Årsrapport 2014 Elvevakta i Kongsfjordelva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2014 Elvevakta i Kongsfjordelva"

Transkript

1 Berlevåg Jeger og fiskerforening Årsrapport 2014 Elvevakta i Elvevakt Håvard Vistnes Januar 2015

2 Generelt om oppsynet 2014 Vaktholdet i 2014 startet 20. Juni og varte til 30. september. Vakta administrerte bestilling og salg av fiskekort i perioden 21. Juni til og med 24. August. Gjennom fiskesesongen bestod vaktkorpset for det meste av to ansatte vakter, mens det etter sesongen stort sett var en vakt. Styret i Berlevåg Jeger og fiskerforening (BJFF) var satt opp som oppsynsleder for hele sesongen. Det var to nye vakter i sesongen, Jon Meiholt og Anders F. Hansen i tillegg til Håvard Vistnes, Øistein Leirvik og Roar Nikolaisen som rullerte på vaktjobben. Styret satte ikke opp noe egen opplæring, så vaktene lærte opp hverandre. Når ny vakt ankom fikk den opplæring av vakta som var på. Det var også mulighet for å kontakte styret ved spørsmål. Fra 19. August ble undertegnede ansatt som vaktleder. Om fisket i Den generelle oppfatningen er at det er et godt miljø mellom fiskerne i. De aller fleste synes å trives og respektere gjeldende regler og hverandre. Enkelte disputter går imidlertid igjen omtrent hver sesong. Her listes opp enkelte tema som går igjen. Bevegelig fiske Det skal være bevegelig fiske og fiskere har ikke anledning til å okkupere kulper i. Fiskere og andre skal ikke forstyrre andre fiskere. Fiskere skal fiske seg nedover elvestrekningen/kulpen og nye fiskere skal starte sitt fiske bak/ovenfor. Det skal fiskes på tur, der den sist ankomne er sist i rekken. Om det er en fisker ved kulpen, eller er i gang med å fiske, skal denne få mulighet å fiske runden først. Her er de fleste fiskerne flinke til å ta hensyn til hverandre men det kom også denne sesongen noen bekymringsmeldinger fra fiskere som ikke opplever at regelen blir overholdt. På enkelte fiskeplasser, som ved Hengebrua, Daldorffkulpen og Porten, er det ofte flere fiskere. Det er i utgangspunktet ikke noe problem om fiskerne som er der passer på å rullere slik at alle får sin tur. Fiskerne kan også internt avtale hvordan de skal fiske i kulpen dersom de ønsker en annen måte å gjøre det på. Vanlig praksis er også at den som har fått fisk skal stille bakerst i køen om det er flere fiskere tilstede. Dette gjør at de som ikke har fått laks gjeldende døgn slipper til. 1

3 Forsøpling Det var i 2014 periodevis betydelig bedring mht forsøpling langs vassdraget. Likevel er det fortsatt dessverre enkelte som legger igjen søppel. Verst er det i og ved enkelte bålplasser der alt fra nylonrester, plast og papir til tomgods og knuste flasker kastes. Fra vakta sin side, vil vi presisere at vi ikke synes det er greit å legge igjen noe søppel; heller ikke det brennbare! Det handler om trivselen i dalen, og det er ikke slik vi ønsker at elva skal fremstå. Alle brukere av elva plikter å holde det ryddig rundt seg når de er ved elven, og alt søppel skal tas med hjem. Ved forsøpling kan du fratas retten til å fiske og kanskje må foreninga drøfte om det skal iverksettes tiltak. Det er også verdt å nevne at flere av foreningas medlemmer er flinke til å ta i et tak og rydde søppel underveis i sesongen. Lovbrudd I perioden undertegnede var vakt ble det oppdaget 5 lovbrudd hvorav alle ble ordnet opp på stedet (OPS). Dette gjaldt en fisker som benytte to dobbeltkroker samtidig, 2 fiskere som var på vei til å fiske med makk med søkke 1. Juli (forbudet startet 1. Juli), og 2 fiskere som hadde fortynga flue etter 10. Juli. De to sistnevnte tilfellene ble det vurdert til at fiskerne var uerfarne og ikke visste at flua var fortynga. (Det er i enkelte tilfeller vanskelig å vurdere om flua er fortynga). Det ble ved to anledninger rapportert om fiske i Gressdammen, som er fredet sone i Gednjeelva, hvorpå vakta rykket ut umiddelbart men ingen fiskere ble observert. Tilbakemeldinger fra fiskere I løpet av fiskesesongen kommer det hvert år mange tilbakemeldinger fra fiskerne til vakta. Majoriteten av disse er utvilsomt positive. Det som går igjen er at foreninga, med måten å forvalte vassdraget på er fremtidsrettet og ses av mange som et forbilde og standard for hvordan det bør gjøres. Det har også kommet mange lignende tilbakemeldinger via facebooksiden til BJFF. Det kom noen tilbakemeldinger fra fiskere der det ble tatt opp som listet under:! Nye fredninger i Sone 2 Før sesongen ble det vedtatt nye reguleringer i Sone 2. Bakgrunnen var i hovedsak hendelser med vannføring (under minstevannføring i april grunnet stopp i kraftverket) og at laksen i Gednjeelva generelt behøver beskyttelse 2

4 grunnet lav vannføring. I samråd med Fylkesmannen i Finnmark og grunneier FeFo ble det vedtatt å innføre nattefredning også i Sone 2. I tillegg ble fredningssonen i Gednjeelva utvidet. De fleste fiskerne skjønner at fisken i Gednjeelva behøver særskilt beskyttelse og det ble godt mottatt når det kom frem hvilken elvestrekning som er fredet fra fiske. Nattefredningen i Sone 2 var det en del fiskere som ikke likte. Dette var i hovedsak fiskere med lokal tilknytning og med hytte i nærområdet. Det ble hevdet å være tradisjon å fiske i elva nattestid og fredningen berøvet en stor del av fiskegleden i den øvre del av vassdraget.! Okkupering av kulper: Det kom inn noen klager på at fiskere opplevde at familier okkuperte enkelte kulper.! Fiske for barn under 12 år Det var mange fine soldager i dalen og ofte var det familier som tilbragte tid langs elva med grilling og fiske, der også barn deltok. Dette er positivt. Det kom noen kommentarer fra fiskere som mente at barn under 12 år fikk hjelp til å fiske av foresatte uten fiskekort, og at enkelte barn var i veien for deres fiske. Det er uansett viktig at de voksne viser ansvar gjør barna klar over at de i utgangspunktet skal vise hensyn for betalende fiskere. Det bør vurderes å ha en tydeligere instruks for barns fiske, særlig i Sone 1.! For mange fiskere i Sone 1 i Juli? Det kom tilbakemeldinger fra fiskere som mente et var altfor mange fiskere i elva. Det ble hevdet at det var folk overalt. Fiskerne hevdet å ikke finne ledige kulper. Dette var i juli måned og særlig i perioden fra kl ! Sluk men ikke makk og søkke etter 1. Juli I og med at vannføringen var høy frem til 10. Juli ble det ikke innført lett fiske tidligere som i for eksempel Det var flere fiskere som benytter mark som ikke var klar over at fiske mark med søkke opphører uansett 1. Juli. Det ble da påpekt at reglene er ulogiske all den tid sluk på 12 gram er tillatt mens mark og søkke på inntil 3 gram avvikles. Det ble da spurt etter hensikten med den fredningen. I forskriftene for laksefiske var det tidligere spesifisert at mark og søkke ikke er tillatt. BJFF fikk tidligere da dispensasjon til å bruke søkke på inntil 3 gram ut juni måned. Før det igjen var det tillatt med søkke til 10. Juli, samme periode som for sluk. 3

5 Sesongen bestand og fiske Etter den noe dårligere 2013-sesongen ble det i 2014 en solid opptur. Særlig gjaldt det smålaks, som var i større antall og betydelig større. Innsiget av mellomlaks var også godt, men med merknad om historisk små i størrelse. Storlaks var det relativt få av, men gledelig med noen virkelig store hannlakser hvorav en på 17,8 kilo ble fanget. Det er en av de større kongsfjordlaksene som noensinne er fanget. Fisket startet noe tregt, og først rundt 10. Juli ble det bedre fangster. Det labre fisket i den første perioden var antakelig kombinasjon av sent innsig og vanskelige fiskeforhold med stor og kald elv i tillegg til kaldt vær. Fra ca 10. Juli ble det imidlertid tidvis svært bra fiske, og varte ut hele juli. I august var det mer varierende men tidvis veldig bra. I løpet av sesongen 2014 vandret det opp totalt 2250 laks hunn- og 1490 hannlaks. Fangststatistikker 2014 Den totale fangsten i sesongen 2014 var på 1177 laks, derav ble 735 avlivet og 442 gjenutsatt. Om lag 98 % av fangstoppgavene kom inn, noe som er det høyeste noensinne. All grunn til å rose fiskerne som ser verdien av å levere inn fangstoppgaver. Beskatningen var 33 % og en klar nedgang fra sesongen 2013 da beskatningen var på 42 %. Om all fangst av laks ble avlivet hadde beskatningsraten vært 52 %. I 2013 var tilsvarende tall 65 %. Andelen gjenutsatt laks var 43 og 34 % for henholdsvis hunn- og hannlaks. Dette var likt som i 2013 for hunnlaks og med en liten økning for hannlaksene fra fjorårets 31 %. Om en ser på størrelsesfordelingen på gjenutsatt laks viser det at 31 % av smålaksen ble sluppet ut. For mellom- og storlaks var det betydelig større andel som ble suppet ut med 44 % for mellomlaks og hele 80 % av storlaksene. Det viser at fiskerne tar ansvar for forvaltningen med å slippe ut mer mellom- og storlaks enn smålaks. Data er basert på antall fisk fanget.! Smålaksen i sesongen var i gjennomsnitt på 2,14 kilo. Det er det høyeste i perioden 1992 til 2014 og hele 20 % større enn gjennomsnittet for tidsrommet. 4

6 For mellomlaksen i sesongen var gjennomsnittet på 3,96 kilo. Det er nesten et halvt kilo mindre enn gjennomsnittet fra tidligere registrerte sesonger.! Gytebestand Etter at fisket var over ble gytebestanden grundig telt og beregnet. Gytebestanden høsten 2014 er den mest tallrike som noensinne er registrert i (gode data siden 2010). Ved bestandskontroll (Innsig minus avlivet fangst ) er det beregnet en gytebestand hunnlaks på 510 mens drivtelling viste 494. Beregnet vekt var ved drivellingen 1821 kilo og bestandskontroll 1863 kilo. Dette gir en måloppnåelse på 165 og 169 %. For første gang siden registreringene startet ble gytebestandsmålet nådd med god margin. For hannlaks viste bestandskontrollen 1005 individer mens gytefisktellingen viste 950 laks. Bestandens fordeling i vassdraget like før gytinga gir en viktig pekepinn om utnyttelsen om elvas produksjonspotensial. Fra sesongen 2012 har fordelingen av bestanden endret seg. En større andel vandrer nå til øvre del av vassdraget, ovenfor fossen. Før i perioden ble det registrert % mens det fra 2012 har vært omlag lag 40 % i øvre del. Andelen i Gednjeelva har i samme periode økt fra under 10 % til ca 20 %. Bestanden av sjørøye er fortsatt svak og består kun av noen titalls store gytemodne individer. Det ble også registrert flere titalls umodne røyer nedenfor fossen.! I kongsfjordelva har det ikke vært mye oppdrettslaks og i 2014 ble i alt 4 sikre oppdrettsfisk (3 laks og 1 regnbueørret) observert ved drivtelling. Det utgjør 0,3 % av all observert fisk. I tillegg ble det observert 2 usikre ved både drivtelling og videoregistrering. Data fra skjellprøvene er enda ikke klare.! I alt 6 pukkellaks vandret opp i

7 Forvaltning av laksebestanden i Langs s bredd ble det også i sesongen 2014 mange ivrige diskusjoner om utøvelsen av laksefisket. Det diskuteres alt fra fiskeregler, kvoter, fang & slipp, hvilke fluer som er best til enhver tid, hvilke fiskeplasser som er best, om kraftlagets påvirkning av lakseoppgangen og mer til. Diskusjoner er sunne og holdningene til fiskerne endres også på sikt ettersom stadig flere får mer innsikt og erfaring om forvaltning og utøvelse av fisket. Med mer kunnskap kan man forvalte vassdrag bedre. Det vil aldri bli slik at alle er enige om det ene eller det andre men jeg vil hevde at brorparten av fiskerne i er opptatte av elvas ve og vel. De er opptatte av og forstår at det må en regulering av fisket for at laksebestanden på sikt skal være på et bære kraftig nivå. Elva er avhengig av en solid gytebestand hver eneste høst. Så går diskusjonen hvordan vi når dit samtidig som det tilrettelegges for et attraktivt fiske for lokale og gjester. Her har BJFF løst det på følgende måte: Overvåkning av laksebestanden og øke kunnskapsnivået : BJFF har gjennomført en rekke prosjekter de seneste årene. I flere sesonger ble laksen fulgt fra den kom opp i elva, gjennom sesongen, gytetiden og til den vandret ut. Dette ved bruk av moderne kamerautstyr for å registrere innsiget, drivtellinger og ved et stort dugnadsinitiativ blant foreningas medlemmer. Dette har gitt konkrete resultater i form av håndfaste data om laksebestandens størrelse og utvikling. Fra sportsfisket er det nå mer detaljerte fangstoppgaver. For å håndheve fisket har det i årtier vært ansatte elveoppsyn. I praksis betyr denne kunnskapen at man vet hvor stor bestanden er og hvor stort uttaket er. En vet beskatningen i de ulike størrelsesklassene for begge kjønn. Registrering 1) Innsig av fisk (Videoregistrering) 2) Drivtelling + Detaljerte og nøyaktige fangstoppgaver fra sportsfisket = God kontroll av laksebestanden 6

8 Fangstoppgaven fylles ut av alle som løser fiskekort i. Denne har de senere år blitt mer detaljert for å i større grad bidra til å hente inn mer kunnskap om laksebestanden i vassdraget. Fangstoppgave Dato Kjønn Lengde Vekt Fiskeplass Redskap Er fisken sluppet fri? Lakselus Det er gjort en rekke tiltak i reguleringen av fisket: 1) Begrenset fiskekortsalg: For at fiskere skal ha gode opplevelser er det viktig at fiskerne har god plass når de skal fiske. Det har BJFF løst i en årrekke ved å ha begrenset antall fiskekort som selges hver døgn. Her er en egen del for medlemmer ved oppmøte- såkalte medlemsdøgn, mens resten kan forhåndsbestilles og er tilgjengelig for alle grupper fiskere. En meget god løsning som gir forutsigbarhet. 2) Fredningssoner og tider: Vassdraget behøver strekninger og tider der laksen får ro og ikke beskattes. Dette er løst med fredningssoner og fredningstider. Området ved fossen, som er oppvandringshinder, har vært fredet i mer enn 50 år. Utløpssonen i Austerbotn er også fredet mot laksefiske. I den senere tid er også en viktig strekning i den nær tørrlagte Gednjeelva fredet mot fiske. I noen tiår har også det vært fredningstid noen timer hver natt i løpet av sesongen. I tillegg er fiskesesongen innkortet i for- og etterkant. Disse fredningssonene og tidene har stor betydning for å beskytte bestanden. 3) Særskilt beskyttelse av mellom- og storlaks: I kongsfjordelva er små og mellomlaks de dominerende størrelsesklassene. Det er årlig flest smålaks, der omlag 90 % (+/- 5%) er hannlaks. Gytebestanden av hunnlaks er i stor grad dominert av mellomlaks, og derfor er de store og mellomstore fiskene ekstra viktige å beskytte. Om uttaket av mellom- 7

9 og storlaks blir for høyt nås ikke gytebestandsmålet. I har derfor all fisk over 3 kilo en ekstra beskyttelse ved at de er fredet fra og med 1. August hver sesong. I tillegg kan dette innføres tidligere i sesongen dersom innsiget er for dårlig. Dette ble gjort i sesongen ) Tilpassede redskaper: Redskapsreguleringer er tilpasset forholdene i. Den grunne elva er svært lettfisket og uten store dype kulper. Derfor er det et tidsbegrenset fiske med tunge redskaper som sluk, fluefiske med synkeline og fortyngede fluer og mark med søkke. Etter 10. Juli, eller om vannføringen er under 4 m 3 /s før den tid, er det innført lett fiske. Selv om det ulike meninger om hvor streng denne linja bør være, er nær alle fiskere enige om at det er nødvendig med redskapsreguleringer tilpasset forholdene i. 5) Kvoter: Det er fastsatt døgn- og sesongkvoter for hver enkelt fisker. Denne har sin visjon så lenge det er satt lavt nok og det er et begrenset antall fiskere hver døgn. I gode sesonger, som i 2014, var kvotene med på å sikre rikelig gytebestand. 6) Fang & slipp: Fiskere kan hele sesongen på frivillig basis slippe ut fanget laks. Det er mange fiskere som ønsker å bevare bestanden på best mulig måte og derfor ikke tar ut de mest verdifulle gytefiskene. De slipper ut store laks og tar ut smålaks til matfisk. Videre er det pålagt gjenutsetting av laks over 3 kilo i august måned. Statistikken fra 2014 viser at 31 % smålaks ble gjenutsatt. For de større laksene var andelen betydelig høyere. 44% av mellomlaksene og helt 80 % av storlaksene ble sluppet fri av fiskere. Det viser at fiskerne er ansvarsbevisste og har kunnskap om viktigheten av å særlig beskytte de viktige gytelaksene. De fem førstnevnte reguleringene har de siste sesongene ikke vært tilstrekkelig for å nå gytebestandsmålet i. Resultatene med videoregistrering og drivtelling viser med all tydelighet at Fang & slipp har vært av avgjørende betydning for at gytebestandsmålet nås, delvis med unntak av sesongen Selv i sesonger som vurderes som relativt gode, eksempelvis 2010 og 2011, hadde gytebestanden hunnlaks vært altfor liten til å utnytte produksjonspotensialet i. Dette gjelder særlig for mellom- og storlaks. Dette ville i klartekst medført vedvarende reduksjon av bestanden medfølgende flere pålegg om innskrenkinger i fisket. Det er utvilsomt nødvendig med de tiltak som er gjort for at laksebestanden i skal være på et nivå som tåler et årlig uttak på om lag 1,5 til 2 tonn. 8

10 Innkortet sesong Beskyttelse av mellom- og storlaks Redskapsreguleringer Fredningstider Kvoter Fredningssoner Fang & slipp Begrenset kortsalg Hindrer overbeskatning av laksebestanden i Oppsyn - Holdningsskapende arbeid - informasjon Forvaltere behøver fornøyde fiskere, gode bestander, forutsigbare rammebetingelser for å kunne drive og regulere fisket i elvene på en skikket måte. Det må tilrettelegges for flere typer fiskere lokale og turister. De ønsker gode muligheter for å fange laks og for øvrig få minnerike naturopplevelser. For at en tilstrekkelig mengde fiskere skal tilfredsstilles samtidig som gytebestanden sikrer solid mengde laks i fremtiden er gjenutsetting av en andel fanget fisk nødvendig. Målet bør være at en fortsatt kan glede seg over å fange laks som nytes ved bålet eller middag hjemme med venner og familie. Da er det med dagens fisketrykk helt nødvendig at ikke all laks som fanges avlives. Det er derfor en god kombinasjon ved å videreføre kombinasjon av kvoter og gjenutsetting. Når dette er sagt så er det klart behov for å øke kunnskapen og beherskelsen fra den enkelte fisker som skal utøve fang & slipp. Det er helt nødvendig å utøve F&S på en mest mulig skånsom måte for fisken, og fisk som blør, eller viser tydelig tegn på å slite, skal avlives. Det kan tilrettelegges for å bedre prosedyrene. Her er noen punkter: 9

11 1) Informasjon: Det kan holdes informasjonskurs om F&S, men kanskje det viktigste biten er at fiskerne selv tar ansvar ved å lære og hjelpe hverandre når fisk skal slippes fri. 2) Fiskeredskaper tilpasset F&S: Det kan videre gjøres grep med regler som gjør det mer skånsomt for fisken. Eksempelvis kan det kreves at fiskere som skal praktisere F&S skal benytte redskaper som gjør F&S mer skånsomt. På den måten påvirker det ikke de fiskerne som er motstandere eller ikke praktiserer av F&S. 3) Egnede håver: Forpakter kan også plassere ut velegnede håver ved kulper der det tas mye fisk eller at landingsforholdene er vanskelige. I Porten ville dette hjulpet mye da det er noe ulendt terreng langs elvekanten og håv vil bedre muligheten for skånsom og kjappere landing av laks betraktelig. 4) Oppvåkingsrør: Utsetting av oppvåkingsrør som fisken slippes i istedenfor rett ut i elva. Dette gjelder særlig for fisk som viser tegn å være sliten og en derfor ikke vil slippe fri kjapt. Da kan en også selv se om fisk etter hvert kommer seg eller må avlives. Dette er forsøkt med hell andre steder i landet- blant annet i elver på Vestlandet. Det finnes også flere videoer og informasjonsbrosjyrer om Fang & slipp. Alle fiskere som skal praktisere dette bør absolutt sette seg inn i dette. 10

12 Veien videre foreslåtte utbedringer Elvevaktene mener at BJFF har gjort en meget god jobb med forvaltning av laksebestanden og tilrettelegging for fiskere i. Sportsfisket utvikler seg, og en får stadig mer kunnskap om fiskeressursene. Det er derfor rom for forbedringer og det er viktig å følge med i tiden. Her følger noen forslag og ønsker om endringer og utbedringer.! Informasjonsskilt til fiskeregler og annen viktig informasjon: Informasjon god og tydelig informasjon er et av de beste forvaltningstiltak man kan ha i et vassdrag. I har en del regler både for utøvelse av fiske og ikke minst god takt & tone langs elva og i elvedalen. Dette bør synliggjøres på en god og oversiktlige måte. BJFF som en forutsigbar og forsvarlig forvalter bør ta tak i dette problemet få en permanent og varig løsning. I form av faste opplagssteder langs hele vassdraget som både forteller om fiskeregler og annet samt gir en plass for direkte og aktuelle nyhetsoppslag for fiskerne. Det kan være umiddelbare nye reguleringer i fisket, eller nyttig informasjon om aktiviteter eller annet. Det bør lages flere og bedre informasjonsskilt som plasseres ved strategiske steder langs vassdraget. Vakta laget selv et provisorisk skilt før sesongen 2014, satt opp ved Steinfossen. Dette ble det mottatt mange gode tilbakemeldinger på og hadde vært savnet blant fiskere og andre gjester. Det kan lages oppslagstavle ala som ved Daldorffkulpen, modifisert til å kunne henges oppslag på. To stolper med rundt 1 meter vannfast finer eller lignende i mellom. På tavla henges grunnleggende og oppdatert informasjon som fiskeregler på norsk, engelsk og finsk, samt informasjon om forvaltningstiltak på norsk. Naturligvis også kart, med rødt punkt hvor man akkurat er nå. Skiltene oppdateres så underveis i sesongen når fiskeregler endres og eventuelt annen viktig informasjon. Det foreslås i første omgang å sette opp skilt ved veien ved Taggestein, Steinfossen, Kokfeskholla, Hengebrua og ved nedre parkeringsplass som fører til Fjordbunnen. På den måten når man mange fiskere og turister. Det kan også vurderes på sikt å sette opp skilt ved elva som ved Tullholla, Svaberget, Sandmelen og Porten. Dagens system med mange små skilt særlig i øvre del, vurderes å fungere lite tilfredsstillende, da en når få fiskere. Plakatoppslagene må lages sesongvis. Det er hensiktsløst å få laget permanente oppslag innbakt i plast eller lignende værbestandig materiale. Det er dyrt og erfaringsmessig så vet man at de klimamessige forholdene i Kongsfjorddalen 11

13 vinterstid tar knekken på selv det beste skilt. Derfor er løsningen å bruke laminerte standardiserte oppslag som gjøres foran hver sesong. Det kan brukes akrylglass for å beskytte oppslagene. Den beskrevne skiltstativet gjøres klargjort for oppslaget osv. Det er billig og effektivt samt at det ser skikkelig ut.! Nye fiskere barn og unge: Det kommer stadig nye fiskere til vassdraget, og en del av dem er uerfarne og har ingen lokalkunnskap. Det er også en del turister der barn vil fiske uten at foresatte skal fiske. Det kommer tydelig frem at det er behov for å gi dem grunnleggende informasjon om lokale forhold og hvordan fisket arter seg. Det bør således lage sen informativ folder som deles ut til nye kunder og særlig barn og unge. Det kan gjøre det enklere for nybegynner å forstå laksefisket og kulturen ved laksefiske.! Fiske med dupp. Pr i dag er det tillatt for barn og unge å fiske med flytende dupp, mens voksne ikke har muligheten. Hver sommer kommer det en del henvendelser fra fiskere som ønsker å benytte flytende dupp. Mange starter sitt fiske med dubb og flue eller mark. Å tillate dupp også for voksne kan gjøre det enklere for nybegynnere. Eksempelvis kan det forøkes å tillate dupp i Sone 2 som prøveordning. Det er lite trolig at å tillate dette vil føre til ytterligere press på fiskebestanden eller negativt påvirke andre fiskere. I Sone 2 er det også flere fiskere, særlig med lokal tilknytning, som fisker etter ørret.! Fang & slipp - Det bør kjøpes inn håver som er skånsomme for fisk som skal slippes fri. Håvene kan henges opp ved noen av de mest populære fiskeplassene. Særlig synes dette behovet være ved Porten der det kan være utfordrende å lande fisk. Generelt bør alle mulige tiltak som gjør gjenutsetting av fisk enklere, og mer skånsomt for fisken. Kurs om F&S kan holdes. Dess flere fiskere som behersker F&S dess flere kan ta lærdom av de erfarne.! Som i sesongen 2013 ble det periodevis i juli solgt maksimalt antall fiskekort i Sone 1. Når i tillegg sesongkortinnehavere fisket, ble det på flere strekninger ganske folksomt. Vaktene og enkelte av sesongkortinnehavere avsto da fra å fiske. Vakta fikk også tilbakemelding fra enkelte fiskere at de syntes det var folk overalt. Om en skal fortsette å regne som en noe eksklusiv lakseelv bør det vurderes å begrense noe. Det kan i alle fall ikke på noen måte være aktuelt å øke antall fiskekort i Sone 1.! Det ble heller ikke i 2014 arrangert fiskekamp for barn og unge. Rekrutteringen av unge lokalt er fortsatt lav og det bør prioriteres forsøk å få med flere unge. Det er disse som i fremtiden skal forvalte laksebestanden i. 12

14 ! Det er ønskelig fra myndighetene å få inn enda flere skjellprøver fra fiskere. Vakta var også i 2014 behjelpelig å veilede og påminne fiskere å ta skjellprøver. Det arbeidet kan lettes dersom det lages noen Skjellprøvestasjoner langs elva. Dette lages enkelt ved å lage en fjøl oppmerket centimetermål. Så henges det opp plakat med manual samt kniv og eventuelt vekt. Det kan da også settes opp en liten Skjellprøvekasse der konvoluttene puttes i. Det er i alle fall verdt et forsøk i to-tre kulper. Eksempel; Hengebrua, Porten og Svaberget i tillegg til nedre og øvre vakthytte. Håvard Vistnes (sign) Elveoppsyn

FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2014

FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2014 FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2014 Robin Sommerset 28.11.2014 Forsåvassdragets Elveeierlag Ballangen kommune- Nordland Sesongen 2014 ble en middels sesong med oppgang av laks. Høyeste antall laks siden

Detaljer

REISA ELVELAG ÅRSMELDING 2006

REISA ELVELAG ÅRSMELDING 2006 REISA ELVELAG ÅRSMELDING 2006 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styret i Reisa Elvelag...3 Styrets beretning 2006...4 Fiskeregler...4 Fiske...4 Forvaltning av fiskeressursen...6 Biologisk handlingsplan...6 Handlingsplan

Detaljer

Lakselv grunneierforening

Lakselv grunneierforening Lakselv grunneierforening Dagsorden Om Lakselv grunneierforening Om Norske Lakseelver Om prosjektet Laksefiske for alle Innspill fra salen, diskusjon Lakselv grunneierforening Lakselv grunneierforening

Detaljer

FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2015

FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2015 FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2015 Robin Sommerset 07.12.2015 Forsåvassdragets Elveeierlag Ballangen kommune- Nordland Sesongen 2015 ble en nær middels sesong med oppgang av laks. Kun 6 færre enn i

Detaljer

Lakseregulering 2012 - innspill fra Fylkesmannen i NT

Lakseregulering 2012 - innspill fra Fylkesmannen i NT Saksbehandler: Anton Rikstad Deres ref.: Vår dato: 30.09.2011 Tlf. direkte: 74 16 80 60 E-post: ar@fmnt.no Vår ref.: 2009/3424 Arkivnr: 443.2 Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485

Detaljer

MØTEREFERAT Fagråd anadrom fisk Rogaland

MØTEREFERAT Fagråd anadrom fisk Rogaland MØTEREFERAT Fagråd anadrom fisk Rogaland DATO: 5.10.2011 TILSTEDE: Trond Erik Børresen, møteleder og referent (FMRO), Knut Ståle Eriksen (NJFF Rogaland), Sigve Ravndal (Rogaland grunneigar og sjøfiskarlag),

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2013

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2013 Vedlegg 1 Regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2013 Forslag til endringer i gjeldende sbestemmelser for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og i sjøen 1 Innhold Finnmark... 4 228.4 A

Detaljer

Årsmøte i Røssåga Elveierlag

Årsmøte i Røssåga Elveierlag Årsmøte i Røssåga Elveierlag avholdes på Baklandet grendehus torsdag 19 mars kl 20.00 Enkel servering mvh Styret Årsmøte i Røssåga Elveierlag Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Valg

Detaljer

Laksefiske for alle! -for mer liv i elva! Vefsna, 28.03.12

Laksefiske for alle! -for mer liv i elva! Vefsna, 28.03.12 Laksefiske for alle! Vefsna, 28.03.12 Norske Lakseelver Organisasjon for fiskerettshavere og forpaktere i anadrome laksevassdrag Stiftet 1992 70 lakseelver 7000 fiskerettshavere ca. 70 % av all elvefanget

Detaljer

Fangstdagbok for laksefiske i Tanavassdraget 2015

Fangstdagbok for laksefiske i Tanavassdraget 2015 angstdagbok for laksefiske i Tanavassdraget 2015 angstdagboka tilhører: (fiskers navn) iskekortnummer: Informasjon til fiskerne Tanavassdragets iskeforvaltning (T) ønsker alle fiskere velkommen til en

Detaljer

Laksebestandene i Tanavassdraget Status. Kjell-Magne Johnsen

Laksebestandene i Tanavassdraget Status. Kjell-Magne Johnsen Laksebestandene i Tanavassdraget Status Kjell-Magne Johnsen Tanavassdragets fiskeforvaltning Deanučázádaga guolástanhálddahus Tanavassdraget Nedslagsfelt ca 16 000 km 2 70 % Norge, 30 % Finland 50 elver

Detaljer

Laksefisketurisme. Muligheter og utfordringer NMBU 05.11.14 Torfinn Evensen

Laksefisketurisme. Muligheter og utfordringer NMBU 05.11.14 Torfinn Evensen Laksefisketurisme Muligheter og utfordringer NMBU 05.11.14 Torfinn Evensen Villaksen -Norges symbolart nr. 1 Villaksen er selve kultursymbolet på vår bosetting i Norge, sammen med villreinen Helleristning

Detaljer

Høring - forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen for 2011

Høring - forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen for 2011 Etter adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/16297 ART-FF-EYS 27.12.2010 Arkivkode: 456.3/1 Høring - forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen for 2011./.

Detaljer

Gytefiskregistrering i Beiarvassdraget i 2012

Gytefiskregistrering i Beiarvassdraget i 2012 SNA-rapport 19/2012 Gytefiskregistrering i Beiarvassdraget i 2012 Resultater fra drivtellinger av laks, sjøørret og sjørøye 3.- og 4. oktober i 2012 Storlaks hann på «patrulje» i gyteområde. (Foto: S.

Detaljer

Lakselva Informasjon, regelverk og kart

Lakselva Informasjon, regelverk og kart Lakselva Informasjon, regelverk og kart Norsk utgave / Norwegian edition - 2015 Lakselva - fish of a lifetime Best på fiskeutstyr. Vi hjelper deg med riktig utstyr. Banaksenteret - Lakselv sentrum - Telefon:

Detaljer

Ivaretakelse av føre-var prinsippet ved regulering av fiske etter atlantisk laks Vikedalselva

Ivaretakelse av føre-var prinsippet ved regulering av fiske etter atlantisk laks Vikedalselva Ivaretakelse av føre-var prinsippet ved regulering av fiske etter atlantisk laks Vikedalselva A. Kort beskrivelse av fisket som skal reguleres Fiskeområde: Vikedalselva, Vindafjord kommune Rogaland. Generell

Detaljer

Fiskestell/kultivering i Torpa statsallmenning

Fiskestell/kultivering i Torpa statsallmenning Fiskestell/kultivering i Torpa statsallmenning 2009 Innledning De siste årene er det gjort ulike undersøkelser som er tenkt skal inngå i driftsplan for fiske i Torpa Statsallmenning. Dette gjelder bl.a.

Detaljer

Beskatning og bestandsstørrelse av laks i Namsenvassdraget i 2010

Beskatning og bestandsstørrelse av laks i Namsenvassdraget i 2010 Beskatning og bestandsstørrelse av laks i Namsenvassdraget i 2010 Eva B. Thorstad 1, Peder Fiske 1, Frode Staldvik 2 & Finn Økland 1 1 Norsk instututt for naturforskning (NINA), 2 Kunnskapssenter for Laks

Detaljer

Følgende sak ønsker NJFF Møre og Romsdal å melde inn til landsmøtet 2015:

Følgende sak ønsker NJFF Møre og Romsdal å melde inn til landsmøtet 2015: Sak 9-6 Innsendt fra NJFF-Møre og Romsdal og Stjørdal JFF «Fang og slipp» Forslag fra NJFF-Møre og Romsdal Følgende sak ønsker NJFF Møre og Romsdal å melde inn til landsmøtet 2015: «Det skal ikke benyttes

Detaljer

Fylkesmannens vurdering av høringsuttalelser Innhold

Fylkesmannens vurdering av høringsuttalelser Innhold Fylkesmannens vurdering av høringsuttalelser Innhold Lyngen/Reisafjorden... 2 Reisaelva 208.Z, Reisa elvelag... 2 Astafjorden/Salangen... 3 Tømmerelva 198.42Z, Marknes/Sørkjosen grunneierlag... 3 Åndervassdraget

Detaljer

12. Fiskeforskrifter for Skøelva

12. Fiskeforskrifter for Skøelva 12. Fiskeforskrifter for Skøelva Forskriftene er nå revidert ut fra ny 5 årsplan for perioden 2015-2019 og bestandsvurdering med midtsesongsevaluering skal gjøres 1.august. Her skal beskatningen på tildelt

Detaljer

Fiskesesongen 2013. Kontaktinformasjon

Fiskesesongen 2013. Kontaktinformasjon Fiskesesongen 2013 Kontaktinformasjon Navn E-mailadresse Telefon Thorleif Brandskogsand, leder t.brand@online.no 916 22 715 Tor Hågbo, nestleder torhagbo@frisurf.no 952 42 120 Johan M. Olsborg, sekretær

Detaljer

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss 2012

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss 2012 KLV-notat nr 2, 2013 Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss 2012 Namsos, juni 2013 Karina Moe Foto: Karina Moe Sammendrag I perioden 31.mai til 18.oktober 2012 ble oppgangen

Detaljer

Slukfisker ikke diskriminert på grunn av funksjonsevne

Slukfisker ikke diskriminert på grunn av funksjonsevne NOTAT Til: Fra: Ingeborg Grimsmo Vår ref. 10/1069-17/SF-470, SF-584, SF-711, SF-822, SF-902//IG Dato: 12.02.2011 Slukfisker ikke diskriminert på grunn av funksjonsevne En sportsfisker tok kontakt med ombudet

Detaljer

FORSÅVASSDRAGET Bestand & Beskatning. Forsåvassdragets Elveeierlag SA. Ballangen kommune- Nordland

FORSÅVASSDRAGET Bestand & Beskatning. Forsåvassdragets Elveeierlag SA. Ballangen kommune- Nordland FORSÅVASSDRAGET- 2016 videoovervåking Bestand & Beskatning Robin Sommerset 01.12.2016 Forsåvassdragets Elveeierlag SA Ballangen kommune- Nordland r Sesongen 2016 ble en under middels sesong med oppgang

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Kari

Detaljer

SORTERINGSFISKE AV LAKS MED KILENOT I. SALVASSDRAGET, Fosnes kommune, NT

SORTERINGSFISKE AV LAKS MED KILENOT I. SALVASSDRAGET, Fosnes kommune, NT Rapport nr 5-2004 SORTERINGSFISKE AV LAKS MED KILENOT I SALVASSDRAGET, Fosnes kommune, NT Mulig plasering av kilenot ved utløpet av Salvatn (figuren er ikke målestokkriktig) Utarbeidet av Anton Rikstad

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Knut Ivar Kristoffersen 77 64 22 07 02.05.2014 2012/2613-28 443.3

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Knut Ivar Kristoffersen 77 64 22 07 02.05.2014 2012/2613-28 443.3 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Knut Ivar Kristoffersen 77 64 22 07 02.05.2014 2012/2613-28 443.3 Deres dato Deres ref. Statskog v/lars Frihetsli, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos Bardu

Detaljer

Forskrift om fiske i vassdrag med laks, sjørøye og sjøørret i Finnmark

Forskrift om fiske i vassdrag med laks, sjørøye og sjøørret i Finnmark FYLKSMANNN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Lovdata sendes som e-post eres ref eres dato Vår ref Vår dato Sak 2009/3742 19.02.2010 Ark 443.0 Saksbehandler/direkte

Detaljer

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2015

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2015 Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2015 Av Ingar Aasestad Desember 2015 Innledning Dette er fjerde gangen vi ved dykking foretar gytegroptelling for NGOFA i Aagaardselva som grunnlag

Detaljer

Notat til sak 28/14 Bakgrunnsnotat for vedtak av fiskeregler for 2015 Reisaelva ved Storslett. Fotograf: Jan A. Johansen

Notat til sak 28/14 Bakgrunnsnotat for vedtak av fiskeregler for 2015 Reisaelva ved Storslett. Fotograf: Jan A. Johansen Notat til sak 28/14 - Bakgrunnsnotat for vedtak av fiskeregler for 2015 Reisaelva ved Storslett. Fotograf: Jan A. Johansen Jan A. Johansen, daglig leder Reisa Elvelag 4.desember 2014 post@reisaelva.no

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen fra sesongen 2009 - høring

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen fra sesongen 2009 - høring Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 08/13776 ART-FF-SJ 19.12.2008 Arkivkode: 456.3/1 Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen fra sesongen 2009 - høring Vi viser

Detaljer

Fangst-statistikk 2008. Øvre Målselv Elveeierlag

Fangst-statistikk 2008. Øvre Målselv Elveeierlag Fangst-statistikk 2008 Øvre Målselv Elveeierlag Fangst i Øvre Målselv Elveeierlag sitt område Statistikken med diagrammer er utarbeidet av Øvre Målselv Elveeierlag v/ Odd-Helge Utby Målselv, 5. januar

Detaljer

Retningslinjer for innlandsfiske

Retningslinjer for innlandsfiske Retningslinjer for innlandsfiske 1 Retningslinjer for forvaltningen av innlandsfiske i Finnmark. Sendt ut på høring desember 2008 Høringsfrist mars 2009 Kontaktmøter med gjennomgang av høringsinnspill

Detaljer

Lakselva Informasjon, regelverk og kart

Lakselva Informasjon, regelverk og kart Lakselva Informasjon, regelverk og kart Norsk utgave / Norwegian edition - 2014 Lakselva - fish of a lifetime www.lakselva.no Kvadraten kjøpesenter - Tlf. 911 72 090 / 78 46 11 11 - E-post: post@vblakselv.no

Detaljer

Vassdraget Osen Vestre Hyen

Vassdraget Osen Vestre Hyen Vassdraget Osen Vestre Hyen Forvaltningsrapport 2014 Elveeigarlaget Osen - Vestre Hyen (EOVH) Skrevet av Helge Anonsen for styret i EOVH, juli 2015 Sammendrag Vitenskapelig Råd for Lakseforvaltning har

Detaljer

Notat. Miljødirektoratet v/ Sindre Eldøy, Stig Johansson og Raoul Bierach Peder Fiske, Eli Kvingedal og Gunnbjørn Bremset, NINA Midtsesongevaluering

Notat. Miljødirektoratet v/ Sindre Eldøy, Stig Johansson og Raoul Bierach Peder Fiske, Eli Kvingedal og Gunnbjørn Bremset, NINA Midtsesongevaluering Notat Dato: 30. juni 2015 Til: Fra: Emne: Miljødirektoratet v/ Sindre Eldøy, Stig Johansson og Raoul Bierach Peder Fiske, Eli Kvingedal og Gunnbjørn Bremset, NINA Midtsesongevaluering Veileder for midtveis

Detaljer

Vurdering av fordeler og ulemper ved å la sjøørret og laks ta i bruk Fustavassdraget ovenfor fisketrappa

Vurdering av fordeler og ulemper ved å la sjøørret og laks ta i bruk Fustavassdraget ovenfor fisketrappa Sak: Fisk i Fustavassdraget Til: Styringsgruppe, reetableringsgruppe og FUSAM Fra: Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler: Tore Vatne Tlf:75531548 Dato:19.03.2013 Sak: Arkivkode: Side 1 / 7 Vurdering av

Detaljer

Y3. Saksnrg* Ö' S. Det vises til betingelser for refusjon av bompenger ved fiske i Nordelva.

Y3. Saksnrg* Ö' S. Det vises til betingelser for refusjon av bompenger ved fiske i Nordelva. MOTTATT Ul SEPT 2015 R$SAKOMMUNE 1-E RÃSÉ-.Å K(}.`*f'l.\1U.\'[É U? SEPT 2015 Y3. Saksnrg* Ö' S "øl Kjell H. Kveberg 30.08.2015 Olav Tryggvasons gt 28 7011 Trondheim Rissa Kommune Servicetorget Rådhuset

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Nordland 1

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Nordland 1 Nordland 1 80 Urvollvassdraget 144.5Z Nordland Vurdering: Lavt til moderat innslag Datagrunnlag: Begrenset Prosent oppdrettslaks 60 40 20 0 0.0 Sport Høst Stamf. Gytet. Annet Årsp. 2 Antall 0 2 4 6 8 Datakvalitet:

Detaljer

Sør-Trøndelag Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b 2016

Sør-Trøndelag Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b 2016 Sør-Trøndelag Vassdragsvise grunnlagsdata I vedleggsrapportene presenterer vi det komplette datamaterialet som er brukt for vurderingen av innslaget rømt slaks i vassdragene. Vi presenterer her resultatet

Detaljer

Videoovervåking av laks og sjøørret i Futelva i 2011

Videoovervåking av laks og sjøørret i Futelva i 2011 VFI-rapport 9/212 Videoovervåking av laks og sjøørret i Futelva i 211 Plassering av videosystem i Futelva (rød ring) ca. 13 m fra munningen i sjøen. Anders Lamberg Rita Strand Sverre Øksenberg* * Øksenberg

Detaljer

Gjenutsetting av fisk

Gjenutsetting av fisk Gjenutsetting av fisk fang og slipp! Hva? Hvorfor? Hvordan? Gjenutsetting av fisk Utgitt av: Norges Jeger- og Fiskerforbund Norske Lakseelver Med støtte fra Direktoratet for naturforvaltning ved Statens

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder MiljØvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder MiljØvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder MiljØvernavdelingen Saksbehandler: Edgar Vegge og ørnulf Haraldstad Deres ref.: Vår dato: 03.10.2011 Tlf.: 38 17 60 00 Vår ref.: 2011/4004 Arkivkode: 443.0 Direktoratet for naturforvaltning

Detaljer

Notat. Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland 2012

Notat. Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland 2012 Notat Drivtelling av gytefisk i lakseførende elver i Nordland 2012 1 Sammendrag Prosjekt Utmark v/ Vidar Bentsen utførte høsten 2012 drivtelling av gytefisk i flere laskeførende elver i Nordland. Bentsen

Detaljer

Årsmelding 2010... Foto: Arild Reiersen

Årsmelding 2010... Foto: Arild Reiersen . Årsmelding 2010.......... Foto: Arild Reiersen Årsmelding for Reisa Elvelag Om styret i Reisa Elvelag Reisadalen og Kildalen grunneierlag forestår valg av representantene fra de private grunneierne.

Detaljer

FORELØPIG RAPPORT FRA LAKSESESONGEN 2009

FORELØPIG RAPPORT FRA LAKSESESONGEN 2009 FORELØPIG RAPPORT FRA LAKSESESONGEN 2009 Foto: Steve Halsetrønning Trondheim, 10. september 2009 LAKSESESONGEN 2009 - SITUASJONSRAPPORT I SLUTTEN AV AUGUST Direktoratet for naturforvaltning (DN) har innhentet

Detaljer

Innspill til fiskeregler for laksefiske i elv og sjø i Buskerud 2012

Innspill til fiskeregler for laksefiske i elv og sjø i Buskerud 2012 Vår dato: 27.09.2011 Vår referanse: 2011/6238 Arkivnr.: 443.2 Deres referanse: 15.09.2011 Saksbehandler: Erik Garnås Direktoratet for Naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Innvalgstelefon:

Detaljer

STØREN JEGER OG FISKERFORENING POSTBOKS 5

STØREN JEGER OG FISKERFORENING POSTBOKS 5 2016 40000_Fiskeguiden 2009:Fiskeguiden 2006 18-05-10 14:54 Side 1 postboks 5 7291 støren tlf. 469 42 315 www.njff.no/storen NYE G-SPORT STØREN AS STØRENSENTERET E6 Tlf. 72 43 10 80 www.iss.no STØREN JEGER

Detaljer

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2013

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2013 Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2013 Av Ingar Aasestad Desember 2013 Innledning Dette er tredje gangen vi foretar gytegroptelling for NGOFA i Aagaardselva som grunnlag for en vurdering

Detaljer

Notat. Direktoratet for naturforvaltning v/ Kjell-Magne Johnsen

Notat. Direktoratet for naturforvaltning v/ Kjell-Magne Johnsen Notat Dato: 30. mai 2013 Til: Kopi til: Fra: Emne: Direktoratet for naturforvaltning v/ Kjell-Magne Johnsen Peder Fiske, Eli Kvingedal og Torbjørn Forseth, NINA Veileder for vurdering av gytebestandsmåloppnåelse

Detaljer

Overvåking av anadrome fiskebestander i Nasjonale laksevassdrag, Finnmark 2011

Overvåking av anadrome fiskebestander i Nasjonale laksevassdrag, Finnmark 2011 Overvåking av anadrome fiskebestander i Nasjonale laksevassdrag, Finnmark 211 Gytefiskregistreringer i Eibyelva, Repparfjordelva, Stabburselva, Lakselva, Børselva, Langfjordelva, Vestre Jakobselv, Komagelv

Detaljer

Telling og estimat av restbestand av gytende hunnlaks høsten 2013

Telling og estimat av restbestand av gytende hunnlaks høsten 2013 Telling og estimat av restbestand av gytende hunnlaks høsten 2013 Reisaelva ved Storslett. Fotograf: Jan A. Johansen 1 Sammendrag Under årets snorkling og telling av gytelaks i Reisaelva har vi snorklet

Detaljer

Nord-Trøndelag Side 1 Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b-2017

Nord-Trøndelag Side 1 Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b-2017 Nord-Trøndelag Side 1 Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b-2017 Vassdragsvise grunnlagsdata I vedleggsrapportene presenterer vi det komplette datamaterialet som er brukt for vurderingen av innslaget

Detaljer

Prøvefiske Vulusjøen. Utført av Frol Bygdeallmenning i samarbeid med Levanger Jakt- og Fiskelag 31.08 02.09.07

Prøvefiske Vulusjøen. Utført av Frol Bygdeallmenning i samarbeid med Levanger Jakt- og Fiskelag 31.08 02.09.07 Prøvefiske Vulusjøen Utført av Frol Bygdeallmenning i samarbeid med Levanger Jakt- og Fiskelag 31.08 02.09.07 Sverre Øksenberg, Levanger 06.09.2007 Bakgrunn for undersøkelsen Frol Bygdeallmenning arbeider

Detaljer

SNA-Rapport 12/2016. Anders Lamberg og Vemund Gjertsen

SNA-Rapport 12/2016. Anders Lamberg og Vemund Gjertsen SNA-Rapport 12/2016 Anders Lamberg og Vemund Gjertsen Drivtelling av laks og sjøørret i Homla i 2016 Lamberg, A. og Gjertsen, V. 2016. Drivtelling av laks og sjøørret i Homla i 2016. SNArapport 09/2016.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2008 HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.02.2008 Tid: Fra kl.: 18.15 - til kl. 19.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Notat. Direktoratet for naturforvaltning v/eyvin Sølsnes

Notat. Direktoratet for naturforvaltning v/eyvin Sølsnes Notat Dato: 10. juni 2009 Til: Kopi til: Fra: Emne: Direktoratet for naturforvaltning v/eyvin Sølsnes Peder Fiske og Torbjørn Forseth, NINA Veileder for vurdering av gytebestandsmåloppnåelse midtveis i

Detaljer

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss i 2010 og 2011

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss i 2010 og 2011 KLV-notat nr 3, 212 Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss i 21 og 211 Foto: Svein Williksen Namsos, mars 212 Karina Moe Registrering av laks og sjøørret i Nedre Fiskumfoss i

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER BREIFLABB OG KVEITE I 2012

REGULERING AV FISKET ETTER BREIFLABB OG KVEITE I 2012 SAK 17/2011 REGULERING AV FISKET ETTER BREIFLABB OG KVEITE I 2012 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår at adgangen til å ha bifangst av breiflabb ved fiske med trål eller snurrevad reduseres fra 20

Detaljer

Fisket og bestandsstatus for Numedalslågen 2013

Fisket og bestandsstatus for Numedalslågen 2013 Fisket og bestandsstatus for Numedalslågen 2013 Fangst 2013 Det ble fanget tilsammen 2 550 laks med en samlet vekt på 11 643 kg laks i Lågen i 2013. Av dette ble 51 laks på tilsammen ca 195 kg satt tilbake

Detaljer

Forvaltning av stor fisk i elva: Fangststatistikk som grunnlag for forvaltning og markedsføring

Forvaltning av stor fisk i elva: Fangststatistikk som grunnlag for forvaltning og markedsføring Forvaltning av stor fisk i elva: Fangststatistikk som grunnlag for forvaltning og markedsføring Skogmuseet, 19. januar 2011 Jon Museth, NINA Lillehammer Økologisk forutsetninger for fiske(turisme) Ikke-biologiske

Detaljer

Videoovervåking av laks og sjøørret i Futelva i 2009

Videoovervåking av laks og sjøørret i Futelva i 2009 Videoovervåking av laks og sjøørret i Futelva i 9 Anders Lamberg og Rita Strand Vilt og fiskeinfo AS Innledning Det har blitt gjennomført videoregistrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Futelva de

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Møre og Romsdal 1

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Møre og Romsdal 1 Møre og Romsdal 1 80 Storelva (Søre Vartdal) 095.3Z Møre og Romsdal Vurdering: Lavt til moderat innslag Datagrunnlag: Moderat Prosent oppdrettslaks 60 40 20 0 1.6 0.0 5.1 Sport Høst Stamf. Gytet. Annet

Detaljer

Er fisketurisme egentlig viktig? Vefsnakonferansen 03.03.16 Gen.sekr. Torfinn Evensen

Er fisketurisme egentlig viktig? Vefsnakonferansen 03.03.16 Gen.sekr. Torfinn Evensen Er fisketurisme egentlig viktig? Vefsnakonferansen 03.03.16 Gen.sekr. Torfinn Evensen Norske Lakseelver Organisasjon for fiskerettshavere og forpaktere i vassdrag med anadrom laksefisk Stiftet 1992 80

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Finnmark 1

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Finnmark 1 Finnmark 1 80 Altaelva 212.Z Finnmark Vurdering: Middels innslag Datagrunnlag: Moderat Prosent oppdrettslaks 60 40 20 0 12.1 6.5 2.6 Sport Høst Stamf. Gytet. Annet Årsp. Antall 0 50 100 150 Datakvalitet:

Detaljer

Rapport fra el-fiske i Ørebekk (Revebukta) i Sarpsborg kommune den 27.11.2013

Rapport fra el-fiske i Ørebekk (Revebukta) i Sarpsborg kommune den 27.11.2013 Rapport fra el-fiske i Ørebekk (Revebukta) i Sarpsborg kommune den 27.11.2013 Innledning: Ørebekk ble el-fisket første gang av undertegnede den 27.2.1998, uten at det ble påvist fisk. Det ble imidlertid

Detaljer

Forskrift om fiske i vassdrag med anadrom laksefisk i Finnmark

Forskrift om fiske i vassdrag med anadrom laksefisk i Finnmark Forskrift om fiske i vassdrag med anadrom laksefisk i Finnmark Fastsatt av Fylkesmannen i Finnmark 15. april 2009 med hjemmel i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. 15, 33, 34, delegeringsvedtak

Detaljer

Gytefiskregistrering i Skjoma i Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 2. til 4. oktober 2006.

Gytefiskregistrering i Skjoma i Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 2. til 4. oktober 2006. Gytefiskregistrering i Skjoma i 2006 Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 2. til 4. oktober 2006. Storlaks hann i Jagerlofsvingen i Skjoma i 2006 1 . dato: 10.11.06 Lamberg Bio-Marin Service

Detaljer

Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold

Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning og Fylkesmannen i Vestfold xx.xx.2011 med hjemmel i lov om forvaltning av

Detaljer

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2016

Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2016 Beregning av gytebestandsmåloppnåelse for Aagaardselva 2016 av Ingar Aasestad desember 2016 Innledning Dette er femte gangen vi ved dykking foretar gytegroptelling for NGOFA i Aagaardselva. Formålet er

Detaljer

FISKE I ALASKA. XXL Adventure AS adventure@xxl.no Tlf: 24 08 40 34 eller 23 17 70 33 Mobil 918 24 405 Pb. 353 Alna 0614 Oslo www.xxladventure.

FISKE I ALASKA. XXL Adventure AS adventure@xxl.no Tlf: 24 08 40 34 eller 23 17 70 33 Mobil 918 24 405 Pb. 353 Alna 0614 Oslo www.xxladventure. FISKE I ALASKA Reis med oss til Chunilna Creek, en av de beste elvene i hele Alaska! Denne elven er vår Alaskaguide s favorittelv. Vi har fått lov til å ta med våre kunder til guidens hytte langt oppe

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Nord-Trøndelag 1

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Nord-Trøndelag 1 Nord-Trøndelag 1 80 Stjørdalselva 124.Z Nord Trøndelag Vurdering: Lavt til moderat innslag Datagrunnlag: Begrenset Prosent oppdrettslaks 60 40 20 0 0.7 3.5 Sport Høst Stamf. Gytet. Annet Årsp. Antall 0

Detaljer

Notat. Vurdering av laksesesongen 2013 per begynnelsen av juli 2013. - Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger

Notat. Vurdering av laksesesongen 2013 per begynnelsen av juli 2013. - Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger Notat Dato: 12. juli 213 Til: Miljødirektoratet v/stig Johansson Kopi til: Fra: Peder Fiske og Arne J. Jensen, NINA Emne: Foreløpig vurdering av laksefangster i 213 Vurdering av laksesesongen 213 per begynnelsen

Detaljer

Infeksjoner i lakseoppdrett. - en del av det sammensatte trusselbildet for villaks?

Infeksjoner i lakseoppdrett. - en del av det sammensatte trusselbildet for villaks? Infeksjoner i lakseoppdrett - en del av det sammensatte trusselbildet for villaks? Vitenskapelig råd for lakseforvaltning Gir uavhengige vitenskapelige råd til forvaltningsmyndighetene NINA UIT 12 personlig

Detaljer

Oppsummering av laksesesongen 2014 i Numedalslågen

Oppsummering av laksesesongen 2014 i Numedalslågen 1894 1899 1904 1909 1914 1919 1924 1929 1934 1939 1944 1949 1954 1959 1964 1969 1974 1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009 2014 Oppsummering av laksesesongen 2014 i Numedalslågen Det ble registrert fanget

Detaljer

Forslag om tidligare fiskestart

Forslag om tidligare fiskestart Forslag om tidligare fiskestart Fram til og med sesongen 1996 åpna fisket i Eidselva 15.mai. I 1997 vart fiskestarten flytta til 1.juni, samt at fiskestopp vart flytta ut 14 dagar på hausten til 31.august

Detaljer

Reisaelva www.reisaelva.no fiskeregler 2009

Reisaelva www.reisaelva.no fiskeregler 2009 Reisaelva www.reisaelva.no fiskeregler 2009 Kort informasjon om Reisaelva Reisaelva i Nord-Troms er et varig vernet vassdrag som ligger i et av Norges mest naturskjønne dalfører. Elva går gjennom Reisa

Detaljer

GJENUTSETTING AV LAKS

GJENUTSETTING AV LAKS GJENUTSETTING AV LAKS Eva B. Thorstad Mange har bidratt, spesielt Torgeir B. Havn Ingebrigt Uglem Robert Lennox DERE! Hvor mye laks gjenutsettes? Er gjenusetting i strid med dyrevernloven? Overlever laksen

Detaljer

Årsberetning fra Fellesstyret for Jakobselva.

Årsberetning fra Fellesstyret for Jakobselva. antall Årsberetning fra Fellesstyret for Jakobselva. Styret har hatt følgende sammensetning: Vestre Jakobselv JFF: Nicolai Christensen, Svein Reiersen og Ari Antilla Vadsø JFF: Kai Larsen(Leder), Håvard

Detaljer

Versjon 18.01.2016 Kjell Nedreaas og Hans Hagen Stockhausen Havforskningsinstituttet

Versjon 18.01.2016 Kjell Nedreaas og Hans Hagen Stockhausen Havforskningsinstituttet NOTAT Vurdering av bestandssituasjonen for leppefisk Versjon 18.01.2016 Kjell Nedreaas og Hans Hagen Stockhausen Havforskningsinstituttet 1 Vurdering av bestandssituasjonen for leppefisk Innledning For

Detaljer

Gytefiskregistrering i Skjoma i 2007

Gytefiskregistrering i Skjoma i 2007 Gytefiskregistrering i Skjoma i 2007 Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 8. til 9. oktober 2007 Lamberg Bio-Marin Service Øksenberg Bioconsult Anders Lamberg Sverre Øksenberg Ranheimsveien

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet Oslo, 12. februar 2016

Nærings- og fiskeridepartementet Oslo, 12. februar 2016 Nærings- og fiskeridepartementet Oslo, 12. februar 2016 Høringsuttalelse fra Natur og Ungdom til forslag om hevet kvotetak i kystflåten over 11 meter Oppsummering Natur og Ungdom mener det ikke bør åpnes

Detaljer

GJENUTSETTING AV LAKSEFISK - FANG OG SLIPP!

GJENUTSETTING AV LAKSEFISK - FANG OG SLIPP! GJENUTSETTING AV LAKSEFISK - FANG OG SLIPP! HVA? HVORFOR? HVORDAN? FOTO- OG ILLUSTRASJONSREFERANSER: Omslag, s. 5, s. 8, s. 23 og bakside: Hans Christian Krogh Hansen S. 6 og s. 12 (tang og målebånd):

Detaljer

Finnmarksloven FeFo er ikke en vanlig grunneier som alene innehar retten til å høste av de fornybare ressurser.

Finnmarksloven FeFo er ikke en vanlig grunneier som alene innehar retten til å høste av de fornybare ressurser. Vedlegg Bakgrunnsnotat Grunneiers myndighet Innlandsfisket i Finnmark reguleres av ulike lover gitt av offentlig myndighet, blant annet lakse- og innlandsfiskeloven, naturmangfoldsloven, innlandsfiskeforskriften

Detaljer

Gytefiskregistrering i Skjoma i 2008

Gytefiskregistrering i Skjoma i 2008 Gytefiskregistrering i Skjoma i 2008 Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 8. til 9. oktober 2008 Sverre Øksenberg med hunnlaks fra stamfiske i oktober. Lamberg Bio-Marin Service Øksenberg

Detaljer

FYLKESMANNEN I VEST-AGDER Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I VEST-AGDER Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I VEST-AGDER NOTAT Saksnr: 2009/7766 Dato: 25.11.20 Til: Fra: Edgar Vegge Hvor mye er laksefangstene redusert på grunn av strammere fiskeregler fra 2007 til 20 i Vest-Agder? Vitenskapelig

Detaljer

NIDELVA. En miniguide for fluefiskeren i de øvre deler. Stein Kleveland Februar 06. Foto: Robert Rønne

NIDELVA. En miniguide for fluefiskeren i de øvre deler. Stein Kleveland Februar 06. Foto: Robert Rønne NIDELVA En miniguide for fluefiskeren i de øvre deler Foto: Robert Rønne Stein Kleveland Februar 06 Nidelva Nidelva er en godt kjent lakse elv. Ovenfor Nedre Leirfoss finner vi fiskeartene Ørret, Røye

Detaljer

Framlagt på møtet 19.06.2014 Styresak 33/2014 Saknr. 14/00829 Arknr. 733.0. Høring - Forslag til endrede regler for tildeling av lakseplasser i sjøen

Framlagt på møtet 19.06.2014 Styresak 33/2014 Saknr. 14/00829 Arknr. 733.0. Høring - Forslag til endrede regler for tildeling av lakseplasser i sjøen Høring - Forslag til endrede regler for tildeling av lakseplasser i sjøen 1. Innledning Bestemmelsen i finnmarkslovens 21 fastsetter hovedprinsippene for forvaltningen av de fornybare ressursene. FeFo

Detaljer

Villaksen som en viktig ressurs for verdiskaping

Villaksen som en viktig ressurs for verdiskaping Villaksen som en viktig ressurs for verdiskaping - Muligheter og trusler Villaks og verdiskaping, 04.02.10 Norske Lakseelver Torfinn Evensen Villaksen Norges naturlige arvesølv! Villaksen er et levende

Detaljer

Vår saksbehandler Vår dato 03.12.07 Vår referanse 001/07. Arne Jørrestol - Tomas Sandnes Deres dato Deres referanse 07/13154-25

Vår saksbehandler Vår dato 03.12.07 Vår referanse 001/07. Arne Jørrestol - Tomas Sandnes Deres dato Deres referanse 07/13154-25 1 av 7 Til Direktoratet for naturforvaltning, Tungasletta 2, 7004 TRONDHEIM Vår saksbehandler 03.12.07 001/07 Arne Jørrestol - Tomas Sandnes Deres dato Deres referanse 07/13154-25 Reguleringer av fiske

Detaljer

RAPPORT FRA FISKESTELLTILTAK/KULTIVERING I VARPAVASSDRAGET

RAPPORT FRA FISKESTELLTILTAK/KULTIVERING I VARPAVASSDRAGET RAPPORT FRA FISKESTELLTILTAK/KULTIVERING I VARPAVASSDRAGET TYSFJORD/HAMARØY 2015 Tangen Produkter 1 Innhold s. 1 Forside s. 2 Innhold s. 3 Forord s. 4 Oppsummering s. 5 Fiskekultiveringa i Varpa s. 6 Oversikt

Detaljer

Sportsfiske i Søndre Salen

Sportsfiske i Søndre Salen Overnattingsmuligheter Sportsfiskeområdet Søndre Salen ligger forholdsvis nært Saksen Gård og Hende Gård som begge leies ut på ukebasis til familier og vennegjenger. Begge gårdene tilbyr god standard hva

Detaljer

Verdien av et godt innlandsfisketilbud for befolkningen i Oslo og Akershus

Verdien av et godt innlandsfisketilbud for befolkningen i Oslo og Akershus Verdien av et godt innlandsfisketilbud for befolkningen i Oslo og Akershus Stian Stensland, NMBU Med innspill fra Øystein Aas, Ståle Navrud, Thrond Haugen Akershus Fylkeskommune, 10.2.2016 Norges miljø-

Detaljer

Videoovervåking av laks og sjøørret i Sandsfossen i Suldalslågen i Rogaland i 2010

Videoovervåking av laks og sjøørret i Sandsfossen i Suldalslågen i Rogaland i 2010 VFI-rapport 07/2011 Videoovervåking av laks og sjøørret i Sandsfossen i Suldalslågen i Rogaland i 2010 Anders Lamberg Rita Strand Oppdrettslaks i fisketrapp syd i Sandsfossen i 2010 Vilt- og fiskeinfo

Detaljer

Unikt laksefiske i Stjørdalselva. Camp 1 for nybegynnere Camp 2 for ungdom Camp 3 for jenter Camp 4 for alle

Unikt laksefiske i Stjørdalselva. Camp 1 for nybegynnere Camp 2 for ungdom Camp 3 for jenter Camp 4 for alle Unikt laksefiske i Stjørdalselva Camp 1 for nybegynnere Camp 2 for ungdom Camp 3 for jenter Camp 4 for alle Hekta på laksefiske! Norske Lakseelver er svært stolt av å kunne tilby VillaksCamp 2012 på Nord

Detaljer

DRIFTSPLAN FOR ROMBAKSELVA I NARVIK 2010-2014

DRIFTSPLAN FOR ROMBAKSELVA I NARVIK 2010-2014 DRIFTSPLAN FOR ROMBAKSELVA I NARVIK 2010-2014 Nordland fylke Rombakselva sett mot utløpet, Foto Knut Aune Hoseth, NVE Narvik og Omegn Jeger- og Fiskerforening Postboks 536 info@nojff.no 8507 NARVIK www.nojff.no

Detaljer

Fiske og forvaltning av Gjersjøelva 2016

Fiske og forvaltning av Gjersjøelva 2016 Fiske og forvaltning av Gjersjøelva 2016 Generelt Lav vannføring pga. lite nedbør preget sensommeren og begynnelsen av høsten. Dette resulterte i liten oppgang av fisk, og dermed en dårlig sesong for fiskerne.

Detaljer

Villaksen Norges naturlige arvesølv!

Villaksen Norges naturlige arvesølv! Villaksen Norges naturlige arvesølv! - Muligheter og trusler Lågens framtid, 15.04.10 Norske Lakseelver Torfinn Evensen Levende miljøbarometer Villaksen er et levende miljøbarometer som viser om vi forvalter

Detaljer

Villaksen Norges naturlige arvesølv Klarer vi å ta vare på vår ansvarsart? Janne Sollie Direktør Direktoratet for naturforvaltning

Villaksen Norges naturlige arvesølv Klarer vi å ta vare på vår ansvarsart? Janne Sollie Direktør Direktoratet for naturforvaltning Villaksen Norges naturlige arvesølv Klarer vi å ta vare på vår ansvarsart? Janne Sollie Direktør Direktoratet for naturforvaltning Laksen er spesiell! Peder Claussøn Friis, 1599: Om våren med første snevand

Detaljer