Møteprotokoll for Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll for Kommunestyret"

Transkript

1 Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 18:45 Saksnr til og frå: 040/10-050/10 Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei innkalla i skriv datert og møtet vart kunngjort med oppslag i distriktet og i pressa i tillegg til på kommunen si heimeside. Medlemmer (Før evt. opp kven som er borte) Camilla Krosshus Trine Kahrs Sven Tore Løkslid Stein Kjetil Kvaleberg Varamedlemmer Gunvald Tho Arvid Særsland Bjørg Sletta Rue Andre Rådmann Rune Engehult Anna: Ingen merknader til innkalling eller saksliste. Rådmannen presentera forslag til økonomiplan med årsbudsjett 2011 Underskrifter Vi stadfester at møteboka er i samsvar med det som blei vedteke på møtet. Olav Tho Morgan Wåle Margaret Håkegård Nordbø

2 Saksliste: Sak nr. Saktittel 040/10 GODKJENNING AV MØTEBOK 041/10 DELEGASJONSSAK 042/10 VAL AV KRISESENTER FOR HJARTDAL KOMMUNE 043/10 RETNINGSLINER FOR KJØP AV KOMMUNALE BUSTADTOMTER 044/10 EIGEDOMSSKATT - UTGREIING 045/10 SUPPLERINGSVAL - KOMMUNALE UTVAL 046/10 SØKNAD OM FRITAK SOM MEDLEM I ELDRERÅDET 047/10 VAL AV LEIAR I RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE 048/10 SØKNAD OM POLITISK FRITAK FOR RESTEN AV VALPERIODEN 049/10 SAL AV LANDSVERK SKULE 050/10 KVARTALSMELDING - 3 KVARTAL 2010

3 040/10: GODKJENNING AV MØTEBOK RÅDMANNEN TILRÅR Møteboka frå k-møte blir godkjent slik ho ligg føre. Rådmannen si tilråding var samrøystes vedteke. KOM-040/10 VEDTAK: Møteboka frå k-møte blei godkjent slik ho låg føre. 041/10: DELEGASJONSSAK RÅDMANNEN TILRÅR Delegasjonssakene blir teke til etterretning slik dei ligg føre. Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke. KOM-041/10 VEDTAK: Delegasjonssakene blei teke til etterretning slik dei låg føre. 042/10: VAL AV KRISESENTER FOR HJARTDAL KOMMUNE 1. Hjartdal kommune sluttar seg til samarbeid vedrørande drift av Krisesenteret i Telemark. 2. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå nødvendige avtalar innanfor rammene vedtekne for vertskommunesamarbeidde Krisesenteret i Telemark. Rådmannen sin kompetanse kan vidaredelegerast til rådmannen i vertskommunen i tråd med avgjerdene i samarbeidsavtalen Utval for helse- sosial og omsorg

4 Framlegg frå Borghild Brennekåsa: Det er ønskjeleg at det utpeikast ein person i kommunen som kan fungere som kontaktperson mellom potensielle brukarar og krisesenteret. Rådmannen si tilråding med framlegget frå Borghild Brennekåsa vart samrøystes vedteke. HSO-014/10 TILRÅDING: 1. Hjartdal kommune sluttar seg til samarbeid vedrøre nde drift av Krisesenteret i Telemark. 2. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå nødvendige avtalar innanfor rammene vedtekne for vertskommunesamarbeide Krisesenteret i Telemark. Rådmannen sin kompetanse kan vidaredelegerast til rådmannen i vertskommunen i tråd med avgjerdene i samarbeidsavtalen. Det er ønskjeleg at det utpeikast ein person i kommunen som kan fungere som kontaktperson mellom potensielle brukarar og krisesenteret Formannskapet Framlegg frå Olav Tho 1. Hjartdal kommune sluttar seg til samarbeid vedrøre nde drift av Krisesenteret i Telemark. 2. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå nødvendige avtalar innanfor rammene vedtekne for vertskommunesamarbeide Krisesenteret i Telemark. Rådmannen sin kompetanse kan vidaredelegerast til rådmannen i vertskommunen i tråd med avgjerdene i samarbeidsavtalen. Framlegget frå Olav Tho vart samrøystes vedteke. FOR-037/10 TILRÅDING: 1. Hjartdal kommune sluttar seg til samarbeid vedrøre nde drift av Krisesenteret i Telemark. 2. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå nødvendige avtalar innanfor rammene vedtekne for vertskommunesamarbeide Krisesenteret i Telemark. Rådmannen sin kompetanse kan vidaredelegerast til rådmannen i vertskommunen i tråd med avgjerdene i samarbeidsavtalen Eldrerådet Eldrerådet beklagar at dei ikkje fekk saken til uttale før formannskapet.

5 Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke. ELDR-009/10 TILRÅDING: 1. Hjartdal kommune sluttar seg til samarbeid vedrørande drift av Krisesenteret i Telemark. 2. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå nødvendige avtalar innanfor rammene vedtekne for vertskommunesamarbeidde Krisesenteret i Telemark. Rådmannen sin kompetanse kan vidaredelegerast til rådmannen i vertskommunen i tråd med avgjerdene i samarbeidsavtalen. Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteke. KOM-042/10 VEDTAK: 1. Hjartdal kommune sluttar seg til samarbeid vedrørende drift av Krisesenteret i Telemark. 2. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå nødvendige avtalar innanfor rammene vedtekne for vertskommunesamarbeide Krisesenteret i Telemark. Rådmannen sin kompetanse kan vidaredelegerast til rådmannen i vertskommunen i tråd med avgjerdene i samarbeidsavtalen. 043/10: RETNINGSLINER FOR KJØP AV KOMMUNALE BUSTADTOMTER Kommunestyre vedtak at; 1. Ved kjøp av kommunale tomter må tomte kjøper sette i gang bygging av bustad innan 5 år etter at kjøpet vart gjort. 2. Ved eventuelt vidaresal av ubebygde kommunale bustadtomter har Hjartdal kommune fyrsteretten til tilbakekjøp av tomta. Prisen skal vera omkostningsfritt lik salspris Formannskapet Framlegg frå Olav Tho: Endring av pkt 1 : Ved kjøp av kommunale tomter må tomtekjøpar sett i gang bygging av bustad innan 3 år etter at kjøpet vart gjort. Rådmannen si tilråding med endringsframlegget frå Olav Tho vart samrøystes vedteke.

6 FOR-035/10 TILRÅDING: Kommunestyre vedtak at; 1. Ved kjøp av kommunale tomter må tomte kjøper sette i gang bygging av bustad innan 3 år etter at kjøpet vart gjort. 2. Ved eventuelt vidaresal av ubebygde kommunale bustadtomter har Hjartdal kommune fyrsteretten til tilbakekjøp av tomta. Prisen skal vera omkostningsfritt lik salspris Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteke. KOM-043/10 VEDTAK: Kommunestyre vedtak at; 1. Ved kjøp av kommunale tomter må tomte kjøper sette i gang bygging av bustad innan 3 år etter at kjøpet vart gjort. 2. Ved eventuelt vidaresal av ubebygde kommunale bustadtomter har Hjartdal kommune fyrsteretten til tilbakekjøp av tomta. Prisen skal vera omkostningsfritt lik salspris 044/10: EIGEDOMSSKATT - UTGREIING Kommunestyret tar utgreiinga av innføring av eigedomsskatt til orientering og ber administrasjonen, dersom det viser seg nødvendig, utreie i budsjettforslaget for 2011 og økonomiplanen for ulike alternative tiltak til saldering av økonomiplanen for åra Formannskapet Olav Tho fremma følgjande forslag: Eigedomsskatt utgreiing: Saka blir sendt attende til administrasjonen for vidare utgreiing i høve: a) Føre opp i tabellane maks.summar, utifrå 7 promille b) Døme i høve eigedomar bedrifter i kommunen (som Sauland Bensin/Tuddal snikkarverkstad m.f.) c) Lagshus, som ikkje har fritak d) Avklare kva slag landbruks-/utmarkseigedomar som får eigedomsskatt e) Uheldige sider ved å innføre eigedomsskatt (for alle i heile kommunen) Forslaget frå Olav Tho vart samrøystes vedteke.

7 FOR-027/10 VEDTAK: Saka blir sendt attende til administrasjonen for vidare utgreiing i høve: a) Føre opp i tabellane maks.summar, utifrå 7 promille b) Døme i høve eigedomar bedrifter i kommunen (som Sauland Bensin/Tuddal snikkarverkstad m.f.) c) Lagshus, som ikkje har fritak d) Avklare kva slag landbruks-/utmarkseigedomar som får eigedomsskatt e) Uheldige sider ved å innføre eigedomsskatt (for alle i heile kommunen) NYE OPPLYSNINGAR I SAKA Saksutgreiing: I formannskapsmøtet den ble følgjande vedtak gjort: a) Føre opp i tabellane maks. summar, utifrå 7 promille b) Døme i høve eigedomar bedrifter i kommunen (som Sauland Bensin/Tuddal snikkarverkstad m.f.) c) Lagshus, som ikkje har fritak d) Avklare kva slag landbruks-/utmarkseigedomar som får eigedomsskatt e) Uheldig sider ved å innføre eigedomsskatt (for alle i heile kommunen) Spørsmåla over er no innarbeida i utgreiinga. Vurdering: Sidan førre handsaming i formannskapet, har kommunestyret vært gjennom ein strategikonferanse der innføring av eigedomsskatt ikkje blei prioritert. Dette legger føringar for vidare oppfølgjing. TILRÅDING Kommunestyret tar utgreiinga til orientering Formannskapet FOR-036/10 TILRÅDING: Kommunestyret tar utgreiinga til orientering Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteke.

8 KOM-044/10 VEDTAK: Kommunestyret tok utgreiinga til orientering 045/10: SUPPLERINGSVAL - KOMMUNALE UTVAL 1. Trine Lise Karhs blir nytt kommunestyremedlem for Senterpartiet ut valperioden Halvor Hardang blir 9. varamedlem i kommunestyret for Senterpartiet for valperioden veljast som nytt medlem for Senterpartiet i utval for næring og teknikk ut valperioden (Eventuelt) veljast som nytt. varamedlem for Senterpartiet i utval for næring og teknikk ut valperioden veljast som leiar i utval for næring og teknikk ut valperioden veljast som ny kandidat til den regionale villreinnemnda ut valperioden veljast som nytt medlem til forliksrådet fram til (Eventuelt) veljast som nytt varamedlem til forliksrådet fram til veljast som ny leiar i forliksrådet fram til Valnemnd Framlegg frå Olav Tho: Pkt. 3:. Gunvald Tho veljast som nytt medlem for Senterpartiet i utval for næring og teknikk ut valperioden Pkt. 4: Joar Lofthus veljast som nytt 2. varamedlem for Senterpartiet i utval for næring og teknikk ut valperioden Pkt. 5: Camilla Krosshus veljast som leiar i utval for næring og teknikk ut valperioden Pkt. 6: Camilla Krosshus rykker opp som fast medlem i den regionale villreinnemnda med Torbjørn Øya som nytt varamedlem. Pkt. 7: Ragnhild Bekkhus veljast som nytt medlem i forliksrådet fram til Pkt. 8: Jørgen Lia veljast som nytt 1. varamedlem til forliksrådet fram til Pkt. 9: Kjetil Frøland veljast som ny leiar i forliksrådet fram til Framlegg frå Inger Øya Grøgård: Pkt. 5: Sven Tore Løkslid veljast som leiar i utval for næring og teknikk ut valperioden Pkt. 1 og 2 i rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke. Framlegg frå Olav Tho, pkt. 3,4,6,7,8,og 9 vart samrøystes vedteke. Pkt. 5: Camilla Krosshus veljast som leiar i utval for næring og teknikk. Vedtaket var med 2 mot 1 røyst.( 1 røyst for framlegg frå Inger Øya Grøgård)

9 VANE-006/10 TILRÅDING: 1. Trine Lise Kahrs blir nytt kommunestyremedlem for Senterpartiet ut valperioden Halvor Hardang blir 9. varamedlem i kommunestyret for Senterpartiet for valperioden Gunvald Tho veljast som nytt medlem for Senterpartiet i utval for næring og teknikk ut valperioden Joar Lofthus veljast som nytt 2. varamedlem for Senterpartiet i utval for næring og teknikk ut valperioden Camilla Krosshus veljast som leiar i utval for næring og teknikk ut valperioden Camilla Krosshus veljast som ny kandidat til den regionale villreinnemnda ut valperioden Torbjørn Øya veljast som nytt varamedlem. 7. Ragnhild Bekkhus veljast som nytt medlem til forliksrådet fram til Jørgen Lia veljast som nytt 1.varamedlem til forliksrådet fram til Kjetil Frøland veljast som ny leiar i forliksrådet fram til Framlegg frå Inger Øya Grøgård_ Pkt. 5. Sven Tore Løkslid veljast som leiar i utval for næring og teknikk. Pkt. 1 4 i valnemnda si tilråding vart samrøystes vedteke. Pkt. 5: Framlegg frå Inger Øya Grøgård falt med 9 mot 7 røyster. Pkt. 6 9 vart samrøystes vedteke. KOM-045/10 VEDTAK: 1. Trine Lise Kahrs blir nytt kommunestyremedlem for Senterpartiet ut valperioden Halvor Hardang blir 9. varamedlem i kommunestyret for Senterpartiet for valperioden Gunvald Tho veljast som nytt medlem for Senterpartiet i utval for næring og teknikk ut valperioden Joar Lofthus veljast som nytt 2. varamedlem for Senterpartiet i utval for næring og teknikk ut valperioden Camilla Krosshus veljast som leiar i utval for næring og teknikk ut valperioden Camilla Krosshus veljast som ny kandidat til den regionale villreinnemnda ut valperioden Torbjørn Øya veljast som nytt varamedlem. 7. Ragnhild Bekkhus veljast som nytt medlem til forliksrådet fram til Jørgen Lia veljast som nytt 1.varamedlem til forliksrådet fram til Kjetil Frøland veljast som ny leiar i forliksrådet fram til

10 046/10: SØKNAD OM FRITAK SOM MEDLEM I ELDRERÅDET. 1. Torkel Funner sin søknad om fritak frå eldrerådet for resten av valperioden blir imøtekomen. 2. veljast som nytt medlem i eldrerådet for resten av valperioden veljast som nytt varamedlem i eldrerådet for resten av valperioden Valnemnd Framlegg frå Olav Tho: Etter innspel frå Hjartdal Pensjonistlag veljast : 2. Anne Marie Hansen som nytt medlem i eldrerådet 3. Gunhild Dølen som nytt varamedlem i eldrerådet 1. Pkt. 1 i rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke. 2. Framlegget frå Olav Tho vart samrøystes vedteke. VANE-009/10 TILRÅDING: 1. Torkel Funner sin søknad om fritak frå eldrerådet for resten av valperioden blir imøtekomen. 2. Anne Marie Hansen veljast som nytt medlem i eldrerådet for resten av valperioden Gunhild Dølen veljast som nytt varamedlem i eldrerådet for resten av valperioden Valnemnda si tilråding vart framlagd. Valnemnda si tilråding vart samrøystes vedteke.

11 KOM-046/10 VEDTAK: 1. Torkel Funner sin søknad om fritak frå eldrerådet for resten av valperioden blir imøtekomen. 2. Anne Marie Hansen veljast som nytt medlem i eldrerådet for resten av valperioden Gunhild Dølen veljast som nytt varamedlem i eldrerådet for resten av valperioden /10: VAL AV LEIAR I RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE 1. veljast som leiar i råd for menneske med nedsett funksjonsevne ut valperioden veljast som nestleiar i råd for menneske med nedsett funksjonsevne ut valperioden Valnemnd Framlegg frå Olav Tho: 1. Reinert O. Innvær veljast som leiar i råd for menneske med nedsett funksjonsevne. 2. Bengt Halvard Odden veljast som nestleiar i råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Framlegget frå Olav Tho vart samrøystes vedteke. VANE-010/10 TILRÅDING: 1. Reinert O. Innvær veljast som leiar i råd for menneske med nedsett funksjonsevne ut valperioden Bengt Halvard Odden veljast som nestleiar i råd for menneske med nedsett funksjonsevne ut valperioden Valnemnda si tilråding vart framlagd. Valnemnda si tilråding vart samrøystes vedteke.

12 KOM-047/10 VEDTAK: 1. Reinert O. Innvær veljast som leiar i råd for menneske med nedsett funksjonsevne ut valperioden Bengt Halvard Odden veljast som nestleiar i råd for menneske med nedsett funksjonsevne ut valperioden /10: SØKNAD OM POLITISK FRITAK FOR RESTEN AV VALPERIODEN 1. Søknaden frå Tone Marie Øverbø om fritak frå politiske verv resten av valperioden vert imøtekomen. 2. veljast som nytt 7. varamedlem i kommunestyret for Arbeiderpartiet ut valperioden veljast som nytt medlem for Arbeiderpartiet i utval for næring og teknikk ut valperioden veljast som nytt medlem i Eldrerådet ut valperioden veljast som nytt 4. varamedlem for Arbeiderpartiet i utval for helse,sosial og omsorg ut valperioden veljast som 4. varamedlem for Arbeiderpartiet i utval for plan og byggesaker ut valperioden Valnemnd Framlegg frå Audun Dølen: 2. Gro Anita Særsland veljast som nytt 7. varamedlem i kommunestyret for Arbeiderpartiet ut valperioden Gro Anita Særsland veljast som nytt medlem for Arbeiderpartiet i utval for næring og teknikk ut valperioden Frode Bakka veljast som nytt medlem i Eldrerådet ut valperioden Audun Dølen veljast som nytt 4. varamedlem for Arbeiderpartiet i utval for helse,sosial og omsorg ut valperioden Sven Tore Løkslid veljast som 4. varamedlem for Arbeiderpartiet i utval for plan og byggesaker ut valperioden Nytt pkt. 7: Inger Øya Grøgård veljast som nytt varamedlem til Eldrerådet Pkt. 1 i rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke. Framlegget frå Audun Dølen pkt. 2 7 vart samrøystes vedteke. VANE-008/10 TILRÅDING: 1. Søknaden frå Tone Marie Øverbø om fritak frå politiske verv resten av valperioden vert imøtekomen. 2. Gro Anita Særsland veljast som nytt 7. varamedlem i kommunestyret for Arbeiderpartiet ut valperioden

13 3. Gro Anita Særsland veljast som nytt medlem for Arbeiderpartiet i utval for næring og teknikk ut valperioden Frode Bakka veljast som nytt medlem i Eldrerådet ut valperioden Audun Dølen veljast som nytt 4. varamedlem for Arbeiderpartiet i utval for helse,sosial og omsorg ut valperioden Sven Tore Løkslid veljast som 4. varamedlem for Arbeiderpartiet i utval for plan og byggesaker ut valperioden Inger Øya Grøgård veljast som nytt varamedlem i Eldrerådet. Valnemnda si tilråding vart framlagd. Valnemnda si tilråding vart samrøystes vedteke. KOM-048/10 VEDTAK: 1. Søknaden frå Tone Marie Øverbø om fritak frå politiske verv resten av valperioden vert imøtekomen. 2. Gro Anita Særsland veljast som nytt 7. varamedlem i kommunestyret for Arbeiderpartiet ut valperioden Gro Anita Særsland veljast som nytt medlem for Arbeiderpartiet i utval for næring og teknikk ut valperioden Frode Bakka veljast som nytt medlem i Eldrerådet ut valperioden Audun Dølen veljast som nytt 4. varamedlem for Arbeiderpartiet i utval for helse,sosial og omsorg ut valperioden Sven Tore Løkslid veljast som 4. varamedlem for Arbeiderpartiet i utval for plan og byggesaker ut valperioden Inger Øya Grøgård veljast som nytt varamedlem i Eldrerådet. 049/10: SAL AV LANDSVERK SKULE Kommunestyret aksepterar bod frå.på kjøp av Landsverk skule for kr Formannskapet Bod frå aktuell kjøpar vart lagt fram i møtet Bod frå Hilde Engelstad på kjøp av Landsverk skule for kr ,- vart samrøystes vedteke.

14 FOR-038/10 TILRÅDING: Kommunestyret aksepterar bod frå Hilde Engelstad på kjøp av Landsverk skule for kr ,- Formannskapet si tilråding vart lagd fram. Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteke. KOM-049/10 VEDTAK: Kommunestyret aksepterar bod frå Hilde Engelstad på kjøp av Landsverk skule for kr ,- 050/10: KVARALSMELDING - 3 KVARTAL 2010 Kommunestyret tek kvartalsrapporten til orientering. Rådmann si tilråding vart samrøystes vedteke. KOM-050/10 VEDTAK: Kommunestyret tek kvartalsrapporten til orientering.

15

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 07.10.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Saksnr til og frå: 033/10-037/10 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 09.03.2011 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl.17:00 20:00 Saksnr til og frå: 007/11-011/11 Møtet blei styrt av: ordførar Olav

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 06.09.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:20 17:00 Saksnr til og frå: 022/10-032/10 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 26.01.2011 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 Saksnr til og frå: 001/11-006/11 Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 25.01.2012 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 19:53 Saksnr til og frå: 001/12-004/12 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 10.03.2010 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 20:15 Saksnr til og frå: 004/10-011/10 Møtet blei styrt av: ordførar Olav

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 30.01.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15.00 16.00 Saksnr til og frå: 001/17-008/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 22.09.2010 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 22:00 Saksnr til og frå: 028/10-039/10 Møtet blei styrt av: ordførar Olav

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 27.03.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15.30 16.00 Saksnr til og frå: 009/17-013/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 20.10.2010 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.10.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 17.00 Saksnr til og frå: 056/15-063/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 28.10.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 17.00 Saksnr til og frå: 111/15-116/15 Møtet blei styrt av: ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 14.03.2012 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl.18:00 20:55 Saksnr til og frå: 005/12-013/12 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 27.08.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 20:00 Saksnr til og frå: 027/12-032/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: Nestleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 17.10.2012 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 13:45 Saksnr til og frå: 069/12-074/12 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09:00 14:20 Saksnr til og frå: 039/14-048/14 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 20.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 16.05 Saksnr til og frå: 036/16-042/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Bengt Halvard Odden Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.03.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 15:30 Saksnr til og frå: 006/15-014/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 17.10.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.45 Saksnr til og frå: 036/17-042/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 04.10.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18.00 20.20 Saksnr til og frå: 042/16-048/16 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Nils-Olav Hovde,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 29.03.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 007/11-013/11 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Camilla

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.11.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 15.00 Saksnr til og frå: 064/15-067/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Bengt Halvard Odden, ordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 13.10.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Saksnr til og frå: 054/14-068/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Varaordførar Inger Øya Grøgård Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 20.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.14:00 15:05 Saksnr til og frå: 045/13-051/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 03.09.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09:00 13:50 Saksnr til og frå: 042/12-053/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 19:10 Saksnr til og frå: 025/15-029/15 Møtet blei styrt av: varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 12.12.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.50 Saksnr til og frå: 084/16-086/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Valstyret

Møteprotokoll for Valstyret Hjartdal kommune Møtedato: 16.05.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.13:00 13:30 Saksnr til og frå: 001/13-004/13 Møteprotokoll for Valstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 17.01.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:15 15:20 Saksnr til og frå: 001/11-005/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 30.10.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 11:15 Saksnr til og frå: 043/17-044/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 16.02.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.18:00 19:15 Saksnr til og frå: 013/11-020/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 31.10.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00-12.45 Saksnr til og frå: 068/16-070/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Administrasjonsutval

Møteprotokoll for Administrasjonsutval Hjartdal kommune Møteprotokoll for Administrasjonsutval Møtedato: 28.05.2015 Møtestad: Gaustablikk Høyfjellshotell Møtetid: Kl. 15:30 Saksnr til og frå: 008/15-010/15 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 17.10.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14.35 16.55 Saksnr til og frå: 055/16-067/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtedato: 23.04.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 Synfaring oppmøte Nordbø pensjonat Saksnr til og frå: 013/12-019/12 Møtet blei

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 05.11.2012 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 19:30 Saksnr til og frå: 033/12-039/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: Utvalsleiar

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 28.02.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:25 15:00 Saksnr til og frå: 006/11-010/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 22.11.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl 12:00. 14:00 Saksnr til og frå: 044/10-052/10 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 18.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 10.45 12.00 Saksnr til og frå: 018/12-026/12 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 04.03.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 17:00 Saksnr til og frå: 008/13-016/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: varaordførar Inger Øya Grøgård

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtedato: 20.10.2015 Møtestad: Tuddalssalen, Kommunehuset. Møtetid: Kl. 18.00 19.15 Saksnr til og frå: 028/15-035/15 Møtet blei styrt av:

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 18.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 10.45 Saksnr til og frå: 037/12-041/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 27.01.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:45 16:15 Saksnr til og frå: 001/14-004/14 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 09.03.2010 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 19:00 Saksnr til og frå: 008/10-015/10 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Thomas

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 13.03.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 17:50 Saksnr til og frå: 017/13-020/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 17.10.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 11:15 Saksnr til og frå: 055/11-072/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtedato: 03.06.2014 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 20.00 Saksnr til og frå: 011/14-018/14 Da både leiar og

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.11.2009 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 17:15 Saksnr til og frå: 051/09-056/09 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 09.11.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 10.00 15.20 Saksnr til og frå: 068/15-071/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Bengt Halvard Odden, ordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Administrasjonsutval

Møteprotokoll for Administrasjonsutval Hjartdal kommune Møtedato: 13.04.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 Saksnr til og frå: 005/15-007/15 Møteprotokoll for Administrasjonsutval Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 14.06.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl.09:00 16.15 Saksnr til og frå: 020/12-026/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 02.12.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.10 19.10 Saksnr til og frå: 066/15-076/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Audun Solberg

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteprotokoll for Valstyret

Møteprotokoll for Valstyret Hjartdal kommune Møtedato: 19.06.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15.05 15.25 Saksnr til og frå: 001/17-004/17 Møteprotokoll for Valstyret Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtedato: 20.01.2016 Møtestad: Synfaring Russmarken og Gvålsheia/Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.30 18.40 Saksnr til og frå: 001/16-010/16 Møtet

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 04.04.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 20.55 Saksnr til og frå: 016/17-023/17 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 13.09.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00 21.00 Saksnr til og frå: 050/17-054/17 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtedato: 24.02.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 21.00 Saksnr til og frå: 005/15-007/15 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 20.04.2016 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 20:55 Saksnr til og frå: 032/16-038/16 Møtet blei styrt av: ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtedato: 01.10.2013 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00-17.30 Saksnr til og frå: 025/13-028/13 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 29.03.2011 Møtestad: Kommunehuset, formannskapssalen Møtetid: Kl. 18:00 19:45 Saksnr til og frå: 021/11-028/11 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 19.01.2016 Møtestad: Kontoret til heimetenesta Møtetid: Kl. 18.00 20.30 Saksnr til og frå: 001/16-008/16 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Gro-Anita

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 07.11.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09.00 13.20 Saksnr til og frå: 071/16-074/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 16.05.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 11:00 12:00 Saksnr til og frå: 032/13-033/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 25.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Saksnr til og frå: 039/14-043/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 05.04.2016 Møtestad: Legekontoret Møtetid: Kl. 18.00 20.00 Saksnr til og frå: 009/16-016/16 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Gro-Anita Særsland,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 26.02.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.05 20.05 Saksnr til og frå: 002/13-007/13 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Einar Løndal, leiar

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.06.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.50 Saksnr til og frå: 028/17-031/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 26.08.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09:45 12:50 Saksnr til og frå: 017/11-023/11 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av:ordførar Olav Tho Medlemene blei innkalla

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 11.09.2013 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl.18:00 19:55 Saksnr til og frå: 051/13-061/13 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 05.05.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Saksnr til og frå: 009/14-015/14 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 06.04.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 18.30 Saksnr til og frå: 018/16-025/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audusn Solberg,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 14.12.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:00 16:30 Saksnr til og frå: 095/11-096/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 07.09.2011 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl.17:00 19:45 Saksnr til og frå: 037/11-052/11 Møtet blei styrt av: ordførar Olav

Detaljer

Møteprotokoll for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne

Møteprotokoll for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne Hjartdal kommune Møteprotokoll for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne Møtedato: 26.08.2013 Møtestad: DA senteret Hågån Møtetid: Kl. 09:00 Saksnr til og frå: 004/13-007/13 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 16.11.2010 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl.17:00 19:30 Saksnr til og frå: 039/10-045/10 Møtet blei styrt av: utvalsleiar Camilla Krosshus Møteprotokoll for Utval for

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 11.03.2009 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:00 17:00 Saksnr til og frå: 008/09-012/09 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 16.05.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 12:45 Saksnr til og frå: 013/13-018/13 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid. Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 26.10.2016 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 15.45 Saksnr til og frå: 104/16-116/16 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 26.08.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.12:55 15:00 Saksnr til og frå: 039/11-054/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 17.01.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 19.40 Saksnr til og frå: 001/17-010/17 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Nils Olav Hovde,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtedato: 29.05.2012 Møtestad: Hjartdal sjukeheim/kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 18.00 sjukeheimen. Frå 18.00 til 20.30 på kommunehuset Saksnr

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 02.10.2012 Møtestad: Sauland skule Møtetid: Kl. 17:00 17:45 Saksnr til og frå: 035/12-038/12 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: utvalsleiar Einar

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 18.03.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 08:00 10:00 Saksnr til og frå: 011/11-015/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 27.01.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 15:30 Saksnr til og frå: 001/14-007/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 01.06.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 19:00 Saksnr til og frå: 036/11-041/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 26.08.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18.00 20.00 Saksnr til og frå: 019/14-025/14 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Einar Løndal, leiar

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 05.02.2014 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 20:35 Saksnr til og frå: 001/14-010/14 Møtet blei styrt av ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 15.06.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 13:25 Saksnr til og frå: 040/15-044/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 26.08.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.30 Saksnr til og frå: 040/15-052/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 17.04.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 009/13-021/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 17.06.2010 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 19:10 Saksnr til og frå: 016/10-027/10 Møtet blei styrt av: ordførar Olav

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 14:50 Saksnr til og frå: 076/14-089/14 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 15.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.15 Saksnr til og frå: 039/16-051/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar Audun Solberg

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 04.12.2012 Møtestad: Biblioteket Møtetid: Kl. 17.00 19.00 Saksnr til og frå: 044/12-050/12 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Einar Løndal, leiar

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 05.05.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Saksnr til og frå: 021/14-030/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 28.09.2011 Møtestad: Tuddal Høyfjellshotell Møtetid: Kl. 17:00 20:30 Saksnr til og frå: 056/11-060/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 02.03.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:30 16:00 Saksnr til og frå: 007/15-011/15 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 07.10.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 22.25 Saksnr til og frå: 085/15-110/15 Møtet blei styrt av: Ordfører Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 03.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 16:00 Saksnr til og frå: 034/13-044/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer