Møteprotokoll for Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll for Kommunestyret"

Transkript

1 Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 21:10 Saksnr til og frå: 048/12-068/12 Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid. Medlemene blei innkalla i skriv datert , og møtet vart kunngjort på kommunen si heimeside og i Telen. Medlemmer (Før evt. opp kven som er borte) Samtlege medlemmer møtte Varamedlemmer Ingen Andre Rådmann Rune Engehult. Leiargruppa MOT-informatørane Bengt Halvard Odden og Gro Anita Bergestig Anna: Innkalling blei godkjent. Saksliste blei godkjent Underskrifter Vi stadfester at møteboka er i samsvar med det som blei vedteke på møtet. Bjørg Sletta Rue Olav Listul Sven Tore Løkslid

2 Saksliste: Sak nr. Saktittel 048/12 GODKJENNING AV MØTEBOK 049/12 DELEGASJONSSAK 050/12 REFERATSAKER 051/12 2. GONGS HANDSAMING AV REGULERINGSPLAN FOR MOEN MASSEDEPONI, DEL AV GNR. 58, BNR. 2, 4, 6, 7 OG 11 SAMT DEL AV GNR. 59. BNR EIGENGODKJENNING 052/12 KOMMUNAL PLANSTRATEGI /12 FORVALTING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND 054/12 KOMMUNALT NÆRINGS- OG UTVIKLINGSARBEID 055/12 HALVÅRSRAPPORT /12 RAPPORTERING FINANSREGLEMENTET 1. HALVÅR /12 KOMMUNAL GARANTI PÅ LÅN TIL INVESTERINGAR /12 BUDSJETTJUSTERING 059/12 TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS - SELSKAPSAVTALE 060/12 NORDBØ PENSJONAT - SØKNAD OM SALS OG SKJENKEBEVILLING FOR ALKOHOL I PERIODEN /12 TUDDAL HØYFJELLSHOTELL - SØKNAD OM SALS OG SKJENKEBEVILLING FOR ALKOHOL /12 JOKER GVAMMEN HANDEL - SØKNAD OM SALSBEVILLING FOR ALKOHOL /12 SPAR SAULANDTUNET MAT-SØKNAD OM SALSBEVILLING 064/12 JOKER TUDDAL-SØKNAD OM SALSBEVILLING 065/12 TUDDAL HØYFJELLSHOTELL - SØKNAD OM SERVERVINGSBEVILLING 066/12 SØKNAD OM KJØP AV TOMT PÅ GVÅLEFELTET I TUDDAL 067/12 GÅVEREGLEMENT HJARTDAL KOMMUNE 068/12 RETNINGSLINER FOR DATABRILLER I HJARTDAL KOMMUNE

3 048/12: GODKJENNING AV MØTEBOK RÅDMANNEN TILRÅR Møteboka frå K-møte blir godkjent slik ho ligg føre. KOM-048/12 VEDTAK: Møteboka frå K-møte blir godkjent slik ho ligg føre. 049/12: DELEGASJONSSAK RÅDMANNEN TILRÅR Delegasjonssakene blir teke til etterretning slik dei ligg føre. KOM-049/12 VEDTAK: Delegasjonssakene blir teke til etterretning slik dei ligg føre. 050/12: REFERATSAKER RÅDMANNEN TILRÅR Referatsakene blir teke til etterretning slik dei ligg føre. Rådmannen si tilråding blei samrøystes vedteke KOM-050/12 VEDTAK: Referatsakene blir teke til etterretning slik dei ligg føre.

4 051/12: 2. GONGS HANDSAMING AV REGULERINGSPLAN FOR MOEN MASSEDEPONI, DEL AV GNR. 58, BNR. 2, 4, 6, 7 OG 11 SAMT DEL AV GNR. 59. BNR EIGENGODKJENNING Med heimel i pbl og eigengodkjennar Hjartdal kommunestyre detaljreguleringsplanen for Moen massedeponi, del av gnr. 58, bnr, 2, 4, 6, 7 og 11 samt del av gnr. 59, bnr Utval for plan og byggesaker POB-074/12 TILRÅDING: Med heimel i pbl og eigengodkjennar Hjartdal kommunestyre detaljreguleringsplanen for Moen massedeponi, del av gnr. 58, bnr, 2, 4, 6, 7 og 11 samt del av gnr. 59, bnr. 11. Saksordførar Inger Øya Grøgård orienterte om nye opplysningar i saka og delte ut notat om gravrøysfunn. Tilråding frå utval for plan og bygg blei samrøystes vedteke. KOM-051/12 VEDTAK: Med heimel i pbl og eigengodkjennar Hjartdal kommunestyre detaljreguleringsplanen for Moen massedeponi, del av gnr. 58, bnr, 2, 4, 6, 7 og 11 samt del av gnr. 59, bnr /12: KOMMUNAL PLANSTRATEGI Kommunestyret vedtek i medhald av pbl 10-1, første ledd, Planstrategi for Hjartdal kommune Saksordførar: Utval for plan og byggesaker

5 Saksordførar. Inger Øya Grøgård POB-096/12 TILRÅDING: Kommunestyret vedtek i medhald av pbl 10-1, første ledd, Planstrategi for Hjartdal kommune Saksordførar: Inger Øya Grøgård Formannskapet Olav Tho fremma følgjande tilleggsforslag til planstrategien: 1. s.6. ( ) sitt ansvar bevisst og sjå dei mogelegheitane det gjev. 2. s.7. Hjartdal kommune skal framleis ha eigen nærings- /landbruksplan. Inger Øya Grøgård ba om gruppemøte. Pkt. 1 i Olav Tho sitt forslag blei samrøystes vedteke. Pkt. 2 i Olav Tho sitt forslag falt med 3 mot 2 stemmer. Tilrådinga frå utval for plan og bygg blei vedteke med 4 mot 1 stemme. Saksordførar: Inger Øya Grøgård. FOR-047/12 TILRÅDING: Kommunestyret vedtek i medhald av pbl 10-1, første ledd, Planstrategi for Hjartdal kommune med følgjande endring 1. s.6. ( ) sitt ansvar bevisst og sjå dei mogelegheitane det gjev. Saksordførar: Inger Øya Grøgård Olav Tho fremma forslag om utsetting (av delpunkt) Punktet Strategisk næringsplan blir teke stilling etter ein høyringsrunde med næringslivet i kommunen.

6 Rådmannen bad om pause. Ordføraren godkjente pause. Rådmannen informerte at planstrategien har vore ute på høring ( ) Utsettingsforslaget til Olav Tho falt med 13 mot 4 stemmer. Olav Tho fremma følgjande tilleggsforslag til planstrategien: 1. s 7 Hjartdal kommune skal framleis ha eigen nærings-/landbruksplan. Endringsforslaget til Olav Tho falt med 12 mot 5 stemmer. Formannskapet si tilråding blei vedteken med 13 mot 4 stemmer. KOM-052/12 VEDTAK: Kommunestyret vedtek i medhald av pbl 10-1, første ledd, Planstrategi for Hjartdal kommune med følgjande endring 1. s.6. ( ) sitt ansvar bevisst og sjå dei mogelegheitane det gjev. 053/12: FORVALTING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND 1. Kommunestyret vedtek vedtekter for konsesjonskraftfondet slik dei ligg føre 2. Kommunestyret vedtek vedtekter for konsesjonsavgiftsfondet slik dei ligg føre 3. Kommunestyret vedtek vedtekter for næringsutviklingsfondet slik dei ligg føre Fondstyret Saksordførar: Olav Tho FON-030/12 TILRÅDING: 1. Kommunestyret vedtek vedtekter for konsesjonskraftfondet slik dei ligg føre 2. Kommunestyret vedtek vedtekter for konsesjonsavgiftsfondet slik dei ligg føre 3. Kommunestyret vedtek vedtekter for næringsutviklingsfondet slik dei ligg føre Saksordførar: Olav Tho Rådmannen informerte om at rett kontonummer på konsesjonskraftfondet skal vere

7 Fondstyret si tilråding blei samrøystes vedteke. Kontonummeret for konsesjonskraftfondet skal vere KOM-053/12 VEDTAK: 1. Kommunestyret vedtek vedtekter for konsesjonskraftfondet slik dei ligg føre 2. Kommunestyret vedtek vedtekter for konsesjonsavgiftsfondet slik dei ligg føre 3. Kommunestyret vedtek vedtekter for næringsutviklingsfondet slik dei ligg føre Kontonummeret for konsesjonskraftfondet skal vere /12: KOMMUNALT NÆRINGS- OG UTVIKLINGSARBEID 1. Kommunestyret ser behov for å styrke det kommunale nærings-, busettings- og utviklingsarbeid i tråd med rådmannen sine vurderingar. 2. Dei økonomiske konsekvensane blir innarbeidd i økonomiplan/budsjett frå Fondstyret Saksordførar: Olav Tho FON-032/12 TILRÅDING: 1. Kommunestyret ser behov for å styrke det kommunale nærings-, busettings- og utviklingsarbeid i tråd med rådmannen sine vurderingar. 2. Dei økonomiske konsekvensane blir innarbeidd i økonomiplan/budsjett frå Saksordførar: Olav Tho Fondstyret si tilråding blei samrøystes vedteke. KOM-054/12 VEDTAK: 1. Kommunestyret ser behov for å styrke det kommunale nærings-, busettings- og utviklingsarbeid i tråd med rådmannen sine vurderingar. 2. Dei økonomiske konsekvensane blir innarbeidd i økonomiplan/budsjett frå 2013.

8 055/12: HALVÅRSRAPPORT 2012 Kommunestyret tar rapporten til etterretning Saksordførar: Formannskapet Saksordførar: Sven Tore Løkslid. FOR-051/12 TILRÅDING: Kommunestyret tar rapporten til etterretning Saksordførar: Sven Tore Løkslid. Formannskapet si tilråding blei samrøystes vedteke. KOM-055/12 VEDTAK: Kommunestyret tar rapporten til etterretning 056/12: RAPPORTERING FINANSREGLEMENTET 1. HALVÅR 2012 Kommunestyret tar finansrapporten for 1. halvår 2012 til etterretning. Saksordførar: Formannskapet

9 Saksordførar: Sven Tore Løkslid. FOR-052/12 TILRÅDING: Kommunestyret tar finansrapporten for 1. halvår 2012 til etterretning. Saksordførar: Sven Tore Løkslid. Formannskapet si tilråding blei samrøystes vedteke. KOM-056/12 VEDTAK: Kommunestyret tar finansrapporten for 1. halvår 2012 til etterretning. 057/12: KOMMUNAL GARANTI PÅ LÅN TIL INVESTERINGAR Kommunestyret stiller ein sjølvskuldnargaranti på kr. 9 mill for Hjartdal Elverk as for eit serielån over 25 år som Hjartdal Elverk as tar opp i Kommunalbanken. 2. Det føresettes at Fylkesmannen godkjenner garantistiftinga Formannskapet Olav Listul fremma følgjande forslag: Saka utsetjast. Inger Øya Grøgård stilte spørsmål ved sin habilitet da far hennar er styreleiar i Hjartdal Elverk AS. Inger Øya Grøgård blei samrøystes erklært inhabil. 4 av 5 tilstades. Utsetjingsforslaget til Olav Listul blei samrøystes vedteke.

10 FOR-035/12 TILRÅDING: 1. Kommunestyret stiller ein sjølvskuldnargaranti på kr. 9 mill for Hjartdal Elverk as for eit serielån over 25 år som Hjartdal Elverk as tar opp i Kommunalbanken. 2. Det føresettes at Fylkesmannen godkjenner garantistiftinga. Saksordføar: Formannskapet Inger Øya Grøgård stilte spørsmål ved sin habilitet da far hennar er styreleiar. Formannskapet erklærte Grøgård som inhabil. 4 av 5 til stades. Saksordførar: Sven Tore Løkslid. FOR-048/12 TILRÅDING: 1. Kommunestyret stiller ein sjølvskuldnargaranti på kr. 9 mill for Hjartdal Elverk as for eit serielån over 25 år som Hjartdal Elverk as tar opp i Kommunalbanken. 2. Det føresettes at Fylkesmannen godkjenner garantistiftinga. Saksordførar: Sven Tore Løkslid Inger Øya Grøgård stilte spørsmål ved sin habilitet da far hennar er styreleiar I Hjartdal Elverk AS. Inger Øya Grøgård blei samrøystes erklært inhabil. 16 av 17 til stades. Formannskapet si tilråding blei samrøystes vedteke. KOM-057/12 VEDTAK: 1. Kommunestyret stiller ein sjølvskuldnargaranti på kr. 9 mill for Hjartdal Elverk as for eit serielån over 25 år som Hjartdal Elverk as tar opp i Kommunalbanken. 2. Det føresettes at Fylkesmannen godkjenner garantistiftinga.

11 058/12: BUDSJETTJUSTERING 1. Kommunestyret vedtek regulert budsjettskjema 1 A, 1B og 2A, slik dei ligg føre, jfr. vedlegg 1, 2 og 4 2. Det blir tatt opp lån i samsvar med finansreglement og finansieringsplan (budsjettskjema 2A). Låna/lånet vert nedbetalt over 20 år med like store avdrag pr. år (serielån) Formannskapet Bjørg Inger Flatland stilte spørsmål ved sin habilitet da ho er styreleiar i Frivillighetsentralen. Bjørg Inger Flatland blei samrøystes erklært habil. Olav Tho fremma følgjande forslag: Tilskotet til lønsmidlar til biblioteket i Hjartdal blir ikkje fjerna. Disposisjonsfondet blir redusert med kr ,- meir enn tilrådd. Sven Tore Løkslid fremma følgjande forslag: Ramma til område 1.2 (kultur og oppvekst) blir auka med kr ,- Disposisjonsfondet blir redusert med kr ,- meir enn tilrådd. Olav Tho trekte sitt forslag. Rådmannen si tilråding blei sett opp mot forslaget frå Løkslid. Løkslid sitt forslag beli samrøystes vedteke. FOR-036/12 TILRÅDING: 1. Kommunestyret vedtek regulert budsjettskjema 1A, 1B og 2A med følgjande endringar: - Ramme til område 1.2 (kultur og oppvekst) blir auka med kr ,- - Disposisjonsfondet blir redusert med kr ,- meir enn tilrådd. 2. Det blir tatt opp lån i samsvar med finansreglement og finansieringspklan (budsjettskjema 2A). Låna/lånet vert nedbetalt over 20 år med like store avdrag pr. år. (serielån) Inger Øya Grøgård tiltrådte. 17 av 17 tilstades. Bjørg Inger Flatland stilte spørsmål ved sin habilitet da ho er styreleiar i Frivillighetssentralen. Bjørg Inger Flatland blei samrøystes erklært habil.

12 Formannskapet si tilråding blei samrøystes vedteke. KOM-058/12 VEDTAK: 1. Kommunestyret vedtek regulert budsjettskjema 1A, 1B og 2A med følgjande endringar: - Ramme til område 1.2 (kultur og oppvekst) blir auka med kr ,- - Disposisjonsfondet blir redusert med kr ,- meir enn tilrådd. 2. Det blir tatt opp lån i samsvar med finansreglement og finansieringspklan (budsjettskjema 2A). Låna/lånet vert nedbetalt over 20 år med like store avdrag pr. år. (serielån) 059/12: TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS - SELSKAPSAVTALE Hjartdal kommune sluttar seg til forslag til selskapsavtale for Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) datert under føresetnad at Hjartdal kommune blir teke med i opplistinga av eigarar i 1. Saksordførar: Formannskapet Saksordførar: Inger Øya Grøgård. FOR-049/12 TILRÅDING: Hjartdal kommune sluttar seg til forslag til selskapsavtale for Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) datert under føresetnad at Hjartdal kommune blir teke med i opplistinga av eigarar i 1. Saksordførar: Inger Øya Grøgård. Formannskapet si tilråding blei samrøystes vedteke.

13 KOM-059/12 VEDTAK: Hjartdal kommune sluttar seg til forslag til selskapsavtale for Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) datert under føresetnad at Hjartdal kommune blir teke med i opplistinga av eigarar i /12: NORDBØ PENSJONAT - SØKNAD OM SALS OG SKJENKEBEVILLING FOR ALKOHOL I PERIODEN Rådmannen tilrår at i medhald av Alkohollova med forskrifter og kommunens alkoholpolitiske retningsliner gir Nordbø pensjonat Clijsters, Hjartdalsvegen 762, 3690 Hjartdal bevilling til sal av alkoholhaldig drikk i gruppene 1, 2 og 3 etter føljande spesifikasjon: 1. Tidsrom: bevilling gjelder frå Bevillingshavar: Paulus F. M. Clijsters ved Nordbø pensjonat Clijsters (org. nr: ) 3. Styrar: Paulus F. M. Clijsters, Hjartdalsvegen 762, 3690 Hjartdal 4. Stedfortreder: Marieke Clijsters v/d Horst, Hjartdalsvegen 762, 3690 Hjartdal 5. Serveringsstad: Nordbø pensjonat Clijsters, Hjartdalsvegen 762, 3690 Hjartdal 6. Det er tillate med utandørs servering ved begge dei omsøkte områdene ved pensjonatet 7. Alkoholvare: Alkoholhaldig drikk i gruppe 1, 2 og 3 8. Sals og serveringstidar: måndag-fredag kl. 08:00-20:00 laurdag og dagar før heilagdagar kl. 08:00-18:00 Skjenking av alkoholhaldig drikk med alkoholinnhald lågare enn 22 volumprosent kan skje i tidsrommet kl. 08:00 01:00. Dette gjeld også i lukka selskap. Skjenking av alkoholhaldig drikk med 22 volumprosent alkohol eller meir kan skje i tidsrommet kl. 13:00 24:00. Dette gjeld også i lukka selskap. Konsum må opphøre 30 minuttar etter skjenketida slutt. Elles gjeld alminneleg lover og føresegner for sal og skjenking. Sal og utlevering av drikk som nemnt i første ledd skal ikkje skje på søndag og heilagdagar, Utval for levekår og kultur: Saksordførar: Einar Løndal LOK-032/12 TILRÅDING: Rådmannen tilrår at i medhald av Alkohollova med forskrifter og kommunens alkoholpolitiske retningsliner gir Nordbø pensjonat Clijsters, Hjartdalsvegen 762, 3690 Hjartdal bevilling til sal av alkoholhaldig drikk i gruppene 1, 2 og 3 etter føljande spesifikasjon: 1. Tidsrom: bevilling gjelder frå

14 2. Bevillingshavar: Paulus F. M. Clijsters ved Nordbø pensjonat Clijsters (org. nr: ) 3. Styrar: Paulus F. M. Clijsters, Hjartdalsvegen 762, 3690 Hjartdal 4. Stedfortreder: Marieke Clijsters v/d Horst, Hjartdalsvegen 762, 3690 Hjartdal 5. Serveringsstad: Nordbø pensjonat Clijsters, Hjartdalsvegen 762, 3690 Hjartdal 6. Det er tillate med utandørs servering ved begge dei omsøkte områdene ved pensjonatet 7. Alkoholvare: Alkoholhaldig drikk i gruppe 1, 2 og 3 8. Sals og serveringstidar: måndag-fredag kl. 08:00-20:00 laurdag og dagar før heilagdagar kl. 08:00-18:00 Skjenking av alkoholhaldig drikk med alkoholinnhald lågare enn 22 volumprosent kan skje i tidsrommet kl. 08:00 01:00. Dette gjeld også i lukka selskap. Skjenking av alkoholhaldig drikk med 22 volumprosent alkohol eller meir kan skje i tidsrommet kl. 13:00 24:00. Dette gjeld også i lukka selskap. Konsum må opphøre 30 minuttar etter skjenketida slutt. Elles gjeld alminneleg lover og føresegner for sal og skjenking. Sal og utlevering av drikk som nemnt i første ledd skal ikkje skje på søndag og heilagdagar, 1. Tilråding frå utval for levekår og kultur blei samrøystes vedteke. KOM-060/12 VEDTAK: Rådmannen tilrår at i medhald av Alkohollova med forskrifter og kommunens alkoholpolitiske retningsliner gir Nordbø pensjonat Clijsters, Hjartdalsvegen 762, 3690 Hjartdal bevilling til sal av alkoholhaldig drikk i gruppene 1, 2 og 3 etter føljande spesifikasjon: 1. Tidsrom: bevilling gjelder frå Bevillingshavar: Paulus F. M. Clijsters ved Nordbø pensjonat Clijsters (org. nr: ) 3. Styrar: Paulus F. M. Clijsters, Hjartdalsvegen 762, 3690 Hjartdal 4. Stedfortreder: Marieke Clijsters v/d Horst, Hjartdalsvegen 762, 3690 Hjartdal 5. Serveringsstad: Nordbø pensjonat Clijsters, Hjartdalsvegen 762, 3690 Hjartdal 6. Det er tillate med utandørs servering ved begge dei omsøkte områdene ved pensjonatet 7. Alkoholvare: Alkoholhaldig drikk i gruppe 1, 2 og 3 8. Sals og serveringstidar: måndag-fredag kl. 08:00-20:00 laurdag og dagar før heilagdagar kl. 08:00-18:00 Skjenking av alkoholhaldig drikk med alkoholinnhald lågare enn 22 volumprosent kan skje i tidsrommet kl. 08:00 01:00. Dette gjeld også i lukka selskap. Skjenking av alkoholhaldig drikk med 22 volumprosent alkohol eller meir kan skje i tidsrommet kl. 13:00 24:00. Dette gjeld også i lukka selskap. Konsum må opphøre 30 minuttar etter skjenketida slutt. Elles gjeld alminneleg lover og føresegner for sal og skjenking.

15 Sal og utlevering av drikk som nemnt i første ledd skal ikkje skje på søndag og heilagdagar, /12: TUDDAL HØYFJELLSHOTELL - SØKNAD OM SALS OG SKJENKEBEVILLING FOR ALKOHOL Rådmannen tilrår at i medhald av Alkohollova med forskrifter og kommunens alkoholpolitiske retningsliner gir Tuddal høyfjellshotell, 3697 Tuddal bevilling til sal av alkoholhaldig drikk i gruppene 1, 2 og 3 etter føljande spesifikasjon: 1. Tidsrom: bevilling gjelder frå Bevillingshavar: Einar Gurholt (org. nr: ) 3. Styrar: Einar Gurholt, 3697 Tuddal 4. Stedfortreder: Else H. Pedersen, 3697 Tuddal 5. Serveringsstader: Tuddal høyfjellshotell inkludert terasser, utestuer og Gildehallen, 3697 Tuddal 6. Alkoholvare: Alkoholhaldig drikk i gruppe 1, 2 og 3 7. Skjenkebevilling for Gildehallen er kun gyldig etter søknad om og innvilgelse av bruksendring. Stavsro gies bevilling for sal av alkoholhaldig drikk i gruppene 1 og 2 i perioden 15. juni-15. oktober. Skjenking av alkoholhaldig drikk med alkoholinnhald lågare enn 22 volumprosent kan skje i tidsrommet kl. 08:00 01:00. Dette gjeld også i lukka selskap. Skjenking av alkoholhaldig drikk med 22 volumprosent alkohol eller meir kan skje i tidsrommet kl. 13:00 24:00. Dette gjeld også i lukka selskap. Konsum må opphøre 30 minuttar etter skjenketida slutt. Elles gjeld alminneleg lover og føresegner for sal og skjenking. Sal og utlevering av drikk som nemnt i første ledd skal ikkje skje på søndag og heilagdagar, Utval for levekår og kultur: Saksordførar: Einar Løndal LOK-033/12 TILRÅDING: Rådmannen tilrår at i medhald av Alkohollova med forskrifter og kommunens alkoholpolitiske retningsliner gir Tuddal høyfjellshotell, 3697 Tuddal bevilling til sal av alkoholhaldig drikk i gruppene 1, 2 og 3 etter føljande spesifikasjon: 1. Tidsrom: bevilling gjelder frå Bevillingshavar: Einar Gurholt (org. nr: )

16 3. Styrar: Einar Gurholt, 3697 Tuddal 4. Stedfortreder: Else H. Pedersen, 3697 Tuddal 5. Serveringsstader: Tuddal høyfjellshotell inkludert terasser, utestuer og Gildehallen, 3697 Tuddal 6. Alkoholvare: Alkoholhaldig drikk i gruppe 1, 2 og 3 7. Skjenkebevilling for Gildehallen er kun gyldig etter søknad om og innvilgelse av bruksendring. Stavsro gies bevilling for sal av alkoholhaldig drikk i gruppene 1 og 2 i perioden 15. juni-15. oktober. Skjenking av alkoholhaldig drikk med alkoholinnhald lågare enn 22 volumprosent kan skje i tidsrommet kl. 08:00 01:00. Dette gjeld også i lukka selskap. Skjenking av alkoholhaldig drikk med 22 volumprosent alkohol eller meir kan skje i tidsrommet kl. 13:00 24:00. Dette gjeld også i lukka selskap. Konsum må opphøre 30 minuttar etter skjenketida slutt. Elles gjeld alminneleg lover og føresegner for sal og skjenking. Sal og utlevering av drikk som nemnt i første ledd skal ikkje skje på søndag og heilagdagar, 1. Tilråding frå utval for levekår og kultur blei samrøystes vedteke. KOM-061/12 VEDTAK: Rådmannen tilrår at i medhald av Alkohollova med forskrifter og kommunens alkoholpolitiske retningsliner gir Tuddal høyfjellshotell, 3697 Tuddal bevilling til sal av alkoholhaldig drikk i gruppene 1, 2 og 3 etter føljande spesifikasjon: 1. Tidsrom: bevilling gjelder frå Bevillingshavar: Einar Gurholt (org. nr: ) 3. Styrar: Einar Gurholt, 3697 Tuddal 4. Stedfortreder: Else H. Pedersen, 3697 Tuddal 5. Serveringsstader: Tuddal høyfjellshotell inkludert terasser, utestuer og Gildehallen, 3697 Tuddal 6. Alkoholvare: Alkoholhaldig drikk i gruppe 1, 2 og 3 7. Skjenkebevilling for Gildehallen er kun gyldig etter søknad om og innvilgelse av bruksendring. Stavsro gies bevilling for sal av alkoholhaldig drikk i gruppene 1 og 2 i perioden 15. juni-15. oktober. Skjenking av alkoholhaldig drikk med alkoholinnhald lågare enn 22 volumprosent kan skje i tidsrommet kl. 08:00 01:00. Dette gjeld også i lukka selskap. Skjenking av alkoholhaldig drikk med 22 volumprosent alkohol eller meir kan skje i tidsrommet kl. 13:00 24:00. Dette gjeld også i lukka selskap. Konsum må opphøre 30 minuttar etter skjenketida slutt. Elles gjeld alminneleg lover og føresegner for sal og skjenking.

17 Sal og utlevering av drikk som nemnt i første ledd skal ikkje skje på søndag og heilagdagar, /12: JOKER GVAMMEN HANDEL - SØKNAD OM SALSBEVILLING FOR ALKOHOL Hjartdal kommune gir i medhald av Alkohollova med forskrifter og kommunens alkoholpolitiske retningsliner Gvammen Handel bevilling til sal av alkoholhaldig drikk i gruppe 1 i Joker Hjartdal, 3690 Hjartdal etter føljande spesifikasjon: 1. Tidsrom: bevilling gjelder frå Bevillingshavar: Gvammen Handel (org. nr: ) 3. Styrar: Ken-Henry Skeie, 3690 Hjartdal 4. Stedfortreder: Ellen Skeie, 3690 Hjartdal 5. Utsalsstad: Joker Hjartdal, 3690 Hjartdal 6. Alkoholvare: Alkoholhaldig drikk i gruppe 1 7. Godkjent areal for sal: 150 m 2 8. Salstidar: måndag-fredag kl. 08:00-18:00 laurdag og dagar før heilagdagar kl. 08:00-15:00 Sal og utlevering av drikk som nemnt i første ledd skal ikkje skje på søndag og heilagdagar, Utval for levekår og kultur Votering: Rådmannen si tilråding samrøystes vedteke. Saksordførar: Einar Løndal LOK-029/12 TILRÅDING: Hjartdal kommune gir i medhald av Alkohollova med forskrifter og kommunens alkoholpolitiske retningsliner Gvammen Handel bevilling til sal av alkoholhaldig drikk i gruppe 1 i Joker Hjartdal, 3690 Hjartdal etter føljande spesifikasjon: 1. Tidsrom: bevilling gjelder frå Bevillingshavar: Gvammen Handel (org. nr: ) 3. Styrar: Ken-Henry Skeie, 3690 Hjartdal 4. Stedfortreder: Ellen Skeie, 3690 Hjartdal 5. Utsalsstad: Joker Hjartdal, 3690 Hjartdal 6. Alkoholvare: Alkoholhaldig drikk i gruppe 1 7. Godkjent areal for sal: 150 m 2

18 Salstidar: måndag-fredag kl. 08:00-18:00 laurdag og dagar før heilagdagar kl. 08:00-15:00 Sal og utlevering av drikk som nemnt i første ledd skal ikkje skje på søndag og heilagdagar, 1. Saksordførar: Einar Løndal Tilråding frå utval for levekår og kultur blei samrøystes vedteke. KOM-062/12 VEDTAK: Hjartdal kommune gir i medhald av Alkohollova med forskrifter og kommunens alkoholpolitiske retningsliner Gvammen Handel bevilling til sal av alkoholhaldig drikk i gruppe 1 i Joker Hjartdal, 3690 Hjartdal etter føljande spesifikasjon: 1. Tidsrom: bevilling gjelder frå Bevillingshavar: Gvammen Handel (org. nr: ) 3. Styrar: Ken-Henry Skeie, 3690 Hjartdal 4. Stedfortreder: Ellen Skeie, 3690 Hjartdal 5. Utsalsstad: Joker Hjartdal, 3690 Hjartdal 6. Alkoholvare: Alkoholhaldig drikk i gruppe 1 7. Godkjent areal for sal: 150 m 2 Salstidar: måndag-fredag kl. 08:00-18:00 laurdag og dagar før heilagdagar kl. 08:00-15:00 Sal og utlevering av drikk som nemnt i første ledd skal ikkje skje på søndag og heilagdagar, /12: SPAR SAULANDTUNET MAT-SØKNAD OM SALSBEVILLING Hjartdal kommune gir i medhald av Alkohollova med forskrifter og kommunens alkoholpolitiske retningsliner Spar Sauland mat bevilling til sal av alkoholhaldig drikk i gruppe 1 i Spar Saulandtunet mat, 3692 Sauland etter føljande spesifikasjon: 9. Tidsrom: bevilling gjelder frå Bevillingshavar: Saulandtunet Mat AS, 3692 Sauland (org. nr: ) 11. Styrar: Arnt Helge Langåsdalen, 3690 Hjartdal 12. Stedfortreder: Reidun Sisjord, 3691 Gransherad 13. Utsalsstad: Spar Saulandtunet Mat, 3692 Sauland 14. Alkoholvare: Alkoholhaldig drikk i gruppe 1

19 15. Godkjent areal for sal: ca. 500 m Salstidar: måndag-fredag kl. 08:00-20:00 laurdag og dagar før heilagdagar kl. 08:00-18:00 Sal og utlevering av drikk som nemnt i første ledd skal ikkje skje på søndag og heilagdagar, Utval for levekår og kultur Votering: Rådmannen si tilråding samrøystes vedteke. Saksordførar: Einar Løndal LOK-031/12 TILRÅDING: Hjartdal kommune gir i medhald av Alkohollova med forskrifter og kommunens alkoholpolitiske retningsliner Spar Sauland mat bevilling til sal av alkoholhaldig drikk i gruppe 1 i Spar Saulandtunet mat, 3692 Sauland etter føljande spesifikasjon: 1. Tidsrom: bevilling gjelder frå Bevillingshavar: Saulandtunet Mat AS, 3692 Sauland (org. nr: ) 3. Styrar: Arnt Helge Langåsdalen, 3690 Hjartdal 4. Stedfortreder: Reidun Sisjord, 3691 Gransherad 5. Utsalsstad: Spar Saulandtunet Mat, 3692 Sauland 6. Alkoholvare: Alkoholhaldig drikk i gruppe 1 7. Godkjent areal for sal: ca. 500 m 2 Salstidar: måndag-fredag kl. 08:00-20:00 1. laurdag og dagar før heilagdagar kl. 08:00-18:00 Sal og utlevering av drikk som nemnt i første ledd skal ikkje skje på søndag og heilagdagar, 1. Saksordførar: Einar Løndal Tilråding frå utval for levekår og kultur blei samrøystes vedteke.

20 KOM-063/12 VEDTAK: Hjartdal kommune gir i medhald av Alkohollova med forskrifter og kommunens alkoholpolitiske retningsliner Spar Sauland mat bevilling til sal av alkoholhaldig drikk i gruppe 1 i Spar Saulandtunet mat, 3692 Sauland etter føljande spesifikasjon: 1. Tidsrom: bevilling gjelder frå Bevillingshavar: Saulandtunet Mat AS, 3692 Sauland (org. nr: ) 3. Styrar: Arnt Helge Langåsdalen, 3690 Hjartdal 4. Stedfortreder: Reidun Sisjord, 3691 Gransherad 5. Utsalsstad: Spar Saulandtunet Mat, 3692 Sauland 6. Alkoholvare: Alkoholhaldig drikk i gruppe 1 7. Godkjent areal for sal: ca. 500 m 2 8. Salstidar: måndag-fredag kl. 08:00-20:00 1. laurdag og dagar før heilagdagar kl. 08:00-18:00 Sal og utlevering av drikk som nemnt i første ledd skal ikkje skje på søndag og heilagdagar, /12: JOKER TUDDAL-SØKNAD OM SALSBEVILLING Hjartdal kommune gir i medhald av Alkohollova med forskrifter og kommunens alkoholpolitiske retningsliner Tuddal handelslag bevilling til sal av alkoholhaldig drikk i gruppe 1 i Joker Tuddal, 3697 Tuddal etter følgjande spesifikasjon: 1. Tidsrom: bevilling gjelder frå Bevillingshavar: Tuddal Handelslag AS, 3697 Tuddal (org.nr ) 3. Styrar: Lars Tveiten, 3697 Tuddal 4. Stedfortreder: Ingunn Merete Lid, 3697 Tuddal 5. Utsalsstad: Joker Tuddal, 3697 Tuddal 6. Alkoholvare: Alkoholhaldig drikk i gruppe 1 7. Godkjent areal for sal: ca. 200 m 2 8. Salstidar: måndag-fredag kl. 08:00-20:00 1. laurdag og dagar før heilagdagar kl. 08:00-18:00 Sal og utlevering av drikk som nemnt i første ledd skal ikkje skje på søndag og heilagdagar, Utval for levekår og kultur

21 Saksordførar: Einar Løndal. LOK-030/12 TILRÅDING: Hjartdal kommune gir i medhald av Alkohollova med forskrifter og kommunens alkoholpolitiske retningsliner Tuddal handelslag bevilling til sal av alkoholhaldig drikk i gruppe 1 i Joker Tuddal, 3697 Tuddal etter følgjande spesifikasjon: 1. Tidsrom: bevilling gjelder frå Bevillingshavar: Tuddal Handelslag AS, 3697 Tuddal (org.nr ) 3. Styrar: Lars Tveiten, 3697 Tuddal 4. Stedfortreder: Ingunn Merete Lid, 3697 Tuddal 5. Utsalsstad: Joker Tuddal, 3697 Tuddal 6. Alkoholvare: Alkoholhaldig drikk i gruppe 1 7. Godkjent areal for sal: ca. 200 m 2 8. Salstidar: måndag-fredag kl. 08:00-20:00 1. laurdag og dagar før heilagdagar kl. 08:00-18:00 Sal og utlevering av drikk som nemnt i første ledd skal ikkje skje på søndag og heilagdagar, 1. Saksordførar: Einar Løndal Tilråding frå utval for levekår og kultur blei samrøyses vedteke. KOM-064/12 VEDTAK: Hjartdal kommune gir i medhald av Alkohollova med forskrifter og kommunens alkoholpolitiske retningsliner Tuddal handelslag bevilling til sal av alkoholhaldig drikk i gruppe 1 i Joker Tuddal, 3697 Tuddal etter følgjande spesifikasjon: 1. Tidsrom: bevilling gjelder frå Bevillingshavar: Tuddal Handelslag AS, 3697 Tuddal (org.nr ) 3. Styrar: Lars Tveiten, 3697 Tuddal 4. Stedfortreder: Ingunn Merete Lid, 3697 Tuddal 5. Utsalsstad: Joker Tuddal, 3697 Tuddal 6. Alkoholvare: Alkoholhaldig drikk i gruppe 1 7. Godkjent areal for sal: ca. 200 m 2 8. Salstidar: måndag-fredag kl. 08:00-20:00 1. laurdag og dagar før heilagdagar kl. 08:00-18:00 Sal og utlevering av drikk som nemnt i første ledd skal ikkje skje på søndag og heilagdagar, 1.

22 065/12: TUDDAL HØYFJELLSHOTELL - SØKNAD OM SERVERVINGSBEVILLING Rådmannen tilrår i medhald av Serveringslova å gi tuddal Høyfjellshotell, 3697 Tuddal serveringsbevilling etter følgjande spesifikasjon: 1. Serveringsbevilling gjeld kun for sjølve hotellbygget. 2. serveringsbevilling for Gildehallen er kun gyldig etter søknad om og godkjent bruksendring Utval for levekår og kultur Saksordførar: Einar Løndal LOK-028/12 TILRÅDING: Rådmannen tilrår i medhald av Serveringslova å gi Tuddal Høyfjellshotell, 3697 Tuddal serveringsbevilling etter følgjande spesifikasjon: 1. Serveringsbevilling gjeld kun for sjølve hotellbygget. 2. serveringsbevilling for Gildehallen er kun gyldig etter søknad om og godkjent bruksendring. Saksordførar: Einar Løndal Tilråding frå utval for levekår og kultur blei samrøystes vedteke. KOM-065/12 VEDTAK: ådmannen tilrår i medhald av Serveringslova å gi Tuddal Høyfjellshotell, 3697 Tuddal serveringsbevilling etter følgjande spesifikasjon: 1. Serveringsbevilling gjeld kun for sjølve hotellbygget. 2. serveringsbevilling for Gildehallen er kun gyldig etter søknad om og godkjent bruksendring.

23 066/12: SØKNAD OM KJØP AV TOMT PÅ GVÅLEFELTET I TUDDAL 1. Hjartdal kommune imøtekjem søknad frå Lisbeth Larsen og David Bjerregaard om kjøp av tomt 5 og halve tomt 7 på Gvålefeltet med formål å samanføyes desse til ein tomt for oppføring av bustadhus. 2. Kjøpar forpliktar seg til å sett i gang bygging av bustaden innan Ved eventuelt vidaresal av ubebygd tomt har Hjartdal kommune førsterett til tilbakekjøp av tomta. 3. Rådmannen blir gjeve mynde til å forhandle fram og inngå kontrakt med kjøpar på grunnlag av dei føringar som er lagt i saka. Saksordførar: Formannskapet Sven Tore Løkslid fremma følgjande tilleggsforslag til pkt.2: ( ) til kjøpesum. Rådmannen si tilråding med tilleggsforslag frå Sven Tore Løkslid blei samrøystes vedteke. Saksordførar: Audun Solberg. FOR-050/12 TILRÅDING: 1. Hjartdal kommune imøtekjem søknad frå Lisbeth Larsen og David Bjerregaard om kjøp av tomt 5 og halve tomt 7 på Gvålefeltet med formål å samanføyes desse til ein tomt for oppføring av bustadhus. 2. Kjøpar forpliktar seg til å sette i gang bygging av bustaden innan Ved eventuelt vidaresal av ubebygd tomt har Hjartdal kommune førsterett til tilbakekjøp av tomta til kjøpesum. 3. Rådmannen blir gjeve mynde til å forhandle fram og inngå kontrakt med kjøpar på grunnlag av dei føringar som er lagt i saka. Saksordførar: Audun Solberg. Formannskapet si tilråding blei samrøystes vedteke.

24 KOM-066/12 VEDTAK: 1. Hjartdal kommune imøtekjem søknad frå Lisbeth Larsen og David Bjerregaard om kjøp av tomt 5 og halve tomt 7 på Gvålefeltet med formål å samanføyes desse til ein tomt for oppføring av bustadhus. 2. Kjøpar forpliktar seg til å sette i gang bygging av bustaden innan Ved eventuelt vidaresal av ubebygd tomt har Hjartdal kommune førsterett til tilbakekjøp av tomta til kjøpesum. 3. Rådmannen blir gjeve mynde til å forhandle fram og inngå kontrakt med kjøpar på grunnlag av dei føringar som er lagt i saka. 067/12: GÅVEREGLEMENT HJARTDAL KOMMUNE Gåvereglementet blir vedteke slik det ligg føre. Saksordførar: Administrasjonsutval Sven Tore Løkslid fremma følgjande endringsforslag til reglement: Pkt 1.0: og folkevalde blir teke ut Pkt. 8.0: blir teke ut i sin heilskap Endringsforslaget til Sven Tore Løkslid blei samrøystes vedteke. Saksordførar: Sven Tore Løkslid ADM-016/12 TILRÅDING: Gåvereglementet blir vedteke slik det ligg føre, med følgjande endringar:. Pkt 1.0: og folkevalde blir teke ut Pkt. 8.0: blir teke ut i sin heilskap Saksordførar: Sven Tore Løkslid Administrasjonsutvalet si tilråding blei samrøystes vedteke. KOM-067/12 VEDTAK: Gåvereglementet blir vedteke slik det ligg føre, med følgjande endringar:. Pkt 1.0: og folkevalde blir teke ut

25 Pkt. 8.0: blir teke ut i sin heilskap 068/12: RETNINGSLINER FOR DATABRILLER I HJARTDAL KOMMUNE Retningsliner for databriller blir vedtatt slik det ligg før. Saksordførar: Administrasjonsutval Saksordførar: Sven Tore Løkslid ADM-017/12 TILRÅDING: Retningsliner for databriller blir vedtatt slik det ligg føre. Saksordførar: Sven Tore Løkslid. Administrasjonsutvalet si tilråding blei samrøystes vedteke. KOM-068/12 VEDTAK: Retningsliner for databriller blir vedtatt slik det ligg føre.

26

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 03.09.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09:00 13:50 Saksnr til og frå: 042/12-053/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 28.08.2012 Møtestad: DA- senter /Hågån Møtetid: Kl. 17.00 20.00 Saksnr til og frå: 025/12-034/12 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Einar Løndal,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 17.10.2012 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 13:45 Saksnr til og frå: 069/12-074/12 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 04.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 15:45 Saksnr til og frå: 028/12-036/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 02.10.2012 Møtestad: Sauland skule Møtetid: Kl. 17:00 17:45 Saksnr til og frå: 035/12-038/12 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: utvalsleiar Einar

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 20.06.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00 22.00 Saksnr til og frå: 046/17-049/17 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 19.05.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18.00 20.45 Saksnr til og frå: 017/16-032/16 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Gro-Anita Særsland,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 22.11.2016 Møtestad: Tuddal oppvekstsenter Møtetid: Kl. 18.00 21.30 Saksnr til og frå: 049/16-055/16 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Gro-Anita

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 18.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 10.45 Saksnr til og frå: 037/12-041/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 17.01.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 19.40 Saksnr til og frå: 001/17-010/17 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Nils Olav Hovde,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 03.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 16:00 Saksnr til og frå: 034/13-044/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 13.09.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00 21.00 Saksnr til og frå: 050/17-054/17 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 16.04.2013 Møtestad: Tuddal skule Møtetid: Kl. 17.00 20.30 Saksnr til og frå: 008/13-013/13 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Gro Anita Særsland,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 25.01.2012 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 19:53 Saksnr til og frå: 001/12-004/12 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 14.03.2012 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl.18:00 20:55 Saksnr til og frå: 005/12-013/12 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 16.05.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 12:45 Saksnr til og frå: 013/13-018/13 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid. Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 20.04.2016 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 20:55 Saksnr til og frå: 032/16-038/16 Møtet blei styrt av: ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 17.10.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.45 Saksnr til og frå: 036/17-042/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 04.03.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 17:00 Saksnr til og frå: 008/13-016/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: varaordførar Inger Øya Grøgård

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 26.05.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 16:30 Saksnr til og frå: 024/15-037/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 26.10.2016 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 15.45 Saksnr til og frå: 104/16-116/16 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 30.01.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15.00 16.00 Saksnr til og frå: 001/17-008/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 13.03.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 17:50 Saksnr til og frå: 017/13-020/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 18.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 10.45 12.00 Saksnr til og frå: 018/12-026/12 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09:00 14:20 Saksnr til og frå: 039/14-048/14 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.09.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09:00 18:30 Saksnr til og frå: 054/13-063/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 04.04.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 20.55 Saksnr til og frå: 016/17-023/17 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 22.06.2016 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 20.15 Saksnr til og frå: 065/16-090/16 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 05.04.2016 Møtestad: Legekontoret Møtetid: Kl. 18.00 20.00 Saksnr til og frå: 009/16-016/16 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Gro-Anita Særsland,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 13.10.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Saksnr til og frå: 054/14-068/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Varaordførar Inger Øya Grøgård Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 15.06.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 13:25 Saksnr til og frå: 040/15-044/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 19:10 Saksnr til og frå: 025/15-029/15 Møtet blei styrt av: varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 17.10.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14.35 16.55 Saksnr til og frå: 055/16-067/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 23.10.2013 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09:00 16:00 Saksnr til og frå: 062/13-068/13 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 01.06.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 19:00 Saksnr til og frå: 036/11-041/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 27.01.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:45 16:15 Saksnr til og frå: 001/14-004/14 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 07.11.2012 Møtestad: Kommunehuset,formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 18:55 Saksnr til og frå: 113/12-120/12 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 16.05.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 11:00 12:00 Saksnr til og frå: 032/13-033/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.03.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 15:30 Saksnr til og frå: 006/15-014/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 11.09.2013 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl.18:00 19:55 Saksnr til og frå: 051/13-061/13 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 05.05.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Saksnr til og frå: 009/14-015/14 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 20.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.14:00 15:05 Saksnr til og frå: 045/13-051/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur

Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur Møtedato: 28.08.2012 Møtestad: Bustad for funksjonshemma/hågån Møtetid: Kl. 17.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 14.12.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:00 16:30 Saksnr til og frå: 095/11-096/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Administrasjonsutval

Møteprotokoll for Administrasjonsutval Hjartdal kommune Møtedato: 13.04.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 Saksnr til og frå: 005/15-007/15 Møteprotokoll for Administrasjonsutval Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 27.01.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 15:30 Saksnr til og frå: 001/14-007/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 30.10.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 11:15 Saksnr til og frå: 043/17-044/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 28.09.2011 Møtestad: Tuddal Høyfjellshotell Møtetid: Kl. 17:00 20:30 Saksnr til og frå: 056/11-060/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar

Detaljer

Møteprotokoll for Administrasjonsutval

Møteprotokoll for Administrasjonsutval Hjartdal kommune Møteprotokoll for Administrasjonsutval Møtedato: 28.05.2015 Møtestad: Gaustablikk Høyfjellshotell Møtetid: Kl. 15:30 Saksnr til og frå: 008/15-010/15 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 20.06.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtedato: 01.10.2013 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00-17.30 Saksnr til og frå: 025/13-028/13 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 31.10.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00-12.45 Saksnr til og frå: 068/16-070/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 29.04.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:15 16:30 Saksnr til og frå: 021/13-031/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 07.10.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 11:00 14:30 Saksnr til og frå: 064/13-070/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.10.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 17.00 Saksnr til og frå: 056/15-063/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 13.03.2013 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 21:35 Saksnr til og frå: 011/13-021/13 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 28.02.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:25 15:00 Saksnr til og frå: 006/11-010/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 27.03.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15.30 16.00 Saksnr til og frå: 009/17-013/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 15.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.15 Saksnr til og frå: 039/16-051/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar Audun Solberg

Detaljer

Møteprotokoll for Valstyret

Møteprotokoll for Valstyret Hjartdal kommune Møtedato: 16.05.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.13:00 13:30 Saksnr til og frå: 001/13-004/13 Møteprotokoll for Valstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 27.06.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 18:00 Saksnr til og frå: 071/12-080/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtedato: 20.01.2016 Møtestad: Synfaring Russmarken og Gvålsheia/Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.30 18.40 Saksnr til og frå: 001/16-010/16 Møtet

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 12.12.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.50 Saksnr til og frå: 084/16-086/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 09.03.2011 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl.17:00 20:00 Saksnr til og frå: 007/11-011/11 Møtet blei styrt av: ordførar Olav

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.06.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.50 Saksnr til og frå: 028/17-031/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 26.08.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09:45 12:50 Saksnr til og frå: 017/11-023/11 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av:ordførar Olav Tho Medlemene blei innkalla

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtedato: 23.04.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 Synfaring oppmøte Nordbø pensjonat Saksnr til og frå: 013/12-019/12 Møtet blei

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 02.03.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:30 16:00 Saksnr til og frå: 007/15-011/15 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 14:50 Saksnr til og frå: 076/14-089/14 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.11.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 15.00 Saksnr til og frå: 064/15-067/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Bengt Halvard Odden, ordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 06.04.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 18.30 Saksnr til og frå: 018/16-025/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audusn Solberg,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 29.03.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 007/11-013/11 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Camilla

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 11.04.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 16:20 Saksnr til og frå: 024/12-037/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 02.12.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.10 19.10 Saksnr til og frå: 066/15-076/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Audun Solberg

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 17.04.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 009/13-021/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 27.08.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 20:00 Saksnr til og frå: 027/12-032/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: Nestleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 29.05.2013 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:15 Saksnr til og frå: 022/13-029/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 28.10.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 17.00 Saksnr til og frå: 111/15-116/15 Møtet blei styrt av: ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 26.08.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.30 Saksnr til og frå: 040/15-052/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 29.03.2011 Møtestad: Kommunehuset, formannskapssalen Møtetid: Kl. 18:00 19:45 Saksnr til og frå: 021/11-028/11 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 04.03.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 17:30 Saksnr til og frå: 006/13-012/13 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: varaordførar Inger Øya Grøgård Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 14.05.2014 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 21:25 Saksnr til og frå: 025/14-038/14 Møtet blei styrt av: varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 17.01.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:15 15:20 Saksnr til og frå: 001/11-005/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 12.45 Saksnr til og frå: 026/16-035/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 09.11.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 10.00 15.20 Saksnr til og frå: 068/15-071/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Bengt Halvard Odden, ordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 16.02.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.18:00 19:15 Saksnr til og frå: 013/11-020/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 11.01.2012 Møtestad: Kommunehuste,Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 001/12-009/12 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 22.09.2010 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 22:00 Saksnr til og frå: 028/10-039/10 Møtet blei styrt av: ordførar Olav

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 04.12.2012 Møtestad: Biblioteket Møtetid: Kl. 17.00 19.00 Saksnr til og frå: 044/12-050/12 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Einar Løndal, leiar

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 26.01.2011 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 Saksnr til og frå: 001/11-006/11 Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 10.12.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 16:00 Saksnr til og frå: 083/14-085/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 18.03.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 08:00 10:00 Saksnr til og frå: 011/11-015/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtedato: 21.10.2015 Møtestad: Synfaring i Tuddal sak 55/15 og 56/15. Møte på kommunehuset Møtetid: Kl. 16.30 21.15 Saksnr til og frå: 053/15-065/15

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 27.02.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 19:15 Saksnr til og frå: 001/13-007/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 04.10.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18.00 20.20 Saksnr til og frå: 042/16-048/16 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Nils-Olav Hovde,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 14.06.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl.09:00 16.15 Saksnr til og frå: 020/12-026/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 07.10.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Saksnr til og frå: 033/10-037/10 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 14.12.2011 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 19:50 Saksnr til og frå: 098/11-103/11 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 25.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Saksnr til og frå: 039/14-043/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 01.09.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 17:00 Saksnr til og frå: 039/14-053/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer