Samarbeid om utskrivingsklare pasientar som vert vurdert å ha behov for kommunale tenester etter utskriving frå spesialisthelsetenesta - somatikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samarbeid om utskrivingsklare pasientar som vert vurdert å ha behov for kommunale tenester etter utskriving frå spesialisthelsetenesta - somatikk"

Transkript

1 Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om utskrivingsklare pasientar som vert vurdert å ha behov for kommunale tenester etter utskriving frå spesialisthelsetenesta - somatikk 1

2 1. PARTANE BAKGRUNN FØREMÅL ANSVAR LOVGRUNNLAG OMGREPSAVKLARINGAR KOMMUNEN SJUKEHUSET VED BEHANDLINGSANSVARLEG EINING OMGREPET VARSLING ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING AV LOVPÅLAGDE VARSLINGAR VARSLING PER TELEFON SØKNAD OM KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTENESTER FYRSTE VARSEL UNDERVEGSVARSEL VILKÅR FOR AT EIN PASIENT ER UTSKRIVINGSKLAR VARSEL OM UTSKRIVINGSKLAR PASIENT KONTAKTPUNKT MELLOM PARTANE KOMMUNEN SI KONTAKTADRESSE/KONTAKTPUNKT SJUKEHUSET SI KONTAKTADRESSE/KONTAKTPUNKT VURDERINGS- OG VARSLINGSRUTINER VURDERING AV EIN PASIENT SOM VERT LAGT INN PÅ SJUKEHUS FYRSTE VARSEL TIL KOMMUNEN OM INNLAGT PASIENT UNDERVEGSVARSLING TIL KOMMUNEN VED ENDRINGAR I PASIENTEN SITT FORVENTA UTSKRIVINGSTIDSPUNKT ELLER HJELPEBEHOV RUTINE FOR Å SØKE OM KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTENESTER VARSLING AV UTSKRIVINGSKLAR PASIENT MELDING TIL SJUKEHUSET OM NÅR KOMMUNEN KAN TA IMOT PASIENTEN VARSLINGSRUTINE FOR PASIENT MED KOMMUNAL HELSE-OG OMSORGSTENESTE SOM VERT VURDERT Å HA UENDRA HJELPEBEHOV ETTER UTSKRIVING OPPHEVING AV VARSEL OM UTSKRIVINGSKLAR PASIENT OVERFØRING AV UTSKRIVINGSKLAR PASIENT FRÅ SJUKEHUS TIL KOMMUNEN INFORMASJONSUTVEKSLING VED OVERFØRING TIL KOMMUNAL HELSE- OG OMSORGSTENESTE MEDIKAMENTBEHOV VED UTREISE TEKNISKE HJELPEMIDDEL, BEHANDLINGSHJELPEMIDDEL OG MEDISINSK-TEKNISK UTSTYR TRANSPORT OPPFØLGING AV ØKONOMISK OPPGJER FOR UTSKRIVINGSKLARE PASIENTAR FORHOLDET TIL RAMMEAVTALEN HANDTERING AV USEMJE MISLEGHALD INNSENDING AV AVTALEN TIL HELSEDIREKTORATET AVTALETID, REVISJON OG OPPSEIING 13 2

3 Avtale om retningsliner for samarbeid om utskrivingsklare pasientar som vert vurdert å ha behov for kommunale tenester etter utskriving frå spesialisthelsetenesta - somatikk 1. Partane Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn Avtalen er heimla i helse- og omsorgstenestelova 6-2, 5: (Avtalen skal som eit minimum omfatte): «Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning frå institusjon.» og spesialisthelsetenestelova 2-1e, 2. ledd 1.setn: «De regionale helseforetakene skal sørge for at det inngås samarbeidsavtaler som nevnt i helseog omsorgstjenesteloven 6-1» Avtalen er vidare heimla i rammeavtalen mellom XX kommune og Helse Førde, jfr pkt. 4 i rammeavtalen. 3. Føremål Føremålet med denne delavtalen er å Syte for ei tydeleg ansvars- og oppgåvefordeling mellom spesialisthelsetenesta og den kommunale helse- og omsorgstenesta vedrørande pasientar som vert vurderte å ha behov for kommunale tenester etter utskriving frå Helse Førde HF (somatikk) Syte for at pasientar med forventa behov for kommunale tenester etter utskriving frå Helse Førde (somatikk) får eit godt tilbod på rett stad utan forseinkingar Syte for at pasienten opplever ei best mogleg samanhengande helseteneste Syte for føremålstenlege, effektive og forsvarlege rutinar for gjensidig kommunikasjon og informasjonsoverføring mellom partane Sikre kostnadseffektive løysingar som kan gje utskrivingsklare pasientar eit like godt eller betre tilbod i den kommunale helse- og omsorgstenesta. Redusere risikoen for utilsikta/uønska hendingar knytt til utskrivingsklare pasientar. Avtalen regulerer: Samarbeid om utskriving av pasientar som vert vurdert til å ha behov for kommunale tenester etter utskriving frå somatisk institusjon, herunder gjensidige varslingsrutinar mellom fastlegen/andre relevante instansar i kommunen og Helse Førde. Naudsynt klargjering av pasientforløp og ansvarstilhøve i den vidare oppfølginga. Naudsynt informasjonsoverføring til pasient og eventuelt pårørande, fastlege og øvrig involvert kommunalt tenesteapparat. 3

4 Vurdering av behov for, og eventuelt bestilling av hjelpemiddel. Korleis partane skal innfri krava i kapittel 3 i Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for utskrivingsklare pasienter. Avtalen erstattar kap. 6 i tidlegare inngått delavtale om rutinar for tilvising og utskriving mellom XX kommune og Helse Førde når det gjeld somatikk. 4. Ansvar Den behandlingsansvarlege eininga i Helse Førde der pasienten til eikvar tid er innlagt, har ansvar for å sjå til at føretaket sine plikter og oppgåver avtalt i denne delavtalen vert oppfølgde. Kommunen har ansvar for å sjå til at kommunen sine plikter og oppgåver i denne delavtalen vert oppfølgde. 5. Lovgrunnlag Avtalen er heimla i helse- og omsorgstenestelova 6-2, og Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetenesten og kommunal betaling for utskrivingsklare pasienter HOD (heretter kalla forskrifta). Paragrafer vist til i denne delavtalen viser til forskrifta. 6. Omgrepsavklaringar 6.1 Kommunen Med kommunen meiner ein den kommunale helse- og omsorgstenesta. 6.2 Sjukehuset ved behandlingsansvarleg eining Med sjukehuset ved behandlingsansvarleg eining meiner ein den avdelinga som pasienten til eikvar tid er innlagt på. 6.3 Omgrepet varsling Med varsling som omgrep i denne avtalen meiner ein her ein strukturert kommunikasjon til eit på førehand oppgjeve kontaktpunkt (sjå kap.7). Varsling slik omgrepet er brukt i denne avtalen skal som minimum skje etter rutine i kap.6.5. Sjølv om varslingsplikta er sjukehuset sitt ansvar jmf. 8 og 9 i Forskrift om kommunal medfinanisering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for utskrivingsklare pasienter, er det viktig at partane har ein god tovegskommunikasjon undervegs i opphaldet. Dersom pasienten er kjend i kommunen si kommunale helse- og omsorgsteneste, er det viktig at kommunen gjev sjukehuset naudsynt og relevant informasjon om pasienten. 4

5 6.4 Elektronisk meldingsutveksling av lovpålagde varslingar Når elektronisk kommunikasjonsløysing for samhandling mellom kommunen og helseforetaket er innført, skal dette vere primær kontaktform mellom partane for lovpålagde varslingar. 6.5 Varsling per telefon Inntil elektronisk meldingsutveksling er klart for begge partar, skal varsling slik omgrepet vert brukt i denne avtalen skje per telefon, med gjensidig plikt til å dokumentere den overleverte varslingsinformasjonen i det pasientadministrative systemet/den elektroniske pasientjournalen (heretter kalla PAS/EPJ) for begge partar. Telefonisk varsling inneber at partane etter denne avtalen forpliktar seg til å dokumentere varslingsdato og klokkeslett og namn på den varsla instansen i PAS/EPJ. Varslar skal også dokumentere sine idenfiserbare initialer/namn i PAS/EPJ. Det påligg partane å utarbeide interne rutinar for å strukturere slik kommunikasjon ved varsling i tråd med denne delavtalen. Helse Førde har utarbeidd ei sjekkliste i PAS/EPJ som skal brukast for å sikre gode varslings- og dokumentasjonsrutinar. 6.6 Helseføretaket sin bistand i høve til søknad frå pasient om kommunale helse- og omsorgstenester Søknad om kommunale helse- og omsorgstenester frå pasient som vert vurdert å ha behov for kommunale tenester, og ikkje har slikt tilbod frå før, skal (i samråd med pasient) sendast skriftleg til kommunen sitt oppgitte kontaktpunkt, sjå kap 7.1. Slik søknad skal vere utfylt med ei funksjonsvurdering (fortrinnsvis IPLOS-vurdering) av pasienten som skal gje kommunen eit grunnlag for vurdering av kva tenestetilbod pasienten treng. 6.7 Fyrste varsel Med fyrste varsel meiner ein i denne avtalen varsel frå spesialisthelsetenesta til kommunen om at det er innlagt ein pasient i somatisk spesialisthelseteneste som er vurdert å ha behov for kommunale helse- og omsorgstenester etter utskriving. Denne vurderinga og varslinga er spesialisthelsetenesta pålagt å gjere innan 24 timar etter innlegging i sjukehus. Dette gjeld også for pasientar som alt er mottakar av kommunale helse- og omsorgstenester. I tilfelle der den fyrste vurderinga tilseier at pasienten ikkje har behov for hjelp i kommunen etter utskriving, men dette endrar seg i løpet av sjukehusopphaldet, vil 24-timarsfristen starte frå det tidspunktet det vert klart at eit slikt behov ligg føre. Innhaldet i fyrste varsel, og rutine for ettersending av dokumentasjon av fyrste varsel, vert nærare omtala i kapittel

6 6.8 Undervegsvarsel Dersom det oppstår endringar i pasienten sitt forventa hjelpebehov eller forventa utskrivingstidspunkt som avviker frå informasjonen gjeve til kommunen ved fyrste varsel, pliktar sjukehuset å varsle kommunen om dette. Undervegsvarsling skal skje etter same krav som i kap Vilkår for at ein pasient er utskrivingsklar Jmf. 9: «En pasient er utskrivingsklar når lege på sykehus vurderer at det ikke er behov for ytterligere behandling i spesialisthelsetenesten. Vurderingen skal være basert på en individuell helsefaglig vurdering, og følgende punkter skal være vurdert og dokumentert i pasientjournalen a) problemstillingen(e) ved innleggelse, slik disse var formulert av innleggende lege, skal være avklart b) øvrige problemstillinger som har fremkommet skal være avklart c) dersom enkelte spørsmål ikke avklares skal dette redegjøres for d) det skal foreligge et klart standpunkt til diagnose(r), og videre plan for oppfølging av pasienten e) pasientens samlede funksjonsnivå, endring fra forut for innleggelsen, og forventet framtidig utvikling skal være vurdert» 6.10 Varsel om utskrivingsklar pasient Når pasient er definert som utskrivingsklar og vert vurdert å ha behov for kommunale helse- og omsorgstenester, skal sjukehuset straks varsle kommunen. Varsling skal skje etter same krav som i kap 6.5. Det vert sendt ut brev Varsel om utskrivingsklar pasient til kommunen sitt kontaktpunkt for slike varsel, med kopi til fastlege. 7. Kontaktpunkt mellom partane 7.1 Kommunen si kontaktadresse/kontaktpunkt Kommunen er ansvarleg for å oppgje eitt kontaktpunkt til Helse Førde med eitt telefonnummer, eitt telefaksnummer og ei postadresse for å handtere varslingar frå Helse Førde. Dette eine kontaktpunktet skal brukast av Helse Førde for dei lovpålagde varslingane skildra i denne avtalen. Føretaket skal frå dette kontaktpunktet i kommunen bli sett i kontakt med rett kontaktpunkt i kommunen for relevant informasjonsutveksling vedrørande pasienten. Telefonnummeret skal kunne nyttast alle dagar heile døgeret. Kommunen må etablere system for å følge opp varslingane raskt. Kommunen sitt kontaktpunkt vil ligge på Helse Førde si intranettside under samhandling. Det er etablert system for oppdatering av denne. 6

7 Kommunen er ansvarleg for å oppgje ei elektronisk adresse i Norsk Helsenett så snart denne er klar for å motta meldingar. 7.2 Sjukehuset si kontaktadresse/kontaktpunkt Det er viktig at kommunen utarbeider interne dokumentasjonsrutinar når helsepersonell ved behandlingsansvarleg eining ved sjukehuset varslar kommunen om innlagt pasient og kva avdeling pasienten er innlagt på. Kommunen må då samstundes dokumentere telefonnummeret til behandlingsansvarleg eining, slik at kommunen kan kontakte behandlingsansvarleg eining dersom behov for ytterlegare informasjon omkring pasienten. 8. Vurderings- og varslingsrutiner 8.1 Vurdering av ein pasient som vert lagt inn på sjukehus Når ein pasient vert innlagt på sjukehus, skal helsepersonell på sjukehuset innan 24 timar gjere ei vurdering av om pasienten kan ha behov for hjelp frå den kommunale helse- og omsorgstenesta etter utskriving frå sjukehuset. 8.2 Fyrste varsel til kommunen om innlagt pasient Dersom vurderinga i kapittel 8.1 tilseier at pasienten kan ha behov for hjelp frå kommunal helseog omsorgsteneste etter utskriving, skal sjukehuset varsle kontaktpunkt i kommunen om dette innan 24 timar etter innlegging i sjukehus. Dette gjeld også for pasientar som allereie mottek kommunale helse-og omsorgstenester, og som anten vert skrivne ut med uendra eller auka hjelpebehov. For pasientar som mottek kommunale helse- og omsorgstenester og vert vurdert til å kunne skrivast ut med uendra hjelpebehov, sjå kapittel 8.7. Dersom vurderinga tilseier at pasienten ikkje har behov for hjelp etter utskriving, men dette endrar seg i løpet av sjukehusopphaldet, skal 24-timarsfristen løpe frå det tidspunktet det vert vurdert at pasienten vil ha eit slikt behov for hjelp frå kommunal helse-og omsorgsteneste etter utskriving. Eit fyrste varsel skal som eit minimum innehalde informasjon om - pasienten sin status vurdert på tidspunkt for varslinga - forventa forløp vurdert på tidspunkt for varslinga - forventa utskrivingstidspunkt vurdert på tidspunkt for varslinga. 7

8 Dersom det vert vurdert at pasienten vil ha behov for omfattande eller langvarig behandling på sjukehuset, eller det på grunn av pasienten sin helsetilstand ikkje er mogleg å gjere ei vurdering av pasienten sin status, forventa forløp og forventa utskrivingstidspunkt, skal desse vurderingane utførast og kommunen varslast så snart dette let seg gjere. Ein skal som hovudregel gje telefonisk varsling på dagtid mellom og (alle dagar inkl. helg og høgtid). Det skal ettersendast skrifleg dokumentasjon av den informasjonen som er gjeve munnleg i fyrste varsel til kommunen. Denne informasjonen vert sendt v/telefaks til kommunen sitt oppgitte telefaksnummer etter rette formalia i høve slik sending av personsensitive opplysningar. Dette bør ein normalt utføre innan det fyrste døgeret. 8.3 Undervegsvarsling til kommunen ved endringar i pasienten sitt forventa utskrivingstidspunkt eller hjelpebehov Dersom det oppstår endringar i pasienten sitt forventa utskrivingstidspunkt eller forventa hjelpebehov, som avviker frå informasjon gjeve til kommunen ved fyrste varsel, pliktar sjukehuset å varsle kommunen om dette så snart som mogleg, etter rutine i kapittel 6.5. Dersom det er usikkerheit om pasienten sitt behov for helse-og omsorgstenester, har helsepersonell ved behandlingsansvarleg eining, i samråd med pasient, ansvar for å halde kommunen oppdatert om vurderingar av behov for tenester etter utskriving. For å avklare eventuelt hjelpebehov kan det i nokre tilfelle vere aktuelt å avtale samarbeidsmøte med kommunen, i samråd med pasient. Ein skal som hovudregel gje telefonisk varsling på dagtid mellom og (alle dagar inkl. helg og høgtid). Det må likevel presiserast at tovegskommunikasjon i form av telefonisk kontakt mellom partane utover lovpålagt varsling, er viktig for å planlegge ei trygg utskriving av pasienten frå spesialisthelsetenesta til kommunal helse- og omsorgsteneste. Når pasientar som har motteke kommunale helsetenester døyr, skal det gjevast melding til kommunen om dette, så raskt som mogleg. 8.4 Rutine for helseføretaket sin bistand i høve søknad om kommunale helse- og omsorgstenester Dersom pasienten vert vurdert å ha behov for, og ynskje om tenester frå den kommunal helseog omsorgstenesta etter utskriving, skal helseføretaket bistå pasienten i høve ein skriftleg signert søknad om kommunale helse- og omsorgstenester til kommunen. Dette søknadskjemaet inneheld ei funksjonsvurdering (fortrinnsvis IPLOS-vurdering) som skal fyllast ut. Funksjonsvurderinga er vesentleg for at kommunen skal vurdere kva tenester pasienten har behov for ved utskriving frå sjukehus. Kontaktpunkt i kommunen vert telefonisk informert om at det kjem søknad sendt i posten eller som telefaks. Det er kommunen som skal vurdere og bestemme kva tenester/tiltak pasienten skal få tilbod om, og i kva omfang. 8

9 8.5 Varsling av utskrivingsklar pasient Når ein pasient er definert som utskrivingsklar, skal sjukehuset straks varsle kommunen telefonisk om dette. Dette varselet skal gjevast til same kontaktpunkt i kommunen som ved fyrste varsel. Dokumentasjonsplikt som ved rutine i kap.6.5. Når pasienten er vurdert som utskrivingsklar vert Varsel om utskrivingsklar pasient i PAS/EPJ oppretta og pasienten vert registrert som utskrivingsklar i PAS/EPJ frå og med den gjeldande datoen. Skriftleg varsel om utskrivingsklar pasient vert sendt med postgang til kommunen sitt kontaktpunkt for slike varsel, med kopi til fastlege. Ein skal som hovudregel gje telefonisk varsling på dagtid mellom og (alle dagar inkl. helg og høgtid) dagen før det er forventa at pasienten vert definert som utskrivingsklar. Dette for å kunne bestille transport og sikre ei forsvarleg overføring av pasienten til kommunen tidleg på avreisedagen. 8.6 Melding til sjukehuset om når kommunen kan ta imot pasienten 11: Kommunen skal etter å ha mottatt varsel om en utskrivingsklar pasient, jf. 10, straks gi beskjed om kommunen kan ta imot pasienten. Dette gjelder ikke dersom det foreligger omstendigheter utenfor kommunens kontroll som hindrer dette. Dersom kommunen ikke kan ta imot pasienten, skal sykehuset varsles om når et kommunalt tilbud antas å være klart. Kommunen skal straks gi beskjed når et kommunalt tilbud er klart for pasienten. I tilfelle der utskrivingsklare pasientar ikkje får kommunalt tilbod frå og med fyrste varsla utskrivingsklare døgn, skal kommunen informere sjukehuset om kva dato eit kommunalt tilbod er forventa å vere klart. Kommunen bør normalt gje sjukehuset denne informasjonen seinast dagen før kommunalt tilbod er klart. Dette for at Helse Førde kan bestille transport og planlegge ei forsvarleg overføring av pasienten til kommunen. 8.7 Varslingsrutine for pasient med kommunal helse-og omsorgsteneste som vert vurdert å ha uendra hjelpebehov etter utskriving Begge partar skal tilrettelegge for at det er mogleg å gjennomføre raskare tilbakeføring av pasientar med etablert kommunalt tenestetilbod som vert vurdert å ha uendra behov for kommunale helse-og omsorgstenester etter utskriving. Når opphaldet for desse pasientane innanfor spesialisthelsetenesta er på under 24 timar, kan fyrste varsel og varsel om utskrivingsklar pasient ivaretakast i same varsel. Ein følger då same rutine for varsling som omtalt i kapittel 6.5, 6.7 og

10 8.8 Oppheving av varsel om utskrivingsklar pasient Dersom situasjonen endrar seg slik at ein pasient ikkje lenger er å rekne som utskrivingsklar, skal kommunen telefonisk varslast så snart som råd om dette, og ein skal følge rutine for varsling i kapittel 6.5. Lege ved behandlingsanvarleg eining må oppheve varsel om utskrivingsklar pasient ved å opprette dokument Oppheving av varsel om utskrivingsklar pasient i PAS/EPJ. Pasienten skal avregistrerast som utskrivingsklar i PAS/EPJ ved same dato. Grunngjeving for endring av utskrivingsklar dato må dokumenterast i PAS/EPJ. Dokumentet Oppheving om utskrivingsklar pasient vert sendt kommunelegen, PLO-leiar og kopi til fastlege. Når elektronisk meldingsutveksling er etablert mellom partane, føreset ein at også denne meldinga vert sendt elektronisk. 9. Overføring av utskrivingsklar pasient frå sjukehus til kommunen Sjukehuset kan overføre den utskrivingsklare pasienten til kommunen, når kommunen har opplyst at eit kommunalt helse- og omsorgstenestetilbod er klart. Utskrivingar bør frå begge partar si side om mogeleg førebuast dagen før avreise, og avreisetidspunktet bør vere før kl Informasjonsutveksling ved overføring til kommunal helse- og omsorgsteneste Ved utskriving frå sjukehuset skal epikrise eller tilsvarande informasjon sendast til det helsepersonell som treng opplysningane for å kunne gje forsvarleg oppfølging. Sjukehuset skal rutinemessig opplyse pasienten (evt. pårørande) om at han/ho også kan få epikrisen. Det skal alltid sendast med oppdatert medikamentliste. Pasienten bør gjerast kjent med kven opplysningane skal sendast til. Dersom ikkje anna kjem fram, skal epikrise eller tilsvarande informasjon med oppdatert medikamentliste sendast til fastlege og tilvisande lege. Sjukepleiesamanfatning og andre relevante fagrapportar skal som hovudregel sendast med pasienten ved utreise. Helsepersonell ved behandlingsansvarleg eining avtalar med kommunen og dokumenterer i PAS/EPJ det avtalte utreisetidspunktet for pasienten. Sjukehuset er i samråd med pasienten, ansvarleg for å informere pasienten sin hovudpårørande om avtalt utskriving. 10

11 9.2. Medikamentbehov ved utreise Sjukepleiar ved behandlingsansvarleg eining må tidlegast mogleg gje telefonisk beskjed til kommunen om forventa medikamentbehov etter utreise, slik at kommunen kan bestille medikament i tide. Kommunen skal då gje beskjed om det er medisinar dei ikkje har tilgjengelege, og i kva grad det er naudsynt for sjukehuset å hjelpe pasienten med å løyse ut reseptar før avreise. Behandlingsansvarleg lege har ansvar for at reseptar på aktuell medisin vert skrivne, og sjukepleiar ved behandlingsansvarleg eining må i samråd med kommunen syte føre at apoteket leverer ut medisin før avreise. Dersom det ikkje er mogleg å få tak i medisinar i kommunen, eller frå apoteket før avreise, skal sjukepleiar ved behandlingsansvarleg eining sende med medisin som rekk inntil kommunen får tak i medisinane (normalt inntil tre dagar). Helseføretaket kan krevje refusjon frå kommunen for dette. Kriteringsgrunnlaget for nyordinerte blåresept-medikament må framgå av epikrise. Dersom det er ordinert medikament eller næringsmiddel som ikkje har førehandsgodkjenning etter 2 i blåreseptforskrifta, må naudsynt søknad frå spesialist om individuell refusjon etter 3 eller 6 vere sendt. 9.3 Tekniske hjelpemiddel, behandlingshjelpemiddel og medisinsk-teknisk utstyr Tekniske hjelpemiddel: Sjukehuset bør vurdere pasienten sitt behov for tekniske hjelpemiddel. Der den aktuelle sjukdomen eller skaden fører til behov for tekniske hjelpemiddel må avdelinga kartlegge behovet før utskriving, i samråd med pasient og kommune. Særleg er det viktig at det vert vurdert kva hjelpemiddel som må vere på plass før pasienten kan reise ut i kommunen. Den behandlingsansvarlege eininga ved sjukehuset har ansvar for å formidle behov om tekniske hjelpemiddel til kommunen. Når det under innlegging i spesialisthelsetenesta vert oppdaga behov for varige utlån av tekniske hjelpemiddel, bør sjukehuset sette i gong prosessen ved å søke om aktuelle hjelpemiddel til NAV Hjelpemiddelsentral Sogn og Fjordane, i samråd med pasient og evt. pårørande. Kommunen har ansvar for at hjelpemiddel vert utleverte til pasienten, og dette må skje i samarbeid med NAV Hjelpemiddelsentral Sogn og Fjordane når det gjeld varige utlån og utlån av større hjelpemiddel. Kommunen er ansvarleg for å ha lager av og utlån av vanlege hjelpemiddel til korttidsbruk. Kommunen har ansvar for at pasienten, og pårørande når det er behov for det, får opplæring i bruk av aktuelle hjelpemiddel. Behandlingshjelpemiddel: Sjukehuset skal kartlegge pasienten sitt behov for behandlingshjelpemiddel før utskriving, i samråd med pasient og kommune. Den behandlingsansvarlege eininga ved sjukehuset har ansvar for å bestille behandlingshjelpemiddel, og sjukehuset har ansvar for å levere ut behandlingshjelpemiddel. Dette skal leverast fraktfritt til heimen. Sjukehuset har ansvar for at det er gjeve opplæring i bruk av behandlingshjelpemiddel til helsepersonell i kommunen og til pasient, og til pårørande når det er behov for det. 11

12 Medisinsk-teknisk utstyr: Kommunen har ansvaret for å skaffe/dekke medisinsk-teknisk utstyr dersom pasient har sjukeheimsplass. Sjukehuset har ansvaret dersom pasienten er heimebuande eller i omsorgsbustad. Utstyr og forbruksmateriell må sendast med pasienten for perioden frå utskriving og fram til kommunen kan framskaffe dette utstyret. Dette føreset god tovegskommunikasjon mellom partane og i samråd med pasient. 9.4 Transport Sjukehuset har ansvar for å rekvirere pasienttransport tilpassa pasienten sin medisinske tilstand. Ved ambulansetransport til kommunal institusjon/kommunal omsorgsteneste, vert ansvaret for pasienten overført til kommunen når pasienten er teken imot av personalet i kommunal helseog omsorgsteneste. Ambulanse skal bestillast innan klokka dagen før avreise i den grad dette er mogleg. Bestilling av drosje bør skje innan klokka dagen før avreise. Sjåfør skal alltid forsikre seg om at personale frå mottakande eining har teke i mot pasient og overteke ansvaret for pasientar som treng særskilt assistanse før oppdraget kan sjåast som fullført. Sjåfør skal også sikre at desse pasientane kjem seg inn på bestemmelsestad, og ved heimreise, inn i eigen bustad. 10. Oppfølging av økonomisk oppgjer for utskrivingsklare pasientar Jmf 13 Betaling for utskrivingsklare pasienter på sykehus i påventa av et kommunalt tilbud Kommunen skal betale for utskrivingsklare pasienter som er innlagt i sykehus i påvente av et kommunalt helse- og omsorgstjenestetilbud. Betalingsplikten inntrer fra og med det døgnet pasienten blir erklært utskrivingsklar og vilkårene i 8 til 10 er oppfylt, og kommunen har gitt beskjed om at den ikke kan ta imot pasienten. Betalingsplikten inntrer også dersom kommunen ikke har svart på varselet etter 10 om utskrivingsklar pasient. Det vert krevd betaling for den perioden pasienten har vore utskrivingsklar i påvente av kommunalt tilbod. Det føreset at krava i forskrifta og forpliktingane i denne avtalen var oppfylte på dette tidspunktet. Det vert ikkje fakturert for utreisedatoen/døgeret. Fakturering av kommunen tek høgde for at det kan vere betalingsfrie periodar innskutt i ein faktureringsperiode. Det vil seie at dersom det finn stad ei endring i pasienten sin status som fører til ei midlertidig oppheving av pasienten sin status som utskrivingsklar, skal kommunen ikkje fakturerast for denne perioden. 12

13 Dersom det vert varsla om utskrivingsklar pasient utan at det føreligg fullstendig varsling i høve til dei prosessuelle krava i forskrifta, skal det gå eitt døgn frå slikt varsel om utskrivingsklar pasient er gjeve, til kommunal betalingsplikt kan påløpe. 11. Forholdet til rammeavtalen Føresegner i rammeavtalen gjeld tilsvarande for denne avtalen. Ved motstrid mellom denne avtalen og rammeavtalen, går rammeavtalen føre. 12. Handtering av usemje Ved usemje skal partane følgje reglane i rammeavtalen. 13. Misleghald Dersom ein av partane misligheld sin del av avtalen med vedlegg, og dette påfører den andre parten dokumenterte tap, kan tapet blir kravd dekka av den som mislegheld avtalen. 14. Innsending av avtalen til Helsedirektoratet Etter at avtalen er signert av begge partar, skal Helse Vest RHF sende kopi av avtalen, iht. helseog omsorgstenestelova 6-1 til Helsedirektoratet. Dette skal skje innan ein månad etter at avtalen er inngått, og seinast ein månad etter utgangen av frist fastsett med heimel i Avtaletid, revisjon og oppseiing Avtalen trer i kraft frå , og gjeld fram til ein av partane seier opp avtalen med eitt års oppseiingsfrist, jf. helse- og omsorgstenestelova 6-5 andre ledd. Partane er samde om å gjennomgå avtalen innan desember kvart år og syte for jamnleg rapportering og evaluering. Kvar av partane kan krevje avtalen revidert dersom vesentlege føresetnader for avtalen blir endra. Dato, Dato, XX kommune Helse Førde HF 13

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

Tenesteavtale 5. mellom. Kvinnherad kommune. Helse Fonna HF

Tenesteavtale 5. mellom. Kvinnherad kommune. Helse Fonna HF Tenesteavtale 5 mellom Kvinnherad kommune og Helse Fonna HF ANSVARS- OG OPPGÅVEFORDELING VED OPPHALD I, OG UTSKRIVING AV PASIENTAR FRÅ SPESIALISTHELSETENESTA SOMATIKK 1 Partar Denne avtalen er inngått

Detaljer

Delavtale tilvising-innlegging Utskriving av pasient. Inghild Espeland Mowatt Seksjonsleiar Medisinsk sengepost 2,FSS

Delavtale tilvising-innlegging Utskriving av pasient. Inghild Espeland Mowatt Seksjonsleiar Medisinsk sengepost 2,FSS Delavtale tilvising-innlegging Utskriving av pasient Inghild Espeland Mowatt Seksjonsleiar Medisinsk sengepost 2,FSS Bakgrunn Avtalen er heimla i helse- og omsorgstenestelova 6-1 og 6-2, pkt 3 og 5: «Retningslinjer

Detaljer

Tenesteavtale5. Mellom Tysvær kommune og Helse Fonna HF. Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av

Tenesteavtale5. Mellom Tysvær kommune og Helse Fonna HF. Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av Tenesteavtale5 Mellom Tysvær kommune og Helse Fonna HF Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta Innhald i Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 2.1

Detaljer

Tilvising og innlegging i sjukehus Utskriving frå sjukehus

Tilvising og innlegging i sjukehus Utskriving frå sjukehus Framlegg, 11.08.15 Delavtale mellom xx kommune og Helse Førde HF Tilvising og innlegging i sjukehus Utskriving frå sjukehus Innhald 1. Partar 3 2. Bakgrunn. 3 3. Føremål 3 4. Omgrep definisjonar.. 3 5.

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

Tenesteavtale 5 Mellom XX kommune og Helse Fonna HF Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta

Tenesteavtale 5 Mellom XX kommune og Helse Fonna HF Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta Tenesteavtale 5 Mellom XX kommune og Helse Fonna HF Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta Innhald 1 Partar... 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag...

Detaljer

Gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Tenesteavtale 3. mellom. Kvinnherad kommune. Helse Fonna HF

Tenesteavtale 3. mellom. Kvinnherad kommune. Helse Fonna HF Tenesteavtale 3 mellom Kvinnherad kommune og Helse Fonna HF ANSVARS- OG OPPGÅVEFORDELING VED INNLEGGING AV PASIENTAR SOM TRENG SOMATISK TILBOD OM BEHANDLING OG/ELLER VURDERING I SPESIALISTHELSETENESTA

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 10.10.12 Særavtale mellom Vågsøy kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Delavtale nr. 5 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet

Detaljer

Tjenesteavtale 3 og 5

Tjenesteavtale 3 og 5 + ++ + Overhalla kommune +++ positiv, frisk og frarnsynt Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011w 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 3 og 5 og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste

Detaljer

WVV. bodø KOMMUNE. Tjenesteavtale nr. 5 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO. mellom

WVV. bodø KOMMUNE. Tjenesteavtale nr. 5 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO. mellom Tjenesteavtale nr. 5 Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon mellom NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 31.01.13 Særavtale mellom Sogndal kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester Vedlegg 5a til Samarbeidsavtalen Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig

Detaljer

Korleis går det no eigentleg?

Korleis går det no eigentleg? Korleis går det no eigentleg? Med utgongspunkt i samhandlingsavtale: Tilvising, innlegging og utskriving. Sist revidert 2016. Ny revidering 2019? Inghild Mowatt og Elin Sørbotten Våre pasientar! Oppgåve

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang av

Detaljer

1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX kommune og st. Olavs Hospital HF heretter nevnt kommunen og helseforetaket.

1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX kommune og st. Olavs Hospital HF heretter nevnt kommunen og helseforetaket. Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. Utkast av19.11.15 1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX

Detaljer

Den akuttmedisinske kjeda

Den akuttmedisinske kjeda Framlegg, 08.02.12 Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Den akuttmedisinske kjeda 1 Avtale om den akuttmedisinske kjeda i Helse Førde sitt føretaksområde 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX

Detaljer

Delavtale Samarbeid om kunnskap og kompetanse

Delavtale Samarbeid om kunnskap og kompetanse Delavtale Samarbeid om kunnskap og kompetanse 1. Partar... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Føremål... 3 4. Fora for kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling... 4 5. Bruk av nettverk... 4 6. Andre ordningar

Detaljer

Tenesteavtale 3. Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 3. Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF Tenesteavtale 3 Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging av pasientar som treng tilbod om behandling og/eller vurdering i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Utskriving innan psykisk helsevern/rus

Utskriving innan psykisk helsevern/rus Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Tilvising Utskriving innan psykisk helsevern/rus Avtale om tilvising utskriving innan psykisk helsevern/rus 1. Innleiing Delavtale om rutinar for tilvising

Detaljer

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen Tj.avtale nr. 5 utkast endringer som konsekvens av PLO-varsling 1. Parter Avtalen er inngått mellom xxxxx kommune og Nordlandssykehuset HF (NLSH HF). 2. Bakgrunn Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold

Detaljer

Samarbeid om førebyggjing

Samarbeid om førebyggjing Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om førebyggjing 1 Avtale om samarbeid om førebyggjing 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

3 Samarbeid om pasientforløp ved innleggelse i HNT.

3 Samarbeid om pasientforløp ved innleggelse i HNT. elliranz F>1 Tjenesteavtale -Fra hord til fjell 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 3 og 5 og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetfeneste med mer 2-1 e.

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Endelig versjon Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten 1. Parter Avtalen er inngått mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark

Detaljer

Avtale. mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Avtale. mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 5 om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon

Detaljer

Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter

Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4 2. Bakgrunn...4

Detaljer

1. Parter Denne avtalen er inngått mellom XX kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge HF (heretter UNN/helseforetaket).

1. Parter Denne avtalen er inngått mellom XX kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge HF (heretter UNN/helseforetaket). Xx KOMMUNE Tjenesteavtale 5 mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

Tenesteavtale 3. Mellom XX kommune og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 3. Mellom XX kommune og Helse Fonna HF Tenesteavtale 3 Mellom XX kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging av pasientar som treng tilbod om behandling og/eller vurdering i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Partane sitt ansvar for helse- og omsorgsoppgåver og tiltak partane skal utføre

Partane sitt ansvar for helse- og omsorgsoppgåver og tiltak partane skal utføre Framlegg, 08.02.12 Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Partane sitt ansvar for helse- og omsorgsoppgåver og tiltak partane skal utføre 1 Avtale om partene sitt ansvar for helse- og omsorgsoppgåver

Detaljer

Tjenesteavtale nr 5. mellom. Harstad kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tjenesteavtale nr 5. mellom. Harstad kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI-NORGCA UNLI IVERSEH TABUORCCEVIESSU.111111 111111. HARSTAD KOMMUNE Tjenesteavtale nr 5 mellom Harstad kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om Retningslinjer

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorga

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorga Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorga Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorga 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune

Detaljer

Rutine for varsling om innleggelse og utskrivningsklar pasient med bruk av elektronisk meldingsutveksling

Rutine for varsling om innleggelse og utskrivningsklar pasient med bruk av elektronisk meldingsutveksling Samarbeidsavtale 1.3.2019-1.3.2023 Rutine for varsling om innleggelse og utskrivningsklar pasient med bruk av elektronisk meldingsutveksling Formål Rutinen gjelder alle pasienter som er innlagt i SI og

Detaljer

Samhandlingsreformen. «Utskrivingsklare» Etatssjef Kjell Andreas Wolff mars 2012

Samhandlingsreformen. «Utskrivingsklare» Etatssjef Kjell Andreas Wolff mars 2012 Samhandlingsreformen «Utskrivingsklare» Etatssjef Kjell Andreas Wolff mars 2012 Samhandlingsreformen: Samarbeid mellom kommuner Kommunal medfinansiering Øyeblikkelig hjelp i kommunene Samarbeidsavtaler

Detaljer

Tenesteavtale 6. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Tenesteavtale 6. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Tenesteavtale 6 Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF)

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF) xx kommune Delavtale c) mellom xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Sauda kommune og Helse Fonna HF Om bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Sauda kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang

Detaljer

Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald

Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald Avtale om kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald 1. Partar

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr.

Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr. Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr.4) 1. Partar Helse Bergen HF, Haraldsplass Diakonale Sykehus

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse og utskrivning av pasienter mellom NN kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse og utskrivning av pasienter mellom NN kommune og St. Olavs Hospital HF. Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse og utskrivning av pasienter mellom NN kommune og St. Olavs Hospital HF. Formatert: Bredde: 8.5", Høyde: 11" Virkeområde: 1. Innleggelse i helseforetak

Detaljer

Forpliktande avtalar om samarbeid mellom Helse Fonna og kommunane, retur av to avtalar

Forpliktande avtalar om samarbeid mellom Helse Fonna og kommunane, retur av to avtalar - 1-6 ULLENSVANG * HERAD FoU-eining for Samhandling (FOUSAM) Bjornsongt. 39 5?)(1.1HAUGESUND, Dykkar ref. Var ref. J.post id. Arkiv Dato 12/545-13 15/2355 N-403/ 20.02.2015 Forpliktande avtalar om samarbeid

Detaljer

Sørlandets sykehus HF

Sørlandets sykehus HF Avtale 1 mellom Sørlandets sykehus HF og Søgne kommune Delavtale 5 om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon

Detaljer

Delavtale om retningslinjer for samarbeid om utskrivingsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Delavtale om retningslinjer for samarbeid om utskrivingsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning Delavtale 4.3.2 Delavtale om retningslinjer for samarbeid om utskrivingsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 5) Sykehuset

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

Tenesteavtale 3. Mellom XX kommune og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 3. Mellom XX kommune og Helse Fonna HF Tenesteavtale 3 Mellom XX kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging av pasientar som treng tilbod om behandling og/eller vurdering i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle?

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Barn som pårørande i Helse Fonna Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Ved barneansvarleg Vigdis Espenes, koordinatorar Christense Eileraas Ek og Kari Vik Stuhaug Barne- og familieprogrammet

Detaljer

2. Kva helse- og omsorgsoppgåver forvaltningsnivåa er pålagt ansvar for, og felles oppfatning av kva tiltak partane til ei kvar tid skal utføre

2. Kva helse- og omsorgsoppgåver forvaltningsnivåa er pålagt ansvar for, og felles oppfatning av kva tiltak partane til ei kvar tid skal utføre 1. TENESTEAVTALE 1 2. Kva helse- og omsorgsoppgåver forvaltningsnivåa er pålagt ansvar for, og felles oppfatning av kva tiltak partane til ei kvar tid skal utføre a. Partar i avtalen Avtalen gjeld mellom

Detaljer

Tenesteavtale9. Mellom Karmøy kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Tenesteavtale9. Mellom Karmøy kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Tenesteavtale9 Mellom Karmøy kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 2.1 Avtalen byggjer på 3 3 Føremål og virkeområde 3 4 Arenaer og

Detaljer

Tenesteavtale 8. Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF. Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for

Tenesteavtale 8. Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF. Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for Tenesteavtale 8 Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande InnhaId 1 Partar 3 2 Formål og virkeområde 3 3 Bakgrunn og lovgrunnlag

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Ornforent 18.1.2012 Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Detaljer

Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel. Sauda kommune

Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel. Sauda kommune Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel Sauda kommune Innhold Innhold 1 1. Partar 2 2. Bakgrunn og formål 2 3. Virkeområdet 2 4. Ansvar 3 5. Organisering

Detaljer

Avtale. mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen

Avtale. mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen Delavtale 5 om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Del 1 1. Partene Partene er Vestre Viken HF og. kommune. Vestre Viken

Detaljer

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 1og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer 2-1 e. Tjenesteavtale for innleggelse i sykehus*

Detaljer

Rapport med mål om læring og forbedring

Rapport med mål om læring og forbedring Rapport 2017 -om meldte uønskte samhandlingshendingar mellom kommunane i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal HF (HMR) -med mål om læring og forbedring Innhald 1. Innleiing... 3 2. Uønskte hendingar

Detaljer

Tenesteavtale 8 - Samhandling innan svangerskaps- fødsels- og barselomsorga

Tenesteavtale 8 - Samhandling innan svangerskaps- fødsels- og barselomsorga 1 Tenesteavtale 8 - Samhandling innan svangerskaps- fødsels- og barselomsorga Partar Avtalen er inngått mellom Helse Bergen HF og dei 22 kommunane i føretaksområdet. Bakgrunn Avtalen byggjer på 2.1. Lov

Detaljer

Tenesteavtale 6. Mellom Haugesund kommune og Helseføretaket. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Tenesteavtale 6. Mellom Haugesund kommune og Helseføretaket. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Tenesteavtale 6 Mellom Haugesund kommune og Helseføretaket Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgmnnlag 2 3 Førernal og verknadsområde 2

Detaljer

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale7 Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 -.1 3 Formål og virkeområde 4 4 Aktuelle samarbeidsområde

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR BISTAND FRÅ KOMMUNALT PERSONELL FOR PERSONAR MED SPESIELLE OPPFØLGINGSBEHOV VED INNLEGGING I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

RETNINGSLINJE FOR BISTAND FRÅ KOMMUNALT PERSONELL FOR PERSONAR MED SPESIELLE OPPFØLGINGSBEHOV VED INNLEGGING I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF RETNINGSLINJE FOR BISTAND FRÅ KOMMUNALT PERSONELL FOR PERSONAR MED SPESIELLE OPPFØLGINGSBEHOV VED INNLEGGING I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 1. FORMÅL OG RETTSLEG GRUNNLAG Formålet med retningslinja er å avklare

Detaljer

om meldte uønskte samhandlingshendingar mellom kommunane i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal HF med mål om læring og forbetring

om meldte uønskte samhandlingshendingar mellom kommunane i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal HF med mål om læring og forbetring Rapport om meldte uønskte samhandlingshendingar mellom kommunane i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal HF 216 - med mål om læring og forbetring 1 Innhald 1. Innleiing... 2 2. Uønskte hendingar innan

Detaljer

Prosedyre ved behov for følgje under opphald i spesialisthelsetenesta

Prosedyre ved behov for følgje under opphald i spesialisthelsetenesta Prosedyre ved behov for følgje under opphald i spesialisthelsetenesta 1. Partar Særavtalen med tilhøyrande prosedyrar gjeld for kommunane i Helse Bergen sitt føretaksområde og Helse Bergen HF, Haraldsplass

Detaljer

Tenesteavtale5. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av

Tenesteavtale5. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av Tenesteavtale5 Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 2.1

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

Tenesteavtale4. Mellom Karmøy kommune og Helse Fonna HF. Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp

Tenesteavtale4. Mellom Karmøy kommune og Helse Fonna HF. Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp Tenesteavtale4 Mellom Karmøy kommune og Helse Fonna HF Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp Innhald 1 Partar 4 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 4 2.1 Avtalen byggjer på 4 2.2 Nærare

Detaljer

Delavtale. Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp døgntilbod

Delavtale. Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp døgntilbod Delavtale Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp døgntilbod Innhold 1. Partar... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Føremål... 3 4. Virkeområde... 4 5. Nærare om pasientgrupper og innhaldet i tenestetilbodet... 5 6.

Detaljer

Bakgrunn Formål Begrepsavklaringer

Bakgrunn Formål Begrepsavklaringer Tjenesteavtale for samarbeid om innleggelse i og utskrivning fra spesialisthelsetjenesten innen somatisk sektor for Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus AS 1. Bakgrunn 1.1 Avtalen bygger på

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyre

Møteinnkalling for Kommunestyre Vågsøy kommune Møteinnkalling for Kommunestyre Møtedato: Møtested: Møtetid: onsdag14.03.2012 kommunestyresalen Kl. 16:00-19:00 Merk tiden!!! Innkallingen sendes medlemmene og de første varamedlemmer i

Detaljer

Den akuttmedisinske kjeda

Den akuttmedisinske kjeda Framlegg, 19.01.12 Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Den akuttmedisinske kjeda 1 Avtale mellom XX kommune og Helse Førde HF om den akuttmedisinske kjeda i føretaksområdet 1. Partar Avtalen

Detaljer

Samarbeid om lærings- og meistringstilbod

Samarbeid om lærings- og meistringstilbod Delavtale mellom xx kommune og Helse Førde HF Samarbeid om lærings- og meistringstilbod Delavtale - samarbeid om lærings- og meistringstilbod 1. Partar Avtalen er inngått mellom xx kommune og Helse Førde

Detaljer

Informasjon om Pasientreiser

Informasjon om Pasientreiser Informasjon om Pasientreiser 2014 1. Pasientreiser Helse Førde 2. Retten til dekning 3. Reiser med og utan rekvisisjon 4. Ventesone ved Førde Sentralsjukehus 5. Rekvirering 6. Bebuarar ved alders- og sjukeheim

Detaljer

Tenesteavtale 11. Mellom Jondal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda

Tenesteavtale 11. Mellom Jondal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda Tenesteavtale 11 Mellom Jondal kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer

Detaljer

Rutinar for samhandling innan svangerskaps- fødselsog barselsomsorga mellom Helse Bergen HF og kommunane i opptaksområdet samt Eidfjord kommune.

Rutinar for samhandling innan svangerskaps- fødselsog barselsomsorga mellom Helse Bergen HF og kommunane i opptaksområdet samt Eidfjord kommune. Rutinar for samhandling innan svangerskaps- fødselsog barselsomsorga mellom Helse Bergen HF og kommunane i opptaksområdet samt Eidfjord kommune. Rutinen er tufta på Tenesteavtale 8 og utdjupar denne. 1.

Detaljer

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen.

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen. Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Del

Detaljer

Tenesteavtale 12. Mellom Tysnes kommune og Helse Fonna HF. om bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

Tenesteavtale 12. Mellom Tysnes kommune og Helse Fonna HF. om bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale 12 Mellom Tysnes kommune og Helse Fonna HF om bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Innhold om bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) I Partar 3 2 Bakgrunn

Detaljer

Tenesteavtale6. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Tenesteavtale6. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Tenesteavtale6 Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 2.1 Avtalen byggjer på 3 3 Formål

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL FAST OPPHALD I SJUKEHEIM KRITERIAR OG VENTELISTE, FJALER KOMMUNE

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL FAST OPPHALD I SJUKEHEIM KRITERIAR OG VENTELISTE, FJALER KOMMUNE HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL FAST OPPHALD I SJUKEHEIM KRITERIAR OG VENTELISTE, FJALER KOMMUNE BAKGRUNN FOR FORSKRIFTA Bakgrunnen for forskrifta er lovendringar i pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Arkivsak 63/13 96/13 O 28/14 A Styresak

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning, innleggelse og utskrivelse av pasienter fra Sirdal kommune

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning, innleggelse og utskrivelse av pasienter fra Sirdal kommune Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning, innleggelse og utskrivelse av pasienter fra Sirdal kommune Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og Sirdal kommune i Innhold Parter

Detaljer

Tenesteavtale 6 Retningsline for gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering

Tenesteavtale 6 Retningsline for gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering Retningsline for gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering 1. Bakgrunn Avtalen er heimla i Lov om kommunale helse- og omsorgstenester m.m. kap. 6, og Lov om

Detaljer

Særavtale til tenesteavtale 8 mellom Helse Fonna HF og Kvinnherad Kommune om kjøp av beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel

Særavtale til tenesteavtale 8 mellom Helse Fonna HF og Kvinnherad Kommune om kjøp av beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel Særavtale til tenesteavtale 8 mellom Helse Fonna HF og Kvinnherad Kommune om kjøp av beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel Innhold Særavtale til tenesteavtale 8... 1 mellom... 1 Helse Fonna

Detaljer

Orientering om avtalen til Helsedirektoratet

Orientering om avtalen til Helsedirektoratet 2,01%, thetaq- Io 3c.)C ptte SamarbeidsavtalemellomHelseBergenHF,Vossdistriktspsykiatriske senter NKSBjørkeli,NKSOlavikenalderspsykiatriskesjukehusASog Eidfjordkommune. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Sær vtale til Tenesteavtale 4

Sær vtale til Tenesteavtale 4 V3cy7q-7 Sær vtale til Tenesteavtale 4 Mellom Suldal kommune og Helse Fonna HF Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og heimel for avtalen 3

Detaljer

Tenesteavtale 10. Mellom Suldal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid

Tenesteavtale 10. Mellom Suldal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid Tenesteavtale 10 Mellom Suldal kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 2.1 Avtalen byggjer på Feil! Bokmerke er ikke

Detaljer

Avtale mellom. XX kommune og Helse Førde HF. Fagnettverk innan eldremedisin/eldreomsorg

Avtale mellom. XX kommune og Helse Førde HF. Fagnettverk innan eldremedisin/eldreomsorg Avtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Fagnettverk innan eldremedisin/eldreomsorg Avtale om fagnettverk innan eldremedisin/eldreomsorg 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde

Detaljer

Døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp

Døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp Særavtale mellom xx kommune og Helse Førde HF Døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp Side 1 av 10 Avtale om døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp i xx kommune 1. Partar Avtalen er inngått mellom xx kommune og Helse

Detaljer

Tenesteavtale 9. Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Tenesteavtale 9. Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Tenesteavtale 9 Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og loygrurmlag 3 2.1 Avtalen byggjer på 3 3 Føremål og virkeornråde 3 4 Arenaer og

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 17. august 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 29. august 2017 22.06.2017 nr. 1259 Forskrift

Detaljer

Delavtale mellom. xx kommune og Helse Førde HF. Smittevern

Delavtale mellom. xx kommune og Helse Førde HF. Smittevern Delavtale mellom xx kommune og Helse Førde HF Smittevern 1. Partar Denne avtalen er inngått mellom xx kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn Helse Førde yter smittevernbistand til kommunane i Sogn og Fjordane

Detaljer

Innleggelse i helseforetak Utskrivning av pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning.

Innleggelse i helseforetak Utskrivning av pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning. * # ST. OLAVS HOSPITAL 110.01.1 -Fra fiord Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse og utskrivning av pasienter mellom Værnesregionen ved kommunene Tydal, Selbu, Stjørdal, Meråker og

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Innhold 1. Parter...3

Detaljer

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Landro, Sund kommune 1. Sund kommune, organisering rus

Detaljer

Tenesteavtale 12. Mellom Jondal kommune og Helse Fonna HF. om bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

Tenesteavtale 12. Mellom Jondal kommune og Helse Fonna HF. om bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale 12 Mellom Jondal kommune og Helse Fonna HF om bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Innhold om bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) 1 Partar 3 2 Bakgrunn

Detaljer

Hjelp. Felles retningslinjer for utarbeiding av Individuell plan mellom Helseføretaket og kommunane i Møre og Romsdal

Hjelp. Felles retningslinjer for utarbeiding av Individuell plan mellom Helseføretaket og kommunane i Møre og Romsdal Hjelp Felles retningslinjer for utarbeiding av Individuell plan mellom Helseføretaket og kommunane i Møre og Romsdal Innhald 1.1 Innleiing... 2 1.2 Hensikt... 2 1.3 Omfang... 2 1.3 Bakgrunn... 2 2.1 Ansvar

Detaljer