VURDERINGSRAPPORT EKERHOVD OPPVEKSTTUN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VURDERINGSRAPPORT EKERHOVD OPPVEKSTTUN"

Transkript

1 VURDERINGSRAPPORT EKERHOVD OPPVEKSTTUN EKERHOVD OPPVEKSTTUN Vurderingsveka : veke 17, april

2 1 FØREORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Fjell, Øygarden og Sund (FØS) har etablert eit samarbeid om ekstern skulevurdering; med start våren I dette samarbeidet er økonomiske og personlege ressursar samla og nytta på tvers av kommunegrensene på ein god og effektiv måte. Ut frå forskrift 2-1 knytt til Opplæringsglova 14-1, fjerde ledd: Skolen skal jamleg vurdere i kva grad organiseringa, tilrettelegginga og gjennomføringa av opplæringa medverkar til å nå dei mål som er fastsette i den generelle delen av læreplanen og dei enkelte læreplanane for fag. Kommunen har ansvar for å sjå til at vurderinga blir gjennomført etter føresetnadene. I Opplæringsslova 13-10,2.ledd heiter det også: Kommunen skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i lova og forskriftene blir oppfylte. Det vart i 2007 vedteke av skulesjefane/skulefagleg ansvarlege i FØS at det skulle etablerast eit vurderingsnettverk i regionen. Mål: Ei vurderingsgruppe på tvers av kommunegrensene skal vera til hjelp i arbeidet med pedagogisk kvalitetsutvikling i skulane. Føremålet er mellom anna: Knyta saman god praksis i regionen. Vedkjenna oss at skulen både treng, og kjem til å få «auge utanfrå». Nytta ekstern hjelp i vurderingsarbeidet og utvikla vurderingskompetanse. Oppfylla kravet i Opplæringslova om kommunane sitt ansvar for å sjå til at skulane jamleg vurderar si eiga verksemd. Kven er vurderar? 14 personar i regionen er medlemmer i vurderingsnettverket. Dei har brei og variert pedagogisk bakgrunn, og skal vurdera dei 31 grunnskulane i regionen innan 3 år, dvs. om lag 10 skular for kvart skuleår. 2-3 medlemar frå nettverket gjennomfører vurdering på ein skule, og ingen vurderer skular i eigen kommune. Denne første gongen (våren - 08) vil tilsaman 4 skular verta vurderte. Det vert ein ny vurderingsrunde hausten 2008 og då med 6 nye skular. Om prosessen Skulen vel eit fokusområde for vurdering, i samråd med skuleeigar Fokusområdet må ha utviklingspotensiale. Fokusområdet vert meld inn til prosjektkoordinator. Vurderarane førebur sjølve vurderinga gjennom eit samarbeid med skulen, med utarbeiding av kriterium, og metodeval og verktøy tilpassa det området skulen ynskjer fokus på. Skulevitjing med kartlegging, observasjon og samtalar Vurderinga vert gjennomført. Våren 2008 vil vurderinga verta gjennomført i veke 16 og

3 Rapporten Vurderarane skriv rapport om resultatet av vurderinga. Rapporten trekkjer både fram verksemda sine sterke sider innanfor vurderingsområdet, og kva utfordringar skulen har framover. Den gjev også informasjon om rammene for vurderinga tidsbruk, metodeval, verktøy m.m. Vurderinga tek ikkje mål av seg til å gje eit fullstendig bilete av skulen, men kanskje eit bidrag til kva ein skal arbeida vidare med innan det fokusområdet som er vurdert. Det er eit ynskje at dei reiskapar og metodar som har vore nytta, kan overførast til det interne vurderingsarbeidet skulen årleg arbeider med. Rapporten vert gjort offentleg på kommunen si web-side om lag ein månad etter at den er lagt fram for skulen og skuleeigar. 2 FAKTA OM OPPVEKSTTUNET Ekerhovd Oppveksttun ligg i Fjell kommune på Sotra. Oppveksttunet består av 4 bygninger: Gamlebygget ( frå 1957), hovudbygget og gymnastikksal (frå 1978/79) og eit bolighus der barnehagen held til. Skulen har skuleåret 2007/ elevar fordelt på 7 trinn og 18 barnehageborn. Oppveksttunet har 25 tilsette. Administrasjonen består av rektor, inspektør i 42% admistrasjonsstilling og 11,8 lærarårsverk. Det er 5 assistentar i skule/sfo. Skulen har kontorhjelp i 60% stilling. Oppveksttunet er delt i ein barnehage, som held til eit bustad hus i utkanten av området, og skuledelen som består av tre bygninger med leikeplass og ulike leikeområder. Skulen er delt inn i 7 årstrinn med kvar sin kontaktlærar. Årstrinn Elevtal 1.årstrinn 15 2.årstrinn 16 3.årstrinn 15 4.årstrinn 18 5.årstrinn 17 6.årstrinn 19 7.årstrinn 12 Ekerhovd skule har 3 satsingsområde : 1. Realfag praksisnær undervisning 2. It`s learning 3. Sosial kompetanse - 3 -

4 3 VURDERINGSTEMA Skulen har bede om vurdering på følgjande område: Sosial kompetanse - Sjå og bli sett Korleis følgjer vi opp satsingsområdet vårt Sosial kompetanse i høve tiltakspunkta på verksemdsplanen vår og i høve verdi-slagordet Sjå og bli sett? Opplæringslova 1.2, 2.3, 2. 9 og 11 omhandlar det aktuelle temaet. Vidare står det på Læringsplakaten i Kunnskapsløftet meir om dette temaet

5 4 KRITERIUM/KVALITETSKRAV Kriterium tyder her krav til kjenneteikn på god kvalitet. Dei fastsette kriteria er henta frå lov, regelverk, rettleiingar, læreplanverk og skulen sine eigne planar. Når vurderarane gjennomfører ei vurdering, vert kriteria og teikn på god praksis jamført med den informasjon som er samla inn om temaet; gjennom intervju, observasjon o.a. på skulen. Kriteria speglar ønskje om å finna ut om kvar skulen står i dag med omsyn til vurderingstemaet. Kriterium i denne rapporten er utforma av vurderarane, og godkjende av skulen. Glansbilete Ekerhovd oppveksttun. Gjeld: Ekstern vurdering veke 17 med tema sosial kompetanse. KRITERIUM Dei tilsette ved skulen har ei felles forståing av omgrepet sosial kompetanse TEIKN PÅ GOD PRAKSIS Skulen har handlingsplan for arbeidet med sosial kompetanse. Omgrepet sosial kompetanse er definert i skulen sine planar Dei tilsette har felles opplæring i arbeidet med sosial kompetanse. Skulen har ei felles forståing av omgrepet sosial kompetanse, av korleis vi oppfører oss mot kvarandre. Elevane syner sosial kompetanse Elevane skal bli kjende med seg sjølv og bygge opp eigen sjølvtillit. Elevane syner respekt og toleranse i høve til vaksne og medelevar. Elevane svarar høfleg og rosar kvarandre. Elevane veit kva som er forventa av dei og er med på å utforme reglar. Elevane respekterer skulen sin reglar. Elevane vurderar jamleg si eiga sosiale utvikling evne til å sjå seg sjølv. Elevane har gode strategiar for å samhandle med andre

6 Skulen og dei føresette samarbeider om sosial kompetanse hos elevane Dei tilsette arbeider systematisk med sosial kompetanse Foreldre/føresette har positive haldningar til skulen og snakkar positivt om skulen. Foreldre/føresette er gode rollemodellar. Skulen og heimen samarbeider om eleven sin sosiale kompetanse. Foreldre/føresette er aktive i å utvikla eit godt sosialt miljø ved skulen. Foreldre/føresette er godt informerte om skulen sitt arbeid med sosial kompetanse. Dei vaksne heime og på skulen snakkar positivt om kvarandre, også elevar. Skulen har eit felles verktøy for å utvikle sosial kompetanse. Dei tilsette handhevar reglar og gjennomfører konsekvensar likt. Leiinga involverer seg i det daglege arbeidet med sosial kompetanse. Dei tilsette er gode rollemodellar. Lærarane er tydelege klasseleiarar. Kontaktlærar gjennomfører to elevsamtalar i året. Skulen og klassane har klare sosiale mål som er synlege på vekeplanar og halvårsplanar. Skulen er ein lærande organisasjon Leiinga er pådrivarar for arbeidet med sosial kompetanse. Dei tilsette støttar og hjelper kvarandre. Har felles ansvar for elevane. Dei tilsette driv aktiv erfaringsdeling. Skulen har sett seg konkrete mål i høve sosial kompetanse. Skulen gjennomfører jamleg kartlegging av skulemiljøet. Skulen evaluerer i fellesskap resultata frå kartlegginga

7 5 DELTAKARAR I VURDERINGA Val av vurderingsområde avgjer kven som skal delta. På Ekerhovd oppveksttun var det desse som deltok: Interne: Elevar på alle trinn. Påstandsskjema til alle elevar klasse. 62 av 66 elevar svarte. 8 elevrådsrepresentantar frå 4. til 7. møtte til samtale. Føresette: Påstandsskjema der 66 av 82 heimar svarte. FAU-møte med samtale. 5 foreldre møtte. Lærarar og assistentar i skulen. Rektor og inspektør Eksterne: Berit Hernar, Torkil Brigtsen og Torbjørg Ordahl Bakke frå vurderingsgruppa. Grunngjeving for val av informantar. For å få god bredde i den informasjonen vi treng for belyse temaet skulen har valt som vurderingsområde, har vi nytta desse informantane: elevane ved skulen, særskilt elevrådet, dei føresette, særskilt FAU, assistentar i skulen, lærarane og leiinga. 6 TIDSBRUK Det er avsett ei veke (5 arbeidsdagar) til å vurdera ein skule. Med i dette er også ein startdag der vurderarane møter skulen for fyrste gong - for avklaringar og planlegging. Møtet vert kalla Førehandsmøtet. Under sjølve vurderinga, er vurderarane på skulen i inntil 4 dagar. Skulen får rapporten siste dagen. I forkant og undervegs førebur vurderarane informasjon, metodar, verktøy og driv vurdering av informasjon og har oppsummeringar. Å gjennomføra ei kvalitetsvurdering på 3 dagar er knapp tid, og inneber ei avgrensing av vurderinga

8 Tidsplan, Ekerhovd Oppveksttun vurdering veke 17. TID TILTAK ANSVAR Veke Frist for å melda inn vurderingstema. Skulen Veke Veke Veke Veke Møte om vurderingstema på nettverksmøte. Telefonkontakt med rektor. Avtale møte med leiing og tilsette. Kl Møte med rektor og inspektør. Rektor får infoskriv til føresette, klar for heimsending. Omvisning på skulen. Kl Møte med tilsette. Info og gruppearbeid om innspel til glansbilete. Sende framlegg til glansbilete. Vurderarane Vurderarane Vurderarane/ rektor Vurderarane Retur av glansbilete med innspel frå skulen. Rektor Veke Sende endeleg glansbilete og påstandsskjema. Vurderarane Påstandsskjema til elevar, føresette og tilsette. Hugs konvoluttar til føresette.. Rektor Veke Henting av alle påstandsskjema på skulen. Vurderarane Veke 16. Rektor Innkalling til FAU møte. Veke Startdag Kl Morgonmøte. Kl Møte med elevrådet. Kl Møte med assistentar Kl Møte med pedagogisk personale. Kl Møte med FAU Vurderarane Kl Gjennomgang av rapport med skuleleiing og skuleeigar Kl Presentasjon av førebels rapport for alle tilsette. Veke Frist for skulen til å koma med innspel på faktiske feil Veke 20 Før Endeleg rapport vert sendt skule/kommune og vert lagt ut på nettet. Veke 23 Skulen sender ei evaluering av vurderingsarbeidet til koordinator Innan Innan 6 Rektor rapporterar til skuleeigar om arbeidet med mnd. utviklingsområda. Skulen Vurderarar, skule og kommune Rektor Rektor - 8 -

9 7 METODAR Tema og tid til rådvelde verkar inn på val av metode. Vanlege metodar er dokumentanalyse, spørjeskjema, krysskjema, individuelle samtalar og gruppesamtalar, møte og observasjon. I denne vurderinga er følgjande metodar nytta: Dokumentanalyse Vurderarane fekk i forkant av første møte med skulen tilsendt Verksemdsplan og Sosial læreplan. På første møte med skulen fekk vi i tillegg resultat frå Ståstadsanalyse, Handlingsplan mot mobbing, Ordensreglar og Internhandbok for handtering av ordensreglane. Undervegs i vurderingsveka fekk vi Forventningsplakaten og Vekerapportar. Vi har og fått døme på halvårsplanar, på innkalling til konferansetime, notat etter konferansetime, elevsamtaleskjema og vekeplanar. Kriterium og teikn på god praksis Vurderarane utarbeidde kriterium og teikn på god praksis med utgangspunkt i Kunnskapsløftet og lovverket. Vurderingsgruppa gjennomførte eit førehandsmøte med skulen i veke 10. Skulen fekk høve til å koma med merknader til kriteria/teikna på god praksis. Desse punkta, som skulen deretter godkjente, vart utgangspunktet for utarbeiding av samtaleguidar, observasjonsskjema og oppgåver til foreldremøte. Påstandsskjema Ved denne vurderinga valde vi å nytte oss av påstandsskjema. Observasjon I løpet av veka har vi hatt observasjonsøkter i alle klassane på skulen i ulike fag, og i friminutta. Verktøy for vidare informasjonsinnhenting For å kunna gjere djupdykk i temaet, laga vurderarane samtaleguidar/gruppeoppgåver for samtale med dei tilsette, elevrådet og FAU. Vurdering Vurderarane føretok ei vurdering, ved å spegle observasjonar, og utsegnene frå tilsette, elevar og føresette mot utarbeidde kriterium og teikn på god praksis. Utifrå vurderinga vart det trekt konklusjonar

10 8 SKULEN SINE STERKE SIDER INNAN VURDERINGSOMRÅDET Vurderingsgruppa har funne følgjande sterke sider innanfor arbeidet med sosial kompetanse: 1. Sosial kompetanse er eit av satsingsområda i skulen sin verksemdsplan for Elevane skal lære seg ordensreglane og syne god folkeskikk. Elevane skal vere med og utforme klassereglane. 1. klasse skal gjennomføre undervisningsopplegget Zippy s venner 2. Skulen har mange gode dokument innan vurderingsområdet. Verksemdsplan Sosial læreplan Handlingsplan mot mobbing Skuleundersøking om mobbing Ordensreglar Internhandbok for handtering av ordensreglane Forventningsplakaten Vekerapportar 3. Skulen sitt slagord, Sjå og bli sett, gjennomsyrer arbeidet ved skulen. Slagordet er synleg overalt i bygga. Fødseldagsliste ved hovudinngangen. I fleire klassar vert kvar elev teke i mot og handhelsa på. Mange gode tiltak for å styrke sjølvkjensla til elevane, mellom anna Godstolen. I fleire klassar trenar elevane på å gje respons og ros. Dei vaksne som har tilsyn ute, nyttar refleksvestar

11 4. Lærarane ved skulen er tydelege klasseleiarar. 5. Dei tilsette ved skulen er gode rollemodellar. 6. Leiinga ved skulen er pådrivarar i arbeidet med å vidareutvikle sosial kompetanse. 7. Skulen har store og allsidige uteområde. Uteområda gjev rom for fleire typar leik, spel og aktivitetar, og har positiv verknad for det sosiale livet på skulen

12 9 SKULEN SINE UTVIKLINGSOMRÅDE INNAN VURDERINGSOMRÅDET Vurderingsgruppa har valt følgjande utviklingsområde innanfor arbeidet med sosial kompetanse: 1. Skulen må avklare og definere omgrepet sosial kompetanse. 2. Skulen bør utarbeide klare mål for arbeidet med sosial kompetanse. På lik line med Kunnskapsløftet sine kompetansemål i fag, skal elevane også ha mål for sosial kompetanse. Småskulen og mellomsteget kan til dømes utvikle felles sosiale mål, som kan stå på vekeplanane eller henge på oppslagstavla. Skulen bør vidareutvikle Sosial læreplan. Planen må bygge på skulen si felles forståing av omgrepet sosial kompetanse. Måla ein set opp må vere klare og konkrete, og kunne evaluerast. Sosial kompetanse bør framleis vere eit satsingsområde. 3. Skulen må jamleg gjennomføre trivselsundersøking. Trivselsundersøkinga skal gjennomførast anonymt og før elevsamtale. Resultata må evaluerast og drøftast blant dei tilsette og med elevane på skulen, og med dei føresette. Trivselsundersøkinga må komme i tillegg til Skuleundersøking om mobbing. 4. Erfaringsdeling og felles opplæring Skulen bør utvikle felles verktøy og metodar for arbeidet med sosial kompetanse. Felles opplæring, eksternt eller internt, kan danne grunnlag for felles forståing av omgrep og metodar. Ein må ta vare på det gode arbeidet som vert gjort, og dyrke dei gode døma. Erfaringsdeling om arbeid med sosial kompetanse bør prioriterast i Pedagogisk forum, og i samarbeidstid mellom lærarar og assistentar

13 10 IDEAR TIL VIDARE ARBEID Utviklingsområde 1. Skulen må avklare og definere omgrepet sosial kompetanse. 2. Skulen bør utarbeide klare mål for arbeidet med sosial kompetanse. 3. Skulen må jamleg gjennomføre trivselsundersøking. 4. Erfaringsdeling og felles opplæring Idear Hefte frå Læringssenteret 2003: Utvikling av sosial kompetanse. Veileder for skolen, ISBN Undervisning i sosiale ferdigheter En håndbok. Kommuneforlaget 2002, ISBN Elevinspektørane Klasseromsledelse en bok om relasjonar, makt, og følelser, av Bodil Wennberg og Sofia Nordberg, Damm ISBN I tillegg er det utarbeidd eit program for å utvikle Emosjonell Intelligens/EQ, Til dette arbeidet er det ein perm som inneheld ei mengd elev-/klasseoppgåver for Utvikling av selverkjennelse, empati, ansvar, kommunikasjon og konflikthåndtering. Kontakte Sund skule, og få tilsendt døme på trivselsundersøking. Diverse hefter frå FUG og KUD. 6 månadar etter at skulevurderinga finn stad, vil rektor rapportera attende til skulesjef/skulefagleg ansvarleg korleis skulen har arbeidd med utviklingsområda sine. Det politiske fagutvalet vil få ei orientering. Ekerhovd oppveksttun Berit Hernar Torbjørg Ordahl Bakke Torkil Brigtsen Vurderar FØS vurderingsnettverk 7 vedlegg

14 Til foreldra ved Ekerhovd skule Mars 2008 SKULEN DIN SKAL HA EKSTERN VURDERING I APRIL! Lærarar, foreldre, elevar og styremakter er alle opptekne av kvaliteten i skulen. Alle skular har ynskje om å utvikla seg og å gjera tilbodet til elevar og føresette best mogleg. Difor har dei i mange år vurdert arbeidet sitt, eller delar av det, for at kvaliteten stadig skal verta betre. Skuleeigarane i (SFØ) har no etablert eit eige vurderingsnettverk som skal hjelpa skulane i dette arbeidet. Nettverket er sett saman av 14 pedagogar frå kommunane våre. Desse skal i åra som kjem reise rundt for å hjelpa skulane i vurderingsarbeidet, og for å sjå skulen gjennom nye briller. Vurderarane på din skule vil alltid koma frå ein av dei to nabokommunane. I april får skulen besøk av to frå dette nettverket. Me skal vera på skulen i veke 17 frå måndag 21. til torsdag 24. og skal hjelpa skulen å vurdera kvaliteten på skulen sitt arbeid innanfor emnet: Sosial kompetanse Kan henda treng me hjelp av foreldra i arbeidet vårt? De vil då få nærare beskjed frå skulen om dette. Me ser fram til dette arbeidet og vonar det verkeleg kan vera til nytte i skulen sitt læringsarbeid. Resultatet av vurderinga vert m.a. lagt fram i ein rapport, som vil vera tilgjengeleg for alle. Me ser fram til eit spennande møte og godt samarbeid. Helsing Vurderingsnettverket i Berit Hernar vurderar Torbjørg Ordahl Bakke vurdera

15 Veit ikkje Vurderingsnettverk for skuleutvikling PÅSTANDSSKJEMA TIL ALLE ELEVAR ÅRSTRINN Nr Påstandar. Set kryss under 4 dersom de er heilt samde i påstanden, glidande nedover mot 1 dersom de er heilt usamde. Dersom de ikkje veit noko om påstanden så set de kryss under veit ikkje. 1. Eg kjenner reglane for god åtferd på skulen. 4 SANT Eg har vore med på å laga reglar for orden og åtferd. 3. 2Eg held reglane som gjeld på skulen Dei vaksne reagerer likt på reglane Elevane rettar seg etter det dei vaksne seier Eg er høfleg og rosar andre Dei andre er høflege og rosar meg Eg seier frå om nokon vert plaga(mobba,. erta) 9. 8Eg syner andre elevar respekt Eg trivst 9 på skulen Eg har 1elevsamtale med læraren min

16 12. Eg er 1med på foreldresamtalen Vi har 1sosiale mål på vekeplanen Eg er 1med på å vurdere korleis eg er mot dei 3vaksne og medelevar

17 Veit ikkje Vurderingsnettverk for skuleutvikling PÅSTANDSSKJEMA TIL FØRESETTE Nr Påstandar. Set kryss under 4 dersom de er heilt samde i påstanden, glidande nedover mot 1 dersom de er heilt usamde. Dersom de ikkje veit noko om påstanden så set de kryss under veit ikkje. 1. Eg/vi kjenner til at skulen har ein plan for sosial kompetanse. 4 SANT USANT 2. Dei tilsette ved skulen er gode rollemodellar i høve til sosial kompetanse. 3. Arbeid med sosial kompetanse er synleg i skulekvardagen og planane til elevane. 4. Dei tilsette handhevar reglane ved skulen likt. 5. Dei tilsette gjennomfører konsekvensar for brot på reglane likt. 6. Kontaktlæraren har 2 elevsamtalar i året. 7. Elevane er med på foreldresamtalen. 8. Det er fokus på sosial kompetanse i foreldresamtalen. 9. Elevane syner respekt og toleranse i høve til medelevar og vaksne. 10. Eg/vi er godt informerte om skulen sitt arbeid med sosial kompetanse

18 11. Eg/vi er aktive i å utvikla skulen sitt sosiale miljø. 12. Skulen gjennomfører jamleg kartlegging av skulemiljøet. 13. Eg/vi har positive haldningar til skulen og snakkar positivt om skulen. 14. Skule og heim har ein god dialog og samarbeider godt

19 Veit ikkje Vurderingsnettverk for skuleutvikling PÅSTANDSSKJEMA TIL LÆRARAR/ASSISTENTAR Nr Påstandar. Set kryss under 4 dersom de er heilt samde i påstanden, glidande nedover mot 1 dersom de er heilt usamde. Dersom de ikkje veit noko om påstanden så set de kryss under veit ikkje. 1. Eg kjenner til at skulen har ein handlingsplan for sosial kompetanse. 4 SANT USANT 2. Vi tilsett ved skulen har felles innhald i omgrepet sosial kompetanse. 3. Eg har fått opplæring i arbeidet med sosial kompetanse. 4. Vi tilsette er gode rollemodellar i høve sosial kompetanse. 5. Læraren i klassen er ein tydeleg klasseleiar. 6. Vi tilsett handhevar reglane ved skulen likt. 7. Vi tilsett gjennomfører konsekvensar for brot på reglane likt. 8. Kontaktlæraren har 2 elevsamtalar i året. 9. Elevane veit kva som er forventa av dei innan sosial kompetanse. 10. Elevane er med å utarbeida reglar. 11. Elevane respekterer skulen sine reglar

20 12. Elevane syner respekt og toleranse i høve til medelevar. 13. Elevane vurderer jamleg si eiga sosiale utvikling. 14. Arbeidet med sosial kompetanse er synleg i skulekvardagen og planane til elevane. 15. Dei føresett kjenner godt til skulen sitt arbeid med sosial kompetanse. 16. Skule og heim har ein god dialog og samarbeider godt. 17. Dei føresette tek aktiv del i å utvikla det sosiale miljøet ved skulen. 18. Dei føresette har positive haldningar til skulen og snakkar positivt om skulen. 19. Leiinga ved skulen er pådrivarar for arbeidet med sosial kompetanse. 20. Leiinga legg til rette for at dei tilsette driv aktiv erfaringsdeling. 21. Vi tilsette støttar og hjelper kvarandre i skulekvardagen. 22. Vi tilsette har felles ansvar for elevane. 23. Vi tilsette har planar med konkrete mål for sosial kompetanse. 24. Vi evaluerer planane kvart år. 25. Skulen gjennomfører jamleg kartlegging av skulemiljøet. 26. Skulen evaluerer i fellesskap resultata frå kartlegginga

21 Spørsmål til elevrådet (4. 7.kl.) ved Ekerhovd skule Planar Elevane sin sosiale kompetanse Lærar - elev Vegen vidare Veit du kva skulen sitt slagord er? Kva veit du om det? Kva reglar fins på skulen for korleis ein skal oppføra seg? Kven har laga desse reglane? Kva skjer viss nokon ikkje følgjer desse reglane? Korleis synes de at elevane følgjer reglane for god oppførsel? Er alle elevane på skulen høflege? Om nokon vert plaga, kva gjer de då? På kva måte roser de kvarandre her? Klarar du å vurdere korleis du er mot dei vaksne og medelevar? Kva er det å trivast på skulen? Kvifor trivst du på skulen? Trur du det er nokon som ikkje trivst? Korleis arbeider de med å lære om korleis vi skal vere mot kvarandre? Korleis opplever de at dei vaksne reagerar om nokon bryt reglane? Kva snakkar de om på elevsamtalen med læraren? Er du med på samtalen mellom læraren og dei føresette? Kvifor? Kvifor ikkje? Korleis kan Ekerhovd verte ein skule der alle har det bra? Kva tenkjer du om å ha sosiale mål på vekeplanen?

22 Gruppeoppgåver tilsette Planarbeid: Kva ulike planar har skulen innan sosial kompetanse? Korleis vert dei nytta? Korleis vert dei evaluerte? Dei tilsette sitt arbeid med sosial kompetanse: Korleis arbeider de med å utvikle sosial kompetanse på dei ulike trinna? Er det lett å handheva reglane ved skulen likt? Kvifor? Kvifor ikkje? Kvifor hender det at avtalte konsekvensar for brot på reglane vert gjennomført ulikt? Elevane sitt arbeid med sosial kompetanse: I kva grad opplever de at elevane kan vurdere si eiga sosiale utvikling? Korleis kan ei slik vurdering gjennomførast? Heim - skule samarbeid om sosial kompetanse hos elevane: Ut frå Påstandsskjema oppfatta dei føresette samarbeidet meir positivt enn dei tilsette. Korleis informerer og samarbeider de med foreldra om elevane sin sosiale kompetanse? Skulen som lærande organisasjon: Korleis legg leiinga til rette for aktiv erfaringsdeling for dei tilsette? Rammer, tid og tidspunkt? Med utgangspunkt i skulen sitt slagord Sjå og bli sett og sosial kompetanse som satsingsområde: Korleis er arbeidet med sosial kompetanse synleg i skulekvardagen? Kva syns de om å gjennomføre trivselsundersøkingar, i tillegg til jamleg mobbeundersøking? Korleis kan resultata evaluerast. Vegen vidare: Kva meiner de skal til for at skulen skal utvikla seg vidare innan sosial kompetanse? Sosiale kompetansemål på vekeplanen? Felles opplæring? Korleis?

23 Gruppeoppgåver FAU Planarbeid Svært mange av dei føresette kjenner til at skulen har ein plan for sosial kompetanse. - Kva slags plan eller planar har de sett? - Veit de kva planen eller planane inneheld? - Veit de kva skulen sitt slagord er? Dei tilsette sitt arbeid med sosial kompetanse Dei aller fleste av dei føresette meiner at arbeid med sosial kompetanse er synleg i skulekvardagen og i planane til elevane. - På kva måte synleggjerast dette? Elevane sitt arbeid med sosial kompetanse - Korleis kan du få vite meir om korleis elevane arbeider med sosial kompetanse på skulen? Samarbeid heim - skule om sosial kompetanse Eit fleirtal av dei føresette seier at dei er godt informerte om skulen sitt arbeid med sosial kompetanse. - Korleis vert de informerte? - Er det god informasjon om skulen sitt generelle arbeid med sosial kompetanse, eller berre om eigne barn si utvikling? - Korleis driv skulen arbeid med sosial kompetanse? Dei føresette har positive haldningar til, og snakkar positivt om skulen. - Kvifor er dette viktig? - Kva trur de dei føresette sine haldningar til skulen har å seie for elevane sine haldningar? - Er dette noko som vert teke opp på foreldresamtalar? Skulen som lærande organisasjon Eit fleirtal av dei føresette seier at skulen jamleg gjennomfører kartlegging av skulemiljøet. - Korleis kartleggast skulemiljøet? - Korleis vert kartlegginga følgd opp? Vegen vidare - Korleis kan skulen utvikle arbeidet med sosial kompetanse?

Vurderingsnettverk for skuleutvikling Sund, Fjell og Øygarden VURDERINGSRAPPORT SKOGSVÅG SKULE

Vurderingsnettverk for skuleutvikling Sund, Fjell og Øygarden VURDERINGSRAPPORT SKOGSVÅG SKULE VURDERINGSRAPPORT SKOGSVÅG SKULE Vurderingsveka : veke 46; 9. 12.11.2009 1 1 FØREORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Fjell, Øygarden og Sund (FØS) har etablert eit samarbeid om ekstern

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT RONG SKULE

VURDERINGSRAPPORT RONG SKULE VURDERINGSRAPPORT RONG SKULE Vurderingsveka : Veke 14. 4. 7.april 2011 1 FØREORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Fjell, Øygarden og Sund (FØS) har etablert eit samarbeid om ekstern

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT Glesnes skule

VURDERINGSRAPPORT Glesnes skule VURDERINGSRAPPORT Glesnes skule Vurderingsveka : veke 17; 21. 24.april 2008 Vurderingsrapport Glesnes skule Side 1 av 29 1 FØREORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Fjell, Øygarden

Detaljer

Øystese barneskule April - 08

Øystese barneskule April - 08 Øystese barneskule April - 08 1 Innleiing: 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja helsa,

Detaljer

! Vurdering for utvikling. ! Rapport. Holmedal barnehage. Veke 14 (31.3.-2.4.) 2014. Tema: Borns medverknad. Holmedal den 2.

! Vurdering for utvikling. ! Rapport. Holmedal barnehage. Veke 14 (31.3.-2.4.) 2014. Tema: Borns medverknad. Holmedal den 2. Vurdering for utvikling Rapport Marie Hendrix Holmedal barnehage Veke 14 (31.3.-2.4.) 2014 Tema: Borns medverknad Holmedal den 2. april 2014 Oppvekst og utdanning i HAFS Vurderingsnettverket Åsmund Berthelsen

Detaljer

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane.

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. 1 Øystese barneskule Innleiing: September-2012 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja

Detaljer

Hardanger / Voss kompetanseregion Vurderingsgruppa VURDERINGSRAPPORT. Strandebarm skule

Hardanger / Voss kompetanseregion Vurderingsgruppa VURDERINGSRAPPORT. Strandebarm skule VURDERINGSRAPPORT Strandebarm skule 14.-17. MARS 2005 1 Føreord Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Med utgangspunkt i Stortingsmelding nr. 28 (1998-99) Mot rikare mål, vart det sett

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT BJORØY SKULE

VURDERINGSRAPPORT BJORØY SKULE VURDERINGSRAPPORT BJORØY SKULE 12. nov. 15. nov. 2012 Vurderingstema: Relasjonskompetanse Rektor: Bjørnar Fjellhaug Adresse: 5177 Bjorøyhamn E-post: bjornar.fjellhaug@fjell.kommune.no Innhaldsliste: Vurderingsnettverk

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

: Surnadal ungdomsskole. Unni Søbstad Larsen og Liv Ingrid Horvli

: Surnadal ungdomsskole. Unni Søbstad Larsen og Liv Ingrid Horvli Skole Kommune Vurderingsrapport frå : Surnadal ungdomsskole : Surnadal kommune : Nettverk Nordmøre Unni Søbstad Larsen og Liv Ingrid Horvli Veke/år : 48/2007 Vurderingsrapport, november -07 Surnadal kommune

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Retningslinjer og Rutineskildring Oktober 2015 INNHALD Innleiing... 2 Lovgrunnlag... 3 Opplæringslova... 3 Elevane sitt fysiske skulemiljø...

Detaljer

Vurderingspraksis med fokus på norsk, engelsk og matematikk

Vurderingspraksis med fokus på norsk, engelsk og matematikk VURDERINGSRAPPORT ØYGARDEN UNGDOMSSKULE Tema Vurderingspraksis med fokus på norsk, engelsk og matematikk Vurderingsveke 09. 12. november 2009 1 1 FØREORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling

Detaljer

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon Sakshandsamar: Lill Mona Solberg Vår dato Vår referanse Telefon: 57643105 24.06.2013 2013/2729 - E-post: fmsflms@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Lærdal kommune Postboks 83 6886 Lærdal Varsel

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når:

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når: Prosessplan for arbeidet med standarden Sett inn einingsnamn her Standard: Tilpassa opplæring og tidleg innsats Sist oppdatert: 15.09.2014 Sjå nedst for rettleiing utfylling og frist for innsending. For

Detaljer

ØYGARDEN UNGDOMSSKULE

ØYGARDEN UNGDOMSSKULE VURDERINGSRAPPORT ØYGARDEN UNGDOMSSKULE Adresse: Tjødnarvegen 50, 5337 Rong Rektor: Stein Vidar Risløw 12.03 15.03. 2012 Vurderingstema: KLASSELEIING Innhaldsliste: Vurderingsnettverk for skuleutvikling

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar.

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. Vårt ynskje: Alle barn skal ha eit trygt miljø i barnehagen utan mobbing.

Detaljer

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 1 INTRODUKSJON AV VERKSEMDA Ågotnes skule ligg på Ågotnes, og er ein av seksten skular i Fjell kommune i Hordaland fylke. Skulen er ein middels stor barneskule om

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Skulestart er ei stor hending for alle barn. Dei aller fleste barn og foreldre ser fram til

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Vurderingsnettverk for skuleutvikling Sund, Fjell og Øygarden VURDERINGSRAPPORT GLESNES SKULE

Vurderingsnettverk for skuleutvikling Sund, Fjell og Øygarden VURDERINGSRAPPORT GLESNES SKULE VURDERINGSRAPPORT GLESNES SKULE Vurderingsveka : veke 14; 4. 7.april 2011 1 1 FØREORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Fjell, Øygarden og Sund (FØS) har etablert eit samarbeid om

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Barneskule 1-7 305 elevar 35 lærarar eks leiing (Ca 70 barn i SFO) 50 tilsette i alt Utbygging / renovering 2000-2004

Barneskule 1-7 305 elevar 35 lærarar eks leiing (Ca 70 barn i SFO) 50 tilsette i alt Utbygging / renovering 2000-2004 Deltek i PROGRAM FOR SKOLEUTVIKLING 2006-2008 Mappemetodikk som reiskap for tilpassa opplæring Delprosjekt av eit større Nordfjordprosjekt ( 3 kommunar) Ekstern rettleiar: Olga Dysthe Barneskule 1-7 305

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

I. PLAN FOR FØREBYGGING AV MOBBING II. PLAN FOR AVDEKKING AV MOBBING

I. PLAN FOR FØREBYGGING AV MOBBING II. PLAN FOR AVDEKKING AV MOBBING I. PLAN FOR FØREBYGGING AV MOBBING A. Førebyggjande arbeid i skuletida 1. Elevsamtaler 2. Klassemøter 3. Sjå ulike videoar om mobbing v/skulehelsesyster 4. Lese bøker om emnet 5. Turar med ei eller fleire

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

Dialog heim - skule. Tilrettelegging for aktiv dialog Mål og tiltak Utfordringar Informasjon Foreldreundersøking Korleis få informasjon frå heimane

Dialog heim - skule. Tilrettelegging for aktiv dialog Mål og tiltak Utfordringar Informasjon Foreldreundersøking Korleis få informasjon frå heimane Volda Bratteberg skule Dialog heim - skule Tilrettelegging for aktiv dialog Mål og tiltak Utfordringar Informasjon Foreldreundersøking Korleis få informasjon frå heimane Hovudmål God kommunikasjon mellom

Detaljer

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Vedteken i Kommunestyret, sak 14/82, 11.12.2014 Planen er eit overordna politisk vedteke dokument for barnehagane i Vinje kommune. Planen inneheld felles satsingsområde

Detaljer

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Kommunal barnehage i same eining som skulen. Vik skule og barnehage Opningstid: Kvar dag 06.45 17.00 Kjøp av tid: Dersom det er ledig plass og nok vaksne,

Detaljer

Trudvang skule og fysisk aktivitet

Trudvang skule og fysisk aktivitet Trudvang skule og fysisk aktivitet Eit heilskapleg system for dagleg FysAk for alle i eit folkehelse- og pedagogisk perspektiv gjennomført av kompetent personale Bjarte Ramstad rektor Trudvang skule 1

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen skal ved førebyggjande tiltak forhindre at elevar blir utsett for mobbing. Skulen sine rutinar skal avdekkje om mobbing føregår Skulen skal følgje opp mobbar og mobbeoffer

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

3.2.4 Døme for vidaregåande opplæring: Religiøs, etnisk og kulturell variasjon

3.2.4 Døme for vidaregåande opplæring: Religiøs, etnisk og kulturell variasjon Uansett om elevane skal svare på den individuelle oppgåva skriftleg eller munnleg, kan læraren og elevane avtale når og korleis det kan vere formålstenleg med tilbakemeldingar. Læraren kan bruke undervegsvurderinga

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

DEL I: REGLAR OVERORDNA:

DEL I: REGLAR OVERORDNA: DEL I: REGLAR OVERORDNA: ALLE ELEVAR I GRUNNSKULEN OG VIDAREGÅANDE SKULE HAR RETT TIL EIT GODT FYSISK OG PSYKOSOSIALT MILJØ SOM FREMJAR HELSE,TRIVSEL OG LÆRING. 9a-3.ledd i Opplæringslova. 1.ÅTFERD: På

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Klassemøte med tema frå årshjulet, tre fire møte i kvar bolk. Tidsbruk for kvart møte kan variere frå 10 min 40 min. Viktig å ha god kontinuitet.

Klassemøte med tema frå årshjulet, tre fire møte i kvar bolk. Tidsbruk for kvart møte kan variere frå 10 min 40 min. Viktig å ha god kontinuitet. Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2014 2015 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

ÅRSMELDING VIGRESTAD SKULE 2013-2014

ÅRSMELDING VIGRESTAD SKULE 2013-2014 ÅRSMELDING VIGRESTAD SKULE 2013-2014 PRINSIPP 1 Barna/elevane får eit variert, aktivt og stimulerande tilbod med fokus på læring 1. Opplæringa er allsidig og legg vekt på a. Høgt fagleg nivå b. Utvikling

Detaljer

Plan for tryggleik og trivsel ved Tangen skule

Plan for tryggleik og trivsel ved Tangen skule Plan for tryggleik og trivsel ved Tangen skule (Planen er forankra i den pedagogiske plattforma for Tangen skule) Målformulering: Alle skal trivast på Tangen skule. Alle på Tangen skule skal ha respekt

Detaljer

Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune.

Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune. Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune. Fire skular var i perioden januar 2012 t.o.m. juni 2013 med i Utdanningsdirektoratet si satsing Vurdering for Læring (VfL). Målsetjinga var utvikling av ein vurderingskultur

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune,

Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune, Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune, ein samarbeidsmodell for å hindra brot i oppfølginga av barn, unge og familiar i risiko Styrarnettverk 04.11.2015 Aktuelt: 1. Bakgrunn

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT. Gjelsvik skule. Tema: VURDERING FOR LÆRING Anne Grethe Dale og Hildegunn Hatlem

VURDERINGSRAPPORT. Gjelsvik skule. Tema: VURDERING FOR LÆRING Anne Grethe Dale og Hildegunn Hatlem VURDERINGSRAPPORT Gjelsvik skule Gjelsvik skule, Selvik, 6983 KVAMMEN 57 73 32 50 http://gjelsvik.askvollskulane.no 21. 03. 24.03.2011 Anne Grethe Dale og Hildegunn Hatlem Tema: VURDERING FOR LÆRING 1

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Trudvang skule og aktiv læring. Aktiv læring som metode for alle elevar i eit folkehelse- og pedagogisk perspektiv

Trudvang skule og aktiv læring. Aktiv læring som metode for alle elevar i eit folkehelse- og pedagogisk perspektiv Trudvang skule og aktiv læring Aktiv læring som metode for alle elevar i eit folkehelse- og pedagogisk perspektiv Bjarte Ramstad rektor Trudvang skule 1 Fakta om skulen Bjarte Ramstad, rektor 1-5 skule,

Detaljer

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 Fag: Norsk Klassetrinn: 2. Lærar: Linn Merethe Myrtveit Veke Kompetansemål Tema Læringsmål Vurderings- kriterier Forslag til Heile haust en Fortelje samanhengande om opplevingar

Detaljer

METODIKK FOR SKULEVURDERING

METODIKK FOR SKULEVURDERING METODIKK FOR SKULEVURDERING Turid Mykkeltvedt Opplæring i ekstern skulevurdering 16.09.15 Ekstern vurdering 1. Val av område for vurdering - grunngi og forankre 2. Lage framtidsbilde 3. Innhente og strukturere

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge

Plan for overgangar. for barn og unge Plan for overgangar for barn og unge Os 2011 Frå Kvalitetsplan oppvekst og kultur Mål Alle born og unge skal oppleva gode overgangar der ein sikrar kontinuitet og heilskap i opplæringa og oppfølginga.

Detaljer

Elevane sitt skulemiljø Opplæringslova 9a HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Elevane sitt skulemiljø Opplæringslova 9a HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Elevane sitt skulemiljø Opplæringslova 9a HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Føreord av rektor Mobbing skal ikkje skje, verken i skuletida eller på fritida. Born og unge har rett til å kjenne seg trygge og bli

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Forord --------------------------------------------------------------------

Forord -------------------------------------------------------------------- BRUNKEBERG OPPVEKSTSENTER 9A OPPVEKSTSENTERETS HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Forord Side 2 1. Kva er mobbing Side 3 2. Oppvekstsenterets arbeid for eit trygt barnehage og skulemiljø Side 5 3. Avdekking av

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Vurdering for læring - prosjektsamarbeid mellom skulane i Jærnettverket

Vurdering for læring - prosjektsamarbeid mellom skulane i Jærnettverket Vurdering for læring - prosjektsamarbeid mellom skulane i Jærnettverket OB Starta med å besøkja alle ressursgruppene 25 stk Skulebesøk Ca 1 2 timar på kvar plass Skulane hadde svært ulikt utgangspunkt

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

1. Forord s. 2. 2. Når eit barn døyr s. 3 2.1 Dødsulukke i skulen s. 3 2.2 Dødsulukke utanfor skulen s. 5 2.3 Dødsfall etter lang sjukdom s.

1. Forord s. 2. 2. Når eit barn døyr s. 3 2.1 Dødsulukke i skulen s. 3 2.2 Dødsulukke utanfor skulen s. 5 2.3 Dødsfall etter lang sjukdom s. 1 INNHALDSLISTE 1. Forord s. 2 2. Når eit barn døyr s. 3 2.1 Dødsulukke i skulen s. 3 2.2 Dødsulukke utanfor skulen s. 5 2.3 Dødsfall etter lang sjukdom s. 6 3. Ein av foreldra/føresette eller syskjen

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT Hjelteryggen skule

VURDERINGSRAPPORT Hjelteryggen skule VURDERINGSRAPPORT Hjelteryggen skule Elevane sitt psykososiale skulemiljø 11. 14. november 2013 Hjelteryggen skule Rektor: Pål Stian Pedersen Adresse: Søre Knappen 4, 5355 Knarrevik E-post: hjelteryggen.skule@fjell.kommune.no

Detaljer

Månadsbrev for Rosa oktober 2014

Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Leik Då har også oktober passert, og vi merkar at hausten har kome for alvor. Uteaktiviteter har framleis hatt stor

Detaljer

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON :

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Årsplan 2007 2008 ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Vi vardar vegen Varde er nemninga på ein haug med steinar som vert lødd opp som vegmerking. På veg til den store varden der målet er, passerer vi

Detaljer

Frå tre små til ein stor.

Frå tre små til ein stor. Frå tre små til ein stor. TO PARALLELLE PROSESSAR: SKULESAMANSLÅING OG PALS. PALS - kon nferansen 2010 FRÅ FLEIRE PERSPEKTIV Skuleeigar Leiinga ved skulen Tilsette og PALS-teamet sine erfaringar Tilbakemeldingar

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Ordensreglar for Julsundet skole vedtekne 14.11.2013

Ordensreglar for Julsundet skole vedtekne 14.11.2013 Ordensreglar for Julsundet skole vedtekne 14.11.2013 Elevane sine rettar 1. Elevane skal ha påverknad på arbeidsmengd, undervisningsopplegg og innhald i vekeplan og halvårsplan. 2. Elevane skal ikkje ha

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

VÅGE SKULE BESØKSSKULE

VÅGE SKULE BESØKSSKULE VÅGE SKULE BESØKSSKULE Velkommen til Våge skule på Bømlo. Du finn skulen vår ca 2 km sør for Kulleseidkanalen. Skulen ligg godt plassert i naturen, noko som gjer det lett for store og små elevar å vera

Detaljer

Dokumentasjon etter tilbakemelding frå programkomiteen!

Dokumentasjon etter tilbakemelding frå programkomiteen! Dokumentasjon etter tilbakemelding frå programkomiteen! DELPROSJEKT 2 - Strandebarm skule For delprosjekt 2 er det ingen vesentlege endringar ut frå opprinneleg søknad. Prosjektet går som planlagd. 1.

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

LEIRVIK SKULE. Velkomen til skuleåret

LEIRVIK SKULE. Velkomen til skuleåret LEIRVIK SKULE I dette heftet finn de: Velkomen til skuleåret 2017 2018 - Informasjon om skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø - Trivselsreglar - Innkalling til foreldremøte i veke 35 og

Detaljer

Velkomen til Mork barnehage

Velkomen til Mork barnehage Velkomen til Mork barnehage BARNEHAGELOVA Stortinget har i lov 17.juni 2005 nr. 64 om barnehagar (barnehageloven) fastsatt overordna bestemmelsar om barnehagens formål og innhald. RAMMEPLANEN gjev styrar,

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 8 trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 8 trinn Jobbskygging side 1 ELEVARK 8 trinn Jobbskygging Innhald Yrke og utdanning i familien min Nettverk og kompetanse. Kva betyr omgrepa? Slektstreet mitt Yrkesprofil Stilling og ansvarsområde. Kva betyr omgrepa?

Detaljer

VELKOMMEN TIL TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE

VELKOMMEN TIL TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE VELKOMMEN TIL TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE Fakta om skulen Ny i 2010 Ca 450 elevar 2012-2013 2013 Ca 60 lærarar og 10 assistentar/b.&u.arb Rektor og 3 avdelingsleiarar Miljøterapeut og 2 rådgjevar/sosiallærarrar

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Giske kommune Ord blir handling Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Vedteken av Giske kommunestyre 12. desember 2013 Innleiing Kvalitetsplanen er Giske kommune sin plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

INNHOLD. Innleiing. Foreldresamarbeid. Pedagogikken i SFO. Målsetting for SFO. Aktiviteter inne/ute. Oversikt over aktivitetar hausten 2014.

INNHOLD. Innleiing. Foreldresamarbeid. Pedagogikken i SFO. Målsetting for SFO. Aktiviteter inne/ute. Oversikt over aktivitetar hausten 2014. ÅRSPLAN SFO Fusa oppvekstsenter INNHOLD Innleiing Foreldresamarbeid Pedagogikken i SFO Målsetting for SFO Aktiviteter inne/ute Oversikt over aktivitetar hausten 2014 Dagsrytme Info Innleiing Årsplan skal

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer