GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk"

Transkript

1 GSI'09 Voksenopplæring (Vo) rettleiing nynorsk Datert

2 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt A. Deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet. Alle deltakarane ved opplæringsinstitusjonen skal registrerast her, uavhengig av kven som betaler for opplæringa. I ramme A skal alle deltakarane ved opplæringsinstitusjonen, ev. alle deltakarane som får vaksenopplæring i regi av kommunen, registrerast - uavhengig av kva for kommune dei tilhøyrer, og uavhengig av kven som finansierer opplæringa. Grunnskoleopplæring for vaksne etter 4A-1 Her fører ein opp personar som berre får undervisning etter opplæringsloven 4A-1 om rett til grunnskoleopplæring for vaksne. Personar som også får spesialundervisning etter 4A-2 i tillegg til undervisning etter 4A-1, skal ikkje førast opp her, men registrerast under spesialundervisning etter enkeltvedtak (linje 4..7) Ifølgje 4A-1 i opplæringsloven har personar over opplæringspliktig alder som treng grunnskoleopplæring, individuell rett til slik opplæring. Kommunen pliktar å gi slik opplæring til personar som ikkje har fullført grunnskolen, til personar som har fullført grunnskolen, men likevel treng meir grunnskoleopplæring, og til norske så vel som utlendingar med busetjingsløyve, arbeids- og/eller opphaldsløyve eller kollektivt vern. Asylsøkjarar har ingen rett til grunnskoleopplæring for vaksne, men kan delta i opplæringa dersom kommunen har i gang slike tiltak. Deltakarane som får undervisning etter 4A-1 skal førast i linjene Kor mange deltek i grunnskoleopplæring for vaksne, språklege minoritetar unnatekne? Her skal ein registrere talet på deltakarar som får grunnskoleopplæring for vaksne etter 4A-1, fordelt på menn og kvinner - bortsett frå elevar frå språklege minoritetar. I vaksenopplæringsskjema blir språklege minoritetar definerte som deltakarar med eit anna morsmål enn norsk, samisk, svensk og dansk. Viss deltakarane i grunnskoleopplæring (språklege minoritetar unnatekne) etter 4A-1 også får opplæring etter 4A-2 (spesialundervisning), skal deltakarane ikkje førast her, men i linje 4, samt linje Kor mange frå språklege minoritetar deltek i grunnskoleopplæring for vaksne? Her skal ein registrere talet på deltakarar frå språklege minoritetar som får grunnskoleopplæring for vaksne etter 4A-1, fordelt på menn og kvinner. I vaksenopplæringsskjema blir språklege minoritetar definerte som deltakarar med eit anna morsmål enn norsk, samisk, svensk og dansk. Viss deltakarane i grunnskoleopplæring (frå språklege minoritetar) etter 4A-1 også får opplæring etter 4A-2 (spesialundervisning), skal deltakarane ikkje førast her, men i linje 5, samt linje Sum grunnskoleopplæring (linje 1..2)

3 Side 2 av 11 Spesialundervisning etter enkeltvedtak, 4A-2 Her fører ein opp alle personar som får undervisning etter opplæringsloven 4A-2, om rett til spesialundervisning på grunnskoleområdet, men også personar som i tillegg til dette får opplæring etter 4A-1 I linjene 4..6 skal ein registrere deltakarar i spesialundervisning etter 4A-2, også om dei får grunnskoleopplæring etter 4A-1. Ifølgje 4A-2 har vaksne som ikkje har eller ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet for vaksne, rett til spesialundervisning. Dette gjeld også vaksne som har særlege behov for opplæring for å kunne utvikle eller halde ved like grunnleggjande ferdigheiter.. 4. Kor mange deltek i spesialundervisning, språklege minoritetar unnatekne? Her skal ein registrere talet på deltakarar som får spesialundervisning for vaksne etter 4A-2, fordelt på menn og kvinner - bortsett frå elevar frå språklege minoritetar. I vaksenopplæringsskjema blirspråklege minoritetar definerte som deltakarar med eit anna morsmål enn norsk, samisk, svensk og dansk. Viss deltakarane i spesialundervisning (etter 4A-2) også får grunnskoleopplæring etter 4A-1, skal dei også førast opp i linje Kor mange frå språklege minoritetar deltek i spesialundervisning? Her skal ein registrere talet på deltakarar frå språklege minoritetar som får spesialundervisning for vaksne etter 4A-2, fordelt på menn og kvinner. I vaksenopplæringsskjema blir språklege minoritetar definerte som deltakarar med eit anna morsmål enn norsk, samisk, svensk og dansk. Viss deltakarane i spesialundervisning (etter 4A-2) også får grunnskoleopplæring etter 4A-1, skal dei også førast opp i linje Sum spesialundervisning (linje 4..5) 7. Kor mange av elevane i linje 6 får også grunnskoleopplæring etter 4A-1? Her fører ein opp deltakarar som både får grunnskoleopplæring etter 4A-1 og spesialundervisning etter 4A-2. Norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar ifølgje eigen læreplan HHer ønskjer vi å vite om registrerte deltakarar per 1. oktober. Deltakarane skal registrerast her, uavhengig av om dei er registrerte under grunnskoleopplæring (linje 1..3) eller spesialundervisning (linje 4..7) etter opplæringsloven. Frå og med 1. september 2005 har vaksne innvandrarar med opphaldsløyve som gir grunnlag for busetjingsløyve etter utlendingsloven, obligatorisk opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Den obligatoriske opplæringa skal vere på 300 timar, og av dei skal 50 timar brukast til samfunnskunnskap. Innvandrarar som har behov for ytterlegare opplæring, kan få inntil 3000 timar opplæring. Vi viser bl.a. til 17 og 18 i introduksjonsloven. Opplæringa i norsk og samfunnskunnskap skal gi innvandraren moglegheit for likestilling, deltaking og integrering i det norske samfunnet. Språkopplæringa er delt inn i tre spor, og dei erstattar tidlegare A- og B-løp. Spor 1 er tilrettelagt for deltakarar med liten eller ingen skolegang. Spor 2 er tilrettelagt for deltakarar som har ein del skolegang, mens spor 3 er mynta på deltakarar med god allmennutdanning. Også deltakarar som har begynt på ei opplæring i A- eller B-løp, skal no vere plasserte i spor 1, 2 eller 3. Vi ønskjer å registrere alle deltakarane i norsk og samfunnskunnskap. Dette inkluderer både dei som har starta i den nye ordninga, dei som er ein del av overgangsordninga, asylsøkjarar mellom 16 og 18 år, og andre som får undervisning. Dette gjeld altså alle som får denne typen opplæring, uavhengig av kven som finansierer den. I merknadsfeltet skal

4 Side 3 av 11 det gjerast greie for kor mange asylsøkjarar dette gjeld. Deltakarane skal fordelast på menn, kvinner og grupper per 1. oktober. Vi ønskjer også å vite kor mange av deltakarane som får opplæring på nynorsk. Deltakarane skal registrerast her, uavhengig av om dei også er registrerte under grunnskoleopplæring (linje 1..3) eller spesialundervisning (4..7). 8. Kor mange får norsk og samfunnskunnskap som spor 1 (deltakarar med liten eller ingen skolegang)? Her skal ein registrere deltakarar som har liten eller ingen skolegang frå før. Deltakarar i overgangsordninga som er registrerte i B-løp, skal registrerast her. 9. Kor mange får norsk og samfunnskunnskap som spor 2 (deltakarar med ein del skolegang)? Her skal ein registrere deltakarar som har ein del skolegang frå før. Deltakarar i overgangsordninga som er registrerte i A-løp, skal plasserast i denne kategorien dersom dei har ein del skolegang frå før. 10. Kor mange får norsk og samfunnskunnskap som spor 3 (deltakarar med god allmennutdanning)? Her skal ein registrere deltakarar som har god allmennutdanning frå før. Deltakarar i overgangsordninga som er registrerte i A-løp, skal plasserast i denne kategorien dersom dei har god allmennutdanning frå før. 11. Sum norsk og samfunnskunnskap (linje ) I kolonnen for talet på dei med opplæring på nynorsk legg ein inn kor mange av deltakarane som får opplæring på nynorsk. 12. Kor mange av personane registrerte i linje 11 bur i asylmottak? Her skal ein registrere talet på deltakarar i norsk og samfunnskunnskap som bur i asylmottak, medrekna asylsøkjarar i alderen år som får norskopplæring. 13. Kor mange av personane registrerte i linje 11 får grunnskoleopplæring for vaksne etter 4A-1? Nokre deltakarar i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar kan også få grunnskoleopplæring etter 4A-1 i opplæringsloven. I slike tilfelle fører ein opp dei personane det gjeld, i linje Kor mange av personane registrerte i linje 11 får også spesialundervisning etter enkeltvedtak? 4A-2 Nokre deltakarar i samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar kan også få spesialundervisning etter 4A-2 i opplæringsloven. I slike tilfelle fører ein opp dei personane det gjeld, i linje 14. Deltakarar frå andre kommunar 15. Grunnskoleopplæring Talet på deltakarar i vaksenopplæringa som er folkeregistrert i andre kommunar, og dermed blir finansiert av andre kommunar, skal fordelast på grunnskoleopplæring, spesialundervisning og norsk og samfunnskunnskap. 16. Spesialundervisning Talet på deltakarar i vaksenopplæringa som er folkeregistrert i andre kommunar, og dermed blir finansiert av andre kommunar, skal fordelast på grunnskoleopplæring, spesialundervisning og norsk og samfunnskunnskap.

5 Side 4 av Norsk og samfunnskunnskap Vi ønskjer å registrere alle vaksne innvandrarar som deltek i opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Dette inkluderer både dei som har rett og/eller plikt etter introduksjonsloven, dei som er ein del av overgangsordninga inkludert asylsøkjarar mellom 16 og 18 år, vaksne asylsøkjarar og deltakarar som betaler for opplæringa. I merknadsfeltet skal det gjerast greie for kor mange asylsøkjarar som blir omfatta av opplæringa. Deltakarane skal fordelast etter kjønn og spor per 1. oktober. Vi ønskjer også å vite kor mange av deltakarane som får opplæring på nynorsk. Deltakarane skal registrerast her, uavhengig av om dei også er registrerte under grunnskoleopplæring (linje 1..3) eller spesialundervisning (4..7). Deltakarar i andre kommunar 18. Grunnskoleopplæring Kommunen sentralt skal registrere talet på deltakarar i vaksenopplæringa som er folkeregistrert i eigen kommune, og dermed blir finansiert av kommunen. Dei skal fordelast på grunnskoleopplæring, spesialundervisning og norsk og samfunnskunnskap. 19. Spesialundervisning Kommunen sentralt skal registrere talet på deltakarar i vaksenopplæringa som er folkeregistrert i eigen kommune, og dermed finansiert av kommunen. Dei skal fordelast på grunnskoleopplæring, spesialundervisning og norsk og samfunnskunnskap. 20. Norsk og samfunnskunnskap Kommunen sentralt skal registrere talet på deltakarar i vaksenopplæringa som er folkeregistrert i eigen kommune, og dermed finansiert av kommunen. Dei skal fordelast på grunnskoleopplæring, spesialundervisning og norsk og samfunnskunnskap. B. Årstimar Gi opplysningar om årstimar per 1. oktober, og årstimar som er planlagde for resten av skoleåret. Ressursar i tilknyting til alle deltakarane skal vere med, uavhengig av kva for kommune dei tilhøyrer, og uavhengig av kven som finansierer opplæringa. Ressursar det er vanskeleg å fordele på dei ulike felta nedanfor, fører ein opp etter skjønn. Frå skoleåret 2006/07 fører ein opp årstimar i linje 1..9 i 60 minutts einingar. Årstimane i linje fører ein opp i 45 minutts einingar. Det er berre tida der læraren underviser elevar, som skal registrerast (leseplikta). I ramme B gir ein opplysningar om årstimar som personalet bruker til ulike formål. Både utførte timar fram til 1. oktober, og det som er planlagt for resten av skoleåret, skal registrerast. I GSI blir den faktiske tilstanden ved opplæringsinstitusjonen registrert. Dette inneber at der disponerte timar avvik frå tildelte timar frå skoleeigaren, skal disponerte timar leggjast til grunn for utfyllinga. Det inneber også at alle timane blir registrerte, uavhengig av kva for kommune deltakarane kjem frå, og uavhengig av kven som betaler for opplæringa. Timane blir fordelte på grunnskoleopplæring ( 4A-1 i opplæringsloven)/spesialundervisning ( 4A-2 i opplæringsloven), og på norsk og samfunnskunnskap (kap 4 i introduksjonsloven). Grunnskoleopplæring og spesialundervisning for vaksne Årstimar til undervisning (lærartimar) gir ein opp i 60 minutts einingar 1. Kor mange årstimar undervisning går til grunnskoleopplæring?

