EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2007"

Transkript

1 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2007 Omsetningsvekst på 18% Økt markedsandel i Sverige med omsetningsvekst på 119% Vekst i EBITA med 16% Lansering av unik løsning innenfor Offentlig sektor Utvidelse av "nearshore" initiativ (NOK mill) 1. kv kv Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før amortisering (EBITA) EBITA % 9,0 % 9,2 % 9,3 % Driftsresultat før engangsposter (EBIT) Resultat før skatt Operasjonell kontantstrøm før restrukturering Operasjonelle investeringer Fortjeneste per aksje (NOK) 0,74 0,74 2,47 Antall ansatte EDB Business Partner hadde i 1. kvartal 2007 driftsinntekter på NOK mill mot NOK mill i samme kvartal Driftsinntektene viste en vekst på 18 prosent i forhold til tilsvarende periode i Korrigert for oppkjøpt virksomhet oppnådde konsernet en organisk vekst på i overkant av 6 prosent. Omsetningen i Forretningsområdet IT Drift ble NOK mill som tilsvarer en organisk vekst på 5 % sammenlignet med 1. kvartal Forretningsområdet Løsninger hadde en omsetning på NOK 309 mill som gir en organisk vekst på 2 % i forhold til tilsvarende kvartal i fjor. Forretningsområdet Applikasjonstjenester hadde en omsetning på NOK 291 mill i kvartalet, som er en økning på NOK 180 mill fra NOK 111 mill i 1. kvartal 2006, hvor Guide Konsult og DropIT ikke var inkludert. Pro forma omsetning for forretningsområdet var NOK 248 mill i 1. kvartal 2006, hvilket innebærer en samlet organisk vekst på 17 prosent i 1. kvartal Konsernets driftsresultat før amortisering av immaterielle eiendeler (EBITA) ble NOK 143 mill i 1. kvartal 2007 mot NOK 123 mill i samme kvartal i Konsernets EBITA margin ble 9,0 prosent mot 9,2 prosent i samme periode i fjor. EBITA marginen for forretningsområdet IT Drift ble 8,0 prosent mot 8,2 prosent i 1. kvartal Forretningsområdet Løsninger hadde en EBITA margin på 13,8 prosent i 1. kvartal 2007 sammenlignet med 14,9 prosent i samme kvartal i Endringen skyldes reduserte vedlikeholdsinntekter i 1. kvartal 2007 som følge av ferdigstillelsen av to store konverteringsprosjekter i Forretningsområdet Applikasjonstjenester viste en EBITA margin på 12,3 prosent, sammenlignet med en EBITA margin på 13,8 prosent for 1. kvartal Amortisering av immaterielle eiendeler utgjorde i 1. kvartal 2007 NOK 21 mill mot NOK 18 mill i 1. kvartal Økningen skyldes amortisering knyttet til egenutviklet programvare som utgjorde NOK 4 mill mens det ikke ble foretatt noen tilsvarende amortisering i 1. kvartal Amortisering forventes å ligge på samme nivå i de kommende tre kvartaler før amortisering i forbindelse med nye oppkjøp.

2 - 2 - Driftsresultat (EBIT) for 1. kvartal 2007 ble NOK 121 mill, mot NOK 105 mill for 1. kvartal 2006 som er en økning på 15 prosent. Netto finanskostnader utgjorde NOK 26 mill i 1. kvartal 2007 mot NOK 11 mill i tilsvarende kvartal i fjor. Netto rentekostnader utgjorde NOK 25 mill, en økning fra NOK 9 mill i samme periode 2006 og skyldes den generelle økningen i rentenivået for norske og svenske kroner samt fremmedfinansieringen av de syv oppkjøpene som EDB gjennomførte i 1. halvår Konsernet fikk et resultat etter skatt på NOK 67 mill i 1. kvartal 2007 som er på nivå med samme periode i Fortjeneste per aksje for 1. kvartal 2007 ble NOK 0,74 tilsvarende 1. kvartal Antall ansatte er redusert fra per 31. desember 2006 til per 31. mars 2007 som følge av den gjennomførte restruktureringsprosessen i IT Drift. Bemanningsreduksjonen vil i hovedsak være fullført i 2. kvartal Kontantstrøm og likviditet Operasjonell kontantstrøm før utbetalinger relatert til restrukturering var i 1. kvartal 2007 NOK 54 mill mot NOK 65 mill i samme kvartal i fjor. Som følge av konsernets resultatforbedring de siste årene kom selskapet gjennom 2006 i en betalbar skatteposisjon i Norge og utbetalte skatter i 2007 forklarer endringen i operasjonell kontantstrøm som samtidig påvirkes av renteutbetalinger knyttet til foretatte oppkjøp. Operasjonell kontantstrøm relatert til restrukturering var NOK 49 mill i 1. kvartal 2007, mens det samlet er utbetalt NOK 90 mill av restruktureringsavsetningen på NOK 144 mill foretatt høsten Netto rentebærende gjeld var NOK mill per 31. mars 2007, som er en økning på NOK 74 mill fra utgangen av forrige kvartal. Endringen er i hovedsak relatert til endelig utbetaling av resultatavhengig tilleggsvederlag ("earn-out") i forbindelse med oppkjøp foretatt i 2006 med til sammen NOK 67 mill. I løpet av 1. kvartal 2007 har konsernet refinansiert NOK 400 mill av en langsiktig lånefasilitet som ble inngått i desember Den nye langsiktige flervaluta trekkfasiliteten har en ramme på NOK 800 mill og 5 års løpetid. Likviditetsreserven er NOK mill per 31. mars 2007 som er en økning på NOK 318 mill fra utgangen av Ubenyttede trekkrettigheter utgjør NOK 891 mill. Investeringer Investeringer i driftsrelaterte anleggsmidler utgjorde i 1. kvartal 2007 NOK 49 mill mot NOK 67 mill i tilsvarende kvartal i Investeringene er i hovedsak relatert til kundekontrakter, samt noe vedlikehold og forbedringer knyttet til eksisterende drift. I forbindelse med utvikling og oppgradering av programvare i bransjene Offentlig og Bank & Finans innenfor forretningsområdet Løsninger er det i 1. kvartal 2007 aktivert NOK 19 mill som immaterielle eiendeler mot NOK 6 mill i tilsvarende kvartal i Samlet utgjør aktiverte kostnader for egenutviklet programvare NOK 109 mill per 31 mars Ordrereserve Konsernets ordrereserve utgjorde per 31. mars 2007 NOK mill, som er en netto økning på NOK 94 mill fra 31. desember prosent av ordrereserven vil inntektsføres i løpet av 2007 og IT Drift viser en reduksjon i ordrereserven med NOK 75 mill til NOK mill. Ordrereserven til forretningsområdet Løsninger økte med NOK 151 mill til NOK mill og ordrereserven i Applikasjonstjenester økte med NOK 18 mill til NOK 190 mill.

3 - 3 - Konsernets forretningsområder IT Drift Virksomheten består av nettverkstjenester, drift av infrastruktur og applikasjoner, sikkerhetstjenester, brukerstøtte og forretningsstøttende elektroniske tjenester som fakturahåndtering, betalingstjenester og meldingsformidling samt print virksomhet. Aktiviteten er rettet mot alle bransjer og er lokalisert i Norge og Sverige. (NOK mill) 1. kv kv Driftsinntekter Varekostnader Lønn- og personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før amortisering (EBITA) EBITA % 8,0 % 8,2 % 8,7 % Operasjonelle investeringer Antall ansatte Driftsinntekter i IT Drift utgjorde NOK mill i 1. kvartal 2007, sammenlignet med NOK 955 mill for tilsvarende kvartal i Forretningsområdet hadde en vekst i driftsinntektene på 6 prosent i forhold til 1. kvartal Korrigert for oppkjøpet av Datarutin i 1. kvartal 2006 hadde IT Drift en organisk vekst på 5 %, blant annet som følge av økte prosjektleveranser til Apoteket AB i Sverige. Varekostnader økte i forhold til 1. kvartal 2006 som følge av innkjøp i forbindelse med kontrakten med Apoteket AB samt overtatt virksomhet fra Datarutin. Til tross for positive effekter fra den gjennomførte restruktureringen var lønn- og personalkostnader på samme nivå som i 1. kvartal 2006 i hovedsak som følge av overtatt virksomhet. Driftsresultat før amortisering av immaterielle eiendeler (EBITA) ble NOK 81 mill i 1. kvartal 2007 mot NOK 78 mill i 1. kvartal EBITA marginen for kvartalet ble 8,0 prosent mot 8,2 prosent i 1. kvartal Operasjonelle investeringer er redusert med 24% til NOK 38 mill sammenlignet med NOK 50 mill i 1. kvartal 2006, og skyldes lavere kunderelaterte investeringer. Antall ansatte er siden 1. kvartal 2006 redusert med 8,5 % i forbindelse med den gjennomførte restruktureringen.

