Diplomoppgave ved Handelshøyskolen BI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Diplomoppgave ved Handelshøyskolen BI"

Transkript

1 Glenn Agung Hole Diplomoppgave ved Handelshøyskolen BI Tittel: Grovanalyse for et administrasjons- og logistikkverktøy for data- og informasjonsflyt i den nasjonale Skolefruktordningen Spesialisering i Supply Chain Management DIP 1731 og DST 1741 BI Oslo Innlevert 10.juni 2004 Student nr Side juni 2004

2 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag Innledning Teoretisk forankring Definisjoner og begreper Informasjonsarkitektur Kjerneprosesser og støtteprosesser Leverandørene og Distributør Forvaltning Hvordan arbeidet er gjennomført Datainnsamling Tidligere spørreundersøkelser Avgrensning Business context - Figur System context - Figur Trestrukturen - Figur Interessentanalyse Dagens situasjon for skolefruktordningen Generelt Kjerneprosesser, støtteprosesser og organisasjon - figur Dagens funksjon - utsending av informasjon fra OFG Dagens funksjon - mottak av informasjon ved skolene Dagens funksjon - registrerer skole påmeldingen - OFG Dagens funksjon - utsending fra skolene Dagens funksjon - mottak av info. foreldre-/foresatte Dagens funksjon - å registrere elever til ordningen - Skolen Dagens funksjon - mottak av påmeldingsliste hos leverandøren Dagens funksjon - utkjøring Tine (hvis samdistribusjon) Dagens funksjon - mottak av leveransene - skolene Dagens funksjon - betaling Forslag til endringer i skolefruktordningen Forslag til løsning jmf utsending av informasjon fra OFG Forslag til løsning jmf mottak av informasjon ved skolen Forslag til løsning jmf registrering av skole påmeldingen Forslag til løsning jmf utsending fra skolene Forslag til løsning jmf mottak av info. foreldre-/foresatte Forslag til løsning jmf registrere elever til ordningen Forslag til løsning jmf mottak av påmeldingsliste hos leverandøren Forslag til løsning jmf utkjøring Tine (samddistribusjon) Forslag til løsning jmf mottak av leveransene skolene Forslag til løsning jmf betaling Forslag til løsning jmf bestilling av trykksaker Forslag til løsning jmf generere bestilling til sentrallager Forslag til løsning jmf angående statistikk Kritiske suksessfaktorer for at løsningen skal bli en suksess Mål og forbedringsmuligheter Oppnå en klar effektivisering av arbeidsrutinene /informasjonsflyt Målsettinger på kort sikt Student nr Side juni 2004

3 Målsettinger på lang sikt Målsetninger i forhold til markedet Målsettinger på kort sikt Målsettinger på lang sikt Prosessflyt og funksjoner Generelt Hovedfunksjonsområder - figur Overordnet prosessflyt - figur Effektiv administrasjon (løsninger) Utsending av info. fra driftsorganisasjonene til skolene Skolepåmelding til ordningen Daglig overføring av bestillinger til logistikk lagerstyringssystem Mottak av bestilte trykksaker på skolene (opsjon) Utsendelse fra skolen til foreldre-/foresatte Registrere abonnement / bestillinger til ordningene Overføring av bestillinger til leverandørenes logistikksystemer Distribusjonsliste for elevene Registrer mottatt / ikke mottatt på skolen (opsjon) Påminnelse til foreldre som ikke har betalt (opsjon) Flytting av elever Effektiv administrasjon (organisering) Form for support som tilbys av forvaltningsorganisasjonen Etablere roller innen forvaltningsorganisasjonen Håndtering av økonomiske transaksjoner (løsninger)- figur Betaling fra foreldre-/foresatte Overføring av innbetalinger til webløsningen Betaling til leverandørene Konto oppfølging på skolen (opsjon) Info. til foreldre-/foresatte når for lite betalt Håndtering av økonomiske transaksjoner (organisering) Tilbakemeldinger fra interessentene Publisering av trykksaker til weben Publisering av trykksaker Rapporter /forespørsler Overføring av opplysninger om skolene fra off. etater Ajourhold av basistabeller Registrering av årsplan for skolene Registrering av skoleprofil Registrering av årsplan for forvaltningsorganisasjon Registrering av leveransespesifikasjon Overføring til historikk/ sletting Forslag til datamodell (grov) - figur Tekniske anbefalinger Prioritering og fremdrift Generelt Referanseliste Literaturhenvisninger Kildedata Vedlegg 1- Kritiske suksessfaktorer Student nr Side juni 2004

4 1 Sammendrag Kortfattet betraktninger / konklusjoner for de som ikke skal lese hele dokumentet. Dette er en praktisk Diplomoppgave som vil presentere en grovanalyse for et administrasjons- og logistikkverktøy for data- og informasjonsutveksling mellom denne løsningen og de nevnte aktørers løsninger som ordre/ regnskap og logistikk. Med andre ord så ønsker man å få implementert inn et forvaltningsverktøy for Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker, forkortet OFG som skal baseres som et rammeverk for Supply Chain Management i skolefruktorningen. Dagens arbeidsrutiner i forbindelse med forvaltning av skolefruktordningen er til dels tungvindt og lite rasjonelt. Som nevnt i forordet er det i dag mye manuelt arbeid knyttet til forvaltning som kan effektiviseres. Mye dobbelregistrering av informasjon gir større muligheter for feilregistrering og upålitelig informasjon. Det er i dag få muligheter for sammenstilling og analysering av den data og informasjonen som finnes i ordningen. Dette bidrar dermed til at man ikke får tatt kvalifiserte beslutninger, noe som betyr at det kan bli tatt feil beslutninger på et sviktende data og informasjonsgrunnlag. Diplomoppgaven vil adressere hvordan et web basert administrasjonsverktøy- og logistikksystem kan bidra til å effektivisere berørte arbeidsprosesser, gi økt effekt av data- og informasjonsflyt for ordningen og tilrettelegge for verdi økende tjenester for skolene, foreldre, leverandører, myndighetene, samarbeidspartnere og ikke minst for OFG og Sosial- og helsedirektoratet. Diplomoppgaven inneholder en anbefaling om opprettelse av et felles informasjons og kommunikasjons organ for OFG og Sosialog helsedirektoratet rettet mot Skolemåltidet. Forvaltningen skal ivareta daglig drift av webløsningen, arbeidsprosessene er nødvendige for betjene interessentene og strategien for løsningen. Løsning skal være en interaktiv kommunikasjonsplattform for utveksling av data- og informasjon mellom alle involverte parter og de nevnte løsninger. Dette skal være en løsning for ordningen fullt og helt, ikke stykkevis og delt. Student nr Side juni 2004

5 Diplomoppgaven inneholder en interessentanalyse som beskriver hvilke forventninger interessentene har mht. å få innfridd sine ønsker og krav til den nye løsningen og en liste over kritiske suksessfaktorer. Anbefalingene er grupperte i forhold til en mulig faseinndeling for realisering. Hovedfunksjonsområder er: - løsninger for informasjonsformidling - løsninger for effektiv administrasjon - løsninger for effektivhåndtering av økonomiske transaksjoner Student nr Side juni 2004

6 2 Innledning Dette er en praktisk diplomoppgave i logistikkledelse (DIP 1731 og DST 1741), og dette vil komme sterkt til syne i oppgaven. Oppgaven har ført til at Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker, og Sosial- og Helsedirektoratet har valgt å sette i gang utviklingen av et administrasjons- og logistikksystem for den nasjonale skolefruktordningen på bakgrunn av de innspill som blir presentert i denne oppgave. Det er satt av 2,5 millioner kroner av de 20 millionene som Stortinget bevilget til administrasjon av skolefruktordningen i Utgangspunktet har vært å legge til rette for en utvikling av et administrasjons- og logistikkverktøy for data- og informasjonsflyt i den nasjonale skolefruktordningen. Dagens problemstilling med skolefruktordningen; Er at alle intraksjoner som skjer mellom Opplysningskontoret for frukt og grønsaker, heretter forkortet til OFG, skolen, foreldre og foresatte, leverandører, distributører etc. skjer manuelt. Ved hvert vår- og høstsemesteret sendes felles informasjon til alle landets grunnskoler om skolefruktordningen. Informasjonen sendes til skolensadministrasjon ved rektor, skolefruktansvarlig, ledende helsesøster, elevrådet ved skolen og til foreldrenes arbeidsutvalg, heretter forkortet FAU. Den fysiske informasjonen om skolefruktordningen distribueres i dag til skolen gjennom en samarbeidspartner, Distribusjonspartner AS, heretter forkortet DP. Etter at skolene har mottatt informasjonen, har de en måned til å avgjøre om skolen skal delta i ordningen eller ikke. De som ønsker å delta må innen utgangen av juni og desember ha meldt seg på ordningen, samt bestilt informasjonsmateriell. For skoler som melder seg på ordningen, mottar OFG i juni og november ca påmeldinger og bestilling av materiell. Alt ekspederes i dag manuelt. Bestillingene har inntil siste semester våren 2004 blitt manuelt registrert i SuperOffice. Når registeringen er ferdig, lages det egne ordreskjema for hver enkelt skole som sendes til DP. Som igjen må registre disse manuelt i sitt IT system for å få ut plukklister for hver enkelt skole. Utsendelsene skjer i august-/januar måned, rett etter skolestart. Etter at OFG har mottatt og registrert alle skolene som skal delta i ordningen sendes det et brev til alle leverandørene, i alt 150 stk; butikker, grossister om hvilke skoler som har meldt seg på og hvem de skal levere til. Denne rutinen gjentas ved hvert semester. I august Student nr Side juni 2004

7 og januar mottar skolene informasjons-materiellet som de har bestilt i juni og november måned. Informasjonspakken inneholder et skriv til foreldre og foresatte og en giro med foreslått tekst på innbetaling av abonnement på skolefrukt. Skolene sender dette med elevene hjem som ranselspost. Foreldre og foresatte får som regel to uker til å melde barna sine inn i ordningen. Hvis skolen har gitt beskjed om at pengene skal innbetales kontant har elevene med pengene til skolene. Hvis ikke, betales pengene inn på skolens skolefruktkonto. Hver enkelt klasseforstander mottar påmeldingsslipp fra barna om påmelding til ordningen. Hvis skolen ikke har noen skolefruktkonto mottar de pengene kontant og må føre opp hvilke elever som har betalt og meldt seg på ordningen. Deretter gies informasjonen videre til skolefruktansvarlig ved skolen. Leverandøren mottar skolens påmeldinger. Bestillingen legges deretter inn i leverandørenes IT system (hvis grossist) for så å produsere plukklister og bestillingslister for hver enkelt skole. For leverandører som har direkte leveranser til skolen sendes leveransene direkte til skolen to ganger i uken. For leverandører som distribuerer gjennom Tine sendes det en skoleoversikt med pakke nr. over hvilke skoler som skal ha leveranser. Transport- og lagerleder ved hvert regionalt distribusjonspunkt i Tine mottar leverandørenes distribusjonsliste til de respektive skolene. Tine henter deretter leveransene hos leverandør for ompakking på Tine sitt sentrallager for utkjøring med skolemelk til de respektive skolene. Leverandørene fakturerer skolene en gang i måneden, etterskuddsvis. Skolene får deretter administrative oppgaver i forbindelse med kontoføring av elevinnbetalinger og leverandøroppgjør. Dagens arbeidsrutiner i forbindelse med forvaltning av skolefruktordningen er til dels tungvindt og lite rasjonelt. Dette birdrar til stor arbeidsbelastning for alle innvolverte parter, særlig skolene, leverandørene og OFG. Det er mye manuelt arbeid knyttet til forvaltning som kan effektiviseres. Fokus i denne Diplomoppgaven er å adressere hvordan et web basert administrasjons- og logistikksystem kan bidra til å effektivisere berørte arbeidsprosesser, gi økt effekt av data- og informasjonsflyt for ordningen og Student nr Side juni 2004

8 tilrettelegge for verdiøkende tjenester for skolen, foreldre, leverandør, myndigheter, samarbeidspartnere og ikke minst for OFG og Sosial- og helsedirektoratet. 3 Teoretisk forankring Logistikk er et vidt begrep som de fleste av oss forbinder med forflytning av et eller annet slag. Vi tenker gjerne på transport eller lagring når vi hører begrepet logistikk. Da jeg fortalte til noen av vennene mine at jeg var begynt på BI for å studere logistikkledelse fikk jeg flere spørsmål og tolkninger av studiet. Blant noen av tolkningene jeg fikk; Jaha så du skal begynne å lære deg lagerstyring Så du har tenkt deg inn i transportnæringen altså? Skal begynne med innkjøp? Dette var noen av tolkningene jeg fikk, som vi ser så har alle tre gitt hver sin tolkning av begrepet logistikk. En har tenkt på lagerstyring, inngående og utgående varestrømmer, mens en annen har tenkt transport, har den tredje tenkt innkjøp. Alle tre innspillene blir omfamnet av begrepet logistikk, men dette er bare noen av de områdene logistikk omfamner. Logistikk er først og fremst et militært uttrykk som ble brukt av militæret om troppeforlytninger og våpenforflytninger til de forskjellige militære bataljoner som var i krig. James R. Stock & Doglas M. Lamberts I følge ovennevnte forfattere av boken Strategic Logistics Management, beskriver de supply chain management på følgende måte; Supply chain management is the integration of key business processes from end user through original supliers that provieds products, services, and information that add value from customers and other stakeholders 1 1 What is Supply Chain Management? Side 54 i Strategic Logistics Management Fourth Edition James R. Stock & Douglas M. Lambert Student nr Side juni 2004

9 Med andre ord så ser vi at ordet logistikk er vidt begrep som omfatter en hel del, deriblant effektiv data- og informasjonsflyt fra A til Å. Figur 1. Supply chain management; Integrating and managing business process across the supply chain. 2 I ovennevnte figur vises det at informasjonen ikke er en prosess, men en nøkkelfaktor for et effektivt og rasjonalt logistikksystem. OFG er i dag rik på data og fattig på informasjon. OFG sender for hvert semester ut påmeldingsskjema for skolene til å delta i skolefruktordningen. Mange skoler melder seg på ordningen, men få starter opp. OFG får i dag kun beskjed om de som melder seg på ordningen, og det er mange, men OFG får ikke beskjed om hvem som virkelig deltar i ordningen før hvert semesters slutt. Først ved hvert semesters slutt mottar OFG oversikt over virkelige tall på deltakende skoler i ordningen. Altså så mottar OFG denne informasjonen etter seks måneder. Noe som selvsagt er helt uforsvarlig drift av ordningen. 2 Figure 2-1 Side 55 i Strategic Logistics Management Fourth Edition James R. Stock & Douglas M. Lambert Student nr Side juni 2004

10 Jeg vil komme tilbake til de mer praktiske problemene og løsningene senere i grovanalysen. Hele forankringen i denne praktiske Diplomoppgaven ligger i å skape et informasjons- og logistikksystem for data- og informasjonsflyt i Skolefruktordningen. Det er her mange parter som må forholde seg til hverandre og som skal ha den samme informasjonen, mens andre bare skal videresende den informasjonen de mottar til neste ledd i verdikjeden. Se nedenforliggende figur. Figur 2. Supply chain management framewor: Elements and key decisions. 3 Diplomoppgaven tar sikte på å lage en grovanalyse for hvordan man bør utvikle en løsning for data- og informasjons utveksling mellom OFG og Sosial- og helsedirektoratet som administrativ enhet, Bama som leverandør, Tine som distributør, og landets grunnskoler med med dets elever som sluttkunder. Utveksling av all data og informasjon mellom skolefruktløsningen og de respektive aktørers løsninger (ordre, regnskap og logistikk) bør basere seg på en bruk av Extended Markup Language, heretter forkortet XML. 3 Figure 2-3 Side 59 i Strategic Logistics Management Fourth Edition James R. Stock & Douglas M. Lambert Student nr Side juni 2004

11 Med andre ord så snakker vi her om det man kan kalle Reenginering SCM process jmf. Fig 3. Hele verdikjeden i dagens Skolefruktordning vil bli restrukturert og effektivisert på grunnlag av nevnte prosess. Figur 3. Reenginering SCM process flow chart. 4 Som man forstår så er tanken ikke bare utveksling av data og informasjon mellom de nevte aktørers løsninger men også at disse løsninger skal fritt kunne kommunisere med hverandre. Intensjonen er at denne kommunikasjonen skal danne et adminstrativt forvaltningsverktøy for OFG som skal basere seg på Supply Chain Management prinsippet, som nevnte løsningen, jmf. Fig. 4 4 Figure 2-9 Side 88 i Strategic Logistics Management Fourth Edition James R. Stock & Douglas M. Lambert Student nr Side juni 2004

12 Figur 4. Implementation of supply chain management. 5 Med andre ord så snakker vi her om et rammeverk for en logistikkløsning som skal utveksle alt av data- og informasjon i dagens skolefruktordning, inn i en ny elektronisk løsning, som bl.a. nevnt i forordet. Den nye skolefruktløsningen vi her snakker om skal kun være en ren elektronisk administrasjons- og logistikkløsning for data og informasjonsflyt mellom de ovennvevnte løsninger. Selve transaksjonene må skje i de nevnte løsninger da disse løsningene er konstruert for å håndtere slike transaksjoner, noe som det ikke vil være hensiktsmessig å håndtere i denne løsningen. Ved at man får på plass en slik løsning vil man kunne ha et godt planleggings- og styringssystem for OFG (Supply chain management verktøy). 5 Figure 2-10 Side 89 i Strategic Logistics Management Fourth Edition James R. Stock & Douglas M. Lambert Student nr Side juni 2004

13 4 Definisjoner og begreper Hensikten med dette avsnittet er å gi leserne et felles utgangspunkt i forhold til definisjoner og begreper brukt i denne studien. 4.1 Informasjonsarkitektur Informasjonsarkitektur omhandler organisering, merking av informasjon og design av navigering- og søkesystemer som hjelper brukere å finne og håndtere all data og informasjon med større suksess. En god informasjonsarkitektur vil lette bruken av for eksempel en webløsning. Det gjelder å bygge en struktur eller organisere informasjon slik at den blir lett tilgjengelig for brukerne. En analogi til dette kan være et bibliotek hvor informasjonsarkitekturen gjenspeiler en kombinasjon av et katalog system og den fysiske design av bygningen som inneholder bøker. På web er informasjonsarkitektur en kombinasjon av organisering av informasjon i kategorier og et grensesnitt som presenterer disse i en form som brukerne forstår. 4.2 Kjerneprosesser og støtteprosesser Hovedarbeidsrutinene med tilhørende retningslinjer og hjelpemidler for en virksomhet, eller deler av en virksomhet omtales ofte som kjerneprosesser. Arbeidsrutiner som bidrar til at kjerneprosessene fungerer i praksis kalles støtteprosesser. 4.3 Leverandørene og Distributør Med leverandør menes eksempelvis Bama Gruppen As som frukt og grønnsaksleverandør til skolene. Eventuelt vil nærbutikker eller kjedebutikker i distriktene også fungere som leverandører til noen få skoler. Med distributør menes Tine Meierier BA. 4.4 Forvaltning a) Med forvaltning menes en organisasjonsenhet som tar for seg alle aspekter ved Skolemåltidet, men først og fremst skolefruktordningen. Det nye administrajons- og logistikkverktøyet skal bidra til at nevnte forvaltningsenhet kan drive kundeservice ut fra vi kaller Pretransaction Student nr Side juni 2004

14 elemts, Transaction elements og Possttransaction elements innen Supply Chain Mangement. Dette gjelder: o produksjon/drifting av løsningen samt helpdesk funksjon o koordinering av underleverandører o håndtering av forbedringsforslag o koordinering mot ordre, regnskap og logistikk systemer 5 Hvordan arbeidet er gjennomført Hensikten med dette kapittelet er å beskrive fremgangsmåten for å produsere denne grovanalysen. Glenn A. Hole, leder Nasjonal Skolefrukt ved Opplysningskontoret for Frukt og Grønnsaker har utarbeidet dokumentet. Guttorm Rebnes, direktør ved Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker, har fungert som rådgiver, i utarbeidelsen av analysen for et administrasjons- og logistikkverktøy for data- og innformasjonsflyt i Skolefrukt. 5.1 Datainnsamling I forbindelse med utarbeidelse av analysen har jeg benyttet meg av en markedsundersøkelse fra OFG Total (en månedlig rullende omnibus undersøkelse på den norskebefolkningens spisevaner av frukt og grønnsaker, deriblant knyttet opp til skolefruktordningen). Undersøkelsen utføres av Markeds og Media Instituttet, MMI. 5.2 Tidligere spørreundersøkelser Jeg har også brukt data hentet fra markedsundersøkelser gjennomført av OFG i mars 2003, januar, august Utvalget som har vært brukt består av svar fra 200 grunnskoler i 11 fylker og 95 leverandører i 15 fylker. Student nr Side juni 2004

15 6 Avgrensning Hensikten med dette kapittelet er å illustrere forretningsområder som er berørt av analysen. Effektivisering ligger i informasjonsarkitekturen som tilrettelegger for gjenbruk, koordinering og tilgjengeliggjøring av informasjon, komponenter og erfaringer. Business context diagrammet nedenfor viser aktørene i skolefruktordningen og informasjonsflyt mellom dem. 6.1 Business context - Figur Betaling 2. Påmeldinger 3. Varer 4. Fakturaer 5. Bekreftelser 6. Forespørsler Opplysningskontorene Butikker Grossister 7. Publikasjoner/ artikler 8. Tips og råd TINE Media 9. Oppskrifter 10. Annonser NFGF Samarbeidspartnere Leverandører 11. Mat.no's kokebok 12. Faktasider 13. Frukt og grønt leksikon 14. Generelle leksikonkategorier MMI 3,6,7,8,12, 24,25 6,7,12, 24,25 1,2,3,4,5,6,7,8,12,24, Tilleggskategorier i leksikonet(gross/dagl.) 16. Sesongkomentarer OFG (Skolefrukt) 17. Bruker kommentarer 18. Tilleggskategorier i leksikonet(presse) 19. Næringstabeller 20. Oppskrifter 6,8,12,1,2, 25,26 FAU 2,5,6,7,8,9,11,12,13, 17,19,20,2 1,24,25,26 6,7,12,17, 24,25 Direktoratet 21. Kampanjeoppskrifter 22. Brukeroppskrifter Skoleelever klasse Skoler Mydighetene Departementer 23. Handleliste 24. Nyheter / aktualiteter 25. Statistikk 26. Avbestillinger Skoleelever klasse Foreldre 1,2,5,6,7,12, 17,24,25,26 6 Business context Student nr Side juni 2004

16 6.2 System context - Figur 5 7 System context diagrammet nedenfor viser aktørene i skolemåltidet og tilgrensende systemer og informasjonskilder og informasjonsflyt mellom dem. 1. Betaling 2. Påmeldinger 3. Varer 4. Fakturaer Opplysningskontorene Logistikk-/ kommunikasjonsdatabase Butikker Grossister 5. Bekreftelser 6. Forespørsler 7. Publikasjoner/ artikler TINE Økonomi Distributører 8. Tips og råd 9. Oppskrifter 10. Annonser 11. Mat.no's kokebok 12. Faktasider 13. Frukt og grønt leksikon 14. Generelle leksikonkategorier 15. Tilleggskategorier i leksikonet(gross/dagl.) 16. Sesongkomentarer 17. Bruker kommentarer 18. Tilleggskategorier i leksikonet(presse) NFGF MMI Samarbeidspartnere Skoleelever klasse Skoleelever klasse FAU Skoler 6,7,8,8,10, 12,24,25 1,2,4 1,2,3,4,5,6, 7,8,9,12,24, 25,26 Skolemåltid Leverandører 1,2,3,4,5,6,7,8 6,7,8,10,12, 25 Distribusjons system 6,7,12,24, 25 Myndighetene Media 19. Næringstabeller 20. Oppskrifter 21. Kampanjeoppskrifter 22. Brukeroppskrifter 23. Handleliste Foreldre Skolefruktdriftsorg 6,7,8,9,10, 13,14,15,1 6,17,18,19 1,2,4,5,6,7,8,9,10,12, 24,25,26 SiteEd Departementer 24. Nyheter / aktualiteter 25. Statistikk Frukt.no Mat.no Skolefrukt Skolemelk Direktoratet 26. Avbestillinger 6.3 Trestrukturen - Figur 6 8 Trestrukturen nedenfor viser hovedfunksjonsområder for Skolemåletid, bygger på tankeprinsippet rundt de tre elementene i kundeservice Pretransaction elemts, Transaction elements og Possttransaction elements. Skolemåltid Løsninger for effektiv administrasjon Løsninger for informasjonsformidling Løsninger for effektiv håndtering av økonomiske transaksjoner 7 System context 8 Trestrukturen Student nr Side juni 2004

17 7 Interessentanalyse Hensikten med dette kapittelet er å redegjøre for hvilke forventninger interessentene har mht. å få innfridd sine ønsker og krav til den nye løsningen. Noen av interessentene er mer berørt enn andre, noe man bør ta hensyn til ved prioritering av funksjonalitet. Det er viktig å informere om ønsker, krav og forventninger som ikke lar seg realisere, eller som får lav prioritet, på tidligst mulig tidspunkt. Tabellen inneholder kun sentrale interessegrupper. Tabell 1 Interessent oversikt Interessent Ønsker, krav og forventninger Konsekvenser hvis krav ikke oppfylt? Myndigheter Skolene Foreldre -/ foresatte Leverandørene - /distributørene Informasjons- og database verktøy om ordningene, med krav om en nøytralportal. Effektivisering og tilgjengeliggjøring av informasjon om ernæringsarbeid inn mot landets grunnskoler Et verktøy for å administrere Skolemelk og skolefrukt. Enklere/ sikrere håndtering av pengeflyt Et verktøy som gjør det enklere å administrere ordningene ute på skolen. Enklere å melde på og av barna til de respektive ordningene. Krav til fleksible betalingsformer og perioder. Fastlåste abonnementsperioder hvor skolen ikke kan melde på og av elever i perioden. Enklere å administrere selve abonnements ordning med skoler og elevantall. Enklere rutiner for oppgjør mot skolene. Ikke villig til å bidra med finansiering av løsningen. Nekte driftsorganisasjonene og fronte denne løsningen inn mot grunnskolene. Mindre skoledeltakelse. Melder seg av etter kort tid pga for mye arbeid. Færre barn deltar i ordningene Missnøye hos leverandør, hvor de i verste fall trekker seg. Mindre velvilje hos leverandøren til å bidra Student nr Side juni 2004

18 OFG Samarbeidspartner Et administrasjonsverktøy som muliggjør at man kan ha hands on management Et administrasjonsverktøy som er bedre enn hva man har i dag både med tanke på statistikk og administrasjon. Forventninger om at dette frigir tid fra administrasjonsarbeidet slik at man kan fokusere arbeidet på kundepleie. Et administrasjonsverktøy som muliggjør hensiktsmessige markedsanalyser Må kunne benytte informasjon i portaldatabasen. Ingen oversikt og kontroll med hva som skjer i ordningen Stor usikkerhet mht. faktatall og statistikk. Fortsatt dårlig kvalitetssikring av leddene i verdikjeden og en inneffektiv drift.. Mindre villig til å bidra med ressurser for å ta imot løsningen. Mindre interesse for å etablere et felles administrasjonsverktøy mellom skolemelk og skolefrukt Student nr Side juni 2004

19 8 Dagens situasjon for skolefruktordningen Hensikten med dette kapittelet er å gjengi en beskrivelse av dagens situasjon. 8.1 Generelt Dagens arbeidsrutiner rundt driftingen av skolefruktordningen er til dels tungvindt og lite rasjonelt. Det er mye manuelt arbeid knyttet til dagens drift som kan effektiviseres. 8.2 Kjerneprosesser, støtteprosesser og organisasjon - figur Intro info til foreldre og lev info til skolen Registrer innmeldt skole Distribusjonspartner 3 Innmeldingsbrev Info. bestilling Registrer innmeldt skole Grossist/leverandør/butikk Utsending fra skolene Skole Mottak av info Skole 1 Bestilling Intro brosjyre Utsending of info fra OFG OFG Skole opplysn. 2 Bestill mer info samt påmelding hos OFG Skole Intro info til foreldre + slippene og giro 4 3 Reg påmelding hos OFG OFG Behandle påmelding??? OFG 9 Mottak av info Foreldre-/ foresatte 5 Returslippene Registrer / endre elev til ordningen Skole 6 Sammenstille påmelding - lage kundeliste Skole 7 Varer Utkjøring Disributør Penger 5 Påmelding/ endringer Motta påmelding og betalingsinfo. Logistikksystem hos leverandør Betaling fra foreldre Bekreftelse til skolen Grossist/leverandør/butikk Skole 8 Send bekreftelse Grossist/leverandør/butikk Penger til banken Motta oppkrav - utfør betaling 10 Utsending av oppkrav Grossist/leverandør/butikk Skole 9 Kjerneprosesser, støtteprosesser og organisasjon Student nr Side juni 2004

20 8.2.1 Dagens funksjon - utsending av informasjon fra OFG I månedene mai og november sendes det felles informasjon til alle landets grunnskoler om Skolefruktordningen for høst og vår semesteret. Brevet sendes til; Skolensadministrasjon ved rektor, skolefruktansvarlig, ledende helsesøster, elevrådet ved skolen og til FAU. Originalbrevet sendes fra OFGs driftsorganisasjon til DP som står for den fysiske distribusjonen av brevene. DP bruker i dag ca. en uke på å sende ut brevene. Dette: - gir ingen garanti for at informasjonen er mottatt - fører til unødvendig forsinkelser i utsending av brev Dagens funksjon - mottak av informasjon ved skolene Etter at alle landets grunnskoler har mottatt brevet har skolen en frist på ca. en måned til å bestemme om dette er noe de ønsker å delta i eller ikke. Dersom de ønsker å delta må de innen utgangen av juni og desember måned ha meldt seg på ordningen til OFGs driftsorganisasjon. I tillegg har de en frist til å bestille materiell fra driftsorganisasjonen innen juni og desember måned. Dette: - gir store muligheter for forglemmelser på skolene Det er ønskelig at alt skal kunne bestilles elektronisk og at skolene får et verktøy som forenkler administrasjon (huskelister) av dette Dagens funksjon - registrerer skole påmeldingen - OFG For skoler som melder seg på ordningen, mottar OFG i juni-og november måned ca påmeldinger og bestilling av materiell. Alt dette ekspederes i dag manuelt. Bestillingene har inntil siste semester, vår 2003/2004, er blitt manuelt registrert i SuperOffice hos OFG. Denne registreringen tar ca. mellom to og tre uker å få registrert i SuperOffice. Når skolene er lagt inn i Superoffice lages det egne ordreskjema for hver enkelt skole som sendes til DP. Deretter må DP registre alle disse manuelt i sitt IT system for å få ut plukklister for hver enkelt skole, DP bruker ca.to til tre uker for Student nr Side juni 2004

PDF laget med uregistrert versjon av pdffactory www.westsoft.no. Glenn A. Hole

PDF laget med uregistrert versjon av pdffactory www.westsoft.no. Glenn A. Hole En administrasjons- og logistikkløsning for melk og frukt Formålet med dokumentet Bakgrunnen for dette dokumentet er å presentere dagens arbeidsflyt for melk og frukt, samt se på de driftsutfordringer

Detaljer

Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig

Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig Skolefrukt På nettet for 1-7 skoler Contents 1. Slik starter du med Skolefrukt på nettet... 3 2. Slik starter du opp systemet for

Detaljer

Bli kjent med Skolefrukt på nettet - en orientering til Skolefruktansvarlig

Bli kjent med Skolefrukt på nettet - en orientering til Skolefruktansvarlig Bli kjent med Skolefrukt på nettet - en orientering til Skolefruktansvarlig Skolefrukt På nettet for 1-7 skoler i prosjekt Innhold 1. Slik starter du med Skolefrukt på nettet... 3 2. Slik starter du opp

Detaljer

Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig

Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig Skolefrukt - På nettet for 1-10 og 8-10 skoler Innhold 1. Slik starter du med Skolefrukt på nettet... 3 2. Slik starter du opp

Detaljer

Bli kjent med Skolefrukt på nettet - en orientering til Skolefruktansvarlig

Bli kjent med Skolefrukt på nettet - en orientering til Skolefruktansvarlig Bli kjent med Skolefrukt på nettet - en orientering til Skolefruktansvarlig Versjon 19. januar 2005 Side 1 av 19 - Versjon 7. februar 2005 filnavn: skolefrukt_paa_nettet_for-skolen Kapittel Innhold Side

Detaljer

Skolemelkordningen på Internett!

Skolemelkordningen på Internett! Skolemelkordningen på Internett! En guide for skolemelkansvarlige TINE tar ansvar for bestilling og betaling fra foresatte. Det eneste du trenger å gjøre er å dele ut melk. Sist oppdatert 01.02.2011 Velkommen

Detaljer

Innføring av ny betalingsløsning som dekker kort- og fakturabetaling vil føre til endringer av brukstilfellene:

Innføring av ny betalingsløsning som dekker kort- og fakturabetaling vil føre til endringer av brukstilfellene: Bilag 2 Innføring av ny betalingsløsning som dekker kort- og fakturabetaling vil føre til endringer av brukstilfellene: Kortløsning 3 stk 3.6.2 Bestilling av elevabonnement 3.6.3 Fornyelse av elevabonnement

Detaljer

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....

Detaljer

Hvordan bestille frukt på skolen gjennom Skolefrukt sitt administrasjonssystem, www.skolefruktsys.no

Hvordan bestille frukt på skolen gjennom Skolefrukt sitt administrasjonssystem, www.skolefruktsys.no Hvordan bestille frukt på skolen gjennom Skolefrukt sitt administrasjonssystem, www.skolefruktsys.no En orientering til foreldre/foresatte Utgitt juni 2010 Slik setter du i gang! Gå inn på www.skolefruktsys.no.

Detaljer

Bestill skolemelk på Internett

Bestill skolemelk på Internett Bestill skolemelk på Internett http://test.skolemelk.no En bestillingsguide for foresatte Skolemelk for elever fra 1. til 10. klasse Velkommen til skolemelksordningen på Internett! Velkommen til bestilling

Detaljer

Skolemelksordningen på Internett!

Skolemelksordningen på Internett! Skolemelksordningen på Internett! En guide for skolemelksansvarlige TINE tar ansvar for bestilling og betaling fra foresatte. Det eneste du må gjøre er å registrere skolen din. Velkommen til skolemelksordningen

Detaljer

Bestill skolemelk på Internett

Bestill skolemelk på Internett Bestill skolemelk på Internett WWW.SKOLEMELK.NO - Bruksanvisning for foresatte Order and pay for the School Milk on the Internet. Read help instructions on www.skolemelk.no Velkommen til skolemelksordningen

Detaljer

Rammeavtale som Skolefrukt-leverandør

Rammeavtale som Skolefrukt-leverandør Rammeavtale som Skolefrukt-leverandør mellom NAVN OG ADRESSE TIL LEVERANDØR ( Leverandøren ) og Opplysningskontoret for frukt og grønt ( OFG ) 1. Bakgrunn OFG administrerer på oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver PRODUKTBESKRIVELSE NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.1, mars 2012 NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.1, mars 2012 Side 1 av 5 1. Innledning... 3 2. Beskrivelse av tjenesten... 3 2.1 Prinsipp... 3 2.2

Detaljer

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer Online Scale Vektsystem for krevende bransjer Avfall og gjenvinning Avfall og gjenvinning Annen industri Sand, pukk og grus Komplett system for registrering, rapportering og administrasjon Uavhengig av

Detaljer

Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere # 4 Hvordan finne barn/ledere som tidligere har vært medlemmer # 5 Dubletter #

Detaljer

Oppdatert per august 2017 Skolefrukt Administrasjonssystemet for leverandører

Oppdatert per august 2017 Skolefrukt Administrasjonssystemet for leverandører Oppdatert per august 2017 Skolefrukt Administrasjonssystemet for leverandører Generell administrasjon... side 2 Plukklister, etiketter og levering av frukt. side 11 Fakturering.. side 32 Informasjon..

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført oktober 018 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever i forhold til hvordan de oppfatter skolefruktordningen.

Detaljer

student s104111, s107911, s122357

student s104111, s107911, s122357 Forord Denne brukerveiledning er ment som et hjelpemiddel for brukerne av administrasjonssystemet og vaktsystemet. Målgruppen for administrasjonssystemet er avdelings ledere på Grefsenhjemmet, mens målgruppen

Detaljer

Første bestilling av kurs

Første bestilling av kurs DataPower Learning Online Første bestilling av kurs for bedriftskunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Bestilling Finn aktuelt kurs For å finne det kurset du er på utkikk etter, kan du enten søke i søkefeltet eller

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt. Rapport Gjennomført juni 2009

Undersøkelse om Skolefrukt. Rapport Gjennomført juni 2009 Undersøkelse om Skolefrukt i norske kommuner Rapport Gjennomført juni 2009 Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen var å få forståelse for hvordan ansatte i norske kommuner og politikere i kommunene

Detaljer

Viktig informasjon til alle medlemmer i Snarøykilen båthavn

Viktig informasjon til alle medlemmer i Snarøykilen båthavn Snarøya, 29.11.2014 Medlemsnummer=brukernavn: XXXX Passord: xxxxxxxx Viktig informasjon til alle medlemmer i Snarøykilen båthavn Informasjon om medlemssystemet Xmarina for Snarøykilen båthavn Dette brevet

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra selskapenes tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjekt nr. 2011-16 PayEx Logistics

Brukerdokumentasjon Prosjekt nr. 2011-16 PayEx Logistics Side 1 av 17 Payex Logistics Brukermanual Ver. 1.0 31.05.2011 Gruppe 16 Høgskolen i Oslo Side 2 av 17 1 Innledning Denne brukerdokumentasjonen forklarer bruken av logistikksystemet som er laget for PayEx.

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Netaxept

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Netaxept Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Netaxept Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Netaxept Versjon: 12 Innhold BETALINGSTJENESTER FOR BETALING I NETTBUTIKK...

Detaljer

Bruksanvisning tjff.terrengbooking.no

Bruksanvisning tjff.terrengbooking.no Bruksanvisning tjff.terrengbooking.no Innhold Bruk og registrering... 2 Jaktkort velg type... 3 Jaktkort bestilling... 3 Jaktkort PayPal... 4 Jaktterreng beskrivelse av funksjonalitet... 5 Jaktterreng

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for våren 2009 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for våren 2009. På sentrale spørsmål kan vi

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2015 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE INNLEDNING 1. INNLOGGING 2 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 4 5. INNSENDING AV RAPPORT

Detaljer

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag BD nett BD mobil Bda Filoverføring Papirløs faktura en enklere hverdag Hvorfor ekanaler? 01 02 Løsninger for alle! Riktig verktøy er mer enn halve jobben også når det gjelder IT! Brødrene Dahl har som

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web

Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web Dette er en innføring i hvordan du bruker tilleggsproduktet Mamut Enterprise Kunde- og Partner Web. Først vil det bli gjennomgått hva du kan få ut av din

Detaljer

User Story Mapping gir en nyttigere backlog

User Story Mapping gir en nyttigere backlog User Story Mapping gir en nyttigere backlog Workshop, Smidig 2011 Nils Christian Haugen nch@scienta.no Christian Stensholt christian.stensholt@bouvet.no 1 Agenda Intro til User Story Mapping (15 min) Demo

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver PRODUKTBESKRIVELSE NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.2, februar 2015 NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.2, februar 2015 Side 1 av 5 1 INNLEDNING... 3 2 BESKRIVELSE AV TJENESTEN... 3 2.1 Prinsipp... 3

Detaljer

Retningslinjer for personvern og markedsføring

Retningslinjer for personvern og markedsføring Retningslinjer for personvern og markedsføring 1. Generelt Disse retningslinjene for personvern og markedsføring ( Retningslinjer for Personvern ) beskriver hvordan Purity IT AS, org.nr 915 291 783, Kystveien

Detaljer

Bring FraktBestilling

Bring FraktBestilling Bring FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel, brukernavn

Detaljer

Hvordan bli opprettet som kunde og registre ordrene på nett

Hvordan bli opprettet som kunde og registre ordrene på nett Hvordan bli opprettet som kunde og registre ordrene på nett Registrerte kunder kan fra forsiden gå rett inn fra Direktebestilling Gå inn på Bring.no og klikk på linken Bestill utsendelse av brev og reklame

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator) Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 17 Innholdsfortegnelse: De ulike sidemalene... side 4 Pålogging... side 5 Administrasjonsforsiden...

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for vårsemesteret 13 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få innsikt i og evaluere Skolefrukt for vårsemesteret 13. På sentrale

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for høsten 11 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for høsten. På sentrale spørsmål kan vi sammenlikne

Detaljer

Online booking for konferanser, kulturarrangement, kick-off og events. www.creatobooking.no

Online booking for konferanser, kulturarrangement, kick-off og events. www.creatobooking.no Online booking for konferanser, kulturarrangement, kick-off og events. www.creatobooking.no Creato Booking Creato Booking tilbyr online booking for konferanser, kulturarrangement, kick-off og events. Vårt

Detaljer

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler for regnskapssentraler System: Nytt mottakssystem Statsregnskapet Versjon 1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 OMFANG... 3 1 OPPSTART... 4 1.1 ÅPNINGSVINDU... 4 1.2 PÅLOGGING...

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for våren 11 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for våren 11. På sentrale spørsmål kan vi sammenlikne

Detaljer

Brukerveiledning for barnehagestillinger.no

Brukerveiledning for barnehagestillinger.no Brukerveiledning for barnehagestillinger.no Registrering Åpne nettleseren din og gå til barnehagestillinger.no. Oppe til høyre på siden klikker du på «Ny bruker». Velg «Arbeidsgiver» og fyll ut registreringsskjemaet.

Detaljer

Reiseregning - brukerveiledning. Visma - Expense

Reiseregning - brukerveiledning. Visma - Expense Reiseregning - brukerveiledning Visma - Expense Innholdsfortegnelse Visma Expens reiseregning... 3 Pålogging til Visma Expense reiseregning... 4 Utenfor kontorløsningen... 4 Innenfor kontorløsningen...

Detaljer

Mye arbeid og høye kostnader når arrangementer skal gjennomføres? Liten adminstrasjon og mange deltagere?

Mye arbeid og høye kostnader når arrangementer skal gjennomføres? Liten adminstrasjon og mange deltagere? Mye arbeid og høye kostnader når arrangementer skal gjennomføres? Liten adminstrasjon og mange deltagere? Kostnadseffektivt og med full kontroll Her presenterer vi webløsningen for deg som ønsker full

Detaljer

Dersom du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger kan du kontakte oss på

Dersom du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger kan du kontakte oss på PERSONVERNERKLÆRING Denne personvernerklæringen handler om hvordan Basol Norge AS samler inn og bruker personopplysninger fra brukere på basol.no, samt i vår butikk tilknyttet Basol Norge AS. Basol Norge

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Visma.net. Redefining business solutions

Visma.net. Redefining business solutions Visma.net Redefining business solutions Hvorfor Visma.net Styr hele virksomheten fra én løsning Visma.net er en nettbasert forretningsløsning med ytelse på høyde med de beste lokalt installerte løsningene.

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON. SMS-kommunikasjon VERSJON 1 (19.01.15)

BRUKERDOKUMENTASJON. SMS-kommunikasjon VERSJON 1 (19.01.15) BRUKERDOKUMENTASJON SMS-kommunikasjon VERSJON 1 (19.01.15) Innhold SMS-kommunikasjon... 3 Innstillinger... 4 Behandle grupper... 4 Behandle avsendere... 5 Importer data... 5 Generelle innstillinger...

Detaljer

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning PBL Barnehageweb Brukerveiledning 1 1. Innledning Gratulerer med valget av nye PBL Barnehageweb! Med PBL Barnehageweb skal det være enkelt å lage en brukervennlig, moderne og profesjonell nettside for

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole Pålogging / pinkode... 1 Tjenester på Studentwebben... 2 Godkjenne utdanningsplan / Semesterregistrering... 3 Trinn for trinn veiledning for godkjenning

Detaljer

Distribusjon via e-post - oppstart

Distribusjon via e-post - oppstart Distribusjon via e-post - oppstart Avsenderopplysninger Mottakeropplysninger Egenskaper Blankettype for e-post Forutsetninger Eksempel Kontroll Elektronisk distribusjon av dokumenter betyr at dokumentene

Detaljer

Brukerveiledning lisensregistrering 2007

Brukerveiledning lisensregistrering 2007 Brukerveiledning lisensregistrering 2007 Registrering og oppdatering av lisensierte utøvere på internett Pr. 21. desember 2006 Brukerveiledning lisensregistrering 2007 - Norges Svømmeforbund Innlogging

Detaljer

VISMA BUSINESS BYRÅ VITARI, 11.11.2013

VISMA BUSINESS BYRÅ VITARI, 11.11.2013 Einar Fjørtoft VISMA BUSINESS BYRÅ VITARI, 11.11.2013 Visma Software SAPS 2013 «DEN ELEKTRONISKE MOTORVEI» Visma AutoPay Visma AutoCollect Viktige fokusområdet for regnskapsbyrå Regnskapsbyråene må ta

Detaljer

Raimond Brekke, Sales Manager VISMA KREDITTOPPLYSNING

Raimond Brekke, Sales Manager VISMA KREDITTOPPLYSNING Raimond Brekke, Sales Manager VISMA KREDITTOPPLYSNING Hvorfor Visma Kredittopplysning? Hvert år taper norske bedrifter millioner av kroner på dårlige betalere Redusere risiko for tap Etterspurt funksjonalitet

Detaljer

Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no. For kontaktpersoner i selskaper

Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no. For kontaktpersoner i selskaper Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no For kontaktpersoner i selskaper Enkelte illustrasjoner i brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i kommunene. Dette fordi virkemåten på

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE 3 INNLEDNING 3 1. INNLOGGING 3 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 5 5. INNSENDING AV

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver PRODUKTBESKRIVELSE NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.0 juni 2008 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N- 0165 OSLO Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2.

Detaljer

Nyheter i Orion versjon 5.4 regnskap (31. oktober 2014)

Nyheter i Orion versjon 5.4 regnskap (31. oktober 2014) Nyheter i Orion versjon 5.4 regnskap (31. oktober 2014) Bilagsregistrering: Ny kontroll på om referansenummer har vært brukt før. Nyttig slik at man får opp en melding dersom man bokfører noe som har vært

Detaljer

En internett basert og fleksibel database som kan tilpasses til ethvert behov, og som vil vokse med bedriften/institusjonen.

En internett basert og fleksibel database som kan tilpasses til ethvert behov, og som vil vokse med bedriften/institusjonen. Utstyr databasen En internett basert og fleksibel database som kan tilpasses til ethvert behov, og som vil vokse med bedriften/institusjonen. Systemet funksjoner: Registrering og behandling av utstyr.

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma DI (VDI) og som ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI). Versjonskrav: Visma DI versjon 8.0.4 eller nyere. Visma DI

Detaljer

Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no. Media Asset Management AS http://www.mam.no

Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no. Media Asset Management AS http://www.mam.no Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no Media Asset Management AS http://www.mam.no Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 Hva er BrandMaker Markedsplanlegger?... 3 Hva trenger

Detaljer

Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift

Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Versjon 1/2016 Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura enkeltvis

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for høsten 11 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for høsten. På sentrale spørsmål kan vi sammenlikne

Detaljer

Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling

Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling egiro Brukerhåndbok Versjon 4.0 2016 s. 1-9 BRUKERHÅNDBOK egiro I N N H O L D 1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 6.3 7 8 9 10 FUNSKJONELL BESKRIVELSE AV EGIRO TJENESTENE...

Detaljer

Brukermanual 2006- Princessgruppen

Brukermanual 2006- Princessgruppen Brukermanual 2006- Princessgruppen Side 1 av 20 Innhold INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. OVERSIKT... 4 3. PRINCESS INTRANETT... 5 3.1 HOVEDBILDET... 5 3.2 VALG AV MENYER... 6 3.3 VARESØK OG BESTILLING...

Detaljer

KID-Bytte i NorTrim Xakt

KID-Bytte i NorTrim Xakt KID-Bytte i Innledning Bakgrunn for automatisk bytte/endring av kundeidentifikasjon (KID) i AvtaleGiro Ved skifte av programvareleverandør vil betalingsmottaker i de fleste tilfeller også endre kundenummer

Detaljer

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no.

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no. Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no Gekab Merkesystem - Snarvei til mer effektiv merking Systemet er beregnet

Detaljer

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester ABONNEMENTSVILKÅR Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester Sist oppdatert: 24.oktober 2014 1 INNLEDNING Disse vilkårene regulerer bruk av Dagsavisens tjenester som bruker ConnectID og abonnement

Detaljer

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken -

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken - Lærebok Opplæring i CuraGuard 1 Med dette heftet gis en innføring i hvordan bruke CuraGuard og andre sosiale medieplattformer med fokus på Facebook. Heftet er utviklet til fri bruk for alle som ønsker

Detaljer

Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning

Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning Enkel og effektiv publisering på på nett! Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning WIPS publiseringsløsninger - Oversikt WIPS Start Standard PRO PRO med intranett Fleksibel forside * * * * 1 stk designmal

Detaljer

FØR: «Jeg setter over penger når jeg har logget meg på nettbanken. Hvilket kontonummer skal jeg bruke?» NÅ: «Jeg vippser deg»

FØR: «Jeg setter over penger når jeg har logget meg på nettbanken. Hvilket kontonummer skal jeg bruke?» NÅ: «Jeg vippser deg» 2,3 mill FØR: «Jeg setter over penger når jeg har logget meg på nettbanken. Hvilket kontonummer skal jeg bruke?» NÅ: «Jeg vippser deg» Vipps treffer hele det norske markedet Hele 9 av 10 kjenner til Vipps

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere # 4 Hvordan finne barn/ledere som tidligere har vært aktive # 5 Dublett-feilmelding

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske

Detaljer

Når du registrerer deg for å få tilgang til Tjenestene som arrangør Kontakter oss med forespørsler

Når du registrerer deg for å få tilgang til Tjenestene som arrangør Kontakter oss med forespørsler RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN 22.01.2016 1. Om Hoopla AS Hoopla AS («Hoopla») gjør det mulig å planlegge, promotere og selge billetter til et arrangement. Vi gjør dette, gjennom tilgjengelig programvare

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 09.08.2012 13:18 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

FUJITSU medlemssider. http://www.fjklima.no/teknisk/ Innlogging til våre internettsider skjer på følgende måte: Glemt passord?

FUJITSU medlemssider. http://www.fjklima.no/teknisk/ Innlogging til våre internettsider skjer på følgende måte: Glemt passord? Innlogging til våre internettsider skjer på følgende måte: Legg inn kundenr: Passord: deres kundenummer tilsendt passord Glemt passord? Fyll inn deres kundenr. og klikk her for glemt passord. Deres passord

Detaljer

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Registrering for administratorer Versjon 2.x OKOK 1 Registrering Registrering Etter bestilling av ett eller flere kurs, registrerer DataPower Learning den nye bedriften i DataPower

Detaljer

Produktrapport Gruppe 9

Produktrapport Gruppe 9 Forord Dette dokumentet er ment for personer som skal vedlikeholde, endre eller utvikle systemet. Produktdokument innholder informasjoner om programmets funksjoner og hvordan de fungerer. Før bruk av dette

Detaljer

Bransjer: Timekiosk PC Kasse egner seg meget godt for en rekke bransjer og benyttes i dag blant annet av:

Bransjer: Timekiosk PC Kasse egner seg meget godt for en rekke bransjer og benyttes i dag blant annet av: Timekiosk PC Kasse. Timekiosk PC Kasse gir deg helt nye muligheter i forhold til hva man kan forvente seg av et kassesystem. Timekiosk har designet en PC Kasse som tar i bruk Internetts muligheter. Du

Detaljer

Oppsett «Visma Contacts»

Oppsett «Visma Contacts» Oppsett «Visma Contacts» Kort implementeringsguide for Visma Global Mer info: https://itunes.apple.com/us/app/visma-contacts/id1050106314?mt=8 Merk: Du kan laste ned appen og prøve demoversjonen uten at

Detaljer

Retningslinjer for etwinning-verktøy

Retningslinjer for etwinning-verktøy Retningslinjer for etwinning-verktøy Registrer deg til etwinning Første trinn: opplysninger om registrator Andre trinn: samarbeidspreferanser Tredje trinn: opplysninger om skolen Fjerde trinn: skolens

Detaljer

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon.

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon. Intelle har siden starten i i 1999 vokst til til å å bli bli en en viktig leverandør av av programvare for for data- og og systemintegrasjon. 2 Intelle CRM Rapportering er en integrert rapporteringsløsning

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført oktober 017 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever i forhold til hvordan de oppfatter skolefruktordningen.

Detaljer

Nytt system for approbering av mosjonsarrangement åpnet

Nytt system for approbering av mosjonsarrangement åpnet Viktig informasjon til friidrettsklubber: Nytt system for approbering av mosjonsarrangement åpnet Fra 01.01.2014 vil det tas i bruk nytt system for approbering av mosjonsarrangement. For arrangementer

Detaljer

Brukerveiledning lisens

Brukerveiledning lisens Brukerveiledning lisens 1. PÅLOGGING: Bruk linken www.idrett.no/idrettsregistreringen I feltet Finn klubben din, i høyre billedkant skriv: Din klubbs navn klikk Søk Under kolonnen Klubbnavn markèr ved

Detaljer

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME OPPDRAGSGIVER (web-time godkjennere) 1. Innlogging web-time 2. Oversikt web-time 3. Kontroll av timelister 4. Vanlige spørsmål 1 1. Innlogging web-time For at du som oppdragsgiver

Detaljer

Brukermanual. Studentevalueringssystem

Brukermanual. Studentevalueringssystem Brukermanual Studentevalueringssystem 1 Forord 1.1 Forord Denne brukermanualen innholder beskrivelse av systemets funksjonalitet og introduserer systemet for brukeren. Brukermanualen er delt inn i tre

Detaljer

Registrere en Ungdomsbedrift i Ungt Entreprenørskap

Registrere en Ungdomsbedrift i Ungt Entreprenørskap Registrere en Ungdomsbedrift i Ungt Entreprenørskap Innhold Sammendrag... 2 Detaljert registreringsprosess:... 3 Registrere seg som bruker... 3 Logge inn på min side... 4 Starte registreringsprosess...

Detaljer

TeePlay. - enklere kan det ikke bli! www.teeplay.com post@teeplay.com. Tlf: 957 21 840

TeePlay. - enklere kan det ikke bli! www.teeplay.com post@teeplay.com. Tlf: 957 21 840 - enklere kan det ikke bli! www.teeplay.com post@teeplay.com Tlf: 957 21 840 - en ny og unik måte å bestille tee time på er et unikt online bookingsystem for bestilling av starttid på golfbaner og innendørs

Detaljer

Personvernpolicy for forbrukerkunder

Personvernpolicy for forbrukerkunder Personvernpolicy for forbrukerkunder 1. Kontrollør av filer med personlige data Tikkurila Norge AS (heretter kalt Tikkurila) Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf.: (+47) 22 80 32 90 Faks: (+47) 22 80 32 91 2.

Detaljer

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 Administrasjon DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for å administrere brukere og kurs. For at et kurs skal være tilgjengelig

Detaljer