CLOCK RADIO SONOCLOCK 935 IP DAB+

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CLOCK RADIO SONOCLOCK 935 IP DAB+"

Transkript

1 CLOCK RADIO SONOCLOCK 935 IP DAB+ NO

2 INNHOLD OPPSETT OG SIKKERHET 4 STRØMFORSYNING 4 Sette inn reservebatteri (CR 2032) 4 Bruk med nettstrøm 5 OVERSIKT 7 INNSTILLINGER 7 Søke og lagre DAB-radiokanaler - førstegangs installasjon 7 Lagre DAB-radiostasjoner på forhåndsinnstillinger 7 Tuning og lagring av DAB-radiokanaler - etter en fjerning 7 Programmere DAB-radiostasjoner - manuelt 8 Søke etter og lagre FM-kanaler - automatisk 8 Søke etter og lagre FM-kanaler - manuelt 8 Angi klokkeformatet (12 eller 24 timer) 9 Oppdatere klokkeslettet - automatisk 9 Oppdatere klokkeslettet - manuelt 13 SPESIELLE FUNKSJONER 13 Kalle opp programvareversjonen 13 Slette alle innstillinger (Tilbakestille) 13 Fjerne DAB-radiostasjoner fra programlisten 13 Stille inn opplysing av displayet 14 Stille inn format for datovisning 14 Programvareoppdatering 15 INFORMASJON 15 Tekniske data 15 Merknad ang. miljøvern 10 IPOD/IPHONE-MODUS 10 Laget for ipod/iphone 10 ipod/iphone-modeller med SC 935 ip DAB+ som støttes 10 Avspilling av innholdet på en ipod/iphone 10 Gjenta aktuelt spor 10 Velge et annet spor 10 Søke etter en del innenfor et spor eller en fil 10 Vise informasjon om den aktuelle tittelen 11 RADIOMODUS 11 Antenne 11 Å slå på on/off 11 Å justere volumet. 11 Justere lysstyrken på displayet 11 Slå nattlyset på/av 11 DAB-modus 11 FM-modus 12 TIMERMODUS 12 Alarm-modus 12 Utkoplingstimer 2

3 OPPSETT OG SIKKERHET Enheten er utformet til avspilling av lydsignaler. All annen bruk er strengt forbudt. 7 Beskytt enheten mot fuktighet (vanndråper eller sprut). 7 Ikke plasser beholdere som f.eks. vaser på enheten. Disse kan velte og søle væske på de elektriske komponentene, og dermed utgjøre en sikkerhetsrisiko. 7 Ikke plasser åpen ild, slik som brennende lys på enheten. 7 Kontroller at enheten er tilstrekkelig ventilert. Ikke dekk til ventilasjonsåpningene med aviser, duker, gardiner, osv. 7 Når du tar en avgjørelse om hvor du skal plassere apparatet, vennligst vær klar over at møblers overflate er dekket av ulike slags lakk og plast, og de fleste av disse inneholder kjemiske tilsetningsmidler. Disse tilsetningsmidlene kan føre til korrosjon på apparatets støtter, noe som etterlater rester på møblers overflater som kan være vanskelige eller umulige å få bort. 7 Ikke bruk noen rengjøringsmidler, da dette kan skade kabinettet. Rengjør enheten med en ren, fuktig skinnklut. 7 Ikke utsett reservebatteriet for eksterm varme fra f.eks. direkte sollys, varmeovner eller brann. 7 Dette produktet inneholder et mynt-/knappecellebatteri. Enheten og batteriet skal oppbevares utilgjengelig for barn. 7 Hvis mynt-/knappecellebatteriet svelges kan det føre til alvorlige indre brannskader i løpet av bare to timer, og kan føre til dødsfall. Hvis du mistenker at batterier kan ha blitt svelget eller plassert noen steder innvendig i kroppen, må du umiddelbart oppsøke lege. 7 Nye og brukte batterier skal oppbevares utilgjengelig for barn. Hvis batterirommet ikke lukkes skikkelig, må bruken av produktet opphøre og det må oppbevares utilgjengelig for barn. 7 Fjern batteriene når de er tomme eller hvis du vet at enheten ikke skal brukes over lang tid. Produsenten godtar ingen garantikrav for skader som oppstår som følge av batterilekkasjer. 7 Batterier, inkludert de som ikke inneholder noe tungt metall, kan ikke kastes med husholdningsavfallet. Brukte batterier skal alltid kastes i samsvar med lokale miljøforskrifter. 7 Åpne aldri kassen som omslutter apparatet. Det vil ikke bli akseptert krav vedrørende garantien dersom skaden er forårsaket av uriktig håndtering. 3

4 STRØMFORSYNING Sette inn reservebatteri (CR 2032) Reservebatteriet sikrer at innstillingene som er lagret ikke forsvinner hvis det oppstår et strømbrudd. Forsiktig: 7 Utskifting med feil type batterier utgjør en eksplosjonsfare. Skal kun skiftes ut med samme eller tilsvarende type. 1 Skru ut sikkerhetsskruen på dekselet på batterirommet, og ta av dekselet. 2 Sett det medfølgende reservebatteriet inn, med den positive polen vendt opp. 3 Sett på dekselet til batterirommet og skru fast sikkerhetsskruen. Bruk med nettstrøm Kontroller at nettspenningen på typeplaten tilsvarer den lokale nettstrømforsyningen. Hvis dette ikke er tilfelle, kontakt forhandleren. 1 Koble pluggen på den medfølgende strømadapteren til»dc 5V >«-kontakten. 2 Koble strømadapteret til vegguttaket. Forsiktig: 7 Enheten er koblet til uttaket med strømadapteren. Trekk ut strømadapterpluggen hvis du ønsker å fullstendig koble enheten fra strømnettet. 4

5 OVERSIKT SELECT INFO/MENU SLEEP ON/OFF AL 1 r e MODE/R PRESET e II AL 2 VOLUME + SNOOZE R ipod dock DC 5 V > BATTERY I5 : 30 AL1e AL2e ANTENNA 5

6 OVERSIKT ipod dock SELECT INFO/MENU SLEEP ON/OFF AL 1 MODE / R PRESET eii AL 2 For tilkobling av en ipod/iphone. Bekrefter innstillingen i DABmenyen. Trykk kort for å vise informasjonen om DAB-kanalen i DABmodus. Trykk og hold for å åpne DABmenyen og lukke den igjen. Aktiverer dvalemodus; velger avslåingsmodus. Slår apparatet til og fra hvilemodus setter enheten i hvilemodus. Aktiv: Slår alarmen av for denne dagen. Trykk kort for å aktivere/deaktiver alarm 1; Trykk på og hold inne: Aktiverer innstillinger for alarmklokkeslett for alarm 1. Aktiv: Velger inngangskilden ipod/iphone og FM. Stand-by: Justere lysstyrken på displayet. I FM-modus: Aktiverer minnefunksjonen for forhåndsinnstillinger og lagrer FM-stasjoner. I ipod/iphone-modus: Starter og setter avspillingen på pause. Trykk kort for å aktivere/deaktivere alarm 2; Trykk på og hold inne: Aktiverer innstillinger for alarmklokkeslett for alarm 2. r e I DAB-modus: Velge en DABkanal fra kanallisten I FM-modus: Trykk og hold inne for å starte den automatiske kanalsøkingen; Trykk kort for å endre frekvens trinnvis fremover eller tilbake. I ipod/iphone-modus: Trykk kort for å velge neste eller forrige spor. Trykk og hold nede for å søke fremover eller bakover etter en spesiell del. Stand-by: for å stille inn klokkeslett og alarmklokkeslett. + VOLUME - Justerer lydstyrken. SNOOZE R AL 1 BATTERY Setter alarmsignalet på pause. Slår lyset på enheten (nattlys) på/av. Belyste displayer, alarmfunksjonen aktiveres for alarmklokkeslett 1. Batterirom til reservebatteriet. I5: 30 Flerfunksjonsvisning, f.eks. klokkeslett, alarmklokkeslett og klokkelsett for dvaletidsur Viser frekvensen og den innstilte lydstyrken. AL 2 ANTENNE DC 5V > Belyste displayer, alarmfunksjonen aktiveres for alarmklokkeslett 2. Trådantenne til DAB/FM-mottak. Kontakt til pluggen på nettverkskabelen (5 V > 2 A). 6

7 INNSTILLINGER Søke og lagre DAB-radiokanaler - førstegangs installasjon Når apparatet slås på for første gang, eller hvis den har vært tilbakestilt til fabrikkinnstillinger, vil Automatisk tuningsystem søke gjennom hele DABbåndbredden, og lagre stasjoner i programlisten. Klokkeslettet oppdateres automatisk. 1 For best mulig DAB-/FM (UHF)-mottak er det tilstrekkelig å justere ledningsantennen deretter. 2 Trykk på»on/off«for å slå på apparatet. Display:»WELCOME«(velkommen) og deretter»scan«(søk). Den automatiske radiokanalsøkingen starter, søker etter og lagrer DAB-radiokanaler i programlisten. Lagre DAB-radiostasjoner på forhåndsinnstillinger Etter det automatiske kanalsøket, vil alle DABradiokanaler være lagret i programlisten. Du kan lagre de DAB-radiostasjoner du ønsker under forhåndsinnstillinger 1 til Velg DAB-inngangskilde med»mode / R«. 2 Velg DAB-radiostasjoner med»r«eller»e«. Display: Navnet på radiokanalen, DABradiokanalen kommer til å aktiveres om 1 sekund. 3 Trykk»PROG eii«for å aktivere minne-funksjonen. 4 Velg forhåndsinnstillingen med»o«eller»p«og trykk»prog eii«for å lagre kanalen. Display:»STORED«(lagret). Tuning og lagring av DAB-radiokanaler - etter en fjerning Du kan aktivere det automatiske tuningsystemet igjen. Det er fornuftig hvis du vil bruke apparatet et annet sted, eller søke etter nye DAB-radiostasjoner. 1 Velg DAB-inngangskilde med»mode / R«. 2 For å åpne menyen, trykk og hold inne 3 Velg alternativet»full SCAN«(fullstendig søk) med»r«eller»e«og bekreft ved å trykke»select«. Den automatiske radiokanalsøkingen starter, søker etter og lagrer radiokanaler i programlisten. Deretter bytter enheten til den forhåndsinnstillingen du lyttet til tidligere. Programmere DAB-radiostasjoner - manuelt 1 Velg DAB-inngangskilde med»mode / R«. 2 For å åpne menyen, trykk og hold inne 3 Velg alternativet»system«(system) med»r«4 Velg alternativet»manual«(manuelt) med»r«display: f.eks.»5a I74.928«(en DAB-radiokanal og -frekvens). 5 Velg den ønskede frekvensen/kanalen med»r«eller»e«. 6 Trykk»SELECT«for å bekrefte frekvensen/ kanalen. Display: Signalstyrken. 7 Trykk på»select«for å bekrefte innstillingen. DAB-radiokanaler vil bli lagret i programlisten. 7

8 INNSTILLINGER Søke etter og lagre FM-kanaler - automatisk Du kan lagre 20 FM-radiokanaler som forhåndsinnstillinger. 1 Velg FM-inngangskilde med»mode / R«. 2 Start automatisk søk etter kanaler ved å trykke og holde inne»preset e II«. Den automatiske radiokanalsøkingen søker etter radiokanaler og lagrer dem i forhåndsinnstillinger. Søke etter og lagre FM-kanaler - manuelt Du kan lagre 20 FM-radiokanaler som forhåndsinnstillinger. 1 Velg FM-inngangskilde med»mode / R«. 2 Aktiver kanalsøket ved å trykke»r«eller»e«til frekvensvisningen endres til rask gjennomgang. Søkingen stopper når en kanal er funnet. Merknad: 7 Frekvensen flyttes fremover i trinn ved å trykke flere ganger på»r«eller»e«. 3 Trykk»PRESET e II«for å aktivere minnefunksjonen. 4 Velg forhåndsinnstilling med»o«eller»p«. 5 Trykk»PRESET e II«for å lagre kanalen. Display:»STORED«(lagret). Angi klokkeformatet (12 eller 24 timer) 1 For å åpne menyen, trykk og hold inne 2 Velg alternativet»system«(system) med»r«3 Velg alternativet»time«(klokkeslett) med»r«display:»set TIME«(angi klokkeslett). 4 Velg alternativet»12 I 24 HR«(12/24 timer) med»r«eller»e«og bekreft ved å trykke»select«. Display:»24«. 5 Velg alternativet (12 eller 24 timer) ved å trykke på»r«eller»e«. 6 Trykk»SELECT«for å bekrefte innstillingen. 7 Trykk»INFO/MENU«(info/meny) for å avslutte innstillingen. 8

9 INNSTILLINGER Oppdatere klokkeslettet - automatisk Enheten vil vanligvis oppdatere klokkeslettet automatisk når den mottar et klokkelsettsignal. Du kan velge fra hvilken kilde (DAB, FM eller ipod/iphone) oppdateringen skal starte, eller deaktivere denne funksjonen. 1 Velg DAB-inngangskilde med»mode / R«. 2 For å åpne menyen, trykk og hold inne 3 Velg alternativet»system«(system) med»r«4 Velg alternativet»time«(klokkeslett) med»r«display:»set TIME«. 5 Velg alternativet»update«(oppdater) med»r«display:»any«(alle). 6 Velg ønsket kilde (alle: DAB, FM og ipod eller DAB eller FM eller ipod) der oppdateringen starter med»r«eller»e«; eller velg alternativet»no UPDATE«(ingen oppdatering) hvis du vil deaktivere oppdateringen. 7 Trykk»SELECT«for å bekrefte innstillingen. 8 Trykk»INFO/MENU«for å avslutte innstillingen. Oppdatere klokkeslettet - manuelt 1 Velg DAB-inngangskilde med»mode / R«. 2 For å åpne menyen, trykk og hold inne 3 Velg alternativet»system«(system) med»r«4 Velg alternativet»time«(klokkeslett) med»r«display:»set TIME«. 5 Bekreft alternativet»set TIME«(stille inn dato/ klokkeslett) ved å trykke på»select«. Display, f.eks:»08:30«. 6 Velg alternativet»r«eller»e«og bekreft ved å trykke»select«. 7 Still inn minuttene med»r«eller»e«og bekreft ved å trykke»select«. 8 Velg dagen med»r«eller»e«og bekreft ved å trykke»select«. 9 Velg måned med»r«eller»e«og bekreft ved å trykke»select«. 10 Still inn året med»r«eller»e«og bekreft ved å trykke»select«. 11 Trykk»SELECT«for å bekrefte innstillingen. Display:»SAVED«(lagret). 12 Trykk»INFO/MENU«for å avslutte innstillingen. 9

10 IPOD/IPHONE-MODUS Laget for ipod/iphone "Laget for ipod/iphone" betyr at et elektronisk tilbehør har blitt spesialdesignet for å koble til en ipod/ iphone og er sertifisert av utvikleren for å oppfylle Apple ytelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for driften av dette apparatet eller for at det overholder sikkerhets- og forskriftsmessige standarder. iphone, ipod, ipod classic, ipod nano, ipod shuffle og ipod touch er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land. Merknader: 7 Enheten kan lade opp det interne batteriet på din ipod/iphone. Hvis du ønsker å lade din ipod/iphone, vennligst slå på enheten. 7 Din ipod/iphone vil bruke bakgrunnsinnstillingene som de er konfigurert. Hvis disse trenger endring, bruk menyen Innstillinger på din ipod/iphone. 7 Ved bruk av menyene på ipod/iphone kan du velge de eksisterende strukturene (spillelister, artister, albumer osv.) og spor. ipod/iphone-modeller med SC 935 ip DAB+ som støttes Programvaren er laget for å støtte følgende ipod/ iphone-modeller: iphone 5 ipod touch (5. generasjon) ipod nano (7. generasjon) Avspilling av innholdet på en ipod/iphone 1 Sett inn ipod/iphone i»ipod dock«-tilkoblingen, til den låses på plass. 2 Sett enheten i hvilemodus modus ved å trykke»on/off«. 3 Velg inngangskilde med»mode / R«. Display:»I P«. Avspillingen starter automatisk fra den sist avspilte delen. 4 Juster lydstyrken med» VOLUME +«. 5 For å sette avspillingen på pause, trykk»prog eii«. 6 For å gjenoppta avspillingen, trykk en gang til på»prog eii«. Gjenta aktuelt spor 1 Under avspilling, trykk kort på»r«. Velge et annet spor 1 Under avspilling, trykk»r«eller»e«flere ganger, til sporet nås. Avspillingen av det valgte sporet eller filen starter automatisk. Søke etter en del innenfor et spor eller en fil 1 Under avspilling trykk og hold inne»r«eller»e«for å bla gjennom den aktuelle filen. 2 Slipp»r«eller»e«når du har funnet delen. Vise informasjon om den aktuelle tittelen 1 For å vise informasjon om den aktuelle tittelen, trykk gjentatte ganger på 10

11 RADIOMODUS Antenne For optimalt DAB/FM (UHF)-mottak er det tilstrekkelig å justere trådantennen tilsvarende. Å slå på on/off 1 Sett apparatet over fra hvilemodus med»on/off«. 2 Sett apparatet over til hvilemodus med»on/off«. Å justere volumet. 1 Juster lydstyrken med» VOLUME +«. Justere lysstyrken på displayet 1 I hvilemodus kan lysstyrken justeres i tre nivåer, med»mode / R«. Slå nattlyset på/av 1 Slå lyset på/av med»snooze R«. DAB-modus Velge DAB-inngangskilden 1 Velg DAB-inngangskilde med»mode /R«. Display:»DAB«, og deretter en DAB-radiokanals navn. Velge lagrede DAB-kanaler 1 Velg ønsket kanal med»r«eller»e«. Vise DAB-stasjonsinformasjon 1 For å vise informasjon om den aktuelle DAB-kanalen, trykk gjentatte ganger på Følgende display vises nå i rekkefølge: Informasjon fra leverandøren, signalstyrke, sjanger, ensemble, nåværende klokkeslett og dato. Innstilling av Dynamic Range Control (DRC) for DAB-stasjoner Når du aktiverer Dynamic Range Control (DRC), kan du høre lave lyder bedre i et høyt miljø. 1 For å åpne menyen, trykk og hold inne 2 Velg alternativet»drc«med»r«eller»e«og bekreft ved å trykke»select«. 3 Velg alternativet» DRC high«(høy) eller»drc LOW«med»r«eller»e«og bekreft ved å trykke»select«. 4 Trykk»INFO/MENU«for å avslutte visningen. Merknad: 7 DAB-kanalen må støtte DRC. FM-modus Velg FM-inngangskilden 1 Velg FM-inngangskilde med»mode /R«. Display:»FM«, deretter frekvensen på FMradiostasjonen. Velge lagrede FM-kanaler 1 Trykk»PRESET e II«og velg forhåndsinnstilling med»r«eller»e«. 11

12 TIMERMODUS Alarm-modus Å stille inn alarmtid Merknad: 7 Klokkeslettet må stilles inn på riktig måte. 1 Trykk og hold inne»al 1«eller»AL 2«i to sekunder. Display:»e«og klokkeslettet blinker. 2 Trykk»r«eller»e«for å stille inn timene, og trykk»al 1«eller»AL 2«for å bekrefte innstillingen. Display: Minuttene blinker. 3 Trykk»r«eller»e«for å stille inn minuttene, og trykk»al 1«eller»AL 2«for å bekrefte innstillingen. 4 Velg ønsket lydkilde, radiostasjon (» «), summer (» e «) eller ipod/iphone (» «) med»r«eller»e«og trykk på»al 1«eller»AL 2«for å bekrefte. Enheten vekker deg på det angitte klokkeslettet, og i tillegg aktiveres oppvåkingslyset. Alarmvarigheten er 59 minutter. Merknader: 7 Hvis du har valgt en radiostasjon (DAB eller FM) som inngangskilde, bruker du»r«eller»e«for å velge en forhåndsinnstilling. 7 Hvis du har valgt ipod/iphone som inngangskilde, men ikke har koblet til en ipod/iphone, vil enheten vekke deg med signaltonen. Å avbryte alarmen 1 Trykk på»snooze R«mens alarmen lyder. Alarmsignalet (radiostasjon eller signal) stopper, og oppvåkningslyset slukkes. Alarmsignalet utløses igjen med ni minutters mellomrom. Å avbryte alarmen 1 Trykk på»on/off«mens alarmen lyder. Aktivere og deaktivere alarmen 1 Trykk på»al 1«eller»AL 2«i standby-modus til» «,» e «- eller» «-skjermen forsvinner. Utkoplingstimer 1 For å stille inn klokkeslettet for avslåing (»12000«minutter), trykk gjentatte ganger på»sleep«. 2 For å slå av dvaletidsuret før det innstilte klokkeslettet, trykk»sleep«for å stille inn klokkeslettet for avslåing til»00«; eller sett apparatet i hvilemodus ved av»on/off«. 12

13 SPESIELLE FUNKSJONER Kalle opp programvareversjonen 1 For å åpne menyen, trykk og hold inne 2 Velg alternativet»system«(system) med»r«3 Velg alternativet»sv VER«med»r«eller»e«og bekreft ved å trykke»select«. Display: Faktisk programvareversjon. 4 Trykk»INFO/MENU«for å avslutte visningen. Slette alle innstillinger (Tilbakestille) Med denne funksjonen kan du tilbakestille alle tilpassede innstillinger til standardinnstillinger. Alle innstillinger slettes når du gjør dette. 1 For å åpne menyen, trykk og hold inne 2 Velg alternativet»system«(system) med»r«3 Velg alternativet»reset«(tilbakestill) med»r«en sikkerhetsbekreftelse vises. 4 Velg alternativet»y«(ja) med»r«eller»e«. Merknad: 7 Du kan avbryte funksjonen ved å velge alternativet»n«(nei) ved å trykke på»r«eller»e«. 5 Trykk»SELECT«for å bekrefte innstillingen. Display:»RESTART«(start på nytt). Fjerne DAB-radiostasjoner fra programlisten Hvis du befinner deg i en annen del av landet, må du fjerne DAB-radiostasjonene som ikke lenger er tilgjengelig fra listen. Disse DABradiostasjonene er merket med "?". 1 Velg DAB-inngangskilde med»mode / R«. 2 For å åpne menyen, trykk og hold inne 3 Velg alternativet»prune«med»r«eller»e«og bekreft ved å trykke»select«. En sikkerhetsbekreftelse vises. 4 Velg alternativet»y«(ja) med»r«eller»e«. Merknad: 7 Du kan avbryte funksjonen ved å velge alternativet»n«(nei) ved å trykke på»r«eller»e«. 5 Trykk»SELECT«for å bekrefte innstillingen. 6 Trykk»INFO/MENU«for å avslutte innstillingen. I programlisten finner du kun tilgjengelige radiokanaler. Stille inn opplysing av displayet Du kan velge om displayet skal lyse kontinuerlig eller om lyset skal slukkes etter en kort periode (10 til 180 sekunder). 1 For å åpne menyen, trykk og hold inne 2 Velg alternativet»system«med»r«eller»e«og bekreft ved å trykke»select«. 3 Velg alternativet»backlight«med»r«eller»e«og bekreft ved å trykke»select«. 4 Velg alternativet (»TIME OUT«(tidsavbrudd) eller»on LEVEL«) (på nivå) ved bruk»r«eller»e«og bekreft ved å trykke på»select«. Med alternativet»time OUT«(tidsavbrudd) kan du angi klokkeslettet der klokkeslettet kan reduseres; Alternativet»ON LEVEL«(på nivå) tillater at du velger lysstyrken for klokkelsettet for tidsavbruddet. Merknad: 7 Lysstyrken kan også velges i hvilemodus ved å bruke»mode / R«. 5 Trykk»INFO/MENU«for å avslutte innstillingen. Merknad: 7 Skjermen blir belyst når du trykker på en knapp. 13

14 SPESIELLE FUNKSJONER Stille inn format for datovisning Du kan velge om du vil vise dag eller måned først. 1 For å åpne menyen, trykk og hold inne 2 Velg menyelementet»system«(system) med»r«3 Velg menyelementet»time«(klokkeslett) med»r«4 Velg menyelementet»set DATE«(still inn dato) med»r«eller»e«og bekreft ved å trykke på»select«. 5 Velg visningen for dagen (»DD«) eller for måneden (»MM«) med»r«eller»e«og bekreft ved å trykke på»select«. 6 Trykk»INFO/MENU«(info/meny) for å avslutte innstillingen. Programvareoppdatering Du kan installere den nyeste programvareoppdateringen hvis den er tilgjengelig. Forsiktig: 7 Ikke ta på lightning-dokkontakten»ipod dock«under programvareoppgraderingen! 1 Koble enheten til en PC ved hjelp av kontakten»software UPGRADE ONLY«. 2 For å åpne menyen, trykk og hold inne 3 Velg alternativet»system«(system) med»r«4 Velg alternativet»upgrade«(oppgrader) med»r«en sikkerhetsbekreftelse vises. 5 Velg alternativet»y«(ja) med»e«. Display:» WAITING«(venter). Merknad: 7 Du kan avbryte funksjonen ved å velge alternativet»n«(nei) ved å trykke på»r«. 6 Start oppdateringsprogrammet på PC-en. 7 Koble enheten fra PC-en når programvareoppdateringen er ferdig. 14

15 INFORMASJON Tekniske data Denne enheten er støyundertrykket ifølge de gjeldende EU-direktivene. Dette produktet oppfyller de europeiske direktivene 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC og 2011/65/EU. Strømforsyning: Strømadapter V~, 50 / 60 Hz, 5 V >, 2 A Maks. strømforbruk: < 4 W (drift), < 1 W (standby) Utgangseffekt: Sinus bølgeeffekt: 1,5 W Lydeffekt: 2 W Mottaksområde: DAB/DAB+ 174, ,200 MHz FM 87, ,0 MHz Mål : B x H x L 127 x 75 x 143 Vekt: 380 g Typeskiltet befinner seg på bunnen av enheten. Retten til tekniske og designmessige endringer er forbeholdt. Merknad ang. miljøvern Dette produktet er laget av høykvalitetsdeler og materialer som kan brukes på nytt og gjenvinnes. Kast derfor ikke produktet sammen med alminnelig husholdningsavfall etter at dets brukstid er over. Ta det med til en miljøstasjon (et innsamlingspunkt for gjenvinning av elektriske og elektroniske apparater) Dette indikeres av dette symbolet på produktet, i bruksanvisningen og på emballasjen. Få informasjon om innsamlingspunkter av lokale myndigheter. Hjelp til med å beskytte miljøet ved å resirkulere de brukte produktene. 15

16 Grundig Intermedia GmbH Beuthener Strasse Nürnberg /51

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

ELECTRONIC CLOCK RADIO

ELECTRONIC CLOCK RADIO ELECTRONIC CLOCK RADIO Sonoclock 890 NORSK ON/OFF UP MEMO SET ON OFF 1 2 UP 6 7 MEMO SET VOL. + VOL. 4 5 8 9 10 DOWN 1...5 6...10 DISPLAY DOWN NORSK 48-5 4 SIKKERHET OG INFORMASJON 7 Dette utstyret er

Detaljer

PORTABLE RADIO. Micro 75 DAB+

PORTABLE RADIO. Micro 75 DAB+ PORTABLE RADIO Micro 75 DAB+ NO GRUNDIG Kundenberatungszentrum Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr Deutschland: 0911 / 59 059 730 Österreich: 0820 / 220 33 22* *gebührenpflichtig (0,145 /Min. aus

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

TABLE RADIO TR 2500 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO

TABLE RADIO TR 2500 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO TABLE RADIO TR 2500 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk.

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. Brukerveiledning Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. OVERSIKT 1. LCD-skjerm 4. Antenne 2. IR-vindu 5. DC-kontakt 3. Linje ut 6. På/av Fjernkontroll: 1. POWER: Sette radioen i standby-modus.

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

BRUKSANVISNING CR-420 Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet.

BRUKSANVISNING CR-420  Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. BRUKSANVISNING CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. KONTROLLER OG INDILATORLAMPER 1. PÅ/AV -knapp 2. TIME TU - -knapp 3. MIN TU + -knapp 4.

Detaljer

WAKE FM-KLOKKERADIO BRUKERHÅNDBOK

WAKE FM-KLOKKERADIO BRUKERHÅNDBOK Alle varemerker tilhører deres respektive eiere. Med mindre noe annet er oppgitt, betyr ikke bruken av varemerker at varemerkeeieren er assosiert med KitSound eller går god for produktene som omtales her.

Detaljer

Tiny Audio M2. Bærbar DAB + /FM-RDS-radio. Brukerveiledning

Tiny Audio M2. Bærbar DAB + /FM-RDS-radio. Brukerveiledning Bærbar DAB + /FM-RDS-radio Brukerveiledning Innhold Tilbehør... 1 Bruke strømadapteren... 1 Bruke batteriet... 1 Advarsel:... 1 Hurtigoppsett (installering)... 1 Oversikt over kontroller og uttak... 2

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 790 DCF NORSK

CLOCK RADIO. Sonoclock 790 DCF NORSK CLOCK RADIO Sonoclock 790 DCF NORSK SNOOZE -TUNING+ U RESET SLEEP AL 1 SET AL 2 TIME ZONE / WEC HOUR/VOL+ MIN/VOL- NORSK 16-26 SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Dette utstyret er laget for avspilling av lydsignaler.

Detaljer

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK -

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK - BRUKSANVISNING Norwegian FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4.

Detaljer

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Versjon: 1.0 Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Produktoversikt 1. Standby/Modus Trykk på skifte mellom FM og DAB-modus på arbeidsmodus, trykk og hold nede for å gå inn i standby-modus. 2. Skanne Trykk for å

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 - NO Bruksanvisning Aquatic Radio Klargjøring Sette batteriet i fjernkontrollen Skru av det vanntette lokket på fjernkontrollens bakside og sett i batteriet. (CR-2430) Skru på lokket igjen.

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

SIKKERHET OG OPPSETT -------------------------------------------------------------------------------

SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- Sikkerhet Vennligst merk følgende instruksjoner ved oppsett av TV-apparatet: 7 Fjernkontrollen er kun

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

Klokkeradio DR402. Brukerhåndbok. Registrer produktet og få brukerstøtte på

Klokkeradio DR402. Brukerhåndbok. Registrer produktet og få brukerstøtte på Klokkeradio DR402 Brukerhåndbok Registrer produktet og få brukerstøtte på www.philips.com/support Innhold 1 Viktig 2 Sikkerhet 2 2 Klokkeradioen 3 Introduksjon 3 Hva finnes i esken 3 Oversikt over klokkeradioen

Detaljer

NOSE AND EAR HAIR TRIMMER

NOSE AND EAR HAIR TRIMMER NOSE AND EAR HAIR TRIMMER MT 3910 NORSK ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Digital Klokkeradio. Bruksanvisning CRD-510. Importør: xxxxxx Adresse: xxxxxx

Digital Klokkeradio. Bruksanvisning CRD-510. Importør: xxxxxx Adresse: xxxxxx Digital Klokkeradio Bruksanvisning CRD-510 Importør: xxxxxx Adresse: xxxxxx Produktoversikt 1. VOL OPP-knapp 2. SCAN-knappen 3. MENY-knapp / INFO-knapp / TILBAKE-knapp 4. STRØM-knapp / KILDE-knapp 5. FRAMOVER-knapp

Detaljer

CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230

CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230 CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230 DENNE BRUKSANVISNINGEN SKAL LESES OG FORSTÅS FØR PRODUKTET BRUKES. Ta vare på heftet for fremtidig referanse. PLASSERING AV KONTROLLENE 1. LCD-DISPLAY

Detaljer

Bruksanvisning CRL Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne bruksanvisningen grundig.

Bruksanvisning CRL Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne bruksanvisningen grundig. Bruksanvisning Klokkeradio CRL-340 www.denver-electronics.com Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne bruksanvisningen grundig. 1. Funksjon 1.1 Led tidsvisning i 12T-24T-format 1.2 Hvitt

Detaljer

XDOCK 4 LADESTASJON MED KLOKKERADIO OG HØYTTALER

XDOCK 4 LADESTASJON MED KLOKKERADIO OG HØYTTALER Alle varemerker tilhører deres respektive eiere. Med mindre noe annet er oppgitt, betyr ikke bruken av varemerker at varemerkeeieren er assosiert med KitSound eller går god for produktene som omtales her.

Detaljer

OPPLADBARE DIGITAL MP3-RADIO MED USB / SD-SPILLER OG LED- LOMMELYKT BRUKERMANUAL

OPPLADBARE DIGITAL MP3-RADIO MED USB / SD-SPILLER OG LED- LOMMELYKT BRUKERMANUAL OPPLADBARE DIGITAL MP3-RADIO MED USB / SD-SPILLER OG LED- LOMMELYKT BRUKERMANUAL VENNLIGST LES BRUKSANVISNINGEN FØR DU FØRSTE BRUKER. OPPBEVAR DENNE BRUKSANVISNINGEN TRYGT FOR FREMTIDIG REFERANSE! PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

of Norway Tusen takk

of Norway Tusen takk of Norway Tusen takk På / av Forrige Neste Veksle mellom DAB og FM ( trykk & hold ) OK Meny / tilbake Som bruker av våre produkter, er du den aller viktigste personen for Pinell. Vi arbeider hele tiden

Detaljer

3 Slå på. 1 Koble til antennen. 2 Koble til strømforsyning. 4 Vent... Hurtigstartveiledning

3 Slå på. 1 Koble til antennen. 2 Koble til strømforsyning. 4 Vent... Hurtigstartveiledning Brukerveiledning Hurtigstartveiledning Viktig: Les denne veiledningen nøye før du tar i bruk R1, og behold den for fremtidig bruk. 1 Koble til antennen Kontroller at festemutteren er godt festet, og antennen

Detaljer

TABLE RADIO TR 2200 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO

TABLE RADIO TR 2200 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO TABLE RADIO TR 2200 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

DAB+ FM RADIO DAB-42 BRUKSANVISNING. Vennligst les denne håndboken nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig oppslag.

DAB+ FM RADIO DAB-42 BRUKSANVISNING. Vennligst les denne håndboken nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig oppslag. DAB+ FM RADIO DAB-42 BRUKSANVISNING Vennligst les denne håndboken nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig oppslag. PRODUKTOVERSIKT 1 Power/Modus-knapp 8 Vol- knapp 2 Preset-knapp 9 Vol+ knapp 3 Forrige-knapp

Detaljer

Bruksanvisning. DAB-46

Bruksanvisning. DAB-46 Bruksanvisning DAB-46 www.facebook.com/denverelectronics PRODUKTOVERSIKT Sett forfra Sett bakfra 1. LCD-DISPLAY 2. STANDBY/MODUS-KNAPP 3. FORRIGE KNAPP 4. INFO/MENY KNAPP 5. SCAN KNAPP 6. ENTER/VOLUM KNOTT

Detaljer

ROBERTS. DAB / DAB+ / FM RDS digital bærbar radio. Vennligst les denne bruksanvisningen før bruk

ROBERTS. DAB / DAB+ / FM RDS digital bærbar radio. Vennligst les denne bruksanvisningen før bruk ROBERTS DAB / DAB+ / FM RDS digital bærbar radio Vennligst les denne bruksanvisningen før bruk Innhold Kontroller... 2-3 Batteridrift...4 Bruke strømadapteren...5 Å betjene radioen din - DAB...6 Å velge

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

PORTABLE RADIO. Music 81 BG CS EL HR HU LT RU NO SL

PORTABLE RADIO. Music 81 BG CS EL HR HU LT RU NO SL PORTABLE RADIO Music 81 BG CS EL HR HU LT RU NO SL MUSIC 81 DISPLAY ALARM TIME SEARCH MEMO PRESET 1/6... 5/10 ON/OFF SNOOZE SLEEP ANTENNA 0 AC ~ BATTERIE "! VOLUME + LOCAL DIST FM SW MW LW TUNING 3 БЪЛГАРСКИ

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

G4Audio G4-RM745D. Bruksanvisning. Takk for at du har kjøp denne Marine Dynamic-kildeenheten. Les bruksanvisningen nøye før du bruker G4-RM745D.

G4Audio G4-RM745D. Bruksanvisning. Takk for at du har kjøp denne Marine Dynamic-kildeenheten. Les bruksanvisningen nøye før du bruker G4-RM745D. G4Audio G4-RM745D Bruksanvisning Takk for at du har kjøp denne Marine Dynamic-kildeenheten. Les bruksanvisningen nøye før du bruker G4-RM745D. 1 DAB/DAB+ IPX4 2 Funksjoner Radio DAB-digitalradio FM-radiomottak

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

Brukermanual. Vanntett radiomottaker, bygget for utendørs bruk! Bluetooth, DAB/FM, USB inngang, AUX inngang og RCA-kabler.

Brukermanual. Vanntett radiomottaker, bygget for utendørs bruk! Bluetooth, DAB/FM, USB inngang, AUX inngang og RCA-kabler. Brukermanual Vanntett radiomottaker, bygget for utendørs bruk! Bluetooth, DAB/FM, USB inngang, AUX inngang og RCA-kabler. Egenskaper Radio Tilkobling Utganger Tekninsk Dimensjoner (BxHxD) DAB Digital Radio

Detaljer

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning Travel DAB+ / DAB / FM Digital Radio Bruksanvisning Instruksjoner angående sikkerhet Dersom du ønsker å få mest mulig ut av ditt nyanskaffede produkt og for å kunne bli kjent med alle funksjoner, vennligst

Detaljer

XDOCK 4 LADESTASJON MED HØYTTALER OGBLUETOOTH

XDOCK 4 LADESTASJON MED HØYTTALER OGBLUETOOTH Bluetooth -merket og logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike merker av Kondor Ltd. gjøres under lisens. Andre varemerker og merkenavn tilhører sine respektive

Detaljer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innhold Fjernkontrollen din 4 Komponenter 5 Tastelås 6 Paring av høreapparater 7 Funksjonsoversikt 12 Mer informasjon 14 Rengjøring 14 Skifte batteri 15 Feilsøking

Detaljer

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen.

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen. Sangean DAB-radio Sikkerhetsanvisninger 1. Les bruksanvisningen. 2. Spar på bruksanvisningen. 3. Legg merke til advarslene. 4. Følg alle anvisninger. 5. Ikke bruk apparatet i nærheten av vann. 6. Rengjør

Detaljer

ROBERTS. Nyt å lytte. DAB/FM RDS digital portabel radio. Les denne brukerveiledningen før bruk

ROBERTS. Nyt å lytte. DAB/FM RDS digital portabel radio. Les denne brukerveiledningen før bruk ROBERTS Nyt å lytte DAB/FM RDS digital portabel radio Les denne brukerveiledningen før bruk Innhold Kontroller...2 Batteridrift...4 Bruke strømadapteren...5 Bruke din radio - DAB...6 Velge en stasjon -

Detaljer

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET Bruksanvisning INNHOLD Viktige instruksjoner angående sikkerhet. 2 Kontroller 4 Strømforsyning. 5 Bruk av radioen for første gang. 6 DAB radio modus 6 FM radio modus 11 Forhåndsinnstilte stasjoner. 15

Detaljer

BTL-62. Bruksanvisning. Blåtann Høyttaler. Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne

BTL-62. Bruksanvisning. Blåtann Høyttaler.  Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne Bruksanvisning Blåtann Høyttaler BTL-62 www.denver-electronics.com Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne bruksanvisningen grundig. Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den

Detaljer

Bruksanvisning. UNITED lommeradio DAB8210. DAB/FM Radio E80211. Miljøinformasjon

Bruksanvisning. UNITED lommeradio DAB8210. DAB/FM Radio E80211. Miljøinformasjon UNITED lommeradio DAB8210 Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Bruksanvisning BTL-60.

Bruksanvisning BTL-60. Bruksanvisning BTL-60 www.denver-electronics.com Blåtann Høyttaler BRUKERHÅNDBOK BTL-60 Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den som standard starte i Blåtann-modellen. Du kan enkelt koble

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

Som bruker av vårt produkt er du den viktigste personen hos INTONO.

Som bruker av vårt produkt er du den viktigste personen hos INTONO. BRUKER MANUAL Gratulerer med kjøpet av din Intono Home Radio. Denne brukerveiledningen gir deg informasjon og instrukser om hvordan du installerer og bruker radioen din. Den vil gi deg tekniske spesifikasjoner

Detaljer

of Norway Tusen takk

of Norway Tusen takk of Norway Tusen takk På / av Forrige Neste Kildevelger ( trykk + hold ) OK Meny / tilbake Som bruker av våre produkter, er du den aller viktigste personen for Pinell. Vi arbeider hele tiden hardt for å

Detaljer

Reiseradio Brukerveiledning

Reiseradio Brukerveiledning Reiseradio Brukerveiledning Merknad Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Vi påtar oss ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet;

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Tiny Audio C3. Norsk TINY AUDIO C3. Les veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Tiny Audio C3. Norsk TINY AUDIO C3. Les veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk TINY AUDIO C3 Les veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1 Ikke bruk radioen i nærheten av vann. 2 Rengjør med tørr klut. 3 Ikke blokker ventilasjonsåpninger. 4 Ikke

Detaljer

BTR-160 / DPR-16C. Norsk Bruksanvisning.

BTR-160 / DPR-16C. Norsk Bruksanvisning. BTR-160 / DPR-16C Norsk Bruksanvisning. Ordet Bluetooth og merket er et registrert varemerke som er eid av Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av slik merking gjort av SANGEAN ELECTRONICS INC. er godkjent

Detaljer

D D R 中文 N Versjon 1

D D R 中文 N Versjon 1 DDR- 3 6 N 中文 Versjon 1 Innhold Kontroller... 3-6 Bruke radioen for første gang... 7 Grunnleggende bruk av din radio... 8 Velge en stasjon - DAB... 9 Sekundære tjenester - DAB... 9 Forskjellige modi på

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på AJ2000. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  AJ2000. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips AJ2000 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Viktig 2 Sikkerhet 2 2 Din klokkeradio

Detaljer

Bruksanvisning Tiny Audio Joy

Bruksanvisning Tiny Audio Joy Bruksanvisning Tiny Audio Joy SIKKERHETSINSTRUKSJONER 1. Les disse instruksjonene Alle sikkerhets- og driftsinstruksjoner skal leses før produktet tas i bruk. 2. Oppbevar disse instruksjonene Sikkerhets-

Detaljer

ROBERTS. Nyt å lytte. DAB+ / FM RDS digital radio model RD-60. Les denne brukerveiledningen før bruk

ROBERTS. Nyt å lytte. DAB+ / FM RDS digital radio model RD-60. Les denne brukerveiledningen før bruk ROBERTS Nyt å lytte DAB+ / FM RDS digital radio model RD-60 Les denne brukerveiledningen før bruk Innhold Kontroller... 2-3 Batteridrift...4 Bruk av strømadapteren...4 Bruke din radio - DAB...5 Velge en

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

KITCHEN SCALES KW 4060 NORSK

KITCHEN SCALES KW 4060 NORSK KITCHEN SCALES KW 4060 NORSK A B C D E F 2 NORSK 56-60 3 SIKKERHET OG OPPSETT Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker dette apparatet! Følg alle sikkerhetsinstrukser for å forhindre skade

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

HAIR AND BEARD CLIPPER MC 6040 NORSK

HAIR AND BEARD CLIPPER MC 6040 NORSK HAIR AND BEARD CLIPPER MC 6040 NORSK A E B F G H I J C K L D 2 SIKKERHET Merk følgende anvisninger når du bruker apparatet: Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. Dette apparatet er kun konstruert

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP6013. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på   SRP6013. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP6013 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO

LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO MODELL 4567 LIGHT AND WAKE ALARMRADIO BRUKERVEILEDNING SIKKERHETSANVISNINGER ADVARSEL FARE FOR ELEKTRISK STØT. MÅ IKKE ÅPNES Symbolet varsler deg om fare for ikke-isolert,

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

DAB RADIO DPR-16. Bruksanvisning

DAB RADIO DPR-16. Bruksanvisning DAB RADIO DPR-16 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Les nøye gjennom disse instruksjoner. 2. Ta godt vare på denne bruksanvisning. 3. Vis hensyn til advarsler. 4. Følg instruksjoner gitt

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

ELEKTRONIKK. PLL FM ALARMKLOKKERADIO Modell: CR-419 MK2. Bruksinstruksjoner

ELEKTRONIKK. PLL FM ALARMKLOKKERADIO Modell: CR-419 MK2. Bruksinstruksjoner ELEKTRONIKK PLL FM ALARMKLOKKERADIO Modell: CR-419 MK2 Bruksinstruksjoner DENNE BRUKSANVISNINGEN SKAL LESES OG FORSTÅS FØR PRODUKTET BRUKES. Ta vare på heftet for fremtidig referanse. www.facebook.com/denverelectronics

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

IKR1520DABBT. Digital radio med DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi. Brukerhåndbok

IKR1520DABBT. Digital radio med DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi. Brukerhåndbok Digital radio med DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi Brukerhåndbok Sikkerhetsinstrukser Viktige sikkerhetsinstruksjoner. Les instruksjonene nøye og behold dem så du kan bruke dem senere. ADVARSEL Et

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

M S U D E T A S R Y G S. Bruksanvisning

M S U D E T A S R Y G S. Bruksanvisning M S U D I E C T A S R Y G S E T E T M N I Bruksanvisning Start Viktig informasjon Vennligst les bruksanvisning før du begynner å bruke din Vita R4. 1 Antennetilkobling (monter vedlagte teleskopantenne

Detaljer

MIAMI TRÅDLØS HØYTTALER

MIAMI TRÅDLØS HØYTTALER Alle varemerker tilhører deres respektive eiere. Med mindre noe annet er oppgitt, betyr ikke bruken av varemerker at varemerkeeieren er assosiert med KitSound eller går god for produktene som omtales her.

Detaljer

Bruksanvisning DAB+ / FM-RDS bærbar radio

Bruksanvisning DAB+ / FM-RDS bærbar radio Bruksanvisning DAB+ / FM-RDS bærbar radio Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Les nøye gjennom disse instruksjoner. 2. Ta godt vare på denne bruksanvisning. 3. Vis hensyn til advarsler. 4. Følg instruksjoner

Detaljer

Hurtigstartveiledning CD280/CD285

Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Innholdet i esken Basestasjon (CD285) Basestasjon (CD280) Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere og strømadaptere. ** I enkelte land må du koble

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D120. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D120 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3011. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3011. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3011 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

BRUKERMANUAL Digispiller

BRUKERMANUAL Digispiller BRUKERMANUAL Digispiller INNHOLDSFORTEGNELSE 3. Ved første gangs bruk 4. Hvitt kort med et? Husk alltid dette 5. Skru PÅ/AV Bytte digikort 6. Lade digispiller 7. Funksjonsknapper 8. - 9. Hovedmeny 10.

Detaljer

MANUELT Musikkmikser. DJS-3010 www. facebook. com/denverelectronics

MANUELT Musikkmikser. DJS-3010 www. facebook. com/denverelectronics MANUELT Musikkmikser DJS-3010 www. facebook. com/denverelectronics Panelfunksjoner 1. Tidligere 2. Modus 1 3. Spill av/pause 4. Modus 2 5. Neste 6. Lys 7. Tidligere 8. Musikk 1 9. Spill av/pause 10. Musikk

Detaljer

MYJACK AUX-INNGANG TRÅDLØS OMFORMER BRUKERHÅNDBOK

MYJACK AUX-INNGANG TRÅDLØS OMFORMER BRUKERHÅNDBOK Alle varemerker tilhører deres respektive eiere. Med mindre noe annet er oppgitt, betyr ikke bruken av varemerker at varemerkeeieren er assosiert med KitSound eller går god for produktene som omtales her.

Detaljer

HMS art.nr.. FlexiSound. Bruksanvisning. Domino Classic Samtaleforsterker BE8017 (BE2250/2270) Dok.nr.: 0642A.

HMS art.nr.. FlexiSound. Bruksanvisning. Domino Classic Samtaleforsterker BE8017 (BE2250/2270) Dok.nr.: 0642A. Bruksanvisning Domino Classic Samtaleforsterker BE8017 (BE2250/2270) 2012-03-21 Dok.nr.: 0642A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 4

Detaljer

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016 Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone Bruksanvisning UBT8016 1 1 Knapp for Av / På 2 Knapp for Meny 3 Knapp for å hoppe forover 4 Knapp for å velge nedover i meny 5 Knapp for FLAT 6 Knapp for ROCK

Detaljer

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning Blu-ray Disc/DVD hjemmekinosystem BDV-L800 BDV-L800M NO Start her Hei, dette er din hurtigveiledning BDV-L800 1 NO Hva følger med Konfigurere høyttalerne 2 Koble til TV-en 3 Koble til andre enheter 4 Det

Detaljer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær varmekilder

Detaljer

FUNKSJONER FRONT. 4. AV/PÅ INDIKATOR: Lyser grønt når enheten er på.

FUNKSJONER FRONT. 4. AV/PÅ INDIKATOR: Lyser grønt når enheten er på. MODEL DAB KOMME I GANG 1. Trekk ut teleskopantennen helt på baksiden. 2. Kobl strømledningen fra radioen og til stikkontakt. Radioen vil gi et kort lydsignal. Søke og av/på lysindikatorene vil lyse forbigående.

Detaljer

Viktige instruksjoner angående sikkerhet

Viktige instruksjoner angående sikkerhet Innholdsfortegnelse Viktige instruksjoner angående sikkerhet 2 Kontrollknapper 3-5 Strømforsyning til radio samt ladning av batterier. 6-7 Bruk av radioen for første gang 7 Drift av din radio DAB 8 Valg

Detaljer

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front.

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front. MUSIC SYSTEM KOMME I GANG Før du setter i gang med innstillinger av Music System, må produktet være romtemperert. Hvis ikke, kan kondensering påvirke CD-spilleren eller displayet. 1. Sett inn de to medfølgende

Detaljer

Installere og skifte batterier. Slå på og av produktet. Justere volumet

Installere og skifte batterier. Slå på og av produktet. Justere volumet Installere og skifte batterier Skru løs og åpne batterilokket. Sett inn de to medfølgende 1,5 V AA-batteriene. Kontroller at batterienes poler (+ og -) vender riktig vei. Slå på og av produktet DAB Radio

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer