Auli barnehage Grendehusvn Auli. Kontaktinformasjon: Auli barnehage:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Auli barnehage Grendehusvn.1 1929 Auli. Kontaktinformasjon: Auli barnehage: 63 90 63 25"

Transkript

1 NES KOMMUNE ÅRSPLAN AULI BARNEHAGE Auli barnehage Grendehusvn Auli Kontaktinformasjon: Auli barnehage: Mobil til avdelingene: 0-2 års-avdeling: Blå avdeling: Rød avdeling:

2 Side 2 av 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Hvem er vi? s.3 Personale Godkjenning s.4 Visjon s.5 Hovedmål Fagområder Danning gjennom omsorg, lek og læring s.8 Lek s.9 Lek med språket s.11 Pro-aktiv skolestart Folkehelse Helhetlig oppvekststrategi Satsingsområder s.12 Realfagsprosjekt Matematikk Naturfag Satsingsområdet vårt Naturen gjennom fire årstider Partnerskapsavtale s.13 Foresatte Foreldreråd og samarbeidsutvalg Forventninger s.14 Til informasjon s.16 Informasjon om begrepsopplæring og kartlegging i barnehagene (vedlegg fra SLL (Språk Lese Lære) planen) s.17 Årshjul for barn og foreldre/foresatte s.18 Årsplan for hver enkelt avdeling s.20

3 Side 3 av 3 HVEM ER VI? Kommunal barnehage Sambruk med Auli grendehus Åpningstid avdelinger 0-5 Godkjent for 83 barn dersom alle barna er over 3 år PERSONALE - Fra årsavdelingen Pedagogiske ledere/barnehagelærere Marit Kristine Rønneberg og Tina Østerhagen Assistent Anita Larsen Barne- og ungdomsarbeider Susanne Tønsager Furuly Blå avdeling Pedagogisk ledere/barnehagelærer Lise Munch Assistenter Mona Elisabeth Hafslien, Nina Martinsen, Heidi Sørgård Olsen, Stine Ruud, Eva Lillian Opaker Rød avdeling Pedagogiske ledere/barnehagelærere Åse Raknerud Hoel og Ann-Kristin Andreassen Assistent Tina Thorvaldsen Boine, Stine Ruud, Eva Lillian Opaker Barne- og ungdomsarbeider Anita Mørk Madsen Styrer: Eva Heidi Hammeren Lærling Marita Thoresen Enlien Assistent: Michelle Alexandra Hagen Henrichs BARN BLIR MØTT AV VOKSNE SOM Er positive rollemodeller Gir gode tilbakemeldinger Veileder i lek Gir barna like muligheter Er opptatt av barns rett til medvirkning Setter grenser på en anerkjennende måte Er trygge og erfarne Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. (Rammeplan s.14) PEDAGOGISK KOMPETANSEUTVIKLING Personalet har flere arenaer for refleksjon og læring rundt bla. samarbeid, veiledning og pedagogisk opplegg der planer legges og diskuteres, bla. på avdelingsmøter, personalmøter, planleggingsdager, samarbeid på tvers av etater, kurs osv.

4 Side 4 av 4 FRA LOVVERKET Lov om barnehager Kap V. Personalet 17. Styrer «Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse. Barnehagen skal ha en leder som har utdanning som førskolelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse.» 18. Barnehagens øvrige personale «Pedagogiske ledere må ha utdanning som førskolelærer. Likeverdig med førskolelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk Kommunen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet i første ledd..departementet gir forskrifter om dispensasjon» Side 9 Forskrift om pedagogisk bemanning 1. Norm for pedagogisk bemanning «Det skal være minimum en pedagogisk leder pr barn når barna er over 3 år, og en pedagogisk leder pr. 7-9 barn når barna er under 3 år og barnas oppholdstid er over 6 timer» «Styrerens tid til administrasjon og ledelse kommer i tillegg til normen for pedagogisk bemanning». Side 19 Det er også ekstra personalressurser, utøvende spesialpedagoger, og ressurs for minoritetsspråklige ved behov. Vi kan også ha lærlinger innen Barne- og ungdomsarbeiderfaget, studenter fra Barnehagelærerutdanningen, utplassering fra ungdomsskolen og praksisplasser fra videregående /-NAV. GODKJENNING Barnehagen er godkjent for 83 barn dersom alle er over 3 år. Barnetallet må hele tiden ses opp mot pedagog-, areal- og bemanningsnorm. Barnehagens barn og personale fordeles på hele huset i en organisering som oppleves som best mulig.

5 Side 5 av 5 VISJON Auli barnehage er et godt sted å være, med en god atmosfære, der lekens palass har en kjempestor plass HOVEDMÅL I Auli barnehage styrker vi barnas selvbilde gjennom lek og læring, Slik at alle barn skal trives og har det gøy!» Vi legger vekt på Å gi leken en stor del av dagen Å veilede og hjelpe barna til å kunne oppfatte og skille mellom egne og andres følelser (sosial kompetanse, empati) At barna skal få opplevelse av egenverd og mestring Å fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling Å ha få, men konsekvente regler som er bygd på omsorg Å arbeide med ulike temaer Å ha fleksible planer Å være anerkjennende i vår væremåte Å ha et godt arbeidsmiljø FAGOMRÅDER Hvert år arbeider vi i barnehagen bevisst med Rammeplanens 7 fagområder. De blir tilpasset det enkelte barn og barnegruppas interesser/behov. Barnehagenes arbeidsfelt er i stor grad tverrfaglig, og det vil derfor oppleves at fagområdene ikke opptrer isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i et temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter ut på tur osv. I leken og hverdagsaktivitetene skjer det ofte en spontan kommunikasjon som er tett knyttet til fagområdene. Det er viktig å fremheve at vi i vårt pedagogiske arbeid tenker progresjon slik at hvert enkelt barn hvert år deltar i opplegg og aktiviteter som er tilpasset dets alder, utviklingsnivå og interesse. Dette er hovedårsaken til at man deler barna inn i grupper etter alder og mestring. Det vil for eksempel si at alle kommer på tur, men målet og metodene er ulike! Her følger eksempler på hva vår barnehage vektlegger i f.h. fagområdene KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Vi jobber med tidlig, god sparkstimulering gjennom: Begrepslæring, bruk av konkreter, tankekart og interaktiv tavle. Rim, regler, matvers, litteratur, flanellografer. Språklotto, språkposer, Språksprell; hefte med metodiske språk-leker. Farge, tegne, leke skrive, skrive. Sang, sangleker, bevegelsessanger, sangposer. Lytte til musikk, synge til musikk, sanger og fortellinger, rytmeinstrumenter. Teater og drama, opptre. Anerkjennende relasjoner, samtale/samhandling.

6 Side 6 av 6 KROPP, BEVEGELSE OG HELSE Vi jobber med at barna får tilegne seg grunnleggende motoriske ferdigheter gjennom: Gå, løpe, hoppe, hinke, trille, krype, og stort sett alle typer bevegelse i ulendt terreng utendørs i vårt nærmiljø, på uteplassen vår, i gymsalen og i uteaktiviteter tilhørende de ulike årstider. I forbindelse med»rusken» på våren plukker vi søppel, rydder, raker og planter. Bevegelse til musikk. Sangleker/leker med bevegelser. Gode kostvaner og gode hygienerutiner. KUNST, KULTUR OG KREATIVITET Vi jobber med å gi muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenking og kommunikasjon gjennom: Musikk, dans og drama. Språk og litteratur. Male, fargelegge, tegne, leke-skrive, skrive, sandkasse-lek, konstruksjonslek (bygge), Lek med utkledning. Bo og nærmiljø; turer på feltet, kulturlandskap/kulturminner, tur til Gamle Hvam og gårdsbesøk. NATUR, MILJØ OG TEKNIKK Vi jobber med å gi barna opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær gjennom: Bli kjent med og få forståelse for planter og dyr, landskaper, årstider og værtyper. Gode naturopplevelser gå mye på tur. Ta utgangspunkt i barnas nysgjerrighet og interesser undre seg sammen. Stimulere til opplevelser ved bruk av alle sanser. Være miljøbevisste ta alltid med hjem eget søppel fra tur. La barna delta i produksjon av mat i barnehagen: boller, rundstykker, syltetøy, varmmat osv. Introdusere barna til bruk av interaktiv tavle, digitalt kamera, miksmaster, telefon, ipad osv. Eksperimentere med vann/is/snø ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI Vi jobber med at barna skal respektere hverandre, anerkjenne at vi kan være forskjellige, men at vi har samme verdi, gjennom: Sosial kompetanse, empati; hvordan er vi mot hverandre? Hva er å være en god venn? Den gode samtalen, undring, tenking, fortelling. Motvirke mobbing. Ha få, men konsekvente regler. Bli kjent med grunnleggende normer og verdier, f.eks. å hilse, takke for mat, svare, si gode ting til hverandre, vise respekt og anerkjenne våre medmennesker. Få innsikt i grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon; respekt for menneskeverdet og den naturen vi lever i/av, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet. Få kjennskap til kristne høytider og tradisjoner (jul, påske, 17.mai...), og tradisjoner knyttet til høytider i religioner, som er representert i barnegruppen. Voksne som gode rollemodeller.

7 Side 7 av 7 NÆRMILJØ OG SAMFUNN Vi jobber med at barn får medvirkning i det indre liv i barnehagen, og med å gi innsikt og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn gjennom: Alle i barnehagen er en del av fellesskapet. Gi både gutter og jenter varierte utfordringer og like mye oppmerksomhet. Et inkluderende miljø som motvirker mobbing og rasisme. Gi barna anledning til meningsfylte møter med personer, arbeidsplasser og institusjoner i barnas nærmiljø: f.eks. Turer, naturstier, lekeplasser, nabobarnehagen, skolen og hele uteområdet der, gårdsbesøk, brannstasjon. Bruke litteratur og medienes muligheter, bibliotek, interaktiv tavle, digitalt kamera, ipad/pc. ANTALL, ROM OG FORM Vi jobber med at barna gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler sin matematiske kompetanse gjennom: Utforsking og lek med tall og former. Telle, sortere, spille spill, bygge med Lego, stable, løse matteoppgaver, fargelegge, stifte bekjentskap med ulike geometriske former, måleenheter (matlaging). Begrepslæring:1,2,3...stor-liten, over-under, sirkel-kvadrat. Dagsplan: med farger, dato, dag, måned osv. Eventyr, rim, regler, sanger med tall/telling og rekkefølge i.

8 Side 8 av 8 DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING (s.15,16 i Rammeplanen) Det henvises også til fagområdet etikk, religion og filosofi. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. I barnehagen er gjensidige samhandlingsprosesser med barn og voksen i lek og læring og hensynet til hverandre forutsetninger for barnets danning. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette. Barn har rett til omsorg og nærhet. For barnehagen er det en primæroppgave å gi omsorg og nærhet og sørge for at barna ut fra alder og individuelle forutsetninger blir møtt med lydhørhet, innlevelse og vilje til samspill. Barnehagen skal gi rom for barns utøvelse av empati og omsorg i hverdagen. Dette belyses bl.a. gjennom vårt arbeid med: Sosial kompetanse Anerkjennende relasjoner Empati; hvordan er vi mot hverandre? Skape relasjoner; barn - barn og barn voksen Rollespill, hånddokker, litteratur, sanger, rim, regler, samtaler, samarbeid, veiledning i samspill Se barnet, empati, omsorg, rutiner, anerkjennelse Læring skal foregå i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet og være nært sammenvevd med omsorg, lek og danning. Barnehagen skal være retningsgivende for den brede kompetansen det enkelte barn senere skal videreutvikle i opplæringen. Dette belyses bl.a. gjennom vårt arbeid med: Lek/læring gjennom lek Hverdagsaktiviteter Skolestartforberedelser

9 Side 9 av 9 LEK Vi gir leken en stor del av dagen Det henvises til de 7 fagområdene i Rammeplanen. Lekens kjennetegn/betydning: Først og fremst gir den glede En frivillig aktivitet som barnet selv velger å delta Er «på liksom» Den ligger utenfor det vi oppfatter som "den virkelige verden" Vi legger vekt på at tid, trygghet, tillit og inspirasjon er tilstede Gjennom lek kan barnet utforske miljøet rundt seg og bearbeide det som er vanskelig i omgivelsene eller i seg selv Kan også være problemløser Gir orden, spenning og er en forberedelse til voksen alder I leken utvikler barna bla. sosial og språklig kompetanse, og kommunikasjons - og samarbeidsevne Vi er opptatt av å være tilstede i leken, som veiledere og deltagere Balanse mellom deltagelse og at barn kan like å leke for seg selv Dagsrytmen gir mye rom for lek De minste har behov for å sove mye, og vi er oppmerksomme på vekslingene soving - voksenstyrt aktivitet - lek I lekens hage Barna leker. Når de leker, gir livet gjenlyd i det de leker. Skarpt og viltert eller dystert dumpt Gir det gjenlyd så lenge det får lov. Alt de tror og vet om virkeligheten gjør de lek av, det er det merkelige. Voksne tror at lek er tidsfordriv. Der tar de feil, lek er liv. Signaturen Kajenn

10 Side 10 av 10 LEKEN I FORSKJELLIGE ALDRE FASENE GÅR OVER I HVERANDRE 0-2-årsalder De aller minste barna imiterer de voksne i stor grad når det gjelder lyd og bevegelse Deres første lek er regler, enkle sanger, og det er mest lek med de voksne Mot slutten av det første året blir barna mer sosialt aktive, og vi kan se en viss parallellitet mellom to barn, for eksempel vil de ha de samme tingene. Nettopp derfor er det viktig at vi har flere like leker. Mot 2-årsalderen ser vi fortsatt ved siden av hverandre - lek (parallell-lek). Parallelleken viser seg ved at barna holder på med det samme og evt. imiterer hverandre. Barna kan også føre en enkel form for samtale. Opp mot 3-årsalder Begynner mer å lære å omgås jevnaldrende Kan delta på en felles beskjeftigelse nå og da, og gruppa av barn kan opptre som en helhet i kortere perioder. 3-4-årsalder Språket blir mer anvendelig, også i kontakt med andre barn. Parallell-lek og ved siden av hverandre lek dominerer, men rollelek kan forekomme Valg av lekekamerater skjer ut fra interesser, skifter interesse, bytter barnet ofte lekekamerat 4-5-årsalder Interessen for andre barn stadig større, og de kan nå leke i grupper på 2 eller 3, og rolleleken blir mer den dominerende leke-formen. 5-åringen har mer og mer glede av gruppelek. Leken er preget av at valg av en bestemt kamerat blir viktigere enn å bygge opp grupper rundt lekemateriell.

11 Side 11 av 11 LEK MED SPRÅKET Mål «Barnehagen skal legge til rette for tidlig og god språkstimulering. Gjennom bruk av ulike virkemidler, skal barna få bred erfaring med verbal og non-verbal kommunikasjon». Språkstimulering skal gis alle barn gjennom strukturert begrepslæring, bl.a. ved bruk av konkreter, tankekart, litteratur (bøker, rim, regler, sanger), tegning-skriving og samtalekommunikasjon. Kartlegging og oppfølging Bruk av SLL-plan (Språk, Lesing og Læring) PROAKTIV SKOLESTART Mål «Gjennom foreldresamarbeid og kompetanseheving ved overgang barnehage-skole, skal vi utvikle målrettede tiltak og arbeidsmåter som forebygger sosial ulikhet, gir bedre læring og språkutvikling for alle». Barna skal bli bedre kjent med hverandre på tvers av barnehagene før skolestart, og bli kjent med skolen de skal begynne på. Barnehagen skal gi alle barn en god plattform av grunnleggende språk og begreper Bruk av planen for overganger, for oss «Overgangen fra barnehage til barneskole» FOLKEHELSE Nes kommune har folkehelse som et av satsingsområdene, og det skal gjenspeiles i alle planer. I 2015 er det også Friluftslivets år. Folkehelse har fokus hver eneste dag i barnehagen ved at vi bl.a.er i gymsal, er ute, går turer, spiser/lager sunn mat inne/ute, bruker nærmiljøet osv. HELHETLIG OPPVEKSTSTRATEGI FOR BARN OG UNGE I NES Mål «Nes kommune gir barn og unge utdanning for framtida i et godt læringsmiljø for alle» Godt næringsmiljø er både et mål i seg selv og et middel for å oppnå bedre læringsutbytte og gjennomføring av videregående opplæring og dermed en større sjanse for å oppleve «det gode liv». En tverrfaglig satsing der både barnehage, skole, familiens hus, flere fra helsesektoren, rus, psykiatri med flere er inkludert i prosjektgruppa Folkehelse er også en stor del av dette Oppvekststrategien skal ses i sammenheng med barnekonvensjonen, og det er særlig artikkel 3 og 12 som er med i prosjektet: - Samarbeid og Barnets beste: «Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.» (Barnekonvensjonen, artikkel 3, pkt. 1) - Barns medvirkning - Medbestemmelse: «Partene skal garantere et barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle

12 Side 12 av 12 forhold som vedrører barnet, og tillegge barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet.» (Barnekonvensjonen, artikkel 12, pkt. 1) SATSINGSOMRÅDER REALFAGSPROSJEKT NES ER REALFAGSKOMMUNE Mål «Å heve den fagdidaktiske kompetansen innenfor realfag (matematikk og naturvitenskap) hos barnehagelærere/lærere i barnehagen og skolen i Nes». Formålet er å skape interesse og engasjement hos barn/elever innenfor realfag, slik at de oppnår økt mestring og læring. MATEMATIKK Mål «Barnehagen skal legge til rette for at barna gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler matematisk kompetanse. Barnehagene har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering». Erfaringer med antall, rom og form skal gis alle barn ved at de får opplevelser av glede over å utforske og leke med tall, former, mønster, størrelser, mål, sortering og sammenligning, og at de gjennom progresjon tilegner seg gode og anvendbare matematiske begreper». Kartlegging og oppfølging Bruk av TRL-plan (Telle, Regne, Leke) NATURFAG Mål «Barnehagen skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Erfaringer med natur, miljø og teknikk skal gis alle barn ved at de får opplevelser i naturen og undres over naturens mangfoldighet, opplever glede ved å ferdes i naturen og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern, om samspillet i naturen, om dyr og vekster. Barna skal lære seg å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verden, og erfare hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet Satsingsområdet vårt; «NATUREN GJENNOM FIRE ÅRSTIDER» Satsingsområdet vårt favner realfagsprosjektet gjennom arbeid med matematikk og naturfag med samme mål. (Rammeplanens fagområder Natur, miljø og teknikk og Antall, rom og form). Folkehelse er også en del av dette gjennom allsidig aktivitet og bruk av natur og nærmiljø. Barnehagens pedagogiske opplegg i allsidige aktiviteter i bla. forming, litteratur, lek, bevegelse osv. vil også bli relatert til årstidene.

13 Side 13 av 13 Se avdelingenes årsplaner, månedsplaner og vurderinger med flere detaljer. PARTNERSKAPSAVTALE Et av satsingsområdene i folkehelsearbeidet i Nes er å legge til rette for- og oppmuntre til partnerskapsavtaler og samarbeid med frivilligheten, - avtaler for gjensidig nytte. Auli barnehage har inngått partnerskapsavtale med Lions Club Årnes. Vi samler inn klær/leker en dag i FN-uka hvert år, og Lions Club Årnes leverer dette for oss til et barnehjem i Vilnius i Litauen. FORESATTE Vi er opptatt av et godt og utviklende samarbeid med foreldre/foresatte for det beste for barnas utvikling og læring. FORELDRERÅD OG SAMARBEIDSUTVALG Fra Lov om barnehager Merknader til lov om barnehager «For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremmes deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø..» «Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene» Side 27

14 Side 14 av 14 LEDER AV FORELDRERÅDET: Anita Torp SAMARBEIDSUTVALGETS MEDLEMMER Foreldre Anita Torp Caroline Fridtun Bente Kjesbu Ann Helen Amundsen Leder/Medlem Nestleder/Medlem Vara Vara Politikere Geir Sverdrup Representant for eier Jens Petter Hermansen Vara Personale Lise Munch Anita Larsen Marit Rønneberg Nina Martinsen Personalrepresentant Personalrepresentant Vara Vara Sekretær for utvalget: Eva H. Hammeren, Styrer FORVENTNINGER Vi har alle forventninger til hverandre. Ved at vi snakker om hverandres forventninger, vil vi sammen kunne oppnå det beste for deres barn! Mål; «Personale og foresatte skaper sammen et godt samarbeid barnehage - hjem». Personalet gjør sitt beste for at barnet/barna skal trives og utvikles best mulig ved og: Tilrettelegge barnehagedagen ut fra barnets/barnas behov Samarbeide med dere foresatte om barnets/barnas utvikling Videreformidle informasjon/beskjeder du/dere gir til rette vedkommende/avdeling Formidle trygghet Møte dere i garderoben når vi har anledning Formidle om barnets/barnas dag ved henting

15 Side 15 av 15 Tilby forskjellige aktiviteter; samling, tilrettelagte aktiviteter, lek, måltid, påkledning, tur etc., er deler av det pedagogiske opplegget vårt hvor det foregår mye læring! Kartlegginger og observasjoner; på samtaler vil dere få tilbakemelding om disse Forventninger til foresatte Les og følge opp beskjeder/informasjon Gi personalet informasjon om barnet/barna hvis det er hendelser og lign. barnehagen bør vite om for å ivareta barnet/barna best mulig Følge barnet/barna inn til personalet hvis vi ikke har hatt anledning til å møte i garderoben Velger dere å komme under frokost/i samlingstiden må dere følge barnet inn til oss Barna får frukt til ettermiddagsmåltidet, ta med ekstra matpakke hvis barnet/barna har behov for mere mat Ha klær på plassen som trenges for barnets beste - nok/store nok klær, klær ifht årstid, bytt ut og fyll opp kurven! Er barnet sykt må det være hjemme. Spør oss hvis dere er i tvil, - husk at almenntilstanden kan virke bra hjemme, men det kan være noe annet å være i barnehagen hvor det er mange barn Involver dere i barnehagen som organisasjon på en positiv måte; Vis respekt for eget/andres barn, foreldre, personale Vi arbeider sammen for å formidle gode omsorgsregler; vi hilser, sier hadet/takk for i dag, takk, takk for maten. Vær inkluderende overfor andre barn og foresatte; Bli kjent med andre foresatte; kanskje dere kan hjelpe hverandre? (for eksempel med henting?) Ta opp ting du undres over på en konstruktiv måte og raskest mulig Ta ansvar for eget barn på arrangementer; vi opplever at barna blir usikre på hvem som bestemmer på arr. Gi barnehagen støtte og tillit, snakk positivt om barnehagen med barna/andre! Kom gjerne med innspill til temaer til for eksempel foreldremøter

16 Side 16 av 16 TIL INFORMASJON Velkommen til Dagens viktigste møte Vi vil at dere er opptatt av deres barn, opplevelser og tilbakemeldinger når dere henter. Det vil glede oss hvis du tillater deg å være utilgjengelig på mobilen i denne lille viktige stunden! «Bygge» nettverk og relasjoner Barnehagens treffpunkter er en måte å bli kjent med andre foresatte på. Kanskje kan dere være sammen på fritida, hente når dere har utfordringer med å rekke det, i det hele tatt hjelpe hverandre! Brukerundersøkelse Det gjennomføres brukerundersøkelser hvert år. Tidspunktet for 2016 og ettertiden blir november. Tidligere har brukerundersøkelsen vært i mars, men ved å ha de i november kan vi arbeide med forbedringsområdene sammen med foreldre/foresatte i inneværende barnehageår. Vedtekter Utdrag 4 Barn skal ha 4 uker ferie pr.år, derav minimum 3 uker på sommeren (fortrinnsvis sammenhengende). Betalingsreglement Pkt.8 Ved for sen henting, blir foreldrene fakturert et gebyr på kr.250,- pr. påbegynt halvtime Planleggingsdager Barnehagen er stengt , 13,8, , 6.5. Ha-med-leker i barnehagen Egne leker kan ligge hjemme, så sant de ikke bringes med for å skape ekstra trygghet, for eksempel i tilvenningstiden i barnehagen. Private uteleker, som for eksempel sykler sommerstid, og akebrett/ski når det er vinter, kan tas med! Til sykkelen vil vi at barna har med egen hjelm pga. sikkerhet. Bøker og cd kan også tas med, da dette er materiell vi kan ha fellesopplevelser rundt. Vikarer Vi har behov for å bruke vikarer ved fravær/sykdom, og vi tilstreber at de skal presentere seg og hilse på hver enkelt av dere. Disse er Eva Opaker, Jane Martinsen, Kristin Røed Johansen, Anne Jorun Andreassen, Kristin Foss Andresen, og i tillegg brukes vikarbyrå.

17 Side 17 av 17 Til foresatte med barn i barnehage i Nes (vedlegg nr.10 s.36 i SLL- (Språk-Lese-Lære) planen) INFORMASJON OM BEGREPSOPPLÆRING OG KARTLEGGING I BARNEHAGENE Barnehager i Nes har i perioden gjennomført kompetanseheving innenfor områdene språkutvikling, systematisk begrepsopplæring og kartlegging i samarbeid med Bredtvet kompetansesenter. Målet er god praksis når det gjelder språk og begrepsopplæring, god kartleggingskompetanse og god kompetanse på oppfølging av enkeltbarn/ barnegrupper. Barn har ulike behov. Det er viktig at vi har godt samarbeid og god samhandling mellom hjem - barnehage, og barnehage - skole med tanke på et helhetlig tilbud for det enkelte barn. Begrepsopplæring innebærer arbeid med enkeltord knyttet til barnets alder/utvikling/modning med for eksempel bruk av historier, eventyr, rim, regler, sang, samtale, opplevelser og begrepskart. For utfyllende informasjon henvises det til barnehagens planer, årshjul for kartlegging i barnehagene, i tillegg til SLL-plan (språk lesing læring) for Nes kommune. For å dokumentere og sikre barnets/barnas utvikling vil det gjennomføres observasjoner/ kartlegginger av barnet/ barnegruppen. Det forutsettes samtykke fra foreldre før kartlegging og observasjon av enkeltbarn. Innholdet i observasjon/ kartlegging vil være fast tema på foreldresamtalene for felles mål og videre arbeid. I forbindelse med overgang fra barnehage til skole vises det til egen plan, med samtykkeskjema for overføring av opplysninger. Dette blir tatt opp i den enkelte barnehage. Med hilsen Eva H. Hammeren v/ Styrer Auli barnehage

18 Side 18 av 18 ÅRSHJUL FOR BARN OG FORELDRE/FORESATTE Skal settes inn her på s.18 og 19

19 Side 19 av 19 ÅRSHJUL FOR BARN OG FORELDRE/FORESATTE Skal settes inn her på s.18 og 19

20 ÅRSPLAN FOR HVER ENKELT AVDELING På de neste sidene finner du årsplanene til avdelingene. Foresatte får den som hører til den avdelingen din/deres barn er på. Side 20 av 20

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Progresjonsplaner. Antall, rom og form og Natur, miljø og teknikk

Progresjonsplaner. Antall, rom og form og Natur, miljø og teknikk Progresjonsplaner Antall, rom og form og Natur, miljø og teknikk Lokale planer for barnehagene i Rennebu kommune Gjeldende fra 1.januar 2009 PROGRESJON: Gjennom progresjon vil barna oppleve at hvert barnehageår

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.0 Personalet side

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

INFORMASJONSPLAN HØST AULI BARNEHAGE 2013/2014. Auli barnehage Grendehusvn.1 1929 Auli

INFORMASJONSPLAN HØST AULI BARNEHAGE 2013/2014. Auli barnehage Grendehusvn.1 1929 Auli INFORMASJONSPLAN HØST AULI BARNEHAGE 2013/2014 Auli barnehage Grendehusvn.1 1929 Auli auli.barnehage@nes-ak.kommune.no eva.heidi.hammeren@nes-ak.kommune.no tlf.63 90 63 25 INNHOLDSFORTEGNELSE INFORMASJONSPLAN

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag!

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag! ÅRSPLAN -2009 Trygghet og glede hver dag! FORORD Årsplan -2009 Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2015/2016

ÅRSPLAN FOR 2015/2016 ÅRSPLAN FOR 2015/2016 PERSONALET 2015/2016 Enhetsleder kommunale barnehager: Laila Linn 100% Styrer: Ann Kristin Brudal (Anki) 100% Telefon nr barnehagen: 61 22 09 79 / mobil: 948 59 097 / 977 68 292 (Anki)

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015.

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015. KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE Årsplan 2014-2015. 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne annen barnehagevirksomhet,

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/ PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012 http://lokkeveien.modum.kommune.no/ Innledning Godt nytt år til alle! Vi ser frem til å starte på vårhalvåret, og vi fortsetter det pedagogiske arbeidet med ekstra

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016 ÅRSPLAN Akasia Paradis barnehage 2015/2016 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 20 barnehager med rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser. Akasia sin visjon

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Lilleslottet barnehage

Lilleslottet barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Lilleslottet barnehage Lilleslottet barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 lilleslottet.barnehage@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 907 08 865 Webside på kommunens portal:

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

Årsplan for Hol barnehage 2013

Årsplan for Hol barnehage 2013 Årsplan for Hol barnehage 2013 Hol barnehage der barn, foreldre og personale gleder seg til å komme hver dag. Hol barnehage med barnas natur og kulturopplevelser i sentrum Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SUNDBYTOPPEN BARNENHAGE 2014-2015.

ÅRSPLAN FOR SUNDBYTOPPEN BARNENHAGE 2014-2015. ÅRSPLAN FOR SUNDBYTOPPEN BARNENHAGE 2014-2015. Årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Alle barnehagerhar mange lover og forskrifter som må følges. I årsplanarbeidet bruker vi «Rammeplanen for barnehager»

Detaljer

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING... 3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE... 3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER... 3

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt August 0 0 0 Planleggings dag bhg stengt I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø la nysgjerrighet og

Detaljer

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage Lia barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 lia@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 63 00 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/oslobarnehagen/oversikt

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING MAUREN VINTER 2016

PERIODEPLAN FOR AVDELING MAUREN VINTER 2016 PERIODEPLAN FOR AVDELING MAUREN VINTER 2016 I løpet av barnets to første leveår er tilknytning en sentral utviklingsoppgave for oss, og er derfor et viktig fokusområde for småbarnsavdelingene. En god tilknytning

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

VERDIPLAN FOR SIO BARNEHAGE

VERDIPLAN FOR SIO BARNEHAGE VERDIPLAN VERDIPLAN FOR SIO BARNEHAGE SiO Barnehage tar vare på barndommens magi SiO Barnehage er til for deg som forelder og student Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) er en velferdsorganisasjon

Detaljer

Humla i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Trygghet - Være mye ute - Turer - Sosiale ferdigheter

Humla i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Trygghet - Være mye ute - Turer - Sosiale ferdigheter Til mamma og pappa! Aksepter at jeg er meg på godt og vondt. Gi meg betingelsesløs kjærlighet også når jeg handler i strid med det dere vil. Kjenn på både positive og negative følelser dere har for meg.

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2009/2010 FOR HØYSPENTEN ART BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2009/2010 FOR HØYSPENTEN ART BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2009/2010 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.1 Personalet

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016

Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016 1 Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016 OVELANDSNESET GÅRDSBARNEHAGE KRINGLETOPPEN BARNEHAGE FROLAND FRILUFTSBARNEHAGE INNLEDNING i kommunestyre 18 juni 2015 ble det besluttet at våre 3 banehager skal

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA barnehager 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA barnehager 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA barnehager 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2009-2010. Trygghet og glede hver dag!

ÅRSPLAN 2009-2010. Trygghet og glede hver dag! ÅRSPLAN -2010 Trygghet og glede hver dag! Årsplan -2010 FORORD Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan

Detaljer

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Innhold 3 5 6 8 9 10 11 12 Overordna mål og verdier Grunnleggende verdier og holdninger for arbeidet i Studentbarnehagene i Tromsø Danning et helhetlig

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GRATANGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR GRATANGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR GRATANGEN BARNEHAGE 2016 DEL I Årsplan Gratangen barnehage Side 1 DEL I Innledning 1) Pedagogisk grunnsyn 2) Hva legger vi vekt på i arbeidet med barna? Omsorg Sosial kompetanse Voksenrollen

Detaljer

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst 1 2 år - Barn kommunisere en til en (verbalt og nonverbalt), og er i samspill voksen/barn, barn/barn - Møte enkle bøker, sanger, rim og regler, enkle og korte eventyr - Få gode erfaringer med varierte

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016. kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

ÅRSPLAN 2015-2016. kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. ÅRSPLAN 2015-2016 Studentbarnehagen Steinkjer Steinkjersannan 6 7713 STEINKJER Innledning: Studentbarnehagene i Nord-Trøndelag har over flere arbeidet fram et verdigrunnlag for drift av våre barnehager.

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet. Høsten 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet. Høsten 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Villabyen Barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage.

Villabyen Barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage. Vår 2014 1 Hei! Dette er en halvårsplan for vårhalvåret 2014. Vi er fortsatt den samme barnegruppa, så vi vil holde på fokuset vi hadde i høst med

Detaljer

Søndre Dal gård barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som ble startet i 1991. Barnehagen er medlem av private barnehagers landsforbund.

Søndre Dal gård barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som ble startet i 1991. Barnehagen er medlem av private barnehagers landsforbund. Pedagogisk Plattform Søndre Dal Går d bar nehage 1.0 Generelt om bar nehagen Søndre Dal gård barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som ble startet i 1991. Barnehagen er medlem av private barnehagers

Detaljer

Lopperud barnehage avdeling Paviljongen

Lopperud barnehage avdeling Paviljongen Oslo kommune Bydel Østensjø Lopperud barnehage avdeling Paviljongen Lopperud barnehage avdeling Paviljongen lopperud.paviljongen@bos.oslo.kommune.no Telefon: 23438711 /97738885 Webside på kommunens portal:

Detaljer

Forsidebilde: Skogen barnehage

Forsidebilde: Skogen barnehage Forsidebilde: Skogen barnehage 1 Innhold Kap. 1 Formål og kvalitet i barnehagen s. 3 1.1 Formål med planen s. 3 1.2 Den gode barnehagen på Askøy s. 4 1.3 Fysisk miljø s. 6 Kap. 2 Innhold og fag s. 7 2.1

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2009 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2009-2012. Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser PROGRESJONS DOKUMENT Barnehagene i SiT jobber ut fra en felles pedagogisk plattform. Den pedagogiske plattformen er beskrevet i barnehagenes årsplaner. Dette dokumentet viser mer detaljer hvordan vi jobber

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING KNOTTEN VINTER/VÅR 2016

PERIODEPLAN FOR AVDELING KNOTTEN VINTER/VÅR 2016 PERIODEPLAN FOR AVDELING KNOTTEN VINTER/VÅR 2016 Det mest avgjørende som skjedde oss da vi var barn, var at det var kjærlige øyne som så oss. Så oss med glede og varme. Ikke fordi vi hadde de og de gode

Detaljer

Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013

Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013 Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013 HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 09/10 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler. Nå

Detaljer

Rasmusbakken barnehage

Rasmusbakken barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Rasmusbakken barnehage Rasmusbakken barnehage ivar.hjelvik@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 976 23 873 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/rasmusbakkenbarnehage/

Detaljer

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Foreldremøte høst 2011 Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Rammeplanen Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse De sju fagområdene: Kommunikasjon,

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011 Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen Høst 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2012-2014 Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 MOSVIK BARNEHAGE Mosvik barnehage eies av Inderøy kommune, og har nå vært i drift siden 1981. Barnehagen har inntil 45 heldagsplasser fordelt på 3 avdelinger. Mosvik

Detaljer

Eplekneika barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Eplekneika barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Eplekneika barnehage eplekneika@barnehage.no Telefon: 22291330 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: www.eplekneika.barnehage.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Den fjerde uken er turuke, der hver gruppe har en fast turdag. På disse turene vil vi utforske nærmiljøet.

Den fjerde uken er turuke, der hver gruppe har en fast turdag. På disse turene vil vi utforske nærmiljøet. Holten barnehage 1 Vi som jobber på Rødhuset i år er: Humla: Laila Zurudis, pedagogisk leder 100% Ane Røen, fagarbeider 80% Sonja Heggem, assistent 80% Astrid Uv Gravem, assistent 20% Myggen: Birgit Høydal

Detaljer

Fladbyseter barnehage

Fladbyseter barnehage ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 Fladbyseter barnehage Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere

Detaljer

SPRÅKGLEDE I KLEM BARNEHAGE

SPRÅKGLEDE I KLEM BARNEHAGE SPRÅKGLEDE I KLEM BARNEHAGE Språkstimulering er en av de viktigste oppgavene for barnehagen. Vi i KLEM barnehage har derfor utarbeidet denne planen som et verktøy i vårt arbeid med å sikre et godt språkstimulerende

Detaljer

ÅS KOMMUNE. Periodeplan for Solstrålen

ÅS KOMMUNE. Periodeplan for Solstrålen ÅS KOMMUNE Periodeplan for Solstrålen September- november 2010 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkomne til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Vi er ferdig med tilvenningsperioden

Detaljer

FORORD. Karin Hagetrø

FORORD. Karin Hagetrø 2006/2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan for barnehageåret 2006/2007. Nærmere spesifisering

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE VÅREN 2015

HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE VÅREN 2015 HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE VÅREN 2015 Oversikt over arrangementer våren 2015 Vinterferie uke 8, 16.-20. februar. Foreldremøte kosthold og tannpleie, hjelpeinstanser på besøk. 17. februar. Morsmålsdagen

Detaljer

Lokal rammeplan med idebank for fagområdet

Lokal rammeplan med idebank for fagområdet Lokal rammeplan med idebank for fagområdet Barnehagene i Midtre Gauldal kommune Skrevet av Anne Marit Hage Mona Hage Kjersti Aas Aina Reitan 1 Forord Vi har valgt å ta utgangspunkt i målene i rammeplanen

Detaljer

Lov om barnehager, rammeplan. s. 5. Lek, omsorg og sosialt samspill. s. 5. Faglig og kulturelt ( syv fagområder ).. s. 5

Lov om barnehager, rammeplan. s. 5. Lek, omsorg og sosialt samspill. s. 5. Faglig og kulturelt ( syv fagområder ).. s. 5 1 Innholdsfortegnelse Innledning.. s. 3 Organisasjon. s. 3 Personalet.. s. 4 Foreldre s. 4 Hva styrer oss. s. 5 Lov om barnehager, rammeplan. s. 5 Lek, omsorg og sosialt samspill. s. 5 Faglig og kulturelt

Detaljer

Scala Private Barnehage

Scala Private Barnehage Scala Private Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 adm@scalapbh.no 92 88 09 58 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål

Detaljer

KROPPANMARKA BARNEHAGER. Okstad og Okstadvegen barnehager. VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018

KROPPANMARKA BARNEHAGER. Okstad og Okstadvegen barnehager. VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018 KROPPANMARKA BARNEHAGER Okstad og Okstadvegen barnehager VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018 1 VÅR VIRKSOMHET BYGGER PÅ Lov om barnehager Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Enhetsavtalens mål, kjennetegn

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 14 / 15. 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler.

Detaljer