Hovedmål for arbeidet: Delmål for arbeidet : Bakgrunn for planen: Teorigrunnlag:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedmål for arbeidet: Delmål for arbeidet : Bakgrunn for planen: Teorigrunnlag:"

Transkript

1 Plan for arbeid med Fravær - Bekymringsfullt fravær April 2013 Hovedmål for arbeidet: Redusere fraværet hos elever i Nes-skolen. Omfatter ordinært fravær og bekymringsfullt fravær. Delmål for arbeidet: Etablere gode rutiner og systemer for å håndtere fravær hos elever i Nesskolen. Omfatter ordinært fravær og bekymringsfullt fravær Utvikle det tverrfaglige samarbeidet rundt elever som har eller står i fare for å utvikle bekymringsfullt fravær Gjennomføre gode arbeids prosesser i saker som omhandler fravær hos elever Redusere fraværet i skolene sett i forhold til det faktiske fraværet 07/08: Fravær over 11 dager: 23 % Fravær over 20 dager: 10 % Bakgrunn for planen: Sommeren 2007 ble Nes og Nannestad kommune invitert inn i et samarbeidsprosjekt med Jessheim BUP ( barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) hvor tema var skolevegring. Jessheim BUP får ofte henvist elever med høyt skolefravær etter at problemene har vedvart i lang tid. Det er da svært krevende å skape endring, og de ønsket å se på andre måter å arbeide med disse problemstillingene, i samarbeid med kommunene. Nes kommune var da med i et 3-årsprosjekt som ble avsluttet skoleåret 2009/2010, noe som bl.a. endte opp i utarbeidelse av denne planen. Fra 2007 til 2009 var to skoler deltakende i prosjektet i form av å være pilotskoler. Dette var: Brårud barneskole og Vormsund ungdomsskole. I løpet av 2009 ble alle skolene i Nes kommune involvert i prosjektet. I 2010 ble prosjektet avsluttes og tiltakene skal nå være en del av driften i Nes kommune Teorigrunnlag: I Norge finnes det lite forskning på skolefravær og skolevegring (Ingul, 2005). Det opereres med ulike tall i forhold til hvor utbredt skolevegring er, og tallene varierer fra at omkring 1-28 % av alle barn og ungdom fremviser noen form skolevegring i løpet av sin skolegang (Burke & Silverman, 1987; Elliott, 1999; Fremont, 2003; Kearney & Bates, 2005; King et al., 1998; McShane, Walter & Rey, 2001). Pr i dag har vi ingen felles definisjon av når fravær defineres som skolevegring. Det er også ofte sammensatte årsaker til fraværet. Dette har medført vansker med å registrere omfanget av skolefraværet. I følge Fremont (2003) beskrives ikke kjønnsforskjeller i forhold til skolevegring. NRK opplyste 3. april 2006 at cirka elever har problemer knyttet til skolevegring. (Anundsen, 2006). 1

2 Skolefravær er et signal på mistrivsel. Denne mistrivselen kan komme av emosjonelt ubehag, opplevelse av stress el tap av mestring og sosial mistrivsel. Skolevegringsatferd kan defineres som elevers vegring (emosjonelt ubehag) mot oppmøte på skolen eller å skulle oppholde seg på skolen en hel dag (Kearney & Silverman, 1996). Av emosjonelle problemer nevnes særlig angst og depresjon. Utvikling av skolevegring kan sees i sammenheng med overganger ved skolestart, overgangen mellom barne- og ungdomsskole, skolebytte, aktivitetsdag og lignende. Disse situasjonene utgjør risikofaktorer for økende skolefravær. I tillegg kan elevenes hjemmesituasjon være en avgjørende faktor ved skolevegring. Erfaring viser at det å fange opp fraværet raskt, etablere et team og å komme umiddelbart i gang med tiltak er nødvendig (Fremont, 2003). Dette bl.a. på bakgrunn av at det er veldokumentert at lengden på skolefraværet har mye å si for tilbakeføringen til skolen (Ingul 2005). Det er viktig at teamet møtes regelmessig, lager en realistisk plan med små og oppnåelige delmål (Sundby, 2009). Hjemmeundervisning vurderes som et lite hensiktsmessig tiltak i behandlingssammenheng (Ingul, 2005). Tiltakene som igangsettes må være koordinerte med klare ansvarsområder. Tilbakeføringen kan ofte ta lang tid. Årsaken til elevens emosjonelle ubehag må alltid være i teamets fokus. Det er nødvendig å følge elevens tempo og ha regelmessige møter med evaluering av iverksatte tiltak, med fokus på positive endringer. Et positivt engasjement har vist seg å gi gode resultater. Teamets oppgave er bl.a. å formidle håp og gi positive tilbakemeldinger. Tjenestene og deres roller og ansvar: Skolen: Forebyggende arbeid med grunnlag i Læreplanen og Opplæringsloven, viser spesielt til Opplæringsloven 9a Følge opp regler og rutiner ved generelt fravær og ved bekymringsfullt fravær Følge tiltaksplanen som er laget ved bekymringsfullt fravær Føre fraværsstatistikk Pedagogisk tjeneste: Arbeide sammen med skolene for å forebygge fravær Delta i tiltaksmøte (se tiltaksplan for bekymringsfullt skolefravær) og følge opp tiltak som blir bestemt på tiltaksmøte Dersom man i samarbeidsmøtet kommer fram til at det er nødvendig; registrere eleven i PPT Samarbeide med andre instanser rundt elever som har bekymringsfullt fravær Viderehenvise elever dersom det er nødvendig Veilede skolen/ eleven/ foresatte i arbeidet med å redusere elevers fravær BUP: Drøfte anonyme saker med ansatte i skole / Fam. hus Samarbeid med hjem, skole, PT og ev. andre for tilbakeføring til skolen. 2

3 Rutiner/ tiltak/ metoder Bidra med forståelse av elevens psykiske vansker og betydningen av dette for tilbakeføring til skolen. Utredning og eventuelt behandling av psykisk lidelse hos eleven Familiens hus: Delta i tiltaksmøte (se tiltaksplan for bekymringsfullt skolefravær) og følge opp tiltak som blir bestemt på tiltaksmøte. Helsesøster ved skolen skal prioritere å delta i møtet. Er familiekonsulent eller barnevern involvert skal også disse prioritere å delta i tiltaksmøtet. Tiltak/kompetanse som vurderes hensiktsmessig og som Familiens hus innehar skal tilbys (f. eks samtale med elev, foreldre). Skoleadministrasjonen: Sørge for at skolene følger opp planen for Fravær bekymringsfullt fravær og følger opp rutinene som inngår i planen. Ta initiativ til evaluering og ev. revidering av planen Stille krav om årlig rapportering av fraværssituasjonen i skolene og om rapportering gjennom året på særlige alvorlige tilfeller av fravær Innarbeide Fraværs-planen i dokumentet System for kvalitetsvurdering Opplæringsloven for Nes kommune Andre instanser som kan kontaktes: Kultur og fritidsetaten Psykiatritjenesten Fastlegen Generelt Dersom elever har hatt et stort skolefravær over lengre tid handler det ofte om et etablert negativt mønster som det kan være vanskelig å bryte ut av. Dersom situasjonen får lov til å utvikle seg over tid, ser vi ofte at bildet blir veldig omfattende og komplekst, og det kan være vanskelig å skille mellom primære og sekundære symptomer. I så måte er tidlig intervensjon et nøkkelbegrep. Rutiner, tiltak og metoder som er beskrevet i de vedlagte planene vil kunne ivareta prinsippet om tidlig intervensjon. Se vedlegg: Rutineplan for generelt fravær, vedlegg 1 Rutineplan for bekymringsfullt fravær, vedlegg 2 Tiltaksplan ved bekymringsfullt fravær - fravær ut over 11 dager, vedlegg 3 Evaluering: Fraværet må kartlegges årlig og sammenlignes over tid. På denne måte vil vi kunne dokumentere resultater. Arbeidet med planen må evalueres systematisk, jmf. tiltak i den kommunale planen for ivaretakelse av Opplæringslovens

4 Referanser Burke, A. E., & Silverman, W. K. (1987). The prescriptive treatment of school refusal. Clinical Psychology Review, 7, Elliott, J. G. (1999). Practitioner review: School refusal: Issues of conceptualisation assessment and treatment. Journal of Child Psychol.Psychiat., 40 (7), Anundsen, A. (2006). Spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til kunnskapsminister Øystein Djupedal. Dokument nr 15, spørsmål nr. 779, datert Ingul, J. M.(2005). Skolevegring hos barn og ungdom. Barn i Norge. Fremont, W. P. (2003). School refusal in children and adolescents. Lastet ned fra: American Academy if Family Physicans: Myhrvold-Hanssen, J. (2008). Skolevegring. Foredrag ved Jessheim BUP mars Sundby, J. (2009). Problematisk skolefravær / skolevegring. Foredrag i Ullensaker rådhus

5 Vedlegg 1. Informasjon til foresatte Formål Generelle rutiner Generelle fraværsrutiner for skolene i Nes kommune - Sikre elevenes rett og plikt til opplæringen, Jf Opplæringsloven Redusere og forebygge høyt fravær. Alt fravær blir registrert, både gyldig og ugyldig. skal varsle skolen ved et sammenhengendefravær på mer enn tre dager. Her forventes avklaring av sykdomsbildet, og eventuelt forventet videre fravær. Dersom hjemmet ikke varsler fravær slik det er beskrevet ovenfor, tar kontaktlærer kontakt med hjemmet fjerde dag. Etter 11 dagers totalt fravær, kontaktes alltid hjemmet. Ved fortsatt fravær over 18 dager følger skolen egen tiltaksplan. Alt fravær, enkelttimer og hele dager, skal meldes skriftlig til kontaktlærer. Fraværet skal begrunnes. Ved mangel på melding, tar kontaktlærer alltid kontakt med hjemmet. Ved mangel på dokumentasjon, regnes fraværet som ugyldig. Det skal søkes om fri i forkant, og søknaden skal begrunnes. kan gi fri en dag, og meldingsboka benyttes. Rektor kan gi fri inntil 10 skoledager. For permisjon fra 2 10 dager, skal eget søknadsskjema benyttes. Skjemaet finnes på skolens hjemmeside og på Its learning. Ansvar 5

6 Skolen har ikke anledning til å gi permisjon ut over 2 uker = 10 skoledager. Dersom foresatte ønsker å ta sine barn ut av skolen for lenger tid, må eleven skrives ut av skolen, jf. Opplæringsloven Skolen oppfordrer til at skolearbeid utføres også ved fravær, i den grad det er mulig. Jf. Its learning. De foresatte er selv ansvarlig for undervisningen i den perioden hvor eleven er fritatt. Rektor Elever/ foresatte Skolen henstiller foresatte om å legge ferieturer til skolens ferie og fridager. Denne planen for generelle fraværsrutiner deles ut til elevene i starten av skoleåret Elevfravær skal være et punkt på foreldresamtalene høst og vår. Fravær og oppfølging av rutiner ved fravær skal være et tema som drøftes i skolemiljøutvalget og i FAU I tillegg til disse generelle rutinene, har skolen rutiner i forhold til bekymringsfullt fravær. Forskning opererer med et fravær på over 11 dager i skoleåret, som bekymringsfullt. Gjelder også fritak for ferieturer. 6

7 Vedlegg 2. Informasjon til ansatte i skolene / Fam. hus Bekymringsfullt fravær. Rutiner ved skolene i Nes kommune. Bekymringsfullt fravær Formål Definisjoner Generelle rutiner Regler og rutiner - Sikre elevenes rett og plikt til opplæringen, Jfr Opplæringsloven Få ned/ forebygge høyt elevfravær og forebygge skolevegring. - Sikre at elever får nødvendig tilrettelegging og oppfølging for å gjennomføre skolehverdagen. - Skolevegring: vansker med å møte på skolen som følge av emosjonelt ubehag - Fravær: Direkte fravær fra skolen - hele dager eller hele timer, eller at eleven kommer gjentatte ganger for seint til timene. Forskning opererer med et fravær på over 11 dager i skoleåret som bekymringsfullt. - Foreldre skal varsle skolen ved et sammenhengende fravær på tre dager. Her forventes avklaring av sykdomsbilde og eventuelt forventet videre fravær. - Dersom hjemmet ikke varsler fravær slik det er beskrevet ovenfor, tar kontaktlærer kontakt med hjemmet fjerde dag. All kontakt dokumenteres i fraværsprotokollen/ klassemappen. - Alt fravær, enkelttimer og hele dager, skal meldes skriftlig til kontaktlærer. Fraværet Ansvar / kontaktlærer 7

8 Langvarig, sammenhengende eller usammenhengende fravær skal begrunnes. Ved mangel på melding, tar kontaktlærer alltid kontakt med hjemmet. - Ved mangel på dokumentasjon, regnes fraværet som ugyldig. - Alle meldingene føres inn i fraværsprotokollen. Dette for å sikre dokumentasjon. - Ved fravær på 11 dager, tar kontaktlærer kontakt med hjemmet for å avklare/ drøfte årsaken(e) til fraværet. Er det problemer knyttet til skolen? Sosiale problemer? Fysiske årsaker? Psykiske årsaker? Mobbing? Behov for tilrettelegging? Andre årsaker? Det kan være tilstrekkelig med en telefon, eller det innkalles til et møte. - Ved konkrete årsaker forventer skolen legeerklæring som kan forklare fraværet. - vil ved ytterligere fravær ha en bekymringssamtale med rektor. Her bør det avtales å innkalle til et møte med foresatte for å avklare/ drøfte årsaken(e), og se på tiltak dersom det ikke er fysiske eller andre dokumenterte årsaker til fraværet. Tiltaksmøtet holdes i løpet av en uke. Nødvendige instanser kontaktes - viser her til videre tiltaksplan. Det føres referat fra møtet. Nytt oppfølgingsmøte avtales. / rektor Denne planen for bekymringsfullt fravær er til bruk for de ansatte skolen og i andre instanser i Nes kommune. Den deles ikke ut til de foresatte. NB: De ansatte har plikt til å melde bekymringssaker til barnevernet! 8

9 Vedlegg 3 Plan til bruk for ansatte TILTAKSPLAN VED BEKYMRINGSFULLT FRAVÆR FRAVÆR OVER 11 DAGER Denne tiltaksplanen trer i kraft ved langvarig, sammenhengende eller usammenhengende fravær (se definisjon i rutinene), og etter at tiltakene i rutinene er gjennomført. 1. Bekymringssamtale. har samtale med rektor for å avklare/drøfte årsakene til fraværet. Dersom fraværet fortsatt synes bekymringsfullt innkalles foresatte, PT og Familiens hus v/helsesøster til et tiltaksmøte i løpet av en uke. Det må innhentes muntlig samtykke fra foreldrene for at PT skal kunne innkalles. Dette samtykket formaliseres skriftlig på møtet. Ansvar: /rektor. 2. Tiltaksmøte. På tiltaksmøtet deltar foresatte, kontaktlærer, rektor, PT og Familiens hus v/helsesøster. Dersom Familiens hus v/barnevernet allerede er involvert er det naturlig at de også innkalles. Agendaen for dette møtet et todelt; videre avklaring av årsaker til fraværet og tiltak for å få eleven tilbake til skolen raskt! Alle partene har felles ansvar for gjennomføring av tiltak som bestemmes. Det skal skrives referat fra dette møtet. Momenter som kan være naturlig å drøftes på møtet: a. Drøfte og avklare årsaker til fraværet. Finnes det sykemelding/uttalelse fra fastlege? Dersom man antar at fraværet er relatert til sykdom må dette framskaffes! b. Drøfte og sette i verk tiltak for å få eleven tilbake til skolen snarest mulig. F.eks., samtale med elev, samtaler med foreldre osv. Avklare hvem som gjør hva. c. Drøfte og planlegge tilbakeføringsprosessen mtp. nødvendige tilpasninger på skolen. Rett tilbake i klassen? I mindre grupper? Andre tilpasninger som må gjøres? d. Foreldredimensjonen. Hva kan foreldrene bidra med i arbeidet med tilbakeføring/redusere fraværet? 9

10 e. Vurdere hvorvidt saken bør drøftes i tverrfaglig team; barneskoleteam eller ungdomsteam. f. Vurdere hvorvidt andre fagpersoner skal trekkes inn i samarbeidsgruppa rundt eleven? F.ek. JBUP, familekonsulent eller barnevern (ved mistanke om omsorgsvikt)? Disse kan være med som drøftingspartnere uten at eleven er henvist. NB! Skriftlig samtykke fra foresatte pga. personvern! Når det gjelder JBUP, anbefales det også å benytte anonym drøfting. Nes kommune har fast konsultasjonstid hver uke med JBUP (tlf ). g. Etablering av samarbeidsgruppe for videre oppfølging og ettervern. Det er naturlig at deltakerne på tiltaksmøtet også er med i samarbeidsgruppa. I tillegg kan det være aktuelt å ha med andre fagpersoner, for eksempel JBUP, familiekonsulent eller barnevern. Ansvar: Skole, PT og Familiens hus v/helsesøster. 3. Oppfølgingsmøte. Innkalling til oppfølgingsmøte i samarbeidsgruppa etter tiltaksmøtet. Tidsperspektivet for oppfølgingsmøte må vurderes fra sak til sak. Ansvar: Skole(innkaller til møtet), PT og Familiens hus v/helsesøster. Skjematisk skisse over tiltakene; se neste side, vedlegg 4 10

11 Vedlegg 4. TILTAKSPLAN VED BEKYMRINGSFULLT SKOLEFRAVÆR Samtale mellom kontaktlærer og foresatte (etter 11 dager fravær) Bekymringssamtale (etter 18 dager fravær) Deltakere: /ledelsen Tiltaksmøte planlegges, typen av fravær vurderes. Tiltaksmøte fravær der bekymring dreier seg om læring og/ eller holdning til læring Deltakere:, kontaktlærer og ledelsen. Tiltaksmøte -fravær der bekymring i tillegg dreier seg om fysisk og/ eller psykisk sykdom. Deltakere:, kontaktlærer, ledelsen, PT, Familiens hus v/helsesøster (barnevern, BUP, psykiatritjenesten, fam.konsulenter, lege og andre kan bidra som drøftingspartnere) Ved behov: Oppfølgingsmøte Deltakere: Samarbeidsgruppa som opprettes på tiltaksmøtet 11

12 Vedlegg 5. Referat fra tiltaksmøte i forbindelse med fraværssak. Saken gjelder:.. Skole:. Elevens navn Dato for møtet:.. Tilstede på møtet:. Beskrivelse av situasjonen: Tiltak: Beskrivelse av tiltak som skal iversettes: Ansvarlig for tiltaket: Tidsperspektiv / frist for utføring av tiltak 12

13 Sted:. Dato:.. Sign: 13

Fravær - bekymringsfullt fravær

Fravær - bekymringsfullt fravær Fravær - bekymringsfullt fravær Hovedmål: Redusere fraværet hos elever i Nes-skolen. Omfatter ordinært fravær og bekymringsfullt fravær. Problemstilling: Hvordan forebygge fravær generelt og skolevegring

Detaljer

Fraværsrutiner for skolene i Gjerdrum kommune Formål

Fraværsrutiner for skolene i Gjerdrum kommune Formål Fraværsrutiner for skolene i Gjerdrum kommune Formål Sikre elevenes rett og plikt til opplæring, jfr Opplæringsloven 2-1 Redusere og forebygge høyt elevfravær og forebygge skolevegring Sikre at elever

Detaljer

Fraværsrutiner for skolene i Gjerdrum kommune Formål

Fraværsrutiner for skolene i Gjerdrum kommune Formål Fraværsrutiner for skolene i Gjerdrum kommune Formål Sikre elevenes rett og plikt til opplæring, jfr Opplæringsloven 2-1 Redusere og forebygge høyt elevfravær og forebygge skolevegring Sikre at elever

Detaljer

Tidlige tegn på skolevegring:

Tidlige tegn på skolevegring: Tidlige tegn på skolevegring: forseintkomming og sporadisk fravær, innadvendt unndrar seg kontakt, diffuse fysiske plager eller forsøker å unngå enkelte fag/situasjoner/aktiviteter HANDLINGSPLAN VED SKOLEFRAVÆR

Detaljer

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær Rutiner ved elevfravær For å sikre oppfyllelse av 2-1 i Opplæringsloven, Rett og plikt til skolegang har Frosta skole disse rutinene ved elevfravær: ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! FORMÅL

Detaljer

Rutinebeskrivelser for oppfølging av elevfravær i grunnskolen

Rutinebeskrivelser for oppfølging av elevfravær i grunnskolen Rutinebeskrivelser for oppfølging av elevfravær i grunnskolen Våler kommune Gjeldende fra 01.08.17 Innhold 1. Formål:... 3 2. Lovhjemmel... 3 3. Generelt om fravær... 3 4. Dokumentasjon av fravær... 3

Detaljer

Prosedyrer for bekymringsfullt fravær i grunnskolen

Prosedyrer for bekymringsfullt fravær i grunnskolen Rev. 11.06.18 Prosedyrer for bekymringsfullt fravær i grunnskolen Formål Sikre at elever i grunnskolen ikke har fravær uten at det blir fulgt opp. Stoppe handlingsmønster som kan føre til lengre bekymringsfullt

Detaljer

SKOLEVEGRING, HVA ER DET? NÅR OPPSTÅR SKOLEVEGRING?

SKOLEVEGRING, HVA ER DET? NÅR OPPSTÅR SKOLEVEGRING? Skolevegring 2 SKOLEVEGRING, HVA ER DET? De fleste barn og unge går på skolen frivillig og uten problemer. Det er likevel noen som har vansker med å komme seg på skolen. Ugyldig skolefravær med total varighet

Detaljer

OPPFØLGING AV FRAVÆR. Retningslinjer og rutiner for grunnskolene i Indre Fosen kommune

OPPFØLGING AV FRAVÆR. Retningslinjer og rutiner for grunnskolene i Indre Fosen kommune OPPFØLGING AV FRAVÆR Retningslinjer og rutiner for grunnskolene i Indre Fosen kommune Vedtatt av oppvekstutvalget i Indre Fosen kommune 20. juni 2017 Innhold 1 Formål... 3 2 Definisjoner... 3 3 Ansvar...

Detaljer

OPPFØLGING AV FRAVÆR. Retningslinjer og rutiner for grunnskolene i Indre Fosen kommune

OPPFØLGING AV FRAVÆR. Retningslinjer og rutiner for grunnskolene i Indre Fosen kommune OPPFØLGING AV FRAVÆR Retningslinjer og rutiner for grunnskolene i Indre Fosen kommune Vedtatt av oppvekstutvalget i Indre Fosen kommune xx.xx.2017 Innhold 1 Formål... 2 2 Definisjoner... 2 3 Ansvar...

Detaljer

ELEVER SOM UTEBLIR FRA SKOLEN

ELEVER SOM UTEBLIR FRA SKOLEN ELEVER SOM UTEBLIR FRA SKOLEN RETNINGSLINJER FOR SKOLENE I IVELAND Retningslinjer for skolene i Iveland For å sikre tidlig innsats ved fravær fra skolen er det utarbeidet retningslinjer i forhold til elever

Detaljer

HANDLINGSPLAN VED SKOLEFRAVÆR

HANDLINGSPLAN VED SKOLEFRAVÆR [vår 2015] OPPVEKST OG KULTURETATEN HANDLINGSPLAN VED SKOLEFRAVÆR Storfjord kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Om skolevegring ulike grader... 2 3. Lovgrunnlag... 2 4. Handlingsplan over 2 nivå... 3 Nivå

Detaljer

ANSVARLIG Personell i skolen og ansatte i skolehelsetjenesten som oppdager fravær.

ANSVARLIG Personell i skolen og ansatte i skolehelsetjenesten som oppdager fravær. [Skriv inn tekst] Februar 2014 Arbeidsgruppe: Fagansvarlig, Hilde H. Karlsen, Rektor, Geir Ole Nilsen, Avdelingsleder, Kristin Haugen Prosedyrer for bekymringsfullt fravær i grunnskolen FORMÅL Sikre at

Detaljer

Skolefravær Retningslinjer for forebyggende arbeid og oppfølging.

Skolefravær Retningslinjer for forebyggende arbeid og oppfølging. Skolefravær Retningslinjer for forebyggende arbeid og oppfølging. Retningslinjene er utarbeidet i et tverretatlig samarbeid: PPT-OT, Barnevernstjenesten, Helsestasjon for barn og unge og Oppveksttjenesten

Detaljer

Inneholder: Handlingsplan for fravær, samarbeidsavtale ved fravær, kartleggingsskjema elev, kartleggingsskjema fra skole.

Inneholder: Handlingsplan for fravær, samarbeidsavtale ved fravær, kartleggingsskjema elev, kartleggingsskjema fra skole. Målselv kommune Prosedyrenavn: Handlingsplan for fravær i ungdomssskolen Godkjent av: Rektor Elin Gamst Gjelder for: Bardufoss ungdomsskole Inneholder: Handlingsplan for fravær, samarbeidsavtale ved fravær,

Detaljer

Averøy kommune. Plan for oppfølging av skolefravær i Averøyskolen

Averøy kommune. Plan for oppfølging av skolefravær i Averøyskolen Averøy kommune Plan for oppfølging av skolefravær i Averøyskolen 1 Innhold Forebygging...3 Handlingsplan...3 Tidlige tegn på begynnende skolefraværsproblematikk...4 Referanser...4 Vedlegg...5 Vedlegg 1

Detaljer

Elisabeth Jonassen Ingeborg Laugsand 11.03.10

Elisabeth Jonassen Ingeborg Laugsand 11.03.10 STEINKJER KOMMUNE H/S : Avd. Helse og rehabilitering, Avd, for skole og barnehage Fravær i grunnskolen Prosedyre nr: Godkjent av: Elisabeth Jonassen Ingeborg Laugsand Godkjent Dato: 11.03.10 Sist Revidert:

Detaljer

Godkjent av: Kommunalsjef 01.01.2013

Godkjent av: Kommunalsjef 01.01.2013 Pr. 01.01.2013 Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: Rutiner ved fravær i skolen i Lunner Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Skolenes hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato: 01.01.2013 Tidspunkt for

Detaljer

5. GENERELLE RUTINER OG FOREBYGGENDE REGISTRERING

5. GENERELLE RUTINER OG FOREBYGGENDE REGISTRERING STEINKJER KOMMUNE Gjelder for (avd/tjenesteenhet): Oppvekst og helse Prosedyrenavn: Oppfølging av fravær i grunnskolen Godkjent av: Oppvekstsjef Elisabeth Jonassen Helsesjef Ingeborg Laugsand Sist Revidert:

Detaljer

Bekymringsfullt fravær. Handlingsveileder

Bekymringsfullt fravær. Handlingsveileder Bekymringsfullt fravær Handlingsveileder En Handlingsveileder for oppfølging av fravær/ bekymringsfylt fravær i skolene i Skien kommune Innen 2023 har 90 % av alle elever i Skien fullført videregående

Detaljer

PROSEDYRE FOR Tjenesteområde:

PROSEDYRE FOR Tjenesteområde: PROSEDYRE FOR Tjenesteområde: Kategori: 4. Oppvekst- og undervisningstjenester 4.3 Grunnskole TIDLIG SAMHANDLING OM ELEVER MED BEKYMRINGSFULLT FRAVÆR Ansvarlig: Rådmannen Godkjent den: 15.05.2015 For rådmannen:

Detaljer

Konferanse om skolevegringsatferd. Risikofaktorer, Kartlegging og tiltak

Konferanse om skolevegringsatferd. Risikofaktorer, Kartlegging og tiltak Konferanse om skolevegringsatferd Risikofaktorer, Kartlegging og tiltak Arrangører: NevSom, Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Vest, Regionalt fagmiljø for autisme,

Detaljer

Avdeling for oppvekst og avdeling for helse

Avdeling for oppvekst og avdeling for helse -STEINKJER KOMMUNE Prosedyrenavn: Oppfølging av bekymringsfullt fravær i grunnskolen Prosedyre nr: Gjelder for: Avdeling for oppvekst og avdeling for helse Godkjent av: Oppvekstsjef Elisabeth Jonassen

Detaljer

Godkjent av: Kommunalsjef 01.03.2015

Godkjent av: Kommunalsjef 01.03.2015 Pr. 01.03.2015 Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: Rutiner ved fravær i skolen i Lunner Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Skolenes hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato: 01.03.2015 Tidspunkt for

Detaljer

Skolefravær/skolevegring - tverrfaglig samarbeid

Skolefravær/skolevegring - tverrfaglig samarbeid Skolefravær/skolevegring - tverrfaglig samarbeid Formålet: Å komme tidligst mulig inn for å få barnet raskest mulig tilbake på skolen. Bekymringsfull skolefravær kan forklares som: «Fravær fra undervisning

Detaljer

OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER

OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER Formål Tidlig intervensjon skal hindre at elever opparbeider seg et høyt ugyldig fravær Bistå skolene med tiltakskjede som ivaretar den

Detaljer

RISØR KOMMUNE RISØRSKOLENE. Rutiner ved elevfravær. skal vokse. - gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet

RISØR KOMMUNE RISØRSKOLENE. Rutiner ved elevfravær. skal vokse. - gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet RISØR KOMMUNE RISØRSKOLENE Rutiner ved elevfravær i skal vokse - gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet Rutiner ved elevfravær Hva Eleven er borte fra skolen Hvem gjør hva? Kontaktlærer

Detaljer

HANDLINGSPLAN BEKYMRINGSFULLT FRAVÆR

HANDLINGSPLAN BEKYMRINGSFULLT FRAVÆR HANDLINGSPLAN BEKYMRINGSFULLT FRAVÆR Hva er bekymringsfullt fravær? Ugyldig fravær fra enkelttime (udokumentert), innbefatter intern skulk og «vandring». Mer enn 2 forsentkomminger i løpet av en uke Mer

Detaljer

Foreldremøte skolestartere aktiv og inkluderende med utfordringer for alle.

Foreldremøte skolestartere aktiv og inkluderende med utfordringer for alle. Foreldremøte skolestartere 2019 aktiv og inkluderende med utfordringer for alle. MÅL Foreldrene skal få : Innsikt i hva det innebærer å ha barn i skole. Plikter og rettigheter Informasjon om hvor og hvordan

Detaljer

ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN. Informasjon til elever og foreldre / foresatte

ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN. Informasjon til elever og foreldre / foresatte ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN Informasjon til elever og foreldre / foresatte Koordinerende enhet for barn og unge Februar 2015 SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN ROAN KOMMUNE Side 2 Skolehelsetjenesten

Detaljer

OPPFØLGING AV FRAVÆR. Retningslinjer og rutiner for Rissa-skolen

OPPFØLGING AV FRAVÆR. Retningslinjer og rutiner for Rissa-skolen OPPFØLGING AV FRAVÆR Retningslinjer og rutiner for Rissa-skolen Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur xx.xx.2016 1 Formål Tidlig intervensjon skal hindre at elever opparbeider seg et høyt udokumentert

Detaljer

Godkjent av: Kenneth Arntzen, oppvekstsjef. Prosedyre nr: Godkjent Dato: Revisjonsnr:

Godkjent av: Kenneth Arntzen, oppvekstsjef. Prosedyre nr: Godkjent Dato: Revisjonsnr: STEINKJER KOMMUNE Gjelder for etat oppvekst Prosedyrenavn: Oppfølging av bekymringsfullt fravær i grunnskolen Godkjent av: Kenneth Arntzen, oppvekstsjef Sist Revidert: Prosedyre nr: Godkjent Dato: 06.02.2019

Detaljer

Ressursteam skole VEILEDER

Ressursteam skole VEILEDER Ressursteam skole VEILEDER Innhold 1. Innledning... 2 2. Mål, fremtidsbilder og hensikt... 2 3. Ressursteam... 2 2.1 Barneskole... 2 2.2 Ungdomsskole... 3 2.3 Møtegjennomføring... 3 Agenda... 3 2.4 Oppgaver...

Detaljer

Handlingsplan ved bekymring rundt fravær trinn Grunnskolene i Odda kommune

Handlingsplan ved bekymring rundt fravær trinn Grunnskolene i Odda kommune Handlingsplan ved bekymring rundt fravær 1.-10.trinn Grunnskolene i Odda kommune Innholdsfortegnelse Handlingsskjema ved fravær 1 Handlingsplan ved bekymring rundt fravær 2 Kartlegging av fravær - kan

Detaljer

PSYKISK HELSEPLAN. Jeriko skole. ~2015-2016~ Revidert september 2015. Side 1 av 11

PSYKISK HELSEPLAN. Jeriko skole. ~2015-2016~ Revidert september 2015. Side 1 av 11 PSYKISK HELSEPLAN Jeriko skole ~2015-2016~ Revidert september 2015 Side 1 av 11 Side 2 av 11 MÅL UNIVERSELT NIVÅ: 1. Lærere skal få økt kompetanse om hva det er som fremmer god psykisk helse og kjennetegn

Detaljer

Høyt fravær er alvorlig! Prosedyren gjelder for «nye» saker.

Høyt fravær er alvorlig! Prosedyren gjelder for «nye» saker. Vennesla kommune Denne veilederen beskriver og utdyper Vennesla kommunes prosedyre i forhold til elever med stort fravær. Veilederen henvender seg primært til skoleleder og sosiallærer. Høyt fravær er

Detaljer

Samarbeid med foreldre - et verdifullt bidrag til økt læring

Samarbeid med foreldre - et verdifullt bidrag til økt læring Samarbeid med foreldre - et verdifullt bidrag til økt læring Skolens visjon: Nes videregående skole er en foretrukket skole fordi: - Skolen har attraktive tilbud - Opplæringen er framtidsrettet og holder

Detaljer

Handlingsplan mot Trakassering og mobbing

Handlingsplan mot Trakassering og mobbing Handlingsplan mot Trakassering og mobbing Innhold 1. Forord av rektor 3 2. Definisjon mobbing 4 3. Forebygging av mobbing 5 God klasseledelse: 5 Samarbeid skole hjem: 5 Relasjoner mellom elever: 5 Relasjoner

Detaljer

Permisjon fra pliktig opplæring

Permisjon fra pliktig opplæring Permisjon fra pliktig opplæring En veiledning for Verranskolen Verran kommune 2015 I følge Verran kommunes delegasjonsreglement er det rektor som fatter enkeltvedtak om permisjon fra den pliktige opplæringen

Detaljer

Orkdal kommunes overordna mål for Barn og familie Oppvekst finner vi i Handlingsplan 2015 18 :

Orkdal kommunes overordna mål for Barn og familie Oppvekst finner vi i Handlingsplan 2015 18 : Orkdal kommune 1 Innhold Innledning... 3 Fravær i skolen... 3 Målgruppe... 3 Definisjoner... 4 Når fravær blir bekymringsfullt:... 6 Kontakt... 6 Kartlegging... 8 Risiko og beskyttelsesfaktorer:... 9 Samhandling

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Utarbeidet av skolen i samarbeid med elevrådet, foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalget (SU) høsten 2007 HANDLINGSPLAN FOR Å FOREBYGGE, OPPDAGE OG STOPPE MOBBING

Detaljer

OBS! Overgang barnehage-skole

OBS! Overgang barnehage-skole OBS! Overgang barnehage-skole FORORD Kommunen har et overordnet ansvar for at barn får en god overgang fra barnehage til skole. Barnehage er første del av utdanningsløpet, og kompetansen barnet har tilegnet

Detaljer

Skolevegring og skolefravær. Jo Magne Ingul Psykologspesialist/ Førsteamanuensis II BUP Sykehuset Levanger/ RKBU, NTNU

Skolevegring og skolefravær. Jo Magne Ingul Psykologspesialist/ Førsteamanuensis II BUP Sykehuset Levanger/ RKBU, NTNU Skolevegring og skolefravær Jo Magne Ingul Psykologspesialist/ Førsteamanuensis II BUP Sykehuset Levanger/ RKBU, NTNU 1 Disposisjon Fravær og hva så Når bekymre oss Skolefravær & skolevegring Kjennetegn

Detaljer

BTI Handlingsveileder Barnehage

BTI Handlingsveileder Barnehage BTI Handlingsveileder Saken slutter Lokal innsats fortsetter eller avsluttes Koordinert innsats fortsetter (flere/andre deltakere?), saken avsluttes eller settes tilbake til nivå 1. Vurder alltid om bekymringen

Detaljer

Skolevegring og skolefravær. Jo Magne Ingul Psykologspesialist/ Førsteamanuensis II BUP Sykehuset Levanger/ RKBU, NTNU

Skolevegring og skolefravær. Jo Magne Ingul Psykologspesialist/ Førsteamanuensis II BUP Sykehuset Levanger/ RKBU, NTNU Skolevegring og skolefravær Jo Magne Ingul Psykologspesialist/ Førsteamanuensis II BUP Sykehuset Levanger/ RKBU, NTNU 1 Disposisjon Fravær og hva så Når bekymre oss Skolefravær & skolevegring Kjennetegn

Detaljer

Handlingsplan i skolevegringssaker Tasta skole

Handlingsplan i skolevegringssaker Tasta skole Handlingsplan i skolevegringssaker 2017-2020 Tasta skole Mål: Tidlig innsats. Unngå fravær. Def.: Fravær over 5 10 dager som ikke kan forklares ut fra vanlig sykdom evt. bekreftet av lege. Fraværet kan

Detaljer

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø 17.04.13 1 Formål Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har

Detaljer

Halden videregående skole

Halden videregående skole 1 Fraværsoppfølging Stort fravær fører til at elever går glipp av opplæring og samhandling med medelever, og i neste omgang vil lærerne mangle grunnlag for å sette karakter i fag. Resultatet vil bli at

Detaljer

Alvorlig skolefravær i Nittedal kommune. Nittedal PPT v/marie Gran Aspunvik og Andrea Kanavin Grythe

Alvorlig skolefravær i Nittedal kommune. Nittedal PPT v/marie Gran Aspunvik og Andrea Kanavin Grythe Alvorlig skolefravær i Nittedal kommune Nittedal PPT v/marie Gran Aspunvik og Andrea Kanavin Grythe Agenda O Utviklingen av en felles kommunal praksis O Prosessen O Resultater O Alvorlig skolefravær veileder

Detaljer

Bedre tverrfaglig innsats Innføringskurs - Skole

Bedre tverrfaglig innsats Innføringskurs - Skole Bedre tverrfaglig innsats Innføringskurs - Skole Oppdraget: Læring og mestring for alle barn og ungdommer Dette skal vi oppnå gjennom å styrke de ordinære barnehagene og skolene. De barna og unge som trenger

Detaljer

Veileder Forebygging og tiltak ved alvorlig skolefravær. FOTO : Kjersti Gjems Vangberg

Veileder Forebygging og tiltak ved alvorlig skolefravær. FOTO : Kjersti Gjems Vangberg Veileder Forebygging og tiltak ved alvorlig skolefravær FOTO : Kjersti Gjems Vangberg 2015 0 Innholdsfortegnelse DEL I TEORIDEL s.2 1.0 Alvorlig skolefravær: - Noe teori og definisjoner. 1.1 Gyldig og

Detaljer

Innledning. Ressursteam (R-team)

Innledning. Ressursteam (R-team) Gjelder fra 061014 Innledning I et folkehelseperspektiv er det å lykkes i barnehage, grunnskole og videre skolegang en suksessfaktor for seinere utdanning, jobb, fysisk og psykisk helse og tilhørighet.

Detaljer

Hva er kjennetegner ungdom med høyt fravær? Hvordan hjelpe? Hva må til? Erfaringer fra to eksperter på området

Hva er kjennetegner ungdom med høyt fravær? Hvordan hjelpe? Hva må til? Erfaringer fra to eksperter på området Erfaringer med 15 års arbeid med skolefravær i Nord-Trøndelag - Konsekvenser for tidlig intervensjon Jørgen Berg Kim Røsvik Geir Olsen Jo Magne Ingul Miljøterapeut Psykologspesialist Agenda Hva er kjennetegner

Detaljer

Handlingsplan. T r akassering. mobbing

Handlingsplan. T r akassering. mobbing Handlingsplan mot T r akassering og mobbing Innholdsfortegnelse 1. Forord av rektor... 3 2. Definisjon mobbing... 4 3. Aktivitetsplikten... 5 4. Forebygging av mobbing... 5 God klasseledelse:... 5 Samarbeid

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Orkdal kommunes overordna mål for Barn og familie Oppvekst finner vi i Handlingsplan :

Orkdal kommunes overordna mål for Barn og familie Oppvekst finner vi i Handlingsplan : Orkdal kommune 1 Innhold Innledning... 3 Fravær i skolen... 3 Målgruppe... 3 Fraværsteam... 4 Definisjoner... 4 Når fravær blir bekymringsfullt:... 6 Kontakt... 6 Kartlegging... 8 Fraværets funksjon...

Detaljer

FORELDREMØTE KALAND SKOLE SEPTEMBER 2011

FORELDREMØTE KALAND SKOLE SEPTEMBER 2011 FORELDREMØTE KALAND SKOLE SEPTEMBER 2011 Hjemmeside Ny hjemmeside fra august Ny adresse: https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/ avdelinger/skoler/kaland-skole Legg som favoritt Her vil vi legge informasjon,

Detaljer

DREIEBOK. En modell for felles ansvar og faglig samarbeid mellom skole, PPT og institusjon.

DREIEBOK. En modell for felles ansvar og faglig samarbeid mellom skole, PPT og institusjon. DREIEBOK En modell for felles ansvar og faglig samarbeid mellom skole, PPT og institusjon. 2 SAMFUNNSOPPDRAGET 3 BAKGRUNN FOR SAMARBEIDSMODELLEN FORSKNING, MARGINALISERING OG ØKT FOKUS PÅ SKOLE Flere longitudinelle

Detaljer

Innledning. Ressursteam (R-team)

Innledning. Ressursteam (R-team) Gjelder fra 061014 Innledning I et folkehelseperspektiv er det å lykkes i barnehage, grunnskole og videre skolegang en suksessfaktor for seinere utdanning, jobb, fysisk og psykisk helse og tilhørighet.

Detaljer

Los for ungdom med skolevegring i Tromsø kommune. Agnethe Linnes Krøyserth 2018

Los for ungdom med skolevegring i Tromsø kommune. Agnethe Linnes Krøyserth 2018 Los for ungdom med skolevegring i Tromsø kommune Agnethe Linnes Krøyserth 2018 Los for ungdom med skolevegring - Prosjektet i Tromsø kommune 2016 2019 - Etablert med prosjektmidler fra BUFdir - Videreføring

Detaljer

ALVORLIG SKOLEFRAVÆR: EN VEILEDER FOR FOREBYGGING OG OPPFØLGING. PPT Nittedal kommune

ALVORLIG SKOLEFRAVÆR: EN VEILEDER FOR FOREBYGGING OG OPPFØLGING. PPT Nittedal kommune ALVORLIG SKOLEFRAVÆR: EN VEILEDER FOR FOREBYGGING OG OPPFØLGING PPT Nittedal kommune Veilederen er utarbeidet og skrevet skoleåret 2010/2011 av psykologene Andrea Kanavin Grythe og Marie Gran Aspunvik

Detaljer

MÅL: Denne rutinen skal sikre at alle barn i Lunner kommune med rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven 5.1 får dette.

MÅL: Denne rutinen skal sikre at alle barn i Lunner kommune med rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven 5.1 får dette. Pr...0 LUNNER KOMMUNE Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: SPESIALUNDERVISNING ETTER OPPLÆRINGSLOVEN. Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato:..0 Tidspunkt for neste revisjon:

Detaljer

Tidilig identifikasjon av skolevegring Går det an?

Tidilig identifikasjon av skolevegring Går det an? Tidilig identifikasjon av skolevegring Går det an? Jo Magne Ingul Psykologspesialist/ Førsteamanuensis II BUP Sykehuset Levanger/ RKBU, NTNU 1 Disposisjon Skolefravær, skolevegring og tidlig identifikasjon

Detaljer

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Forord Samarbeidet mellom hjem og skole er en forutsetning for å skape et trygt læringsmiljø for eleven. Denne brosjyren er ment som et bidrag til et godt,

Detaljer

Vigra skule BESKRIVING AV PROSEDYREN. Ansvar

Vigra skule BESKRIVING AV PROSEDYREN. Ansvar PROSEDYRE FOR TIDLEG SAMHANDLING OM ELEVAR MED BEKYMRINGSFULLT FRÅVÆR Gjeldande lovverk: Opplæringsloven, Forvaltningsloven, Barnevernloven BESKRIVING AV PROSEDYREN Ansvar FORMÅL Målet med prosedyren er

Detaljer

Handlingsveileder Helsestasjon

Handlingsveileder Helsestasjon Handlingsveileder Helsestasjon Saken slutter Lokal innsats fortsetter eller avsluttes Koordinert innsats fortsetter (flere/andre deltakere?), saken avsluttes eller settes tilbake til nivå 1. Vurder alltid

Detaljer

Bedre tverrfaglig innsats

Bedre tverrfaglig innsats Bedre tverrfaglig innsats TIDLIG INNSATS BTI - En samarbeidsmodell - En handlingsveileder - Et kompetansehevingsprogram - En elektronisk logg Innslagspunkt allarenaene Saken slutter Nei Handlingsveileder

Detaljer

Frakkagjerd ungdomsskole

Frakkagjerd ungdomsskole Frakkagjerd ungdomsskole 2018/19 Plan for elevenes psykososiale skolemiljø 19.09.2018 Innhold Innledning... 2 Skolens visjon... 2 Mål for skolemiljøarbeidet... 2 Forebyggende arbeid... 2 Tiltak... 3 Oppfølging...

Detaljer

RETNINGSLINJE VED MELDING OM KRENKENDE ATFERD, OPPLEVD UBEHAG ELLER MOBBING JF. OPPLÆRINGSLOVA 9A-3

RETNINGSLINJE VED MELDING OM KRENKENDE ATFERD, OPPLEVD UBEHAG ELLER MOBBING JF. OPPLÆRINGSLOVA 9A-3 RETNINGSLINJE VED MELDING OM KRENKENDE ATFERD, OPPLEVD UBEHAG ELLER MOBBING JF. OPPLÆRINGSLOVA 9A-3 Hva skjer? Ansvar PPTs rolle Alle - elev / medelever - foreldre / andre voksne - lærere / andre ansatte

Detaljer

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE Godkjent og revidert i tverrfaglig plenumsmøte 11.06.03 Innhold: Bakgrunn s. 3 Kompetanseteam s. 3 Arbeidsoppgaver for kompetanseteamet

Detaljer

ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE

ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE Sørumsand skoles definisjon på mobbing: Vi snakker om mobbing når en eller flere personer, gjentatte ganger og over en viss tid, sier eller gjør vonde og ubehagelige ting

Detaljer

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær Rutiner ved elevfravær For å sikre oppfyllelse av 2-1 i Opplæringsloven, Rett og plikt til skolegang har Frosta skole disse rutinene ved elevfravær: ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! FORMÅL

Detaljer

Skolevegringsatferd hos elever med autismespekterforstyrrelser, - en eksplorerende studie av forekomst og assosierte faktorer.

Skolevegringsatferd hos elever med autismespekterforstyrrelser, - en eksplorerende studie av forekomst og assosierte faktorer. Skolevegringsatferd hos elever med autismespekterforstyrrelser, - en eksplorerende studie av forekomst og assosierte faktorer. Ellen K Munkhaugen ellmun@ous-hf.no Disposisjon Generelt om skolevegrings

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Velkommen til Osloskolen Skolestart 2018/2019

Velkommen til Osloskolen Skolestart 2018/2019 Manglerud skole 20.06.2018 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2018/2019 Informasjon om skolen Nytt skolebygg Over 700 elever 1-10 skole og 1-6 International Classes (IB) lærere Ledelse Sosiallærer Skoleassistenter

Detaljer

Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes.

Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes. Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes. Felles nasjonalt tilsyn- «Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringa» Bjugn kommune, Botngård skole

Detaljer

Grunnskolen i Øvre Eiker Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø

Grunnskolen i Øvre Eiker Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø Grunnskolen i Øvre Eiker Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø Definisjoner, prosedyrer og forebyggende tiltak Opplæringslovens kapittel 9A-2 9A-3 9 A-2. Retten til et trygt og godt skolemiljø

Detaljer

Stafettloggen. Handlingsveileder

Stafettloggen. Handlingsveileder Stafettloggen Handlingsveileder Generelt: Loggen kan følge barnet fra opprettelse og ut grunnskole. Loggen kan avsluttes når foresatte og/eller stafettholder anser dette som riktig for barnet/eleven. Det

Detaljer

Snart skoleklar. Foreldremøte for skolestarterforeldre Kringsjå skole

Snart skoleklar. Foreldremøte for skolestarterforeldre Kringsjå skole Snart skoleklar Foreldremøte for skolestarterforeldre Kringsjå skole 21. mars 2017 23.03.2017 Mye å lære et godt sted å være. 1 Mål for møtet Nyttig informasjon Forventningsavklaring 23.03.2017 Mye å lære

Detaljer

Snart skoleklar. Foreldremøte for skolestarterforeldre ved Kringsjå skole

Snart skoleklar. Foreldremøte for skolestarterforeldre ved Kringsjå skole Snart skoleklar Foreldremøte for skolestarterforeldre ved Kringsjå skole 20. mars 2018 19.06.2018 Mye å lære et godt sted å være. 1 Mål for møtet Nyttig informasjon Forventningsavklaring 19.06.2018 Mye

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

HANDLINGSPLAN VED MOBBING

HANDLINGSPLAN VED MOBBING HANDLINGSPLAN VED MOBBING TILTAK 1. Når man blir vitne til eller gjort oppmerksom på fysisk eller psykisk mobbing eller plaging a. Den voksne oppsøker situasjonen, får oversikt over problemet og rydder

Detaljer

Utarbeidet av PPT/OT og Karriere Asker og Bærum november 2007

Utarbeidet av PPT/OT og Karriere Asker og Bærum november 2007 Utarbeidet av PPT/OT og Karriere Asker og Bærum november 2007 Opplæringslovens 8.2 sier at -.. Kvar elev skal vere knytt til ein lærar (kontaktlærar) som har særleg ansvar for dei praktiske, administrative

Detaljer

Nyoppusset Elevkantine Fysisk aktivitet Leksehjelp En skole som vektlegger trivsel

Nyoppusset Elevkantine Fysisk aktivitet Leksehjelp En skole som vektlegger trivsel Velkommen Program for kvelden Rektor ønsker velkommen «Voksne skaper vennskap» Presentasjon av kontaktlærere Å være elev på Ingieråsen skole Fasiliteter Prioriterte områder Trygg skole: Sosialpedagogisk

Detaljer

BTI Handlingsveileder Skole

BTI Handlingsveileder Skole BTI Handlingsveileder Skole Saken slutter Lokal innsats fortsetter eller avsluttes Koordinert innsats fortsetter (flere/andre deltakere?), saken avsluttes eller settes tilbake til nivå 1. Vurder alltid

Detaljer

Bekymringsfullt skolefravær.

Bekymringsfullt skolefravær. Bekymringsfullt skolefravær. Hva gjør vi når vi er bekymret? En veileder for forebygging og oppfølging Innholdsfortegnelse... 1 Innledning... 3 Rutiner for registrering og oppfølging av bekymringsfullt

Detaljer

TVERRFAGLIG SAMMARBEID I LINDESNESBARNEHAGENE

TVERRFAGLIG SAMMARBEID I LINDESNESBARNEHAGENE TVERRFAGLIG SAMMARBEID I LINDESNESBARNEHAGENE RESSURSTEAM RESSURSTEAM BAKGRUNN FOR ENDRINGEN Vi ønsker en målrettet og effektiv bruk av kommunens tverrfaglige kompetanse for å oppnå tidlig innsats. Kvello

Detaljer

P lan for å forebygge skolevegring HVORDAN HJELPE BARN OG UNGE SOM AV ULIKE GRUNNER VEGRER SEG FOR Å GÅ PÅ SKOLEN

P lan for å forebygge skolevegring HVORDAN HJELPE BARN OG UNGE SOM AV ULIKE GRUNNER VEGRER SEG FOR Å GÅ PÅ SKOLEN P lan for å forebygge skolevegring 2018-23 HVORDAN HJELPE BARN OG UNGE SOM AV ULIKE GRUNNER VEGRER SEG FOR Å GÅ PÅ SKOLEN Bakgrunn Skolevegring er en alvorlig problematikk som kan få store konsekvenser

Detaljer

ALVORLIG SKOLEFRAVÆR. En veileder for forebygging og oppfølging. Frogn kommune 2013-2016

ALVORLIG SKOLEFRAVÆR. En veileder for forebygging og oppfølging. Frogn kommune 2013-2016 ALVORLIG SKOLEFRAVÆR En veileder for forebygging og oppfølging Frogn kommune 2013-2016 Vedtatt av Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur 11. juni 2013 0 Innhold 1. ALVORLIG SKOLEFRAVÆR, TEORI... 2

Detaljer

Tiltak mot mobbing ved Riska ungdomsskole

Tiltak mot mobbing ved Riska ungdomsskole Tiltak mot mobbing ved Riska ungdomsskole Forebyggende tiltak og håndtering av hendelser (Behandlet/revidert av skolemiljøutvalget ved Riska ungdomsskole 16.10.13) Innhold DEL 3 TIL FORELDRE/ELEVER...

Detaljer

Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen

Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen 1. Alle barn som er bosatt i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Halden videregående skole HANDLINGSPLAN MOT RUS

Halden videregående skole HANDLINGSPLAN MOT RUS HANDLINGSPLAN MOT RUS Sjekkliste ved mistanke om rus Politiet aksjonerer Eleven ber om hjelp Mistanke om oppbevaring og salg Forebyggende arbeid mot rus Eleven er ruset på skolen Andre bekymrer seg for

Detaljer

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE 06.05.2016 SELSBAKK SKOLE ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Side 2 av 8 Hvorfor er det viktig at hjem og skole samarbeider godt? Et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en

Detaljer

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Unntatt offentlighet - off.lov 13 HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Henvisningsgrunn Ny henvisning for vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning Vurdering av behov

Detaljer

Alvorlig skolefravær. Veileder for forebygging og oppfølging. Til bruk for skolene

Alvorlig skolefravær. Veileder for forebygging og oppfølging. Til bruk for skolene Alvorlig skolefravær Veileder for forebygging og oppfølging Til bruk for skolene 1 Veilederen er utarbeidet og skrevet skoleåret 2010/2011 av psykologene Andrea Kanavin Grythe og Marie Gran Aspunvik i

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

DREIEBOK. En modell for felles ansvar og faglig samarbeid mellom skole, PPT og institusjon.

DREIEBOK. En modell for felles ansvar og faglig samarbeid mellom skole, PPT og institusjon. DREIEBOK En modell for felles ansvar og faglig samarbeid mellom skole, PPT og institusjon. 2 SAMFUNNSOPPDRAGET 3 BAKGRUNN FOR SAMARBEIDSMODELLEN FORSKNING, MARGINALISERING OG ØKT FOKUS PÅ SKOLE Flere longitudinelle

Detaljer

Nesodden kommune. Ugyldig skolefravær. - En veileder for håndtering av skolenekting

Nesodden kommune. Ugyldig skolefravær. - En veileder for håndtering av skolenekting Nesodden kommune Ugyldig skolefravær - En veileder for håndtering av skolenekting Skole, barnehage og oppvekst, Nesodden kommune 2014 Innhold 1. Introduksjon...1 2. Problemforståelse... 3 Ugyldig skolefravær

Detaljer

Oppsummering. Barn/ ungdom skal gå på skolen. Feber og alvorlige psykiske lidelser er unntak. Fravær er en god indikator og bør være et varsel

Oppsummering. Barn/ ungdom skal gå på skolen. Feber og alvorlige psykiske lidelser er unntak. Fravær er en god indikator og bør være et varsel Skolevegring -Behandling og tiltak Jo Magne Ingul Psykologspesialist BUP, Sykehuset Levanger Førsteamanuensis II, RKBU, NTNU Oppsummering Barn/ ungdom skal gå på skolen Feber og alvorlige psykiske lidelser

Detaljer