Tillatelse - arbeid i sjø på eiendommen 8/36 Eigerøy, Eigersund kommune - Aker Solutions Egersund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tillatelse - arbeid i sjø på eiendommen 8/36 Eigerøy, Eigersund kommune - Aker Solutions Egersund"

Transkript

1 Deres ref.: Vår dato: Vår ref.: 2017/9195 Arkivnr.: Aker Solutions AS Hovlandsveien EGERSUND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T: F: E: Tillatelse - arbeid i sjø på eiendommen 8/36 Eigerøy, Eigersund kommune - Aker Solutions Egersund Fylkesmannen i Rogaland har ferdigbehandlet søknaden fra Aker Solutions av , og har på visse vilkår besluttet å gi tillatelse etter forurensningsloven til arbeider i sjø. Vilkårene fremgår på side 6-7. Tillatelsen omfatter sprengning og mudring av ca m 3 sedimenter og fjell. Vi varsler gebyr for behandling av søknaden. Vedtaket kan påklages innen tre uker. Vi viser søknad av der Multiconsult AS på vegne av Aker Solutions AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til arbeider i sjø ved Gjellestadvika, på eiendommen 8/36, Eigersund kommune. Det vises også til øvrig dokumentasjon i saken. Søknad Det søkes om å sprenge i fjell samt mudre tilsammen ca (± 2000) m 3 sediment og fjell i området ved kaien på eiendommen til Aker Solutions. Tiltaket er nødvendig for å utdype tre fundament hull til midlertidig plassering av en borerigg. Det skal sprenges/utdypes for 3 fundamenthull på ca. ø meter med en dybde på ca. 5 meter, avhengig av sjøbunnens topografi. Utdypningsområdet skal mudres med gravemaskin/grabbmudring. Det vil bli behov for sprengning av berg i mudringsområdet. Søker planlegger å transportere rene masser med lekter til kai, laste dem om på bil og transporteres til Hovlandsvika og/eller Langholmen der det foreligger tillatelse til utfylling i sjø. Øvrige mudrede sedimenter skal transporteres med lekter til kai, lastes om på bil og transporteres til Svåheia avfallsanslegg. Eventuelle forurensede masser skal ligge til avvanning før transport til avfallsmottak. Arbeidene er planlagt gjennomført i perioden 1. desember februar Miljøforhold En sak skal være så godt opplyst som mulig før vedtak treffes, jf. forvaltningsloven 17, naturmangfoldloven 8 og forurensningsforskriften 36-2.

2 Naturmangfold I følge temakart-rogaland 1 er det registrert tareskog av svært viktig verdi (verdi A) i umiddelbar nærhet av det omsøkte tiltaksområdet, på hver side av Gjellestadsvika. Tareskogforekomsten tilhører en mye større forekomst som dekker store deler av området. I notat fra Multiconsult 2 er det notert at tareskogforekomsten er «opplyst til å være på fjellbunn i et middels til svært bølgeeksponert området». Tareskogforekomsten er kun stortare som indikere en betydelig strøm i området. Det er 1.2 km til et registrert verneområde Tingelsæte naturreservat som er gitt «svært høy prioritet» og er opplyst å være hekkeplass og en viktig overvintringsplass for sjøfugl. Det er i tillegg foretatt noen observasjoner av makrellterne som har status som trua. Området er klassifisert som nasjonale laksefjord tilhørende området Kysten Jæren-Dalane, og Gjellestadvika er ca. 5 km fra inngangen til det nasjonale laksevassdrag Bjerkreimselva med særskilt beskyttelse av de viktigeste norske villaksbestandene. Utvandring av smolt skjer i hovedsak mellom april og juni, men oppvandring av voksne individer skjer over lengere tid, men hovedandelen vil være mellom mai og juli. I tillegg er det sjøørret i området over lengere perioder. Vannforekomst Området ved Gjellestadvika tilhører vannforekomsten «Vandringshamna-Rosshagen» som er ifølge Vann-nett 3 klassifisert som moderat eksponert kyst med svak strømhastighet. Økologisk tilstand i vannforekomsten er klassifisert som «svært god» med høy pålitelighetsgrad, mens kjemisk tilstand er «udefinert». Vannforekomsten er ellers påvirket i liten grad av et renseanlegg på 2000 p.e. Bunnforhold og sediment Tiltakshaver har engasjert Multiconsult AS for å gjennomføre miljøgeologiske undersøkelser av sjøbunnen i Gjellestadvika. I følge rapport utarbeidet av Multiconsult 4 består toppsedimenter av sand og grus, med spredte steiner og blokk av varierende størrelse. Videre består sjøbunnen av lite finstoff (ca. 6% finstoff <63 µm) med veldig liten grad av leire (0,3%). Det er påvist forurensning med antracen og pyren (tilstandsklasse IV og III) etter Miljødirektoratets klassifiseringsveileder for vann, sediment og biota (M ), og TBT i tilstandsklasse IV. I forhold til normverdier for forurenset grunn er det også påvist forurensning av arsen og TBT, begge i tilstandsklasse 2 (god). Søker forventer allikevel at hovedandelen av mudret masse vil være ren sprengstein. Tiltaksområdet er lokalisert i et industripreget område. Ifølge søker skal er det ikke noen kjente rør eller kabler i området. Planforhold Tiltaksområdet ligger delvis utenfor området regulert til næring. Eigersund kommune har uttalt at tiltaket i sjø (sprengning og mudring) vil ikke være av betydning for LNF formålet i resterende området, og at disse aktivitetene anses ikke i strid med gjeldende plangrunnlag ettersom området som berøres ligger i det aller vesentligste på areal som etter reguleringsplanen kan fylles ut og brukes til næringsvirksomhet Notat: vurdering av konsekvenser for naturmiljø. Multiconsult Rapport, miljøundersøkelse sjø. Aker Solutions Sprengning og utdyping i sjøen ved kaiområdet. Multiconsult Side 2 av 8

3 Høring I henhold til forurensningsforskriften 36-6 ble søknaden lagt ut til offentlig ettersyn i septemberoktober Søknaden ble også kunngjort i Dalane Tidene og på Fylkesmannen i Rogaland sine internettsider. Fylkesmannen mottok to høringsuttalelser til søknaden. Kystverket Region Vest har ikke merknader til Fylkesmannens behandling av søknad om tiltaket i forbindelse med mottak av jackup-rigg. Eigersund kommune omtaler tiltaket som ikke i strid med gjeldende plangrunnlag da området som berøres av mudring og sprengning ligger i det aller vesentligste på areal som etter reguleringsplanen kan fylles ut og brukes til næringsvirksomhet. Eigersund kommune er ikke kjent med at det foreligger lokale forhold som mangler eller er utilstrekkelig beskrevet i søknaden. Det forutsettes at eventuelle forurensede masser blir disponert i samsvar med de vilkår Fylkesmannen finner nødvendige. Fiskarlaget Vest opplyser at det er ikke registrert noen fiskeriinteresse i det omsøkte området, men at det fiskes også på uregistrerte plasser, samt om fiskeområdet ved Søragabet med passive redskap. Fiskarlaget Vest mener at det må stilles krav for å hindre spredning av forurenset sedimenter under arbeidet. Fiskeridirekoratet kommentere at det er svært negativt at viktige naturverdier ødelegges eller at miljøgifter slippes ut eller spres i naturmiljøet, og viser til at det er registrert større, svært viktig tareskogforekomster i nærheten av tiltaksområdet. Fiskeridirektoratet forutsetter at forurenset masser blir levert til godkjent mottak, og at tiltaket gjennomføres på en skånsom måte slik at omliggende naturmiljø i så liten grad som mulig påvirkes. Når det gjelder fisk i området er Fiskeridirektorat usikker på hvilke effekter og konsekvenser sprengningsarbeid vil medføre og kommentere at det kan være nyttig å kontakte lokale fiskere for å orientere seg om fisk i området, for å unngå skadevirkninger i perioden der arbeidet foregå. Søkers kommentar til innkomne høringsuttalelse I henhold til forurensningsforskriften 36-4, andre ledd, ble søker forelagt innkomne uttalelser, og gitt anledning til å komme med merknader til disse. Søker hadde ingen kommentar til innkomne uttalelser. Fylkesmannens kommentar til mottatte høringsuttalelser Fylkesmannen har oppsøkte fiske- og vassdragsforvaltere hos Fylkesmannen for å undersøke mulige påvirkninger på fisk i området, spesielt i tilknytting områdets status som nasjonale laksefjord. Det er derfor satt vilkår til sprengningsarbeid for å ta hensyn til fisk i tiltaksområdet. Videre viser vi til våre vurderinger og fastsatte vilkår i denne tillatelsen. Fylkesmannens vurdering Rettslig grunnlag Fylkesmannen har vurdert søknaden ut fra de forurensningsmessige ulempene ved tiltaket, sammenholdt med de fordeler og ulemper tiltaket for øvrig medfører, jf. forurensningsloven 11 og 16. Vurderingstemaet suppleres av kravene i vannforskriften 4, og naturmangfoldloven 7 om at prinsippene i naturmangfoldloven 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved skjønnsutøvelsen etter forurensningsloven. Bruk av beste tilgjengelige teknikker (BAT) Våre vurderinger og krav er basert på prinsippet om bruk av beste tilgjengelige teknikker (BAT), jf. forurensningsloven 2 nr. 3 og naturmangfoldloven 12 om bruk av miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Side 3 av 8

4 Naturmangfoldloven Naturmangfoldloven krever at beslutninger også skal være begrunnet ut fra hensynet til naturmangfoldet der dette er relevant. Beslutninger skal enten være basert på vitenskapelig kunnskap eller dersom dette ikke finnes, på «føre-var-prinsippet». Naturmangfoldet gjelder arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, og effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskap skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Vannforskriften Vannforskriften fastsetter miljømål for vannforekomster, og deler disse inn i fem tilstandsklasser. Miljømålene i vannforskriften 4 innebærer at tilstanden i vannforekomstene skal beskyttes mot forringelse, og forbedres med mål om å oppnå god økologisk og kjemisk tilstand. Dersom tiltaket fører til at vannforekomsten Vandringshamna-Rosshagen endrer tilstandsklasse i negativ retning vil det foreligge en forringelse. Miljømålene skal nås, og forringelse er ikke tillatt med mindre vilkårene for å gjøre unntak er oppfylt, jf. vannforskriften 12. Fylkesmannen har derfor vurdert om kravene i vannforskriften er til hinder for å gi det planlagte tiltaket tillatelse etter forurensningsloven. Miljøpåvirkning Forurensning Sedimentprøvetakning viste at sjøbunnsedimentene i det omsøkte tiltaksområdet er moderat forurenset av PAH-forbindelsene antracen og pyren, og av TBT. Uten særskilte tiltak kan arbeidet medføre partikkelspredning, noe som kan påvirke naturmangfoldet i tiltaks- og influensområdet negativt. Arbeidene i sjø omfatter mudring og sprengning for utdyping av området. Forurenset sedimenter skal avvannes på kaien før transport til godkjent deponi. For å unngå at forurensede sedimenter vil bli gjort biotilgjengelige vil det være svært viktig å hindre partikkelspredning så langt som mulig. Tiltaksområdet og metode er ikke egnet til bruk av siltgardin. Det er derfor satt vilkår om bruk av miljøgrabb, tilpasset sprengningsteknikk og beskyttelse mot partikkelspredning under avvanning av forurenset masse. Fylkesmannen vurderer at det ved utførsel i henhold til fastsatte vilkår ikke er sannsynlig at arbeidene vil skade naturmangfoldet i området i vesentlig grad. Videre forutsetter vi at eventuelle undersjøiske ledninger -og rør i er kartlagt og hensyntatt. Mudring Søker planlegger å mudre vekk overliggende og forurenset sedimenter før bruk av sprengning for å utdype fundamenthullene. Søker har oppgitt at mudring er planlagt gjennomført med gravemaskin eller grabb, og at det under dette arbeidet vil være en del finstoff som bli vasket ut fra massene. I et notat fra Multiconsult er det opplyst om at det antas å være en del tidevannsstrøm i sundet, og det er derfor usikkert om en vil klare å holde en eventuell siltgardin på plass slik at den vil fungere som forutsatt. Tiltaket er begrenset i både tid og rom, og Fylkesmannen vurdere at siltgardin er ikke hensiktsmessig. Det er satt vilkår om bruk av miljøgrabb for å begrense partikkelspredning under mudringsarbeid. Sprengningsarbeider i sjø Eventuelle sprengningsarbeider vil kunne bidra til å spre forurenset sediment. Fylkesmannen er generelt skeptisk til sprengning i sjø hvor sedimentene er forurenset. Sprengning kan forårsake spredning av trykkbølger og skarpe partikler som kan medføre skadevirkninger på fisk og andre marine organismer. Spredningen kan begrenses med en tilpasset sprengningsteknikk. Skadeomfang er avhengig av størrelsen på ladningene, avstanden fra sprengstedet og om sprengningen foregår i vannmassene eller på grunne eller på en annen måte var tildekket. Side 4 av 8

5 Av hensyn til fisk i området anbefaler Multiconsult 5 at søker planlegge sprengningsarbeid slik at lydtrykket holdes under 10kPa, og at det er brukt varselsalve for å skremme vekk fisk før sprengning. Bruk av mudret masse i utfylling ved Søker har planlagt at mudret masse fra Gjellestadvika skal benyttes som utfyllingsmasse ved Hovlandsvika og/eller Langholmen, der tiltakshaver Bertelsen & Garpestad AS har fått tillatelser til utfylling i sjø. Sediment undersøkelser har avdekket forurensning med PAH forbindelser (antracen og pyren) og TBT. Forurensning er forventet å være i øverste lag av sedimentene som blir mudret. Søker har oppgitt at forurensede masser blir levert til godkjent deponi. For mudret sprengstein skal kunne nyttiggjøres ved utfylling til sjø, må massene dokumenteres som rene og uten avfall, herunder plastavfall. Samlet miljøpåvirkning Søknaden omfatter arbeider i sjø som ved utføring vil kunne føre til oppvirvling av forurensede sjøbunnsedimenter. Det er derfor svært viktig at arbeidene utføres på en måte som i størst mulig grad hindrer oppvirvling og spredning av forurensede partikler i vannmassene og at mudrede masser blir levert til godkjent mottaker som har tillatelse til å ta imot denne typen avfall etter forurensningsloven 29, jf. 11. Avbøtende tiltak vil bidra til å begrense eventuell partikkelspredning. Når det gjelder anadrom fisk, kan støy, trykkbølger og partikkelspredning fra anleggsarbeidene ha en negativ effekt. Ved å utføre arbeidet utenfor opp- og utvandringstid, samt sende varselsalve i forkant av sprengning, forventes det at effekter på fisk blir minimal. Det er ikke ventet negativ effekter etter at arbeidene er avsluttet. Basert på at tiltaket er av en begrenset karakter, vurderer vi det som lite sannsynlig at omsøkte arbeider, utført i henhold til fastsatte vilkår, vil medføre nevneverdige, varige skader eller ulemper for marint naturmiljø. Videre er tiltaksområdet lokalisert i et område som allerede er påvirket av menneskelig aktivitet og inngrep, det er derfor ikke sannsynlig at tiltaket, utført i henhold til fastsatte vilkår, vil gjøre ytterligere skade på naturmangfoldet. En eventuell forringelse av vannmassene forventes å være kortvarig og avgrenset til lokalt rundt utfyllingsområdet. På bakgrunn av samfunnsnytten, arbeidenes omfang, planlagt utførelse og varighet, mener Fylkesmannen at det omsøkte tiltaket, utført i henhold til fastsatte vilkår, utgjør en liten risiko for forringelse av miljøtilstanden i vannforekomsten som helhet jf. miljømålet i vannforskriften 4. Metode Tiltakshaver må dekke kostnader ved å begrense eventuell skade på naturmiljø som følge av tiltaket, jf. naturmangfoldloven 11. Fylkesmannen legger til at sprengningsteknikken i best mulig grad bør tilpasses for å minimere partikkelspredning og effekter av trykkbølger på fisk. I tillegg bør mudringsarbeidene foregå på en måte som minimerer oppvirvling og spredning av forurensede bunnsedimenter utover i sundet. Tiltakshaver har en generell plikt til å unngå forurensning, jf. forurensningsloven 7, og må derfor kontinuerlig føre tilsyn med at det ikke forekommer uventet og/eller unormal forurensning som følge av arbeidene. 5 Notat Vurdering av konsekvenser for naturmiljø. Aker Solutions Sprengning og utdyping i sjøen ved kaiområdet. Multiconsult AS Side 5 av 8

6 Konklusjon Ved avgjørelse om tillatelse skal gis og ved fastsettingen av vilkår er det lagt vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket, sammenholdt med de fordeler og ulemper tiltaket for øvrig vil medføre. Vurdering av tiltaket etter naturmangfoldet 8-12, jf. 7 tilsier at naturen kan bli negativt påvirket. Inngrep i forurenset sjøbunn kan medføre partikkelspredning og eventuelt spredning av miljøgifter er konsentrert i sjøbunnsedimentene. Med gjennomføring av planlagte avbøtende tiltak forventes imidlertid spredningen å være svært begrenset. Fylkesmannen finner derfor å kunne gi tillatelse til arbeidene ved Gjellestadvika på visse vilkår. Tillatelsen er begrunnet i at tiltaket ikke vil medføre uakseptable miljøpåvirkninger, samt at det er liten risiko for forringelse av vannforekomsten, forutsatt at tiltaket utføres i henhold til fastsatte vilkår. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av , samt opplysninger fremkommet under behandling av saken. Risikoklasse Fylkesmannen skal som en del av sin behandling av omsøkt tiltak ved Gjellestadvika plassere anleggsarbeidene i en risikoklasse. Risikoklassifiseringen er et uttrykk for forurensningspotensialet som foreligger, og er gradert fra 1 til 4, der 1 er høyeste risiko. På bakgrunn av arbeidenes omfang, lokale forhold, samt de opplysninger som har fremkommet av søknad og i søknadsprosessen, blir anlegget plassert i risikoklasse 4. Plasseringer i risikoklasse gir føringer for rutinemessig, formel kontakt mellom Aker Solutions AS og Fylkesmannen. Vedtak Med hjemmel i forurensningsloven 11, jf. 16 gir Fylkesmannen i Rogaland på visse vilkår Aker Solutions AS tillatelse til omsøkte arbeider i sjø ved 8/36, Gjellestadvika, Eigersund kommune. Tillatelsen omfatter mudring av ca m 3, inkludert sprenging av berg til tre fundament hull på ca. ø m x dybde ca. 5 m. Den utsorterte grovfraksjonen (>2,5 cm) og utsprengte massen kan nyttiggjøres som utfyllingsmasser ved Hovlandsvika og/eller Langholmen, såfremt den ikke har synlig belegg av olje og/eller finstoff og massene er dokumentert rene. Det stilles nedenfor vilkår for å begrense eventuell forurensning, og for å motvirke skader på det marine miljø. Vilkår Med hjemmel i forurensningsloven 16 blir det stilt følgende vilkår for tillatelsen. Vilkårene er nummerert for å lette den planlagte rapporteringen, særlig med tanke på avvik. 1. Aker Solutions AS er ansvarlig for at tillatelsen blir overholdt, og plikter å orientere dem som skal gjennomføre arbeidene i sjø om de vilkår som gjelder, samt de restriksjoner som er lagt på arbeidene. Det er videre tiltakshaver sitt ansvar å sørge for å fremskaffe alle nødvendige opplysninger slik at arbeidet kan gjennomføres tilfredsstillende og i henhold til tillatelsen. Tiltakshaver skal gi beskjed til Fylkesmannen når arbeidene i sjø starter. 2. I henhold til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av , plikter tiltakshaver å påse at det etableres internkontroll som sikrer at kravene i denne tillatelsen overholdes, slik at arbeidet kan revideres. Fylkesmannen skal ha uhindret adgang til anleggsarbeidene, dokumenter, mm., for å kunne føre tilsyn med aktivitetene. Side 6 av 8

7 3. Arbeidene i sjø skal utføres på en måte som minimerer risiko for skade på og/eller til ulempe for det marine miljø: 3.1. Mudring skal utføres med lukket grabb (miljøgrabb) for å hindre utlekking Dersom det oppdages synlig partikkelspredning til tareskogforekomstene skal mudringsarbeidene stanses umiddelbart og tiltak iverksettes Avvanning av mudringsmassen skal utføres på en forsvarlig måte med sikring mot utlekking av partikler. I det tilfelle avvannet masser skal mellomlagres på land før utkjøring til deponi, må massene sikres mot avrenning All forurenset masse skal mudres før det utføres sprengning. Forurenset masser leveres til godkjent deponi Sprengning skal foregå utenom tiden for hoved inn- og utvandring av laks i regionen (1. april t.o.m. 31. juli). Det skal i tillegg sendes varsel salve for å skremme bort fiskene i området før sprengning Sprengning skal utføres på en skånsom og tilpasses måte for i best mulig grad for å minimere partikkelspredning og trykkbølger. I forkant av sprengningen skal det utføres beregninger i forhold til mengde og type sprengstoff som skal brukes. Mengde sprengstoff som skal benyttes ved hver ladning skal også dimensjoneres med den hensikt å redusere faren for påvirkning av ytre miljø inkludert spredning av forurensede sedimenter. Sprengstoffet/skyteledninger som benyttes skal ha minimum innhold av plast. Eventuell plast må samles opp umiddelbart etter hver ladning. Det skal føres logg over sprengningsarbeidene (dato, antall ladninger, styrke på ladninger etc.). 4. Rene sprengsteinsmasser (uten avfall) fra arbeidet tillates disponert i sjø ved Hovlandsvika eller Langholmen i forbindelse med utfylling. Massene må kunne dokumenteres som rene. 5. Støy fra utfyllingsarbeidene og/eller anleggstrafikk skal ikke overskride grenseverdiene i Klima- og miljødepartementets «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging» (T- 1442/2012). 6. Dersom det påtreffes kulturhistorisk materiale (glass, keramikk, vrakdeler, bearbeidet flint, etc.) må arbeidet stanses og Museum Stavanger AS og Rogaland fylkeskommune varsles, jf. lov om kulturminner 8 og 14 tredje ledd. 7. Før anleggsarbeidene starter, må tiltakshaver ha etablert en beredskapsplan som skal gjennomføres straks ved hendelser som medfører akutt forurensning. Beredskapsplanen skal godkjennes av Fylkesmannen før arbeidene i sjø starter. 8. Ved avvik fra vilkår i denne tillatelsen eller andre uventede hendelser som berører ytre miljø, er tiltakshaver ansvarlig for at Fylkesmannen varsles umiddelbart. 9. Når arbeidet er avsluttet skal det utarbeides en rapport der samtlige resultater fra arbeidene presenteres, og hvor en dokumenterer at vilkårene i denne tillatelsen er oppfylt. Eventuelle avvik skal begrunnes og dokumenteres. Rapporten sendes Fylkesmannen innen 8 uker etter at arbeidet er avsluttet. 10. Tillatelsen gjelder i to år fra dags dato. Side 7 av 8

