Kommuneplanens arealdel v/ Teknisk/Næringssjef Tone Larsen Kommuneøkonomi v/ X-Øk.sjef Bodø kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommuneplanens arealdel v/ Teknisk/Næringssjef Tone Larsen Kommuneøkonomi v/ X-Øk.sjef Bodø kommune"

Transkript

1 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 09:00 Orienteringer: Kommuneplanens arealdel v/ Teknisk/Næringssjef Tone Larsen Kommuneøkonomi v/ X-Øk.sjef Bodø kommune Forfall meldes til Servicetorget tlf Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget. Forvaltningsloven 8, 3. ledd: Medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre han ugild (inhabil). Før spørsmålet avgjøres, bør varamann eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. Saksliste Sak nr. Sakstittel 008/12 Referatsaker 009/12 Samarbeidsavtale - Grane kommune - Helseforetak 010/12 Vestersiveien 1, styringsgruppearbeid og status for arbeidet. 011/12 Eventuelt salg av eiendommen Fiplingdal Skolejord gnr. 71 bnr /12 Næringsarbeidet i Grane kommune 013/12 - B - Kommunelege I og II / diskusjonssak Trofors, den 15. februar 2012 Bjørn Ivar Lamo Ordfører Lars E. Kapskarmo Rådmann

2 Side 2 av 22 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato DATO- 12/58 12/529 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 008/12 Formannskapet Referatsaker Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 12/372 I Helgelandskraft Protokoll - ordinær generalforsamling i 2 12/423 I Fylkesmannen i Nordland Helgelandskraft 8.des 2011 Oppheving av arbeidsutvalg for forvaltningsplan Lomsdal-Visten nasjonalpark og Strauman landskapsvernområde 3 12/427 I Evalueringsgruppa Evaluering av Grane Næringsutvikling AS 4 12/455 I Ellinor J. O. Sætern Ang. anken på søknad om å få sette opp naust på Bæråsen 5 12/442 I Det kgl. miljøverndep. Søknad om autorisasjon som nasjonalparksenter for Børgefjell og Lomsdal Visten

3 Rådmannens innstilling: Referater/meldinger tas til orientering.

4 Side 4 av 22

5 Side 5 av 22 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 12/27 12/267 Karin Ingebrigtsen Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 001/12 Komité for helse og omsorg /12 Råd for eldre og funksjonshemmede /12 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Samarbeidsavtale - Grane kommune - Helseforetak Trykte vedlegg: Protokoll til inngåtte avtaler mellom forhandlingsutvalget for Helgelandssykehuset HF og forhandlingsutvalget for Helgelandskommunene. Avtaleutkast - Felles Samarbeidsavtale m / vedlegg Avtaleutkast - Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre. Avtaleutkast Retningslinjer for innleggelse i sykehus m / vedlegg Avtaleutkast Retningslinjer for samarbeid om utskrivingsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskriving fra institusjon m / vedlegg Avtaleutkast Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden. Utrykte vedlegg: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for utskrivingsklare pasienter Sammendrag: Bakgrunn Samhandlingsreformen er en retningsreform som skal gjennomføres over tid med start fra Samarbeidsavtale mellom kommuner og regionale helseforetak / helseforetak er et av flere virkemidler for å realisere reformen. 14. juni 2011 vedtok Stortinget ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. Loven forplikter kommuner og helseforetak å inngå samarbeidsavtale og stiller minimumskrav til innholdet i avtalen, jfr. lovens kapittel 6.

6 Side 6 av 22 Lovpålagt avtale I h.h.t lovens kapittel 6-2 skal samarbeidsavtalen som et minimum omfatte: 1. enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre, 2. retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester, 3. retningslinjer for innleggelse i sykehus, 4. beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd, 5. retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon, 6. retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering, 7. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid, 8. samarbeid om jordmortjenester, 9. samarbeid om IKT-løsninger lokalt, 10. samarbeid om forebygging og 1. omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjede I tillegg kan det frivillig inngås en fellesavtale (overordnet avtale) for de lovpålagte avtalene. Departementet har besluttet at punktene 1, 3, 5 og 11 skal være vedtatt av kommunestyret innen mens de resterende punktene skal være vedtatt innen Rådmannen legger med denne saken fram samarbeidsavtaler for punktene 1, 3, 5, 11 samt en (overordnet) felles samarbeidsavtale. Interkommunalt samarbeid OSO (Overordnet SamarbeidsOrgan) for Helgelandssykehuset og Helgelandskommunene opprettet først en partssammensatt arbeidsgruppe til å utarbeide samarbeidsavtalene. Gruppa besto av tre representanter for Helgelandskommunene, tre representanter for sykehuset, en brukerrepresentant og to tillitsvalgte. Dette arbeidet var basert på dialog / konsensusprinsippet. Da arbeidsgruppas resultat ble presentert for kommunene på Helgeland i møte kom det fram at et stort antall kommuner var uenige i denne framgangsmåten. Resultatet av møtet var at alle kommuner på Helgeland besluttet å utarbeide et felles forslag til avtaler, som deretter skulle være gjenstand for forhandlinger med foretaket. Det ble samtidig nedsatt et forhandlingsutvalg, bestående av 5 medlemmer - en representant fra hver av regionene Sør, Ytre og Indre og to representanter fra Nord-Helgeland. Representantene er Grethe Bang, Brønnøy kommune, Kirsten Toft, Alstahaug kommune, John-Arvid Heggen,

7 Vefsn kommune, Kristin Eide Nordøy, Nesna kommune og Linda Løvaas, Rana kommune. Forhandlingsutvalget representerer både medisinsk-faglig, sykepleiefaglig og administrativ kompetanse. Det har vært gjennomført flere møter mellom forhandlingsutvalget og representanter for fagmiljøene i kommunene for å sikre best mulig forhandlingsunderlag og forankring. Forhandlinger med Helgelandssykehuset har foregått over 5 møter; 16. desember 2011, 4. januar, 9. januar, 10. januar og 16. januar Partene hadde i utgangspunktet svært ulik oppfatning om avtalestruktur og innhold i avtalene men partene har vist stor vilje til å finne fram til gode løsninger. Fra kommunenes og foretakets ståsted har det vært en intensjon at avtalene skulle være mest mulig felles, slik at foretaket skulle slippe å forholde seg til 18 ulike avtaler på Helgeland. Dersom kommunestyrene i de respektive kommuner vedtar avtaleutkastene slik de nå foreligger vil intensjonen være innfridd. Avtalens struktur og innhold Partene har valgt å oppfylle minimumskravene i loven ved å fremforhandle 11 avtaler /tjenesteavtaler og en felles samarbeidsavtale (overordnet avtale). Denne avtalestrukturen er lik for alle helseforetak og kommuner i Nord Norge / Helse Nord RHF. Avtalene er ment å være et verktøy til samarbeid. De fremforhandlede avtalene angir rammene for samarbeidet på kort og lang sikt, hvordan samarbeidet skal fungere i det daglige, hvilke møtearenaer som skal etableres, hvilke virksomhetsområder som skal samarbeide, hva de skal samarbeid om, hvem som er kontaktperson innenfor de ulike virksomhetsområdene, for eksempel på henholdsvis administrativt nivå og tjenestenivå, osv.. I tillegg er det avtalt hvilke grenseflater og gråsoner som skal være tema for nærmere avklaring og ansvars- og oppgavefordeling. Avtalene er forsøkt utformet mest mulig konkret. Vurdering: Plikt til å inngå samarbeidsavtale er et juridisk virkemiddel som pålegger kommuner og helseforetak å samarbeide om organisatoriske og faglige tiltak i utviklingen av helse- og omsorgstjenestene. Side 7 av 22 Samarbeidsavtalen vil være av både praktisk og prinsipiell betydning for kommunens ansvar for den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Ansvaret for å inngå samarbeidsavtale er derfor lagt til øverste politiske nivå i kommunen, kommunestyret, slik at politikerne blir orientert om og engasjert i samarbeidet med spesialisthelsetjenesten. Jfr. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-1. Kommunestyret kan overlate til administrasjonen å forhandle, utarbeide og fornye avtalene. Erfaringene som er gjort i forbindelse med dette omfattende interkommunale samarbeidet om å utarbeide og forhandle felles avtaler er svært positive. I løpe av prosessen er det fremkommet klare synspunkter fra kommunerepresentantene om at dette samarbeidet bør videreføres når de resterende avtalene skal fremforhandles og avtalene senere skal fornyes. Etter rådmannens vurdering bør det tilstrebes at samarbeidsavtalene mellom det enkelte helseforetak og kommunene som det er naturlig at helseforetaket samarbeider med, i størst mulig grad er likelydende. Standardisering er med på å sikre kvalitet, pasientsikkerhet og likeverdige helsetjenester. Rådmannen anbefaler derfor at utarbeidelsen av nye avtaler samt fornying av inngåtte avtaler mellom Helgelandskommunene og Helgelandssykehuset HF, foregår gjennom et felles forhandlingsutvalg for Helgelandskommunene. Forhandlingsutvalget bør settes sammen

8 av representanter med geografisk tilknytning til de fire helseregionene samt ha ulik og utfyllende fagkompetanse internt i gruppen Side 8 av 22 Alle avtaler som fremforhandles og revideres vil bli forelagt kommunestyret til godkjenning. Etter rådmannens vurdering er de framlagte forslag til avtaler det beste resultatet som har vært mulig å oppnå gjennom forhandlinger med Helgelandssykehuset HF. Avtalene er i tråd med lover og forskrifter og etter rådmannens oppfatning til beste for kommunen. Rådmannens innstilling: Rådmannen foreslår at følgende avtaler, hjemlet i kapittel 6 i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, skal gjelde mellom Grane kommune og Helgelandssykehuset HF fra og med : - Felles samarbeidsavtale mellom Grane kommune og Helgelandssykehuset HF. - Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre, - Retningslinjer for innleggelse i sykehus - Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon, - Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Komité for helse og omsorg Behandling: KOH-001/12 Vedtak: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Råd for eldre og funksjonshemmede Behandling: ELD-001/12 Vedtak: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

9 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE-L9 07/747 12/100 Tone Larsen Saksnummer Utvalg Møtedato 010/12 Formannskapet Jfr. Vedtak om Formannskap som styringsgruppe. Vestersiveien 1, styringsgruppearbeid og status for arbeidet. Trykte saksdokumenter i arkivsaken: - Kart Sammendrag: Anleggsarbeidet som nå er delvis ferdig i Vestersiveien 1, er et resultat av en lang prosess med medvirkning, arbeid i sentrumsgruppa, finansiering sammen med Nordland Fylkeskommune, beskrivelse og tegningsarbeider fra landskapsarkitektfirma, og dialog med kontraktspartner. Sentrumsgruppa ble nedsatt med sammensetning fra næringsdrivende (Inger Kroken, Jørn-Ove Nygård), politiker (Ellen Schjølberg leder og NNF komiteleder Britt Aune Olsen) og adm. (Tone Larsen/Stian Rystad). Resterende arbeider med asfalt, beplantning, utemøblering og lekestativ skjer i Det er ønskelig å fortsatt ha en sentrumsgruppe å konferere med ad hoc og mer langsiktig vedr Det er et spørsmål om denne gruppen også kan være administrasjonens medspiller i andre byggeprosjekt området Stormoen-Trofors. Vurdering: Sentrumsgruppa og mandat I 2008 ble følgende vedtak fattet for sentrumsarbeidet: KS-044/08 Vedtak: 1. Det allerede påbegynte arbeidet med etablering av Trafikksikker adkomst i- og gjennom Trofors sentrum gjennomføres ihht utarbeidet byggeplan i 2008, med ferdigstilling i Riving av Pedersen-huset iverksettes snarest mulig, slik at behov for parkeringsareal ivaretas. Dette er for øvrig i trå med vedtatt reguleringsplan. Fondsmidler er avsatt til dette formål. 3. Mulighetsstudiens forslag til tiltak i områdene Sentrum/Pedersenhuset, Elveflata- øst/troforsbrua og jernbaneområdet i nevnte prioritets rekkefølge, legges til grunn som utviklingsmål for framtidige tiltak ifm sentrumsutvikling. For hvert av de tre områdene må det utarbeides detaljerte prosjekt-byggeplaner som følger normale planprosedyrer. 4. Stedsutvikling Trofors sentrum og gang- og sykkelsti arbeidet. -Det synes ønskelig og fornuftig å opprette en styringsgruppe for dette arbeide.

10 Side 10 av 22 Styringsgruppen må forholde seg til de vedtak og reguleringsplaner som gjelder. Mandat til styringsgruppen er å holde en helhetlig styring av prosjektet og få målrettet fremdrift. Som medlemmer i styringsgruppen foreslås: Leder: Ellen Schjølberg Åse Granmo* 2 representanter for lokalt næringsliv i Troforsområdet. Rådmann Lars Erik Kapskarmo eller den han bemyndiger er styringsgruppas prosjektleder. 5. Det avholdes møte mellom NNF-komiteen og styringsgruppen i første del av november hvor prosessplan vedtas. *ble seinere avløst av ny komiteleder for NNF; Britt Aune Olsen. Gruppa har i 2010/2011 arbeidet med utforming av Vestersiveien 1. Diverse vedr kjøp av grunn, oppmåling, tegningsgrunnlag, flere anbudsomganger og koordinering mot gangveiarbeidet utenfor Joker, er årsaken til at det er brukt så lang tid. Økonomistatus Det var fra konsulterende landskapsarkitekter stipulert kostnader på ca 4 mill til opparbeidelse av parkering og torg på tomta i Vestersivn 1. Det ble seinere moderert til 2 mill som var utgangspunktet for søknad om medfinansiering fra Nordland Fylkeskommune. November 2010, i forbindelse med finansieringsbehandlingen i F-skap og Fondstyret var det satt opp slik: Egenfinansiering/fond Søknadsbeløp Andre kilder: Fylkeskom 2011: kr ,- kr ,- kr Anbudet var likevel på ca 4,9 mill. Derfor ble arbeidene ytterligere redusert i omfang og kvalitet. Da vi etter 2 anbudsutlysninger og endringer av materialvalg og arbeidsomfang skrev kontrakt med Magne Opland as, var kontraktssummen nede på ca 1,9 mill in kl mva. Kontraktssum ,00 Finansiering Nordland Fylkeskommune, (46 % av kostnadene) innvilget Finansiering Vefsna Fondet/Grane kommune Brukt pr ,00 De gjenstående arbeider må sikres finanseiering ved å overføre ubrukte midler til Vi har pr nå brukt kr mer enn det som lå i kontraktsarbeidet; avvik skyldes el/lys, ekstrakostnad mur og andre små ekstraoppgaver. I budsjettet og kontrakten er det ikke tatt med utemøbler (benker, bord, bålpanne, søppeldunker), lekestativ og gras/stein/blomster/busker. Noe kan likevel kjøpes inn innenfor dagens budsjett. I tillegg må vi være kreative, skrive flere søknader, invitere til dugnader og samarbeide med næringsdrivende.

11 Side 11 av 22 Gjenstående arbeider, utforming og medvirkning Lekeområde; det er kjøpt inn godkjent underlag til lek for små barn, lekeapparat(er) må kjøpes. Adm har signalisert interesse for et samarbeid med Nordland Fylkeskommune om lekeplass som er tilpasset konseptet tilgjengelighet for alle på bakgrunn av en forespørsel fra fylkeskommunen. Utemøblering: opprinnelig var det tenkte brosteinsbeleggning og sittekant i granitt rundt bord og bålpanne, og med scene/amfi funksjon. Dette ble for kostbart og nå må ny type møblering av området vurderes. Utforming, funksjonalitet og kvalitet, samt vinterlagringsmuligheter må drøftes nå i vinter, slik at vi er forberedt når barmarksesongen starter. Andre utfordringer i sentrum. Da kommunestyret fattet sitt vedtak i sak 044/08, var følgende prioritering satt opp etter Vestersivn 1: - Elveflata øst/troforsbrua - Jernbaneområdet I 2012 er det flere prosesser som pågår og som virker inn på kommunesenterets utforming: - Gang/sykkelveg Vegset-Trixie - E6 og betydningen for sentrum, detaljutforming. - Nasjonalparklandsby - Vefsna, regional plan - Elvforebygging og tursti langs elvene - Bruk av Holmen og andre oppgaver som er nevnt i Mulighetsstudiet fra Det er ønskelig å ha en gruppe, slik som Sentrumsgruppa, og samarbeide med i disse sakene. Både i planfasen og når det skal tas raske beslutninger i anleggsfasen. Vi har god erfaring med at det er sammensetning både politisk og næringslivet. Gruppen kan med fordel utvides med beboerrepresentant; kanskje så få som 3 repr i tillegg til adm.sekreteriat. Representantene bør ha vara, og disse må blir orientert om alle saker på lik linje med de faste. Det kan være en mer effektiv gruppe når det kreves beslutninger og/eller møter på relativt kort varsel (2-3 dager, evt 2-3 timer). E6 og tettstedsarbeid Fylkesmannen i Nordland har bevilget kr til Grane kommune for å øremerke kommunalt personell til sentrumsutviklingsarbeidet. Det utformes egen sak om organisering av dette arbeidet.

12 Rådmannens innstilling: Det arbeides videre med Sentrumsutvikling og egen sentrumsgruppe. Gruppen rapporterer til Formannskapet i prosjektfasene Gruppen tar selvstendige beslutninger i byggefasene Sentrumsgruppa består av : 1. Politisk representant : 2. Politisk vararapresentant Næringsdrivende: Grane Næringsutvikling bes om bistand til å finne representant og vararepresentant Barnas talsperson i plansaker involveres i arbeidet. Gruppen får oppgave 2012: med å bestemme den videre utformingen av Vestersivn1, inkl arbeidsform og involvering bistå administrasjonen i praktiske og estetiske spørsmål for gangveien Trixei-GBU inngår i arbeidet med ny E6 og tettstedsutvikling

13

14 Side 14 av 22 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato GBNR-71/5 11/352 11/4680 Arne-Martin Husby Saksnummer Utvalg Møtedato 011/12 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Eventuelt salg av eiendommen Fiplingdal Skolejord gnr. 71 bnr. 5 Vedlegg: Søknad om kjøp av tilleggsjord fra Åse Granmo og Tore Brennhaug mottatt Gårdskart Sammendrag: Åse Granmo og Tore Brennhaug søker Grane kommune om å få kjøpe den kommunale eiendommen Fiplingdal Skolejord gnr. 71 bnr. 5 i Fiplingdal som tilleggsareal til landbrukseiendommen Hammaren gnr. 71 bnr. 9. Tilleggsarealet ønskes benyttet til vedhogst og på sikt nydyrking. Tore Brennhaug er eier av Hammaren, og gårdsdriften består av kjøttproduksjon på sau, gras- og potetproduksjon samt skogsdrift. Eiendommen Fiplingdal Skolejord ble etablert i 1924 ved at den ble utskilt fra Statskogs eiendom Fiplingdalen Store gnr. 71 bnr. 1. Arealet består av 22 dekar produktiv skogsmark bevokst med ung bjørkeskog, og 1 dekar med jordekt fastmark, totalt ca. 23 dekar. Eiendommen var opprinnelig på ca. 25 dekar, men på 1960-tallet ble den gamle skolen med tomt fradelt og solgt. Eiendommens beliggenhet er ved Bjørksletta i Fiplingdal. Eiendommen grenser mot landbrukseiendommen Bjørksletta gnr. 70 bnr. 8 som eies av Guttorm Olsen, og mot Statskog. Guttorm Olsens gårdsdrift består av utleie av jordbruksarealet til Tore Brennhaug, samt vedhogst og skjøtsel av skogen. Fiplingdal Skolejord er iht. kommuneplanen LNF-område med tillatt spredt boligbebyggelse. Adkomst til Fiplingdal Skolejord kan skje etter en adkomstvei fra fylkesveien. Denne veien ble bygd av Grane kommune når fylkesveien i Fiplingdal ble bygd lenge etter at eiendommen Fiplingdal Skolejord ble etablert. Veien er bygd over eiendommen Bjørksletta, men Guttorm Olsen har ikke kjennskap til hvem som er eier av veien, og det antas derfor at kommunen fortsatt er eier av veien.

15 Side 15 av 22 Vurdering: Grane kommune må i denne saken ta stilling til flg.: 1. Om det er aktuelt å selge eiendommen Fiplingdal Skolejord 2. Om søkerne skal få tilbud om å kjøpe den, og til hvilken pris. 3. Om det eventuelt er andre som bør få kjøpe eiendommen. 4. Om eiendommen eventuelt skal selges uten at andre interesserte skal få muligheten til å fremme sin interesse for kjøp. Eiendommen Fiplingdal Skolejord er en ubebygd skogeiendom på ca. 23 dekar. Dette betyr at ervervet er konsesjonspliktig, og ettersom Grane kommune er eier av eiendommen, blir kommunen inhabil til å behandle en eventuell konsesjonssøknad fra kjøper. Konsesjonsmyndigheten vil i denne saken derfor bli Fylkesmannen. Grane kommune har ingen planer om å bruke denne eiendommen til noe. Det vil derfor være mest fornuftig å selge eiendommen til noen som ønsker å kjøpe den og som kan gjøre seg nytte av den. Neste spørsmål blir om Åse Granmo og Tore Brennhaug skal få tilbud om å kjøpe den, eller om kun eier av Hammaren dvs. Tore Brennhaug skal få tilbudet. Åse Granmo er ikke medeier av Hammaren, og vil derfor sannsynligvis ikke få innvilget konsesjon på erverv av tilleggsareal. Det blir også et spørsmål om eiendommen skal annonseres for salg slik at andre interesserte også kan få muligheten til å kjøpe eiendommen. Om andre skulle ha interesse, vil det uansett være mest fornuftig å selge eiendommen som tilleggsareal til et gårdsbruk i drift i nærområdet til eiendommen. Eiendommens beliggenhet og arrondering tilsier at eiendommen burde ha tilhørt eiendommen Bjørksletta, men Guttorm Olsen er ikke interessert i å erverve eiendommen som tilleggsareal. Ved omsetning av eiendommer bør salgsverdien fastsettes ved verditakst, men kjøpesummen kan også avtales direkte mellom kjøper og selger. I dette tilfellet er det en liten skogeiendom med ung bjørkeskog, og det bør derfor være mulig å fastsette kjøpesummen uten verditakst. Grane kommune solgte en annen skogeiendom med stor andel ungskog i 2011 for ca. kr 400,- pr. dekar, og samme dekarpris bør være akseptabelt for kjøper og selger i dette tilfellet. Konklusjon: Eiendommen Fiplingdal Skolejord gnr. 71 bnr 5 bør selges, og den bør selges direkte til eier av Hammaren ettersom dette er nærmeste gårdsbruk i drift og som har behov for tilleggsareal.

16 Rådmannens innstilling: Eiendommen Fiplingdal Skolejord gnr. 71 bnr. 5 selges til Tore Brennhaug som tilleggsareal til eiendommen Hammaren for kr 9 200,-. Dette med forbehold om at konsesjon blir innvilget.

17

18 Side 18 av 22 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 09/126 12/475 Arne-Martin Husby Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 012/12 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Næringsarbeidet i Grane kommune Vedlegg: KS-sak nr. 48/08 Framtidig organisering av Næringsarbeidet i Grane kommune FS-sak nr. 091/09 Samarbeidsavtale mellom Grane Næringsutvikling AS og Grane kommune II FS-sak nr. 06/12 Trofors næringshage AS sentrum næringshage as avd. Trofors, runde II FS-sak nr. 086/11 Trofors næringshage AS sentrum næringshage as avd. Trofors Utviklingsavtale mellom Grane kommune og Sentrum Næringshage AS ( ) Notat av vedr. evaluering av Grane Næringsutvikling AS Sammendrag og vurdering: Næringsarbeidet i Grane kommune har siden 2009 blitt ivaretatt av næringsselskapet Grane Næringsutvikling AS, med Grane kommune som hovedaksjonær (51 %). Et utvalg valgt av Grane Formannskap har evaluert næringsselskapet Grane Næringsutvikling AS. Næringslivet i kommunen har gitt tilbakemelding om at det er ønskelig at driften av Grane Næringsutvikling AS videreføres, og evalueringsutvalgets konklusjonen er bla. at Grane kommune fortsatt bør bruke Grane Næringsutvikling AS til næringsarbeidet i kommunen. Driften av Grane Næringsutvikling AS bør derfor videreføres og det bør ansettes ny daglig leder i permanent stilling. Måloppnåelsen med etableringen av Grane Næringsutviling AS anses også å være oppfylt. Dette gjelder både i forhold til KS-vedtak i sak 48/08 og i forhold til selskapets strategiplan. Når det gjelder Grane kommunes avtale med Sentrum Næringshage AS, er konklusjonen at denne avtalen må tilpasses lokale forhold i Sentrum Næringshage Trofors dersom den skal videreføres. Dersom det ikke er mulig å få til en lokal tilpassning av denne avtalen, bør avtalen avsluttes og det bør vurderes om det kan være aktuelt å inngå et formelt samarbeid med Mosjøen og omegn næringsselskap KF dersom dette er mulig. Et alternativ er også å ikke være formelt tilknyttet et annet næringsselskap. Grane kommune som hovedaksjonær har ikke flertall i styret, og heller ikke styrelederfunksjonen. En av konklusjonene er at kommunen som hovedaksjonær bør inneha

19 styrelederfunksjonen og i tillegg ha flertall i styret. Dette for at kommunen skal ha større innflytelse i styret og kan styre næringsarbeidet mer. Grane kommune bør derfor på neste generalforsamling i selskapet sette fram forslag på endret styresammensetning og ny kandidat til styrelederfunksjonen. Driften av Grane Næringsutvikling AS finansieres i hovedsak av tilskudd fra Næringsfond Vefsna. Dette er en finansiering som ikke kan fortsette i uoverskuelig fremtid ettersom dette næringsfondet ikke blir tilført ny kapital. Grane kommune bør derfor etter hvert vurdere andre måter å finansiere driften av selskapet på. Evalueringsrapporten viser at det var riktig å etablere et næringsselskap og ansette en daglig leder for å ta seg av næringsarbeidet i kommunen. Driften av selskapet bør derfor videreføres med noen få justeringer. Dette gjelder i hovedsak i forhold til styrets sammensetning, styrelederfunksjonen, kommunens avtale med Sentrum Næringshage AS og samarbeidet mellom daglig leder og Grane kommunes politiske og administrative ledelse. Det er spesielt ordførerens rolle i næringsarbeidet som bør konkretiseres. Det vises for øvrig til evalueringsrapporten, vedlagt notat av Side 19 av 22

20 Rådmannens innstilling: 1. Grane kommune anmoder generalforsamlingen / styret i Grane Næringsutvikling AS om å videreføre driften av selskapet med å utlyse permanent stilling som daglig leder med kompetansekrav iht. evalueringsrapport av Grane kommune som hovedaksjonær i selskapet anmoder generalforsamlingen om å endre styresammensetningen slik at Grane kommune får flertall i styret og styrelederfunksjonen. 3. Utviklingsavtalen mellom Grane kommune og Sentrum Næringshage AS videreføres for 3 nye år dersom avtalen tilpasses de lokale forholdene i Sentrum Næringshage Trofors. Dersom det ikke er mulig å tilpasse avtalen til lokale forhold, avsluttes avtalen med Sentrum Næringshage AS. 4. Grane kommune oppnevner flg. representanter med vara til styret i Grane Næringsutvikling AS: NN vara NN NN vara NN NN vara NN 5. Grane kommune anmoder om at representanten NN velges som ny styreleder og NN som ny nestleder i Grane Næringsutvikling AS. 6. Den økonomiske driften av Grane Næringsutvikling AS finansieres inntil videre med tilskudd fra Næringsfond Vefsna etter søknad fra Grane Næringsutvikling AS.

21

22 Side 2 av 22 Side 2 av22

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom sykehjemmet Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Møterom sykehjemmet

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Møterom sykehjemmet Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 09.02.2012 Møtetid: 17:00 Møtested: Møterom sykehjemmet Møteleder Monika Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 25.01.2012 Fraværende representanter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: 18.06.2012 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 9. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.07.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 9. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.07.2012 Tidspunkt: 09:00 Side 1 av 9 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.07.2012 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Kirsten Toft SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møterom på sykehjemmet. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 07.02.2011.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møterom på sykehjemmet. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 07.02.2011. Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 07.02.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Møterom på sykehjemmet Møteleder Marit Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 31.01.11 Fraværende representanter Møtende

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 11. Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 11. Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Side 1 av 11 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Felles samarbeidsavtale

Felles samarbeidsavtale Felles samarbeidsavtale Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4 2. Bakgrunn...4 3. Formål...4 4.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2012/123-23 Saksbehandler: Karsten Reitan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Samarbeidsavtaler mellom Helse Nord-Trøndelag HF, Rusbehandling

Detaljer

Lovpålagte samarbeidsavtaler. Antall kommuner i Troms = 25 Antall kommuner i Nordland = 44 Antall kommuner i Finnmark = 19

Lovpålagte samarbeidsavtaler. Antall kommuner i Troms = 25 Antall kommuner i Nordland = 44 Antall kommuner i Finnmark = 19 Lovpålagte samarbeidsavtaler Antall kommuner i Troms = 25 Antall kommuner i Nordland = 44 Antall kommuner i Finnmark = 19 Formålet med samarbeidsavtaler Konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen mellom

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Felles samarbeidsavtale

Felles samarbeidsavtale Avtale om samhandling mellom Leirfjord kommune og Helgelandssykehuset HF Felles samarbeidsavtale Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1. Parter... 2 2. Bakgrunn... 2 3. Formål... 2 4. Virkeområde...

Detaljer

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Saksframlegg til styret Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Samarbeidsavtaler mellom Xx kommune og Sykehuset

Detaljer

Styresak 47/2012: Tjenesteavtaler med kommunene

Styresak 47/2012: Tjenesteavtaler med kommunene Styresak 47/2012: Tjenesteavtaler med kommunene Møtedato: 19.06.12 Møtested: Mo i Rana Det vises til Helgelandssykehusets styresak 3/2012 Samarbeidsavtaler med kommunene på Helgeland, behandlet i styremøte

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 04.05.2011 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 25.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg /43 Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg /43 Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg 05.06.2012 12/43 Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2011/2337 Klassering: G00 Saksbehandler: Torunn Austheim SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.12.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 27. november 2014 Fraværende

Detaljer

.»77/ I I /2. te2,44. SWi. Felles samarbeidsavtale. Innholdsfortegnelse. Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset

.»77/ I I /2. te2,44. SWi. Felles samarbeidsavtale. Innholdsfortegnelse. Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Felles samarbeidsavtale Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 1. Parter 2 2. Bakgrunn 2 3. Formål 2 4. Virkeområde 3 5. Inngåelse

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 32. Møtedato: 22.02.2012. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00 14:30. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 32. Møtedato: 22.02.2012. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00 14:30. Møtested: Formannskapssalen Side 1 av 32 Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 22.02.2012 Møtetid: 09:00 14:30 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 15. februar

Detaljer

Forfall skal meldes via Møteportalen. Kan også meldes til Servicetorget i tillegg, tlf

Forfall skal meldes via Møteportalen. Kan også meldes til Servicetorget i tillegg, tlf Innkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 22.05.2019 Tidspunkt Kl. 10:00 Forfall skal meldes via Møteportalen. Kan også meldes til Servicetorget i tillegg, tlf. 75182200. Vararepresentanter

Detaljer

KOMMUNESTYRE /12 Tjenesteavtale 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 og 12 med Helse Nord-Trøndelag HF jfr samhandlingsreformen VEDTAK:

KOMMUNESTYRE /12 Tjenesteavtale 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 og 12 med Helse Nord-Trøndelag HF jfr samhandlingsreformen VEDTAK: Saksgang: Utvalg LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Bjørn Arne Laugen Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse 07.06.12 Unntatt Offentlighetslovens offentlighet: Kommunelovens Møtedato KOMMUNESTYRE 19.06.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 7. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 7. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Side 1 av 7 Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALER Samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF

SAMARBEIDSAVTALER Samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF Arkivsaksnr.: 10/2138-49 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø SAMARBEIDSAVTALER Samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F00 Arkivsaksnr: 2012/4684-1 Saksbehandler: Arne E Tveit Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767 SAMARBEIDSAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST.OLAVS HOSPITAL HF, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF OG AGDENES KOMMUNE - FASE 2 Rådmannens innstilling:

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom X kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI. 1 Samarbeidsavtalen som helhet inneholder: Overordnet

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom Søndre Land kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI Avtalen er rettslig bindende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 12/1513-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 12/1513-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rådmann Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 12/1513-3 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST.OLAVS HOSPITAL HF, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF OG HEMNE KOMMUNE - FASE 2 Ferdigbehandles i: Kommunestyret

Detaljer

Samarbeidsavtalen kommunen og HNT

Samarbeidsavtalen kommunen og HNT Samarbeidsavtalen kommunen og HNT Forhandlingene ble sluttført 25.05.2012 Samarbeidsavtalen inkluderer 12 tjenesteavtaler Samarbeidsavtalen formål er: - konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen mellom

Detaljer

Administrativt samarbeidsutvalg. 26. april Samhandlingsreformen Status avtalearbeid. Kari Bratland Totsås Samhandlingssjef HNT

Administrativt samarbeidsutvalg. 26. april Samhandlingsreformen Status avtalearbeid. Kari Bratland Totsås Samhandlingssjef HNT Administrativt samarbeidsutvalg 26. april 2012 Samhandlingsreformen Status avtalearbeid Kari Bratland Totsås Samhandlingssjef HNT Samhandlingsreformens mål: Retningen er tydelig: En friskere befolkning

Detaljer

Samhandlingsreformen - Godkjenning av tjenesteavtaler mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF

Samhandlingsreformen - Godkjenning av tjenesteavtaler mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 14.06.2012 058/12 AAN Kommunestyret 28.06.2012 096/12 AAN Saksansv.: Marianne Birkeland Arkiv:K2-F00

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e Møtedato: 06.07.2012 Møtetid: 09:00 09:45 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 2.

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Side 1 av 13 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL Side 1 av 5 SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL 1. Parter. Avtalen er inngått mellom Oslo kommune ved byrådsavdeling og følgende helseforetak: Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Lovisenberg

Detaljer

Forfall skal meldes via Møteportalen. Kan også meldes til Servicetorget i tillegg, tlf

Forfall skal meldes via Møteportalen. Kan også meldes til Servicetorget i tillegg, tlf Innkalling Utvalg: Fondsstyret Møtested: Formannskapssalen Dato: 22.05.2019 Tidspunkt Kl. 10:00 Forfall skal meldes via Møteportalen. Kan også meldes til Servicetorget i tillegg, tlf. 75182200. Vararepresentanter

Detaljer

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget.

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget. Side 1 av 10 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen : 17.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter kun ved spesiell

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.06.2011. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.06.2011. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 06.06.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Marit Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 31. mai 2011 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Kantina. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: Ordfører Bjørn Ivar Lamo.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Kantina. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.02.2016 Møtetid: 09:00 Møtested: Kantina Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 26. januar 2016 Fraværende representanter

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Godkjenning av samarbeidsavtaler mellom Helse Nord-Trøndelag HF og Namsos kommune

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Godkjenning av samarbeidsavtaler mellom Helse Nord-Trøndelag HF og Namsos kommune Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2011/7665-19 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Godkjenning av samarbeidsavtaler mellom Helse Nord-Trøndelag HF og Namsos kommune Utvalg

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Samhandlingsmøte Psykiatrisk klinikk Levanger 11.juni Anne Kari Haugdal samhandlingskoordinator Innherred samkommune

Samhandlingsmøte Psykiatrisk klinikk Levanger 11.juni Anne Kari Haugdal samhandlingskoordinator Innherred samkommune Samhandlingsmøte Psykiatrisk klinikk Levanger 11.juni 2012 Anne Kari Haugdal samhandlingskoordinator Innherred samkommune Samarbeidsavtalen kommunen og HNT Forhandlingene ble sluttført 25.05.2012 Samarbeidsavtalen

Detaljer

Samhandlingsreformen - Godkjenning av revidert samarbeidsavtale mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF

Samhandlingsreformen - Godkjenning av revidert samarbeidsavtale mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 08.05.2013 006/13 AAN Kommunestyret 23.05.2013 042/13 AAN Saksansv.: Marianne Birkeland Arkiv:K2-F00

Detaljer

SAKSFREMLEGG SAMARBEIDSAVTALER MED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS

SAKSFREMLEGG SAMARBEIDSAVTALER MED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Behandles i: Helse- og omsorgsutvalget Kommunestyret SAMARBEIDSAVTALER MED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Overordnet samarbeidsavtale 04.01.2012 HOM, K Samarbeidsavtale

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Godkjenne tjenesteavtaler mellom Balsfjord kommune og UNN

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Godkjenne tjenesteavtaler mellom Balsfjord kommune og UNN Balsfjord kommune Vår saksbehandler Karin Friborg Berger, tlf 77722050 Saksframlegg Dato Referanse 09.08.2012 2012/1009-8412/2012 Arkivkode: H00 Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret

Detaljer

Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler

Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler Petter Øgar, Helse i utvikling11, Oslo 28. oktober 2011 Samhandlingsreformens forståelse og utfordringsbilde Uro for helse- og omsorgstjenestens bærekraft:

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00-10:00. Møtedato: 18.06.2014

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00-10:00. Møtedato: 18.06.2014 Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 09:00-10:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 17. juni 2014

Detaljer

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Samhandlingsreformen - Godkjenning av samarbeidsavtaler

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Samhandlingsreformen - Godkjenning av samarbeidsavtaler Namdalseid kommune Saksmappe: 2012/211-1 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Samhandlingsreformen - Godkjenning av samarbeidsavtaler Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere?

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Gudrun Haabeth Grindaker Direktør Mars 2012 KS ønsker en Samhandlingsreform

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 21.10.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 21.10.2010 Tidspunkt: 09:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 21.10.2010 Tidspunkt: 09:00 ORIENTERING: Budsjett 2011 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75

Detaljer

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå.

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå. ASU sak 14/12. Faglige samarbeidsutvalg (FSU) Iflg overordnet samarbeidsavtale kan ASU oppnevne Faglige samarbeidsutvalg. I avtalene som nå er inngått ønskes det flere slike utvalg fra arbeidsgruppene

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 11. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: Møte i Kommunestyret. Møtetid: 18:00 21:15

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 11. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: Møte i Kommunestyret. Møtetid: 18:00 21:15 Grane kommune Side 1 av 11 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 29.08.2012 Møtetid: 18:00 21:15 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 23. august

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen Dato: 23.05.2012 Tidspunkt: 09:00: Møtestart 11:00: Møte med Statskog

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen Dato: 23.05.2012 Tidspunkt: 09:00: Møtestart 11:00: Møte med Statskog Side 1 av 23 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 23.05.2012 Tidspunkt: 09:00: Møtestart 11:00: Møte med Statskog Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møtedato: Møte i Fondsstyret. Møtetid: Kl. 09:00

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møtedato: Møte i Fondsstyret. Møtetid: Kl. 09:00 Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 14.09.2016 Møtetid: Kl. 09:00 Møtested: Møteleder Møtesekretær Bjørn Ivar Lamo Inger Lise Fløtnes Til stede Bjørn Ivar Lamo Britt Aune Olsen Einar Jakobsen

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Norgesvinduet Svenningdal (Møterommet) Møtedato: Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Norgesvinduet Svenningdal (Møterommet) Møtedato: Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Grane kommune Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 13.01.2016 Møtetid: 13:00 Møtested: Norgesvinduet Svenningdal (Møterommet) Møteleder Anbjørn Brennhaug Møteinnkalling (kunngjøring)

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF Xx KOMMUNE Overordnet samarbeidsavtale mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1. Parter Denne avtalen er inngått mellom xx kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

Helse og omsorgstjenesteloven 3-5. Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp

Helse og omsorgstjenesteloven 3-5. Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp Helse og omsorgstjenesteloven 3-5. Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp Kommunen skal straks tilby eller yte helse- og omsorgstjenester til den enkelte når det må antas at den hjelp kommunen kan gi

Detaljer

Denne avtale er inngått mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark HF

Denne avtale er inngått mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark HF Endelig versjon Overordnet samarbeidsavtale 1. Parter Denne avtale er inngått mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark HF 2. Bakgrunn Partene er etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.09.2010 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.09.2010 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.09.2010 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Bakgrunn. Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 6 sier blant annet følgende:

Bakgrunn. Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 6 sier blant annet følgende: Helsenettverk Lister Møtedato: 2.11.2011 Saksfremlegg Saksnr: 9.11 Avtaler mellom kommuner og helseforetak Bakgrunn Samhandlingsreformen er en retningsreform som skal gjennomføres over tid med start fra

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Kommunestyre Arkivsaksnr: 2011/2337 Klassering: G00/&13 Saksbehandler: Torunn Austheim SAMARBEIDSAVTALE MELLOM STEINKJER

Detaljer

Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering

Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/ Arkiv: 024 Sakbeh.: Kenneth Johansen Sakstittel: SAMHANDLINGSAVTALER - ALTA KOMMUNE OG HELSE FINNMARK

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/ Arkiv: 024 Sakbeh.: Kenneth Johansen Sakstittel: SAMHANDLINGSAVTALER - ALTA KOMMUNE OG HELSE FINNMARK SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2268-6 Arkiv: 024 Sakbeh.: Kenneth Johansen Sakstittel: SAMHANDLINGSAVTALER - ALTA KOMMUNE OG HELSE FINNMARK Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Helse- og omsorgssjef i Namsos. Samhandlingsreformen - godkjenning av samarbeidsavtale

Namsos kommune. Saksframlegg. Helse- og omsorgssjef i Namsos. Samhandlingsreformen - godkjenning av samarbeidsavtale Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2011/7665-8 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Samhandlingsreformen - godkjenning av samarbeidsavtale Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: NAV's møterom. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.05.2014.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: NAV's møterom. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.05.2014. Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 06.05.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: NAV's møterom Møteleder Monica Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 28. april 2014 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 30.11.2011. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 30.11.2011. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 30.11.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 23.11.11 Fraværende representanter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Disposisjon En retningsreform Historikk Nasjonal strategi for habilitering

Detaljer

Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak

Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak Samhandlingsreformen Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak Møte mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag 4.11.2011 Tore Andersen, klinikkleder 10.702 innb. 23.105 innb.

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale mellom Bodø kommune og Nordlandssykehuset HF. - Revidert avtaletekst og revidert mandat for OSO

Overordnet samarbeidsavtale mellom Bodø kommune og Nordlandssykehuset HF. - Revidert avtaletekst og revidert mandat for OSO Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.03.2015 23203/2015 2011/8262 025 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/29 Bystyret 07.05.2015 15/9 Komitè for levekår 14.04.2015 15/5 Eldrerådet

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: TELEFONMØTE. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 18.03.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: TELEFONMØTE. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 18.03. Grane kommune Side 1 av 12 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 18.03.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: TELEFONMØTE Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 4. mars 2015 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 13. Møtedato: Møte i Formannskapet. Møtetid: 17:00 18:00. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 13. Møtedato: Møte i Formannskapet. Møtetid: 17:00 18:00. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Side 1 av 13 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 27.02.2013 Møtetid: 17:00 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Varaordfører Britt Aune Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 20. februar

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtetid: 09:00. Møtedato: 11.09.2014. Møte i Formannskapet. Møtested: Laksforsen Turist Café

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtetid: 09:00. Møtedato: 11.09.2014. Møte i Formannskapet. Møtested: Laksforsen Turist Café Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 11.09.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Laksforsen Turist Café Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 4. september

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 5 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 28.01.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 26. januar 2015 Fraværende

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen Arkiv: 403 Arkivsaksnr: 2013/4937-5 Saksbehandler: Runar Asp Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen Godkjenning av Samarbeidsavtale mellom kommunen og St.Olavs Hospital

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter kun ved spesiell

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret Hattfjelldal kommune Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 17.10.2012 Møtested: Hattfjelldal Hotell Møtetid: Kl. 12:30 Forfall meldes på telefon 75 18 48 00 til sekretær Marit Hatten, som sørger for

Detaljer

Forfall skal meldes via Møteportalen. Kan også meldes til Servicetorget i tillegg, tlf

Forfall skal meldes via Møteportalen. Kan også meldes til Servicetorget i tillegg, tlf Innkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 23.05.2019 Tidspunkt Kl. 17:00 Forfall skal meldes via Møteportalen. Kan også meldes til Servicetorget i tillegg, tlf. 75182200.

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Xx kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 6

Avtale om samhandling mellom Xx kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 6 Avtale om samhandling mellom Xx kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tjenesteavtale 4 Kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Tjenesteavtale 4 Kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 4 Kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 18. juni 2012. Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

REVISJON SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST. OLAVS HOSPITAL OG HEMNE KOMMUNE

REVISJON SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST. OLAVS HOSPITAL OG HEMNE KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: kommunalsjef Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 15/489-4 REVISJON SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST. OLAVS HOSPITAL OG HEMNE KOMMUNE Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: - 15/489-1,

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 18.09.2013. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Monica Kroken.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 18.09.2013. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Monica Kroken. Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 18.09.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Monica Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 09.09.2013 Fraværende representanter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.01.2012 Tid: 08.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Guttorm Aasebøstøl, Ellen Verdier Pedersen, Filip Mikkelsen, Pernille

Detaljer

Hvordan vil helsetjenestene til syke eldre bli fra 2012?

Hvordan vil helsetjenestene til syke eldre bli fra 2012? Hvordan vil helsetjenestene til syke eldre bli fra 2012? Petter Øgar, NHSs konferanse om helsetjenester til eldre, Oslo 26.09.2011 Hva er helsetjenester til eldre Forebygging, diagnostikk, behandling,

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 10 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 10.12.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ida Cathrin Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 4. desember

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 10.00 EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet MØTEINNKALLING 01.02.12/MSL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.02.12 Tid: 10.00 Eventuelle forfall meldes til Mimi Slevigen innen 06.02.12 kl 1300 tlf. 69702000 Oversikt

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 07.09.2016 Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E.

Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E. Grane kommune Side 1 av 5 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 18.03.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. mars 2015 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.08.2015.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.08.2015. Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 26.08.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 19.08.2015 Fraværende

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 9. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom på sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 9. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom på sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Side 1 av 9 Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom på sykehjemmet Dato: 22.05.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.05.2010. Møte i Formannskapet. Møtested: Møterom 2. etg. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.05.2010. Møte i Formannskapet. Møtested: Møterom 2. etg. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 26.05.2010 Møtetid: 09:00 Møtested: Møterom 2. etg. Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 19. mai 2010 Fraværende representanter

Detaljer

SAK NR SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNENE OG SYKEHUSET INNLANDET HF (SI)

SAK NR SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNENE OG SYKEHUSET INNLANDET HF (SI) Sykehuset Innlandet HF Styremøte 22.01.15 SAK NR 003 2015 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNENE OG SYKEHUSET INNLANDET HF (SI) Forslag til VEDTAK: 1. Styret godkjenner avtalen som er reforhandlet mellom kommunen

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV \C3C,CA UN.yrRS,TEH-AR.,OHCeE55,_, 7MÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Orn Samarbeid om og beskrivelse

Detaljer

Evaluering av samarbeidsavtalen med Nordlandssykehuset HF

Evaluering av samarbeidsavtalen med Nordlandssykehuset HF Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.07.2013 49990/2013 2011/8262 025 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Eldrerådet 26.08.2013 13/9 Ruspolitisk råd 27.08.2013 13/15 Råd

Detaljer