NOR/309D T OJ L 150/09, p

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOR/309D0460.00T OJ L 150/09, p. 11-19"

Transkript

1 NOR/309D T OJ L 150/09, p Commission Decision of 5 June 2009 on the adoption of a common safety method for assessment of achievement of safety targets, as referred to in Article 6 of Directive 2004/49/EC of the European Parliament and of the Council

2 KOMMISJONSVEDTAK av 5. juni 2009 om vedtakelse av en felles sikkerhetsmetode for vurdering av oppnåelsen av sikkerhetsmål, som nevnt i artikkel 6 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/49/EF (meddelt under dokumentnummer K(2009) 4246) (2009/460/EF) KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/49/EF av 29. april 2004 om sikkerhet på Fellesskapets jernbaner og om endring av rådsdirektiv 95/18/EF om lisenser til jernbaneforetak samt av direktiv 2001/14/EF om fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet, innkreving av avgifter for bruk av jernbaneinfrastruktur og sikkerhetssertifisering (jernbanesikkerhetsdirektivet)( 1 ), særlig artikkel 6 nr. 1, under henvisning til Det europeiske jernbanebyrås anbefaling til Kommisjonen av 29. april 2008 om de felles sikkerhetsmetodene for beregning, vurdering og håndheving som skal anvendes innenfor rammen av det første settet av felles sikkerhetsmål, og ut fra følgende betraktninger: 1) I samsvar med direktiv 2004/49/EF bør felles sikkerhetsmål og felles sikkerhetsmetoder gradvis innføres for å sikre at et høyt sikkerhetsnivå opprettholdes og, når og der det er nødvendig og praktisk mulig, forbedres. 2) I henhold til artikkel 6 nr. 1 i direktiv 2004/49/EF bør Kommisjonen for De europeiske fellesskap vedta felles sikkerhetsmetoder. Disse bør blant annet og i samsvar med artikkel 6 nr. 3 i direktiv 2004/49/EF beskrive hvordan sikkerhetsnivået og oppnåelsen av felles sikkerhetsmål vurderes. 3) For å sikre at det nåværende sikkerhetsnivået i jernbanesystemet ikke reduseres i noen medlemsstat, bør det første settet av felles sikkerhetsmål innføres. Det bør baseres på en undersøkelse av nåværende mål og sikkerhetsnivå for jernbanesystemene i medlemsstatene. 4) For å opprettholde det nåværende sikkerhetsnivået i jernbanesystemet kreves dessuten en harmonisering, uttrykt i risikoakseptkriterier, av sikkerhetsnivåer for alle nasjonale jernbanesystemer. Overholdelsen av sikkerhetsnivåer bør overvåkes i de ulike medlemsstatene. ( 1 ) EUT L 164 av , s. 44; rettet i EUT L 220 av , s. 16.

3 5) For å opprette det første settet av felles sikkerhetsmål i samsvar med artikkel 7 nr. 3 i direktiv 2004/49/EF er det nødvendig å kvantitativt identifisere det nåværende sikkerhetsnivået for jernbanesystemer i medlemsstatene ved hjelp av nasjonale referanseverdier (NRV), som skal beregnes og anvendes av Det europeiske jernbanebyrå (byrået) og Kommisjonen. Disse nasjonale referanseverdiene bør beregnes bare i 2009, med sikte på å utvikle det første settet av felles sikkerhetsmål, og i 2011, med sikte på utviklingen av det andre settet av felles sikkerhetsmål. 6) For å sikre sammenheng mellom de nasjonale referanseverdiene og unngå unødvendig byrde, bør forstadsbanesystemer, funksjonelt atskilte nett, privateide jernbaneinfrastrukturer som bare brukes av eieren, samt veteran-, museums- og turistjernbaner ikke omfattes av dette vedtak. 7) Grunnet mangelen på harmoniserte og pålitelige opplysninger om sikkerhetsnivå for deler av jernbanesystemet nevnt i artikkel 7 nr. 4 i direktiv 2004/49/EF, er det fastslått at utvikling av det første settet av felles sikkerhetsmål, uttrykt i risikoakseptkriterier for bestemte personkategorier og for samfunnet som helhet, for øyeblikket bare er mulig for jernbanesystemet i sin helhet, og ikke for dets enkelte deler. 8) Etter den gradvise harmoniseringen av nasjonale statistiske opplysninger om ulykker og tilknyttede følger, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 91/2003 av 16. desember 2002 om statistikk over jernbanetransport( 1 ) og direktiv 2004/49/EF, bør det ved utviklingen av felles metoder for overvåking og fastsettelse av sikkerhetsnivåer for jernbanesystemer i medlemsstater tas hensyn til statistisk usikkerhet og behovet for anvendelse av skjønn når det skal avgjøres om en medlemsstats sikkerhetsnivå er opprettholdt. 9) For å gjøre det mulig å foreta en rettferdig og åpen sammenligning av jernbanesikkerhetsnivåene i medlemsstatene, bør medlemsstatene foreta sine egne vurderinger på grunnlag av en felles tilnærming for å identifisere jernbanesystemets sikkerhetsmål og for å vise at de er nådd. 10) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt i samsvar med artikkel 27 nr. 1 i direktiv 2004/49/EF GJORT DETTE VEDTAK: Artikkel 1 Formål Dette vedtak fastsetter en felles sikkerhetsmetode som skal anvendes av Det europeiske jernbanebyrå (heretter kalt «byrået») for å beregne og vurdere oppnåelsen av felles sikkerhetsmål, ved anvendelse av artikkel 6 nr. 1 i direktiv 2004/49/EF. ( 1 ) EFT L 14 av , s. 1.

4 Artikkel 2 Virkeområde Dette vedtak skal omfatte hele jernbanesystemet i hver av medlemsstatene. Det skal imidlertid ikke omfatte: a) tunnelbaner, trikker og andre forstadsbanesystemer, b) nett som er funksjonelt atskilt fra resten av jernbanesystemet og beregnet bare på persontransport i lokal-, by- eller forstadsområder, samt jernbaneforetak som anvender bare disse nettene, c) privateide jernbaneinfrastrukturer som anvendes bare til infrastruktureierens egen godstransport, d) veterankjøretøyer som kjører på nasjonale nett, forutsatt at de overholder nasjonale sikkerhetsregler og -forskrifter for å sikre at disse kjøretøyene kjører sikkert, e) veteran-, museums- og turistjernbaner som kjører på egne nett, herunder verksteder, kjøretøyer og personale. Artikkel 3 Definisjoner I dette vedtak får definisjonene i direktiv 2004/49/EF og forordning (EF) nr. 91/2003 anvendelse. I tillegg menes med: a) «nasjonal referanseverdi (NRV)» en referanseverdi som for den berørte medlemsstat viser høyeste akseptable nivå for en jernbanerisikokategori, b) «risikokategori» en av jernbanerisikokategoriene angitt i artikkel 7 nr. 4 bokstav a) og b) i direktiv 2004/49/EF, c) «sikkerhetsforbedringsplan» en tidsplan for å få på plass organisasjonsstrukturen, ansvarsområder, framgangsmåter, virksomheter og ressurser som kreves for å redusere risikoen for en eller flere risikokategorier, d) «omkomne og veide alvorlige personskader» en måling av følgene av alvorlige ulykker med både omkomne og alvorlige personskader, der 1 alvorlig personskade statistisk tilsvarer 0,1 omkommen, e) «brukere av planovergang» alle personer som bruker en planovergang for å krysse jernbanelinjen med et transportmiddel eller til fots, f) «personale» eller «ansatte, herunder underleverandørers personale» alle personer som er ansatt i tilknytning til en jernbane og som er på arbeid når ulykken inntreffer; herunder togpersonale og personer som håndterer rullende materiell og infrastrukturanlegg,

5 g) «ikke-autoriserte personer som befinner seg på jernbaneanlegg» alle personer som befinner seg på jernbaneområdet der dette er forbudt, unntatt brukere av planovergang, h) «andre (tredjemenn)» alle personer som ikke er definert som «passasjerer», «ansatte, herunder underleverandørers personale», «brukere av planovergang» eller «ikkeautoriserte personer som befinner seg på jernbaneanlegg», i) «samfunnsrisiko» den samlede risikoen for alle personkategorier oppført i artikkel 7 nr. 4 bokstav a) i direktiv 2004/49/EF, j) «passasjertog-km» den måleenheten som tilsvarer et passasjertogs bevegelse over en kilometer; det skal bare tas hensyn til avstanden på den rapporterende stats nasjonale territorium, k) «spor-km» lengden på medlemsstatenes jernbanenett, målt i kilometer, der hvert spor i en flersporet jernbanelinje medregnes. Artikkel 4 Metoder for å beregne nasjonale referanseverdier og felles sikkerhetsmål og for å vurdere om de er oppnådd 1. Metoden som beskrives i dette vedlegg, skal anvendes ved beregning og vurdering av oppnåelsen av nasjonale referanseverdier og felles sikkerhetsmål. 2. Byrået skal foreslå for Kommisjonen nasjonale referanseverdier beregnet i samsvar med avsnitt 2.1 i vedlegget, og felles sikkerhetsmål avledet fra de nasjonale referanseverdiene, i samsvar med metoden som er angitt i avsnitt 2.2 i vedlegget. Når Kommisjonen har vedtatt nasjonale referanseverdier og felles sikkerhetsmål, skal byrået vurdere hvordan de oppnås av medlemsstatene i samsvar med kapittel 3 i vedlegget. 3. Vurderingen av de anslåtte kostnadene og fordelene ved felles sikkerhetsmål nevnt i artikkel 7 nr. 3 i direktiv 2004/49/EF skal begrenses til medlemsstater der de nasjonale referanseverdiene for noen av risikokategoriene viser seg å være høyere enn de tilsvarende felles sikkerhetsmålene. Artikkel 5 Håndhevingstiltak I samsvar med de ulike sluttresultatene av vurderingen av oppnåelsen, nevnt i nr i vedlegget, skal følgende håndhevingstiltak treffes: a) ved «mulig forringelse av sikkerhetsnivå»: den/de berørte medlemsstater skal oversende Kommisjonen en rapport som forklarer de sannsynlige årsakene til resultatene som er oppnådd, b) ved «sannsynlig forringelse av sikkerhetsnivå»: den/de berørte medlemsstater skal oversende Kommisjonen en rapport som forklarer de sannsynlige årsakene til resultatene som er oppnådd og, ved behov, en sikkerhetsforbedringsplan.

6 For å evaluere opplysninger og dokumentasjon som framlegges av medlemsstatene, i samsvar med prosessen nevnt i bokstav a) og b), kan Kommisjonen be byrået om å avgi tekniske uttalelser. Dette vedtak er rettet til medlemsstatene. Artikkel 6 Adressater Utferdiget i Brussel, 5. juni For Kommisjonen Antonio TAJANI Visepresident

7 VEDLEGG 1. Statistiske kilder og måleenheter for beregning av nasjonale referanseverdier og felles sikkerhetsmål 1.1. Statistiske kilder De nasjonale referanseverdiene og de felles sikkerhetsmålene skal beregnes på grunnlag av opplysninger om jernbaneulykker og tilknyttede følger, rapportert i samsvar med vedlegg H til forordning (EF) nr. 91/2003 og i samsvar med bestemmelsene i artikkel 5 og 18 og vedlegg I til direktiv 2004/49/EF I forbindelse med fastsettelsen av det første settet av felles sikkerhetsmål skal opplysninger rapportert i samsvar med vedlegg H til forordning (EF) nr. 91/2003 ha forrang dersom det er manglende konsekvens mellom opplysninger som kommer fra de to kildene nevnt i nr Tidsrekkene av data som vil bli brukt for å tildele verdier til nasjonale referanseverdier og felles sikkerhetsmål, skal omfatte de fire seneste rapportårene. Senest 31. januar 2011 skal byrået foreslå for Kommisjonen at den vedtar ajourførte verdier for nasjonale referanseverdier og felles sikkerhetsmål, beregnet ut fra opplysninger for de seks seneste rapportårene Måleenheter for nasjonale referanseverdier Måleenhetene for nasjonale referanseverdier skal uttrykkes i samsvar med den matematiske definisjonen av risiko. Følgene av ulykker som skal vurderes for hver av risikokategoriene er omkomne og veide alvorlige personskader Måleenhetene som skal anvendes for å kvantifisere nasjonale referanseverdier for hver av risikokategoriene, er fastsatt i tillegg 1 og følger av anvendelsen av prinsippene og definisjonene nevnt i nr og, ved behov, nr Måleenhetene omfatter normaliseringsgrunnlagene oppført i tillegg 1, for normalisering av nasjonale referanseverdier For hver av risikokategoriene «passasjerer» og «brukere av planovergang» skal det fastsettes to ulike nasjonale referanseverdier, uttrykt i de to ulike måleenhetene nevnt i tillegg 1. Ved vurderingen av oppnåelsen nevnt i kapittel 3 skal oppnåelse av minst én av disse nasjonale referanseverdiene anses som tilstrekkelig Måleenheter for felles sikkerhetsmål Måleenhetene som skal brukes for å kvantifisere felles sikkerhetsmål for hver av risikokategoriene, skal være de samme som beskrevet for nasjonale referanseverdier i avsnitt 1.2.

8 2. Metode for beregning av nasjonale referanseverdier og for utledning av felles sikkerhetsmål 2.1. Metode for beregning av nasjonale referanseverdier For hver medlemsstat og for hver av risikokategoriene skal de nasjonale referanseverdiene beregnes ved å anvende følgende prosess i angitt rekkefølge: a) beregning av verdiene for måleenhetene som er oppført i tillegg 1, idet det tas hensyn til opplysningene og bestemmelsene nevnt i avsnitt 1.1, b) analyse av resultatene av prosessen som beskrives i bokstav a), for å kontrollere forekomst og gjentatt forekomst av nullverdier for omkomne og veide alvorlige personskader i de observerte sikkerhetsnivåene for de berørte årene, c) dersom nullverdiene nevnt i bokstav b) ikke er flere enn to, beregnes det veide gjennomsnittet av verdiene nevnt i bokstav a) som beskrevet i avsnitt 2.3, og den resulterende verdien anses som nasjonal referanseverdi, d) dersom nullverdien nevnt i bokstav b) er flere enn to, skal byrået fastsette en skjønnsmessig nasjonal referanseverdi i samråd med den berørte medlemsstat. 2.2 Metode for utledning av felles sikkerhetsmål fra nasjonale referanseverdier Når den nasjonale referanseverdien er beregnet for hver medlemsstat etter framgangsmåten fastsatt i avsnitt 2.1, skal det tilsvarende felles sikkerhetsmålet for hver av risikokategoriene tildeles en verdi som utgjør den laveste av følgende: a) den høyeste av medlemsstatenes nasjonale referanseverdier, b) en verdi som er ti ganger høyere enn den europeiske gjennomsnittsverdien for den risikoen som den aktuelle nasjonale referanseverdien viser til Det europeiske gjennomsnittet nevnt i nr bokstav b) skal beregnes ved å legge sammen de relevante dataene for alle medlemsstatene og ved å anvende de tilhørende måleenhetene oppført i tillegg 1 og det veide gjennomsnittet beskrevet i avsnitt Fastsettelse av veid gjennomsnitt for beregning av nasjonale referanseverdier For hver medlemsstat og for hver av risikokategoriene som det veide gjennomsnittet kan anvendes for i henhold til nr bokstav c), skal følgende metode anvendes for å beregne den nasjonale årsreferanseverdien NRV Y i år Y (der Y = 2009 og 2011): a) beregning av de årlige observasjonene OBS i (der i er det observerte året) for tilsvarende måleenheter oppført i tillegg 1; som inndata anvendes opplysningene for de seneste rapporterte n årene i henhold til nr bokstav a) [første gang, n = 4; fra og med 2011, n = 6], b) beregning av det aritmetiske n-årige gjennomsnittet (AV) av de årlige observasjonene OBS i,

9 c) beregning av den absolutte verdien av forskjellen ABSDIFF i mellom hver årlige observasjon OBS i og AV. Dersom ABSDIFF i < 0,01 * AV, tildeles ABSDIFF en konstant verdi lik 0,01 * AV, d) beregning av vekten (W i ) for hvert enkelt år i, ved invertering av ABSDIFF i, e) beregning av NRV Y i form av et veid gjennomsnitt etter formelen: NRV Y = (Σ i=x N W i OBS i )/(Σ i=x N W i ), der i er et heltall og dersom Y = 2009: x = Y 5; N = Y 2 dersom Y = 2011: x = Y 7; N = Y 2

10 TILLEGG 1 Måleenheter for nasjonale referanseverdier og felles sikkerhetsmål Risikokategori Måleenheter Normaliseringsgrunnlag 1. Passasjerer 1.1 Antall omkomne og veide alvorlige personskader blant passasjerer per år som følge av alvorlige ulykker/antall passasjertog-km per år 1.2 Antall omkomne og veide alvorlige personskader blant passasjerer per år som følge av alvorlige ulykker/antall passasjerkm per år Passasjertog-km per år Passasjer-km per år 2. Personale Antall omkomne og veide alvorlige personskader blant personale per år som følge av alvorlige ulykker/antall tog-km per år Tog-km per år 3. Brukere av planovergang 3.1 Antall omkomne og veide alvorlige personskader blant brukere av planovergang per år som følge av alvorlige ulykker/antall tog-km per år 3.2 Antall omkomne og veide alvorlige personskader blant brukere av planovergang per år som følge av alvorlige ulykker/[(antall tog-km per år * Antall planoverganger)/spor-km)] Tog-km per år (Tog-km per år * Antall planoverganger)/sporkm 4. Andre Antall omkomne og veide alvorlige personskader blant personer i kategorien «andre» per år som følge av alvorlige ulykker/antall tog-km per år Tog-km per år 5. Ikke-autoriserte personer som befinner seg på jernbaneanlegg Antall omkomne og veide alvorlige personskader blant ikke-autoriserte personer som befinner seg på jernbaneanlegg per år, som følge av alvorlige ulykker/antall tog-km per år Tog-km per år 6. Samfunnsrisiko Samlet antall omkomne og veide alvorlige personskader per år som følge av alvorlige ulykker/antall tog-km per år Tog-km per år

11 TILLEGG 2 Flytskjema for beslutningsprosessen ved framgangsmåten nevnt i nr bokstav a) i vedlegget [OJ L 150, p. 19] TRINN 1: Observert sikkerhetsnivå (seneste observasjon eller MWA) i samsvar med NRV? JA NEI TRINN 2: MWA NRV x 1,2? Dersom svaret er nei, gjentas kontroll med utelukkelse av enkelthendelse JA NEI Akseptabelt sikkerhetsnivå Medlemsstaten underrettes om resultatene og behøver ikke treffe noen særskilte tiltak. TRINN 3: Er dette første gang i løpet av de seneste tre årene at trinn 2 har gitt et negativt resultat? JA NEI TRINN 4: Forble antall alvorlige ulykker stabilt / sank det? JA NEI TRINN 4: Forble antall alvorlige ulykker stabilt / sank det?

12 JA NEI Akseptabelt sikkerhetsnivå Medlemsstaten underrettes om resultatene og behøver ikke treffe noen særskilte tiltak. Mulig forringelse av sikkerhetsnivå Medlemsstaten underrettes om resultatene og skal analysere og kommentere dem. Kommisjonen kan krevet at byrået avgir en teknisk uttalelse om opplysningene som medlemsstaten framlegger. Mulig forringelse av sikkerhetsnivå Medlemsstaten underrettes om resultatene og skal analysere og kommentere dem. Ved behov skal medlemsstaten framlegge en sikkerhetsforbedringsplan for Kommisjonen. Byrået kan bli bedt om å avgi en teknisk uttalelse om sikkerhetsforbedringsplanen.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 5. juni 2009

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 5. juni 2009 Nr. 10/379 KOMMISJONSVEDTAK 2015/EØS/10/45 av 5. juni 2009 nevnt i artikkel 6 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/49/EF (meddelt under dokumentnummer K(2009) 4246) (2009/460/EF)(*) den første serien

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312D0226.tona OJ L 115/12, p. 27-34 COMMISSION DECISION of 23 April 2012 on the second set of common safety targets as regards the rail system (UOFFISIELL OVERSETTELSE) KOMMISJONSBESLUTNING av 23.

Detaljer

Nr. 6/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 23. april 2012

Nr. 6/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 23. april 2012 Nr. 6/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.1.2017 KOMMISJONSBESLUTNING 2017/EØS/6/43 av 23. april 2012 om annen serie med felles sikkerhetsmål for jernbanesystemet [meddelt under nummer

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313D0753.ams OJ L 334/13, p. 37-43 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 11 December 2013 amending Decision 2012/226/EU on the second set of common safety targets for the rail system (UOFFISIELL OVERSETTELSE)

Detaljer

NOR/310D0409.sd OJ L 189/10, p

NOR/310D0409.sd OJ L 189/10, p NOR/310D0409.sd OJ L 189/10, p. 19-27 COMMISSION DECISION of 19 July 2010 on Common Safety Targets as referred to in Article 7 of Directive 2004/49/EC of the European Parliament and of the Council KOMMISJONSAVGJERD

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R1078.ame OJ L 320/12, p. 8-13 COMMISSION REGULATION (EU) No 1078/2012 of 16 November 2012 on a common safety method for monitoring to be applied by railway undertakings, infrastructure managers

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1136 of 13 July 2015 amending Implementing Regulation (EU) No 402/2013 on the common safety method for

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1136 of 13 July 2015 amending Implementing Regulation (EU) No 402/2013 on the common safety method for COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1136 of 13 July 2015 amending Implementing Regulation (EU) No 402/2013 on the common safety method for risk evaluation and assessment 1 2 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING

Detaljer

NOR/311D0155.grbo OJ L 63/11, p

NOR/311D0155.grbo OJ L 63/11, p NOR/311D0155.grbo OJ L 63/11, p. 22-25 COMMISSION DECISION of 9 March 2011 on the publication and management of the reference document referred to in Article 27(4) of Directive 2008/57/EC of the European

Detaljer

NOR/306R0736.00T OJ L 129/år, p. 10-15

NOR/306R0736.00T OJ L 129/år, p. 10-15 NOR/306R0736.00T OJ L 129/år, p. 10-15 COMMISSION REGULATION (EC) No 736/2006 of 16 May 2006 on working methods of the European Aviation Safety Agency for conducting standardisation inspections KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 76/365 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1136. av 13.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 76/365 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1136. av 13. 15.11.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 76/365 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1136 2018/EØS/76/61 av 13. juli 2015 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr.

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R1077.ame OJ L 320/12, p. 3-7 COMMISSION REGULATION (EU) No 1077/2012 of 16 November 2012 on a common safety method for supervision by national safety authorities after issuing a safety certificate

Detaljer

NOR/308D T OJ L 84/08, p

NOR/308D T OJ L 84/08, p NOR/308D0232.00T OJ L 84/08, p. 132-134 COMMISSION DECISION of 21 February 2008 concerning a technical specification for interoperability relating to the «rolling stock» sub-system of the trans-european

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0492.ELTR OJ L 139/14, p. 1-6 COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 492/2014 of 7 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

NOR/308D T OJ L 77/08, p. 1-3

NOR/308D T OJ L 77/08, p. 1-3 NOR/308D0217.00T OJ L 77/08, p. 1-3 Commission Decision of 20 December 2007 concerning a technical specification for interoperability relating to the «infrastructure» sub-system of the trans-european high-speed

Detaljer

NOR/303R T OJ L 245/03, p. 4-6

NOR/303R T OJ L 245/03, p. 4-6 NOR/303R1642.00T OJ L 245/03, p. 4-6 Regulation (EC) No 1642/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 July 2003 amending Regulation (EC) No 178/2002 laying down the general principles and

Detaljer

NOR/303R1643.00T OJ L 245/03, p. 7-9

NOR/303R1643.00T OJ L 245/03, p. 7-9 NOR/303R1643.00T OJ L 245/03, p. 7-9 Regulation (EC) No 1643/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 July 2003 amending Regulation (EC) No 1592/2002 on common rules in the field of civil

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0613.fral OJ L 173/13, p. 34-37 COMMISSION REGULATION (EU) No 613/2013 of 25 June 2013 amending Regulation (EC) No 1451/2007 as regards additional active substances of biocidal products to be examined

Detaljer

NOR/306R T OJ X 92/06, p. 6-9

NOR/306R T OJ X 92/06, p. 6-9 NOR/306R0507.00T OJ X 92/06, p. 6-9 COMMISSION REGULATION (EC) No 507/2006 of 29 March 2006 on the conditional marketing authorisation for medicinal products for human use falling within the scope of Regulation

Detaljer

NOR/303R T OJ L 245/03, p

NOR/303R T OJ L 245/03, p NOR/303R1644.00T OJ L 245/03, p. 10-12 Regulation (EC) No 1644/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 July 2003 amending Regulation (EC) No 1406/2002 establishing a European Maritime

Detaljer

NOR/308L T OJ L 42/08, p

NOR/308L T OJ L 42/08, p NOR/308L00016.00T OJ L 42/08, p. 48-50 COMMISSION DIRECTIVE 2008/16/EC of 15 February 2008 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include etofenprox as an active substance

Detaljer

NOR/307L0020.00T OJ L 94/07, p. 23-25

NOR/307L0020.00T OJ L 94/07, p. 23-25 NOR/307L0020.00T OJ L 94/07, p. 23-25 COMMISSION DIRECTIVE 2007/20/EC of 3 April 2007 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include dichlofluanid as an active substance

Detaljer

Nr. 23/410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 736/2006. av 16. mai 2006

Nr. 23/410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 736/2006. av 16. mai 2006 Nr. 23/410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.5.2010 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 736/2006 2010/EØS/23/48 av 16. mai 2006 om arbeidsmetodene til Det europeiske flysikkerhetsbyrå ved standardiserings

Detaljer

NOR/303R T OJ L 185/03, p. 6-8

NOR/303R T OJ L 185/03, p. 6-8 NOR/303R1304.00T OJ L 185/03, p. 6-8 Commission Regulation (EC) No 1304/2003 of 11 July 2003 on the procedure applied by the European Food Safety Authority to requests for scientific opinions referred

Detaljer

NOR/310R T OJ L 126/10, p. 1-5

NOR/310R T OJ L 126/10, p. 1-5 NOR/310R0440.00T OJ L 126/10, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 440/2010 of 21 May 2010 on the fees payable to the European Chemicals Agency pursuant to Regulation (EC) No 1272/2008 of the European

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0568.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 568/2013 of 18 June 2013 approving the active substance thymol, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and

Detaljer

NOR/308L T OJ L 197/08, p

NOR/308L T OJ L 197/08, p NOR/308L0075.00T OJ L 197/08, p. 54-56 COMMISSION DIRECTIVE 2008/75/EC of 24 July 2008 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include carbon dioxide as an active substance

Detaljer

NOR/308R T OJ L 161/08, p. 4-6

NOR/308R T OJ L 161/08, p. 4-6 NOR/308R0571.00T OJ L 161/08, p. 4-6 Commission Regulation (EC) No 571/2008 of 19 June 2008 amending Annex III to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards the

Detaljer

NOR/307R T OJ L 340/07, p

NOR/307R T OJ L 340/07, p NOR/307R1576.00T OJ L 340/07, p. 89-91 COMMISSION REGULATION (EC) No 1576/2007 of 21 December 2007 amending Regulation (EC) No 92/2005 implementing Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 488/2012 of 8 June 2012 amending Regulation (EC) No 658/2007 concerning financial penalties for infringement of certain

COMMISSION REGULATION (EU) No 488/2012 of 8 June 2012 amending Regulation (EC) No 658/2007 concerning financial penalties for infringement of certain COMMISSION REGULATION (EU) No 488/2012 of 8 June 2012 amending Regulation (EC) No 658/2007 concerning financial penalties for infringement of certain obligations in connection with marketing authorisations

Detaljer

UOFFISIELL OVERSETTELSE

UOFFISIELL OVERSETTELSE 1 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/9 of 5 January 2016 on joint submission of data and datasharing in accordance with Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/864 of 4 June 2015 amending Regulation (EC) No 340/2008 on the fees and charges payable to the European

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/864 of 4 June 2015 amending Regulation (EC) No 340/2008 on the fees and charges payable to the European COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/864 of 4 June 2015 amending Regulation (EC) No 340/2008 on the fees and charges payable to the European Chemicals Agency pursuant to Regulation (EC) No 1907/2006

Detaljer

NOR/309R1293.00T OJ L 347/09, p. 23-25

NOR/309R1293.00T OJ L 347/09, p. 23-25 NOR/309R1293.00T OJ L 347/09, p. 23-25 Commission Regulation (EU) No 1293/2009 of 23 December 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 15. april 2004

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 15. april 2004 Nr. 62/139 KOMMISJONSVEDTAK 2008/EØS/62/13 av 15. april 2004 om et dokument om overføring av eksplosive varer innenfor Fellesskapet(*) [meddelt under nummer K(2004) 1332] (2004/388/EF) KOMMISJONEN FOR

Detaljer

NOR/308L T OJ L 198/08, p

NOR/308L T OJ L 198/08, p NOR/308L0077.00T OJ L 198/08, p. 41-43 COMMISSION DIRECTIVE 2008/77/EC of 25 July 2008 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include thiamethoxam as an active substance

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0305.eltr OJ L 91/13, p. 1-4 COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 305/2013 of 26 November 2012 supplementing Directive 2010/40/EU of the European Parliament and of the Council with regard to

Detaljer

NOR/311D0765.bjaa OJ L 314/11, p. 36-40 COMMISSION DECISION of 22 November 2011 on criteria for the recognition of training centres involved in the

NOR/311D0765.bjaa OJ L 314/11, p. 36-40 COMMISSION DECISION of 22 November 2011 on criteria for the recognition of training centres involved in the NOR/311D0765.bjaa OJ L 314/11, p. 36-40 COMMISSION DECISION of 22 November 2011 on criteria for the recognition of training centres involved in the training of train drivers, on criteria for the recognition

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 14. november 2006

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 14. november 2006 Nr. 67/77 KOMMISJONSVEDTAK 2010/EØS/67/13 av 14. november 2006 om minstekrav til innsamling av opplysninger ved inspeksjoner av produksjonssteder der visse dyr holdes for landbruksformål (produksjonsdyr)(*)

Detaljer

NOR/308R1262.00T OJ L 338/08, p. 21-24

NOR/308R1262.00T OJ L 338/08, p. 21-24 NOR/308R1262.00T OJ L 338/08, p. 21-24 COMMISSION REGULATION (EC) No 1262/2008 of 16 December 2008 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards

COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards the hazardous property HP 14 Ecotoxic RÅDSFORORDNING

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/9 of 5 January 2016 on joint submission of data and datasharing in accordance with Regulation (EC) No

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/9 of 5 January 2016 on joint submission of data and datasharing in accordance with Regulation (EC) No COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/9 of 5 January 2016 on joint submission of data and datasharing in accordance with Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

2016/EØS/47/14 KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR

2016/EØS/47/14 KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR Nr. 25.8.2016 47/84 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 25.8.2016 Nr. 47/84 KOMMISJONSVEDTAK av 29. april 2009 om harmonisering og om regelmessig oversending av opplysningene og spørreskjemaet

Detaljer

NOR/308H T OJ L 295/08, p

NOR/308H T OJ L 295/08, p NOR/308H0831.00T OJ L 295/08, p. 50-52 COMMISSION DECISION of 31 October 2008 setting a new deadline for the submission of dossiers for certain substances to be examined under the 10-year work programme

Detaljer

Nr. 14/326 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSREKOMMANDASJON. av 7. april 2004

Nr. 14/326 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSREKOMMANDASJON. av 7. april 2004 Nr. 14/326 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.3.2008 KOMMISJONSREKOMMANDASJON 2008/EØS/14/41 av 7. april 2004 om bruk av et felles europeisk format for lisensdokumenter som utstedes i henhold

Detaljer

NOR/308R1263.00T OJ L 338/08, p. 25-30

NOR/308R1263.00T OJ L 338/08, p. 25-30 NOR/308R1263.00T OJ L 338/08, p. 25-30 COMMISSION REGULATION (EC) No 1263/2008 of 16 December 2008 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0519.tona OJ L 159/2012, p. 1-4 COMMISSION REGULATION (EU) No 519/2012 of 19 June 2012 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312D0463.rti OJ L 217/12, p. 11-19 COMMISSION DECISION of 23 July 2012 amending Decisions 2006/679/EC and 2006/860/EC concerning technical specifications for interoperability (UOFFISIELL OVERSETTELSE)

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0088.eltr OJ L 32/14, p. 3-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 88/2014 of 31 January 2014 specifying a procedure for the amendment of Annex I to Regulation (EU) No 528/2012 of the European

Detaljer

NOR/304R T OJ L 379/05, p

NOR/304R T OJ L 379/05, p NOR/304R2230.00T OJ L 379/05, p. 64-67 Commission Regulation (EC) No 2230/2004 of 23 December 2004 laying down detailed rules for the implementation of European Parliament and Council Regulation (EC) No

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) 1 NOR/312R0307.irja OJ L 102/2012, p. 2-4 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 307/2012 of 11 April 2012 establishing implementing rules for the application of Article 8 of Regulation (EC) No 1925/2006

Detaljer

NOR/314R0301.lbjo OJ L 90/14, p. 1-3 COMMISSION REGULATION (EU) No 301/2014 of 25 March 2014 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of

NOR/314R0301.lbjo OJ L 90/14, p. 1-3 COMMISSION REGULATION (EU) No 301/2014 of 25 March 2014 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of NOR/314R0301.lbjo OJ L 90/14, p. 1-3 COMMISSION REGULATION (EU) No 301/2014 of 25 March 2014 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration,

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 27. mai 1997

KOMMISJONSVEDTAK. av 27. mai 1997 15.3.2001 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 14/47 KOMMISJONSVEDTAK av 27. mai 1997 om spørreskjemaene til medlemsstatenes rapporter om gjennomføringen av visse direktiver om avfall

Detaljer

NOR/305R T OJ L 329/05, p. 4-7

NOR/305R T OJ L 329/05, p. 4-7 NOR/305R2049.00T OJ L 329/05, p. 4-7 COMMISSION REGULATION (EC) No 2049/2005 of 15 December 2005 laying down, pursuant to Regulation (EC) No 726/2004 of the European Parliament and of the Council, rules

Detaljer

NOR/310R T OJ L 90/10, p. 1-3

NOR/310R T OJ L 90/10, p. 1-3 NOR/310R0297.00T OJ L 90/10, p. 1-3 COMMISSION REGULATION (EU) No 297/2010 of 9 April 2010 amending Regulation (EC) No 272/2009 supplementing the common basic standards on civil aviation security KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0414.fral OJ L 125/13, p. 4-6 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 414/2013 of 6 May 2013 specifying a procedure for the authorisation of same biocidal products in accordance with Regulation

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0402.ini OJ L 121/13, p. 8-25 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 402/2013 of 30 April 2013 on the common safety method for risk evaluation and assessment and repealing Regulation (EC) No

Detaljer

NOR/309R T OJ L 239/09, p

NOR/309R T OJ L 239/09, p NOR/309R0824.00T OJ L 239/09, p. 48-50 Commission Regulation (EC) No 824/2009 of 9 September 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

NOR/307R1494.00T OJ L 332/07, p. 25-26

NOR/307R1494.00T OJ L 332/07, p. 25-26 NOR/307R1494.00T OJ L 332/07, p. 25-26 Commission Regulation (EC) No 1494/2007 of 17 December 2007 establishing, pursuant to Regulation (EC) No 842/2006 of the European Parliament and of the Council, the

Detaljer

NOR/306R T OJ L 84/06, p. 8-13

NOR/306R T OJ L 84/06, p. 8-13 NOR/306R0473.00T OJ L 84/06, p. 8-13 COMMISSION REGULATION (EC) No 473/2006 of 22 March 2006 laying down implementing rules for the Community list of air carriers which are subject to an operating ban

Detaljer

NOR/312R0847.tona OJ L 253/12, p. 1-4 COMMISSION REGULATION (EU) No 847/2012 of 19 September 2012 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006

NOR/312R0847.tona OJ L 253/12, p. 1-4 COMMISSION REGULATION (EU) No 847/2012 of 19 September 2012 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 NOR/312R0847.tona OJ L 253/12, p. 1-4 COMMISSION REGULATION (EU) No 847/2012 of 19 September 2012 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the

Detaljer

NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5

NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5 1 NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 632/2014 of 13 May 2014 approving the active substance flubendiamide, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

NOR/309R T OJ L 314/09, p

NOR/309R T OJ L 314/09, p NOR/309R1171.00T OJ L 314/09, p. 43-46 COMMISSION REGULATION (EC) No 1171/2009 of 30 November 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1217/2003. av 4. juli 2003

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1217/2003. av 4. juli 2003 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1217/2003 av 4. juli 2003 om fastsettelse av felles spesifikasjoner for nasjonale kvalitetskontrollprogrammer for sikkerhet i sivil luftfart KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE

Detaljer

NOR/308R T OJ L 92/08, p

NOR/308R T OJ L 92/08, p NOR/308R0306.00T OJ L 92/08, p. 21-24 Commission Regulation (EC) No 306/2008 of 2 April 2008 establishing, pursuant to Regulation (EC) No 842/2006 of the European Parliament and of the Council, minimum

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 20/94 av 28. oktober 1994. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 20/94 av 28. oktober 1994. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 20/94 av 28. oktober 1994 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

NOR/314R0317.besa OJ L 93/2014, p. 24-27

NOR/314R0317.besa OJ L 93/2014, p. 24-27 COMMISSION REGULATION (EU) No 317/2014 of 27 March 2014 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction

Detaljer

NOR/310R1103.cfo OJ L 313/10, p. 3-7 Commission Regulation (EU) No 1103/2010 of 29 November 2010 establishing, pursuant to Directive 2006/66/EC of

NOR/310R1103.cfo OJ L 313/10, p. 3-7 Commission Regulation (EU) No 1103/2010 of 29 November 2010 establishing, pursuant to Directive 2006/66/EC of NOR/310R1103.cfo OJ L 313/10, p. 3-7 Commission Regulation (EU) No 1103/2010 of 29 November 2010 establishing, pursuant to Directive 2006/66/EC of the European Parliament and of the Council, rules as regards

Detaljer

Nr. 37/92 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 22. september 2008

Nr. 37/92 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 22. september 2008 Nr. 37/92 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK 2015/EØS/37/09 av 22. september 2008 om utarbeiding av standardskjemaet for rapportering nevnt i artikkel 17 i europaparlaments-

Detaljer

NOR/300R0645.00T OJ L 78/00, p. 7-9

NOR/300R0645.00T OJ L 78/00, p. 7-9 NOR/300R0645.00T OJ L 78/00, p. 7-9 Commission Regulation (EC) No 645/2000 of 28 March 2000 setting out detailed implementing rules necessary for the proper functioning of certain provisions of Article

Detaljer

NOR/312R0848.tona OJ L 253/2012, p. 5-7

NOR/312R0848.tona OJ L 253/2012, p. 5-7 NOR/312R0848.tona OJ L 253/2012, p. 5-7 COMMISSION REGULATION (EU) No 848/2012 of 19 September 2012 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0201.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 201/2013 of 8 March 2013 amending Implementing Regulations (EU) No 788/2011 and (EU) No 540/2011 as regards an extension of the uses for which

Detaljer

28.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/49/EF. av 29. april 2004

28.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/49/EF. av 29. april 2004 28.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 31/101 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/49/EF 2007/EØS/31/32 av 29. april 2004 om sikkerhet på Fellesskapets jernbaner og om endring

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1005 of 22 June 2016 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1005 of 22 June 2016 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1005 of 22 June 2016 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation

Detaljer

Nr. 20/170 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

Nr. 20/170 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 20/170 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 213, under

Detaljer

17.11.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/20/EF. av 8. april 2003

17.11.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/20/EF. av 8. april 2003 Nr. 58/183 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/20/EF 2005/EØS/58/38 av 8. april 2003 om endring av rådsdirektiv 91/671/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om obligatorisk bruk av bilbelter

Detaljer

NOR/308R0308.00T OJ L 92/08 p. 28-34

NOR/308R0308.00T OJ L 92/08 p. 28-34 NOR/308R0308.00T OJ L 92/08 p. 28-34 Commission Regulation (EC) No 308/2008 of 2 April 2008 establishing, pursuant to Regulation (EC) No 842/2006 of the European Parliament and of the Council, the format

Detaljer

NOR/311R0252.ohfo OJ L 69/11, p. 3-6

NOR/311R0252.ohfo OJ L 69/11, p. 3-6 NOR/311R0252.ohfo OJ L 69/11, p. 3-6 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1397 of 14 August 2015 renewing the approval of the active substance florasulam in accordance with

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1397 of 14 August 2015 renewing the approval of the active substance florasulam in accordance with COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1397 of 14 August 2015 renewing the approval of the active substance florasulam in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and

Detaljer

Nr. 69/76 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 192/2009. av 11. mars 2009

Nr. 69/76 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 192/2009. av 11. mars 2009 Nr. 69/76 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.11.2014 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 192/2009 2014/EØS/69/10 av 11. mars 2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)

Detaljer

NOR/308R1261.00T OJ L 338/08, p. 17-20

NOR/308R1261.00T OJ L 338/08, p. 17-20 NOR/308R1261.00T OJ L 338/08, p. 17-20 COMMISSION REGULATION (EC) No 1261/2008 of 16 December 2008 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

NOR/395L T OJ L 168/95, p

NOR/395L T OJ L 168/95, p NOR/395L0027.00T OJ L 168/95, p. 14-17 European Parliament and Council Directive 95/27/EC of 29 June 1995 amending Council Directive 86/662/EEC on the limitation of noise emitted by hydraulic excavators,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/293 of 1 March 2016 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/293 of 1 March 2016 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent COMMISSION REGULATION (EU) 2016/293 of 1 March 2016 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants as regards Annex I 1 2 KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

16.7.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2005/61/EF. av 30. september 2005

16.7.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2005/61/EF. av 30. september 2005 Nr. 39/349 KOMMISJONSDIREKTIV 2005/61/EF 2009/EØS/39/17 av 30. september 2005 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/98/EF med hensyn til krav til sporbarhet og melding av alvorlige

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2004. av 26. april 2004. om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2004. av 26. april 2004. om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2004 av 26. april 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,

Detaljer

Nr. 10/728 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 753/2004. av 22. april 2004

Nr. 10/728 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 753/2004. av 22. april 2004 Nr. 10/728 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 753/2004 2008/EØS/10/32 av 22. april 2004 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1608/2003/EF når

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0144.beja OJ L 45/14, p. 7-11 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 144/2014 of 14 February 2014 approving the active substance valifenalate, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

NOR/308R T OJ L 92/08, p

NOR/308R T OJ L 92/08, p NOR/308R0305.00T OJ L 92/08, p. 17-20 Commission Regulation (EC) No 305/2008 of 2 April 2008 establishing, pursuant to Regulation (EC) No 842/2006 of the European Parliament and of the Council, minimum

Detaljer

NOR/304L T OJ L 195/04, p

NOR/304L T OJ L 195/04, p NOR/304L0041.00T OJ L 195/04, p. 12-15 Directive 2004/41/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 repealing certain directives concerning food hygiene and health conditions for

Detaljer

2.10.2003 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF. av 23.

2.10.2003 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF. av 23. Nr. 49/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF 2003/EØS/49/01 av 23. juli 2001 om endring av rådsdirektiv 95/53/EF om fastsettelse av prinsippene for organisering av offentlige

Detaljer

NOR/310R T OJ L 166/10, p. 6-8

NOR/310R T OJ L 166/10, p. 6-8 NOR/310R0574.00T OJ L 166/10, p. 6-8 COMMISSION REGULATION (EU) No 574/2010 of 30 June 2010 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Nr. 25/336 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2009/134/EF. av 28. oktober 2009

Nr. 25/336 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2009/134/EF. av 28. oktober 2009 Nr. 25/336 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.4.2015 KOMMISJONSDIREKTIV 2009/134/EF 2015/EØS/25/31 av 28. oktober 2009 om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF om kosmetiske produkter for

Detaljer

NOR/307R T OJ L 320/07, p

NOR/307R T OJ L 320/07, p NOR/307R1432.00T OJ L 320/07, p. 13-17 COMMISSION REGULATION (EC) No 1432/2007 of 5 December 2007 amending Annexes I, II and VI to Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

NOR/313R0126.tona OJ L 43/13, p COMMISSION REGULATION (EU) No 126/2013 of 13 February 2013 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006

NOR/313R0126.tona OJ L 43/13, p COMMISSION REGULATION (EU) No 126/2013 of 13 February 2013 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 NOR/313R0126.tona OJ L 43/13, p. 24-27 COMMISSION REGULATION (EU) No 126/2013 of 13 February 2013 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the

Detaljer

NOR/310R T OJ L 186/10, p

NOR/310R T OJ L 186/10, p NOR/310R0633.00T OJ L 186/10, p. 10-13 COMMISSION REGULATION (EU) No 633/2010 of 19 July 2010 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

NOR/307R0610.00T OJ L 141/07, p. 46-48

NOR/307R0610.00T OJ L 141/07, p. 46-48 NOR/307R0610.00T OJ L 141/07, p. 46-48 COMMISSION REGULATION (EC) No 610/2007 of 1 June 2007 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/786 of 19 May 2015 defining acceptability criteria for detoxification processes applied to products intended for

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/786 of 19 May 2015 defining acceptability criteria for detoxification processes applied to products intended for COMMISSION REGULATION (EU) 2015/786 of 19 May 2015 defining acceptability criteria for detoxification processes applied to products intended for animal feed as provided for in Directive 2002/32/EC of the

Detaljer

NOR/308R0353.00T OJ L nr./2008, p. 11-16

NOR/308R0353.00T OJ L nr./2008, p. 11-16 NOR/308R0353.00T OJ L nr./2008, p. 11-16 COMMISSION REGULATION (EC) No 353/2008 of 18 April 2008 establishing implementing rules for applications for authorisation of health claims as provided for in Article

Detaljer

NOR/308R1100.00T OJ L 304/08, p. 63-69

NOR/308R1100.00T OJ L 304/08, p. 63-69 NOR/308R1100.00T OJ L 304/08, p. 63-69 REGULATION (EC) No 1100/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 22 October 2008 on the elimination of controls performed at the frontiers of Member

Detaljer

Nr. 37/102 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 16. juni 2009

Nr. 37/102 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 16. juni 2009 Nr. 37/102 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 25.6.2015 KOMMISJONSVEDTAK 2015/EØS/37/11 av 16. juni 2009 om kriterier som skal benyttes for å avgjøre om virksomheten til en organisasjon som

Detaljer

NOR/312R0125.tona OJ L 41/2012, p. 1-4 COMMISSION REGULATION (EU) No 125/2012 of 14 February 2012 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006

NOR/312R0125.tona OJ L 41/2012, p. 1-4 COMMISSION REGULATION (EU) No 125/2012 of 14 February 2012 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 NOR/312R0125.tona OJ L 41/2012, p. 1-4 COMMISSION REGULATION (EU) No 125/2012 of 14 February 2012 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/35/EF. av 26. mai 2003

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/35/EF. av 26. mai 2003 23.6.2016 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/1135 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/35/EF 2016/EØS/35/55 av 26. mai 2003 om offentlighetens deltaking i utarbeidingen av visse planer

Detaljer