Resultater fra storviltjakta 2018 Averøy kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultater fra storviltjakta 2018 Averøy kommune"

Transkript

1 Resultater fra storviltjakta 2018 Averøy kommune Foto: Dag Bjerkestrand Rapport fra jakta på hjort og rådyr i Averøy kommune 2018 Utarbeidet av skogbrukssjef/miljøvernleder Dag Bjerkestrand

2 Innhold 1. FORORD MÅLSETTING FOR HJORTEVILTET OG FORSKRIFT OM MINSTEAREAL HJORT Bestandsplaner og avskytingsavtaler Fellingsresultat hjort Sett-hjort Skutte hjort i forhold til planlagt avskyting i avskytingsavtalene Slaktevekter hjort RÅDYR Fellingsresultat rådyr Skutte rådyr i forhold til målsettingen for rådyrbestanden Slaktevekter rådyr ELG Sett elg under hjortejakta VILTPÅKJØRSLER FORORD Forvaltningen av hjort, rådyr og elg i Averøy skal styres ut i fra kommunestyres vedtak den om målsetting for hjorteviltbestandene i kommunen. For å kunne styre bestandene av hjort, rådyr og elg i retning av målsettingen trenger vi kunnskap om bestandene. Denne rapporten inneholder tallmateriale innhentet fra Hjorteviltregisteret fra storviltjakta i Averøy kommune i 2018 og tidligere års tallmateriale. Dette er det tallgrunnlaget en har for å vurdere situasjonen i hjorteviltbestandene i Averøy. På dette grunnlaget kan en så iverksette de riktige virkemidlene for å oppnå målsettingen. Storvaldene bruker dette som grunnlag i sine bestandsplaner og avskytningsplaner for å oppnå den kommunale målsettingen. Kommunen som viltforvaltningsmyndighet bruker tallmaterialet når søknader om godkjenning av bestandsplaner skal behandles, ved tildelinger av fellingstillatelser, ved vurderinger av måloppnåelse, ved rullering av den kommunale målsettingen samt ved fastsettelse av minsteareal. Jaktlederne i jaktlagene har lagt inn sett-hjort observasjonene, skutte hjort og rådyr samt slaktevekter for hjort og rådyr inn i «Settogskutt.no». Opplysningene som er lagt inn i «Settogskutt» er etter jaktslutt lagt videre inn i Hjorteviltregisteret av kommunen. For jakta i 2018 har så og si alle jaktlag for hjort brukt «Settogskutt.no». Dette er svært gledelig, og særdeles arbeidsbesparende både for kommunen og valdansvarlige. Kvaliteten og presisjonen i opplysningene blir også bedre. Jaktlagene skal ha mye ros for dette. Storviltjakta 2018 Averøy kommune Side 2

3 For rådyr er det lagt inn slaktevekter for 70 skutte rådyr av totalt 192 skutte dyr. Dette er også bra, men det er her et større forbedringspotensiale. Noe av forklaringen kan være at det har vært en del forvirring om hvordan skutte rådyr skal registreres. Til forskjell fra hjort, hvor det skal rapporteres på jaktfeltnivå, skal det for skutte rådyr rapporteres på vald-nivå. Hjorteviltregisteret er en nasjonal database som sikrer en enhetlig og felles lagring av data for bruk i hjorteviltforvaltningen. Det er en innsynsløsning der alle kan se data for hvert vald og jaktfelt samt påkjørsler av hjortevilt i trafikken. På Averøy kommune sine hjemmesider ligger det detaljert informasjon om viltforvaltningen i kommunen, bl.a. vedtak om målsetting, fellingsresultater, viltpåkjørsler, godkjente bestandsplaner, organisering av ettersøk og fallviltarbeid, linker til lover og forskrifter mm. 2. MÅLSETTING FOR HJORTEVILTET OG FORSKRIFT OM MINSTEAREAL Behandling i Averøy kommunestyre Kommunestyrets vedtak enstemmig: Averøy kommune vedtar følgende målsetting for forvaltning av hjortevilt i Averøy kommune og Forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr i Averøy kommune: 1. Med hjemmel i 3 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt vedtar Averøy kommune følgende målsetting for forvaltning av hjortevilt i Averøy kommune. Tallverdier gjelder for hele kommunen sett under ett. Målsettingen for alle 3 artene skal være oppnådd innen år Hjort: En bestandsstørrelse for hjort som er tilnærmet konstant ved et jaktuttak på mellom 135 og 170 skutte hjort pr år. Forholdet mellom koller og bukker skal i sett-hjort-registreringene ligge på mellom 1,0 og 2,0 koller pr bukk. Rådyr: En halvering av rådyrbestanden slik at antall påkjørsler av rådyr i trafikken reduseres ned mot 40 påkjørsler pr år. Anbefalt uttak av rådyr er maksimalt 35% bukk og minimum 40% kalv. Elg: En bestandsstørrelse for elg som er tilnærmet konstant ved et jaktuttak på 2-4 skutte elg pr år. Kjønnsforholdet i sett-elg-registreringene skal ligge på mellom 1,0-1,5 kyr pr okse. 2. Forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr, Averøy kommune, Møre og Romsdal Hjemmel: Fastsatt av Averøy kommunestyre med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) 16 og forskrift om forvaltning av hjortevilt 5 og Det er adgang til jakt etter hjort og rådyr i Averøy kommune. 2. Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse er: Hjort: 900 dekar i hele kommunen. Rådyr: 150 dekar i hele kommunen. 3. Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves forskrift nr 1924 om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Averøy kommune, Møre og Romsdal Storviltjakta 2018 Averøy kommune Side 3

4 3. HJORT 3.1. Bestandsplaner og avskytingsavtaler Bestandsplanene og avskytingsplanene er laget for å oppnå målsettingen om hjort- og rådyrbestandene. Averøy bestandsplanområde består av Framsida Storvald, Vestsida jaktområde og Rånes-Kvernes Storvald som har gått sammen i Averøy bestandsplanområde. Deres søknad om bestandsplan og avskytingsplan gjeldene for ble godkjent av kommunen i juni Sentrale tall i avskytingsplanen er: Averøy bestandsplanområde Antall dyr over 3 år 597 Kjønnsforhold 42% hanndyr 58% hunndyr Fordeling på dyregrupper Kalv Ungkolle Ungbukk Eldre kolle Eldre bukk i % Det er et eget system ut i fra bl.a. vekt for å klassifisere skutte dyr iht. dyregrupper i avskytingsplanen. Nordsida Storvald fikk også godkjent sin bestandsplan og avskytingsplan gjeldene for i juni Sentrale tall i avskytingsplanen er: Nordsida Storvald Antall dyr over 3 år 250 Årlig antall skutte dyr Kjønnsforhold 37,5% hanndyr 62,5% hunndyr Fordeling på dyregrupper Kalv Ungkolle Ungbukk Eldre kolle Eldre bukk Det er også i denne planen et eget system ut i fra bl.a. vekt for å klassifisere skutte dyr iht. dyregrupper i avskytingsplanen. Rapportering av skutte dyr til kommunen/hjorteviltregisteret er kun ut i fra faktisk alder og kjønn på de skutte dyrene. Det er derfor ulikheter i de rapporterte skutte dyrene og dyrekategoriene i avskytningsplanen. Storviltjakta 2018 Averøy kommune Side 4

5 Fellingsresultat hjort Tabell 1. Skutte hjort i Averøy kommune 2018 Skutte hjort Averøy kommune 2018 Vald nr Valdnavn Hannkalv Hunnkalv Bukk 1,5 år Kolle 1,5 år Eldre bukk Eldre kolle Sum skutt 22 Rånes-Kvernes N. Bremsneshalvøya 0 37 Framsida storvald Vestsida jaktområde Nordsida Storvald Kirkevågen 0 39 Røsand 0 56 Kobbvik 0 57 Bremsneshatten 0 62 Naustvoll 0 Sum I prosent 14 % 14 % 17 % 24 % 11 % 20 % 100 % Antall skutte hjort Averøy kommune Figur 1. Utvikling i antall skutte hjort i Averøy kommune i perioden Storviltjakta 2018 Averøy kommune Side 5

6 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Fordeling av skutte hjort Averøy kommune Voksen kolle Voksen bukk Kolle 1,5 år Bukk 1,5 år Hunn kalv Hann kalv Figur 2. Prosentvis fordeling av skutte hjort i Averøy kommune i kjønn- og aldersgrupper i perioden Kjønnsfordeling av skutte hjort Averøy kommune Andel hanndyr Andel hunndyr Figur 3. Kjønnsfordeling av skutte hjort i prosent i Averøy kommune i perioden Storviltjakta 2018 Averøy kommune Side 6

7 Sett hjort pr time jaktet 3.3 Sett-hjort Tabell 2. Resultatet for samtlige vald fra sett-hjort-registreringene i Averøy 2018 Sett-hjort Averøy 2018 Antall sette dyr Vald nr Valdnavn Antall jegerdager Jegertimer Spissbukk Bukk Kolle Kalv Ukjent Sum sett Hjort/time Koller/bukk Kalver/kolle 22 Rånes-Kvernes ,55 1,50 0,67 29 Nordre Bremsneshalvøya Ingen jaktdager ført i skjema 37 Framsida storvald ,69 2,38 0,66 59 Vestsida jaktområde ,34 2,39 0,82 60 Nordsida Storvald ,96 2,67 0,77 33 Kirkevågen ,09 0,00 39 Røsand Ingen jaktdager ført i skjema 56 Kobbvik ,00 57 Bremsneshatten Ingen jaktdager ført i skjema 62 Naustvoll ,03 0,00 Sum ,21 2,42 0,76 1,80 Sett-hjort pr time Averøy kommune ,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 1,54 1,38 1,33 1,31 1,61 0,92 1,10 1,01 0,69 0,75 1,09 1,21 0,40 0,20 0, Figur 4. Utvikling i sett-hjort pr time Averøy kommune i perioden Storviltjakta 2018 Averøy kommune Side 7

8 Sett hjort pr time Averøy kommune ,0 2,5 2,4 2,4 2,3 Rånes- Kvernes Storvald 2,0 1,5 1,0 0,5 1,6 1,4 1,0 0,8 0,7 1,8 1,6 1,4 1,2 1,2 1,1 0,9 2,0 1,7 1,5 1,1 1,2 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 2,0 1,5 1,4 1,3 0,8 0,7 0,6 0,4 Framsida Storvald Vestsida Jaktområde Nordsida Storvald 0, Figur 5. Utvikling i sett-hjort pr time fordelt på de fire storvaldene i Averøy kommune i perioden ,40 Sett hjort pr time. Jakt i utmark. Averøy kommune ,35 0,30 0,25 0,33 0,31 0,36 0,27 0,20 0,15 0,10 0,05 0, Figur 6. Sett hjort pr jegertime Kun jakt i utmark i perioden Storviltjakta 2018 Averøy kommune Side 8

9 Sett hjort pr. jegerdag Averøy kommune ,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,6 4,0 3,6 3,3 3,1 2,8 2, Figur 7. Sett hjort pr jegerdag. Både jakt i innmark og utmark for perioden ,5 Sett hjort pr jegertime. Averøy bestandsplanområde og Nordsida Storvald 2 1,96 1,5 1 1,12 1,17 1,53 0,83 0,83 0,5 0,48 0, Averøy bestandsplanområde Nordsida Storvald Figur 8. Utvikling i sett hjort pr time. Averøy bestandsplanområde og Nordsida Storvald i perioden Storviltjakta 2018 Averøy kommune Side 9

10 Sett antall koller pr bukk Averøy kommune ,00 3,50 3,56 3,00 2,50 2,00 2,82 2,70 2,76 2,84 2,31 2,32 1,97 1,99 2,03 2,49 2,42 1,50 1,00 0,50 0, Figur 9. Utvikling i sett antall koller pr bukk Averøy kommune i perioden Sett antall koller pr bukk Averøy kommune ,0 6,0 6,4 Rånes-Kvernes Storvald 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 4,2 4,11 3,3 3,42 3,46 2,6 2,3 2,5 1,8 1,3 1,27 3,68 2,44 2,11 1,73 4,62 2,58 2,50 2,13 1,98 1,76 1,18 1,17 2,57 2,20 2,01 2,16 1,69 1,79 1,82 1,49 3,56 2,21 2,02 0,89 2,67 2,38 2,39 1,50 Framsida Storvald Vestsida Jaktområde Nordsida Storvald 0, Figur 10. Utvikling i sett antall koller pr bukk fordelt på de fire storvaldene i Averøy kommune i perioden Storviltjakta 2018 Averøy kommune Side 10

11 Sett kolle pr bukk. Averøy bestandsplanområde og Nordsida Storvald 4,00 3,50 3,56 3,00 2,50 2,00 1,50 2,20 2,16 1,78 1,92 1,80 2,67 2,14 1,00 0,50 0, Averøy bestandsplanområde Nordsida Storvald Figur 11. Utvikling i sett kolle pr bukk. Averøy bestandsplanområde og Nordsida Storvald i perioden Sett antall kalver pr kolle Averøy kommune ,78 0,76 0,74 0,72 0,77 0,72 0,76 0,73 0,75 0,76 0,73 0,74 0,76 0,70 0,70 0,68 0,68 0,66 0,64 0,65 0,62 0,60 0, Figur 12. Utvikling i sett antall kalver pr kolle Averøy kommune i perioden Storviltjakta 2018 Averøy kommune Side 11

12 3.4 Skutte hjort i forhold til planlagt avskyting i avskytingsavtalene Tabell 3. Averøy bestandsplanområde Antall dyr Planlagt antall dyr som skal skytes over 3 år 597 dyr Planlagt årlig avskyting (1/3-del) 199 dyr Antall skutt i dyr Differanse -13 dyr Det er i 2018 skutt 13 færre hjorter enn planlagt. Kjønnsforhold Hanndyr Hunndyr Planlagt kjønnsforhold i jaktuttaket 42 % 58 % Kjønnsforhold skutte hjort i ,4 % 58,6 % Differanse 0 % 0 % Det er i 2018 skutt nøyaktig samme kjønnsfordeling som planlagt. Fordeling på dyregrupper* Planlagt fordeling på dyregrupper Kalv Ungkolle Ungbukk Eldre kolle Eldre bukk i % 30 % 21 % 14 % 22 % 13 % Skutte dyr iht faktisk kjønn og alder Kalv Kolle 1,5 år Bukk 1,5 år Kolle 2,5 år + Bukk 2,5 år + i prosent 28,5 % 23,7 % 17,7 % 20,4 % 10,8 % Nordsida Storvald Antall dyr Planlagt antall dyr som skal skytes over 3 år 250 dyr Planlagt årlig avskyting (1/3-del) 83 dyr Antall skutt i dyr Differanse 9 dyr Det er i 2018 skutt 9 flere hjorter enn planlagt. Kjønnsforhold Hanndyr Hunndyr Planlagt kjønnsforhold i jaktuttaket 37,5 % 62,5 % Kjønnsforhold skutte hjort i ,4 % 57,6 % Differanse 5 % -5 % Det er i 2018 skutt en 5 % større andel hanndyr enn planlagt Fordeling på dyregrupper* Planlagt fordeling på dyregrupper Kalv Ungkolle Ungbukk Eldre kolle Eldre bukk i % 25 % 25 % 13 % 25 % 12 % Skutte dyr iht faktisk kjønn og alder Kalv Kolle 1,5 år Bukk 1,5 år Kolle 2,5 år + Bukk 2,5 år + i prosent 28 % 24 % 15 % 20 % 13 % *Det er i avskytingsplanen et eget system ut i fra bl.a. vekt for å klassifisere skutte dyr iht. dyregrupper. Rapportering av skutte dyr til kommunen/hjorteviltregisteret er kun ut i fra faktisk alder og kjønn. Det er derfor ulikheter mellom dyrekategoriene i avskytningsplanen og de rapporterte skutte dyrene. Tallene for de to kategoriene er derfor ikke helt sammenlignbare. Storviltjakta 2018 Averøy kommune Side 12

13 3.5 Slaktevekter hjort Tabell 4. Registrerte slaktevekter på hjort i Averøy kommune hentet fra Hjorteviltregisteret. Hannkalv Hunnkalv Hanndyr 1,5 år Hunndyr 1,5 år Eldre hanndyr Eldre hunndyr År snittvekt antall snittvekt antall snittvekt antall snittvekt antall snittvekt antall snittvekt antall , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 0 0,0 0 50,5 4 46,0 4 67,3 4 54, , , , , , , RÅDYR 4.1 Fellingsresultat rådyr Tabell 5. Fellingsresultat for rådyr i Averøy kommune 2018 Valdnr Valdnavn Areal Ant. Tillatelser Hannkalv Hunnkalv Voksen bukk Voksen geit Sum Fellingsprosent Da/skutt dyr 22 Rånes-Kvernes fri Framsida Storvald fri Vestsida jaktområde fri Nordsida Storvald fri N.Bremsneshalvøya Bremsnes Kirkevågen Ekkilsøy Nord Røsand Hasseløya Kleven Aukan Løvøy Langøy Kobbvik Bremsneshatten Yttre Øyan Naustvoll Sum Storviltjakta 2018 Averøy kommune Side 13

14 Antall skutte rådyr Averøy kommune Figur 13. Antall skutte rådyr i Averøy kommune i perioden % Fordeling av skutte rådyr. Averøy kommune % 50 % Kalv Geit Bukk 25 % % Figur 14. Prosentvis fordeling av skutte rådyr i kalv, geit og bukk i Averøy kommune i perioden Storviltjakta 2018 Averøy kommune Side 14

15 Kjønnsfordeling av skutte rådyr. Averøy kommune % hanndyr %hunndyr Figur 15. Kjønnsfordeling av skutte rådyr i Averøy kommune i perioden Skutte rådyr i forhold til målsettingen for rådyrbestanden Målsettingen for forvaltning av rådyrbestanden i Averøy kommune, vedtatt av kommunestyret den , er: En halvering av rådyrbestanden slik at antall påkjørsler av rådyr i trafikken reduseres ned mot 40 påkjørsler pr år. Anbefalt uttak av rådyr er maksimalt 35% bukk og minimum 40% kalv. For å oppnå en halvering av rådyrbestanden må avskytingen økes betraktelig over flere år. Noe eksakt tall på hvor mange rådyr som må skytes over hvor mange år er umulig å fastslå, men at avskytingen må økes opp til minst 300 skutte rådyr pr år over en årrekke er ikke usannsynlig. Avskytingen av rådyr de 3 siste årene har vært lav, med henholdsvis 198, 170 og 192 skutte dyr (Figur 13) med et gjennomsnitt på 187 dyr pr år. En må helt tilbake til 1996 med 140 skutte rådyr for å finne så lave fellingstall. Gjennomsnitt antall skutte rådyr for de 15 foregående årene ( ) var på 281 skutte rådyr pr år. De siste 3 årene er det dermed skutt i gjennomsnitt ca 100 færre rådyr pr år enn det som var skutt i gjennomsnitt pr år i perioden Storviltjakta 2018 Averøy kommune Side 15

16 Målet om en halvering av rådyrbestanden skal måles ut i fra antall påkjørsler av rådyr. I målsettingen var det tatt som utgangspunkt 78 påkjørsler (for 2016), som skulle ved en halvering av rådyrbestanden reduseres ned mot ca 40 påkjørsler pr år. Antall påkjørsler av rådyr har etter vedtaket om målsettingen økt til 103 påkjørsler i 2017 og 105 påkjørsler i 2018 (figur 16). I stedet for målet om en reduksjon på 50% har det vært en økning på 30% i antall påkjørsler av rådyr. Antallet rådyr i bestanden har derfor etter at målsettingen ble vedtatt sannsynligvis økt i stedet for å reduseres. Det anbefalte uttaket av rådyr er maksimalt 35% bukk og minimum 40% kalv. Avskytingen i 2018 var 49% bukk og 24% kalv (Figur 14). Denne fordelingen av skutte rådyr har vært tilnærmet lik siden Det ser ut til at anbefalingen om andel uttak av bukk og kalv, når en ser fellingsresultatet for kommunen samlet, ikke blir tatt til følge. 4.3 Slaktevekter rådyr Tabell 6. Registrerte slaktevekter på rådyr i Averøy kommune hentet fra Hjorteviltregisteret. Hannkalv Hunnkalv Hanndyr 1,5 år Hunndyr 1,5 år Eldre hanndyr Eldre hunndyr År snittvekt antall snittvekt antall snittvekt antall snittvekt antall snittvekt antall snittvekt antall ,0 2 12,0 3 13,4 9 15,0 8 16, ,8 21 Foto Dag Bjerkestrand 5. ELG Målsettingen for elgbestanden i Averøy er en bestandsstørrelse for elg som er tilnærmet konstant ved et jaktuttak på 2-4 skutte elg pr år. Kjønnsforholdet i sett-elg-registreringene skal ligge på mellom 1,0-1,5 kyr pr okse. Elgbestanden anses å være lavere enn målsettingen, og det er derfor ikke åpnet for jakt på elg i Averøy. Storviltjakta 2018 Averøy kommune Side 16

17 5.1 Sett elg under hjortejakta Tabell 7. Observerte elger under hjortejakta som er oppført i settogskutt.no i 2018 SETT-ELG Valdnr. Valdnavn Jaktfelt OKSE KU KALV UKJENT Sum 37 Framsida Storvald Kalvøy-Langdalen Nordsida Storvald Dyrset 1 1 Bruhagen Leite Totalt Tabell 8. Observasjoner av elg under hjortejakta som er oppført i sett-hjort-skjema Antall jegertimer hjortejakt Antall elgobservasjoner Antall elgobservasjoner pr 1000 hjortejakttimer 4,6 5,0 3,9 4,9 8,9 7,9 1,5 Antall kyr pr okse 2,8 8,5 9,0 0,8 1,3 1,5 1,0 Antall kalver pr ku 0,4 0,1 0,4 0,56 0,62 1,0 0,7 6. VILTPÅKJØRSLER 120 Antall viltpåkjørsler Averøy kommune Rådyr Hjort Elg Grevling Oter Rev Figur 16. Utvikling i antall registrerte viltpåkjørsler i Averøy kommune i perioden (Fra og med 1.januar til og med 31.desember.) Storviltjakta 2018 Averøy kommune Side 17

Resultater fra storviltjakta 2015 Averøy kommune

Resultater fra storviltjakta 2015 Averøy kommune Resultater fra storviltjakta 05 Averøy kommune Foto: Dag Bjerkestrand Tallmateriale fra jakta på hjort, rådyr og elg i Averøy kommune 05 Rapport utarbeidet av skogbrukssjef/miljøvernleder Dag Bjerkestrand

Detaljer

Resultater fra storviltjakta 2016 Averøy kommune

Resultater fra storviltjakta 2016 Averøy kommune Resultater fra storviltjakta 206 Averøy kommune Foto: Dag Bjerkestrand Rapport fra jakta på hjort, rådyr, elg og gaupe i Averøy kommune 206 Utarbeidet av skogbrukssjef/miljøvernleder Dag Bjerkestrand i

Detaljer

Resultater fra storviltjakta 2014 Averøy kommune

Resultater fra storviltjakta 2014 Averøy kommune Resultater fra storviltjakta 04 Averøy kommune Foto: Dag Bjerkestrand Tallmateriale fra jakta på hjort, rådyr og elg i Averøy kommune 04 Utarbeidet av skogbrukssjef Dag Bjerkestrand 6.06.05 . Fellingsresultat

Detaljer

Ny målsetting om forvaltning av

Ny målsetting om forvaltning av Ny målsetting om forvaltning av hjortevilt i Averøy kommune Med ny forskrift om minsteareal for jakt på hjortevilt i Averøy kommune Dagens program Hvorfor målsetting? Hva skal målsettingen brukes til Lovhjemler

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Forvaltningsutvalget 69/ Averøy formannskap 57/ Averøy kommunestyre 54/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Forvaltningsutvalget 69/ Averøy formannskap 57/ Averøy kommunestyre 54/ Averøy kommune Arkiv: K46 Arkivsaksnr: 2017/1074-29 Saksbehandler: Dag Bjerkestrand Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Forvaltningsutvalget 69/2017 28.09.2017 Averøy formannskap 57/2017 18.10.2017

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Forvaltningsutvalget 36/ Averøy kommunestyre 24/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Forvaltningsutvalget 36/ Averøy kommunestyre 24/ Averøy kommune Arkiv: K46 Arkivsaksnr: 2009/195-4 Saksbehandler: Dag Bjerkestrand Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Forvaltningsutvalget 36/2009 31.03.2009 Averøy kommunestyre 24/2009 18.05.2009

Detaljer

Hjorteviltrapport 2017

Hjorteviltrapport 2017 Hjorteviltrapport 2017 Foto: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 1 2 Innhold Elg... 3 Avskyting... 3 Bestandsutvikling... 4 Hjort... 5 Rådyr... 5 Skrantesyke... 6 Fallvilt... 6 Rapportering... 6

Detaljer

SAK 02/ FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR 2019

SAK 02/ FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR 2019 Dato... 31.05.2019 Vår Ref... ES-6150/19 Arkiv... K46 Saksnr... 19/933 Deres Ref... SAK 02/2019 - FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR 2019 Forslag til vedtak: Med hjemmel i forskrift om forvaltning

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 02.06.2015 Vår Ref... ES-6029/15 Arkiv... K46 Saksnr... 15/866 Deres Ref... SAK 004/2015 FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR 2015 Forslag

Detaljer

Førde, 16. april Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning

Førde, 16. april Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning Førde, 16. april 2012 Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning Naturmangfoldloven 8 Kunnskapsgrunnlaget Offentlige beslutninger skal så langt det er rimelig bygge på: Vitenskapelig kunnskap om arter,

Detaljer

Utvalg: Viltnemnda Møtested: 4 etg. Landbrukskontoret, Rådhuset i Levanger Dato: Tid: 14:00

Utvalg: Viltnemnda Møtested: 4 etg. Landbrukskontoret, Rådhuset i Levanger Dato: Tid: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda Møtested: 4 etg. Landbrukskontoret, Rådhuset i Levanger Dato: 15.02.2018 Tid: 14:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

SAK 03/2018 FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR 2018

SAK 03/2018 FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR 2018 Dato... 07.06.2018 Vår Ref... ES-5908/18 Arkiv... K46 Saksnr... 18/743 Deres Ref... SAK 03/2018 FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR 2018 Forslag til vedtak: Med hjemmel i forskrift om forvaltning

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Forvaltningsutvalget 52/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Forvaltningsutvalget 52/ Averøy kommune Arkiv: K46 Arkivsaksnr: 2017/1074-18 Saksbehandler: Dag Bjerkestrand Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Forvaltningsutvalget 52/2017 29.06.2017 Målsetting for forvaltning av hjortevilt

Detaljer

NORDLAND BYGG AS - SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD

NORDLAND BYGG AS - SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: NÆRINGS- OG FORVALTNINGSUTVALGET Møtested: Møterom 3. etasje Møtedato: 13.05.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 07 40 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Bestandsplan for hjortevilt i Iveland godkjent

Bestandsplan for hjortevilt i Iveland godkjent Bestandsplan for hjortevilt i Iveland 219-221-godkjent Iveland viltlag Innhold Bestandsplanområdet Iveland viltlag... 2 Elg... 2 Bestandstall elg i Iveland... 2 Fellingstall for Iveland... 2 Kjønns- og

Detaljer

Bestandsplan og avskytingsplan for hjort, elg og rådyr

Bestandsplan og avskytingsplan for hjort, elg og rådyr Bestandsplan og avskytingsplan for hjort, elg og rådyr Felles bestandsplan for bestandsplanområdet Nordsida, Framsida, Vestsida og Rånes-Kvernes storvald gjeldende for årene 2012, 2013 og 2014. Denne bestandsplanen

Detaljer

Jaktorganisering - hjorteviltforskrift

Jaktorganisering - hjorteviltforskrift Jaktorganisering - hjorteviltforskrift Viltfaglig møte - Bamble 30.09.2013 Ole B. Bårnes Telemark fylkeskommune Alle tegninger: Oscar Jansen (Viltforvaltning, Storaas & Punsvik) Bilder: Ole B. Bårnes Bestandsvurdering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 19/301

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 19/301 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 19/301 TILDELING AV ELG OG RÅDYR 2019 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i FOR-2016-01-08-12 Forskrift om forvaltning av hjortevilt

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning Dato... 07.06.2016 Vår Ref... ES-6361/16 Arkiv... K46 Saksnr... 16/956 Deres Ref... SAK 004/2016 - FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR 2016

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Berit Skjerve Sæther NESTL IF-AP Karl Oddvar Balvold MEDL

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Berit Skjerve Sæther NESTL IF-AP Karl Oddvar Balvold MEDL MØTEPROTOKOLL Utvalg: Rådgivende viltnemnd Møtested: 2. etg avd. TLM, Kommunehuset Leksvik Dato: 21.05.2019 Tid: 09:00-11.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Erling Kristian Pedersen

Detaljer

NESSET KOMMUNE KOMMUNAL VILTFORVALTNING

NESSET KOMMUNE KOMMUNAL VILTFORVALTNING NESSET KOMMUNE KOMMUNAL VILTFORVALTNING FELLINGSRESULTATER - 2012 - RÅDYR - ELG - HJORT Foto: Styrkar Wadsten Notat 25.01.2013 HJORT VALDSTRUKTUR Det er til sammen 22 vald i Nesset hvorav 8 vald med godkjent

Detaljer

KOMMUNALE MÅLSETTINGER FOR FORVALTNING AV HJORTEVILT

KOMMUNALE MÅLSETTINGER FOR FORVALTNING AV HJORTEVILT DØNNA KOMMUNE Utvalg: UTMARKSNEMNDA Møtested: Dønnamann Møtedato: 25.02.2016 Tid: 08:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Indre - Mittet Sletfjerding - Grovanes Dale Staurset. Sist endra av årsmøtet 2006 (side 6, 7, 8 og 9) Mittet, 7. februar 2005 Trond Dahle

Indre - Mittet Sletfjerding - Grovanes Dale Staurset. Sist endra av årsmøtet 2006 (side 6, 7, 8 og 9) Mittet, 7. februar 2005 Trond Dahle Jaktfeltene: Ytre - Mittet Indre - Mittet Sletfjerding - Grovanes Dale Staurset Sist endra av årsmøtet 2006 (side 6, 7, 8 og 9) Mittet, 7. februar 2005 Trond Dahle Innhold: Side 3: Side 4: Side 5: Bakgrunn

Detaljer

Statistikk etter hjorteviltjakta Hemne

Statistikk etter hjorteviltjakta Hemne Statistikk etter hjorteviltjakta 5 - Hemne Oppsett av fellingsresultatene ut over det som rapp orteres inn til Statistisk Sentralbyrå. Det som rapporteres inn til SSB er totaltallene fra hele kommunen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Viltnemnda. Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem. Per Morten Nygård, Anne Karin Hofset

MØTEPROTOKOLL. Viltnemnda. Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem. Per Morten Nygård, Anne Karin Hofset Hemne kommune MØTEPROTOKOLL Viltnemnda Møtested: Møterommet i Lidalsbygget Møtedato: 28.06.2006 Fra kl.: 19.00 Til kl.: 21.45 Til stede på møtet Medlemmer: Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem Forfall:

Detaljer

Møteinnkalling. Viltnemnd. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 10:00. Oppsummering av viltnemd-møte

Møteinnkalling. Viltnemnd. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 10:00. Oppsummering av viltnemd-møte Møteinnkalling Viltnemnd Dato: 09.06.2016 Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall meldes snarest til leder Kenneth Norum tlf. 990 00 930. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

"FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018".

FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018. "FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018". Vedtatt i plan- og miljøstyret 10.01.2014. Kommunens rolle i viltforvaltningen: Ivareta viltinteressene som en viktig del av det biologiske mangfoldet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 16/283

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 16/283 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 16/283 TILDELING AV ELG OG RÅDYR 2016 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i FOR-2016-01-08-12 Forskrift om forvaltning av hjortevilt

Detaljer

FORSLAG TIL NYE MINSTEAREALER FOR JAKT PÅ ELG OG HJORT I KVINESDAL KOMMUNE

FORSLAG TIL NYE MINSTEAREALER FOR JAKT PÅ ELG OG HJORT I KVINESDAL KOMMUNE FORSLAG TIL NYE MINSTEAREALER FOR JAKT PÅ ELG OG HJORT I KVINESDAL KOMMUNE Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: K40 2013/214 1250/2017 Edgar Vegge Saksnr: Utvalg: Dato: 7/17 Viltnemnda 30.01.2017

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 ENDRING AV MINSTEAREAL FOR ELG Rådmannens innstilling: Utmarksnemda går inn for å endre minsteareal på elg til 3000 dekar,

Detaljer

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Rømskog kommune.

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Rømskog kommune. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Rømskog kommune. Vedtatt i viltnemda. 05.03.2013 sak.06/13. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Rømskog Den kommunale forvaltningen av hjortevilt

Detaljer

HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN

HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN 2012-2014 1. FORORD Denne 3-års planen er en forlengelse av driftsplanen, og de endringer som er gjort,

Detaljer

Det gis fellingstillatelse på 1 elg som hanndyr (1 ½ år og eldre). Istedenfor eldre hanndyr kan det felles kalv.

Det gis fellingstillatelse på 1 elg som hanndyr (1 ½ år og eldre). Istedenfor eldre hanndyr kan det felles kalv. Dato... 18.06.2018 Vår Ref... ES-6276/18 Arkiv... K46 Saksnr... 18/743 Deres Ref... REFERAT FRA MØTE I VILTNEMNDA 12.6.2018 Følgende møtte: Gudbrand Engelien, Per Briskodden, Erik Bjørnsveen for Hans I

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 17/820

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 17/820 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 17/820 TILDELING AV ELG OG RÅDYR 2017 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i FOR-2016-01-08-12 Forskrift om forvaltning av hjortevilt

Detaljer

Søknad om endring av minsteareal for elg - endring av forskrift

Søknad om endring av minsteareal for elg - endring av forskrift Saksutredning Søknad om endring av for elg - endring av forskrift Arkivsaksnr: 17/438 K-kode: FA - K49 Saksansvarlig: Aina Nordøy Stensønes Utvalg Møtedato Saksnr. Utvalg for plan og samfunn Kommunestyret

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja BESTANDSPLAN FOR ELG 2016-2019 LEIRFJORD ØST Administrasjonssjefens innstilling: Søknad

Detaljer

Hjorteviltjakta i Steinkjer kommune 2013

Hjorteviltjakta i Steinkjer kommune 2013 Hjorteviltjakta i Steinkjer kommune 2013 Elgfellinger i Steinkjer kommune 2013 Vald Vald- Sum Kalv 1,5 år 2,5 år nr. navn ant. elg Okse Ku Okse Ku Okse Ku 1 Sparbu 146 44 30 % 39 27 % 21 14 % 16 11 % 17

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2 VINJE STORVILTOMRÅDE - REVISJON AV DRIFTSPLAN FOR DRIFTSPLANOMRÅDE 2 Ferdigbehandles i: Viltnemnda Saksdokumenter: Forslag til

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 05.06.2013 Vår Ref... ES-6124/13 Arkiv... K46 Saksnr... 13/818 Deres Ref... SAK 004/2013 - FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR TIL VALD

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltning Verdal kommune 2018-2021 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inga Stamnes inga.stamnes@verdal.kommune.no 40400435 Arkivref: 2018/6771 - /

Detaljer

«Hjortevilt 2012» 18. april Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning

«Hjortevilt 2012» 18. april Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning «Hjortevilt 2012» 18. april 2012 Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning Nasjonalt resultatmål «Alle bestander som kan høstes av planter og dyr i skog skal være forvaltet økosystembasert og høstet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 18/411

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 18/411 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 18/411 TILDELING AV ELG OG RÅDYR 2018 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i FOR-2016-01-08-12 Forskrift om forvaltning av hjortevilt

Detaljer

2.1 Elg Mål for elgforvaltningen Rakkestad kommune skal ha en stabil elgbestand innen bærekraftig rammer.

2.1 Elg Mål for elgforvaltningen Rakkestad kommune skal ha en stabil elgbestand innen bærekraftig rammer. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Rakkestad kommune. Den kommunale målsetting for hjorteviltforvaltning i Rakkestad baserer seg på en tilnærmet felles målsetting for alle kommuner i østre

Detaljer

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Marker kommune.

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Marker kommune. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Marker kommune. Høringsutkast pr. 14.09.2017 Behandlet i sak 17/016 i viltnemnda Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Marker kommune. Kommunen

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT

BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT - 2017-2019 AVTALEPARTER: Bamble Kommune Rørholt Bestandsplanområde. BESTANDSPLANPERIODE: Bestandsplanen er utarbeidet for perioden 2017-2019 Skal være sendt kommunen innen

Detaljer

REFERATSAKER/ DRØFTINGSSAKER TOLGA VILTNEMND

REFERATSAKER/ DRØFTINGSSAKER TOLGA VILTNEMND Møtested: Storstua kommunehuset Møtedato: Mandag 18.01.2016 Tid: 19:30-22:00 MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE Saksnr. 1/16 2/16 Tittel REFERATSAKER/ DRØFTINGSSAKER TOLGA VILTNEMND 18.01.2016 STORVILTJAKT

Detaljer

Bestandsplan for elgforvaltning Evenes bestandsplanområde

Bestandsplan for elgforvaltning Evenes bestandsplanområde Bestandsplan for elgforvaltning 2019-2021 Evenes bestandsplanområde Evenes bestandsplanområde Evenes bestandsplanområde omfatter følgende elgvald: Evenes, som består av Skar, Tårstad, Evenes/Myrnes, Liland

Detaljer

Sammenstilling av data etter jakt året 2017 / - 18 Hemne kommune. Fellingsstatistikk ELG. Kjell Sve rre Strøm,

Sammenstilling av data etter jakt året 2017 / - 18 Hemne kommune. Fellingsstatistikk ELG. Kjell Sve rre Strøm, Sammenstilling av data etter jakt året 2017 / - 18 Hemne kommune Noe av denne statistikken kan også hentes ut fra: www.hjorteviltregisteret.no og SSB. Resultatene av kjeveanalysene mhp alder og vektutvikling

Detaljer

Statistikk hjorteviltforvaltning Hemne

Statistikk hjorteviltforvaltning Hemne 15/122-4 K40 Statistikk hjorteviltforvaltning 2014 - Hemne (Oppsett av fellingsresultatene ut over det som rapporteres inn til Statistisk Sentralbyrå. Det som rapporteres inn til SSB er totaltallene fra

Detaljer

Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde

Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde Vald nr Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr 1 126.868

Detaljer

Vedtatt på årsmøtet 2008 og supplert av styret Godkjent av Rauma viltnemnd

Vedtatt på årsmøtet 2008 og supplert av styret Godkjent av Rauma viltnemnd Vedtatt på årsmøtet 2008 og supplert av styret Godkjent av Rauma viltnemnd 11.6.08 Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset Innhold: 1 Bakgrunn... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Detaljer

Statistikk etter hjorteviltjakta Hemne

Statistikk etter hjorteviltjakta Hemne Statistikk etter hjorteviltjakta 6 - Hemne Oppsett av fellingsresultatene ut over det som rapp orteres inn til Statistisk Sentralbyrå. Det som rapporteres inn til SSB er totaltallene fra hele kommunen,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Kommune : Hemne Art: Hjort Vald: Hellandsjøen og omegn, DPO 4

Kommune : Hemne Art: Hjort Vald: Hellandsjøen og omegn, DPO 4 Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Kommune : Hemne Art: Hjort Vald: Hellandsjøen og omegn, DPO 4 Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr 94280 800

Detaljer

Utvalg: Utmarksnemnda Møtested: Leksdal, Herredshuset Dato: Tid: 15:00

Utvalg: Utmarksnemnda Møtested: Leksdal, Herredshuset Dato: Tid: 15:00 Verdal kommune Møteinnkalling Utvalg: Utmarksnemnda Møtested: Leksdal, Herredshuset Dato: 07.05.2019 Tid: 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. Bestandsplan for elg og hjort Skjelstadmark Driftsplanområde

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. Bestandsplan for elg og hjort Skjelstadmark Driftsplanområde STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: K46 Arkivsaksnr: 2013/3149-3 Saksbehandler: Stian Almestad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Bestandsplan for elg og hjort 2013-2015 Skjelstadmark

Detaljer

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Marker kommune.

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Marker kommune. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Marker kommune. Vedtatt Marker viltnemnd 25.02.2013 Forslag april 2016 Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Marker Den kommunale forvaltningen

Detaljer

Bestandsplan for hjortevilt Rindal Storviltforvaltning

Bestandsplan for hjortevilt Rindal Storviltforvaltning Bestandsplan for hjortevilt Rindal Storviltforvaltning 2019-2021 1 Forord Rindal Storviltforvaltning, som ble etablert i 2014, har nå gjennomført og lagt bak seg sin andre planperiode (2016 2018) Vi er

Detaljer

OPPSUMMERING AV ELG-HJORTEJAKTA I FLÅ Flå kommune april 2018

OPPSUMMERING AV ELG-HJORTEJAKTA I FLÅ Flå kommune april 2018 OPPSUMMERING AV ELG-HJORTEJAKTA I FLÅ 27 Flå kommune april 28 INNHOLD: INNLEDNING... AVSKYTING ELG... 2 BESTANDSKONDISJON ELG... 3 ELGTETTHET, KJØNNSFORHOLD... 6 HJORT... 8 INNLEDNING Elgavskytingen i

Detaljer

Forvaltningsplan for hjortevilt.

Forvaltningsplan for hjortevilt. Forvaltningsplan for hjortevilt. Lurøy kommune 2017-2021 Vedtatt av... den dd.mm.åååå Utbygging- og næringsetaten: 750 91 600 Epost: utbygg@luroy.kommune.no Side 1 Innledning I forskrift om forvaltning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 MINSTEAREAL ELG Rådmannens innstilling: Utmarksnemda går inn for å endre minsteareal på elg til 3000 dekar. Ny forskrift

Detaljer

Møteprotokoll. : Kommunehuset, Kommunestyresalen Dato : Tidspunkt : 09:00 11:00

Møteprotokoll. : Kommunehuset, Kommunestyresalen Dato : Tidspunkt : 09:00 11:00 Møteprotokoll Utvalg : Viltnemnd Møtested : Kommunehuset, Kommunestyresalen Dato : 26.07.2017 Tidspunkt : 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Kenneth Andrè Norum Medlem Arthur

Detaljer

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Marker kommune.

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Marker kommune. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Marker kommune. Vedtatt Marker viltnemnd 25.02.2013 Vedtatt Marker viltnemnd 07.04.2016 Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Marker Den kommunale

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: K46 Arkivsaksnr: 2014/215-7 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Bestandsplaner for hjortevilt i Tydal, 2014-2016

Detaljer

HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2011

HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2011 HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2011 1 Elgfellinger i Steinkjer kommune 2011 Vald Vald- Sum Kalv 1,5 år 2,5 år nr. navn ant. elg Okse Ku Okse Ku Okse Ku 1 Sparbu 130 41 32 % 36 28 % 12 9 % 16 12 %

Detaljer

Målsettinger for hjorteviltforvaltningen

Målsettinger for hjorteviltforvaltningen Målsettinger for hjorteviltforvaltningen 2012-2015 Målsettinger for hjorteviltforvaltningen...1 Rammer for viltforvaltningen...1 Organisering av Storviltområder/bestandsplanområder:...2 Bestandsplanen

Detaljer

Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden Godkjenning

Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden Godkjenning Arkivsak. Nr.: 2017/753-4 Saksbehandler: Bjørn Ingolf Bakkhaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 06.06.2016 Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden

Detaljer

Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst Jakta i år 2014 samt årene 2005 2014 Baserer seg på nøkkeltall fra: Fet og Sørum (øst) (1 vald) og Elgregionråd Øst (28 vald / jaktfelt) 1 Elgregionråd

Detaljer

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2008 INNHOLD Side 2 Innledning 3 Oppsummering 4 Elgfellinger 2008 5-6 Elgfellinger 1955-2008 7-13 Sett-elg-data og elgfellinger, tabeller 14-26 Elgfellinger,

Detaljer

Regional viltforvaltning. Viltfaglig møte - Bamble Ole B. Bårnes Telemark fylkeskommune

Regional viltforvaltning. Viltfaglig møte - Bamble Ole B. Bårnes Telemark fylkeskommune Regional viltforvaltning Viltfaglig møte - Bamble 27.02.2012 Ole B. Bårnes Telemark fylkeskommune Tema: Fylkeskommunens rolle Overførte oppgaver jf. Forvaltningsreformen Lovverk Hjorteviltforskriften Øvrige

Detaljer

Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune

Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune I henhold til sak 8/13 viltnemda, sak 26/13 Komite for kommunal utvikling og sak 52/13 Kommunestyre ble det vedtatt: «Meråker kommune starter

Detaljer

Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr

Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Kommune : Halsa Art: Hjort og rådyr Vald: Valsøyfjord Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr 51.800 2000 26 17-52

Detaljer

Rådyrforvaltning i Averøy kommune

Rådyrforvaltning i Averøy kommune Rådyrforvaltning i Averøy kommune Tekst og foto: Miljøvernleder /skogbrukssjef i Averøy kommune Dag Bjerkestrand Rådyrøya på Nord-Vestlandet Største rådyrkommunen i Møre og Romsdal Norges 4. største rådyrkommune

Detaljer

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Halden kommune.

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Halden kommune. Halden kommune Miljø og landbruk Høringsinstansene Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2013/1124-63 K40 Torbjørn Fosser, 23.09.2013 Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Halden

Detaljer

Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Meråker For perioden

Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Meråker For perioden Forslag til revidering av: Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Meråker For perioden 2017-2022 Versjon 06.06.2017 Den kommunale forvaltningen av hjorteviltet bygger på naturmangfoldloven og

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2013/922-7 Saksbehandler: Ole Edvard Silderen,Landbruksrådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak

Detaljer

MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015. Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset

MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015. Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset 1 MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015 Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset I Bakgrunn Bakgrunnen for denne planen er dels de foregående planene for Mittetdalen viltiag, dels

Detaljer

OPPSUMMERING AV ELG-HJORTEJAKTA I FLÅ Flå kommune mai 2019

OPPSUMMERING AV ELG-HJORTEJAKTA I FLÅ Flå kommune mai 2019 OPPSUMMERING AV ELG-HJORTEJAKTA I FLÅ 28 Flå kommune mai 29 Innhold: Innledning... Avskytning elg... 2 Bestandskondisjon elg... 4 Elgtetthet og kjønnsforhold... 7 Hjort... 9 Fallvilt... Innledning Elgavskytingen

Detaljer

DRIFTSPLAN FOR HJORT I ØYSTRE SLIDRE DRIFTSPLANOMRÅDE

DRIFTSPLAN FOR HJORT I ØYSTRE SLIDRE DRIFTSPLANOMRÅDE DRIFTSPLAN FOR HJORT I ØYSTRE SLIDRE DRIFTSPLANOMRÅDE 2017-2019. Planområdet: Jaktfelt Tellende areal Minsteareal hjort i dekar Kolstad-Melby-Liekren 19 672 Juviken sameige 2 953 Hovi-Bolstad 14 599 Sk.bu

Detaljer

Bestandsplan for hjort. Lesja elgutvalg

Bestandsplan for hjort. Lesja elgutvalg Bestandsplan for hjort Lesja elgutvalg 2017-2021 Forord Bestandsplanen for 2017-2021 er en oppfølging av forrige bestandsplan. Målet for det meste av viltforvaltningen er å ha bestander som er stabile.

Detaljer

Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks: 1 2 3 4 5 6 7 8 LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: FORMANNSKAP 08.06.11 Sak nr. Tittel: 29/11 Godkjenning av bestandsplan for rådyr tildeling av kvote Votering: Rådmannens innstilling

Detaljer

PÅKJØRSLER OG KOMMUNALE ETTERSØK AV VILT Averøy kommune 2015

PÅKJØRSLER OG KOMMUNALE ETTERSØK AV VILT Averøy kommune 2015 PÅKJØRSLER OG KOMMUNALE ETTERSØK AV VILT Averøy kommune 2015 Foto: Dag Bjerkestrand Rapport utarbeidet av Averøy kommune ved skogbrukssjef/miljøvernleder Dag Bjerkestrand 21.12.2015 1. Lovgrunnlag I henhold

Detaljer

BESTANDSPLAN. ovreguddal.storvald.com

BESTANDSPLAN. ovreguddal.storvald.com BESTANDSPLAN Øvre Guddal Storvald 2011 2013 Innhaldsliste: Del 1: Innleiing...3 Planområde...3 Areal...3 Medlemmar...3 Planperiode...4 Hovudmål og delmål...4 Del 2: Status og vurderingar...5 Hjorteviltstammens

Detaljer

Bestandsplan for hjortevilt Rindal Storviltforvaltning

Bestandsplan for hjortevilt Rindal Storviltforvaltning Bestandsplan for hjortevilt Rindal Storviltforvaltning 2016-2018 1 Innhold Forord... 4 Målsettinger... 5 Kommunale mål... 5 Kommunale mål elg... 5 Kommunale mål hjort... 5 Kommunale mål rådyr... 5 Kommunale

Detaljer

Bestandsplan for hjort og rådyr Hellandsjøen og omegn utmarkslag

Bestandsplan for hjort og rådyr Hellandsjøen og omegn utmarkslag Bestandsplan for hjort og rådyr Hellandsjøen og omegn utmarkslag 2018-2019 - 2020 1 Innhold Planområdet...3 Planperiode...3 Organisering og samarbeid...3 Grunnlags- og bestandsdata for bestandsplanområdet...4

Detaljer

Målsetting for hjorteviltforvaltningen

Målsetting for hjorteviltforvaltningen !!Eksempel!! Målsetting for hjorteviltforvaltningen Fauske kommune 2014 2018 Forslag til mal Vedtatt dato Malen er utarbeidet av Salten Viltforvaltningsråd (SaV) i samarbeid med Prosjekt Utmark. 1 Innledning

Detaljer

Driftsplan. for Hjorteviltartene hjort og rådyr

Driftsplan. for Hjorteviltartene hjort og rådyr Driftsplan for Hjorteviltartene hjort og rådyr Driftsplanområde 1 Hollamarka og Roberget Utmarkslag i Hemne Kommune 2015-2017 1 Innhold Innledning... 3 Planperiode... 3 Beskrivelse av hele planområdet...

Detaljer

VERRAN BESTANDSPLAN FOR ELG, HIORT

VERRAN BESTANDSPLAN FOR ELG, HIORT VERRAN BESTANDSPLANOMRÃDE BESTANDSPLAN FOR ELG, HIORT OG RÅDYR 2016-2020,i: i. innhold 1. Innledning.....3 2. Historikk..... 3 2.1. Oversikt over vald, samt fellingsstatistikk for elg..... 3 2.2. Sett

Detaljer

Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg

Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg Perioden 2006-2013, kilde www.hjorteviltregisteret.no Fellingsresultat i 2013 : 233 av 249 tildelt, en fellingsprosent på 93,6 %. Gjeldende kommunal målsetting for

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: UTMARKSNEMND Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: UTMARKSNEMND Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:30 DØNNA KOMMUNE Utvalg: UTMARKSNEMND Møtested: Dønnamann Møtedato: 14.03.2019 Tid: 08:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

PÅKJØRSLER OG KOMMUNALE ETTERSØK AV VILT Averøy kommune 2014

PÅKJØRSLER OG KOMMUNALE ETTERSØK AV VILT Averøy kommune 2014 PÅKJØRSLER OG KOMMUNALE ETTERSØK AV VILT Averøy kommune 214 Foto: Dag Bjerkestrand Rapport utarbeidet av Averøy kommune ved skogbrukssjef/miljøvernleder Dag Bjerkestrand 8.12.214 1. Lovgrunnlag I henhold

Detaljer

LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM

LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM Viltnemnda i Askim Deres ref.: Vår ref.: Dato: 03/275-137/FA-K40/JGW 20.12.2012 PROTOKOLL FRA VILTNEMNDA I ASKIM 12.12.2012 Sted: Fossum gård. Tidspunkt: 18.00

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato «REF» 2019/121-5 Edvard Emblem Lund

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato «REF» 2019/121-5 Edvard Emblem Lund Aure kommune Plan og drift «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato «REF» 2019/121-5 Edvard Emblem Lund 11.06.2019 Jakta 2019 - Tildeling

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 19/622-1 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 19/622-1 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 19/622-1 Klageadgang: Ja Tildeling elg 2019 Administrasjonssjefens innstilling: Følgende dyr tildeles for jakt etter

Detaljer

Faun rapport Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune. Ole Roer

Faun rapport Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune. Ole Roer Faun rapport 022- Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune Ole Roer Forord Foreliggende rapport presenterer bestandsvurderinger for elg i Sarpsborg etter jakta.

Detaljer

Målsetting for elgforvaltningen

Målsetting for elgforvaltningen Målsetting for elgforvaltningen Vefsn kommune 14 17 Foto: Ivar Rystad Vedtatt av Vefsn kommunestyre dato Vefsn kommune. Servicetorg: 75 10 10 00, Epost: post@vefsn.kommune.no Side 1 Innledning Forskrift

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 18/273-6 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 18/273-6 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 18/273-6 Klageadgang: Ja Tildeling elg 2018 Administrasjonssjefens innstilling: Følgende dyr tildeles for jakt etter

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja TILDELING ELG 2016 Administrasjonssjefens innstilling: Følgende dyr tildeles for jakt etter

Detaljer

Forvaltningsplan for hjortevilt.

Forvaltningsplan for hjortevilt. Forvaltningsplan for hjortevilt. Lurøy kommune 2017-2021 Vedtatt av TRS den 15.03.2017 Utbyggings- og næringsetaten: 750 91 600 Epost: utbygg@luroy.kommune.no Side 1 Innledning I forskrift om forvaltning

Detaljer