RAPPORT LEGEVAKT I INNHERRED SAMKOMMUNE. 1. Bakgrunn. 2. Prosjektet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT LEGEVAKT I INNHERRED SAMKOMMUNE. 1. Bakgrunn. 2. Prosjektet"

Transkript

1 RAPPORT LEGEVAKT I INNHERRED SAMKOMMUNE 1. Bakgrunn Arbeidet med å utrede interkommunal legevaktordning for Frosta, Levanger og Verdal startet i Arbeidet ble prosjektorganisert og prosjektet ble innvilget kr fra staten til utredningsarbeidet. Mens utredningsarbeidet pågikk ble det inntatt i avtalen med Den Norske Lægeforening, en bestemmelse om fast timebetaling for legevaktslegene på natt. Etter flere politiske behandlinger i kommunene, endte prosjektet med å bli lagt på is våren 2001 av økonomiske grunner. Mens staten gjennom folketrygden sparer på avtalen og legene tjener vesentlig bedre, er kommunene den økonomiske taperen. Det er tatt ulike initiativ for å gi kommunene bedre økonomiske vilkår ved å opprette interkommunale ordninger uten at dette har ført til endringer foreløpig. Rådmannsgruppen i samkommunen besluttet i RG-møte å revitalisere legevaktprosjektet som et delprosjekt innenfor Innherred samkommune. 2. Prosjektet 2.1 Prosjektgruppe Følgende er oppnevnt som delprosjektgruppe: Harald Myrvang (delprosjektleder), Tore Fjerdingen og Odd Harald Bjørnøy. Kommunelege Arne Bye deltok noe i grunnlagsarbeidet for prosjektet. For øvrig gjelder de etablerte styringsorganer for Innherred samkommune. 2.2 Mandat Videreføring av tidligere gitt mandat med planlagt oppstart Det forutsettes at tiltaket kostnadsberegnes og innarbeides i de respektive budsjett Forslag om avtale- og ansvarsmessige forhold fremmes innen I den opprinnelige søknaden av til sosial- og helsedepartementet ble det lagt opp til en utredning av felles vaktordning hverdager 2200/2300 til 0700/0800/0900 og i helgene eller andre tidspunkt, mens ettermiddagsvaktene tas lokalt i hver enkelt kommune. I den tidligere utredningsperioden ble imidlertid også legevakt på ettermiddag vurdert. Prosjektgruppa har valgt å videreføre vurderingen av ettermiddagsvakter i tillegg. Som vaktsted skulle Levanger, enten knyttet til sykehuset eller i egne lokaler, vurderes.

2 Videre skulle aktiv/passiv vakt for leger og bakvaktsordninger vurderes. Samarbeid med AMK-sentralen skulle også vurderes. Andre deler av mandatet fra 1999 synes det mindre aktuelt å gå inn på i denne omgang. 2.3 Målsetting I den opprinnelige søknaden var det satt opp følgende målsetting: Øke stabiliteten og kvaliteten i legevakttjenesten Redusere vaktbelastningen for primærlegene i de kommunene som deltar Fremme en effektiv og rasjonell bruk av de ressurser som brukes i denne tjenesten: vaktberedskapen, ambulansetjenesten, hjemmesykepleietjenesten, lokale institusjoner/sykehjem, kommunikasjonssystemene m.v. Bidra til økt stabilisering og rekruttering i/til almennlegestillingene i området. Prosjektgruppen ser ingen grunn til endring av målsettingene. 2.4 Prosjektplan Prosjektplan som grunnlag for arbeidet, er oversendt samkommunesekretariatet. Det ble forutsatt brukt 56 arbeidstimer med prosjektet fram til Delprosjektet har ikke hatt sekretær. Det er satt opp følgende kritiske suksessfaktorer / tiltak for delprosjektet: 1. Samkommuneprosjektet blir realisert Søknad sendt kommunal- og reg.dep. 2. Gjennomføring innen økonomisk forsvarlige Utrede alternativer, både om døgnlengden rammer for alle kommunene. av tiltaket og fordeling av utgifter mellom kommunene. Forhandle med Helseforetak Nord.-Tr. og legeforeningen. 3. Akseptable lokaler med kvalifisert bemanning Forhandle med Helseforetak Nord-Tr. skaffes. om plass ved Sykehuset, Levanger. 4. Faglig forsvarlig tilbud Drøfte med repr. for legene og sykehuset 5. Aksept hos innbyggerne for omlegging av Utrede opplegg for informasjon til legevakttjenesten. Publikum. Drøftes med legene. 6. Behov for sekretærhjelp dekkes. Tas opp med samkommuneprosjektet. Videre ble det lagt en milepelsplan for delprosjektet fram til Arbeidet i prosjektgruppa. Prosjektgruppa har hatt i alt 4 møter. Gruppa oversendte foreløpig rapport til samkommunesekretariatet. Prosjektansvarlig ba i brev av prosjektgruppa om avklaringer og presiseringer på nærmere angitte punkter i den foreløpige rapporten. Ny frist ble satt til I denne rapporten mener prosjektgruppa å ha fått med nødvendige avklaringer og presiseringer så langt dette er mulig. 3. Dagens legevaktordninger 3.1 Frosta Frosta har en lege på vakt fra Det er ikke hjelpepersonell tilstede. Det er stor vaktbelastning på den enkelte lege. Det er få klager fra befolkningen på tjenesten. 2 av 13

3 3.2 Levanger Levanger kommune har med virkning fra inngått avtale med Helse Nord-Trøndelag HF om legevakt i tiden kl på hverdager og hele døgnet lørdag, søndag, helligdager og høytidsdager. Levanger kommune stiller med leger og betaler helseforetaket for hjelpepersonell, kontorleie, bruk av kontorutstyr og medisinsk utstyr, laboratorie- og røntgentjenester og forbruksmateriell. De har en egen avtale om datasupport. Det er faste møter mellom kommunen og sykehuset om praktiseringen. 3.3 Verdal Verdal kommune har samme type legevakt som Frosta, med en lege på vakt uten hjelpepersonell fra kl De fleste legene er misfornøyd med ordningen på grunn av behov for hjelpepersonell og av sikkerhetsmessige grunner. Befolkningen synes å være rimelig fornøyd med legevakttjenesten. 3.4 Legevaktsentral (telefon) Alle de tre kommunene har felles legevaktsentral lokalisert til AMK ved Sykehuset, Levanger. Det er opprettet en avtale med helseforetaket med årlig leie for denne tjenesten. Tjenesten fungerer godt. 4. Behov for legevakttjeneste i samkommunen. 4.1 Fordeler Bedre faglig standard, spesielt på ettermiddagstid (flere leger sammen) Tilgang på hjelpepersonell for alle kommunene Enklere tilgang på laboratorie- og røntgentjenester (ved lokalisering på sykehuset) Nærmere kobling mot legevaktsentralen (ved lokalisering på sykehuset) Lettere å rekruttere legevaktsleger Sikkerheten bedre ivaretatt Legevakten blir i mindre grad brukt som erstatning for timebestilling (erfaringer fra andre prosjekt) 4.2 Ulemper Lengre reiseavstander for deler av befolkningen Lengre reiseavstander ved eventuell utrykning fra legevakten En kostbarere ordning hele samkommunen sett under ett. 4.3 Alternative tidsperioder Prosjektgruppa har konsentrert seg om tre aktuelle tidsperioder: kl på hverdager, samt hele lørdag, søndag, høytidsdager og helligdager. kl på hverdager, samt hele lørdag, søndag, høytidsdager og helligdager. Bare natt alle dager. Daglegevakt kl , er det også et kommunalt ansvar å organisere. Dette er gjort noe forskjellig i de 3 kommunene. Ordningene synes å fungere tilfredsstillende i den enkelte kommune. En daglegevakt i samkommuneregi vil være vesentlig fordyrende og føre til lange reiseavstander for mange pasienter uten at den faglige kvaliteten på tjenesten kan forventes bedret. Dette er derfor ikke vurdert. 4.4 Vurdering 3 av 13

4 Prosjektgruppa er av den klare oppfatning at fordelene med en legevaktordning i samkommunen, med unntak av legevakt på dag, er langt større enn ulempene. En faglig god tjeneste for de som virkelig trenger øyeblikkelig hjelp bør veie tyngre enn at reiseavstandene for noen vil bli noe lengre. Eventuell økningen i utgiftene for noen av kommunene må imidlertid tillegges vekt. Det må her tas i betraktning at både Frosta og Verdal innen kort tid vil måtte vurdere en bedre legevaktsordning med tilgang til hjelpepersonell, bl.a. for å sikre tilgangen på fastleger. Dessuten må det forventes at de fleste legene vil etter hvert legge større vekt på å få en rimelig legevaktsbelastning. Sikkerheten for legene vil være langt bedre når legevakten omfatter flere personer. Når det gjelder vakttidsrom, anbefaler prosjektgruppa sterkt en legevaktsordning i tidsrommet kl mandag til fredag og hele døgnet lørdag, søndag, helligdager og høgtidsdager. Erfaringene fra Levanger kommune så langt viser i alle fall at Levanger er best tjent med en slik ordning. Det kan imidlertid være delte oppfatninger både blant leger og i befolkningen i de andre kommunene. Dersom en velger å dele legevaktstidsrommene vil en imidlertid være avhengig at flere legevaktssteder, i alle fall i Verdal og Frosta. Det er lite sannsynlig at Levanger ønsker å endre tidsrom og sted for sin legevakt. En delt ordning vil være forvirrende for innbyggerne og dessuten være fordyrende og øke vaktbelastningen på legene. Prosjektgruppa har i den økonomiske beregningen tatt med 3 tidsalternativ. 5. Lokalisering Mandatet må tolkes slik at legevakttjenesten skal lokaliseres til Levanger. Dette er også helt naturlig på grunn av reiseavstandene. Levanger kommune har allerede inngått avtale med Helse Nord-Trøndelag HF om lokalisering til Sykehuset, Levanger. Sykehuset har helt siden prosessen startet i 1999 vist stor velvilje til å huse en felles legevakt. Legevaktsentral(telefon) for alle 3 kommunene er allerede knyttet til AMK ved sykehuset ved egen avtale. På dette grunnlag har prosjektgruppa hatt et møte med ass. adm. dir. Ivar Haarstad, og rettet en skriftlig forespørsel til helseforetaket med anmodning om et overslag over kostnadene for samkommunen med en legevaktsordning med samme innhold som Levanger kommune har avtale om, men hvor de ulike tidsperioder er bedt vurdert. Både prosjektgruppa og helseforetaket synes å se det slik at begge parter vinner på en samlokalisering. (Svar er foreløpig ikke mottatt). Lokalisering til Sykehuset, Levanger er utvilsomt den beste faglige løsningen fordi det bl.a. er lett tilgang på røntgen- og laboratorietjenester. Lokaliseringen har også trolig en samfunnsøkonomisk effekt i tilfelle hvor legevaktkonsultasjon fører til sykehusinnleggelse og unødvendig bruk av legevakt i stedet for timebestilling hos fastlege, på grunn av reiseavstand for flere innbyggere. For innbyggerne tror gruppa at kvalitet på tjenestene betyr mer enn reiseavstand. Prosjektgruppa finner ikke grunn til å vurdere andre lokaliseringsalternativ uten at dette blir nødvendig av økonomiske grunner. 6. Legedekning 4 av 13

5 Prosjektgruppen har på grunnlag av tidligere utredning og forutsatt at gruppas forslag til åpningstid for legevakta, basert seg på følgende legebemanning mandag til fredag: kl leger. kl leger kl lege Lørdag, søndag, helligdager og høgtidsdager 3 leger i tidsrommet kl , ellers som ovenfor. Det er ikke beregnet bakvakt. Avstandene tilsier ikke behov for dette etter prosjektgruppas mening. Erfaringene og evaluering av ordningen vil vise om det er grunnlag for justering av legedekningen. Bl.a. kan det spesielt være aktuelt å vurdere legedekning på ettermiddag/kveld og eventuell bakvaktsordning på natt. 7. Tilslutning fra legene Etter avtalen med Den Norske Lægeforening er det kommunene som avgjør organiseringen av legevakttjenesten, herunder interkommunal legevakt. Det er imidlertid viktig at legene i forkant er godt informert og gir sin tilslutning til en slik nyorganisering av tjenesten. Under hele utredningsperioden fra 1999 har legene gjennom legeforeningene lokalt blitt informert om arbeidet og de har også uttalt seg. Siden revitaliseringen av prosjektet er legene blitt orientert gjennom almennlegeutvalgene og samarbeidsutvalgene som er opprettet som en følge av fastlegeordningen. Det vil være nødvendig med en høring fra de lokale legeforeningene på grunnlag av denne rapporten. Når samkommunen har tatt nødvendig beslutning bør det opprettes en lokal avtale felles med de lokale legeforeningene. 8. Økonomi 8.1 Investeringsutgifter Investeringsutgiftene anses som ubetydelige dersom legevakta lokaliseres til Sykehuset, Levanger. Det kan bli aktuelt å supplere noe medisinsk utstyr dersom det kommer anmodning fra sykehuset om dette. 8.2 Driftsutgifter De økonomiske beregninger er basert på at det inngås en avtale med Helse Nord-Trøndelag HF, men med alternative legevakttider. I brev til helseforetaket har prosjektgruppa bedt om et overslag som baserer seg på: Bruk av kontorlokaler Bruk av kontorutstyr Bruk av medisinsk utstyr Hjelpepersonell Tilgang på laboratorie- og røntgentjenester Forbruksmateriell Datasupport 5 av 13

6 Kommunene har fra før avtale om felles legevaktsentral(telefon) med helseforetaket. Prosjektgruppa ser det som en fordel at den avtalen inngår i en eventuell ny avtale med sykehuset. Levanger kommune har egen legevaktsavtale med helseforetaket for tidsrommet kl på hverdager, hele helg og hellig- og høgtidsdager til en kostnad på kr (2002) Dessuten har de en egen avtale om datasupport. Datasupport bør inngå i en felles avtale. Helse Nord-Trøndelag HF, v/ Kirurgisk klinikk har i brev av gitt et foreløpig kostnadsoverslag på det grunnlag som er nevnt ovenfor. Godtgjørelse til legene er basert på avtale SFS 2305 mellom KS og Den Norske Lægeforening med virkning fra På bakgrunn av innspill til prosjektgruppen fra prosjektansvarlig og rådmennene i samkommunen, fremmer prosjektgruppa forslag til driftsutgifter basert på at Innherred Samkommune er en egen juridisk enhet som kommune på linje med hver enkelt kommune i prosjektet. Det betyr at særavtalens 8 ikke kommer til anvendelse ved beregning av lønn/beredskapsgodtgjørelse til legevaktslegene. Godtgjørelsen er i sin helhet beregnet ut fra avtalens 7. (Alternativ beregning av legevaktslegenes inntekt, basert på bruk av særavtalens 8 på natt, går fram av prosjektgruppas foreløpige rapport av Imidlertid er det i den beregningen ved en inkurie i alternativet kl , ikke tatt med tillegg for arbeid ved legevaktsentral med ca. kr ). For beregning av beredskapsgodtgjørelse etter særavtalens 7.8 er det benyttet vaktklasse 3, det vil si aktivt arbeid i minutter pr. time. Dersom aktivt arbeid i gjennomsnitt overstiger dette, gis det ikke beredskapsgodtgjørelse (vaktklasse 4) Prosjektgruppa anbefaler at vaktklasse 3 benyttes som et gjennomsnitt for hele vaktperioden. Evaluering av ordningen vil vise om det er grunnlag for endring av vaktklasse. Dette må da vurderes opp mot antall legevaktsleger som er på vakt samtidig.. Tabell I BEREGNEDE LEGEVAKTSUTGIFTER I REGI AV SAMKOMMUNEN (2003-priser) kl * kl * kl Beredskapsgodtgjørelse (kl.3) - mandag fredag lørdag, søndag, helligd., høgtidsd tillegg for legevaktsentral ( 7.7) for sent varslet vakt (anslag)( 7.13) arbeidsgiveravgift (14,1%) Skyssgodtgjøring (anslag) Sum Utgifter til Helse Nord-Trøndelag HF ** Utgifter i alt * Medregnet lørdag, søndag, helligdager og høgtidsdager hele døgnet. **Medregnet hjelpepersonell, utstyr, datautstyr/support, forbruksmateriell, lokalleie, telefonutgifter, medikamenter, legevaktsentral (telefon) Alternativ 3 ikke beregnet. 6 av 13

7 Tabell II KOMMUNENES LEGEVAKTSUTGIFTER. (regnskap 2002). Kommune Legevakt Legevaktsentral I alt. Frosta Levanger Verdal kommune I alt Legevaktsutgiftene i Innherred Samkommune vil etter disse beregningene være ca. kr dyrere enn dagens ordninger ved det tidsmessig mest omfattende alternativet. I overslaget fra helseforetaket er utgiftene til hjelpepersonell i dette alternativet beregnet til ca. kr , et tilbud Frosta og Verdal ikke har i dag. Prosjektgruppa vil i denne sammenheng påpeke at beregningne er basert på foreløpig overslag fra helseforetaket og som vil være utgangspunkt for forhandlinger. Prosjektgruppa vil dessuten vise til utvilsomme fordeler som, bedre faglig standard, tilgang på hjelpepersonell, muligheter for bedre legerekruttering og større sikkerhet. Prosjektgruppas konklusjon er at fordelene ved felles legevakt i samkommunen oppveier ulempene ved økte utgifter. 8.3 Utgiftsfordeling mellom kommunene Sist interkommunal legevakt i FLV var til behandling i kommunene var det lagt opp til en utgiftsfordeling med 30% grunnkostnader likt fordelt mellom kommunene og 70% fordelt etter folketall. I Lina-prosjektet i Namdalen er fordelingen 50% grunnkostnader og 50% etter folketall. Utgiftsfordelingen ved felles legevaktsentral ved AMK, Sykehuset, Levanger er utelukkende basert på folketall. Delprosjektgruppa anser det ikke som sitt mandat å foreslå utgiftsfordeling og går ut fra at dette følger utgiftsfordelingen i andre samkommuneprosjekter. På dette grunnlag er det ikke mulig å si om den enkelte kommune tjener eller taper økonomisk på forslaget. 8.4 Administrasjonskostnader Det kan ikke forventes at helseforetaket tar på seg arbeidet med å administrere legevaktsordningen. Dette er et klart kommunalt ansvar. Det er imidlertid heller ikke særlig rasjonelt at dette gjøres av alle kommunene. Det foreslås at dette gjøres av en av kommunene etter avtale. Administrasjonsutgiftene anslås til kr og omfatter: - oppsetting av vaktlister - sekretærarbeid for samarbeidsutvalget - møter med Helse Nord-Trøndelag HF - nødvendig rapportering - i unntakstilfelle skaffe vikar når dette ikke er gjort av legevaktslegen - avklaring av praktiske spørsmål 7 av 13

8 Prosjektgruppa foreslår at administreringen av legevakttjenesten følger den kommunen som har administrasjonsansvaret for samkommunen. Utgiftene fordeles på samme måte som for samkommunen ellers. Det foreslås at det medisinske ansvaret for legevakttjenesten legges til kommunelegen i den kommunen som har administrasjonsansvaret. 8.5 Prosjekttilskuddet Av de tildelte kr til legevaktprosjektet i FLV, står det i dag kr ubrukt på bundet driftsfond i Verdal kommune. Prosjektgruppa foreslår at beløpet brukes til nødvendig arbeid som må gjøres fram til gjennomføring. 9. Organisering Prosjektgruppa foreslår at legevakttjenesten legges under samkommunen som juridisk enhet. Det antas derfor ikke aktuelt å vurdere noen form for selskapsdannelse for legevakttjenesten. Det forutsettes at legevakttjenesten forholder seg til samkommunens valgte og administrative organer. Prosjektgruppa foreslår at det oppnevnes et felles samarbeidsutvalg hvor hver kommune stiller med en lege og en kommunal representant. Det foreslås at ledervervet går på omgang med 1 års funksjonstid og at samarbeidsutvalget sjøl foretar konstituering. Samarbeidsutvalget foreslås å være et rådgivende organ på følgende områder: - planlegging av legevakttjenesten mht kapasitet og lokalisering - organisering av legevakttjenesten - midlertidig mangel på legevaktsleger - kollegial fraværsdekning og vikarordninger - kvalitetsarbeid - forslag til rapporteringsrutiner - vaktfritak Når det gjelder de administrative oppgaver for legevaktsordningen og organisering av dette arbeidet, vises det til punkt Gjennomføring I utgangspunktet var det ønskelig at ordningen skulle tre i kraft Helseforetaket har imidlertid varslet at legevakttjenesten ikke kan være operativ før Dette tas til etterretning. 11. Informasjon til befolkningen For at ordningen skal bli vellykket er det viktig at innbyggerne i kommunene får saklig informasjon om fordeler og eventuelle ulemper, og om hvordan de skal forholde seg til det nye legevaktstedet. Prosjektgruppa foreslår at det utarbeides en enkel brosjyre eller et kort som sendes alle husstander. Dessuten bør lokalavisene brukes som informasjonskilde i tillegg til annonsering. 8 av 13

9 12. Prosjektgruppas forslag 1. Det opprettes legevakttjeneste i Innherred Samkommune fra Legevakttjenesten skal gjelde for følgende tidsrom: - mandag fredag kl lørdag, søndag, helligdager, høgtidsdager hele døgnet 3. Legevakttjenesten lokaliseres til Sykehuset, Levanger 4. Legedekningen skal være: - 3 leger fram til kl leger fra kl lege fra kl Den enkelte kommune organiserer sjøl daglegevakt kl mandag fredag 5. Driftsutgiftene baseres på beredskapsgodtgjørelse til legevaktslegene etter særavtalens 7 og avtale med Helse Nord-Trøndelag HF. 6. Administreringen av ordningen følger den kommunen som til en hver tid er ansvarlig for administreringen av samkommunen for øvrig. 7. Det opprettes samarbeidsavtale med Helse Nord-Trøndelag HF som omfatter legevakttjenesten, iberegnet tidligere avtaler om legevakt, legevakttelefon og datasupport. 8. Det inngås felles avtale med legeforeningene i de 3 kommunene. 9. Det opprettes et samarbeidsutvalg hvor alle kommunene og legeforeningene er representert. 10. Det utarbeides en enkel brosjyre som sendes alle husstander, samt annonsering og publisering i lokalavisene. 11. Prosjektrapporten sendes på høring til samarbeidsutvalgene etter fastlegeordningen og legeforeningene i de 3 kommunene. 12. Andre viktige forhold som må avklares: - Kostnadsfordeling mellom kommunene - Klargjøring av lokaler og utstyr - Ansvar for videre planlegging og framdrift fram til Ordningen evalueres senest etter 2 år. Prosjektgruppa mener med dette å ha utredet saken etter forutsetningene i mandat og målsettinger. Det er tatt hensyn til de kritiske suksessfaktorer som ble satt opp for prosjektet og innspill fra prosjektansvarlig er forsøkt ivaretatt. Det er brukt ca. 110 timer til prosjektarbeidet. Prosjektgruppa anser med dette oppdraget for avsluttet. Kopi av brev til og svar fra Helse Nord-Trøndelag HF vedlegges rapporten. Harald Myrvang Odd Harald Bjørnøy Tore Fjerdingen 9 av 13

10 Kirurgisk klinikk Verdal kommune Rådmannens stab 7650 Verdal Att. Harald Myrvang Vår ref.: Odha Deres ref.: Arkiv: Dato: LOKALISERING AV FELLES LEGEVAKT FOR FROSTA, LEVANGER OG VERDAL VED SYKEHUSET LEVANGER Det vises til tidligere kontakt og brev av Prosjektgruppen skal vurdere to alternativer og ber om å få kostnadsberegninger på disse. Videre bes det om tilbakemelding/bekreftelse på at legevaktstjenesten kan legges til Sykehuset Levanger og fra hvilket tidspunkt. Sykehuset Levanger ved klinikkleder vil med dette bekrefte at legevaktstjenesten kan legges til Sykehuset Levanger, og at dette vil innebære følgende kostnader for de tre kommunene med utgangspunkt i de to skisserte alternativene: Lønnsberegninger: Alternativ 1: Lønnsberegninger basert på 2,6 stilling spesialsykepleier innebærer en utgift på kr ,-. Alternativ 2: Lønnsberegninger basert på 1,6 stilling spesialsykepleier innebærer en utgift på kr ,-. Lønnsberegningene innebærer 1 sykepleier til disposisjon hele døgnet, men at ressursen delfinansieres av sykehuset på natt. Lønnsberegningene baserer seg på gjeldende overenskomst, og vil bli justert i tråd med lønnsutviklingen. Utgifter til leie av kontor, utstyr (kontorutstyr, medisinsk utstyr, datautstyr), forbruksmateriell, hjelpepersonell og datasupport er beregnet ut i fra de to alternativene og beløper seg til følgende for de ulike alternativ: Utstyr på kontorene: Følgende utstyr er inkludert på kontorene: U.S benk, U.S lampe, kontorutstyr, rek.skap, kjøleskap, med. U.S utstyr. 10 av 13

11 Alt. 1: Kr ,- * 3 + avskrivningstid og rente = kr ,- pr. år Alt. 2: Kr ,- Beregningene ovenfor forutsetter at sykehuset kjøper og eier alt av utstyr på kontorene. Forbruksmateriell: Alt. 1: Kr ,- Alt. 2: Kr ,- Datautstyr/datasupport: Alt. 1: Totalt kr ,- basert på følgende: 3 PC er a kr ,- = kr ,- 1 printer kr. 2000,- Support kr ,- Alt. 2: Kr ,- basert på 1 PC og skriver m/support. Tilgang Røntgen/lab.tjenester: Forutsettes ingen annen belastning og utgifter enn i dag. Leie av lokaler inkl. strøm og renhold: Alt. 1: 3 kontorer kr ,- pr. år (ca. kr. 2150,- pr. kvadratmeter pr. år) Alt. 2: 1 kontor kr ,- Telefonutgifter: Ca. kr ,- pr. år. Medikamenter: Oppfylles og betales direkte til apoteket og er sykehuset uvedkommende. Gjeldende AMK-avtale med kommunene er forutsatt videreført i sin nåværende form, og kommer i tillegg til ovennevnte beregninger. Kostnadsoverslaget er også basert på dagens drift av AMK-sentralen. Klinikkleder vil i den forbindelse gjøre oppmerksom på at antall AMK-sentraler i fylket er under vurdering. Endringer i den forbindelse vil kunne medføre endringer i kostnadsberegningene. Konklusjon økonomiske beregninger: Totale utgifter alt. 1 basert på ovennevnte: Kr ,- pr. år. Totale utgifter alt. 2 basert på ovennevnte: Kr ,- pr. år. Legevaktstjenesten ved Sykehuset Levanger kan være operativ fra Det gjøres oppmerksom på at ovennevnte er foreløpige kostnadsoverslag. Et ev. samarbeid vil bli formalisert i en egen avtale, hvor nevnte forhold vil kunne bli justert og nærmere presisert. Avslutningsvis vil klinikkleder beklage den sene saksbehandlingen av henvendelsen. Saken sendes på mail for rask ekspedering. Brev i underskrevet stand vil bli ettersendt i posten. 11 av 13

12 Ev. henvendelse i saken gjøres til undertegnede. Med hilsen Eirik Ulseth Klinikkleder Kopi: Avdelingsleder mottakelsen/amk 12 av 13

13 PAs vurdering og konklusjon: Sluttrapporten godkjennes. Sluttrapport og prosjektgruppens anbefaling oversendes kommunene for stillingstagen mht. valg av løsning, kostnader mv. Det foretas en juridisk avklaring mht. rett til overføring av fastlegeavtaler fra kommune til samkommune og ISK som ansvarlig for legevakten. Dette vil også være grunnlag for kostnadene ved ordningen. Disse forhold må avklares før evt. høringsrunder med legeforeningene og samarbeidsutvalgene. Inntil leder for tjenesten i ISK er oppnevnt, arbeider den enkelte kommunes virksomhetsleder/enhetsleder videre med saken. 13 av 13

Rådmannsgruppen i samkommunen besluttet i RG-møte å revitalisere legevaktprosjektet som et delprosjekt innenfor Innherred samkommune.

Rådmannsgruppen i samkommunen besluttet i RG-møte å revitalisere legevaktprosjektet som et delprosjekt innenfor Innherred samkommune. INNHERRED SAMKOMMUNE Legevakt 8.10. 2003 RAPPORT LEGEVAKT I INNHERRED SAMKOMMUNE 1. Bakgrunn Arbeidet med å utrede interkommunal legevaktordning for Frosta, Levanger og Verdal startet i 1999. Arbeidet

Detaljer

Rådmannsgruppen i samkommunen besluttet i RG-møte å revitalisere legevaktprosjektet som et delprosjekt innenfor Innherred samkommune.

Rådmannsgruppen i samkommunen besluttet i RG-møte å revitalisere legevaktprosjektet som et delprosjekt innenfor Innherred samkommune. Foreløpig rapport 10. juli 2003 LEGEVAKT I INNHERRED SAMKOMMUNE 1. Bakgrunn Arbeidet med å utrede interkommunal legevaktordning for Frosta, Levanger og Verdal startet i 1999. Arbeidet ble prosjektorganisert

Detaljer

Innherred samkommune Administrasjonssjefen

Innherred samkommune Administrasjonssjefen Innherred samkommune Administrasjonssjefen Inderøy kommune v/rådmannen, 7670 INDERØY Frosta kommune v/rådmannen, 7633 FROSTA Levanger kommune v/rådmannen, 7600 LEVANGER Verdal kommune v/rådmannen, 7650

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2008/3063-13 Saksbehandler: Bodil Dyrstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet

Detaljer

Saksframlegg. Saksopplysninger

Saksframlegg. Saksopplysninger Saksframlegg Arkivnr. G21 Saksnr. 2010/545-8 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Eldres råd Kommunalt råd for funksjonshemmede Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Arkiv: G00 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Dato: 05.02.2014 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 10.02.2014 Kommunestyret 25.02.2014 Etablering

Detaljer

Lokalisering av legevakt i Oppdal. Utredning 2016

Lokalisering av legevakt i Oppdal. Utredning 2016 Lokalisering av legevakt i Oppdal Utredning 2016 15.04.2016 Innhold 1 Mandat... 2 2 Avgrensing... 2 3 Metode... 2 4 Mål for samlokalisering... 3 5 Lokaliseringsalternativ... 3 5.1 Helsesenteret... 3 5.2

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Saksframlegg Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Forslag til vedtak: Trondheim kommune inngår interkommunalt samarbeid med Malvik, Melhus og Klæbu kommuner

Detaljer

REFERAT. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS)

REFERAT. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) REFERAT Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) Møtedato 11.februar 2013 Sted: Lærdal Rådhus Deltakere: Norunn Haugen (Aurland Kommune), John Olaf Røhme (Luster Kommune), Jostein

Detaljer

Utredning av samarbeid med Legevakta Drammensregionen IKS. IKSKostnadsberegning og vurdering opp mot oppgardert egen legevakt

Utredning av samarbeid med Legevakta Drammensregionen IKS. IKSKostnadsberegning og vurdering opp mot oppgardert egen legevakt Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunelegetjenesten Saksbehandler: Einar Braaten L.nr.: 21305/2010 Arkivnr.: G21 Saksnr.: 2008/6360 Utredning av samarbeid med Legevakta Drammensregionen IKS Kostnadsberegning

Detaljer

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen OSEN KOMMUNE Arkiv: G00 Dato: 05.12.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Osen kommunestyre Saksbehandler: Sigrid Angen KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELPTILBUD Vedlegg 1 Tilbakemelding fra helseforetaket

Detaljer

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS)

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) REFERAT Del 1 og 2 Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) Møtedato 15.mai 2013 Sted: Lærdal Rådhus Deltakere: Vidar Roseth (Helse Førde), Steinar Søgaard (Aurland kommune), Odd Arve

Detaljer

Saksframlegg. ØKONOMISK TILSKUDD TIL FASTLEGER SOM ETABLERER SEG I NYTT LEGESENTER MED 0-LISTE Arkivsaksnr.: 10/8668

Saksframlegg. ØKONOMISK TILSKUDD TIL FASTLEGER SOM ETABLERER SEG I NYTT LEGESENTER MED 0-LISTE Arkivsaksnr.: 10/8668 Saksframlegg ØKONOMISK TILSKUDD TIL FASTLEGER SOM ETABLERER SEG I NYTT LEGESENTER MED 0-LISTE Arkivsaksnr.: 10/8668 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet gir rådmannen

Detaljer

Legevaktsordning i Øvre Eiker. Saksordfører: Jørgen Firing

Legevaktsordning i Øvre Eiker. Saksordfører: Jørgen Firing ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Lisbeth Annie Nymo Saksmappe: 2017/3905-33031/2017 Arkiv: G21 Legevaktsordning i Øvre Eiker. Saksordfører: Jørgen Firing Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 142/17 Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Saksframlegg Høring - Akuttutvalgets rapport Arkivsak.: 14/54636 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringsuttalelse

Detaljer

Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt

Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt Orientering til formannskapt og kommunestyret Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt Bakgrunn for nødnettprosjektet Stortinget vedtok 18.12.2006 at Justis- og

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TOHO-14/7869-2 78107/14 21.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 03.09.2014 Kommunalstyret for

Detaljer

SAKSFREMLEGG Planlagt behandling: Administrasjonens innstilling: Saksutredning: Bakgrunn:

SAKSFREMLEGG Planlagt behandling: Administrasjonens innstilling: Saksutredning: Bakgrunn: SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/1521-1 Arkiv: G21 Saksbehandler: Kenneth Johansen Sakstittel: LEGEBEREDSKAP NATT Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens

Detaljer

Kommuneoverlegen i Midtre Namdal. Orientering fra prosjektleder 19.6.2015

Kommuneoverlegen i Midtre Namdal. Orientering fra prosjektleder 19.6.2015 Kommuneoverlegen i Midtre Namdal Orientering fra prosjektleder 19.6.2015 Bakgrunn/vedtak - MNS Samkommunestyrevedtak fra 14.11.2014: «Gjennomføre en konsekvensanalyse for den interkommunale legevakten

Detaljer

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen?

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Innlegg på kommunelegemøtet 5. februar 2015 Utvalgsleder Ann-Kristin Olsen Det er mye på gang. Akuttutvalget Ny akuttforskrift Kvalitetsindikatorer AMK-sentralene

Detaljer

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN Arkivsaksnr.: 12/295-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: 1. Med bakgrunn i kommunestyrevedtak

Detaljer

Utvikling av samla arealforvaltning (Plan, Bygning, Oppmåling, Landbruk, Miljø) i Innherred Samkommune

Utvikling av samla arealforvaltning (Plan, Bygning, Oppmåling, Landbruk, Miljø) i Innherred Samkommune Utvikling av samla arealforvaltning (Plan, Bygning, Oppmåling, Landbruk, Miljø) i Innherred Samkommune Bakgrunn og mål Bakgrunn Frosta, Levanger og Verdal kommuner har vedtatt å danne Innherred Samkommune

Detaljer

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold 1 1. PARTER Bergen Kommune (BK) - organisasjonsnummer 974773880

Detaljer

ORIENTERING OM STATUS

ORIENTERING OM STATUS ORIENTERING OM STATUS ved Peter Daniel Aune Daglig Leder 1 HISTORIKK Vedtak om felles legevakt i ISK 16.desember 04 Kommunestyret Verdal 30.mai 2006 - Revitalisert prosjektgruppe Ansvarlig prosjektansvarlig:

Detaljer

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt Helse og omsorgskomiteen 5. februar 2015 medisinsk - faglig rådgiver Ottar T. Christiansen Akuttutvalgets delrapport 5 utfordringer

Detaljer

Interkommunal legevakt? Knut A. Omdal Kommuneoverlege Spesialist i allmennmedisin

Interkommunal legevakt? Knut A. Omdal Kommuneoverlege Spesialist i allmennmedisin Interkommunal legevakt? Knut A. Omdal Kommuneoverlege Spesialist i allmennmedisin Formål med forslaget til ny legevakt Gi Saudabuen en legetjeneste preget av kvalitet. Gi en stabil legedekning i Sauda

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 FOR MOSSEREGIONENS LEGEVAKT EN LEGEVAKT FOR RÅDE, RYGGE, VÅLER, VESTBY OG MOSS FAGLIGHET- TILGJENGELIGHET- TRYGGHET

ÅRSMELDING 2015 FOR MOSSEREGIONENS LEGEVAKT EN LEGEVAKT FOR RÅDE, RYGGE, VÅLER, VESTBY OG MOSS FAGLIGHET- TILGJENGELIGHET- TRYGGHET ! ÅRSMELDING 2015 FOR MOSSEREGIONENS LEGEVAKT EN LEGEVAKT FOR RÅDE, RYGGE, VÅLER, VESTBY OG MOSS FAGLIGHET- TILGJENGELIGHET- TRYGGHET! 1 Innhold 1 - Eierskap, lokalitet og åpningstider 2 - Befolkningen

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret 24.02.2016. Kommunereformen - forhandlinger om sammenslåing Storfjord- og Balsfjord kommune

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret 24.02.2016. Kommunereformen - forhandlinger om sammenslåing Storfjord- og Balsfjord kommune Balsfjord kommune Vår saksbehandler Einar Nøstvik Guleng, tlf 77722033 Saksframlegg Dato 08.02.2016 Referanse 2014/657 - Arkivkode: 002 Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 24.02.2016

Detaljer

LEGEVAKTFORMIDLINGSSENTRAL

LEGEVAKTFORMIDLINGSSENTRAL Skånland kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Fjelldal samfunnshus Møtedato: 08.03.2010 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Program for prosess, organisering og framdriftsplan for Kommunereform, fase 1 og 2

Program for prosess, organisering og framdriftsplan for Kommunereform, fase 1 og 2 Arkivsaksnr.: 14/934-15 Arkivnr.: 026 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold Saksbehandler Edvin Straume, Gran kommune Program for prosess, organisering og framdriftsplan for Kommunereform,

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3039. Formannskapet 01.09.2014

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3039. Formannskapet 01.09.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3039 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.09.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET 25.08.2014 Forslag til vedtak:

Detaljer

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud - videre prosess. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud - videre prosess. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2013/228-22 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Kommunalt døgntilbud - videre prosess Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens

Detaljer

AVTALE OM INTERKOMMUNAL LEGEVAKT

AVTALE OM INTERKOMMUNAL LEGEVAKT AVTALE OM INTERKOMMUNAL LEGEVAKT Rissa Leksvik legevakt Mellom Rissa kommune og Leksvik kommune 1. Etablering Rissa Leksvik legevakt er etablert som en interkommunal legevaktstjeneste mellom Rissa og Leksvik

Detaljer

Gir forskriften bedre tilgang til legehjelp?

Gir forskriften bedre tilgang til legehjelp? Finnsnes Interkommunale Legevakt Gir forskriften bedre tilgang til legehjelp? Høringskonferanse om akuttforskriften, 21.august 2014 Kommuneoverlege Aslak Hovda Lien, Senjalegen og Finnsnes Interkommunale

Detaljer

Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig helsetilbud, vi tror vi driver rasjonelt.

Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig helsetilbud, vi tror vi driver rasjonelt. Orienteringsmøte LINA-kommunene 190615 LEGEVAKTSSAMARBEIDET I NAMDALEN HISTORIKK: http://tidsskriftet.no/article/313162 STATUS PRESENS: Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 17/ Follo lokalmedisinske senter (LMS) - legevakten Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 17/02998-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial 01.11.2017 Formannskapet 08.11.2017

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget 24.10.2013 31/13. Nødnett fase 2, kostnader for døgnbemannet legevaktsentral

Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget 24.10.2013 31/13. Nødnett fase 2, kostnader for døgnbemannet legevaktsentral Saksutskrift Arkivsak-dok. 12/02555-5 Arkivkode. --- Saksbehandler Geir Olav Garthus Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget 24.10.2013 31/13 Nødnett fase 2, kostnader for døgnbemannet legevaktsentral

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kirsten Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kirsten Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kirsten Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Den nedsatte arbeidsgruppen som skulle redegjøre for de gjeldene vaktavtalene og har hatt følgende medlemmer:

Den nedsatte arbeidsgruppen som skulle redegjøre for de gjeldene vaktavtalene og har hatt følgende medlemmer: Notat Vaktordningen: Saken er delt i følgende avsnitt: Mandat og deltagere Bakgrunn Vaktordningen Godtgjøringen Krav til deltakelse Kompetansekrav Avtaletekst Oppsummering Mandat og deltakere Den nedsatte

Detaljer

Akuttutvalgets delrapport Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus En gjennomgang. Østre Agder styremøte

Akuttutvalgets delrapport Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus En gjennomgang. Østre Agder styremøte Akuttutvalgets delrapport Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus En gjennomgang Østre Agder styremøte 28.11.2014 Oppnevnt høsten 2013 Leder: Mandat: Delrapport: 31.10.2014 Sluttrapport: 01.12.2015 Akuttutvalget

Detaljer

INVEST - Referat fra møte i styringsgruppen 21.05.03 på Inderøy. Til stede: Einar Jacobsen, Jacob Almlid, Iver Bjartan, Hans Brattås

INVEST - Referat fra møte i styringsgruppen 21.05.03 på Inderøy. Til stede: Einar Jacobsen, Jacob Almlid, Iver Bjartan, Hans Brattås INVEST - Referat fra møte i styringsgruppen 21.05.03 på Inderøy Til stede: Einar Jacobsen, Jacob Almlid, Iver Bjartan, Hans Brattås Organisering og tillitsvalgtes rolle Oppfølging av samarbeidsdokumentet

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssal SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssal SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssal 31.05.2007 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 30/07 Sak 31/07 Sak 32/07 Referater formannskap Interkommunal

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF Prosjekt samhandling - trygge helsetenester der folk tur OTT/`-\T 27FEB 2013 Helse Stavanger HF Særavtale til delavtale nr. 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannen

RISØR KOMMUNE Rådmannen RISØR KOMMUNE Rådmannen Arkivsak: 2006/1918-47 Arkiv: G21 Saksbeh: Aase S. Hobbesland Dato: 29.04.2016 Revidert samarbeidsavtale Arendal Legevakt Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/16 Helse- og omsorgskomitéen

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Logo XX kommune Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli 2015

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Samarbeidskommuner LINA Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/2050-54 «REF» Ingvill Dahl Håpnes 46898849 11.04.2016 Melding om vedtak

Detaljer

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID - VERTSKOMMUNEAVTALE MED FLEKKEFJORD KOMMUNE

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID - VERTSKOMMUNEAVTALE MED FLEKKEFJORD KOMMUNE Hægebostad kommune Arkiv: G21/026/&01 Saksmappe: 2007/196-29 Sakshandsamar: Jerry Brastad Dato: 22.05.2014 INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID - VERTSKOMMUNEAVTALE MED FLEKKEFJORD KOMMUNE UTVALSNR : UTVAL

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannen

RISØR KOMMUNE Rådmannen RISØR KOMMUNE Rådmannen Arkivsak: 2012/1173-48 Arkiv: G20 Saksbeh: Aase S. Hobbesland Dato: 21.11.2016 Samarbeidsavtale kommunal øyeblikkelig hjelp - KØH Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/17 Eldrerådet 01.02.2017

Detaljer

AMBULANSEBEREDSKAP. Konsekvenser ved valg av ulike akuttilbud i Nord-Trøndelag fylke. - Innspill til strategiprosessen i HNT og HMN - Utarbeidet av:

AMBULANSEBEREDSKAP. Konsekvenser ved valg av ulike akuttilbud i Nord-Trøndelag fylke. - Innspill til strategiprosessen i HNT og HMN - Utarbeidet av: AMBULANSEBEREDSKAP Konsekvenser ved valg av ulike akuttilbud i Nord-Trøndelag fylke - Innspill til strategiprosessen i HNT og HMN - Utarbeidet av: Rune Modell - Klinikkleder Prehospital klinikk HNT Jens

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2007/10201-4 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Overgrepsmottak for Nord-Trøndelag i Levanger Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommune Saksmappe: 2015/1369-1 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling

Detaljer

FORPROSJEKT TEMA: Felles lønn- og personalenhet i ISK. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

FORPROSJEKT TEMA: Felles lønn- og personalenhet i ISK. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT TEMA: Felles lønn- og personalenhet i ISK Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009. 1. Styret for Helse Sør-Øst RHF stifter Vestre Viken HF i tråd med vedlagte stiftelsesdokument.

Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009. 1. Styret for Helse Sør-Øst RHF stifter Vestre Viken HF i tråd med vedlagte stiftelsesdokument. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 021-2009 STIFTELSE AV VESTRE VIKEN HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF. Forslag til vedtak: 1. Styret for Helse Sør-Øst

Detaljer

SAMARBEID OM TEKNISKE TJENESTER OG LANDBRUKFORVALTNING I INN-TRØNDELAG

SAMARBEID OM TEKNISKE TJENESTER OG LANDBRUKFORVALTNING I INN-TRØNDELAG Inn- Trøndelagssamarbeidet SAMARBEID OM TEKNISKE TJENESTER OG LANDBRUKFORVALTNING I INN-TRØNDELAG Prosjektbeskrivelse pr 23.10.14 Per Morten Bjørgum Plan- og utredningstjenesten Steinkjer kommune Innledning

Detaljer

SAMLOKALISERING AV NØDETATER - AMBULANSE, BRANN OG POLITI

SAMLOKALISERING AV NØDETATER - AMBULANSE, BRANN OG POLITI Arkivsaksnr.: 11/375-2 Arkivnr.: MPROT Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad SAMLOKALISERING AV NØDETATER - AMBULANSE, BRANN OG POLITI Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret gir sin tilslutning

Detaljer

NOTAT 10929/2009/030/3OLY 15.04.2009. Mosvik 2010: Skisse - mulig samarbeid Innherred Samkommune og Mosvik kommune

NOTAT 10929/2009/030/3OLY 15.04.2009. Mosvik 2010: Skisse - mulig samarbeid Innherred Samkommune og Mosvik kommune NOTAT Vår ref. Dato 10929/2009/030/3OLY 15.04.2009 Til: Kommunestyret Mosvik 2010: Skisse - mulig samarbeid Innherred Samkommune og Mosvik kommune Dette er et utkast for foreløpig drøfting. Det skal gjennomføres

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Driftsavtaler fysioterapi lokalisert til Leklemsåsen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie Bakken inger-marie.bakken@verdal.kommune.no 74048262 Arkivref: 2008/5616 - /G27 Saksordfører:

Detaljer

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Representantskapet for Fosen Helse IKS Møtested: Leksvik Videregående Skole, Leksvik Møtedato: 20.12.2013 Tid: 10:00 - Forfall meldes til daglig

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Partsammensatt-utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 26.04.2017 Tidspunkt: 09:30 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur

Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur i Værnesregionen Innholdsfortegnelse Prosessen om framtidig politisk styringsstruktur Modellene som er vurdert Valgt modell Framtidig organisering med politisk

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Eldres råd Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 26.01.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

5 Utredninger. 5.1 Framtidsbildet.

5 Utredninger. 5.1 Framtidsbildet. 5 Utredninger Det vesentlige av utredningsarbeidet vil bli gjort av arbeidsgrupper bemannet med representanter fra de to kommunene. Verktøyet NY KOMMUNE, som er utarbeidet av KMD vil bli benyttet. Gjennom

Detaljer

Okkenhaugveien 20A Distrikt Sentrum/Ytterøy. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

Okkenhaugveien 20A Distrikt Sentrum/Ytterøy. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt PROSJEKTPLAN TEMA: Redusert uønsket deltid. Okkenhaugveien 20A Distrikt Sentrum/Ytterøy Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie Forprosjekt

Detaljer

Samhandling i Øst-Finnmark

Samhandling i Øst-Finnmark Berlevåg kommune Båtsfjord kommune Deanu gielda Samhandling i Øst-Finnmark Beskrivelse av et fellesprosjekt for å møte samhandlingsreformens utfordringer Sør-Varanger kommune Januar 2011 Unjárgga gielda

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2014/7273-27 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos

Detaljer

Interkommunal legevakt i Vesterålen

Interkommunal legevakt i Vesterålen Interkommunal legevakt i Vesterålen Et samarbeid mellom kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Sortland og Øksnes Oppgradering av tidligere utredning fra 2001 9HVWHUnOHQUHJLRQUnG±$XJXVW ,QQKROGVIRUWHJQHOVH 2SSJDYHQ

Detaljer

Fagdirektør Hans Iver Børresen Dato: 08.12.11 Sak: Oppfølging av ledermøtesak 242-2011 vedrørende tiltak på kort sikt i ØLP

Fagdirektør Hans Iver Børresen Dato: 08.12.11 Sak: Oppfølging av ledermøtesak 242-2011 vedrørende tiltak på kort sikt i ØLP NOTAT Til: Kopi: Fra: Administrerende direktør Morten Lang Ree Fagdirektør Hans Iver Børresen Dato: 08.12.11 Sak: Oppfølging av ledermøtesak 242-2011 vedrørende tiltak på kort sikt i ØLP Det vises til

Detaljer

Innherred Samkommune

Innherred Samkommune Innherred Samkommune PROSJEKTPLAN Forprosjekt Sosial, Helse og rehabilitering Organisering Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt Levanger

Detaljer

Rapporten tar utgangspunkt i forstudiets syv punkter i mandatet :

Rapporten tar utgangspunkt i forstudiets syv punkter i mandatet : 1 Levanger 110403 Status Rapport Rus - Forprosjektet : Rapporten tar utgangspunkt i forstudiets syv punkter i mandatet : Punkt 1: Utrede en felles strategi for forebygging mot rus i de fire kommunene.

Detaljer

ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE

ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE Styresaknr. 26/04 REF: 2003/000184 ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE Saksbehandler: Jens F Irgens og Jørn Stemland Dokumenter i saken:

Detaljer

Kommunen har ansvar for å organisere en legevaktordning som sikrer befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp hele døgnet, herunder å:

Kommunen har ansvar for å organisere en legevaktordning som sikrer befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp hele døgnet, herunder å: SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200601043 : E: G21 &85 : Gudrun R Thorsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse og sosial 29.01.2008 4/08 Bystyret 26.02.2008

Detaljer

Kompetansekrav til legevaktlegene!

Kompetansekrav til legevaktlegene! besøksadresse Kalfarveien 31, Bergen postadresse Postboks 7810, N-5020 Bergen telefon +47 55 58 65 00 telefaks +47 55 58 61 30 web legevaktmedisin.no epost legevaktmedisin@uni.no organisasjonsnummer 985

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.08.2011 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Samhandlingsreformen - høring forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter Arkivsak

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember 2015. BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: 61 14 68 20 Org.nr.

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember 2015. BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: 61 14 68 20 Org.nr. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember 2015 SAK NR 41-2015 Opplæringskonsept i driftsfasen Forslag til vedtak: 1. Styret tar

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 06.05.2013 Ref. nr.: 13/110 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 20/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

Delavtale om den akuttmedisinske kjeden

Delavtale om den akuttmedisinske kjeden Delavtale om den akuttmedisinske kjeden (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 11) Sykehuset Helseforetak og kommunene i Avtalen gjelder fra 31.01.2012 1 Avtaleparter Partene i denne avtalen er Sykehuset

Detaljer

SAKEN GJELDER: STYRINGSMODELL SIO SAMT ORGANISERING AV LEGEVAKT OG KAD- SENGER

SAKEN GJELDER: STYRINGSMODELL SIO SAMT ORGANISERING AV LEGEVAKT OG KAD- SENGER Arkivsaksnr.:17/1887 SAKEN GJELDER: STYRINGSMODELL SIO SAMT ORGANISERING AV LEGEVAKT OG KAD- SENGER RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Skaun kommune slutter seg til anbefalingen fra Vertskommunenemda om å endre

Detaljer

Protokoll Styremøte, 21 juni 2004 Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Store møterom Møtestart: Kl. 11:00

Protokoll Styremøte, 21 juni 2004 Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Store møterom Møtestart: Kl. 11:00 x Administrasjon Bodø Protokoll Styremøte, 21 juni 2004 Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Store møterom Møtestart: Kl. 11:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli* X Nestleder Finn

Detaljer

PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT TEMA: NAV HVA ØNSKES Å LEGGE INN FRA KOMMUNENES SIDE. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT TEMA: NAV HVA ØNSKES Å LEGGE INN FRA KOMMUNENES SIDE. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT TEMA: NAV HVA ØNSKES Å LEGGE INN FRA KOMMUNENES SIDE Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

Detaljer

Høyring - Nytt inntektssystem i Helse Vest

Høyring - Nytt inntektssystem i Helse Vest Helse Vest RHF Luramyrveien Sandnes Høyring - Nytt inntektssystem i Helse Vest Viser til brev av 19.10.05 Prosjektarbeidet med ny inntektsmodell i Helse Vest RHF, har vært et svært nyttig arbeid. Prosjektgruppa

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen Arkiv: 403 Arkivsaksnr: 2013/4937-5 Saksbehandler: Runar Asp Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen Godkjenning av Samarbeidsavtale mellom kommunen og St.Olavs Hospital

Detaljer

Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID.

Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID. Arkivsaksnr.: 06/1658-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID. Forslag til vedtak: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

OU Sluttrapport Tema:

OU Sluttrapport Tema: OU 21012 Sluttrapport Tema: Delprosjekt 3 Helse/rehab Barn og familie Deltakere: Anne Kari Haugdal, prosjektleder Marit Elisabeth Aksnes, leder BAFA Tore Fjerdingen, leder HeRe Karl Martin Haugen, avdelingsleder

Detaljer

Før behandlingen av sakene blir det en gjennomgang av prosjektmetodikken som benyttes (PLP) ved ass rådmann Ingvar Rolstad. Levanger, 4.

Før behandlingen av sakene blir det en gjennomgang av prosjektmetodikken som benyttes (PLP) ved ass rådmann Ingvar Rolstad. Levanger, 4. MØTEINNKALLING Utvalg: Styringsgruppa Forny 2006 Møtested: Formannskapssalen (rom 3008 i rådhuset) Dato: 05.04.2006 Tid: kl: 13:00 (etter formannskapets ordinære sakliste) Faste medlemmer er Faste medlemmer

Detaljer

Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10:

Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10: Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10: Styret for Vestre Viken HF tar den fremlagte endelige rapporten fra Konsernrevisjonen i Helse Sør-

Detaljer

Rådmannsmøte Østre Agder

Rådmannsmøte Østre Agder Rådmannsmøte Østre Agder Arendal 25. august 2014 Rune Holbæk og Svein Lyngroth Agenda for rådmannsmøte 25.august 1) Innledning ved leder av rådmannsforum ved Pål Frydenberg 2) Utredning av Arendal interkommunale

Detaljer

Samarbeidsutvalgets medlemmer Dato: 31.10.2012 Vår ref: 2010/4704-23 Deres ref: Arkivkode: 033 Saksbeh.:Arnhild Glendrange Lund Tlf.

Samarbeidsutvalgets medlemmer Dato: 31.10.2012 Vår ref: 2010/4704-23 Deres ref: Arkivkode: 033 Saksbeh.:Arnhild Glendrange Lund Tlf. ARENDAL KOMMUNE Legevakt Samarbeidsutvalgets medlemmer Dato: 31.10.2012 Vår ref: 2010/4704-23 Deres ref: Arkivkode: 033 Saksbeh.:Arnhild Glendrange Lund Tlf.: 37075806 PROTOKOLL FRA MØTET I SAMARBEIDSUTVALGET

Detaljer

Frem%dens legevakt? Hva er godt nok? Hvor stor skal variasjonen i Norge være? Aku9orskri:en strammer inn!

Frem%dens legevakt? Hva er godt nok? Hvor stor skal variasjonen i Norge være? Aku9orskri:en strammer inn! Frem%dens legevakt? Hva er godt nok? Hvor stor skal variasjonen i Norge være? Aku9orskri:en strammer inn! Grethe Fosse f.1959 mor - gi: Spesialist samfunnsmed. Cand.polit. Legevaktsjef og vaktlege Kommuneoverlege

Detaljer

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Styret for Fosen Helse IKS Møtested: Åfjord helsesenter, møterom Toppen Møtedato: 5.9.2014 Tid: 10:00-15.00 Forfall meldes til daglig leder Berit

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6. Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6. Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/07093 Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus Sammendrag: Oppfølging og gjennomføring av styrets

Detaljer

Krisesenteret i Nord-Trøndelag

Krisesenteret i Nord-Trøndelag Kommentarer fra Krisesenteret i angående utredning og rapport fra Ellen Samuelsen. Innledning: Krisesenteret i har vært i døgnkontinuerlig drift i 30 år og med innføring av ny lov 01.01.10 og overføring

Detaljer

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: G01 &13 Arkivsaksnr.: 15/ Dato:

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: G01 &13 Arkivsaksnr.: 15/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: G01 &13 Arkivsaksnr.: 15/10687-3 Dato: 01.03.2016 Høring - NOU 2015:17 Først og fremst - Trygghet ved akutt sykdom og skade â INNSTILLING

Detaljer

Erfaringer med kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser

Erfaringer med kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser Erfaringer med kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser Sett fra en fastlege og avd. lege for KØHD (KAD) SØLVSUPER HELSE- OG VELFERDSSENTER BYGGET VI BOR I... Vebjørn Tandbergs vei 18 Prislapp: ca 400

Detaljer

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune.

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune. SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED INTERKOMMUNALE LEGEVAKT IKS Vedtatt første gang 7.11.06 Revidert av styret IIL IKS 13.11.2008 og behandlet av representantskapet IIL IKS 17.11.08. 1 Firma Innherred Interkommunale

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils Johan

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Wenche Sjaastad Johnsson Deres ref: Vår ref: 2009/2297 Vår dato: 19.05.2009 Arkivnr: 423.1 Advokatkontoret Nordenfjeldske

Detaljer

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Fagkomite 4: Omsorg Møtested: Verdensrommet, Eikertun, Hokksund Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Fagkomite 4: Omsorg Møtested: Verdensrommet, Eikertun, Hokksund Dato: Tidspunkt: 17:00 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Fagkomite 4: Omsorg Møtested: Verdensrommet, Eikertun, Hokksund Dato: 09.03.2016 Tidspunkt: 17:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid

Detaljer

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. 1 Innherred Renovasjon IKS Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med

Detaljer

Høringssvar forslag til ny akuttmedisinforskrift

Høringssvar forslag til ny akuttmedisinforskrift Høringssvar forslag til ny akuttmedisinforskrift Kommunen erfarer, i lys av siste tids hendelser, regjeringens mål om sentralisering av sykehus i Norge og dermed fjerne det lokale spesialisthelsetilbudet

Detaljer