4 - 4 - Løsninger Løsninger tilbyr et fullverdig spekter av programvare og konsulenttjenester til bank- og finanssektoren i Norden. Innen offentlig sektor i Norge tilbyr forretningsområdet løsninger til norske kommuner, helseregioner og flere sentrale statlige foretak. I Sverige leverer forretningsområdet løsninger for dokumenthåndtering til offentlige virksomheter. (NOK mill) 1. kv kv Driftsinntekter Varekostnader Lønn- og personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før amortisering (EBITA) EBITA % 13,8 % 14,9 % 14,8 % Operasjonelle investeringer Antall ansatte Forretningsområdet Løsninger hadde i 1. kvartal 2007 driftsinntekter på NOK 309 mill, mot NOK 303 mill i samme periode året før, som tilsvarer en organisk vekst på 2 prosent. Organisk vekst innen området Bank & Finans var 4 % mens området Offentlig hadde omsetning på nivå med samme periode i Varekostnader og andre driftskostnader økte fra 1. kvartal 2006 til 1. kvartal 2007 dels som følge av større innkjøp av råkort i TAG Systems, samt i forbindelse med økt bruk av eksterne konsulenter knyttet til enkelte prosjekter. Forretningsområdet leverte et driftsresultat før amortisering av immaterielle eiendeler (EBITA) på NOK 43 mill i 1. kvartal 2007 mot NOK 45 mill i samme periode EBITA marginen for kvartalet ble 13,8 prosent mot 14,9 prosent i 1. kvartal Endringen skyldes reduserte vedlikeholdsinntekter i 1. kvartal 2007 som følge av ferdigstillelsen av to store konverteringsprosjekter i Egenutvikling av programvare innenfor bransjen Bank & Finans er aktivert med NOK 9 mill i 1. kvartal Bransjen Offentlig har i kvartalet påbegynt et prosjekt for å etablere EDBs nye løsninger for offentlige virksomheter i lokalforvaltningen og helse sektoren ved bruk av SAP baserte løsninger. Det er samlet foretatt investeringer på NOK 10 mill i 1. kvartal 2007 knyttet til dette prosjektet samt avslutning av oppgraderingsprosjektet for eksisterende løsninger til offentlig sektor. Amortisering av ferdigstilt programvare utgjorde NOK 4 mill i 1. kvartal 2007 og forventes å utgjøre i størrelsesorden NOK 15 mill for resten av Den 23. februar 2007 inngikk EDB avtale om kjøp av det svenske kortprosesseringsselskapet CEKAB, som er en av Nordens ledende selskaper innen håndtering av korttransaksjoner knyttet til minibanker (ATM) og betalingsterminaler. CEKAB har 52 ansatte og er lokalisert i Stockholm. I 2006 omsatte selskapet for SEK 134 mill. CEKAB vil bli konsolidert fra 2. kvartal 2007 i forretningsområdet Løsninger.

5 Applikasjonstjenester EDB etablerte forretningsområdet Applikasjonstjenester i 1. kvartal 2006 i forbindelse med oppkjøpene av virksomhetene Avenir, DropIT, Guide Konsult, Software Technology Integration (STI) og Spring Consulting. Virksomhetene har betydelig kompetanse på SAP, Microsoft, Oracle og IBM teknologi samt prosjektledelse, systemutvikling og integrasjon i tillegg til tilpasning og implementering av standardsystemer. (NOK mill) 1. kv kv Driftsinntekter Varekostnader Lønn- og personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før amortisering (EBITA) EBITA % 12,3 % 13,8 % 10,5 % Operasjonelle investeringer Antall ansatte Forretningsområdet Applikasjonstjenester hadde i 1. kvartal 2007 driftsinntekter på NOK 291 mill, mot NOK 111 mill i 1. kvartal Av en samlet omsetningsvekst på NOK 180 mill skyldes NOK 137 mill at Guide Konsult og DropIT først ble konsolidert fra 2. kvartal Forretningsområdet Applikasjonstjenester oppnådde en organisk vekst på 17 prosent. Varekostnader består i hovedsak av konsulenttjenester fra underleverandører, mens øvrige driftskostnader er relatert til egne ansatte. Samlede driftskostnader var i 1. kvartal 2007 NOK 255 mill mot pro forma NOK 213 mill i samme periode i Økningen på 20 prosent er relatert til at deler av veksten har blitt levert av underleverandører. Forretningsområdet har som øvrige deler av IT konsulentmarkedet hatt enkelte utfordringer med å rekruttere tilstrekkelig antall konsulenter uten å eksponere fremtidig lønnsomhet, hvilket begrunner økt bruk av underleverandører. Forretningsområdet leverte et driftsresultat før amortisering av immaterielle eiendeler (EBITA) på NOK 36 mill i 1. kvartal 2007 som tilsvarer en EBITA margin på 12,3 prosent. Dette er en økning fra en pro forma EBITA på NOK 35 mill for 1. kvartal Gjennomsnittlig beskjeftigelsesgrad for Applikasjonstjenester har vært 83,1 prosent i 1. kvartal 2007 for 796 fakturerbare konsulenter mot 77,5 prosent i tilsvarende periode i Av totalt 983 ansatte arbeider 655 i Sverige og 18 i Danmark per 31. mars Den 30. januar 2007 inngikk EDB Business Partner en avtale om kjøp av 60 prosent av virksomheten i det ukrainske IT-selskapet Infopulse Ukrania LLC. Infopulse har 300 høyt kvalifiserte medarbeidere med mange års erfaring fra nearshore-virksomhet med vest-europeiske og amerikanske kunder. Selskapet har god lønnsomhet og hadde i 2006 en omsetningsvekst på over 50 prosent til om lag NOK 40 mill. Selskapet vil bli konsolidert fra 2. kvartal 2007 i forretningsområdet Applikasjonstjenester. I begynnelsen av april 2007har EDB gjennom sitt datterselskap Guide Konsult AB inngått avtale om kjøp av det svenske IT-rådgivningsselskapet Tre60 AB. Tre60 er et svensk IT-rådgivingsselskap med 45 ansatte som spesialiserer seg innen rådgivning knyttet til området business intelligence (BI). Selskapet vil ha en omsetning i 2007 på i størrelsesorden SEK 50 mill og en EBITA-margin på nivå med forretningsområdet Applikasjonstjenester, hvor det vil bli konsolidert fra 2. kvartal 2007.

6 - 6 - Støttefunksjoner Driftsresultat før amortisering av goodwill (EBITA) for Støttefunksjoner som ikke er fordelt på forretningsenhetene utgjør NOK -17 mill i 1. kvartal 2007 mot NOK -16 mill i 1. kvartal Andre forhold I forbindelse med Generalforsamling 10. mai 2006 ble et nytt opsjonsprogram for nøkkelpersonell vedtatt. Styret i EDB ble gitt fullmakt til å tildele inntil 2,7 millioner opsjoner med 3 års opptjeningstid. I løpet av 1. kvartal 2007 har det blitt tildelt opsjoner til gjennomsnittlig aksjekurs på NOK 56,67. Utøvelse av opsjoner gjennom dette programmet vil skje ved bruk av egne aksjer. Mulig innløsning av første tredjedel av dette opsjonsprogrammet vil være i etterkant av offentliggjøring av 2. kvartalstall for Det er samlet tildelt 1,850,000 opsjoner knyttet til dette programmet. Som følge av Regjeringens eierskapsmelding har EDBs hovedaksjonær meddelt styret i EDB at nye opsjonstildelinger ikke ønskes foretatt, men at inngåtte opsjonsavtaler kan fullføres. Styret i EDB Business Partner ASA vil fremme forslag til generalforsamlingen i overensstemmelse med dette. Det er utestående opsjoner fra tidligere opsjonsprogram. Det ble utøvet opsjoner i løpet av 1. kvartal Antall utestående opsjoner per 31. mars 2007 er Påløpt andel av verdi av utdelte opsjoner inkludert kostnadsført arbeidsgiveravgift er belastet resultatet for 1. kvartal 2007 med NOK 1,4 mill. Kostnaden er fordelt på morselskapet samt de enkelte forretningsområder. EDB Business Partner innførte IFRS i regnskapet per 1. januar Delårsrapporten er avgitt i overensstemmelse med delårsrapporteringsstandarden.

7 - 7 - Utsiktene fremover I en oppdatert prognose fra april 2007 gjentar IDC sine forventninger om at IT-tjenestemarkedet i Norden vil vokse i størrelsesorden 5 prosent årlig frem til Etterspørselen er sterkest innen applikasjonstjenester og løsninger mens outsourcing fortsatt viser en moderat vekst. Det er enkelte større tilbud på outsourcingkontrakter i markedet samt god tilvekst av mindre og mellomstore kontrakter som begrunner vekstforventningene. Outsourcing utgjør 40 prosent av IT-tjenestemarkedet. EDB er en betydelig aktør i dette segmentet og selskapet er godt posisjonert for å kunne vokse i takt med eller bedre enn totalmarkedet. Forretningsområdet Løsninger har investert i fornyelse av produktporteføljen og jobbet målbevisst med å få større innpass hos større nordiske kunder. Begge initiativene er viktige for at forretningsområdet skal opprettholde god organisk vekst i et marked som preges av investeringsvilje. EDB har ved starten på 2007 lansert en ny produktstrategi for offentlig sektor hvor selskapets egne løsninger videreføres i et partnerskap med SAP. Dette skal sikre et konkurransedyktig tilbud til offentlig sektor i årene fremover. Offentlig sektor utgjør 30 prosent av IT-tjenestemarkedet og det er viktig for EDB å utvide sitt tjenestetilbud i dette segmentet. Forretningsområdet Applikasjonstjenester viser fortsatt god organisk vekst. Arbeidet med å utvide tjenestetilbudet og vinne nye kunder har gitt resultater og bidrar til veksten. Forretningsområdet har i løpet av kvartalet opplevd god respons på rekrutteringskampanjer men er selektiv i rekrutteringen for å unngå et press på kostnadssiden. I januar annonserte 2007 EDB en større satsing på bruk av IT-tjenester fra lavkostland (offshore/nearshore), blant annet gjennom overtagelse av Infopulse i Ukraina. Gjennom første kvartal har EDB igangsatt en rekke prosjekter i samarbeid med Infopulse. Videre er det identifisert flere prosjekter som vil startes opp i løpet av Bruk av nearshore ressurser skal bidra til å sikre EDBs konkurransedyktighet og gi økt leveransekapasitet i et nordisk IT-marked preget av knapphet på ressurser. EDB har i 2007 inngått avtale om kjøp av to selskaper i Sverige som styrker selskapets posisjon innen segmenter med god vekst. EDBs virksomheter i Sverige utgjør 30 prosent av konsernets omsetning i første kvartal. God markedsvekst og de nevnte oppkjøpene bidrar til at omsetningsandelen fra den svenske del av virksomheten vil fortsatt øke i tiden fremover. Oslo, 18. april 2007 Styret i EDB Business Partner ASA

8 - 8 - EDB Business Partner Rapport per forretningsområde (NOK mill) Driftsinntekter: 1.kv 07 1.kv kv 06 3.kv 06 2.kv 06 1.kv 06 4.kv 05 3.kv 05 2.kv 05 1.kv 05 IT Drift Løsninger Applikasjonstjenester * Elimineringer EDB Konsern Driftsresultat før amortisering (EBITA): 1.kv 07 1.kv kv 06 3.kv 06 2.kv 06 1.kv 06 4.kv 05 3.kv 05 2.kv 05 1.kv 05 IT Drift Løsninger Applikasjonstjenester * Støttefunksjoner EDB Konsern Driftsmargin: 1.kv 07 1.kv kv 06 3.kv 06 2.kv 06 1.kv 06 4.kv 05 3.kv 05 2.kv 05 1.kv 05 IT Drift 8,0 % 8,2 % 8,7 % 9,2 % 9,2 % 8,3 % 8,2 % 9,4 % 9,4 % 8,9 % 8,7 % Løsninger 13,8 % 14,9 % 14,8 % 14,0 % 15,1 % 15,5 % 14,9 % 20,0 % 18,9 % 20,8 % 15,2 % Applikasjonstjenester * 12,3 % 13,8 % 10,5 % 13,0 % 6,1 % 9,5 % 13,8 % EDB Konsern 9,0 % 9,2 % 9,3 % 10,0 % 8,9 % 9,1 % 9,2 % 10,9 % 10,5 % 10,8 % 9,2 % * Pro forma 1. kvartal 2006 var omsetning på NOK 248 mill, EBITA på NOK 35 mill, og EBITA margin på 14,2% Ordrereserve per forretningsområde (NOK mill) Ordrereserve Ordrereserve fordelt per år NOK mill Senere IT Drift Løsninger Applikasjonstjenester Total ordrereserve % av total 28 % 31 % 22 % 14 % 4 %

9 - 9 - EDB Business Partner Resultatregnskap (NOK mill) 1. kv kv Driftsinntekter Varekostnader Lønn og sosiale kostnader Andre driftskostnader Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Ordinære avskrivninger Driftsresultat før amortisering (EBITA) Engangskostnader Amortisering av immaterielle eiendeler Driftsresultat (EBIT) Netto finansposter Resultat før skatt (EBT) Skatter Resultat etter skatt Balanse (NOK mill) Goodwill Andre immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Likvider Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Avsetning for forpliktelser Annen rentebærende gjeld Sum langsiktig gjeld Leverandørgjeld Offentlige avgifter, feriepenger Rentefri gjeld Rentebærende gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld

10 EDB Business Partner Kontantstrømoppstilling (NOK mill) 1. kv kv EBITDA Inn-/utbetaling av finans/skatt m.m Endring kundefordringer/forskudd Endring leverandørgjeld/forskudd Endring andre tidsavgrensninger Nto kontantstrøm før restrukturering Endring restrukturering Nto operasjonell kontantstrøm Operasjonelle investeringer Investering i egenutviklet programvare Investering i virksomhet Salg av virksomhet Nto kontantstrøm fra investeringer Nedbetaling av gjeld Opptak av gjeld Utbetaling av utbytte Innbetaling av egenkapital Nto kontantstrøm fra finansiering Nto endring i betalingsmidler Betalingsmidler IB Valutaendringer på betalingsmidler Betalingsmidler UB Nøkkeltall 1. kv kv Nøkkeltall per aksje (NOK): Resultat per aksje 0,74 0,74 2,47 Utvannet resultat per aksje 0,74 0,72 2,44 EBITDA per aksje 2,40 2,17 9,41 Operasjonell kontantstrøm før restrukturering 0,59 0,71 7,83 Andre nøkkeltall: EBITDA-margin 13,8 % 14,7 % 14,6 % EBITA-margin 9,0 % 9,2 % 9,3 % Avkastning på investert kapital (ROIC) 13,5 % 16,1 % 14,6 % Netto arbeidskapital (NOK mill) Arbeidskapital i % av omsetning 4,2 % 3,3 % 0,3 % Egenkapital i % av totalkapital 34 % 39 % 32 % Gearing 0,94 0,66 0,93 Netto rentebærende gjeld (NOK mill) Gj.sn. antall aksjer Gj.sn. antall aksjer inkl. utvanningseffekt

11 EDB Business Partner Egenkapitalavstemming før minoritetsinteresser (NOK mill) Egenkapital Resultat etter skatt Utbytte Opsjonsprogram ansatte Kjøp/salg egne aksjer Emisjon Omregningsdifferanser Egenkapital UB

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2006

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2006 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2006 Omsetningsvekst på 25% til NOK 1.588 millioner i 4. kvartal 2006 EBITA på NOK 159 millioner og en EBITA margin på 10,0% 17% vekst i kontantstrøm

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 God start på 2006 med vekst i omsetning og resultat Vellykket overtagelse av 5 virksomheter Lønnsomheten i Sverige øker i tråd med selskapets

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2006

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2006 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2006 22% omsetningsvekst 13% økning i fortjeneste per aksje 16% organisk vekst innenfor forretningsområdet Applikasjonstjenester Sterk operasjonell

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2007

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2007 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2007 Omsetning på NOK 1.465 mill, tilsvarende en vekst på 7 % Forbedret EBITA-margin til 9,3 % sammenlignet med 8,9 % i 2006 Organisk vekst i Løsninger

Detaljer

Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før amortisering (EBITA) EBITA % 7,4 % 7,0 % 8,2 %

Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før amortisering (EBITA) EBITA % 7,4 % 7,0 % 8,2 % 1. kvartal 2010 Viktige hendelser 1. kvartal 2010 Driftsinntekter på NOK 1.824 mill (1.936 mill) Forbedret EBITA margin fra 7,0% til 7,4% Operasjonell kontantstrøm minus NOK 182 mill (19 mill) CAPEX på

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2007

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2007 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2007 Driftsinntekter økt med 6% til NOK 1.685 mill Forbedret EBITA margin til 10,2% Sterk operasjonell kontantstrøm; NOK 523 mill (+38%) Signert nye

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2008

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2008 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2008 Høydepunkter 2. kvartal 2008 Omsetningen øker 25 prosent til NOK 2.034 millioner EBITA var NOK 191 millioner (155) Fortjeneste per

Detaljer

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA Regnskap 4. kvartal 2001 EDB Business Partner ASA Hovedtall for 4. kvartal 2001 Omsetning 1.519 MNOK (+ 8 %) EBITA 207 MNOK (+ 57 MNOK) EBITA margin 13,6 % (+ 2,9 %p) Resultat før skatt 32 MNOK (- 34 MNOK)

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2011

Rapport for 4. kvartal 2011 Rapport for 4. kvartal 2011 Viktige hendelser 4. kvartal 2011 Nøkkeltall Driftsinntekter på NOK 3.478 mill, 3 % organisk vekst Fortsatt god vekst i Sverige (9 %) EBITA NOK 232 mill (100 mill), inkludert

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2002

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2002 1 Oppsummering Resultatmargin 7,1% for konsernet ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2002 Kraftig bedring i EBITA i forhold til årets første kvartaler Redusert kostnadsbase har lagt grunnlag for marginvekst Ingen

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Kvartalsrapport 1/00 Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Resultatregnskap (Beløp i NOK mill.) 2000 1999 1998 1999 1998* Driftsinntekt 923,3 811,8 576,3 3.525,7 3.027,4 Avskrivning 29,4 27,9 18,7 110,1

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 Inntekter på 370,7 mill. kroner i 2. kvartal (336,2 mill. kroner i 2. kvartal 2004) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,8 mill. kroner (6,7 mill. kroner)

Detaljer

Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA Hovedtall for 3. kvartal (MNOK) Endring Q3 02 fra Q3 01 Omsetning 1.001-181 EBITA 71 +157 EBITA margin 7,1 % 14,4 %p EBITA margin ex gev/tap/aga 7,1 % 15,4

Detaljer

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA 1 Hovedtall for 2. kvartal (MNOK) Endring Endring Q2 02 fra Q1 02 fra Q2 01 Omsetning 1.089-36 -115 EBITA 22 13-113 (*) EBITA margin 2,0 % 1,2 %p -9,2 %p EBITA

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

Regnskap 4. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA

Regnskap 4. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA Regnskap 4. kvartal 2002 EDB Business Partner ASA Hovedtall 4. kvartal mot tidligere kvartaler 2002 (MNOK) Q4'02 Q3'02 Q2'02 Q1'02 Driftsinntekter 1.126 1.001 1.089 1.125 EBITA 15 71 22 9 engangsposter

Detaljer

EDB BUSINESS PARTNER ASA - FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 1999

EDB BUSINESS PARTNER ASA - FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 1999 EDB BUSINESS PARTNER ASA - FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 1999 Oppsummering Tallene pr. 31.12.99 presenteres på proforma sammenlignbar basis som om fusjonen mellom EDB ASA og Telenor Programvare fant sted 01.01.98,

Detaljer

EDB BUSINESS PARTNER ASA - RAPPORT FOR 3. KVARTAL 1999

EDB BUSINESS PARTNER ASA - RAPPORT FOR 3. KVARTAL 1999 EDB BUSINESS PARTNER ASA - RAPPORT FOR 3. KVARTAL 1999 Oppsummering Rapporten viser konsoliderte tall for det fusjonerte EDB ASA og Telenor Programvare AS. Fusjonen ble vedtatt i generalforsamlingen den

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 Oppsummering EDB Business Partners tall for 2. kvartal viser solid omsetnings- og resultatvekst for samtlige forretningsområder, og marginbildet har

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2005

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2005 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2005 Oppsummering Omsetning på NOK 115,6 mill. mot NOK 56,3 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 14,3 mill. mot NOK - 94,2 mill. i fjor. Kontantstrøm

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2003

Rapport 2. kvartal 2003 Rapport 2. kvartal 2003 Oslo, 26. august 2003 The little big Company >> 1 Markedssituasjon Den siste norske IKT-indeksen i 2. kvartal indikerer en svak økning i investeringsviljen. Offentlig sektor kan

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 Inntekter på 336,2 mill. kroner i 2. kvartal (327,3 mill. kroner i 2. kvartal 2003) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,5 mill. kroner (5,6 mill. kroner)

Detaljer

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall.

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall. Omsetning opp Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Entreprenør AS, Mesta Drift AS, Mesta Asfalt

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003

Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003 Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003 Markedet har generelt snudd fra forsiktighet til økt optimisme. Resultat før avskrivninger (EBITDA) ble for fjerde kvartal lik MNOK 2,1 (3,5% margin).

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2000

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2000 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2000 Oppsummering EDB Business Partners resultat målt på den underliggende drift, ligger på linje med første kvartal i fjor. Driftsresultat før goodwillavskrivninger,

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004 Inntekter på 383,1 mill. kroner i 1. kvartal (366,3 mill. kroner i 1. kvartal 2003) Driftsresultat i 1. kvartal på 13,7 mill. kroner (6,3 mill. kroner)

Detaljer

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA

Regnskap 1. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA Regnskap 1. kvartal 2002 EDB Business Partner ASA 1 Hovedtall for 1. kvartal 2002 Omsetning 1.125 MNOK (- 3 %) EBITA 9 MNOK (- 95 MNOK) EBITA margin 0,8 % (- 8,2 %p) EBITA margin ex gev/tap/aga 1,3 % (-

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. desember 2004

Kvartalsrapport pr. 31. desember 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. desember 2004 Inntekter på 389,6 mill. kroner i 4. kvartal (366,1 mill. kroner i 4. kvartal 2003) Driftsresultat i 4. kvartal på 12,9 mill. kroner (4,3 mill.

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 Gyldendal ASA 1. kv. 10 1. kv. 09 2009 Driftsinntekter 358,0 356,9 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -7,8-17,4 156,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap Driftsinntekter 5 826 5 898 11 382 11 574 23 471 Distribusjonskostnader -502-469 -972-899 -1 865 Øvrige driftskostnader -4 201-3 961-8 104-7 806-16 408

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2003

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2003 1 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2003 Oppsummering Resultatforbedring fra 1. kvartal i fjor Betydelig lavere kostnadsbase enn på samme tid i fjor Meget bra lønnsomhetsutvikling innenfor

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2012. Resultatutvikling i Gyldendal i tredje kvartal 2012 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2011)

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2012. Resultatutvikling i Gyldendal i tredje kvartal 2012 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2011) GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2012 Pr. 3. kvartal Helår 2012 2011 Gyldendalkonsernet 2012 2011 2011 535,2 465,5 Driftsinntekter 1 263,7 1 162,7 1 709,6 84,1 61,4 EBITDA (Driftsres. før ord.

Detaljer

Delårsrapport Q4 2007 OG FORELØPIG RESULTAT 2007

Delårsrapport Q4 2007 OG FORELØPIG RESULTAT 2007 Delårsrapport 27 OG FORELØPIG RESULTAT 27 2 beste årsresultat i kitrons historie Hovedpunkter Tall i parentes refererer til tilsvarende periode i 26 dersom ikke annet er angitt. Beste resultat siden 2

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012 og salg av Mesta Verksted

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

Høydepunkter Q3/2012

Høydepunkter Q3/2012 2 /14 Høydepunkter Q3/2012 Omsetning MNOK 93,8 i Q3, en nedgang på 4 %. EBITDA MNOK 2,2 i Q3, en økning på 182 %. EBIT MNOK -2,6 i Q3, en økning på 27 %. Operasjonell kontantstrøm MNOK 4,4 opp fra MNOK

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

250,0 200,0 150,0 100,0 50,0. RESULTATREGNSKAP 3.kv. 3.kv. Pr Pr Helår (i hele tusen)

250,0 200,0 150,0 100,0 50,0. RESULTATREGNSKAP 3.kv. 3.kv. Pr Pr Helår (i hele tusen) AKTIV KAPITAL ASA Delårsrapport 3. kvartal 2003 (Delårsrapporten er utarbeidet etter samme regnskapsprinsipper som foretaket har benyttet i årsregnskapet.) 1 3. kvartal 2003 Omsetning NOK 207,6 mill. (+

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse

Resultatregnskap NOK mill. Balanse Kvartalsrapport 3/2001 et etter ni måneder var NOK 92,8 mill., før engangskostnader. For tredje kvartal var tilsvarende resultat NOK 20,4 mill. Omstrukturering av Moelven Treindustri medfører engangskostnader

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat Aker Kværner rapporterer sterke resultater for fjerde kvartal 2006 med en EBITDA på 905 millioner kroner og 3 170 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002

Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002 Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002 Et lavt aktivitetsnivå i IKT-markedet gjør at tredje kvartal har vært preget av en tregere oppstart av prosjekter etter sommerferien enn normalt. Itera-gruppen

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. september 2004

Kvartalsrapport pr. 30. september 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. september 2004 Inntekter på 345,5 mill. kroner i 3. kvartal (338,8 mill. kroner i 3. kvartal 2003) Bruttomargin på 35,2% i 3. kvartal (34,8%) Driftsresultat

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010 MeldingsID: 259042 Innsendt dato: 29.04.2010 08:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2003

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2003 1 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2003 Oppsummering Resultatforbedring fra 2. kvartal i fjor Lavere kostnadsbase enn på samme tid i fjor God lønnsomhetsutvikling innenfor Driftsområdet

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Utviklingstrekk - 3. kvartal 2004

Utviklingstrekk - 3. kvartal 2004 TV 2 Gruppen as Pressemelding Regnskap per 3. kvartal 3. kvartal TV 2 Konsern Per 3. kvartal Per 31.12 (NOK mill.) 319,8 365,3 Driftsinntekter 1.235,1 1.136,6 1.617,9 (308,5) (361,4) Driftskostnader (1.189,7)

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2008. 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt.

FØRSTE KVARTAL 2008. 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt. FØRSTE KVARTAL 2008 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt. Medi-Stims utstyr er valgt til kvalitetssikring i klinisk utprøvning. God bildekvalitet med

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Regnskap for 4. kvartal 2000 EDB Business Partner ASA

Regnskap for 4. kvartal 2000 EDB Business Partner ASA Regnskap for 4. kvartal 2000 EDB Business Partner ASA Hovedtall for Q4 2000 Driftsinntekter: NOK 1 401 mill. (+ 44%) EBITDA 192 (+ 118 %) EBITA 151 (+ 179 %) Resultat før skatt 69 (+ 164 %) Resultat etter

Detaljer

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR.

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. Pr. 2. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 342,5 294,2 Driftsinntekter 697,2 652,2 1 678,3-6,6-15,0 EBITDA (Driftsres.

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

Exense Q1 2007. Petter Ib Christiansen, administrerende direktør

Exense Q1 2007. Petter Ib Christiansen, administrerende direktør Exense Q1 2007 Petter Ib Christiansen, administrerende direktør Resultat Q1 2007 Exense Consulting Om virksomheten Resultater for første kvartal 2007 Exense Software Om virksomheten Resultater for første

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Kvartalsrapport 4. kvartal 2007 Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2007 på 737 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2002

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2002 1 ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2002 Oppsummering Bedre underliggende EBITA i forhold til årets første kvartaler Redusert kostnadsbase legger grunnlaget for marginvekst Operasjonell kontantstrøm på 234 MNOK

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2008

Delårsrapport. 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1. kvartal 2008 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2008 Driftsinntekter på 63,6 MNOK, en økning på 3% for videreført virksomhet mot 1. kvartal 2007 Salget av komponenter økte med 8,7 MNOK

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer