppeleder, og dermed representert i Midtre Namdal samkommune Votering: 1. Ved alternativ votering mellom utvalgets flertalls- og mindretallsinnstilling, fikk flertallsinnstillinga 23 stemmer, mindretallsinnstillinga fikk 9 stemmer 2. Wolffs tilleggsforslag fikk 4 stemmer, 28 stemte i mot

6 Vedtak i Namsos kommunestyre Reglement for godtgjøring til folkevalgte folkevalgtes arbeidsvilkår 1. Ordfører Ordførers godtgjøring skal være 89 % av godtgjøring til stortingsrepresentant. Godtgjøringen reguleres årlig automatisk med virkningsdato som for det lokale lønnsoppgjøret. 2. Varaordfører 2.1. Varaordfører skal ha en fast årlig godtgjøring inkl. kompensasjon for bruk av egen telefon, på 10,3 % av ordførers godtgjøring. Varaordfører skal ikke ha godtgjøring pr. møte Varaordfører kan frikjøpes fra sitt ordinære arbeidsforhold innenfor en samlet kostnadsramme på inn til 40 % av ordførers godtgjøring. 3. Kommunestyrets medlemmer 3.1. Kommunestyrets medlemmer skal ha en godtgjøring på kr. 500,- pr. møte. 4. Formannskapets medlemmer 4.1. Formannskapets medlemmer skal ha en godtgjøring på kr ,- pr. møte. 5. Gruppeledertillegg 5.1. Partigruppene som er representert i kommunestyret skal ha et gruppeledertillegg på kr pr. år. Partigruppen selv avgjør om tillegget i sin helhet skal legges til gruppeleder eller fordeles blant andre med oppgaver for partigruppen. 6. Kontrollutvalget, Oppvekst, omsorg og kultur, og Plan, byggesak og teknisk drift 6.1. Leder for Kontrollutvalget, Oppvekst, omsorg og kultur, og Plan, byggesak og teknisk drift skal ha en fast årlig godtgjøring inkl. telefongodtgjøring på kr ,- pr. år og en møtegodtgjøring på kr. 750,- pr. møte Medlemmer i Kontrollutvalget, Oppvekst, omsorg og kultur, og Plan, byggesak og teknisk drift godtgjøres med kr. 750,- pr. møte Ved utvalgsleders forfall skal fungerende møteleder ha et tillegg på kr. 250,- pr. møte Lederne for Kontrollutvalget, Oppvekst, omsorg og kultur, og Plan, byggesak og teknisk drift, og i særlige tilfeller andre folkevalgte, kan frikjøpes for inntil kr pr. år. Frikjøpet skal vurderes individuelt etter framlagt dokumentasjon og avgjøres av ordfører. Kostnadene innarbeides i budsjettet og skal gjelde fra 1. jan. påfølgende år.

7 7. Faste nemnder og råd (Klagenemnda, Eldres råd, Funksjonshemmedes råd, Ungdomsrådet og Valgkomiteen) 7.1. Leder av faste nemnder og råd skal godtgjøres med kr. 750,- pr. møte. Ved leders forfall skal fungerende møteleder ha leders møtegodtgjøring Medlemmer av faste nemnder og råd skal godtgjøres med kr. 500,- pr. møte. 8. Brukerråd og midlertidige utvalg 8.1. Leder av brukerråd og midlertidige utvalg skal godtgjøres med kr. 350,- pr. møte. Ved leders forfall skal fungerende møteleder ha leders møtegodtgjøring Medlemmer i brukerråd og midlertidige utvalg skal godtgjøres med kr. 200,- pr. møte. 9. Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste Udokumentert tapt arbeidsfortjeneste kompenseres med kr. 80/time begrenset oppad til kr. 600 pr. hele arbeidsdag Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste kompenseres innenfor en øvre grense på kr 1/1800 av ordførers godtgjøring pr. time Personlig næringsdrivende kompenseres med 1/ 1800 av pensjonsgivende inntekt siste år begrenset oppad til 1/1800 av ordførers godtgjøring. Dette gjelder møtetid innenfor den folkevalgtes normale arbeidstid. Normal arbeidstid defineres i denne sammenheng innenfor kl Reiseutgifter - Det skal i størst mulig grad benyttes offentlige kommunikasjonsmiddel ved reiser i kommunal regi. Utgifter refunderes etter dokumentasjon. Medlemmer som reiser over samme strekning, skal i størst mulig grad praktisere samkjøring. Utgifter til reise med drosje, refunderes bare unntaksvis. - Refusjon av reiseutgifter for bruk av egen bil, gis etter fastsatte kommunale satser. For øvrig gjelder Reisereglement for ansatte i Namsos kommune. - Reiseregninger fylles ut på fastsatt skjema, og leveres møtesekretæren. 11. Politisk arbeid Møtetidspunkt - Møter i kommunestyret avvikles på ettermiddags- eller kveldstid. Møter i kommunestyret skal søkes avsluttet før kl jf. reglement. - Møter i formannskapet og utvalgene, avvikles i hovedsak på dagtid. Formannskapets møter skal søkes avsluttet før kl Vitalisering - Alle møter i vedtatt møteplan bør avholdes. - Kommunens møterom stilles vederlagsfritt til disposisjon for de politiske partigruppene ved forberedelse av saker som er til politisk behandling i Namsos kommune. Folkevalgte kan bestille møterom og låne PC ved Servicetorget. - Presentasjoner og informasjon i de faste folkevalgte organer skal normalt begrenses til innenfor en ramme på min. - Informasjoner i kommunestyret bør ha et overordnet kommunalt perspektiv. - Informasjon med fagmessig perspektiv bør gå i fagutvalgene. Møteleder skal alltid ved presentasjon av informanten: o Redegjøre for formålet ved presentasjonen, hvorfor nå mv. o Opplyse hvor lang tid som er avtalt til presentasjonen. o Opplyse om at det alltid skal benyttes mikrofon/mygg.

8 - I forberedelsene av større saker som skal behandles kan det avholdes temamøte, men ikke i samme møte som vedtak fattes. - Møtedokumenter til medlemmer i faste folkevalgte organ til bruk i forberedelser hjemme og i møtene distribueres elektronisk. - Møteinnkalling og saksdokumenter skal være tilgjengelig for publikum på hjemmesida og for folkevalgte på nettbrett 8 dager før møter. Unntatt dokumenter jf. kommunelovens 44 og 45. (Økonomi, budsjett) - Etiske retningslinjer for bruk av nettbrett og mobiltelefon i møtene skal etterleves. Retningslinjene skal som et minimum inneholde at bruk av nettbrett og telefon som ikke er knyttet direkte til saken, skal begrenses til pauser. - Kommunen skal ha pensjonsordning for ordføreren. - Ordfører har rett til 3 mnd. etterlønn for det tilfellet hvor avtroppende ordfører ikke mottar lønn i ny stilling i 3-månedersperioden. - Til møter i kommunestyret, formannskapet, Service og Drift skal rådmannen sørge for gratis kaffe, te og muggevann til medlemmene. 12. Andre ordninger - Barnepass. Utgifter som er nødvendige for å kunne delta i politiske utvalg og råd mv. f.eks. barnepass, kan etter søknad refunderes. Søknader avgjøres av formannskapet. - Kommunestyrets medlemmer og møtende vararepresentanter er omfattet av ulykkesforsikring som kommunen har for sine arbeidstakere jf. 11 i Hovedtariffavtalen. Forsikringen gjelder for den tiden representantene er i kommunal tjeneste, dvs. møter, og lignende, og reiser til og fra. - Utbetaling av møtegodtgjøring til faste medlemmer i faste utvalg skjer automatisk i 3 terminer pr. år etter deltagelse iht. møtebok. - Utbetaling av møtegodtgjørelse for deltagelse i ad-hoc-utvalg gjøres 1 gang pr. år. - Andre godtgjøring og refusjoner utbetales etter regning. - Alle regninger må være innlevert til møtesekretæren innen 1/4, 1/8 og 1/12 hvert år. - Så snart som mulig etter hvert kommunestyrevalg skal rådmannen informere ledere med ansatte som også er folkevalgt, om kommunens policy på området. 13. Tvist Dersom det oppstår uenighet om tolkingen av reglement, har et utvalg bestående av ordfører, leder av kontrollutvalget og rådmann, fullmakt til å avgjøre. 14. Ikrafttreden. Reglementets trer i kraft fra ny kommunevalgperiode Annet. Kommunestyret ber ordfører, utvalgslederne og rådmann bidra til en innskjerping av praksis og dermed oppfylling av intensjonene i reglementets punkt 11.2, strekpunktene 4 og 5: Presentasjoner fra fagområdene med stort detaljinnhold skal gå i fagutvalgene og ikke i kommunestyret. Presentasjoner/informasjon i kommunestyret skal ha et klart overordnet perspektiv. 2. Kommunestyrets størrelse Kommunestyret vedtar at antallet medlemmer i kommunestyret i reduseres fra 37 til 27 med virkning fra ny kommunevalgperiode i 2015.

9 3. Formannskapets størrelse Antallet medlemmer i formannskapet beholdes uendret (11) 4. Plan, byggesak og teknisk drift Antallet medlemmer i Plan, byggesak og teknisk drift reduseres fra 11 til 7 fra ny kommunevalgperiode i Oppvekst, omsorg og kultur Antallet medlemmer i Oppvekst, omsorg og kultur reduseres fra 11 til 7 fra ny kommunevalgperiode i Kommunestyrets årlige julemiddag etter desembermøtet Kommunestyret vedtar at det skal etableres som en fast tradisjon at kommunestyremedlemmenes godtgjøring for julemøtet ikke utbetales til medlemmene, men går til å dekke kommunestyrets julemiddag som avholdes etter kommunestyrets siste møte før jul hvert år. 7. Taletid Kommunestyret vedtar at taletid innføres som en fast ordning for møtene i kommunestyret.

Godtgjøringsreglement for Nes kommune. fra 01.10.2011

Godtgjøringsreglement for Nes kommune. fra 01.10.2011 Godtgjøringsreglement for Nes kommune fra 01.10.2011 Vedtatt av Nes kommunestyre 15.02.2011 sak 11/13 ---------------------- I forhold til eksisterende reglement er politikergodtgjøringene (med unntak

Detaljer

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Vedtatt av kommunestyret 19.06.07, med virkning fra 01.10.07 Revidert etter vedtak i kommunestyret 18.09.07, 06.09.11 og 31.01.12. Redigert mht satser for godtgjørelse fra 01.01.14

Detaljer

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av kommunestyret 19.06.07, med virkning fra 01.10.07 Revidert etter vedtak i kommunestyret 18.09.07, 06.09.11 og 31.01.12. Redigert mht satser for godtgjørelse

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING FOR KOMMUNALE OMBUD I ELVERUM KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING FOR KOMMUNALE OMBUD I ELVERUM KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRING FOR KOMMUNALE OMBUD I ELVERUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 30.09.2015 i utvalgssak 094/15 og sist endret i kommunestyremøte 17.12.2015 i utvalgssak 117/15. 1 1. GENERELLE

Detaljer

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår REVIDERING Rv. nr. Revidert av Rev. dato Med hjemmel i Avsnitt 1. Heidi Lynnebakken 1.sept 2014 KST vedtak, jfr sak 50/14, 79/14 og 90/14 2. Erling Kristiansen

Detaljer

Godtgjørelse til folkevalgte i perioden 2015-2019

Godtgjørelse til folkevalgte i perioden 2015-2019 Godtgjørelse til folkevalgte i perioden 2015-2019 GENERELT Alle folkevalgte - herunder også varamedlemmer, samt medlemmer av Ungdomsrådet gjøres kjent med dette reglement og kommunens reiseregulativ. Dette

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Halden kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Halden kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Halden kommune Vedtatt i kommunestyret 15.10.2015 Innholdsfortegnelse 1 Ordfører 3 2 Varaordfører 3 3 Faste godtgjørelser 3 3.1 Ledergodtgjørelser 3 3.1.1 Gruppeledere

Detaljer

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår REVIDERING Rv. nr. Revidert av Rev. dato Med hjemmel i Avsnitt 1. Heidi 1.sept 2014 Lynnebakken KST vedtak, jfr sak 50/14, 79/14 og 90/14 2. Erling Kristiansen

Detaljer

STRAND KOMMUNE SITT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE

STRAND KOMMUNE SITT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE STRAND KOMMUNE SITT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Vedtatt av Strand kommunestyre 17.06.2015 INNHOLD 1. PRINSIPP FOR GODTGJØRING... 3 1.1 Ordfører... 3 1.2. Varaordfører... 4 1.3. Utvalgslederne

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte. Vedtatt i Ringebu kommunestyre 26. november 2015 sak 121/15

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte. Vedtatt i Ringebu kommunestyre 26. november 2015 sak 121/15 Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Vedtatt i Ringebu kommunestyre 26. november 2015 sak 121/15 REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE Gjeldende fra 17.11.2015 1. ORDFØRER Ringebu kommune skal

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre. 1. Kommunestyret i Namsos tar utvalgets rapport til etterretning.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre. 1. Kommunestyret i Namsos tar utvalgets rapport til etterretning. Namsos kommune Ass. rådmann Saksmappe: 2012/4501-1 Saksbehandler: Ketil Sørvig Saksframlegg Reglement for godtgjøring til folkevalgte og folkevalgtes arbeidsvilkår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR GODTGJØRELSE. Gjeldende 15.10.2007

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR GODTGJØRELSE. Gjeldende 15.10.2007 FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR OG GODTGJØRELSE Gjeldende 15.10.2007 Vedtatt i kst.møte 26.11.2007 kst.sak 154/07. Reglementet reguleres minimum før hver valgperiode av sittende kommunestyre. Godtgjørelsen

Detaljer

Holtålen kommune GODTGJØRELSE FOR KOMMUNALE FOLKEVALGTE

Holtålen kommune GODTGJØRELSE FOR KOMMUNALE FOLKEVALGTE Holtålen kommune GODTGJØRELSE FOR KOMMUNALE FOLKEVALGTE Vedtak i kommunestyret 24.03.2011,sak: 8/11: Gruppeledernes forslag til endringer av reglement for godtgjørelse til folkevalgte datert 24.03.11 vedtas

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE FOLKEVALGTE I SORTLAND KOMMUNE. Vedtatt i Sortland kommunestyre 14.06. 2012 samt justering 19.06. 2014.

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE FOLKEVALGTE I SORTLAND KOMMUNE. Vedtatt i Sortland kommunestyre 14.06. 2012 samt justering 19.06. 2014. REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE FOLKEVALGTE I SORTLAND KOMMUNE Vedtatt i Sortland kommunestyre 14.06. 2012 samt justering 19.06. 2014. 1 Virkeområde Reglementet gjelder godtgjørelse til politisk

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL DE FOLKEVALGTE I MOSS KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL DE FOLKEVALGTE I MOSS KOMMUNE i Moss kommune, side 1 REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL DE FOLKEVALGTE I MOSS KOMMUNE vedtatt av bystyret 23.09.2003 Faginstans med ansvar for ajourhold og fortolkninger: Ordføreren. Rettelser og tillegg:

Detaljer

Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte

Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte Sist endret i bystyrets møte 09.12.2015 Endringer i reglementets satser gjelder fra 1. januar 2016 1 - Reglementets omfang 1. Dette reglementet gjelder kommunale

Detaljer

REGLEMENT FOR ARBEIDSGODTGJØRINGER DEKNING AV UTGIFTER OG ØKONOMISKE TAP FOR FOLKEVALGTE

REGLEMENT FOR ARBEIDSGODTGJØRINGER DEKNING AV UTGIFTER OG ØKONOMISKE TAP FOR FOLKEVALGTE RISØR KOMMUNE REGLEMENT FOR ARBEIDSGODTGJØRINGER OG DEKNING AV UTGIFTER OG ØKONOMISKE TAP FOR FOLKEVALGTE Vedtatt av bystyret 21.03.96 Endret av bystyret: 19.12.96 med virkning fra 01.01.97 21.09.00 med

Detaljer

Godtgjørelse til folkevalgte i perioden 2011-2015

Godtgjørelse til folkevalgte i perioden 2011-2015 Godtgjørelse til folkevalgte i perioden 2011-2015 Vedtatt av kommunestyret 20.06.2011 sak 48/11 Justert av kommunestyret 24.10.11 sak 74/11 Opprettet: 24. oktober 2011 av: Knut Johnny Franck Oppdatert

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret 05.02.2015 sak 11/2015. Audnedal kommune

Vedtatt av kommunestyret 05.02.2015 sak 11/2015. Audnedal kommune Audnedal kommune REGLEMENT FOR GODTGJØRELSER FOR VALGPERIODEN 2015-2019 1. Hvem reglementet gjelder for Reglementet gjelder for kommunalt folkevalgte i Audnedal kommune som etter kommuneloven har krav

Detaljer

Godtgjørelsesreglement. for folkevalgte - fra Froland kommune. Vedtatt Froland kommunestyre Sak 17/91 (arkivsak 17/2208-1)

Godtgjørelsesreglement. for folkevalgte - fra Froland kommune. Vedtatt Froland kommunestyre Sak 17/91 (arkivsak 17/2208-1) Godtgjørelsesreglement for folkevalgte - fra 01.01.2018 Froland kommune Vedtatt Froland kommunestyre 16.11.2017 Sak 17/91 (arkivsak 17/2208-1) Innhold FORMÅL:... 2 1. Årlig fast godtgjørelse... 2 1.1.

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Flekkefjord kommune Vedtatt av Flekkefjord bystyre 23.10.2014 Gyldig f.o.m. 01.01.2015 Flekkefjord kommune Vilje til vekst Innhold 1.0 De folkevalgtes arbeidsvilkår

Detaljer

GODTGJØRINGSREGULATIV FOR KOMMUNALE OMBUD I LØRENSKOG KOMMUNE

GODTGJØRINGSREGULATIV FOR KOMMUNALE OMBUD I LØRENSKOG KOMMUNE GODTGJØRINGSREGULATIV FOR KOMMUNALE OMBUD I LØRENSKOG KOMMUNE 1. Generelt Med kommunale ombud menes, der annet ikke er presisert, folkevalgte i Lørenskog kommune og medlemmer i råd og utvalg som er opprettet

Detaljer

Leder av hovedutvalg Leder av hovedutvalg får fast godtgjørelse tilsvarende 3 % av ordførers godtgjørelse.

Leder av hovedutvalg Leder av hovedutvalg får fast godtgjørelse tilsvarende 3 % av ordførers godtgjørelse. Behandling i Kommunestyret den 15.12.2015 Behandling: Leder av valgnemnda Steinar Furu framla følgende forslag til revidering av Herøy kommunes reglement for godtgjørelser: Målsetting Etter kommuneloven

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Godtgjørelsesreglement Vedtatt i kommunestyret 30.08.2007 For valgperioden 2007-2011 1. Faste godtgjørelser 1.1. Ordfører Ordførerens godtgjørelse settes til kr. 590 000 pr. år.

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR NEDRE EIKER KOMMUNE Politisk sekretariat Saksbehandler: Eva Dammyr Direkte tlf.: 32 23 25 22 Dato: 13.04.2012 L.nr. 12308/2012 - Arkiv: 2010/1950-033 REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR VEDTATT AV

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE I LEKSVIK KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE I LEKSVIK KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE I LEKSVIK KOMMUNE I henhold kommunelovens 42 vedr. arbeidsgodtgjøring tar reglementet sikte på å yte en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats

Detaljer

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 16/12 i møte 09.02.16

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 16/12 i møte 09.02.16 1. Generelt a) For dem som har fast årlig godtgjøring, med unntak av ordfører og varaordfører, vil fravær fra avholdte møter føre til reduksjon i den faste godtgjøringen med et beløp tilsvarende ordinær

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR NEDRE EIKER KOMMUNE Politisk sekretariat Saksbehandler: Ine Helen Haugan Direkte tlf.: 32 23 25 25 Dato: 11.12.2015 L.nr. 39625/2015 - Arkiv: 2010/1950-033 REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR VEDTATT

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 30. oktober 2008,sak nr. 82/08 og gjort gjeldene fra 1.1.2009. Justert etter vedtak i kommunestyret sak 21/09 hvor

Detaljer

Aurskog-Høland kommune

Aurskog-Høland kommune Aurskog-Høland kommune Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, rettigheter og plikter Vedtatt i kommunestyret 15. juni 2015 For valgperioden 2016-2019 Godtgjørelse justert pr. 1.1.2016. Justeres på nytt

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Skånland kommune REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE KAP. 1. GENERELL DEL 1.1 LOVGRUNNLAG Kommunelovens 41 og 42 fastslår at den som har et kommunalt tillitsverv har krav på godtgjøring i sitt arbeid.

Detaljer

TAHUu.KuMMJNF. BA:51 in?:.-61151. 07 MAI Zinj. Etter kommunestyrets vedtak lyder reglementet som følger:

TAHUu.KuMMJNF. BA:51 in?:.-61151. 07 MAI Zinj. Etter kommunestyrets vedtak lyder reglementet som følger: - TAHUu.KuMMJNF BA:51 in?:.-61151 07 MAI Zinj Etter kommunestyrets vedtak lyder reglementet som følger: REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE VED KOMMUNALE OMBUDS - OG TILLITSVERV ( sist vedtatt 31.10.2012) ci-5

Detaljer

STRAND KOMMUNE SITT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE

STRAND KOMMUNE SITT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE STRAND KOMMUNE SITT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Vedtatt av Strand kommunestyre 22.02.2017 Behandlet i sak 012/17 JpId: 17/5257 INNHOLD 1. PRINSIPP FOR GODTGJØRING... 3 1.1 Ordfører... 3 1.2.

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Skånland kommune REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Ajourhold: Vedtak i k-sak 97/0063 innarbeidet i reglementet. Vedtak i k-sak 99/0004 All møtegodtgjørelse reduseres med 50% i 1999. Vedtak i k-sak

Detaljer

Møteprotokoll. Namsos kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:25.

Møteprotokoll. Namsos kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:25. Møteprotokoll Utvalg: Namsos kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos samfunnshus Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:25 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Stene

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE PARTISTØTTE TIL FOLKEVALGTE I FROGN KOMMUNE, GJELDENDE FRA 1.1.2008. 1 GODTGJØRELSE TIL ORDFØRER 1.1 Fast godtgjørelse Ordføreren ytes godtgjørelse tilsvarende 93 % av stortingsrepresentantenes

Detaljer

Evenes kommune REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR. Sist revidert av kommunestyret i møte under sak 34/15

Evenes kommune REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR. Sist revidert av kommunestyret i møte under sak 34/15 Evenes kommune REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Sist revidert av kommunestyret i møte 24.6.2015 under sak 34/15 REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR 1. Hvem reglementet gjelder for Reglementet

Detaljer

Reglement for godtgjøringer til folkevalgte. Gjelder fra 1. november 2015

Reglement for godtgjøringer til folkevalgte. Gjelder fra 1. november 2015 Reglement for godtgjøringer til folkevalgte Gjelder fra 1. november 2015 1 FAST GODTGJØRING 1.1 Ordfører Ordførerens godtgjøring fastsettes pr. 01.11.15 til tilsvarende stortingsrepresentants godtgjøring.

Detaljer

Folkevalgtes arbeidsvilkår i Rana kommune

Folkevalgtes arbeidsvilkår i Rana kommune Folkevalgtes arbeidsvilkår i Rana kommune Innhold 1. Generelt om reglementet... 4 2. Tap av inntekt og vederlag for utlegg... 4 2.1. Generelle regler for utbetaling... 4 2.2. Tap av inntekt... 4 2.2.1.

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I VESTBY KOMMUNE. (Fastsatt av kommunestyret )

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I VESTBY KOMMUNE. (Fastsatt av kommunestyret ) REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I VESTBY KOMMUNE. (Fastsatt av kommunestyret 09.11.2015) Kapitel 1 Ordfører. 1 1 Godtgjøring Godtgjøring til ordfører på heltid settes til 100 % av stortingsrepresentantenes

Detaljer

Kommunalavdeling stab RETNINGSLINJER FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2015-2019

Kommunalavdeling stab RETNINGSLINJER FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2015-2019 Kommunalavdeling stab 11.08.2015 Sak nr. 2014/2410-8 RETNINGSLINJER FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2015-2019 Vedtatt i K 18.06.15, sak 77/15 Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Postboks 323, 5323

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Reglement for godtgjørelse til folkevalgte 2017 2019 Vedtatt i Ringebu kommunestyre 21.02.2017 og gjeldende fra 01.03.2017 Endringer kommunestyret 30.05.2017 Endringer i kommunestyret 31.10.2017 Reglement

Detaljer

Endring av godtgjørelsesreglementet

Endring av godtgjørelsesreglementet Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2013/343-10-082 Svein Olav Ween 13.11.2015 Endring av godtgjørelsesreglementet Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 41/15 24.11.2015 Lokalstyret 15.12.2015

Detaljer

LARDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD

LARDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD LARDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD Vedtatt kommunestyresak 054/07 og kommunestyresak 065/07 Vedtatt med endringer i kommunestyresak 045/11 Vedtatt med endring i kommunestyresak

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE/PARTISTØTTE TIL FOLKEVALGTE I FROGN KOMMUNE, GJELDENDE FRA 1.6.2012.

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE/PARTISTØTTE TIL FOLKEVALGTE I FROGN KOMMUNE, GJELDENDE FRA 1.6.2012. REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE/PARTISTØTTE TIL FOLKEVALGTE I FROGN KOMMUNE, GJELDENDE FRA 1.6.2012. Historikk: Vedtatt av kommunestyret, sak 104/98, møtet 14.12.98, revidert i forhold til den til enhver tid

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE KOMMUNESTYRET FORMANNSKAPET KOMITEENE ANDRE FOLKEVALGTE ORGANER Vedtatt i sak KSTNY-020/17. Gjelder fra 26.10.2017. 1 Innhold 1. Ordfører... 3 2. Varaordfører...

Detaljer

Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lørenskog kommune. (Vedtatt av kommunestyret i møte , sak 032/12).

Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lørenskog kommune. (Vedtatt av kommunestyret i møte , sak 032/12). Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lørenskog kommune. (Vedtatt av kommunestyret i møte 18.04.2012, sak 032/12). 1. Generelt Reglementet gjelder godtgjøring til folkevalgte i Lørenskog kommune

Detaljer

Reglement for godtgjøring og utgiftsdekning for folkevalgte i. Indre Fosen kommune

Reglement for godtgjøring og utgiftsdekning for folkevalgte i. Indre Fosen kommune Reglement for godtgjøring og utgiftsdekning for folkevalgte i Indre Fosen kommune I henhold til kommunelovens 42 vedrørende arbeidsgodtgjøring tar reglementet sikte på å yte en rimelig kompensasjon for

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Reglement for godtgjørelse til folkevalgte 2017 2019 Vedtatt i Ringebu kommunestyre 21.02.2017 og gjeldende fra 01.03.2017 Endringer kommunestyret 30.05.2017 Endringer i kommunestyret 31.10.2017 Endringer

Detaljer

FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008)

FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008) FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008) 1 Møteordningen. Det skal utarbeides halvårsplaner for møtevirksomheten i kommunestyret,

Detaljer

REGLEMENT FOR TAP AV INNTEKT OG MØTEGODTGJØRELSE FOR 2011

REGLEMENT FOR TAP AV INNTEKT OG MØTEGODTGJØRELSE FOR 2011 REGLEMENT FOR TAP AV INNTEKT OG MØTEGODTGJØRELSE FOR 2011 Kommunestyret har i møte 14. desember 2010, sak 81/10 vedtatt at møtegodtgjørelser og tap av inntekt for 2011 prolongeres fra 2010 som følgende:

Detaljer

Reglement for godtgjøring av folkevalgte i Åfjord kommune

Reglement for godtgjøring av folkevalgte i Åfjord kommune Reglement for godtgjøring av folkevalgte i Åfjord kommune 1. Ordfører og varaordfører 1.1 Ordførers stilling settes til 100 %. Varaordførervervet settes til 35 % stilling. Vurdering og avtale om oppgavefordeling

Detaljer

Saknsnr Utvalg LOPPA KOMMUNE. Sammendrag. Forslag til vedtak: Vedlegg: Vedtak i Formannskap - 15,09.2014. And re saksdok u menter (i kke vedlagt) :

Saknsnr Utvalg LOPPA KOMMUNE. Sammendrag. Forslag til vedtak: Vedlegg: Vedtak i Formannskap - 15,09.2014. And re saksdok u menter (i kke vedlagt) : LOPPA KOMMUNE S entraladministrasj onen Saksframlegg Dato: Arkivref: 22.07.2014 20rU837-0 I 080 Solbjørg Irene Jensen solbj org j ensen@loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg 22114 391t4 Formannskap Kommunestyre

Detaljer

Rendalen kommune FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR. Revidert i kommunestyret 29.03.2012 Sak 14/12

Rendalen kommune FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR. Revidert i kommunestyret 29.03.2012 Sak 14/12 Rendalen kommune FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Revidert i kommunestyret 29.03.2012 Sak 14/12 Rendalen kommune Folkevalgtes arbeidsvilkår I 8 Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 LOV OG REGELVERK, VEDTAK

Detaljer

Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte

Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte Sist endret i bystyrets møte 21.11.2012 Endringer i reglementets satser gjelder fra 1. januar 2015 1 - Reglementets omfang 1. Dette reglementet gjelder kommunale

Detaljer

Reglement for godtgjørelse ved kommunale ombuds og tillitsverv

Reglement for godtgjørelse ved kommunale ombuds og tillitsverv Reglement for godtgjørelse ved kommunale ombuds og tillitsverv ble vedtatt av Vefsn kommunestyre 18.12.1991 og gjøres gjeldende fra 1. januar 1992. Endret i kommunestyret 19.10.94 og gjøres gjeldende fra

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRINGER TIL FOLKEVALGTE MODUM KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRINGER TIL FOLKEVALGTE MODUM KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRINGER TIL FOLKEVALGTE I MODUM KOMMUNE Vedtatt av Modum kommunestyre i møte 30. mars 2009 01.08.2017 1. Ordføreren Ordføreren får godtgjøring som til en hver tid tilsvarer 95 % av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Godtgjørelse til folkevalgte i Molde kommune pr 1. januar 2016.

Godtgjørelse til folkevalgte i Molde kommune pr 1. januar 2016. Godtgjørelse til folkevalgte i Molde kommune pr 1. januar 2016. Reglement - godtgjørelse folkevalgte i Molde kommune 1. Ordfører Ordførerens godtgjørelse fastsettes i forbindelse med kommunestyrets årlige

Detaljer

29.05.2015 Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Haugesund kommune GODGJØRSELSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I HAUGESUND KOMMUNE

29.05.2015 Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Haugesund kommune GODGJØRSELSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I HAUGESUND KOMMUNE 29.05.2015 Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Haugesund kommune GODGJØRSELSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I HAUGESUND KOMMUNE Vedtatt i bystyret 10.06.2015 Innhold GODGJØRSELSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE

Detaljer

TVEDESTRAND KOMMUNE Reglement Godtgjørelser for kommunale ombud Vedtatt i K-sak 104/07 den 16.10.2007, endret K-sak 101/10

TVEDESTRAND KOMMUNE Reglement Godtgjørelser for kommunale ombud Vedtatt i K-sak 104/07 den 16.10.2007, endret K-sak 101/10 TVEDESTRAND KOMMUNE Godtgjørelser for kommunale ombud Vedtatt i K-sak 104/07 den 16.10.2007, endret K-sak 101/10 2 1. Hvem reglementet gjelder for et gjelder for kommunale ombud - medlemmer og varamedlemmer.

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SNÅSA KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SNÅSA KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SNÅSA KOMMUNE Fastsatt av Snåsa kommunestyre i møte den 27/2-1997, sak 17/97, i medhold av 41-43 i lov av 25. september 1992 om kommuner og fylkeskommuner.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Ny behandling - Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune - valgperioden 2011-2015 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Line Therese Ertsås line.ertsaas@verdal.kommune.no

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE 27.02.12 GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE Vedtatt av Lenvik kommunestyre i møte 15.12.2011, sak 81/11. Side 1 1. ORDFØRER 1.1. GODTGJØRING Ordførerens godtgjøring fastsettes lik rådmannens årslønn

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR P360 sak 17/

SONGDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR P360 sak 17/ SONGDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR P360 sak 17/00373-3 1. Hovedprinsipper a) Alle godtgjørelser relatert til stortingsrepresentanters/ordførers godtgjørelse justeres automatisk

Detaljer

FORSKRIFT FOLKEVALGTES GODTGJØRING M.V. VERDAL KOMMUNE

FORSKRIFT FOLKEVALGTES GODTGJØRING M.V. VERDAL KOMMUNE FORSKRIFT FOLKEVALGTES GODTGJØRING M.V. VERDAL KOMMUNE Forskriften har som mål å sikre at kommunens folkevalgte kompensasjon for sin arbeidsinnsats som ombudsmenn, erstatte tap i arbeidsinntekt, samt dekke

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Saksnr. 13/709 Journal nr. 8023/13 Arkiv 080 Dato 30.05.2013 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 Revidert av kommunestyret 30.05.2013 sak 16/13 1 Ordfører

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL DE FOLKEVALGTE I MOSS KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL DE FOLKEVALGTE I MOSS KOMMUNE i Moss kommune, side 1 REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL DE FOLKEVALGTE I MOSS KOMMUNE vedtatt av bystyret 23.09.2003 Faginstans med ansvar for ajourhold og fortolkninger: Rådmannen Rettelser og tillegg: Bystyrets

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE 05.01.18 GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE 110/16. Side 1 1. ORDFØRER 1.1. GODTGJØRING Ordførerens godtgjøring fastsettes lik rådmannens årslønn inkludert feriepengetillegget, eks. rådmannens åremålstillegg.

Detaljer

TVEDESTRAND KOMMUNE Reglement Godtgjørelser for kommunale ombud Vedtatt av kommunestyre den som sak nr. /15

TVEDESTRAND KOMMUNE Reglement Godtgjørelser for kommunale ombud Vedtatt av kommunestyre den som sak nr. /15 TVEDESTRAND KOMMUNE Godtgjørelser for kommunale ombud Vedtatt av kommunestyre den 17.03.15 som sak nr. /15 2 1. Hvem reglementet gjelder for et gjelder for kommunale ombud, medlemmer og varamedlemmer.

Detaljer

Godtgjørelse til kommunale folkevalgte halvår 2019 Vedtatt i kommunestyret den , saksnr. 101/17 arkivsak 15/1650

Godtgjørelse til kommunale folkevalgte halvår 2019 Vedtatt i kommunestyret den , saksnr. 101/17 arkivsak 15/1650 Godtgjørelse til kommunale folkevalgte 2018 1. halvår 2019 Vedtatt i kommunestyret den 11.12.17, saksnr. 101/17 arkivsak 15/1650 1. Generelt Bakgrunnen for godtgjøring for folkevalgte er kommuneloven kapittel

Detaljer

Godtgjøringsreglement for medlemmer i fylkesting, fylkesråd, komiteer, utvalg, styrer og råd. Godkjent av: Fylkestinget. Gjelder fra: 01.01.

Godtgjøringsreglement for medlemmer i fylkesting, fylkesråd, komiteer, utvalg, styrer og råd. Godkjent av: Fylkestinget. Gjelder fra: 01.01. Dok.id.: 1.1.1.3 Godtgjøringsreglement for medlemmer i fylkesting, fylkesråd, Utgave: 1.00 Skrevet av: Kjell Meløe Gjelder fra: 01.01.2016 Godkjent av: Fylkestinget Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr:

Detaljer

Reglement for folkevalgte

Reglement for folkevalgte Reglement for folkevalgte (arbeidsforhold, godtgjørelse m. v) Vedtatt i Fylkestinget 11.12.2002. Endringer vedtatt i Fylkestinget 21.06.2011, Fylkesutvalget 04.10.2011, UFFA-utvalget 12.02.2013. Revidert

Detaljer

HAMAR KOMMUNE: Politisk organisering Politikernes arbeidsvilkår. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Sak [xxxxx]

HAMAR KOMMUNE: Politisk organisering Politikernes arbeidsvilkår. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Sak [xxxxx] HAMAR KOMMUNE: Politisk organisering Politikernes arbeidsvilkår Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Sak [xxxxx] 2 Innhold 1 Innledning og bakgrunn......... 3 2 Forslag til politisk organisering.........

Detaljer

Økonomisk godtgjørelse for kommunale tillitsverv er hjemlet i Kommunelovens 41 og 42. Regler og satser fastsettes av kommunestyret.

Økonomisk godtgjørelse for kommunale tillitsverv er hjemlet i Kommunelovens 41 og 42. Regler og satser fastsettes av kommunestyret. GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I TOLGA KOMMUNE 2013-2015 Arkiv: 082 Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 12/1090 Kjetil Brodal Sett inn saksutredningen under denne linjen Saksopplysninger Økonomisk godtgjørelse

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Vedtatt i Ringebu kommunestyre 25.september 2008 sak 082/08 REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE Gjelder fra 01.01.2009 og ut valgperioden 2011 sist korr.

Detaljer

Reglement. for godtgjørelse til folkevalgte i Hustadvika kommune

Reglement. for godtgjørelse til folkevalgte i Hustadvika kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Hustadvika kommune Gjeldende fra: 26.09.2019 Vedtatt av Fellesnemnda 23.05.2019 i sak 12/19. DEL A 1 Faste godtgjørelser 1.1 Godtgjørelse til ordfører heltid

Detaljer

Politisk sekretariat. Politikk og demokrati STAVANGER KOMMUNE

Politisk sekretariat. Politikk og demokrati STAVANGER KOMMUNE Politisk sekretariat Politisk sekretariat har som hovedoppgave å betjene de politiske organene ved å legge til rette for og bidra til avvikling av møter i folkevalgte styrer, råd og utvalg Politikk og

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET

GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 24.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 15/13 13/834 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET 27.2.2013 16/13 13/709

Detaljer

VÅLER KOMMUNE REGLEMENT ØKONOMISKE VILKÅR FOR VALGTE MEDLEMMER I KOMMUNALE STYRER, RÅD OG UTVALG

VÅLER KOMMUNE REGLEMENT ØKONOMISKE VILKÅR FOR VALGTE MEDLEMMER I KOMMUNALE STYRER, RÅD OG UTVALG VÅLER KOMMUNE REGLEMENT ØKONOMISKE VILKÅR FOR VALGTE MEDLEMMER I KOMMUNALE STYRER, RÅD OG UTVALG Vedtatt av kommunestyret 19.6.2003 sak 0023/03 Med endringer 15.3.2007 sak 6/07, 20.11.2008 sak 54/08, 30.6.2011

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret sak 11/2015 Revidert av kommunestyret sak 121/15 Revidert av kommunestyret

Vedtatt av kommunestyret sak 11/2015 Revidert av kommunestyret sak 121/15 Revidert av kommunestyret Audnedal kommune REGLEMENT FOR GODTGJØRELSER FOR VALGPERIODEN 2015-2019 1. Hvem reglementet gjelder for Vedtatt av kommunestyret 05.02.2015 sak 11/2015 Reglementet gjelder for kommunalt folkevalgte i Audnedal

Detaljer

Godtgjøringsreglement

Godtgjøringsreglement UTKAST 26.september 2016 Temakomiteens anbefaling Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Sandefjord kommune Godtgjøringsreglement Gyldig fra 1.1.17 31.12.19 Vedtatt av Sandefjord kommunestyre xx.xx.2016,

Detaljer

Reglement arbeidsvilkår for folkevalgte for kommunestyreperioden 2015-2019. Vedtatt av kommunestyret 27.08.2015

Reglement arbeidsvilkår for folkevalgte for kommunestyreperioden 2015-2019. Vedtatt av kommunestyret 27.08.2015 Reglement arbeidsvilkår for folkevalgte for kommunestyreperioden 2015-2019 Vedtatt av kommunestyret 27.08.2015 1 Målsetting Politikerne er valgt av innbyggerne til å styre kommunen. Målet vårt er å ha

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte. Vedtatt av kommunestyret 18.06.2015, sak 15/64

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte. Vedtatt av kommunestyret 18.06.2015, sak 15/64 Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Vedtatt av kommunestyret 18.06.2015, sak 15/64 Innholdsfortegnelse 1. Godtgjørelse til folkevalgte... 3 1.1 Godtgjørelse til ordfører... 3 1.2 Godtgjørelse til

Detaljer

TOLGA KOMMUNE Sentraladministrasjonen

TOLGA KOMMUNE Sentraladministrasjonen TOLGA KOMMUNE Sentraladministrasjonen Dato: 30.10.2012 Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 12/1090-5 3770/12 082 Kari Sundmoen Jordet 62 49 65 09 MELDING OM POLITISK VEDTAK - GODTGJØRELSE

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglementet ble først vedtatt i herredstyret 28.05.96. Sist endret 06.05.13 av kommunestyret i sak 39/13. Innhold: 1 FASTE GODTGJØRELSER...

Detaljer

Reglement for Godtgjørelse til folkevalgte i Stjørdal kommune

Reglement for Godtgjørelse til folkevalgte i Stjørdal kommune Reglement for Godtgjørelse til folkevalgte i Stjørdal kommune Reglement for Godtgjørelse til folkevalgte i Stjørdal kommune Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definisjoner...

Detaljer

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I HOLE KOMMUNE

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I HOLE KOMMUNE HOLE KOMMUNE FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I HOLE KOMMUNE Sist revidert i sak K-002/15 9.2.2015 GJELDENDE FRA 1.10. 2015 1. VEDERLAG FOR TAPT ARBEIDSFORTJENESTE Hole kommune refunderer tapt arbeidsfortjeneste

Detaljer

Regulativ for folkevalgte i Hemne kommune pr. 1 januar

Regulativ for folkevalgte i Hemne kommune pr. 1 januar 16/281-1 082 2016. Regulativ for folkevalgte i Hemne kommune pr. 1 januar Godtgjøring til folkevalgte i Hemne kommune tar f.o.m. 01.01.2012 utgangspunkt i, og beregnes ut fra, den faste årlige godtgjørelsen

Detaljer

REGLEMENT. for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune

REGLEMENT. for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune REGLEMENT for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune Valgperioden 2015 2019 Revidert...2018 Postadresse: Saksbehandler: Organisasjon: Line Therese Ertsås Organisasjonsnr. 938587418 line.ertsaas@verdal.kommune.no

Detaljer

Forslag til reglement for godtgjørelse til folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune

Forslag til reglement for godtgjørelse til folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune Dato: 13. september 2011 BEBY /11 Bergen bystyre Forslag til reglement for godtgjørelse til folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune RKR BYST-0200-201118767-14 Hva saken gjelder: Bystyret inviteres

Detaljer

Sandefjord kommune (0710)

Sandefjord kommune (0710) Reglement for godtgjøring til folkevalgte Sandefjord kommune (0710) Gyldig fra 24.10.19 31.12.2023 Vedtatt av Sandefjord kommunestyre 24.09.2019, sak 076/2019 Side 1 Innhold 1 Reglementets virkeområde...

Detaljer

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 0 1994 MED VIRKNING FRA 1 8 1994. SIST ENDRET 29 4 2015 MED VIRKNING FRA 6 10 2015 1 - Reglementets omfang

Detaljer

Forskrift for godtgjøring av folkevalgte

Forskrift for godtgjøring av folkevalgte Forskrift for godtgjøring av folkevalgte Fastsatt av kommunestyret i Moss 09/10 2019 vedtak xx/19 med hjemmel i kommuneloven. Formål Forskriften omhandler arbeidsgodtgjøring, dekning av økonomiske tap

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE (vedtatt av bystyret 10.05.2007)

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE (vedtatt av bystyret 10.05.2007) REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE (vedtatt av bystyret 10.05.2007) 1. GENERELT Reglementet er tilpasset Normalreglementet for godtgjørelse til kommunale folkevalgte med kommentarer anbefalt av

Detaljer

Folkevalgtes arbeidsvilka r

Folkevalgtes arbeidsvilka r Folkevalgtes arbeidsvilka r (Vedtatt av Malvik kommunestyre 22.6.92, sak 98/92. Endret i f-sak 23/93, k- sak 93/93, f-sak 269/93, k-sak 10/96, k-sak 84/96, k-sak 96/03, k-sak 24/06, k-sak 106/07, k-sak

Detaljer

Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Karmøy kommune. Kommunestyreperioden

Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Karmøy kommune. Kommunestyreperioden Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Karmøy kommune Kommunestyreperioden 2019-2023 Karmøy kommune Vedtatt i kommunestyret 01.07.2019 Innhold 1. Generelt... 2 1.1. Reglementets virkeområde... 2 1.2.

Detaljer

Regler for godtgjøring til medlemmer av kommunestyre, utvalg, styrer og råd

Regler for godtgjøring til medlemmer av kommunestyre, utvalg, styrer og råd Regler for godtgjøring til medlemmer av kommunestyre, utvalg, styrer og råd Sist vedtatt av kommunestyret den 18.9.2013, sak 38/13 1 Innledning 1.1 Generelt Dette reglement avløser tidligere reglement

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Med hjemmel i kommunelovens 42 Sør Varanger kommune Vedtatt av Sør Varanger kommunestyre 03.09.2012 1. HJEMMELSGRUNNLAG OG HVEM SOM OMFATTES AV ORDNINGEN Godtgjøring

Detaljer