Innkalling til Levekårsutvalet. Dialogmøte med oppvekstsektoren med tema skulemiljø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til Levekårsutvalet. Dialogmøte med oppvekstsektoren med tema skulemiljø"

Transkript

1 FLORA KOMMUNE Innkalling til Levekårsutvalet Møtedato: Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Innkallinga går til medlemer og varamedlemer i Flora kommune sitt levekårsutval. Invitert til fagdagen vert også rektorar og inspektørar ved floraskulane, representantar for Ungdommens bystyre, i tillegg til tilsette i administrasjonen i Flora kommune. Levekårsutvalet sin fagdag 18.september 2018 Dialogmøte med oppvekstsektoren med tema skulemiljø Stad: Flora samfunnshus festsalen Tid: Lunsj kl Leiar i Levekår, Karianne Torvanger om tema skulemiljø og oppvekstmiljø. "Breiare forståing og forankring gjennom dialog" er eit mål med slike fagdagar. Kva er politikarane si rolle i dialogmøtet og i høve vidare oppfølging. Spesialrådgjevar for utdanning i KS, Jorun Sandsmark, blir med oss heile dagen og avsluttar dagen med ein times refleksjon rundt tema skulemiljø. Innhald i innleiingane: Rapport frå grunnskulen for skuleåret ved skulefagleg rådgjevar Bente Forfang. Det blir trekt fram fakta frå nokre område som er relevante for dagens tema. Utdrag frå Ungdataundersøkinga 2018 blir presentert av folkehelsekoordinator Elisabeth Solheim. Det er 9.trinn som har delteke i Flora kommune. Rektor på Flora ungdomsskule, Kari Vårdal, viser korleis det blir jobba heilskapleg med fagleg og sosial læring på ungdomssteget. Rektor på Florø barneskole, Marianne Nødset, viser kor viktig organisering av skuledagen kan vere for å skape eit godt skulemiljø. Lærar Monica Bøhmer innleier om Brandsøy skule sitt arbeid med å få eit meir bevisst forhold til det å gi og følgje opp heimearbeid, og korleis ho praktiserer leksearbeidet.

2 Deltakarane blir delt inn i 5 grupper som sirkulerer på borda. Kvar av dei 5 innleiarane blir leiar i ei gruppe og er med i dialogen rundt det tema dei har presentert. Det blir ca 20 minutt på kvart bord. Utsegn og idear blir notert ned. Kvar gruppe konkluderer med å notere dei 3 viktigaste punkta dei har diskutert. Dette blir oppsummert skriftleg, og tatt med vidare både i Levekårsutvalet sitt arbeid og i nettverk for skuleleiarar Refleksjonar omkring skulemiljø og fagdagen v/jorun Sandsmark frå KS. Karianne Torvanger Leiar Vedlegg: Kvalitetsmelding for grunnskulen 2017 til 2018 Ungdata ungdomsskuleelevar i Flora kommune Side 2 av 37

3 FLORA KOMMUNE KVALITETSMELDING FOR GRUNNSKULEN 2017/ Side 3 av 37

4 Side 4 av 37 2

5 INNHALD FLORA KOMMUNE... 1 Innleiing Oppvekstmiljø Ungdata Ungdata våren Læringsmiljø Andre data Elevar og undervisningspersonale Spesialundervisning Læringsresultat Nasjonale prøver Eksamensresultat, standpunkt og grunnskulepoeng Fråvær Overgang til vidaregåande opplæring Side 5 av 37

6 Innleiing I Stortingsmelding nr. 31 ( ) går det fram at det er viktig at styringsorgana i kommunar og fylkeskommunar har eit bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringa. Dette er nødvendig for å følgje opp utviklinga av sektoren på ein god måte. Det er fastsett i opplæringslova at skuleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. Den årlege rapporten skal drøftast av skuleeigaren, dvs. kommunestyret (jf. opplæringslova andre ledd). Denne rapporten tar for seg skuleåret 2017/2018. Kvalitetsmeldinga er ein del av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet, og skal som eit minimum omtale læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Skuleeigar står elles fritt til å utvide innhaldet i kvalitetsmeldinga. Etter vedtak i Levekårsutvalet viser rapporten hovudtrekk frå Ungdata-undersøkinga og Elevundersøkinga. I sak 020/18, Oppfølging av vedtak etter førre tilstandsrapport, gjorde Levekårsutvalet slikt vedtak: 1. Levekårsutvalet gjennomfører eit ordinært møte 4. september og legg opp til dialogmøte oppvekst 18. september (heil dag). 2. Tema for dialogmøtet skal vere skulemiljø på bakgrunn av utlevert tilstandsrapport Ungdataundersøkinga og elevundersøkinga skal vere del av tilstandsrapporten. 4. Levekårsutvalet vel representantane Trine Hovland, Vivian Norstrand og Karianne Torvanger til å vere med på planlegginga av dialogmøte. 4 Side 6 av 37

7 1. Oppvekstmiljø 1.1. Ungdata Ungdomsskuleelevane i 9.klasse gjennomførte Ungdata i april Flora vidaregåande sine elevar tok undersøkinga i klassingar og førsteårselevar gjennomførte òg undersøkinga i 2014 og Ungdata er gjennomført tre gonger i kommunen og dette gjev oss eit bilete på utvikling over tid. Neste undersøking vil bli i Dette vil bli ei fylkesundersøking der alle elevar på ungdomsskulen og vidaregåande deltek. Resultata frå undersøkinga syner i stor grad same tendensar som resultat frå fylket og landet, men med nokre forskjellar. Dei fleste ungdommane i Flora kommune rapporterer at dei er fornøgd med eiga helse. Dette talet var noko høgare enn landet i 2016, og noko lågare i 2014 og Det er ei lita auke i prosentandelen av ungdomsskuleelevar som rapporterer om fysiske plager. Denne trenden ser vi ikkje på vidaregåande. Når det gjeld psykiske plager så er det store variasjonar i dei ulike undersøkingane frå Tendensen er likevel at det er ein viss auke i prosentandelen som beskriv psykiske plager for alle elevane. Jentene rapporterer om å ha mest både fysiske og psykiske plager. Det er òg viktig å nemne at mellom 75% og 83% av elevane svarar at "dei er fornøgd med korleis dei er". Dei er òg fornøgd med foreldra sine og seier foreldra har stor betydning for dei og deira val i livet. Tendensar vi ser att i alle undersøkingane er at elevane våre ligg høgt på skulk og bruk av reseptfrie medikament. Elevane brukar mykje av fritida si på aktivitetar føre ein skjerm. I 2018 rapporterte elevane at 83% brukar minst to timar føre ein skjerm utanom skulen. Undersøkinga frå 2014, 2016 og 2018 syner at mellom % av ungdomsskulelevane aldri har drukke seg berusa. Det kan likevel sjå ut som om vi ligg litt over landet og fylket totalt sett når det gjeld elevar som har drukke så mykje at dei har kjent seg tydeleg rusa. Elevane er svært tydelege på at foreldra si grensesetting og drikkevanar har betydning for deira tilhøve til alkohol. Meir info om Ungdata finn de her; Fjordane/Flora Ungdata våren 2018 Grafane under viser data frå undersøkinga for 9. klasse våren Det er lagt til nokre kommentarar som koplar undersøkinga i 2018 med undersøkingane i 2014 og elevar var inviterte til å delta i undersøkinga, svarprosenten var 82%. På ungdata.no ligg det ein samandragsrapport for undersøkinga Ungdomsskuleelevar i Flora kommune 5 Side 7 av 37

8 Side 8 av 37 6

9 Side 9 av 37 7

10 Side 10 av 37 8

11 Side 11 av 37 9

12 1.2. Læringsmiljø Elevundersøkinga Elevundersøkinga er ei nettbasert spørreundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei forholda som er viktige for å lære og trivast på skulen. Det er obligatorisk for alle skular å gjennomføre undersøkinga for elevar på trinn 7 og trinn 10 i grunnskulen. Det er ikkje obligatorisk for elevane å delta, og dei treng ikkje å svare på alle spørsmål dersom dei deltek. I Flora deltek bortimot alle elevar på dei obligatoriske trinna. Nokre av barneskulane gjennomfører undersøkinga for trinn 5-7. Eikefjord barne- og ungdomsskule gjennomfører for trinn Flora ungdomsskule har alle elevar med i undersøkinga. Skulane har tilgang til eigne data ned på klassenivå, ikkje på individnivå. Datasett der ein kan sjå kva to eller færre elevar har svart, vert "prikka". Dei store skulane og skular med store elevgrupper kan lese mykje ut frå undersøkinga, men for dei små skulane er Elevundersøkinga eit lite eigna verktøy. Elevundersøkinga trinn 7, haust 2017 Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing. Indikator og nøkkeltall Flora Fylket Landet Læringskultur 4,1 4,0 4,1 Elevdemokrati og medverknad 3,7 3,8 3,8 Fagleg utfordring 4,0 4,0 4,1 Felles reglar 4,4 4,3 4,3 Trivsel 4,3 4,3 4,3 Meistring 4,0 4,1 4,1 Støtte frå lærerne 4,5 4,4 4,4 Motivasjon 3,9 3,8 3,9 Vurdering for læring 3,9 3,8 3,9 Støtte heimanfrå 4,4 4,4 4,4 Mobba av andre elevar på skulen 1,3 1,3 1,3 Elevundersøkinga trinn 10, haust 2017 Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing. Indikator og nøkkeltall Flora Fylket Landet Læringskultur 3,8 3,3 3,8 Elevdemokrati og medverknad 3,3 3,5 3,3 Fagleg utfordring 4,2 4,2 4,2 10 Side 12 av 37

13 Felles reglar 4,0 4,0 3,9 Trivsel 4,0 4,2 4,1 Meistring 3,8 4,0 3,9 Utdannings- og yrkesrettleiing 3,7 3,9 3,8 Støtte frå lærerne 4,0 4,1 4,0 Motivasjon 3,3 3,5 3,5 Vurdering for læring 3,3 3,4 3,3 Støtte heimanfrå 3,9 4,1 4,1 Mobba av andre elevar på skulen 1,4 1,2 1,3 Data om mobbing Dette er definisjonen av mobbing elevare blir presentert for i Elevundersøkinga: "Med mobbing mener vi gjentatte negative handlinger fra en eller flere sammen, mot en elev som kan ha vanskelig for å forsvare seg. Mobbing kan være å kalle en annen stygge ting og erte, holde en annen utenfor, baksnakke eller slå, dytte eller holde fast." I Elevundersøkinga er det tre spørsmål der elevane skal svare på om dei har blitt mobba dei siste månadane. Tabellen viser kor mange prosent av elevane som svarar at dei har blitt mobba. Spørsmål om mobbing, Elevundersøkinga trinn 7, haust 2017 Flora Fylket Landet Er du blitt mobba av andre elevar dei siste månadane? 7,1% 6,0% 5,9% Er du blitt mobba digitalt dei siste månadane? 3,9% 1,5% 2,0% Er du blitt mobba av vaksne på skulen dei siste månadane? 1,5% 1,5% 1,6% Spørsmål om mobbing, Elevundersøkinga trinn 10, haust 2017 Flora Fylket Landet Er du blitt mobba av andre elevar dei siste månadane? 6,6% 3,5% 5,6% Er du blitt mobba digitalt dei siste månadane? 5,2% 3,3% 3,1% Er du blitt mobba av vaksne på skulen dei siste månadane? 6,6% 2,3% 3,8% 11 Side 13 av 37

14 Andre data 1.3. Elevar og undervisningspersonale Tabellen under viser Elevtal på skulane skuleåret Tal per 1. oktober 2017 slik det er rapportert i GSI. Elevar Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Trinn 4 Trinn 5 Trinn 6 Trinn 7 Brandsøy skule Eikefjord skule Flora ungdomsskule Florø barneskole Krokane skule Solheim skule Stavang skule Steinhovden skule Torvmyrane skule TOTALT Elevar Trinn 8 Trinn 9 Trinn Side 14 av 37

15 Tabellen under viser Årsverk til undervisning sett opp mot tal elevar. Omgrepet ordinær undervising vert nytta for å skilje spesialundervisning og særskilt norskopplæring frå den ordinære undervisninga. (Kjelde: Skuleporten) Skuleåret 2017/2018 Flora Fylket Landet Tal elevar per årsverk til undervisning Tal elevar per assistentårsverk i undervisninga 11,4 9,9 12,1 40,8 67,8 68,2 Tal assistentårsverk per hundre lærarårsverk 24,1 13,1 15,8 Elevar per lærar trinn 11,1 10,4 13,0 Elevar per lærar trinn 16,6 12,1 14,4 Elevar per lærar i ordinær undervisning 15,1 13,6 16,8 Prosentdel av undervisninga gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,0 95,5 95, Undervisningstimar totalt per elev Tabellen under viser Årsverk til undervisning sett opp mot tal elevar, Flora kommune (Kjelde. Skuleporten) Årsverk for undervisningspersonale 157,6 159,8 164,6 160,7 167,7 Tal elevar per årsverk til undervisning 11,3 11,4 10,9 11, Tal elevar per assistentårsverk i undervisninga 63,3 56,1 50,7 Tal assistentårsverk per hundre lærarårsverk 16,1 18,1 Elevar per lærar trinn 11,4 Elevar per lærar trinn 14,4 Elevar per lærar i ordinær undervisning Prosentdel av undervisninga gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning Undervisningstimer totalt per elev 166, , ,8 11,4 11,4 11,3 11, ,7 50,5 40,8 63,3 56,1 19,4 21,4 19,4 24,1 16,1 18,1 11,6 11,5 11,2 11,2 11,1 11,4 11,6 14,3 13,1 14,8 15,9 16,6 14,4 14,3 14,7 14,4 14,4 15,0 15,5 15,1 14,7 14,4 97,2 98,1 98,3 98,1 97,2 95,0 97,2 98, Tal assistentårsverk i undervisninga Innvandrarar 6-15 år Tabellen viser tal elevar med innvandrarbakgrunn per 1. januar, Kjelde Grønt hefte 1.4. Spesialundervisning Grafen under viser Prosentdel elevar med vedtak om spesialundervisning i perioden , Flora og landet. 13 Side 15 av 37

16 Figurane under viser spesialundervisning , fordelt på kjønn. 14 Side 16 av 37

17 Tabellen under viser Prosentdel av elevane på ulike årstrinn som fekk spesialundervisning, Flora kommune perioden ( Kjelde: GSI ) Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Trinn 4 Trinn 5 Trinn 6 Trinn 7 Trinn 8 Trinn 9 Trinn Totalt ,0 3,6 6,1 11,5 9,6 8,6 9,3 11,7 7,5 12,8 8, ,2 6,3 9,9 7,5 7,2 7,0 10,4 6,8 7,5 9,0 7, ,0 8,5 5,6 6,6 6,4 9,7 6,9 9,4 7,0 10,5 7, ,4 5,0 5,6 7,6 9,9 6,9 7,5 5,9 10,1 14,8 7, ,1 5,3 6,7 8,6 8,1 8,9 7,1 13,8 12,0 11,1 8, ,8 6,2 7,4 6,7 5,2 4,2 11,7 12,1 9,6 9,8 7, ,7 6,1 6,9 5,2 3,6 9,9 14,1 8,6 8,4 10,5 7, ,4 5,7 2,5 3,6 8,5 13,6 9,6 8,5 9,9 5,0 7, ,5 3,8 3,0 7,9 12,0 8,0 7,1 10,8 6,6 7,2 7, ,0 3,7 5,9 7,1 6,4 8,2 8,8 5,0 7,2 7,9 6, ,1 4,5 6,6 6,4 5,8 6,7 5,2 9,2 8,4 9,1 6, ,3 5,6 3,7 4,1 6,6 5,6 9,6 8,6 7,8 14,5 7,0 15 Side 17 av 37

18 Flora Landet Organisering av spesialundervisning Figurane over viser Korleis spesialundervisning vart organisert skuleåret , i Flora og landet. (Kjelde: GSI) 16 Side 18 av 37

19 1.5. Læringsresultat Nasjonale prøver På trinn 5 og trinn 8 har elevane nasjonale prøver i lesing, rekning og engelsk. På trinn 9 har elevane nasjonale prøver i lesing og rekning. Prøva i engelsk er knytt til kompetansemåla i faget engelsk. Prøvene i lesing og rekning er ikkje knytt til bestemte fag, prøvene skal måle dei grunnleggjande ferdigheitene til elevane på tvers av fag. Grunnleggjande ferdigheiter er eit omgrep som kom inn i skulen saman med Kunnskapsløftet. Grunnleggjande ferdigheiter er naudsynte for læring og utvikling i skule, arbeid og samfunnsliv. I Kunnskapsløftet er desse definert som å kunne lese, rekne, uttrykkje seg skriftleg og munnleg, og bruke digitale verktøy. Grunnleggjande ferdigheiter er ikkje eigne fag med eigne undervisningstimar. Skulane skal jobbe med å utvikle elevane sine grunnleggjande ferdigheiter gjennom arbeid med faga. Dei nasjonale prøvene i rekning er ikkje ei prøve i matematikk, men ei prøve der elevane skal vise korleis dei kan nytte rekning som grunnleggjande ferdigheit på fleire fagområde. Likeins skal elevane vise korleis dei kan nytte lesing som grunnleggjande ferdigheit til læring i ulike fag. Dei nasjonale prøvene vert gjennomførde om hausten. Resultata vert gjort tilgjengelege for skulane på elevnivå. Resultat på skulenivå vert publisert på Utdanningsdirektoratet sin nettstad skoleporten.no. Dei nasjonale prøvene på trinn 5 nyttar ein skala med tre meistringsnivå, der nivå 1 er lågast. Med ei slik grov inndeling vil det vere stort spenn på elevprestasjonar innan same nivå. For ungdomstrinnet nyttar dei nasjonale prøvene ein skala med fem nivå, der nivå 1 er lågast. Flora sine resultat sett opp mot fylket og landet Nasjonale prøver trinn 5, skuleåret Flora Fylket Landet Engelsk Lesing Rekning Nasjonale prøver trinn 8, skuleåret Flora Fylket Landet Engelsk Lesing Rekning Nasjonale prøver trinn 9, skuleåret Flora Fylket Landet Lesing Rekning Tala i tabellen over viser gjennomsnittleg skalapoeng på nasjonale prøver hausten Side 19 av 37

20 Nasjonale prøver trinn 5, resultat for Flora 18 Side 20 av 37

21 Nasjonale prøver trinn 8, resultat for Flora Elevane tar dei nasjonale prøvene tidleg på hausten. Prøvene viser kva for meistringsnivå elevare er på når dei startar på ungdomstrinnet. 19 Side 21 av 37

22 Side 22 av 37 20

23 Nasjonale prøver trinn 9, resultat for Flora Elevane på trinn 9 tar dei same prøvene som trinn 8. Prøvene kan seie noko om utvikling frå året før. 21 Side 23 av 37

24 Eksamensresultat, standpunkt og grunnskulepoeng Standpunktkarakterar og karakterar frå eksamen i grunnskolen utgjer sluttvurderinga. Denne vurderinga skal gi informasjon om den kompetansen eleven har oppnådd i faget ved avslutning av opplæringa, og vurderinga skal vere fundert i måla i læreplanverket. Elevane får standpunktkarakterar i alle fag. Standpunktkarakter er læraren si vurdering av eleven sin sluttkompetanse i faget. Det er utarbeidd nasjonalt rettleiingsmateriell med kriterier for måloppnåing i mange av faga. Likevel kan praksis vere ulik får skule til skule, og mellom kommunar. Dette kan vere ei feilkjelde dersom ein nyttar standpunktkarakterar for å samanlikne eigen kommune med andre. Det er ei målsetjing å ha lite avvik mellom standpunktkarakterar og eksamenskarakterar. Eksamenskarakterar er delt inn i skriftleg og munnleg eksamen. Skriftleg eksamen er den same for alle elevar i landet som kjem opp i same fag. Skriftleg eksamen er individuell, og kvar elev kjem berre opp i eitt av faga norsk, matematikk eller engelsk. Dersom ein nyttar resultat frå skriftleg eksamen i samanlikningar, er det viktig å vite at det ikkje er resultata til heile årskullet ein ser på. Munnleg eksamen er ein lokal eksamen. Dei siste åra har alle elevar i Flora vore opp til munnleg eksamen i eit fag. Flora samarbeider med dei andre kommunane i Sunnfjord, både når det gjeld skulering av sensorar og gjennomføring eksamen ved utveksling av sensorar. Dersom ein nyttar resultat frå munnleg eksamen i samanlikningar er det viktig å vite at det er ein lokal eksamen og ofte lågt antal elevar som har eksamen i kvart fag. Grunnskulepoeng vert rekna ut ved at alle avsluttande karakterar som vert ført på vitnemål, vert lagt saman og delt på antal karakterar slik at ein får eit snitt. Så vert snittet multiplisert med 10. Eksamensresultat trinn 10, skuleåret Flora Fylket Landet Engelsk skriftleg eksamen 3,5 3,7 3,7 Matematikk skriftleg eksamen 3,7 3,8 3,6 Norsk hovudmål skriftleg eksamen 3,4 3,4 3,5 Norsk sidemål skriftleg eksamen 3,4 3,6 3,4 Standpunktkarakterar trinn 10, skuleåret Flora Fylket Landet Engelsk skriftleg 3,9 3,9 4,0 Engelsk munnleg 4,2 4,2 4,3 Fransk 1 4,3 4,4 4,3 Spansk 1 4,1 4,4 4,2 Tysk 1 3,4 4,0 4,2 Kunst og handverk 4,3 4,5 4,4 Kroppsøving 4,5 4,6 4,6 Matematikk 3,7 3,8 3,7 Mat og helse 4,3 4,4 4,5 Musikk 4,5 4,5 4,5 22 Side 24 av 37

25 Naturfag 4,1 4,2 4,2 Norsk hovudmål 3,7 3,8 3,9 Norsk sidemål 3,8 3,9 3,7 Norsk munnleg 4,0 4,3 4,3 Kristendom, religion, livssyn og etikk 4,2 4,3 4,3 Samfunnsfag 4,0 4,4 4,3 Grunnskulepoeng trinn 10, skuleåret Flora Fylket Landet Grunnskolepoeng, snitt 40,4 42,0 41,8 23 Side 25 av 37

26 Fråvær Det kan vere mange faktorar som utløyser bekymringsfullt fråvær hos ein elev. For raskt å kunne avdekke om ein elev har bekymringsfullt fråvær må vi vite noko om kva som kan vere tidlege og observerbare teikn. Det er viktig at foreldre og skule jobbar godt saman og fangar opp teikn før det har blitt eit problem. I Flora sin prosedyre for å følge opp fråvær er dette teikn på bekymringsfullt fråvær: Ugyldig fråvær frå enkelttime (udokumentert), dette gjeld også intern skulk og «vandring» Kjem for seint meir enn to gonger på ei veke Meir enn tre enkeltdagar fråvær i løpet av ein månad Viss foreldre opplever at eleven ikkje vil på skulen Utdanningsdirektoratet har publisert ein analyse av fråvær på 10. trinn. For landet som heilheit ser dei at ein elev normalt har seks dagar og fem timar fråvær. Det er stor forskjel på fråværet til enkeltelevar. Difor brukar dei eit anna mål enn gjennomsnitt. Median gir eit betre bilde av kor mykje fråvær det er vanleg å ha. I landet er fråværet er likt for gutar og jenter, i Flora har jenter høgre fråvær enn gutar. I Ungdataundersøkinga 2018 svarte 49% av gutane og 37% av jentene som deltok at dei hadde skulka skulen minst ein gang dei siste 12 månadane. Det var 9. trinn som deltok i Ungdata. Fråværsstatistikken til Utdanningdirektoratet gjeld 10. trinn. 24 Side 26 av 37

27 Side 27 av 37 25

28 1.6. Overgang til vidaregåande opplæring I Norge er fullført 3- eller 4-årig vidaregåande opplæring oftast ein føresetnad for opptak til høgre utdanning, fagbrev og sertifisering i mange yrke. Dei som fell ut av utdanningssystemet før fullført vidaregåande opplæring vil difor ha dårlegare føresetnader for vidare utdannings- og arbeidslivskarriere. Tabellen under viser prosentdel elevar som er registrerte i vidaregåande opplæring same år som dei avslutta grunnskulen. Direkte overgang til vidaregåande opplæring Flora 97,9 98,2 99,5 97,7 98,6 97,8 Landet 97,8 97,9 98,0 98,1 98,1 97,7 Tabellen under viser andelen elever som har fullført og bestått Vg1.Tabellen viser årskull som gikk ut fra ungdomsskolen etter det året dei gjekk ut frå ungdomsskulen. Det er gjennomføring for dei elevane som faktisk starta på videregåande opplæring som er vist i tabellen. Fullført og bestått vg1 Flora 83 % 79 % 92 % 87 % 88% 89% Fylket 89 % 84 % 90 % 89 % Landet 84 % 83 % 86 % 85% 26 Side 28 av 37

29 Side 29 av 37 27

30 Side 30 av 37

31 Side 31 av 37

32 Side 32 av 37

33 Side 33 av 37

34 Side 34 av 37

35 Side 35 av 37

36 Side 36 av 37

37 Side 37 av 37

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15.

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15. Sykkylven kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 23.07.2015 2013/865-8136/2015 Saksbeh.: Steinar Nordmo Saksnr Utval Møtedato Levekårsutvalet 20.08.2015 Kommunestyret Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Bakgrunn / heimel: Opplæringslova 13-10 andre ledd (Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008)) 1 Innleiing Tilstandsrapporten omtalar dei mest sentrale områda innanfor

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Orstad skule. Ein trygg stad å vera, ein god stad å læra

Utviklingsplan skuleåret Orstad skule. Ein trygg stad å vera, ein god stad å læra Utviklingsplan skuleåret 2018-2019 Orstad skule Ein trygg stad å vera, ein god stad å læra Innhald 1 Innleiing 2 Heilskapleg status, læringsresultat og læringsmiljø ved Orstad skule 2.1 Trendutvikling

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen. for Balestrand kommune

- perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen. for Balestrand kommune - perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen 2011 for Balestrand kommune I n n h a l d 1. Innleiing s.2 2. Resultat/læringsutbyte s. 3 3. Gjennomføring i vidaregåande opplæring s.

Detaljer

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule Utviklingsplan 2016-2017 Skule: Vigrestad storskule Status læringsresultat og læringsmiljø. Utgangspunktet for analysen er dei nasjonale og Jærskulen sine mål; Alle elever skal mestre grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Utviklingsplan Lye ungdomsskule

Utviklingsplan Lye ungdomsskule Utviklingsplan 2016-2017 Lye ungdomsskule % mobba % mobba Analyse og kommentarar av resultat Olweusundersøkinga 2011-2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Kategori A 5,7 4,8 3,6 2,6 0,9 11/12 12/13 13/14 14/15

Detaljer

Kvalitetsmelding Lomsskulen. Mai 2017

Kvalitetsmelding Lomsskulen. Mai 2017 Kvalitetsmelding Lomsskulen Mai 2017 1 Innhald 1 INNLEIING...3 2 SAMANDRAG...3 2.1 Elevar og undervisningspersonale...3 2.2 Læringsmiljø...3 2.3 Læringsresultat...3 2.4 Gjennomføring...3 3 ELEVAR OG UNDERVISNINGSPERSONALE...4

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulane i Stranda 2014

Tilstandsrapport for grunnskulane i Stranda 2014 Tirsdag 14. april, 2015 Tilstandsrapport for grunnskulane i Stranda 2014 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeigaren og har

Detaljer

K-SAK 53/18. TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKULEN 2017

K-SAK 53/18. TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKULEN 2017 Stab FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL Postboks 2520 6404 MOLDE Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2018/573 A20 DOK 28.05.2018 K-SAK 53/18. TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKULEN 2017 Vedlagt fylgjer

Detaljer

Rapport om tilstanden i balestrandskulen

Rapport om tilstanden i balestrandskulen - perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen september 2012 for Balestrand kommune I n n h a l d 1. Innleiing s. 2 2. Resultat/læringsutbyte s. 3 3. Gjennomføring i vidaregåande

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Orstad skule. Ein trygg stad å vera, Ein god stad og læra

Utviklingsplan skuleåret Orstad skule. Ein trygg stad å vera, Ein god stad og læra Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Orstad skule Ein trygg stad å vera, Ein god stad og læra Innhald 1 Innleiing 2 Heilskapleg status, læringsresultat og læringsmiljø ved Orstad skule 2.1 Trendutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Tysdag 21. februar, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeigaren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Møte i Bergen kommune 10. mai Tema Regelverk for standpunktkaraktersetjing, inkl. klage

Møte i Bergen kommune 10. mai Tema Regelverk for standpunktkaraktersetjing, inkl. klage Møte i Bergen kommune 10. mai 2010 Tema Regelverk for standpunktkaraktersetjing, inkl. klage 1 http://www.skolenettet.no Vurdering for læring http://skolenettet.no/moduler/vurdering/templates/pages/articlepage.aspx?id=6

Detaljer

Tilstandsrapport. Grunnskulen i Meland 2014-2015

Tilstandsrapport. Grunnskulen i Meland 2014-2015 Tilstandsrapport Grunnskulen i Meland 2014-2015 Side 1 av 32 - Tilstandsrapport for grunnskulen i Meland kommune 2014-15, 03.09.2015 1. Innleiing Den årlege tilstandsrapporten er ein del av Meland kommune

Detaljer

Hå kommune Vigrestad storskule

Hå kommune Vigrestad storskule Hå kommune Vigrestad storskule X - notat Til: Johan Vatne Karl Gjedrem Vår ref. Arkivkode Stad/Dato 14/15879 ISR Vigrestad, 18.06.2014 Vigrestad storskule årsmelding 2013/2014 PRINSIPP 1 Elevane får eit

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

Side1. Møteinnkalling til Komite for oppvekst. Møtedato: Møtetid: 10:00 Møtested: Innlandet skole skyss samordnes på mandag

Side1. Møteinnkalling til Komite for oppvekst. Møtedato: Møtetid: 10:00 Møtested: Innlandet skole skyss samordnes på mandag Møteinnkalling til Komite for oppvekst Møtedato: 19.10.2016 Møtetid: 10:00 Møtested: Innlandet skole skyss samordnes på mandag Forfall meldes på telefon 76 16 41 31 eller 916 60 328. Behov for habilitetsvurdering

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune

Saksframlegg. Kvinnherad kommune Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar /8- Marit Tarlebø Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Læringsresultat i grunnskulen i Kvinnherad 7- Innstilling frå rådmannen: Komitè

Detaljer

K-SAK 52/17 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKULEN Kommunestyret handsama saka i møte og gjorde slikt vedtak:

K-SAK 52/17 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKULEN Kommunestyret handsama saka i møte og gjorde slikt vedtak: Stab FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL Postboks 2520 6404 MOLDE Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2017/549 B00 DOK 16.05.2017 K-SAK 52/17 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKULEN 2016. Vedlagt følgjer

Detaljer

Vår ref. Arkivkode Stad/Dato 15/24932 ISR B13 &14 Vigrestad,

Vår ref. Arkivkode Stad/Dato 15/24932 ISR B13 &14 Vigrestad, Vigrestad storskule X - notat Til: Johan Vatne Trond Egil Sunde Vår ref. Arkivkode Stad/Dato 15/24932 ISR B13 &14 Vigrestad, 14.09.2015 Vigrestad storskule årsmelding 2014/2015 «Årsmeldinga» ønskjer vi

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Haram 2012.

Tilstandsrapport for grunnskulen i Haram 2012. Tilstandsrapport for grunnskulen i Haram 2012. Mars 2013. Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Tilstandsrapport for skulen i Giske 2011

Tilstandsrapport for skulen i Giske 2011 Giske kommunestyre 20. september 2012 Tilstandsrapport for skulen i Giske 2011 Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AUKRA

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AUKRA TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AUKRA Mars 2013 Rådmannen Forord Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen 2012

Tilstandsrapport for grunnskulen 2012 Tilstandsrapport for grunnskulen 2012 Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008)

Detaljer

Nasjonal dugnad. Prosjektleiar overgangsprosjektet Sissel Espe

Nasjonal dugnad. Prosjektleiar overgangsprosjektet Sissel Espe Nasjonal dugnad Prosjektleiar overgangsprosjektet Sissel Espe -gjennomføring i vidaregåande skule Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Statistikkprosjektet-Gjennomføringsbarometeret Prosjektleiar

Detaljer

Arsmelding Valen skule

Arsmelding Valen skule Arsmelding 2015. 1. Presentasjon av verksemda: har 116 elevar. Det er 22 tilsette på verksemda. Rektor, 15 lærarar, 7 assistentar og ei merkantil i 30% Stillingane dekkjer til saman 1817% stilling. Derav

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT GRUNNSKULEN I MELAND

TILSTANDSRAPPORT GRUNNSKULEN I MELAND TILSTANDSRAPPORT GRUNNSKULEN I MELAND 2015-2016 Side 1 av 41 - Tilstandsrapport for grunnskulen i Meland kommune 2015-16, 05.09.2016 INNHALD 1 Samandrag... 4 1.1 Kapittel 3: Fakta om opplæringa... 4 1.2

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sande

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sande Fredag 16. mai, 2014 Tilstandsrapport for grunnskulen i Sande Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Innhald Innleiing s. 3 Oppsummering av læringsmiljø og læringsresultat s. 3 Kartlegging 1.-3.trinn s. 4 Prioriterte utviklingsområder

Detaljer

Giske kommune -historisk og framtidsretta- Kvalitets- og utviklingsmelding for grunnskulen i Giske 2015

Giske kommune -historisk og framtidsretta- Kvalitets- og utviklingsmelding for grunnskulen i Giske 2015 Giske kommune -historisk og framtidsretta- Kvalitets- og utviklingsmelding for grunnskulen i Giske 2015 Innhald Innleiing... 3 Ressursar... 3 Lærartettleik 1.-7. trinn og 8.-10. trinn... 3 Spesialundervisning...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Kvinnherad

Tilstandsrapport for grunnskolen i Kvinnherad 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Kvinnherad E-phorte 2016/1777-4 2 Innhaldsliste 1 Samandrag... 3 1.1 Innleiing... 4 2 Hovudområder og indikatorar... 5 2.1 Elevar og undervisningspersonale... 5

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen

Tilstandsrapport for grunnskulen Tilstandsrapport for grunnskulen Medverknad i utarbeidinga av rapporten Elevar og foreldre (f.eks. dialogmøte) Ja X Nei Organisasjonane Ja X Nei Skolar Ja X Nei Administrasjonen i kommunen/fylkeskommunen

Detaljer

Utviklingsplan Skule: Klepp ungdomsskule

Utviklingsplan Skule: Klepp ungdomsskule Utviklingsplan 2017-2018 Skule: Klepp ungdomsskule Bli den beste du kan bli 1. Kort analyse av status a) Læringsmiljø I tillegg til vår eigen mobbelogg som ikkje er anonym og som vi gjennomfører to gonger

Detaljer

Fellesmøte 20.februar

Fellesmøte 20.februar Fellesmøte 20.februar 2018 09.00-14.00 09:00 Kvalitet og utvikling i Jærskulen 2017 10:30 Næring og læring i utvikling og endring 12:00 Praksisforteljingar 13:10 Kva har me høyrt, sett og lært? Velkommen

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Plan for vurdering ved Gimle skule

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Plan for vurdering ved Gimle skule Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Plan for vurdering ved Gimle skule 1 Målsetting med planen Alle elever har både pliktar og rettar i opplæringsløpet. Pliktane fastset at elevane skal møte

Detaljer

Herdis Kvamme Repp

Herdis Kvamme Repp Lom Kommune Kvalitetsmelding Lomsskulen 2016 Herdis Kvamme Repp 20.03.2016 1. INNLEIING... 2 2. SAMANDRAG... 2 2.1 ELEVAR OG UNDERVISNINGSPERSONALE... 2 2.2 LÆRINGSMILJØ... 2 2.3 LÆRINGSRESULTAT... 2 3.

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 14:00 Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget Forfall meldes til telefon 69681616. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN ONSDAG VURDERING, FRÅVER, VALFAG MM.

FORELDREMØTE 8. TRINN ONSDAG VURDERING, FRÅVER, VALFAG MM. FORELDREMØTE 8. TRINN ONSDAG 12.03.13 VURDERING, FRÅVER, VALFAG MM. Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive

Detaljer

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule Utviklingsplan 2018-2019 Skule: Vigrestad storskule Mål 1: Elevane skal oppleve ein meir praktisk skule der elevane får erfaring med og utvikle sine praktiske talent. a. Elevane skal få bruke sine praktiske

Detaljer

Tilstandsrapport for Vinjeskulen

Tilstandsrapport for Vinjeskulen Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tysdag 22. november, 2016 Tilstandsrapport for Vinjeskulen 2015-2016 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Utviklingsplan skuleåret 2016-2017 Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Innhald Innleiing s. 3 Oppsummering av læringsmiljø og læringsresultat s. 3 Prioriterte utviklingsområder for skulen s.

Detaljer

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring 2014/15

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring 2014/15 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/1090-106 Saksbehandlar: Tor Ivar Sagen Sandvik, Stig Aasland Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 30.11.2015 Opplærings- og helseutvalet 03.12.2015

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Samnanger

Tilstandsrapport for grunnskulen i Samnanger Mandag 19. mai, 2014 Tilstandsrapport for grunnskulen i Samnanger 2013-2014 Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa.

Detaljer

Elevane sitt val av framandspråk på ungdomsskulen Nasjonalt senter for engelsk og framandspråk i opplæringa - Notat 12/2018.

Elevane sitt val av framandspråk på ungdomsskulen Nasjonalt senter for engelsk og framandspråk i opplæringa - Notat 12/2018. Elevane sitt val av framandspråk på ungdomsskulen 2018-2019 Nasjonalt senter for engelsk og framandspråk i opplæringa - Notat 12/2018 Samanfatning Tala for val av framandspråk blei publiserte av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Utviklingsplan Lye ungdomsskule

Utviklingsplan Lye ungdomsskule Utviklingsplan 2015-2016 Læringsresultat og læringsmiljø Olweusundersøkinga 2010-2015 Kategori A. Elever som er blitt mobba 2-3 gangar i månaden eller meir (Spørsmål 3) Kategori B. Elever som er blitt

Detaljer

Utviklingsplan Lye ungdomsskule

Utviklingsplan Lye ungdomsskule Utviklingsplan 2017-2018 Side 2 av 15 Innhald Innleiing... 4 Analyse og kommentarar av resultat... 5 Olweusundersøkinga... 5 Elevundersøkinga Fordelt på periode 2012-2017... 6 1. Motivasjon... 6 2. Trivsel...

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Opplæring og oppvekst Grunnskulane i Volda Fylkesmannen i Møre og Romsdal Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2017/815 6819/2017 A20 SVK/ SONHAV 29.05.2017

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Ulstein 2012

Tilstandsrapport for grunnskulen i Ulstein 2012 Tilstandsrapport for grunnskulen i Ulstein 2012 Det er fastsett i opplæringslova og privatskulelova at skuleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Vurdering på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring. No gjeld det

Vurdering på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring. No gjeld det Vurdering på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring No gjeld det No gjeld det 1. august 2009 endra ein forskrifta til opplæringslova kapitel 3 Individuell vurdering i grunnskulen og i vidaregåande

Detaljer

Dette notatet baserer seg på dei oppdaterte tala frå dei tre siste åra. Vi ønskjer å trekke fram følgjande:

Dette notatet baserer seg på dei oppdaterte tala frå dei tre siste åra. Vi ønskjer å trekke fram følgjande: Elevanes val av framandspråk i vidaregåande skule Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa - Notat 6/216 Utdanningsdirektoratet har publisert fagvala til elevar i vidaregåande skule for skuleåret

Detaljer

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING»

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» NASJONAL SATSING STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» Innføring av valfag Auka fleksibilitet Varierte arbeidsmåtar Eit meir praktisk og relevant ungdomstrinn beherske grunnleggande

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 Molde Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2016/852 7525/2016 A20 SVK/ UNNISTRA 21.06.2016 MELDING OM POLITISK

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Sørfold kommune 2010/2011

Tilstandsrapport for grunnskolen i Sørfold kommune 2010/2011 Tilstandsrapport for grunnskolen i Sørfold kommune 2010/2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule Utviklingsplan skuleåret 2015-2016 Varhaug skule Innhald 1 Innleiing 2 Heilskapleg status, læringsresultat og læringsmiljø ved Varhaug skule 2.1 Trendutvikling læringsresultat 2.2 Trendutvikling læringsmiljø

Detaljer

Elevundersøkinga 2016

Elevundersøkinga 2016 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Undarheim skule (Høst 2016)_1 18.11.2016 Elevundersøkinga 2016 Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Prikkeregler De som svarer

Detaljer

Svara i undersøkinga vil bli brukte til å forbetre læringsmiljøet på skolen, og vi håper derfor du svarer på alle spørsmåla.

Svara i undersøkinga vil bli brukte til å forbetre læringsmiljøet på skolen, og vi håper derfor du svarer på alle spørsmåla. Spørsmål frå Elevundersøkinga 5.-7. trinn Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivjast på skolen. Det er

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Radøy 2018

Tilstandsrapport for grunnskulen i Radøy 2018 Radøy kommune Tilstandsrapport for grunnskulen i Radøy 2018 Innhald Saksopplysningar:... 2 Samandrag... 2 2.1. Elevar og undervisningspersonale... 3 Elevtal fordelt på skular... 4 Læringsmiljø 7. trinn

Detaljer

Kvalitets- og utviklingsmelding for grunnskulen i Sykkylven

Kvalitets- og utviklingsmelding for grunnskulen i Sykkylven Tysdag 10. mai, 2016 Kvalitets- og utviklingsmelding for grunnskulen i Sykkylven 2015-2016 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos

Detaljer

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg En analyse av læringsresultater, læringsmiljø og gjennomføring Hendrik Knipmeijer og Trine Riis Groven, EY Innhold KAPPITEL 1. Bakgrunn og innledning,

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Onsdag 13. mai, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeigaren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Hellen skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Tilstandsrapport for Åmli skule

Tilstandsrapport for Åmli skule Onsdag 16. januar, 2013 Tilstandsrapport for Åmli skule Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Årsmelding Tellnes skule 2017

Årsmelding Tellnes skule 2017 Årsmelding Tellnes skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg grunnskoleopplæring har rett til vurdering etter reglane i

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Det er fastsett i opplæringslova og privatskulelova at skuleeigarar pliktar å utarbeida ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Kvalitetsmelding for 2014

Kvalitetsmelding for 2014 Kvalitetsmelding for 2014 Oppvekstsektoren i Gulen kommune Gulen oppvekst kvalitet og mangfald Visjon: Samarbeid for utvikling OM KVALITETSMELDINGA UTARBEIDING Kvalitetsmeldinga for 2014 er det som opplæringslova

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Stordal kommune 2012

Tilstandsrapport for grunnskulen i Stordal kommune 2012 Tilstandsrapport for grunnskulen i Stordal kommune 2012 Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE Forord Side 2 av 13 Innholdsfortegnelse Forord... 2 1. Sammendrag... 5 2. Fakta om grunnskolen... 5 Elever og undervisningspersonale... 5 2.1.1. Elever

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Kvalitets- og utviklingsmelding for grunnskulen i Sykkylven 2017

Kvalitets- og utviklingsmelding for grunnskulen i Sykkylven 2017 Fredag 28. april, 2017 Kvalitets- og utviklingsmelding for grunnskulen i Sykkylven 2017 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeigaren

Detaljer

Velkommen til fagdag om standpunktvurdering VGS. Molde 2. februar 2017

Velkommen til fagdag om standpunktvurdering VGS. Molde 2. februar 2017 Velkommen til fagdag om standpunktvurdering VGS Molde 2. februar 2017 Innleiing - Bakgrunn for fagdagen 10:00-11:00 - Kva veit vi om status i fylket? - Kort regelverksgjennomgang v/ Fylkesmannen i M &

Detaljer

Kvalitetsmelding for 2015

Kvalitetsmelding for 2015 Kvalitetsmelding for 2015 Oppvekstsektoren i Gulen kommune Gulen oppvekst kvalitet og mangfald Visjon: Samarbeid for utvikling OM KVALITETSMELDINGA UTARBEIDING Kvalitetsmeldinga for 2015 er det som opplæringslova

Detaljer

Resultat i høve til brukarane og samfunnet Elevtal på skulane: 2010/ / / / /

Resultat i høve til brukarane og samfunnet Elevtal på skulane: 2010/ / / / / Rådmannen Nordsido oppvekstområde 2014/1090-7 26.02.2015 Årsmelding 2014 - Nordsido oppvekstområde Gjeld for følgjande ansvarsområde: 1032 Ølve barnehage, 1051 Hatlestrand skule, 1052 Hatlestrand barnehage,

Detaljer

Skuleeigarrapporten - om tilstanden i Sulaskulen 2012/2013

Skuleeigarrapporten - om tilstanden i Sulaskulen 2012/2013 Tirsdag 28. mai, 2013 Skuleeigarrapporten - om tilstanden i Sulaskulen 2012/2013 Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden

Detaljer

Ungdomsskuleelevar i Granvin kommune. Kva driv ungdommane med? Korleis har dei det?

Ungdomsskuleelevar i Granvin kommune. Kva driv ungdommane med? Korleis har dei det? Ungdomsskuleelevar i Granvin kommune Kva driv ungdommane med? Korleis har dei det? Ungdataundersøkinga Ungdata er eit spørjeskjemabasert verktøy som gir eit breitt bilete av korleis ungdom har det og kva

Detaljer

Vedlegg 5: Bestemmelser i opplæringsloven og forskrift til opplæringslov

Vedlegg 5: Bestemmelser i opplæringsloven og forskrift til opplæringslov Vedlegg 5: Bestemmelser i opplæringsloven og forskrift til opplæringslov Lovverk Avvik fra Utprøving i forsøket Opplæringslova Opplæring spesielt organisert for vaksne Opplæringslova 4A- 4. Kommunen og

Detaljer

Tilstandsrapport for Eide kommune 2016

Tilstandsrapport for Eide kommune 2016 Henny Marit Turøy Eide Kommune Tilstandsrapport for Eide 2016 Henny Marit Turøy Eide Kommune 1 Tilstandsrapport for grunnskolen Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett-

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hareid kommune 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hareid kommune 2017 Fredag 28. april, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen i Hareid kommune 2017 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeigaren

Detaljer

Innkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet Masfjorden kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 10.02.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 10:00 ADM-utval startar kl 09.00 Det vert servert lunch Ettersending av saker: - Skredsikring Andvik

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/15

Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/15 Torsdag 23. juli, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen 2014/15 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeigaren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet

Utviklingsplan skuleåret Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet Innleiing Utviklingsplanen synar korleis skulen vil vidareutvikla det pedagogiske arbeidet og i kva retning skulen

Detaljer

Ungdomstrinnsatsinga

Ungdomstrinnsatsinga Ungdomstrinnsatsinga 2012-2016 Stortinget behandla stortingsmeldinga om ungdomstrinnet Meld. St. 22 (2010 2011) Motivasjon Mestring Muligheter i januar 2012. Strategi for ungdomstrinnet: Motivasjon og

Detaljer

Prosjekt Betre Læringsresultat (BLR)

Prosjekt Betre Læringsresultat (BLR) Prosjekt Betre Læringsresultat (BLR) Del av Kvalitetsplanen for Oppvekst og kultur Fokus på læringsresultat 5 til 7-årsperspektiv fram til 2020. Samla bilete av tiltak i barnehage og skule som bidreg til

Detaljer

BØ SKULE SIN STRATEGIPLAN SKULEÅRET 17/18

BØ SKULE SIN STRATEGIPLAN SKULEÅRET 17/18 BØ SKULE SIN STRATEGIPLAN SKULEÅRET 17/18 BØ SKULE SIN STRATEGIPLAN HAUSTEN 2017-18 «Samarbeid, Kontinuerleg framgang, Omsorg SKO deg for livet!» Eleven si faglege resultat ligg stabilt på eller over landsgjennomsnittet

Detaljer

Kvalitet og utvikling i Jærskulen 2016

Kvalitet og utvikling i Jærskulen 2016 Kvalitet og utvikling i Jærskulen 2016 2 Innleiing Felles tilstandsrapport for 2016 Opplæringslova krev at det skal utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskuleopplæringa, og at denne rapporten

Detaljer

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten Mandag 6. juni, 2016 Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten 1. Hovedområder og indikatorer...2 1.1. Elever og undervisningspersonale...2 1.1.1. Antall elever og lærerårsverk...2 1.1.2. Lærertetthet...3

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Norddal 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Norddal 2015 Onsdag 13. juli, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Norddal 2015 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeigaren og har

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Bømlo kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskulen i Bømlo kommune 2010 Vedlegg sak 08/11 til KU 21.02.11 Tilstandsrapport for grunnskulen i Bømlo kommune 2010 Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden

Detaljer

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er:

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er: Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane 2012-2013 Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: 5 Styringsdokument Opplæringsdirektøren Skoleåret 2012-13

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

KVALITETSPLAN SKULAR OG BARNEHAGAR

KVALITETSPLAN SKULAR OG BARNEHAGAR Sveio kommune KVALITETSPLAN SKULAR OG BARNEHAGAR 2010-2013 FORORD Plan for kvalitetsutvikling skular og barnehagar 2010-2013 har fokus på retning og målsettingar for arbeidet i området i perioden 2010-2013.

Detaljer

Vidaregåandeelevar i Sogn og Fjordane. Kva driv ungdommane med? Korleis har dei det?

Vidaregåandeelevar i Sogn og Fjordane. Kva driv ungdommane med? Korleis har dei det? Vidaregåandeelevar i Kva driv ungdommane med? Korleis har dei det? Ungdataundersøkinga Ungdata blir gjennomført ved at skuleelevar over heile landet svarer på eit elektronisk spørjeskjema som omfattar

Detaljer

Nasjonal dugnad. Alle gode krefter lokalt og nasjonalt dreg i same retning for å auke gjennomføringa i vidaregåande opplæring

Nasjonal dugnad. Alle gode krefter lokalt og nasjonalt dreg i same retning for å auke gjennomføringa i vidaregåande opplæring Nasjonal dugnad Alle gode krefter lokalt og nasjonalt dreg i same retning for å auke gjennomføringa i vidaregåande opplæring -gjennomføring i vidaregåande skule Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet

Detaljer

Norskopplæring til asylsøkjarar i Flora kommune. Førde 17. desember 2015

Norskopplæring til asylsøkjarar i Flora kommune. Førde 17. desember 2015 Norskopplæring til asylsøkjarar i Flora kommune Førde 17. desember 2015 Flora kommune Flora kommune 11 862 innbyggarar 1.1.2015 1503 innvandrarar - 12,7% Busetting av flyktningar siden 1987 Kommunalt asylmottak

Detaljer

Ørskog kommune Kvalitetsplan for utvikling av oppvekstområdet i perioden Vedteken av Ørskog kommunestyre

Ørskog kommune Kvalitetsplan for utvikling av oppvekstområdet i perioden Vedteken av Ørskog kommunestyre Ørskog kommune Kvalitetsplan for utvikling av oppvekstområdet i perioden 2015 2018 Vedteken av Ørskog kommunestyre 12.02.15 Innleiing Kvalitetsplanen for oppvekstområdet i Ørskog kommune omtalar satsingsområde

Detaljer

Lagt fram: Luster kommune

Lagt fram: Luster kommune Lagt fram: Luster kommune Luster kommune INNHALD 1. Samandrag 3 2. Hovudområde og indikatorar 4 2.1 Elevar og undervisingspersonale 4 2.1.1. Talet på elevar og lærarårsverk 4 2.1.2. Lærartettleik 5 2.2.

Detaljer