6 Side 5 av 11 Her registrerer ein talet på årstimar brukt til/planlagt brukt til grunnskoleopplæring etter 4A-1, og som blir rekna som undervisning. Årstimar fører ein linje 1..9 i 60 minutts einingar 2. Kor mange årstimar går til spesialundervisning? Her registrerer ein talet på årstimar brukt til/planlagt brukt til spesialundervisning etter 4A-2, og som blir rekna som undervisning. Årstimar fører ein i linje 1..9 i 60 minutts einingar 3. Sum årstimar til undervisning (linje 1..2) Andre årstimar, gi opp i 60 minutts einingar I linje 4..7 registrerer ein andre årstimar (ikkje undervisning) i samband med grunnskoleopplæring og spesialundervisning samla. Årstimar fører ein i linje 1..9 i 60 minutts einingar. 4. Kor mange årstimar går til sosialpedagogiske tenester/rådgivingstenester? Omfattar den delen av tidsressursen til administrative og pedagogiske leiaroppgåver som blir nytta til rådgivar- og sosiallærarteneste. Rådgivar-/sosialteneste er ikkje avtalefesta for vaksenopplæringa, men eventuelle årstimar til slike tenester i vaksenopplæringa skal likevel registrerast her. Årstimar fører ein i linje 1..9 i 60 minutts einingar 5. Kor mange årstimar går til pedagogisk rettleiing, utviklingsarbeid osv.? Totalt talet på årstimar, som er ein del av stillingane til pedagogane, og som er sett av til pedagogisk rettleiing, utviklingsarbeid, pedagogiske styrkingstiltak, samråding, plan- og utviklingstimar osv. Årstimar fører ein i linje 1..9 i 60 minutts einingar 6. Kor mange årstimar er faste vikartimar som opplæringa ev. har fått tildelt? Timar til personar som er tilsette ved skolen, og som er pålagde å vere vikar i delar av, eller heile stillinga. Timane her omfattar berre dei årstimane som er ein del av stillinga til vedkommande, men som ikkje er registrerte i andre linjer her. Årstimar fører ein i linje 1..9 i 60 minutts einingar 7. Kor mange årstimar er tildelte, men ikkje fordelte til spesifikke oppgåver? Dette omfattar årstimar som er tildelte, men som enno ikkje er fordelte til ulike oppgåver i grunnskoleopplæringa/spesialundervisninga. Årstimar fører ein i linje 1..9 i 60 minutts einingar 8. Sum andre årstimar (linje 4..7) 9. Sum årstimar i grunnskoleopplæring og spesialundervisning for vaksne (linje 3+8) Norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar ifølgje ny læreplan

7 Side 6 av 11 Årstimar til undervisning (lærartimar) gi opp i 45 minutts einingar I felta skal det berre inkluderast timar som går til kontakt med og oppfølging av elevar og føresette. 10. Kor mange årstimar undervisning går til norsk og samfunnskunnskap? Her registrerer ein årstimar i norsk og samfunnskunnskap som er brukte til, eller planlagt brukte til, undervisning. Årstimar fører ein i linje i 45 minutts einingar Andre årstimar, gi opp i 45 minutts einingar I felta skal det berre inkluderast timar som går til kontakt med og oppfølging av elevar og føresette. 11. Kor mange årstimar går til sosialpedagogiske tenester/rådgivingstenester? Omfattar den delen av tidsressursen til administrative og pedagogiske leiaroppgåver som blir nytta til rådgivar- og sosiallærarteneste. Rådgivar-/sosialteneste er ikkje avtalefesta for vaksenopplæringa, men eventuelle årstimar til slike tenester i vaksenopplæringa skal likevel registrerast her. Årstimar fører ein i linje i 45 minutts einingar 12. Kor mange årstimar går til pedagogisk rettleiing, utviklingsarbeid osv.? Totalt tal på årstimar, som er ein del av stillingane til pedagogane, og som er sett av til pedagogisk rettleiing, utviklingsarbeid, pedagogiske styrkingstiltak, samråding, plan- og utviklingstimar osv. Årstimar fører ein i linje i 45 minutts einingar 13. Kor mange årstimar er faste vikartimar som opplæringa ev. har fått tildelt? Timar til personar som er tilsette ved skolen, og som er pålagde å vere vikar i delar av, eller heile stillinga. Timane her omfattar berre dei årstimane som er ein del av stillinga til vedkommande, men som ikkje er registrerte i andre linjer her. Årstimar fører ein i linje i 45 minutts einingar 14. Kor mange årstimar er tildelte, men ikkje fordelte til spesifikke oppgåver? Dette omfattar årstimar som er tildelte, men som enno ikkje er fordelte til ulike oppgåver i grunnskoleopplæringa/spesialundervisninga. Årstimar fører ein i linje i 45 minutts einingar 15. Sum andre årstimar (linje ) 16. Sum årstimar i norsk og samfunnskunnskap (linje 10+15) C. Årsverk og bemanning Årsverk i tilknyting til alle deltakarane skal vere med, uavhengig av kva for kommune

8 Side 7 av 11 deltakarane tilhøyrer, og uavhengig av kven som finansierer opplæringa. Årsverk (i stillingsprosent) blir fordelte mellom dei ulike oppgåvene dei tilsette har. Ressursar det er vanskeleg å fordele, fører ein opp etter skjønn. Under "bemanning" (linje 17) fører ein tilsette som har oppgåver knytte til undervisning eller administrativ/pedagogisk leiing. Merk at årsverka skal teljast i stillingsprosent, dvs. at eitt årsverk er 100 prosent. (For ein person som f.eks. har halv stilling som rektor og halv stilling som undervisningspersonell, skal det registrerast 50 prosent på rektor og 50 prosent på undervisning.) Årsverk registrerer ein fordelt på grunnskoleopplæring ( 4A-1)/spesialundervisning ( 4A- 2) eller på norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar, men under "Bemanning i talet på personar" (linje 17) registrerer ein all bemanning ved institusjonen/kommunen sentralt samla. Dvs. at viss tilsette er knytte til både grunnskoleopplæring/spesialundervisning og norsk og samfunnskunnskap, skal dei teljast berre éin gong under "Bemanning". Grunnskoleopplæring og spesialundervisning for vaksne (1 årsverk = 100) 1. Rektor / leiar I vaksenopplæringa er det ikkje alltid tilsett rektor, slik at det er ein annan som tek seg av dei administrative og pedagogiske leiaroppgåvene. Omfattar rektor/leiar av vaksenopplæringa og berre den tidsressursen som er avsett til administrative og pedagogiske leiaroppgåver. 2. Undervisningsinspektør / avdelingsleiar o.l. Omfattar undervisningsinspektør og berre den tidsressursen som er avsett til administrative og pedagogiske leiaroppgåver. 3. Rådgivar / sosiallærar 4. Undervisningspersonale med godkjend utdanning Årsverk, i stillingsprosent, til personale med godkjend lærarutdanning som utfører undervisningsoppgåver. 5. Undervisningspersonale utan godkjend utdanning Årsverk, i stillingsprosent, til personale utan formell pedagogisk kompetanse som er tilsett i vaksenopplæring, og som utfører undervisningsoppgåver, skal registrerast her. 6. Sum årsverk undervisningspersonale og personale med administrative og pedagogiske leiaroppgåver (linje 1..5) 7. Assistentar Årsverk, i stillingsprosent, til tilsette som har oppgåver knytte til undervisninga, og som har kommunale arbeidsvilkår. Viss ein assistent faktisk utfører undervisningsoppgåver, blir ikkje han/ho rekna som assistent, men som undervisningspersonale utan godkjend lærarutdanning. 8. Kontorteknisk personale Norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar ifølgje eigen læreplan (1 årsverk = 100) 9. Rektor / leiar

9 Side 8 av 11 I vaksenopplæringa er det ikkje alltid tilsett rektor, slik at det er ein annan som tek seg av dei administrative og pedagogiske leiaroppgåvene. Omfattar rektor/leiar av vaksenopplæringa og berre den tidsressursen som er avsett til administrative og pedagogiske leiaroppgåver. 10. Undervisningsinspektør / avdelingsleiar o.l. Omfattar undervisningsinspektør og berre den tidsressursen som er avsett til administrative og pedagogiske leiaroppgåver. 11. Rådgivar / sosiallærar 12. Undervisningspersonale med godkjend utdanning Årsverk, i stillingsprosent, til personale med godkjend lærarutdanning som utfører undervisningsoppgåver. 13. Undervisningspersonale utan godkjend utdanning Årsverk, i stillingsprosent, til personale utan formell pedagogisk kompetanse som er tilsett i vaksenopplæring, og som utfører undervisningsoppgåver, skal registrerast her. 14. Sum årsverk undervisningspersonale og personale med administrative og pedagogiske leiaroppgåver (linje 9..13) 15. Assistentar Årsverk, i stillingsprosent, til tilsette som har oppgåver knytte til undervisninga, og som har kommunale arbeidsvilkår. Viss ein assistent faktisk utfører undervisningsoppgåver, blir ikkje han/ho rekna som assistent, men som undervisningspersonale utan godkjend lærarutdanning. 16. Kontorteknisk personale Grunnskoleopplæring og spesialundervisning for vaksne + norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar ifølgje eigen læreplan 17. Talet på undervisningspersonale og personale med pedagogiske og administrative leiaroppgåaver Her registrerer ein talet på personar som utfører undervisningsoppgåver og pedagogiske/administrative leiaroppgåver i vaksenopplæringsinstitusjonen/kommunen sentralt. Personar tilsette i samband med grunnskoleopplæring/spesialundervisning og i samband med norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar skal registrerast samla. Personar som underviser på fleire område, skal ikkje registrerast meir enn éin gong i linje 17. Rådgivar / sosiallærar Kontorteknisk personale Rådgivar / sosiallærar

10 Side 9 av 11 D. Spesialundervisning etter enkeltvedtak på grunnlag av 4A-2 i opplæringsloven - dette skoleåret 4A-2 i opplæringsloven sier at "Vaksne som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredstillande utbytte av den ordinære opplæringstilbodet for vaksne, har rett til spesialundervisning." Nedanfor skal opplysningar om spesialundervisning i INNEVERANDE SKOLEÅR førast. Kommunen, ev. opplæringsinstitusjonen, fyller ut opplysningar om spesialundervisning for inneverande skoleår. Her registrerer kommunen (ev. opplæringsinstitusjonen) alle søknader og all timetildeling til spesialundervisning på grunnlag av enkeltvedtak. Kommunen må passe på at søknader, tilrådde søknader, talet på undervisningstimar og talet på deltakarar som får spesialundervisning med undervisningspersonale/assistentar, verken blir underrapporterte eller dobbeltrapporterte. Søknader og tilrådde søknader 1. Kor mange søknader har kommunen/skolen fått per 1. oktober? Søknader og tildelingar som gjeld for fleire år (som har blitt "rutine") skal førast kvart år. I kommunar der PP-tenesta er delegert til dei enkelte opplæringsinstitusjonane, fyller dei sjølve ut linje 1. Kommunen må passe på at talet på søknader totalt i kommunen ikkje blir dobbeltrapportert eller underrapportert. 2. Kor mange søknader er tilrådde av PP-tenesta eller annan sakkunnig instans per 1. oktober? I kommunar der PP-tenesta er delegert til dei enkelte opplæringsinstitusjonane, fyller dei sjølve ut linje 2. Kommunen må passe på at søknader tilrådde av PP-tenesta eller annan sakkunnig instans verken blir dobbeltrapporterte eller underrapporterte. Vedtekne timar til spesialundervisning 3. Kor mange timar spesialundervisning er vedtekne per 1. oktober (summen av enkeltvedtak)? Talet på deltakarar som får tildelt timar med undervisningspersonale, fordelt på timeprofil (1 time = 60 minutt) Med tildelte timar meiner ein her det talet på timar den enkelte deltakaren har fått enkeltvedtak på. Den enkelte deltakaren skal registrerast innanfor intervalla opp til 75, eller 271 timar (a 60 minutt) per år eller meir. Deltakarar som også er tildelte timar med assistentar, skal i tillegg registrerast i linje Dette fører til at talet på deltakarar i linje 8 pluss deltakarar i linje 13 vil kunne vere større enn det samla talet på deltakarar i spesialundervisning registrert i linje 6 i ramme A. Talet på deltakarar Med tildelte timar meiner ein her det talet på timar den enkelte deltakaren har fått enkeltvedtak på. Den enkelte deltakaren skal registrerast innanfor intervalla opp til 75, eller 271 timar (a 60 minutt) per år eller meir. Deltakarar som også er tildelte timar med assistentar, skal i tillegg registrerast i linje Dette fører til at talet på deltakarar i linje 8 pluss deltakarar i linje 13 vil kunne vere større enn det samla talet på deltakarar i spesialundervisning registrert i linje 6 i ramme A. 4. Kor mange får inntil 75 timar per år?

11 Side 10 av Kor mange får timar per år? 6. Kor mange får timar per år? 7. Kor mange får 271 timar eller meir per år? 8. Sum deltakarar som får timar (linje 4..7) Talet på deltakarar som får tildelt timar med assistentar, fordelt på timeprofil (1 time = 60 minutt) Her registrerer ein talet på deltakarar som har fått tildelt timar til spesialundervisning på grunnlag av enkeltvedtak, med assistentar, gruppert etter tildelte timar per år. Med tildelte timar meiner ein her det talet på timar den enkelte deltakaren har fått enkeltvedtak på. Den enkelte deltakaren skal registrerast innanfor intervalla opp til 75, eller 271 (à 60 minutt) timar per år eller meir. Deltakarar som også er tildelte timar med undervisningspersonale, skal i tillegg registrerast i linje Dette fører til at talet på deltakarar i linje 8 pluss deltakarar i linje 13 vil kunne vere større enn det samla talet på deltakarar i spesialundervisning registrert i linje 6 i ramme A. Talet på deltakarar Her registrerer ein talet på deltakarar som har fått tildelt timar til spesialundervisning på grunnlag av enkeltvedtak, med assistentar, gruppert etter tildelte timar per år. Med tildelte timar meiner ein her det talet på timar den enkelte deltakaren har fått enkeltvedtak på. Den enkelte deltakaren skal registrerast innanfor intervalla opp til 75, eller 271 (à 60 minutt) timar per år eller meir. Deltakarar som også er tildelte timar med undervisningspersonale, skal i tillegg registrerast i linje Dette fører til at talet på deltakarar i linje 8 pluss deltakarar i linje 13 vil kunne vere større enn det samla talet på deltakarar i spesialundervisning registrert i linje 6 i ramme A. 9. Kor mange får inntil 75 timar per år? 10. Kor mange får timar per år? 11. Kor mange får timar med assistentar per år? 12. Kor mange får 271 timar eller meir per år? 13. Sum deltakarar som får timar (linje 9..12)

12 Side 11 av 11 Kor mange får timar per år? Kor mange får timar med assistentar per år? F. Diverse Her registrerer ein opplysningar om "oppdragsundervisning", dvs. undervisning som ikkje blir finansiert av kommunen. Sjølv om det er kommunane som har ansvar for å innfri retten til individuell grunnskoleopplæring, kan det framleis vere undervisning som er finansiert av andre. Diverse Grunnskoleopplæring for vaksne kan vere finansiert av andre enn kommunen (eller andre kommunar). I dei tilfella slik opplæring blir betalt av andre aktørar (f.eks. NAV eller private bedrifter), skal talet på deltakarar og årstimar det gjeld, førast i linje 1 og 2. Viss undervisninga som er registrert i skjema elles er finansiert av andre enn kommunen, eller av andre kommunar, skal talet på deltakarar (linje 1) og årstimar (linje 2) det gjeld, førast opp her. Grunnskoleopplæring for vaksne kan vere finansiert av andre enn kommunen (eller andre kommunar). I dei tilfella slik opplæring blir betalt av andre aktørar (for eksempel Aetat eller private bedrifter), skal talet på deltakarar og årstimar det gjeld, førast i linje 1 og Av dette, deltakarar som ikkje er kommunalt finansierte Talet på deltakarar registrert i linje 3 (grunnskoleopplæring) og linje 6 (spesialundervisning) i ramme A, som ikkje er kommunalt finansiert. 2. Av dette, årstimar som ikkje er kommunalt finansierte Talet på årstimar registrert i linje 9 (grunnskoleopplæring og spesialundervisning) i ramme B, som ikkje er kommunalt finansiert.

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) skjema. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) skjema. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) skjema Datert 01.10.2009 Side 1 av 5 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt Namn Postadresse Postnummer/sted Besøksadresse Postnummer/sted Epost Hjemmeside

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) veiledning. bokmål

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) veiledning. bokmål GSI'09 Voksenopplæring (Vo) veiledning bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-enhet Generelt A. Deltakere i voksenopplæring på grunnskolens område. Alle deltakere

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) skjema. bokmål

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) skjema. bokmål GSI'09 Voksenopplæring (Vo) skjema bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 5 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-enhet Generelt Navn Postadresse Postnummer/sted Besøksadresse Postnummer/sted Epost

Detaljer

GSI'09. Grunnskole (Gr) veiledning. bokmål

GSI'09. Grunnskole (Gr) veiledning. bokmål GSI'09 Grunnskole (Gr) veiledning bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 26 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Grunnskoleskjema Generelt Det er tilstanden ved den enkelte skole eller institusjon

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

GSI'09. Grunnskole (Gr) skjema. nynorsk

GSI'09. Grunnskole (Gr) skjema. nynorsk I'09 Grunnskole (Gr) skjema nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 12 Grunnskolens Informasjonssystem (I) I09, Grunnskoleskjema Generelt Namn på eininga Postadresse Postnummer/stad Besøksadresse Postnummer/stad

Detaljer

GSI'09. Grunnskole (Gr) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Grunnskole (Gr) rettleiing. nynorsk GSI'09 Grunnskole (Gr) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 26 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Grunnskoleskjema Generelt Det er tilstanden ved den enkelte skolen eller institusjonen

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

GSI 2008 Skjema Datert 19.09.2008 Grunnskoler Kulturskoler Vo-enheter Utskrevet 22.09.2008

GSI 2008 Skjema Datert 19.09.2008 Grunnskoler Kulturskoler Vo-enheter Utskrevet 22.09.2008 I 2008 Skjema Datert 19.09.2008 Grunnskoler Kulturskoler Vo-enheter Utskrevet 22.09.2008 Grunnskolens Informasjonssystem (I) I08, Grunnskoleskjema Datert: 19.09.2008 Generelt Enhetens navn Telefon Postadresse

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

Melding om behov for verjemål (eller endring i eksisterande verjemål)

Melding om behov for verjemål (eller endring i eksisterande verjemål) GA 8029 N Send skjemaet til fylkesmannen i det fylket der personen som treng verje, er folkeregistrert. Melding om behov for verjemål (eller endring i eksisterande verjemål) Dette skjemaet skal brukast

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

Inntak på særskilt grunnlag

Inntak på særskilt grunnlag Inntak på særskilt grunnlag Del 9?! Kven kan søkje om inntak til vidaregåande opplæring på særskilt grunnlag? Ikkje alle har dei same føresetnadene for å bli tekne inn i den vidaregåande skolen, eller

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Prosedyrar og rettleiar for NSSU

Prosedyrar og rettleiar for NSSU Prosedyrar og rettleiar for NSSU - Nettbasert sakshandsaming av søknad om spesialundervisning Innleiing Det er utvikla i Hordaland eit nettbasert program for sakshandsaming av søknadar om spesialundervisning.

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14

Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14 Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14 1 Innhold 1. Forord..3 2. Plan for overgang mellom barnehage og skule årshjul....4

Detaljer

Nynorsk. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo. 4. klasse

Nynorsk. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo. 4. klasse Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Skolespørjeskjema 4. klasse Rettleiing Skolen din har sagt seg villig til å vere med i TIMSS 2003, ein stor internasjonal

Detaljer

Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden

Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden 0311 ESPEN ASKELADD VIDDA 1 VIDDA 2 0028 OSLO 123456 78910 BYDEL GAMLE OSLO 5. mars 2013 Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden Husbanken har

Detaljer

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Oppdatert desember 2013 Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Noen elever i grunnskolen har rett til fritak fra vurdering med karakter. Fritak fra vurdering med karakter betyr ikke fritak fra

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge

Plan for overgangar. for barn og unge Plan for overgangar for barn og unge Os 2011 Frå Kvalitetsplan oppvekst og kultur Mål Alle born og unge skal oppleva gode overgangar der ein sikrar kontinuitet og heilskap i opplæringa og oppfølginga.

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 02.09.2009 Møtestad: Formannskapssalen, kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 (merk tida)!! Utvalsmedlemene blir med dette kalla

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Notat. : Framtidig organisering av opplæring i norsk m. samfunnsfag. : Kjellaug Brekkhus. : Kari Rønnestad. Innleiing:

Notat. : Framtidig organisering av opplæring i norsk m. samfunnsfag. : Kjellaug Brekkhus. : Kari Rønnestad. Innleiing: Notat Til Frå : Kjellaug Brekkhus : Kari Rønnestad : Sak : Framtidig organisering av opplæring i norsk m. samfunnsfag Saksnr./Arkivkode Stad Dato 15/474 - A02 BALESTRAND 03.06.2015 Innleiing: Sidan skuleåret

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

Videregående opplæring. Unntatt offentlighet jf. Forvaltningsloven 13

Videregående opplæring. Unntatt offentlighet jf. Forvaltningsloven 13 Videregående opplæring Unntatt offentlighet jf. Forvaltningsloven 13 VEILEDER Til utfylling av mal for vedtak om særskilt språkopplæring Når det tas stilling til elevens rett til særskilt språkopplæring

Detaljer

Rutinar for overgangen frå. barnehage til skule

Rutinar for overgangen frå. barnehage til skule Rutinar for overgangen frå barnehage til skule FORORD Hausten 2008 oppretta Lindås kommune ei gruppe Tidleg innsats, som mellom anna skulle utarbeida rutinar for overgangen frå barnehage til skule. Gruppa

Detaljer

Særavtale om veiledarfunksjon for nyutdanna lærarar.

Særavtale om veiledarfunksjon for nyutdanna lærarar. Særavtale om veiledarfunksjon for nyutdanna lærarar. Den 4.01.2011 vart det gjennomført forhandlingar om lokal særavtale for tilsette i kap 4C mellom Hjelmeland kommune og Utdanningsforbundet Hjelmeland

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere.

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere. RINGSAKER KOMMUNE BRUMUNDDAL UNGDOMSSKOLE Mai 2014 Til elever og foreldre på 10. trinn Informasjon om eksamen og klagerett Dette skrivet inneholder følgende informasjon: om skriftlig eksamen våren 2014

Detaljer

Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing

Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing Hovudelementa på stasjon Arbeidstid Rolleforståing Målsettingar og intensjonar med arbeidstidsavtalen Prosessar Forteljing

Detaljer

Orientering til skolane OM INNTAK PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG

Orientering til skolane OM INNTAK PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG Orientering til skolane OM INNTAK PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG Vidaregåande opplæring i Hordaland 2009 INNHALD Kven kan søkje om inntak til vidaregåande opplæring på særskilt grunnlag? 1 Kriteria for inntak på

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma.

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma. Fylkesmannen i Oppland Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma i Skjåk kommune Samandrag Denne rapporten gjer greie for dei avvika og merknadene

Detaljer

Søknad om verjemål (eller endringar i eksisterande verjemål)

Søknad om verjemål (eller endringar i eksisterande verjemål) GA-8025 N Send skjemaet til fylkesmannen i det fylket der personen som treng verje, er folkeregistrert. Søknad om verjemål (eller endringar i eksisterande verjemål) Dette skjemaet skal brukast dersom det

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE 1 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE 1 EIGAR Sør-Fron kommune eig dei kommunale barnehagane. 2 FORMÅL Dei kommunale barnehagane i Sør-Fron skal drivast i samsvar med lov om barnehagar

Detaljer

Søknad om inntak med behov for spesialundervisning skoleåret 2013/2014

Søknad om inntak med behov for spesialundervisning skoleåret 2013/2014 Konfidensielt A SØKNADSFRIST: 1. FEBRUAR 13 Vedlegg til web-søknad Søknad om inntak med behov for spesialundervisning skoleåret 13/14 1 PERSONALIA Fornamn, etternamn: Fødsels- og personnummer: Adresse:

Detaljer

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Sak til komité for levekår 05.10.04 1.0 Bakgrunn Komité for levekår vedtok 09.04.02 i sak 0008/02 å opprette eit prosjekt retta mot unge langtidsmottakarar

Detaljer

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Retningslinjer og Rutineskildring Oktober 2015 INNHALD Innleiing... 2 Lovgrunnlag... 3 Opplæringslova... 3 Elevane sitt fysiske skulemiljø...

Detaljer

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Ikkje offentleg jf. Forvaltningslova 13 Skulens navn RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Namnet til eleven Adresse Dato: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKULEÅRET Namnet til eleven: Født: Utdanningsprogram:

Detaljer

Habilitetsavgjerder for tilsette, styremedlemmer og andre som utfører arbeid eller tenester for KORO. Gjeld frå 1. januar 2015

Habilitetsavgjerder for tilsette, styremedlemmer og andre som utfører arbeid eller tenester for KORO. Gjeld frå 1. januar 2015 Habilitetsavgjerder for tilsette, styremedlemmer og andre som utfører arbeid eller tenester for KORO Gjeld frå 1. januar 2015 1 Innhald Innleiing... 3 Del 1: Reglar om inhabilitet... 4 1.1. Automatisk

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Bakgrunn Frå ulikt hald har vi fått signal om at det er ønskjeleg med ei omstrukturering av HMSdokumentasjonen

Detaljer

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot (etter ekteskapslova 22)

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot (etter ekteskapslova 22) Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot (etter ekteskapslova 22) Dersom samlivet har vore brote i minst to år, kan kvar av dykk krevje skilsmisse ved å fylle ut dette skjemaet. Fylkesmannen har kun

Detaljer

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når:

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når: Prosessplan for arbeidet med standarden Sett inn einingsnamn her Standard: Tilpassa opplæring og tidleg innsats Sist oppdatert: 15.09.2014 Sjå nedst for rettleiing utfylling og frist for innsending. For

Detaljer

Tilpassa opplæring og / eller spesialpedagogisk hjelp. minoritetsspråklege elevar

Tilpassa opplæring og / eller spesialpedagogisk hjelp. minoritetsspråklege elevar HÅ KOMMUNE (Hugs inst.namn) Saksnr. /løpenr Arkivkode Stad/Dato 07/96-7 A00 Varhaug, 21.08.2008 16080/08 AIB Tilpassa opplæring og / eller spesialpedagogisk hjelp spesialundervisning, samt særskild språkopplæring

Detaljer

18. RETNINGSLINJER FOR AKAN

18. RETNINGSLINJER FOR AKAN Interkontrollhandbok Side: 1 av 10 18. RETNINGSLINJER FOR AKAN For å få klare reglar på området rusmiddelbruk og arbeid har arbeidsmiljøutvalet (AMU) i Samnanger kommune 24.04.01 vedteke ein AKAN-avtale

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring

Retningslinjer for gjennomføring Retningslinjer for gjennomføring 2012 Kartleggingsprøver i grunnskolen Versjon desember 2012 nynorsk 1 Innhald 1. Føremålet med kartleggingsprøver... 3 2. Praktiske opplysningar... 3 2.1. Tidspunkt for

Detaljer

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 1 INTRODUKSJON AV VERKSEMDA Ågotnes skule ligg på Ågotnes, og er ein av seksten skular i Fjell kommune i Hordaland fylke. Skulen er ein middels stor barneskule om

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon Sakshandsamar: Lill Mona Solberg Vår dato Vår referanse Telefon: 57643105 24.06.2013 2013/2729 - E-post: fmsflms@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Lærdal kommune Postboks 83 6886 Lærdal Varsel

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar

Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar Kva er vilbli.no? vilbli.no er søkjaranes hovudkjelde til informasjon om vidaregåande opplæring. På vilbli.no skal søkjarane til ei kvar tid finne oppdatert og kvalitetssikra

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Salsløyve - søknad om løyve til salg av alkoholhaldig drikk gruppe 1

Salsløyve - søknad om løyve til salg av alkoholhaldig drikk gruppe 1 Hemsedal kommune 3560 Hemsedal : 31 40 88 00 Telefaks: 31 40 88 30 E-post: postmottak@hemsedal.kommune.no Hjemmeside: http://www.hemsedal.kommune.no Salsløyve - søknad om løyve til salg av alkoholhaldig

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

SANDØY KULTURSKULE RETNINGSLINER

SANDØY KULTURSKULE RETNINGSLINER SANDØY KULTURSKULE RETNINGSLINER Reglement for Sandøy kulturskule. 1 Samarbeid mellom skule og heim Kulturskulen freistar til ei kvar tid å utvikle samarbeidet/kontakten mellom skule og heim. I revideringa

Detaljer

SPRÅKRÅDET REF. VÅR REF. DATO 200200633-2 JG/SIG/ER 13.1.2006. Endringar i forskrift til opplæringslova 28. juni 1999 nr. 722 Fråsegn frå Språkrådet

SPRÅKRÅDET REF. VÅR REF. DATO 200200633-2 JG/SIG/ER 13.1.2006. Endringar i forskrift til opplæringslova 28. juni 1999 nr. 722 Fråsegn frå Språkrådet SPRÅKRÅDET Utdanningsdirektoratet Postboks 2924 Tøyen 0608 OSLO REF. VÅR REF. DATO 200200633-2 JG/SIG/ER 13.1.2006 Endringar i forskrift til opplæringslova 28. juni 1999 nr. 722 Fråsegn frå Språkrådet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/14 14/389 Framlegg til møteplan for Leikanger ungdomsråd våren 2014 2/14

Detaljer

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde NORDDAL KOMMUNE Reglement for godtgjering til folkevalde Vedteke: Ksak 80/13 Gjeld frå: 01.12.2013 INNHALD: 1.0 Kven reglementet gjeld for... side 2 2.0 Formål... side 2 3.0 Møte... side 2 4.0 Godtgjering...

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Betalingsreduksjon i foreldrebetaling BARNEHAGANE I SVEIO

Betalingsreduksjon i foreldrebetaling BARNEHAGANE I SVEIO Betalingsreduksjon i foreldrebetaling BARNEHAGANE I SVEIO Vedtekne av kommunestyret i Sveio 01.11.2010 2 Retningslinjer for reduksjon i foreldrebetaling i barnehagar: Vedtekne av kommunestyret i Sveio

Detaljer

BRUKARRETTLEIING FOR ELEKTRONISK SKJEMA SØKNAD OM STATSTILSKOT TIL POLITISKE PARTI... 2 GENERELLE OPPLYSNINGAR LES DETTE FØRST...

BRUKARRETTLEIING FOR ELEKTRONISK SKJEMA SØKNAD OM STATSTILSKOT TIL POLITISKE PARTI... 2 GENERELLE OPPLYSNINGAR LES DETTE FØRST... BRUKARRETTLEIING FOR ELEKTRONISK SKJEMA SØKNAD OM STATSTILSKOT TIL POLITISKE PARTI... 2 GENERELLE OPPLYSNINGAR LES DETTE FØRST... 2 KVEN KAN SØKJE/BRUKE DET ELEKTRONISKE SØKNADSSKJEMAET?... 3 STARTSIDE...

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007 MØTEINNKALLING Utval: KONTROLLUTVALET Møtestad: Balestrand rådhus Møtedato: 20.09.2007 Tid: 0930 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne Skule Kontaktperson Namn på søkjar Kommune Personnummer 6-17 Fortrinnsrett for søkjar med sterkt

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane, 1 2010 Innhald Innleiing s. 3 I barnehagane s. 4 I grunnskulane s. 9 I dei vidaregåande skulane

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

20/15 Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning 24.04.2015. Forslag til forskriftsendring - heving av minsteareal i daa for hjort

20/15 Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning 24.04.2015. Forslag til forskriftsendring - heving av minsteareal i daa for hjort Vågå kommune Arkivsak: 2012/162-39 Arkiv: Saksbehandlar: Laila Nersveen Utv.saksnr Utval Møtedato 20/15 Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning 24.04.2015 Forslag til forskriftsendring - heving

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Endeleg rapport frå tilsyn med Fjell kommune ved Nav Fjell 2013

Endeleg rapport frå tilsyn med Fjell kommune ved Nav Fjell 2013 Endeleg rapport frå tilsyn med Fjell kommune ved Nav Fjell 2013 Adressa til verksemda: Postboks 184 5342 STRAUME Tidspunkt for tilsynet: 20. november 2013 Kontaktperson i verksemda: Kristoffer Møvik Kontaktperson

Detaljer

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 30.01.2006 Sakbehandlar: Saka gjeld: Hilde Rudlang Fokusområde 2006 Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Bakgrunn Formålet med fokusområde

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Balestrand kommune GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Reglement for godtgjersle til folkevalde i Balestrand kommune Revidert og godkjent i Balestrand kommunestyre xxxxxx (sak xx/xxx) Gjeld frå kommunestyerperioden

Detaljer

Heile IOP skal arkiverast i elevmappa i P360

Heile IOP skal arkiverast i elevmappa i P360 Videregående opplæring RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN(IOP) Dette dokumentet, mal for IOP, inneheld 3 delar. Del 1: skal fyllast ut av kontaktlærar. Den generelle delen skal innhalde

Detaljer

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES Eksamen nærmar seg, og då vil Helland skule med dette skrivet gje informasjon til elevar og foreldre/føresette om korleis eksamen både skriftleg og munnleg blir gjennomført. Vil også informere om klagerett

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TRANSPORTTENESTA FOR FUNKSJONSHEMMA I MØRE OG ROMSDAL. GJELDANDE FRÅ 1. NOVEMBER 2003.

RETNINGSLINJER FOR TRANSPORTTENESTA FOR FUNKSJONSHEMMA I MØRE OG ROMSDAL. GJELDANDE FRÅ 1. NOVEMBER 2003. RETNINGSLINJER FOR TRANSPORTTENESTA FOR FUNKSJONSHEMMA I MØRE OG ROMSDAL. GJELDANDE FRÅ 1. NOVEMBER 2003. Fastsett av samferdselsutvalet i Møre og Romsdal i møte 25. november 1987, med siste endringar

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer