Kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane. Skuleåret 2014/15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane. Skuleåret 2014/15"

Transkript

1 Kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane Skuleåret 2014/15

2 Innhald 1:Innleiing :Vidareutdanning Kompetanse for kvalitet... 4 Etter- og vidareutdanning i PPT Regionalt samarbeid Regionalt prioriterte vidareutdanningstilbod :Etterutdanning for lærar Prioritering av etterutdanningstilbod :Etterutdanning i fag og yrkesopplæringa Prioritering av etterutdanningstilbod :2 Nasjonale etterutdanningsplassar i vidareføringa av Ny GIV-satsinga :Etterutdanning for lærarar og leiarar som underviser vaksne i vidaregåande opplæring :Bruk av rettleiarkorpset i Utdanningsdirektoratet (Udir)... 8

3 1:Innleiing Kompetanseheving er det sentrale verktøyet i gjennomføringsstrategiane i strategidokumentet God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane Prioriterte satsingar i planperioden er: Fellessatsingar for opplæring i skule og bedrift: Karriererettleiing og gjennomføring Vurdering Pedagogisk-psykologisk teneste Skuleeigarrolla Danning Satsingar for opplæring i skule: Klasseleiing Digital satsing Samfunnsrolla Rekruttering og stabilisering Bibliotektenesta I 2014 har kompetanseutvikling i grunnopplæringa framleis høg prioritet i dei nasjonale satsingane, og det er lagt opp til slike satsingar på kompetanseutvikling også for Satsinga omfattar også etter- og vidareutdanning for pedagogisk personale og etterutdanning for aktørar i fag- og yrkesopplæringa. Følgjande styringsdokument har vore viktige i samband med prioriteringane i kompetanseplanen: Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane God betre best, FT- sak 05/12) Handlingsprogram for fagopplæringsnemnda Strategi for etter- og vidareutdanning i PPT Den statlege ordninga - Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet strategi for vidareutdanning av lærarar vart lansert hausten Strategien skildrar eit varig system for vidareutdanning for lærarar, der både den enkelte lærar sitt faglege behov, skulen sine behov og behova til skuleeigar og nasjonale styresmakter skal dekkast. Vidareutdanningane skal vere målretta mot fagområde og emne det på landsbasis særleg er behov for å styrke. Vidare skal dei vere retta inn mot lærarar som profesjonsutøvarar og gi fagleg og didaktisk kompetanse i faget. I den nasjonale satsinga er det definert kva fagområde, og på kva nivå, det skal vere tilbod om vidareutdanning i. Det vert lagt til rette for at vidareutdanninga skal imøtekome dokumenterte behov hjå lærarane.

4 Eit fleirtal av skulane melder om stort behov for vidareutdanning innanfor realfaga og norsk. Det er særleg behov for vidareutdanning på masternivå. Skulane rapporterer også om stort behov for ulike fagspesifikke etterutdanningstilbod, t.d.??. Dei vidaregåande skulane får kompetansemidlar til eigenprioriterte tiltak i dei årlege ansvarsbreva Etterutdanning: For vidaregåande skule er etterutdanningstilbod i vurdering, rådgjeving og fag- og yrkesopplæring prioritert. Etterutdanningsmidlane skal òg imøtekome lokale behov. I fag- og yrkesopplæringa er det løyvd midlar til etterutdanning som er praksisnær og som har arbeidsplassen som læringsarena. Målgruppa for etterutdanningane er lærarar innanfor fag- og yrkesopplæringa, faglege leiarar og instruktørar i lærebedrift og prøvenemndsmedlemmer. Dei vidaregåande skulane har meldt inn behov for kompetanseutvikling i Kompetansebehova i skulen bør samordnast med PPT -kontora sine behov for kompetanseutvikling. Fylkesdirektøren viser her til revidert utviklingsplan for PPT. Dei vidaregåande skulane sine prioriterte behov for etterutdanning er i klasseleiing og vurdering. 2:Vidareutdanning 2.1Kompetanse for kvalitet Dei prioriterte faga/ områda i Kompetanse for kvalitet er; norsk/samisk, matematikk, naturfag, rekning som grunnleggande ferdighet, engelsk, leseopplæring, yrkesfaglege programfag, andrespråkspedagogikk, rådgjeving, mat og helse, kroppsøving, musikk, kunst og handverk og leiing i skulen. Ved tildeling av nasjonale vidareutdanningsplassar vert det stilt krav til skuleeigar om finansiering av 15 % av kostnadene, knytte til frikjøp/vikarutgifter. For hausten 2014 er desse utgiftene stipulerte til ein sats på kr per 30 studiepoeng, og kr for vidareutdanning i matematikk og naturfag. Staten dekker 75 prosent av vikarutgiftene i matematikk og naturfag. I år er det også etablert ei ny stipendordning for lærarar, der om lag 450 lærarar totalt i landet kan få kr i stipend for å ta vidareutdanning på 30 studiepoeng i prioriterte fag, spesielt matematikk. Fylkesdirektøren har motteke 91 søknader om vidareutdanning innanfor statleg ordning. 20 av desse er prioriterte og søkte midlar til hjå fylkesmannen. Matematikk og rådgjeving er dei to mest søkte vidareutdanningane. Etter- og vidareutdanning i PPT Formålet med Strategi for etter- og vidareutdanning i PPT er å styrke dei tilsette sin kompetanse, og å bidra til å auke merksemda på systemretta arbeid i PPT. Fylkeskommunen samarbeider med Fylkesmannen, Statped og kommunane i den vidare utviklinga av PP-tenesta. God rekruttering og gode rammevilkår for kompetanseutvikling er viktige suksessfaktorar her. Målgruppa er tilsette som arbeider i kommunal eller fylkeskommunal PPT.

5 Kostnadane vert dekte gjennom eit spleiselag der staten bidreg med 50% av vikarutgiftene. Dei resterande utgiftene vert fordelte mellom kommunen/fylkeskommunen(25 %) og den enkelte tilsette ( 25% ). Fylkesdirektøren har motteke 4 søknader om vidareutdanning for tilsette i PPT. Ein av desse er prioritert på leiaropplæring og ein på vidareutdanning i læringsmiljø og gruppeleiing. Det er søkt midlar til finansiering hjå fylkesmannen. 2.2Regionalt samarbeid Fylkeskommunen og kommunane har eit godt samarbeid med Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF) om utvikling av vidareutdanningstilbod. Det er mellom anna utarbeidd etter- og vidareutdanningstilbod i IKT/digital didaktikk, karriererettleiing for kontaktlærarar, i vurdering, leiaropplæring og rettleiar- og mentorutdanning. Høgskulen i Sogn og Fjordane tilbyr og fylkeskommunen etterutdanning i satsinga vurdering for læring, engelsk, samfunnsfag og naturfag. 2.3Regionalt prioriterte vidareutdanningstilbod Tiltak 1 Vidareutdanning på masternivå i norsk og realfag Med bakgrunn i tidlegare innmelde behov frå dei vidaregåande skulane, og prioriteringsliste i plan for rekruttering og stabilisering av pedagogisk personale, er det behov for vidareføring av tilbodet om masterutdanning på deltid i realfag og norsk. Dette er eit tilbod til lærarar på skular der desse faga er kritiske og der behovet er prioritert i skulen sin utviklingsplan. Frå hausten 2014 vil 14 lærarar vere i gang med desse masterstudia. Søkjarar med uønskte deltidsstillingar vil verte prioriterte. Tilbodet gjeld dekking av frikjøp/vikarutgifter tilsvarande om lag 20 % stilling i fire år. Tiltak 2 Leiaropplæring Frå skuleåret 2010/2011 har fylkesdirektøren for opplæring tilbydd leiarutdanning for mellomleiarar og rektorar i samarbeid med Høgskulen i Sogn og Fjordane.. Tre deltakarar går vidare mot mastergrad. To avdelingsleiarar i vidaregåande skule har søkt rektorskulen i regi av Utdanningsdirektoratet komande skuleår også. Tiltak 3 Rettleiings- og mentorutdanning I samsvar med oppfølging av plan for rekruttering og stabilisering av pedagogisk personale vil lærarar få tilbod om vidareutdanning i rettleiing ved HiSF. Det vert eit deltidsstudium (eitt år) på 30 studiepoeng. Midlane skal dekkje frikjøp og vikarutgifter, og vert fordelte på skulane etter søknad. Tiltak 4 Vidareutdanning i prioriterte fag I samsvar med innmelde behov for vidareutdanningar frå dei vidaregåande skulane, og oppfølging av handlingsprogrammet God betre - best, er det behov for å leggje til rette for vidareutdanning i dei prioriterte faga/områda: Klasseleiing, vurdering, realfag, engelsk og norsk. Lokale prioriteringar på den enkelte skule kan og utløyse stønad. Midlane skal dekkje frikjøp og vikarutgifter, og vert fordelte på skulane etter søknad. Tiltak 5 Nettbasert vidareutdanning i vurdering

6 Frå våren 2014 har fylkesdirektøren starta opp arbeidet med eit pilotprosjekt i nettbasert vidareutdanning i Ikt og vurdering på Øyrane vgs. Studiet har eit omfang på studiepoeng. Målet med dette prosjektet er å teste ut nettbasert opplæring i praksi. Det er eksamen i mai 2014 for alle deltakarar. Fylkesdirektøren vil ut frå evalueringa avgjere om dette studiet skal vidareførast som eit tilbod til andre skular. 3:Etterutdanning for lærar Etterutdanning er kurs og liknande tiltak som ikkje gir studiepoeng. Prioriterte område er: leseopplæring, rekneopplæring, vurdering, klasseleiing og kurs for fag og yrkesopplæringa. Etterutdanningane skal vere praksisnære, vare over noko tid og innebere refleksjon og utprøving mellom samlingane, med bruk av arbeidsplassen som læringsarena. 3.1Prioritering av etterutdanningstilbod Vurdering og klasseleiing er satsingsområda som var mest sentrale i 2013/14. Dette vil halde fram i komande skuleår også. Det har dei siste åra vore ei nasjonal og lokal satsing på elevvurdering. I samband med endring av forskrift til opplæringslova om vurdering er det synleggjort eit stort behov for kompetanseheving i vurdering. Behovet vert også avspegla i skulane sine innmeldingar og planar. Ei satsing på etterutdanning i vurdering er forankra i God betre best, mål og strategiar for vidaregåande opplæring, der ein skal leggje til rette for kompetanseheving i vurdering hos lærarar, instruktørar og prøvenemnder. Tiltak 1 Vurdering Etterutdanningstilbod i vurdering er i gang i fylket. Fagnettverka, både på studiespesialiserande og yrkesfaglege utdanningsprogram, har hatt dette som tema i nettverksmøta. Fylkesdirektøren for opplæring ønskjer at den vidare kompetanseutviklinga i vurdering skal gå føre seg både som regionale samlingar i fagnettverka og som arbeid på den enkelte skule. Sogn og Fjordane fylkeskommune vidarefører den nasjonale satsinga Vurdering for læring. Dette er ei vidareføring av prosjektet Betre vurderingspraksis. Satsinga til Utdanningsdirektoratet skal gå over 4 år i perioden Fylkeskommunane kom med frå februar juni Målet for denne satsinga er å leggje til rette for at skuleeigar, skular og lærebedrifter skal vidareutvikle ein vurderingskultur som har læring som mål. Elevane og lærlingane lærer best når: dei forstår kva dei skal lære, og kva som vert forventa av dei. får tilbakemeldingar som fortel dei om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen. får råd om korleis dei kan bli betre. er involverte i eige læringsarbeid ved blant anna å vurdere eige arbeid og eiga fagleg utvikling. Fylkesdirektøren har løyvd midlar til å føre denne satsinga vidare. Innan utgangen av skuleåret vil alle dei vidaregåande skulane i fylket ha gjennomført opplæring i vurdering for læring. Tiltak 2 Klasseleiing

7 Mange skular har ønskt kompetanseutvikling i klasseleiing. Dette er ei viktig intern satsing, og ei nasjonal føring på etterutdanningsmidlane. Fylkesdirektøren samarbeider med Høgskulen i Sogn og Fjordane om å utarbeide kollegabaserte etterutdanningstilbod i klasseleiing. 4:Etterutdanning i fag og yrkesopplæringa I den nasjonale satsinga på etterutdanning innanfor fag- og yrkesopplæring vert det presisert at den bør organiserast slik at alle aktørar i fag- og yrkesopplæringa får høve til å ta del, t.d. som hospitering. Målet er at deltakarane skal sjå ein heilskap i opplæringa i skule og bedrift. Målgruppa for etterutdanningane er yrkesfaglærarar, tilsette i PPT, faglege leiarar og instruktørar i lærebedrifter og prøvenemnder. Skal hospiteringa føre til auka kompetanse må hospitanten ta del i relevante arbeidsprosessar. Skuleleiinga må? vere ein pådrivar og tilretteleggar for hospitering. 4.1Prioritering av etterutdanningstilbod Tiltak 1 Hospitering Med hospitering meiner vi at programfaglærar / fellesfaglærar / instruktør / fagleg leiar /tilsette i PPT har eit opphald i bedrift / skule som varer minst fem dagar, samanhengande eller fordelt over skuleåret. Når det gjeld hospitering for fellesfaglærarar kan ein til to dagar i bedrift vere tilfredsstillande for å hente kunnskap og gode døme til bruk i undervisninga. Det kan og vurderast om fellesfaglærarar bør få høve til å hospitere i fleire bedrifter og gjennom det få erfaring frå fleire fagområde. Hovudmålet med hospiteringa er å utvikle og oppdatere programfaglærarar, fellesfaglærarar, PPTtilsette og instruktørar/faglege leiarar. Fylkesdirektøren ønskjer at dette skal både bidra til å auke samarbeidet skule og arbeidsliv og til å sjå opplæringa i eit samanhengande fireårig løp. Hospiteringsordninga skal ha merksemd på, fornye og auke programlærarane sin kompetanse i eige fag, og gi innsikt i andre fag i eige programområde/utdanningsprogram. Vidare skal hospiteringa auke instruktør/ fagleg leiar sin kompetanse i rolla som rettleiarar for elevar/lærlingar i bedrift. Det er og eit mål at hospiteringa skal vidareutvikle samarbeidet skule arbeidsliv. Fellesfaglærarar har og høve til å vere med i hospiteringsordninga, og har ei naturleg kopling med Fyr-prosjektet (fellesfag, yrkesretting og relevans). Fellesfaglærarar må ut av eigen skule for å kunne kalla det hospitering. Det er ikkje nok at dei besøker lærar/verkstad på eigen skule. 4:2 Nasjonale etterutdanningsplassar i vidareføringa av Ny GIV-satsinga Sogn og Fjordane vil få totalt 93 etterutdanningsplassar i løpet av ein treårsperiode gjennom vidareføringa av FYR- satsinga ( FYR= fellesfag, yrkesretting og relevans) Dei vidaregåande skulane i Sogndal, Florø og på Nordfjordeid er prioriterte fyrst inn i satsinga hausten Dei resterande skulane vil kome med dei to komande åra. Fylkesdirektøren vil komande skuleår prøve å få knytt Fyrsatsinga og bruk av hospiteringsmidlane opp mot de tre prioriterte skulane. Dette gjer vi for å få til eit tettare samarbeid mellom fellesfaglærarar, programfaglærarar og næringslivet. I tillegg til Fyr-satsinga får ca. 120 lærarar tilbod om etterutdanning i metodikk for å styrke elevane sine grunnleggande ferdigheter. Komande skuleår får 40 lærarar tilbod om å ta del på kurs i lesing,

8 skriving og rekning i alle fag. Skular som ikkje er med på Fyr-satsinga frå hausten 2014 vert prioriterte inn mot etterutdanning her. 5:Etterutdanning for lærarar og leiarar som underviser vaksne i vidaregåande opplæring Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, tilbyr etterutdanningsmidlar for lærarar og leiarar i vidaregåande opplæring for vaksne. Midlane skal nyttast til å dekke utgifter med korte etterutdanningskurs innanfor desse tema: Vaksne si læring Grunnleggande ferdigheiter 6:Bruk av rettleiarkorpset i Utdanningsdirektoratet (Udir) Utdanningsdirektoratet tilbyr ekstern rettleiing til fylkeskommunar som ønskjer å styrke.. Fylkesdirektøren har søkt Utdanningsdirektoratet om slik støtte. til det lokale utviklingsarbeidet. Det kan være utfordrande og krevjande å få til endringar i skulen, og ekstern kompetanse i form av erfarne skulefolk kan bidra til ny inspirasjon og til å opne opp for nye perspektiv og prosesser som på sikt gir gode resultat. Eid og Årdal vidaregåande skular er no i gang med å ta imot rettleiing frå eksterne rettleiarar. Det sentrale i rettleiingsarbeidet fram til no har vore korleis få til ei ekstra merksemd på pedagogisk leiing og korleis utnytte leiarressursen på skulen best mogleg.

Kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane. Skuleåret 2015/2016

Kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane. Skuleåret 2015/2016 Kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane Skuleåret 2015/2016 1 Innhald 1:Innleiing... 3 2.1 Den statlege ordninga - Kompetanse for kvalitet... 4 2.2 Etterutdanning:... 4 3:Vidareutdanning...

Detaljer

Innhald 1:Innleiing... 2 2:Vidareutdanning... 3 2.1Nasjonal satsing... 3 2.2Regionalt samarbeid... 3 2.3Regionalt prioriterte

Innhald 1:Innleiing... 2 2:Vidareutdanning... 3 2.1Nasjonal satsing... 3 2.2Regionalt samarbeid... 3 2.3Regionalt prioriterte 0 Innhald 1:Innleiing... 2 2:Vidareutdanning... 3 2.1Nasjonal satsing... 3 2.2Regionalt samarbeid... 3 2.3Regionalt prioriterte vidareutdanningstilbod... 3 3:Etterutdanning for lærar... 4 3.1Prioritering

Detaljer

Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for perioden

Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for perioden Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Kenth Rune T. Måren, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 15/12025-2 Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for n 2016 2017 Fylkesdirektøren rår hovudutval for opplæring

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018

Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018 Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018 Kompetanseutvikling og kvalitet i opplæringa Etter opplæringslova ( 10-8) har skoleeigar ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i verksemda. Skoleeigaren

Detaljer

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Bergen 8.september 2015 Geir T. Rønningen Avdelingsleiar YF Innleiing til prosjekt hospitering for y-lærarar Prosjektet vart initiert som ein

Detaljer

Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for perioden ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for perioden ::: Sett inn innstillingen under denne linja Side 1 av 6 Saksframlegg Saksbehandlar: Kenth Rune T. Måren, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 15 / 12025-2 Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for n 2016 2017 ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSE- UTVIKLING

PLAN FOR KOMPETANSE- UTVIKLING PLAN FOR KOMPETANSE- UTVIKLING 2012-2015 VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og vidareutdanning i grunnskulen i Norddal kommune 2012-2015 Kompetanse for betre resultat

Detaljer

Utviklingsplan for Pedagogisk-psykologisk teneste for vidaregåande opplæring

Utviklingsplan for Pedagogisk-psykologisk teneste for vidaregåande opplæring Utviklingsplan for Pedagogisk-psykologisk teneste for vidaregåande opplæring 2014 2017 www.sfj.no 1. Innleiing. Hovudutval for opplæring vedtok i sak 38/09 Utviklingsplan pedagogisk-psykologisk teneste

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Handlingsprogram for Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane

Handlingsprogram for Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane Handlingsprogram for Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane 2012 2015 Fagopplæringsnemnda er fagopplæringa sitt utøvande faglege organ i fylket. Paragrafane 12-3 og 12-4 i opplæringslova omhandlar kva

Detaljer

Masfjorden kommune. Kompetanseutviklingsplan. for grunnskulen. Kultur. for. læring. Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005

Masfjorden kommune. Kompetanseutviklingsplan. for grunnskulen. Kultur. for. læring. Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005 Masfjorden kommune Kompetanseutviklingsplan for grunnskulen 2005 2008 Kultur for læring Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005 Innleiing. Grunnlagsdokument: Generell del av L-97. St.melding nr 30 (03-04)

Detaljer

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane.

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. 2013-2015 Innleiing Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane i Hordaland

Detaljer

Innhold 1. Innleiing Nasjonale og lokale føringar Prioriteringar Kompetanse for kvalitet dei statlege

Innhold 1. Innleiing Nasjonale og lokale føringar Prioriteringar Kompetanse for kvalitet dei statlege Plan for kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring skuleåret 2018-2019 Innhold 1. Innleiing...2 2. Nasjonale og lokale føringar...3 3 Prioriteringar...4 3.1 Kompetanse for kvalitet dei statlege vidareutdanningsordningane...4

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring skuleåret 2017/2018

Plan for kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring skuleåret 2017/2018 Foto: Jan Erik Ødegård Plan for kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring skuleåret 2017/2018 Sogn og Fjordane fylkeskommune 1 Innhald Innleiing... 3 Strukturen i planen:... 4 Del 1: «Kompetanse for

Detaljer

Foto: Jan Erik Øygard. Plan for kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring skuleåret 2017/2018. Sogn og Fjordane fylkeskommune

Foto: Jan Erik Øygard. Plan for kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring skuleåret 2017/2018. Sogn og Fjordane fylkeskommune Foto: Jan Erik Øygard Plan for kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring skuleåret 2017/2018 Sogn og Fjordane fylkeskommune Innhald Innleiing...3 Strukturen i planen:...4 Del 1: «Kompetanse for kvalitet»

Detaljer

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er:

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er: Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane 2012-2013 Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: 5 Styringsdokument Opplæringsdirektøren Skoleåret 2012-13

Detaljer

Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde

Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde Sogn og Fjordane Prosjektleiarane Sissel Espe og Inger Marie Evjestad Frå Ny GIV til Gnist Auka gjennomføring i vidaregåande opplæring Prosjektkoordinator Ny GIV Sissel Espe

Detaljer

Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Trenger ikke bekreftes. Innsendt av:

Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Trenger ikke bekreftes. Innsendt av: Skoleeiers sluttrapportering 201 4-201 6 av FYR - satsingen Svar - Sogn og Fjordane fylkeskommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Trenger ikke bekreftes. Innsendt av: sissel.espe@sfj.no Innsendt

Detaljer

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING»

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» NASJONAL SATSING STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» Innføring av valfag Auka fleksibilitet Varierte arbeidsmåtar Eit meir praktisk og relevant ungdomstrinn beherske grunnleggande

Detaljer

Tiltaksplan Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæring a ( )

Tiltaksplan Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæring a ( ) Tiltaksplan 2017 Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæring a (2015-2019) Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringa (2015-2019) Tett

Detaljer

Skulebesøket vart avslutta med utviklingssamtale mellom fylkesdirektør og rektor.

Skulebesøket vart avslutta med utviklingssamtale mellom fylkesdirektør og rektor. Side 1 av 6 Opplæringsavdelinga Notat Sakshandsamar: Bekka Skaasheim E-post: bekka.skaasheim@sfj.no Tlf.: 57 65 62 10 Vår ref. Sak nr.: 13/6104-2 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 4160/14

Detaljer

Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2015-2019

Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2015-2019 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 22.04.2015 27706/2015 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 30.04.2015 Yrkesopplæringsnemnda 28.05.2015 Fylkesutvalet 27.05.2015 Fylkestinget

Detaljer

Mandat for dei faglege nettverka i Møre og Romsdal

Mandat for dei faglege nettverka i Møre og Romsdal Mandat for dei faglege nettverka i Møre og Romsdal Skoleåret 2015-2016 1 Arbeidet i dei faglege nettverka 1. Overordna målsetting, mandat og felles arbeidsområde og arbeidsoppgåver for alle dei faglege

Detaljer

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skulane. Skuleåret 2019/20

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skulane. Skuleåret 2019/20 Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skulane Skuleåret 2019/20 Forord Fagfornyinga eit viktig lagarbeid Mål og strategi i det pedagogiske styringsdokumentet 2016-2018

Detaljer

Handlingsprogram for Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane

Handlingsprogram for Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane Handlingsprogram for Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane 2016-2019 www.sfj.no 1. Bakgrunn Fagopplæringsnemnda har sidan 2009 utarbeidd handlingsprogram for nemnda. Programmet har synleggjort kva satsingar

Detaljer

Utviklingsplan

Utviklingsplan 1 Utviklingsplan 2014 2016 2 Øyrane vgs. og Mo og Jølster vgs. avd. Mo vert frå skuleåret 2014-2016 samla til ein skule, jf. fylkestingsvedtak 0026/13. Namnet på den nye skulen er Mo og Øyrane vgs. Planen

Detaljer

Kompetanseutvikling 2014 for tilsette og leiarar i PPT

Kompetanseutvikling 2014 for tilsette og leiarar i PPT Kompetanseutvikling 2014 for tilsette og leiarar i PPT www.udir.no Skoleutvikling > Etter- og videreutdanning PPT www.udir.no/sevu-ppt www.fylkesmannen.no/mr ->Barnehage og opplæring ->Gr.skole og vgo

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLINGA I GRUNNOPPLÆRINGA I VESTNES KOMMUNE

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLINGA I GRUNNOPPLÆRINGA I VESTNES KOMMUNE PLAN FOR KVALITETSUTVIKLINGA I GRUNNOPPLÆRINGA I VESTNES KOMMUNE DELPLAN: KOMPETANSEUTVIKLING 2012 STRATEGISK PLAN 2012-2015 Innhald 1 LOVGRUNNLAG, RAMMER OG MEDVERKNAD... 3 1.1 Grunnlagsdokument... 3

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 15.12.2015 2015/7341/ANLR/633.1 Saksbehandlar, innvalstelefon Dykkar dato Dykkar ref. Seniorrådgivar Annhild Merete Lorentzen, 71 25 85 64 «REFDATO» «REF» Vår

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

Korleis statlege verkemiddel kan få god effekt for elevane sitt læringsutbytte? Statlege signal for 2015

Korleis statlege verkemiddel kan få god effekt for elevane sitt læringsutbytte? Statlege signal for 2015 Korleis statlege verkemiddel kan få god effekt for elevane sitt læringsutbytte? Statlege signal for 2015 Fagdagar i Molde 25.-26. nov 2014 Alv Walgermo utdanningsdirektør Kva verkar? Gjennom forskning/erfaring

Detaljer

Verksemdsplan 2012 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2012 for Vest-Telemark PP-teneste Vest-Telemark PPT IKS Org.nr. 987 570 806 Pedagogisk-psykologisk tenestekontor Verksemdsplan 2012 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Telemark fylkeskommune og kommunane Seljord, Kviteseid, Nissedal,

Detaljer

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje og Telemark fylkeskommune Visjon: Ei tilpassa opplæring for alle Hovudmål : Vest-Telemark PP-teneste

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

Kompetanseplan for barnehagane i Stord kommune 2014 2013. Foto: Mariann Steinsland

Kompetanseplan for barnehagane i Stord kommune 2014 2013. Foto: Mariann Steinsland Kompetanseplan for barnehagane i Stord kommune 2014 2013 Foto: Mariann Steinsland Innhald Kompetanseplan for barnehagane i Stord kommune 2014... 0 Sentral satsing... 3 Pedagogisk leiing barnehagen som

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring skuleåret Sogn og Fjordane fylkeskommune

Plan for kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring skuleåret Sogn og Fjordane fylkeskommune Plan for kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring skuleåret 2019-2020 Sogn og Fjordane fylkeskommune Innhold 1. Innleiing...1 2. Nasjonale og lokale føringar...3 3 Prioriteringar...4 3.1 Kompetanse

Detaljer

kompetanseplan Kompetanseplan for skulane i Hareid kommune

kompetanseplan Kompetanseplan for skulane i Hareid kommune Kompetanseplan for skulane i Hareid kommune 2013-2016 Utarbeidd av Sektor for oppvekst og Utdanningsforbundet Hareid Dato Februar 2013 Godkjent av Dato 2 Innhald Innleiing s.4 Lovgrunnlag s.5 Opplæringslova

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

Ungdomstrinnsatsinga

Ungdomstrinnsatsinga Ungdomstrinnsatsinga 2012-2016 Stortinget behandla stortingsmeldinga om ungdomstrinnet Meld. St. 22 (2010 2011) Motivasjon Mestring Muligheter i januar 2012. Strategi for ungdomstrinnet: Motivasjon og

Detaljer

Utkast til handlingsprogram for fagopplæringsnemnda

Utkast til handlingsprogram for fagopplæringsnemnda Side 1 av 5 Opplæringsavdelinga Notat Sakshandsamar: Sissel Brusegård Epost: Sissel.Brusegard@sfj.no Tlf.: 40524464 Vår ref. Sak nr.: 16/26231 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 8588/16

Detaljer

Gnist partnarskap heilskapleg satsing på læraryrket frå 2009 status kvalitet kvalite kvalitet rekruttering

Gnist partnarskap heilskapleg satsing på læraryrket frå 2009 status kvalitet kvalite kvalitet rekruttering Gnist partnarskap heilskapleg satsing på læraryrket frå 2009 Eit femårig samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet og dei mest sentrale partane innan skulesektoren om auka status for lærarane auka kvalitet

Detaljer

Handlingsplan. for. grunnskulen i Vestnes

Handlingsplan. for. grunnskulen i Vestnes Handlingsplan for grunnskulen i Vestnes 2010 1. Innleiing Handlingsplanen for grunnskulen i Vestnes bygg på behov tilstandsrapporten viser, og på behov som er komne fram etter at administrasjonssjefen

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

1. Ressurs til arbeidslivskontakt vert vidareført på skular med yrkesfaglege utdanningsprogram.

1. Ressurs til arbeidslivskontakt vert vidareført på skular med yrkesfaglege utdanningsprogram. Side 1 av 6 Saksframlegg Saksbehandlar: Kenth Rune T. Måren, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 15/2745-1 Arbeidslivskontakt ved dei vidaregåande skulane. Fylkesdirektøren rår hovudutvalet for opplæring til

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer

PRIORITERINGAR OG RETNINGSLINJER FOR VIDAREUTDANNING I GRUNNSKULEN I KVINNHERAD KOMMUNE

PRIORITERINGAR OG RETNINGSLINJER FOR VIDAREUTDANNING I GRUNNSKULEN I KVINNHERAD KOMMUNE Side 1 KOMPETANSE FOR KVALITET PRIORITERINGAR OG RETNINGSLINJER FOR VIDAREUTDANNING I GRUNNSKULEN I KVINNHERAD KOMMUNE 2017-2018 Ephorte 2016/4509-9 Side 2 Statleg vidareutdanninga 2017/2018 Systemet for

Detaljer

MÅL- OG TILTAKSPLAN FOR HERØY VIDAREGÅANDE SKULE 2008-2009

MÅL- OG TILTAKSPLAN FOR HERØY VIDAREGÅANDE SKULE 2008-2009 MÅL- OG TILTAKSPLAN FOR HERØY VIDAREGÅANDE SKULE 2008-2009 Utdanningsavdelinga -utviklingsområde og utviklingsmål 1.Elev- og lærlingedeltaking sikre elevane deltaking i: Skulestartpakke m/oppfølging: styrking

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

Utviklingsplan

Utviklingsplan 1 Utviklingsplan 2016 2017 2 Skulen sin visjon og pedagogisk plattform Visjon «Framtidsyrke med fagleg styrke» Pedagogisk plattform mangfald og meistring omsorg for alle yrkesfag og framtid verdifulle

Detaljer

Velkomen til dykk alle!

Velkomen til dykk alle! Velkomen til dykk alle! Kvalitetsgrupper VGS Oppland Oppstartsamling Lillehammer hotell, 29 august 2014 RHP Skuleleiing og undervisningsleiing!!! Fylkestinget/skuleeigar: Vil ha kvalitetsutvikling i vidaregåande

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag UDIR: Oppdragsbrev Desentralisert ordning for kompetanseutvikling og oppfølgingsordninga

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag UDIR: Oppdragsbrev Desentralisert ordning for kompetanseutvikling og oppfølgingsordninga UDIR: Oppdragsbrev 04-17 Desentralisert ordning for kompetanseutvikling og oppfølgingsordninga Lærelyst- tidlig innsats og kvalitet i skolen Meld. St. 21 2016-2017 Meld. St. 21-2017 Lærelyst i tidleg innsats

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule Utviklingsplan skuleåret 2015-2016 Varhaug skule Innhald 1 Innleiing 2 Heilskapleg status, læringsresultat og læringsmiljø ved Varhaug skule 2.1 Trendutvikling læringsresultat 2.2 Trendutvikling læringsmiljø

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Vidareutdanning kobla til satsinga på vurdering for læring

Vidareutdanning kobla til satsinga på vurdering for læring Vidareutdanning kobla til satsinga på vurdering for læring Åsmund Bertheslen Ressursperson Askvoll og Fjaler,Sogn og Fjordane Disposisjon Bakgrunn: Om regionen, kommunane, skulane og utdanninga Kva er

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

på vegne av barn og unge

på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET SKAL FØRE TIL AT BARN OG UNGE FÅR UTNYTTA RESSURSANE SINE OG BLI GODT INKLUDERT I DET ORDINÆRE OPPLEGGET I BARNEHAGE OG SKULE 4 hovudområde for

Detaljer

Verksemdsplan 2015 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2015 for Vest-Telemark PP-teneste Verksemdsplan 2015 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje og Telemark fylkeskommune Vest-Telemark PPT IKS Pedagogisk-psykologisk tenestekontor Besøksadresse:

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring.

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. www.sfj.no Sysselsetting av ungdom mellom 16 og 25 år Verken fullført og bestått eller deltar i videregående opplæring, ikke sysselsatt

Detaljer

Framlegg til statsbudsjett og andre satsingar i 2014

Framlegg til statsbudsjett og andre satsingar i 2014 Framlegg til statsbudsjett og andre satsingar i 2014 Mål: Samordning FM skal stimulere til samarbeid og samordning på tvers av etatar og fagområde slik at det også skjer på lokalt nivå Samanheng i opplæringsløpet

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Verksemdsplan for Vest-Telemark PP-teneste 2011

Verksemdsplan for Vest-Telemark PP-teneste 2011 Verksemdsplan for Vest-Telemark PP-teneste 2011 Visjon : Ei tilpassa opplæring for alle Hovudmål : Vest-Telemark PP-teneste skal vere ei kompetente og samarbeidande rådgivarteneste som bidrar til å styrke

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Retten til spesialundervisning

Retten til spesialundervisning Retten til spesialundervisning Elevens individuelle rett til spesialundervisning Gunda Kallestad OT/PPT Opplæringslova 5-1, første ledd Elevar som ikkje har, eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte

Detaljer

Mal for tilstandsrapport 2015/16 vil følgje prioriteringane i Styringsdokument Det vil bli utarbeidd ein ny mal neste skuleår.

Mal for tilstandsrapport 2015/16 vil følgje prioriteringane i Styringsdokument Det vil bli utarbeidd ein ny mal neste skuleår. Mal for tilstandsrapport 2015/16 vil følgje prioriteringane i Styringsdokument 2013-2015. Det vil bli utarbeidd ein ny mal neste skuleår. Namn på skulen: Tal elevar skuleåret 2015/16: 1 Hovudmål: Auka

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule)

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV Gjennomføringsbarometeret Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Informasjon Ny GIV-heimesida Gjennomføringsbarometeret 2010-kullet frå ungdomsskulen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

Eit lærande utdanningssystem?

Eit lærande utdanningssystem? 07.Mai 2015 Øyvind Glosvik: Eit lærande utdanningssystem? 1 http://www.utdanningsnytt.no/magasin/2015/mysteriet-i-vestsogn-og-fjordane-er-fylket-som-forundrar-forskarane/ Mitt prosjekt: Kva er «annleis»

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Sogn og Fjordane fylkeskommune

Plan for forvaltningsrevisjon Sogn og Fjordane fylkeskommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2020 Sogn og Fjordane fylkeskommune Vedteken av fylkestinget 18. oktober 2016 i FT-sak 41/16 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Plan for forvaltningsrevisjon 3 1.2 Risiko-

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE 2013-2015 Innhald 1. Bakgrunn 2. Visjon 3. Verdiar 4. Hovudfokus 5. Forbetringsområda 6. Satsingsområda Klepp kommune Vedteken av Hovudutvalet for

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Tiltaksplan 2009 2012

Tiltaksplan 2009 2012 Tiltaksplan Tiltaksplan for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Revidert 2011 Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Innleiing Grunnlaget for tiltaksplanen for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Innhold 1 Innledning... 3 2 Utviklingsområder... 4 2.1 Videreutdanning... 4 2.1.1 Flesberg kommune... 4 2.1.2

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR MELAND KOMMUNE STRATEGISK DEL

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR MELAND KOMMUNE STRATEGISK DEL MELAND KOMMUNE KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR MELAND KOMMUNE 2012 2015 STRATEGISK DEL Vedteke i Administrasjonsutvalet sak 042/11 24.08.11 s.1 Innhald: Innleiing Hovudmål 8 fokusområde: 1. Leiaropplæring

Detaljer

Dette er eit høyringsutkast til ein handlingsplan for skolebiblioteka ved dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Dette er eit høyringsutkast til ein handlingsplan for skolebiblioteka ved dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal fylkeskommune. 28.5.2018 Til Dei vidaregåande skolane Handlingsplan for skolebiblioteka - høyringsutkast Dette er eit høyringsutkast til ein handlingsplan for skolebiblioteka ved dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal

Detaljer

Høyringsfråsegn - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser

Høyringsfråsegn - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Kenth Rune T. Måren, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 15/8496-4 Høyringsfråsegn - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser Fylkesdirektøren rår

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Utviklingsplan skuleåret 2016-2017 Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Innhald Innleiing s. 3 Oppsummering av læringsmiljø og læringsresultat s. 3 Prioriterte utviklingsområder for skulen s.

Detaljer

Utdannings- og oppvekstmøte

Utdannings- og oppvekstmøte Utdannings- og oppvekstmøte 9. 10. november i Sogndal «Nytt på nytt» - BARNEHAGE / SKULE Nasjonale system foreldreundersøkinga for barnehage reflex ståstadanalyse ekstern barnehagevurdering pedagogisk

Detaljer

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Giske kommune Ord blir handling Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Vedteken av Giske kommunestyre 12. desember 2013 Innleiing Kvalitetsplanen er Giske kommune sin plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 BRUKARAR -Utviklingssamtalar, og framovermeldingar Lærarane og assistentane Resultat: 3.2 eller betre i elevundersøkinga Elevane opplever fagleg rettleiing

Detaljer

Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013

Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013 Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013 Informasjon og utfordringar sett frå Fylkeskommunen og dei vidaregåande skulane si side Adeline Landro - rådgjevar for fagskulane Annbjørg Laupsa -

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Saksframstilling. Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026. 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012. Saksframlegg

Saksframstilling. Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026. 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012. Saksframlegg Vedlegg 1 Saksframstilling Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026 Saksnr.: Utval Møtedato 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012 Saksframlegg Sakshandsamar: Karina Nerland Arkiv: 026 Arkivsaksnr.:

Detaljer

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Ikkje offentleg jf. Forvaltningslova 13 Skulens navn RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Namnet til eleven Adresse Dato: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKULEÅRET Namnet til eleven: Født: Utdanningsprogram:

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet

Utviklingsplan skuleåret Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet Innleiing Utviklingsplanen synar korleis skulen vil vidareutvikla det pedagogiske arbeidet og i kva retning skulen

Detaljer

Innhald. 1. INNLEIING Skuleeigar si oppgåve Målgruppe for kompetanseutviklingstiltaka Ansvar og organisering av arbeidet 3

Innhald. 1. INNLEIING Skuleeigar si oppgåve Målgruppe for kompetanseutviklingstiltaka Ansvar og organisering av arbeidet 3 Innhald 1. INNLEIING 2 1.1 Skuleeigar si oppgåve 2 1.2 Målgruppe for kompetanseutviklingstiltaka 3 1.3 Ansvar og organisering av arbeidet 3 2. HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 4 2.1 Skulen og bedrifta

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Rammeplan for barnehagen Utdannings og oppvekstmøte 31. mai 1. juni 2017 Rammeplanen som styringsdokument Rammeplan for barnehagens

Detaljer

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201307419-2 Arkivnr. 545 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Ørskog kommune Kvalitetsplan for utvikling av oppvekstområdet i perioden Vedteken av Ørskog kommunestyre

Ørskog kommune Kvalitetsplan for utvikling av oppvekstområdet i perioden Vedteken av Ørskog kommunestyre Ørskog kommune Kvalitetsplan for utvikling av oppvekstområdet i perioden 2015 2018 Vedteken av Ørskog kommunestyre 12.02.15 Innleiing Kvalitetsplanen for oppvekstområdet i Ørskog kommune omtalar satsingsområde

Detaljer

Rutinar for overgangen frå. barnehage til skule

Rutinar for overgangen frå. barnehage til skule Rutinar for overgangen frå barnehage til skule FORORD Hausten 2008 oppretta Lindås kommune ei gruppe Tidleg innsats, som mellom anna skulle utarbeida rutinar for overgangen frå barnehage til skule. Gruppa

Detaljer

Skulebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing

Skulebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing Skulebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing Kvifor satse på lesing? si rolle i ungdomstrinnsatsinga Praktiske eksempel / erfaringar frå piloteringa Nettresurssar Kva er tilgjengeleg for kven Eksempel

Detaljer

Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009

Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009 1 av 5 Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Regionalt samarbeid om utvikling av fireårig grunnskulelærarutdanning

Detaljer

Tiltaksplan for fag- og yrkesopplæringa i Hordaland 2016

Tiltaksplan for fag- og yrkesopplæringa i Hordaland 2016 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/9089-2 Saksbehandlar: Ragnhild Ravna Skjærvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 04.02.2016 Utval for opplæring og helse 10.02.2016 Tiltaksplan

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule Utviklingsplan skuleåret 2014-2015 Varhaug skule Tidlegare har Hå kommune i større grad vedteke utviklingsområder (satsingsområder) for skulane. Frå og med skuleåret 2014/2015 vil det vere skulane sjølv

Detaljer

Satsingar for 2015 for barnhage og opplæring -

Satsingar for 2015 for barnhage og opplæring - Satsingar for 2015 for barnhage og opplæring - Barnehage Tilsette i barnehagane «utdanningsprofil» Styrke kompetansen for personalet Fleire pedagogar rekruttering Styrke etter- og vidareutdanninga Leiarutdanning

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer