Risiko, risikoappetitt og risikotoleranse: Styrets verktøy

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risiko, risikoappetitt og risikotoleranse: Styrets verktøy"

Transkript

1 Risiko, risikoappetitt og risikotoleranse: Styrets verktøy Are Jansrud, analysesjef Finans Norge

2 Styring og kontroll i bank: En klassisk historie om hvorfor det går galt. Dårlig (risiko)strategi Lorenzo lånte ut i stor stil til europeiske fyrster, noe Cosimo I i sin tid hadde lagt ned forbud mot Dårlig drift(sfokus) Lorenzo hadde mer fokus på politisk posisjon og makt enn på driften av Medici-banken, samt en noe mer dekadent livsstil enn Cosimo I Dårlig kontroll Cosimo I engasjerte seg personlig aktivt både i den nitidige bokføringen og i revisjoner av avdelingene / avdelingslederne. Lorenzo delegerte bokføringen og foretok ikke revisjoner.

3 Risiko It is not what we know, but what we do not know which we must always address, to avoid major failures, catastrophes and panics. Event not in sample Richard Feynman, fysiker 3

4 Eller: Risiko It is not what we know, but what we do not know which we must always address, to avoid major failures, catastrophes and panics. Event not in imagination Richard Feynman, fysiker 4

5 Eller: enda verre. It is not what we know, but what we do not know which we must always address, to avoid major failures, catastrophes and panics. Event not in imagination Richard Feynman, fysiker 5

6 Et (for) enkelt verdensbilde Vet at det vil skje noe Vet ikke om det skjer noe Vet ikke hva som kan skje Risikorammer «UNK-UNKS» (og «svarte svaner» ) Vet hva som kan skje Ingen risiko (men slik er ikke verden ) Beredskapsplaner 6

7 Har DU lyst til å sitte med ansvaret Når DETTE skjer? 7

8 Disney-metoden som inspirasjonskilde 1. Utenforstående: tenk som en utenforstående for å få en analytisk, ekstern oppfatning av utfordringen. 2. Drømmer: brainstorming - avvikende tenkning for å få kreative og radikale ideer. 3. Realister: pragmatiske realister som bruker konvergent tenkning for å vurdere ideene. 4. Kritikere: vurderer planen for å identifisere svakheter, hindringer eller risiko. 8

9 Et enkelt risikobilde Sikker Sannsynlighet Sannsynlig Middels Lite sannsynlig Usannsynlig Ubetydelig Lav Middels Høy Ekstrem Konsekvens 9

10 Grunnleggende måter å forholde seg til risiko på Avstå Dele Begrense Sannsynlighet Sikker Sannsynlig Middels Lite sannsynlig Akseptere Usannsynlig Ubetydelig Lav Middels Høy Ekstrem Konsekvens 10

11 De 4 grunnleggende måtene å forholde seg til risiko på Avstå Forby / Avvikle Dele Begrense Akseptere 11

12 De 4 grunnleggende måtene å forholde seg til risiko på Avstå Forby / Avvikle Dele Forsikre / Finansielle sikringer / Joint venture Begrense Akseptere 12

13 De 4 grunnleggende måtene å forholde seg til risiko på Avstå Forby / Avvikle Dele Forsikre / Finansielle sikringer / Joint venture Begrense Risikorammer / Nedsalg Akseptere 13

14 De 4 grunnleggende måtene å forholde seg til risiko på Avstå Forby / Avvikle Dele Forsikre / Finansielle sikringer / Joint venture Begrense Risikorammer / Nedsalg Akseptere = Risikotoleransen 14

15 Et enkelt risikobilde Sikker Sannsynlighet Sannsynlig Middels Lite sannsynlig Usannsynlig Ubetydelig Lav Middels Høy Ekstrem Konsekvens 15

16 Et enkelt risikobilde Sikker Sannsynlighet Sannsynlig Middels Lite sannsynlig Usannsynlig Ubetydelig Lav Middels Høy Ekstrem Konsekvens 16

17 Sannsynlighet Sikker Sannsynlig Middels Lite sannsynlig Optimalisering av kapital vs inntjening Prosessforbedring Et enkelt risikobilde «Business as usual»- risikostyring Beredskapsplaner Scenarioer Stresstesting Usannsynlig Ubetydelig Lav Middels Høy Ekstrem Konsekvens 17

18 Definisjoner Risk appetite means the aggregate level and types of risk an institution is willing to assume within its risk capacity, in line with its business model, to achieve its strategic objectives. Risk capacity means the maximum level of risk an institution is able to assume given its capital base, risk management and control capabilities as well as its regulatory constraints. 18

19 Risikotoleranse - definisjoner COSO s Enterprise Risk Management Integrated framework: The amount of risk, on a broad level, an entity is willing to accept in pursuit of value. Risikotoleransen gir uttrykk for hvilke risikotyper og det maksimale nivå på risiko samlet og per risikotype som styret er villig til å la GL44: selskapet Risk tolerance/appetite bli eksponert mot for is a å term realisere that selskapets embraces mål. all relevant definitions used by different institutions and supervisory authorities. These two terms are used here interchangeably to describe both the absolute risks an institution is a priori open to take (which some call risk appetite) and the actual limits within its risk appetite that an institutions pursues (which some call risk tolerance).

20 Risikotoleranse krav og forventninger GL44: «The key responsibilities of the management body should include setting and overseeing the overall risk risk strategy and policy of the institution, including its tolerance/appetite and its risk management framework EBA Consultation paper: Guidelines on internal governance The management body s responsibilities should include setting, approving and overseeing the implementation of: the overall risk strategy including its risk appetite and its risk management framework BCBS: Accordingly, the board should: Establish, along with senior management and the CRO, the bank s risk appetite, taking into account the competitive and regulatory landscape and the bank s long-term interests, risk exposure and ability to manage risk effectively Finanstilsynet Modul for operasjonell risiko: «I strategien bør styret tydelig definere sin operasjonelle risikotoleranse. Fastsettelsen av risikotoleransen skal definere nivået på operasjonell risiko som foretaket er villig til å akseptere»

21 Hvorfor risikotoleranse-utsagn? Tydeliggjøre sammenhengen mellom (forretningsmessige) beslutninger og strategien Sikre konsistent adferd Bevisst utnyttelse av kapasiteten til å påta seg risiko Bare det å utarbeide og fastsette risikotoleransen skaper verdi i seg selv!

22 Internasjonal status bank (Kilde: 2015 risk management survey of major financial institutions: Rethinking risk management Banks focus on non-financial risks and accountability, EY) Topp fokusområder for styret og ledelsen: compliancerisiko (57%), risikoappetitt (47%), kredittrisiko (32%) Topp fokusområder for CRO: regulatorisk compliance (61%), risikoappetitt (59%), kredittrisiko (57%) 70% har en «significant linkage of risk appetite to business planning» Enkeltbeslutninger: 43% «largely tested» og 51% «somewhat tested» mot risikoappetitten Viktigste parametre: Kapitalrelaterte forholdstall (83%), mål for funding/likviditet (83%), kapitaldekning (77%), konsentrasjonsrammer (66%), Tier 1-krav (64%) 83% har startet å etablere en risikoappetitt-tilnærming for ikke-finansielle risikoer 74% benytter en tilpasset tilnærming for ikke-finansielle risikoer, som omfatter både kvantitative og kvalitative elementer innenfor rammeverket for operasjonell risiko 22

23 Risikotoleranse mulig rammeverk Risikotoleranseutsagn («statement») Rammer og måltall Beslutninger Organisering og ansvarsforhold Måling og rapportering

24 Risikotoleranse krav og forventninger 33. As part of the overall corporate governance framework, the board is responsible for overseeing a strong risk governance framework. An effective risk governance framework includes a strong risk culture, a well developed risk appetite articulated through the RAS, and well defined responsibilities for risk management in particular and control functions in general. 34. Developing and conveying the bank s risk appetite is essential to reinforcing a strong risk culture. The risk governance framework Kvantitative should og outline kvalitative actions to utsagn be taken when stated risk limits are breached, including disciplinary actions for excessive risk-taking, escalation procedures and board of director notification. Typer risikoeksponeringer som aksepteres Akseptert nivå for risikoeksponeringen(e) 35. The board should take an active role in defining the risk appetite and ensuring its alignment with the bank s strategic, capital and financial plans and compensation practices. The bank s risk appetite should be clearly conveyed through Forretningsmessige an RAS that can be easily hensyn understood som skal by all vurderes relevant parties: the board itself, senior management, bank employees and the supervisor. og rammer for virksomheten 36. The bank s RAS should: include both quantitative and qualitative considerations; establish the individual and aggregate level and types of risk that the bank is willing to assume in advance of and in order to achieve its business activities within its risk capacity; define the boundaries and business considerations in accordance with which the bank is expected to operate when pursuing the business strategy; and communicate the board s risk appetite effectively throughout the bank, linking it to daily operational decision-making and establishing the means to raise risk issues and strategic concerns across the bank.

25 Risikotoleranse og risikorammer fastsettelse av nivå Risikoevne: Kapital og likviditet Kapasitet Kompetanse Risikoevne Risikoappetitt: «Viljebasert» Skjønn og «magefølelse» Risikoappetitt

26 Kompetanse & Kapasitet Kompetansevurderinger - eksempler: Kunnskap om avanserte finansielle instrumenter? Bransjekompetanse? Regulatorisk kompetanse? Rådgivningskompetanse? Kapasitetsvurderinger - eksempler: Hvor stort forretningsvolum kan vi håndtere? Hvor stor back up-kapasitet har vi? Teknologien (digitaliseringen) «fjerner» langt på veg mange kapasitetsbegrensninger i finans («operasjonell gearing»), men ikke de andre parametrene

27 Kapital Pilar 1: Regulatorisk minstekrav og bufferkrav Pilar 2: Internt kapitalmål og tilsynsmyndighetenes vurderinger Pilar 3: «Markedets krav» «Markedets krav» for stabil tilgang på kapital Kapitalkostnader / kredittspreader Rating

28 Å finne toleransegrensen: Stresstester og scenarioanalyser Stresstester Sensitivitetsanalyser Alvorlige tenkte hendelser Scenarioanalyser Komplette, sammensatte hendelsesforløp 28

29 Å finne toleransegrensen: Omvendte stresstester FORETAKET HAR IKKE TILSTREKKELIG KAPITAL HVOR STORE TAP MÅ TIL FOR AT DETTE SKAL KUNNE SKJE? HVILKE SCENARIER KAN SKAPE SLIKE TAP? KAN DISSE SCENARIOENE INNTREFFE? ER DET SANNSYNLIG / HVOR SANNSYNLIG ER DET AT DE INNTREFFER? 29

30 Risikotoleranse-utsagn - fiktive eksempler «Compliancerisiko: Banken har 0-toleranse for brudd på lover og regler» «Compliancerisiko: Banken har meget lav toleranse for compliancerisiko. Dersom det er tvil om hvordan et regelverk er å forstå, skal det alltid praktiseres en konservativ tolkning. Banken skal ikke utsettes for omdømmerisiko som følge av regelverksetterlevelse. Banken skal ikke bare vurdere hvorvidt en handling juridisk sett er lovlig, men også om bankens handlinger er i samsvar med god etikk og moralske normer.» Hvilket utsagn gir best veiledning for organisasjonen?

31 Risikotoleranse-utsagn - fiktive eksempler Resultatvolatilitet Meget lav Lav Middels Høy Meget høy X Soliditet Kredittrating Omdømme Compliance X X X X

32 Risikotoleranse-utsagn - fiktive eksempler Område Ramme Kapitaldekning X%-poeng over regulatorisk krav LCR XXX % Største engasjement X% av ansv kapital / Max X mill Andel BM-kunder Max X% Aksjerisiko Max X mill Renterisiko Max X mill ved Y %-poengs renteendring Operasjonelle tap Max N uønskede hendelser / Max X,- kr etc etc

33 Risikotoleranse-utsagn: fiktive eksempler Risikoklasse Parameter Grenseverdier Strategisk risiko Ren kjernekapitaldekning Egenkapitalavkastning Ratingnivå Kredittrisiko Utlånsvekst Maksimalt forventet tap Ingen eksponering mot angitte sektorer Konsentrasjonsrisiko Andel av utlån: største sektor Største engasjement: absolutte tall Største engasjement: I % av CET1 Markedsrisiko Aksjerisiko: Maksimal aksjeramme Renterisiko: Tap ved 2% renteendring Valutarisiko: Samlet netto FX-posisjon i % av CET1 Likviditetsrisiko LCR Overlevelsesperiode intern stresstest Refinansieringsevne under stress Finansieringsrisiko Minimum gj.snitt restløpetid funding Innskuddsdekning Operasjonell risiko Uønskede hendelser Omdømmerisiko Antall negative medieoppslag «Conduct risk» Antall brudd på anti hvitvask-rutinen Antall interne «varslinger» X < Limit < Y

34 Risikotoleranse Forretningsstrategi Kapitaliseringsstrategi Risikotoleranse Risikostrategi

35 Risikotoleranse oppnå med dette avkastningskravet Kan vi med dette soliditetsmålet ICAAP? Forretningsstrategi Kapitaliseringsstrategi Risikotoleranse Risikostrategi med disse risikorammene?

36 Resultatstyring: Risk / Reward Resultat Økonomisk kapitalbehov??? = Resultat Regulatorisk kapitalkrav??? = Strategisk avkastningskrav

37 Risikotoleranse praktisk anvendelse Norges Bank Banker Norges Bank % - Banker Innskudd Banker % 100 Utlån bolig Obligasjoner Utlån bolig % Utlån massemarked Annen gjeld Utlån massemarked % Utlån foretak Egenkapital Utlån foretak % Obligasjoner Obligasjoner % 200 Aksjer 200 Aksjer % 200 Annet 300 Annet % 300 Sum Sum RWA Kapitaldekning 16,00 % Resultat 11 % 124 Massemarked økes til 60% Boliglånsandel reduseres til 40% Økt snitt løpetid funding fra 3 til 5 år Ingen rammer for aksjer Resultat 124 Økt andel massemarked 30 Redusert PM-andel 30 Økt løpetid funding -12 Nedsalg aksjer -20 Nytt resultat 152 Nytt kapitalkrav Ny ek-avkastning 13,78 % BM-andel reduseres til 20% Boliglånsandel økes til 60% Resultat 124 Økt andel boliglån -15 Redusert BM-andel -15 Økt løpetid funding Nedsalg aksjer Nytt resultat 94 Nytt kapitalkrav Ny ek-avkastning 8,22 %

38 Balansering av toleransen Likviditetsrisiko Høy Middels Lav Er alle kombinasjoner like fornuftige? Og forsvarlige? Lav Middels Høy Kredittrisiko 38

39 Risikotoleranse og strategisk styring Ekstrem Bank H Forsikring I Bank G R i s i k o e v n e Høy Middels Lav Ubetydelig Bank A Forsikring C Bank D Forsikring B Bank E Forsikring F Ubetydelig Lav Middels Høy Ekstrem Risikoappetitt 39

40 Risikotoleranse og risikostyring oppsummert Sikker Risikoevne Sannsynlig Middels Lite sannsynlig Usannsynlig Ubetydelig Lav Middels Høy Ekstrem Risikoappetitt 40

41

BETYDNINGEN AV EN TYDELIG OG KOMMUNISERT RISIKOTOLERANSE. Eika - Virksomhetsstyringskonferansen 2016

BETYDNINGEN AV EN TYDELIG OG KOMMUNISERT RISIKOTOLERANSE. Eika - Virksomhetsstyringskonferansen 2016 BETYDNINGEN AV EN TYDELIG OG KOMMUNISERT RISIKOTOLERANSE Eika - Virksomhetsstyringskonferansen 2016 Hva «truer» forretningsmodellene og lønnsomheten? Teknologi Reguleringer Drivkrefter og rammevilkår Kundeadferd

Detaljer

Scenarioer. Fagseminar om gjenopprettingsplaner, 7. desember Are Jansrud, Finans Norge.

Scenarioer. Fagseminar om gjenopprettingsplaner, 7. desember Are Jansrud, Finans Norge. Scenarioer Fagseminar om gjenopprettingsplaner, 7. desember 2017 Are Jansrud, Finans Norge Styring av planen («governance») Kommunikasjon og offentliggjøring Krav til planens innhold Styring av planen

Detaljer

Gjenopprettingsplan DNBs erfaringer. Roar Hoff Leder av Konsern-ICAAP og Gjenopprettingsplan Oslo, 7. desember 2017

Gjenopprettingsplan DNBs erfaringer. Roar Hoff Leder av Konsern-ICAAP og Gjenopprettingsplan Oslo, 7. desember 2017 Gjenopprettingsplan DNBs erfaringer Roar Hoff Leder av Konsern-ICAAP og Gjenopprettingsplan Oslo, 7. desember 2017 Lik konkurranse krever full harmonisering av systemet Like definisjoner Konsistent bruk

Detaljer

Indikatorer: Early warning og krise

Indikatorer: Early warning og krise Indikatorer: Early warning og krise Fagseminar om gjenopprettingsplaner, 7. desember 2017 Are Jansrud, Finans Norge Styring av planen («governance») Kommunikasjon og offentliggjøring Krav til planens innhold

Detaljer

Operasjonell risiko: Måling, styring og kontroll

Operasjonell risiko: Måling, styring og kontroll Operasjonell risiko: Måling, styring og kontroll Kurs Operasjonell risiko, 5. september 2017 Are Jansrud, Finans Norge Risikostyring 1. Identifisere 2. Vurdere 3. Måle 4. Overvåke 5. Håndtere 6. Rapportere

Detaljer

Bakgrunnen for kravet om gjenopprettingsplaner

Bakgrunnen for kravet om gjenopprettingsplaner Bakgrunnen for kravet om gjenopprettingsplaner Fagseminar om gjenopprettingsplaner, 7. desember 2017 Are Jansrud, Finans Norge De tre pilarene i fremtidens bankregulering Soliditet og finansiell stabilitet

Detaljer

ICAAP, ILAAP og compliance

ICAAP, ILAAP og compliance ICAAP, ILAAP og compliance Høstkonferansen 2016 Av Are Jansrud, Finans Norge Agenda ICAAP ILAAP Compliance-funksjonen ICAAP Pilar 2: ICAAP & SREP Finanstilsynets rundskriv nr 12/2016 Prinsippene for ICAAP

Detaljer

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asset Management Compliance og Operasjonell Risiko Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asle Bistrup Eide A global manager with companies in Oslo, Stockholm, Bergen, Luxembourg, Chennai and Hong Kong

Detaljer

SKAGERRAK SPAREBANK. Basel II PILAR III

SKAGERRAK SPAREBANK. Basel II PILAR III SKAGERRAK SPAREBANK Basel II PILAR III 31.12.2017 Kapitaldekningsregelverket baseres på tre pilarer: Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital De metodene som banken bruker ved beregning av minimumskravene

Detaljer

Tilpasning til nye regulatoriske krav

Tilpasning til nye regulatoriske krav Tilpasning til nye regulatoriske krav OMF-dagen, Oslo, 19. januar 2017 Per Sagbakken DNB Boligkreditt AS Utvikling kapitalkrav DNB Boligkreditt AS 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 15,0

Detaljer

Bank: Rammebetingelser, regelverk og risikostyring

Bank: Rammebetingelser, regelverk og risikostyring Bank: Rammebetingelser, regelverk og risikostyring 15. februar 2017 Analysesjef Are Jansrud, Finans Norge Grunnleggende om bank og bankvirksomhet En staselig bygning. En katalysator for realisering av

Detaljer

Helhetlig og forretningsmessig risikostyring. Terje Turnes Konserndirektør Risikostyring Finanskonferansen 2016

Helhetlig og forretningsmessig risikostyring. Terje Turnes Konserndirektør Risikostyring Finanskonferansen 2016 Helhetlig og forretningsmessig risikostyring Terje Turnes Konserndirektør Risikostyring Finanskonferansen 2016 Finansielle ambisjoner 2017-2019 > 12 prosent egenkapitalavkastning Overordnet mål mot 2019

Detaljer

Risikokultur grunnmuren i risikostyring

Risikokultur grunnmuren i risikostyring Risikokultur grunnmuren i risikostyring Finans Norge Operasjonell risiko den vanskelige risikoen? 5. september 2017 Stian A. Ruud-Larsen Risk Manager operasjonell risiko Verden ble i 2001 påminnet hvor

Detaljer

ORSA og Key Functions. Solvens II-forum 3. november 2015 Jon Reiersen

ORSA og Key Functions. Solvens II-forum 3. november 2015 Jon Reiersen ORSA og Key Functions Solvens II-forum 3. november 2015 Jon Reiersen Problemer i forsikringsselskaper er (nesten) alltid forårsaket av svak virksomhetsstyring eller manglende risikoforståelse eller en

Detaljer

Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Lønnstakere o.l. 7.287.313 424.937 41.164 7.753.415 Personmarked boligkreditt 1.904.685 1.904.685 Næringssektor fordelt: Jordbruk, skogbruk, fiske 730.306

Detaljer

Jæren Sparebank. Basel II PILAR III

Jæren Sparebank. Basel II PILAR III Jæren Sparebank Basel II PILAR III 30.06.2015 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 Ansvarlig kapital... 5

Detaljer

PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON. Jan Bendiksby

PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON. Jan Bendiksby PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON Jan Bendiksby Innhold OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON (PILAR 3)... 2 1. INNLEDING OG FORMÅL MED DOKUMENTET... 2 2. KAPITALKRAV... 2 2.1 Ansvarlig

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank INFORMASJON I SAMSVAR MED KRAVENE I KAPITALKRAVSFORSKRIFTENS DEL IX (PILAR 3) Kapitaldekning

Detaljer

Ansvarlig kapital

Ansvarlig kapital Tall i NOK Innskutt kapital 247.936 Opptjent kapital, ekskl. foreslått utbytte 476.043 Fradrag immaterielle eiendeler -2.013 Fradrag "prudent valuation" -698 Fradrag for ansvarlig kapital andre finansinstitusjoner,

Detaljer

Innhold. Introduksjon Hva er ERM? Basel II Forventede konsekvenser

Innhold. Introduksjon Hva er ERM? Basel II Forventede konsekvenser I the way we do it Innhold Introduksjon Hva er ERM? Solvency II Basel II Forventede konsekvenser Risiko representerer både muligheter og trusler The first symbol is the symbol for danger, while the second

Detaljer

BAMBLE SPAREBANK. Basel II PILAR III

BAMBLE SPAREBANK. Basel II PILAR III BAMBLE SPAREBANK Basel II PILAR III 31.12.2015 Det nye kapitaldekningsregelverket baseres på tre pilarer: Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital De metodene som banken bruker ved beregning av minimumskravene

Detaljer

«Conduct risk» og compliance

«Conduct risk» og compliance «Conduct risk» og compliance Kurs Operasjonell risiko, 5. september 2017 Are Jansrud, Finans Norge «Conduct risk» og compliance «Conduct risk»: Ingen entydig definisjon Har å gjøre med måten banken og

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 1. kvartal 2017 1.kvartal 2017 oppsummert (1.kv 2016) Resultat etter skatt 89 mill kroner (60 mill) Egenkapitalavkastning 10,3 % (6,8%) K/I forvaltet portefølje 37,2 % (37,1%)

Detaljer

Risikofokus - også på de områdene du er ekspert

Risikofokus - også på de områdene du er ekspert Risikofokus - også på de områdene du er ekspert - hvordan kan dette se ut i praksis? - Ingen er for gammel til å begå nye dumheter Nytt i ISO 9001:2015 Vokabular Kontekst Dokumentasjonskrav Lederskap Stategi-politikk-mål

Detaljer

Revisjon av styring og kontroll av likviditetsrisiko

Revisjon av styring og kontroll av likviditetsrisiko Revisjon av styring og kontroll av likviditetsrisiko Steinar Breen 19.mai 2008 Agenda 1. Bakgrunn 2. Omfang og begrensninger 3. Likviditetsstrategi 4. Organisering og arbeidsdeling 5. Måling 6. Rapportering

Detaljer

Finanstilsynets vurdering av pilar 2-krav knyttet til markedsrisiko

Finanstilsynets vurdering av pilar 2-krav knyttet til markedsrisiko Finanstilsynets vurdering av pilar 2-krav knyttet til markedsrisiko 1. Innledning Finanstilsynets vurdering av risiko og kapitalbehov (SREP) skal ta utgangspunkt i foretakets ICAAP og omfatte kapitalbehov

Detaljer

PILAR 3 BASEL II 2011 Gothia Finans AS

PILAR 3 BASEL II 2011 Gothia Finans AS PILAR 3 BASEL II 2011 Gothia Finans AS Side 2 av 10 INNHOLD 1. Basel II - Kapitaldekningsregler... 3 1.1 Pilar 1 minimumskrav til ansvarlig kapital... 3 1.2 Pilar 2 vurdering av samlet kapitalbehov og

Detaljer

Årsrapport Oslo Forsikring AS 2014

Årsrapport Oslo Forsikring AS 2014 Årsrapport Oslo Forsikring AS 2014 Oslo Forsikring AS BALANSE PR. 31.12 Note 2014 2013 EIENDELER 1. Immaterielle eiendeler 1.2 Andre immaterielle eiendeler 4 868 452 6 304 972 Sum immaterielle eiendeler

Detaljer

2017 Innbetalt aksjekapital/egenkapital/beviskapital 108.561 Overkursfond 457 Sparebankens fond 132.171 Gavefond 205 Utjevningsfond 1 Kompensasjonsfond 222 Sum egenkapital 241.618 Fradrag for ansvarlig

Detaljer

Compliance i praksis:

Compliance i praksis: Compliance i praksis: Rollefordeling og arbeidsfordeling mellom operasjonell risikostyring (nivå 1) og compliancefunksjonen (nivå 2) i bank Are Jansrud, Chief Compliance Officer SpareBank 1 Østlandet Complianceseminaret

Detaljer

PILAR 3. Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS. Gjensidige Investeringsrådgivning AS. Oppdatert pr. 31.12.2011

PILAR 3. Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS. Gjensidige Investeringsrådgivning AS. Oppdatert pr. 31.12.2011 PILAR 3 Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS Og Gjensidige Investeringsrådgivning AS Oppdatert pr. 31.12.2011 1. Innledning Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS er et heleid datterselskap av Gjensidige

Detaljer

PILAR 3 - Basel II. KLP Kapitalforvaltning AS 2010

PILAR 3 - Basel II. KLP Kapitalforvaltning AS 2010 PILAR 3 - Basel II KLP Kapitalforvaltning AS 2010 Innhold 1 Innledning... 2 2 Ansvarlig kapital og kapitalkrav Pilar 1... 3 2.1 Ansvarlig kapital... 3 2.2 Kapitalkrav... 3 3 Styring og kontroll av risiko

Detaljer

Solvensregulering og stresstester

Solvensregulering og stresstester Solvensregulering og stresstester Pensjonskassekonferansen 23. april 2013 Hanne Myre, Oslo Pensjonsforsikring AS Et overblikk. Hovedpunkter Bakgrunn Det europeiske solvensregelverket Dagens regulering

Detaljer

Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst Sum ren kjernekapital Fondsobligasjoner Sum kjernekapital 204.

Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst Sum ren kjernekapital Fondsobligasjoner Sum kjernekapital 204. 2016 Sparebankens fond 121.651 Gavefond 205 Innbetalt aksjekapital/egenkapital/beviskapital 75.227 Overkursfond 680 Utjevningsfond 1 Sum egenkapital 197.764 Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst.

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank 1 1 Innledning og formål med dokumentet 2 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling 2 3 Konsolidering

Detaljer

Forberedt på Solvens II

Forberedt på Solvens II SAS Forum, 17. september 2013 Forberedt på Solvens II v/svein Stokke, Risikodirektør i KLP 1 KLP Kommunal landspensjonskasse Ledende tilbyder av Offentlig tjenestepensjon Norges største livsforsikringsselskap

Detaljer

Retningslinjer for stresstesting og retningslinjer for konsentrasjonsrisiko

Retningslinjer for stresstesting og retningslinjer for konsentrasjonsrisiko Rundskriv Retningslinjer for stresstesting og retningslinjer for konsentrasjonsrisiko RUNDSKRIV: 18/2010 DATO: 01.11.2010 MOTTAKERE: Sparebanker Forretningsbanker Holdingselskaper Finansieringsforetak

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2016 Satser på nye forretningsområder Personmarked For å styrke inntjeningen ytterligere er BN Bank godt i gang med å tilby forbrukslån og med å etablere en eiendomsmeglervirksomhet

Detaljer

Ansvarlig kapital

Ansvarlig kapital 2017 Innskutt kapital 300.021 Opptjent kapital, ekskl. foreslått utbytte 518.405 Fradrag immaterielle eiendeler -2.162 Fradrag "prudent valuation" -740 Fradrag for ansvarlig kapital andre finansinstitusjoner,

Detaljer

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2015 (Pilar 3) Lysaker, Innholdsfortegnelse

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2015 (Pilar 3) Lysaker, Innholdsfortegnelse 1 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2015 (Pilar 3) Lysaker, 12.04.2016 Foretak: Komplett Bank ASA (org.nr 998 997 801). Dokumentet gjelder finansiell informasjon for 2015 Innholdsfortegnelse

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 2. kvartal 2017 Kort om BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person-og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

Risikostyringsfunksjonen

Risikostyringsfunksjonen Risikostyringsfunksjonen Bankenes sikringsfonds høstkonferanse 9. september 2014 Einar Westby, BDO AS Agenda Regelverk Organisering i banker av ulik størrelse Ressursbehov Innhold og oppgaver hvordan bidra

Detaljer

Dokumentet gjelder finansielle informasjon for 2014 (dato for oppstart av bankvirksomhet var 21. mars 2014).

Dokumentet gjelder finansielle informasjon for 2014 (dato for oppstart av bankvirksomhet var 21. mars 2014). 1 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2014 (Pilar 3) Foretak: Komplett Bank ASA (org.nr 998 997 801). Dokumentet gjelder finansielle informasjon for 2014 (dato for oppstart av bankvirksomhet

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring

Risiko- og kapitalstyring Risiko- og kapitalstyring 1 Innledning 2 Oppsummering a. Pilar 1 b. Pilar 2 c. Pilar 3 3 Nåværende kapitalsituasjon Pilar 1 4 Kapitalbehov Pilar 2 5 Stresstester og senarioer knyttet til økonomiske tilbakeslag

Detaljer

PILAR 3 BASEL II 2009 Gothia Finans AS

PILAR 3 BASEL II 2009 Gothia Finans AS Side 1 av 9 PILAR 3 BASEL II 2009 Gothia Finans AS Innhold 1. Basel II - Kapitaldekningsregler... 2 1.1 Pilar 1 minimumskrav til ansvarlig kapital... 2 1.2 Pilar 2 vurdering av samlet kapitalbehov og tilsynsmessig

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 2. kvartal 2016 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank besluttet i august 2015 å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 3. kvartal 2016 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank besluttet i august 2015 å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2016 (Pilar 3) Innholdsfortegnelse. Foretak: Komplett Bank ASA (org.nr ).

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2016 (Pilar 3) Innholdsfortegnelse. Foretak: Komplett Bank ASA (org.nr ). 1 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2016 (Pilar 3) Foretak: Komplett Bank ASA (org.nr 998 997 801). Dokumentet gjelder finansiell informasjon for 2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Få en bedre risikoforståelse på 20 minutter

Få en bedre risikoforståelse på 20 minutter Få en bedre risikoforståelse på 20 minutter Hva er helhetlig risikostyring? 1 - H 2 Husk: Risikoen er der hvorfor ikke styre den? 3 Hva er helhetlig risikostyring? Strategi og mål - Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Når beste praksis rammeverk bidrar til bedre governance. Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS

Når beste praksis rammeverk bidrar til bedre governance. Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS Når beste praksis rammeverk bidrar til bedre governance Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS :. er når man har en tilpasset egen bruk Et riktig modenhetsnivå! IT Governance Institute's definisjon er:

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 3. kvartal 2017 BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person- og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

PILAR 3 BASEL II 2014 arvato Finance AS

PILAR 3 BASEL II 2014 arvato Finance AS PILAR 3 BASEL II 2014 arvato Finance AS Innhold 1. Basel II - Kapitaldekningsregler... 2 1.1 Pilar 1 minimumskrav til ansvarlig kapital... 2 1.2 Pilar 2 vurdering av samlet kapitalbehov og tilsynsmessig

Detaljer

Risikostyring skal bidra til å sikre virksomhetens måloppnåelse gjennom:

Risikostyring skal bidra til å sikre virksomhetens måloppnåelse gjennom: Sist revidert 20.10.2014 Konsernpolicy for risikostyring og internkontroll 1. Formål Denne konsernpolicyen setter krav til risikostyring og internkontroll i Gjensidige. Den definerer grunnleggende prinsipper,

Detaljer

Hvordan vurdere/revidere overordnet styring og kontroll

Hvordan vurdere/revidere overordnet styring og kontroll www.pwc.no Hvordan vurdere/revidere overordnet styring og kontroll Jonas Gaudernack DFØ - Desember 2014 Dekomponering av problemstillingen -> grunnleggende spørsmål 1. Hvorfor vurdere styring og kontroll

Detaljer

PILAR 3. Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS. Gjensidige Investeringsrådgivning AS. Oppdatert pr. 31.12.2012

PILAR 3. Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS. Gjensidige Investeringsrådgivning AS. Oppdatert pr. 31.12.2012 PILAR 3 Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS Og Gjensidige Investeringsrådgivning AS Oppdatert pr. 31.12.2012 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Kapitaldekningsregelverket... 3 3. Ansvarlig

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring

Risiko- og kapitalstyring Risiko- og kapitalstyring 1 Innledning 2 Oppsummering a. Pilar 1 b. Pilar 2 c. Pilar 3 3 Nåværende kapitalsituasjon Pilar 1 4 Kapitalbehov Pilar 2 5 Stresstester og senarioer knyttet til økonomiske tilbakeslag

Detaljer

PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON FOR Cathrine Dalen

PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON FOR Cathrine Dalen PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON FOR 2015 Cathrine Dalen Innhold OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON (PILAR 3)... 2 1. INNLEDNING OG FORMÅL MED DOKUMENTET... 2 2. KAPITALKRAV...

Detaljer

Verdipapirforetak, forvaltningsselskaper og AIF-forvaltere: ICAAP samlet kapitalbehov

Verdipapirforetak, forvaltningsselskaper og AIF-forvaltere: ICAAP samlet kapitalbehov Finanstilsynets rundskriv 9/2015 Vedlegg 1D Verdipapirforetak, forvaltningsselskaper og AIF-forvaltere: ICAAP samlet kapitalbehov Skjemaet fylles ut av: 1) verdipapirforetak, forvaltningsselskaper med

Detaljer

BN Bank ASA. Presentasjon 4. kvartal 2018

BN Bank ASA. Presentasjon 4. kvartal 2018 BN Bank ASA Presentasjon 4. kvartal 2018 BN Bank direktebank med landsdekkende virksomhet innen både PM og BM Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person- og bedriftsmarked.

Detaljer

Markedskraft har fokus på opprettholdelse av høy etisk standard, og sitt gode omdømme både i markedet og hos myndigheter.

Markedskraft har fokus på opprettholdelse av høy etisk standard, og sitt gode omdømme både i markedet og hos myndigheter. Finansiell informasjon etter kapitalkravforskriften Hensikten med kravene til offentliggjøring av finansiell informasjon er å bidra til at ulike markedsaktører bedre kan vurdere Markedskrafts risiko, styring

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

Oslo, 9. juni 2011 Eirik Bunæs

Oslo, 9. juni 2011 Eirik Bunæs Oslo, 9. juni 2011 Eirik Bunæs Verdipapirseminar våren 2011 Foreløpig erfaring med den nye europeiske tilsynsstrukturen og enkelte andre tilpasninger European Securities and Markets Authority ( ESMA, tidligere

Detaljer

SPV FØRSTE KVARTAL april Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør

SPV FØRSTE KVARTAL april Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør SPV FØRSTE KVARTAL 2014 29. april 2014 Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL ØKT DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT FØR SKATT 526 MNOK (273) GOD EGENKAPITALAVKASTNING EGENKAPITALAVKASTNING

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring

Risiko- og kapitalstyring Risiko- og kapitalstyring 1 Innledning 2 Oppsummering a. Pilar 1 b. Pilar 2 c. Pilar 3 3 Nåværende kapitalsituasjon Pilar 1 4 Kapitalbehov Pilar 2 5 Stresstester og senarioer knyttet til økonomiske tilbakeslag

Detaljer

God internkontroll i en mindre bank, er det mulig? Problemstillinger og mulige løsninger

God internkontroll i en mindre bank, er det mulig? Problemstillinger og mulige løsninger God internkontroll i en mindre bank, er det mulig? Problemstillinger og mulige løsninger Agenda 1.Internkontroll 2.Roller / organisering 3.Risikoanalysen 4.Kultur 5.Utkontraktering og kjøp av tjenester

Detaljer

PILAR 3 - rapport. KLP Kapitalforvaltning AS 2016

PILAR 3 - rapport. KLP Kapitalforvaltning AS 2016 PILAR 3 - rapport KLP Kapitalforvaltning AS 2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Ansvarlig kapital og kapitalkrav Pilar 1... 3 2.1 Ansvarlig kapital... 3 2.2 Minstekrav til ansvarlig kapital etter reglene

Detaljer

Innholdsfortegnelse Innledning... 3 SpareBank 1 Kredittkort... 3 Kapitaldekningsregelverket... 3 Overordnet risiko- og kapitalstyring i SpareBank 1

Innholdsfortegnelse Innledning... 3 SpareBank 1 Kredittkort... 3 Kapitaldekningsregelverket... 3 Overordnet risiko- og kapitalstyring i SpareBank 1 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 SpareBank 1 Kredittkort... 3 Kapitaldekningsregelverket... 3 Overordnet risiko- og kapitalstyring i SpareBank 1 Kredittkort... 4 Styring og kontroll av risiko... 4

Detaljer

Hvilke faktorer påvirker virksomhetenes tilnærming til risiko

Hvilke faktorer påvirker virksomhetenes tilnærming til risiko Hvilke faktorer påvirker virksomhetenes tilnærming til risiko Ayse NORDAL 13.11.2018 UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF Agenda- 10 faktorer som påvirker virksomhetens tilnærming til risiko Definisjon av risiko

Detaljer

Hvilke konsekvenser har CRD IV for bankenes risikostyring?

Hvilke konsekvenser har CRD IV for bankenes risikostyring? Hvilke konsekvenser har CRD IV for bankenes risikostyring? 17. september 2012 Partner Are Jansrud 10/09/2012 1 Agenda Den regulatoriske tsunamien en kort oversikt Kvantitativ risikostyring Kvalitativ risikostyring

Detaljer

KAPITALKRAV UTFORDRINGER, KONSEKVENSER OG VEIEN VIDERE. EYs finansdag 6. januar 2016 Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked

KAPITALKRAV UTFORDRINGER, KONSEKVENSER OG VEIEN VIDERE. EYs finansdag 6. januar 2016 Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked KAPITALKRAV UTFORDRINGER, KONSEKVENSER OG VEIEN VIDERE EYs finansdag 6. januar 2016 Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked Store utfordringer Oljebrems Høye kostnader Svak produktivitetsvekst

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank har besluttet å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

ISO 41001:2018 «Den nye læreboka for FM» Pro-FM. Norsk tittel: Fasilitetsstyring (FM) - Ledelsessystemer - Krav og brukerveiledning

ISO 41001:2018 «Den nye læreboka for FM» Pro-FM. Norsk tittel: Fasilitetsstyring (FM) - Ledelsessystemer - Krav og brukerveiledning ISO 41001:2018 «Den nye læreboka for FM» Norsk tittel: Fasilitetsstyring (FM) - Ledelsessystemer - Krav og brukerveiledning ISO 41001:2018 Kvalitetsverktøy i utvikling og forandring Krav - kapittel 4 til

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2017 BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person-og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

Nytt rundskriv 9/2015: Finanstilsynets praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov. September 2015 Aimée Staude og Ann Viljugrein

Nytt rundskriv 9/2015: Finanstilsynets praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov. September 2015 Aimée Staude og Ann Viljugrein Nytt rundskriv 9/2015: Finanstilsynets praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov September 2015 Aimée Staude og Ann Viljugrein 1. Finanstilsynets strategiske mål Hovedmål: Bidra til finansiell stabilitet

Detaljer

Sparebanken Sør Q2 2011

Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

STYREUTVALG: Revisjonsutvalget Risikoutvalget Godtgjørelsesutvalget

STYREUTVALG: Revisjonsutvalget Risikoutvalget Godtgjørelsesutvalget STYREUTVALG: Revisjonsutvalget Risikoutvalget Godtgjørelsesutvalget Hva kan KPMG bidra med? Etablering av instrukser, arbeidsmetodikk og årsplaner for styreutvalgene Opplæring og trening av utvalgsmedlemmene

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2018

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2018 BN Bank ASA Investorinformasjon 2. kvartal 2018 BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person- og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

BN Bank ASA. Presentasjon 1. kvartal 2019

BN Bank ASA. Presentasjon 1. kvartal 2019 BN Bank ASA Presentasjon 1. kvartal 2019 BN Bank direktebank med landsdekkende virksomhet innen både PM og BM Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person- og bedriftsmarked.

Detaljer

Pilar 3 2014. Gjensidige Investeringsrådgivning AS

Pilar 3 2014. Gjensidige Investeringsrådgivning AS 2014 Gjensidige Investeringsrådgivning AS Innhold 1. Bakgrunn for rapporteringen 3 2. Risikoprofilen og kapitalbehovet i Gjensidige Investeringsrådgivning 4 3. Forretningsmodell 6 4. Roller og ansvar for

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 1. KVARTAL 2013 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 CFO Roar Snippen Tema Regnskap pr 30.06.14 Telemark, status og utsikter Finansielle mål Oppsummering Vedlegg Godt resultat og god soliditet Driftsresultatet økt med 19

Detaljer

PILAR 3 DOKUMENT FOR

PILAR 3 DOKUMENT FOR PILAR 3 DOKUMENT FOR per 31.12.2009 INNHOLD 1. INNLEDNING 3 2. KAPITALDEKNINGSREGELVERKET - BASEL II 3 3. ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV 4 3.1 Ansvarlig kapital 4 3.1.1 Typer kjernekapital og tilleggskapital

Detaljer

Kapitaldekning i Pareto Wealth Management AS.

Kapitaldekning i Pareto Wealth Management AS. Kapitaldekning i Pareto Wealth Management AS. Kapitalkravsforskriften er et direkte resultat av et EU-direktiv (Basel II) som er inndelt i tre pilarer. Pilar 1 definerer minstekravet til kapitaldekning,

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2018

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2018 BN Bank ASA Investorinformasjon 1. kvartal 2018 BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person- og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2017 (Pilar 3) Innholdsfortegnelse. Foretak: Komplett Bank ASA (org.nr ).

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2017 (Pilar 3) Innholdsfortegnelse. Foretak: Komplett Bank ASA (org.nr ). 1 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2017 (Pilar 3) Foretak: Komplett Bank ASA (org.nr 998 997 801). Dokumentet gjelder finansiell informasjon for 2017 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 Sparebanken SØR @ Vekst RESULTATER 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 % Kostnader Rentenetto Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som

Detaljer

PILAR 3. Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS. Gjensidige Investeringsrådgivning ASA. Oppdatert pr

PILAR 3. Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS. Gjensidige Investeringsrådgivning ASA. Oppdatert pr PILAR 3 Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS Og Gjensidige Investeringsrådgivning ASA Oppdatert pr. 30.06.2009 1. Innledning Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS er et heleid datterselskap av Gjensidige

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 212 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 3 2 Ansvarlig kapital og kapitalkrav... 3 2.1

Detaljer

Kombinert bufferk rav 86,9

Kombinert bufferk rav 86,9 . Kombinert bufferk rav 86,9 Utlån og garantiar etter geografi. Personmarknaden Brutto utlån 2017 2016 Garantiar 2017 2016 Hjelmeland kommune 313.342 301.891 150 300 Strand kommune 815.992 765.856 77

Detaljer

Forbedret risikostyring og kontroll SAS Forum Norge 2011. Tobias Told Risikostyring, Storebrand Bank 25.05.2011

Forbedret risikostyring og kontroll SAS Forum Norge 2011. Tobias Told Risikostyring, Storebrand Bank 25.05.2011 Forbedret risikostyring og kontroll SAS Forum Norge 2011 Tobias Told Risikostyring, Storebrand Bank 25.05.2011 Storebrand Storebrand Livsforsikring Ledende aktør innen pensjon og livsforsikring med høy

Detaljer

Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank

Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank Høstkonferansen 2010 Bergen, 21. september Sonja Lill Flø Myklebust Definisjon av risikostyring Disposisjon Sentrale forhold ved risikostyring

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2018

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2018 BN Bank ASA Investorinformasjon 3. kvartal 2018 BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person- og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

PAS 55 kvalitetsstandard for anleggsforvaltning i infrastrukturselskaper. Elsikkerhetskonferansen 2013 NEK

PAS 55 kvalitetsstandard for anleggsforvaltning i infrastrukturselskaper. Elsikkerhetskonferansen 2013 NEK PAS 55 kvalitetsstandard for anleggsforvaltning i infrastrukturselskaper Elsikkerhetskonferansen 2013 NEK Hvorfor? Ambisjon: Statnetts anleggsforvaltning skal reflektere god praksis iht. PAS 55 Økt presisjon

Detaljer

Kapitalkrav. Innledning. Ansvarlig kapital. Pilar 3 1. Foretakets samlede kapitalbehov vurderes ut fra pilarene i Basel II regelverket.

Kapitalkrav. Innledning. Ansvarlig kapital. Pilar 3 1. Foretakets samlede kapitalbehov vurderes ut fra pilarene i Basel II regelverket. Pilar 3 1 Innledning Finansiell virksomhet innebærer et behov for styring av risiko. Pilar 3 i kapitalkravsforskriften, Basel II, stiller krav til at Pareto Nordic Investments AS («PNI» eller «Foretaket»)

Detaljer

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Innholdsfortegnelse 1.1 Formål... 2 1.2 Verdiskapning... 2 1.3 Roller og ansvar... 3 1.3.1 Styrende organer... 3 1.3.2 Kontrollorganer... 4 1.3.3 Valgorganer...

Detaljer

Sparebanken SØR. Utlånsvekst. Innskuddsvekst. Økt innskuddsdekning RESULTATER. God tapsutvikling 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Forbedret lønnsomhet

Sparebanken SØR. Utlånsvekst. Innskuddsvekst. Økt innskuddsdekning RESULTATER. God tapsutvikling 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Forbedret lønnsomhet Sparebanken SØR @ RESULTATER 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2012 % Utlånsvekst Innskuddsvekst Økt innskuddsdekning God tapsutvikling Forbedret lønnsomhet Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse

Detaljer

Solvens II. Pengemarkedsfond

Solvens II. Pengemarkedsfond Solvens II Pengemarkedsfond 1 Litt om KLP KLP leverer pensjons- finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres

Detaljer