8 Vi vil understreke at all forurensning fra arbeidene ved 8/36, Gjellestadvika, i Eigersund kommune isolert sett er uønsket. Brudd på vilkår i en tillatelse medfører straffeansvar etter forurensningsloven, jf. 78. Vi gjør oppmerksom på at denne tillatelsen ikke fritar for erstatningskrav for eventuelle skader eller ulemper som følger av virksomheten, jf. 53. For å sikre at bestemmelsene i forurensningsloven eller tillatelsen blir overholdt, kan forurensningsmyndigheten fastsette tvangsmulkt til staten, jf. forurensningsloven 73. Vi gjør oppmerksom på at tillatelsen ikke fritar fra plikter i henhold til annen lovgivning. Varsel om gebyr for saksbehandling Fylkesmannens behandling av søknader om tillatelser etter forurensningsloven er omfattet av en gebyrordning, jf. kapittel 39 i forurensningsforskriften. Fylkesmannen behandling av denne saken har medført en ressursbruk tilsvarende gebyrsats 6 jf. forurensningsforskriften 39-4 Gebyr for arbeid med fastsettelse av nye og endring av tillatelser. Aker Solutions AS skal derfor betale et gebyr på kr ,- for Fylkesmannens behandling av søknaden. Eventuelle merknader til varselet sendes Fylkesmannen innen 14 dager fra mottak av dette brevet. Klageadgang Tillatelsen kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra melding om vedtaket er mottatt. En eventuell, begrunnet klage stilles til Miljødirektoratet, og sendes Fylkesmannen i Rogaland. Med hilsen Mariann Størksen fung. seksjonsleder Kirsten Redmond Kristiansen rådgiver Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. Saksbehandler: Kirsten Redmond Kristiansen Saksbehandler telefon: E-post: Side 8 av 8

9 Deres ref.: Vår dato: Vår ref.: 2017/9195 Arkivnr.: Aker Solutions AS Hovlandsveien EGERSUND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T: F: E: Foreløpig vurdering av søknad om endring i tillatelse etter forurensningsloven til arbeid i sjø ved Gjellestadvika 8/36 Eigerøy - Aker Solutions Egersund Vi viser til deres epost av med søknad om endringer til tillatelse gitt og supplerende informasjon dere har gitt oss. Bakgrunn for saken Aker Solutions AS har tillatelse til arbeid i sjø (mudring og sprenging) i forbindelse med utdypning av fundamenthull til midlertidig plassering av en plattform. Tillatelse er gitt med flere vilkår, blant annet bruk av miljøgrabb for å hindre spredning av partikler, tidsbegrensning (utenom 01. april til 31.juli av hensyn til anadrom fisk). Søker hadde vedlagt rapporter fra Multiconsult som viste at det var lite fint sediment på toppen av fjell i tiltaksområdet. Aker Solutions AS har nå foretatt seismikk undersøkelse og prøveboring i det opprinnelige tiltaksområdet og oppdaget «enorme mengder» av leire. Fylkesmannen stiller spørsmål til kvalitet på den tidligere utførte undersøkelsen som viser seg å være veldig feil. På grunn av den store leiremengden har Aker Solutions behov for en alternativ plassering av plattformen og søker derfor om flytting av tiltaksområdet (figur 1), samt endringer i tidsbegrensninger på arbeidet i sjø. Søknad om endring Det søkes om flytting av tiltaksområdet ca. 150 m mot nord. Mudringsarbeid vil omfatte ca m 3 leire og sprengstein. Det er søkt om forlenget frist for sprenging i vann frem til Grunnet tidsbegrensninger av hensyn til utgående smolt, har Fylkesmannen tatt en foreløpig avgjørelse som gjelder flytting av tiltaksområdet slik at Aker Solutions AS kan begynne på arbeidet med mudring. Vi tar nå ikke stilling til søknad endring tidsbegrensning, dvs. at vilkår 3.5 i opprinnelig tillatelse gjelder. Vi vil vurdere dette punktet når vi får analyseresultat fra sedimentene på den nye lokasjonen. Ny plassering er regulert som industriområde i sjø 1. Eigersund kommune har også bekreftet at endringer ikke medfører behov for en ny planvurdering. Ifølge Temakart Rogaland er det registrert en tareskog med verdi A «svært viktig» inn og rundt tiltaksområdet. På bakgrunn av at området er 1 Detaljregulering Endring av Sundstø-Vibberodden. Arealplan-ID:

10 regulert til industriområde, er det påregnelig at tareskog i dette området vil gå tapt. Det fins rikelig tareskog i området som også vil bidra til gjenetablering om bunn og strømforholdene blir egnet. For andre vurderinger av naturmangfold viser vi til opprinnelig tillatelse av Figur 1: Tidligere omsøkt og endret plassering av tiltaket. Fylkesmannen mener at sediment undersøkelse fra den opprinnelige søknaden ikke kan legges til grunn ut fra avstand og også feilvurderinger. Aker Solutions AS har opplyst de har tatt sedimentprøver fra nylig oppdaget leire ved tidligere ønsket plassering. Undersøkelsene viser at sedimenter er rene, med unntak av TBT (der resultatet ikke er klart). Det er ved den nye plasseringen påvist ca. 2 m med leire på toppen av fast fjell ved bruk av seismikk og prøveboring. Sedimentene ved den nye plasseringen er ikke testet og det er dermed noe usikkerhet rundt innhold av miljøgifter. Fylkesmannen likevel mener at vilkår fra den tidligere tillatelse er tilstrekkelig for å beskytte miljøet mot spredning av potensielt forurenset sedimenter. Det er satt vilkår om bruk av miljøgrabb, samt at ved synlig partikkel spredning må arbeidet stanses og tiltak iverksettes. Videre har Aker Solutions har opplyst at de har et område på m 2 som er brukt til mellomlagring av massene som er sikret mot avrenning. Fylkesmannen ber om en kopi av sediment undersøkelsene. Foreløpig konklusjon Fylkesmannen tillater flytting av tiltaksområdet ca. 150 m mot nord. Vilkårene i tillatelse av er fremdeles gjeldene for tiltaket. Vi vil understreke at all forurensning fra arbeidene ved Gjellestadvika, 8/36 i Eigersund kommune isolert sett er uønsket. Etterhåndskunngjøring Dette brevet og søknadsdokumentene vil bli lagt ut til offentlig ettersyn på nettsiden til Fylkesmannen i Rogaland under emnet «Miljø og klima». Brevet sendes i kopi til høringsinstanser for informasjon. Side 2 av 3

11 Gebyr for saksbehandling Fylkesmannens behandling av søknader om tillatelser etter forurensningsloven er omfattet av en gebyrordning, jf. kapittel 29 i forurensningsforskriften. Gebyret i forbindelse med behandling av denne saken vil fastsettes ved endelig vedtak om endring. Klagerett Dette vedtaket kan klages på til Miljødirektoratet av berørte parter innen 3 uker etter at de er blitt gjort kjent med vedtaket. Eventuell klage stiles til Fylkesmannen i Rogaland. Med hilsen May Britt Jensen fylkesmiljøvernsjef Kirsten Redmond Kristiansen rådgiver Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. Saksbehandler: Kirsten Redmond Kristiansen Saksbehandler telefon: E-post: Kopi til: Kystverket Vest pb Ålesund Rogaland fylkeskommune Postboks Stavanger Eigersund kommune Postboks Egersund Museum Stavanger Muségata STAVANGER Fiskarlaget Vest Bjerkreim elveeigarlag SA Gjedrem BJERKREIM Fiskeridirektoratet, region sør Postboks 185 sentrum 5804 Bergen Side 3 av 3

12 Deres ref.: Vår dato: Vår ref.: 2017/9195 Arkivnr.: Aker Solutions AS Hovlandsveien EGERSUND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T: F: E: Søknad om endring i tillatelse etter forurensingsloven - mudring og sprenging i sjø - Gjellestadvika, Eigersund kommune Vi viser til søknad om endring i tillatelse av Aker Solutions AS gis tillatelse etter forurensningsloven til arbeid i sjø ved Gjellestadvika med visse vilkår. Søknaden om endring i tidsbegrensning på arbeid i sjø er delvis innvilget. Sprengning i sjø vil medføre fare for tap av laksesmolt i en nasjonal laksefjord med tilknytning til et enormt viktig nasjonalt laksevassdrag, og det er nødvendig å være føre-var. Arbeid i sjø er tillatt fra 1. april t.o.m. 28. april, under visse vilkår (avbøtende tiltak). Arbeid i sjø fra 29. april t.o.m. 31. juli er ikke tillatt av hensyn til hovedutvandring av smolten og innvandring av laks. Endret vilkårene fremgår på side 6-7. Vi varsler gebyr for behandling av søknaden. Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker. Vi viser til deres epost av med søknad om endringer til tillatelse gitt , samt supplerende informasjon dere har gitt oss og vår foreløpige vurdering av søknaden sendt Bakgrunn for saken Aker Solutions AS har tillatelse til arbeid i sjø (mudring og sprenging) i forbindelse med utdypning av fundamenthull til midlertidig plassering av en plattform (gitt ). Tillatelse er gitt med flere vilkår, blant annet bruk av miljøgrabb for å hindre spredning av partikler, tidsbegrensning (utenom 01. april til 31.juli av hensyn til anadrom fisk). Søker hadde vedlagt rapporter fra Multiconsult som viste at det var lite fint sediment på toppen av fjell i tiltaksområdet. Aker Solutions AS har nå foretatt seismikkundersøkelse og prøveboring i det opprinnelige tiltaksområdet og oppdaget «enorme mengder» av leire. På grunn av den store leiremengden har Aker Solutions hatt behov for en alternativ plassering av plattformen og søkte derfor om flytting av tiltaksområdet. Tillatelse til flytting av tiltaksområdet ble gitt

13 Videre har Akers Solutions AS søkt om endringer i tidsbegrensninger på arbeidet i sjø. Det er ønskelig med en utsettelse av fristen for sprengning i sjø til Følgende utredning gjelder utvidelse av tidsbegrensning for arbeidet. Miljøforhold En sak skal være så godt opplyst som mulig før vedtak treffes, jf. forvaltningsloven 17, naturmangfoldloven 8 og forurensningsforskriften Naturmangfold Området er klassifisert som nasjonale laksefjord tilhørende området Kysten Jæren-Dalane. Nasjonale laksevassdrag og laksefjorder er et hovedtiltak for å gi særlig beskyttelse til villaksen, som skal beskyttes mot inngrep og aktiviteter i vassdragene og i de nærliggende fjord- og kystområdene1. Gjellestadvika ligger sør i sundet rundt Eigerøy, ca. 5 km fra inngangen til det nasjonale laksevassdrag Bjerkreimselva med særskilt beskyttelse av de viktigeste norske villaksbestandene (Figur 1). I tillegg ligger inngangen til Hellelandselva ca. 2,5 km fra Gjellestadvika. Figur 1: Kart som viser lakseførende del av vassdrag (blå strek) for Bjerkreimsvassdrag og Hellelandselva2. Tiltaksområdet ved Aker Solutions AS er lokalisert i sør. Det er lite konkret data på utvandring av laksesmolten fra Bjerkreimsvassdraget. I følge Bjerkreim elveeigarlag SA3 er det observert stor aktivitet etter smolten av sjøfuglene fra ca. slutten av april og til omtrent midt i juni. Videre er deres erfaring at laksen går opp i begge sund, med hovedvekt i søre sundet. Opplysninger fra Bjerkreim elveeigarlag SA stemmer overens men en rapport fra St. prp. Nr. 32 ( ) Om vern av villaksen og ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder. Miljøverndepartementet Temakart Rogaland. 3 Uttalelse fra Bjerkreim elveeigarlag SA om smoltutvandring fra Bjerkreimsvassdrag Side 2 av 8

14 Miljødirektoratet 4 som viser at tidspunkt for 50% utvandring av laksesmolt i andre Rogalandsvassdrag er mellom slutten av april og slutten av mai. En nyere modellering 5 av utvandringstidspunkt for smolten estimerer at i Bjerkreimsvassdraget begynner utvandring 24. april, med hovedvekt i mai, og slutt 3. juni. Dermed stemmer også de modellerte data med observasjoner og erfaring fra Bjerkreim elveeigarlag SA. Bjerkreimsvassdraget er prioritert når det gjelder overvåking av lakse- og sjøørretbestandene, og innvandring av laks til Bjerkreimselva er derfor godt dokumentert ved fisketrappene i Fotlandsfossen. Ifølge rapporter fra Skandinavisk naturovervåking 6,7 begynner oppvandring av laks i den andre halvdel av mai måned med hovedvekt av observasjoner i juni, juli og august. Figur 2: Kumulativ oppvandring (N) av laks i Fotlandsfossen i Bjerkreimselva i 2016 og I tillegg til laks er det en bestand med sjøørret tilknyttet vassdraget. Vi forventer at sjøørret vil vandre ut av vassdrag tidligere enn laksen, og dermed vil være i sjøen i hele tidsperioden for tiltaket. Sjøørret har en annen atferd i fjordsystemene, og det er ikke forventet at de skal være konsentrert rundt tiltaksområdet. Opp-vandrende sjøørret er observert i fisketrappene noe senere enn laksen (september/oktober) 6. For øvrige vurdering av naturmangfold i området, samt vannforekomst, viser Fylkesmannen til tillatelsen av Forurensning Aker Solutions har foretatt undersøkelser av sedimentene fra den opprinnelig tiltaksområdet, ca. 150 m sør fra den nye plasseringen. Resultatene 8 viser at sedimentene er rene. Rettslig grunnlag Fylkesmannen har vurdert søknaden ut fra de forurensningsmessige ulempene ved tiltaket, sammenholdt med de fordeler og ulemper tiltaket for øvrig medfører, jf. forurensningsloven 11 og 16. Vurderingstemaet suppleres av kravene i vannforskriften 4, og naturmangfoldloven 7 om at 4 Ugedal, O., Kroglund, F., Barlaup, B. og Lamberg, A Smolt en kunnskapsoppsummering. M Ugedal, O., Barlaup, B., Finstad, B., Skaala, Ø., Sægrov, H. og Vollset, K.W Appendiks 2b: Utvandringstidspunkt for lakselusindusert dødelighet på smolt av villaks 6 Lamberg, A. og Kvitvær, T Videoovervåking av laks og sjøørret i Bjerkreimselva i SNA-rapport 03/ s. 7 Gjertsen, V., Lamberg, A, Gjertsen, T., Kvitvær, T. og Strand, R Overvåking av fisketrapper uke 32/2017. Skandinavisk naturovervåking. SNA-ukesrapport 09/ Prøver av mudringsmasser. Vurdering av analyseresultater. Aker Solutions sprengning og utdyping i sjøen ved kaiområdet. Multiconsult Side 3 av 8

15 prinsippene i naturmangfoldloven 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved skjønnsutøvelsen etter forurensningsloven. Bruk av beste tilgjengelige teknikker (BAT) Våre vurderinger og krav er basert på prinsippet om bruk av beste tilgjengelige teknikker (BAT), jf. forurensningsloven 2 nr. 3 og naturmangfoldloven 12 om bruk av miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Naturmangfoldloven Naturmangfoldloven krever at beslutninger også skal være begrunnet ut fra hensynet til naturmangfoldet der dette er relevant. Beslutninger skal enten være basert på vitenskapelig kunnskap eller dersom dette ikke finnes, på «føre-var-prinsippet». Naturmangfoldet gjelder arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, og effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskap skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Vannforskriften Vannforskriften fastsetter miljømål for vannforekomster, og deler disse inn i fem tilstandsklasser. Miljømålene i vannforskriften 4 innebærer at tilstanden i vannforekomstene skal beskyttes mot forringelse, og forbedres med mål om å oppnå god økologisk og kjemisk tilstand. Dersom tiltaket fører til at vannforekomsten Vandringshamna-Rosshagen endrer tilstandsklasse i negativ retning vil det foreligge en forringelse. Miljømålene skal nås, og forringelse er ikke tillatt med mindre vilkårene for å gjøre unntak er oppfylt, jf. vannforskriften 12. Fylkesmannen har derfor vurdert om kravene i vannforskriften er til hinder for å gi det planlagte tiltaket tillatelse etter forurensningsloven. Fylkesmannens vurdering Etter forvaltningsloven 17 har Fylkesmannen en plikt til å utrede saken så godt som mulig før vedtak treffes. Naturmangfoldloven 8 supplerer denne utredningsplikten ved å stille krav til kunnskapsgrunnlaget vedtaket baseres på, i vedtak som berører naturmangfoldet. Etter denne bestemmelsen skal vedtaket så lang det er rimelig, bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologisk tilstand, samt effekten av påvirkninger. Fylkesmannen har benyttet intern marin biolog, vassdragsforvalter og fiskeforvalter i vurdering av søknaden fra Aker Solutions AS. Fylkesmannens vurdering herunder er i forbindelse med søknad om utvidet frist for sprenging i sjø, og effekten på utvandrende smolt i et nasjonalt laksevassdrag og nasjonal laksefjord. For øvrige vurderinger av effekter fra tiltaket, viser Fylkesmannen til tillatelsen av Effekt av sprengning i sjø Sprenging i sjø skaper en trykkbølge/sjokkbølge som medfører ekstremt hurtig endring i trykk, og som kan være skadelig eller medfører direkte død hos fisk 9. Laks, som har svømmeblære som er åpen mot svelg, er særlig utsatt for kraftig trykksvingninger 10. Trykkbølgen er størst ved fritthengende eller rettede ladninger der sjokkbølgen går rett ut i vann, i motsetning til sprengning av fjell undervanns der sprengingsteknikk er tilpasset slik at sprengstoffets energi går hovedsakelig til å bryte fjell Kvadsheim, P. H., Sivle, L. D., Hansen, R.R. og Karlsen, H. E Effekter av menneskeskapt støy på havmiljø rapport til Miljødirektoratet om kunnskapsstatus. Forsvarets forskningsinstitutt rapport 17/ Iversen, M. og Eliassen, R. A Toleransegrenser for fisk ved undersjøiske sprengninger. Kasusstudie fra Kystverkets ubedringsarbeid i Lovund Havn våren og sommeren Nordlands Forskning. NF-rapport nr. 19/ Fauske, A Undervannssprengning i nærheten av oppdrettsanlegg begrensninger og krav til gjennomføring. Fjellsprengningsteknikk Bergmekanikk/Geoteknikk Side 4 av 8

16 Ifølge Multiconsult sitt notat 12 i saksutredning vil en ladning som er innesluttet i et borehull gir et maksimaltrykk som er bare ca. 10% av en frittliggende ladning. I tillegg til direkte dødelighet som følge av trykkbølgene, kan også trykkbølgene føre til redusert helsetilstand og/eller atferdsendringer som kan gjør smoltene mer utsatt for, blant annet, predasjon. En studie har dokumentert klare stressresponser i laks som var utsatt for trykkbølger fra sprengning 10. Mindre fisk er mer sårbar enn større fisk 9. Videre har partikler fra sprengstein et høyere skadepotensial for fisk enn naturlige partikler fordi de er skarpere, og har lettere for å feste seg på fiskens gjeller. Smoltstadiet og utvandring av smolten Smoltstadiet er den mest kritisk fase av laksens livssyklus og mye av forvaltning i forskjellige sektorer legger til rette for vellykket smoltifisering og utvandring. Blant annet er vassdragene kalket for å sikre best mulig vannkvalitet slik at smolten overlever, samt tiltak rundt lakselusproblematikken er rettet mot å sikre helsetilstand til smolten som er på utvandring. Det er både smoltens størrelse samt de fysiologiske endringer i forbindelse med smoltifiseringen som gjør at smolten blir særlig sårbare ved det planlagte tiltaket. Miljødirektoratets rapport 4 viser at det er stor variasjon i tidspunkt for smoltens utvandring i Sør- Norge. Ifølge opplysninger fra Bjerkreim elveeigarlag SA 3 kan det forventes at utvandring av smolten vil begynne i april, med hovedvekt fra slutten av april frem til midten av juni. Tidspunkt for utvandring av smolten er avhengig av flere faktorer, blant annet vannføring, vanntemperatur og vind. Tidlig i utvandringsperioden vil det være lavere vanntemperatur, og data tyder på hovedsakelig nattvandring i elvene 4. Det er ikke kjent om nattvandring fortsetter når smolten kommer til fjorden, men begrensning av sprenging til dagtid i april vil potensielt bidra til redusert påvirkning på smolten. I forbindelse med en annen sak beskrev Norconsult 13 at en sikkerhetssone for fisk vil ligge på rundt m fra sprengning, avhengig av plassering av sprengstoff og størrelse på hver detonasjon. Denne sikkerhetssone er også avhengig av fiskens størrelse 9. Sundet er ca. 300 m bredt ved tiltaksområdet og det er dermed begrenset plass å rømme på for fisk som er i nærheten av tiltaket. Det er videre ikke kjent hvordan smolten vil reagere på varselsalve eller ved sprengning. Avbøtende tiltak Vi har vurdert forskjellige tiltak som kunne bidra til å løse problematikken med sprenging i sjø. Aker Solutions AS hadde vurdert å grave hull til plattformen, men grunnet feilaktige sediment undersøkelser måtte denne planen sløyfes. Fylkesmannen har blant annet vurdert en fysisk barriere for smolten, slik at de ble dirigert ut av fjorden på nordsiden. På grunn av overlapp mellom tidspunkt for laks som er på vei tilbake til elva for å gyte og tidspunkt for utvandring av laksesmolt, er det ikke aktuelt med et slikt tiltak. Det er tidligere vist at bruk av tre boblegardiner kan dempe trykkbølger fra sprenging i sjø til 2-3% av utgangstrykkene 11, samt begrense partikkelspredning under sprengning. Grunnet manglende kunnskap om hvordan smolten vil tåle trykkbølgene fra sprengningen setter Fylkesmannen vilkår om at tiltaksområdet avgrenses med dobbel boblegardin i perioden der det forventes et mindre antall laksesmolt i sjøen. Sammen med tilpasset sprengemetode (vilkår 3.6 i tillatelse av ) vil boblegardin antageligvis redusere trykkbølgen til et minimum. Det settes krav til måling av trykk på innsiden og utsiden av boblegardin for å dokumentere effekten av tiltaket. 12 Vurdering av konsekvenser for naturmiljø. Aker Solutions sprengning og utdyping i sjøen ved kaiområdet. Multiconsult rapport Mulighetsutredning for bruk av boblegardin mot trykkbølger ved Strandanes i Suldalsvatnet. Norconsult notat nr Boblegardin Side 5 av 8

17 Samlet vurdering Ifølge beskyttelsesregime i nasjonale laksefjorder 1 er tiltak med risiko for alvorlig forurensning som kan skade villaksen ikke tillatt. Støy og rystelser regnes som forurensning, jf. forurensningsloven 6 første ledd nr. 2. Fylkesmannen mener det er for lite kunnskap når det gjelder effektene av sprengning på mindre fisk for å kunne tillate sprenging i sjø ved Gjellestadvika ved forventet hovedutvandring av smolten i mai måned. Utvandring er forventet å begynne i slutten av april, men grunnet variasjon i tidspunkt for utvandring, samt manglede kunnskap, vurdere vi at det er nødvendig å bruke føre-varprinsippet og setter derfor vilkår om bruk av avbøtende tiltak i perioden fra april for å begrense trykkbølgene samt fanger opp skarpe partikler som resultat av sprengning i fjell. I tillegg vil Fylkesmannen sette vilkår om overvåking av sjøen ved sprenging slik at eventuell dødelighet blant fisk oppdages. Ved avgjørelsen om tillatelse skal gis, er det lagt vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket vil for øvrig vil medføre, jf. forurensningsloven 11 siste ledd. Fylkesmannen i Rogaland vurderer at ulempene ved sprenging midt i hovedutvandringen til smolten, samt oppvandring av laks, er store i et viktig vassdrag. Sprengning i sjø vil medføre fare for tap av viktig smolt og det er nødvendig å være føre-var, jf. naturmangfoldloven 9. Ut i fra våre samlede vurderinger i avsnittene over, gir vi delvis avslag om søknaden om sprengning i sjø ved Gjellestadvika i perioden 29. april til og med 30. juni. Aker Solutions AS får utvidet arbeidsperioden til og med 28. april, under visse vilkår. Konklusjon Fylkesmannen endrer tillatelsen etter forurensningsloven av til arbeider i sjø på eiendommen 8/36, Gjellestadvika i Eigersund kommune. Endringen er foretatt etter søknad om endring i vilkår fra Aker Solutions AS. Vedtak om endring gjøres på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av , samt opplysninger fremkommet under behandling av saken. Tiltakshaver må dekke kostnadene ved å begrense eventuell skade på naturmiljø som følge av tiltaket, jf. naturmangfoldloven 11. Vedtak Fylkesmannen i Rogaland endrer etter søknad Aker Solutions AS sin tillatelse etter forurensningsloven av Foreløpig endring ble oversendt med ingen endring av vilkår. Endringen i dette vedtak omfatter endring av vedtak rundt tidsbegrensning på sprenging i sjø vilkår 3.5 i tillatelse av Videre er vilkår om avbøtende tiltak lagt til. Fylkesmannen i Rogaland behandlet søknad om flytting av tiltaksområdet i vedtak av (uten endring i vilkårene). Fylkesmannen referer til vilkår satt i tillatelse av Vilkår 3.5 blir delt og endret til: 3.5. Tidsbegrensninger for sprenging i sjø: Sprenging uten avbøtende tiltak kan forekomme utenom tiden for hoved inn- og utvandring av laks i regionen (1. april t.o.m. 31. juli) Sprenging i sjø kan forekomme i perioden 1. april t.o.m. 28. april Før sprenging i sjø i april skal det monteres dobbel boblegardin. Gardinens plassering og utforming skal oversendes til Fylkesmannen for godkjenning seinest 26. mars. Side 6 av 8

18 Det skal tas trykkmåling på innsiden av boblegardin, samt 50 m fra boblegardin på utsiden ved ladninger av forskjellige styrke. Målingen må være representative av de ladningsstørrelser som benyttes. Resultater, sammen med størrelse på ladninger, loggføres og rapporteres i sluttrapporten til Fylkesmannen Tiltakshaver skal engasjere en kvalifisert person som skal overvåke sjøen for død fisk ved sprenging. Dersom det oppdages død fisk ved sprenging skal arbeidet stoppes umiddelbart og Fylkesmannen i Rogaland varsles. Arbeidet må deretter følge vilkår i denne tillatelse Sprenging i sjø skal kun foregå mellom 07:00 og 19: Sprenging i sjø er ikke tillatt i perioden 29. april t.o.m. 31. juli. Vilkår 3.5 i opprinnelig tillatelse omfattet også bruk av varselsalve. Denne del av vilkåret er flyttet som eget vilkår: 3.7. Det skal sendes varselsalve (småladninger) 5-10 minutt før sprenging for å skremme bort fiskene i området. Tidspunkt for varselsalve og sprengning loggføres og rapporteres til Fylkesmannen ved sluttrapportering. Vi vil understreke at all forurensning fra arbeidene ved 8/36, Gjellestadvika, i Eigersund kommune isolert sett er uønsket. Brudd på vilkår i en tillatelse medfører straffeansvar etter forurensningsloven, jf. 78. Vi gjør oppmerksom på at denne tillatelsen ikke fritar for erstatningskrav for eventuelle skader eller ulemper som følger av virksomheten, jf. 53. For å sikre at bestemmelsene i forurensningsloven eller tillatelsen blir overholdt, kan forurensningsmyndigheten fastsette tvangsmulkt til staten, jf. forurensningsloven 73. Vi gjør oppmerksom på at tillatelsen ikke fritar plikter i henhold til annen lovgivning. Etterhåndskunngjøring Dette brevet og søknadsdokumentene vil bli lagt ut til offentlig ettersyn på nettsiden til Fylkesmannen i Rogaland under emnet «Miljø og klima». Gebyr for saksbehandling Fylkesmannens behandling av søknader om tillatelser etter forurensningsloven er omfattet av en gebyrordning, jf. kapittel 29 i forurensningsforskriften. Fylkesmannens behandling av denne saken har medført en ressursbruk tilsvarende gebyrsats 7 jf. forurensningsforskriften 39-4 Gebyr for arbeid med fastsettelse av nye og endring av tillatelser. Aker Solutions AS skal derfor betale et gebyr på kr ,- for Fylkesmannens behandling av søknaden om endring av tillatelse. Etter forvaltningsloven 16 har partene i en sak rett til å uttale seg før vedtak blir gjort. Eventuelle merknader til varsel om fastsetting av saksbehandlingsgebyr sendes Fylkesmannen innen 3 uker fra varselet er mottatt, jf. forvaltningsloven 16. Side 7 av 8

19 Klagerett Dette vedtaket kan klages på til Miljødirektoratet av berørte parter innen 3 uker etter at de er blitt gjort kjent med vedtaket. En eventuell klage bør begrunnes og skal sendes til Fylkesmannen i Rogaland. Med hilsen Marit Sundsvik Bendixen ass. fylkesmiljøvernsjef Kirsten Redmond Kristiansen rådgiver Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. Saksbehandler: Kirsten Redmond Kristiansen Saksbehandler telefon: E-post: Kopi til: Kystverket Vest pb Ålesund Rogaland fylkeskommune Postboks Stavanger Fiskeridirektoratet, region sør Postboks 185 sentrum 5804 Bergen Museum Stavanger Muségata STAVANGER Eigersund kommune Postboks Egersund Bjerkreim elveeigarlag SA Gjedrem BJERKREIM Fiskarlaget Vest Side 8 av 8

Høring - søknad om mudring og sprengning i sjø ved Gjellestadvika, Eigerøy fra Aker Solutions AS

Høring - søknad om mudring og sprengning i sjø ved Gjellestadvika, Eigerøy fra Aker Solutions AS Deres ref.: Vår dato: 08.09.2017 Vår ref.: 2017/9195 Arkivnr.: 461.5 Eigersund kommune Postboks 580 4379 Egersund Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Tillatelse - arbeid i sjø på eiendommen 8/36 Eigerøy, Eigersund kommune - Aker Solutions Egersund

Tillatelse - arbeid i sjø på eiendommen 8/36 Eigerøy, Eigersund kommune - Aker Solutions Egersund Deres ref.: Vår dato: 16.10.2017 Vår ref.: 2017/9195 Arkivnr.: 461.5 Aker Solutions AS Hovlandsveien 160 4374 EGERSUND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Tillatelse til pele- og mudringsarbeider i sjø ved Sunde, Hafrsfjord, Stavanger kommune

Tillatelse til pele- og mudringsarbeider i sjø ved Sunde, Hafrsfjord, Stavanger kommune Deres ref.: Vår dato: 01.10.2014 Vår ref.: 2014/1882 Arkivnr.: 461.5 Steinar Aasland Mikkelsmessveien 23 4048 HAFRSFJORD Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved eiendom 8/36 i Eigersund kommune - Aker Solutions AS

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved eiendom 8/36 i Eigersund kommune - Aker Solutions AS Deres ref.: Vår dato: 08.03.2018 Vår ref.: 2017/9195 Arkivnr.: 461.5 Aker Solutions AS Hovlandsveien 160 4374 EGERSUND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS - Tillatelse til mudring og sprengningsarbeider i sjø på 39/1, Garpaskjær, Haugesund kommune

Karmsund Havnevesen IKS - Tillatelse til mudring og sprengningsarbeider i sjø på 39/1, Garpaskjær, Haugesund kommune Deres ref.: Vår dato: 24.02.2015 Vår ref.: 2015/102 Arkivnr.: 461.5 Karmsund Havnevesen IKS Postboks 186 5501 HAUGESUND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Kystverket Vest - Tillatelse til vedlikeholdsmudring i Obrestad havn, Hå kommune

Kystverket Vest - Tillatelse til vedlikeholdsmudring i Obrestad havn, Hå kommune Deres ref.: Vår dato: 12.09.2014 Svein Gunnar Vallestad Vår ref.: 2012/11597 Arkivnr.: 461.5 Kystverket Vest Postboks 1502 6025 Ålesund Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Hagen Rent Corporation AS tillatelse til arbeid i sjø på eiendommen 41/389 og 41/1110, Stavanger kommune

Hagen Rent Corporation AS tillatelse til arbeid i sjø på eiendommen 41/389 og 41/1110, Stavanger kommune Deres ref.: Vår dato: 29.09.2017 Vår ref.: 2017/8800 Arkivnr.: 461.5 Hagen Rent Corporation AS Kvernevik Ring 177 4048 HAFRSFJORD Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS - Tillatelse til mudring og sprengningsarbeider i sjø på 39/1, Garpaskjær, Haugesund kommune

Karmsund Havnevesen IKS - Tillatelse til mudring og sprengningsarbeider i sjø på 39/1, Garpaskjær, Haugesund kommune Deres ref.: Vår dato: 24.02.2015 Vår ref.: 2015/102 Arkivnr.: 461.5 Karmsund Havnevesen IKS Postboks 186 5501 HAUGESUND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til arbeider i sjø ved gnr. 4, bnr. 142, Melingssiden, Tananger, Sola kommune.

Tillatelse etter forurensningsloven til arbeider i sjø ved gnr. 4, bnr. 142, Melingssiden, Tananger, Sola kommune. Deres ref.: Vår dato: 22.06.2016 Vår ref.: 2016/7704 Arkivnr.: 461.5 Stavangerregionen Havnedrift AS Strandkaien 46 4005 STAVANGER Att. Odd Bjørn Bekkeheien Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i sjø ved eiendom 59/1712, Kalhammarvigå i Stavanger kommune - Byfjordparken AS

Tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i sjø ved eiendom 59/1712, Kalhammarvigå i Stavanger kommune - Byfjordparken AS Deres ref.: Vår dato: 24.04.2018 Vår ref.: 2018/2910 Arkivnr.: 461.5 Byfjordparken AS Dusavikveien 37A 4007 STAVANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Bøneset Eiendom AS - Tillatelse til utfylling i sjø på 146/17, Bøneset, Karmøy kommune

Bøneset Eiendom AS - Tillatelse til utfylling i sjø på 146/17, Bøneset, Karmøy kommune Deres ref.: Vår dato: 15.09.2014 Vår ref.: 2014/8333 Arkivnr.: 461.5 Bøneset Eiendom AS Bønesvegen 70 4260 TORVASTAD Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Endring av tillatelse til arbeid i sjø eiendom 7/38 i Stavanger kommune -

Endring av tillatelse til arbeid i sjø eiendom 7/38 i Stavanger kommune - Deres ref.: Vår dato: 18.06.2018 Vår ref.: 2017/6775 Arkivnr.: 461.5 Jadarholm AS Høylandsgata 4 4011 STAVANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Vedtaket kan påklages innen tre uker fra dette brevet er mottatt.

Vedtaket kan påklages innen tre uker fra dette brevet er mottatt. Deres ref.: Mette Alsvik Vår dato: 08.08.2016 Vår ref.: 2016/7395 Arkivnr.: 461.5 Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til arbeider i sjø ved gnr./bnr. 17/4, Tauvågen, Strand kommune

Tillatelse etter forurensningsloven til arbeider i sjø ved gnr./bnr. 17/4, Tauvågen, Strand kommune Deres ref.: Vår dato: 13.05.2016 Vår ref.: 2016/3337 Arkivnr.: 461.5 Strand videregående skole avd. Strand Ryfylkevegen 1914 4120 TAU Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Tillatelse til arbeid i sjø på gnr 86 og bnr 23 og 238 på Husøy (Stutøy), Karmøy kommune

Tillatelse til arbeid i sjø på gnr 86 og bnr 23 og 238 på Husøy (Stutøy), Karmøy kommune Deres ref.: Vår dato: 26.02.2018 Vår ref.: 2018/1797 Arkivnr.: 461.5 Karmsund Interkommunale Havnevesen Garpeskjærsveien 5 5527 Haugesund Att. Per Ørpetveit Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

Aibel AS, Risøy, Haugesund kommune - Tillatelse til arbeider i sjø - Etterhåndskunngjøring

Aibel AS, Risøy, Haugesund kommune - Tillatelse til arbeider i sjø - Etterhåndskunngjøring FYLKESMANNEN I ROGALAND Aibel AS, Risøy, Haugesund kommune - Tillatelse til arbeider i sjø - Etterhåndskunngjøring Fylkesmannen har gitt tillatelse til Aibel AS til arbeider i sjø ved riggkaien på sørsiden

Detaljer

Risøy, Haugesund kommune - Tredje endring av tillatelse til arbeider i sjø

Risøy, Haugesund kommune - Tredje endring av tillatelse til arbeider i sjø Deres ref.: Vår dato: 01.03.2016 Vår ref.: 2016/2288 Arkivnr.: 461.5 Aibel AS Postboks 2118 5504 Haugesund Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T:

Detaljer

Eigersund Næring og Havn KF - Tillatelse til arbeider i sjø ved 8/288, Holeviga, Kaupanes, Eigersund kommune

Eigersund Næring og Havn KF - Tillatelse til arbeider i sjø ved 8/288, Holeviga, Kaupanes, Eigersund kommune Deres ref.: Vår dato: 24.08.2017 Vår ref.: 2017/6435 Arkivnr.: 461.5 Eigersund Næring og Havn KF Postboks 223 4379 EGERSUND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Arne Helleland Tillatelse etter forurensningsloven til mudring og peling i sjø på eiendommen 15/1, Tauvågen, Strand kommune

Arne Helleland Tillatelse etter forurensningsloven til mudring og peling i sjø på eiendommen 15/1, Tauvågen, Strand kommune Vår dato: 11.10.2017 Vår ref.: 2017/10262 Arkivnr.: 461.5 Arne Helleland Ugelivegen 56 4120 Tau Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T: 51 56 87 00

Detaljer

Nedre Vågen 9 AS - Tillatelse til mudring i sjø på gnr. 7 bnr. 92, Hundvåg, Stavanger kommune

Nedre Vågen 9 AS - Tillatelse til mudring i sjø på gnr. 7 bnr. 92, Hundvåg, Stavanger kommune Deres ref.: Vår dato: 14.10.2014 Vår ref.: 2014/10239 Arkivnr.: 461.5 Nedre Vågen 9 AS Forusbeen 78 4033 STAVANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Endring av tillatelse etter forurensningsloven til arbeider i sjø på eiendommen 17/4, Tauvågen, Strand kommune

Endring av tillatelse etter forurensningsloven til arbeider i sjø på eiendommen 17/4, Tauvågen, Strand kommune Deres ref.: Vår dato: 10.05.2017 Vår ref.: 2016/3337 Arkivnr.: 461.5 Vestlie AS Kvernvegen 62 4120 TAU Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T: 51 56

Detaljer

Syre Båtforening AS - Tillatelse til arbeider i sjø ved 38/163, Habnavågen, Kamøy kommune

Syre Båtforening AS - Tillatelse til arbeider i sjø ved 38/163, Habnavågen, Kamøy kommune Deres ref.: Vår dato: 16.01.02019 Vår ref.: 2018/9295 Arkivnr.: 461.5 Syre Båtforening Kai gt 26 4280 SKUDENESHAVN Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø - 8/22 Eigersund kommune - Eigersund Næring og Havn KF

Tillatelse til utfylling i sjø - 8/22 Eigersund kommune - Eigersund Næring og Havn KF Deres ref.: Vår dato: 02.05.2018 Vår ref.: 2017/6435 Arkivnr.: 461.5 EIGERSUND NÆRING OG HAVN KF Postboks 580 4379 EGERSUND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Tillatelse til mudring i sjø ved eiendom 51/480, Bangarvågen i Stavanger kommune - JTR Gruppen AS

Tillatelse til mudring i sjø ved eiendom 51/480, Bangarvågen i Stavanger kommune - JTR Gruppen AS Vår dato: Vår ref: 02.05.2019 2019/4309 Deres dato: Deres ref: JTR GRUPPEN AS Bjorhaugslettå 34 4365 NÆRBØ Kontakt saksbehandler Kirsten Redmond Kristiansen, 51568777 Tillatelse til mudring i sjø ved eiendom

Detaljer

Tillatelse til tiltak i sjø - Kaiutbygging 86/248 Stutøy, Flatskjer, Karmøy

Tillatelse til tiltak i sjø - Kaiutbygging 86/248 Stutøy, Flatskjer, Karmøy Vår dato: Vår ref: 22.01.2019 2019/589 Deres dato: Deres ref: KARMSUND HAVN IKS Postboks 186 5501 HAUGESUND Saksbehandler, innvalgstelefon Linn Berge Vormedal, 51568740 Tillatelse til tiltak i sjø - Kaiutbygging

Detaljer

Eigersund Næring og Havn KF - Tillatelse til arbeider i sjø ved 8/288, Holeviga, Kaupanes, Eigersund kommune

Eigersund Næring og Havn KF - Tillatelse til arbeider i sjø ved 8/288, Holeviga, Kaupanes, Eigersund kommune Deres ref.: Vår dato: 24.08.2017 Vår ref.: 2017/6435 Arkivnr.: 461.5 Eigersund Næring og Havn KF Postboks 223 4379 EGERSUND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Egersund Havn - Endring av tillatelse til utdyping og utfylling i sjø i Holeviga ved Kaupanes i Eigersund kommune

Egersund Havn - Endring av tillatelse til utdyping og utfylling i sjø i Holeviga ved Kaupanes i Eigersund kommune Deres ref.: Vår dato: 26.04.2016 Vår ref.: 2015/12261 Arkivnr.: 461.5 Eigersund Næring og Havn KF Postboks 117 4379 EIGERSUND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Tillatelse forurensningsloven utfylling i sjø 36/16 Ormaneset, Rennesøy - Green Mountain AS

Tillatelse forurensningsloven utfylling i sjø 36/16 Ormaneset, Rennesøy - Green Mountain AS Deres ref.: Vår dato: 14.01.2018 Vår ref.: 2018/10105 Arkivnr.: 461.5 GREEN MOUNTAIN AS Postboks 42 4159 RENNESØY Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø erosjonssikring, Jadarholm, Hundvåg, Stavanger kommune

Tillatelse til utfylling i sjø erosjonssikring, Jadarholm, Hundvåg, Stavanger kommune Deres ref.: Vår dato: 14.08.2017 Att. Johnny Galta Vår ref.: 2017/6775 Arkivnr.: 461.5 Jadarholm AS Høylandsgata 4 4011 STAVANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til arbeid sjø ved eiendom 81/1, Rekejord i Søkndal kommune - Rekefjord Stone AS

Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til arbeid sjø ved eiendom 81/1, Rekejord i Søkndal kommune - Rekefjord Stone AS Deres ref.: Vår dato: 02.03.2018 Vår ref.: 2018/2096 Arkivnr.: 461.5 Sokndal kommune Gamleveien 20 4380 Hauge I Dalane Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til arbeider i sjø ved gnr./bnr. 17/4, Tauvågen, Strand kommune

Tillatelse etter forurensningsloven til arbeider i sjø ved gnr./bnr. 17/4, Tauvågen, Strand kommune Deres ref.: Vår dato: 13.05.2016 Vår ref.: 2016/3337 Arkivnr.: 461.5 Strand videregående skole avd. Strand Ryfylkevegen 1914 4120 TAU Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Sola Blandeverk AS - Tillatelse til mudring og utfylling i sjø Risavika sør-øst, Sola kommune

Sola Blandeverk AS - Tillatelse til mudring og utfylling i sjø Risavika sør-øst, Sola kommune Deres ref.: Vår dato: 24.04.2018 Vår ref.: 2016/11388 Arkivnr.: 461.5 Sola Blandeverk AS Tornefjellv. 8 4056 TANANGER Att. Anne Lene Ølberg Støver Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Sola Blandeverk AS - Tillatelse til mudring og utfylling i sjø Risavika sør-øst, Sola kommune

Sola Blandeverk AS - Tillatelse til mudring og utfylling i sjø Risavika sør-øst, Sola kommune Deres ref.: Vår dato: 15.12.2016 Vår ref.: 2016/11388 Arkivnr.: 461.5 Sola Blandeverk AS Tornefjellv. 8 4056 TANANGER Att. Anne Lene Ølberg Støver Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Endring av tillatelse etter forurensningsloven til sanering av kaianlegg/fylling i sjø på eiendommen 41/70, Hafrsfjord, Stavanger kommune

Endring av tillatelse etter forurensningsloven til sanering av kaianlegg/fylling i sjø på eiendommen 41/70, Hafrsfjord, Stavanger kommune Deres ref.: Even Blengsli Vår dato: 06.01.2017 Vår ref.: 2014/12434 Arkivnr.: 472 Stavanger kommune Postboks 8001 Stavanger Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger kommune

Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger kommune Sjøbadet Småbåthavn Boks 241 7600 LEVANGER Vår dato: 11.02.2015 Deres dato: 25.11.2014 Vår ref.: 2014/7103 Arkivkode:461.5 Deres ref.: Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Kværner Verdal og deponering av rene masser på oppfyllingsområdet til Verdal kommune

Tillatelse til mudring ved Kværner Verdal og deponering av rene masser på oppfyllingsområdet til Verdal kommune Kværner Verdal Hamnevegen 7 7652 VERDAL Vår dato: 30.03.2016 Deres dato: Vår ref.: 2016/1467 Arkivkode:461.5 Deres ref.: Tillatelse til mudring ved Kværner Verdal og deponering av rene masser på oppfyllingsområdet

Detaljer

Tillatelse forurensningsloven utfylling i sjø 137/4 Liarvågen, Tysvær - PDS Arkitekt AS

Tillatelse forurensningsloven utfylling i sjø 137/4 Liarvågen, Tysvær - PDS Arkitekt AS Deres ref.: Vår dato: 07.09.2018 Vår ref.: 2018/4472 Arkivnr.: 461.5 Jan Oscar Wiklund Liarvågvegen 165 5560 Nedstrand Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til graving/mudring i sjø avløpsledning Bøvågen - Karmøy

Tillatelse etter forurensningsloven til graving/mudring i sjø avløpsledning Bøvågen - Karmøy Deres ref.: Vår dato: 06.04.2017 Vår ref.: 2016/12989 Arkivnr.: 461.5 Karmøy kommune Postboks 167 4291 KOPERVIK Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø område 3 Husøy, kaifront Stutøy

Tillatelse til utfylling i sjø område 3 Husøy, kaifront Stutøy Deres ref.: Vår dato: 24.10.2017 Att. Thor Baarsrud Vår ref.: 2017/8839 Arkivnr.: 461.5 Karmøy kommune Rådhuset 4250 Kopervik Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Stavangerregionen Havn IKS Tillatelse til peling i sjø på eiendommen 3/1279, Melingsundet moloen, Tananger, Sola kommune

Stavangerregionen Havn IKS Tillatelse til peling i sjø på eiendommen 3/1279, Melingsundet moloen, Tananger, Sola kommune Deres ref.: Vår dato: 08.11.2017 Vår ref.: 2017/11059 Arkivnr.: 461.5 Stavangerregionen havn IKS Strandkaien 46 4005 STAVANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Nedre Vågen 9 AS - Tillatelse til mudring i sjø på gnr. 7 bnr. 92, Hundvåg, Stavanger kommune

Nedre Vågen 9 AS - Tillatelse til mudring i sjø på gnr. 7 bnr. 92, Hundvåg, Stavanger kommune Deres ref.: Vår dato: 14.10.2014 Vår ref.: 2014/10239 Arkivnr.: 461.5 Nedre Vågen 9 AS Forusbeen 78 4033 STAVANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Indre Vågen Utbyggingsselskap AS - Tillatelse til arbeider i sjø på 38/23, Indre Vågen, Sandnes kommune

Indre Vågen Utbyggingsselskap AS - Tillatelse til arbeider i sjø på 38/23, Indre Vågen, Sandnes kommune Deres ref.: Vår dato: 12.05.2014 Vår ref.: 2014/1087 Arkivnr.: 461.5 Indre Vågen Utbyggingsselskap AS Reidar Berges gate 9 4013 STAVANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven - mudring og sprenging i sjø på gnr./bnr. 81/1 Sokndal - Rekefjord Stone AS

Tillatelse etter forurensningsloven - mudring og sprenging i sjø på gnr./bnr. 81/1 Sokndal - Rekefjord Stone AS Deres ref.: Vår dato: 20.06.2018 Vår ref.: 2018/2096 Arkivnr.: 461.5 REKEFJORD STONE AS Rekefjord 4380 HAUGE I DALANE Att. Tore Jonny Wollertsen Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Magnar Sandanger - Tillatelse til mudring på 32/2, Sæbøvåg, Fogn, Finnøy kommune

Magnar Sandanger - Tillatelse til mudring på 32/2, Sæbøvåg, Fogn, Finnøy kommune Deres ref.: Vår dato: 02.04.2013 Vår ref.: 2013/2666 Arkivnr.:461.5 Magnar Sandanger Sæbøveien 1 4164 FOGN Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T:

Detaljer

Tillatelse til peling sjø 49/675, Strand kommune -Strand Båtsenter AS Jørpeland

Tillatelse til peling sjø 49/675, Strand kommune -Strand Båtsenter AS Jørpeland Deres ref.: Vår dato: 25.10.2017 Vår ref.: 2017/9868 Arkivnr.: 461.5 Strand Båtsenter AS Stålverksvegen 67 4100 JØRPELAND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Fylkesmannen ber om at eventuell uttalelse til søknaden sendes oss innen 4 uker. Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift

Fylkesmannen ber om at eventuell uttalelse til søknaden sendes oss innen 4 uker. Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift Randaberg kommune Søknad fra Mekjarvik Eiendom AS om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling og pelearbeid i sjø ved Mekjarvik, Randaberg Utlegging til offentlig ettersyn Fylkesmannen i Rogaland

Detaljer

Vedtak tillatelse arbeid i sjø Kongsteinsanlegget 7/324 Eigersund kommune - Eigersund Næring og Havn KF

Vedtak tillatelse arbeid i sjø Kongsteinsanlegget 7/324 Eigersund kommune - Eigersund Næring og Havn KF Deres ref.: Vår dato: 31.10.2018 Vår ref.: 2018/7837 Arkivnr.: 461.5 EIGERSUND NÆRING OG HAVN KF Postboks 580 4379 EGERSUND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til testforsøk av lekter dump i Byfjorden -

Tillatelse etter forurensningsloven til testforsøk av lekter dump i Byfjorden - Deres ref.: Vår dato: 12.09.2018 Vår ref.: 2016/6277 Arkivnr.: 461.5 Statens vegvesen, Region Vest Askedalen 4 6863 Leikanger Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS - Tillatelse etter forurensningsloven til arbeider i sjø på eiendommen 86/238 og 234 ved Husøy, Karmøy kommune

Karmsund Havnevesen IKS - Tillatelse etter forurensningsloven til arbeider i sjø på eiendommen 86/238 og 234 ved Husøy, Karmøy kommune Deres ref.: Vår dato: 31.08.2015 Vår ref.: 2015/4008 Arkivnr.: 461.5 Karmsund Havnevesen IKS Postboks 186 5501 HAUGESUND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Avinor sitt område på Trondheim lufthavn Værnes og dumping i Stjørdalsfjorden

Tillatelse til mudring ved Avinor sitt område på Trondheim lufthavn Værnes og dumping i Stjørdalsfjorden Avinor Trondheim lufthavn Værnes 7502 STJØRDAL Vår dato: 06.11.2014 Deres dato: 09.07.2014 Vår ref.: 2014/5496 Arkivkode:461.5 Deres ref.: Tillatelse til mudring ved Avinor sitt område på Trondheim lufthavn

Detaljer

Indre Vågen Utbyggingsselskap AS - Tillatelse til arbeider i sjø på 38/23, Indre Vågen, Sandnes kommune

Indre Vågen Utbyggingsselskap AS - Tillatelse til arbeider i sjø på 38/23, Indre Vågen, Sandnes kommune Deres ref.: Vår dato: 12.05.2014 Vår ref.: 2014/1087 Arkivnr.: 461.5 Indre Vågen Utbyggingsselskap AS Reidar Berges gate 9 4013 STAVANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved gnr./bnr. 8/232 Hovland, Eigersund kommune

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved gnr./bnr. 8/232 Hovland, Eigersund kommune Deres ref.: Vår dato: 10.05.2017 Vår ref.: 2016/14621 Arkivnr.: 461.5 Bertelsen & Garpestad AS Hovlandsveien 70 4374 EGERSUND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø i Smedasundet, Haugesund kommune

Tillatelse til utfylling i sjø i Smedasundet, Haugesund kommune Deres ref.: Vår dato: 09.05.2017 Vår ref.: 2016/5378 Arkivnr.: 461.5 Odd Hansen Prosjekt AS Sundvegen 20 4250 Kopervik Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til arbeider i sjø i forbindelse med utvidelse av Fv. 511 Bygnes - Søylebotn, Nordalsbotn, Karmøy kommune

Tillatelse etter forurensningsloven til arbeider i sjø i forbindelse med utvidelse av Fv. 511 Bygnes - Søylebotn, Nordalsbotn, Karmøy kommune Deres ref.:helene Russell Vastveit Vår dato: 12.09.2017 Vår ref.: 2016/3596 Arkivnr.: 461.5 Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til arbeid i sjø, 5/545 og 6/264 Sola kommune

Tillatelse etter forurensningsloven til arbeid i sjø, 5/545 og 6/264 Sola kommune Deres ref.: Vår dato: 05.03.2018 Vår ref.: 2017/12386 Arkivnr.: 461.5 Norsea Ekofiskvegen AS Postboks 5023 4084 STAVANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Adresseliste. Med hilsen. ass. fylkesmiljøvernsjef. Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.

Adresseliste. Med hilsen. ass. fylkesmiljøvernsjef. Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. Deres ref.: Vår dato: 16.08.2017 Vår ref.: 2017/8839 Arkivnr.: 461.5 Adresseliste Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T: 51 56 87 00 F: 51 52 03 00

Detaljer

Vi viser til søknad av fra Petter J. Rasmussen AS på vegne av Aibel AS, endring av søknaden av , og annen kontakt i saken.

Vi viser til søknad av fra Petter J. Rasmussen AS på vegne av Aibel AS, endring av søknaden av , og annen kontakt i saken. Deres ref.: Vår dato: 11.03.2014 Jens Sørhus Vår ref.: 2014/1060 Arkivnr.: 461.5 Aibel AS Postboks 2118 5504 HAUGESUND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved eiendommen 68/14, Eidsbotn, Karmøy kommune

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved eiendommen 68/14, Eidsbotn, Karmøy kommune Deres ref.: Ann Helen Hystad Vår dato: 29.08.2016 Vår ref.: 2016/3575 Arkivnr.: 461.5 Karmsund Maritime Eide AS Postboks 484 4291 KOPERVIK Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Anmodning om uttalelse - Mudring og peling i sjø ved eiendom 111/1203, 253 i Sandnes kommune

Anmodning om uttalelse - Mudring og peling i sjø ved eiendom 111/1203, 253 i Sandnes kommune Vår dato: Vår ref: 07.05.2019 2019/3984 Deres dato: Deres ref: «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Kontakt saksbehandler Vegard T. Våge, 51568820 Anmodning om uttalelse - Mudring og

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til arbeider i sjø ved gnr./bnr. 17/4, Tauvågen, Strand kommune

Tillatelse etter forurensningsloven til arbeider i sjø ved gnr./bnr. 17/4, Tauvågen, Strand kommune Deres ref.: Vår dato: 13.05.2016 Vår ref.: 2016/3337 Arkivnr.: 461.5 Strand videregående skole avd. Strand Ryfylkevegen 1914 4120 TAU Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Strand kommune - Tillatelse etter forurensningsloven til arbeider i sjø ved eiendommen 49/37, indre Jørpelandsvågen, Strand kommune

Strand kommune - Tillatelse etter forurensningsloven til arbeider i sjø ved eiendommen 49/37, indre Jørpelandsvågen, Strand kommune ATT.: Jostein Wagle Vår dato: 30.01.2018 Vår ref.: 2017/11786 Arkivnr.: 461.5 Strand kommune Postboks 115 4126 Jørpeland Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø i forbindelse med utvidelse av Fv. 511 Bygnes - Søylebotn, Kittilsbotn, Karmøy kommune

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø i forbindelse med utvidelse av Fv. 511 Bygnes - Søylebotn, Kittilsbotn, Karmøy kommune Deres ref.:helene Russel Vastveit Vår dato: 13.09.2017 Vår ref.: 2016/8917 Arkivnr.: 461.5 Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Tillatelse til tiltak i sjø på Gnr: 86, Nr: 23 Husøy (Stutøy), Karmøy

Tillatelse til tiltak i sjø på Gnr: 86, Nr: 23 Husøy (Stutøy), Karmøy Deres ref.: Vår dato: 05.10.2017 Att. Thor Baarsrud Vår ref.: 2017/116 Arkivnr.: 461.5 Karmøy Kommune Postboks 167 4291 KOPERVIK Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Tillatelse til peling sjø 49/675, Strand kommune -Strand Båtsenter AS Jørpeland

Tillatelse til peling sjø 49/675, Strand kommune -Strand Båtsenter AS Jørpeland Deres ref.: Vår dato: 25.10.2017 Vår ref.: 2017/9868 Arkivnr.: 461.5 Strand Båtsenter AS Stålverksvegen 67 4100 JØRPELAND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Kystverket Vest Revidert tillatelse til mudring i sjø på Husøy og Garpeskjær, Karmøy- og Haugesund kommune

Kystverket Vest Revidert tillatelse til mudring i sjø på Husøy og Garpeskjær, Karmøy- og Haugesund kommune Deres ref.: Vår dato: 02.01.2013 Vår ref.: 2012/8939 Arkivnr.:461.5 Kystverket Vest Postboks 1502 6025 Ålesund Att. Thommy Dahl Olsen Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Tillatelse til midlertidig arbeid i sjø ved innløpet til Hillevågsvatnet ved Strømsbrua - Stavanger kommune

Tillatelse til midlertidig arbeid i sjø ved innløpet til Hillevågsvatnet ved Strømsbrua - Stavanger kommune Vår dato: Vår ref: 05.07.2019 2019/4445 Deres dato: Deres ref: MULTICONSULT ASA Postboks 265 Skøyen 0213 OSLO Kontakt saksbehandler Alexander Reppert, 51568727 Tillatelse til midlertidig arbeid i sjø ved

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til sanering av kaianlegg/fylling i sjø på eiendommen 41/70, Hafrsfjord, Stavanger kommune

Tillatelse etter forurensningsloven til sanering av kaianlegg/fylling i sjø på eiendommen 41/70, Hafrsfjord, Stavanger kommune Deres ref.: Vår dato: 04.03.2015 Vår ref.: 2014/12434 Arkivnr.: 472 Stavanger Byggdrift KF Postboks 8001 4068 STAVANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Midlertidig tillatelse - Hogstad komposteringsanlegg

Midlertidig tillatelse - Hogstad komposteringsanlegg Vår dato: Vår ref: 13.05.2019 2019/4735 Deres dato: Deres ref: IVAR IKS Postboks 8134 Forus 4069 STAVANGER Kontakt saksbehandler Mariann Størksen, 51 56 89 06 Midlertidig tillatelse - Hogstad komposteringsanlegg

Detaljer

Statens vegvesen Region vest Askedalen LEIKANGER

Statens vegvesen Region vest Askedalen LEIKANGER Deres ref.: Vår dato: 04.02.2015 Dag Daland Vår ref.: 2013/8935 Arkivnr.: 461.5 Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Vi viser til søknad av fra Sivilingeniør Petter J. Rasmussen AS på vegne av Aibel AS, og annen kontakt i saken.

Vi viser til søknad av fra Sivilingeniør Petter J. Rasmussen AS på vegne av Aibel AS, og annen kontakt i saken. Deres ref.: Jarle Østenstad Vår dato: 29.11.2011 Vår ref.: 2011/9045 Arkivnr.: 461.5 Aibel AS Postboks 2118 5504 HAUGESUND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, N-4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Tillatelse til mudring og utlegging av masser - Nordfold havn - Steigen

Tillatelse til mudring og utlegging av masser - Nordfold havn - Steigen Steigen kommune postmottak@steigen.kommune.no Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2013/8824 Deres ref: Vår dato: 31.03.2014 Deres dato: 06.12.2013 Arkivkode:

Detaljer

Thorstein Lund - Tillatelse til mudring og utfylling i sjø på 6/848, Hundvåg, Stavanger kommune

Thorstein Lund - Tillatelse til mudring og utfylling i sjø på 6/848, Hundvåg, Stavanger kommune Deres ref.: Vår dato: 26.03.2014 Vår ref.: 2013/12488 Arkivnr.: 461.5 Thorstein Lund Postboks 153 4086 HUNDVÅG Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Høring - søknad fra Ecofact AS, om tillatelse etter forurensningsloven til arbeid i sjø - gnr./bnr. 36/16 Rennesøy, kommune

Høring - søknad fra Ecofact AS, om tillatelse etter forurensningsloven til arbeid i sjø - gnr./bnr. 36/16 Rennesøy, kommune Deres ref.: Vår dato: 30.10.2018 Vår ref.: 2018/10105 Arkivnr.: 461.5 Rennesøy kommune Postboks 24 4159 Rennesøy Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Sandnes Indre Havn Infrastruktur AS - Tillatelse til arbeider i sjø på gnr. 111, bnr. 253, ved Sandnes gjestehavn, Sandnes kommune

Sandnes Indre Havn Infrastruktur AS - Tillatelse til arbeider i sjø på gnr. 111, bnr. 253, ved Sandnes gjestehavn, Sandnes kommune Deres ref.: Vår dato: 12.05.2015 Vår ref.: 2015/1986 Arkivnr.: 461.5 Sandnes Indre Havn Infrastruktur AS Havnegata 15 4306 SANDNES Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Omega AS - Tillatelse til mudring og utfylling i sjø på 294/8, 14, 23, 107, Ølensvåg, Vindafjord kommune

Omega AS - Tillatelse til mudring og utfylling i sjø på 294/8, 14, 23, 107, Ølensvåg, Vindafjord kommune Deres ref.: Vår dato: 09.05.2014 Vår ref.: 2013/9200 Arkivnr.: 421.3 Omega areal AS Kvassen 5582 ØLENSVÅG Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T: 51

Detaljer

Haugesund kommune Postboks Haugesund

Haugesund kommune Postboks Haugesund Deres ref.: Vår dato: 17.02.2017 Vår ref.: 2016/5378 Arkivnr.: 461.5 Haugesund kommune Postboks 2160 5504 Haugesund Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Tillatelse til mudring og peling ny bru Launes 3 - Eigersund kommune

Tillatelse til mudring og peling ny bru Launes 3 - Eigersund kommune Deres ref.: Vår dato: 28.04.2017 Att. Hafslund Beate Vår ref.: 2017/1328 Arkivnr.: 461.5 Bane NOR SF Postboks 4350 2308 HAMAR Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Høring - Rogfast E02 - vegtrase utfylling Kvitsøy - Statens vegvesen Region Vest

Høring - Rogfast E02 - vegtrase utfylling Kvitsøy - Statens vegvesen Region Vest Deres ref.: Vår dato: 25.10.2017 Vår ref.: 2017/10137 Arkivnr.: 461.5 Kvitsøy kommune Kommunehusveien 6 4180 Kvitsøy Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Risavika i Sola kommune -

Tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Risavika i Sola kommune - Deres ref.: Vår dato: 12.07.2018 Vår ref.: 2017/12386 Arkivnr.: 461.5 Norsea Ekofiskvegen AS Postboks 5023 4084 STAVANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Inga og Tor Østebø - Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø på eiendommene 43/1, 58, Talgje kai, Finnøy kommune

Inga og Tor Østebø - Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø på eiendommene 43/1, 58, Talgje kai, Finnøy kommune Deres ref.: Vår dato: 05.07.2017 Vår ref.: 2016/14040 Arkivnr.: 461.5 Inga og Terje Østebø Talgjevegen 59 4163 TALGJE Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Tillatelse til mudring og dumping ved Veidnes, Lebesby kommune

Tillatelse til mudring og dumping ved Veidnes, Lebesby kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Lebesby kommune Strandv. 152/154 9790 Kjøllefjord Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2014/4115 28.11.2014 Ark

Detaljer

Salhusveien 218 AS - Tillatelse til utfylling på gnr. 36, bnr. 662, Salhusveien 218, Haugesund kommune

Salhusveien 218 AS - Tillatelse til utfylling på gnr. 36, bnr. 662, Salhusveien 218, Haugesund kommune Deres ref.: Vår dato: 05.07.2012 Vår ref.: 2012/2868 Arkivnr.: 461.5 Kruse Smith Entreprenør AS Longhammarvegen 36 5536 HAUGESUND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Tillatelse til mudring og disponering av masser - Ankenes båthavn - Ankenes båtforening - Narvik

Tillatelse til mudring og disponering av masser - Ankenes båthavn - Ankenes båtforening - Narvik ANKENES BÅTFORENING Støa 24 8520 ANKENES Saksb.: Trine Moland e-post: fmnotrm@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 50 Vår ref: 2018/4713 Deres ref: Vår dato: 11.01.02019 Deres dato: 11.07.2018 Arkivkode: 461.5

Detaljer

Statens vegvesen - Endring av tillatelse for RV 13 Ryfast, utvidet utfylling Buøy 51/1, 1022 Stavanger

Statens vegvesen - Endring av tillatelse for RV 13 Ryfast, utvidet utfylling Buøy 51/1, 1022 Stavanger Deres ref.: Vår dato: 13.11.2018 Vår ref.: 2017/6710 Arkivnr.: 461.5 Statens vegvesen, Region Vest Askedalen 4 6863 Leikanger Att. Mette Alsvik Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø ved eiendom 7/5, Fiskå i Strand kommune Fiskå Mølle AS.

Tillatelse til utfylling i sjø ved eiendom 7/5, Fiskå i Strand kommune Fiskå Mølle AS. Deres ref.: Vår dato: 04.04.2018 Vår ref.: 2018/1494 Arkivnr.: 461.5 FISKÅ MØLLE AS Fiskåvegen 1010 4120 Tau Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T:

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Frieleneskai. Bergen og Omland havnevesen

Tillatelse til mudring ved Frieleneskai. Bergen og Omland havnevesen Tillatelse til mudring ved Frieleneskai for Bergen og Omland havnevesen Fylkesmannen gir Bergen og Omland havnevesen tillatelse med hjemmel i forurensningsforskriften 22-6. Tillatelsen er gitt på grunnlag

Detaljer

Statens vegvesen Region vest Tillatelse til mudring i sjø i Vinterhavn, Kvitsøy kommune

Statens vegvesen Region vest Tillatelse til mudring i sjø i Vinterhavn, Kvitsøy kommune Deres ref.: Merete Landsgård Vår dato: 03.10.2018 Vår ref.: 2017/10448 Arkivnr.: 461.5 Statens vegvesen, Region Vest Askedalen 4 6863 Leikanger Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Bertelsen & Garpestad AS - Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved gnr. 47, bnr. 26, 315, 816, Langholmen, Eigersund kommune

Bertelsen & Garpestad AS - Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved gnr. 47, bnr. 26, 315, 816, Langholmen, Eigersund kommune Deres ref.: Øyvind Langemyr Vår dato: 01.06.2016 Vår ref.: 2016/1190 Arkivnr.: 461.5 Bertelsen & Garpestad AS Hovlandsveien 70 4374 EGERSUND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Tillatelse etter forurensningsloven til Oslo kommune til å mudre i Groruddammen og anlegge midlertidig behandlingsanlegg for forurensede masser, Oslo kommune Tillatelsen er gitt i medhold

Detaljer

Sandnes Indre Havn Infrastruktur AS - Tillatelse til arbeider i sjø på gnr. 111, bnr. 253, ved Sandnes gjestehavn, Sandnes kommune

Sandnes Indre Havn Infrastruktur AS - Tillatelse til arbeider i sjø på gnr. 111, bnr. 253, ved Sandnes gjestehavn, Sandnes kommune Deres ref.: Vår dato: 12.05.2015 Vår ref.: 2015/1986 Arkivnr.: 461.5 Sandnes Indre Havn Infrastruktur AS Havnegata 15 4306 SANDNES Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til mudring og peling i sjø ved eiendommene 51/52, 88, Mekjarvik, i Randaberg kommune - Stavangerregionen Havn IKS

Tillatelse etter forurensningsloven til mudring og peling i sjø ved eiendommene 51/52, 88, Mekjarvik, i Randaberg kommune - Stavangerregionen Havn IKS Deres ref.: Vår dato: 08.03.2018 Vår ref.: 2017/13376 Arkivnr.: 461.5 STAVANGERREGIONEN HAVN IKS Strandkaien 46 4005 STAVANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø over forurensede sedimenter ved Skattøravegen 23, Tromsø kommune

Tillatelse til utfylling i sjø over forurensede sedimenter ved Skattøravegen 23, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 19.5.2016 2016/1277-9 461.5 Deres dato Deres ref. Transportsentralen Tromsø Eiendom AS Stakkevollveien 21 9010 TROMSØ Tillatelse

Detaljer

Tillatelse til utfylling ved Skværvika, Haakonsvern orlogsstasjon. Forsvarsbygg

Tillatelse til utfylling ved Skværvika, Haakonsvern orlogsstasjon. Forsvarsbygg Tillatelse til utfylling ved Skværvika, Haakonsvern orlogsstasjon for Forsvarsbygg Fylkesmannen gir Forsvarsbygg tillatelse med hjemmel i forurensningsloven 11, jfr. 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag

Detaljer

Marine Aluminium Industrier AS Tillatelse etter forurensningsloven til peling i sjø ved 143/17, Gunnarshaug, Karmøy kommune

Marine Aluminium Industrier AS Tillatelse etter forurensningsloven til peling i sjø ved 143/17, Gunnarshaug, Karmøy kommune Deres ref.: Vår dato: 05.01.2018 Vår ref.: 2017/4131 Arkivnr.: 461.5 Marine Aluminium Industrier AS Postboks 79 5501 HAUGESUND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Tillatelse til Kystverket; mudring og dumping, Bodø havn og Nyholmsundet, Bodø kommune

Tillatelse til Kystverket; mudring og dumping, Bodø havn og Nyholmsundet, Bodø kommune Tillatelse til Kystverket; mudring og dumping, Bodø havn og Nyholmsundet, Bodø kommune Tillatelsen er gitt i medhold av lov av 13.3.1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven). Tillatelsen

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø. for. Horten Industripark AS

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø. for. Horten Industripark AS Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø for Horten Industripark AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 11 jfr. 16. Tillatelsen

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment Breivika Havn ved kai 25 - Tromsø kommune

Tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment Breivika Havn ved kai 25 - Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 16.10.2015 2010/6988-20 461.5 Deres dato Deres ref. Tromsø Havn KF PB 392 9254 TROMSØ Tillatelse til utfylling i sjø over

Detaljer

Tillatelse til utslipp av lensevann til Spilderhaugsvigå, Stavanger kommune

Tillatelse til utslipp av lensevann til Spilderhaugsvigå, Stavanger kommune Deres ref.: Vår dato: 18.07.2017 Vår ref.: 2017/7734 Arkivnr.: 472 Norsk Saneringsservice AS Østensjøveien 15 D 0661 OSLO Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Egersund Seilforening - Tillatelse til utfylling på gnr. 47, bnr. 63, Nysundhalsen,

Egersund Seilforening - Tillatelse til utfylling på gnr. 47, bnr. 63, Nysundhalsen, Deres ref.: Vår dato: 10.07.2012 Vår ref.: 2012/2233 Arkivnr.: Egersund Seilforening Postboks 287 4379 EGERSUND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer