Innspill til handlingsprogram for riks- og fylkesveger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innspill til handlingsprogram for riks- og fylkesveger 2014-17"

Transkript

1 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /12 HNY Kommunestyret /12 HNY Saksansv.: Torleif Lindahl Arkiv:K2-N00, K3- &30 : Arkivsaknr.: 11/7269 Innspill til handlingsprogram for riks- og fylkesveger Saksopplysninger: Bakgrunn Statens vegvesen og Hedmark fylkeskommune jobber nå med utarbeidelsen av handlingsprogram for riks- og fylkesveger for perioden Som ett ledd i dette har de invitert kommunene til å komme med skriftlige innspill på konkrete prosjekt og satsinger før første utkast foreligger. Frist for innspill er satt til 1. juni Med bakgrunn i dette vil Statens vegvesen og Hedmark trafikk utarbeide handlingsprogram for første fireårsperiode som kommer på en formell høringsrunde høsten Som et ledd i denne prosessen har også Hedmark fylkeskommune og Statens vegvesen i løpet av vinteren/våren besøkt alle kommunene i Hedmark. Intensjonen med disse møtene er å orientere om arbeidet med handlingsprogrammet og drøfte transportetatenes forslag til NTP og utkast til regional samferdselsplan. Kongsvinger kommune hadde sitt møte den På møtet deltok ordfører og leder av planutvalget samt representanter fra administrasjonen. Kommunestyret behandlet den 12. april innspill til Regional samferdselsplan. Den regionale samferdselsplanen trekker opp de langsiktige strategiene som vil legge føringer for handlingsprogrammet for riks- og fylkesveger og tiltaksplanen for Hedmark trafikk. Hedmark fylkeskommune har ansvaret for fylkesvegene, avgjør hvilke prosjekter som skal gjennomføres hvert år og gir politiske føringer for utvikling av fylkesvegene. Det er Statens vegvesen som normalt planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder fylkesvegene for fylkeskommunen. Det er lagt opp til at handlingsprogram for fylkesveger skal følge samme mal som riksvegene med følgende programområder: Programområde Stort prosjekt Utbedringer Gang/sykkelveger Større strekningsvise tiltak Utbedring av eksisterende veg herunder forsterkning og fast dekke på grusveg, mindre strekningsvise tiltak, forfall med mer Skoleveger, sykkelbyer, binde sammen strekninger. Legger vekt

2 Kollektivtrafikk Trafikksikkerhetstiltak Miljøtiltak Servicetiltak på innspill fra kommunene Fremkommelighet for kollektivtrafikken. Behov for terminaler, busslommer og leskur, universell utforming Prioriteres etter den faktiske ulykkessituasjonen TSinspeksjoner og ulykkesanalyser. Tematiske tiltak, veglys mv. Stedsutvikling, støy, miljø, vann, kulturminner Døgnhvileplasser, rasteplasser, kjettingplasser mv Kommunen er nå invitert til å komme med forslag til tiltak innenfor de foreslåtte programområdene og hvilke prosjekt som er prioritert i kommunen. Kostnadsutviklingen på prosjekter i inneværende handlingsprogramperiode gjør at ikke alle prosjektene lar seg gjennomføre i inneværende handlingsplanperiode På bakgrunn av dette bes kommunene vurdere tidligere innmeldte prosjekt opp mot nye prosjekt som ønskes vurdert. I tillegg ønskes også innspill til handlingsprogram for riksveger , spesielt gang/sykkelvegprosjekter men også innspill på andre tiltak vil være nyttig. Vurdering: Rådmannen ser positivt på at Hedmark fylkeskommune og Statens vegvesen legger opp til en så åpen prosess rundt arbeidet med handlingsprogrammene. Både små og store infrastrukturtiltak er viktige elementer i utvikling av Kongsvingersamfunnet, og det er derfor viktig at lokale innspill kommer fram tidlig i prosessen. Rådmannen foreslår følgende tiltak i handlingsprogram for riksveger : Etablering av midtdeler på Rv 20 mellom Kongsvinger og Roverud og Rv2 mot Sverige må prioriteres. Både Rv 20 og Rv2 har en trafikkmengde som kvalifiserer for midtdeler. I transportetatenes forslag til NTP er det forslag om at alle veger med en årsdøgntrafikk over 6000 kjøretøy og fartsgrense over 70 km/t må få midtrekkeverk. Det er også viktig å videreføre arbeidet med etablering av veibelysning på Rv 2 mot Sverige. Dette er en svært ulykkesutsatt vegstrekning med stadig økende trafikk. Norsenga bru på Rv 20 må prioriteres tidlig i handlingsplanperioden, og sees i sammenheng med etablering av gang/sykkelveg på Rv 20 fra Kongeveien opp mot Hov. Forsterkning av Norsenga bru og gang/sykkelveg Kongevegen-Vingersnoret ligger inne i gjeldende handlingsplan, men tiltak er ikke igangsatt. Rådmannen vil understreke at dette fortsatt er viktige prosjekt å prioritere. Signalene nå er at eksisterende bru må erstattes av en ny bru. At dette kommer på plass er et viktig grep for å føre tungtrafikken på Rv 20 og østsiden av Glomma når den nye parsellen Rv 2 Kongsvinger-Slomarka åpnes i Prosjektet gang/sykkelveg Rv 20 Kongeveien-Vingersnoret må etter rådmannens syn forlenges til Hov. Etablering av gang/sykkelveg på denne strekningen er svært viktig av hensyn til trafikksikkerheten. Får man etablert g/s-veg til Hov vil dette gi en trafikksikker adkomst til det etablerte miljøet rundt Kongsvinger og omegn Rideklubb som er lokalisert ved Hov. Det kan også gi en mulighet for at innbyggerne ved Roverud kan sykle til byen dersom man klarer å etablere en light-versjon av gang/sykkelveg langs med jordkanten mens man venter på en full utbygging langs Rv 20. Her pågår det nå en dialog med velforeningen for å se på mulige løsninger.

3 Kryssutbedring Rv 20 x Rv 205 Roverud må prioriteres av trafikksikkerhetsgrunner. Det er utarbeidet plan for flytting av krysset sørover som må med i neste handlingsprogram. Dette er et viktig prosjekt da krysset i dag er regulert med Stopp -skilt, og er trafikkfarlig. Trafikksikkerhetstiltak må prioriteres på gamle Rv 2 fra Gjestegården inn mot Gjemselund. Det er behov for trafikksikkerhetstiltak for å redusere hastigheten på gamle Rv 2 samt etablere nye krysningspunkter over Rv 2 for fotgjengere og syklister. Hastigheten er nå redusert til 50 km/t, men erfaringer viser at det kjøres langt fortere. Man bør samtidig se på muligheten for å forlenge g/s-vegen til Øiset, et tiltak som ligger i kommunens trafikksikkerhstplan. Rv 2 støyskjerming Rasta må gjennomføres. Dette prosjektet har stått på handlingsprogrammet i flere år uten av tiltak er gjennomført. I gjeldende handlingsplan står det rundt 10 mill i Rv 2 fra Sundehjørnet til Rasta opplever stadig økende trafikk, og det må prioriteres støytiltak på denne strekningen med fullføring i neste handlingsplanperioden. Som et ledd i den videre prosessen anbefaler rådmannen at det tas en ny gjennomgang for å se hvilke tiltak som er nødvendig for å tilfredsstille støyforskriften. Det bør også ses på trafikksikkerhetstiltak ved sentrale fotgjengerkrysninger mellom Sundehjørnet og Rasta. Kongsvinger må prioriteres som fullverdig sykkelby i neste handlingsplanperiode. Kongsvinger kommune har i inneværende handlingsplanperiode fått midler fra sykkelbysatsingen, men kommunen er ikke med som fullverdig sykkelby slik f.eks Hamar er. For å sikre et løft som synes er det nødvendig at rammene økes slik at man sammen med kommunale midler kan etablere sammenhengende sykkelvegnett i tråd med vedtatt hovedplan for sykkel. Det vil også være viktig å sikre ressurser til sykkelstativ, kampanjer, skilting og profilering. En tildeling på 1 mill kr i året som sykkelby er slik rådmannen ser det for lite til å få fullt trykk på denne satsingen. Transportetatene har i sitt forslag til NTP foreslått en egen tilskuddsordning for tilrettelegging av hovedvegnett for sykkel langs kommunal og fylkeskommunal veg som retter seg mot sykkelbyene. Dette ser rådmannen veldig positivt på og tror dette kan gi en større mulighet til å få på plass et styrket sykkeltilbud. Kommunen vil følge opp satsingen på å tilrettelegge for økt sykling gjennom egne budsjetter. Rv 200. Denne vegen vil fra høsten av bli en del av fremtidig E 16. Rådmannen vil derfor understreke viktigheten av å komme i gang med en prosess for en langsiktig utvikling av forbindelsen over mot Sverige. Det igangsettes nå en lightverjson av det tidligere planlagte Interregprosjektet og det blir viktig at Statens vegvesen deltar aktivt i dette arbeidet. Som påpekt under kommunen behandling av innspill til regional samferdselsplan, sak 034/12, må det igangsettes en prosess der en ser på hvordan man kan lede gjennomgangstrafikken både mot Sverige og nordover mot Solør utenom sentrum.

4 Rådmannen foreslår følgende tiltak i handlingsprogram for fylkesveger : Innenfor programområde utbedringer må følgende tiltak prioriteres: Forsterkning. Kongsvinger kommune har et stort etterslep mht vegstandard på fylkesvegnettet sammenlignet med andre kommuner i Hedmark. Statens vegvesen har beregnet etterslepet til 102 mill kr. Kongsvinger har en høy andel fylkesveger, veger som er viktig for å binde kommunen sammen. Det er derfor viktig at det avsettes midler til oppgradering av vegstandarden på fylkesvegnettet i Kongsvinger. Fv 202 AustmarkaxFv345 Solberg bru utbedring. Prosjektet ligger inne i gjeldende handlingsplan, og planarbeidet har så vidt startet. Dette er en viktig strekning i en av kommunens tettsteder, med kobling mot både butikk og skole. Veien er svingete og bør opparbeides sammen med gang/sykkelveg. Innenfor programområde gang/sykkelvegsiden må følgende prosjekter inn i handlingsprogrammet i prioritert rekkefølge: Fv 205 Gang- og sykkelveg Roverud Bergerud må prioriteres ferdigstilt tidlig i handlingsplanperioden. Dette er en av de farligste strekningen for myke trafikanter langs fylkesveger i Kongsvinger. Rådmannen mener krysset Rv 205 x Bergervegen må tas med i prosjektet for å bedre trafikksikkerheten. Det er vegbelysning på strekningen i dag. Fv 381 Gang- og sykkelveg Øvre Langelandsveg er også et prioritert gang/sykkelvegprosjekt langs fylkesveg, og bør gjennomføres i kommende handlingsplanperiode. Etablering av en gang/sykkelveg her er i tråd med hovedplan for sykkel og vil være et viktig bidrag for å sikre sammenhengende gang/sykkelveg langs Fv 381. Oppgradering og flytting av vegbelysning må inngå som en del av tiltaket. Fv 210 Gang- og sykkelveg Årnes-Foss. Dette prosjektet står i handlingsplanen i 2013, men er ikke startet opp enda. Dette er en viktig strekning som vil gi sikker skoleveg for beboerne ved Årnes samt viktig tilknytning mellom Brandval skole og idrettsplassen. Fv 393 gang/sykkelveg Valhallvegen. Etablering av en gang/sykkelveg langs FV 381 Valhallvegen er et viktig grep for å koble samme de viktige sykkelrutene langs Fv 381 Øvre Langelands veg og gamle Rv 2. Oppgradering av vegbelysning må inngå som en del av tiltaket. Fv 210 gang/sykkelveg Glåmlia-Sæter. Som følge av økt aktivitet på Politihøgskolen på Sæter ser rådmannen det som viktig å forlenge eksisterende gang/sykkelveg fra Glåmlia til Sæter. Dette vil også bidra positivt for å sikre en trafikksikkerhet forbindelse mellom byen og de viktige friluftsområdene rundt Sæter og det mangfoldige skogsbilnettet inne i den bynære marka. Vegbelysning bør legges inn på den del av strekningen som er langs selve Glåmlia.

5 Ved etablering av disse prosjektene vil tettstedene Brandval og Roverud få tilfredsstillende løsning for myke trafikanter. I Austmarka vil en gang/sykkelveg langs Fv 202 også bedre situasjonen. De prioriterte prosjektene i Kongsvinger by er viktige grep for å sikre et sammenhengende sykkelvegnett i tråd med hovedplan for sykkel, og vil bidra til full utnyttelse av tidligere tiltak. Innenfor programområde miljøtiltak mener rådmannen det er viktig å prioritere følgende tiltak: Opprusting av FV 210 i Brugata og Storgata fra krysset med Brugata og opp til Parkveien. Både Brugata og Storgata fremstår i dag med en utforming som ikke bidrar til å utvikle byens attraktivitet. I regional samferdselsplan er det under bystrategi lagt vekt på at en skal utvikle byenes attraktivitet og vektspotensial. For å følge opp dette er det viktig å gi det sentrale gatenettet en utforming og funksjon som bygger opp under dette. Gjennom kommunedelplan for sentrum har Kongsvinger kommune vedtatt et gatehierarki der intensjonen er å transformere både Storgata og Brugata til rene bygater. Fra vegvesenets side har det vært en forutsetning at dette må avventes til Eidemsgate er på plass. Den kommer etter planen i 2014, og det vil derfor være viktig å sette i gang planleggingen av Brugata/Storgata for å sikre en gjennomføring i løpet av neste handlingsplanperiode. Rådmannen mener det bør ses på hvordan man kan sikre en finansiering av disse sentrale bygatene gjennom et spleiselag mellom Statens vegvesen, kommunen og private aktører. Potten Til disposisjon og programområde Miljøtiltak og kollektivtiltak samt bruk av utbyggingsavtaler med private aktører vil være sentrale i denne sammenheng. En transformering av Storgata må sees i sammenheng med etablering av Festningsavenyen. Kongsvinger kommune har i sin kommuneplan vedtatt å styrke forbindelsen mellom Kongsvinger festning og sentrum gjennom utvikling av Festningsavenyen. Dette prosjektet skal i tillegg bidra til å styrke de urbane kvalitetene i sentrum og bidra til gode byrom og prioritering av myke trafikanter. Kongsvinger kommune har satt av 1,2 mill i planleggingsmidler til dette prosjektet i 2012, og 4,5 mill årlig i Ambisjonsnivået på dette prosjektet må også sees i sammenheng med hvorvidt dette prosjektet blir en del av det nasjonale programmet Våre gater og plasser som kjøres i regi av Statens vegvesen og Riksantikvaren. Rådmannen mener Festningsavenyen må inn som et konkret prosjekt på handlingsprogrammet som sikrer igangsetting. Innenfor programområde kollektivtransport mener rådmannen følgende tiltak må prioriteres: Etablering av en funksjonell kollektivterminal ved Kongsvinger stasjon for buss, tog og innfartsparkering. Stasjonen fremstår i dag som lite funksjonell. Fra desember 2012 vil det bli timesavganger fra Kongsvinger stasjon, og av den grunn er det ekstra viktig å etablere en god og funksjonell kollektivterminal i regionsenteret Kongsvinger i handlingsprogrammet. Det er igangsatt arbeid med en reguleringsplan for stasjonsområdet der målet er å ha en reguleringsplan klar i løpet av vinteren 2013.

6 Etablering av universelt utformede holdeplasser med spesielt fokus på Kongsvinger by. Kongsvinger kommune har sammen med Statens vegvesen og Hedmark trafikk jobbet med et prosjekt der en har sett på de utfordringer dagens tilbud har og hva som må til av tiltak for å styrke bybusstilbudet. Som et ledd i dette arbeidet er det utarbeidet et omforent handlingsprogram for opprusting av holdeplassene, som bl.a skal sikre universell utforming. For å følge opp dette handlingsprogrammet bør det avsettes en samlepott i handlingsplanperioden som sammen med kommunale midler kan brukes for å gjennomføre tiltak i tråd med det omforente handlingsprogrammet. I transportetatens forslag til NTP foreslås det å utvide ordningen med tilskuddsmidler for økt tilgjengeligheten til kollektivtransport i kommuner og fylkeskommuner (BRA-midler) til også å gjelde gangveger. Rådmannen ser positivt på dette forslaget og ser at i bybussprosjektet er flere slik missing-link på gangsystemet som ved en utbedring kan bidra til å bedre tilgjengeligheten til holdeplassen. En av de tyngste holdeplassene i byen ligger på fylkesveg 210 ved Rådhuset. Her er det vesenlige mangler. Kantsteinen er lav, dekkekvaliteten dårlig, ventearealet er kun på et smalt fortau og det mangler leskur. Dette er et viktig prosjekt som må prioriteres, og må sees i sammenheng med en samlet opprusting av nedre del av Storgata. Rådmannens INNSTILLING Kongsvinger kommune ser positivt på at Hedmark fylkeskommune og Statens vegvesen legger opp til en så åpen prosess rundt arbeidet med handlingsprogrammene. Både små og store infrastrukturtiltak er viktige elementer i utvikling av Kongsvingersamfunnet, og det er derfor viktig at lokale innspill kommer fram tidlig i prosessen. Kongsvinger kommune mener følgende tiltak må prioriteres i handlingsprogram for riksveger : Etablering av midtdeler på Rv 20 mellom Kongsvinger og Roverud og Rv2 mot Sverige må prioriteres. Norsenga bru på Rv 20 må prioriteres tidlig i handlingsplanperioden, og sees i sammenheng med etablering av gang/sykkelveg på Rv 20 fra Kongeveien opp mot Hov. Prosjektet gang/sykkelveg Rv 20 Kongeveien-Vingersnoret må forlenges til Hov.

7 Kryssutbedring Rv 20 x Rv 205 Roverud må prioriteres av trafikksikkerhetsgrunner. Trafikksikkerhetstiltak må prioriteres på gamle Rv 2 fra Gjestegården inn mot Gjemselund og det må ses på muligheten for å forlenge g/s-vegen til Øiset i tråd med kommunens trafikksikkerhetsplan. Rv 2 støyskjerming Rasta må gjennomføres. Som et ledd i den videre prosessen anbefaler Kongsvinger kommune at det tas en ny gjennomgang for å se hvilke tiltak som er nødvendig for å tilfredsstille støyforskriften. Det bør også ses på trafikksikkerhetstiltak ved sentrale fotgjengerkrysninger mellom Sundehjørnet og Rasta. Kongsvinger må prioriteres som fullverdig sykkelby i neste handlingsplanperiode. Rv 200. Denne vegen vil fra høsten av bli en del av fremtidig E 16. Kongsvinger kommune vil derfor understreke viktigheten av å komme i gang med en prosess for en langsiktig utvikling av forbindelsen over mot Sverige. Kongsvinger kommune mener følgende tiltak må prioriteres innenfor programområde Utbedringer i handlingsprogram for fylkesveger : Forsterkning. Kongsvinger kommune har et stort etterslep mht vegstandard på fylkesvegnettet sammenlignet med andre kommuner i Hedmark. Statens vegvesen har beregnet etterslepet til 102 mill kr. Kongsvinger har en høy andel fylkesveger, veger som er viktig for å binde kommunen sammen. Det er derfor viktig at det avsettes midler til oppgradering av vegstandarden på fylkesvegnettet i Kongsvinger. Fv 202 AustmarkaxFv345 Solberg bru utbedring. Veien er svingete og bør opparbeides sammen med gang/sykkelveg. Kongsvinger kommune mener følgende tiltak må prioriteres innenfor programområde gang/sykkelvegsiden i prioritert rekkefølge: Fv 205 Gang- og sykkelveg Roverud Bergerud må prioriteres ferdigstilt tidlig i handlingsplanperioden. Fv 381 Gang- og sykkelveg Øvre Langelandsveg. Oppgradering og flytting av vegbelysning må inngå som en del av tiltaket. Fv 210 Gang- og sykkelveg Årnes-Foss. Fv 393 gang/sykkelveg Valhallvegen. Oppgradering av vegbelysning må inngå som en del av tiltaket. Fv 210 gang/sykkelveg Glåmlia-Sæter. Vegbelysning bør legges inn på den del av strekningen som er langs selve Glåmlia.

8 Ved etablering av disse prosjektene vil tettstedene Brandval og Roverud få tilfredsstillende løsning for myke trafikanter. I Austmarka vil en gang/sykkelveg langs Fv 202 også bedre situasjonen. De prioriterte prosjektene i Kongsvinger by er viktige grep for å sikre et sammenhengende sykkelvegnett i tråd med hovedplan for sykkel, og vil bidra til full utnyttelse av tidligere tiltak. Innenfor programområde miljøtiltak mener Kongsvinger kommune det er viktig å prioritere følgende tiltak: Opprusting av FV 210 i Brugata og Storgata. Transformering av Storgata må sees i sammenheng med etablering av Festningsavenyen. Kongsvinger kommune mener Festningsavenyen må inn som et konkret prosjekt på handlingsprogrammet som sikrer igangsetting av prosjektet. Innenfor programområde kollektivtransport mener Kongsvinger kommune at følgende tiltak må prioriteres: Etablering av en funksjonell kollektivterminal ved Kongsvinger stasjon for buss, tog og innfartsparkering. Etablering av universelt utformede holdeplasser med spesielt fokus på Kongsvinger by. For å følge opp det omforente handlingsprogrammet som er utarbeidet i Bybussprosjektet må det avsettes en samlepott i handlingsplanperioden som sammen med kommunale midler kan brukes for å gjennomføre tiltak i tråd med det omforente handlingsprogrammet. Opprusting av en av de tyngste holdeplassene i byen, ved Rådhuset på fylkesveg 210 ved Rådhuset.

9 Kommunestyret Jens Njøsen fratrådte ved behandling av saken i ht. F.l. 6 Knut Arne Halstensen og Tom Arne Strandberg ble innvilget permisjon fra møtet før behandling av saken. Helge Thomassen, PP foreslo: Endring første kulepunkt: Etablering av midtdeler på Rv 20 mellom Kongsvinger og Roverud. Nytt kulepunkt: 4.felts Rv 2 må videreføres forbi Kongsvinger og videre mot Sverige KS-041/12 Vedtak: Kongsvinger kommune ser positivt på at Hedmark fylkeskommune og Statens vegvesen legger opp til en så åpen prosess rundt arbeidet med handlingsprogrammene. Både små og store infrastrukturtiltak er viktige elementer i utvikling av Kongsvingersamfunnet, og det er derfor viktig at lokale innspill kommer fram tidlig i prosessen. Kongsvinger kommune mener følgende tiltak må prioriteres i handlingsprogram for riksveger : Etablering av midtdeler på Rv 20 mellom Kongsvinger og Roverud 4.felt Rv 2 må videreføres forbi Kongsvinger og videre mot Sverige Norsenga bru på Rv 20 må prioriteres tidlig i handlingsplanperioden, og sees i sammenheng med etablering av gang/sykkelveg på Rv 20 fra Kongeveien opp mot Hov. Prosjektet gang/sykkelveg Rv 20 Kongeveien-Vingersnoret må forlenges til Hov. Kryssutbedring Rv 20 x Rv 205 Roverud må prioriteres av trafikksikkerhetsgrunner. Kryssutbedring Rv 205 x Bergervegen ved Bergerud prioriteres av trafikksikkerhetsgrunner. Kan tas i forbindelse med ferdigstillelse av gang- og sykkelveg Roverud-Bergerud. Trafikksikkerhetstiltak må prioriteres på gamle Rv 2 fra Gjestegården inn mot Gjemselund og det må ses på muligheten for å forlenge g/s-vegen til Øiset i tråd med

10 kommunens trafikksikkerhetsplan. Rv 2 støyskjerming Rasta må gjennomføres. Som et ledd i den videre prosessen anbefaler Kongsvinger kommune at det tas en ny gjennomgang for å se hvilke tiltak som er nødvendig for å tilfredsstille støyforskriften. Det bør også ses på trafikksikkerhetstiltak ved sentrale fotgjengerkrysninger mellom Sundehjørnet og Rasta. Kongsvinger må prioriteres som fullverdig sykkelby i neste handlingsplanperiode. Rv 200. Denne vegen vil fra høsten av bli en del av fremtidig E 16. Kongsvinger kommune vil derfor understreke viktigheten av å komme i gang med en prosess for en langsiktig utvikling av forbindelsen over mot Sverige. Som påpekt under kommunens behandling av innspill til regional samferdselsplan, sak 034/12, må det igangsettes en prosess der en ser på hvordan man kan lede gjennomgangstrafikken både mot Sverige og nordover mot Solør utenom sentrum. Kongsvinger kommune mener følgende tiltak må prioriteres innenfor programområde Utbedringer i handlingsprogram for fylkesveger : Forsterkning. Kongsvinger kommune har et stort etterslep mht vegstandard på fylkesvegnettet sammenlignet med andre kommuner i Hedmark. Statens vegvesen har beregnet etterslepet til 102 mill kr. Kongsvinger har en høy andel fylkesveger, veger som er viktig for å binde kommunen sammen. Det er derfor viktig at det avsettes midler til oppgradering av vegstandarden på fylkesvegnettet i Kongsvinger. Fv 202 AustmarkaxFv345 Solberg bru utbedring. Veien er svingete og bør opparbeides sammen med gang/sykkelveg. Kongsvinger kommune mener følgende tiltak må prioriteres innenfor programområde gang/sykkelvegsiden i prioritert rekkefølge: Fv 205 Gang- og sykkelveg Roverud Bergerud må prioriteres ferdigstilt tidlig i handlingsplanperioden. Fv 381 Gang- og sykkelveg Øvre Langelandsveg. Oppgradering og flytting av vegbelysning må inngå som en del av tiltaket. Fv 210 Gang- og sykkelveg Årnes-Foss. Fv 393 gang/sykkelveg Valhallvegen. Oppgradering av vegbelysning må inngå som en del av tiltaket.

11 Fv 210 gang/sykkelveg Glåmlia-Sæter. Vegbelysning bør legges inn på den del av strekningen som er langs selve Glåmlia. Ved etablering av disse prosjektene vil tettstedene Brandval og Roverud få tilfredsstillende løsning for myke trafikanter. I Austmarka vil en gang/sykkelveg langs Fv 202 også bedre situasjonen. De prioriterte prosjektene i Kongsvinger by er viktige grep for å sikre et sammenhengende sykkelvegnett i tråd med hovedplan for sykkel, og vil bidra til full utnyttelse av tidligere tiltak. Innenfor programområde miljøtiltak mener Kongsvinger kommune det er viktig å prioritere følgende tiltak: Opprusting av FV 210 i Brugata og Storgata. Transformering av Storgata må sees i sammenheng med etablering av Festningsavenyen. Kongsvinger kommune mener Festningsavenyen må inn som et konkret prosjekt på handlingsprogrammet som sikrer igangsetting av prosjektet. Innenfor programområde kollektivtransport mener Kongsvinger kommune at følgende tiltak må prioriteres: Etablering av en funksjonell kollektivterminal ved Kongsvinger stasjon for buss, tog og innfartsparkering. Etablering av universelt utformede holdeplasser for buss og taxi med spesielt fokus på Kongsvinger by. For å følge opp det omforente handlingsprogrammet som er utarbeidet i Bybussprosjektet må det avsettes en samlepott i handlingsplanperioden som sammen med kommunale midler kan brukes for å gjennomføre tiltak i tråd med det omforente handlingsprogrammet. Opprusting av en av de tyngste holdeplassene for buss og taxi i byen, ved Rådhuset på fylkesveg 210 ved Rådhuset. Vedtaket ble gjort med 27 (Ap 9, H 5, Krf 1, V 2, Sp 2, PP 5 og Frp 3) mot 2 (Ap 1 og SV 1) stemmer.

12 042/12: Valg av medlemmer til flerkulturelt råd Ordførers INNSTILLING Til Kongsvinger kommunes flerkulturelle råd for perioden velges: 1. Iran Morovati 2. Jalal Ali Aziz 3. Yousef Pour Azer Khalil 4. Nadra Taras 5. Sergio Rocco 6. Hamid Jamal Hassan 7. Mohammad Reza Samimi Kommunestyret Martin Hanestad, H foreslo: Saken utsettes. Saken oversendes ungdomsrådet og frivillige organisasjoner til behandling. KS-021/12 VEDTAK: Saken utsettes. Saken oversendes ungdomsrådet og frivillige organisasjoner til behandling. Vedtaket var enstemmig. Tilleggsopplysninger: Det er etter henvendelser ikke innkommet nye forslag til representanter til flerkulturelt råd. Ordførers INNSTILLING Til Kongsvinger kommunes flerkulturelle råd for perioden velges: 1. Iran Morovati 2. Jalal Ali Aziz 3. Yousef Pour Azer Khalil 4. Nadra Taras 5. Sergio Rocco 6. Hamid Jamal Hassan 7. Mohammad Reza Samimi

13 Formannskap Thor Ringsbu, KrF foreslo: Nytt kulepunkt etter Kryssutbedring Rv20 x Rv 205 : Kryssutbedring Rv 205 x Bergervegen ved Bergerud prioriteres av trafikksikkerhetsgrunner. Kan tas i forbindelse med ferdigstillelse av gang- og sykkelveg Roverud-Bergerud. Geir Tjugum, FrP foreslo: Tilføyelse til første kulepunkt. Etablering av midtdeler på Rv 20 mellom Kongsvinger og Roverud og Rv 2 mot Sverige må prioriteres. Det må bygges veiskulder for passering. Tilføyelse til åttende kulepunkt. forbindelsen over mot Sverige. Det må igangsettes en prosess der en ser på hvordan man kan lede gjennomgangstrafikken både mot Sverige og nordover mot Solør utenom sentrum, for eksempel med tunell. Forslagene ble forkastet med 8 (H 2, KrF 1, Ap 3, Sp 1, PP 1) mot 1 (FrP) stemmer. Endring i nest siste kulepunkt: Etablering av universelt utformede holderplasser for buss og taxi med spesielt fokus på Kongsvinger by. Endring i siste kulepunkt: Opprusting av en av de tyngste holdeplassene for buss og taxi i byen, ved Rådhuset på fylkesveg 210 ved Rådhuset. FS-027/12 Innstilling: Kongsvinger kommune ser positivt på at Hedmark fylkeskommune og Statens vegvesen legger opp til en så åpen prosess rundt arbeidet med handlingsprogrammene. Både små og store infrastrukturtiltak er viktige elementer i utvikling av Kongsvingersamfunnet, og det er derfor viktig at lokale innspill kommer fram tidlig i prosessen. Kongsvinger kommune mener følgende tiltak må prioriteres i handlingsprogram for riksveger : Etablering av midtdeler på Rv 20 mellom Kongsvinger og Roverud og Rv2 mot Sverige må prioriteres. Norsenga bru på Rv 20 må prioriteres tidlig i handlingsplanperioden, og sees i sammenheng med etablering av gang/sykkelveg på Rv 20 fra Kongeveien opp mot Hov. Prosjektet gang/sykkelveg Rv 20 Kongeveien-Vingersnoret må forlenges til Hov. Kryssutbedring Rv 20 x Rv 205 Roverud må prioriteres av trafikksikkerhetsgrunner.

14 Kryssutbedring Rv 205 x Bergervegen ved Bergerud prioriteres av trafikksikkerhetsgrunner. Kan tas i forbindelse med ferdigstillelse av gang- og sykkelveg Roverud-Bergerud. Trafikksikkerhetstiltak må prioriteres på gamle Rv 2 fra Gjestegården inn mot Gjemselund og det må ses på muligheten for å forlenge g/s-vegen til Øiset i tråd med kommunens trafikksikkerhetsplan. Rv 2 støyskjerming Rasta må gjennomføres. Som et ledd i den videre prosessen anbefaler Kongsvinger kommune at det tas en ny gjennomgang for å se hvilke tiltak som er nødvendig for å tilfredsstille støyforskriften. Det bør også ses på trafikksikkerhetstiltak ved sentrale fotgjengerkrysninger mellom Sundehjørnet og Rasta. Kongsvinger må prioriteres som fullverdig sykkelby i neste handlingsplanperiode. Rv 200. Denne vegen vil fra høsten av bli en del av fremtidig E 16. Kongsvinger kommune vil derfor understreke viktigheten av å komme i gang med en prosess for en langsiktig utvikling av forbindelsen over mot Sverige. Som påpekt under kommunens behandling av innspill til regional samferdselsplan, sak 034/12, må det igangsettes en prosess der en ser på hvordan man kan lede gjennomgangstrafikken både mot Sverige og nordover mot Solør utenom sentrum. Kongsvinger kommune mener følgende tiltak må prioriteres innenfor programområde Utbedringer i handlingsprogram for fylkesveger : Forsterkning. Kongsvinger kommune har et stort etterslep mht vegstandard på fylkesvegnettet sammenlignet med andre kommuner i Hedmark. Statens vegvesen har beregnet etterslepet til 102 mill kr. Kongsvinger har en høy andel fylkesveger, veger som er viktig for å binde kommunen sammen. Det er derfor viktig at det avsettes midler til oppgradering av vegstandarden på fylkesvegnettet i Kongsvinger. Fv 202 AustmarkaxFv345 Solberg bru utbedring. Veien er svingete og bør opparbeides sammen med gang/sykkelveg. Kongsvinger kommune mener følgende tiltak må prioriteres innenfor programområde gang/sykkelvegsiden i prioritert rekkefølge: Fv 205 Gang- og sykkelveg Roverud Bergerud må prioriteres ferdigstilt tidlig i handlingsplanperioden. Fv 381 Gang- og sykkelveg Øvre Langelandsveg. Oppgradering og flytting av vegbelysning må inngå som en del av tiltaket. Fv 210 Gang- og sykkelveg Årnes-Foss. Fv 393 gang/sykkelveg Valhallvegen. Oppgradering av vegbelysning må inngå som en del av tiltaket.

15 Fv 210 gang/sykkelveg Glåmlia-Sæter. Vegbelysning bør legges inn på den del av strekningen som er langs selve Glåmlia. Ved etablering av disse prosjektene vil tettstedene Brandval og Roverud få tilfredsstillende løsning for myke trafikanter. I Austmarka vil en gang/sykkelveg langs Fv 202 også bedre situasjonen. De prioriterte prosjektene i Kongsvinger by er viktige grep for å sikre et sammenhengende sykkelvegnett i tråd med hovedplan for sykkel, og vil bidra til full utnyttelse av tidligere tiltak. Innenfor programområde miljøtiltak mener Kongsvinger kommune det er viktig å prioritere følgende tiltak: Opprusting av FV 210 i Brugata og Storgata. Transformering av Storgata må sees i sammenheng med etablering av Festningsavenyen. Kongsvinger kommune mener Festningsavenyen må inn som et konkret prosjekt på handlingsprogrammet som sikrer igangsetting av prosjektet. Innenfor programområde kollektivtransport mener Kongsvinger kommune at følgende tiltak må prioriteres: Etablering av en funksjonell kollektivterminal ved Kongsvinger stasjon for buss, tog og innfartsparkering. Etablering av universelt utformede holdeplasser for buss og taxi med spesielt fokus på Kongsvinger by. For å følge opp det omforente handlingsprogrammet som er utarbeidet i Bybussprosjektet må det avsettes en samlepott i handlingsplanperioden som sammen med kommunale midler kan brukes for å gjennomføre tiltak i tråd med det omforente handlingsprogrammet. Opprusting av en av de tyngste holdeplassene for buss og taxi i byen, ved Rådhuset på fylkesveg 210 ved Rådhuset. Innstillingen er enstemmig. Rett utskrift Dato: Kopi til: Rådmannsstaben Statens vegvesen

16

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 10.03.2009 025/09 IBR Kommunestyret 19.03.2009 019/09 IBR

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 10.03.2009 025/09 IBR Kommunestyret 19.03.2009 019/09 IBR KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 10.03.2009 025/09 IBR Kommunestyret 19.03.2009 019/09 IBR Saksansv. : Ivar Brenna Arkiv: K2- Q20 : Arkivsaknr.: 09/672

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.09.2009 Tid: 19.00 22.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET 1. ORIENTERING OM INTERNASJONALT RÅD TOLGA/TYNSET 2. NÆRINGSSTRATEGI FOR FJELLREGIONEN V/RUNE

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: Q21 Arkivsaksnr: 2008/5234-3 Saksbehandler: Julie Bjugan Samlet saksframstilling Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 29/09 09.12.2009 Formannskapet 176/09 10.12.2009 Kommunestyret

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /10 KNO Kommunestyret /10 KNO

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /10 KNO Kommunestyret /10 KNO KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 01.06.2010 057/10 KNO Kommunestyret 17.06.2010 079/10 KNO Saksansv.: Rune Lund Arkiv:PLANID-, K1-143 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning Klepp kommune P Å V E G Kommunedelplan for trafikksikkerhet H a n d l i n g s d e l 2 0 1 3-2 0 1 4 rev. feb. Innledning 5 TILTAK Foreslått prioritering av tiltak har hovedvekt på nullvisjonen, tilrettelegging

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 Rullering av tiltaksplanen I forbindelse med den årlige rulleringen av tiltaksplanen er det utarbeidet en status for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Denne

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 21.05.2012 Tidspunkt: Kl. 17.45 18.00 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

Prosessbeskrivelse: Plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i Sandnessjøen og omegn

Prosessbeskrivelse: Plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i Sandnessjøen og omegn Prosessbeskrivelse: Plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i Sandnessjøen og omegn Dato: 14.05.12, rev. 11.07.12 Prosessbeskrivelse Side 1 Mai 2012 INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Prosjektoppgave

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Løten kommune

Trafikksikkerhetsplan for Løten kommune A³iZc `dbbjcz Trafikksikkerhetsplan for Løten kommune Vedtatt 3. mars 2010. TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LØTEN 03.03.2010 Innholdsfortegnelse: Side: Innholdsfortegnelse:... 1 Innledning... 1 Innspill til

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Trafikksikkerhetsplan Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Åge Isaksen aage.isaksen@innherred-samkommune.no 74048519 Arkivref: 2005/5026 - /Q80 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Politisk behandling av Kommunal planstrategi 2012-2015

Politisk behandling av Kommunal planstrategi 2012-2015 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 20.11.2012 072/12 HENO Kommunestyret 07.02.2013 010/13 HENO Saksansv.: Torleif Lindahl Arkiv:K1-140 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Utforming for gående og syklende langs Kongsvingervegen mellom Dyrskuevegen og Kløfta stasjon

Utforming for gående og syklende langs Kongsvingervegen mellom Dyrskuevegen og Kløfta stasjon Til: Ullensaker kommune Fra: Anders Hartmann, Planarkitekt Dato/Rev: 2015-03-27 Utforming for gående og syklende langs Kongsvingervegen mellom Dyrskuevegen og Kløfta stasjon I forbindelse med utarbeidelse

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker. - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker. - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:16.05.2012 Innhold

Detaljer

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben 1 NTP 2014-2023: Bymiljøavtaler Mål i NTP 2014-2023 og Klimameldingen

Detaljer

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Rune Gjøs, 22 47 30 33 Dato: 30. juni 2012 Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Sykkeltrafikkens

Detaljer

Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport i Trondheim

Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport i Trondheim Arkiv: K00 Arkivsaksnr: 2015/4020-2 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport

Detaljer

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8585-3 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Q13 Lnr.: 982/16 Arkivsaksnr.: 15/ INNSPILL TIL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER FRA GAUSDAL KOMMUNE:

Saksframlegg. Ark.: Q13 Lnr.: 982/16 Arkivsaksnr.: 15/ INNSPILL TIL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER FRA GAUSDAL KOMMUNE: Saksframlegg Ark.: Q13 Lnr.: 982/16 Arkivsaksnr.: 15/2246-2 Saksbehandler: Jørn Tore Steinslien INNSPILL TIL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER 2018-2021 FRA GAUSDAL KOMMUNE: Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter

Detaljer

Fylkesvegplan for Oppland

Fylkesvegplan for Oppland Fylkesvegplan for Oppland 2018-2021 Dialogmøte Søndre Land kommune 15. mars 2016 Planlagt innhold Grunnlaget for ny fylkesvegplan Organisering av arbeidet og framdriftsplan Økonomiske rammer for fylkesvegplanen

Detaljer

Saksbehandler: Hilde Pettersen Arkiv: Q21 &01 Arkivsaksnr.: 12/4378

Saksbehandler: Hilde Pettersen Arkiv: Q21 &01 Arkivsaksnr.: 12/4378 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hilde Pettersen Arkiv: Q21 &01 Arkivsaksnr.: 12/4378 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk miljø 18.10.2012 Formannskapet 22.10.2012 Hovedutvalg teknisk miljø 25.02.2016 Formannskapet

Detaljer

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25.

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. Sykkelbyen Jessheim Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. august 2010 Sykkelbyen Jessheim 1 1 Bakgrunn Ullensaker og Jessheim har et stort potenisale for å øke bruken

Detaljer

Prioritet nr.: 1. Prioritet nr.: 2. Side 1 av 5. 17 i handlingsprogrammet i TS-planen. Grov sentrum.

Prioritet nr.: 1. Prioritet nr.: 2. Side 1 av 5. 17 i handlingsprogrammet i TS-planen. Grov sentrum. Side 1 av 5 Forslag til prioritert handlingsprogram for fysiske trafikksikkerhetsprosjekt for Skånland kommune for perioden 2013-2017 vedtatt i Planutvalget i sak 52/13 260613: Prioritet nr.: 1. Anslåtte

Detaljer

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold. Handlingsprogram for fylkesveger høring. Lovhjemmel:

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold. Handlingsprogram for fylkesveger høring. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 15/2262 Lnr.: 2580/17 Ark.: N00 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021 - høring Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner kommune

Detaljer

Kommuneplan Kongsvinger kommune. Notat. Tema: Hovedvegsystemet i Kongsvinger by

Kommuneplan Kongsvinger kommune. Notat. Tema: Hovedvegsystemet i Kongsvinger by Kommuneplan 2009-2021 Kongsvinger kommune Notat Tema: Hovedvegsystemet i Kongsvinger by 19. mai 2009 2 Framtidig vegsystem i Kongsvinger by Kongsvinger sentrum er et sentralt kommunikasjonsknutepunkt i

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Nore og Uvdal kommune Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast oktober 2008 Innhold: 1. Innledning. 1.1. Bakgrunn for planen. 1.2. Oppbygging av planen. 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore

Detaljer

Saksopplysninger: Glåmdal regionråds vedtekter ble første gang vedtatt i 1994. Det er senere foretatt små endringer.

Saksopplysninger: Glåmdal regionråds vedtekter ble første gang vedtatt i 1994. Det er senere foretatt små endringer. KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 01.03.2011 024/11 ARBO Formannskap 05.04.2011 035/11 ARBO Kommunestyret 14.04.2011 029/11 ARBO Saksansv.: Arve Bones

Detaljer

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8585-3 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 11/ ANG HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKEVEGNETTET - INNSPILL FRA LUNNER KOMMUNE

Deres ref. Vår ref. Dato 11/ ANG HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKEVEGNETTET - INNSPILL FRA LUNNER KOMMUNE LUNNER KOMMUNE Oppland Fylkeskommune Deres ref. Vår ref. Dato 11/2200-10 06.05.2012 ANG HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 FOR FYLKEVEGNETTET - INNSPILL FRA LUNNER KOMMUNE Det vises til brev fra Oppland fylkeskommune

Detaljer

Saksopplysninger: Bakgrunn Kommunestyret gjorde 5. februar slik fordeling av 9 mill. kroner fra Regjeringens tiltakspakke:

Saksopplysninger: Bakgrunn Kommunestyret gjorde 5. februar slik fordeling av 9 mill. kroner fra Regjeringens tiltakspakke: KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 10.03.2009 024/09 OVA Kommunestyret 19.03.2009 018/09 OVA Saksansv. Oddbjørn Vassli Arkiv: K1-145 : Arkivsaknr.: 08/3827

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

GANG-SYKKELVEG MELLOM HELSEHUSET OG SKURVA

GANG-SYKKELVEG MELLOM HELSEHUSET OG SKURVA Oppdragsgiver Lillehammer kommune og Statens vegvesen Region Øst Rapporttype Reguleringsplan - oppstartnotat 2013-08-21 GANG-SYKKELVEG MELLOM HELSEHUSET OG SKURVA GANG-SYKKELVEG MELLOM HELSEHUSET OG SKURVA

Detaljer

Saksprotokoll. Behandling: Representanten Ida Kristine Teien (Sp) fremmet slikt forslag til endring av nest siste setning i første kulepunkt:

Saksprotokoll. Behandling: Representanten Ida Kristine Teien (Sp) fremmet slikt forslag til endring av nest siste setning i første kulepunkt: Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 11., 12. og 13.04.2011 Sak: 15/11 Resultat: Vedtatt m/tillegg/endring Arkivsak: 10/1074 Tittel: SAKSPROTOKOLL: FORSLAG TIL REVIDERT ØSTLANDSPAKKE - INNSPILL

Detaljer

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelen det mest miljøvennlige kjøretøyet Og det eneste transportmiddelet

Detaljer

Handlingsprogrammet Haslemostrekka 50 år. Aud M Riseng Avdelingsdirektør Vegavdeling Hedmark. Statens vegvesen

Handlingsprogrammet Haslemostrekka 50 år. Aud M Riseng Avdelingsdirektør Vegavdeling Hedmark. Statens vegvesen Handlingsprogrammet 2014-17 Haslemostrekka 50 år Aud M Riseng Avdelingsdirektør Vegavdeling Hedmark Statens vegvesen Handlingsprogram 2014-2017 (2023) Konkretisering av NTP 2014-2023 med vekt på 2014-2017

Detaljer

Hva skjer i Telemark og Grenland?

Hva skjer i Telemark og Grenland? Hva skjer i Telemark og Grenland? NTP 2010 19, statlige handlingsprogram 2010-13 Statsbudsjettet rentekompensasjonsordningen Handlingsprogram for fylkesvegene Samarbeid om areal, transport og klima i Grenland

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 18.04.2013 Tid: 09.00

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 18.04.2013 Tid: 09.00 Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 18.04.2013 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID

Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID Beskrivelse av prosjektet 2016 Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID 201604 Arkivsak: Vedtak om igangsetting: 1. Bakgrunn og formål for regulering Planområdet hovedprosjektet

Detaljer

Planlegging av hovednett for sykkel Ellbjørg Schultz

Planlegging av hovednett for sykkel Ellbjørg Schultz Planlegging av hovednett for sykkel Ellbjørg Schultz Oppdraget Utarbeide plan for sammenhengende sykkelvegnett i Mo i Rana, Sandnessjøen, Brønnøysund, Sortland, Narvik, Harstad og Finnsnes (nivå 1). Kartlegging

Detaljer

Handlingsprogram for fylkesveger (23) - Høring

Handlingsprogram for fylkesveger (23) - Høring Saknr. 16/17216-1 Saksbehandler: Rune Hoff/ Eli N. Ruud-Olsen Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(23) - Høring Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar at vedlagte høringsversjon av Handlingsprogram

Detaljer

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget Nes Kommune Møteinnkalling Dato: 28.09.2016 kl. 16:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01242 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Regionalt sykkelbynettverk

Regionalt sykkelbynettverk Regionalt sykkelbynettverk Sarpsborg 27.-28. mai Mats Larsen Regional sykkelkoordinator, Statens vegvesen Region øst Dag 1: Regionalt sykkelbynettverk, Sarpsborg Forventningsavklaring Gå sammen to og to

Detaljer

Kommuneplan for Grane Kommune

Kommuneplan for Grane Kommune Kommuneplan for Grane Kommune Trafikksikkerhet i Grane Lokal handlingsplan 2014-2017 Vedtatt i KS 18.06.2014 Retningslinjer Visjon / mål Arealplan Økonomiplan Temaplan Årsbudsjett Regnskap Årsberetning

Detaljer

ref w.agere t; Nagar; p' tgåälff, til?.j-yslla 43:

ref w.agere t; Nagar; p' tgåälff, til?.j-yslla 43: Rendalen kommune KULTUR oo SERVICE Medlemmer av komité I Rendalen, 03.05.2016 Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 15/2024-7 4407/16 N00 Eva P. Lillemo 62468442 INNKALLING TIL MØTE I KOMTÉ

Detaljer

Til medlemmer av Komité for eiendom og infrastruktur og Trafikksikkerhetsutvalgets medlemmer MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Komité for eiendom og infrastruktur og Trafikksikkerhetsutvalgets medlemmer MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Komité for eiendom og infrastruktur og Trafikksikkerhetsutvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag, 04.02.2016 kl. 15:30

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel november 2016

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel november 2016 Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel 2017-2020 7. november 2016 Agenda 09.00 09.15 Velkommen ved Fylkesrådmann Tron Bamrud 09.15 09.45 Presentasjon av handlingsprogram for samferdsel

Detaljer

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Hva skjer nasjonalt?

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Hva skjer nasjonalt? Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet Hva skjer nasjonalt? La oss snakke litt om Sykkel, gange og bærekraftig transport i ny NTP Tilskuddsordninger Gode eksempler på enkle tiltak Pilotprosjekter

Detaljer

Handlingsprogram for fylkesveger i Troms 2010-13(-19) Mill 2010-kroner

Handlingsprogram for fylkesveger i Troms 2010-13(-19) Mill 2010-kroner Handlingsprogram for fylkesveger i Troms 2010-13(-19) 2010 2011 2012 2013 2010-2013 Mill 2010-kroner 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-2019 Prosjekt Kostnad rest pr. Fylke Annen Fylke Annen Fylke Annen

Detaljer

Uttalelse fra Kongsvinger kommune til handlingsprogram fra Statens vegvesen og Jernbaneverket

Uttalelse fra Kongsvinger kommune til handlingsprogram fra Statens vegvesen og Jernbaneverket KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 22.10.2013 055/13 HNY Kommunestyret 31.10.2013 104/13 HNY Saksansv.: Andreas Fuglum Arkiv:K2-Q10 : Arkivsaknr.: 13/446

Detaljer

Langset bru Bruksmønster - Kapasitet - kjørebredde/gang-sykkelveg - Alternativer

Langset bru Bruksmønster - Kapasitet - kjørebredde/gang-sykkelveg - Alternativer Minnesund Vel Notat Langset bru Bruksmønster - Kapasitet - kjørebredde/gang-sykkelveg - Alternativer Det store trafikkbilde Før ny E6 RV 33 knyttet sammen med fv 177 til Vormsund og Trondheim, via 501,

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets.

Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets. Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets. (i Gran Kommune) Forord: Grymyr skolekrets er tidligere prioritert mht. sykkel og gangsti fra fortrinnsvis Stadum til Fjordvang. Prioritering antas begrunnet

Detaljer

Innspill til høring av Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2017-2020

Innspill til høring av Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2017-2020 Innspill til høring av Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2017-2020 Sak: 9/2016 Saksbehandler: Askim kommune v/sølve Bjørkevoll og Trøgstad kommune v/marit L. Haakaas Forslag til vedtak:

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER HØRING

HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER HØRING Arkivsaksnr.: 11/2200-15 Arkivnr.: N00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER 2014-2017 - HØRING Hjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner kommune ser

Detaljer

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører.

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Saksfremlegg Arkivsak: 09/2305-7 Sakstittel: HOVEDPLAN FROGNER STASJON, PLASSERING AV NY STASJON OG KRYSSINGSSPOR. K-kode: Q61 Saksbehandler: Anita Veie Innstilling: Sørum kommune gir sin tilslutning til

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Oppsummering av høringsuttalelser Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Region sør Ressursavdelingen Plan- og miljøseksjonen Dato: Februar 2008 Oppsummering av høringsuttalelser Rv. 35

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Handlingsprogram fylkesveger 2018-2021. Oppstartmøte 26.November 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd

Handlingsprogram fylkesveger 2018-2021. Oppstartmøte 26.November 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Handlingsprogram fylkesveger 2018-2021 Oppstartmøte 26.November 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Om Handlingsprogrammet Fv HP Fv utarbeides hvert fjerde år og vedtas av Fylkestinget Nasjonal Transportplan

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 2013 Vedlegg TILTAKSPLAN Kort status oppdatering på planen. Vedtatt plan 14.12 2010 kommunestyresak i kursiv. Rutineoppgaver som utføres årlig Kostnad Status.

Detaljer

Krafttak for vegvedlikeholdet

Krafttak for vegvedlikeholdet Lillehammer 30.Januar 2008 Krafttak for vegvedlikeholdet Statens vegvesens prioriteringer nasjonalt og for Region øst/innlandet Sidsel Sandelien Regionvegsjef Statens vegvesen Region øst Oppdrag og rammer

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre 19.06.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre 19.06.2013 Hurdal kommune Saksfremlegg Arkivref: 2013/584-2 N06 Saksbehandler: Odd Sverre Buraas Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre

Detaljer

Prioritering og tildeling av midler innenfor trafikksikkerhet og miljøvennlig transport

Prioritering og tildeling av midler innenfor trafikksikkerhet og miljøvennlig transport Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.09.2009 49921/2009 2009/5849 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/59 Plan, næring og miljø 19.11.09 09/180 Bystyret 09.12.2009 Prioritering og tildeling

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER STATUS OG GJENNOMFØRING

HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER STATUS OG GJENNOMFØRING Saknr. 12/846-43 Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken/ Brede Kr Myhre HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER 2010-2013 STATUS OG GJENNOMFØRING Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Innspill til fylkesvegplan for Oppland

Innspill til fylkesvegplan for Oppland Innspill fra Søndre Land til handlingsprogrammet for fylkesveier i Oppland 2018-2021. Oppland fylkeskommunes handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021 skal nå revideres og Søndre Land kommune har her

Detaljer

Nasjonal transportplan 2018-2029

Nasjonal transportplan 2018-2029 Nasjonal transportplan 2018-2029 Hva legges til grunn ved prioriteringene blant tiltak på riksveger? Planer og planhierarki Foto: Torleif Haugødegård NTP-prosessen Her er vi nå 29.2.2016 Hovedgrep i inneværende

Detaljer

Kollektivbetjening av nytt sykehus på Kalnes fra 2015

Kollektivbetjening av nytt sykehus på Kalnes fra 2015 Saksnr.: 2013/2695 Løpenr.: 19006/2013 Klassering: N02 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen 24.04.2013 Fylkesutvalget

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 90/15 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 09.12.2015 98/15 Hovedutvalg for skole og barnehage 09.12.2015 255/15 Hovedutvalg for overordnet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur. Inderøy kommune forutsetter at avsatte midler som ligger i dagens fylkesvegplan videreføres:

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur. Inderøy kommune forutsetter at avsatte midler som ligger i dagens fylkesvegplan videreføres: Arkivsak. Nr.: 2012/3292-4 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur Innspill til Fylkesvegplan 2014-2017 Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune forutsetter

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 Kolomoen - Kåterud R A P P O R T Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:15.12.2011

Detaljer

Møtedato: Møtetid: Kl. 19:00-21:30. Møtested: Rådhuset - Formannskapssalen Saksnr.: 003/17-007/17

Møtedato: Møtetid: Kl. 19:00-21:30. Møtested: Rådhuset - Formannskapssalen Saksnr.: 003/17-007/17 KONGSVINGER KOMMUNE MØTEBOK FOR KOMITE FOR NÆRING OG BYUTVIKLING Møtedato: 14.03.2017 Møtetid: Kl. 19:00-21:30 Møtested: Rådhuset - Formannskapssalen Saksnr.: 003/17-007/17 Medlemmer: Egil Andersen Iran

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale.

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 7.09.0 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: /003 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 309000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre

Detaljer

Statens vegvesen. Fv 562 Juvik Ravnanger; vurdering av alternativ tunnelløsning

Statens vegvesen. Fv 562 Juvik Ravnanger; vurdering av alternativ tunnelløsning Statens vegvesen Saksbehandler/telefon: Hege Løtveit / 55 51 64 04 Vår dato: 19.01.2016 Vår referanse: Notat Til: Fra: Kopi til: Askøy kommune, utvalg for teknikk og miljø Statens vegvesen Region vest,

Detaljer

Møtedato: Møtetid: 18:00 21:15. Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Saksnr.: 072/13-085/13

Møtedato: Møtetid: 18:00 21:15. Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Saksnr.: 072/13-085/13 KONGSVINGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 05.09.2013 Møtetid: 18:00 21:15 Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Saksnr.: 072/13-085/13 Innkallingsmåte: Forfall: Vararepresentanter:

Detaljer

Det vart startet opp reguleringsarbeid for Frivoll/Storvold i 2012. Området det ble varslet oppstart over vises under:

Det vart startet opp reguleringsarbeid for Frivoll/Storvold i 2012. Området det ble varslet oppstart over vises under: NOTAT OPPDRAG Storvold/Frivoll - Detaljregulering DOKUMENTKODE Notat EMNE Trafikkvurderinger TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER IT-eiendomsutvikling AS OPPDRAGSLEDER Åslaug Iversen KONTAKTPERSON Per Gunnar

Detaljer

Planlegging av hovednett for sykkel Hedvig P Holm

Planlegging av hovednett for sykkel Hedvig P Holm Planlegging av hovednett for sykkel Hedvig P Holm Oppdraget Utarbeide plan for sammenhengende sykkelvegnett i Mo i Rana, Sandnessjøen, Brønnøysund, Sortland, Narvik og Finnsnes (nivå 1). Kartlegging og

Detaljer

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT:

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Mulighet for etablering av miljøgater i Øvregaten - Nye Sandviksvei - Sandviksveien Prosess og kostnader 18.03.2014 Etat for plan og geodata Forord Konsekvensutredning

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4138-2 Arkiv: Q10 &20 Sakbeh.: Tom F. Hansen Sakstittel: KOLLEKTIVSATSING I ALTA OG ALTA SOM SYKKELBY

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4138-2 Arkiv: Q10 &20 Sakbeh.: Tom F. Hansen Sakstittel: KOLLEKTIVSATSING I ALTA OG ALTA SOM SYKKELBY Saksfremlegg Saksnr.: 09/4138-2 Arkiv: Q10 &20 Sakbeh.: Tom F. Hansen Sakstittel: KOLLEKTIVSATSING I ALTA OG ALTA SOM SYKKELBY Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Protokoll fra møte i Formannskapet

Protokoll fra møte i Formannskapet PORSGRUNN KOMMUNE Møte nr 09/11 09/2510-2 Protokoll fra møte i Formannskapet Møtedato/tid: 01.10.2009 13.30 Møtested/lokale: Møteleder: Øvrige medlemmer: Rådhuset - bystyresalen Øystein Beyer Ole Henrik

Detaljer

Arkivsak: 17/164 KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET - FØRSTEGANGS BEHANDLING

Arkivsak: 17/164 KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET - FØRSTEGANGS BEHANDLING Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 17/164 KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET - FØRSTEGANGS BEHANDLING Saksnr. Utvalg Møtedato 49/17 Formannskapet 07.04.2017 38/17 Kommunestyret 25.04.2017

Detaljer

Sammenhengende hovedvegnett for sykkeltrafikk. Hedvig Pedersen

Sammenhengende hovedvegnett for sykkeltrafikk. Hedvig Pedersen Sammenhengende hovedvegnett for sykkeltrafikk Tromsø 22.oktober 2012 Ellbjørg Schultz Hedvig Pedersen Nasjonal sykkelstrategi i NTP Hovedmål Byen skal bli en bedre by å sykle i Delmål 80 % av barn og unge

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/4025 I I Arkiv JouralpostID: sakd.: 13/993 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestvre Sak nr.: 037/13 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE BYUTVIKLING OG KULTUR

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE BYUTVIKLING OG KULTUR DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE BYUTVIKLING OG KULTUR Møtedato: 03.09.2013 Fra saksnr.: 31/13 Fra/til kl. 17.00/19.30 Til saksnr.: 37/13 Møtested: Formannskapssalen kl 17.00 Utvalgets medlemmer:

Detaljer

Sykkelen som premissgiver i arealplanleggingen

Sykkelen som premissgiver i arealplanleggingen Foto: Jan Aabø Planfaglig nettverk 31. mars 2016 Sykkelen som premissgiver i arealplanleggingen REGIONALE MÅL NASJONALE MÅL Region sør skal være i front på sykkelsatsing Veksten i persontransporten skal

Detaljer

Reguleringsplan for E6 trafikksikkerhetstiltak Selsverket

Reguleringsplan for E6 trafikksikkerhetstiltak Selsverket Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2013/264-21 Arkiv: REG-886 Saksbehandler: Line Brånå Dato: 05.11.2014 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/14 Formannskapet 25.11.2014 76/14 Kommunestyret 12.12.2014

Detaljer

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen «Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen TS - bakgrunn: Regjeringen har besluttet at trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 24.02.2015 FA - L12, PLANID - 201404

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 24.02.2015 FA - L12, PLANID - 201404 Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 24.02.2015 FA - L12, PLANID - 201404 14/1597 Saksnr Utvalg Type Dato 015/15 Plan- og miljøstyret PS 09.03.2015 Detaljplan Vik sør 193/43

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Konsekvensene... 3. 2.1 Kollektivtilbud... 3. 2.2 Kollektivprioritering... 4. 2.3 Biltrafikk... 5. 2.4 Gang- og sykkeltilbud...

1 Innledning... 1. 2 Konsekvensene... 3. 2.1 Kollektivtilbud... 3. 2.2 Kollektivprioritering... 4. 2.3 Biltrafikk... 5. 2.4 Gang- og sykkeltilbud... Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2014-11-16 Skrevet av: Eleanor Clark/Martin Mitchell Kvalitetskontroll: Martin Mitchell UTREDNING - STENGING AV

Detaljer

Saknr. 12/846-48. Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/846-48. Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/846-48 Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Ny vurdering av sykkelrute i Bodø sentrum

Ny vurdering av sykkelrute i Bodø sentrum Byplan Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.10.2017 66769/2017 2017/3580 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/9 Råd for funksjonshemmede 16.11.2017 17/11 Bodø eldreråd 20.11.2017 17/48 Komite for

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskap

MØTEINNKALLING Formannskap MØTEINNKALLING Møtetid: 07.04.2014 kl. 15:30 Møtested: Oscarsborg møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 29.01.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 29.01.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 29.01.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato: 29.01.2014 Tid: 14:00 15:15 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Saksfremlegg SAMLOKALISERING AV RÅNÅSFOSS STASJON OG AULI HOLDEPLASS, OPPSTARTSSAK

Saksfremlegg SAMLOKALISERING AV RÅNÅSFOSS STASJON OG AULI HOLDEPLASS, OPPSTARTSSAK Arkivsak: 10/3422-9 Sakstittel: K-kode: Saksbehandler: Saksfremlegg SAMLOKALISERING AV RÅNÅSFOSS STASJON OG AULI HOLDEPLASS, OPPSTARTSSAK Anita Veie Innstilling: Det gis tilslutning til oppstart av detaljreguleringsplan

Detaljer

Saknr. 12/191-7. Ark.nr. N02 Saksbehandler: Øystein Sjølie

Saknr. 12/191-7. Ark.nr. N02 Saksbehandler: Øystein Sjølie Saknr. 12/191-7 Ark.nr. N02 Saksbehandler: Øystein Sjølie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar at eventuelle overskridelser i forbindelse

Detaljer

E16 Kløfta-Kongsvinger, parsell Slomarka-Kongsvinger - omklassifisering av veger

E16 Kløfta-Kongsvinger, parsell Slomarka-Kongsvinger - omklassifisering av veger Saknr. 14/11209-1 Saksbehandler: Per Olav Bakken E16 Kløfta-Kongsvinger, parsell Slomarka-Kongsvinger - omklassifisering av veger Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Høring - Transportplan Sør-Trøndelag 2014-23, Del 1 Utfordringer

Høring - Transportplan Sør-Trøndelag 2014-23, Del 1 Utfordringer Saksframlegg Arkivnr. N00 Saksnr. 2012/2248-7 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Helge Grenne Høring - Transportplan Sør-Trøndelag 2014-23, Del 1 Utfordringer Dokumenter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.04.2012 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.04.2012 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.04.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase, Anne- Grethe

Detaljer

Kommunal norm for utforming av bussholdeplasser innenfor pendelbussnettverket i Molde kommune (Holdeplassnorm)

Kommunal norm for utforming av bussholdeplasser innenfor pendelbussnettverket i Molde kommune (Holdeplassnorm) Molde kommune Rådmannen Arkiv: N01 Saksmappe: 2011/1356-19 Saksbehandler: Bjørn Gregull Dato: 27.02.2012 Saksframlegg Kommunal norm for utforming av bussholdeplasser innenfor pendelbussnettverket i Molde

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2009. Trafikksikkerhetsplan for Kongsvinger kommune

Trafikksikkerhetsplan 2009. Trafikksikkerhetsplan for Kongsvinger kommune Trafikksikkerhetsplan 2009 Trafikksikkerhetsplan for Kongsvinger kommune Høringsutkast desember 2008 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1 Revidering av eksisterende plan.... 3 1.2 Ny revidert trafikksikkerhetsplan

Detaljer

Rullering av Trafikksikkerhetsplan for perioden og revisjon av handlingsprogrammet

Rullering av Trafikksikkerhetsplan for perioden og revisjon av handlingsprogrammet Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe:2013/8650-4 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Rullering av Trafikksikkerhetsplan for perioden 2014-2017 og revisjon av handlingsprogrammet

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 23.04.2013 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. TILLEGGSSAKSLISTE:

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan Nes kommune, handlingsplan fysiske tiltak Vedtatt i Nes kommunestyre

Trafikksikkerhetsplan Nes kommune, handlingsplan fysiske tiltak Vedtatt i Nes kommunestyre spiller inn prioritering av tiltak på riks- og fylkesveger I forbindelse med behandling av handlingsprogrammer for riks- og fylkesveger.* Riksveg 7 Gang- og sykkelveger Gangveg til busslomme på Svenkerud

Detaljer

Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer

Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer Konseptvalgutredning KVU Trondheim- Steinkjer Konseptvalgutredning gjennomført i 2010-2012 for transportløsning veg/bane Trondheim Steinkjer

Detaljer