Møteprotokofi. Teknisk utvalg Kommunehuset :00-10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokofi. Teknisk utvalg Kommunehuset 11.06.2015 09:00-10:00"

Transkript

1 Møteprotokofi Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Teknisk utvalg Kommunehuset :00-10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen LEDER AP Jenny Fyhn Olsen MEDL H Svein Tømmerbukt MEDL FRP Mariann Larsen MEDL KY Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen. Merknader Gunnar Sollund møtte ikke. Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Jan Inge Karisen Avdelingsleder NUT Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Svein Tømmerbukt Jenny Fyhn Olsen

2 PS 20/15 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel X 2015/118 Henriksen i utmark pga. bevegelseshemming- Åge i utmark pga bevegelseshemming- PS 18/15 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel X 2015/118 PS 19/15 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel X 2015/118 Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr iutmarkpgahandicap- K K for registrering av snøugle, NINA hytte- Tor Johan Stensvik hytte- Johan- Erik Johansen hytte /13/153 vare Kvænangen JFF i utmark for transport av vedlikeholdsmateriell til i utmark i forbindelse med fiskekultivering i utmark for transport av vedlikeholdsmateriell til i utmark for transport av vedlikeholdsmateriell til PS 22/15 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel 2015/118 PS 23/15 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel 20 15/1 18 PS 25/15 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel 2015/104 PS 28/15 Referatsaker RS 33/15 Søknad om tillatelse til tiltak.1943/12/ /338 RS 37/15 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. 2015/358 Tilbygg/renovering Bygg for prosessvannsanlegg. Eilif Andersen PS 2 1/15 Søknad om redusert gebyr 20 15/60 PS 24/15 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel 2015/118 PS 26/15 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel 2015/118 PS 27/15 Klage delingsak 33/14, Eva Borkenhagen 2015/198 RS 30/ /8/ Søknad om tillatelse til tiltak. 2015/322 RS 31/15 Søknad om tomt i Sætra boligfelt. 2015/292 RS 32/15 Boligtomt. 2015/292 RS 34/ /37/33. Søknad om utslippstillatelse 2015/288 RS 35/ /22/3. Søknad om tillatelse til tiltak. 2015/243 RS 36/ /35/48. Søknad om tillatelse til tiltak. 2015/210 RS 38/15 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - RS 39/15 Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk 2015/399 garasje 2015/358 Saksliste

3 bevegelseshemming bevegelseshemming PS 18/15 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark pga PS 19/15 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark pga. RS 42/15 Søknad om tillatelse til salg av fyrverkeri 20 15/399 vare utmark. Tillatelsen omfatter en tur med en stk. ATV etter traktorvegen/kjøretraseen fra Kjækan vassdrag innvilges søknaden til Tor Johan Stensvik om dispensasjon fra lov om motorferdsel i Med hjemmel i 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. Saksprotokoll i Teknisk utvalg transport av vedlikeholdsmateriell til hytte- Tor Johan Stensvik PS 22/15 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark for Søknad fra RolfVonheim om lavere årsgebyr avslås. Administrasjonssjefens innstilling Søknad fra RolfVonheim om lavere årsgebyr avslås. Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. Saksprotokoll i Teknisk utvalg PS 21/15 Søknad om redusert gebyr handicap- ***** ***** ***** PS 20/15 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark pga RS 40/15 Søknad om utslippstillatelse. 1943/12/ /338 RS 4 1/15 Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk 2015/399

4 / Trase fremgår av kartet: Trase fremgår av kartet: vassdrag innvilges søknaden til Tor Johan Stensvik om dispensasjon fra lov om motorferdsel i Tillatelsen gjelder fra 1. juli og ut 2015 frem til snøen legger seg. og opp til hytte i Gamdalen Formålet er transport av materialer og utstyr til vedlikehold av hytte. Med hjemmel i 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte utmark. Tillatelsen omfatter en tur med en stk. ATV etter traktorvegen/kjøretraseen fra Kjækan Administrasjonssjefens innstilling Vurdering etter naturmangfoldlovens 8-12 fremgår av saksutredningen. Søker driver med vedlikehold på hytte. Det er behov for å transportere en del tyngre materiell og utstyr til dette arbeidet. Konsekvensene er relativt små da ferdselen foregår etter traktorveg/kjørespor. gyldig. Det skal føres kjørebok. Dato skal inntegnes før kjøring starter, ellers er ikke tillatelsen Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum. Tillatelsen gjelder kun kjøring på eksisterende vei og kjørespor. Tillatelsen gjelder bare til angitt formål. Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. Søker plikter å følge lov om motorferdsel i utmark. Kjøringen skal skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og mennesker Vedtaket må bringes med under kjøring. Med hjemmel i 7 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag settes følgende vilkår: - Tillatelsen gjelder fra 1. juli og ut 2015 frem til snøen legger seg. og opp til hytte i Gamdalen Formålet er transport av materialer og utstyr til vedlikehold av hytte.

5 vassdrag settes følgende vilkår: Med hjemmel i 7 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte Landingsområde ligger på Krattfjellet og er vist i kartet: i forbindelse med kultiveringstiltak. Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 6 gir Kvænangen kommune Kvænagen Jeger og fiskeforening dispensasjon til landing med helikopter til frakt av fiskeyngel Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. Saksprotokoll i Teknisk utvalg forbindelse med fiskekultivering- Kvænangen JFF PS 23/15 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark i Vurdering etter naturmangfoldlovens 8-12 fremgår av saksutredningen. Søker driver med vedlikehold på hytte. Det er behov for å transportere en del tyngre materiell og utstyr til dette arbeidet. Konsekvensene er relativt små da ferdselen foregår etter traktorveg/kjørespor. gyldig. Det skal føres kjørebok. Dato skal inntegnes før kjøring starter, ellers er ikke tillatelsen Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum. Tillatelsen gjelder kun kjøring på eksisterende vei og kjørespor. Tillatelsen gjelder bare til angitt formål. Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. Søker plikter å følge lov om motorferdsel i utmark. Kjøringen skal skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og mennesker Vedtaket må bringes med under kjøring. /.,.-

6 CI -- Landingsområde ligger? Krattfjellet og er vist i kartet: Kvænagen Jeger og fiskeforening dispensasjon til landing med helikopter til frakt av fiskeyngel Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 6 gir Kvænangen kommune Administrasjonssjefens innstilling Vurderinger etter naturmangfoldloven 8-12 fremgår av saksutredningen. og for å redusere dødeligheten for yngelen så er det viktig at transporten blir så rask som mulig. yngel settes ut i aktuelle vann i Burfjordvassdraget hvert år. Det er betydelig transportavstand, Det er vist til et særlig behov. Foreningen driver et målrettet kultiveringsarbeid og et stort antall forhold til disse verdiene. Helikopter er den raskeste transportmetoden. Skadevirkningen er vurdert til å være akseptabel i Flygingen skal holdes til et absolutt minimum. Søker er selv ansvarlig for å hente tillatelse fra grunneiere. Søker plikter å følge lov om motorferdsel i utmark og på vassdrag av 10. juni Det skal ta særlig hensyn til tamrein. Det settes følgende vilkår: Tillatelsen gjelder inntil to turer i året i 2015 og 2016 avgrenset til tidsrommet 10. juli 02.august. i forbindelse med kultiveringstiltak. CI.

7 og for å redusere dødeligheten for yngelen så er det viktig at transporten blir så rask som mulig. Det settes følgende vilkår: Det er vist til et særlig behov. Foreningen driver et målrettet kultiveringsarbeid og et stort antall yngel settes ut i aktuelle vann i Burfjordvassdraget hvert år. Det er betydelig transportavstand, Flygingen skal holdes til et absolutt minimum. Søker er selv ansvarlig for å hente tillatelse fra grunneiere. Søker plikter å følge lov om motorferdsel utmark i og på vassdrag av 10. juni Det skal ta særlig hensyn til tamrein. motorisert transport ikke synes realistisk. Tiltaket foregår i en tid der tamrein og naturlig fauna Det er vist til et særlig behov. Forskningsprosjektet foregår over så store områder at alternativ til Det settes følgende vilkår: benytter de aktuelle områdene og avtale hvordan eventuelle negative virkninger på reinen kan avverges før flyging gjennomføres. Kontakinformasjon finnes på innenfor disse vemeområdene. Flygingen skal holdes til et absolutt minimum. Søker er selv ansvarlig for å hente tillatelse fra grunneiere. Søker plikter å følge lov om motorferdsel i utmark og på vassdrag av 10. juni Det skal ta særlig hensyn til tamrein. Søker må kontakt med reinbeitedistriktene som Tillatelse fra Navitdalen og Kvænangsbotn Landskapsvernområde i henhold til landbruksdirektoratets nettsider. naturmangfoldlova og verneforskrift må også foreligge for at tillatelsen skal være gyldig Tillatelsen gjelder frem til 30. juli Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 6 gir Kvænangen kommune Norsk forskningsprosjekt på snøugle. institutt for naturforskning dispensasjon til landing med helikopter i forbindelse med Administrasjonssjefens innstilling ble vedtatt mot I stemme. Saksprotokoll i Teknisk utvalg snougle, NINA PS 24/15 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel for registrering av Vurderinger etter naturmangfoldloven 8-12 fremgår av saksutredningen. forhold til disse verdiene. Helikopter er den raskeste transportmetoden. Skadevirkningen er vurdert til å være akseptabel i Tillatelsen gjelder inntil to turer i året i 2015 og 2016 avgrenset til tidsrommet 10. juli 02.august.

8 institutt for naturforskning dispensasjon til landing med helikopter i forbindelse med Tillatelsen gjelder frem til 30. juli Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 6 gir Kvænangen kommune Norsk Administrasjonssjefens innstilling Naturmangfoldlovens krav i 8-12 synes å være tilstrekkelig ivaretatt. forskningsprosjekt på snøugle. vassdrag innvilges søknaden til Johan Erik Johansen om dispensasjon fra lov om motorferdsel i vedlikeholdsmateriell til hytte. Transport av ordinær bagasje til opphold på hytte tillates ikke, Med hjemmel i 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte utmark. Tillatelsen omfatter inntil 4 turer med en stk. ATV langs traktorvegen/kjøretraseen fra Kjækan og opp til hytte ved Krisgangvannet. Formålet er transport av ved og Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. Saksprotokoll i Teknisk utvalg transport av vedlikeholdsmateriell til hytte- Johan- Erik Johansen PS 25/15 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark for motorisert transport ikke synes realistisk. Tiltaket foregår i en tid der tamrein og naturlig fauna Naturmangfoldlovens krav i 8-12 synes å være tilstrekkelig ivaretatt. Det er vist til et særlig behov. Forskningsprosjektet foregår over så store områder at alternativ til er sårbar for forstyrrelser. Skadevirkningen er likevel vurdert til å være akseptabel i forhold til disse verdiene. Videre er det lagt vekt på at søker innehar spisskompetanse på dyrelivet. benytter de aktuelle områdene og avtale hvordan eventuelle negative virkninger på landbruksdirektoratets nettsider. id=305&subid=0&selected_tab=2 Søker er selv ansvarlig for å hente tillatelse fra grunneiere. Tillatelse fra Navitdalen og Kvænangsbotn Landskapsvernområde i henhold til Flygingen skal holdes til et absolutt minimum. Søker plikter å følge lov om motorferdsel i utmark og på vassdrag av 10. juni Det skal ta særlig hensyn til tamrein. Søker må kontakt med reinbeitedistriktene som naturmangfoldlova og verneforskrift må også foreligge for at tillatelsen skal være gyldig Det settes følgende vilkår: reinen kan avverges før flyging gjennomføres. Kontakinformasjon finnes på innenfor disse verneområdene. disse verdiene. Videre er det lagt vekt på at søker innehar spisskompetanse på dyrelivet. er sårbar for forstyrrelser. Skadevirkningen er likevel vurdert til å være akseptabel i forhold til

9 Trase fremgår av kartet: Trase fremgår av kartet: og ut 2015 frem til snøen legger seg. utmark. Tillatelsen omfatter inntil 4 turer med en stk. ATV langs traktorvegenlkjøretraseen fra men det kan tas med på lasset dersom det ikke medfører flere turer. Tillatelsen gjelder fra 1. juli Med hjemmel i 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag innvilges søknaden til Johan Erik Johansen om dispensasjon fra lov om motorferdsel i Kjækan og opp til hytte ved Krisgangvannet. Formålet er transport av ved og vedlikeholdsmateriell til hytte. Transport av ordinær bagasje til opphold på hytte tillates ikke, Administrasjonssjefens innstilling Vurdering etter naturmangfoldlovens 8-12 fremgår av saksutredningen. da ferdselen foregår etter traktorveg/kjørespor. Søker driver med vedlikehold på hytte. Det er behov for å transportere en del tyngre materiell og utstyr til dette arbeidet. Det er også behov for å transportere ved. Konsekvensene er relativt små gyldig. Søker plikter å følge lov om motorferdsel i utmark. Kjøringen skal skje aktsomt og Vedtaket må bringes med under kjøring. Det skal føres kjørebok ved at dato inntegnes før kjøring starter, ellers er ikke tillatelsen Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum. Tillatelsen gjelder kun kjøring på eksisterende vei og kjørespor. Tillatelsen gjelder bare til angitt formål. Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. hensynsfullt for å unngå skade på miljø og mennesker vassdrag settes følgende vilkår: Med hjemmel i 7 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte og ut 2015 frem til snøen legger seg. men det kan tas med på lasset dersom det ikke medfører flere turer. Tillatelsen gjelder fra 1. juli

10 traktorvegen/kjoretraseen fra Kjækan og opp til hytte i nedre Kvændal. Formålet er transport av Med hjemmel i 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag innvilges søknaden til Eilif Andersen om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark. Tillatelsen omfatter inntil 4 turer med en stk. ATV eller traktor langs Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. Saksprotokoll i Teknisk utvalg transport av vedlikeholdsmateriell til hytte - Eilif Andersen PS 26/15 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark for Vurdering etter naturmangfoldlovens 8-12 fremgår av saksutredningen. da ferdselen foregår etter traktorveg/kjørespor. utstyr til dette arbeidet. Det er også behov for å transportere ved. Konsekvensene er relativt små Begrunnelse. Søker driver med vedlikehold på hytte. Det er behov for å transportere en del tyngre materiell og gyldig. Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum. Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. Vedtaket må bringes med under kjøring. Det skal føres kjørebok ved at dato inntegnes før kjøring starter, ellers er ikke tillatelsen Tillatelsen gjelder kun kjøring på eksisterende vei og kjørespor. Tillatelsen gjelder bare til angitt formål. Søker plikter å følge lov om motorferdsel i utmark. Kjøringen skal skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og mennesker Med hjemmel i 7 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag settes følgende vilkår:

11 Trase fremgår av kartet: Trase fremgår av kartet: Med hjemmel i 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte utmark. Tillatelsen omfatter inntil 4 turer med en stk. ATV eller traktor langs snøen legger seg. vassdrag innvilges søknaden til Eilif Andersen om dispensasjon fra lov om motorferdsel i traktorvegen/kjøretraseen fra Kjækan og opp til hytte i nedre Kvændal. Formålet er transport av materialer og utstyr til vedlikehold av hytte. Tillatelsen gjelder fra 1. juli og ut 2015 frem til Administrasjonssjefens innstilling Vurdering etter naturmangfoldlovens 8-12 fremgår av saksutredningen. Søker driver med vedlikehold på hytte. Det er behov for å transportere en del tyngre materiell og utstyr til dette arbeidet. Konsekvensene er relativt små da ferdselen foregår etter traktorveg/kjørespor. gyldig. Det skal føres kjørebok ved at dato inntegnes før kjøring starter, ellers er ikke tillatelsen Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum. Tillatelsen gjelder kun kjøring på eksisterende vei og kjørespor. Tillatelsen gjelder bare til angitt formål. Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. Søker plikter å følge lov om motorferdsel i utmark. Kjøringen skal skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og mennesker Vedtaket må bringes med under kjøring. Med hjemmel i 7 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjoretøyer i utmark og på islagte vassdrag settes følgende vilkår: snøen legger seg. materialer og utstyr til vedlikehold av hytte. Tillatelsen gjelder fra 1. juli og ut 2015 frem til

12 vassdrag settes følgende vilkår: Med hjemmel i 7 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte j;- - - Saksprotokoll i Teknisk utvalg Referatsakene tas til orientering. Referatsakene tas til orientering. Saksprotokoll i Teknisk utvalg - PS 27/15 Klage delingsak 33/14, Eva Borkenhagen Vurdering etter naturmangfoldlovens 8-12 fremgår av saksutredningen. utstyr til dette arbeidet. Konsekvensene er relativt små da ferdselen foregår etter traktorveg/kjørespor. Søker driver med vedlikehold på hytte. Det er behov for å transportere en del tyngre materiell og Tillatelsen gjelder bare til angitt formål. Søker plikter å følge lov om niotorferdsel i utmark. Kjøringen skal skje aktsomt og Vedtaket må bringes med under kjøring. gyldig. Det skal føres kjorebok ved at dato inntegnes før kjøring starter, ellers er ikke tillatelsen Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum. Tillatelsen gjelder kun kjøring på eksisterende vei og kjørespor. Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. hensynsfullt for å unngå skade på miljø og mennesker j

13 ivareta eventuell framtidig drift av eiendommen. Eiendommer med vesentlige arealressurser bør ha et bolighus for å kunne sikre lokal eierskap og Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at omsøkt tiltak ikke gir ei driftsmessig god løsning. med hjemmel i j ordlovens 12 opprettholdes. Saken sendes over til Fylkesmannen i Troms for endelig Kvænangen kommune tar ikke klagen til følge. Avslag på søknad om deling av eiendom gnr/bnr 33/14 avgjørelse. Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. Eiendommer med vesentlige arealressurser bør ha et bolighus for å kunne sikre lokal eierskap og ivareta eventuell framtidig drift av eiendommen. Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at omsøkt tiltak ikke gir ei driftsmessig god løsning. Kvænangen kommune tar ikke klagen til følge. Avslag på søknad om deling av eiendom gnr/bnr 33/14 med hjemmel jordiovens i 12 opprettholdes. Saken sendes over til Fylkesmannen Troms i for endelig avgjørelse. Administrasjonssjefens innstilling

14 RS 33/15 Søknad om tillatelse til tiltak.1943/12/18 RS 34/ /37/33. Søknad om utslippstillatelse prosessvannsanlegg. RS 30/ /8/ Søknad om tillatelse til tiltak. Bygg for RS 31/15 Søknad om tomt i Sætra boligfelt. RS 32/15 Boligtomt. RS 42/15 Søknad om tillatelse til salg av fyrverkeri RS 41/15 Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare RS 40/15 Søknad om utslippstillatelse. 1943/12/18 RS 39/15 Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare RS 38/15 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - garasje RS 37/15 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. 1943/13/153 RS 36/ /35/48. Søknad om tillatelse til tiltak. RS 35/ /22/3. Søknad om tillatelse til tiltak. Tilbygg/renovering PS 28/15 Referatsaker

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg Møteprotokoll Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 17.06.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen LEDER KVAP Gunnar

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg Møteprotokoll Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.06.2012 Tidspunkt: 09:00-11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVH Kjell

Detaljer

Møteprotokoll. Medlem Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Medlem Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 05.07.2017 Tidspunkt: 09:00-11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Børre Solheim Medlem SP/KP Joar Wassnes Fungerende

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg Møteprotokoll Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00 12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVH Kjell

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg Møteprotokoll Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Møterom 2.etg., Kommunehuset Dato: 18.09.2012 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jim Magne Harr Hansen NESTL KVFRP Liv Karin Olset MEDL KVAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jim Magne Harr Hansen NESTL KVFRP Liv Karin Olset MEDL KVAP Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 09:00 10.05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVKRF Kjell

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg Møteprotokoll Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 18.02.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen LEDER KVAP Gunnar

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jim Magne Harr Hansen Nestleder KVFRP Jenny Fyhn Olsen Medlem KVKRF

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jim Magne Harr Hansen Nestleder KVFRP Jenny Fyhn Olsen Medlem KVKRF Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 17.03.2009 Tidspunkt: 09:00 10:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jim Magne Harr Hansen Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg Møteprotokoll Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 02.05.2012 Tidspunkt: 09:00 11:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVH Kjell

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg Møteprotokoll Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-11:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVH Kjell

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen Leder AP Børre Solheim Medlem KY Trine Kaasen Medlem AP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen Leder AP Børre Solheim Medlem KY Trine Kaasen Medlem AP Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Teknisk utvalg Kommunehuset 09.06.2016 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen Leder AP Børre Solheim

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg Møteprotokoll Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 09:00-13.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVH Kjell

Detaljer

Møteprotokoll. Teknisk utvalg. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.01.2015 Tidspunkt: 09:00 12:00

Møteprotokoll. Teknisk utvalg. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.01.2015 Tidspunkt: 09:00 12:00 Møteprotokoll Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.01.2015 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem H Gunnar Sollund

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trine Kaasen Joar Wassnes (ikke meldt forfall) Medlem Medlem

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trine Kaasen Joar Wassnes (ikke meldt forfall) Medlem Medlem Møteprotokoll Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen Leder AP Børre Solheim

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen LEDER AP Trine Kaasen MEDL AP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen LEDER AP Trine Kaasen MEDL AP Møteprotokoll Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 13.04.2016 Tidspunkt: 09:00 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen LEDER AP Trine Kaasen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen Medlem KVAP Liv Karin Olset Medlem KVAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen Medlem KVAP Liv Karin Olset Medlem KVAP Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 29.03.2011 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jim Magne Harr Hansen Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Børre Solheim Medlem SP/KP Reidar Eilertsen-Wassnes Medlem AP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Børre Solheim Medlem SP/KP Reidar Eilertsen-Wassnes Medlem AP Møteprotokoll Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 07.02.2019 Tidspunkt: 09:00-11:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Børre Solheim Medlem SP/KP Reidar Eilertsen-Wassnes

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Kvangarsnes MEDL KVSV

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Kvangarsnes MEDL KVSV Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Møterom 1. etg., Kommunehuset Dato: 08.09.2009 Tidspunkt: 09:00 11:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jim Magne Harr

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Kvangarsnes MEDL KVSV

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Kvangarsnes MEDL KVSV Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 28.06.2010 Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jim Magne Harr Hansen Nestleder

Detaljer

Natur og ressursforvaltningsutvalget

Natur og ressursforvaltningsutvalget Porsanger kommune Møteprotokoll Natur og ressursforvaltningsutvalget Utvalg: Møtested: Studierom 2 på biblioteket, Porsanger rådhus Dato: 10.09.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Tom Robert

Detaljer

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre Møteprotokoll Rohkunborri nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Veksthuset Setermoen med påfølgende befaring i Sørdalen Dato: 09.09.2014 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Nestleder. Medlem

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Nestleder. Medlem Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.03.2015 Tidspunkt: 09:00 ca. 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Stein

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 17.10.2012 kl. 14:00. i møterom Toften

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 17.10.2012 kl. 14:00. i møterom Toften SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonsutvalget har møte den 17.10.2012 kl. 14:00 i møterom Toften Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteprotokoll. Astrid Kvangarsnes MEDL KVSV. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen MEDL KVAP

Møteprotokoll. Astrid Kvangarsnes MEDL KVSV. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen MEDL KVAP Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 08.12.2009 Tidspunkt: 09:00-10:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Birger Mathiassen LEDER

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Joar Wassnes LEDER H Børre Solheim MEDL SP/KP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Joar Wassnes LEDER H Børre Solheim MEDL SP/KP Møteprotokoll Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 29.11.2018 Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Reidar Eilertsen-Wassnes Medlem AP Sigrun

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg Møteprotokoll Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 03.04.2013 Tidspunkt: 09:00 11.40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVH Kjell

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg Møteprotokoll Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 08.03.2012 Tidspunkt: 10:00 12:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen Leder KVAP Gunnar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.2010 Tid: Kl. 09.00 Kl. 11.00 Dialogmøte med Fylkesmannen, oppvekst- og utdanningsavd. Kl. 12.00 Lunsj Kl. 13.00 16.30

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristoffer Molund Medlem H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristoffer Molund Medlem H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.04.2016 Tidspunkt: 10:00 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birger Mathiassen LEDER KVKY

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birger Mathiassen LEDER KVKY Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 23.03.2010 Tidspunkt: 09:00 10.15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jim Magne Harr Hansen NESTL KVFRP

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Trine Kaasen Medlem AP Sigrun Johansen Reidar Eilertsen-Wassnes

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Trine Kaasen Medlem AP Sigrun Johansen Reidar Eilertsen-Wassnes Møteprotokoll Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 14.09.2017 Tidspunkt: 09:00-12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Trine Kaasen Medlem AP Sigrun Johansen Reidar

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte

Møteprotokoll Utvalg: Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 29.03.2016 Tidspunkt: 10:00-10:30 Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Ken-Richard Hansen Britt Aune Olsen Ole Henrik

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Kvangarsnes MEDL KVSV

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Kvangarsnes MEDL KVSV Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 17.08.2010 Tidspunkt: 09:00 11:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Skåre LEDER KVKY Jim Magne

Detaljer

Møteprotokoll. Porsanger kommune. Utvalg: Natur og ressursforvaltningsutvalget Møtested: Møterom 1, Rådhuset Dato: 13.08.

Møteprotokoll. Porsanger kommune. Utvalg: Natur og ressursforvaltningsutvalget Møtested: Møterom 1, Rådhuset Dato: 13.08. Porsanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Natur og ressursforvaltningsutvalget Møtested: Møterom 1, Rådhuset Dato: 13.08.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Rollstad Nestleder HØYRE/FRP

Detaljer

Utvalg: Formannskapet

Utvalg: Formannskapet OS KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 12.02.2009 Tid: kl. 8.30 Sted: OS KOMMUNEHUS, OPPISTUGGU Til stede på møtet: Medlemmer: Varamedlemmer: Ingen Andre: Forfall: rådmann Anne Lise Trøen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Svein Georg Hove Arkivsaksnr.: 10/2742. Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Svein Georg Hove Arkivsaksnr.: 10/2742. Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Svein Georg Hove Arkivsaksnr.: 10/2742 Arkiv: K01 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR

Detaljer

Natur og ressursforvaltningsutvalget

Natur og ressursforvaltningsutvalget Porsanger kommune Møteprotokoll Natur og ressursforvaltningsutvalget Utvalg: Møtested: Studierom 2 ved biblioteket, Porsanger rådhus Dato: 05.08.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Tom Robert

Detaljer

Møteprotokoll. Hovedutvalg miljø, drift og utvikling

Møteprotokoll. Hovedutvalg miljø, drift og utvikling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Hovedutvalg miljø, drift og utvikling Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Olderdalen Dato: 24.05.2016 Tidspunkt: 09:00 Følgende

Detaljer

Møteprotokoll. Ole Josefsen Medlem KVH

Møteprotokoll. Ole Josefsen Medlem KVH Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 27.02. Tidspunkt: 09:00 09:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Irene Kaasen Medlem KVH Anne Gerd Jonassen

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa dispensasjonsutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa dispensasjonsutvalg Møteprotokoll Nordreisa dispensasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Rom 114, Servicetorget, Rådhuset Dato: 18.04.2016 Tidspunkt: 09:00-10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Rokne

Detaljer

Møteprotokoll. Hovedutvalg miljø, drift og utvikling

Møteprotokoll. Hovedutvalg miljø, drift og utvikling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg miljø, drift og utvikling Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Olderdalen Dato: 05.04.2016 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Magne Monsen MEDL KRF

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Magne Monsen MEDL KRF GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Kåfjord hovedutvalg drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Utvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 01.12.2015 Tidspunkt: 09:00-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Ivar Thomassen MEDL KÅAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Ivar Thomassen MEDL KÅAP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Driftsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 23.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Asle Tveitnes Leder KÅAP Liv

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jim Magne Harr Hansen NESTL KVFRP Jenny Fyhn Olsen MEDL KVKRF

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jim Magne Harr Hansen NESTL KVFRP Jenny Fyhn Olsen MEDL KVKRF Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 01.02.2011 Tidspunkt: 09:00-10:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jim Magne Harr Hansen NESTL KVFRP

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell kr. Johansen LEDER AP Børre Solheim MEDL KY Sigrun Johansen MEDL KY

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell kr. Johansen LEDER AP Børre Solheim MEDL KY Sigrun Johansen MEDL KY Møteprotokoll Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 13.09.2016 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell kr. Johansen LEDER AP Børre Solheim

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg Møteprotokoll Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 05.09.2014 Tidspunkt: 09:00-11:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVH Kjell

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Rokne Erichsen Leder MDG

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Rokne Erichsen Leder MDG Møteprotokoll Utvalg: Nordreisa dispensasjonsutvalg Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset Dato: 06.02.2017 Tidspunkt: 09:00-10:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Rokne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk MØTEPROTOKOLL Utvalg for miljø, teknikk og landbruk Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 29.06.2018 Tid: 09.00-11.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Møteleder: Eli Krogstad, Per

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: motorferdselsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2015 kl. 12:00

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: motorferdselsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2015 kl. 12:00 MØTEINNKALLING Utvalg: motorferdselsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2015 kl. 12:00 Gyldig forfall meldes snarest på tlf 31 02 20 00. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: e-post, Dato: 18.08.2016 Tidspunkt: 12:00 Lyngen formannskap Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Arvid Brose Medlem SP Line van

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Karin Olset MEDL KVAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Karin Olset MEDL KVAP Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 10.05.2011 Tidspunkt: 09:00 10:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jim Magne Harr Hansen Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Formannskap

Møteprotokoll. Kvænangen Formannskap Møteprotokoll Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 22.02.2012 Tidspunkt: 11:00 15.20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland Medlem KVH Tryggve Enoksen

Detaljer

Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra til 17.00

Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra til 17.00 Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 28.02.2013 Tidspunkt: Fra 15.00 til 17.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Teknisk utvalg. Utvalg: Møtested: Kommunehuset :00-10:15. Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Teknisk utvalg. Utvalg: Møtested: Kommunehuset :00-10:15. Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte: Tidspunkt: Møtested: Utvalg: Dato: Kommunehuset 08.06.2017 09:00-10:15 Navn Funksjon Representerer Følgende faste medlemmer møtte: Teknisk utvalg BØrre Solheim Bjørnar Eriksen [signi [sign] derfor ikke

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for Drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt Pedersen Leder

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 04.03.2015 kl. 14:00. i møterom Toften

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 04.03.2015 kl. 14:00. i møterom Toften SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonsutvalget har møte den 04.03.2015 kl. 14:00 i møterom Toften Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øistein Nilsen MEDL AP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øistein Nilsen MEDL AP Møteprotokoll Utvalg: Storfjord plan- og driftsstyre Møtested: Otertind 3, Rådhuset Dato: 24.05.2019 Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Maar Stangeland Leder

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 11.02.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 11.02. Grane kommune Side 1 av 12 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 11.02.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 4. februar

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Trine Kaasen Medlem AP Sigrun Johansen Reidar Eilertsen-Wassnes

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Trine Kaasen Medlem AP Sigrun Johansen Reidar Eilertsen-Wassnes Møteprotokoll Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2018 Tidspunkt: 09:00-10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Trine Kaasen Medlem AP Sigrun Johansen Reidar

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: motorferdselsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 21.10.2014 kl. 12:00

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: motorferdselsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 21.10.2014 kl. 12:00 MØTEINNKALLING Utvalg: motorferdselsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 21.10.2014 kl. 12:00 NY Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf 31 02 20 00. Anser

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 28.08.2013 Fra kl. 08:00 Til behandling: Sakene 053/13-061/13 Møte nr: 6/2013 Til kl. 09:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

3% 56.friizålfvv T* lfäífllii f?

3% 56.friizålfvv T* lfäífllii f? gr, RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL 3% 56.friizålfvv T* lfäífllii f? $3/3% @...+ iii'.4 -{ :_

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Dispensasjonsutvalget. Sekretær: Gro Anita Parken

Alta kommune. Møteprotokoll. Dispensasjonsutvalget. Sekretær: Gro Anita Parken Alta kommune Møteprotokoll Dispensasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.2015 Tid: 12:00 12:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall FRP Leder Berg Svein Yngvar H Nestleder Hammari

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Birger Solbakken Medlem NOFRP Øyvind Evanger Medlem NOAP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Birger Solbakken Medlem NOFRP Øyvind Evanger Medlem NOAP Møteprotokoll Nordreisa driftsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 07.10.2014 Tidspunkt: 09:00-11.40 Saksnr: 52/14 59/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Rokne Erichsen Leder MDG

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Rokne Erichsen Leder MDG Møteprotokoll Utvalg: Nordreisa dispensasjonsutvalg Møtested:, E-post møte Dato: 08.02.2018 Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Rokne Erichsen Leder MDG Linda Fjellheim

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Børre Solheim Medlem SP/KP Trine Kaasen Reidar Eilertsen-Wassnes

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Børre Solheim Medlem SP/KP Trine Kaasen Reidar Eilertsen-Wassnes Møteprotokoll Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 08.02.2018 Tidspunkt: 09:00-10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Børre Solheim Medlem SP/KP Trine Kaasen Reidar

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Dispensasjonsutvalget. Innkalte: Møtested: Møtedato: 25.07.2012 Tid: 14:00 14:30

Alta kommune. Møteprotokoll. Dispensasjonsutvalget. Innkalte: Møtested: Møtedato: 25.07.2012 Tid: 14:00 14:30 Alta kommune Møteprotokoll Dispensasjonsutvalget Møtested: Møtedato: 25.07.2012 Tid: 14:00 14:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall FRP Leder Berg Svein Yngvar H Nestleder Hammari Oddveig FO AP Medlem

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.10.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE PS 77/11 11/516 SØKNAD OM FRADELING ETTER JORDLOVA 12 GBNR. 17/3, 17/17, 17/27, 24/1, 24/5, 24/10, 25/6

PROTOKOLL SAKSLISTE PS 77/11 11/516 SØKNAD OM FRADELING ETTER JORDLOVA 12 GBNR. 17/3, 17/17, 17/27, 24/1, 24/5, 24/10, 25/6 SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk og arealutvalget Møtedato: 09.12.2011 Tilstede: Jarl Kato Solset Krf Ole Edvin Langaune SP Gunn Karin Eriksen H Ragnhild Hjorthen Saml Bjørn Simonsen Saml vara

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg Møteprotokoll Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 15.04.2014 Tidspunkt: 09:00-13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen LEDER KVAP Gunnar

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre Møtested: Dato: 10.04.2013 Tidspunkt: 12:00 13:00 E-postbehandling, E-postbehandling Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Aud Tove Tømmerbukt MEDL KVFRP Ann Sissel Emaus MEDL KVAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Aud Tove Tømmerbukt MEDL KVFRP Ann Sissel Emaus MEDL KVAP Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 12:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland Leder KVH Ivar Henning

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formnnskapssalen Møtedato: 04.02.2010 Tid: Kl. 08.30 Orientering om evaluering av administrativ organisasjonsmodell i Tynset kommune Kl. 09.00 Vedtaksmøte

Detaljer

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Merknader Protokollen er godkjent elektronisk pr. e-post. E-posten legges til saken.

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Merknader Protokollen er godkjent elektronisk pr. e-post. E-posten legges til saken. Møteprotokoll Utvalg: Møtested:, E-postmøte Dato: 10.04.2013 Tidspunkt: Rohkunborri nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Arne Nysted Leder BARDU Britt Andreassen

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 29.01.2014 kl. 14:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 29.01.2014 kl. 14:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonsutvalget har møte den 29.01.2014 kl. 14:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Kommunestyresalen, Kommunehuset

Kommunestyresalen, Kommunehuset Gjemnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 13.01.2015 Tidspunkt: 15:00 Kommunestyresalen, Kommunehuset Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Torgeir Rotlid

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30 11.30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30 11.30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30 11.30 Følgende medlemmer møtte: Lars Tore Larssen Fred Skogeng Følgende medlemmer møtte

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Komite kultur, næring og miljø Værnes, Rådhuset Møtedato: 05.04.2017 Tidspunkt: 14:00-15:30 Fra sak: PS 27/17 Til sak: PS 34/17 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 08.09.2015 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 082/15-099/15 Møte nr: 9/2015 Til kl. 12:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Motorferdselsnemnda

MØTEPROTOKOLL. Motorferdselsnemnda Vefsn kommune Møtested: Rådhuset, møterom Øyfjell Møtedato: 14.02.2013 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Motorferdselsnemnda Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Bjørn Larsen Cathrine Markussen John Luktvasslimo

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Før behandling av saksliste var det befaring på Vegglifjell (reguleringsplaner).

HOVEDUTSKRIFT. Før behandling av saksliste var det befaring på Vegglifjell (reguleringsplaner). Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 16:00 20:15 Før behandling av saksliste var det befaring på Vegglifjell (reguleringsplaner).

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 06.06.2017 Tidspunkt: 09:00-10:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronald Jenssen Medlem H Jan Helge

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg Møteprotokoll Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.01.2012 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen MEDL KVH Kjell

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Nordreisa driftsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 09.03.2010 Tidspunkt: 10:00-12.00

Møteprotokoll. Utvalg: Nordreisa driftsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 09.03.2010 Tidspunkt: 10:00-12.00 Møteprotokoll Utvalg: Nordreisa driftsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 09.03.2010 Tidspunkt: 10:00-12.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rikke Gausdal

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Forfall. Geir A. Iversen SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Forfall. Geir A. Iversen SAKSLISTE Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2015 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Reidar Lund MEDL LYKRF

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Reidar Lund MEDL LYKRF Lyngen kommune Lyngen kommune Lyngen formannskap Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 15.02.2012 Tidspunkt: 10:00 13.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalg for næring, plan og miljø Møteprotokoll Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg: Møtested:, COOP Bjørgen på Forsetmoen Dato: 11.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Tore Tangstad

Detaljer

Møteprotokoll GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.09.2015 Tidspunkt: 12:00

Møteprotokoll GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.09.2015 Tidspunkt: 12:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.09.2015 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre Møtested: Kiberg skole, Kiberg Dato: Tidspunkt: 12:15 14:30

Møteprotokoll. Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre Møtested: Kiberg skole, Kiberg Dato: Tidspunkt: 12:15 14:30 Møteprotokoll Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre Møtested: Kiberg skole, Kiberg Dato: 09.06.2017 Tidspunkt: 12:15 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Øyvind Lindbäck Kari Lene Olsen Funksjon Styreleder

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 16.02.2016 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 034/16-041/16 Møte nr: 4/2016 Til kl. 17:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapsalen, Rådhuset Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteprotokoll. Medlem Medlem Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Helge Jensen Medlem KY

Møteprotokoll. Medlem Medlem Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Helge Jensen Medlem KY Møteprotokoll Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 04.05.2016 Tidspunkt: 08:40-08:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mariann Larsen KY Eirik Losnegaard

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Leder AP Nina Bolle Gabrielsen Medlem AP Anders Sletten Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Leder AP Nina Bolle Gabrielsen Medlem AP Anders Sletten Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2008 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 31.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteprotokoll. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Natur og ressursforvaltnings utvalget. Utvalg/ Lávdegoddi:

Møteprotokoll. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Natur og ressursforvaltnings utvalget. Utvalg/ Lávdegoddi: Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Møteprotokoll Utvalg/ Lávdegoddi: Møtested/Čoahkkinbáiki: Dato/ Dáhton: 23.01.2019 Tidspunkt/ Áigi: 09:00-13:00 Natur og ressursforvaltnings utvalget

Detaljer

Natur og ressursforvaltningsutvalget

Natur og ressursforvaltningsutvalget Porsanger kommune Møteprotokoll Natur og ressursforvaltningsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: 11.03.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Tom Robert Hansen Leder HØYRE/FRP

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Plan- og driftsstyre

Møteprotokoll. Storfjord Plan- og driftsstyre Utvalg: Møtested: 3, Storfjord rådhus Dato: 08.03.2012 Tidspunkt: 09:00 - Møteprotokoll Storfjord Plan- og driftsstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øistein Nilsen Leder STAP

Detaljer