VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE"

Transkript

1 qp1' - historlsk ogfraintidsretta 1 VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE DETALJERTDRIFTSREKNESKAPs 2-56 PROSJEKTREKNESKAPDRIFT s DETALJERTINVESTERINGSREKENSKAPs DETALJERTBALANSEREKNSKAPs SPESIFIKASJONBALANSEPOSTARs 79-81

2 Driftsrekneskapen 2011 DETALJERT DRIFTSREKNESKAP Konto Konto(T)Ansv. Teneste Stad Prosj. RekneskapJustert 2011 budsjett Løn til ekstrahjelp , Godtgjersle folkevalde , Pensjonsinnskot - KLP , Gruppeliv- og ulukkesforsikring , Arbeidsgjevaravgift , Kontormateriell , Matvarer , Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenester , Utgifter, ikkje oppgåvepliktige (løn) , Telefon , Annonse, reklame og informasjon , Representasjon , Opplæring, kurs/seminar , Hotellopphald opplæring/kurs løn , Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl , Transport og drift av eigne/leigde transportmiddel , Refusjon av utlegg til skyss/transport , Forsikringar og utgifter til vakthald og sikring , Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar , Internkjøp fellesutgifter , Internkjøp IKT , Meirverdiavgift som gjev rett til momskomp , Overføringar til andre (private) , Reserverte løyvingar formannskapet , Kompensasjon mva Driftsrekneskapen , Refusjon frå fylkeskommunar m/opdg , Refusjon frå andre (private) m/opdg , Overføringar til kommunar , Overføringar til andre (private) , Overføring til IKS der kommunen sjølv er deltakar , Bruk av bundne driftsfond , Sum Politisk styring , Opplæring, kurs/seminar , Transport og drift av eigne/leigde transportmiddel , Avgifter, gebyr, lisensar o.l , Meirverdiavgift som gjev rett til momskomp , Kompensasjon mva Driftsrekneskapen , Sum Ungdomsråd 2 920, Avtalefesta tillegg - vikarar , Løn til ekstrahjelp , Overtidsløn , Godtgjersle folkevalde , Pensjonsinnskot - KLP , Arbeidsgjevaravgift , Kontormateriell , Matvarer , Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenester , Porto og frankering , Opplæring, kurs/seminar , Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl , Transport og drift av eigne/leigde transportmiddel , Refusjon av utlegg til skyss/transport , Leige av lokale og grunn , Avgifter, gebyr, lisensar o.l , Meirverdiavgift som gjev rett til momskomp , Kompensasjon mva Driftsrekneskapen , Sum Stortings-/kommuneval , Kjøp av tenester frå kommunar , Side 2

3 Driftsrekneskapen 2011 Konto Konto(T) Ansv. Teneste Stad Prosj. Rekneskap Justert 2011 budsjett Refusjon frå komrnunar , Sum Revisjon , Godtgjersle folkevalde , Arbeidsgjevaravgift , Opplæring, kurs/seminar , Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl , Transport og drift av eigne/leigde transportmiddel , Refusjon av utlegg til skyss/transport , Avgifter, gebyr, lisensar o.l , Kjøp av tenester frå kommunar , Kjøp av tenester frå andre (private) , Meirverdiavgift som gjev rett til momskomp , Kompensasjon mva Driftsrekneskapen , Sum Kontrollutval , Fast løn , Anna løn og trekkpliktig godtgjersle , Pensjonsinnskot - KLP , Gruppeliv- og ulukkesforsikring , Arbeidsgjevaravgift , Kontormateriell , Matvarer , Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenester , Utgifter, ikkje oppgåvepliktige (løn) , Post, banktenester, telefon , Bankgebyr , Telefon , Annonse, reklame og informasjon , Opplæring, kurs/seminar , Hotellopphald opplæring/kurs løn , Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl , Transport og drift av eigne/leigde transportmiddel , Refusjon av utlegg til skyss/transport , Forsikringar og utgifter til vakthald og sikring , Avgifter, gebyr, lisensar , Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar , Andre tenester (som inngår i eigenproduksjon) , Internkjøp fellesutgifter , Internkjøp IKT , Meirverdiavgift som gjev rett til momskomp , Fordelte utgifter/internsal , Sjukelønsrefusjon frå folketrygda , Kompensasjon mva Driftsrekneskapen , Sum Administrativ leiing , Fast løn , Anna løn og trekkpliktig godtgjersle , Godtgjersle folkevalde , Pensjonsinnskot - KLP , Gruppeliv- og ulukkesforsikring , Arbeidsgjevaravgift , Kontormateriell , Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenester , Bankgebyr , Datakommunikasjon/internett , Annonse, reklame og informasjon , Opplæring, kurs/seminar , Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl , Transport og drift av eigne/leigde transportmiddel , Refusjon av utlegg til skyss/transport , Forsikringar og utgifter til vakthald og sikring , Avgifter, gebyr, lisensar o.l , Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar ,40 0 Side 3

4 Driftsrekneskapen 2011 Konto Konto(T) Ansv. Teneste Stad Prosj. RekneskapJustert 2011budsjett Inventar og utstyr , Serviceavtaler, reparasjonar, vaktmeistertenester , Andre tenester (som inngår i eigenproduksjon) , Internkjøp fellesutgifter , Internkjøp IKT , Kjøp av tenester frå kommunar , Meirverdiavgift som gjev rett til momskomp , Tap på krav , Morarenter , Avskrivningar , Anna sal av varer, tenester, gebyr u. avg. m/opdg , Sal av varer, tenester, gebyr , Purregebyr , Fordelte utgifter/internsal , Refusjon frå staten , Refusjon Nav , Sjukelønsrefusjon frå folketrygda , Refusjon fødselspengar , Kompensasjon mva Driftsrekneskapen , Internsal , Sum økonomiforvaltning , Fast løn , Fast løn - avtalefesta tillegg , Fast løn lærarar , Fast løn lærarar - avtalefesta tillegg , Løn til ekstrahjelp , Pensjonsinnskot- SPK , Pensjonsinnskot - KLP , Gruppeliv- og ulukkesforsikring , Arbeidsgjevaravgift , Matvarer , Opplæring, kurs/seminar , Transport og drift av eigne/leigde transportmiddel , Forsikringar og utgifter til vakthald og sikring , Avgifter, gebyr, lisensar o.l , Meirverdiavgift som gjev rett til momskomp , Overføringar til andre (private) , Sjukelønsrefusjon frå folketrygda , Kompensasjon mva Driftsrekneskapen , Sum Tillitsvalde , Kontormateriell , Matvarer , Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenester , Velferdstiltak tilsette , Telefon , Porto og frankering , Annonse, reklame og informasjon , Representasjon , Opplæring, kurs/seminar , Andre oppgåvepliktige godtgjersler , Forsikringar og utgifter til vakthald og sikring , Avgifter, gebyr, lisensar o.l , Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar , Vedlikehald inventar og utstyr , Serviceavtaler, reparasjonar, vaktmeistertenester , Andre tenester (som inngår i eigenproduksjon) , Meirverdiavgift som gjev rett til momskomp , Avskrivningar , Anna sal av varer, tenester, gebyr u. avg. m/opdg , Sal av varer, tenester, gebyr , Refusjon frå staten , Refusjon Nav ,00 0 Side 4

5 Driftsrekneskapen 2011 Konto Konto(T) Ansv. Teneste Stad Prosj. Rekneskap Justert 2011 budsjett Kompensasjon mva Driftsrekneskapen , Refusjon frå andre (private) m/opdg , Internsal , Internsal fellesutgifter , Sum Fellesfunksjonar og fellesutgifter , Fast løn , Løn til ekstrahjelp , Pensjonsinnskot - KLP , Gruppeliv- og ulukkesforsikring , Arbeidsgjevaravgift , Kontormateriell , Matvarer , Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenester , Annonse, reklame og informasjon , Opplæring, kurs/seminar , Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl , Transport og drift av eigne/leigde transportmiddel , Refusjon av utlegg til skyss/transport , Forsikringar og utgifter til vakthald og sikring , Avgifter, gebyr, lisensar ol , Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar , Internkjøp fellesutgifter , Internkjøp IKT , Meirverdiavgift som gjev rett til momskomp , Refusjon Nav , Sjukelønsrefusjon frå folketrygda , Kompensasjon mva Driftsrekneskapen , Internsal , Internsal fellesutgifter , Sum Servicekontor , Fast løn , Pensjonsinnskot - KLP , Gruppeliv- og ulukkesforsikring , Arbeidsgjevaravgift , Kontormateriell , Matvarer , Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenester , Datakommunikasjon/internett , Annonse, reklame og informasjon , Opplæring, kurs/seminar , Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl , Transport og drift av eigne/leigde transportmiddel , Refusjon av utlegg til skyss/transport , Avgifter, gebyr, lisensar o.l , Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar , Vedlikehald inventar og utstyr , Serviceavtaler, reparasjonar, vaktmeistertenester , Andre tenester (som inngår i eigenproduksjon) , Internkjøp fellesutgifter , Internkjøp IKT , Kjøp av tenester frå kommunar , Meirverdiavgift som gjev rett til momskomp , Avskrivningar , Refusjon frå staten , Kompensasjon mva Driftsrekneskapen , Internsal , Internsal IKT , Sum Edb , Fast løn , Løn til ekstrahjelp , Pensjonsinnskot - KLP , Side 5

6 Driftsrekneskapen 2011 Konto Konto(T) Ansv. Teneste Stad Prosj. Rekneskap Justert 2011 budsjett Gruppeliv- og ulukkesforsikring , Arbeidsgjevaravgift , Kontormateriell , Faglitteratur , Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenester , Annonse, reklame og informasjon , Reklame , Opplæring, kurs/seminar , Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl , Transport og drift av eigne/leigde transportmiddel , Refusjon av utlegg til skyss/transport , Forsikringar og utgifter til vakthald og sikring , Avgifter, gebyr, lisensar o.l , Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar , Internkjøp fellesutgifter , Internkjøp IKT , Meirverdiavgift som gjev rett til momskomp , Fordelte utgifter/internsal , Refusjon Nav ,00 o Kompensasjon mva Driftsrekneskapen , Internsal , Sum Løns-og personalavdeling , Løn til ekstrahjelp , Arbeidsgjevaravgift , Matvarer , Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenester ,00 o Avgifter, gebyr, lisensar o.l , Kjøp av tenester frå andre (private) , Meirverdiavgift som gjev rett til momskomp ,50 o Anna sal av varer, tenester, gebyr u. avg. m/opdg , Kompensasjon mva Driftsrekneskapen , Refusjon frå andre (private) m/opdg , Sum Diverse fellesutgifter , Godtgjersle folkevalde , Arbeidsgjevaravgift , Kontormateriell , Opplæring, kurs/seminar , Utgift/godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl , Andre oppgåvepliktige godtgjersler , Meirverdiavgift som gjev rett til momskomp , Kompensasjon mva Driftsrekneskapen ' , Sum Overformynderiet 0, Godtgjersle folkevalde , Arbeidsgjevaravgift , Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl , Transport og drift av eigne/leigde transportmiddel , Refusjon av utlegg til skyss/transport , Meirverdiavgift som gjev rett til momskomp , Kompensasjon mva Driftsrekneskapen , Sum Eigedomskattenemd , Godtgjersle folkevalde , Arbeidsgjevaravgift , Opplæring, kurs/seminar , Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl , Transport og drift av eigne/leigde transportmiddel , Refusjon av utlegg til skyss/transport , Meirverdiavgift som gjev rett til momskomp , Kompensasjon mva Driftsrekneskapen , Sum Eldreråd 2 014, Side 6

7 Driftsrekneskapen 2011 Konto Konto(T) Ansv. Teneste Stad Prosj. RekneskapJustert 2011 budsjett Transport og drift av eigne/leigde transportmiddel , Meirverdiavgift som gjev rett til momskomp , Avsetnader til bundne fond , Kompensasjon mva Driftsrekneskapen , Refusjon frå fylkeskommunar m/opdg , Sum Aktivitetstilbod bom og unge 0, Overføringar til andre (private) Sum Aktivisering/støttetenester eldre og funksjonshem , , Meirverdiavgift som gjev rett til momskomp Overføringar til andre (private) Avsetnader til bundne fond Kompensasjon mva Driftsrekneskapen Overføringar frå fylkeskommunar Sum Tenester utanfor ordinært kommunalt ansvarsområde , , , , , , Overføringar til andre (private) Sum Bustadbyggjing og fysiske bumiljøtiltak , , Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenester , Opplæring, kurs/seminar , Utgift/godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl , Transport og drift av eigne/leigde transportmiddel , Kjøp av tenester frå andre (private) , Overføringar til kommunar , Overføringar til andre (private) , Avsetnader til bundne fond , Overføringar til investeringsrekneskapet , Refusjon frå fylkeskommunar m/opdg , Kjøp av tenester frå andre (private) , Bruk av bundne driftsfond , Sum Tilrettelegging og bistand for næringslivet 0, Fast løn Gruppeliv- og ulukkesforsikring Arbeidsgjevaravgift Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenester Telefon Energi Forsikringar og utgifter til vakthald og sikring Avgifter, gebyr, lisensar o.l Vedlikehald og byggetenester Meirverdiavgift som gjev rett til momskomp Overføringar til fylkeskommunar Avskrivningar Kompensasjon mva Driftsrekneskapen Refusjon frå fylkeskommunar m/opdg Overføringar frå fylkeskommunar Sum Samferdsleverksemder/transporttiltak , , , , , , , , , , , , , , , , Fast løn Fast løn - avtalefesta tillegg Fast løn lærarar - avtalefesta tillegg Løn til vikarar Løn til ekstrahjelp Pensjonsinnskot - KLP Gruppeliv- og ulukkesforsikring Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Telefon Datakommunikasjon/internett Porto og frankering Annonse, reklame og informasjon , , ,00 0 0, , , , , , , , , ,00 0 Side 7

8 Driftsrekneskapen 2011 Konto Konto(T) Ansv. Teneste Stad Prosj. RekneskapJustert 2011 budsjett Opplæring, kurs/seminar , Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl , Transport og drift av eigne/leigde transportmiddel , Energi , Forsikringar og utgifter til vakthald og sikring , Avgifter, gebyr, lisensar o.l , Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar , Inventar og utstyr , Andre tenester (som inngår i eigenproduksjon) , Internkjøp IKT , Kjøp av tenester frå fylkeskommunar , Meirverdiavgift som gjev rett til momskomp , Sal av varer, tenester, gebyr , Sjukelønsrefusjon frå folketrygda , Kompensasjon mva Driftsrekneskapen , Refusjon frå fylkeskommunar m/opdg , Sum Bibliotek , Energi , Forsikringar og utgifter til vakthald og sikring , Meirverdiavgift som gjev rett til momskomp , Overføringar til andre (private) , Avskrivningar , Kompensasjon mva Driftsrekneskapen , Sum Museum , Overføringar til andre (private) , Sum Idrett og tilskot til andre sine idrettsanlegg , Fast løn , Pensjonsinnskot - KLP , Gruppeliv- og ulukkesforsikring , Arbeidsgjevaravgift , Kontormateriell , Matvarer , Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenester , Telefon , Annonse, reklame og informasjon , Opplæring, kurs/seminar , Utgiftjgodtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl , Transport og drift av eigne/leigde transportmiddel , Refusjon av utlegg til skyss/transport , Forsikringar og utgifter til vakthald og sikring , Leige av lokale og grunn , Avgifter, gebyr, lisensar o.l , Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar , Vedlikehald og byggetenester , Internkjøp fellesutgifter , Internkjøp IKT , Meirverdiavgift som gjev rett til momskomp , Overføringar til andre (private) , Sjukelønsrefusjon frå folketrygda , Kompensasjon mva Driftsrekneskapen , Refusjon frå andre (private) m/opdg , Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenester , Meirverdiavgift som gjev rett til momskomp , Avsetnader til bundne fond , Anna sal av varer, tenester, gebyr u. avg. m/opdg , Sal av varer, tenester, gebyr , Fordelte utgifter/internsal , Kompensasjon mva Driftsrekneskapen , Fast løn , Løn til ekstrahjelp , Pensjonsinnskot - KLP , Side 8

9 Driftsrekneskapen 2011 Konto Konto(T) Ansv. Teneste Stad Prosj. RekneskapJustert 2011budsjett Gruppeliv- og ulukkesforsikring , Arbeidsgjevaravgift , Kontormateriell , Matvarer , Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenester , Telefon , Datakommunikasjon/internett , Annonse, reklame og informasjon , Representasjon , Opplæring, kurs/seminar , Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl , Transport og drift av eigne/leigde transportmiddel , Refusjon av utlegg til skyss/transport , Energi , Leige av lokale og grunn , Avgifter, gebyr, lisensar o.l , Vedlikehald og byggetenester , Serviceavtaler, reparasjonar, vaktmeistertenester , Andre tenester (som inngår i eigenproduksjon) , Internkjøp fellesutgifter , Internkjøp IKT , Meirverdiavgift som gjev rett til momskomp , Overføringar til andre (private) , Avsetnader til bundne fond , Overføringar til investeringsrekneskapet , Billettinntekter m/opdg , Billettinntekter , Sjukelønsrefusjon frå folketrygda , Kompensasjon mva Driftsrekneskapen , Refusjon frå andre (private) m/opdg , Overføringar frå fylkeskommunar , Anna løn og trekkpliktig godtgjersle , Arbeidsgjevaravgift , Matvarer , Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenester , Annonse, reklame og informasjon , lotellopphald opplæring/kurs løn , Utgiftlgodtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl , Transport og drift av eigne/leigde transportmiddel , Refusjon av utlegg til skyss/transport , Kjøp av tenester frå andre (private) , Meirverdiavgift som gjev rett til momskomp , Overføringar til andre (private) , Kompensasjon mva Driftsrekneskapen , Overføringar frå fylkeskommunar , Bruk av bundne driftsfond , Fast løn , Pensjonsinnskot - KLP , Arbeidsgjevaravgift , Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenester , Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl , Meirverdiavgift som gjev rett til momskomp , Overføringar til andre (private) , Refusjon frå staten , Kompensasjon mva Driftsrekneskapen , Refusjon frå fylkeskommunar m/opdg , Bruk av bundne driftsfond , Sum Andre kulturakt&tilskot til andre sine kulturbygg , Internkjøp Overføringar til andre (private) Sum Den norske kyrkja , , , Overføringar til andre (private) , Side 9

10 Driftsrekneskapen 2011 Konto Konto(T) Ansv. Teneste Stad Prosj. RekneskapJustert 2011budsjett Sum Andre religiøse føremål , Sum Rådmann , Løn til ekstrahjelp , Arbeidsgjevaravgift , Kjøp av tenester frå andre (private) , Bruk av bundne driftsfond , Løn til ekstrahjelp , Kontormateriell , Faglitteratur , Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenester , Opplæring, kurs/seminar , Utgiftlgodtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl , Transport og drift av eigne/leigde transportmiddel , Refusjon av utlegg til skyss/transport , Kjøp av tenester frå kommunar , Kjøp av tenester frå andre (private) , Meirverdiavgift som gjev rett til momskomp , Overføringar til kommunar , Refusjon frå staten , Kompensasjon mva Driftsrekneskapen , Bruk av bundne driftsfond , Sum Førskule , Løn til ekstrahjelp , Arbeidsgjevaravgift , Transport og drift av eigne/leigde transportmiddel , Refusjon av utlegg til skyss/transport , Andre tenester (som inngår i eigenproduksjon) , Internkjøp , Kjøp av tenester frå kommunar , Kjøp av tenester frå andre (private) , Meirverdiavgift som gjev rett til momskomp , Kompensasjon mva Driftsrekneskapen , Refusjon frå andre (private) m/opdg , Løn til ekstrahjelp , Arbeidsgjevaravgift , Kontormateriell , Faglitteratur , Matvarer , Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenester , Telefon , Datakommunikasjon/internett , Opplæring, kurs/seminar , Hotellopphald opplæring/kurs løn , Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl , Transport og drift av eigne/leigde transportmiddel , Refusjon av utlegg til skyss/transport , Leige av lokale og grunn , Avgifter, gebyr, lisensar o.l , Lisensar , Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar , Kjøp av tenester frå kommunar , Meirverdiavgift som gjev rett til momskomp , Overføringar til kommunar , Fråfalne -/ Innbet. av tidl. års fråfalne krav , Fordelte utgifter/internsal , Refusjon frå staten , Kompensasjon mva Driftsrekneskapen , Refusjon frå kommunar , Refusjon frå andre (private) m/opdg , Internsal , Bruk av bundne driftsfond ,39 0 Side 10

11 Driftsrekneskapen 2011 Konto Konto(T) Ansv. Teneste Stad Prosj. Rekneskap Justert 2011 budsjett Kjøp av tenester frå andre (private) , Bruk av bundne driftsfond , Sum Grunnskule , Fast løn , Pensjonsinnskot - KLP , Gruppeliv- og ulukkesforsikring , Arbeidsgjevaravgift , Kontormateriell , Undervisningsmateriell , Lærebøker , Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenester , Telefon , Annonse, reklame og informasjon , Opplæring, kurs/seminar , Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl , Transport og drift av eigne/leigde transportmiddel , Refusjon av utlegg til skyss/transport , Forsikringar og utgifter til vakthald og sikring , Leige av lokale og grunn , Avgifter, gebyr, lisensar o.l , Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar , Internkjøp fellesutgifter , Internkjøp IKT , Kjøp av tenester frå kommunar , Meirverdiavgift som gjev rett til momskomp , Sjukelønsrefusjon frå folketrygda , Kompensasjon mva Driftsrekneskapen , Refusjon frå kommunar , Refusjon frå kommunar , Refusjon frå kommunar , Sum PPT - grunnskule , Fast løn , Pensjonsinnskot - KLP , Gruppeliv- og ulukkesforsikring , Arbeidsgjevaravgift , Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl , Refusjon frå staten , Refusjon frå fylkeskommunar m/opdg , Sum Styrka tilbod til førskuleborn , Fast løn , Pensjonsinnskot - KLP , Gruppeliv- og ulukkesforsikring , Arbeidsgjevaravgift , Leige av lokale og grunn , Festeavgift , Internkjøp fellesutgifter , Internkjøp IKT , Kjøp av tenester frå kommunar , Sjukelønsrefusjon frå folketrygda , Sum PPT- barnehage , Fast løn , Pensjonsinnskot - KLP , Arbeidsgjevaravgift , Leige av lokale og grunn , Internkjøp fellesutgifter , Internkjøp IKT , Kjøp av tenester frå kommunar , Sjukelønsrefusjon frå folketrygda , Sum PPT- vaksenopplæring , Side 11

12 Driftsrekneskapen 2011 Konto Konto(T) Ansv. Teneste Stad Prosj. RekneskapJustert 2011budsjett Løn til ekstrahjelp , Anna løn og trekkpliktig godtgjersle , Arbeidsgjevaravgift , Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl , Transport og drift av eigne/leigde transportmiddel , Meirverdiavgift som gjev rett til momskomp , Kompensasjon mva Driftsrekneskapen , Refusjon frå fylkeskommunar m/opdg , Sum Skuleskyss , Fast løn , Fast løn - avtalefesta tillegg , Løn til vikarar , Løn til ekstrahjelp , Overtidsløn , Pensjonsinnskot- SPK , Pensjonsinnskot - KLP , Gruppeliv- og ulukkesforsikring , Arbeidsgjevaravgift , Kontormateriell , Undervisningsmateriell , Datakommunikasjon/internett , Porto og frankering , Opplæring, kurs/seminar , Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl , Transport og drift av eigne/leigde transportmiddel , Forsikringar og utgifter til vakthald og sikring , Avgifter, gebyr, lisensar o.l , Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar , Materiale til vedlikehald , Meirverdiavgift som gjev rett til momskomp , Brukarbetaling for kommunale tenester m/opdg , Anna sal av varer, tenester, gebyr u. avg. m/opdg , Sjukelønsrefusjon frå folketrygda , Kompensasjon mva Driftsrekneskapen , Sum Musikkskule , Sum Leiar oppvekst , Fast løn , Løn til vikarar , Løn til ekstrahjelp , Overtidsløn , Anna løn og trekkpliktig godtgjersle , Pensjonsinnskot - KLP , Gruppeliv- og ulukkesforsikring , Arbeidsgjevaravgift , Kontormateriell , Undervisningsmateriell - fritt skulemateriell , Matvarer , Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenester , Arbeidskle , Telefon , Datakommunikasjon/internett , Porto og frankering , Annonse, reklame og informasjon , Opplæring, kurs/seminar , Utgiftlgodtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl , Transport og drift av eigne/leigde transportmiddel , Refusjon av utlegg til skyss/transport ,07 o Elevtransport , Forsikringar og utgifter til vakthald og sikring , Avgifter, gebyr, lisensar o.l , Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar , Side 12

13 Driftsrekneskapen 2011 Konto Konto(T) Ansv. Teneste Stad Prosj. RekneskapJustert 2011 budsjett Vedlikehald inventar og utstyr , Serviceavtaler, reparasjonar, vaktmeistertenester , Meirverdiavgift som gjev rett til momskomp , Brukarbetaling for kommunale tenester m/opdg , Anna sal av varer, tenester, gebyr u. avg. m/opdg , Refusjon frå staten , Sjukelønsrefusjon frå folketrygda , Refusjon fødselspengar , Kompensasjon mva Driftsrekneskapen , Sum Førskule , Fast løn , Fast løn - avtalefesta tillegg , Fast løn lærarar , Fast løn lærarar - avtalefesta tillegg , Løn til vikarar , Løn til ekstrahjelp , Avtalefesta tillegg - ekstrahjelp , Overtidsløn , Anna løn og trekkpliktig godtgjersle , Godtgjersle folkevalde , Pensjonsinnskot- SPK , Pensjonsinnskot - KLP , Gruppeliv- og ulukkesforsikring , Arbeidsgjevaravgift , Kontormateriell , Arbeidsmateriell - forming , Arbeidsmateriell - skulekjøken , Undervisningsmateriell - fritt skulemateriell , Bøker til skulebibliotek , Matvarer , Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenester , Arbeidskle , Telefon , Datakommunikasjon/internett , Porto og frankering , Annonse, reklame og informasjon , Representasjon , Opplæring, kurs/seminar , Utgiftigodtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl , Transport og drift av eigne/leigde transportmiddel , Refusjon av utlegg til skyss/transport , Elevtransport , Forsikringar og utgifter til vakthald og sikring , Avgifter, gebyr, lisensar o.l , Kjøp og fmansiell leasing av driftsmidlar , Vedlikehald inventar og utstyr , Serviceavtaler, reparasjonar, vaktmeistertenester , Andre tenester (som inngår i eigenproduksjon) , Internkjøp IKT , Kjøp av tenester frå andre (private) , Meirverdlavgift som gjev rett til momskomp , Tap på krav , Avskrivningar , Refusjon frå staten , Sjukelønsrefusjon frå folketrygda , Refusjon fødselspengar , Kompensasjon mva Driftsrekneskapen , Refusjon frå fylkeskommunar m/opdg , Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenester , Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl , Elevtransport , Meirverdiavgift som gjev rett til momskomp , Avsetnader til bundne fond ,00 0 Side 13

14 Driftsrekneskapen 2011 Konto Konto(T) Ansv. Teneste Stad Prosj. RekneskapJustert 2011budsjett Kompensasjon mva Driftsrekneskapen , Refusjon frå fylkeskommunar m/opdg , Bruk av bundne driftsfond , Transport og drift av eigne/leigde transportmiddel , Overføringar frå andre (private) , Arbeidsgjevaravgift , Kontormateriell , Leikar - undervisning , Matvarer , Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenester , Opplæring, kurs/seminar , Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl , Transport og drift av eigne/leigde transportmiddel , Refusjon av utlegg til skyss/transport , Meirverdiavgift som gjev rett til momskomp , Refusjon frå staten , Kompensasjon mva Driftsrekneskapen , Bruk av bundne driftsfond , Sum Grunnskule , Fast løn , Løn til vikarar , Anna løn og trekkpliktig godtgjersle , Pensjonsinnskot - KLP , Gruppeliv- og ulukkesforsikring , Arbeidsgjevaravgift , Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenester , Annonse, reklame og informasjon , Opplæring, kurs/seminar , Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl , Uniformsgodtgjersle skattefri , Transport og drift av eigne/leigde transportmiddel , Elevtransport , Forsikringar og utgifter til vakthald og sikring , Serviceavtaler, reparasjonar, vaktmeistertenester , Meirverdiavgift som gjev rett til momskomp , Brukarbetaling for kommunale tenester m/opdg , Anna sal av varer, tenester, gebyr u. avg. m/opdg , Kompensasjon mva Driftsrekneskapen , Sum Skulefritidstilbod , Sum Rektor Brekke skule , Fast løn , Løn til vikarar , Løn til ekstrahjelp , Overtidsløn , Anna løn og trekkpliktig godtgjersle ,09 o Pensjonsinnskot - KLP , Gruppeliv- og ulukkesforsikring , Arbeidsgjevaravgift , Kontormateriell , Matvarer , Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenester , Arbeidskle , Telefon , Porto og frankering , Annonse, reklame og informasjon , Opplæring, kurs/seminar , Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl , Transport og drift av eigne/leigde transportmiddel , Refusjon av utlegg til skyss/transport ,20 o Elevtransport , Forsikringar og utgifter til vakthald og sikring , Side 14

15 2011 Konto Konto(T) Ansv. Teneste Stad Prosj Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar Inventar og utstyr Vedlikehald inventar og utstyr Serviceavtaler, reparasjonar, vaktmeistertenester Materiale til vedlikehald Meirverdiavgift som gjev rett til momskomp Brukarbetaling for kommunale tenester m/opdg Anna sal av varer, tenester, gebyr u. avg. m/opdg Refusjon Nav Sjukelønsrefusjon frå folketrygda Kompensasjon mva Driftsrekneskapen Sum Førskule Driftsrekneskapen 2011 RekneskapJustert budsjett , , , ,63 0 0, , , , , , , , Fast løn , Fast løn lærarar , Fast løn lærarar - avtalefesta tillegg , Løn til vikarar , Løn til ekstrahjelp , Overtidsløn , Pensjonsinnskot- SPK , Pensjonsinnskot - KLP , Gruppeliv- og ulukkesforsikring , Arbeidsgjevaravgift , Kontormateriell , Faglitteratur , Arbeidsmateriell - forming , Arbeidsmateriell - skulekjøken , Undervisningsmateriell - fritt skulemateriell , Bøker til skulebibliotek , Matvarer , Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenester , Utgifter, ikkje oppgåvepliktige (løn) , Forbruksmateriell , Arbeidskle , Telefon , Datakommunikasjon/internett , Porto og frankering , Annonse, reklame og informasjon , Representasjon , Opplæring, kurs/seminar , Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg,pl , Transport og drift av eigne/leigde transportmiddel , Ekstraskyss , Refusjon av utlegg til skyss/transport , Elevtransport , Forsikringar og utgifter til vakthald og sikring , Avgifter, gebyr, lisensar o.l , Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar , Inventar og utstyr , Vedlikehald inventar og utstyr , Serviceavtaler, reparasjonar, vaktmeistertenester , Andre tenester (som inngår i eigenproduksjon) , Internkjøp IKT , Kjøp av tenester frå kommunar , Kjøp av tenester frå andre (private) , Meirverdiavgift som gjev rett til momskomp , Avskrivningar , Refusjon frå staten , Sjukelønsrefusjon frå folketrygda , Kompensasjon mva Driftsrekneskapen , Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenester , Meirverdiavgift som gjev rett til momskomp , Avsetnader til bundne fond , Kompensasjon mva Driftsrekneskapen ,48 0 Side 15

16 Driftsrekneskapen 2011 Konto Konto(T) Ansv. Teneste Stad Prosj. Rekneskap Justert 2011 budsjett Refusjon frå fylkeskommunar m/opdg , Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenester , Opplæring, kurs/seminar , Elevtransport , Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar , Meirverdiavgift som gjev rett til momskomp , Avsetnader til bundne fond , Kompensasjon mva Driftsrekneskapen , Refusjon frå andre (private) m/opdg , Overføringar frå andre (private) ,83 o Bruk av bundne driftsfond , Løn til vikarar , Løn til ekstrahjelp , Pensjonsinnskot - KLP , Arbeidsgjevaravgift , Bøker til skulebibliotek , Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenester , Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl , Transport og drift av eigne/leigde transportmiddel , Inventar og utstyr ,00 o Meirverdiavgift som gjev rett til momskomp , Avsetnader til bundne fond ,51 o Refusjon frå staten , Kompensasjon mva Driftsrekneskapen ,60 o Bruk av bundne driftsfond , Løn til ekstrahjelp , Opplæring, kurs/seminar , Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl , Transport og drift av eigne/leigde transportmiddel , Meirverdiavgift som gjev rett til momskomp , Avsetnader til bundne fond , Refusjon frå staten , Kompensasjon mva Driftsrekneskapen ,22 o Bruk av bundne driftsfond , Inventar og utstyr , Meirverdiavgift som gjev rett til momskomp ,82 o Kompensasjon mva Driftsrekneskapen , Bruk av bundne driftsfond ,28 o Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar , Inventar og utstyr , Meirverdiavgift som gjev rett til momskomp , Kompensasjon mva Driftsrekneskapen , Bruk av bundne driftsfond , Sum Grunnskule , Fast løn Løn til vikarar Løn til ekstrahjelp Pensjonsinnskot - KLP Gruppeliv- og ulukkesforsikring Arbeidsgjevaravgift Matvarer Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenester Arbeidskle Opplæring, kurs/seminar Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl Transport og drift av eigne/leigde transportmiddel Elevtransport Forsikringar og utgifter til vakthald og sikring Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar Inventar og utstyr Serviceavtaler, reparasjonar, vaktmeistertenester Meirverdiavgift som gjev rett til momskomp Brukarbetaling for kommunale tenester m/opdg , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Side 16

17 Driftsrekneskapen 2011 Konto Konto(T) Ansv. Teneste Stad Prosj. Rekneskap Justert 2011 budsjett Anna sal av varer, tenester, gebyr u. avg. m/opdg , Sjukelønsrefusjon frå folketrygda ,00 o Kompensasjon mva Driftsrekneskapen , Sum Skulefritidstilbod , Sum Rektor Byrknes skule , Fast løn , Fast løn lærarar , Fast løn lærarar - avtalefesta tillegg , Løn til vikarar , Løn til ekstrahjelp , Overtidsløn , Anna løn og trekkpliktig godtgjersle , Telefongodtgjersle , Pensjonsinnskot- SPK , Pensjonsinnskot - KLP , Gruppeliv- og ulukkesforsikring , Arbeidsgjevaravgift , Kontormateriell , Kopieringsmateriell , Lærebøker , Leikar - undervisning , Arbeidsmateriell - forming , Arbeidsmateriell - skulekjøken , Undervisningsmateriell - fritt skulemateriell , Bøker til skulebibliotek , Matvarer , Skulefrukt ,05 o Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenester , Forbruksmateriell - reingjering , Arbeidskle , Telefon , Datakommunikasjon/internett , Porto og frankering , Annonse, reklame og informasjon , Representasjon , Opplæring, kurs/seminar , Utgift/godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl , Transport og drift av eigne/leigde transportmiddel , Ekstraskyss , Refusjon av utlegg til skyss/transport ,90 o Elevtransport , Forsikringar og utgifter til vakthald og sikring , Avgifter, gebyr, lisensar o.l , Lisensar , Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar , Inventar og utstyr , Vedlikehald og byggetenester , Serviceavtaler, reparasjonar, vaktmeistertenester , Reparasjon av utstyr , Andre tenester (som inngår i eigenproduksjon) , Internkjøp IKT , Kjøp av tenester frå kommunar , Kjøp av tenester frå andre (private) , Meirverdiavgift som gjev rett til momskomp , Tap på krav , Avskrivningar , Anna sal av varer, tenester, gebyr u, avg. m/opdg , Fordelte utgifter/internsal , Refusjon frå staten , Sjukelønsrefusjon frå folketrygda , Refusjon fødselspengar , Kompensasjon mva Driftsrekneskapen , Side 17

18 Konto Konto(T) Ansv. Teneste Stad Prosj. RekneskapJustert Driftsrekneskapen budsjett Refusjon frå kornmunar , Refusjon frå andre (private) m/opdg , Løn til ekstrahjelp , Pensjonsinnskot - KLP , Arbeidsgjevaravgift , Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenester , Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar , Meirverdiavgift som gjev rett til momskomp , Kompensasjon mva Driftsrekneskapen , Refusjon frå andre (private) m/opdg , Bruk av bundne driftsfond , Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenester , Ekstraskyss , Elevtransport , Meirverdiavgift som gjev rett til momskomp , Avsetnader til bundne fond ,00 o Refusjon frå staten , Kompensasjon mva Driftsrekneskapen , Refusjon frå fylkeskommunar m/opdg , Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenester , Elevtransport , Meirverdiavgift som gjev rett til momskomp , Avsetnader til bundne fond , Kompensasjon mva Driftsrekneskapen , Refusjon frå andre (private) m/opdg , Overføringar frå andre (private) , Utgiftlgodtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl , Refusjon frå andre (private) m/opdg , Fast løn ,28 o Løn til vikarar , Løn til ekstrahjelp , Pensjonsinnskot- SPK , Pensjonsinnskot - KLP , Arbeidsgjevaravgift , Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenester , Opplæring, kurs/seminar , Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl , Transport og drift av eigne/leigde transportmiddel , Refusjon av utlegg til skyss/transport , Meirverdiavgift som gjev rett til momskomp , Refusjon frå staten , Kompensasjon mva Driftsrekneskapen , Bruk av bundne driftsfond , Løn til ekstrahjelp , Pensjonsinnskot - KLP , Arbeidsgjevaravgift , Arbeidsmateriell - skulekjøken , Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenester , Opplæring, kurs/seminar , Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl , Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar , Meirverdiavgift som gjev rett til momskomp , Avsetnader til bundne fond , Anna sal av varer, tenester, gebyr u. avg. m/opdg , Refusjon frå staten , Kompensasjon mva Driftsrekneskapen , Refusjon fra andre (private) m/opdg , Sum Grunnskule , Fast løn lærarar , Pensjonsinnskot- SPK , Arbeidsgjevaravgift , Lærebøker , Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl , Side 18

19 Driftsrekneskapen 2011 Konto Konto(T) Ansv. Teneste Stad Prosj. Rekneskap Justert 2011 budsjett Transport og drift av eigne/leigde transportmiddel , Kjøp og finansiell leasing av driftsmkilar , Kjøp av tenester frå andre (private) , Meirverdiavgift som gjev rett til momskomp , Sjukelønsrefusjon frå folketrygda , Kompensasjon mva Driftsrekneskapen , Sum Vaksenopplæring , Fast løn , Fast løn lærarar , Pensjonsinnskot- SPK , Arbeidsgjevaravgift , Kontormateriell , Lærebøker , Undervisningsmateriell - fritt skulemateriell , Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenester , Annonse, reklame og informasjon , Opplæring, kurs/seminar , Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl , Transport og drift av eigne/leigde transportmiddel , Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar , Inventar og utstyr , Kjøp av tenester frå kommunar , Meirverdiavgift som gjev rett til momskomp , Brukarbetaling for kommunale tenester m/opdg , Anna sal av varer, tenester, gebyr u. avg. m/opdg , Refusjon frå staten , Kompensasjon mva Driftsrekneskapen , Refusjon frå kommunar , Sum Opplæring framandspråklege , Fast løn , Løn til vikarar , Pensjonsinnskot - KLP , Gruppeliv- og ulukkesforsikring , Arbeidsgjevaravgift , Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenester , Annonse, reklame og informasjon , Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar , Serviceavtaler, reparasjonar, vaktmeistertenester , Meirverdiavgift som gjev rett til momskomp , Tap på krav , Brukarbetaling for kommunale tenester m/opdg , Sjukelønsrefusjon frå folketrygda , Kompensasjon mva Driftsrekneskapen , Sum Skulefritidstilbod 8 665, Sum Rektor Dalsøyra skule , Fast løn , Fast løn lærarar , Fast løn lærarar - avtalefesta tillegg , Løn til vikarar , Løn til ekstrahjelp , Overtidsløn , Godtgjersle folkevalde , Pensjonsinnskot- SPK , Pensjonsinnskot - KLP , Gruppeliv- og ulukkesforsikring , Arbeidsgjevaravgift , Kontormateriell , Leikar - undervisning , Arbeidsmateriell - forming , Arbeidsmateriell - skulekjøken , Side 19

20 Konto Konto(T) Ansv. Teneste Stad Prosj Undervisningsmateriell - fritt skulemateriell Bøker til skulebibliotek Matvarer Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenester Utgifter, ikkje oppgåvepliktige (løn) Forbruksmateriell - reingjering Velferdstiltak tilsette Telefon Datakommunikasjon/internett Porto og frankering Annonse, reklame og informasjon Opplæring, kurs/seminar Hotellopphald opplæring/kurs løn Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl Transport og drift av eigne/leigde transportmiddel Ekstraskyss Refusjon av utlegg til skyss/transport Elevtransport Forsikringar og utgifter til vakthald og sikring Avgifter, gebyr, lisensar o.l Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar Vedlikehald inventar og utstyr Serviceavtaler, reparasjonar, vaktmeistertenester Andre tenester (som inngår i eigenproduksjon) Internkjøp IKT Kjøp av tenester frå kommunar Kjøp av tenester frå andre (private) Meirverdiavgift som gjev rett til momskomp Avskrivningar Brukarbetaling for kommunale tenester m/opdg Refusjon frå staten Refusjon Nav Sjukelønsrefusjon frå folketrygda Refusjon fødselspengar Kompensasjon mva Driftsrekneskapen Refusjon frå fylkeskommunar m/opdg Refusjon frå kommunar Refusjon frå andre (private) m/opdg Driftsrekneskapen 2011 RekneskapJustert 2011budsjett , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,65 0 0, , , , ,00 0 0, , , , , , , , Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenester , Utgift/godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl , Elevtransport , Meirverdiavgift som gjev rett til momskomp , Avsetnader til bundne fond , Kompensasjon mva Driftsrekneskapen , Refusjon frå fylkeskommunar m/opdg , Bruk av bundne driftsfond , Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenester , Refusjon frå andre (private) m/opdg , Løn til vikarar , Løn til ekstrahjelp , Pensjonsinnskot- SPK , Arbeidsgjevaravgift , Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenester , Opplæring, kurs/seminar , Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl , Transport og drift av eigne/leigde transportmiddel , Meirverdiavgift som gjev rett til momskomp , Refusjon frå staten , Kompensasjon mva Driftsrekneskapen , Bruk av bundne driftsfond , Sum Grunnskule , Fast løn Løn til vikarar , , Side 20

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST GODTGJERSLE FOLKEVALDE 10811 GODTGJERSLE ORDFØRAR/VARAORDFØRAR

Detaljer

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100 1000 Politisk leiing 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval 10107 Lønsavsetjing (11 522) 10803 Møtegodtgjersle 476 362 394 000 480 000 10804 Tapt arbeidsforteneste 71 574 70 700 70 000 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring

Detaljer

Investeringsrekneskapen 2013 - Naustdal kommune Prosjekt Teneste/Konto Rekneskap 12 Budsjett 13 1000 Naustdal kyrkjegard. Reidskapshus, 2010 39000 Den norske kyrkja 2302 Byggetenester 292 357,60 21 698

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11.

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 08:51 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 3.372 0 0 0 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 622.626

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr

Rekneskapsutskrift pr Bruker: 18SVEFEI Klokken: 14:53 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 495.261 662.600 75 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Årsbudsjett 2014 - drift

Årsbudsjett 2014 - drift Bruker: 18SVEFEI Klokken: 09:55 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 0 0 2.275 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 669.000

Detaljer

REKNESKAP FOR ÅRET 2013

REKNESKAP FOR ÅRET 2013 Den norske kyrkja ULSTEIN SOKN REKNESKAP FOR ÅRET 2013 Godkjent av Ulstein kyrkjelege fellesråd i sak 2014/11 19.03.2014 Godkjent av Søre Sunnmøre kommunerevisjon 19.3.2014 RESULTATREKNESKAP 2013 FOR ULSTEIN

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 HOVUDOVERSIKT PÅ KONTONIVÅ 2008 Tabellen viser på kontonivå kva som ligg i kvart LN-nummer i hovudoversikta i årsrekneskapen. Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 LN03 Brukarbetalingar 16000 Brukarbetaling

Detaljer

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune 27. januar Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune Kontonr ERV ERV-Suldal 100 Kontormateriell 010000 Kontormateriell 010010 Kopiering/trykking 010040 Kartverk 105 Undervisningmateriell

Detaljer

FØRDE KOMMUNE ÅRSBUDSJETT Vedteke i Bystyret

FØRDE KOMMUNE ÅRSBUDSJETT Vedteke i Bystyret FØRDE KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2010 Vedteke i Bystyret 17.12.09 MØTEBOK (HANDSAMING I BYSTYRET 17.12.09) HOVUDOVERSIKT FØRDE KOMMUNE Budsjettskjema 1A - drift Budsjett 2009 Rev bud- 2008 Rekn

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

3 Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) (2016) - År/Periode Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

3 Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) (2016) - År/Periode Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Grp. Prosjek: 100 Administrasjon 10100 Fastlønn 1.560.601 1.680.485-120 10300 Lønn til ekstrahjelp 49.004 0 49 10500 Annen lønn og trekkpliktige

Detaljer

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Fitjar Budsjettrapport: Fitjar: * Rådmannen sitt framlegg. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Fitjar Budsjettrapport: Fitjar: * Rådmannen sitt framlegg. Budsjett 2013 Budsjett 2014 1000 Formannskap 1000 Folkevalde,politisk komit/utval 1.10505 Honorar/stipend tr.pl. 1.10507 Køyregodtgjerdsle trekkpliktig 1.10803 Møtegodtgjersle 1.10804 Tapt arbeidsforteneste 1.11008 Faglitteratur

Detaljer

SEKOM-sekretariat Styret for SEKOM-sekretariat

SEKOM-sekretariat Styret for SEKOM-sekretariat SEKOM-sekretariat Styret for SEKOM-sekretariat MØTEBOK Møtedato: 30.09.2015 Møtetid: Kl. 11:00 12:00 Møtestad: Førde rådhus, møterom Anga (4. etasje) Faste medlemar Møtte Forfall Merknader 1 Reidar Fristad,

Detaljer

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.492.826 2.532.700 2.674.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD -24.000 0 0 1090 KLP 413.139 435.600 521.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT

Detaljer

ØKONOMIPLAN VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 2015 TAL Kommunestyrets vedtak KOM 94/14

ØKONOMIPLAN VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 2015 TAL Kommunestyrets vedtak KOM 94/14 ØKONOMIPLAN 2015 2018 VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 2015 TAL Kommunestyrets vedtak KOM 94/14 Innhold Drift... 3 skjema 1A... 3 Hovudoversikt drift... 4 skjema 1B... 5 Alle detaljer drift... 6 Investering...

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

Detaljer

SAK 01/13 REKNESKAP 2012

SAK 01/13 REKNESKAP 2012 SAK 01/13 REKNESKAP 2012 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2012. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 Arena Endelig Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 610 661000 101010 Næring, plan og forvaltning NPF, administrasjon Fast lønn andre 4,604,000 4,723,000 200,000 4,923,000 103020

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar

Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar Fitjar Kyrkjelege Fellesråd 2018 Fitjar sokneråd Teneste 0410 0421 0422 0423 0430 0440 0441 0442 0443 Kontogruppe Rekneskap 2018 Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

SAK 02/15 REKNESKAP 2014

SAK 02/15 REKNESKAP 2014 SAK 02/15 REKNESKAP 2014 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2014. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar

Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar Fitjar Kyrkjelege Fellesråd 2017 Fitjar sokneråd Teneste 0410 0421 0422 0423 0430 0440 0441 0442 0443 Kontogruppe Rekneskap 2015 2016 2017 Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring

Detaljer

Kyrkjeleg administrasjon Budsjett 2017 Budsjett 2018

Kyrkjeleg administrasjon Budsjett 2017 Budsjett 2018 Kyrkjeleg administrasjon 2017 2018 2017 2016 Rekneskap 2015 10100 Løn i faste stillingar 470000 260000 260000 244426 10300 Løn ekstrahjelp 15657 10500 Godtgjerdsle tillitsvalde 30000 30000 30000 10803

Detaljer

2017 Budsjett Austrheim sokn. Buds(end) Buds(end) Merknad

2017 Budsjett Austrheim sokn. Buds(end) Buds(end) Merknad 2017 Budsjett Austrheim sokn Ansvar: Tjeneste: Buds(end) Buds(end) Merknad 2017 2016 100 Soknet 089 Finansieringstransaksjoner 1500 Renteutgifter 90 000 120000 Renter kyrkjevindu og gravplass 1510 Avdrag

Detaljer

kr 715 pr. time kr 650 pr. time kr 715 pr. time 650 pr. time

kr 715 pr. time kr 650 pr. time kr 715 pr. time 650 pr. time Nord- Sør- Badeland Representantskapssak 30/17 FB-sak nr.4 /17 - Representantskapsmøte 25. oktober 2017 BILLETTPRISER OG ÅPNINGSTIDER I 2018 Vedlegg Ingen Bakgrunn: Billettpriser 2018 Det foreslås en økning

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 202 Grunnskole 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 0 0 0 Grunnskole 4 228 0 0 0 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0

Detaljer

-7 684-23 250-29 500 inntekter -7 684-23 250-29 500 Folkevalde,politisk komit/utval 777 942 2 617 055 4 357 270

-7 684-23 250-29 500 inntekter -7 684-23 250-29 500 Folkevalde,politisk komit/utval 777 942 2 617 055 4 357 270 1000 Formannskap 1000 Folkevalde,politisk komit/utval 1.10803 Møtegodtgjersle 1.10804 Tapt arbeidsforteneste 1.11008 Faglitteratur og abonnement 1.11150 Matvarer 1.11401 Informasjonstiltak 1.11403 Representasjon

Detaljer

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010 0001 Nordvest-Russland sa 101020 Lønn undervisn.pers. 202 4 228,30 0001 Nordvest-Russland sa 102000 Lønn vikar 202 2 200,00 0001 Nordvest-Russland sa 111500 Matvarer 202 9 605,00 3 745,76 0001 Nordvest-Russland

Detaljer

<legg inn ønsket tittel>

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Detaljbudsjett 2012 1000 Fellesutgifter pensjon og arb.g.avgift 12901 Fellesutgifter pensjon 13 488 023 10 810 575 14 743 294 12902 Fellesutgifter arb.g.avgift

Detaljer

Tilskuddsberegning-modellen

Tilskuddsberegning-modellen Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN 20112014 RÅDMANNENS FORSLAG Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN FORSIDEFOTOET: Lørdag 24. april 2010 ble det aller første Landsbyrittet på sykkel arrangert

Detaljer

Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Budsjett og virksomhetsplanet lokale museer

Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Budsjett og virksomhetsplanet lokale museer Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS BEHANDLEDE ORGAN: Representantskapet AAks-IKS SAKSBEHANDLER: Kjell-Olav Masdalen MØTEDATO: 22.04.14 ARKIVNR.: SAK NR.: 08/14 Budsjett og virksomhetsplanet lokale

Detaljer

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Detaljert oversikt Kostart Kostart(T) Regnskap R.budsjett Avvik Prognose Rev budsj Avvik Administrasjon 010 Fastlønn 577 064 491 000 86 064 793 935 661 000 132 935

Detaljer

Handbok for Kyrkjeleg fellesråd - rapportering 2013. Oppslag til hjelp ved filuttrekk og elektronisk skjemarapportering for rekneskapen

Handbok for Kyrkjeleg fellesråd - rapportering 2013. Oppslag til hjelp ved filuttrekk og elektronisk skjemarapportering for rekneskapen Handbok for Kyrkjeleg fellesråd - rapportering 2013 Oppslag til hjelp ved filuttrekk og elektronisk skjemarapportering for rekneskapen November 2013 Føreord Kyrkjelege fellesråd (inkludert sokneråd i

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 TALDEL INVESTERING

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 TALDEL INVESTERING BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 TALDEL INVESTERING Prosjekt: 50001 GRUNNINNLØYSING UTBYGGING AREAL Teneste: 3150 BUSTADOMRÅDE 32701 KJØP AV ADVOKATTJENESTER 1.875 0 0 0 0 0 34290 MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN.

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE

Detaljer

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune Del 2 detaljbudsjett Forslag Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018 2020 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Sum Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Netto Til Til Bruk Bruk Bruk Netto Overført Til

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Tilskuddsberegning-modellen

Tilskuddsberegning-modellen Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.

Detaljer

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013 Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen

Detaljer

Luster kyrkjelege fellesråd, 2. tertialrapport 2016

Luster kyrkjelege fellesråd, 2. tertialrapport 2016 Luster kyrkjelege fellesråd, 2. tertialrapport 2 16 2 15 2 16 1 Kyrkjeleg administrasjon Sum utgifter 1 234 44 1 344 375 2 35 Sum inntekter 5 987 62 6 69 339 6 153 Kyrkjeleg administrasjon -4 753 18-4

Detaljer

Budsjett 2010 Jølster kommune

Budsjett 2010 Jølster kommune Budsjett 2010 Jølster kommune Innhald: Hovudoversyn Avskriving og avdragstid Økonomiplan 2010 2013 (råmer) Investeringsplan 2010-2013 Driftsbudsjettet vedtaksnivå (teneste) Driftsbudsjettet detaljar Saksutgreiingar

Detaljer

ØKONOMIPLAN VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 2017 TAL Rådmannen sitt framlegg

ØKONOMIPLAN VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 2017 TAL Rådmannen sitt framlegg ØKONOMIPLAN 2017 2020 VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 2017 TAL Rådmannen sitt framlegg Innhold Drift... 3 Budsjettskjema 1A... 3 Hovudoversikt drift... 4 Budsjettskjema 1B... 5 Alle detaljer drift... 6 Investering...

Detaljer

2010 Kommunal PP-tjeneste 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99. 2101 Sodin skole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99

2010 Kommunal PP-tjeneste 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99. 2101 Sodin skole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99 Ansvar Ansvar (T) Kostfunk Kostfunk (T) Kostart 1800 Andre utg. sentraladm. 211 Styrket tilbud til førskolebarn 130 1800 Andre utg. sentraladm. 211 Styrket tilbud til førskolebarn 185 1800 Andre utg. sentraladm.

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2016 2016 2015 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 658 908 733 300 722 533

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. desember 2017 kl. 16.20 PDF-versjon 11. januar 2018 19.12.2017 nr. 2346 Forskrift om

Detaljer

Detaljbudsjett 2014. 1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 06.01.2014. Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14

Detaljbudsjett 2014. 1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 06.01.2014. Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Ansvar: 1100 POLITISK STYRING Tjeneste: 10022 LEVEKÅRSUTVALG 10803 LØN LEIARE/VARAORDFØRER 29 0 10804 MØTEGODTGJ.

Detaljer

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384

Detaljer

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012 141010 Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 1.0115.1200.0 LØNNSOPPGJØR 1.0195.1200.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0310.1000.0 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC. 1.0395.1000.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0410.1000.0

Detaljer

SAK 02/17 REKNESKAP 2016

SAK 02/17 REKNESKAP 2016 SAK 02/17 REKNESKAP 2016 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2016. Driftsrekneskapet (vedlegg 1) gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Det var budsjettert

Detaljer

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 1 Innholdsfortegnelse Side Innhold Hovedoversikter 3 Økonomisk oversikt drift 4 Økonomisk oversikt

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter møter mm ikke

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 722 533 813 550 510 684

Detaljer

BUDSJETT 2013. Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012

BUDSJETT 2013. Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012 BUDSJETT 2013 Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012 Kommunestyresak 79/2012 INVESTERINGS- BUDSJETT Ansvar: 0011 Byggdrift Tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg Prosjekt: 125 Brannsikring - Gol

Detaljer

Frya RA-sak nr. 3/17 Representantskapsmøte 25. oktober 2017 ÅRSBUDSJETT Vedlegg: Budsjett 2018

Frya RA-sak nr. 3/17 Representantskapsmøte 25. oktober 2017 ÅRSBUDSJETT Vedlegg: Budsjett 2018 Nord- Sør- Ringebu Fron Fron Frya Renseanlegg Representantskapssak 43 Frya RA-sak nr. 3/17 Representantskapsmøte 25. oktober 2017 ÅRSBUDSJETT 2018 Vedlegg: Budsjett 2018./1 Bakgrunn: Kostnadene som er

Detaljer

Detaljbudsjett for 2015

Detaljbudsjett for 2015 1 Ansvar: 002 Enhetsadministrasjon PUF 10101 Regulativlønn 589.000 617.000 599.444 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 2.000 2.000 1.196 10901 Pensjonspremie KLP 92.000 96.000 83.222 10991 Arbeidsgiveravgift

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 INNHOLD Økonomisk oversikt Drift Økonomisk oversikt - Investering Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap fordelt på sektor Regnskapsskjema 2A

Detaljer

Årsregnskap med noter

Årsregnskap med noter Årsregnskap med noter Kvitsøy kommune 2016 Konto Konto(T) Tjeneste Prosj Regnskap 2016 Revidert bud 2016 Opprinnelig bud 2016 Regnskap 2015 110 KOMMUNESTYRE 10511 Fri mobiltelefon ansatte 100 4 392,00

Detaljer

Notater. Randi Strand

Notater. Randi Strand 2009/60 Notater Randi Strand Notater Kyrkjeleg rapportering 2009 Fellesråd Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk og for elektronisk rapportering, via skjema for rekneskap Desember 2009 Avdeling for nasjonalregnskap

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 202 Grunnskole 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 2020 Talldel Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan 2017 2020 Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig - Engasjert Innholdsfortegnelse

Detaljer

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012 1 Ansvar: 1032 Boligtilskudd 147000 Overført til andre (private) 175.000,00 0 175.000 155000 Avsetning til bundne fond 402.000,00 0 402.000 177003 Etabl.tilsk. - tilbakebet. -277.000,00 0-277.000 181002

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 0003 - PROSJEKT: PSYKIATRI 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 232 294 956,59 366 000 286 696,39 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 241 187 300,66 181 000 175 820,49

Detaljer

SAK 01/08 REKNESKAP 2007

SAK 01/08 REKNESKAP 2007 SAK 01/08 REKNESKAP 2007 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2007. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 13.11.2013

1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 13.11.2013 Buds(end) Buds(end) Grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Ansvar: 1100 POLITISK STYRING Tjeneste: 10022 LEVEKÅRSUTVALG 10803 LØN LEIARE/VARAORDFØRER 29 0 10804 MØTEGODTGJ. 49 135 10805 TAPT ARBEIDSFORTJ. 162

Detaljer

Hovudoversikt investeringsrekneskap

Hovudoversikt investeringsrekneskap Rekneskap 2015 Innhold Hovudoversikt investeringsrekneskap...3 Hovudoversikt driftsrekneskap...4 Balanseoversikt...6 Rekneskapsskjema 1A Driftsrekneskapen...7 Rekneskapsskjema 1B Driftsrekneskapen...7

Detaljer

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT)

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) Netto VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) PROSJEKTER 000 Prosjekter Prosjekter 0 0 0 0 0 FFFFF SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESUTGIFTER 1000 Politiske organ 1.0800 Ordfører /varaordførergodtgjørelse

Detaljer

Sør-Troms regionråd. Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 21.april 2015

Sør-Troms regionråd. Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 21.april 2015 Sør-Troms regionråd Sør-Troms regionråds medlemmer, 21.april 2015 REFERAT ÅRSMØTE Tid: Fredag 17. april 2015 kl 13.15 Sted: Kveøya, kommune Saksliste: Sak 1/15 Konstituering Sak 2/15 Årsrapport 2014 Sak

Detaljer

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar Enhet Steigen barneskole Ansvar 20110 Steigen barneskole 10102 FASTLØNN LÆRERE 10103 FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE 10110 FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER 10113 FORSTERKET OPPLÆRING 10114 FASTLØNN FREMMEDSPRÅKLIGE

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET

Detaljer

SAK 16/11 REKNESKAP 2010

SAK 16/11 REKNESKAP 2010 SAK 16/11 REKNESKAP 2010 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2010. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. 2014 2015 2016 2017 Totalt

Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. 2014 2015 2016 2017 Totalt Kapittel : Usorterte tiltak 14: Endringer kons.j. budsjett Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. Sted Ansvar: Økonomikontoret

Detaljer