e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis"

Transkript

1 P r o s j k ts ty r in g s k u r s v d A r n a U tv ik lin g, H is, Ø H B jø r k M iljø s n t r : t a n n r l d s m iljø tilta k Astrid Witsø BjørnHosn JanobrtHumstad SvinlDaltvit SukhiKarlsn homasflowr-llis

2

3 Bjørk Miljøsntr t annrlds miljøtiltak n studi som utforskr mulightn for t samarbid mllom Bjørk Miljøsntr og utdanningssktorn

4 Innhold 1.0 Innldning Problmstillingn ori Innldning Miljø: tglobalt ogt lokalt ansvar asjonalmålstningr ppfølgingpåfylksnivå Kommunaltiltak Lærplannfor VG aturfag aturagpåyrksfagligutdanning Samfunnsfag BjørkMiljøsntr: nannrldsmiljøopplvls msntrt Bakgrunnfor miljøsntrt Mtod SW-analys Brukavlærplann Intrvju Prsntasjonogspørrundrsøkls Kommntarrtil mtodn sultatr Analys Spørrundrsøklsn Lærplannsmål Skolnsroll Sntrtstilbud Fratori til praksis nhlhtligtilnærming Fysiskaktivitt, hlsogmiljø tvarirt program

5 Innhold fortsttls Flrflur i n smkk Andrsuksssfaktorrogutfordringr Konklusjonroganbfalingr ttrord fransr VDLGG Vdlgg1 Vdlgg2 Vdlgg3 Vdlgg4 Prosjktplan SW-analys ilbudvdbjørkmiljøsntr Mal for spørrundrsøkls ILLUSASJ 1. Samarbidmdutdanningsktorn prsntasjonvd U Klimautfordringnsaktualitt DtblivndBjørkMiljøsntr Forskningogutdanningssktorn Studntnsarbid,U tbrdt tilbud Satsningpådsign B:Allillustrasjonri dtt dokumntomfattsav ånsvrkslovnsbstmmlsr,og må ikkbruksutn tillatlsfra Markør AS.

6

7 1.0 Innldning Vårn2010 bl dt avholdt kurs i Prosjktstyring på Fosn,vd ArnaUtviklingog HiS/ØH.Vi utgjør i prosjktgrupppå sksmdlmmr,hvoravto rprsntrr LIPAMiljøprosjkt,konkrt: BjørkMiljøsntr, på Linsøyai Åfjord. D øvrigfir mdlmmni gruppn har sprdt fagbakgrunnog ulik rfaringrsom spnnrfra frivillight, tkniskutdanningoglandbruk til undrvisning. Gruppmdlmmn r: Astrid Witsø: AnsattvdÅfjord vidrgåndskolsomrktor BjørnHosn: AnsattvdÅfjord Frivilligsntralsomdagligldr JanobrtHumstad: Gårdbrukri Åfjord.Ldri Åfjord ødkors SvinlDaltvit: Ansatti Johs.J.Syltrnassomingniør SukhiKarlsn: ProsjktldrLIPAMiljøprosjkt homasflowr-llis: ProsjktldrLIPAMiljøprosjkt Å kobl prosjktoppgavntil faktiskutfordringr i n bdrift llr organisasjon,r stt på som n fordl. Bakgrunnnfor vårt valgav prosjktvar at BjørkMiljøsntrr t spnnndprosjktsomspnnrvidt, og har visjonr og mål om å bidra til økt miljøbvisstht og rdusrt forbruk, ikk minst av nrgi, blant bortskjmt og vlfødd nordmnn! For d øvrig fir mdlmmni gruppn, som ikk jobbr md prosjktt til daglig, r dt båd intrssant og lærrikt å samarbidmd to ntusiastiskog positiv ungdommrsom vågrå satspå no d tror på. Dssutn kan vår ulik rfaringr og ståstdrkanskj bidra til ny måtr å s mulightrpå for BjørkMiljøsntr.Sntrtr i n utviklingsfas,md blant annt ombyggingav gammlskolnpå Linsøyatil t passivhus, som n viktig dl av prosjktt. Dtt vil ikk brørdnnoppgavn,anntnngjnnomhvordanhust kanbnyttsnår dt frmstårsompassivhus. Bjørk Miljøsntr ønskrå utvikl sg slik at dt frmstår som t attraktivt mål for ulik gruppr; båd i fritidssammnhngog i yrks- llr faglig sammnhng. Målt r at dt skal bli t std å lær og s mulightrbådfor barn, ungogvoksn. Md utgangspunkti lærplanr,situasjonsanalysog dt faktum at utdanningssktornrprsntrrog bidrar til å danngrunnlagfor frmtidnsholdningr og kunnskap,r dt idntifisrt t bhovfor kunnskap og komptanssom omfattr miljø, og som formidls på n ngasjrndog motivrndmåt. Formålt md vår oppgavr å bidra til å finn ut hvordandtt bst kan skji forhold til utdanningssktorn. Sidn dt r viktig å avgrnsomfangtpåoppgavn,vil vi konsntrrossom VG1i vidrgåndopplæring. Mtodisk vil vi båd forta n spørrundrsøkls,altså kvantitativ mtod, og bruk SW-analysfor å vurdr strk og svaksidr, truslr og mulightr som liggr i sntrt. ortiskvil vi båd gå inn på miljøprspktivt,bakgrunnfor hovdprosjkttstt i t globalt og lokalt prspktiv,og mr om idn bak,og i tillggmr konkrtspå lærplanrsombaktppfor dt BjørkMiljøsntrkantilby for valgt 1

8 Illustrasjon1: t pågåndsamarbidmdutdanningssktorn,somillustrrrbjørkmiljøsntrsløpnd fokuspå formidlng hlt fra utviklingsstadit.hr prsntrsvrrandrassn(ggnarkitktr AS)mulig scnariorrfor LIPAMiljøprosjkt/ BjørkMiljøsntrpå U,fbruar2010. trinn i grunnopplæringn.dssutnbrukr vi lærbokn Målrttt prosjktstyring, av Andrsn,Grudog Haug 1, samt kursmatrill fra Arna Utvikling 2, som rdskap i arbidsprosssn.styringsvrktøytfor gjnnomføringr prosjktplann,md aktivittr, ansvarog milpælr(vdlgg1). Dr avgrnssoppgavn vd at vi sttr opp hovd-og dlmål,arbidsfordling mllomgruppmdlmmn,samtantatt tidsforbruk for å oppnå hvrt dlmål.nslik planlggingsfasgir ossn forstålsfor dn oppgavnsom skalløss, n ovrsikt ovr arbidt som skal gjørs,samt t grunnlag for å fordl arbid og stt av rssursrog tid. Drmd har vi mulight for oppfølging mot plann undrvis. Prosjktgruppn r sammnsatt av mdlmmr md ulik komptansgrunnlagog -bidrag. Mn sidn to av dissbhrskrhlhtn på t ovrordntnivå,blir prosjkttstyrbart. 1.1 Problmstillingn ppgavnsproblmstillinghar vi valgtå formulrsomfølgnd: Hvordankanutdanningssktornta i bruk rssursnsomfinnsi BjørkMiljøsntr? 2

9 2.0 ori 2.1 Innldning I dnndln utforskr vi signalnfra styrndorganr globalt, nasjonalt,rgionalt og lokalt vdrørnd miljø, stt i forhold til satsningsområdnvd Bjørk Miljøsntr. Vi visr ogsåtil dn norskrgjringns ovrordndmålfor miljøarbidogbærkraftigutvikling. Sør-røndlagfylkskommunhar vidrført rgjringnssignalri n klima- og miljøplanfra Diss ovrordndsignalnkommr til uttrykk i Åfjord kommunsforslått klima og nrgiplan 15, som liggr ut til høring. Pådnn måtn kan n spor n rød tråd gjnnomintrnasjonal,nasjonalog rgional føringrogkrav,somskalrsultri konkrttiltak på lokalt plan. 2.2 Miljø: t globalt og t lokalt ansvar asjonal målstningr D sist25 årnhar flr intrnasjonalavtalr,driblant Kyotoprotokolln 9 og Købnhavnavtaln 10, md bakgrunni rapportr fra blant andrfsklimapanl 6, ført til at styrmaktrvrdnovrhar måttt forplikt sg til n mr ansvarsbvisstroll ovrfor dt global miljøt. Avtaln omfattr alt fra industri, nrgipolitikkog transport til forskning,utdanning og kultur. vrordntliggr t krav om n bærkraftig utviklingi all dlr av vrdnssamfunnt.bærkraftigutvikling bl i 1987dfinrt av Brundtlandkomisjonn som...n utvikling som imøtkommr dagns bhov utn å ødlggmulightn for at kommnd gnrasjonrskalfå dkktsinbhov" 13. I orgkommrdnnvisjonntil uttrykk gjnomrgjringnssoriamoria-rklæring,hvor dt lggsvkt på at org skal bli t miljøpolitisk forgangsland. Miljøpolitikkn i org skal byggsin miljøpolitikk på prinsippt om bærkraftig utvikling, som rommr t krav om solidaritt md kommndgnrasjonr nasjonalt og intrnasjonalt. Dtt innbærr vrn av livsnødvndigmiljørssursr,og n forsvarlig forvaltning av naturrssursr 3. år dt gjldr bolig- og bygningspolitikk,sir rgjringnat bærkraftig utvikling skal vktlggsnår dt bygd miljøt utforms. gjringnlggr vkt på n framtidig styrkt satsningfor å rdusrnrgibrukni bådksistrndog frmtidig bygg.dtt skjrgjnnomå lgg til rtt for mr fornybarnrgioghøyrmiljøkravnår nybyggblir oppført, ognår gamlrstaurrs ppfølging på fylksnivå Sør-røndlagfylkskommunhar i sin plan fra 2009 vdrørnd klima- og miljøarbidt sagt at dt ovrordndmålt for dtt arbidt r at røndlagskal værn forgangsrgioninnnfor bærkraftig utviklingog miljø.dtskalutviklssystmatiskplanrfor at rgionntar sindlav dnglobaldugnadn 8. Blant andr tiltak, opfordrs d nklt kommunngjnnomplann til å rdusrsin klimautslippmd opptil 30%frm mot Fylkskommunnslv har som mål å rdusrsin utslipp md 50% i samm priod.år dt gjldrnrgibruki bygg,vil fylkskommunnsatspå nrgiffktivisringog initir bruk av klimavnnlig oppvarming. Vidr vil fylkskommunn ha størr fokus på passivhus og d nrgibsparndløsningr som knytts til slik bygningr. I dn vidrgåndskoln skal lvr få opplæringpå nrgibruki bygg;dt skallggsstørr vkt på viktightnav god håndvrksmssigutførls for å minsknrgitapog kunnskapnom miljøvnnlignrgiløsningrskalvktlggs. 3

10 Illustrasjon2: Klimautfordringns aktualitt. Påvrdnsbasistår bygningr for ovr30%av vårt total nrgiforbruk ogklimagassutslipp Kommunal tiltak Åfjord kommunhar i sinklimaognrgiplansatt sgfølgndmål: Målt for kommunnr rdusrtutslipp, utvikling av fornybar nrgi og mr ffktiv nrgibruk.utslipp knyttt til offntlig og privat forbruk r i kraftig vkstpå landsbasis.åfjord kommunhar valgt målsttingr som samsvarrmd Stortingtsklima- og nrgimålsttingr. Kommunnhar formulrt n rklæringsom ldndfor sitt arbidmdrduksjonav klimagassutslipp og n bærkraftignrgibrukog nrgiproduksjon: Lvndsamfunnmd glød, gld og utvikling. Gjnnom nytnking,åpnhtog lokalt initiativ skal Åfjord værnforgangskommunfor miljøvnnligsamfunnsutvikling 15. Kommunnfølgropp md målstningrnår dt gjldr rduksjonav klimautslipp,somr nonlundi tråd md rgjringnsmål. Måln i plann rtts mot kommunn slv som aktør og byggir,landbrukt, transport- og aralplanlggingog arbidt md ny fornybar nrgi. Husholdningrog privatprsonrskal stimulrs til miljøvnnlig forbruk og produksjon i samarbidmd kommunn, som skal vær n viktig tilrttlggrog informasjonsrådgivri dtt arbidt. Kommunnsir i sin plan at d vil arbidfor å gjør innbyggrn bvisst på klimagassutslippog mnr at dt r innn transport, avfallshåndtringog nrgibruk,at dn nkltbbori Åfjord kanværmd å bidra. Vidrundrstrksdt i plannat kommunnhar n viktig roll som aktør og byggirogsåsomforbild, og vil bidra til å byggflr nrgiriktigbyggsamt vurdr å bnytt passivhusstandardi gnprosjktr. y StokksundSkol forslås byggt i passivhusstandard. Dt skal også vurdrs bruk av fornybar nrgikildr vd rhabilitring og i nybygg.pplæring i tmat nrgi og klima skal ha t årlig fokus i kommunns skolr og barnhagr. Bjørk Miljøsntr (s ndnfor) kan sålds bli n viktig samarbidspartnrfor kommunn slik at man når sin mål. Dtt r spsilt rlvant når dt gjldr bvisstgjøringnav innbyggrngjnnomulik kanalr. Vd sidn av barnhag,skol,privatprsonrog næringslivt,kandtt gjldopplæringog kursingav kommunaltansatt. 4

11 2.3 Lærplann for VG1 For å avgrnsomfangt av oppgavn,vlgr vi å s på tt trinn innn utdanningssktorn,vg1 på vidrgåndskol. For å finn hva drs bhov r, har vi gått gjnnom lærplanr i d ulik fag. Undrvisningnlggsopp ttr lærplanrmd formål, og lvnskaloppnåkomptansmålnsomr angitt innnfor fagområdn.hr prsntrsd fag og komptansmålsom vi mnr r mst rlvant, i forhold til BjørkMiljøsntrssatsningsområdr.Skolnslærplanbruksgjnnomgåndsomrfrans aturfag Utdragfra formålt til naturfagi vidrgåndopplæring: Kunnskapom, forstålsav og opplvlsri naturn kan frmm viljn til å vrn om naturrssursn, bvarbiologiskmangfoldog bidra til bærkraftigutvikling. Samtidigskalnaturfag bidra til at barn og ung utviklr kunnskaprog holdningrsom gir dm t gjnnomtnktsyn på samspilltmllom natur, individ, tknologi, samfunn og forskning (...) Varirt læringsmiljør som fltarbid i naturn, ksprimntri laboratorit og kskursjonrtil musr,vitnsntr og bdriftr vil brikopplæringni naturfag og gi rom for undring, nysgjrrightog fascinasjon.komptans i å forstå ulik typr naturvitnskapligtkstr, mtodr og tknologiskløsningrgir t godt grunnlag for yrksfagligutdanningr, vidr studir og livslanglæringi yrkog fritid Følgndr utdragfra komptansmålnfor VG1innn naturfag: Forskrspirn Mål for opplæringnr at lvnskalkunn: - planlggog gjnnomførundrsøklsri samarbidmd andr dr n idntifisrr og varirr paramtr - gjnnomførnkldatasimulringrfor å illustrrnaturfagligfnomnrog tst hypotsr Kroppog hls(rnæringog hls) Mål for opplæringnr at lvnskalkunn: - bskrivkjmiskkjnntgnogforskjllrpå d viktigstnæringsstoffn - gjnnomførnklkjmiskpåvisningrav næringsstoffr i matvarr - forklarhovdtrkkni fordøyls,transportog omsttingavd viktigstnæringsstoffn - drøft spørsmålknyttt til rnæring, trning, slanking, spisforstyrrlsr,livsstilssykdommrog soling Vrdnsrommt(Strålingog radioaktivitt) Mål for opplæringnr at lvnskalkunn: - forklarozonlagtsbtydningfor innstrålingnfra sola - forklar hva drivhusffktr og gjør rd for og analysrhvordan mnnskligaktivitt ndrr nrgibalansni atmosfærn - gjør rd for non mulig konskvnsrav økt drivhusffkt, blant annt i arktisk områdr, og hvilktiltak somsttsi vrkintrnasjonaltfor å rdusrøkningni drivhusffktn 5

12 Fnomnrog stoffr (nrgifor framtidn) Mål for opplæringnr at lvnskalkunn: - gjørforsøkmd solcllrogsolfangrog forklar virkmåtn - gjør rd for fysisk prinsippr for hvordan varmpumpr virkr, og i hvilk sammnhngr varmpumprbruks - bskriv virkmåtn og bruksområdt til non vanlig ladbar og ikk-ladbar battrir og til brnslcllr - gjørrdfor ulik bruk av biomasssomnrgikild - gjørrd for hydrognsomnrgibærr knologiog dsign(biotknologi) Mål for opplæringnr at lvnskalkunn: - forklar gntiskkod og hovdtrkkni protinsyntsn samt diskutr btydningnav arv og miljø - forklar bgrpnkrysning og gnmodifisringog hvordan biotknologi bruks til fordling av plantr ogdyr aturfag på yrksfaglig utdanning lvrpå yrksfagligutdanningsprogramskal gjnnomfør dlr av lærplannfor VG1.Hovdområdt Forskrspirnr obligatoriskfor all. I tillgg skallvnha to hovdområdrsom skolnvlgrut fra dt somr fagligrlvantfor utdanningsprogrammt Samfunnsfag Utdragfra formålt til samfunnsfagi vidrgåndopplæring: pplæringai samfunnsfagskal stjsøkjlystpå naturlgog mnnskskaptforhold på jorda. Arbid i fagt skal stimulrtil å drøft samanhngarmllom produksjonog forbruk og vurdrkonskvnsarsom rssursbrukog livsutfalding har på miljøt og i brkraftig utvikling. Samfunnsfagtskal og utvikl kunnskapom arbidslivog økonomi.i fagt inngår kunnskapom situasjonntil urfolk og minorittsfolk i vrda gnrlt,og om situasjonntil samansom urfolk spsilt.samfunnsfagtskal gjr dt lttar for lvanå forstå vrdinav tknologiog ntrprnørskap Vi sr at lærplanninnholdr n rkk mål som kan knytts dirkt til tilbudt vd Bjørk Miljøsntr, bskrvtndnfor(sogsåmr inngånddiskusjonundr Analys). 6

13 Illustrasjon3: Dt blivndbjørk Miljøsntr.Dn gaml skolbygningnpå Linsøya,som skal rstaurrs til passivhus/ plusshus-standard.dt frdigstiltmiljøsntrtvil innholdvisningsbolig,kafé og flrbrukslokalr til dmonstrasjon,kurs, konfrans,utstillingog andraktivittr 2.4 Bjørk Miljøsntr n annrlds miljøopplv ls m sntrt BjørkMiljøsntrspringrut fra t bhovfor innovativtiltak somkanfungrsomforbildr, sprkunnskap og motivrtil miljøbvisstog ansvarsfullholdningrog handlingr.miljøsntrtskalværn spnnnd møtplassi skjæringspunkttmllom mnnsk,miljø og aktivitt, hvor dlaktightog ngasjmntstår i fokus.fundamntti miljøsntrtsaktivittr og pdagogikkr n konkrtog hlhtligtilnærmingtil miljø; dtt innbærrn tro på at dt må satsspå flr flt for å oppnå t bærkraftigsamfunn 5. mar spnnrdrfor fra nrgi,arkitktur og transport til husholdning,rnæring,fysiskakivitt og livsstil. Vidr bruksdsignog kunstsomviktiglmntri sntrts utforming, kunnskapsformidlingog markdsføring, for å kommunisrmiljøbudskaptpå n annrldsog nytnkndmåt. Bjørk Miljøsntr vil vær n rsurs for båd ksprtn og mannn i gata. Hr skapsn arna for idéutvksling,fag- og forskningsdiskusjonrog prosjktutvikling. Gjnnomdmonstrasjon,utstilling og t varirt aktivittstilbud lggsdt til rtt for at bsøkndskal få t lærrikt og spnnndopphold. S vdlgg3 for n dtaljrt ovrsikt ovr miljøsntrts tilbud. I kort trkk kan hovdaktivittnbskrivs som: - Intraktiv utstilling ut og inn md dmonstrasjonav løsningr,produktr og idér knyttt til nrgi,arkitktur, dsign,transport,husholdningog livsstil - Fordrag, kurs, konfrans og arrangmnt tilrttlagt for n brd målgrupp innn utdanningssktorn,næringslivt,dt offntlig,hls-ogomsorgssktornog dt privatmarkdt - Forskningog utvikling gjnnomløpndsamarbidmd sntralaktørr innnnrgi,miljø og bolig (for ksmplu,husbanknogord-røndlaglktrisittsvrk()) - n rkk aktivittr som oppmuntrr til dltaklsog som har til hnsikt å blys miljø fra ny vinklr,blant anntgjnnomoppgavløsning,ulik friluftsaktivittr ogtambuilding - Kafésrvringmdøkologiskogkortrist mat 7

14 Illustrasjon4: BjørkMiljøsntrdrivr løpndforskningsomtilrttlggrfor at utdanningssktorn kan værdlaktigi d ulik prosjktn.bildt visr trmografringog ttthtskontrollav bygningn,som studntrvd U dltok i. Datan bruktdi sinstudir Miljøsntrts bakgrunn BjørkMiljøsntrvil værdt bståndrsultatt av t tvrrfagligsamarbidsprosjkt(lipamiljøprosjkt) som tar for sg ordns først rstaurringav n frittliggnd bygningtil passivhus-standard 5 (s også Passivhusr d mst nrgisparndbygningrsom finns, og fordi 80% av all bygningr som vil ksistr i 2050, allrd r byggt, rprsntrr rhabilitring av dn ksistrnd bygningsmassnn avgjørnd dl av arbidt mot å nå nasjonal og intrnasjonal klimamål 5. staurringn r allikvl kun dt først stgt, da utviklingn innn bærkraftig arkitktur og bygningstknikki økndgrad vil rtt sg mot lokal produksjonav nrgi som ovrgår bygningrsgt forbruk såkaltplusshus 5. Hr brukssol, vind llr annnfornybar nrgitil å produsrvarmt vann og strøm somkanslgstilbak til nttt i priodrmd ovrskudd.plusshusr sværtsjldni Skandinavia, og bygningrsom r rhabilitrt til dnn standardnksistrrikk pr i dag. Pilotprosjktrinnn dtt områdt har drfor n btydligsymbolskvrdi, slv om utbrdt bruk av dnn tknologinsannsynligvi s liggr t stykk frm i tid. På kontinntt har d kommt gansklangt md dnn tknologin,og Uparlamntthar forsåttplusshussomkravfor allnybyggttr Vdå værn pionrfor bådpassivhus-rhabilitr ing og utviklingnav plusshustknologivil dt frdigstilt miljøsntrtrprsntrdt snstinnn forskning på miljøvnnligarkitktur og lokal kraftproduksjon. Bygningnvil grovt stt værinndlt i visningsbol ig, flrbrukslokalrtil kurs, konfransog utstilling, og n kafé. Gjnnom aktiv bruk av bygningnog dns omgivlsr til dmonstrasjonog undrvisningvil Bjørk Miljøsntrkunnformidl ovrføringsvrdinfra LIPAMiljøprosjktpå n håndfastog forståligmåt. 8

15 3.0 Mtod I arbidtmd dnnprosjktoppgavnbnyttt vi flr mtodr: 3.1 SW-analys Vi utarbidt først n SW-analys(svdlgg2) for å vurdrstrkog svaksidr,truslr og mulightr somfrmstår vdsntrt.dtt bl ogsågjort for at all gruppmdlmmnskullfå størrinnsikti Bjørk Miljøsntrsomsatsning.nsvakhtvd SW-analy snr at dt kan værforhold vi ikk har kommt på, båd når dt gjldr truslr og mulightr.at gruppn bstår av sksmdlmmrmd ulik bakgrunn,gjør likvl at dn fungrt som n tvrrfaglig fokusgrupp for oppgavn.vi mnr drfor at vi har fått md ulik aspktr. 3.2 Bruk av lærplann Vi utarbidtn kort spørrundrsøklssomvi bnyttt i forhold til grunnskolni ord-fosn 16. Vdbruk av dnnkvantitativmtodnønsktvi å få svarfra grunnskolnom hvilk aldrstrinnman dr såfor sg at BjørkMiljøsntrmd sintilbud, passrbst for. Hr strvdvi no md å få inn svarfra grunnskoln. Svarn(tt skriftlig svar og to muntlig tilbakmldingr)pkr i sammrtning. Gyldightnvd dnn spørrundrsøklsnkanlikvltrkksi tvil på grunn av lav svarandl.vi kombinrtdrfor svarn vi fikk inn md å gå inn i lærplann 11, for å vurdr hvilk årstrinn vi mnt tilbudn vd Bjørk Miljøsntr passt bst for. Sammnmd n av gruppdltakrnskomptans innnfor skol, og kjnnskap til innholdt i lærplann,vurdrr vi at dtt dlvis kompnsrrfor manglndsvar. Ut fra oppgavns bgrnsdomfangmått vi drttr gjørt valgi forhold til hvilkklasstrinnvi skullvlgut. Valgtfalt påførstårstrinni vidrgåndopplæring. 3.3 Intrvju Kvalitativmtod (intrvju/samtal)bl bnyttt i forhold til lærr vd byggfagpå Åfjord VGS 16, som vi antok vill ha stor intrssfor prosjktt.vi ønskt å få grundigrkjnnskaptil hva disslærrn kunn tnk sgå bnytt BjørkMiljøsntrtil, når d fikk no nærmrkjnnskaptil hvilktilbud somplanlggs dr. I dnn samtalnkom dt klart frm at lærrnbådhar bhov for og ønskom mr oppdatringpå områdt miljøvnnligbygningstknologi.svakhtnvd dnnmtodn r at kun to av tr byggfagslærr dltok. Vi vurdrr allikvl diss som rprsntativ for byggfaglærrnvd Åfjord VGS.At møtt mr haddform av samtalnn intrvju, mnrvi r n styrk,mr nn n svakhti dnnsammnhngn.dt åpnt for at lærrnfrir kunnuttrykk hvad mnt, bådom miljøsntrtog om gnkunnskaprpå områdt. 3.4 Prsntasjon og spørrundrsøkls n kombinasjonav samtal,intrvju og spørrundrsøklsbl bnyttt i forhold til n klass(1. klass studispsialisring)vd Åfjord VGS 16. Målt var bådå informr om BjørkMiljøsntrstilbud, få litt mr kjnnskaptil lvnsintrssog ngasjmntfor miljøspørsmålgnrlt,og få vit mr om hva dnn aldrsgruppahaddmst intrssfor mdhnsyntil aktivittr ogfagligtilbud. Møtt mdklassnstartt md åpn spørsmålom lvnsmiljøngasjmnt;ingn føringr bl lagt. Drttr bl Bjørk Miljøsntr prsntrt.lvnsvarttil slutt pån spørrundrsøkls(svdlgg4). 3.5 Kommntarr til mtodn m vi skalpk på n svakhtvd mtodn,må dt vær at lvnkan ha blitt påvirkt av dt som bl fortalt om Bjørk Miljøsntr før d svartpå spørrundrsøklsn.år vi vurdrr svarn,sr dt likvl for ossut til at lvnhar svart noksåærlig. Undrsøklsnvar anonym.hvorvidt dnn klassnssvar r 9

16 rprsntativfor ungdomgnrlt,i Fosnllr org, r no vanskligå vurdr.antallt r lit, såman bør værno forsiktigmdgnralisringr. Vi gjnnomført drttr kort samtalr md to lærr som var til std sammnmd klassn.bgg undrvisri bådkroppsøvingog naturfag.dgavossogsåinntrykk av at d var sværtpositivtil å bnytt d dlnav miljøsntrtstilbud, som knyttstil bggdissfagn.d haddingnproblmrmd å s rlvanstil mål i lærplann. Mal for spørrundrsøklsn(md uavkortt formulring av spørsmål) og SW-analys, liggr som vdlgg. 10

17 4.0 sultatr dnfor visr vi rsultatn fra spørrundrsøkls n i klassn,i tabll- og grafisk form. I svarnr pongnfordlt fra 1 (lavst/ minst) til 5 (høyst/ mst). Formulringnav spørsmålnr no avkortt i dnnfrmstillingn(spørsmål3atil 3c),grunntbgrnstplass.Komplttvrsjonliggrsomvdlgg nr 4. abll1: Sammnfatningav spørrundrsøkls Spmnr. Jnt Gutt Samlt rdu opptatt avklimaogmiljø? Hvordanvurdrrdu din kunnskapromklimaogmiljø? a Frmtidsrlvans:Kunnskapom nrgiforbruki din bolig b Frmtidsrlvans:Miljøvnnligogøkologiskhvrdagsproduktr c Frmtidsrlvans:Kunnskapom miljøffktn til ulik transportmidlr rdu opptatt avditt forbruk? Grafr1, 2, 3a, 3b,3c og 4: Visullfrmstillingav rsultatrfra spørrundrsøkls Antall lvr : rdu opptatt av klima ogmiljø? Jnt Gutt Samlt Antall lvr 2:Hvordan vurdrr du din kunnskaprom klima og miljø? Jnt Gutt Samlt Antall pong Antall pong 3a:Frmtidsrlvans:Kunnskapom nrgiforbruk i din bolig 3b: Frmtidsrlvans:Miljøvnnlig og økologisk hvrdagsproduktr Antall lvr Jnt Gutt Samlt Antall lvr Jnt Gutt Samlt Antall pong Anall pong Antall lvr 3c:Frmtidsrlvans:Kunnskapom miljøffktn til ulik transportmidlr Jnt Gutt Samlt Antall lvr :r du opptatt av ditt forbruk? Jnt Gutt Samlt Antall pong Antall pong 11

18 5.0 Analys I følgndtkst analysrrvi lærplannsmål 11 og rsultatr fra spørrundrsøklsrog intrvjur 16. Md utgangspunkti dtt drøftr vi tilbudt vdbjørkmiljøsntr. 5.1 Spørrundrsøklsn il trossfor at dt kan stillsspørsmålvd rprsntativittnvd spørrundrsøklsn, vlgrvi å spå og analysrrsultatn.16 lvrr spurt hrav5 guttr og 11 jntr. Dt lavantallt guttr gjør at vi ikk kanlggfor stor vkt på forskjllmllomkjønn,anntnnå si no om tndnsr. Gnrltstt synslvnå vær middls,llr litt ovr middlsopptatt av klima og miljøspørsmål,hvor guttn r litt mr opptatt av tmat nn jntn. lvnmnr ogsåat d har middls llr litt ovr middlskunnskaprnår dt gjldr dissområdn,og guttn liggrlitt ovr jntn hr også.dt følgr n tndnsman oft sr i skoln;at guttr gnrlt har størr slvtillit i forhold til gn kunnskapr nn jntr. Md såstrkføringrpå all nivåi samfunnt,inkludrt i lærplann,srvi at BjørkMiljøsntrkanbidra til å øklvnsngasjmnt og ogsåkunnskapri forhold til spørsmålom klima og miljø bådi lokalt og konkrt prspktiv,mn ogsåi dn stor og global sammnhngn.mangmiljøproblmrr somkjnt ikk barav lokal karaktr. år dt gjldrkunnskapom nrgiforbruki gnbolig, mnrall at d kanmy. Spørsmålthr rttr sg mot t konkrt og avgrnstområdsomdt r lttr å forhold sgtil nn d mr gnrllspørsmåln om klima og miljø. Vi antar at dt r forklaringnpå høyrscorhr. Slikvi sr dt, kan BjørkMiljøsntr bidra md ndamr kunnskaprog innsikt nn lvn allrdhar ikk minst hvordanman kan byggt hussomikk krvrnrgiutnfra. Vi antar at mang lvrikkhar godkunnskapom dnnmulightn. Påspørsmålom kjnnskaptil miljøvnnligog økologiskhvrdagsproduktr,sprr svarnsgno mr, og jntnvurdrrat d har mr kunnskapom dtt nn guttn.hvisvi skalforsøkå forklar dtt, kan dt muligns skyldstradisjonll kjønnsrollr; jntr handlr mr nn guttr, og r kanskjogså no mr opptatt av økologiskog miljøvnnligproduktr. Hva somliggri uttrykkt hvrdagsproduktr,kan vær uklart, og dt r muligat lvnhar tolkt dtt forskjllig.bjørkmiljøsntrkanvisfram t brdt spktr av produktr bådmat og matrialr somr miljøvnnligog/llr økologisk,og dtt vurdrr vi som nyttig for lvn. Hva angår kunnskapom miljøffktn til ulik transportmidlr, så mnr lvn jvnt ovr å ha god kunnskaprom dtt,og hr vurdrr jntn sglitt bdr nn guttn. Dtt r ogsåt områdsom r rlativt konkrt, og fokus i mdia r ogsårttt mot dtt ikk minst C 2 -utslipp, bilbruk og flyrisr. Drfor r dt naturligat lvnkjnnrnoksågodt til dtt områdt. At lvnoppgir at d r middls llr undr middls opptatt av gt forbruk, sr vi på båd som no ovrraskndog bkymringsfullt.vi har inntrykk av at utdatrt holdningrllr litn intrssoft skylds signalrforldrn sndrut. Bjørk Miljøsntr vil ogsåpå dtt områd kunn bidra til bvisstgjøring av ungdommn. 12

19 5.2 Lærplanns mål Analysnav lærplannfor VG1visrt sværtgodt samsvarmllomskolnskomptansmål 11 ogdt faglig og aktivittsmssigtilbudt vd Bjørk Miljøsntr 5. Samsvartr frmtrdnd for komptansmåln innn blant annt naturfag, samfunnsfagog kroppsøving, samt flr yrksfagligutdanningsprogram(for ksmplbygg-og anlggstknikk,dsignog håndvrk, mdir og kommunikasjon).sogsåsammnfatning av komptansmålogtilbudt vdbjørkmiljøsntrundrori. Formålt for naturfag samsvarrsvært godt md idologin til sntrt, og bruks hr som ksmpl. Stikkordfor dtt r: pplvlsri naturn.samspillmllomnatur, individ, tknologi,samfunnog forskning. kskursjonrtil musér,vitnsntrog bdriftr. Komptanspå tknologiskløsningr 11. dnforviss nonkonkrtksmplrpå hvordanfagtshovdområdr dkksavsntrtstilbud. Hovdområdt Forskrspirn Hr kanlvnfå innsikti målingrog datainnhnting md hnsyntil matrialrsog bygningnstrmisk gnskaprog klimatiskforhold, i ogrundt miljøsntrt. Hovdområdt Kropp og hls(rnæringog hls) Vdmiljøsntrtskafé kan lvnspisog få informasjonom sunt kostholdog økologiskmat. Man kan få opplysthvordanmatn r produsrt,og likdann innføringi bgrptkortrist mat. Økologiskproduksjon ogavfallshåndtring/kompostringdmonstrrsi sntrtshag. Hovdområdt Vrdnsrommt(Strålingog radioaktivitt) Solcllpanlrog solfangrvil gi konkrt illustrasjon på hvordan innstråling virkr på jordn. Bygningn dmonstrrr og forklarr også solavskjrmingog UV-bskyttls,og konskvnsrav økt drivhusffkt. Data fra værstasjonnvisr utvikling blant annt av middl- og kstrmtmpratur,luftfuktight og andr klimatiskparamtr. Hovdområdt Fnomnrog stoffr (nrgifor framtidn) Gjnnomulik forsøkkan d bsøkndlær hvordansolcllr,solfangrog vindkraft virkr. I t tknisk rom dmonstrrrmiljøsntrt ogsåsystmfor vntilasjon og varmgjnvinning.vntulltransport av bsøkrforgår md bil drvt av l-, gassllr hybridtknologi. Andr formr fornybar nrgi som dmonstrrsinkludrrbrnslclltknologiog nrgi fra biomass,husdyrgjødsloglignnd. Hovdområdt knologiog dsign(biotknologi) Vd å ta i bruk omgivlsnorintrr Miljøsntrt om arv og miljø i økosystm.dn økologisk srvringni kafénbidrar til å opplysom utfordringr knyttt til gnmodifisringav plantr og dyr. 13

20 Illustrasjon5: Utvalg av idér fra studntrsarbid på kurs innn nrgi og miljø. Kurstvar t samarbid mllom LIPA Miljøprosjkt/ Bjørk Miljøsntrog Institutt for arkitktur og billdkunstvd U,vårsmstrt2010. Studntnfikk i oppgavå lagt forslagtil hvordandngamlskoln på Linsøyakunnutformsvdrhabiltringtil t miljøsntr 5.3 Skolns roll Grunnskolog vidrgåndskolhar n flls Lærplan (gnrlldl) som har t gt kapittl om Dt miljøbvisstmnnskt 7. Hr pksdt på at vårt lvstt og vår samfunnsform har dyp og trund virkningrfor miljøt. Dtt stillr igjnkravtil vitn og til bvisstøkologisk,tiskog politiskavgjørlsr hos nkltmnnskrog samfunn. Dt forutstts at skoln gir brd kunnskapom sammnhngni naturn og om samspilltmllom mnnskog natur. Undrvisningnmå motvirk oppsplittt læring og utvikl lvnshlhtligforstålsfor økosystmr og miljø. Dtt samsvarrgodt md BjørkMiljøsntr sitt holistiskgrunnsyn 5 (sundr ori, og avsnitt 6 ndnfor).dt r ogsåskolnsansvar å lggtil rtt for at utdanningstilbudtgir lvnmulight til å nå spsifikkkomptansmål.nmåt å hjlp lvn md å oppnåforstålsfor fagstofft, r å knytt tori opp i mot fnomnrllr hndlsri dn virklig vrdn. Hvor godt dn nklt skollykksmd dnn utfordringn avhngrav flr faktorr, driblant tilgang på rssursr(for ksmplplass,tid llr økonomi), lærrnskunnskapog rfaring, og lvns ngasjmnt. 5.4 Sntrts tilbud Miljøspørsmålbrørrvårliv innn stadigflr områdr,og t viktig fortrinn for BjørkMiljøsntrliggri å kunn skrddrsyt program for nstn thvrt bhov hvor miljø kan inngå som tma. Miljøsntrts frmgangsmåtbasrrsgpå dlaktight;sntrtog omgivlsnbruksaktivt og krativt som vrktøy i læringn.dnntilnærmingnlggrtil rtt for at slvfagsomtradisjonltsspå somrnt tortisk(for ksmplmatmatikk,samfunnsfagog gografi)llr fysisk(for ksmplkroppsøving)kan få t utbytt fra sntrtsrssursr.vd å spissmiljøntrtsprodukt ovrfor hvr nklt bsøksgruppkan skoln til nhvr tid oppnå rsultatr for lvnpå spsifi k områdr dr dtt r nødvndig.hvisungdommn trngr størr forstålsinnn for ksmplfornybar nrgi, miljøtnkingi hvrdagn,kost og hlsllr andrspsillområdr,kan dt lggsspsillvkt på dtt undr bsøkt.dnntilpasningsdyktightn møtt positiv rsponsundr båd spørrundrsøklsn og intrvju md lærr og komptansprsonr innnforutdanningssktorn 14,16. 14

21 5.5 Fra tori til praksis Vd sntrt vil lvnkunn studrmiljøsmartproduktr i drift llr bruk. Formåltr å vis hvordan ulik torir virkr i praksis,og gjør disslttr å forstå. Dtt r sntralmål båd i grunnskol og i vidrgåndskol, spsilt i lærplanni naturfag 11. Spørrundrsøklsnavdkt stor intrssfor nttopp dt konkrt aspkttvd miljøsntrtstilbud, bådhos lvr og lærr 16. Somtidligr nvnt kan dtt inkludrnrgiproduksjonfra vind og sol, somforsynrmiljøsntrtmd strøm og varmt vann, llr avfallshåndtringgjnnomkompostring,sortring, gjnvinningog gjnbruk.samtligdlr av sntrt inngår som potnsill vrktøy i læringsprosssn,og kan på dnn måtn vær gjnstand for oppgavløsningllr annnskolrlvantaktivitt (for ksmplmatmatiskbrgningav strømproduksjon fra solcllr, analysav værdata md mr). Vd sntrt vil man også kunn s fysisk oppbyggingav vggsksjonrllr bygningsdlr,som illustrrr bruk av aktull matrialr og produktr i samvirkmd hvrandr. 5.6 n hlhtlig tilnærming Bjørk Miljøsntr basrrsin drift på n holistisk tilnærming 5. I dtt grunnsyntgår holdningsskapnd arbid og ny tknologi hånd i hånd i utviklingn av t miljøvnnlig samfunn. Vd å dmonstrr ulik løsningr,idér og produktr som inngår i n bærkraftig utvikling, på t og sammstd, prsntrst tvrrfagligog hlhtligkonspt.hnsiktnr å vis hvordanmiljø fungrrsomt sammnsattsystmmd båd mnnskligog ikk-mnnskligfaktorr. Vd at ulik handlingr,holdningr,produktr og idér sttsi sammnhngmd hvrandroppnåsn størrpdagogiskffkt. 5.7 Fysisk aktivitt, hls og miljø Fysiskaktivitt har npositivffkt bådfor fysiskog psykiskhls,for læringsmiljøog læringsutbytt 12 Friluftsaktivittn tilførr sntrt n dimnsjon som appllrr til mang lvrs fritidsintrssr, og lystn til å prøvno nytt. Gjnnomå gi dm n artig opplvlsmd mstringsfølls,spnninginnnfor trygg rammr og lagarbidfrmms t positivt og ngasjrt forhold til naturn. lvnsoppfatning av miljø somt rlvanttma somhar innvirkningpå drsdagligliv, bringstilbaktil skolbnkn. I Lærplannfor Kroppsøvingstår om formål md fagt: Kroppsøvingsom allmnndannandfag skal mdvrktil at mnnsktsansar,opplvr,lærr og skaprmd kroppn.sntralt i fagt står rørsllik, allsidig idrtt, dans og friluftsliv, dr lvanut frå ign førstnadrskal kunn opplvmistring og mistringsgld( )Dt skal og vr md og gj lvan naturopplvingarog innsikt i å nytt naturn til idrtt og friluftsliv på in naturvnnlgmåt. 11 Dt r md andrord godt samsvarmllom tilbudt Bjørk Miljøsntr lggr til rtt for, og målsttingni for ksmplkroppsøvingsfagt. God opplvingari kroppsøvingkanvrmdog lggjgrunnlagtfor in fysiskaktiv og hlsfrmjandlivsstilhosdi ung 11. Md tilbudt innn økologisk og sunn kafémat plassrs miljøvnnlig matproduksjon og kosthold i sammnhngmd miljøtmatikknsom hlht, vd at dn rlatrstil sntrtsandr satsningsområdr. lvni vidrgåndskolpå programområdnhls- og sosialfagog rstaurant og matfag vil kunn ha spsiltutbytt av å opplvsntrtsfokuspå miljøvnnligog kortrist mat, bådstt i t folkhls-og t miljøprspktiv.mn områdt har absolutt rlvans ogsåfor lvr fra båd barn- og ungdomstrinni grunnskoln og for lvr vd andr programområdr i vidrgåndskol, båd ut fra lærplan i kroppsøving,naturfagoghimkunnskap

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog O A Å rspla n.. fo r 4 1 0 2 Aursmon Barnhag Rugdvin 8 1930 Aurskog kontor: 67 20 59 20 Faks: 67 20 59 77 rvgjng: 67 20 59 23 Askladdn: 67 20 59 21 Bukkn Brus: 67 20 59 22 Vslfrikk: 67 20 59 24 Vl ko m

Detaljer

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom.

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Shonglap Kavlifondts jubilumsprosjkt Rapport mars 2013 Shonglap r n ttårig utdanning for jntr mllom 11 og 19 år som har gått glipp av skoln på grunn av fattigdom. Målt r å gjør jntn stolt og slvstndig,

Detaljer

Den som har øre, han høre..

Den som har øre, han høre.. Dn som har ør, han hør.. Brvn til d syv kirkn i Johanns Åpnbaring Prosss Manual Introduksjon og vildning Utviklt av Andrs Michal Hansn Ovrsatt fra nglsk og tilrttlagt av Vgard Tnnbø 1. Innldning Dtt r

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S.Vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS vildigsstr.o parordnn facbook.com/vildigsstr 03 Ihold Ihold Ildig... sid 04 Asvarlig for N.K.S. vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS...sid 06

Detaljer

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold.

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold. «Elgnytt» - informasjonsblad til prsonr som r intrssrt i lg og hjort i Oslo, Akrshus og Østfold. Utmarksavdlingn vil lansr t nklt tidsskrift for lgvald, lglag, utmarkslag, grunnir og prsonr som r intrssrt

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Møtinnkalling Utvalg: Møtstd: Kommunstyrt Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Indrøy Rådhus, møtrom: 1. tg. Skarnsundt Evntult forfall må mlds snarst på tlf. 74124210. Vararprsntantr møtr ttr nærmr bskjd.

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100)

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100) Han Holmngn Mrvrdiavgift i rilivbdriftr (Arbidnotat 2000:100) Forord Dagn mrvrdiavgiftytm har kitrt idn 1. januar 1970. I hl dnn tidn har ovrnatting og tranport vært holdt utnfor lovn rammr. Hvorvidt di

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF Olj- og nrgidpartmntt Vurdring av forslag til utvidls av fortakskapital og lån- og garantirammr for Statkraft SF Vurdringn r bygd på slskapts søknad om utvidls av gnkapital og lån- og garantirammr og offntlig

Detaljer

Utdanning i Åsane I N F OAV I S O M V I D E REGÅENDE UTDANNING I ÅSANE. side 11-13. side 7-9. side 3-5. side 15-17

Utdanning i Åsane I N F OAV I S O M V I D E REGÅENDE UTDANNING I ÅSANE. side 11-13. side 7-9. side 3-5. side 15-17 Utdanning i Åsan I N F OAV I S O M V I D E REGÅENDE UTDANNING I ÅSANE Trtns vidrgånd skol sid 3-5 Åsan vidrgånd skol sid 7-9 Trtns vidrgånd skol Åsan vidrgånd skol Lønborg vidrgånd skol Lønborg vidrgånd

Detaljer

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi Mulightr og løsningr i norsk innovasjonsmiljø: Hvordan møt dn dmografisk utviklingn md ny tknologi Pr Hasvold Administrativ ldr Tromsø Tlmdicin Laboratory SFI P H a s v o d A d m n s a v d T o m s ø T

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank ACT P rtaln Sommrutgav 2014 Foto: Tin Mdibank ACT Gruppn l Etablrt 1990! r m m o s d o g kr dg n ACT øns. ACT Gruppn til std i hl Skandinavia ACT Gruppn srvr markdt i Norg, Svrig og Danmark. Vår komtans

Detaljer

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata Produktspsifikasjon: J100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon dsmbr 2013 Norsk Polarinstitutt Sid 1 1 Innldning, historikk og ndringslogg... 3 1.1 Historikk og status... 3 2 Ovrsikt ovr produktspsifikasjonn...

Detaljer

Sak Mål 2013 Kommentar

Sak Mål 2013 Kommentar Matris for trtialvis rapportring til Hls Vst RHF på utvalt mål i styringsdokumntt 2013 Rfrans 3.2.1 Tilgjnglghit og brukarorintring Sak Mål 2013 Kommntar Gjnnomsnittlg vnttid i spsialisthlstnsta r undr

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell HOVEDKONTORET S list ovr mottakr Drs rf.: Vår rf.: 2014/2096-4 Arkiv nr.: 413.1 Saksbhandlr: Elisabth Voldsund Andrassn Dato: 19.12.2014 Høring - rgional vannforvaltningsplan md tilhørnd tiltaksprogram

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

Høstfestival. Bergen kino. KulTur

Høstfestival. Bergen kino. KulTur Nr. 8 Sptmbr 2015 20. årgang Høstfstival Brgn kino KulTur In o nh ld Kjær lsr! ino k n Brg Proffn Da r dt om ikk lng dukt for båd Danskampn i oktobr og Høstfstival i novmbr, og i dnn utgavn kan du ls mr

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1462. Kommunestyret 12.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1462. Kommunestyret 12.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbhandlr: Kristin Tvit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1462 Sign: Dato: Utvalg: Kommunstyrt 12.05.2015 REFERATLISTA KOMMUNESTYRET 12.05.2015 1. Ovrsndlssforslag fra kommunstyrt 24.03. Saksprotokoll

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 32000 kr Høstn 2014 God og lttsolgt! Vi tjnt 25000,- Ls mr! En nkl måt å tjn

Detaljer

Plan og journal over informasjons og høringstiltak. for vannregion Vannregion Nordland. Gjelder for Vannområde Ranfjorden

Plan og journal over informasjons og høringstiltak. for vannregion Vannregion Nordland. Gjelder for Vannområde Ranfjorden Plan og journal ovr informasjons og høringstiltak for vannrgion Vannrgion Nordland Gjldr for Vannområd Ranfjordn Dnn journaln gir n ovrsikt ovr prosssn for offntlig høring, informasjon og dltakls som r

Detaljer

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV "'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE.

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV 'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE. Fag: nnskf maskin intraksjn Fagnr: LV "'i3a Faglig vildr: Annari Trvatn Grupp(r): 3AA 3AB 3A3AD3A Dat: 200401 ks amnstid fra til: 900 1200 ksamnsppgavn bstår av Antall sidr: inkl frsid 9 Antall ppgavr:

Detaljer

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser Vdlgg 1 sid 1 av 5 Hådbok Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vrsjo mars 2005 rstattr vrsjo juli 1997 Omfag Jord ka bstå av t miralsk matrial, orgaisk matrial llr bladig av diss.

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet Nr. 4 April 2013 18. årgang Kino KulTur Nattvandring Akvarit In o nh ld sn l t y ø Kino md h Risbrv Kjær lsr! ing Pitch Prfct Hr r aprilutgavn av Infopostn! Dt r my å gjør i april! KulTur, kino og konsrt

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no

GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no p p u k s m Jubilu r r ø j l i m t l k n I! k o n t d o g t s b t kun d GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no C F C F C F PW-C10 I1306A M PW-C23 I1307A M Pluss PW-C10 r n kompakt og mobil høytrykksvaskr. Lvrs

Detaljer

2016 Opplev Europa med buss

2016 Opplev Europa med buss 1 0 2 a p o r u E v l Oppmd buss Fri md buss r n Kjær kundr s l v l p p O Turistbussn Ålsund vil md stor gld ønsk all risglad i Ålsund og omgn vlkommn til n ny turssong. Vi kan prsntr t førstklasss turprogram

Detaljer

Klart vi skal debattere om skum!!

Klart vi skal debattere om skum!! Klart vi skal dbattr om skum Mn basrt på fakta og ikk fantasi. Danil Apland, daglig ldr/vd Nordic Fir & Rscu Srvic, AS Bo Andrsson og Ptr Brgh har fått boltr sg fritt i Swdish Firfightr Magasin ovr hl

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema Spsifikasjon 122-13 Vdlgg 3 Rapportskjma Dok. ansvarlig: Jan-Erik Dlbck Dok. godkjnnr: Asgir Mjlv Gyldig fra: 2013-01-22 Distribusjon: Åpn Sid 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Gnrlt... 1 2 Tittlflt...

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier...

Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier... BEREDSKAPSPLAN Arkitktur- og dsignhøgskoln i Oslo Dl 1 GENERELT... 2 1.1 Om plann... 2 1.2 Hva r brdskap?... 2 1.3 Organisring av brdskapn vd AHO... 2 1.4 Kriscnarir... 3 Dl 2 ORGANISERING OG INSTRUKSER...

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Høstn 2014 Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 67500 kr God og lttsolgt! Vi tjnt 20000,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Denne rapporten er erstattet av en nyere versjon. FFI-rapport 2006/02989

Denne rapporten er erstattet av en nyere versjon. FFI-rapport 2006/02989 FFI RAPPORT RISIKOVURDERING AV FORSVARETS BRUK AV HVITT FOSFOR I TROMS md tillggsnotat FFI/NOTAT-2006/00512: Analystknisk problmr vd bstmmls av konsntrasjonn til hvitt fosfor i vann STRØMSENG Arnljot Enrid,

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 1 / 12 MR01 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Bskrivls sist rvidrt: År: 2007. Månd: 08. Dag: 28. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Hnsikt Formålt

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Miljøvernavdelingen Statens Hus 7468 Trondheim Tlf. 73 19 90 00 Telefaks 73 19 91 01. Rapport. Nr.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Miljøvernavdelingen Statens Hus 7468 Trondheim Tlf. 73 19 90 00 Telefaks 73 19 91 01. Rapport. Nr. Fylksmannn i Sør-Trøndlag Miljøvrnavdlingn Statns Hus 7468 Trondhim Tlf. 73 19 90 00 Tlfaks 73 19 91 01 Rapport Nr. 4-2009 Tittl: Forvaltningsplan for Lira og Lauglolia naturrsrvatr 2010-2020 Forfattr/saksbhandlr:

Detaljer

Sommerkampanje. e v. e s. Vi n n. m 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t GOD SOMMER! b u de ne S e k am p a n je t il på de ne s te s ide

Sommerkampanje. e v. e s. Vi n n. m 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t GOD SOMMER! b u de ne S e k am p a n je t il på de ne s te s ide Sommrkampanj 2011 d io r p j n a p m Ka 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t b u d n S k am p a n j t il n... på d n s t s id t t l p m o k n Vi n n s s a k y ø t k r v,vrdi kr. 3.475 All kundr som handlr

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

Byen vår. Kino. KulTur

Byen vår. Kino. KulTur Nr. 10 Nvmbr 2013 18. årgang Byn vår Kin KulTur In nh ld KulTur Hrdamust Kin md Kjær lsr! Du finnr gså infrmasjn m n rkk andr arrangmnt dnn måndn. Vi vil spsilt minn m høstknsrtn i Fana kulturhus. Dr blir

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: Arnt Fagrli Arnt Fagrli Svnningdal, 8680 TROFORS Tlf: 94814000 Faks: 75182436 E-post: arntfagrli@arntsvrdnno VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Adrss Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL

Detaljer

åpningstider 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanelbollefrokost skattejakt pallesalg 12. - 16. mars

åpningstider 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanelbollefrokost skattejakt pallesalg 12. - 16. mars åpningstidr 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanlbollfrokost skattjakt psalg 12. - 16. mars amfi orkangr Følg Prisfstn på facbook www.facbook.com/amfiorkangr Kanlbollfrokost Tirsdag 12. mars PROGRAM

Detaljer

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3.

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3. Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Pålydnd Gjnværnd løptid (år) Kupong Kurs 1 1 1 16,75 1 1 11,7 1 8 111,1 1 4 6 15,8 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 11 = 16.75 R. 1 + 11 = 11.7 =.975 R = ln.975 R =. R =.,

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag EKSAMEN Løningforlag 8. juni Emnkod: ITD5 Dao: 6. mai Emn: Mamaikk Ekamnid:.. Hjlpmidlr: - To A-ark md valgfri innhold på bgg idr. - Formlhf. Faglærr: Chriian F Hid Kalkulaor r ikk illa. Ekamnoppgavn:

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG Christiania Spigrvrk AS, Postboks 4397 Nydaln, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG www.spigrvrkt.no www.gunnbofastning.com Bygningsbslag fra Christiania Spigrvrk AS Dimnsjonringsundrlag Bygningsbslag r produsrt av

Detaljer

VT 261 www.whirlpool.com

VT 261 www.whirlpool.com VT 261.hirlpool.com NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typplatn korrspondrr md spnningn dr du bor. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIK- ROBØLGEOVNENS luftinntak som r plassrt

Detaljer

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker Askr 17.03.12 Kaar Grahim: Askrs roll i d rgioal utviklig. Koskvsr for bfolkig og boligmarkd i Askr Kaar Grahim Vidrgåd (KG) NTH bygigsigiør md økoomi for kraftkommur som ksamsoppgav Aspla 1970 md kommual

Detaljer

JT 366 www.whirlpool.com

JT 366 www.whirlpool.com JT 366.hirlpool.com NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt ditt hjmm. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE for mikrobølgovnns luftinntak som

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

Next Generation Plattformen Quick guide

Next Generation Plattformen Quick guide Nxt Gnrtion Plttformn Quik gui Dnn kortftt guin hr litt stt smmn for å hjlp g å rskt li kjnt m mngfolig funskjonn og vrktøy som r tilgjnglig på Nxt Gnrtion Plttformn. Finn frm til prouktr å hnl og mrksnyhtr,

Detaljer

Nytt Dobbeltspor Oslo Ski

Nytt Dobbeltspor Oslo Ski Nytt Dobbltspor Oslo Sk Fagrapport støy 01B Rttls a tkstfl 25.04.2013 Adsul IVr HJ 00B Først utga; for rgulrngsplan 17.04.2013 AdSul IVr HJ Rsjon Rsjonn gjldr Dato Utarb. a Kontr. a Godkj. a ttl: Antall

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen Si 1 av 6 Tilkobling Winows-instruksjonr or n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når u installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og okumntasjon, må u bruk Vivisr or skrivrinstallasjon.

Detaljer

Påskestemningen. Frokosten. Din lokale gartner. Plukk & den gode. er servert! Gjør deg klar for våren se side 6. finner du hos Bogrønt TILBULD!

Påskestemningen. Frokosten. Din lokale gartner. Plukk & den gode. er servert! Gjør deg klar for våren se side 6. finner du hos Bogrønt TILBULD! Påskstmningn dn god finnr du hos Bogrønt Plukk & Mix lj, TILBUD! Påskli Tt à Tt/ Prlblomst, mon Muscari/An Frokostn r o f 5 s sid 3, 5 7 strt Småblom Stmorrgr 19,- i rn fa 10 pk nd rtt pr ku Max 4 b r srvrt!

Detaljer

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11 magasin t organ for trafikk-, yrks- og fritidsskadd nr. 5-10. årgang 2011 Ann Brivik i ny rapport: - Barnfamilir følr at støttapparatt sviktr sid 4-6 Stinn brakk på LTNs advokatkurs s. 8-11 Tar doktorgrad

Detaljer

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Fakor -n ksamnsavis ugi av Paro ksamn vårn 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analys Bsvarls nr 1: OBS!! D r n ksamnsbvarls, og ikk n fasi. Bsvarlsn r un ndringr d sudnn har lvr inn. Bsvarlsn har

Detaljer

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon.

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon. KJØPSINFORMASJON KJØPSINFORMASJON SECRET GARDEN BYGGETRINN 2 KJØITA 41-51 (BROBYGGET) MEGLER: Sørmglrn AS, org.nr.: 944 121 331 v/rolf R. Elison (Ansvarlig mglr) P.B. 377, 4664 Kriiansand Dag Thomassn

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 460 Sid 1 av 11 SDB-Nr. : 434271 V001.6 barbidt dn: 13.01.2014 Trykkdato: 01.09.2014 1.1 Produktidntifikator LOCTITE 460 Kapittl 1: Btgnls på stoff hhv.

Detaljer

Røde Kors Hjelpekorps

Røde Kors Hjelpekorps Rgion Sø - Sommkusn 2013 Hov - Andal, 08. - 12. mai(himmlfatshlgn) Sjødning Kvnd lnd ls d R O l S s g L øknin s t (Et k B) a m Ba Idttsskadkus Vlkommn! Aust-Agd Rød kos sin pinsli ha lang tadisjon, mn

Detaljer

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1280000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 : Stian@aindomno Bugøyfjord garasj Kort sagt - Garasj ogsandlagr - Ca 65 km fra Kirkns - Romslig tomt på ca 10 mål - God liinntktr

Detaljer

AVISEN. Jernia Idrettskole. * Friidrett * Ski * Golf. * Fotball * Håndball * Bordtennis UTGAVE NR. 2 2012 - SOMMERBLADET. Side 10-11.

AVISEN. Jernia Idrettskole. * Friidrett * Ski * Golf. * Fotball * Håndball * Bordtennis UTGAVE NR. 2 2012 - SOMMERBLADET. Side 10-11. UTGAVE NR. 2 2012 - SOMMERBLADET AVISEN Jrnia Idrttskol Sid 10-11 Vil ha flr kunstgrssbanr Sid 12-13 Fortjnstmrkt Sid 11 Hafslund Drømmtrff Sid 8 * Fotball * Håndball * Bordtnnis * Friidrtt * Ski * Golf

Detaljer

LSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TORSDAG 14. AUGUST 1995. Subjektdomenen bestar av mennesker, fysiske entiteter, ideer, mal, aktrer og aktiviteter

LSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TORSDAG 14. AUGUST 1995. Subjektdomenen bestar av mennesker, fysiske entiteter, ideer, mal, aktrer og aktiviteter c UIVERSITETET I TRODHEIM ORGES TEKISKE HGSKOLE Institutt for datatknikk og tlmatikk sid av 5 Faglig kontakt undr ksamn: avn: Baak Amin Farshchian Tlf.: 9 4427 LSIGSFORSLAG TIL EKSAME I FAG 4560 SYSTEMERIG

Detaljer

Evaluering av NGU-dagen

Evaluering av NGU-dagen .. :: QustBk xport - Evlurin v NGU-n Evlurin v NGU-n Pulis rom.. to.. rsponss ( uniqu). Forrn på NGU-n vr li rlvnt 9 9,9 %, %,8 %,8 %, %, % Avr,9,,. Tmn or rupprit vr o, % %, % 8, %, %, %, % Avr, 9,8,

Detaljer

Intervjuet. Bergen kino. Svømmetilbud

Intervjuet. Bergen kino. Svømmetilbud Nr. 2 Fbruar 2016 21. årgag Itrvjut Brg kio Svømmtilbud I o h ld Kjær lsr! Vil du vær md å das? Ellr dra på diskotk? Ellr kaskj du vil svømm? io k Brg Daskamp Faa og Ytrbygda Dt r litt av hvrt å dlta på,

Detaljer

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER LESES NØYE OG OPPBEVARES FOR FREMTIDIG REFERANSE IKKE VARM OPP ELLER BRUK BRANNFAR- EGG LIGE MATERIALER i llr nær ovnn. IKKE BRUK MIKROBØLGE- Dampn kan forårsak brann llr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Riving av eksisterende bolighus / oppføring av enebolig på 1 plan- GB 74/30 - Toftelandsveien 170

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Riving av eksisterende bolighus / oppføring av enebolig på 1 plan- GB 74/30 - Toftelandsveien 170 øg kommu rkiv 74/3 aksmapp 4/3744-337/5 aksbhadlr Øysti ørs Dato..5 aksframlgg økad om dispsasjo - ivig av ksistrd bolighus / oppførig av bolig på pla- 74/3 - oftladsvi 7 Utv.saksr Utvalg øtdato /5 Pla-

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNINGSKAPITTEL... 3 2 EMPIRISKE OG TEORETISKE VARIABILITETSFUNN... 9 3 TEORIBAKGRUNN... 19 4 DEN TEORETISKE MODELLEN...

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNINGSKAPITTEL... 3 2 EMPIRISKE OG TEORETISKE VARIABILITETSFUNN... 9 3 TEORIBAKGRUNN... 19 4 DEN TEORETISKE MODELLEN... INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNINGSKAPITTEL... 3 EMPIRISKE OG TEORETISKE VARIABILITETSFUNN... 9. EN HISTORISK OVERSIKT: VALUTAKURSVARIABILITET OG ULIKE REGIMER... 9. HVORFOR ER VARIABILITETEN ULIK UNDER FORSKJELLIGE

Detaljer

Tidstypiske bygninger og bygningsdetaljer i Norge

Tidstypiske bygninger og bygningsdetaljer i Norge DEN SIST DTALjn DEKOR REKKVERK & Stolpr, DEKOR, Imprgnrt Tistypisk ygningr og ygningstaljr i Norg M Olavsrosa og portaln til Storgarn Bjørnsta på Maihaugn ønskr vi vlkommn til Söra sin Dkorkatalog. 1800

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1)

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i n ktull rurikkn. 1. TA VARE PÅ DEG SELV: f g h i j k l m n o p q r s t u Er u i stn til å: - komm g

Detaljer

Korrosjon. Innledning. Korrosjonens kjemi. HIN Allmenn Maskin RA 09.01.03 Side 1 av 10

Korrosjon. Innledning. Korrosjonens kjemi. HIN Allmenn Maskin RA 09.01.03 Side 1 av 10 Sid 1 av 10 Korrosjon Innldning Rnt språklig btyr korrosjon å gnag bort. Gnrlt bruks ordt om uønskd raksjonr mllom matrialr og drs bruksmiljø. I dn vitnskaplig dfinisjonn bruks ordt korrosjon om all matrialr,

Detaljer