Protokoll for oppmálingsforretning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll for oppmálingsforretning"

Transkript

1 Joumalnr Protokoll for oppmálingsforretning etter lov om eiendomsregistrering Opmgsn, (Matrikkelloven) 1224/ Matrikkelmyndighet Kommune K nr Kvinnherad kommune Adresse 1224 Postnr Rosendalsvegen 10 Eiendom Gateadresse Gnr Fv48 Bnr Poststed 5470 lfnr lsnr 73 Rosendal 1Hjemme.-lshaver Hordaland Fylkeskommune (Aktuell eier) Statens vegvesen, region vest (Eiers kontaktinstans) Hordaland fylkeskommune (Aktuell eier) Statensvegvesen, region vest (Eiers kontaktinstans) Om forretningen Dato Forretningen avholdtr TK 'Sted Påplassen,se rrammmeplanog kart Forretningen gjelder opprettelse av matrikkelenhet l:l Grunneiendom El Festegrunn Anleggseiendom El teareal eierseksjon Forretningen gjelder registrenng av eksisterende grunn Klarlegging av D G'e"5ej 5 e "9 Arealoverfønng eksisterende l:] Nymerking av eksisterende grense grense Registrering av ureg. jordsameie Matnkulenng av umatnkulert grunn Annet Beskrivelse Arealovertøring til offentlig veg. Fv48 S k Tillatelsesdato a sbehandling Dato for fullstendig rekvisisjon Beregnet dato for fullført matnkulenng Rekvirent Rekvisisjonsdato Statens vegvesen, region vest Habilitet Landmàlerens navn Else rene Olsen El Landmáler orienterte partene om det forelå forhold av personlig eller økonomisk art som kunne tilsi inhabilitet. Hadde noen av partene merknader/innsigelser til gjennomføringen av forretningen? Nei Ja (jf. vedlegg) Varsling og oppmøte Varselet om oppmálingsforretning inneholdt en liste over de personer som var varslet, deres partsstilling, varslingsdato og varslingsmàte. nder forretningen ble det oppfordret til alle á bekrefte sitt frammøte ved undersknft pà listen og fremvisning av legitimasjon. (Jf. vedlegg), Ev merknader til varslingen Saksdokumenter - bakgrunn for forretningen Dokumenttype Besknvelse Søknad etter pbl Vedtak (tillatelse) Journalpost nr Vedlegg nr kke relevant etter pbl Rekvisisjon av oppmálingsforretning Varsel om oppmálingsforretning Situasjonskart og situasjonsplan Konsesjonsdokument Servitutt ttalelser/tillatelse fra andre myndigheter Avtaler GS/LNE Oppmálingsforretning 2010 Basen pá blankett 5804 fastsatt av Statens kartverk Side 1 av 11

2 Beskrivelse av grenser, grensemerker, inngåtte avtaler, voldgift. partspàstander mv. Pktnr Type merke Gjennfunnet,tapt, nedsatt Punktgodkj. av partene pånvfl Partspástander(joumalposl/ vedl.nr ) voldgift/forlik(joumalpostl vedl nr.) 735 Nedsatti' Nedsatt i; Nedsatt. Nedsatti; Offentliggodkjentgrensemerke Jord 733 Offentlig godkjent grensemerke Nedsatti; Jord Offentlig godkjent grensemerke Jord 558 Nedsatti Nedsatti; Nedsatti 802 Nedsatt, Nedsatti Nedsatti. Nedsatti Nedsatt i Nedsatt i. Side 2 av 11

3 Beskrivelse av grenser, grensemerker, inngåtte avtaler, voldgift, partspåstander mv. Pkt.nr Type merke Gjennfunnet, tapt, nedsatt Punkt godkj. av partene på nytt Partspástander (joumalpost/ vedl.nr,) Voidgifl/foriik (joumalpostl vedl.nr) 730 Nedsatt i Nedsatt i' Offentlig godkjent grensemerke Nedsatt i' Nedsatt ii Nedsatt i; Nedsatt i 545 Nedsatt. Side 3 av 11

4 Beskrivelse av grenser, grensemerker, inngåtte avtaler, voldgift, partspàstander mv. Pktnr Type merke Gjenntunnet,tapt, nedsatt Punkt godkj. av partene påflvfl Panspástander (joumaipost/ vedinr) Voldgift/tortik(joumalpostl vedlnr.) Nedsatt i; Nedsatt i' 533 Nedsatt i; 532 QP Nedsatti Nedsattii Nedsattii Side4 av 11

5 Beskrivelse av grenser, grensemerker, inngåtte avtaler, voldgift, parlspàstander mv. Pktnr Type merke Gjennfunnet, tapt, nedsatt Punkt godkj. av partene pánvtt Panspàstander (joumalpost/ vedlnr.) Voldgifl/forlik(joumalpost/ vedl.nr.) 691 Nedsatt i' 692 Nedsatt i' Nedsatt i; 695 Nedsatt i; Nedsatt ii Nedsatt i' Nedsatt i 54 Nedsatt i 19 Nedsatt i Nedsatt i 712 Nedsatt i Side 5 av 11

6 Beskrivelse av grenser. grensemerker, inngåtte avtaler, voldgift, partspåstander mv. Pkt.nr Type merke Gjennfunnet,tapt, nedsatt Punktgodkj.av partene pérmt Partspástander(joumapost/ vedl.nr.) Voldgiflffortik(joumalpost/ vedl.nr.) Nedsatti Nedsatti; 725 Nedsatt i Nedsatti Nedsatti. Nedsatti.744 Nedsatti. 513 Side 6 av 11

7 Beskrivelse av grenser, grensemerker, inngåtte avtaler, voldgift, partspåstander mv. Pkt.nr 511 Type merke Gjennfunnet, tapt, nedsatt Punkt godkj. av partene Påflyfl Partspástander (joumalpost/ Vodgift/fortik (joumalpostl vedtnr.) vedl.nr.) 509 QP38 QP Nedsatt : 503 Nedsatt Nedsatt i Nedsatt i, Nedsatt i 652 Nedsatt i Side 7 av 11

8 Beskrivelse av grenser. grensemerker, inngåtte avtaler, voldgift. partspåstander mv. Pktnr Type merke Gjennfunnet, tapt, nedsatt Punktgodkj av partene pémm Partspástander (joumalpostl vedl.nr.) Votdgift/fortik (joumalpost/ vednr.) QP3O QP4O Nedsatt ii QP41 QP Nedsatt i Side 8 av 11

9 Sted Dato ndersknfl Bergen 10 C Slde 9 av 11

10 Oppsummering og erklæring fra landmåler Landmálervurdererog gir ev kommentarertil: - tillatelsen- rekvisisjonen- varsel om oppmálingsforretning - forberedelseav oppmálingsforretning~ oppmålingsforretningen- måle- og beregningsarbeid- fakturering- matrikulenng- tinglysingutsendelseav matrikkelbrev- klageadgangog frister 1. FORRETNNGEN GJELDER: Klarleggingav eksisterendegrenser og rettigheter,og fastleggingav nye grenser mot offentligveg, etter at veganleggetfv48, Årsnes - Løfallstrandi Kvinnherad kommune. nå er ferdig bygget. 2, TLLATELSE ETTER PLAN- OG BYGNNGSLOVEN. Tillatelsei henholdtil godkjentreguleringsplan,datert HABLTET: Landmáleropplyserpartene om at hun er ansatt i Statens vegvesen, men at hun ikke annses som innhabili henholdtil forvaltningslovensregler. landmåler representererikke Statens vegvesen som grunneier,på oppmàlingsforretningen. 4. AREALOVERFØRNG Det skal gjennomføresarealoverfønngfra de berørte eiendommenej.fr. partslisten.til offentligveg, Fv48gnr 73, bnr 8 og gnr.59. bnr 85. i henholdtil utførte tiltak i marka og inngåtte kjøpekontrakter mellom Statens vegvesen og eiere av de berørte eiendommene Ved eiendomsoverdragelsen av areal til offentligveggrunner det tilstrekkeligat eiendomsrettenbekreftes med egenerklæring,j fr m l. 24 fierde edd Panterett i fast eiendom som blirervervet av stat, fylkeskommune eller kommune. til veg, faller bort ved ervervet, j.fr. panteloven - ll Arealoverføringen skal ikke tinglyses, 5 SERVlTTTER/RETTGHETER, Landmálerhar hh. m.l. 33 og forskrift 38c undersøktgrunnboksbladenefor de berørte eiendommene,og spurt partene om det foreliggernoen andre rettighetersom ikke er tinglyst,og som nå kan bli berørtav arealoverføringen. 6 KLARLEGGNG AV EKSSTERENDE GRENSE. Eksisterendegrenser er sllk de ligger i matrikkelkartet.disse vil nå utgå. der nye grenser er innmált. 7 FASTLEGGNG AV NYE GRENSER. De nye grensene vil følge topp skjæring/bunn fylling + ca 1 meter, men ikke nærmere vegkanten enn 3 meter, eller nærmere fortauskanten enn 1.5 meter Det vil også bli tatt hensyntil hva som er beskreveti kjøpekontrakten,og formålsgrensenfor veganleggeti reguleringsplanen. 8 MERKNG Det er i liten grad satt ned noen nye grensemerker. da dette, med få unntak, ikke er hensiktsmessig, forsvarlig eller etterspurt. 9 ETTERSENDlNG AV PROTOKOLL Kopiav ferdigprotokollvil bliettersendttil de aktuellepartene 10 KLAGE Oppmålingsforretningen og de etterfølgende matrikkelbrev kan påklages til Fylkesmannen innen en frist på 3 uker, j.fr m l 46, forskrift 21, og forvaltningslovenkap V - V Eventuell klage på selve oppmålingsforretningensendes skriftligtil Statens vegvesen, regionvest, Eiendomsseksjonen ved/else. Olsen, Askedalen 4, 6863 Leikanger. Landmálervil så gå igjennomklagen før den sendes videre til Kvinnheradkommune,som er første innstans. Bergen ,, f»s. -...f x i, Side 10 av 11

11 Vedlegg Relevant (saksdokumenter som kommer til under oppmålingsforretningen) Dokumenttype Beskrivelse Partsliste Journalpost nr. Vedlegg nr. Beregningsdokurnentasjon Fullmakt Avtaler Hjemmelsdokument (matrikkelbrev, ekspropriasjonsvedtak, andelsbevis. tinglyst skjøte) Arealregnskap Begjæring/tillatelse til seksjonering/reseksjonering Partspàstander Forlik/voldgift Kartvedlegg til protokoll Side 11 av11

12 1*\/ -153 E L q~\(jclll5lfc<s1c(- / iv> \ 4) StatensvegvesenRegionvest Parter Navn Adresse TOSKEDAL ØYSTEN 76/2 76/2 LYNGSTRANDVEGEN 31,5474LøFALLsTRAND STOREGJERDE ENFRD.i 73/1 GJERDE 15, 5474 LØFALLSTRAND 73/2 74/1 72/1 71/9 61/16 01/27 61/6 BOKS167,5435ROSENDAL utneøvvino Mottakskvitt. opp Ev mm 1) møte 81/10 a 1 Q SKJEGGEDALSVEGEN 29c,5770 TYSSEDAL 70/1 Aktuell eier 2) (fr, f, CC,G Clill,-F KFVL ' f' rf r 'f, f '3"-' "10. \ / J é. K-19 7 `\`, '4 [i K ' \ " \-'r}4'\ i- 47' t. '1 E) /.:". 'tr ~,~ J/íi 1 # g r * l m -; g i. J. f "- r 11/1,./ /JL" - 'i O 1) Stedfortreder". Stedfortreder med (SF) beslutningsfullmakt: (SMF) Blankett 5683 Fastsatt av Statens Kartverk Signatur - registrerteier [E Signatur ved stedfortreder Godlq. NEsvEGEN 115,5470ROSENDAL HiLoAL ARNENGARD LYNGsTRANDvEGEN 102,5474LØFALLSTRAND NEsTRYGVE TANEsET 6,5470ROSENDAL varanes MAGNHlLD Side 1 av 2 nder forretningen Svar Hjemmeishaver LøFALLsTRANo 266,5474LØFALLSTRAND GJERDE HAvARo nerocnerveien 62,0266OSLO HELLEsøY THORLEF J sexesgate 2B,0577OSLO HELLE ARNEJOHAN Dato Måte soks 220, S486 ROSENDAL GJERDE LARs Send' Eiemmdd LYNGSTRANDVEGEN 31,5474LØFALLSTRAND RøYsLANo LARs Varsling LGnr.Bnr.Fnr.Snr.Partsstilling TOSKEDAL memo Saksnummer Partsliste 2) Førerkort: Pass: Bankkortmlbiide: (F) (P) (B) GS/LNE Oppmélingsforretning

13 Fv4<5 Lc a{\c'.-hsc4 rd +7fsHwO &- Statens vegvesen Region vest Partsliste Parter Varsling Gnr./Bnr./Fnr.lSnr. Adresse STRAME ANNE RØSSLAND Eierforhoid l 89/9 LØFALLSTRAND 319, 5474 LØFALLSTRAND STRAME BJØRN ERLNG Sendt Dato Måte Side 2 av 2 nder forretningen Svar Mottakskvitt. opp 1) møte Signatur ved stedfortreder D Signatur - registrert eier 2) 89/9 LØFALLSTRAND 319, 5474 LØFALLSTRAND HELLESØY THORLEF J Partsstilling Saksnummer 69/6 LØFALLSTRAND 266, 5474 LØFALLSTRAND i l l l l EEEEDDECEJDDDDCDDEDCJCJEEJEEJ Blankett 5683 Fastsatt av Statens Kartverk ) Stedfortredefi Stedfortreder med beslutningsfullmakt: (SF) (SMF) 2) Førerkort: Pass: Bankkort (F) (P) rn/ bilde: (B) GSLNE Oppmàiingsforretning

14 fl! L gd\kgcll[ol[(/(;1(i &' StatensvegvesenRegionvest Parisstiiling Eierfothold J var: LYNGSTRANDVEGEN 31, 5474 LØFALLSTRAND TOSKEDAL ØYSTEN r 1a/2 LVYVNGSTRANDVEGEN 31, 5474LØFALLSTRAND STOREGJERDE ENFRD J 73/1 GJERDE 15, 5474 LØFALLSTRAND l RØYSLAND LARS SEE-S--"GATE 74/ OSLO 72/1 71/9 T 81/16 31/27.LHYNGSTRANDVEGEN 102, 5474 LØFALLSTRAND NES TRYGVE 81/8 BOKS 167, 5486 ROSENDAL TNE ØYVND E Hjemmeishaver a ä, e ««L æ D 31/1o.SNJEGGEDALSVEGEN 29 C, 5770 TYSSEDAL 70/1 Aktuelleier,-= /Jgt")',;'(M (inf ` i Lk J 11,) 4/v. V i r v Ål' l 1 x ~ \N.K l, Vi T- Å. A './J. 1 Å R1 A, /jffl 4 `,2}. '4/«L V ( 1) St Stedfortreder med beslutningsfullmaktz Blanket! 5863 Fastsatt av Statens Katverk ) v» LL u C,v, C;e can :/F Hlemmdshaver D Signatur- registrert eier Mum. 1) møte NESVEGEN 115, 5470 ROSENDAL HLDAL ARNE NGARD Godki. [Zf TANESET 6, 5470 ROSENDAL VARANES MAGNHLD Ev. Hjemmeishaver LDFALLSTRAND266, 5474 LØFALLSTRAND GJERDE HÅVARD Måte Signatur ved stedfortreder 0pp. HELLE ARNE JOHAN Fizvólcånr-filziveieu 62,0266 OSLO HELLESØY morusif J nder forretningen Sva' Hjemmeishaver 73/2 BOKS 220, 5486 ROSENDAL GJERDE LARS Send' Dato Side1av Vlnllng Gnr./Bnr./Fnr./Snr. Saksnummer Partsllste Parter TOSKEDAL NGRD grlw) (SF) (SMF) 2) Førerkort: Pass: Bankkortmlbildei (F) (P) (B) GSLNE Oppmalingsfotretning

15 Tv*1 5 E L, <. JbL </<»1c1~'r'~='W2 Statens vegvesen Regionvest. Parter Navn Adresse Partsstilling Sam" Dato TOSKEDAL NGRD 16/2 LYNGSTRANDVEGEN 31,5414 LøFALLsTRANo TOSKEDAL øystem 16/2 Eierfomold Må., Hjemrnelshaver LYNGSTRANDVEGEN 31,5414LøFALLsTRANo Hyemmelshaver STOREGJERDE ENFRD J..... RøvsLANo LARs sexesgate 2 B,0577 OSLO HELLE ARNE JOHAN FROGNERVEEN 62,0266 OSLO ] A TANEsET 6,5410RosENDAL BOKS 161, 5466 RosENoAL utne øyvlnd 61/6 61/10 NEsvEGEN 115, 5410 RosENDAL HLDAL ARNE /NGARD 10/1 SKJEGGEDALSVEGEN 29c,5110 TYSSEDAL 5,12, a E M L, ,H L. Je, x v, J ' 1 1j.~1,. v \ / /k (Q Lg.A 1 A., \.,,? (i. v ~ V v jy. -.- ~4 t 'j, f, i' /íveulw L' ;,ä ' (SF) beslutningsfullmaktz (SMF) 'L N,,, VÁ 1) Stedfonredec Stedforueder med Blankan5883FastsanavSlatensKanverk ) Aktuell eier D (9e; C<. ec1 z..=.j' A g Hpemmelshaver LYNGSTRANDVEGEN 102, 5474 LØFALLSTRAND 0, An.LL,{,»,-A" 72/1 61/21. Si9naturregistrar! ever D ' Hpmmelshaver NEsTRYGVE "" 3"- " " fullm. 1) m'e [E Signaturved stedfottreder Godkj. E HELLES2!\. h l'horlelf J 11/9 LøFALL 7 strand 266, 544LØFALLSTRAND GJERDE HAVARD J B1/16 varanes MAGNHlLD t 13/2 14/1 Ev, å opp We 1av2 nder forretningen S"a' E 73/1 GJERDE 15,5474LØFALLSTRAND " ROSENDAL GJERDE LARS Varsllng GnrJBnrJFnL/Snr.. 53"5" '"'" ' Partsluste 2) Førerkort: Pass: (F) (P) Bankkortm/bilde: (a) GSLNE Owmblinasfovretning

16 Journalnr Protokoll Å for oppmålingsforretning etter lov om eiendomsregistrering (Matrikkelloven) Oppdragsnr 1224/ Matrikkelmyndighet Kommune Knr Kvinnherad kommune Eiendom Gateadresse Rosendalsvegen Gnr Fv48 Postnr Adresse 1224 Bnr 81 Poststed Fnr lsnr Rosendal l Hordaland fylkeskommune (Aktuell eier) 207 Statens vegvesen, region vest (Eiers kontaktinstans) Om forretningen Dalo Forretningen avholdt: 'Kl os stea Ved omsøkte parsell. kryssmarkering pá kartet Forretningen gjelder opprettelse av matiikkelenhet Grunneiendom D Festegrunn Anleggseiendom El teareal eierseksjon Forretningen gjelder registrering av eksisterende grunn, Grensejustering Klarlegging av eksisterende grense Arealoverføring l:] Nymerking av eksisterende grense Registrering av ureg. jordsameie D Matrikulering av umatnkulert grunn Annet Beskrivelse Arealoverfønng fra Fv48 til gnr 81. bnr 10 Tillatelsesdato Saksbehandling Dato for fullstendig rekvisisjon Beregnet dato for fullført matnkulenng Rekvisisjonsdato Rekvirent Statens vegvesen, region vest Habilitet Landmàlerens navn Else rene Olsen Landmálerorienterteparteneom det foreláforholdav personligellerøkonomiskart somkunnetilsi inhabilitet. Hadde noen av partene merknader/innsigelser til gjennomfønngen av forretningen? K] Nei Ja(jf.vedlegg) Varsling og oppmøte Varselet om oppmålingsforretning inneholdt en liste over de personer som var varslet, deres partsstilling, varslingsdato og varslingsmàte. nder forretningen ble det oppfordret til alle à bekrefte sitt frammøte ved underskrift pá listen og fremvisning av legitimasjon, (Jf vedlegg). Ev. merknader til varslingen Saksdokumenter - bakgrunn for forretningen Dokumenttype Besknvelse Søknad etter pbl Vedtak (tillatelse) Rekvisisjon Journalpost nr Vedlegg nr ikke relevant etter pbl av oppmålingsforretning Varsel om oppmålingsforretning Situasjonskart og situasjonsplan Konsesjonsdokumeni Servitutt ttalelser/tillatelse fra andre myndigheter Avtaler GS/NE Oppmalingsforretriirig 20i0 Basert pá blankett S804 fastsatt av Statens kartverk Side 1 av 4

17 Å Beskrivelse av grenser, grensemerker, inngåtte avtaler. voldgift, pampéstander mv. Pktnr Type merke Gjennfunnet, tapt, nedsatt Punkt godkj av panene Panspéslander (joumalposll pà nytt vedl nr ) Voldgufl/fodik (journalpostl vedl nr ) 5 Offentlig godkjent grensemerke Eksjsterende Nedsattikkespesufisert grensepunkt gar 1 Offentlig godkjent grensemerke Nytt grensemerke Nedsatt 31 Offenthg godkjent grensemerke Nytt grensemerke Nedsatt l Side 2 av 4

18 Oppsummering og erklæring fra landmåler Landmàler vurderer og gir ev. kommentarer til: - tillatelsen ~ rekvisisjonen - varsel om oppmálingsforretning ~ forberedelse av oppmálingsforretning - oppmálingsforretningen - måle- og beregningsarbeid fakturering - matrikulering v tinglysing utsendelse av matrikkelbrev - klageadgang og frister Sted Bergen Dato nderskrift,-.` f ' r ' f u x, ~ \ Side 3 av 4

19 Vedlegg (saksdokumenter som kommer til under oppmélingsfonetningen) Relevant Dokumenttype Besknvelse Journalpost nr Vedlegg nr Panslnste Beregmngsdokumemasjon Fullmakt Avtaler Hjemmelsdokument (matrikkelbrev, ekspropriasjonsvedtak, andelsbevus tmglyst slqøle) Arealregnskao BegJænng/tlllatelsetll seksjonermg/reseksjonering Partspéstander Forlik/voldgufl Kanvedlegg til protokoll Side 4 av 4

20 ä Statens vegvesen Region vest Partsliste Saksnummer Side 1 av 1 Plflif Vlnllng nder forretningen Navn Adresse Gnr.Bnr.Fnr.lSnr. Pansstilling Eierforhoid Sendt Dato Mottakskvitt. Svar EV' mum. 1) Om» møte Signaturved stedfortreder D Signatur- registrert eier 2) TNEØYVND 81/10 t NESVEGEN 115, 5470 ROSENDAL Hjemmeishaver THORSEN ARVD 81/44 ELLNGSHAGEN 25, 5179 GODVK Hjemmeishaver HORDALAND FYLKESKOMMNE Postboks7900, 5020 BERGEN STATENS VEGVESEN REGON VEST Askedalen4, 6863 LEKANGER 81/207 81/207 Aktuell eier Eiers kontaktinstans CJDCZDDDZDEDCJDDDCEEDCJEJDDE DDDDDDDDDDDDDEDDDDDDDDD 1) Stedfortreder". (SF) 2) Førerkort: (F) Stedfortreder med Pass: besiutningsfultmakt: (SMF) Bankkort ml bilde: (B) Blankett5883Fastsattav StatensKartverk GS/LNEOppmålingslorretning

21 å* Region vest Statens vegvesen Parter Varsling Navn Gnr./Bnr./Fnr./Snr. Adresse 31/1o TNE øywnd THORSEN ARVD 81/44.ELLNGSHAGEN 25, 5179 GODVK HORDALAND FYLKESKOMMNE 81/207 Postboks 7900, 5020 BERGEN l 81/207 Alsvkedalen4, 6663 LEKANGER..H ~ l Pansstilling Send' Eierforhold 32:: Svar Moflakskvm opp. 1) me Signatur vedstedfortreder God Signatur - registrert eier 'D 2) D B E [j Aktuell eier Eiers kontaktinstans 13 $# Side 1 av 1 nder forretningen 115, 5470 ROSENDAL STATENS VEGVESEN REGON VEST Saksnummer Partsliste D H. " 7 A {K} L' i - å \.~..(1 \." 'x t' 'N TWÉ.e (d l '/ L '! 57" iw hfjf- 'Å /. L /...Wfuíl ' L., t f/ Jv ZZÉÉ 7 V.. kv',r«,,//~. 1) Stedfortreder: Stedfortreder med beslutningstultmakt: Blankett5883Fastsattav StatensKartverk >, (SF) (SMF) 2) Førerkort Pass: Bankkort ml bilde: (B) (F) (P) GS/LNEOPD" 3""9S' "9mln9

Protokoll for oppmålingsforretning etter lov om eiendomsregistrering (Matrikkelloven)

Protokoll for oppmålingsforretning etter lov om eiendomsregistrering (Matrikkelloven) Protokoll for oppmålingsforretning etter lov om eiendomsregistrering (Matrikkelloven) Matrikkelmyndighet Kommune K.nr Adresse Postnr Poststed Kvinnherad kommune 1224 Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal Journalnr

Detaljer

Journalnr Protokoll for oppmålingsforretning etter lov om eiendomsregistrering (Matrikkelloven) oppdragsnr

Journalnr Protokoll for oppmålingsforretning etter lov om eiendomsregistrering (Matrikkelloven) oppdragsnr Journalnr Protokoll for oppmålingsforretning 20151319 etter lov om eiendomsregistrering (Matrikkelloven) oppdragsnr Mamkkemyndsghet i g Kommune K.nr Adresse Postnr Poststed Verran Kommune 1724 Liaveien

Detaljer

Varsel om oppmålingsforretning

Varsel om oppmålingsforretning Avsender Varsel om oppmålingsforretning Journalnr. Oppdragnr. Det varsles herved om at det skal holdes oppmålingsforretning på følgende eiendom Eiendom Gateadresse Gnr. Bnr. Festenr. Seksj.nr. Hjemmelshaver

Detaljer

K.nr. 1902. Postnr. 9008. Sted 10:00. Landmåler orienterte partene om det forelå forhold av personlig eller økonomisk art som kunne tilsi habilitet.

K.nr. 1902. Postnr. 9008. Sted 10:00. Landmåler orienterte partene om det forelå forhold av personlig eller økonomisk art som kunne tilsi habilitet. Saksnr. 13/4699 Protokoll for oppmålingsforretning etter lov om eiendomsregistrering (Matrikkelloven) 63g r9r/13 Sak 12/1529 i Balsfjord Matrikkelmyndighet Kommune Tromsø kommune Adresse Rådhusgata 2 K.nr.

Detaljer

Oversending av protokoll frå oppmålingsforretning den torsdag 2. november Grunneiendom (pbl 20-1, m)

Oversending av protokoll frå oppmålingsforretning den torsdag 2. november Grunneiendom (pbl 20-1, m) Kvinnherad Oppmålingskontoret Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal post@kvinnherad.kommune.no Øybygg As Landamarka 5454 Sæbøvik Oversending av protokoll frå oppmålingsforretning den torsdag 2. november 2017

Detaljer

Oversending av protokoll frå oppmålingsforretning den 8. august Klarlegging av eksisterende grense (Matr.lovens 6)

Oversending av protokoll frå oppmålingsforretning den 8. august Klarlegging av eksisterende grense (Matr.lovens 6) Kvinnherad Oppmålingskontoret Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal post@kvinnherad.kommune.no Vikane Tore Ølvesvegen 1044 5637 Ølve Oversending av protokoll frå oppmålingsforretning den 8. august 2017 - Klarlegging

Detaljer

Vår ref.: Anita Kjellmann

Vår ref.: Anita Kjellmann GeoNord AS Humleveien 11 9514 ALTA Zeollio;d1"-' Survey Team Tlf: 78435848 Faks: 78435849 E-post: firmapost(dgeonord.as Radhusgata 11 9050 Storsteinnes Dato: 23.10.2012 Deres Ref: Vår ref.: Anita Kjellmann

Detaljer

Varsel om oppmålingsforretning

Varsel om oppmålingsforretning Statens vegvesen Region vest Eigedomsseksjonen Askedalen 4 6863 Leikanger e-post: firmapost-vest@vegvesen.no Varsel om oppmålingsforretning Saksnr 201756370 Oppdragsnr 2008350 Prosjektnavn FV107 Jondalstunnelen-Austrepolle

Detaljer

Oversending av protokoll frå oppmålingsforretning den tirsdag 30. januar Klarlegging av eksisterende grense (Matr.lovens 6)

Oversending av protokoll frå oppmålingsforretning den tirsdag 30. januar Klarlegging av eksisterende grense (Matr.lovens 6) Kvinnherad Oppmålingskontoret Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal post@kvinnherad.kommune.no Sjo Lilly Irene Koløy Halsnøyvegen 8 5454 Sæbøvik Oversending av protokoll frå oppmålingsforretning den tirsdag

Detaljer

Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegv Kvinnherad kommune Rådhuset 5470 ROSENDAL ssaakkssbh n:{ y Kvinnherad kommune 3 FEB,2014 U off Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region

Detaljer

Oversending av protokoll frå oppmålingsforretning den torsdag 7. desember Grunneiendom (pbl 20-1, m)

Oversending av protokoll frå oppmålingsforretning den torsdag 7. desember Grunneiendom (pbl 20-1, m) Kvinnherad Oppmålingskontoret Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal post@kvinnherad.kommune.no Eide Svenn Erik Øvre Tofte 3 5454 Sæbøvik Oversending av protokoll frå oppmålingsforretning den torsdag 7. desember

Detaljer

Varsel om oppmålingsforretning :00 Se anmerket kart.

Varsel om oppmålingsforretning :00 Se anmerket kart. Region sør PB 723 Stoa 4808 Arendal e-post: firmapost-sor@vegvesen.no Varsel om oppmålingsforretning Saksnr Oppdragsnr fv32hammerkrysset Prosjektnavn Fv. 32 Hovenga - Hammerkrysset. G Porsgrunn Kommune

Detaljer

Varsel om oppmålingsforretning

Varsel om oppmålingsforretning Geodata Pb. 319 8001 Bodø e-post: postmottak@bodo.kommune.no Varsel om oppmålingsforretning SANNES EDNY RAMONA LEIL.607, TRONDHEIMSVEIEN 43 0560 OSLO Eiendom: Det varsles herved om at det skal holdes oppmålingsforretning

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato : Region vest Trond Arild Austgulen /

Statens vegvesen. Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato : Region vest Trond Arild Austgulen / Statens vegvesen Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 LEIKANGER Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato : Region vest Trond Arild Austgulen /

Detaljer

Varsel om oppmålingsforretning

Varsel om oppmålingsforretning Areal- og byggesakstjenesten 9479 Harstad e-post: postmottak@harstad.kommune.no Varsel om oppmålingsforretning 2015/82 LARSEN SON JA BEREDSKAPSVEI EN 9360 BARDU Eiendom: 56/1 06 Det varsles herved om at

Detaljer

Varsel om oppmålingsforretning

Varsel om oppmålingsforretning Bodø kommune Geodata Pb. 319 8001 Bodø e-post: postmottak@bodo.kommune.no Varsel om oppmålingsforretning PETTERSEN TONY ANDRE STRAUMØYVEIEN 133 8056 SALTSTRAUMEN Eiendom: 78/61 Det varsles herved om at

Detaljer

Varsel om oppmålingsforretning

Varsel om oppmålingsforretning Oppmålingskontoret Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal e-post: post@kvinnherad.kommune.no Varsel om oppmålingsforretning 2015/64 LAMBERG MARIANNE SKEISHAGEN 17 5470 ROSENDAL Eigedom: 90/32 Det vert med dette

Detaljer

Varsel om oppmålingsforretning

Varsel om oppmålingsforretning Oppmålingskontoret Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal e-post: post@kvinnherad.kommune.no Varsel om oppmålingsforretning 2016/34 KVINNHERAD KOMMUNE V/LARS ARNE REVNE ROSENDALSVEGEN 10 5470 ROSENDAL Eigedom:

Detaljer

Varsel om oppmålingsforretning

Varsel om oppmålingsforretning Oppmålingskontoret Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal e-post: post@kvinnherad.kommune.no Varsel om oppmålingsforretning 2015/151 KVINNHERAD KOMMUNE Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Eigedom: 112/192 Det vert

Detaljer

Sjå kartvedlegg

Sjå kartvedlegg Oppmålingskontoret Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal e-post: post@kvinnherad.kommune.no Varsel om oppmålingsforretning 2015/182 Postboks 108 5486 ROSENDAL Eigedom: 83/53 Det vert med dette varsla om at det

Detaljer

Varsel om oppmålingsforretning

Varsel om oppmålingsforretning Oppmålingskontoret Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal e-post: post@kvinnherad.kommune.no Varsel om oppmålingsforretning Saksnr 20162815 Oppdragsnr 2018/8 Prosjektnamn Bringedalsvegen 49 5462 Herøysundet Eigedom:

Detaljer

Sjå kartvedlegg

Sjå kartvedlegg Oppmålingskontoret Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal e-post: post@kvinnherad.kommune.no Varsel om oppmålingsforretning 2016/73 GAUSVIK MORTEN BRINGEDALSVEGEN 51 5462 HERØYSUNDET Eigedom: 135/11 Det vert

Detaljer

Varsel om oppmålingsforretning

Varsel om oppmålingsforretning Oppmålingskontoret Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal e-post: post@kvinnherad.kommune.no Varsel om oppmålingsforretning 2015/203 USKEDAL EIGEDOM AS Uskedalsvegen 555 5463 USKEDALEN Eigedom: 123/176 Det vert

Detaljer

Varsel om oppmålingsforretning

Varsel om oppmålingsforretning Oppmålingskontoret Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal e-post: post@kvinnherad.kommune.no Varsel om oppmålingsforretning 2017/21 BJELLAND PER BJELLANDSVEGEN 43 5450 SUNDE I SUNNHORDLAND Eigedom: 152/5 Det

Detaljer

Varsel om oppmålingsforretning

Varsel om oppmålingsforretning Oppmålingskontoret Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal e-post: post@kvinnherad.kommune.no Varsel om oppmålingsforretning 2015/201 ØYBYGG AS Landamarka 5454 SÆBØVIK Eigedom: 192/75 Det vert med dette varsla

Detaljer

Faggruppen 23.03.2010 Prosesser og blanketter. v/ Rolf E. Bakken Prosessansv. bygning

Faggruppen 23.03.2010 Prosesser og blanketter. v/ Rolf E. Bakken Prosessansv. bygning Faggruppen 23.03.2010 Prosesser og blanketter. v/ Rolf E. Bakken Prosessansv. bygning Statens kartverks oppgave i forbindelse med utforming av skjema 8 Melding til tinglysingen (1) skal følge standardisert

Detaljer

Varsel om oppmålingsforretning

Varsel om oppmålingsforretning Kvinnherad Oppmålingskontoret Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal e-post: post@kvinnherad.kommune.no Varsel om oppmålingsforretning Saksnr 20163636 Oppdragsnr 2017/141 Prosjektnamn Mjelkeviksvegen 73 5457

Detaljer

innat 4M9u4pr,Pr pg ikmdpr~kerx - -s'inf - --- Side 2 av 4 Side 3 av 4

innat 4M9u4pr,Pr pg ikmdpr~kerx - -s'inf - --- Side 2 av 4 Side 3 av 4 epesffilatsjonsr.pa.cseiktr) potoaokicaopprctter: Parsell ar. Areal ca. m2 Arealtype Eventaelt for deling joureal or. 1:77 &k,f c (-11 Eventuelt navn og adresse på kjøperfester innat 4M9u4pr,Pr pg ikmdpr~kerx

Detaljer

Varsel om oppmålingsforretning

Varsel om oppmålingsforretning Oppmålingskontoret Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal e-post: post@kvinnherad.kommune.no Varsel om oppmålingsforretning 2015/184 Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Eigedom: 199/62 Det vert med dette varsla om

Detaljer

GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015

GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015 GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015 Gebyrer for arbeider etter lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) 32 og forsift om eiendomsregistrering (matrikkelforsiften) 16, fastsettes som følger: 1.

Detaljer

Søknad om tillatelse til deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning

Søknad om tillatelse til deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning Søknad om tillatelse til deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning jf. plan og bygningsloven 20-1 bokstav m og matrikkelloven kap. 3 og 7 1. Søknaden/rekvisisjonen gjelder Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

Detaljer

Kartverket !!!N. Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses. Saken gjelder gnr. 90 bnr. 13 i 1933 Balsfjord kommune

Kartverket !!!N. Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses. Saken gjelder gnr. 90 bnr. 13 i 1933 Balsfjord kommune !!!N BALSFJORD KOMMUNE RÅDHUSGATA 11 9050 STORSTEINNES Kartverket Deres ref.: Vår ref.: sao Dato: Sakidok.: 10198163/ 30.05.2016 Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses Saken gjelder gnr. 90 bnr.

Detaljer

Lovkrav. Krav til/kontroll av dokumentasjon før matrikkelføring. Matrikkel-fagdager i Trøndelag 2015 Arnulf Haugland

Lovkrav. Krav til/kontroll av dokumentasjon før matrikkelføring. Matrikkel-fagdager i Trøndelag 2015 Arnulf Haugland Lovkrav Krav til/kontroll av dokumentasjon før matrikkelføring Matrikkel-fagdager i Trøndelag 2015 Arnulf Haugland Skal snakke om.. 1. Hvilke krav stiller matrikkelloven til dokumentasjon 2. Kontroll

Detaljer

etter lov om eiendomsregistrering (Matrikke j M&M "= oppdragsnr, 2016f6?~

etter lov om eiendomsregistrering (Matrikke j M&M = oppdragsnr, 2016f6?~ i Yktlwrjtäwti! ~~ - : o u " "" 4*" Protokoll for oppmalingsforretning 3 53 2015:4307 l" ve - - it etter lov om eiendomsregistrering (Matrikke j M&M "= oppdragsnr 2016f6?~ Matrikkeletat 3 i>1 x;; T FT

Detaljer

Faggruppemøte Rolf E. Bakken Prossansvarlig Bygning

Faggruppemøte Rolf E. Bakken Prossansvarlig Bygning Faggruppemøte 15.09.2009 Rolf E. Bakken Prossansvarlig Bygning Statens kartverks oppgave i forbindelse med utforming av skjema 13 Melding til tinglysingen (1) skal følge standardisert oppsett godkjent

Detaljer

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 Hjemmel Matrikkelloven 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak Fræna kommunestyre 1 Generelle

Detaljer

Rekvisisjon av oppmålingsforretning Søknadspliktige tiltak etter pbl 93 bokstav h

Rekvisisjon av oppmålingsforretning Søknadspliktige tiltak etter pbl 93 bokstav h Rekvisisjon av oppmålingsforretning Søknadspliktige tiltak etter pbl 93 bokstav h Vedlegg J: Kommunens sak-/journalnr. Oppdragnr. Eiendom, byggested Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Postnr. Poststed Sakstype

Detaljer

ETNEDAL KOMMUNE 1. GEBYRREGULATIV FOR ARBEID ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN) 2. GEBYR FOR ARBEID ETTER EIERSEKSJONSLOVEN

ETNEDAL KOMMUNE 1. GEBYRREGULATIV FOR ARBEID ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN) 2. GEBYR FOR ARBEID ETTER EIERSEKSJONSLOVEN 2016 1. GEBYRREGULATIV FOR ARBEID ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN) 2. GEBYR FOR ARBEID ETTER Dette gebyrregulativ trer i kraft f.o.m. 1. januar 2016. Rammer for gebyrberegning: For enkelte

Detaljer

1 201L. Deres ref.: Vår ref.: wibmar Dato: Sak/dok.: 8545931/ 12.12.2014

1 201L. Deres ref.: Vår ref.: wibmar Dato: Sak/dok.: 8545931/ 12.12.2014 1 201L BALSFJORD KOMMUNE RÅDHUSGATA 11 9050 STORSTEINNES 1 11 Kartverket Deres ref.: Vår ref.: wibmar Dato: Sak/dok.: 8545931/ 12.12.2014 Dokumentene har mangler og kan ikke tinglyses Saken gjelder gnr.

Detaljer

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING 3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING KAP. A: ALMINNELIGE BESTEMMELSER A.1 Betalingsplikt Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Hvis en kunde

Detaljer

Endhng av fasade Innhegning mot veg

Endhng av fasade Innhegning mot veg 1 ( standard \s. norge Gjenpart av nabovarsel plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 21-3 Tiltak på eiendommen: Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr Eiendommens adresse Postrir Poststed it \ Kommune Eler/fester

Detaljer

11 III) Rekvisisjon av oppmålingsforretning Rådhusveien 3

11 III) Rekvisisjon av oppmålingsforretning Rådhusveien 3 Søknad om tiltak; oppretting av matrikkelenhet (deling). Pb1 20-1 m eller endring Journalføring/stempel: II) Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter Pbl 20-1 m, eller oppmålingsforretning

Detaljer

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4 Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Regulativet

Detaljer

Dokumentasjon av oppmålingsforretning. Matrikkelforum Sør-Trøndelag Ved John Thomas Aalstad

Dokumentasjon av oppmålingsforretning. Matrikkelforum Sør-Trøndelag Ved John Thomas Aalstad Dokumentasjon av oppmålingsforretning Matrikkelforum Sør-Trøndelag 11.05.2016 Ved John Thomas Aalstad Erfaringer fra avvik funnet under matrikkellovtilsyn Kartverket begynt med tilsyn i 2011. Siden den

Detaljer

Østre Toten Kommune Postboks Lena

Østre Toten Kommune Postboks Lena Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pbl 20-1 m Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter pbl 20-1 m, eller oppmålingsforretning etter ml 33.

Detaljer

Føring av matrikkelenhet Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2016 Versjon 1.3

Føring av matrikkelenhet Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2016 Versjon 1.3 Føring av matrikkelenhet Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2016 Versjon 1.3 Innhold Begrep Før vi starter Føring av ny grunneiendom oppgave M1, M2 og M3 Føring av ny festegrunn oppgave

Detaljer

Lørenskog kommune. TEMA: Matrikkelføring - klagesak GEODATASJEF TORLEIV LOHNE TEKNISK

Lørenskog kommune. TEMA: Matrikkelføring - klagesak GEODATASJEF TORLEIV LOHNE TEKNISK Lørenskog kommune PUBLISERT: 19. JANUAR 2016 TEMA: Matrikkelføring - klagesak GEODATASJEF TORLEIV LOHNE OMRÅDE: GEODATA TEKNISK En matrikkelføring 2 Innhold Mål Gjennomgang av en arealoverføring med påfølgende

Detaljer

Tana kommune Utviklingsavdelingen. Rådhusveien. 0 Kommuneplan Ml 5. C.1 Ny anleggseiendom Bebyggelsesplan (eldre

Tana kommune Utviklingsavdelingen. Rådhusveien.  0 Kommuneplan Ml 5. C.1 Ny anleggseiendom Bebyggelsesplan (eldre El I) Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pbl 20-1 m n Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter Pbl 20-1 m, eller oppmålingsforretning etter

Detaljer

RÅDHUSVEIEN 13 T Ka rtve rket 7100 RISSA

RÅDHUSVEIEN 13 T Ka rtve rket 7100 RISSA i JEQTTATT @R S ~}r'~..%c{)'\.\';'l'n[c i. i. -~~-s i i. Mitt ms mssa KOMWE - 15 MAR._-._ 2016...-:-.-_,_ samioifi 55%;-_5 RÅDHUSVEIEN 13 T Ka rtve rket 7100 RISSA?. < Deres ref.: Vår ref.: Dato: Sak/d0k-I

Detaljer

El LEVANGER 1:1VERDAL. Bnr. D Bebyggelsesplan(eldre lovverk) Zr Privat forslag. Annet.

El LEVANGER 1:1VERDAL. Bnr. D Bebyggelsesplan(eldre lovverk) Zr Privat forslag. Annet. IS1I) Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pb1 20-Im Journalfering/stempel: 13 II) Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter Pbl 20-1m, eller

Detaljer

Overgangsordning for matrikulering av umatrikulert offentlig vegog jernbanegrunn

Overgangsordning for matrikulering av umatrikulert offentlig vegog jernbanegrunn Overgangsordning for matrikulering av umatrikulert offentlig vegog jernbanegrunn Innledning Matrikkeforskriften 2 bokstav l definerer umatrikulert grunn som grunneiendom eller festegrunn som var lovlig

Detaljer

Søknad om deling av grunneiendom Etter plan- og bygningslovens 20-1 bokstav m, jf. 26-1, 27-1 til 4, og matrikkelloven

Søknad om deling av grunneiendom Etter plan- og bygningslovens 20-1 bokstav m, jf. 26-1, 27-1 til 4, og matrikkelloven Søknad om deling av grunneiendom Etter plan- og bygningslovens 20-1 bokstav m, jf. 26-1, 27-1 til 4, og matrikkelloven Opprettelse av ny grunneiendom Bortfeste Bodø Kommune Arealoverføring Byggesakskontoret

Detaljer

Gebyrregulativ matrikkelloven inklusiv vinterforskrift - 2012

Gebyrregulativ matrikkelloven inklusiv vinterforskrift - 2012 Gebyrregulativ matrikkelloven inklusiv vinterforskrift - 2012 LOPPA KOMMUNE 1. Gebyr for forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven 2. Lokal forskrift om unntak fra tidsfrister (vinterforskrift) Bakgrunn

Detaljer

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Med forskrift om unntak for tidsfrister i vinterhalvåret i saker som krever oppmålingsforretning i Sørfold kommune Fastsatt av Sørfold kommunestyre med hjemmel

Detaljer

Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015

Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015 Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Det nye regelverket stiller nye

Detaljer

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven GJEMNES KOMMUNE Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven Hjemmel: Matrikkelloven 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak: Gjemnes

Detaljer

4.12.2014 2014/22738/AR Eie d m3f0"va ninq Deres dato Deres referanse

4.12.2014 2014/22738/AR Eie d m3f0va ninq Deres dato Deres referanse Vår dato Vår referanse 4.12.2014 2014/22738/AR Eie d m3f0"va ninq Deres dato Deres referanse 1 av 1 Kartverket Tinglysing 3507 HØNEFOSS NNKOMMET JOURNALNR: 8 537 240 09 DES 2014 STATENS KARTVERK Tinglysing

Detaljer

Oppmålingsforretning må være utført før det kan opprettes grunnboksblad for nye matrikkelenheter.

Oppmålingsforretning må være utført før det kan opprettes grunnboksblad for nye matrikkelenheter. Oppmåling Tomtemåling Generelt Alternativt navn Tomtemåling Fagområde Bolig og eiendom Ingress Oppmålingsforretning kan gå ut på å klarlegge og beskrive grenser og rettigheter knyttet til fast eiendom

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 A. Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Detaljer

Endelig rapport etter undersøkelse av Holmestrand kommune som matrikkelmyndighet

Endelig rapport etter undersøkelse av Holmestrand kommune som matrikkelmyndighet Endelig rapport etter undersøkelse av Holmestrand kommune som matrikkelmyndighet Kommunens navn: Holmestrand kommune Saksnummer: 10/04829 Virksomhetens adresse: Organisasjonsnr: Kontaktperson i kommunen:

Detaljer

Søknadom delingav eiendomi Herøy Kommune,8850 Herøy. U C Fradeling av anleggseiendom/volumeiendom

Søknadom delingav eiendomi Herøy Kommune,8850 Herøy. U C Fradeling av anleggseiendom/volumeiendom (Kan fylles inn på skjerm, skrives ut og sendes til Herøy kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy) Søknadom delingav eiendomi Herøy Kommune,8850 Herøy.i medhold av plan- og bygningsloven 1. Eiendom GNR 5 BNR

Detaljer

søknad om deling av eiendom

søknad om deling av eiendom Kart og oppmåling Veiledning om søknad om deling av eiendom Forklaring framgangsmåte behandling Revidert av Kart og oppmåling, februar 2015 Hva er en delingssak? DELING ELLER GRENSEJUSTERING? Ved deling

Detaljer

Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014

Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014 Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2012 delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Det nye regelverket stiller nye

Detaljer

Forskrifter, avgifter og gebyr 2018

Forskrifter, avgifter og gebyr 2018 Forskrifter, avgifter og gebyr 2018 Gebyr for arbeid etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) Gebyr for arbeid etter eierseksjonsloven 1. Gebyr for arbeid etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven)

Detaljer

Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført

Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført Innhold Sakstyper... 3 Matrikkelenhet... 3 Bygning... 4 Adresse... 4 Felles sakstyper for matrikkelenhet, bygning og adresse... 4 Sammenheng

Detaljer

Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012

Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012 Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012 Fastsatt av Verran kommunestyre den 15.12.2011. Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2012 delingsloven fra 1978

Detaljer

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2016 Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV NR 101.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV NR 101. Gebyrsatser 2017 MÅLSELV KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV 2005-06- 17 NR 101. Gebyrregulativ med hjemmel i matrikkellovens 32, forskriftene 16

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1.1.2015 Vedtatt av Lunner

Detaljer

Tana kommune Utviklingsavdelingen

Tana kommune Utviklingsavdelingen Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). PBL 20-1m 1=1 Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter PBL 20-1 m MI 5, siste ledd og MF 43-48 ML 33 Rekvisisjon

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår en sak som skal føres i matrikkelen?

Kurs i matrikkelføring. Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår en sak som skal føres i matrikkelen? Kurs i matrikkelføring Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår en sak som skal føres i matrikkelen? Innhold Innledning... 3 Saker som oppstår i plan- og bygningsloven... 3 Saker som oppstår i eierseksjonsloven...

Detaljer

innenfor dette fagområdet. Sak/dok.:10/04829-200 11-12-2014

innenfor dette fagområdet. Sak/dok.:10/04829-200 11-12-2014 iw: 11.11 «i.",»:" :r m.me E a ms. äå å - Kvinnherad f '" "" ""{ Rådhuset _,j:_'(/e_,_ H_? 5470 ROSENDAL Norge Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.:10/04829-200 11-12-2014 Ark.: 342.1 Varsel om matrikkeltilsyn

Detaljer

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2017 Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av

Detaljer

Speil - Matrikkelloven med henvisning til forskrift

Speil - Matrikkelloven med henvisning til forskrift 1 Formålet med lova Ikke hjemmel for forskrift 2 Geografisk verkeområde Ikke hjemmel for forskrift 3 Definisjonar 2 definisjoner (forskrift om emne gitt med hjemmel 4 Matrikkelen 2 Definisjoner 3 Innhold

Detaljer

Oppgave M2 Opprett ny grunneiendom kvalitetsheving og fradeling

Oppgave M2 Opprett ny grunneiendom kvalitetsheving og fradeling 9/4/2015 Matrikkelenhet Oppgave M2 Opprett ny grunneiendom kvalitetsheving og fradeling Mål med oppgaven: La kursdeltager få kjennskap til hvordan legge inn ny geometri på eksisterende grenselinjer før

Detaljer

D LEVANGER E VERDAL C.) D Annet.

D LEVANGER E VERDAL C.) D Annet. 21 I) Soknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pb1 20-1m D II) Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter Pbl 20-1m, eller oppmålingsforretning etter

Detaljer

Speil - Matrikkelforskriften med henvisning til loven

Speil - Matrikkelforskriften med henvisning til loven Speil - med henvisning til loven 1 Sentral matrikkelstyresmakt 5a Matrikkelstyresmaktene 2 Definisjoner 3 Definisjonar 4 Matrikkelen 5a Matrikkelstyresmaktene 3 Innhold i 4 Matrikkelen 4 Matrikkelsystemet

Detaljer

1.1 Oppretting av matrikkelenhet. 1.2 av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

1.1 Oppretting av matrikkelenhet. 1.2 av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 1. Gebyrer kart og oppmåling - Arbeid etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) 2017 Faktura skal være betalt før arbeid etter matrikkelloven i gangsettes jf matrikkelforskriften 16 nr 5 1.1 Oppretting

Detaljer

ØVRE WES. Qdb/SQ}3. m g ÅFJORD KOMMUNE _. Retur av tinglyst dokument. Med hilsen Statens kartverk Tinglysing

ØVRE WES. Qdb/SQ}3. m g ÅFJORD KOMMUNE _. Retur av tinglyst dokument. Med hilsen Statens kartverk Tinglysing m g Qdb/SQ}3 ÅFJORD KOMMUNE _ ØVRE WES 7170 ÅFJORD7 Ka rtve rket Deres ref.: Vår ref.: Dato; 3fl1Ud0k-I 10768927/1075990 24.11.2016 Retur av tinglyst dokument Vi retumerer med dette dokumentet som er tinglyst

Detaljer

Kvinnherad kommune Rosendal. www kvinnherad.kommune.no. Bnr. _s'6-,maick2// /7 L'_5. Deling i hht.

Kvinnherad kommune Rosendal. www kvinnherad.kommune.no. Bnr. _s'6-,maick2// /7 L'_5. Deling i hht. I) Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pb1 93 h 13 II) Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter Pbl 93 h, eller oppmålingsforretning etter

Detaljer

Forskrifter, avgifter og gebyr 2016. Gebyr for arbeid etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven)

Forskrifter, avgifter og gebyr 2016. Gebyr for arbeid etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) Forskrifter, avgifter og gebyr 2016 Gebyr for arbeid etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) Kommunestyrevedtak 112/15 17. desember 2015 1. Gebyr for arbeid etter lov om eiendomsregistrering

Detaljer

RETTIGHETER I FAST EIENDOM OG KOMMUNAL SAKSBEHANDLING

RETTIGHETER I FAST EIENDOM OG KOMMUNAL SAKSBEHANDLING RETTIGHETER I FAST EIENDOM OG KOMMUNAL SAKSBEHANDLING 2014 - Ålesund Leikny Gammelmo Stipendiat NMBU - Tidligere Fagleder Oppmåling leikny.gammelmo@nmbu.no 1 Eksempler og erfaringer er i hovedsak hentet

Detaljer

Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår saker som skal føres i matrikkelen?

Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår saker som skal føres i matrikkelen? Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår saker som skal føres i matrikkelen? Kurs i Sentral matrikkelmyndighet, 2015 Versjon 1.5 Saker som skal matrikkelføres Saker som skal matrikkelføres oppstår som hovedregel

Detaljer

Erklæringer (vei-, vann-, avlopsrettigheter)

Erklæringer (vei-, vann-, avlopsrettigheter) KVINNHERAD KOMMUNE RÅDHUSET 5470 ROSENDAL Arkivsaksnr Arkwkodn S IArkivkncle, P KVIN HERAD KOMMUNE 25 OKT, 2011 3 ok eks boh., - Kop; STATENS KARTVERK Deres ref.: Vår ref.: magkri Sak/dok.: 5227944/ Dato:

Detaljer

Tillatelse til seksjonering, registrering av eierseksjoner Gebyrer Tillatelse til seksjonering, reg. av 3.400,- 3.

Tillatelse til seksjonering, registrering av eierseksjoner Gebyrer Tillatelse til seksjonering, reg. av 3.400,- 3. 6.10 Gebyr etter matrikkelloven Gebyrene er ikke merverdiavgift pliktige. 6.10.1 Oppretting av matrikkelenhet 6.10.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal fra 0 500 m² 7.300,- 7.090,- areal

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven. Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013.

LEKA KOMMUNE. Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven. Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013. LEKA KOMMUNE Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013. Innhold: Innledning/ bakgrunn Forslag til forskrift om unntak for tidsfrister

Detaljer

Verran kommune. Saksframlegg. Forskrift om gebyrregulativ matrikkelloven 2017

Verran kommune. Saksframlegg. Forskrift om gebyrregulativ matrikkelloven 2017 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/1827-1 Saksbehandler: Alf Petter Reitan,Senior ing. kart og geodata Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg

Detaljer

1 Generelle bestemmelser

1 Generelle bestemmelser Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2015 Hjemmel Bruk av gebyr er hjemlet i matrikkellova 32, plan- og bygningsloven 33-1 og lov om eierseksjoner 7. Vedtak Molde kommunestyre 11. desember 2014, sak 94/14.

Detaljer

Grensejustering, matrikkelbrev, Ved John Thomas Aalstad, Kartverket Trondheim

Grensejustering, matrikkelbrev, Ved John Thomas Aalstad, Kartverket Trondheim Grensejustering, matrikkelbrev, klage Ved John Thomas Aalstad, Kartverket Trondheim Vilkår for grensejustering (1) jf. ML 16 og MF 34 Oppmålingsforretning: Arealgrenser: Involverte enheter kan økes eller

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2015 2016 A. Oppretting

Detaljer

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014 Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014 (Indekstall 461,94 fra Statens Kartverk for kart og oppmålingsarbeider) Vedtatt i Ås kommunestyre som K-sak 16/10 den 14.04.2010

Detaljer

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5 Gebyrregulativ forvaltning Evje og Hornnes kommune. Vedtatt i kommunestyret 10.12.15 Plan- og bygningsloven 33-1 1. For tiltak som kan utføres av tiltakshaver i henhold til PBL 20-4 betales: Frittstående

Detaljer

Endelig rapport etter undersøkelse av Grimstad kommune som matrikkelmyndighet. Kommunens navn: Grimstad kommune Saksnummer: 15/00121

Endelig rapport etter undersøkelse av Grimstad kommune som matrikkelmyndighet. Kommunens navn: Grimstad kommune Saksnummer: 15/00121 Endelig rapport etter undersøkelse av Grimstad kommune som matrikkelmyndighet Kommunens navn: Grimstad kommune Saksnummer: 15/00121 Virksomhetens adresse: Arendalsveien 23, 4878 Grimstad Tidsrom for undersøkelsen:

Detaljer

iussk 1<<).x1.\1L'.\'b;1

iussk 1<<).x1.\1L'.\'b;1 l lvj.cvtt1'-ktt HESESA 'K{_)fi.~ : viune Sta Gjelder eiendom vi gir deg naturen 1624/159/3/9003 Navn på eiendom Hulvannskogen Kunde 904604 Rissa kommune Rådhusveien 13 7100 Rissa iussk 1

Detaljer

Endelig rapport etter undersøkelse av Nærøy kommune som matrikkelmyndighet. Kommunens navn: Nærøy kommune Saksnummer: 15/00121

Endelig rapport etter undersøkelse av Nærøy kommune som matrikkelmyndighet. Kommunens navn: Nærøy kommune Saksnummer: 15/00121 Endelig rapport etter undersøkelse av Nærøy kommune som matrikkelmyndighet Kommunens navn: Nærøy kommune Saksnummer: 15/00121 Virksomhetens adresse: Idrettsveien 1, 7970 Kolvereid Tidsrom for undersøkelsen:

Detaljer

Erklæring om rettighet i fast eiendom 1

Erklæring om rettighet i fast eiendom 1 á Erklæring om rettighet i fast eiendom 1 Innsenders navn (rekvirent): Adresse: L. L'','F k, L Postnummer: IPoststed: 4 %;DK. (-J.' i'')74 Fødselsnr./Org.nr. IRef.nr. (-.. / Plass for tinglysingsstempel

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE GEBYR/OPPMÅLING Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE Fra gården til Anne Jorine og Gabriel Nilsen på Bø. SIDE 3 Oppmåling og eiendom Gebyrer for arbeider

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE. 2 8 jun. )t)k. aks beh. Kopi. Deres ref : Vår ref : Dato: Sakidok.: 4873252/480283 27.062011

KVINNHERAD KOMMUNE. 2 8 jun. )t)k. aks beh. Kopi. Deres ref : Vår ref : Dato: Sakidok.: 4873252/480283 27.062011 KVINNHERAD KOMMUNE RÅDHUSET y KVINNHERAD Arklysak Arkivkno ArlovkoPe KOMMUNE 2 8 jun )t)k. aks beh. Kopi Deres ref : Vår ref : Dato: Sakidok.: 4873252/480283 27.062011 Retur av tinglyst dokument Vi returnerer

Detaljer

Retur av tinglyst dokument

Retur av tinglyst dokument MC..f i mfmlx i i, 1 RISSA KOMMUNE RÅDHUSVEIEN13 7100 RISSA Deres ref.: Vår ref.: Dato: SHIUÖOK-I 8700270/112040 11.02.2015 Retur av tinglyst dokument Vi returnerer med dette dokumentet som er tinglyst

Detaljer

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift.

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D. Areal Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D.1 Gebyr etter plan- og bygningsloven 1.1 Generelle bestemmelser 1.1.a. 1.1.b. 1.1.c. 1.1.d.

Detaljer