Leder selvbetjening rapporter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leder selvbetjening rapporter"

Transkript

1 Leder selvbetjening rapporter Sist oppdatert: RAPPORTER Organisasjon Organisasjonsstruktur med stillinger og personer Bemanningsplan Personal Medarbeideroversikt Kommunikasjonsliste Informasjon om pårørende Jubileumsrapport Fødselsdagsliste CV Utdanning Sidegjøremål Lønn Lønnsinformasjon Lokale forhandlinger Lønnsoversikt med avlønn. % Tid Tidslipp Fraværskvoter Restferie fra i år/fjor Planlagt fravær Ferie tatt ut valgfri per Permisjoner valgfri periode Syke- og egenmelding Antall egenmeldinger Sykt barn Utbet. overtid ønsket per Avspasering av fleksitid tatt ut for en valgfri periode Oversikt fleksisaldo og overtid/reisesaldo Logg over registrert arbeidstid HMS HTA-overtid hittil i år per avdeling AML-overtid hittil i år AML-grenser overskredet Reise Reiseoversikt Reisekvitteringer uten rammedata GENERELT OM RAPPORTER Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Bestillingsbildet Valg av medarbeidere Start rapport Feilmeldinger Tomme rapporter Rapportresultater Tilpassing av rapportresultater Sett filter Overføring av rapportresultater til regneark

2 RAPPORTER Organisasjon Organisasjonsstruktur med stillinger og personer Rapporten viser organisasjonsstrukturen med stillinger og personer slik den er i dag. Alle aktive personer er med på rapporten. Denne rapporten kan bare skrives ut per dags dato. Det vil si at du bare kan velge periode lik I dag. Her må du velge enten Direkte underordnede org.enheter eller Alle organisasjonsenheter. Ellers får du feilmeldingen: Med Alle organisasjonsenheter menes alle de organisasjonsenhetene du er leder for. Innhold Objekttype Startdato Sluttdato Startdato (tilknytning) O = organisasjonsenhet, S = stilling, P = person Den datoen en organisasjonsenhet eller en stilling ble opprettet eller den datoen en person ble ansatt. Den datoen en organisasjonsenhet eller stilling er planlagt nedlagt eller en person skal slutte betyr at det ikke er fastsatt noen sluttdato. Ved omorganiseringer vil en underordnet organisasjonsenhet kunne knyttes til en annen overordnet organisasjonsenheter enn tidligere og stillinger kan knyttes til nye organisasjonsenheter. Dette er den datoen dagens tilknytning gjelder fra. Når en person flyttes fra en stilling til en annen, vil dette være den datoen denne personen ble knyttet til den nye stillingen.

3 Sluttdato (tilknytning) Tilsvarende for sluttdato. Denne datoen vil som oftest være lik Prosentsats Brukes i første rekke for personer der personen har flere stillinger. Prosentsatsen viser hvor stor del av arbeidstiden sin denne personen bruker på denne stillingen. Du kan åpne og lukke organisasjonsenheter og stillinger ved å klikke på den lille trekanten foran organisasjonsenhetene og stillingene. I eksempelet nedenfor har vi lukket alle stillingene slik at du bare ser stillingene og ikke de personene som er ansatt i stillingene. Her har vi lukket stillingene også slik at du bare ser organisasjonsenheten(e).

4 Bemanningsplan Rapporten viser organisasjonsenheter med stillinger og stillingsinnehavere. Ubesatte stillinger vises også. Rapporten brukes til å få en oversikt over bemanningen. Du må enten velge I dag eller oppgi en bestemt dato ved å velge Referansedato. Her må du velge enten Direkte underordnede org.enheter eller Alle organisasjonsenheter. Ellers får du feilmeldingen: Med Alle organisasjonsenheter menes alle de organisasjonsenhetene du er leder for. Innhold Du kan få frem flere kolonner enn de du ser i rapporteksempelet. Du kan for eksempel få med stillingskode, dato for når en person ble ansatt i stillingen, den ansattes arbeidstid, hvor stor del av arbeidstiden sin en ansatt bruker på denne stillingen og lignende. Du kan fjerne kolonner og føye til kolonner ved hjelp av Aktuelt oppsett. Valg som er spesielle for denne rapporten Sum Brukes til å summere alle verdier i en kolonne. I denne rapporten er det mest aktuelt å bruke dette for kolonnen Planl. Arbeidstid for summering. ABC-analyse ABC-analyse. De knappene som er generelle for flere eller alle rapporter er beskrevet under Generelt om rapporter. Varianter Det er laget to oppsettsvarianter for denne rapporten. /CUS&OPAL01 viser standardoppsettet som er vist ovenfor. /CUS&OPAL02 viser også hvilken periode de forskjellige stillingene er opprettet for og hvilken periode de ansatte har sittet i de forskjellige stillingene. Du får frem de variantene som er laget for denne rapporten ved hjelp av Velg oppsett.

5 Dersom du i tillegg ønsker egne oppsettsvarianter, kan du enkelt lage slike. Disse blir lagt inn som et valg på samme måte som de to forhåndslagde variantene. Du vil finne en beskrivelse av hvordan du lager dine egne oppsettvarianter under Generelt om rapporter.

6 Personal Medarbeideroversikt Rapporten viser ansattnummer, fødselsnummer, navn, organisasjonsenhet, stillingskode og dato for til- og fratredelse. Det er bare ansatte som tas med på rapporten, ikke eksterne. Medarbeidergruppene 8 Ekstern m/utbetaling, 9 Ekstern u/utbetaling og X Avvik ekst m/lønn(8) utelates fra rapporten. For medarbeidere som ble ansatt i virksomheten før denne tok i bruk SAP, er det den datoen virksomheten tok i bruk SAP som vises i Tiltredelsesdato og ikke den virkelige tiltredelsesdatoen. Rapporten er sortert på navn. Kolonnen Tkst inneholder navnet på den organisasjonsenheten personene er ansatt i. Alle valg under periode kan benyttes. Velger du I dag får du bare de som er ansatt per dags dato. Velger du for eksempel og setter en fradato og en tildato, vil du få frem alle de som har vært ansatt i denne perioden med fratredelsesdato for de som har fratrådt i perioden. Alle rapportutvalg kan benyttes.

7 Kommunikasjonsliste Rapporten viser telefonnumre og e-postadresse for hver ansatt. Personaldelområde, Org.enh. betegnelse og Overordn. Org. betegnelse vises også. Det er bare ansatte som tas med på rapporten, ikke eksterne. Rapporten er sortert stigende på ansattnummer. Her kan du bruke I dag eller oppgi en bestemt Referansedato. Oppgir du en referansedato får du listet ut de ansatte som var ansatt på det oppgitte tidspunktet med den kommunikasjonsinformasjonen som disse ansatte hadde på dette tidspunktet. Her kan alle rapportutvalg benyttes.

8 Informasjon om pårørende Rapporten viser de pårørende som er registrert pr. ansatt i dag. Personaldelområde, Org.enh. betegnelse og Overordn. Org. betegnelse vises også. Det er bare ansattes pårørende som tas med på rapporten, ikke eksternes. Rapporten er sortert stigende på navn. Pårørendeinformasjon kan vedlikeholdes av den ansatt selv i Ansatt selvbetjening. Det skilles mellom hvem som er nærmeste pårørende og hvem som skal kunne kontaktes i nødstilfeller. Dette vises i de to siste kolonnene på rapporten. Alle valg under periode kan benyttes, men du får I dag uavhengig av hva du velger. Alle rapportutvalg kan benyttes.

9 Jubileumsrapport Rapporten viser de forskjellige ansiennitetsdatoene som er lagt inn for de personene du har valgt. Det er bare ansatte som tas med på rapporten, ikke eksterne. Følgende datoer vises: 91 Tjenesteansiennitet pluss eventuell tilleggsansiennitet 92 Startdato i staten 93 Tjenesteansiennitet 94 Etatsansiennitet (den enkelte virksomhet bestemmer hvordan denne skal brukes.) VB Startdato i virksomheten Den kan også brukes til å få frem forskjellige jubileer, for eksempel hvem som har vært ansatt i virksomheten et bestemt antall år, hvem som har vært ansatt i staten et bestemt antall år og liknende. Denne rapporten henter data fra inneværende år. Alle rapportutvalg kan benyttes.

10 Fødselsdagsliste Rapporten viser de ansattes fødselsdato og alder. Det er bare ansatte som tas med på rapporten, ikke eksterne. Hvis du merker kolonnen Medarbeiderens alder, høyreklikker og velger Synkende sortering, vil du få sortert rapporten på de ansattes alder med de eldste først. For å få frem fødselsdatoen på alle de personene du har valgt, må du sette periode lik Inneværende år. Du kan velge andre perioder også, men rapporten viser resultatet for inneværende år i alle tilfelle. Alle rapportutvalg kan benyttes.

11 CV Her presenteres den enkelte ansattes CV. NB. Denne rapporten må settes opp spesielt for den enkelte virksomhet. Det er virksomheten selv som bestemmer hvilken informasjon som skal tas med. Alle valg under periode kan benyttes, men du får Alt uavhengig av hva du velger. Alle rapportutvalg kan benyttes.

12 Utdanning Det kan registreres flere typer utdanning på hver person. Rapporten viser den utdanningen som rapporteres til Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Det er bare ansatte som tas med på rapporten, ikke eksterne. Rapporten er sortert på navn. Denne rapporten kan bare skrives ut per dags dato. Det vil si at du bare kan velge periode lik I dag. Du kan velge andre perioder også, men rapporten viser resultatet for i dag i alle tilfelle. Alle rapportutvalg benyttes.

13 Sidegjøremål Med sidegjøremål forstås arbeid som utføres og verv som innehas i tillegg til den ordinære stillingen, uansett om det er lønnet eller ikke. Virksomheten bestemmer selv om sidegjøremål skal registreres. Det registreres av den ansatte via e-skjema. Både ansatte og eksterne kan vises på rapporten. Rapporten kan vises historisk eller på ønsket dato. Hvis du ønsker å se alle sidegjøremål for en person, må du oppgi periode Alle. Oppgir du for eksempel I dag (som er standard), får du bare skrevet ut den informasjonen som er gyldig pr. dagens dato. Alle rapportutvalg kan benyttes. Oppsettvarianter For rapporter som inneholder mange kolonner, er det noen ganger hensiktsmessig å endre oppsettet. Denne muligheten finner du ved hjelp av Endre oppsett.

14 Lønn Lønnsinformasjon Rapporten viser grunnlønn sammen med stillingskode. et ekskluderer fratrådte og eksterne. Rapporten kan vises historisk eller på ønsket dato. Hvis du ønsker å se all lønnshistorikk for en person, må du oppgi periode Alle. Oppgir du for eksempel I dag, får du bare skrevet ut den informasjonen som gjelder per dags dato. Alle rapportutvalg kan benyttes. Oppsettvarianter For rapporter som inneholder mange kolonner, er det noen ganger hensiktsmessig å endre oppsettet. Denne muligheten finner du ved hjelp av Endre oppsett.

15 Lokale forhandlinger Rapporten viser tilsettings- og lønnsinformasjon for månedslønnede, dvs. alle unntatt eksterne, timelønnede og pensjonister. Den er bl.a. egnet til arbeidet med lokale lønnsforhandlinger. Her kan du velge I dag eller en selvvalgt Referansedato. Rapporten lister ut ansatte som var ansatt på angitt dato med informasjon om disse ansatte gjeldene på samme dato. Her kan alle rapportutvalg benyttes. Spesielt om denne rapporten er at du får følgende informasjonsmelding før rapportresultatet presenteres.

16 Dette betyr at kolonner og rekkefølge på kolonnene ikke må endres hvis Excel-filen skal benyttes for automatisk innlesning av det lokale lønnsforhandlingsresultatet i SAP. Denne innlesningen utføres eventuelt i lønnssystemet, ikke i Leder selvbetjening her i portalen. Oppsettvarianter For rapporter som inneholder mange kolonner, er det noen ganger hensiktsmessig å endre oppsettet. Denne muligheten finner du ved hjelp av Endre oppsett. Vær imidlertid oppmerksom på at denne rapportens oppsett ikke må endres hvis den skal overføres til Excel og benyttes til innlesning av lokale lønnsforhandlingsresultater. Oppsettvarianter kan derfor ikke lagres. Se Overføring av rapportresultater til regneark.

17 Lønnsoversikt med avlønn. % Rapporten presenterer svært mye informasjon om den enkelte ansatte som avdeling, stilling, stillingskode, alder, kjønn, lønn, utdanning, faktisk avlønningsprosent osv. Den viser også stillingsprosent og kontering både på hovedstilling og eventuelle tilleggsstillinger. Her kan du bruke I dag eller oppgi en bestemt Referansedato. Oppgir du en referansedato får du listet ut de ansatte som var ansatt på det oppgitte tidspunktet med informasjon om disse ansatte på dette tidspunktet. Alle rapportutvalg benyttes. Oppsettvarianter For rapporter som inneholder mange kolonner, er det noen ganger hensiktsmessig å endre oppsettet. Denne muligheten finner du ved hjelp av Endre oppsett.

18 Tid Tidslipp Rapporten viser tidslipp pr ansatt slik den presenteres i Ansatt selvbetjening. Den inneholder detaljert oversikt over registrert tilstedetid og fravær, samt akkumulerte saldoer. OBS. Tidslippen oppdateres hver natt, slik at registrerte data i dag først vil være synlig i morgen. Gyldige perioder er: Inneværende måned, Inneværende år, Referanseperiode og Annen periode. Når du skal se på en tidslipp, kan du velge om du vil ha den ut på skjerm eller om du vil ha den skrevet ut på papir. I det første bildet du får opp, må du velge skjerm eller papir. Velger du knappen Forhåndsvisning, får du tidslippen(e), skrevet ut på skjerm. Klikker du på knappen Skriv ut, får du tidslippen(e) skrevet ut på papir. I dette tilfellet må du også velge skriver. Første gang du skriver en tidslipp ut på papir, må du i noen tilfelle få hjelp fra den personen som har ansvaret for skriverne i din virksomhet. Tidslippen ser ut som vist på neste side.

19

20 Fraværskvoter Rapporten viser tildelte fraværskvoter og hvor mye som gjenstår av disse for inneværende år. Evalueringsperioden er forhåndsdefinert til inneværende kalenderår. Alle valg gir dette resultatet. Alle rapportutvalg kan benyttes. Valg som er spesielle for denne rapporten ABC-analyse

21 Restferie fra i år/fjor Rapporten viser opptjent og resterende ferie dette og foregående år. Per vil du for eksempel få frem saldo fra til slik den ser ut per Saldo er her resterende ferie som ikke er avviklet eller godkjent til avvikling i framtiden. Det spiller ingen rolle hva du velger som periode. Du vil uansett få periode lik inneværende og foregående år. Unntaket er hvis du oppgir en Referansedato innenfor et annet kalenderår. Da får rapporten skrevet ut for dette året og året før dette året. Alle rapportutvalg kan benyttes. Valg som er spesielle for denne rapporten ABC-analyse

22 Planlagt fravær Rapporten viser fravær som er planlagt frem i tid. Evalueringsperioden er forhåndsdefinert til inneværende kalenderår. Alle valg gir dette resultatet. Unntaket er dersom Referansedato eller Annen periode er innenfor et annet kalenderår. Da gis resultatet for dette året. Alle rapportutvalg kan benyttes. Valg som er spesielle for denne rapporten ABC-analyse

23 Ferie tatt ut valgfri per Rapporten viser tidspunkt og varighet for ferie tatt ut i en valgt periode. Rapporten viser bare personer som er ansatt eller har vært ansatt i løpet av denne perioden. Følgende fraværstyper er med: 210 Ferie med lønn 220 Ferie uten lønn 230 Ekstraferie v/fylte 60 år 260 Forskuddsferie m/lønn Alle valg under kan benyttes. Her kan alle rapportutvalg benyttes.

24 Permisjoner valgfri periode Rapporten viser alle permisjoner for ansatte. Alle perioder kan benyttes. Alle rapportutvalg kan benyttes. Valg som er spesielle for denne rapporten ABC-analyse

25 Syke- og egenmelding Rapporten viser sykemeldinger og egenmeldinger i valgfri periode for den eller de personene som du velger å ta med på rapporten. Alle valg under kan benyttes. Alle rapportutvalg kan benyttes. Valg som er spesielle for denne rapporten ABC-analyse

26 Antall egenmeldinger Rapporten lister egenmeldinger pr. ansatt i de siste 12 månedene (12 måneders periode). Kun aktive ansatte er med i rapporten. Rapporten viser forbruk av egenmeldingsdager mot kvoten på maksimum 24 dager (hvis IA bedrift). Det finnes ingen on-line kontroll i SAP på forbruk av antall egenmeldinger ifht kvoten (12 kalenderdager eller 24 hvis IA bedrift). Egenmeldingsrettighetene er hjemlet i folketrygdloven ( 8-24 fjerde ledd), som kun teller kalenderdager og ikke arbeidsdager. Er arbeidstakeren syk både før og etter en helg/helligdag/fridag, teller disse dagene med i egenmeldingsperioden. Er arbeidstakeren syk fredag og mandag for eksempel, har vedkommende altså brukt 4 egenmeldingsdager. Derfor er det viktig å kontrollere kolonnen Kal.dager i denne rapporten. Hvis du ønsker å få opp kun summen av antall egenmeldinger per ansatt, klikk på en av de små svarte punktene på total summen av kolonnen Kal.dager. Du skal normalt velge Inneværende år. Selv om du velger noe annet, får du en rapport for inneværende år. Alle rapportutvalg kan benyttes.

27 Sykt barn Rapporten viser fravær på grunn av syke barn i en valgfri periode for den eller de personene du har valgt ut. kan velges fritt. Alle rapportutvalg kan benyttes. Valg som er spesielle for denne rapporten ABC-analyse

28 Utbet. overtid ønsket per Rapporten viser utbetalte overtidstimer for valgt periode. Her kan ikke I dag, Fremtiden og Referansedato brukes. Inneværende måned kan kun brukes etter lønningsdag i en måned. Inneværende år kan brukes etter lønningsdag i januar. Alle rapportutvalg benyttes. Valg som er spesielle for denne rapporten ABC-analyse

29 Avspasering av fleksitid tatt ut for en valgfri periode Rapporten viser antall dager og timer avspasering som er avviklet i en oppgitt periode. Alle perioder kan benyttes. Alle rapportutvalg kan benyttes.

30 Oversikt fleksisaldo og overtid/reisesaldo Gir oversikt over kvotene Fleksitidssaldo og Avspasering av overtid/reisetid. Det vil være naturlig å velge I dag. Dette gir den perioden du er i. Du kan velge tidligere perioder for å se disse. Velger du noe annet, får du en rapport for inneværende år. Alle rapportutvalg kan benyttes.

31 Logg over registrert arbeidstid Rapporten viser oversikt over registrert arbeidstid i CATS arbeidstidsskjema/portal og tidregistreringer kommet via stemplingsklokke for de som benytter dette. Rapporten viser også logg over eventuelle korrigeringer den ansatte har gjort og kan tas ut i en valgt periode. Rapporten viser bare personer som er ansatt eller har vært ansatt i løpet av denne perioden og kun for ansatte som er ment å kunne registrere/korrigere sin arbeidstid i Ansatt selvbetjening. Logg korrigeringer Dersom den ansatte har foretatt korrigering av tidregistreringen vil dette fremgå med ikon i kolonnen KI- Korrigeringsindikator. Ved å klikke på korrigeringsikonet vil man få opp mer informasjon og historikk om de endringer som er foretatt. I kolonnen HR kan man sjekke den aktuelle registreringen (dvs. den siste som er postert og som er grunnlaget for den ansattes evaluerte tid). I kolonnen HR kan man sjekke den aktuelle registreringen som er postert.

32 Alle valg under kan benyttes. Velger du I dag får du bare det som er registrert av tid i dag. Her kan alle rapportutvalg benyttes.

33 HMS HTA-overtid hittil i år per avdeling Rapporten viser akkumulert antall timer overtid hittil i år i henhold til Hovedtariffavtalen. (HTA-overtid). Dersom det ikke er relevante data på det personutvalget du har gjort kommer det kun opp en blank side, trykk rødt kryss øverst til høyre. n er forhåndsdefinert til å vise saldo for hittil i år i inneværende mnd., og alle valg gir dette resultatet. Unntaket er hvis Referansedato eller Annen periode er innenfor en annen måned. Da gis resultatet for denne måneden. Alle rapportutvalg kan benyttes. Valg som er spesielle for denne rapporten Aktuell visningsvariant Velg (visningsvariant) Lagre (visningsvariant) ABC-analyse Denne fungerer på samme måte som Endre oppsett som er beskrevet i avsnittet Tilpassing av rapportresultater. Denne fungerer på samme måte som Velg oppsett som er beskrevet i avsnittet Tilpassing av rapportresultatet. Denne fungerer på samme måte som Lagre oppsett som er beskrevet i avsnittet Tilpassing av rapportresultatet. ABC-analyse

34 AML-overtid hittil i år Rapporten viser akkumulert antall timer overtid hittil i år i henhold til AML - Arbeidsmiljøloven. Dersom det ikke er relevante data på det personutvalget du har gjort kommer det kun opp en blank side, trykk rødt kryss øverst til høyre. n er forhåndsdefinert til å vise saldo for hittil i år i inneværende mnd., og alle valg gir dette resultatet. Unntaket er hvis Referansedato eller Annen periode er innenfor en annen måned. Da gis resultatet for denne måneden. Alle rapportutvalg kan benyttes. Valg som er spesielle for denne rapporten Aktuell visningsvariant Velg (visningsvariant) Lagre (visningsvariant) Summer verdier ABC-analyse Denne fungerer på samme måte som Endre oppsett som er beskrevet i avsnittet Tilpassing av rapportresultater. Denne fungerer på samme måte som Velg oppsett som er beskrevet i avsnittet Tilpassing av rapportresultatet. Denne fungerer på samme måte som Lagre oppsett som er beskrevet i avsnittet Tilpassing av rapportresultatet. Denne fungerer på samme måte som Sum som er beskrevet i avsnittet Tilpassing av rapportresultatet. ABC-analyse

35 AML-grenser overskredet Rapporten identifiserer ansatte som har overskredet en eller flere AML-grenser og hvilke av disse som er overskredet. Følgende AML-grenser kontrolleres. Alle perioder kan benyttes. Alle rapportutvalg kan velges.

36 Reise Reiseoversikt Rapporten lister alle reiser som de utvalgte personene har foretatt i den oppgitte perioden. Rapporten viser både hvilket beløp den ansatte har fått refundert, hva som eventuelt er betalt av virksomheten og de totale utgiftene for reisen. Det forutsettes at utgifter betalt av virksomheten også er ført på reiseregningene. I den siste kolonnen vises antall km kjørt for hver reise. Hvis du klikker på reisenummeret (andre kolonne fra venstre), får du frem en del valg. Klikker du på Reise, får du kan du se på reiseregningen. Klikker du på Reisekvitteringer, får du frem alle de utgiftene som er dekket ut fra en kvittering. Klikker du på Kostnadstilordning, får du frem hvordan reisen er kontert. Klikker du på Vis blokkliste reise, får du frem en oversikt over alle opplysningene knyttet til denne reisen i form av et sett kolonner. Du kommer tilbake til rapporten ved å høyreklikke og velge Tilbake eller med F3.

37 Alle perioder kan nå benyttes, Tidligere fikk du alltid alle reiser uavhengig av hvilken periode som ble valgt, To av periodevalgene (I dag og Referansedato) har likevel noen begrensninger i bruken. Disse to periodevalgene virker bare for endagsreiser (start- og sluttdato er samme dato). Dersom man ønsker å finne reiser som starter på en bestemt dato så må man bruke Annen periode med reisens startdato og den sluttdato som man ønsker, man får med alle reiser som starter og slutter mellom startdato og sluttdato. Alle rapportutvalg kan benyttes. Valg som er spesielle for denne rapporten ABC-analyse

38 Reisekvitteringer uten rammedata Rapporten viser utgiftskvitteringer gruppert etter utgiftstype. Den kolonnen som har overskrift BB er merket med en hake dersom utgiften er betalt av virksomheten. Alle perioder kan nå benyttes, Tidligere fikk du alltid alle reiser uavhengig av hvilken periode som ble valgt, To av periodevalgene (I dag og Referansedato) har likevel noen begrensninger i bruken. Disse to periodevalgene virker bare for endagsreiser (start- og sluttdato er samme dato). Dersom man ønsker å finne reiser som starter på en bestemt dato så må man bruke Annen periode med reisens startdato og den sluttdato som man ønsker, man får med alle reiser som starter og slutter mellom startdato og sluttdato. Alle rapportutvalg kan benyttes. Valg som er spesielle for denne rapporten ABC-analyse

39 GENERELT OM RAPPORTER Rapportoversikten Valg av rapport Når du klikker på menypunktet Rapporter vises en oversikt over tilgjengelige rapporter. For å lage en rapport klikker du på den ønskede rapporten. Det åpnes da et nytt vindu (Start rapport) som er et bestillingsbilde hvor du må velge periode og rapportutvalg. Bruken av dette bestillingsbildet er beskrevet i detalj lengre ned.

40 Alternativt kan du velge Katalog i bildet Oversikt. Da organiseres rapportene i organisasjon, personal, lønn, tid, HMS og reise. Klikk for eksempel på HMS og velg rapport, se bildet over. Eller du kan hente rapporter du har brukt før fra snarveiene under Mest brukt. Avslutt rapport Hver rapport (bestillingsbildet) og rapportresultater åpnes i et eget vindu slik at du kan ha flere rapporter åpne samtidig og starte rapporten flere ganger. Når du er ferdig med en rapport kan du lukke den ved å klikke på krysset øverst til høyre i vinduet (eller bruke hurtigtast Ctrl + W). Bestillingsbildet Bildet for bestilling av rapporter ser ut som vist nedenfor.

41 I nedtrekksmenyen velger du hvilken periode rapporten skal gjelde for. Du har følgende alternativer: Standard periode er I dag, men det er ikke alle perioder som er gyldige for alle rapporter. Hvilke perioder som kan benyttes for de enkelte rapportene, står beskrevet under hver enkelt rapport lengre opp i dette dokumentet.

42 I nedtrekksmenyen velger du hvilke medarbeidere eller organisasjonsenheter du vil ha med i rapporten. Du har følgende alternativer: Standard rapportuvalg er Direkte rapporterende medarbeidere (u.eks/time). Det er ikke alle rapportutvalg som er gyldige for alle rapporter. Hvilke rapportutvalg som kan benyttes for de enkelte rapportene, står beskrevet under hver enkelt rapport lengre opp i dette dokumentet. Direkte rapporterende medarbeidere (u.ekst/time) Viser de medarbeiderne som befinner seg i din organisasjonsenhet, men uten eksterne og timelønnede. Hvis det ikke finnes noen leder i enheten under, regnes medarbeiderne der også som direkte rapporterende medarbeidere. Direkte rapporterende medarbeidere Viser de medarbeiderne som befinner seg i din organisasjonsenhet. Hvis det ikke finnes noen leder i enheten under, regnes medarbeiderne der også som direkte rapporterende medarbeidere. Medarbeidere egen enhet Viser ansatte i den organisasjonsenhet du er leder for (inkludert deg selv). Direkte rapporterende ledere Viser kun ledere som rapporterer direkte til deg (dvs. ledere for underordnede organisasjonsenheter) inkludert deg selv. Alle medarbeidere Viser alle ansatte fra og med den organisasjonsenheten du leder og nedover i organisasjonshierarkiet (inkludert deg selv). Alle medarbeidere (u.ekst/time) Viser alle ansatte fra og med den organisasjonsenheten du leder og nedover i organisasjonshierarkiet (inkludert deg selv), men uten eksterne og timelønnede. Valg av medarbeidere Basert på ditt rapportutvalg vises en liste over medarbeidere.

43 Du må nå velge hvilke medarbeidere som skal være med i det endelige rapportresultatet. Du har følgende valg: Klikk på knappen til venstre for Medarbeider og velg Velg alt for å velge alle medarbeidere i listen. Alle linjene blir merket med blå bakgrunn. Klikk på knappen til venstre for Medarbeider og velg Opphev all merking for å fjerne all merking av linjer i listen. Hvis høyreklikker på kolonnenavnet og velger Brukerdefinert filter kan du filtrere medarbeidere ut fra henholdsvis navn, ID (ansattnummer) eller medarbeidergruppe. Du kan skrive inn hele eller deler av navnet med en * etter i feltet Medarbeider. Da vises alle medarbeidere med et navn som

44 begynner med disse bokstavene. På samme måte kan du oppgi ansattnummeret eller deler av ansattnummeret i feltet ID. Skriver du inn hele eller deler av Medarbeidergruppe så vises denne medarbeidergruppen. Du kan også bruke! foran en medarbeidergruppe for å vise alle andre medarbeidergrupper enn denne, se eksempel over. Merking av en enkelt medarbeider Merking av flere medarbeidere For å merke en enkelt medarbeider, klikker du i den grå firkanten foran navnet på medarbeideren. Dersom du har merket en medarbeider og ønsker å merke flere, holder du Ctrl-tasten nede mens du klikker i den grå firkanten foran navnet på de andre medarbeiderne du ønsker å merke. Alternativt kan du merke flere medarbeidere ved å holde Shift-tasten inne samtidig som du klikker i den grå firkanten foran to medarbeidere. Disse to medarbeidere og alle medarbeidere mellom disse to blir da merket. Du kan også kombinere disse metodene. Valg av organisasjonsenheter Hvis du velger Direkte underordnete organisasjonsenheter eller Alle organisasjonsenheter i, får du listet ut organisasjonsenhetene i stedet for medarbeidere. Du velger organisasjonsenheter på samme måte som medarbeidere. Når du velger en organisasjonsenhet, får du med deg alle medarbeidere i den organisasjonsenheten. Start rapport Når du er ferdig med å velge hvilke medarbeidere eller organisasjonsenheter du vil ha med i rapporten, klikker du på knappen Start rapport øverst.

45 Det åpnes et nytt vindu med rapportresultatet. Feilmeldinger I noen tilfeller får du en feilmelding. Dette betyr at du enten har glemt å merke hvilke medarbeidere/organisasjonsenheter du vil ha med i rapporten eller at du har valgt medarbeidere for en rapport der bare organisasjonsenheter er gyldige valg (eller omvendt). Tomme rapporter Dersom du får opp en blank side, så finnes det ingen treff med det valget av medarbeidere og periode som du har gjort. Rapportresultater Rapportresultater som vises er basert på dine valg av periode og rapportutvalg. Rapportresultater kan tilpasses, skrives ut eller lagres som en fil. Tilpassing av rapportresultater Du kan tilpasse rapportresultatet ved å benytte knappene øverst, ved å høyreklikke i rapportresultatet eller ved å merke en kolonne og deretter høyreklikke. Valgene du da får vil være forskjellig avhengig av kolonne og rapport. Stigende sortering Synkende sortering Sett filter Sum Delsummer Endre oppsett Merk en kolonne. Velg stigende sortering. Rapporten blir sortert i stigende rekkefølge ut fra verdiene i kolonnen. Merk en kolonne. Velg synkende sortering. Rapporten blir sortert i synkende rekkefølge ut fra verdiene i kolonnen. Sett filter er beskrevet under. Dette valget finner du på noen av de rapportene som innholdet kolonner som kan summeres. Merk kolonnen og høyreklikk på kolonneoverskriften. Velg Sum. Du får en sumlinje nederst på rapporten. Hvis du merker en kolonne, høyreklikker på kolonneoverskriften og velger delsummer, får du en delsum hver gang kolonnen endrer innhold. Dette forutsetter at rapporten er sortert på innholdet i denne kolonnen. Ved hjelp av dette valget, kan du endre på den rapporten som vises på skjermen. Du kan: Føye til nye kolonner. Bruk mappekortet Kolonneutvalg og flytt kolonnene fra Kolonneliste til Viste kolonner. Fjerne kolonner. Bruk mappekortet Kolonneutvalg og flytt kolonnene fra Viste kolonner til Kolonneutvalg. Sortere rader stigende eller synkende. Bruk mappekortet Sortering. Dette er samme funksjonalitet som valgene Stigende sortering eller Synkende sortering, men her kan du sortere på flere begreper samtidig. Filtrere ut opplysninger på samme måte som når du bruker valget Sett filter. I

46 dette tilfellet skal du bruke mappekortet Filter. Endre en del på rapportens utseende. For eksempel kan du fjerne eller sette inn stripemønstret på rapporten, du kan fjerne eller sette inn vertikale og horisontale skillelinjer og du kan automatisk få tilpasset kolonnebreddene til innholdet i kolonnene. Bruk mappekortet Presentasjon. Lagre oppsett Velg oppsett Når du har endret på en rapport, kan du lagre endringene i form av det vi kaller et Oppsett. Oppsettet skal ha et kortnavn på inntil 8 tegn og en betegnelse på inntil 30 tegn. Kortnavnet skal alltid begynne med firmakoden din. Dette valget bruker du når du skal hente frem et lagret oppsett. Dette valget gir deg tilgang til alle de oppsettene som er lagret for denne rapporten på hele klienten. Alle oppsett som er laget av DFØ har navn som begynner med CUS&OPAL. Sett filter Sett filter kan brukes til å velge medarbeidere, stillinger eller organisasjonsenheter ut fra verdier i de forskjellige kolonnene på rapporten. Nedenfor har vi valgt å bruke rapporten Medarbeideroversikt som eksempel. Velg Sett filter. Definer filterkriterier viser en oversikt over de kolonnene som er med i denne rapporten. Dersom du for eksempel ønsker å få en oversikt over alle seniorrådgivere, flytter du kolonnen Stillingsgruppebetegnelse over til Filterkriterier. Det gjøres ved å markere Stillingsgruppebetegnelse og klikke på pil mot venstre. Stillingsgruppebetegnelsen inneholder stillingskoden med tilhørende betegnelse.

47 Deretter klikker du på denne knappen. Da får du spørsmål om hvilke stillingskoder du vil ha med. Her oppgir du stillingskoden for seniorrådgiver med * etter. Klikk på knappen Utfør (grønn hake). Da får du listet ut alle seniorrådgivere. Mer om tilpasning av rapporter Dersom du ønsker å vite mer om tilpasning av rapporter kan du kontakte din fagbruker. Overføring av rapportresultater til regneark Klikk på Forhåndsvisning. Klikk på Regneark. Eller trykk Ctrl + Shift + F7.

48 Velg Velg fra alle tilgjengelige formater og velg format. Klikk på Fortsett-knappen (den grønne haken). Hvis du får denne meldingen velg Run. Velg Ja på denne meldingen.

49 Velg hvor du vel lagre regnearket og gi det et navn. Klikk på knappen Save.

Leder selvbetjening rapporter

Leder selvbetjening rapporter Leder selvbetjening rapporter Sist oppdatert: 02.07.15 RAPPORTER Organisasjon Organisasjonsstruktur med stillinger og personer Utvikling i arbeidsstokken Bemanningsplan Personal Medarbeideroversikt Kommunikasjonsliste

Detaljer

Hjelp til Rapporter. Sist oppdatert: 19.11.12

Hjelp til Rapporter. Sist oppdatert: 19.11.12 Hjelp til Rapporter Sist oppdatert: 19.11.12 Rapportresultat Organisasjonsrapporter Organisasjonsstruktur med stillinger og personer Utvikling i arbeidsstokken Stillingsrapporter Bemanningsplan Personalrapporter

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

Hjelp til Generell informasjon

Hjelp til Generell informasjon Hjelp til Generell informasjon Sist oppdatert: 26.03.12 Hovedbilde Hvem er med i medarbeiderutvalgene? Hvordan finne riktig ansatt? Informasjon om den enkelte ansatte Generelle data Persondata Ansiennitet

Detaljer

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Sist oppdatert: 12.09.13 Bruk av Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Grafisk oversikt Fraværssøknad Kalender Kvoteoversikt Fraværssøknader Opprett

Detaljer

Hjelp til Oversikt nærmeste medarbeidere

Hjelp til Oversikt nærmeste medarbeidere Hjelp til Oversikt nærmeste medarbeidere Sist oppdatert: 03.11.14 Oversikt nærmeste medarbeidere Team Medarbeiderprofil Kvoteoversikt Tidsinformasjon Søk etter medarbeider Sammenligne medarbeidere Fødselsdager

Detaljer

Søknader og registrering av FRAVÆR OG FERIE

Søknader og registrering av FRAVÆR OG FERIE Brukerhåndbok Søknader og registrering av FRAVÆR OG FERIE Søknader om permisjon, avspasering og ferie, samt registrering av egenmeldinger registres elektronisk. Innlogging skjer på samme sted og måte som

Detaljer

Sist oppdatert 17.11.2008 1 (8)

Sist oppdatert 17.11.2008 1 (8) Sist oppdatert 17.11.2008 1 (8) Normtimer Planstatus Dynamisk arbeidstidsplanlegging (Post) 1. Normtimer...1 Generelt...1 Manuelt oppgjør...1 Automatisk oppgjør...3 2. Planstatus...4 Planlagt til drift...

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2015 Brukerveiledning Tilgang til ebudsjett Visma Enterprise ebudsjett ligger på oppstartssiden. For å åpne ebudsjett, velg fana «Økonomi» og trykk deretter på valget

Detaljer

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5 FOCUSNET Brukerveiledning - Hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert oktober 2013 Logg inn og introduksjon # 1 Endre passord # 2 Medlemsliste # 3 Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4 Registrering

Detaljer

Det er viktig å bli kjent med noen felles begrep som gjelder for all arbeidsflyt:

Det er viktig å bli kjent med noen felles begrep som gjelder for all arbeidsflyt: 0BHjelp til Innkurv Sist oppdatert: 01.09.14 1BFor alle brukere Begrep 3BOppdatering av Innkurven BOppgaver 5BMeldinger Motta e-post om oppgaver i innkurv/fraværsgodkjenning Korrigeringsbehov for reisesøknad

Detaljer

10.4.0 WinTid. Nyheter versjon 10.4.0

10.4.0 WinTid. Nyheter versjon 10.4.0 10.4.0 WinTid Nyheter versjon 10.4.0 Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 3 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 3 1.3 OPPBYGNING OG OPPBEVARING... 3 1.4 ANSVARLIG

Detaljer

Egenregistrering av fravær og ferie (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune

Egenregistrering av fravær og ferie (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune Visma Enterprise HRM Egenregistrering av fravær og ferie (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune Sist oppdatert 01.05.2016 1 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Hvilke fravær skal registreres... 3 2. Registrering

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

Brukerdokumentasjon Portalen for ansatte i Nidaros bispedømme

Brukerdokumentasjon Portalen for ansatte i Nidaros bispedømme Brukerdokumentasjon Portalen for ansatte i Nidaros bispedømme Innhold 1. PÅLOGGING... 2 2. FRAVÆR... 6 3. REISEREGNING... 9 4. E-SKJEMA... 17 5. LOGGE AV VPN-KLIENTEN... 23 Versjon 4.3 Oppdatert 21.05.2013

Detaljer

BLUEGARDEN HR-PORTAL Bluegarden HMS- Oppfølging av sykemeldte BRUKERDOKUMENTASJON. Versjon 5.0 Sist oppdatert: 2016-02-15

BLUEGARDEN HR-PORTAL Bluegarden HMS- Oppfølging av sykemeldte BRUKERDOKUMENTASJON. Versjon 5.0 Sist oppdatert: 2016-02-15 BLUEGARDEN HR-PORTAL Bluegarden HMS- Oppfølging av sykemeldte BRUKERDOKUMENTASJON Versjon 5.0 Sist oppdatert: 2016-02-15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Målgruppe... 3 2 Formål med brukerdokumentasjon... 3 3 Formål

Detaljer

10.3.0 WinTid. Nyheter versjon 10.3.0

10.3.0 WinTid. Nyheter versjon 10.3.0 10.3.0 WinTid Nyheter versjon 10.3.0 Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 3 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 3 1.3 OPPBYGNING OG OPPBEVARING... 3 1.4 ANSVARLIG

Detaljer

Sist oppdatert 11.11.2009 1 (15)

Sist oppdatert 11.11.2009 1 (15) Sist oppdatert 11.11.2009 1 (15) Totaler Generelt... 1 Totaler... 2 AML (Overtid etter arbeidsmiljøloven)... 4 Avspasering, i alt... 5 Feriesaldo... 8 Ferietotaler... 8 Fleksitid (Gjelder for ansatte som

Detaljer

Hjelp til Liste over mine reise- og utgiftsrefusjoner

Hjelp til Liste over mine reise- og utgiftsrefusjoner Hjelp til Liste over mine reise- og utgiftsrefusjoner Sist oppdatert: 02.07.15 Liste over mine reise- og utgiftsrefusjoner Hva kan man gjøre under Liste over mine reise- og utgiftsrefusjoner? Arkfanen

Detaljer

Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys

Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys Her kommer en kort brukerveiledning til det nye medlemsregisteret. Her har vi beskrevet de mest sentrale funksjonene dere har bruk for. Etter

Detaljer

Komme i gang - finne relevante koder

Komme i gang - finne relevante koder Formål SSBs kodeverk Komme i gang - finne relevante koder A-ordningen innføres fra 1.1.2015. Flertallet av norske arbeidsgivere har lenge rapportert yrkeskoder til NAV/AA-registeret. Staten har hittil

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Universitetet i Oslo Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Greteohu/torinl 15/10/2015 Innholdsfortegnelse Oppgave 1 - Katalogkjøp... 3 Oppgave 2 - Fritekstbestilling... 8 Oppgave 3 Fullt

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PRESTEN

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PRESTEN 1 Velkommen Velkommen som bruker av Prostemodulen et web-basert redskap for oversikt over presters uttak av fridager, ferie, permisjon osv. Modulen skal gi hjelp til et bedre personalarbeid i prostiet

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT)

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) INNHOLD FORUTSETNINGER ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Klargjøre Visma Enterprise

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK 1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3 Godkjenning av

Detaljer

11.2.0 W i n T i d. Nyheter versjon 11.2.0 og Dashboard versjon 4.2.0 Logica Norge AS

11.2.0 W i n T i d. Nyheter versjon 11.2.0 og Dashboard versjon 4.2.0 Logica Norge AS 11.2.0 W i n T i d Nyheter versjon 11.2.0 og Dashboard versjon 4.2.0 Logica Norge AS Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 4 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 4 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 4 1.3

Detaljer

Veiledning for innlevering av Årsrapport

Veiledning for innlevering av Årsrapport Veiledning for innlevering av Årsrapport Årsrapporten leveres elektronisk gjennom StyreWeb. Lederen i korpset/ensemblet må levere årsrapporten, men andre brukere kan gå inn og klargjøre informasjonen hvis

Detaljer

Onix Personell Prosjektrapport (Excel) Prosjektrapport

Onix Personell Prosjektrapport (Excel) Prosjektrapport Prosjektrapport For at en enklere skal kunne summere arbeidsdager etter eget ønske, kan prosjektinformasjon overføres direkte til et Microsoft Excel regneark. I tillegg kan man sette opp egendefinerte

Detaljer

Kontoutskrift Kontoutskrift viser posteringer på en konto med tilhørende posteringsdetaljer, f.eks. meldinger.

Kontoutskrift Kontoutskrift viser posteringer på en konto med tilhørende posteringsdetaljer, f.eks. meldinger. Kontoutskrift Kontoutskrift viser posteringer på en konto med tilhørende posteringsdetaljer, f.eks. meldinger. Kontoutskrift kan åpnes via toppmenyen Betalinger og Kontoutskrift Du kan også velge Kontoutskrift

Detaljer

Reise- og utgiftsrefusjon

Reise- og utgiftsrefusjon Reise- og utgiftsrefusjon Når ditt oppdrag for Rikskonsertene er utført kan du kreve refusjon av reisekostnader/andre utgifter og registrerer dine krav her: https://registrering.dfo.no/ Obs: For refusjon

Detaljer

WinTid g2. Dashbord Oppfølging

WinTid g2. Dashbord Oppfølging WinTid g2 Dashbord Oppfølging Innholdsfortegnelse Interne dokumenter... 2 Disse dokumentene finner du på ansattportalen:... 2 WinTid g2- Dashboard- Oppfølging... 3 Oppfølging av sykefravær... 4 Oppgaver

Detaljer

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor www.vigobedrift.no Det kreves innlogging med IDporten, dvs MinID eller bankid. Velg Bedrift og du kommer til Innlogging: 1 Klikk på Logg

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk for

Detaljer

Web-rapporter for enhetsledere

Web-rapporter for enhetsledere Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1.10 Web-rapporter for enhetsledere Rutiner for Oppland fylkeskommune Sist oppdatert 13.05.2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Oversikt over web-rapportene... 3 2. De

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Innlogging... 2. 3 Startsiden... 3. 3.1 Hovedoverskrifter... 3 4 Meny... 5. 4.1 Tilbake til startsiden... 5. 4.2 Profil...

1 Innledning... 2. 2 Innlogging... 2. 3 Startsiden... 3. 3.1 Hovedoverskrifter... 3 4 Meny... 5. 4.1 Tilbake til startsiden... 5. 4.2 Profil... Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Innlogging... 2 3 Startsiden... 3 3.1 Hovedoverskrifter... 3 4 Meny... 5 4.1 Tilbake til startsiden... 5 4.2 Profil... 6 4.3 Kalender... 7 4.3 Forespørsler... 8

Detaljer

Veiledning for nye skjema i PagaWeb

Veiledning for nye skjema i PagaWeb Veiledning for nye skjema i PagaWeb Flere skjema i PagaWeb er/blir byttet ut med nye som ser annerledes ut og har nye funksjoner. Nedenfor finner du forklaring til de viktigste funksjonene i de nye skjemaene.

Detaljer

indikeres som nede, dersom streamen er nede, så skal alle terminalene tilhørende denne streamen indikeres 7.2.0 Ingen endring

indikeres som nede, dersom streamen er nede, så skal alle terminalene tilhørende denne streamen indikeres 7.2.0 Ingen endring Utviklingssak/ID Resume Endring (g2) Rettet i versjon (g1) Rettet i versjon Eksport til lønn feiler dersom man forsøker å overføre ansatte som ikke har alle dager beregnet i perioden. Dager frem til den

Detaljer

Fraværsoppfølging. Innhold

Fraværsoppfølging. Innhold Innhold Fraværsoppfølging... 2 Første gangs kjøring... 3 Fraværsarter... 3 Fraværsoppfølging definisjon... 4 Varsling... 6 Bestille fraværsoppfølging... 8 Jobbe med fraværsoppfølging... 9 Oppgaver...10

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK Ajourført 22.12.2011 1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3

Detaljer

Hjelp til tjenesten Oversikt tidligere reiser

Hjelp til tjenesten Oversikt tidligere reiser Hjelp til tjenesten Oversikt tidligere reiser Finne reisenummer Se på reiseregning Status for reiseregning Utestående reiseregning Endre reiseregning Kopiere reiseregning Slette reiseregning Finne reisenummer

Detaljer

1. E KSEMPLARREGISTRERING...

1. E KSEMPLARREGISTRERING... 1. EKSEMPLARREGISTRERING... 2 1.1. GJENFINNING...3 1.1.1. Direkte søk... 3 1.1.2. Oversikt i katalogisering...3 1.1.3. Fra utlånsmodulen...3 1.1.4. Søk i søkemodulen...4 2. OPPRETTE OG REDIGERE EKSEMPLARER...4

Detaljer

Rapport HMS. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 6

Rapport HMS. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 6 Innhold Rapport HMS... 2 HMS Fraværsstatistikk... 2 Bestilling... 2 Krav og nøkkelbegreper... 3 Oppsett art / systemparametre... 4 Fraværsart - Ekstern rapporteringskode RTV... 4 Systemparameter grense

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Merk deg tilbudsfristen og andre frister, og gjør deg godt kjent med kunngjøringen og alle de vedlagte dokumentene.

Merk deg tilbudsfristen og andre frister, og gjør deg godt kjent med kunngjøringen og alle de vedlagte dokumentene. 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

Månedsoversikt gjennom hele året.

Månedsoversikt gjennom hele året. Ditt_navn_Avdeling_2016_Tidsregisteringsskjema-v01.0 Månedsoversikt gjennom hele året. Antall arbeidsdager Arbeidstid iht normal arbeidstid pr dag Normal Arbeidstid Ekstra arbeidstid Fravær i arbeidstiden

Detaljer

Månedsoversikt gjennom hele året.

Månedsoversikt gjennom hele året. Ditt_navn_Avdeling_2016_Tidsregisteringsskjema-v01.0 Månedsoversikt gjennom hele året. Antall arbeidsdager Arbeidstid iht normal arbeidstid pr dag Normal Arbeidstid Ekstra arbeidstid Fravær i arbeidstiden

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET 1 BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL Oppdatert 2. mai 2011 Innledning Denne veiledningen er laget til hjelp for prost/prostesekretær og evt. superbruker i prostiet. Les først veiledningen som er laget for prestene,

Detaljer

WinTid G2. for. ledere

WinTid G2. for. ledere WinTid G2 for ledere Innhold WinTid G2... 2 Oppfølging og godkjenning... 2 Oppgaver Status... 2 Oppgave Oppfølging... 3 Oppgave Oppfølging Sende e-post... 5 Oppgave Godkjenning... 5 Ansatte Resultater...

Detaljer

Min Tid. Følgende skal registreres i Min Tid

Min Tid. Følgende skal registreres i Min Tid Min Tid Følgende skal registreres i Min Tid... 1 Følgende registreres via Personalportalen slik som tidligere... 1 Registrer Fleksitid via Min Tid... 1 Registrer inn/registrer ut... 2 Skrive inn start

Detaljer

Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger:

Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger: Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger: 1. Velg først "Vis avanserte funksjoner" Evt. hvis du ønsker å se på salget i går eller

Detaljer

Brukerveiledning Aibel Agency Portal

Brukerveiledning Aibel Agency Portal 1. INNLEDNING Fra høsten 2010 vil Aibel AS administrere alle innleie forespørsler og tilbud gjennom vårt nye e-innleie system, i-grasp. Aktiviteter som vil bli håndtert gjennom i-grasp vil være: Utsendelse

Detaljer

Portal og arbeidsflyt

Portal og arbeidsflyt Portal og arbeidsflyt Kundeforum Tromsø 24. mai 2011 Ørjan Normann Jacobsen 07.06.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Innhold Status for portal Brukeradministrasjon Arbeidsflyt og godkjenning

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

Fleksitid (Gjelder for ansatte som har fleksitidsavtale)

Fleksitid (Gjelder for ansatte som har fleksitidsavtale) Sist oppdatert 03.11.2009 1 (6) Fleksitid (Gjelder for ansatte som har fleksitidsavtale) 1. GENERELT...1 2. OPPARBEIDING...1 3. AVVIKLING...2 4. TOTAL...2 5. OPPGJØR...3 6. RAPPORTER...5 1. Generelt Vakter

Detaljer

NYTT MEDLEMSSYSTEM HYPERSYS Oppstartveiledning for gruppeledere

NYTT MEDLEMSSYSTEM HYPERSYS Oppstartveiledning for gruppeledere NYTT MEDLEMSSYSTEM HYPERSYS Oppstartveiledning for gruppeledere KFUK-KFUM-speiderne har gått over til Hypersys, vårt nye medlemssystem. I begynnelsen av februar vil alle få tilgang til det nye medlemssystemet.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK 1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3 Godkjenning av

Detaljer

Hjelp til tjenesten Betaling for oppdrag

Hjelp til tjenesten Betaling for oppdrag Hjelp til tjenesten Betaling for oppdrag Betaling for oppdrag Registreringsbildet Utfylling Dato Lønnart Beløp Antall Legg til linje Kvittering Endre en registrering Slette en registrering Tøm skjema Avvikende

Detaljer

PRISLISTER. Opus Dental MAKING IT SIMPLE

PRISLISTER. Opus Dental MAKING IT SIMPLE PRISLISTER Opus Dental MAKING IT SIMPLE Innhold Innhold... 2 Prislister... 3 Ny prisliste... 5 Lag ny prislinje... 7 Slette/endre prislinje... 8 Sida 2 av 9 Prislister For å koble en pris til en forhåndslagret

Detaljer

EN GUIDE TIL LEDER SELVBETJENING I SAP-PORTALEN

EN GUIDE TIL LEDER SELVBETJENING I SAP-PORTALEN EN GUIDE TIL LEDER SELVBETJENING I SAP-PORTALEN 1.0 Saksbehandling... 1 2.0 Overordnet om rapporter... 2 3.0 Oversikt over restferie... 2 4.0 Oversikt over arbeidstiden (gjelder ledere med TA-tilsatte)...

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

Bruksanvisning til utfylling av reiseregninger i ESS

Bruksanvisning til utfylling av reiseregninger i ESS Bruksanvisning til utfylling av reiseregninger i ESS Intranett-adresse: https://qoa.sfso.no/scripts/wgate/pzm3/!?~language=no, eller gå inn via Hustavla, Reiser, og velg ESS der. Du får opp følgende bilde:

Detaljer

2009-11-11 Vaktplan 6 - Tips og veiledninger Side 1 av 7

2009-11-11 Vaktplan 6 - Tips og veiledninger Side 1 av 7 Side 1 av 7 Avspasering 1. Generelt... 1 2. Opparbeiding... 2 3. Avvikling... 2 4. Total... 3 5. Oppgjør... 4 6. Rapporter... 6 Generelt Når en vakt skal generere timer til avspasering, med eller uten

Detaljer

ShareCat Bruker Manual

ShareCat Bruker Manual ShareCat Bruker manual ============================================================= SKARV Development Project Pålogging til ShareCat Steg 2 Steg 3 Steg 4 1. Skriv inn http://www.sharecat.com/sdp i adresse

Detaljer

Veiledning brukere Visma.net. Expense

Veiledning brukere Visma.net. Expense Veiledning brukere Visma.net. Expense Nå er det slutt på å levere inn reiseregninger på papir. Fra nå av tar vi i bruk Visma.net. Expense noe som betyr at reiseregningen blir elektronisk. Reiseregning

Detaljer

Arbeide med : Ligningsoppgaver. i Fenistra Eiendom. Dokument kontroll

Arbeide med : Ligningsoppgaver. i Fenistra Eiendom. Dokument kontroll Arbeide med : Ligningsoppgaver i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Hensikt... 3 2. Forutsetninger... 3 3. Starte Fenistra Ligning...

Detaljer

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet.

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet. Generell hjelp Sist oppdatert: 04.11.14 Brukerdokumentasjon Pålogging Første pålogging Glemt passord Utløpt passord Driftsmeldinger Endre passord Hvor lenge kan en pålogget bruker være inaktiv Avlogging

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

12. Rapporter og søk DFØ

12. Rapporter og søk DFØ 12. Rapporter og søk DFØ Versjon: 1.1 12.3 Rapporter Invoice Processing Monitor 17.04.12 Innhold 1 Rapporter og søk 2 Fakturasøk og kontosammendrag 3 Overføre rapport/søk til Excel 4 Andre søkemuligheter

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

RingAccess en innføring

RingAccess en innføring RingAccess en innføring Rapportering Alle ringmerkere skal kunne bruke RingAccess Alle merkinger og kontroller/gjenfunn gjort av ringmerkere SKAL rapporteres via RingAccess Rapporteringsfrister: Etter

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Bruk av it s learning

Bruk av it s learning Bruk av it s learning Hva er it s learning? It's learning er en brukervennlig og kraftig nettbasert læringsplattform for undervisning i skolen. It s learning støtter læringsprosesser, nye læringsformer

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Guide - mintimebank.no

Guide - mintimebank.no Guide - mintimebank.no Innhold Tjenesten Målgrupper Oppsett Bruk Ofte stilte spørsmål Tjenesten ERP- og regnskapssystemet 24SevenOffice sitt timeregistreringssystem har grunnleggende funksjonalitet for

Detaljer

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Medlemsadministrasjonsmodulen er et register over alle personer tilknyttet en organisasjon i idretten. Her kan organisasjonsleddene administrere og endre personer

Detaljer

Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg

Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg Innhold Informasjon om konvertering... 3 NB! Før du tar i bruk nye HRessurs Reise og Utlegg... 4 Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg: (reisende)... 4

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I SENTRALADMINISTRASJONEN

RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I SENTRALADMINISTRASJONEN RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I SENTRALADMINISTRASJONEN Sist oppdatert 23.05.2013 RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I OPPLAND FYLKESKOMMUNES SENTRALADMINISTRASJON Vedtatt av administrasjonsutvalget

Detaljer

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE Versjon 1.1 Side 1 av 11 Beskrivelse: Fagområde: Periodisk/Løpende: Formål: Elektronisk fakturabehandling/fakturaflyt i Visma

Detaljer

Veiledning til regnearksmalen

Veiledning til regnearksmalen Veiledning til regnearksmalen 1. Nedlasting av regnearksmalen: Husk å trykk lagre (ikke åpne ) ved nedlasting av regnearksmalen fra PORTs hjemmesider. Dersom en trykker åpne og lagrer regnearksmalen på

Detaljer

Uttak av manntallslister ved valg

Uttak av manntallslister ved valg Uttak av manntallslister ved valg For personalkonsulenter Hvem har ansvar for hva? Fakultetet har ansvar for uttak av manntall. SAPUiO har ansvar for rapportens funksjonalitet. USIT har ansvar for oppsett

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1 Fravær Ferie - Fraværsoppfølging. Web

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1 Fravær Ferie - Fraværsoppfølging. Web Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fravær Ferie - Fraværsoppfølging Web Sist oppdatert 23.08.2012 1 Side 2 av 50 Innholdsfortegnelse 1. FRAVÆR... 4 1.1 Brukeradministrasjon... 4 1.2 Forarbeid i Windows...

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

Veiledning og oppgaver til OpenOffice Calc. Regneark 1. Grunnskolen i Nittedal

Veiledning og oppgaver til OpenOffice Calc. Regneark 1. Grunnskolen i Nittedal Veiledning og oppgaver til OpenOffice Calc Regneark 1 Grunnskolen i Nittedal Regneark 1 Når du er ferdig med heftet skal du kunne: Vite hva et regneark er. Oppstart og avslutning av OpenOffice Calc. Flytting

Detaljer

SPV SLIK LOGGER DU INN OG BETALER REGNINGER I NETTBANKEN

SPV SLIK LOGGER DU INN OG BETALER REGNINGER I NETTBANKEN SLIK LOGGER DU INN OG BETALER REGNINGER I NETTBANKEN 1. Slik logger du inn første gang 2. Se liste over kontoer 3. Se siste bevegelser på kontoen (kontoutskrift) 4. Overføre mellom egne kontoer 5. Betale

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

Komme i gang med Skoleportalen

Komme i gang med Skoleportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Klikk på: Ny bruker søker

Klikk på: Ny bruker søker ByggSøk - bygning. I dag er det mulig å levere byggesøknaden elektronisk. ByggSøk er et offentlig system for elektronisk kommunikasjon i plan- og byggesaker. Målet med ByggSøk er effektivisering hos private

Detaljer

hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: Side 1

hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: Side 1 hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: 04.10.2012.2012 Side 1 Innhold hypernet Fravær... 3 Innlogging... 4 Ny bruker (søke om tilgang)... 4 Registrert bruker... 6 Registrert bruker (søke

Detaljer

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister Fylkesmannen har tatt utgangspunkt i brukerdokumentasjonen til OneVoice og videreutviklet/tilpasset dette.

Detaljer

Godkjenning av fravær og ferie ledere og saksbehandlere (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune

Godkjenning av fravær og ferie ledere og saksbehandlere (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune Visma Enterprise HRM Godkjenning av fravær og ferie ledere og saksbehandlere (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune Sist oppdatert 01.05.2016 1 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Hvilke fravær skal den ansatte

Detaljer

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...3 2. Logge på AGRESSO Web Portal...4 3. Kontroll og behandling av leverandørfaktura

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Brukerveiledning VIGO bedrift FylkesAdministrator

Brukerveiledning VIGO bedrift FylkesAdministrator Brukerveiledning VIGO bedrift FylkesAdministrator Vigo bedrift Pålogging Fylkes 3. mai 2015 Side 1 Innhold Hjem... 4 Weblogg... 4 Fylkets rettigheter... 6 Bedrifter... 7 Ansatte... 8 Skjema... 10 Epost/SMS...

Detaljer