Fredrik Bergdølmo Sendt: 29. september :27

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fredrik Bergdølmo Sendt: 29. september :27"

Transkript

1 Fra: Fredrik Bergdølmo Sendt: 29. september :27 Til: Postmottak Kopi: Frank Johansen Emne: Arealinnspill til kommuneplan sak. 16/05874 Vedlegg: kommune.johans.png; nib.johans.pdf; arealinnspill.kommuneplan.johansen.docx Hei, Til faggruppen plan og regulering, Vedlagt ligger utfylt «Skjema for arealinnspill til kommuneplanens arealdel» samt kartutsnitt over det aktuelle området. Jeg kommer med innspill på vegne av min far, Frank Johansen, hvis kontaktinformasjon finnes i vedlagt skjema. Ha fortsatt en god dag og god helg! Mvh Fredrik Bergdølmo tlf

2 . 5mm v \ 7, 1 / / 6 A v l \ + / NORKART "F \\\! xx. a enn Nmkan AS/Geoveksl ua kmmunenymsa. oodeuäueelmad wmpwve W5 man

3 Markslag (AR5) 13 klasser TEGNFORKLARING Målestokk 1 : 500 ved A4 utskrift Utskriftsdato: GÅRDSKART /12 Tilknyttede grunneiendommer: 32/22 32/47 52/12 53/6 = 5 6 S H M L i 1 Fulldyrka jord Overflatedyrka jord Innmarksbeite Skog av særs høg bonitet Skog av høg bonitet Skog av middels bonitet Skog av lav bonitet Uproduktiv skog Myr Åpen jorddekt fastmark Åpen grunnlendt fastmark Bebygd, samf, vann, bre Ikke klassifisert Sum: Kartet viser en presentasjon av valgt type gårdskart for valgt eiendom. I tillegg vises AREALTALL (DEKAR) bakgrunnskart for gjenkjennelse. Areal165.3 statistikken viser arealer i dekar for alle teiger på eiendommen. Det kan forekomme avrundingsforskjeller i arealtallene. Ajourføringsbehov meldes til kommunen Arealressursgrenser Eiendomsgrenser

4 Skjema for arealinnspill til kommuneplanens arealdel Dette skjemaet skal benyttes ved innsendelse av forslag om endret arealbruk eller innspill til nye utbyggingsområder i forbindelse med rulleringen av kommuneplanens arealdel. Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus ble vedtatt i desember 2015, og legger føringer for areal og transportplanleggingen i regionen. Planen legger opp til et mer konsentrert utbyggingsmønster, og en større satsing på kollektivtransport, sykkel og gange. For Sørum betyr dette at 80 % av veksten skal komme i sentrale deler av Sørumsand og Frogner. Sørum kommune har store arealreserver til boligbygging. Nye arealinnspill må vurderes opp mot føringer gitt i den regionale planen og forslag til planprogram som Sørum kommunestyre la på høring I tillegg til dette skjemaet skal følgende leveres inn: Kart over området i målestokk 1:1000 eller 1:5000. Kartet skal vise eiendomsgrenser, stedsnavn, planområde og planlagt hovedadkomst. Kartgrunnlag, gjeldende kommuneplan og flyfoto er tilgjengelig på En beskrivelse av arealinnspillet. Navn på eiendommen eller arealinnspillet Stedsnavn/adresse Vestheim / Nordvollvegen, 1923 Sørum Alle gårdsnummer/bruksnummer Gnr. 53, Bnr. 6 Fredrik Johansen Bergdølmo på vegne av Forslagstillers kontaktinformasjon (navn, Frank Johansen, Sørvaldvegen 10, 1923 adresse, epost, telefon) Sørum, Arealets størrelse (daa/m2) 1000m2 Hvilket arealformål har arealet i gjeldende kommuneplan? LNF (Landbruk, Natur og Friluftsliv)(5100) Hvilket arealformål foreslås? Fremtidig boligbebyggelse (1110) Hva brukes arealet til i dag? Forslag til adkomst Anslag over antall boligenheter/arbeidsplasser/størrelse næring. Forslag til utnyttingsgrad/områdeutnyttelse Antatt tidsperspektiv for utbygging Begrunnelse for innspillet Ifølge Norsk Institutt for Bioøkonomi (nibio.no) er arealets markslag definert som «bebygd». Tidligere stod det en låve på arealet, rester av denne låven står fortsatt på arealet. I dag er arealet ellers gjengrodd. Det har aldri blitt dyrket på arealet, det er heller ikke egnet for dette. Arealet ligger tilknyttet felles kommunal adkomstvei. Nylig opprettet ny, mer oversiktlig, utkjørsel til fylkesvei 171, Haldenveien. Én (1) boenhet. En enebolig med garasje. Med 2530% utnyttelsesgrad. Fortløpende. Eiendommen er tilknyttet et allerede utarbeidet boligfelt med ni boliger. En av boligene ble oppført i I tillegg er en

5 bolig under oppføring pr. September Arealet er tilknyttet kommunal vei og kommunalt VAanlegg. Nylig ble det oppført en ny og mer oversiktlig inn/ utkjørsel fra boligfeltet og til riksvei 171, Haldenveien. Den aktuelle delen av eiendommen er flat og trenger ingen vesentlig opparbeidelse. Arealet har tidligere hatt bygningsmasse. Fremdeles står deler av en låvebru på arealet. Konsekvensvurdering: Her skal du skrive om det er forhold på stedet som er viktig å ta hensyn til, om det er forhold ved forslag til ny arealbruk som er fordelaktig, eller forhold som kan skape konflikter innenfor de angitte temaene. En oversikt over de mest aktuelle kildene til informasjon om miljø og naturressurser og samfunnsforhold og begreper framgår av gjeldende kommuneplan. Se dokument 2.4 Risiko og sårbarhet (ROS) Egnethet og konsekvenser for alle byggeområder s Dokumentet finner du på Sørum kommunes nettside med forkortelsen 2.4 ROS og KU under Innbygger Bolig og eiendom Plan og regulering Kommuneplanen Kommuneplan Miljø og naturressurser Forurensning (klimagass og annet utslipp til luft, jord og vann) Støy Grunnforhold, flomfare Utenfor hensynsone for kvikkleire. Berører planforslaget dyrka eller dyrkbar mark eller skog direkte eller indirekte? Hvor mange daa.? Naturmiljø (naturmangfold, raviner, sårbare arter) Vannmiljø. Avstand til bekk/vassdrag Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv. Turstier og turområder. Evt. avstand og/eller Nei daa. som blir berørt. Kulturminner, kulturmiljø og landskap Nei Arealet ligger inntil dyrkbar jord som eies av forslagsstiller. Eventuell bygging på arealet vil ikke påvirke denne jorda. Jordet har egen innkjørsel. Arealet ligger høyere i terrenget enn jordet der arealgrensene møtes. Arealet er ikke definert som dyrkbar jord ifølge NIBIO. 1. Samfunnsforhold Er innspillet i tråd med regional plan for areal og transport? Transportbehov, kollektivdekning, avstand til Arealet ligger i område utenfor prioriterte vekstområder. Arealet ligger på allerede etablert

6 jernbanestasjon og bussholdeplass boligområde med tilknytning til fylkesvei 171, Haldenveien. Cirka 200 meter til nærmeste bussholdeplass Frydenlundstoppen. Langs Haldenveien går det gang og sykkelvei. Avstand til forretning, service, skole, Lørenfallet sentrum 1,5km. Sørumsand idrettsanlegg og daglige aktiviteter ellers sentrum 7,5km. Trafikksikkerhet og trafikkmengde, trafikale konsekvenser Sosiale møteplasser, lekeområder Teknisk infrastruktur (vann, avløp, overvann, Offentlig vann og avløp ligger på elforsyning, høyspent) tomtegrensa. 1. Risiko og sårbarhet (ROS) i tillegg til de som er nevnt under pkt. 1 og 2 Brann Radon Eksplosjonsfare Evt. andre risikomomenter eller hensyn til sårbarhet

Offentlig høring - høringssvar

Offentlig høring - høringssvar Innsendt: 25.09.2018 20:51 Ref.nr: XDSSUN Sørum kommune Rådhuset Postboks 113 1921 Sørumsand Telefon: 63 86 90 00 E-post: postmottak@sorum.kommune.no Hjemmeside: http://www.sorum.kommune.no Offentlig høring

Detaljer

Kongsberg kommune. Fra: Grunneiere tilhørende Gnr Bnr. 1 Dato: Emne: Innspill til revidering av kommuneplanens arealdel, Gnr.

Kongsberg kommune. Fra: Grunneiere tilhørende Gnr Bnr. 1 Dato: Emne: Innspill til revidering av kommuneplanens arealdel, Gnr. Til: Kongsberg kommune Fra: Grunneiere tilhørende Gnr. 8315 Bnr. 1 Dato: 12.02.2019 Emne: Innspill til revidering av kommuneplanens arealdel, Gnr. 8315/1 Kort beskrivelse av tiltaket På vegne av grunneiere

Detaljer

E 32:4=;-. : "i?.'~i 1. Ansvarlig advokat: Steinar Fagerholt

E 32:4=;-. : i?.'~i 1. Ansvarlig advokat: Steinar Fagerholt i 3 E 32:4=;-. : "i?.'~i 1 «_ i ['2.: PP. Ziliä.. Eukojpgys Sør-Troms regionråd Harstad kommune Postmottak 9479 Harstad Vår ref.: Deres ref.: SF/2938 Ansvarlig advokat: Steinar Fagerholt Harstad: 29. april

Detaljer

1525 MOSS Søknad om omregulering av gnr. 90 bnr.53 i rullering av kommuneplan.

1525 MOSS Søknad om omregulering av gnr. 90 bnr.53 i rullering av kommuneplan. Knut-Erik Lolland Thømt Festeveien 15 1525 MOSS 07.05.2014 Rygge kommune Larkollveien 9 1570 DILLING ATT: Anne Grete Trevor Søknad om omregulering av gnr. 90 bnr.53 i rullering av kommuneplan. Bakgrunn

Detaljer

Fra: Terje Hermansen Sendt: :26:37 Til: Gjerdrum Postmottak Kopi: Morten Lorentzen

Fra: Terje Hermansen Sendt: :26:37 Til: Gjerdrum Postmottak Kopi: Morten Lorentzen Fra: Terje Hermansen (terje@orp.no) Sendt: 26.11.2018 09:26:37 Til: Gjerdrum Postmottak Kopi: Morten Lorentzen Emne: Innspill ved rullering av arealdelen av kommuneplanen med kartvedlegg Vedlegg: kart

Detaljer

Fra: Nils Svensøy Sendt: :01:03 Til: Gjerdrum Postmottak Kopi: Berit Adriansen; Terje Brodal

Fra: Nils Svensøy Sendt: :01:03 Til: Gjerdrum Postmottak Kopi: Berit Adriansen; Terje Brodal Fra: Nils Svensøy (Nils@dineokonomer.no) Sendt: 26.09.2018 22:01:03 Til: Gjerdrum Postmottak Kopi: Berit Adriansen; Terje Brodal Emne: innspill i forbindelse med rullering av kommuneplanen Vedlegg: brev

Detaljer

Rullering av kommuneplan for Gjerdrum Skjema for innspill til arealdelen

Rullering av kommuneplan for Gjerdrum Skjema for innspill til arealdelen Beskrivelse av forslaget: Forslagsstiller: Eivind Huser Navn område: Rudsbakka 21 Gnr / Bnr: 49/8 Areal: 40907m2 Dagens arealbruk:8,5 daa dyrket, 27,5 mål skog og 4 mål småbruk Formål med forslaget: Omregulere

Detaljer

Fra: Nils Svensøy Sendt: :02:54 Til: Gjerdrum Postmottak Kopi: Berit Adriansen; Terje Brodal

Fra: Nils Svensøy Sendt: :02:54 Til: Gjerdrum Postmottak Kopi: Berit Adriansen; Terje Brodal Fra: Nils Svensøy (Nils@dineokonomer.no) Sendt: 26.09.2018 22:02:54 Til: Gjerdrum Postmottak Kopi: Berit Adriansen; Terje Brodal Emne: Innspill til kommuneplan Vedlegg: brev Gjerdrum kommune vedr. uvidelse

Detaljer

Nabovarsel for tiltak etter plan- og bygningsloven (pb1)

Nabovarsel for tiltak etter plan- og bygningsloven (pb1) Kommunens saksnr Nabovarsel for tiltak etter plan- og bygningsloven (pb1) Tfi Anna Katrine Antonsen Nordre langgate 1. A 9950 Vardø som eler/fester av: Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr 30 61 Eiendommens adresse

Detaljer

Forelegging av planer om tiltak innen områdekonsesjo

Forelegging av planer om tiltak innen områdekonsesjo TrønderEnergi f V Forelegging av planer om tiltak innen områdekonsesjo AFJUHLJ nun: TE sin saksbehandler for dette tiltaket: Roger Lillevik Tlf.: 976 25 039 Tiltaket er varslet av Katrine Betten Ørjasæter

Detaljer

--1(f. Sigve Svenkerud. Rudvegen 173, her Nes kommune. Teknisk etat Nesbyen SØKNAD

--1(f. Sigve Svenkerud. Rudvegen 173, her Nes kommune. Teknisk etat Nesbyen SØKNAD Sigve Svenkerud Rudvegen 173, her 20.03.2014 Nes kommune --1(f Teknisk etat 3540 Nesbyen SØKNAD Jeg søker med dette om å få disponere følgende områder til fritidsbebyggelse og at disse blir tatt med i

Detaljer

Rullering av kommuneplan for Gjerdrum Skjema for innspill til arealdelen

Rullering av kommuneplan for Gjerdrum Skjema for innspill til arealdelen Beskrivelse av forslaget: Forslagsstiller: Ullensaker eiendomsutvikling AS Navn område: Bekkeberget Gnr / Bnr: 54/12 Areal: 70 daa Dagens arealbruk: Skog Formål med forslaget: Boliger Antall boenheter

Detaljer

Info ark angående leie av hytte, Åse- Vøllestad skogen as, Jysereid. Bjørkbu.

Info ark angående leie av hytte, Åse- Vøllestad skogen as, Jysereid. Bjørkbu. Info ark angående leie av hytte, Åse- Vøllestad skogen as, Jysereid. Bjørkbu. Hei, Det nærmer seg snart at dere skal komme på besøk til Åse- Vøllestad skogen og sender derfor litt nyttig info. Veibeskrivelse:

Detaljer

Rullering av kommuneplan for Gjerdrum Skjema for innspill til arealdelen

Rullering av kommuneplan for Gjerdrum Skjema for innspill til arealdelen Beskrivelse av forslaget: Forslagsstiller: Leif-Martin Brodahl Navn område: Brådalsveien 8 Gnr / Bnr: 37/10 Areal: ca 10.000 m2 Dagens arealbruk: ligger i brekk Formål med forslaget: sentrumsnær konsentrert

Detaljer

Info ark angående leie av hytte, Åse- Vøllestad skogen as, Jysereid. Sandvann.

Info ark angående leie av hytte, Åse- Vøllestad skogen as, Jysereid. Sandvann. Info ark angående leie av hytte, Åse- Vøllestad skogen as, Jysereid. Sandvann. Hei, Det nærmer seg snart at dere skal komme på besøk til Åse- Vøllestad skogen og sender derfor litt nyttig info. Veibeskrivelse:

Detaljer

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

... icjsftssiíiiief--.

... icjsftssiíiiief--. Kvinnherad kommune-oppmålingskontoret ñ.s.-. f-~-~-«_ aij ` '.>

Detaljer

Rullering av kommuneplan for Gjerdrum Skjema for innspill til arealdelen

Rullering av kommuneplan for Gjerdrum Skjema for innspill til arealdelen Beskrivelse av forslaget: Forslagsstiller: Anleggsutstyr Øst AS Navn område: Smedkroken Gnr / Bnr: 28/10 Areal: ca. 6,4 dekar inkl. eksisterende atkomstveg Dagens arealbruk: LNF-område med spredt boligbebyggelse

Detaljer

Søknad om deling av eiendom. Dispensasjonssak.

Søknad om deling av eiendom. Dispensasjonssak. Indre Fosen Utvikling KF Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Defesfef=».. Postboks 4710 Sluppen Vår ref? 6263/2017 Side l 1 7463 TRONDHEM Saksnr: 2017/1343 Dato: 24.05.2017 1624- gbnr. 41/1. Ola Børsting. Søknad

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Vedr. Carlbergveien 13 - Innspill kommuneplan. Forsendelsen består av:

Vedr. Carlbergveien 13 - Innspill kommuneplan. Forsendelsen består av: Fra: Evan Alexander Adamic Sendt: 27. desember 2017 14:54 Til: Rygge kommune; Mottak Post Kopi: Jan-Fredrik Johansen; Per Halvard Riseng Emne: Carlbergveien 13 - Innspill kommuneplan

Detaljer

Vedlagt er skjema for innspill til arealdelen der de stedlige forhold for vår eiendom beskrives.

Vedlagt er skjema for innspill til arealdelen der de stedlige forhold for vår eiendom beskrives. Fra: je@olstad.no Sendt: 31.08.2018 20:32:59 Til: Gjerdrum Postmottak Kopi: kai.jensen@olstad.no Emne: Innspill til «Forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel» Vedlegg: skjema-for-innspill-til-arealdelen.pdf

Detaljer

Info ark angående leie av hytte, Åse- Vøllestad skogen as. Søvass stua

Info ark angående leie av hytte, Åse- Vøllestad skogen as. Søvass stua Info ark angående leie av hytte, Åse- Vøllestad skogen as. Søvass stua Hei, Det nærmer seg snart at dere skal komme på besøk til Åse- Vøllestad skogen og sender derfor litt nyttig info. Veibeskrivelse:

Detaljer

Innspill til rullering av kommuneplanens arealdel for Bergen kommune i 2017

Innspill til rullering av kommuneplanens arealdel for Bergen kommune i 2017 Innspill til rullering av kommuneplanens arealdel for Bergen kommune i 2017 Bergen: 27.12.17 Det vises til kunngjøring for planoppstart av rullering av kommuneplanens arealdel for Bergen kommune (planen

Detaljer

Info ark angående leie av hytte, Åse- Vøllestad skogen as, Jysereid. Buvass hytta.

Info ark angående leie av hytte, Åse- Vøllestad skogen as, Jysereid. Buvass hytta. Info ark angående leie av hytte, Åse- Vøllestad skogen as, Jysereid. Buvass hytta. Hei, Det nærmer seg snart at dere skal komme på besøk til Åse- Vøllestad skogen og sender derfor litt nyttig info. Veibeskrivelse:

Detaljer

Klage på vedtaket i Utval for natur og næring i Gol kommune 22.10.2013. Sak 62/13

Klage på vedtaket i Utval for natur og næring i Gol kommune 22.10.2013. Sak 62/13 Mona og Oddvar Henninge Skaraåsvegen 900 3550 Gol 11.11.2013 Utval for natur og næring 3550 Gol Klage på vedtaket i Utval for natur og næring i Gol kommune 22.10.2013. Sak 62/13 Søknaden gjelder fradeling

Detaljer

Landbrukseiendom /1

Landbrukseiendom /1 Landbrukseiendom 1032-79/1 0 100 200 300m Markslag (AR5) 13 klasser Målestokk 1:10000 ved A4 stående utskrift Gårds- og bruksnummer Dato: 2016-02-02 08:43:40 - Side 1 av 6 Tegnforklaring arealstatistikk

Detaljer

Idrettsanlegg anlegg for motorsport

Idrettsanlegg anlegg for motorsport Kommuneplanens arealdel 2016 2020, begrenset rullering Utredning av forslag om ny arealbruk Idrettsanlegg anlegg for motorsport Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning

Detaljer

Info ark angående leie av hytte, Åse- Vøllestad skogen as. Lauhom.

Info ark angående leie av hytte, Åse- Vøllestad skogen as. Lauhom. Info ark angående leie av hytte, Åse- Vøllestad skogen as. Lauhom. Hei, Det nærmer seg snart at dere skal komme på besøk til Åse- Vøllestad skogen og sender derfor litt nyttig info. Veibeskrivelse: Avkjørsel

Detaljer

Landbrukseiendom /2

Landbrukseiendom /2 Landbrukseiendom 0105-2031/2 Markslag (AR5) 7 klasser 0 200 400 600m Målestokk 1:20000 ved A4 stående utskrift Dato: 2018-05-15 14:56:33 - Side 1 av 5 Tegnforklaring arealstatistikk Eiendomsgrenser Erosjonsrisiko

Detaljer

Fra: Andreas Kaarbø Sendt: :28:21 Til: Gjerdrum Postmottak Kopi: Joakim Lundby; Terje Hermansen

Fra: Andreas Kaarbø Sendt: :28:21 Til: Gjerdrum Postmottak Kopi: Joakim Lundby; Terje Hermansen Fra: Andreas Kaarbø (ak@orp.no) Sendt: 28.09.2018 11:28:21 Til: Gjerdrum Postmottak Kopi: Joakim Lundby; Terje Hermansen Emne: Innspill til revisjon av kommuneplanens arealdel gnr 38 bnr 1 Vedlegg: 28

Detaljer

Side 2 av 16 TILLEGGS-SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 039/13 13/259 Konsesjon GBNR 41/3 og 9 - landbrukseig

Side 2 av 16 TILLEGGS-SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 039/13 13/259 Konsesjon GBNR 41/3 og 9 - landbrukseig SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 16 MØTEINNKALLING Utval: Naturutvalet Møtedato: 28.05.2013 Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

PLANPROGRAM DJUPMYRA 3

PLANPROGRAM DJUPMYRA 3 12.06.2018 FORSLAG PLANPROGRAM DJUPMYRA 3 Frøy Eiendom AS Innhold Beliggenhet... 2 Bakgrunnen for planarbeidet... 2 Planområdet... 2 Hensikten... 3 Overordnede strategier... 3 Parter i planarbeidet...

Detaljer

Rullering av kommuneplan for Gjerdrum Skjema for innspill til arealdelen. ' =. ' 'fififlh ifii g ir; låt wai ' orslagsstille

Rullering av kommuneplan for Gjerdrum Skjema for innspill til arealdelen. ' =. ' 'fififlh ifii g ir; låt wai ' orslagsstille i k/(åå :1 =. fififlh ifii g ir; låt wai orslagsstille Beskrivelse av forslaget:. Forslagsstiller: Tove Olstad GJERDRUM KO [Vir mj ;; 0 Navn område: Hoel Mottatt,... Gnr / Bnr:. 13/9 _, _ dato; 9 5 DH;

Detaljer

Grenland Landbrukskontor Skien Porsgrunn Siljan

Grenland Landbrukskontor Skien Porsgrunn Siljan Grenland Landbrukskontor Skien Porsgrunn Siljan Porsgrunn kommune Postboks 128 3901 PORSGRUNN Deres ref. Vår ref. Dato 17/21137-2 01.09.17 Kommunens arbeid med avklaring av etterbruk av Vestfoldbanen -

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana

HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad

HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

Info ark angående leie av hytte, Åse- Vøllestad skogen as. Elgjegerhytta.

Info ark angående leie av hytte, Åse- Vøllestad skogen as. Elgjegerhytta. Info ark angående leie av hytte, Åse- Vøllestad skogen as. Elgjegerhytta. Nøkkelboks kode: 3105 Hei, Det nærmer seg snart at dere skal komme på besøk til Åse- Vøllestad skogen og sender derfor litt nyttig

Detaljer

KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann

KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning

Detaljer

Kommuneplan Hurdal kommune. Hurdal kommune

Kommuneplan Hurdal kommune. Hurdal kommune 2018-2040 Kommuneplan Hurdal kommune Hurdal kommune 2018-2040 Kommuneplan Hurdal kommune 1 Under følger en kort oppsummering av politisk styringsgruppes vurdering av nye arealinnspill til kommuneplanen.

Detaljer

Info ark angående leie av hytte, Åse- Vøllestad skogen as. Tollhom.

Info ark angående leie av hytte, Åse- Vøllestad skogen as. Tollhom. Info ark angående leie av hytte, Åse- Vøllestad skogen as. Tollhom. Nøkkelboks kode: Hei, Det nærmer seg snart at dere skal komme på besøk til Åse- Vøllestad skogen og sender derfor litt nyttig info. Veibeskrivelse:

Detaljer

Info ark angående leie av hytte, Åse- Vøllestad skogen as. Lauhom.

Info ark angående leie av hytte, Åse- Vøllestad skogen as. Lauhom. Info ark angående leie av hytte, Åse- Vøllestad skogen as. Lauhom. Nøkkelboks kode: xxxx Hei, Det nærmer seg snart at dere skal komme på besøk til Åse- Vøllestad skogen og sender derfor litt nyttig info.

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPE T TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPE T TILLEGGSSAKLISTE TOLGA KOMMUNE Møtested: Storstua, kommunehuset Møtedato: 09.04.2015 Tid: kl. 09.30 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPE T TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. 23/15 Tittel SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM EGGEN/NYTRØ

Detaljer

NOTAT. 2. Informasjon 1. Navn på tiltakshaver og forslagsstiller. Tlf. nr, e-postadresser og adresse. Kort presentasjon av prosjektet

NOTAT. 2. Informasjon 1. Navn på tiltakshaver og forslagsstiller. Tlf. nr, e-postadresser og adresse. Kort presentasjon av prosjektet Deponi Askjem Side 1 NOTAT Til: Fra: Sandefjord kommune Ingeniørservice AS v/jonas Grytnes Dato 16.07.2019 Formål: Tema: Informasjon til oppstartsmøte med kommunen Detaljregulering for massedeponi Askjem

Detaljer

Planbeskrivelse DETALJPLAN: RAMSTAD BOLIGFELT TJELDSUND KOMMUNE

Planbeskrivelse DETALJPLAN: RAMSTAD BOLIGFELT TJELDSUND KOMMUNE 2018 Planbeskrivelse DETALJPLAN: RAMSTAD BOLIGFELT PLAN ID: 2018 05 DATO: 0000 2018 TJELDSUND KOMMUNE INNHOLD PLANENS FORMÅL... 2 - REGULERER... 2 - VURDERING AV KONSEKVENSUTREDNING... 2 VARSEL OM OPPSTART...

Detaljer

Skjema for innspill til kommuneplanens arealdel

Skjema for innspill til kommuneplanens arealdel Skjema for innspill til kommuneplanens arealdel 2018-2030 Dette skjemaet skal benyttes ved innsending av forslag om endret arealbruk eller innspill til nye utbyggingsområder i forbindelse med rullering

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF 13: Boligutbygging Morskogen Innledning Forslagstillers logo Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Det vises til kunngjøring om oppstart av arbeid med kommuneplan for ny Moss kommune.

Det vises til kunngjøring om oppstart av arbeid med kommuneplan for ny Moss kommune. Fra: Per Atle Tangen Sendt: onsdag 31. januar 2018 10:00 Til: Mottak Post Kopi: 'alfjo47@online.no' Emne: Jaktåsen - innspill til kommuneplan for ny Moss kommune Vedlegg: kommunplaninnspill

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

INNSPILL TIL KOMMUNEPLANEN , AREALDELEN

INNSPILL TIL KOMMUNEPLANEN , AREALDELEN INNSPILL TIL KOMMUNEPLANEN 2014-2026, AREALDELEN Innspillene sendes epost@sondre-land.kommune.no Merk emnefeltet med «Kommuneplaninnspill». Alternativt sendes innspillet pr post til; Søndre Land kommune

Detaljer

I forhold til samferdsel fungerer bussen utmerket, enten man skal på jobb eller annet i Oslo, Lillestrøm

I forhold til samferdsel fungerer bussen utmerket, enten man skal på jobb eller annet i Oslo, Lillestrøm '; 3 it'gf f' "fil./filnhi'xlg 30.09.2018 :Vévfwtiz- si?,5.- ler/&"?q Kathrine Rønning Dokken Bekkebergvegen 48 2022 Gjerdrum Gjerdrum Kommune Innspill til kommuneplanens arealdel Vi ønsker herved å komme

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

SS4 Storsand, byggeområde v/svartvann

SS4 Storsand, byggeområde v/svartvann Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS4 Storsand, byggeområde v/svartvann Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

KOMMUNEPLANENS AREALDEL FORSLAG TIL PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019 2030 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.1 Formål... 2 2. Føringer... 3 2.2 Nasjonale føringer... 3 2.2 Regionale føringer... 3 3. Visjon... 3 4.

Detaljer

Ved kommunestyrets behandling av reguleringsplanen vedtok kommunestyret følgende rekkefølgekrav:

Ved kommunestyrets behandling av reguleringsplanen vedtok kommunestyret følgende rekkefølgekrav: Regionalt Planforum Ski, 15.03.2019 Notat: Rekkefølgebestemmelser Linås 1. Bakgrunn Ski kommunestyre vedtok 13.02.2019 detaljreguleringsplan for Linås, gnr. 121 bnr. 3 m/flere. Reguleringsplanen er utarbeidet

Detaljer

Arealet er avsatt til fremtidig boligformål i gjeldende kommuneplans areadel ( ) og i høringsutkast til ny kommuneplans arealdel ( ).

Arealet er avsatt til fremtidig boligformål i gjeldende kommuneplans areadel ( ) og i høringsutkast til ny kommuneplans arealdel ( ). PLANINITIATIV LOESHAGEN BOLIGOMRÅDE - Gnr/bnr 132/2 Redegjørelse for planinitiativet: a. Formålet med planen Formålet med planen er å legge til rette for et nytt boligområde med frittliggende, og eller

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn- detaljregulering for Tårnvik vest, Kjerringøy

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn- detaljregulering for Tårnvik vest, Kjerringøy Byplan Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.09.2019 72280/2019 2017/17795 L13 Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn- detaljregulering for Tårnvik vest, Kjerringøy Byplansjefen

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Viltutvalget Møtested: Møterom, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 16:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Viltutvalget Møtested: Møterom, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 16:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Viltutvalget Møtested: Møterom, Kommunehuset Dato: 15.07.2019 Tidspunkt: 16:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Innspill til kommuneplan. Hordvik II Åsane bydel. Gårds- og bruksnummer: Gnr. 173, bnr. 5

Innspill til kommuneplan. Hordvik II Åsane bydel. Gårds- og bruksnummer: Gnr. 173, bnr. 5 Innspill til kommuneplan Hordvik II Åsane bydel Gårds- og bruksnummer: Gnr. 173, bnr. 5 Saksnr. 201401944, Innspill til kommuneplanens arealdel Bergen: 14.07.2015 Innspill til rullering av kommuneplanens

Detaljer

Byggeområde anlegg for akvakultur på land

Byggeområde anlegg for akvakultur på land Kommuneplanens arealdel 2016 2020, begrenset rullering Utredning av forslag om ny arealbruk Byggeområde anlegg for akvakultur på land Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Forslag til planprogram Øvre Grande hyttefelt 2 Planområdets beliggenhet vises med oransje markering. Ortofoto: Norge i bilder. 1 Bakgrunn og hensikt med planen 1.1 Bakgrunn og hensikt med planarbeidet

Detaljer

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området INNSPILL Nr: Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området BOLIG 3B Kittilplassen i Jondalen G/Bnr: 144/6, 4, 2 Baklia Elisabeth og Jan Arne Baklia Grunneiere Elisabeth og Jan Arne Baklia ønsker å tilrettelegge

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SKILJÅSAUNET BOLIGFELT. i Overhalla kommune PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR SKILJÅSAUNET BOLIGFELT. i Overhalla kommune PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR SKILJÅSAUNET BOLIGFELT i Overhalla kommune PLANPROGRAM Overhalla den 30.04.18 For. Jan Lian 2 Oppdragsgiver: Oppdragsnavn: Plan ID: Utarbeidet av : Ingunn og Kjetil Øvereng Reguleringsplan

Detaljer

Bnr.: Barmen. Beskrivelse av ønsket tiltak: (Beskrivelsen bør være enkel og saklig.)

Bnr.: Barmen. Beskrivelse av ønsket tiltak: (Beskrivelsen bør være enkel og saklig.) Innspill til kommuneplanens arealdel Innspillene sendes postmottak@risor.kommune.no (merk med "Kommuneplaninnspill"), eventuelt Risør kommune v/samfunnsplanlegger Sigrid Hellerdal Garthe, P.b. 158, 4952

Detaljer

KV6 Hytter, eiendom 9/235 i Dramstad

KV6 Hytter, eiendom 9/235 i Dramstad Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV6 Hytter, eiendom 9/235 i Dramstad Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING FOR ULVANGSØYA HYTTEFELT LEIRFJORD KOMMUNE, PLANID: 201502 November 2015 Navn på plan/tiltak: Forslag til navn: Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt Kommune:

Detaljer

Avtalen er utarbeidet februar 2010 av Bondelagets Servicekontor AS.

Avtalen er utarbeidet februar 2010 av Bondelagets Servicekontor AS. Avtalen er utarbeidet februar 2010 av Bondelagets Servicekontor AS. JORDLEIEAVTALE (Denne avtalen er utarbeidet til bruk for ren jordleie. Forpaktningslovens ufravikelige regler gjelder i alminnelighet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Espen Skagen Arkiv: PLAN Arkivsaken.: 16/3096

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Espen Skagen Arkiv: PLAN Arkivsaken.: 16/3096 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Espen Skagen Arkiv: PLAN 1620201712 Arkivsaken.: 16/3096 Saken skal behandles i følgende utvalg: Kommunestyret Kommunestyret SLUTTBEHANDLING DETALJREGULERINGSPLANSPLAN- UTTIAN

Detaljer

På vegne av grunneier Lars Lind så oversendes innspill til kommuneplanens arealdel

På vegne av grunneier Lars Lind så oversendes innspill til kommuneplanens arealdel Fra: Aksel Askeland (aa@orp.no) Sendt: 07.09.2018 12:54:50 Til: Gjerdrum Postmottak Kopi: Lars Lind Emne: Innspill til kommuneplanens arealdel 2018-2030, Gjerdrum kommune Vedlegg: skjema_innspill_åmotskogen_050966.pdf;innspill_åmotskogen2_planskisse14.06.2018.pdf

Detaljer

Revisjon av kommuneplanens arealdel

Revisjon av kommuneplanens arealdel Velkommen til folkemøte 9. mai 2017 Lindesnes Revisjon av planens arealdel 2017-2030 http://www.lindesnes..no/plan Program Presentasjon av planarbeidet og planprosessen ordfører Janne Fardal Kristoffersen

Detaljer

dc+t L& 2O 5.4 øvre Uvdal ØVRE UVDAL, HAGENKRYSSET ivd\t i(4) Tema Beskrivelse Konsekvenser Miljø

dc+t L& 2O 5.4 øvre Uvdal ØVRE UVDAL, HAGENKRYSSET ivd\t i(4) Tema Beskrivelse Konsekvenser Miljø Konsekvensutredning og vurderinger av innspill til Kommunedeiplan for DagaIi1ell med Rødberg 65 ivd\t i(4) 5.4 øvre Uvdal cj dc+t L& 2O ØVRE UVDAL, HAGENKRYSSET i Miljø Tema Beskrivelse Konsekvenser Landskap

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF1: Utvidelse av Oredalen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens arealdel.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.04.2017 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 4.ETG. RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene.

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. 10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. Diverse Saksbehandler Møtedato Arbeidstittel Adresse/ stedsnavn Plan-ID Plantype Områderegulering

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Konsekvensutredning Ny høring 03.07.2015 KONSEKVENSUTREDNING - enkeltområder Hoppestad gbnr 12/5 Dagens formål: LNF (arealdel vedtatt 2007) Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for miljø, plan og ressurs

Møteinnkalling. Utvalg for miljø, plan og ressurs Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg for miljø, plan og ressurs Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Dato: FORMANNSKAP /13 Odd Jarle Husby, landbrukseiendommen gnr 17 bnr 32, i Leka, søknad om oppretting av festetomt

Dato: FORMANNSKAP /13 Odd Jarle Husby, landbrukseiendommen gnr 17 bnr 32, i Leka, søknad om oppretting av festetomt LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.11.2013 Vår saksbehandler Tove Rørmark Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 03.12.2013 Saknr. Tittel: 104/13 Odd Jarle Husby, landbrukseiendommen gnr 17 bnr

Detaljer

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN Tjørve, gnr.33 bnr.47 PlanID: Farsund kommune. Konsekvensutredning

DETALJREGULERINGSPLAN Tjørve, gnr.33 bnr.47 PlanID: Farsund kommune. Konsekvensutredning DETALJREGULERINGSPLAN Tjørve, gnr.33 bnr.47 PlanID: 201602 Farsund kommune Konsekvensutredning Dato: 15.4.2019 Konsekvensutredning Tjørve gnr 33, bnr 47 1 1 BAKGRUNN har utarbeidet forslag til Detaljreguleringsplan

Detaljer

Utvidet byggeområde ved Sætre barneskole - skoleareal og idrettsbane

Utvidet byggeområde ved Sætre barneskole - skoleareal og idrettsbane Kommuneplanens arealdel 2016 2020, begrenset rullering Utredning av forslag om ny arealbruk Utvidet byggeområde ved Sætre barneskole - skoleareal og idrettsbane Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg

Detaljer

Erfaring fra Workshop og bruk av GIS i Gjerdrum

Erfaring fra Workshop og bruk av GIS i Gjerdrum Erfaring fra Workshop og bruk av GIS i Gjerdrum Erfaring fra workshop Data fangst: Hva er aktuelt for en workshop samling? Quadri data: høyde, tekst, veg, AR5, bygg, dmk, eiendom, plan, ledningsnett(el,

Detaljer

Nannestad kommune innsigelse til detaljregulering B13 Holaker i Maura

Nannestad kommune innsigelse til detaljregulering B13 Holaker i Maura Statsråden Fylkesmannen i Oslo og Viken Postboks 325 1502 MOSS Deres ref Vår ref 18/3914-23 Dato 12.april 2019 Nannestad kommune innsigelse til detaljregulering B13 Holaker i Maura Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

SANDER TIL SALGS. Småbruk / landbrukseiendom / stor tomt. Indgjerdingen - av Børstad

SANDER TIL SALGS. Småbruk / landbrukseiendom / stor tomt. Indgjerdingen - av Børstad SANDER TIL SALGS Småbruk / landbrukseiendom / stor tomt Indgjerdingen - av Børstad Nøkkelinformasjon Prisant.: Totalt inkl. omkostninger: Verditakst Eier: Boligtype Eierform: Byggeår Bra Boareal Gnr./bnr.:

Detaljer

Kommuneplanen Møte med grunneiere Fyensand

Kommuneplanen Møte med grunneiere Fyensand Kommuneplanen 2019 2031 Møte med grunneiere Fyensand 20.03.2018 Kveldens program Bakgrunn for møtet Hva er grunnlaget når vi skal lage ny kommuneplan, hvilke hensyn skal vi ta? Hva er en kommuneplan og

Detaljer

Fra: Andreas Kaarbø Sendt: :18:05 Til: Gjerdrum Postmottak Kopi: Jens Bjelke-Holtermann; Terje Hermansen

Fra: Andreas Kaarbø Sendt: :18:05 Til: Gjerdrum Postmottak Kopi: Jens Bjelke-Holtermann; Terje Hermansen Fra: Andreas Kaarbø (ak@orp.no) Sendt: 28.09.2018 11:18:05 Til: Gjerdrum Postmottak Kopi: Jens Bjelke-Holtermann; Terje Hermansen Emne: Innspill til revisjon av kommuneplanens arealdel Vedlegg: 28 09 2018

Detaljer

FORESPØRSELSSAK REGULERINGSPLAN FOR SKOGSETH GNR. 55 BNR 6 RISSA KOMMUNE

FORESPØRSELSSAK REGULERINGSPLAN FOR SKOGSETH GNR. 55 BNR 6 RISSA KOMMUNE FORESPØRSELSSAK REGULERINGSPLAN FOR SKOGSETH GNR. 55 BNR 6 RISSA KOMMUNE Forespørselssaken er utarbeidet av Kystplan i samarbeid med grunneiere og oppdragsgivere Lillian Christina og Thomas Lund Innholdsfortegnelse

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Andersen & Solløs Eiendom AS FORENKLET PLANBESKRIVELSE til reguleringsplan for: BRØTTET «TIL OPPSTART OG VARSLING AV PLANARBEIDET» Utarbeidet av: Tiltakshaver: Andersen og Solløs Eiendom AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Dalvegen 1, Nærbø - Hå kommune

Forslag til detaljreguleringsplan for Dalvegen 1, Nærbø - Hå kommune PLANINITIATIV Forslag til detaljreguleringsplan for Dalvegen 1, Nærbø - Hå kommune Kunde: Dalvegen Eiendom AS Prosjekt: Dalvegen 1 Prosjektnummer: 10212971 Rev.: 1 20.06.2019 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

SKJEMA FOR AREALINNSPILL standardopplysninger

SKJEMA FOR AREALINNSPILL standardopplysninger KOMM1JNEPLAN 2OI4-2026 - INNSPILL TIL AREALDELEN SKJEMA FOR AREALINNSPILL standardopplysninger Som vedlegg tit skjemaet fïnnes Veileder for innsoill til kommunens arealdel. Tiltakshaver (navn, adresse):

Detaljer

Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014

Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014 Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014 Alta kommune, Avd. for Samfunnsutvikling Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1 Kommuneplanens Arealdel... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Formål...

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 45/ Reguleringsplan Kårvåg Vest ved Atlanterhavsvegen. Igangsetting av planprosess.

Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 45/ Reguleringsplan Kårvåg Vest ved Atlanterhavsvegen. Igangsetting av planprosess. Averøy kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2019/1349-1 Saksbehandler: Maxim Galashevskiy Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 45/2019 13.06.2019 Reguleringsplan Kårvåg Vest ved Atlanterhavsvegen.

Detaljer

Ny vurdering av innspill markert som «gule» ved rådmannens siling i 2014.

Ny vurdering av innspill markert som «gule» ved rådmannens siling i 2014. Ny vurdering av innspill markert som «gule» ved rådmannens siling i 2014. 1. Boligområde på Skytta 2. Rotneshagen utvidelse 3. Omdisponering friområde Holumskog til bolig, søndre del 4. Omdisponering friområde

Detaljer

AR 5 BROSJYRE 1/2011 (FORSIDEN) Arealressurskart

AR 5 BROSJYRE 1/2011 (FORSIDEN) Arealressurskart 1/2011 AR 5 BROSJYRE (FORSIDEN) Arealressurskart AR5, AR50, AR250, CLC Hva er et arealressurskart? Et arealressurskart viser arealressurser med forskjellige klasseinndelinger og ulik nøyaktighet avhengig

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer