DEL 1. Skriv svarene på oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEL 1. Skriv svarene på oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten."

Transkript

1 DEL 1 Oppgave 1 Flervalgsoppgaver Skriv svarene på oppgave 1 på eget svarskjea i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksaensoppgaven ed oppgaveteksten.) a) OKSIDASJONSTALL Hva er oksidasjonstallet til klor i kaliuklorat, KClO3? A. +III B. +IV C. +V D. +VI b) FORBRENNINGSREAKSJON Hvilket av alternativene viser en riktig balansert reaksjonslikning for fullstendig forbrenning av en organisk forbindelse? A. CH4 + O2 CO2 + H2O B. 2C2H2 + 3O2 4CO + 2H2O C. C3H6 + 9O2 3CO2 + 6H2O D. C2H5OH + 3O2 2CO2 + 3H2O c) FORBRENNING I KJEMI Hva er den est korrekte definisjonen på forbrenning i kjei? A. En forbrenningsreaksjon er en eksoter reaksjon. B. En forbrenningsreaksjon er en reaksjon der et av produktene er karbondioksid. C. En forbrenningsreaksjon er en eksoter redoksreaksjon der oksygen er en av reaktantene. D. En forbrenningsreaksjon er en reaksjon ello et organisk stoff og oksygen. Eksaen REA3012 Kjei 2, V2013 Side 24 av 45

2 d) ORGANISKE PÅVISNINGSREAKSJONER Du har et ukjent stoff ed kjeisk forel C₄H₈O. Stoffet reagerer ed krosyrereagens og 2,4-dinitrofenylhydrazin. Hvilken av strukturforlene i figur 1 steer ed disse opplysningene? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Figur 1 e) MASSESPEKTROMETRI Hvilken av disse toppene vil finnes i MS-spekteret til butan? A /z = 50 u B. /z = 43 u C. /z = 36 u D. /z = 21 u f) UORGANISK ANALYSE Du har et grønnfarget salt so du tror inneholder nikkelioner. Hvilken reagens bør du tilsette for å undersøke o saltet inneholder nikkelioner? A. Dietylglyoksiløsning B. 2,4-dinitrofenylhydrazinløsning C. Stivelsesløsning D. HCl-løsning Eksaen REA3012 Kjei 2, V2013 Side 25 av 45

3 g) UTBYTTE I EN ORGANISK REAKSJON Eddiksyreanhydrid hydrolyserer i vann slik figur 2 viser. Figur 2 Når 1 ol eddiksyreanhydrid (102 g) hydrolyserer i vann, blir det dannet 1,9 ol (114 g) eddiksyre. Hva er riktig beregning av utbyttet i denne reaksjonen? (Benevninger er utelatt i regnestykkene.) A. 1,9 100% =190% 1,0 C. 1,9 100% = 95% 2 1,0 B % = 89,4% 114 D 1, % = 85% h) BUFFER Du skal bruke en aoniakkløsning til å lage en bufferløsning. Hvilken forbindelse å du tilsette i aoniakkløsningen for at det skal bli en buffer? A. NaCl B. NaOH C. CH3NH2 D. NH4Cl i) ORGANISKE REAKSJONER Hvilken av disse forbindelsene kan gi produkt so er kirale, har speilbildeisoeri, ved addisjon av HBr? A. Sykloheksen B. But-1-en C. Propen D. Eten Eksaen REA3012 Kjei 2, V2013 Side 26 av 45

4 j) ORGANISK ANALYSE, NMR-SPEKTER Hvilken eller hvilke av forbindelsene I, II og III viser tre ulike H-ogivelser i 1 H-NMR spekteret? A. Bare I B. Bare II I CH3CH2CHO II (CH3)3CCl III CH3CH2COOH C. Bare I og III D. Alle tre, I, II og III k) ORGANISKE REAKSJONER Figur 3 viser fire produkter so kan bli dannet ved reaksjoner ed aleinsyre. Hvilket av disse produktene blir dannet ved addisjon av vann? Figur 3 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Eksaen REA3012 Kjei 2, V2013 Side 27 av 45

5 l) REDOKSREAKSJONER Hvilken av disse reagensene kan ikke fungere so et oksidasjonsiddel? A. I (aq) B. Cr₂O₇² (aq) C. NO₃ (aq) D. S(s) ) BIOKJEMI Hvilken av de kjeiske strukturenhetene i figur 4 er del av alle enzyer? Figur 4 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 n) REDOKSREAKSJONER Hvilken av reaksjonene under er en redoksreaksjon? A. MnO₂(s) + H₂SO₃(aq) MnSO₄(aq) + H₂O(l) B. 2CH₃OH(l) CH₃OCH₃(l) + H₂O(l) C. CuSO₄ 5H₂O(s) CuSO₄(s) + 5H₂O(g) D. NH₄Cl(aq) + NaOH(aq) NaCl(aq) + NH₃(aq) + H₂O(l) Eksaen REA3012 Kjei 2, V2013 Side 28 av 45

6 o) MATERIALER Polystyren lages ved at onoeren styren polyeriseres i en friradikal reaksjon. Hvilken av strukturene i figur 5 viser strukturen til polystyren? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Figur 5 p) ORGANISKE REAKSJONER Hvilket produkt blir dannet i reaksjon ello CH2=CH2 og Br2? A. CHBrCHBr B. CH2CHBr C. CH2BrCH2Br D. CH3CH2Br Eksaen REA3012 Kjei 2, V2013 Side 29 av 45

7 q) NÆRINGSMIDLER Fettherding er en prosess der flytende oljer fra planter eller dyr blir overført til fast stoff. Hva skjer ved herding av fett? A. Oljen blir spaltet til frie fettsyrer og glyserol. B. Det blir frastilt natriusalter av de frie fettsyrene. C. Oljen blir nedkjølt til 20 o C. D. Hydrogen blir addert til dobbeltbindinger. r) UORGANISK ANALYSE En elev skal analysere en blanding so inneholder to salter. Hun gjør noen enkle tester: Prøven løser seg ikke i vann. Ved tilsetting av saltsyre danner det seg en fargeløs gass satidig so alt fast stoff løser seg. Hvilke salter kan denne blandingen bestå av? A. Na₂CO₃ og KNO3 B. CaCO3 og Ni(NO3)2 C. PbCl₂ og AgNO₃ D. CuSO₄ og Na₂SO₄ s) ELEKTROKJEMI En elektrokjeisk celle er laget for å utnytte denne totalreaksjonen: 2Al + 3I2 2Al I Hva blir standard cellepotensial til denne cellen? A. 1,12 V B. 2,20 V C. +4,94 V D +2,20 V Eksaen REA3012 Kjei 2, V2013 Side 30 av 45

8 t) MASSESPEKTROMETRI Typiske fragenter av ketoner i MS er vist i figur 6. Figur 6 Figur 7 viser assespekter til et stoff ed kjeisk forel C5H10O. Hvilken forbindelse steer ed spekteret vist i figur 7? Figur 7 A. Pentan-3-on B. Pentan-2-on C. Syklopentanon D. 3-etylbutan-2-on Eksaen REA3012 Kjei 2, V2013 Side 31 av 45

9 Oppgave 2 a) ORGANISKE REAKSJONER 1) Forklar hva slags reaksjonstype den ubalanserte reaksjonen i figur 8 viser. Figur 8 2) Bruk strukturforler og skriv reaksjonslikning for eliinasjon av vann fra propan-2-ol. 3) Reaksjonen so er vist i figur 9, er hydrolyse av en ester. Skriv strukturforel på de to produktene so blir dannet i denne reaksjonen. Figur 9 b) POLYMERER Plastflasker er ofte laget av plasttypen PET (polyetentereftalat). Monoerene i PET er: benzen-1,4-disyre og etan-1,2-diol 1) Tegn strukturforel for begge de to onoerene. 2) Hva slags type reaksjon er dannelse av polyeren? 3) Tegn et utsnitt av polyeren ed 2 repeterende enheter. Eksaen REA3012 Kjei 2, V2013 Side 32 av 45

10 c) BUFFERLØSNING Figur 10 viser strukturforel til aleinsyre, hydrogenaleation og aleation. Figur 10 1) Du har en løsning av natriuhydrogenaleat og dinatriualeat. Konsentrasjonen av de to stoffene er like store. Forklar at denne løsningen er en bufferløsning. 2) Skriv en reaksjonslikning so viser hva so skjer når du tilsetter noen dråper saltsyre, HCl(aq), til løsningen i c1). 3) Til bufferløsningen i c1) tilsetter du litt fast aleinsyre. Deretter regulerer du ph ved å tilsette NaOH(s) til ph er 6,1. Forklar hvorfor den nye løsningen har sae ph so i c1), en større bufferkapasitet. Eksaen REA3012 Kjei 2, V2013 Side 33 av 45

11 d) REDOKSTITRERING For å finne konsentrasjonen av Fe 2+ i en løsning titrerer du ed en surgjort løsning av kaliudikroat, K2Cr2O7. Halvreaksjonene so er involvert i reaksjonen so skjer i titrerkolben, skrives slik: Cr2O H + + 6e 2Cr H2O Fe 3+ + e Fe 2+ 1) Forbindelser so inneholder kro i oksidasjonstall +VI, er helsefarlige. Vis at kro har oksidasjonstall +VI i K2Cr2O7. 2) Bruk halvreaksjonene og skriv den balanserte reaksjonslikningen for det so skjer i titrerkolben. 3) Du titrerer 30,0 L prøveløsning ed 0,0100 ol/l dikroatløsning. Det går ed 25,0 L dikroatløsning. Vis at [Fe 2+ ] i prøveløsningen er 0,0500 ol/l. Eksaen REA3012 Kjei 2, V2013 Side 34 av 45

12 DEL 2 Oppgave 3 Melk er en viktig del av kostholdet i Norge. Det er fordi elk inneholder alle de viktigste næringsstoffene. Melk inneholder karbohydratet elkesukker, se figur 11. Melkesukker er dannet av ett galaktoseolekyl og ett glukoseolekyl. Figur 11 a) Forklar at bindingen ello de to onosakkaridolekylene i elkesukker er en 1 4-binding. For å finne innholdet av kalsiu (Ca 2+ ) i elk titrerte en gruppe elever elk ed EDTA. Slik gjennoførte de analysen: 25,0 L elk ble pipettert ut og overført til et begerglass. Til begerglasset tilsatte de ca. 7 L konsentrert saltsyre, HCl(kons). Da ble kasein og andre stoffer felt ut. Bunnfallet ble filtrert fra. Elevene skylte begerglasset og bunnfallet ed så porsjoner vann. Skyllevannet og filtratet ble overført til en 100 L ålekolbe. Målekolben ble fylt til erket. Denne løsningen er prøveløsningen. Elevene pipetterte ut 25,0 L av prøveløsningen og overførte denne løsningen til en titreringskolbe. Til denne prøven tilsatte de NH3(aq) til ph var 9,5. So indikator brukte elevene eriokrosvart T. Denne løsningen titrerte de ed 0,0100 ol/l EDTA-løsning. Eksaen REA3012 Kjei 2, V2013 Side 35 av 45

13 b) Det gikk ed 18,8 L EDTA-løsning til denne analysen. Beregn innholdet av kalsiu i elk ut fra denne analysen. Gi svaret i gra kalsiu per liter elk. c) Forklar hvorfor det ble dannet en buffer i titreringskolben da NH3 ble tilsatt. d) Ainosyren asparaginsyre har en sur sidegruppe, R-gruppe, ens ainosyren lysin har en basisk sidegruppe, R-gruppe. Forklar hvordan hver av disse ainosyrene foreligger ved ph lik 2,8 og 9,7. e) Melk har en ph på 6,7. Kasein er en type protein so finnes i elk. Kasein har overvekt av basiske sidegrupper og er negativt ladet ved ph 6,7. Figur 12 viser løseligheten til kasein ved ulike ph-verdier. Forklar hvorfor kasein har inst løselighet ved ph rundt 4 5. Figur 12 Oppgave 4 Fra Teknisk Ukeblad, 26/09: FRA RØRSUKKERAVFALL TIL IMPREGNERING Ved bruk av furfural er det utviklet en ny ipregneringsetode so benyttes for trevirke. Denne etoden kan gi korrosjon på beslag og takrenner av sink. I produksjons-prosessen tilsettes noe sitronsyre so katalysator for en polyeriseringsprosess. Det er rester av denne syren so kan skape vanskelighetene. Avrenningsvann fra det ipregnerte treet kan få ph-verdier ello 4,5 og 5, ens sink ikke skal utsettes for lavere ph-verdier enn 6. a) Forklar ut fra spenningsrekka hvorfor takrenner av sink ikke skal utsettes for vann ed ph lavere enn 6. Eksaen REA3012 Kjei 2, V2013 Side 36 av 45

14 b) Figur 13 viser forbindelsen furfural. I skolelaboratoriet kan vi påvise funksjonelle grupper ved hjelp av enkle kjeiske tester. Forklar hvordan den funksjonelle gruppen so er ringet inn, kan påvises. Figur 13 c) Ipregneringsetoden for trevirke bruker både furfural og furfurylalkohol. Furfurylalkohol kan frastilles av furfural ved hjelp av enzyer: Figur 14 Forklar hva so foregår i denne biokjeiske reaksjonen, og erstatt tallene 1 og 2 i figur 14 ed riktig forkortelse (1) og riktig strukturforel (2). d) Figur viser 1 H-NMR-spektre til furfurylalkohol, furfural og furfurylsyre, ikke nødvendigvis i denne rekkefølgen. Toppen for hydrogen i den funksjonelle gruppen er arkert. Bruk denne til å identifisere hvilket spekter so tilhører de ulike stoffene. Eksaen REA3012 Kjei 2, V2013 Side 37 av 45

15 Figur 15 Figur 16 Figur 17 Eksaen REA3012 Kjei 2, V2013 Side 38 av 45

16 e) Furfural kan frastilles fra sukkerarten xylose slik so vist i figur 18. Figur 18 Hvilke reaksjonstyper er reaksjon 1, 2 og 3 eksepel på? Begrunn svaret. Forklar også hvor oksygenet i furfuralringen koer fra i den opprinnelige forelen for xylose. Oppgave 5 Klordioksid, ClO2, blir blant annet brukt til desinfeksjon av vann. En åte å produsere ClO₂ på er å la NaClO₂, natriukloritt, reagere ed Na₂S₂O₈, natriupersulfat, i vann. ClO₂(g) so blir dannet, ledes ned i vann og danner ClO₂(aq). Den balanserte reaksjonslikningen for denne reaksjonen er gitt ved: 2NaClO₂(aq) + Na₂S₂O₈(aq) 2ClO₂(g) + 2Na₂SO₄(aq) a) Vis at reaksjonen er en redoksreaksjon. Eksaen REA3012 Kjei 2, V2013 Side 39 av 45

17 b) Du skal finne innholdet av klordioksid i en vannløsning ved hjelp av kolorietri. ClO₂ reagerer ed klorfenolrødt og gir et farget kopleks. Standardkurven blir tatt opp, og resultatet er vist i tabell 1. Absorbansen i prøveløsningen ble ålt til 0,63. Tegn en tydelig og lesbar graf til standardkurven. Merk av enheter på aksene. Tabell 1 Standardløsning, Absorbans g/l 0,10 0,18 0,20 0,35 0,30 0,54 0,40 0,75 0,50 0,88 Les av konsentrasjonen av ClO2 i vannløsningen så nøyaktig so ulig. c) Figur 19 viser assespekteret til ClO₂ ed strukturforel O=Cl=O. Forklar hva de ulike toppene representerer. Bruk inforasjonen i tabell 2. Tabell 2. Klorisotoper Isotop Relativ forekost 35 Cl 75,78 % 37 Cl 24,22 % Figur 19 d) Du har 1,00 L ClO₂-løsning. Til å lage denne løsningen gikk det ed 10,0 g NaClO₂ og 5,00 g Na₂S₂O₈. Vis ved regning at konsentrasjonen i denne løsningen aksialt kan bli 2,84 g ClO₂ per L. Eksaen REA3012 Kjei 2, V2013 Side 40 av 45

18 e) Det virkelige innholdet av ClO₂ i løsningen i d) ble funnet ved titrering ed 0,0500 ol/l natriutiosulfatløsning, Na₂S₂O₃ (aq). Forbruket av natriutiosulfatløsning var 21,6 L når voluet av prøveløsningen var 50,0 L. Beregn utbytte av reaksjonen i 5d) i prosent av det teoretisk ulige. Gå ut fra at reaksjonsforholdet ello klordioksid og natriutiosulfat er 1 : 1. Eksaen REA3012 Kjei 2, V2013 Side 41 av 45

19 Vedlegg 1 Tabeller og forler i kjei - REA3012 Kjei 2 (versjon ) Dette vedlegget kan brukes under både del 1 og del 2 av eksaen. STANDARD REDUKSJONSPOTENSIAL VED 25 O C I VANN Halvreaksjon oksidert for +ne redusert for E o i F 2 + 2e 2F 2,87 O 3 (g) + 2H + + 2e O 2 (g) +H 2 O 2,08 H 2 O 2 + 2H + + 2e 2H 2 O 1,78 Ce 4+ + e Ce 3+ 1,72 PbO 2 + SO H + + 2e PbSO 4 + 2H 2 O 1,69 MnO 4 +4H + + 3e MnO 2 +2 H 2 O 1,68 2HClO + 2H + +2e Cl 2 + 2H 2 O 1,63 MnO 4 + 8H + + 5e Mn H 2 O 1,51 Au e Au 1,40 Cl 2 + 2e 2Cl 1,36 Cr 2 O H + + 6e 2Cr H 2 O 1,36 O 2 + 4H + + 4e 2 H 2 O 1,23 MnO 2 + 4H + + 2e Mn H 2 O 1,22 2IO H e I 2 + 6H 2 O 1,20 Br 2 + 2e 2 Br 1,09 NO 3 + 4H + + 3e NO + 2H 2 O 0,96 2Hg e 2+ Hg 2 0,92 Cu 2+ + I + e CuI(s) 0,86 Hg e Hg 0,85 ClO + H 2 O + 2e Cl + 2OH 0,84 2+ Hg 2 + 2e 2Hg 0,80 Ag + + e Ag 0,80 Fe 3+ + e Fe 2+ 0,77 O 2 + 2H + + 2e H 2 O 2 0,70 I 2 + 2e 2I 0,54 Cu + + e Cu 0,52 O 2 + 2H 2 O + 4e 4OH 0,40 Cu e Cu 0,34 Ag 2 O + H 2 O + 2e 2Ag + 2OH 0,34 SO H + + 2e H 2 SO 3 + H 2 O 0,17 Cu 2+ + e Cu + 0,16 Sn e Sn 2+ 0,15 S + 2H + + 2e H 2 S 0,14 2 S 4 O 6 + 2e 2 2S 2 O 3 0,08 2H + + 2e H 2 0,00 Fe e Fe -0,04 Pb e Pb -0,13 Sn e Sn -0,14 Ni e Ni -0,26 PbSO 4 + 2e 2 Pb + SO 4-0,36 Cd e Cd -0,40 V Tabeller og forler i kjei - REA3012 Kjei 2 (versjon ) Side 1 av 19

20 Cr 3+ + e Cr 2+ -0,41 Fe e Fe -0,45 S + 2e S 2-0,48 2CO 2 + 2H + + 2e H 2 C 2 O 4-0,49 Zn e Zn -0,76 2H 2 O + 2e H 2 + 2OH -0,83 Mn e Mn -1,19 ZnO + H 2 O + 2e Zn + 2OH -1,26 Al e Al -1,66 Mg e Mg -2,37 Na + + e Na -2,71 Ca e Ca -2,87 K + + e K -2,93 Li + + e Li -3,04 MASSETETTHET OG KONSENTRASJON TIL NOEN VÆSKER Forbindelse Kjeisk forel Masseprosent g konsentrert Massetetthet L løsning Konsentrasjon Saltsyre HCl 37 1,18 12,0 Svovelsyre H 2 SO ,84 17,8 Salpetersyre HNO ,42 15,7 Eddiksyre CH 3 COOH 96 1,05 17,4 Aoniakk NH ,88 14,3 Vann H 2 O 100 1,00 55,56 ol L STABILE ISOTOPER FOR NOEN GRUNNSTOFFER Grunnstoff Isotop Relativ forekost (%) i jordskorpen Hydrogen 1 H 99,985 2 H 0,015 Karbon Nitrogen Oksygen Silisiu Svovel Klor 12 C 98,89 13 C 1,11 14 N 99, N 0, O 99, O 0, O 0, Si 92,23 29 Si 4,67 30 Si 3,10 32 S 95,02 33 S 0,75 34 S 4,21 36 S 0,02 35 Cl 75,77 37 Cl 24,23 Tabeller og forler i kjei - REA3012 Kjei 2 (versjon ) Side 2 av 19

21 Bro 79 Br 50,69 81 Br 49,31 ROMERTALL I II III IV V VI VII VIII IX X SYREKONSTANTER (Ka) I VANNLØSNING VED 25 o C Navn Forel K a pk a Acetylsalisylsyre C 9 H 8 O 4 3, ,5 Aoniu + NH 4 5, ,25 Askorbinsyre C 6 H 8 O 6 7, ,04 Hydrogenaskorbat C 6 H 7 O 6 1, ,7 Benzosyre C 6 H 5 COOH 6, ,2 Benzylsyre, (2-fenyleddiksyre) C 6 H 5 CH 2 COOH 5, ,3 Borsyre B(OH) 3 5, ,3 Butansyre CH 3 (CH 2 ) 2 COOH 1, ,8 Eplesyre, alinsyre C 4 H 6 O 5 4, ,4 Hydrogenalat C 4 H 5 O 5 7, ,1 Etansyre (Eddiksyre) CH 3 COOH 1, ,76 Fenol C 6 H 5 OH 1, ,0 Fosforsyre H 3 PO 4 6, ,2 Dihydrogenfosfat H 2 PO 4 6, ,2 Hydrogenfosfat 2 HPO 4 5, ,3 Fosforsyrling H 3 PO 3 5, ,3 Dihydrogenfosfitt H 2 PO 3 2, ,7 Ftalsyre (benzen-1,2-dikarboksylsyre) C 6 H 4 (COOH) 2 1, ,9 Hydrogenftalat C 6 H 4 (COOH)COO 4, ,4 Hydrogencyanid, (blåsyre) HCN 6, ,2 Hydrogenfluorid (flussyre) HF 6, ,2 Hydrogensulfid H 2 S 7, ,1 Hydrogensulfid HS 1, Hydrogensulfat HSO 4 1, ,0 Hydrogenperoksid H 2 O 2 2, ,6 Karbonsyre H 2 CO 3 4, ,4 Hydrogenkarbonat HCO 3 4, ,3 Klorsyrling HClO 2 1, ,9 Krosyre H 2 CrO 4 2, ,7 Hydrogenkroat HCrO 4 3, ,5 Maleinsyre, cis-butendisyre C 4 H 4 O 4 1, ,9 Hydrogenaleat C 4 H 3 O 4 5, ,2 Melkesyre (2-hydroksypropansyre) CH 3 CH(OH)COOH 1, ,9 Metansyre (ausyre) HCHO 2 1, ,8 Oksalsyre H 2 C 2 O 4 5, ,3 Hydrogenoksalat HC 2 O 4 1, ,8 Propansyre HC 3 H 5 O 2 1, ,9 Tabeller og forler i kjei - REA3012 Kjei 2 (versjon ) Side 3 av 19

22 Salisylsyre C 6 H 4 (OH)COOH 1, ,0 Salpetersyrling HNO 2 5, ,3 Svovelsyrling H 2 SO 3 1, ,9 Hydrogensulfitt HSO 3 6, ,2 Sitronsyre H 3 C 6 H 5 O 7 7, ,1 Dihydrogensitrat H 2 C 6 H 5 O 7 1, ,8 Hydrogensitrat 2 HC 6 H 5 O 7 4, ,4 Vinsyre (2,3-dihydroksybutandisyre, tartarsyre) (CH(OH)COOH) 2 6, ,2 Hydrogentartrat HOOC(CH(OH)) 2 COO 1, ,9 Hypoklorsyre HOCl 4, ,4 Urea CH 4 N 2 O 0, ,1 BASEKONSTANTER (Kb) I VANNLØSNING VED 25 O C Navn Forel K b pk b Acetat CH 3 COO 5, ,3 Aoniakk NH 3 1, ,7 Metylain CH 3 NH 2 5, ,3 Dietylain (CH 3 ) 2 NH 5, ,3 Trietylain (CH 3 ) 3 N 6, ,2 Etylain CH 3 CH 2 NH 2 4, ,4 Dietylain (C 2 H 5 ) 2 NH 6, ,2 Trietylain (C 2 H 5 ) 3 N 5, ,3 Fenylain (Anilin) C 6 H 5 NH 2 7, ,1 Pyridin C 5 H 5 N 1, ,8 Hydrogenkarbonat HCO 3 2, ,7 Karbonat 2 CO 3 2, ,7 SYRE-BASE-INDIKATORER Indikator Farge ph-oslagsoråde Metylfiolett gul/fiolett 0,0-1,6 Tyolblått rød/gul 1,2-2,8 Metyloransje rød/oransje 3,2-4,4 Brofenolblått gul/blå 3,0-4,6 Kongorødt fiolett/rød 3,0-5,0 Brokreosolgrønt gul/blå 3,8-5,4 Metylrødt rød/gul 4,8-6,0 Lakus rød/blå 5,0-8,0 Brotyolblått gul/blå 6,0-7,6 Fenolrødt gul/rød 6,6-8,0 Tyolblått gul/blå 8,0-9,6 Fenolftalein fargeløs/rød 8,2-10,0 Tabeller og forler i kjei - REA3012 Kjei 2 (versjon ) Side 4 av 19

23 Alizaringul gul/lilla 10,1-12,0 LØSELIGHETSTABELL FOR SALT I VANN VED 25 O C Br Cl CO 3 2 CrO 4 2 I O 2 OH S 2 SO 4 2 Ag + U U U U U U Uk U T Al 3+ R R Uk Uk R U U R R Ba 2+ L L U U L R L T U Ca 2+ L L U T L T U T T Cu 2+ L L Uk U Uk U U U L Fe 2+ L L U U L U U U L Fe 3+ R R Uk U Uk U U U L Hg 2 2+ U U U U U Uk U Uk U Hg 2+ T L Uk U U U U U R Mg 2+ L L U L L U U R L Ni 2+ L L U U L U U U L Pb 2+ T T U U U U U U U Sn 2+ R R U Uk R U U U R Sn 4+ R R Uk L R U U U R Zn 2+ L L U U L U U U L U = uløselig det løses indre enn 0,01 g av saltet i 100 g vann, T = tungtløselig: det løses ello 0,01 og 1 g av saltet i 100 g vann, L = lettløselig: det løses er enn 1 g av saltet per 100 g vann, Uk = Ukjent forbindelse, R = reagerer ed vann LØSELIGHETSPRODUKT, Ksp, FOR SALT I VANN VED 25 O C Navn Kjeisk forel K sp Aluiniufosfat AlPO 4 9, Bariufluorid BaF 2 1, Bariukarbonat BaCO 3 2, Bariukroat BaCrO 4 1, Bariunitrat Ba(NO 3 ) 2 4, Bariuoksalat BaC 2 O 4 1, Bariusulfat BaSO 4 1, Bly (II) broid PbBr 2 6, Bly (II) hydroksid Pb(OH) 2 1, Bly (II) jodid PbI 2 9, Bly (II) karbonat PbCO 3 7, Bly (II) klorid PbCl 2 1, Bly (II) oksalat PbC 2 O 4 8, Bly (II) sulfat PbSO 4 2, Bly (II) sulfid PbS Jern (II) fluorid FeF 2 2, Jern (II) hydroksid Fe(OH) 2 4, Tabeller og forler i kjei - REA3012 Kjei 2 (versjon ) Side 5 av 19

24 Jern (II) karbonat FeCO 3 3, Jern (II) sulfid FeS Jern (III) fosfat FePO 4 2H 2 O 9, Jern (III) hydroksid Fe(OH) 3 2, Kalsiufluorid CaF 2 3, Kalsiufosfat Ca 3 (PO 4 ) 2 2, Kalsiuhydroksid Ca(OH) 2 5, Kalsiukarbonat CaCO 3 3, Kalsiuolybdat CaMoO 4 1, Kalsiuoksalat CaC 2 O 4 3, Kalsiusulfat CaSO 4 4, Kobolt(II) hydroksid Co(OH) 2 5, Kopper(I) broid CuBr 6, Kopper(I) klorid CuCl 1, Kopper(I) oksid Cu 2 O Kopper(I) jodid CuI 1, Kopper(II) fosfat Cu 3 (PO 4 ) 2 1, Kopper(II) oxalat CuC 2 O 4 4, Kopper(II) sulfid CuS Kvikksølv (I) broid Hg 2 Br 2 6, Kvikksølv (I) jodid Hg 2 I 2 5, Kvikksølv (I) karbonat Hg 2 CO 3 3, Kvikksølv (I) klorid Hg 2 Cl 2 1, Kvikksølv (II) broid HgBr 2 6, Kvikksølv (II) jodid HgI 2 2, Litiukarbonat Li 2 CO 3 8, Magnesiufosfat Mg 3 (PO 4 ) 2 1, Magnesiuhydroksid Mg(OH) 2 5, Magnesiukarbonat MgCO 3 6, Magnesiuoksalat MgC 2 O 4 4, Mangan(II) karbonat MnCO 3 2, Mangan(II) oksalat MnC 2 O 4 1, Nikkel(II) fosfat Ni 3 (PO 4 ) 2 4, Nikkel(II) hydroksid Ni(OH) 2 5, Nikkel(II) karbonat NiCO 3 1, Nikkel(II) sulfid NiS Sinkhydroksid Zn(OH) Sinkkarbonat ZnCO 3 1, Sinksulfid ZnS Sølv (I) acetat AgCH 3 COO 1, Sølv (I) broid AgBr 5, Sølv (I) jodid AgI 8, Sølv (I) karbonat Ag 2 CO 3 8, Sølv (I) klorid AgCl 1, Sølv (I) kroat Ag 2 CrO 4 1, Sølv (I) sulfat Ag 2 SO 4 1, Sølv (I) sulfid Ag 2 S Tinn(II) hydroksid Sn(OH) 2 5, Tabeller og forler i kjei - REA3012 Kjei 2 (versjon ) Side 6 av 19

25 AMINOSYRER Vanlig navn Forkortelse Strukturforel ph isoelektrisk punkt H 2 N CH COOH Alanin Ala 6,0 CH 3 H 2 N CH COOH Arginin Arg CH 2 CH 2 CH 2 NH C NH 2 10,8 NH H 2 N CH COOH Asparagin Asn CH 2 C NH 2 5,4 O H 2 N CH COOH Asparaginsyre Asp 2,8 CH 2 COOH H 2 N CH COOH Cystein Cys 5,1 CH 2 SH H 2 N CH COOH CH 2 Fenylalanin Phe 5,5 H 2 N CH COOH Glutain Gln CH 2 CH 2 C NH 2 5,7 O Tabeller og forler i kjei - REA3012 Kjei 2 (versjon ) Side 7 av 19

26 H 2 N CH COOH Glutainsyre Glu 3,2 CH 2 CH 2 COOH H Glysin Gly 2 N CH COOH 6,0 H H 2 N CH COOH CH 2 Histidin His 7,6 N N H H 2 N CH COOH Isoleucin Ile 6.0 H 3 C CH CH 2 CH 3 H 2 N CH COOH Leucin Leu CH 2 6,0 H 3 C CH CH 3 H 2 N CH COOH Lysin Lys 9,7 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 NH 2 H 2 N CH COOH Metionin Met 5,7 CH 2 CH 2 S CH 3 COOH Prolin Pro HN 6,3 Tabeller og forler i kjei - REA3012 Kjei 2 (versjon ) Side 8 av 19

27 H 2 N CH COOH Serin Ser 5,7 CH 2 OH H 2 N CH COOH Treonin Thr 5,6 H 3 C CH OH H 2 N CH COOH Tryptofan Trp 5,9 N H CH 2 H 2 N CH COOH Tyrosin Tyr 5,7 CH 2 OH H 2 N CH COOH Valin Val 6,0 H 3 C CH CH 3 Tabeller og forler i kjei - REA3012 Kjei 2 (versjon ) Side 9 av 19

28 1H-NMR-DATA Typiske verdier for kjeisk, δ, relativ til tetraetylsilan (TMS) ed kjeisk skift lik 0. R = alkylgruppe, HAL= halogen (Cl, Br eller I). Løsningsiddel kan påvirke kjeisk skift. Type proton Kjeisk skift, pp CH 3 0,9 1,0 CH 2 R 1,3 1,4 CHR 2 1,4 1,6 C C H 1,8 3,1 CH 2 HAL 3,5 4,4 R O CH 2 3,3 3,7 R O H 0,5 6,0 CH CH 2 4,5 6,0 2,0 2,5 2,2 2,7 3,8 4,1 9,0 13,0 9,4 10,0 Ca. 8 Tabeller og forler i kjei - REA3012 Kjei 2 (versjon ) Side 10 av 19

29 6,9 9,0 4,0 12,0 2,5 3,5 ORGANISKE FORBINDELSER Kp = kokepunkt, o C Sp = seltepunkt, o C HYDROKARBONER, METTEDE Navn Forel Sp Kp Diverse Metan CH Etan C 2 H Propan C 3 H Butan C 4 H ,5 Pentan C 5 H Heksan C 6 H Heptan C 7 H Oktan C 8 H Nonan C 9 H Dekan C 10 H Syklopropan C 3 H Syklobutan C 4 H Syklopentan C 5 H Sykloheksan C 6 H Metyl-propan C 4 H Isobutan 2,2-Dietylpropan C 5 H Neopentan 2-Metylbutan C 5 H Isopentan 2-Metylpentan C 6 H Isoheksan 3-Metylpentan C 6 H ,2-Dietylbutan C 6 H Neoheksan 2,3-Dietylbutan C 6 H ,2,4-Trietylpentan C 8 H Isooktan 2,2,3-Trietylpentan C 8 H ,3,3-Trietylpentan C 8 H ,3,4-Trietylpentan C 8 H Tabeller og forler i kjei - REA3012 Kjei 2 (versjon ) Side 11 av 19

30 HYDROKARBONER, UMETTEDE, alkener Navn Forel Sp Kp Diverse Eten C 2 H Etylen Propen C 3 H Propylen But-1-en C 4 H cis-but-2-en C 4 H trans-but-2-en C 4 H Pent-1-en C 5 H cis-pent-2-en C 5 H trans-pent-2-en C 5 H Heks-1-en C 6 H cis-heks-2-en C 6 H trans-heks-2-en C 6 H cis-heks-3-en C 6 H trans-heks-3-en C 6 H Hept-1-en C 7 H cis-hept-2-en C 7 H trans-hept-2-en C 7 H cis-hept-3-en C 7 H trans-hept-3-en C 7 H Okt-1-en C 8 H Non-1-en C 9 H Dek-1-en C 10 H Sykloheksen C 6 H ,3-Butadien C 4 H Penta-1,2-dien C 5 H trans-penta-1,3-dien C 5 H cis-penta-1,3-dien C 5 H Heksa-1,2-dien C 6 H cis-heksa-1,3-dien C 6 H trans-heksa-1,3-dien C 6 H Heksa-1,5-dien C 6 H Heksa-1,3,5-trien C 6 H ,5 HYDROKARBONER, UMETTEDE, alkyner Navn Forel Sp Kp Diverse Etyn C 2 H Acetylen Propyn C 3 H Metylacetylen But-1-yn C 4 H But-2-yn C 4 H Pent-1-yn C 5 H Pent-2-yn C 5 H Heks-1-yn C 6 H Heks-2-yn C 6 H Heks-3-yn C 6 H AROMATISKE HYDROKARBONER Navn Forel Sp Kp Diverse Benzen C 6 H Metylbenzen C 7 H Etylbenzen, fenyletan C 8 H Fenyleten C 8 H Styren, vinylbenzen Fenylbenzen C 12 H Difenyl, bifenyl Difenyletan C 13 H Trifenyletan C 19 H Tritan Tabeller og forler i kjei - REA3012 Kjei 2 (versjon ) Side 12 av 19

31 1,2-Difenyletan C 14 H Bibenzyl Naftalen C 10 H Enkleste PAH Antracen C 14 H PAH Phenatren C 14 H PAH ALKOHOLER Navn Forel Sp Kp Diverse Metanol CH 3 OH Tresprit, Etanol C 2 H 6 O Propan-1-ol C 3 H 8 O n-propanol Propan-2-ol C 3 H 8 O Isopropanol Butan-1-ol C 4 H 10 O n-butanol Butan-2-ol C 4 H 10 O sec-butanol 2-Metylpropan-1-ol C 4 H 10 O Isobutanol 2-Metylpropan-2-ol C 4 H 10 O tert-butanol Pentan-1-ol C 5 H 12 O n-pentanol, aylalkohol Pentan-2-ol C 5 H 12 O sec-aylalkohol Pentan-3-ol C 5 H 12 O Dietylkarbinol Heksan-1-ol C 6 H 14 O Kapronalkohol, n-heksanol Heksan-2-ol C 6 H 14 O 140 Heksan-3-ol C 6 H 14 O 135 Heptan-1-ol C 7 H 16 O Heptylalkohol, n-heptanol Oktan-1-ol C 8 H 18 O Kaprylalkohol, n-oktanol Sykloheksanol C 6 H 12 O Etan-1,2-diol C 2 H 6 O Etylenglykol Propan-1,2,3-triol C 3 H 8 O Glyserol, inngår i fettarten triglyserid Fenyletanol C 7 H 8 O Benzylalkohol 2-fenyletanol C 8 H 10 O Benzyletanol KARBONYLFORBINDELSER Navn Forel Sp Kp Diverse Metanal CH 2 O Foraldehyd Etanal C 2 H 4 O Acetaldehyd Fenyletanal C 7 H 6 O Benzaldehyd Fenyletanal C 8 H 8 O Fenylacetaldehyd Propanal C 3 H 6 O Propionaldehyd 2-Metylpropanal C 4 H 8 O Butanal C 4 H 8 O Hydroksybutanal C 4 H 8 O Metylbutanal C 5 H 10 O Isovaleraldehyd Pentanal C 5 H 10 O Valeraldehyd Heksanal C 6 H 12 O Kapronaldehyd Heptanal C 7 H 14 O Oktanal C 8 H 16 O 171 Kaprylaldehyd Propanon C 3 H 6 O Aceton Butanon C 4 H 8 O Metyletylketon 3-Metylbutan-2-on C 5 H 10 O Metylisopropylketon Pentan-2-on C 5 H 10 O Metylpropylketon Pentan-3-on C 5 H 10 O Dietylketon 4-Metyl-pentan-2-on C 6 H 12 O Isobutyletylketon 2-Metylpentan-3-on C 6 H 12 O 114 Etylisopropylketon 2,4-Dietylpentan-3-on C 7 H 14 O Di-isopropylketon 2,2,4,4-Tetraetylpentan-3-on C 9 H 18 O Di-tert-butylketon Sykloheksanon C 6 H 10 O Pielicketon Tabeller og forler i kjei - REA3012 Kjei 2 (versjon ) Side 13 av 19

32 trans-fenylprop-2-enal C 9 H 8 O trans-kanelaldehyd ORGANISKE SYRER Navn Forel Sp Kp Diverse Metansyre CH 2 O Maursyre, pk a = 3,75 Etansyre C 2 H 4 O Eddiksyre, pk a = 4,76 Propansyre C 3 H 6 O Propionsyre, pk a = 4,87 2-Metyl-propansyre C 4 H 8 O pk a = 4,84 2-Hydroksypropansyre C 3 H 6 O Melkesyre, pk a = 3,86 3-Hydroksypropansyre C 3 H 6 O 3 Dekoponerer ved oppvaring, pk a = 4,51 Butansyre C 4 H 8 O Sørsyre, pk a = 4,83 3-Metylbutansyre C 5 H 10 O Isovaleriansyre, pk a = 4,77 Pentansyre C 5 H 10 O ValeriansyrepK a = 4,83 Hexansyre C 6 H 12 O Kapronsyre, pk a = 4,88 Propensyre C 3 H 4 O pk a = 4,25 cis-but-2-ensyre C 4 H 6 O cis-krotonsyre, pk a = 4,69 trans-but-2-ensyre C 4 H 6 O trans-krotonsyre, pk a = 4,69 But-3-ensyre C 4 H 6 O pk a = 4,34 Etandisyre C 2 H 2 O 4 Oksalsyre, pk a1 = 1,25, pk a2 = 3,81 Propandisyre C 3 H 4 O 4 Malonsyre, pk a1 = 2,85, pk a2 = 5,70 Butandisyre C 4 H 6 O Succininsyre, pk a1 = 4,21, pk a2 = 5,64 Pentandisyre C 5 H 8 O 4 98 Glutarsyre, pk a1 = 4,32, pk a2 = 5,42 Heksandisyre C 6 H 10 O Adipinsyre, pk a1 = 4,41, pk a2 = 5,41 Ascorbinsyre C 6 H 8 O pk a1 = 4,17, pk a2 = 11,6 trans-3-fenylprop-2-ensyre C 9 H 8 O pk a = 4,44 cis-3-fenylprop-2-ensyre C 9 H 8 O 2 42 pk a = 3,88 Benzosyre C 7 H 6 O Fenyleddiksyre C 8 H 8 O pk a = 4,31 ESTERE Navn Forel Sp Kp Diverse Benzyletanat C 9 H 10 O Benzylacetat, lukter pære og jordbær Butylbutanat C 8 H 16 O Lukter ananas Etylbutanat C 6 H 12 O Lukter banan, ananas og jordbær Etyletanat C 4 H 8 O Etylacetat, løseiddel Etylheptanat C 9 H 18 O Lukter aprikos og kirsebær Etyletanat C 3 H 6 O Lukter ro og sitron Etylpentanat C 7 H 14 O Lukter eple Metylbutanat C 5 H 10 O Lukter eple og ananas 3-Metyl-1-butyletanat C 7 H 11 O Isoaylacetat, isopentylacetat, lukter pære og banan Metyl-trans-cinnaat C 10 H 10 O Metylester av kanelsyre, lukter jordbær Oktyletanat C 10 H 20 O Lukter appelsin Pentylbutanat C 9 H 18 O Lukter aprikos, pære og ananas Pentyletanat C 7 H 14 O Aylacetat, lukter banan og eple Pentylpentanat C 10 H 20 O Lukter eple ORGANISKE FORBINDELSER MED NITROGEN Navn Forel Sp Kp Diverse Metylain CH 5 N pk b = 3,34 Dietylain C 2 H 7 N pk b = 3,27 Trietylain C 3 H 9 N ,87 pk b = 4,20 Etylain C 2 H 7 N pk b = 3,35 Tabeller og forler i kjei - REA3012 Kjei 2 (versjon ) Side 14 av 19

33 Dietylain C 4 H 11 N pk b = 3,16 Etanaid C 2 H 3 NO Acetaid Fenylain Anilin 1,4-diainbutan C 4 H 12 N Engelsknavn: putrescine 1,6-Diainheksan C 6 H 16 N Engelsknavn: cadaverine ORGANISKE FORBINDELSER MED HALOGEN Navn Forel Sp Kp Diverse Kloretan CH 3 Cl Metylklorid Dikloretan CH 2 Cl Metylenklorid, Mye brukt so løseiddel Trikloretan CHCl Klorofor Tetrakloretan CCl Karbontetraklorid Kloretansyre C 2 H 3 ClO Kloreddiksyre, pk a = 2,87 Dikloretansyre C 2 H 2 Cl 2 O 2 9,5 194 Dikloreddiksyre, pk a = 1,35 Trikloretansyre C 2 HCl 3 O Trikloretansyre, pk a = 0,66 Kloreten C 2 H 3 Cl Monoeren i polyeren PVC Tabeller og forler i kjei - REA3012 Kjei 2 (versjon ) Side 15 av 19

34 KVALITATIV UORGANISK ANALYSE. FARGE PÅ BUNNFALL ELLER FARGET KOMPLEKS I LØSNING. HCl H 2 SO 4 NH 3 KI KSCN K 3 Fe(CN) 6 K 4 Fe(CN) 6 K 2 CrO 4 Na 2 S (ettet) Na 2 C 2 O 4 Na 2 CO 3 Dietylglyoxi (1%) Ag + Hvitt Lysgult Hvitt Oransjebrunt Hvitt Rødbrunt Svart Gråhvitt Pb 2+ Hvitt Hvitt Hvitt Sterkt gult Hvitt Hvitt Sterkt gult Svart Hvitt Hvitt Cu 2+ Sterkt blåfarget Gulbrunt Grønnsort Gulbrungrønt Brunt Brunt Svart Blåhvitt Brunt Sn 2+ Hvitt Hvitt Hvitt Brungult Brunt Ni 2+ Gulbrunt Lyst grønnhvitt Fe 2+ Blågrønt Mørkeblått Lyseblått Brungult Svart Fe 3+ Brunt Brunt Blodrødt Sterkt brunt Mørkeblått Gulbrunt Svart Zn 2+ Guloransje Hvitt Ba 2+ Hvitt Hvitt Ca 2+ Sterkt gult Sterkt gult Svart Oransjebrunt Lakserødt Blodrødt ed aoniakk Brunt Gulhvitt Hvitt Rødbrunt Gulhvitt kan forekoe Gulehvitt kan forekoe Hvitt Hvitt Hvitt Hvitt Tabeller og forler i kjei - REA3012 Kjei 2 (versjon ) Side 16 av 19

35 Grunnstoffenes periodesyste ed elektronfordeling Gruppe 1 1 1,01 H 1 Hydrogen 3 6,94 Li 2, 1 Lithiu 11 22,99 Na 2, 8, 1 Natriu 19 39,1 K 2, 8, 8, 1 Kaliu 37 85,5 Rb 2, 8, 18, 8, 1 Rubidiu ,9 Cs 2, 8, 18, 18, 8, 1 Cesiu 87 (223) Fr 18, 8, 1 Franciu Grup pe 2 4 9,01 Be 2, 2 Berylliu 12 24,3 Mg 2, 8, 2 Magnesi u 20 40,1 Ca 2, 8, 8, 2 Kalsiu 38 87,6 Sr 2, 8, 18, 8, 2 Strontiu ,3 Ba 2, 8, 18, 18, 8, 2 Bariu 88 (226) Rd 18, 8, 2 Radiu Forklaring Atonuer Atoasse Sybol Eletronfordeling Navn () betyr assetallet til den est stabile isotopen * Lantanoider ** Aktinoider 35 79,9 2, 8, 18, 7 Bro Grup pe 13 Grup pe 14 Grup pe 15 Grup pe 16 Grup pe 17 Grup pe 18 Fargekoder Ikke-etall 2 4,0 Aggregattilstand ved 25 o C og 1 at Halvetall Metall 5 Fast stoff B 10,8 Væske B 2, 3 Bor Gass N Sc 2, 8, 9, 2 Scandiu 39 88,9 Y 2, 8, 18, 9, 2 Yttriu ,9 La 2, 8, 18, 18, 9, 2 Lantan* 89 (227) Ac 18, 9, 2 Actiniu ** 22 47,9 Ti 2, 8, 10, 2 Titan 40 91,2 Zr 2, 8, 18, 10, 2 Zirkoniu ,5 Hf 10, 2 Hafniu 104 (261) Rf 32, 10, 2 Rutherfor diu 23 50,9 V 2, 8, 11, 2 Vanadiu 41 92,9 Nb 2, 8. 18, 12, 1 Niob ,9 Ta 11, 2 Tantal 105 (262) Db 32, 11, 2 Dubniu 24 52,0 Cr 2, 8, 12, 1 Kro 42 95,9 Mo 2, 8, 18, 13, 1 Molybde n ,9 W 12, 2 Wolfra 106 (263) Sb 32, 12, 3 Seaborg iu 25 54,9 Mn 2, 8, 13, 2 Manga n 43 (99) Tc 2, 8, 18, 14, 1 Techne tiu ,2 Re 2, 8, 18, 32, 13, 2 Rheniu 107 (262) Bh 2, 8, 18, 32, 32, 13, 2 Bohriu 26 55,8 Fe 2, 8, 14, 2 Jern ,9 Ru 2, 8, 18, 15, 1 Rutheniu ,2 Os 14, 2 Osiu 108 (265) Hs 32, 14, 2 Hassiu 27 58,9 Co 2, 8, 15, 2 Kobolt ,9 Rh 2, 8, 18, 16, 1 Rhodiu ,2 Ir 17, 0 Iridiu 109 (266) Mt 32, 15, 2 Meitneri u 28 58,7 Ni 2, 8, 16, 2 Nikkel ,4 Pd 2, 8, 18, 17, 1 Palladiu ,1 Pt 17, 1 Platina 29 63,5 Cu 2, 8, 18, 1 Kobber ,9 Ag 2, 8, 18, 18, 1 Sølv ,0 Au 18, 1 Gull 30 65,4 Zn 2, 8, 18, 2 Sink ,4 Cd 2, 8, 18, 18, 2 Kadiu ,6 18, 2 Kvikksøl v 13 27,0 Al 2, 8, 3 Aluiniu 31 69,7 Ga 2, 8, 18, 3 Galliu ,8 In 2, 8, 18, 18, 3 Indiu ,4 Tl 18, 3 Thalliu 6 12,0 C 2,4 Karbon 14 28,1 Si 2, 8, 4 Silisiu 32 72,6 Ge 2, 8, 18, 4 Gerani u ,7 Sn 2, 8, 18, 4 Tinn ,2 Pb 18, 4 Bly 7 14,0 N 2, 5 Nitrogen 15 31,0 P 2, 8, 5 Fosfor 33 74,9 As 2, 8, 18, 5 Arsen ,8 Sb 2, 8, 18, 18, 5 Antion ,0 Bi 18, 5 Visut 8 16,0 O 2, 6 Oksygen 16 32,1 S 2, 8, 6 Svovel 34 79,0 Se 2, 8, 18, 6 Selen ,6 Te 2, 8, 18, 18, 6 Tellur 84 (210) Po 18, 6 Poloniu 9 19,0 F 2, 7 Fluor 17 35,5 Cl 2, 8, 7 Klor 35 79,9 2, 8, 18, 7 Bro ,9 I 2, 8, 18, 18, 7 Jod 85 (210) At 18, 7 Astat He 2 Heliu 10 20,2 Ne 2, 8 Neon 18 39,9 Ar 2, 8, 8 Argon 36 83,8 Kr 2, 8, 18, 8 Krypton ,3 Xe 2, 8, 18, 18, 8 Xenon 86 (222) Rn 18, 8 Radon * ,9 La 2, 8, 18, 18, 9, 2 Lantan ** 89 (227) Ac 18, 9, 2 Actiniu ,1 Ce 2, 8, 18, 20, 8, 2 Ceriu ,0 Th 18, 10, 2 Thoriu ,9 Pr 2, 8, 18, 21, 8, 2 Praseod y ,0 Pa 20, 9, 2 Protactini u ,2 Nd 2, 8, 18, 22, 8, 2 Neody ,0 U 2, 8, 18, 32, 21, 9, 2 Uran 61 (147) P 2, 8, 18, 23, 8, 2 Proethi u 93 (237) Np 22, 9, 2 Neptuniu ,5 S 2, 8, 18, 24, 8, 2 Saariu 94 (242) Pu 24, 8, 2 Plutoniu Eu 2, 8, 18, 25, 8, 2 Europiu 95 (243) A 25, 8, 2 Aericu ,3 Gd 2, 8, 18, 25, 9, 2 Gadolini u 96 (247) C 25, 9, 2 Curiu ,9 Tb 2, 8, 18, 27, 8, 2 Terbiu 97 (247) Bk 26, 9, 2 Berkeliu ,5 Dy 2, 8, 18, 28, 8, 2 Dysprosi u 98 (249) Cf 28, 8, 2 Californi u ,9 Ho 2, 8, 18, 29, 8, 2 Holiu 99 (254) Es 29, 8, 2 Einsteini u ,3 Er 2, 8, 18, 30, 8, 2 Erbiu 100 (253) F 30, 8, 2 Feriu ,9 T 2, 8, 18, 31, 8, 2 Thuliu 101 (256) Md 31, 8, 2 Mendelevi u ,0 Yb 8, 2 Ytterbiu 102 (254) No 32, 8, 2 Nobeliu ,0 Lu 8, 2 Lutetiu 103 (257) Lr 32, 9, 2 Lawrenc iu Tabeller og forler i kjei - REA3012 Kjei 2 (versjon ) Side 17 av 19

36 Tabeller og forler i kjei - REA3012 Kjei 2 (versjon ) Side 18 av 19 Grunnstoffenes periodesyste ed elektronegativitetsverdier Gruppe 1 Grup pe 2 Forklaring Grup pe 13 Grup pe 14 Grup pe 15 Grup pe 16 Grup pe 17 Grup pe ,01 H 2,1 Hydrogen Atonuer Atoasse Sybol Elektronegativitetsverdi Navn 42 95,9 Mo 1,8 Molybden 2 4,0 He Heliu 3 6,94 Li 1,0 Lithiu 4 9,01 Be 1,5 Berylliu 5 10,8 B 2,0 Bor 6 12,0 C 2,5 Karbon 7 14,0 N 3,0 Nitrogen 8 16,0 O 3,5 Oksygen 9 19,0 F 4,0 Fluor 10 20,2 Ne Neon 11 22,99 Na 0,9 Natriu 12 24,3 Mg 1,2 Magnesi u ,0 Al 1,5 Aluiniu 14 28,1 Si 1,8 Silisiu 15 31,0 P 2,1 Fosfor 16 32,1 S 2,5 Svovel 17 35,5 Cl 3,0 Klor 18 39,9 Ar Argon 19 39,1 K 0,8 Kaliu 20 40,1 Ca 1,0 Kalsiu Sc 1,3 Scandiu 22 47,9 Ti 1,5 Titan 23 50,9 V 1,6 Vanadiu 24 52,0 Cr 1,6 Kro 25 54,9 Mn 1,5 Mangan 26 55,8 Fe 1,8 Jern 27 58,9 Co 1,9 Kobolt 28 58,7 Ni 1,9 Nikkel 29 63,5 Cu 1,9 Kobber 30 65,4 Zn 1,6 Sink 31 69,7 Ga 1,6 Galliu 32 72,6 Ge 1,8 Gerani u 33 74,9 As 2,0 Arsen 34 79,0 Se 2,4 Selen 35 79,9 Br 2,8 Bro 36 83,8 Kr Krypton 37 85,5 Rb 0,8 Rubidiu 38 87,6 Sr 1,0 Strontiu 39 88,9 Y 1,2 Yttriu 40 91,2 Zr 1,4 Zirkoniu 41 92,9 Nb 1,6 Niob 42 95,9 Mo 1,8 Molybde n 43 (99) Tc 1,9 Techneti u ,9 Ru 2,2 Rutheni u ,9 Rh 2,2 Rhodiu ,4 Pd 2,2 Palladiu ,9 Ag 1,9 Sølv ,4 Cd 1,7 Kadiu ,8 In 1,7 Indiu ,7 Sn 1,7 Tinn ,8 Sb 1,8 Antion ,6 Te 2,1 Tellur ,9 I 2,4 Jod ,3 Xe Xenon ,9 Cs 0,7 Cesiu ,3 Ba 0,9 Bariu ,9 La 1,0 1,2 Lantan* ,5 Hf 1,3 Hafniu ,9 Ta 1,5 Tantal ,9 W 1,7 Wolfra ,2 Re 1,9 Rheniu ,2 Os 2,2 Osiu ,2 Ir 2,2 Iridiu ,1 Pt 2,2 Platina ,0 Au 2,4 Gull ,6 Hg 1,9 Kvikksøl v ,4 Tl 1,8 Thalliu ,2 Pb 1,8 Bly ,0 Bi 1,9 Visut 84 (210) Po 2,0 Poloniu 85 (210) At 2,3 Astat 86 (222) Rn Radon 87 (223) Fr 0,7 Franciu 88 (226) Rd 0,9 Radiu 89 (227) Ac 1,1 Actiniu ** 104 (261) Rf Rutherfor diu 105 (262) Db Dubniu 106 (263) Sb Seaborg iu 107 (262) Bh Bohriu 108 (265) Hs Hassiu 109 (266) Mt Meitneri u * ,9 La 1,1 Lantan ,1 Ce 1,1 Ceriu ,9 Pr 1,1 Praseod y ,2 Nd 1,1 Neody 61 (147) P 1,1 Proeth iu ,5 S 1,2 Saariu Eu 1,2 Europiu ,3 Gd 1,2 Gadolini u ,9 Tb 1,1 Terbiu ,5 Dy 1,2 Dysprosi u ,9 Ho 1,2 Holiu ,3 Er 1,2 Erbiu ,9 T 1,3 Thuliu ,0 Yb 1,1 Ytterbiu ,0 Lu 1,3 Lutetiu ** 89 (227) Ac 1,1 Actiniu ,0 Th 1,3 Thoriu ,0 Pa 1,4 Protactini u ,0 U 1,4 Uran 93 (237) Np 1,4 Neptuni u 94 (242) Pu 1,3 Plutoniu 95 (243) A 1,1 Aericu 96 (247) C 1,3 Curiu 97 (247) Bk 1,3 Berkeliu 98 (249) Cf 1,3 Californiu 99 (254) Es 1,3 Einsteiniu 100 (253) F 1,3 Feriu 101 (256) Md 1,3 Mendelevi u 102 (254) No 1,3 Nobeliu 103 (257) Lr 1,3 Lawrenciu

37 SAMMENSATTE IONER, NAVN OG FORMEL Navn Forel Navn Forel acetat, etanat CH3COO - jodat IO3 - aoniu NH4 + karbonat CO3 2- arsenat AsO4 3- klorat ClO3 - arsenitt AsO3 3- kloritt ClO2 - borat BO3 3- nitrat NO3 - broat BrO3 - nitritt NO2 - fosfat PO4 3- perklorat ClO4 - fosfitt PO3 3- sulfat SO4 2- hypokloritt ClO - sulfitt SO3 2- Kilder: De fleste opplysningene er hentet fra CRC HANDBOOK OF CHEMISTRY and PHYSICS, 89. UTGAVE ( ), ISBN Tabeller og forler i kjei, Gyldendal, ISBN Esterduft: (sist besøkt ) Stabilitetskonstanter: (sist besøkt ) Kvalitativ uorganisk analyse ved felling ikroanalyse er hentet fra Kjei 3KJ, Sudiehefte (Brandt et al), Aschehough (2003), side 203. Opplysninger i periodesysteet: (sist besøkt ) Tabeller og forler i kjei - REA3012 Kjei 2 (versjon ) Side 19 av 19

DEL 1. Skriv svarene på oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten.

DEL 1. Skriv svarene på oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten. DEL 1 Oppgave 1 Flervalgsoppgaver Skriv svarene på oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten.) a) OKSIDASJONSTALL Hva er oksidasjonstallet

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 REA3012 Kjei 2 Bokål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksaen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir inforasjon o sentralt gitt eksaen og hvordan denne skal vurderes.

Detaljer

Eksamen 22.11.2013. REA3012 Kjemi 2 Del 1 og del 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 22.11.2013. REA3012 Kjemi 2 Del 1 og del 2. Nynorsk/Bokmål Eksaen 22.11.2013 REA3012 Kjei 2 el 1 og del 2 Nynorsk/Bokål Nynorsk Eksaensinforasjon Eksaenstid Eksaen består av del 1 og del 2. Oppgåvene for del 1 og del 2 er stifta saan og skal delast ut satidig

Detaljer

Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger

Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger 1. Vann som løsningsmiddel 2. Elektrolytter Sterke elektrolytter Svake elektrolytter Ikke-eletrolytter 3. Sammensetning av løsning Molaritet

Detaljer

Fasit oppdatert 10/9-03. Se opp for skrivefeil. Denne fasiten er ny!

Fasit oppdatert 10/9-03. Se opp for skrivefeil. Denne fasiten er ny! Fasit odatert 10/9-03 Se o for skrivefeil. Denne fasiten er ny! aittel 1 1 a, b 4, c 4, d 4, e 3, f 1, g 4, h 7 a 10,63, b 0,84, c,35. 10-3 aittel 1 Atomnummer gir antall rotoner, mens masse tall gir summen

Detaljer

Eksamen 21.11.2014. REA3012 Kjemi 2 Del 1 og del 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 21.11.2014. REA3012 Kjemi 2 Del 1 og del 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksaen 21.11.2014 REA3012 Kjei 2 Del 1 og del 2 Nynorsk/Bokål http://eksaensarkiv.net/ Nynorsk Eksaensinforasjon Eksaenstid Eksaen består av del 1 og del 2. Svara for del 1 skal leverast inn etter 2 tiar

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER SYRER OG BASER

FLERVALGSOPPGAVER SYRER OG BASER FLERVALGSOPPGAVER SYRER OG BASER Hjelpemidler: Periodesystem og kalkulator Hvert spørsmål har et riktig svaralternativ. Når ikke noe annet er oppgitt kan du anta STP (standard trykk og temperatur). Syrer

Detaljer

Eksamen 24.05.2011. REA3012 Kjemi 2 Del 1 og del 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 24.05.2011. REA3012 Kjemi 2 Del 1 og del 2. Nynorsk/Bokmål Eksaen 24.05.2011 REA3012 Kjei 2 Del 1 og del 2 Nynorsk/Bokål Nynorsk Eksaensinforasjon Eksaenstid Eksaen består av del 1 og del 2. Oppgåvene for del 1 og del 2 er stifta saan og skal delast ut satidig

Detaljer

Kjemien stemmer KJEMI 1

Kjemien stemmer KJEMI 1 Figur s. 34 Egenskaper hos syrer / sure løsninger Smaker surt Endrer farge på indikatorer og noen plantefarger Egenskaper hos baser / basiske løsninger Smaker bittert Endrer farge på indikatorer og noen

Detaljer

STANDARD REDUKSJONSPOTENSIAL VED 25 O C I VANN

STANDARD REDUKSJONSPOTENSIAL VED 25 O C I VANN Vedlegg Tabeller og forler i kjei - REA30 Kjei (versjon 0.03.0) Dette vedlegget kan brukes under både del og del av eksaen. STANDARD REDUKSJONSPOTENSIAL VED 5 O C I VANN Halvreaksjon oksidert for +ne redusert

Detaljer

1. Oppgaver til atomteori.

1. Oppgaver til atomteori. 1. Oppgaver til atomteori. 1. Hva er elektronkonfigurasjonen til hydrogen (H)?. Fyll elektroner inn i energidiagrammet slik at du får elektronkonfigurasjonen til hydrogen. p 3. Hva er elektronkonfigurasjonen

Detaljer

Del 1. Skriv svarene for oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten.

Del 1. Skriv svarene for oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten. Del 1 Oppgave 1 Flervalgsoppgaver Skriv svarene for oppgave 1 på eget svarskjea i vedlegg. (Du skal altså ikke levere inn selve eksaensoppgaven ed oppgaveteksten.) a) Oksidasjonstall I hvilken av disse

Detaljer

Formler og annet som forutsettes kjent ved del 1 av eksamen i kjemi 2 Dette vedlegget kan ikke brukes under del 1 av eksamen.

Formler og annet som forutsettes kjent ved del 1 av eksamen i kjemi 2 Dette vedlegget kan ikke brukes under del 1 av eksamen. Vedlegg Forler og annet so forutsettes kjent ved del av eksaen i kjei 2 Dette vedlegget kan ikke brukes under del av eksaen. FORMLER n= M, n: stoffengde, : asse, M : olar asse eller forelasse n=c V, n:

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

2 He F Ne Cl Ar Br Kr Lv Ts. 118 Og. 69 Tm. 70 Yb. 71 Lu. 102 No. 101 Md. 103 Lr

2 He F Ne Cl Ar Br Kr Lv Ts. 118 Og. 69 Tm. 70 Yb. 71 Lu. 102 No. 101 Md. 103 Lr g Væske Gass e 9 0 0 Ca 9 0 3 4 5 6 7 9 30 3 3 4 4 44 45 46 47 4 49 50 5 5 Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn 7 73 0 3 f Ta g Tl 53 I 04 05 06 07 0 09 s Mt 0 3 4 5 6 7 *Melk er bygd opp av disse grunnstoffene

Detaljer

Del 1. Skriv svarene for oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten.

Del 1. Skriv svarene for oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten. Del 1 Oppgave 1 Flervalgsoppgaver Skriv svarene for oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten.) Oppgave 1 a) Uorganisk analyse Du

Detaljer

2. UTTAKSPRØVE. til den 45. Internasjonale Kjemiolympiaden 2013. i Moskva, Russland

2. UTTAKSPRØVE. til den 45. Internasjonale Kjemiolympiaden 2013. i Moskva, Russland Kjemi OL 2. UTTAKSPRØVE til den 45. Internasjonale Kjemiolympiaden 2013 i Moskva, Russland Dag: Onsdag 16. januar 2013 Varighet: 180 minutter. Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi.

Detaljer

Den 35. internasjonale Kjemiolympiade i Aten, juli uttaksprøve. Fasit.

Den 35. internasjonale Kjemiolympiade i Aten, juli uttaksprøve. Fasit. Oppgave 1 A) d B) c C) b D) d E) a F) a G) c H) d I) c J) b Den 35. internasjonale Kjemiolympiade i Aten, juli 2003. 1. uttaksprøve. Fasit. Oppgave 2 A) a B) b C) a D) b Oppgave 3 Masseprosenten av hydrogen

Detaljer

Kap 4. Typer av kjemiske reaksjoner og løsningsstøkiometri

Kap 4. Typer av kjemiske reaksjoner og løsningsstøkiometri 1 Kap 4. Typer av kjemiske reaksjoner og løsningsstøkiometri Vandige løsninger; sterke og svake elektrolytter Sammensetning av løsninger Typer av kjemiske reaksjoner Fellingsreaksjoner (krystallisasjon)

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER REDOKS-/ELEKTORKJEMI

FLERVALGSOPPGAVER REDOKS-/ELEKTORKJEMI FLERVALGSOPPGAVER REDOKS-/ELEKTORKJEMI Hjelpemidler: Periodesystem (kalkulator der det er angitt) Hvert spørsmål har ett riktig svaralternativ. Når ikke noe annet er oppgitt kan du anta STP (standard trykk

Detaljer

Del 1. Skriv svarene for oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten.

Del 1. Skriv svarene for oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten. Del 1 Oppgave 1 Flervalgsoppgaver Skriv svarene for oppgave 1 på eget svarskjea i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksaensoppgaven ed oppgaveteksten.) a) KVALITATIV ANALYSE Hvilket av disse

Detaljer

Del 1. Skriv svarene for oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten.

Del 1. Skriv svarene for oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten. Del 1 Oppgave 1 Flervalgsoppgaver Skriv svarene for oppgave 1 på eget svarskjea i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksaensoppgaven ed oppgaveteksten.) a) BUFFER Hvilken blanding av stoffer

Detaljer

Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2

Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2 OPPGAVER (1 atomer, molekyler, ioner) 1.1 Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2 Atomkjernen Hva er antall protoner, nøytroner, nukleoner i 35 235 3 80 a) S

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. februar 2017 kl. 14.50 PDF-versjon 10. februar 2017 03.02.2017 nr. 118 Forskrift om

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den. 41. Internasjonale Kjemiolympiaden 2009 i Cambridge, England

1. UTTAKSPRØVE. til den. 41. Internasjonale Kjemiolympiaden 2009 i Cambridge, England Kjemi OL 1. UTTAKSPRØVE til den 41. Internasjonale Kjemiolympiaden 2009 i Cambridge, England Dag: En dag i ukene 42-44. Varighet: 90 minutter. Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi.

Detaljer

Del 1. kan være både sur og basisk komponent i en buffer. For å få en buffer med ph 7 der HPO 4

Del 1. kan være både sur og basisk komponent i en buffer. For å få en buffer med ph 7 der HPO 4 Del 1 Oppgave 1 a) HPO 4 2 kan være både sur og basisk komponent i en buffer. For å få en buffer med ph 7 der HPO 4 2 inngår må syre/base paret være H 2 PO 4 /HPO 4 2. Da må HCl tilsettes SVAR A b) Når

Detaljer

Organisk kjemi. Karbonforbindelsenes kjemi Unntak: Karbonsyre, blåsyre og saltene til disse syrene samt karbonoksidene

Organisk kjemi. Karbonforbindelsenes kjemi Unntak: Karbonsyre, blåsyre og saltene til disse syrene samt karbonoksidene Organisk kjemi Karbonforbindelsenes kjemi Unntak: Karbonsyre, blåsyre og saltene til disse syrene samt karbonoksidene Karbonets egenart Ingen andre grunnstoff har samme evne til å danne så mange stabile

Detaljer

UTSATT EKSAMEN Sensur faller innen

UTSATT EKSAMEN Sensur faller innen Individuell skriftlig eksamen i Naturfag 1, NA130E UTSATT EKSAMEN 23.05.2011. Sensur faller innen 15.06.2011. BOKMÅL. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist, dvs.

Detaljer

Den 34. internasjonale Kjemiolympiade i Groningen, juli uttaksprøve. Fasit.

Den 34. internasjonale Kjemiolympiade i Groningen, juli uttaksprøve. Fasit. Den 34. internasjonale Kjemiolympiade i Groningen, juli 00. Oppgave 1 A) 3 B) C) 4 Oppgave 1. uttaksprøve. Fasit. D) 3 E) 4 F) 3 G) 3 H) 3 I) A) Reaksjonen er summen av de to reaksjonene lengre opp. Likevektskonstanten

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den 44. Internasjonale Kjemiolympiaden 2012. i Washington DC, USA. Oppgaveheftet skal leveres inn sammen med svararket

1. UTTAKSPRØVE. til den 44. Internasjonale Kjemiolympiaden 2012. i Washington DC, USA. Oppgaveheftet skal leveres inn sammen med svararket Kjemi OL 1 UTTAKSPRØVE til den 44 Internasjonale Kjemiolympiaden 2012 i Washington DC, USA Dag: En dag i ukene 40-42 Varighet: 90 minutter Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi Maksimal

Detaljer

4.4 Syre-basetitrering vi måler [H3O + ] og [OH ] i en løsning

4.4 Syre-basetitrering vi måler [H3O + ] og [OH ] i en løsning 4.4 Syre-basetitrering vi måler [H3O + ] og [OH ] i en løsning 4.109 Vil løsninger som fås ved blanding av like stoffmengder av de følgende syrene og basene være sure, basiske eller nøytrale? a HCl + KOH

Detaljer

Emnenavn: Faglærer: Oppgavesettet består av 3 oppgaver. Alle spørsmål på oppgavene skal besvares, og alle spørsmål teller likt til eksamen.

Emnenavn: Faglærer: Oppgavesettet består av 3 oppgaver. Alle spørsmål på oppgavene skal besvares, og alle spørsmål teller likt til eksamen. Høgskolen i østfold EKSAMEN Emnekode: ITD12011 Dato: Emnenavn: Fysikk og kjemi Eksamenstid: 6.5.2016 9.00 til 13.00 Hjelpemidler: Faglærer: 4 sider (A4) (2 ark) med egne notater. Erling Strand Ikke-kommuniserende

Detaljer

8. Ulike typer korrosjonsvern. Kapittel 10 Elektrokjemi. 1. Repetisjon av noen viktige begreper. 2. Elektrolytiske celler

8. Ulike typer korrosjonsvern. Kapittel 10 Elektrokjemi. 1. Repetisjon av noen viktige begreper. 2. Elektrolytiske celler 1 Kapittel 10 Elektrokjemi 1. Repetisjon av noen viktige begreper 2. Elektrolytiske celler 3. Galvaniske celler (i) Cellepotensial (ii) Reduksjonspotensialet (halvreaksjonspotensial) (iii) Standardhydrogen

Detaljer

Hvorfor hydrogen? Bjørg Andresen Spesialrådgiver Institutt for energiteknikk

Hvorfor hydrogen? Bjørg Andresen Spesialrådgiver Institutt for energiteknikk Hvorfor hydrogen? Bjørg Andresen Spesialrådgiver Institutt for energiteknikk www.ife.no Innhold Hva er hydrogen Produksjon Fra naturgass ZEG -konseptet Fra vann Sluttbruk Marked Grunnstoff med kjemisk

Detaljer

Finalerunde Kjemiolympiaden 2003 Blindern 4. april 2003 Kl. 09.00-12.00

Finalerunde Kjemiolympiaden 2003 Blindern 4. april 2003 Kl. 09.00-12.00 Oppgave 1 Finalerunde Kjemiolympiaden 2003 Blindern 4. april 2003 Kl. 09.00-12.00 Oppgavesettet består av 10 sider inkludert formel- og tabellark. a) Fullfør og balanser følgende halvreaksjoner. I hvert

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER ANALYSE

FLERVALGSOPPGAVER ANALYSE FLERVALGSOPPGAVER ANALYSE Hjelpemidler: Periodesystem (og kalkulator der det er angitt) Hvert spørsmål har et riktig svaralternativ. Når ikke noe annet er oppgitt kan du anta STP (standard trykk og temperatur).

Detaljer

Kjemien stemmer KJEMI 2

Kjemien stemmer KJEMI 2 Figur s. 90 Strukturformel Systematisk navn Begrunnelse for navn 3 2 3 3-metylbutansyre stoffet er en karboksylsyre og endelsen blir: -syre -atomet i den funksjonelle gruppen blir -atom nr. 1 og telles

Detaljer

OPPGAVE 1. Løsningsforslag Kjemi 2 Vår 2015

OPPGAVE 1. Løsningsforslag Kjemi 2 Vår 2015 Løsningsforslag Kjemi 2 Vår 2015 PPGAVE 1 ppgave Svar Forklaring a) C Ingen felling med klorid, derfor kan ingen av saltene være med bly. Felling med sulfat, kan ikke være A. Må være C, som gir felling

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER STØKIOMETRI

FLERVALGSOPPGAVER STØKIOMETRI FLERVALGSOPPGAVER STØKIOMETRI Hjelpemidler: Periodesystem og kalkulator Hvert spørsmål har et riktig svaralternativ. Støkiometri 1 Bestem masseprosenten av nitrogen i denne forbindelsen: (N 2 H 2 ) 2 SO

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER I NATURFAG VG 1 - KJEMI

FLERVALGSOPPGAVER I NATURFAG VG 1 - KJEMI FLERVALGSOPPGAVER I NATURFAG VG 1 - KJEMI Naturfag kjemi 1 Hva er det kjemiske symbolet for jern? A) H 2 O B) Cu C) Fe D) Cd E) Mn Naturfag kjemi 2 Hvilken av reaksjonslikningene er balansert og viser

Detaljer

Natur og univers 3 Lærerens bok

Natur og univers 3 Lærerens bok Natur og univers 3 Lærerens bok Kapittel 4 Syrer og baser om lutefisk, maur og sure sitroner Svar og kommentarer til oppgavene 4.1 En syre er et stoff som gir en sur løsning når det blir løst i vann. Saltsyregass

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER ORGANISK KJEMI

FLERVALGSOPPGAVER ORGANISK KJEMI FLERVALGSOPPGAVER ORGANISK KJEMI Hjelpemidler: Periodesystem Hvert spørsmål har et riktig svaralternativ. Når ikke noe annet er oppgitt kan du anta STP (standard trykk og temperatur). Organisk kjemi 1

Detaljer

Navn og formler for kationer. Kation (positivt ion) Ammonium NH 4

Navn og formler for kationer. Kation (positivt ion) Ammonium NH 4 Figur s. 68 Navn og formler for kationer Kation (positivt ion) Ammonium NH 4 + Barium Ba 2+ Bly(II) Pb 2+ Jern(II) Fe 2+ Jern(III) Fe 3+ Kalium K + Kalsium Ca 2+ Kobber(II) Cu 2+ Natrium Na + Nikkel(II)

Detaljer

Kapittel 9 Syrer og baser

Kapittel 9 Syrer og baser Kapittel 9 Syrer og baser 1. Syre og base (i) Definisjon (ii) Likevektsuttrykk og likevektskonstant (iii) Sterke syrer og sterke baser (iv) Svake syrer og svake baser 2. Vann som både syre og base (amfotært)

Detaljer

Eksamen 28.05.2008. AA6247 Kjemi 3KJ Elevar/Elever. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 28.05.2008. AA6247 Kjemi 3KJ Elevar/Elever. Nynorsk/Bokmål Eksamen 28.05.2008 AA6247 Kjemi 3KJ Elevar/Elever Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Informasjon til sensor og eksaminand: 5 timar Sjå gjeldande reglar. Alle svar bør

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Fag: Generell og uorganisk kjemi. Faglig veileder: Kirsten Aarset Eksamenstid, fra - til: 9.00-14.00 LO 400 K.

EKSAMENSOPPGAVE. Fag: Generell og uorganisk kjemi. Faglig veileder: Kirsten Aarset Eksamenstid, fra - til: 9.00-14.00 LO 400 K. EKSAMENSOPPGAVE Fag: Generell og uorganisk kjemi Gruppe(r): 1KA Fagnr LO 400 K Dato: 14. desember 001 Faglig veileder: Kirsten Aarset Eksamenstid, fra - til: 9.00-14.00 Eksamensoppgaven består av Tillatte

Detaljer

Kjemi 1. Figur s Figurer kapittel 8: Syrer og baser. gir andre farger enn syrer gir. ph < 7 ph > 7. Reagerer med uedelt metall og gir H 2 -gass

Kjemi 1. Figur s Figurer kapittel 8: Syrer og baser. gir andre farger enn syrer gir. ph < 7 ph > 7. Reagerer med uedelt metall og gir H 2 -gass Figur s. 42 Egenskaper hos syrer / sure løsninger Smaker surt Endrer farge på indikatorer og noen plantefarger Egenskaper hos baser / basiske løsninger Smaker bittert Endrer farge på indikatorer og noen

Detaljer

Løsningsforslag eksamen kjemi2 V13

Løsningsforslag eksamen kjemi2 V13 Side 1 for Vurdering Løsningsforslag eksamen kjemi2 V13 Eksamen kjemi2 våren 2013 Del 1 Oppgave 1 O har -2, K har +1, til sammen (-2)*3+1=-5, altså har Cl +5, alternativ C Fullstendig forbrenning: kun

Detaljer

Fasit Kjemien stemmer Forkurs

Fasit Kjemien stemmer Forkurs Fasit Kjemien stemmer Forkurs Kapittel 1 Kjemiens egenart 1.1 a) 3, b) 5 og c) 2 1.2 a) et elektronpar b) tiltrekningskrefter mellom positive og negative ioner c) et elektronpar 1.3 a) Antall protoner

Detaljer

ПРИЛОЖЕНИЕ к критериям отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к радиоактивным отходам

ПРИЛОЖЕНИЕ к критериям отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к радиоактивным отходам ПРИЛОЖЕНИЕ к критериям отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к радиоактивным отходам Предельные значения удельной и объемной активности радионуклидов в отходах ---- -------------- ------------------

Detaljer

Lewis struktur for H20 og CO2 er vist under. Begge har polare bindinger, men H20 er et polart molekyl mens CO2 er upolart. Forklar hvorfor.

Lewis struktur for H20 og CO2 er vist under. Begge har polare bindinger, men H20 er et polart molekyl mens CO2 er upolart. Forklar hvorfor. Høgskolen i Østfold Avdeling for ingeniør- og realfag EKSAMENSOPPGAVE Fag: IRK10013 Generell kjemi Sensurfrist: Mandag 21. desember Lærer: Birte J. Sjursnes Grupper: 15Kje+Y+tress og 15Bio+Y Dato: 30.11.2015

Detaljer

KJEMIOLYMPIADEN 2000 2. UTTAKINGSPRØVE.

KJEMIOLYMPIADEN 2000 2. UTTAKINGSPRØVE. KJEMIOLYMPIADEN 2000 2. UTTAKINGSPRØVE. Dato: 17. februar 2000 Varighet: 180 minutter (3 timer) Tillatte hjelpemidler: Kalkulator og Tabeller i kjemi 1998 fra RVO/Gyldendal OBS! Du klarer antakelig ikke

Detaljer

R.ANNAMALAI

R.ANNAMALAI PTA - I-V M.Sc (Che).,M.Sc (Psy).,M.Phil.,B.Ed. PGT(CHEMISTRY), GOVT. GIRLS HR. SEC. SCHOOL GINGEE, email: ssssmalai@gmail.com. PTA - - I E n =-313.6/n 2, E n =-34.84 n XeF 4 AgCl AgNO 3 AgF AgBr MnO 2

Detaljer

Undergrupper. Viser bindin gene mellom atomene H-atomene ved hvert C-atom skrives samlet. Den funksjonelle gruppen står for seg (oftest sist)

Undergrupper. Viser bindin gene mellom atomene H-atomene ved hvert C-atom skrives samlet. Den funksjonelle gruppen står for seg (oftest sist) Figur s. 90 Molekylformel 3 8 Antall atomer av hver type blir oppgitt Strukturformel Sammentrengt strukturformel Strekformel Systematisk navn eller Propan-1-ol 3 2 2 3 ( 2 ) 2 Viser bindin gene mellom

Detaljer

Fasit til 1. runde. for uttakning til den. 40. internasjonale kjemiolympiaden i Budapest, Ungarn, juli 2008

Fasit til 1. runde. for uttakning til den. 40. internasjonale kjemiolympiaden i Budapest, Ungarn, juli 2008 Kjemi OL Fasit til 1. runde for uttakning til den 40. internasjonale kjemiolympiaden i Budapest, Ungarn, 12.-21. juli 2008 Oppgave 1 1 C 2 D 3 C 4 C 5 D 6 B 7 A 8 B 9 A 10 A 11 A 12 A 13 B 14 B 15 C 16

Detaljer

Eksamen. Emnekode: KJEMI1/FAD110. Emnenavn: Kjemi 1. Dato: 27.02.2015. Tid (fra-til): 0900-1300. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator, KjemiData.

Eksamen. Emnekode: KJEMI1/FAD110. Emnenavn: Kjemi 1. Dato: 27.02.2015. Tid (fra-til): 0900-1300. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator, KjemiData. Bokmål Eksamen Emnekode: KJEMI1/FAD110 Emnenavn: Kjemi 1 Dato: 27.02.2015 Tid (fra-til): 0900-1300 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator, KjemiData Faglærer(e) : Anne Brekken Sensurfrist : 20.03.2015 Antall

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Kalkulator «Huskelapp» -A4 ark med skrift på begge sider Enkel norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok

EKSAMENSOPPGAVE. Kalkulator «Huskelapp» -A4 ark med skrift på begge sider Enkel norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok Fakultet for naturvitenskap og teknologi EKSAMENSOPPGAVE Eksamen i: KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi Dato: 22.02.2017 Klokkeslett: 09:00-15:00 Sted: Åsgårdveien 9 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Eksamensoppgave i LGU53004 Naturfag Emne 1, Kjemi

Eksamensoppgave i LGU53004 Naturfag Emne 1, Kjemi Institutt for grunnskolelærerutdanning 1-7 Eksamensoppgave i LGU53004 Naturfag 2 5 10 Emne 1, Kjemi Faglig kontakt under eksamen: Kari Feren Tlf.: 73559875 / 48178852 Eksamensdato: 5. desember 2016 Eksamenstid

Detaljer

Kapittel 17 Mer om likevekter

Kapittel 17 Mer om likevekter Kapittel 17 Mer om likevekter 1. Mer om syre-base likevekter - Buffer o Definisjon o Hvordan virker en buffer? o Bufferkapasitet o Bufferlignigen o Hvordan lage en buffer med spesifikk ph?. Titrerkurver

Detaljer

Studium/klasse: Masterutdanning i profesjonsretta naturfag. 8 (inkludert denne og vedlegg)

Studium/klasse: Masterutdanning i profesjonsretta naturfag. 8 (inkludert denne og vedlegg) Eksamensoppgave høsten 2010 Ordinær eksamen Bokmål Fag: Grunnleggende kjemi Eksamensdato: 7.desember 2010 Studium/klasse: Masterutdanning i profesjonsretta naturfag Emnekode: NAT400 Eksamensform: Skriftlig

Detaljer

Definisjoner Brønsted, 1923. En syre er et stoff som kan spalte av protoner En base er et stoff som kan ta opp protoner

Definisjoner Brønsted, 1923. En syre er et stoff som kan spalte av protoner En base er et stoff som kan ta opp protoner Syrer og baser Definisjoner Brønsted, 1923 En syre er et stoff som kan spalte av protoner En base er et stoff som kan ta opp protoner Syrer Genrelt uttrykk HB H + + B - syre H + + korresponderende base

Detaljer

H. Aschehoug & Co. www.lokus.no Side 1 av 8

H. Aschehoug & Co. www.lokus.no Side 1 av 8 Kjemi.1 Forbrenning.1 og C., C og.3 Ved å studere for eksempel forbrenning av et stearinlys. et er lett å påvise at forbrenningen 1. krever oksygen: sett et glass over stearinlyset. krever brennbart stoff:

Detaljer

Naturfag 2, Na210R510

Naturfag 2, Na210R510 Individuell skriftlig eksamen i Naturfag 2, Na210R510 10 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 13. desember 2011 Sensur faller innen 05.01.2012 BOKMÅL. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning?

Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning? Hovedområde: Ernæring og helse Eksamensoppgaver fra skriftlig eksamen Naturfag (NAT1002). Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning? A) natrium B) kalsium

Detaljer

Auditorieoppgave nr. 1 Svar 45 minutter

Auditorieoppgave nr. 1 Svar 45 minutter Auditorieoppgave nr. 1 Svar 45 minutter 1 Hvilken ladning har et proton? +1 2 Hvor mange protoner inneholder element nr. 11 Natrium? 11 3 En isotop inneholder 17 protoner og 18 nøytroner. Hva er massetallet?

Detaljer

FASIT til 2. UTTAKSPRØVE

FASIT til 2. UTTAKSPRØVE Kjemi OL FASIT til 2. UTTAKSPRØVE til den 41. Internasjonale Kjemiolympiaden 2009 i Cambridge, England Oppgave 1 (36 poeng, 2 poeng per deloppgave) 1) C 2) B 3) A 4) A 5) C 6) A 7) C 8) C 9) C 10) C 11)

Detaljer

KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG

KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG Høgskolen i Østfold Avdeling for ingeniør- og realfag EKSAMENSOPPGAVE Fag: IRK104 Grunnleggende kjemi Sensurfrist : tirsdag 23. september 28 Lærer : Birte J. Sjursnes Grupper : K3A Dato : 02.09.28 Tid

Detaljer

EKSAMEN. Oppgavesettet består av 3 oppgaver. Alle sporsnuil på oppgavene skal besvares, og alle spors111d1teller likt til eksamen.

EKSAMEN. Oppgavesettet består av 3 oppgaver. Alle sporsnuil på oppgavene skal besvares, og alle spors111d1teller likt til eksamen. Høgskoleni østfold EKSAMEN Emnekode: ITD12011 Emne: Fysikk og kjemi Dato: 29. april 2015 Eksarnenstid: kl. 9:00 til k1.13:00 Hjelpemidler: 4 sider (A4) (2 ark) med egne notater. Ikke-kommuniserende kalkulator.

Detaljer

Kapittel 2 Atom, molekyl og ion. 1. Moderne beskrivelse av atom - Enkel oppbygning - Grunnstoff og isotoper - Navn på grunnstoff

Kapittel 2 Atom, molekyl og ion. 1. Moderne beskrivelse av atom - Enkel oppbygning - Grunnstoff og isotoper - Navn på grunnstoff Kapittel 2 Atom, molekyl og ion 1. Moderne beskrivelse av atom - Enkel oppbygning - Grunnstoff og isotoper - Navn på grunnstoff 2. Introduksjon til det periodiske systemet 3. Molekyl og ioniske forbindelser.

Detaljer

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 6 nr.

Detaljer

2. UTTAKSPRØVE. til den 47. internasjonale kjemiolympiaden i Baku, Aserbajdsjan

2. UTTAKSPRØVE. til den 47. internasjonale kjemiolympiaden i Baku, Aserbajdsjan Kjemi OL 2. UTTAKSPRØVE til den 47. internasjonale kjemiolympiaden 2015 i Baku, Aserbajdsjan Dag: Onsdag 28. januar 2015 Varighet: 180 minutter. Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi.

Detaljer

Når vi snakker om likevektskonstanter for syrer og baser så er det alltid syren eller basen i reaksjon med vann

Når vi snakker om likevektskonstanter for syrer og baser så er det alltid syren eller basen i reaksjon med vann Kapittel 16 Syrer og baser Repetisjon 1(30.09.03) 1. Syrer og baser Likevektsuttrykk/konstant Når vi snakker om likevektskonstanter for syrer og baser så er det alltid syren eller basen i reaksjon med

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim Institutt for kjemi. Bokmål Student nr.:

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim Institutt for kjemi. Bokmål Student nr.: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim Institutt for kjemi KJ1000 Generell kjemi Bokmål Student nr.: Studieprogram: Eksamen lørdag 2. juni 2007, 0900-1300 Tillatte hjelpemidler: kalkulator

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fakultet for lærer- og tolkeutdanning

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fakultet for lærer- og tolkeutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fakultet for lærer- og tolkeutdanning Emnekode(r): Emnenavn: LGU53004 Naturfag 2 5-10 emne 1 - Kjemi Studiepoeng: 9 Eksamensdato: 1. desember 2015 Varighet/Timer: Målform: Kontaktperson/faglærer:

Detaljer

Del 1. Skriv svarene på oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten.

Del 1. Skriv svarene på oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten. Del 1 Oppgave 1 Flervalgsoppgaver Skriv svarene på oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten.) a) Forbrenning Dette er en balansert

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim Institutt for kjemi. Bokmål Student nr.:

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim Institutt for kjemi. Bokmål Student nr.: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim Institutt for kjemi KJ1000 Generell kjemi Bokmål Student nr.: Studieprogram: Eksamen fredag 3. desember 2004, 0900-1300 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Vann er en amfolytt, det kan både avgi og ta opp H +. I vann har vi derfor en. Denne egenprotolysen har et.

Vann er en amfolytt, det kan både avgi og ta opp H +. I vann har vi derfor en. Denne egenprotolysen har et. Syrer o baser Det sentrale i en syre-base reaksjon er utvekslinen av H -atomer., o en syre-basereaksjon kan kalles en protolysereaksjon. Her er det vikti å huske på at H -atomer ikke alltid er det samme

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR TEKNOLOGI Kandidatnr: Eksamensdato: 09.12.2004 Varighet: 09.00 14.00 Fagnummer: FO120N Fagnavn: Klasse(r): Generell kjemi Studiepoeng: Faglærer(e): Hjelpemidler:

Detaljer

3. Balansering av redoksreaksjoner (halvreaksjons metoden)

3. Balansering av redoksreaksjoner (halvreaksjons metoden) Kapittel 4 Oksidasjon og reduksjons reaksjoner (redoks reaksjoner) 1. Definisjon av oksidasjon og reduksjon 2. Oksidasjonstall og regler 3. Balansering av redoksreaksjoner (halvreaksjons metoden) Kapittel

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag. Naturfag 1, NA130-B. Oppgave 1 (Geofag 15 %) Oppgave 2 (Økologi - 20 %) Individuell skriftlig eksamen i.

Høgskolen i Sør-Trøndelag. Naturfag 1, NA130-B. Oppgave 1 (Geofag 15 %) Oppgave 2 (Økologi - 20 %) Individuell skriftlig eksamen i. Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for lærer- og tolkeutdanning ndividuell skriftlig eksamen i Naturfag 1, NA130-B 30 studiepoeng UTSATT EKSAMEN 06.01.09. Sensur faller innen 27.01.09. BOKMÅL Resultatet

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den. 42. Internasjonale Kjemiolympiaden 2010 i Tokyo, Japan

1. UTTAKSPRØVE. til den. 42. Internasjonale Kjemiolympiaden 2010 i Tokyo, Japan Kjemi OL 1. UTTAKSPRØVE til den 42. Internasjonale Kjemiolympiaden 2010 i Tokyo, Japan Dag: En dag i ukene 42-44. Varighet: 90 minutter. Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi. Maksimal

Detaljer

2) Vi tilsetter syrer fordi løsningen skal være sur (men ikke for sur), for å unngå porøs kobberdannelse.

2) Vi tilsetter syrer fordi løsningen skal være sur (men ikke for sur), for å unngå porøs kobberdannelse. Forhåndsspørsmål Uorganisk labkurs TMT4122 Oppgave 1 1) Potensialfall over elektrolytten = resistivteten, lengde mellom elektroder, elektrodeareal. For å gjøre liten velger vi lite mellomrom mellom elektrodene

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Antall sider: med forside: 3

EKSAMENSOPPGAVE. Antall sider: med forside: 3 Avdeling for ingeniørutdanning EKSAMENSOPPGAVE Fag: Kjemi og Miljø Gruppe(r): 1BA,1BB, 1EA,1EB, 1EC, 1MA,1MB,1MF, 3AA, 3AB 3AC Fagnr FO 052 K Dato: 14 desember 2000 Faglig veileder: Kirsten Aarset, Bente

Detaljer

Eksamen 20.11.2009. AA6249 Kjemi 3KJ Privatistar/Privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 20.11.2009. AA6249 Kjemi 3KJ Privatistar/Privatister. Nynorsk/Bokmål Eksamen 20.11.2009 AA6249 Kjemi 3KJ Privatistar/Privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Informasjon til sensor og eksaminand: 5 timar Vanlege rettskrivingsordbøker,

Detaljer

HVORFOR SKAL VI FORTSATT HA FOKUS PÅ MILJØGIFTER? Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

HVORFOR SKAL VI FORTSATT HA FOKUS PÅ MILJØGIFTER? Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse HVORFOR SKAL VI FORTSATT HA FOKUS PÅ MILJØGIFTER? Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse STORTINGS,MELDING OG MILJØGIFTSUTVALG Sammen for et giftfritt miljø og en tryggere fremtid Stor mangel

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet Eksamen i: KJM 1100 Generell kjemi Eksamensdag: 18. desember 2012 Tid for eksamen: 14.30 18.30 Oppgavesettet er på 5 sider Vedlegg: Periodesystemet

Detaljer

H C H. Eksempler på organiske molekyler der C-atomene er bundet sammen i kjeder eller en ring. H H

H C H. Eksempler på organiske molekyler der C-atomene er bundet sammen i kjeder eller en ring. H H Figurer kapittel 9: rganisk kjemi Kjemi 1 Figur s. 182 l N N Eksempler på organiske molekyler der -atomene er bundet sammen i kjeder eller en ring. Eksempler på organiske molekyler der -atomene er bundet

Detaljer

Oppgave 1 (35 poeng) 1. uttak til den 38. Kjemiolympiaden, Fasit og poengberegning. 1) D 2) B 3) A 4) A 5) D 6) C 7) D 8) C

Oppgave 1 (35 poeng) 1. uttak til den 38. Kjemiolympiaden, Fasit og poengberegning. 1) D 2) B 3) A 4) A 5) D 6) C 7) D 8) C 1. uttak til den 38. Kjemiolympiaden, 006. Fasit og poengberegning. ppgave 1 (35 poeng) 1) D ) B 3) A ) A 5) D 6) C 7) D 8) C 9) D 10) A 11) C 1) B 13) C 1) B 15) B 16) D 17) B 1 ppgave (15 poeng) A. a)

Detaljer

UTSATT EKSAMEN 08.01.10. Sensur faller innen 29.01.10.

UTSATT EKSAMEN 08.01.10. Sensur faller innen 29.01.10. Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Skriftlig eksamen i Naturfag 1, NA130 A130-D 30 studiepoeng UTSATT EKSAMEN 08.01.10. Sensur faller innen 29.01.10. BOKMÅL Resultatet blir

Detaljer

Vurderte eksamensbesvarelser i REA3012 Kjemi 2

Vurderte eksamensbesvarelser i REA3012 Kjemi 2 Vurderte eksamensbesvarelser i REA3012 Kjemi 2 Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2014. Her http://www.udir.no/vurdering/eksamen-videregaende/ finner du - Eksamensveiledning 2014* - Eksamen *Karakterene

Detaljer

NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KJEMI

NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KJEMI NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KJEMI EKSAMEN I KJ 2031 UORGANISK KJEMI VK Mandag 31. mai 2010 Tid: 09.00 13.00 Faglig kontakt under eksamen: Karma Mathisen, Realfagbygget

Detaljer