Oversendelse av tillatelse til mudring, dumping og etablering av strandkantdeponi - innseiling Bodø havn - Bodø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversendelse av tillatelse til mudring, dumping og etablering av strandkantdeponi - innseiling Bodø havn - Bodø"

Transkript

1 Kystverket Saksb.: Trine Moland e-post: Tlf: Vår ref: 2017/6495 Deres ref: Vår dato: Deres dato: Arkivkode: Oversendelse av tillatelse til mudring, dumping og etablering av strandkantdeponi - innseiling Bodø havn - Bodø Fylkesmannen i Nordland viser til Kystverkets søknad datert om tillatelse til mudring, utfylling og disponering av masser på land, samt ettersendt informasjon Fylkesmannen i Nordland gir tillatelse til tiltak i Bodø havn i forbindelse med utdyping av innseilingen. Tillatelsen med vilkår følger vedlagt. Tillatelsen kan ikke tas i bruk før tiltakshaver har innhentet nødvendige tillatelser etter plan- og bygningsloven og havne- og farvannsloven. Tiltaket er plassert i gebyrsats 4, jf. forurensningsforskriften kapittel 39 om innkreving av gebyrer til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter Dette betyr at Kystverket skal betale et gebyr på kr ,- til statskassen. VEDTAK Fylkesmannen i Nordland gir med dette Kystverket tillatelse til mudring og undervannssprengning i og ved Bodø havn og dumping i dypområdet innenfor moloåpningen i forbindelse med utdyping av innseilingen, samt etablering av strandkantdeponi mellom Nyholmen og Langskjæret. Tillatelsen med tilhørende vilkår følger vedlagt dette brevet. Tillatelsen er gitt med hjemmel i lov av om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 11, jf. 16 og i medhold av forskrift av om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Fylkesmannen har ved avgjørelsen om hvorvidt tillatelse skal gis og ved fastsetting av vilkår for tillatelsen, lagt vekt på forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre. Det kan foretas endringer i denne tillatelsen i medhold av forurensningsloven 18. Endringene skal være basert på skriftlig saksbehandling og forsvarlig utredning av saken. En eventuell endringssøknad må derfor foreligge i god tid før endring ønskes gjennomført. Tillatelsen med tilhørende vilkår følger vedlagt dette brevet. Besøksadresse: Statens Hus Miljøvernavdelinga Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon: Postadresse: Postboks 1405 Telefaks: Organisasjonsnr.: Bodø

2 At forurensningen er tillatt utelukker ikke erstatningsansvar for skade og ulempe eller tap forårsaket av forurensning, jf. forurensningsloven 56. Brudd på tillatelsen er straffbart etter forurensningsloven 78 og 79. BAKGRUNN Kystverket har søkt Fylkesmannen om tillatelse til tiltak i sjø i forbindelse med utdyping av innseilingen til Bodø havn. Formålet med tiltaket er å legge til rette for at større skip skal kunne anløpe kaia. Innseilingen til Bodø havn er vurdert til å være blant de områdene i stamnettet hvor det er behov for å utbedre leden. Leden er trang og har flere partier hvor dybden ikke tilfredsstiller de krav som ligger i farledsnormalen for kysttrafikk. Havnen er utpekt som nasjonalhavn av Stortinget og er endepunkt for Nordlandsbanen. Kystverket, Bodø havn KF, Fylkesmannen i Nordland og Bodø kommune opprettet i 2012 en arbeidsgruppe som skulle utarbeide et prosjekt for opprydding av forurensning i sedimentene i Bodø indre havn. Målet var å samkjøre oppryddingsprosjektet med farledsutdypingen på lik linje med prosjekt «Ren havn» i f.eks. Tromsø, Harstad og Hammerfest. Det ble gjennomført miljøundersøkelser både i 2013 og Bodø kommune valgte våren 2015 å ikke gå videre med oppryddingsprosjektet i havnen. Prosjektet «Innseiling Bodø havn» som er en del av Nasjonal transportplan er delt i 2 delprosjekter. Del 1, som omfattet mudring foran Terminalkaien og utvidelse av kaien, ble påbegynt i 2016 og ferdigstilt i Del 2 innebærer utdyping av innseilingen og resterende havneområde samt etablering av strandkantdeponi. Del 2 av prosjektet planlegges utført i 2018/2019. Arbeidet i del 2 omfatter sprengning og mudring av anslagsvis m 3 sjøbunn over et areal på tilsammen m 2 (figur 1 og 2). Det skal mudres ned til 12,5 m i havnebassenget og tre grunner i innseilingen skal utdypes ned til 13,3 meter. Miljøundersøkelser av området viser at sjøbunnen er forurenset. Mengden forurensede mudremasser er anslått til ca m 3, men det er tatt høyde for at inntil m 3 av massene kan være forurenset. Mesteparten av de rene mudringsmassene skal deponeres i et strandkantdeponi på Burøya, mellom Langskjæret og Nyholmen (Figur 2 og 3). Resterende masser skal dumpes i dypområdet innenfor moloåpningen (Figur 2). Mudremasser er per definisjon næringsavfall og skal i utgangspunktet fraktes til godkjent avfallsanlegg. Miljødirektoratet har i medhold av forurensningsloven 32 annet ledd gitt unntak fra hovedregelen i forurensningsloven 32 første ledd om at næringsavfall skal fraktes til avfallsanlegg. Det betyr at Kystverket har fått samtykke til «annen disponering» av næringsavfallet, i dette tilfellet den omsøkte disponeringen i strandkantdeponi og sjødeponi. Tiltakene som gjelder mudring og dumping er i tråd med gjeldende reguleringsplan for Bodø havn godkjent av Bodø kommune Når det gjelder etablering av strandkantdeponi ble det fattet følgende vedtak i Bodø formannskap : Bodø kommune tilrår at det omsøkte reguleringsplanarbeidet om mudring, dumping og etablering av strandkantdeponi ved Burøya i Bodø havn, innvilges. Kystverket planlegger å starte opp arbeidet i løpet av september Side 2 av 15

3 Figur 1: Oversiktskart over tiltaksområdet. Kartet er hentet fra søknaden. Side 3 av 15

4 Figur 2: Kart som viser de omsøkte tiltakene (markert med røde ringer) ved innseilingen til Bodø havn og i havna. Kartet er hentet fra søknaden. Figur 3: Ortofoto av området som er tiltenkt strandkantdeponi, markert med sirkel. Bildet er tatt fra søknaden. Side 4 av 15

5 Forurensningssituasjonen i tiltaksområdet Kystverket har, i samarbeid med Bodø kommune, planer om å utdype større deler av Bodø havn som en del av Nasjonal transportplan. I den forbindelse ble sjøbunnen i havnen undersøkt i 2012 med påfølgende risikovurdering trinn 1 og 2. I 2014 ble det utført ytterligere undersøkelser for blant annet å kunne vurdere tykkelsen på det forurensede sedimentlaget i havnen, samtidig som det ble utført en trinn 3 risikovurdering. Det har blitt utført prøvetaking av sjøbunnssediment fra mer enn 100 stasjoner i 2012 og 2014 fordelt på hele havneområdet. Figur 4 viser prøvestasjonene for mudringsområdet vest for Terminalkaia, figur 5 for utdypingsområdet vest for Nyholmen, figur 6 for det planlagte sjødeponiet innenfor moloåpningen i Bodø havn og figur 7 for det planlagte strandkantdeponiet på Burøya, mellom Langskjæret og Nyholmen. Undersøkelsene påviste forurensning av tungmetaller, polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH16), polyklorerte bifenyler (PCB7) og tributyltinn (TBT). Prøvene fra 2014 viser at det er knyttet størst samlet risiko til områdene grunnere enn 15 m innerst i havna mot nordvest og sørøst i havna. Det har også blitt utført sedimentundersøkelser innenfor området som er planlagt for strandkantdeponiet. Disse er forurenset av tungmetaller (bly, kobber, kvikksølv og sink) og TBT i tilstandsklasse V (svært dårlig), PAH-forbindelsen benso(a)pyren i tilstandsklasse IV (dårlig) samt kadmium, arsen og PCB i tilstandsklasse III (moderat). Analyseresultatene er klassifisert i henhold til Miljødirektoratets klassifiseringssystem for vann og sedimenter (tabell 1). Tabell 1: Miljødirektoratets tilstandsklasser for forurenset sediment. Tilstandsklasse I II III IV V Beskrivelse av tilstand Bakgrunn God Moderat Dårlig Svært dårlig Side 5 av 15

6 Figur 4: Kart med angivelse av prøvestasjoner og fargekode for høyeste påviste tilstandsklasse i mudringsområdet vest for Terminalkaien. Kartutsnittet er hentet fra søknaden. Figur 5: Kart med angivelse av prøvestasjoner og fargekode for høyeste påviste tilstandsklasse i utdypingsområdet Grunne C, vest for Nyholmen. Side 6 av 15

7 Figur 6: Kart med angivelse av prøvestasjoner og fargekode for høyeste påviste tilstandsklasse innenfor det planlagte sjødeponiet innenfor moloåpningen i Bodø havn. Figur 7: Kart med angivelse av prøvestasjoner og fargekode for høyeste påviste tilstandsklasse innenfor det planlagte strandkantdeponiet på Burøya. Side 7 av 15

8 Vest for Terminalkaia I 2016 ble det mudret i ca. 25 m bredde og ned til 11,5 m dybde foran Terminalkaia. Mudring foran og utvidelsen av Terminalkaia var del 1 av prosjektet «Innseiling Bodø havn». I del 2 av prosjektet fortsettes utdypingen vestover i havnebassenget. Det skal mudres i ca. 200 meters bredde ca. 10 m utenfor Terminalkaia (Figur 4). Mudringen utføres ned til 12,5 m dybde (sjøkartnull). I tillegg skal tre mindre felt nord for hovedfeltet mudres ned til samme dybde. Miljøundersøkelsene viser at overflatesedimentene (0-10 cm) i dette mudringsområdet er forurenset av TBT i forvaltningsmessig tilstandsklasse III til V. I prøvestasjonene BK7A (0-30 cm) og BK7B (20-30 cm) er det i tillegg til TBT også påvist PCB og PAH-forbindelser i tilstandsklasse III eller høyere (Figur 4). Forurensningen er kun avgrenset i dybden i ett av prøvepunktene, BK9A (30-40 cm). Miljøtilstanden i overflatesedimentene (0-10 cm) utenfor mudringsfeltet er klassifisert som svært dårlig (tilstandsklasse V). Mudringen planlegges gjennomført i flere trinn. Dette for å kunne skille mellom forurensede og rene mudringsmasser og dermed disponere massene etter forurensningsgrad. I første omgang planlegges det miljømudring ned til ca cm dybde. Deretter utføres det miljøundersøkelser av gjenværende toppsedimenter, og basert på analyseresultatene vurderes det om det er behov for ytterligere miljømudring (20-30 cm dybde) eller om massene kan klassifiseres som rene. Fylkesmannen ba i 2016 Kystverket om å framskaffe dokumentasjon på hvor langt ned i sedimentene forurensningen strekker seg for å kunne beregne hvor stor andel av massene som skal mudres. I notat fra Multiconsult, datert , konkluderes det med at sedimentene dypere enn 0,3 m ikke er forurensede. Grunne A Kystverket planlegger å sprenge bort berg ned til 13,3 m dybde på grunne A, sør for Eholmen (Figur 2). Totalt utdypingsareal er beregnet til m 2 og volum m 3 (prosjekterte faste m 3 ). Dykkere har tidligere dokumentert at grunnen består av berg uten løsmasser. Det er ikke utført miljøundersøkelser i nærheten av Grunne A. Området ligger over 1,5 km fra Bodø havn. Ettersom grunne A ligger i innseilingen til Bodø havn er det sannsynlig at sjøbunnen i tilgrensende områder er noe forurenset. Grunne B Dybden til grunne B, sørøst for Siriskjær (Figur 2), er 11,5 m og dykkere har dokumentert at den består av bart berg. Kystverket planlegger å sprenge bort berg ned til 13,3 m dybde. Totalt utdypingsareal er beregnet til 996 m 2 og volum 846 m 3 (prosjekterte faste m 3 ). Det er ikke utført miljøundersøkelser i nærheten av Grunne B. Områdene ligger langt (>2,5 km) fra Bodø havn. Ettersom grunne B ligger i innseilingen til Bodø havn er det sannsynlig at sjøbunnen i tilgrensende områder er noe forurenset. Grunne C I utdypingsområdet Grunne C, vest for Nyholmen (figur 5) er det påvist forurensning av PCB i tilstandsklasse III, PAH-forbindelser i tilstandsklasse III til IV og TBT i tilstandsklasse III til V. Kystverket planlegger å sprenge bort berg ned til 13,3 m dybde. Totalt utdypingsareal er beregnet til 447 m 2 og volum m 3 (prosjekterte faste m 3 ). Side 8 av 15

9 Sjødeponi I dypområdet på inntil 24 meters dybde innenfor moloåpningen i Bodø havn (Figur 6) er det påvist forurensning av PAH-forbindelser i tilstandsklasse III til IV, PCB i tilstandsklasse III og TBT i forvaltningsmessig tilstandsklasse III til V i alle undersøkte overflateprøver (0-10 cm) innenfor lokaliteten. To dypere prøver (12-20 cm og cm) fra en stasjon er kjemisk analysert, og det ble ikke påvist miljøgifter over tilstandsklasse II i disse prøvene. Det er lite strøm i området, noe som gjør det egnet til sjødeponi. Strandkantdeponi Miljøundersøkelsene viser at overflatesedimentene utenfor sildoljefabrikken er forurenset av tungmetaller (bly, kobber, kvikksølv og sink) og TBT i forvaltningsmessig tilstandsklasse V, PAH-forbindelsen benso(a)pyren i tilstandsklasse IV, samt kadmium, arsen og PCB i tilstandsklasse III. Prøvene anses som representative for hele det aktuelle deponiområdet (Figur 7). Forurensede masser skal legges i cellespunt og nederst i strandkantdeponi. Hovedmengden av de rene massene legges over de forurensede massene i strandkantdeponiet, mens rene overskuddsmasser fra mudringen planlegges lagt i sjødeponiet. HØRING Søknaden ble lagt til offentlig ettersyn i Avisa Nordland og publisert på Bodø kommunes hjemmeside samt Fylkesmannens hjemmeside. Høringsperioden var fra 24. januar til 20. februar Fylkesmannen mottok høringsuttalelser fra Fiskeridirektoratet region Nordland og Bodø kommune: Fiskeridirektoratet region Nordland: Fiskeridirektoratet region Nordland legger til grunn at tiltaket uansett vil bidra til en viss forbedring av bunnmiljøet og at man samtidig får kontroll på de forurensede masser som tas opp og deponeres. Vi legger til grunn at nødvendige tiltak for å hindre spredning av forurensede masser blir iverksatt under gjennomføring av tiltaket og har ingen merknader utover dette. Fylkesmannens kommentar: Uttalelsen fra Fiskeridirektoratet tas til orientering. Bodø kommune: Av hensyn til den svært korte høringsfrist har saken enda ikke vært behandlet politisk. Denne vil fremmes til formannskapet 8. mars til politisk behandling. Foreløpig administrativ tilrådning er at søknaden anbefales innvilget. Fylkesmannens kommentar: I brev av tilrår Bodø kommune at det omsøkte reguleringsplanarbeidet om mudring, dumping og etablering av strandkantdeponi ved Burøya i Bodø havn, innvilges. Når det gjelder høringsfristen var denne satt til 4 uker, som er vanlig praksis i mudre- og dumpesaker hos Fylkesmannen. FYLKESMANNENS VURDERINGER Mudring og dumping i sjø og vassdrag er regulert med hjemmel i forurensningsloven 11, og i medhold av forurensningsforskriften kapittel 22. Forurensningsforskriften 22-3 og 22-4 fastsetter et generelt forbud mot mudring og dumping fra skip/lekter. Etter søknad kan det imidlertid gis tillatelse til slike aktiviteter i medhold av forurensningsforskriften Side 9 av 15

10 Når vi avgjør om vi skal gi tillatelse, skal vi legge vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med fordeler og ulemper tiltaket ellers vil medføre, jamfør forurensningsloven 11, femte ledd. Etter retningslinjer fra Klima- og miljødepartementet skal vi ta med forurensningshensyn, generelle miljøhensyn og alminnelige samfunnsmessige hensyn i vår vurdering. Vi vurderer hver søknad individuelt, og utøver skjønn når vi avgjør om det aktuelle tiltaket kan aksepteres på vilkår. Vannforskriften Søknader om tillatelse til mudring og dumping av masser må også vurderes etter vannforskriften. Vannforskriftens bestemmelser gir visse rammer for Fylkesmannens skjønnsutøvelse i forurensningssaker. Vannressursene i landet er delt inn i vannforekomster, og vannforskriften 4-6 oppstiller miljømål for vannforekomstene. Den opererer med fem tilstandsklasser; svært god, god, moderat, dårlig og svært dårlig. Miljømålet for overflatevann er at den økologiske og kjemiske tilstanden skal være innenfor tilstandsklasse svært god til god. Endring av tilstanden i en vannforekomst i negativ retning vil innebære en forringelse av vannforekomsten. Forringelse av en vannforekomst kan ikke tillates med mindre det foreligger adgang til å gi unntak, jamfør vannforskriften 12. Mudreområdene Hovedutdypingsområdet ligger i vannforekomsten Bodø Havn. Denne vannforekomsten er klassifisert som beskyttet kyst/fjord og har ID nr C i Vann-Nett. I følge opplysninger hentet fra Vann-Nett er vannforekomsten påvirket av utslipp, avrenning og fysiske inngrep. Resipienten er per i dag vurdert til å ha dårlig økologisk tilstand og dårlig kjemisk tilstand. For å begrense spredningen av forurensede partikler fra mudringsarbeidet utenfor dette tiltaksområdet, vil Fylkesmannen sette vilkår i tillatelsen om overvåking av turbiditet under mudringen inne i Bodø havn. For at dette skal kunne fungere tilfredsstillende er det vesentlig at måleroppsettet er tilstrekkelig. Det må blant annet tas hensyn til tidevannsforskjellene i området. Fylkesmannen setter derfor krav om minimum to turbiditetsmålere (i tillegg til referansemåler) ved de aktuelle arbeidsstedene der sedimenter håndteres/berøres, plassert slik at de tar hensyn til vekslende strømretning som følge av tidevann. Finstoffanalyse av overflatesedimentene (0-10 cm) på mudrefeltet vest for Terminalkaien viser at dette laget består av silt med innhold av leire og sand. Sedimentprøver viser generelt sand og silt i overflaten og overgang til silt og leire i dypere prøver. De andre utdypingsområdene ligger i vannforekomsten Hjartøysundet-Nyholmsundet som er klassifisert som moderat eksponert kyst og har ID nr C i Vann-Nett. Denne resipienten er vurdert til å ha god økologisk tilstand og dårlig kjemisk tilstand. Vannforekomsten er påvirket av utslipp fra kommunalt renseanlegg med kapasitet på personekvivalenter samt fysiske inngrep. Fylkesmannen ber Kystverket vurdere om det er hensiktsmessig med turbiditetsmålinger for de tre utdypingsområdene utenfor havnen. Dette skal inngå i prosedyren for partikkelovervåking som skal oversendes Fylkesmannen, se vilkår 6.2. Dumpeområdet Sjødeponiet ligger i vannforekomsten Bodø havn. Deponilokaliteten er et dypområde på inntil 24 m dybde like øst for moloene ved innseilinga til havna. Det planlegges å dumpe ca m 3 rene masser fra utdypingen utenfor Terminalkaien da strandkantdeponiet ikke vil Side 10 av 15

11 ha stor nok kapasitet til å romme alle mudringsmassene fra tiltaket. Sjøbunnen i dumpeområdet er forurenset og består primært av silt som lett virvles opp. Propellerosjon fra skip antas å gå ned til 15 til 20 m vanndyp. I dypvannsdeponiet vil mudringsmassene fra utdypingen dumpes på >20 m dybde og det antas at sedimentene på bunnen i liten grad vil bli påvirket av skipstrafikken. Mudringsmassene fra utdypingen inne i havnen består i hovedsak av silt og leire og er mer finkornede enn de forurensede sedimentene på bunnen. Massene tilfredsstiller derfor ikke alle krav til tildekkingsmasser iht. tildekkingsveilederen fra Miljødirektoratet (Testprogram for tildekkingsmasser, M-411). Dette gjelder krav om filteregenskaper og sikkerhet mot erosjon. Kravet om permeabilitet skal sikre at den geotekniske stabiliteten ivaretas ved at overtrykk av porevann i sedimentene kan dreneres ut. Siden tildekkingsområdet i Bodø havn ligger i en forsenkning på sjøbunnen vil normalt ikke den geotekniske stabiliteten reduseres ved innfylling av mudringsmasser. Multiconsult anbefaler i rapport datert (Vurdering av sjøbunnsdeponi) å likevel ta en geoteknisk gjennomgang av stabiliteten til tildekkingsområdet når omfanget er klarlagt. For å hindre oppvirvling og erosjon (strøm og skipstrafikk) av dumpede sedimenter på sjøbunnen i dypområdet vil Fylkesmannen sette vilkår om at det må etableres et lag av erosjonsbestandige masser over mudringsmassene. Basert på en helhetsvurdering er sjødeponialternativet inne i Bodø havn vurdert som det best egnede alternativet da denne lokaliteten er nærmest mudringsområdet, minst sårbar mht. naturmangfold og naturmiljø, lavest gjennomsnittsstrøm og lavest potensiale for spredning av mudringsmasser forbi deponiområdet. Kystverket ønsker å utnytte de rene mudringsmassene til å dekke over forurenset areal i dypområdet i Bodø havn. Tildekking av forurenset sjøbunn vil kunne bidra positivt til Vanndirektivets mål om å forbedre den økologiske og kjemiske tilstanden i vannforekomsten innen Fylkesmannen vil sette som vilkår i tillatelsen at forurensede masser fra utdypingen skal transporteres til strandkantdeponiet. For å sikre at massene som blir dumpet i sjødeponiet er rene, vil vi også sette vilkår om at Kystverket må ta kontrollprøver av massene som skal dumpes. For å begrense spredningen av forurensede partikler fra dumpingen utenfor dette tiltaksområdet, vil Fylkesmannen sette vilkår i tillatelsen om overvåking av turbiditet under dumpingen inne i Bodø havn. Kystverket skal utarbeide en prosedyre med rutiner for turbiditetsovervåking som skal oversendes til Fylkesmannen før oppstart av tiltaket. Prosedyren skal inneholde forslag til løsning på problemstillinger ifht. overvåking av partikler ut av havnen, det være seg turbiditetsmålinger, vannprøver, sedimentfeller, siltgardin, ol. Kystverket foreslo i søknaden i del 1 av utdypingsprosjektet å ha personell med geofaglig bakgrunn til stede under arbeidet, slik at man sikrer at det som antas å være naturlig leire av førindustriell opprinnelse er påtruffet før man regner arbeidet med miljømudringen som ferdigstilt. Dette vil bidra til å sikre at massene som blir dumpet er rene. Fylkesmannen vil sette vilkår om dette også i denne tillatelsen, og forventer at tiltakshaver legger opp til arbeidsprosedyrer som sikrer at dette blir ivaretatt. Strandkantdeponi Strandkantdeponiet skal etableres i vannforekomsten Hjartøysundet-Nyholmsundet på Side 11 av 15

12 Burøya mellom Nyholmen og Langskjæret. Deponiet prosjekteres til å romme ca m 3 forurensede og ca m 3 rene mudringsmasser. Deponiet skal utformes slik at miljøgifter ikke lekker ut. Innfylling i deponi skal foregå på en måte som minimerer risiko for spredning av miljøgifter. Innfyllingen i deponiet skal overvåkes ved bruk av online turbiditetsmålinger og visuelle observasjoner. Fylkesmannen setter som vilkår at dersom turbiditetsnivåene overstiger et gitt nivå (10 NTU over referanseverdi), stanses arbeidet til situasjonen er under kontroll og turbiditeten måles under grenseverdien igjen. Oppfølging av deponiets stabilitet og kontroll av at det ikke skjer utlekking av miljøgifter skal utføres i driftsfasen og i ettertid av etablering. Eget overvåkingsprogram skal utarbeides. Overvåkingsprogrammet skal utformes på en slik måte at det også tar hensyn til kravene i vannforskriften, se Veileder - Overvåking av miljøtilstand i vann. Fylkesmannen setter derfor vilkår om at det skal utføres overvåking av deponi med en tidshorisont på 10 år etter gjennomførte tiltak. Naturmangfoldloven I henhold til lov av om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 7 skal prinsippene om offentlig beslutningstaking i 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Dette gjelder 8 kunnskapsgrunnlaget, 9 føre-varprinsippet, 10 økosystemtilnærming og samlet belastning, 11 kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver og 12 miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Naturmangfoldloven krever at beslutninger også skal være begrunnet ut fra hensynet til naturmangfoldet, og beslutningen skal enten være basert på vitenskapelig kunnskap eller dersom dette ikke finnes, på føre-var-prinsippet. Naturmangfoldet gjelder arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse, økologisk tilstand og effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskap skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Når Fylkesmannen gir tillatelse etter forurensningsloven 11, må beslutningen også vurderes etter retningslinjene som gis i naturmangfoldloven. For å kartlegge naturmiljøet i og rundt tiltaksområdet er det tatt utgangspunkt i informasjon fra Miljødirektoratets Naturbase 1 og Lakseregister 2, samt informasjon fra Fiskeridirektoratets kartverktøy 3. Ifølge Naturbasen er det registrert fuglearter av stor og særlig stor forvaltningsinteresse (truede og nær truede arter) i og ved tiltaksområdene inne i havna og i Nyholmsundet. Eksempler på disse er havelle, sjøorre, praktærfugl, ærfugl og svartand som er observert beitende i området. Vi vil sette vilkår om at tiltakshaver må ta særlig hensyn til fuglelivet i og i nærheten av tiltaksområdet i hele tiltaksperioden. Områdene der det skal sprenges skal sjekkes for fugl før sprengningen gjennomføres. Videre er området av en slik størrelse at ev. sjøfugl vil kunne bevege seg bort fra mudre- og dumpeområdene i perioden tiltaket pågår. Fylkesmannen mener derfor at tiltaket ikke vil ha nevneverdige konsekvenser for sjøfugl i området. 1 Naturbase: Database fra Miljødirektoratet for registrering av verneområder, naturtyper og andre data om biologisk mangfold som er viktige i arealforvaltningen: Fiskeridirektoratets kartbase: Side 12 av 15

13 Det er registrert en større sammenhengende forekomst av naturtypen skjellsand i havneområdet og i Nyholmsundet, samt ut over mot Eholmen. Naturtypen er verdisatt som svært viktig (forekomsten har verdikode A). Naturtypen er vanlig å finne på lesida av holmer og skjær. De største forekomstene av skjellsand finnes gjerne i strømrike områder, på dyp mellom 10 og 30 m. Trusler mot naturtypen er først og fremst uttak av skjellsand og endring av strømforholdene. Skjellsand er et habitat som ofte er rikt på bløtbunnsfauna, og fungerer som gyte- og oppvekstområder for flere fiskearter (DN-håndbok nr. 19, revidert 2007). Fylkesmannen vil sette overvåking av partikkelspredning ved arbeid på/ ved strandkantdeponiet på Burøya som et vilkår for å beskytte denne naturtypen da nedslamming vil ha negativ påvirkning på sedimentspisende og filtrerende organismer. Det er heller ikke ønskelig at store mengder partikler spres innover mot Kvalvika som er registrert som et svært viktig friluftsområde med flere brukere. Det er ikke registrert gyte/oppvekstområder for fisk i tiltaksområdene eller i nærområdet. I følge Fiskeridirektoratets kartløsning befinner nærmeste fiskeplass med aktive og passive redskaper seg ca. 3 km nord for nærmeste tiltaksområde. Strømmålinger Det ble foretatt strømmålinger ved Bodø havn i 2014 (Akvaplan-niva, Rapport 2014) som viste at det ved innløpet til Bodø havn ble observert en forholdsvis svak strøm som varierte hovedsakelig mellom øst-nordøst og vest-sørvest i måleperioden fra starten av oktober til starten av november % av alle målingene hadde strømstyrke på under 10 cm/s, og nettostrømmen var under 1 cm/s for alle dyp. Svakest strømstyrke så man ved 12 m til 14 m dyp hvor man også kunne se et skifte i strømretning. På tidsskala lenger enn ett døgn kunne man se at ved strøm i øst-nordøstlig retning i de øverste lagene av vannsøylen var det ofte en strøm i motsatt retning i de dypere lagene. Tidevanns-strømmen var dominerende i østvest retning hvor den kan forklare 58% av variabiliteten, mens i nordlig retning var den veldig liten. Maksimal tidevannsstrøm ble estimert til 5,6 cm/s. Dumping av mudringsmasser i sjødeponiet ved innløpet til havnen vil sannsynligvis forårsake noe spredning av partikler i strømmens retning i anleggsperioden. Partikler som sedimenterer i omkringliggende områder vil føre til en lokal påvirkning av omkringliggende naturtyper og bunnlevende organismer. Den maksimale bunnstrømhastigheten i området er såpass lav at partiklene i liten grad vil resuspendere (oppvirvles). Spredning av partikler fra dumpingen vil neppe føre til varig nedslamming av omkringliggende områder. Det anses derfor som sannsynlig at påvirkningen av sjøbunnen rundt dumpeområdet kun vil være midlertidig. Fylkesmannen setter vilkår i tillatelsen for å begrense spredning av partikler fra dumpingen til omgivelsene. Målinger fra 2014 har vist at det er forholdsvis sterk strøm i hele vannsøyla i Nyholmsundet med median på ca. 7 cm/s, men at sterkere strøm opp mot 20 cm/s også er vanlig i alle dyp. Målingene fra 52 meters dyp viste at strømmen helt nede ved bunnen var omtrent like sterk som høyere i vannsøylen. Maksimal strøm på 52 meters dyp var over 50 cm/s, men dette forekom svært sjelden. Forholdsvis mange av målingene viste strøm på over 10 cm/s. Resuspendering av de minste sedimentpartiklene starter allerede ved strøm på 10 cm/s, og vil øke ved stigende strømhastighet. Strømretningen var for de fleste dyp målt til å være mot sørvest og nord. Fylkesmannen setter vilkår i tillatelsen for å begrense spredning av partikler fra arbeidet ved strandkantdeponiet til omgivelsene. Side 13 av 15

14 De ovennevnte vurderingene, i tillegg til at anleggsaktiviteten er midlertidig, gjør at det omsøkte tiltaket etter Fylkesmannens vurdering ikke vil føre til nevneverdig forringelse av den økologiske og kjemiske tilstanden i vannforekomstene Bodø Havn og Hjartøysundet - Nyholmsundet. KONKLUSJON Fylkesmannen tillater mudring, sprengning og dumping i og ved Bodø havn samt etablering av strandkantdeponi mellom Nyholmen og Langskjæret etter fastsatte vilkår. På bakgrunn av vilkårene som er satt i tillatelsen, samt at tiltaket er av begrenset varighet, mener Fylkesmannen at tiltaket ikke vil føre til nevneverdig forringelse av den økologiske og kjemiske tilstanden i området. KUNNGJØRING Før gjennomføring av tiltaket skal Kystverket informere berørte parter. FRIST Tillatelsen er gyldig fram til SAKSBEHANDLINGSGEBYR OG RISIKOKLASSE For Fylkesmannen i Nordland sin behandling av søknaden skal Kystverket betale et gebyr på kr ,- jf. forurensningsforskriften kapittel 39 om gebyrer til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven. Gebyret knyttet til behandling av søknaden er plassert i sats 4, jf. forurensningsforskriften Faktura med innbetalingsblankett ettersendes fra Miljødirektoratet. Kystverkets anleggsvirksomhet i Bodø havn er plassert i risikoklasse 4. Dette er gjort ut fra en vurdering av at anleggsaktiviteten er av kort varighet. Plassering i risikoklasse skjer for øvrig ut fra skjønn. Hvilken risikoklasse en virksomhet er plassert i har en viss betydning for Fylkesmannens planlegging av tilsyn. Vedtak om saksbehandlingsgebyr gjøres gjeldende to uker fra dags dato, dette for å gi tiltakshaver mulighet til å gi uttalelse til Fylkesmannen om valg av gebyrsats (jf. forvaltningsloven 16). ERSTATNINGSANSVAR, KLAGEADGANG OSV. Tillatelsen fritar ikke for erstatningsansvar etter alminnelige erstatningsregler eller erstatningsansvar for skade og ulempe eller tap forårsaket av forurensning, jamfør forurensningsloven 10, andre ledd og forurensningsloven 56. Brudd på tillatelsen er straffbart etter forurensningsloven 78 og 79. Tillatelsen kan endres i medhold av forurensningsloven 18. Endringene skal være basert på skriftlig saksbehandling og forsvarlig utredning av saken. En eventuell endringssøknad må derfor sendes inn i god tid før man ønsker å få endringen gjennomført. Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven og fritar ikke fra plikten til å innhente nødvendige tillatelser etter andre lover, eller plikten til å overholde bestemmelser og påbud Side 14 av 15

15 som gis med hjemmel i slike lover. Her nevnes blant annet kulturminneloven og havne- og farvannsloven. Vedtakene kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra tidspunktet underretning om avgjørelsen er mottatt. En klage skal angi vedtaket som det klages over, og endringene som ønskes. Klagen bør begrunnes, og nye opplysninger av betydning for saken bør komme fram. Klagen sendes til Fylkesmannen i Nordland. Med hilsen Oddlaug Ellen Knutsen (e.f.) seksjonsleder Trine Moland seniorrådgiver Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. Kopi til: Bodø kommune Postboks Bodø Multiconsult BSF EIENDOM AS c/o Welcon AS Deknepollen 6718 DEKNEPOLLEN NYHOLMEN EIENDOM AS Burøyveien BODØ Kystverket Nordland Vedlegg: 1 Tillatelse til mudring, dumping og etablering av strandkantdeponi-innseiling Bodø havn - Bodø 2 Rapporteringsskjema MDU_2018 Side 15 av 15

16 Tillatelse til Kystverket; Mudring, dumping og etablering av strandkantdeponi Bodø havn og Nyholmsundet, Bodø kommune Tillatelsen er gitt i medhold av lov av om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven). Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad datert med underliggende dokumenter. Fylkesmannen har satt vilkår for tillatelsen. Tillatelsen kan ikke tas i bruk før det foreligger nødvendige tillatelser etter lov av om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) og etter lov av om havner og farvann (havne- og farvannsloven). Ved endringer som kan ha betydning når det gjelder opplysninger gitt i søknaden eller under saksbehandlingen, må tiltakshaver på forhånd avklare skriftlig med Fylkesmannen i Nordland. Tillatelsen er gyldig fram til Tiltaket er plassert i gebyrsats 4, jamfør forskrift om begrensning av forurensning av (forurensningsforskriften) kapittel 39 om innkreving av gebyrer til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven Fylkesmannens referanse: 2017/6495 Tillatelse gitt: Endringsnummer: - Sist endret: - Oddlaug Ellen Knutsen (e.f) seksjonsleder Trine Moland seniorrådgiver Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.

17 Krav til gjennomføring av tiltak 1. TILLATELSEN OMFATTER FØLGENDE I forbindelse med utdyping i Bodø havn gis Kystverket tillatelse til tiltak i sjø. Tillatelsen gjelder mudring av inntil m 3 sjøbunn i Bodø havn. Mesteparten av de rene mudringsmassene og alt av forurensede massene skal plasseres i et strandkantdeponi på Burøya. Overskytende rene masser skal dumpes i et sjødeponi innenfor moloåpningen. 2. GENERELLE VILKÅR 2.1 Fylkesmannen forutsetter at tiltaket gjennomføres som angitt i søknad datert med underliggende dokumenter og i samsvar med vilkårene satt i denne tillatelsen. 2.2 Forurensningsmyndighetens vilkår skal ikke være til hinder for at andre myndigheter kan stille krav med hjemmel i annen lovgivning. 2.3 Tiltakshaver er ansvarlig for at vilkårene i tillatelsen blir overholdt, og plikter å orientere vedkommende som skal gjennomføre tiltakene om vilkårene som gjelder, i tillegg til restriksjonene som er lagt på arbeidet. 2.4 Forurensningsmyndigheten eller den de bemyndiger, skal til enhver tid ha adgang til området for inspeksjon. 2.5 Fylkesmannen kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen, sette nye vilkår, og om nødvendig trekke tillatelsen tilbake, dersom vilkår gitt etter forurensningsloven 18 er tilstede. Fylkesmannen har på samme grunnlag rett til, på ethvert tidspunkt, å stoppe arbeidet. 2.6 Hvis det viser seg at de omsøkte løsningene med de beskrevne miljøbeskyttende tiltakene ikke virker som forutsatt i vilkårene, kan den ansvarlige umiddelbart bli pålagt å sette i gang ytterligere tiltak. 2.7 Deler av tiltaksområdet hvor det aktivt utføres arbeid, skal holdes avsperret og ikke være tilgjengelig for allmennheten. 2.8 Ved mistanke om eventuelle funn av kulturminner underveis i arbeidet skal arbeidene stanses og Tromsø museum kontaktes. 2.9 Brudd på kravene i pålegget skal umiddelbart varsles til Fylkesmannen og avbøtende tiltak skal igangsettes. 3. INTERNKONTROLL, BEREDSKAP OG VARSLING 3.1 Tiltakshaver skal uten opphold varsle Fylkesmannen om alle unormale forhold som har, eller kan få forurensningsmessig betydning. 3.2 Tiltakshaver plikter å ha et oppdatert internkontrollsystem, jamfør forskrift av om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at virksomheten overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, lov av Side 2 av 6

18 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) og relevante forskrifter til disse lovene. 3.3 Tiltakshaver plikter å gjennomføre tiltak for å unngå, eventuelt begrense risikoen for akutte utslipp fra all virksomhet knyttet til dette tiltaket. Slike tiltak skal være basert på en systematisk gjennomgang av alle elementer i tiltaksaktiviteten. 3.4 Den ansvarlige skal sørge for å ha en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen av akutt forurensning for all virksomhet, jamfør forurensningsloven 40. Beredskapen til den ansvarlige skal stå i et rimelig forhold til sannsynligheten for akutt forurensning og omfanget av skadene og ulempene som kan inntreffe. Beredskapsplikten inkluderer også utstyr og kompetanse til å fjerne og begrense virkningen av en eventuell forurensning. 3.5 Ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning som følge av virksomheten, skal den ansvarlige varsle i henhold til forskrift av om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning. Melding om akutt forurensning gjøres til brannvesenet: Telefon: 110 Kystverket har 24 timers vaktberedskap som får meldinger fra brannvesenet om akutt forurensning: Telefon: MUDRING, DUMPING OG TRANSPORT AV SEDIMENTER 4.1 Fylkesmannen skal varsles når arbeidene starter. Tillatelsen kan ikke tas i bruk før Fylkesmannen har mottatt varsel om oppstart. 4.2 Tiltaket skal foregå i områdene som framgår av kartvedleggene til søknaden. 4.3 Opptak, transport, dumping og annen håndtering av masser skal gjøres på en måte som minimerer spredning av partikler. Mudremetoden skal vurderes ut fra sedimentenes beskaffenhet og videre håndtering, og skal også vurderes underveis i arbeidet. Kriterier for bytte av metode skal beskrives i internkontrollen. Avvanning av mudrede sedimenter må foregå slik at ikke forurensning spres til omkringliggende områder. Eventuelt søl skal loggføres. 4.4 For å sikre at massene som blir dumpet i sjødeponiet er rene må det tas kontrollprøver av disse. 4.5 For å hindre oppvirvling og erosjon av dumpede sedimenter på bunnen i dypområdet (sjødeponiet) må det etableres et lag av erosjonsbestandige masser over mudringsmassene. 4.6 Forurensede mudringsmasser skal transporteres til strandkantdeponiet på Burøya. 4.7 Tiltaket skal utføres under rolige vind- og bølgeforhold. 4.8 Mengder og tidspunkt for mudring og dumping av masser skal registreres. Oversikten skal være tilgjengelig for forurensningsmyndigheten ved en eventuell kontroll. 4.9 Eventuelt avfall som dukker opp under mudringsarbeidet skal leveres til godkjent avfallsmottak. Side 3 av 6

19 5. DEPONERING AV MASSER I STRANDKANTDEPONI 5.1 Strandkantdeponiet skal etableres på Burøya mellom Nyholmen og Langskjæret. Mudringsmasser fra utdypingen i havna og utenfor havna skal legges i strandkantdeponiet. 5.2 Strandkantdeponiet skal bygges opp som angitt i søknaden. Deponiet skal bygges opp slik at det er varig tettet for lekkasje av miljøgifter. Endefyllingene skal bygges opp med filterkjerne og det skal legges filtermasser i bunnen under fyllingen der det er berg i dagen. Det skal legges fiberduk over mudringsmassene før det etableres et sprengsteinslag på toppen. 5.3 Det tillates innfylt inntil m 3 mudringsmasser i strandkantdeponiet. 5.4 Avfall eller gjenstander tillates ikke lagt i deponiet. 5.5 Det skal velges en metode for innfylling i deponiet som ikke medfører utslipp av forurenset sediment til sjøen. Innfyllingen skal være slik at maksimal setning oppnås raskt og at eventuelle luktproblemer ikke medfører ulemper eller helseproblemer i nærmiljøet. Ved innfylling i deponicellene skal alt vann fra mudringsprosessen pumpes over til et sedimentasjonsbasseng. Sedimentasjonsbassenget vil bestå av en siltgardin som føres fra sjøbunnen til topp vannsøyle. Forurensede masser skal legges i cellespunt og nederst i strandkantdeponi. Innfylling av mudringsmasse i deponiet og/eller bruk av maskiner må ikke skade tettingen. Ved eventuell skade plikter operatøren å stanse arbeidet og utbedre forholdene. Stans i arbeidet og utbedringstiltak skal loggføres. 5.6 Vannkvaliteten på vann som slippes tilbake til sjø må kontrolleres mot etablerte grenseverdier før utslipp til vann. Rensing av utslippsvann kan være nødvendig. 5.7 Eget overvåkingsprogram med en tidshorisont på 10 år etter gjennomførte tiltak for deponiet skal utarbeides. 6. AVBØTENDE MILJØTILTAK 6.1 All forurenset sjøbunn i utdypingsområdet skal mudres ned til minimum 0,3 m for å fange opp mest mulig av det forurensede sedimentlaget. Det skal brukes lukket grabb ved opptak av løsmasser. Et avbøtende tiltak er å kontrollere at det ikke er gjenstander som holder grabben åpen før den løftes fra bunnen. 6.2 Turbiditetsovervåking Kystverket skal utarbeide en prosedyre med rutiner for overvåking av partikler for alle deler av tiltaket. Denne skal oversendes til Fylkesmannen i god tid før oppstart av tiltaket. Prosedyren skal tas med i internkontrollen for prosjektet. I anleggsperioden skal det i forbindelse med mudring og transport av sedimenter måles turbiditet ved minimum tre målestasjoner. Dette inkluderer to målestasjoner som er påvirket av arbeidet og en referansestasjon som er representativ for normal Side 4 av 6

20 turbiditet i området. Dette gjelder for mudrearbeidet inne i havna. Bakgrunnsverdiene bør måles i tiltaksområdet over en periode på minimum en uke forut for tiltaket. havna. I forbindelse med dumping i sjødeponiet skal det måles turbiditet ved minimum tre målestasjoner i anleggsperioden. Dette inkluderer to målestasjoner som er påvirket av arbeidet og en referansestasjon som er representativ for normal turbiditet i området. Bakgrunnsverdiene bør måles i tiltaksområdet over en periode på minimum en uke forut for tiltaket. Det skal måles turbiditet ved bygging av strandkantdeponiet og ved innfylling av forurensede masser i deponiet. Innfyllingen i deponiet skal overvåkes ved bruk av online turbiditetsmålinger og visuelle observasjoner. Dersom turbiditetsnivåene overstiger 10 NTU over referanseverdi skal arbeidet stanses til situasjonen er under kontroll og turbiditeten måles under grenseverdien igjen. Målingene skal foretas på relevant dyp, hvor det forventes størst spredning. Ved plassering av målerne skal det tas hensyn til strømretning, herunder tidevannsstrøm, slik at de på best mulig måte fanger opp spredning av partikler fra arbeidene. Ved sjødeponiet, skal turbiditetsmålerne plasseres i henhold til strømretningene som framgår av Akvaplan-nivas strømmålingsrapport fra Ved mudring, transport og dumping av sedimenter er grenseverdien for turbiditet 10 NTU over turbiditet på referansestasjonen. Målestasjonene som er påvirket av tiltaksarbeidet skal plasseres maksimum 25 meter fra henholdsvis mudrings- eller dumpingstedet og aktuell transportrute. Ved overskridelse av grenseverdier for turbiditet skal arbeidet stanses med det samme og senest innen 5 minutter, dato og klokkeslett loggføres og tiltak iverksettes for å redusere spredning. Arbeidet kan starte igjen når målingene viser stabile verdier under tillatt nivå. Kystverket plikter å sørge for at alle som er involvert i arbeidet med mudring og dumping har fått tilstrekkelig opplæring i rutiner for måling av turbiditet og rutiner ved turbiditetsoverskridelser. 6.3 Tiltakshaver må ta særlig hensyn til fuglelivet i og i nærheten av tiltaksområdet i tiltaksperioden. Områdene der det skal sprenges skal sjekkes for fugl før sprengningen gjennomføres. 6.4 Plast fra sprengningsarbeidet skal så langt mulig samles opp for å hindre forurensning. Det skal gjøres tiltak for å hindre at plastavfall sprer seg i vannmassene når mudremassene legges i sjødeponiet. 6.5 Kystverket må ha personell med geofaglig bakgrunn til stede under arbeidet, slik at man sikrer at det som antas å være naturlig leire av førindustriell opprinnelse er påtruffet før man regner arbeidet med å fjerne det forurensede sedimentlaget som ferdigstilt. Kystverket må utarbeide en prosedyre for dette som skal tas med i internkontrollen for prosjektet. Side 5 av 6

21 7. RAPPORTERING Tiltakshaver skal sende en sluttrapport til Fylkesmannen innen seks uker etter at anleggsarbeidene er avsluttet. Rapporteringsskjema følger vedlagt. Rapporten skal inneholde: Beskrivelse av tiltaket og utført arbeid. Beskrivelse av avbøtende tiltak som er gjennomført for å hindre uheldig påvirkning på omgivelsene fra gjennomførte tiltak. Bildedokumentasjon En utstyrsbeskrivelse for gjennomført mudring og erfaringer fra arbeidet. Mengder og tidspunkt for opptak av mudringsmasser. Overvåkningsprogram for strandkantdeponiet. Utfylt rapporteringsskjema (vedlagt). Side 6 av 6

22 Rapport for år 2018 Mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag Kommune Tillatelse gitt til Det er i perioden utført følgende arbeid: MUDRING/OPPGRAVING Dato tillatelse Dato arbeid ferdig Mudret volum/areal m 2 m 3 Tonn Lokalitet Type masse (leire, silt, mudder, sand, skjellsand, stein): DUMPING/UTFYLLING Dumpet volum m 3 Lokalitet: Type masse (leire, silt, mudder, sand, skjellsand, stein): ANNEN DISPONERING Volum m 3 Disponeringsmåte/sted: Type masse (leire, silt, mudder, sand, skjellsand): Opplysninger om avvik fra tillatelsen, klager etc. Bekreftelse Jeg/vi bekrefter at arbeidet er utført i samsvar med tillatelse og ovennevnte punkt Sted Dato Sted Dato STATENS HUS Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon: Telefon: Telefaks: Telefaks:

Tillatelse til Kystverket; mudring og dumping, Bodø havn og Nyholmsundet, Bodø kommune

Tillatelse til Kystverket; mudring og dumping, Bodø havn og Nyholmsundet, Bodø kommune Tillatelse til Kystverket; mudring og dumping, Bodø havn og Nyholmsundet, Bodø kommune Tillatelsen er gitt i medhold av lov av 13.3.1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven). Tillatelsen

Detaljer

Tillatelse til mudring og disponering av masser - Ankenes båthavn - Ankenes båtforening - Narvik

Tillatelse til mudring og disponering av masser - Ankenes båthavn - Ankenes båtforening - Narvik ANKENES BÅTFORENING Støa 24 8520 ANKENES Saksb.: Trine Moland e-post: fmnotrm@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 50 Vår ref: 2018/4713 Deres ref: Vår dato: 11.01.02019 Deres dato: 11.07.2018 Arkivkode: 461.5

Detaljer

Tillatelse til mudring og utlegging av masser - Nordfold havn - Steigen

Tillatelse til mudring og utlegging av masser - Nordfold havn - Steigen Steigen kommune postmottak@steigen.kommune.no Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2013/8824 Deres ref: Vår dato: 31.03.2014 Deres dato: 06.12.2013 Arkivkode:

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til mudring ved kai Reine, Moskenes kommune

Oversendelse av tillatelse til mudring ved kai Reine, Moskenes kommune Reinebuen AS v/bjørn Andersen bra63vo@gmail.com Saksbehandler: Maria L. Seivåg e-post: fmnomse@fylkesmannen.no Tlf: 75531605 Vår ref: 2014/6605 Deres ref: Vår dato: 4.11.2014 Deres dato: 2.10.2014 Arkivkode:

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen. Tillatelse til Christiania Roklubb til å mudre i Bogstadvannet, Oslo og Bærum kommuner

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen. Tillatelse til Christiania Roklubb til å mudre i Bogstadvannet, Oslo og Bærum kommuner Miljøvernavdelingen Tillatelse til Christiania Roklubb til å mudre i Bogstadvannet, Oslo og Bærum kommuner Tillatelsen er gitt i medhold av lov 13.3.1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven),

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Tillatelse etter forurensningsloven til Oslo kommune til å mudre i Groruddammen og anlegge midlertidig behandlingsanlegg for forurensede masser, Oslo kommune Tillatelsen er gitt i medhold

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til mudring og disponering av masser i forbindelse med utdyping ved Nesna fergekai, Nesna

Oversendelse av tillatelse til mudring og disponering av masser i forbindelse med utdyping ved Nesna fergekai, Nesna Statens vegvesen Region nord Postboks 1403 8002 Bodø Saksb.: Trine Moland e-post: fmnotrm@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 50 Vår ref: 2017/3204 Deres ref: Vår dato: 19.05.2017 Deres dato: Arkivkode: 461.5

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til mudring, utfylling og disponering av masser Kvina havn - Lurøy

Oversendelse av tillatelse til mudring, utfylling og disponering av masser Kvina havn - Lurøy Ronny Andersen Ronny.andersen@outlook.com Saksb.: Trine Moland e-post: fmnotrm@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 50 Vår ref: 2017/6421 Deres ref: Vår dato: 08.03.2018 Deres dato: 18.10.2017 Arkivkode: 461.5

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til mudring og dumping av masser i forbindelse med utdyping av innseilingen til Lovund, Lurøy

Oversendelse av tillatelse til mudring og dumping av masser i forbindelse med utdyping av innseilingen til Lovund, Lurøy Nova Sea AS Lovund 8764 LOVUND Saksb.: Trine Moland e-post: fmnotrm@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 50 Vår ref: 2017/4758 Deres ref: Vår dato: 29.01.2018 Deres dato: Arkivkode: 461.5 Oversendelse av tillatelse

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til mudring og disponering av masser i forbindelse med utdyping ved Nesna fergekai,nesna

Oversendelse av tillatelse til mudring og disponering av masser i forbindelse med utdyping ved Nesna fergekai,nesna Statens vegvesen Region nord Postboks 1403 8002 BODØ Saksb.: Trine Moland e-post: fmnotrm@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 50 Vår ref: 2017/3204 Deres ref: Vår dato: 10.01.2018 Deres dato: Arkivkode: 461.5

Detaljer

Tillatelse til mudring og deponering av masser - Sørlandsvågen og Røssnesvågen - Værøy

Tillatelse til mudring og deponering av masser - Sørlandsvågen og Røssnesvågen - Værøy Kystverkets hovedkontor post@kystverket.no Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2013/3253 Deres ref: 2013/1405 Vår dato: 12.07.2013 Deres dato: 30.05.2013

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til dumping/utfylling ved opprydding etter ras i Remneset i Leirfjord kommune

Oversendelse av tillatelse til dumping/utfylling ved opprydding etter ras i Remneset i Leirfjord kommune Leirfjord kommune postmottak@leirfjord.kommune.no Saksb.: Trine Moland e-post: fmnotrm@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 50 Vår ref: 2017/557 Deres ref: Vår dato: 30.01.2017 Deres dato: 23.01.2017 Arkivkode:

Detaljer

Tillatelse til mudring ved kai i Tromsdalen, Imes Trading AS, Tromsø kommune

Tillatelse til mudring ved kai i Tromsdalen, Imes Trading AS, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 14.10.2011 2011/1788-7 461.5 Deres dato Deres ref. Imes Trading AS Stakkevollv. 31 9010 TROMSØ Tillatelse til mudring ved kai

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til sprengning, mudring, utfylling og disponering av masser Indre Kvarøy havn - Lurøy

Oversendelse av tillatelse til sprengning, mudring, utfylling og disponering av masser Indre Kvarøy havn - Lurøy Vår dato: Vår ref: 20.03.2019 2019/267 Deres dato: Deres ref: Kvarøy Fiskeoppdrett A/S 8743 INDRE KVARØY Saksbehandler, innvalgstelefon Trine Moland, 75 53 15 50 Oversendelse av tillatelse til sprengning,

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Hansjordnes/Hansjordnesbukta, Tromsø kommune

Tillatelse til mudring ved Hansjordnes/Hansjordnesbukta, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 23.05.2011 2011/1768-4 461.5 Deres dato Deres ref. Tromsø kommune Rådhuset 9299 Tromsø Tillatelse til mudring ved Hansjordnes/Hansjordnesbukta,

Detaljer

Grunnet forsinkelser i arbeidene søkes det nå om unntak i perioden 16.mai til 31.mai 2018.

Grunnet forsinkelser i arbeidene søkes det nå om unntak i perioden 16.mai til 31.mai 2018. Miljøvernavdelingen Oslo kommune, vann- og avløpsetaten Postboks 4704, Sofienberg 0506 Oslo Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Olavsvern orlogsstasjon, Tromsø kommune

Tillatelse til mudring ved Olavsvern orlogsstasjon, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 30.06.2011 2010/2191-18 472 Deres dato Deres ref. 27.04.2011 Skifte Eiendom Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO Tillatelse til mudring

Detaljer

Tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø - Vannvåg - Karlsøy kommune

Tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø - Vannvåg - Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 25.06.2012 2011/2691-3 461.5 Deres dato Deres ref. Kystverket Nordland, Senter for utbygging Postboks 23 8309 KABELVÅG Tillatelse

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til mudring og dumping - Terminalkaia - Bodø havn - Bodø

Oversendelse av tillatelse til mudring og dumping - Terminalkaia - Bodø havn - Bodø Kystverket post@kystverket.no Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2016/177 Deres ref: Vår dato: 06.05.2016 Deres dato: 21.12.2015 Arkivkode: 461.5 Oversendelse

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelser til mudring og deponering i Gjerdsvika, Sande kommune - Forlenget gyldighet

Vedtak om endring av tillatelser til mudring og deponering i Gjerdsvika, Sande kommune - Forlenget gyldighet 16.07.2018 2016/6937/FMMRTHAU/461.5 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Thomas Aurdal, 71 25 84 67 Vår dato Vår ref. KYSTVERKET Postboks 1502 6025 ÅLESUND Vedtak om endring

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til utfylling i sjø - Brukstomta næringspark - Terråk - Bindal

Oversendelse av tillatelse til utfylling i sjø - Brukstomta næringspark - Terråk - Bindal BRUKSTOMTA NÆRINGSPARK AS Sørfjordveien 5 7980 TERRÅK Saksb.: Trine Moland e-post: fmnotrm@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 50 Vår ref: 2018/3121 Deres ref: Vår dato: 22.08.2018 Deres dato: 07.05.2018 Arkivkode:

Detaljer

Tillatelse til mudring og dumping ved Veidnes, Lebesby kommune

Tillatelse til mudring og dumping ved Veidnes, Lebesby kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Lebesby kommune Strandv. 152/154 9790 Kjøllefjord Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2014/4115 28.11.2014 Ark

Detaljer

Plan for turbiditetsovervåking under tiltak Hanne Kildemo / Iselin Johnsen Elin O. Kramvik

Plan for turbiditetsovervåking under tiltak Hanne Kildemo / Iselin Johnsen Elin O. Kramvik NOTAT OPPDRAG Utdypning Terminalkai Bodø DOKUMENTKODE 713330-RIGm-NOT-002 EMNE Plan for turbiditetsovervåking under tiltak TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kystverket OPPDRAGSLEDER Elin O. Kramvik KONTAKTPERSON

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til mudring og dumping - Utvidelse av småbåthavn ved Sandnessjøen i Alstahaug kommune

Oversendelse av tillatelse til mudring og dumping - Utvidelse av småbåthavn ved Sandnessjøen i Alstahaug kommune Alsten Maskinstasjon AS v/arnt Aleksandersen arnt@alsten.no Saksbehandler: Maria L. Seivåg e-post: fmnomse@fylkesmannen.no Tlf: 75531605 Vår ref: 2015/8324 Deres ref: Vår dato: 11.10.2016 Deres dato: 04.04.2016

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til mudring og dumping - Terminalkaia - Bodø havn - Bodø

Oversendelse av tillatelse til mudring og dumping - Terminalkaia - Bodø havn - Bodø Kystverket post@kystverket.no Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2016/177 Deres ref: Vår dato: 06.05.2016 Deres dato: 21.12.2015 Arkivkode: 461.5 Oversendelse

Detaljer

Molde kommune - A. Hammerø AS - Vedtak om tillatelse til utfylling i sjø ved Cap Clara

Molde kommune - A. Hammerø AS - Vedtak om tillatelse til utfylling i sjø ved Cap Clara 23.02.2017 2017/1288/FMMRTHAU/461.5 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Thomas Aurdal, 71 25 84 67 Vår dato Vår ref. A. Hammerø AS Julsundvegen 140 6410 MOLDE Molde kommune

Detaljer

Kristiansund kommune - Veidekke Industri AS - Klagesaksavgjørelse fra Miljødirektoratet - Endring av tillatelse

Kristiansund kommune - Veidekke Industri AS - Klagesaksavgjørelse fra Miljødirektoratet - Endring av tillatelse 21.11.2016 2015/3820/FMMRTHAU/461.5 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Thomas Aurdal, 71 25 84 67 Vår dato Vår ref. Veidekke Industri AS Husøyveien 6520 FREI Kristiansund

Detaljer

Tillatelse til mudring og dumping i Løksfjorden, Tromsø kommune

Tillatelse til mudring og dumping i Løksfjorden, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 18.08.2011 2011/3463-3 461.5 Deres dato Deres ref. Tromsø kommune Rådhuset 9008 TROMSØ Tillatelse til mudring og dumping i

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Frieleneskai. Bergen og Omland havnevesen

Tillatelse til mudring ved Frieleneskai. Bergen og Omland havnevesen Tillatelse til mudring ved Frieleneskai for Bergen og Omland havnevesen Fylkesmannen gir Bergen og Omland havnevesen tillatelse med hjemmel i forurensningsforskriften 22-6. Tillatelsen er gitt på grunnlag

Detaljer

Tillatelse til mudring for. Alcoa Norway ANS, avd. Mosjøen

Tillatelse til mudring for. Alcoa Norway ANS, avd. Mosjøen Tillatelse til mudring for Alcoa Norway ANS avd. Mosjøen Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf. 16, og i medhold av forskrift 1. juli

Detaljer

Kristiansund Mekaniske AS - Vedtak om endring av tillatelse - Forlenget gyldighet

Kristiansund Mekaniske AS - Vedtak om endring av tillatelse - Forlenget gyldighet 17.11.2017 2007/3854/FMMRTHAU/472 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Thomas Aurdal, 71 25 84 67 Vår dato Vår ref. Kristiansund Mekaniske AS Freiveien 26 6511 KRISTIANSUND

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sjøbunn ved Per Strand Eiendom AS, Harstad kommune.

Tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sjøbunn ved Per Strand Eiendom AS, Harstad kommune. Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 31.08.2015 2015/3560-7 461.5 Deres dato Deres ref. 17.06.2015 Per Strand Eiendom AS Margrethe Jørgensens vei 6 9406 HARSTAD

Detaljer

Vedtak om tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment ved Strandkanten K9B og K10, Tromsø kommune

Vedtak om tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment ved Strandkanten K9B og K10, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 27.6.2014 2014/2670-6 461.5 Deres dato Deres ref. Norsk Boligprosjekt AS Postboks 95 9305 FINNSNES Vedtak om tillatelse til

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til mudring og etablering av utfylling Sandnessjøen - Alstahaug

Oversendelse av tillatelse til mudring og etablering av utfylling Sandnessjøen - Alstahaug Kystverket Nordland Postboks 1502 6025 ÅLESUND Saksb.: Trine Moland e-post: fmnotrm@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 50 Vår ref: 2017/3515 Deres ref: Vår dato: 29.6.2018 Deres dato: 23.05.2017 Arkivkode:

Detaljer

Fjord1 ASA Vedtak om tillatelse til mudring ved Åfarnes fergekai i Rauma kommune

Fjord1 ASA Vedtak om tillatelse til mudring ved Åfarnes fergekai i Rauma kommune Vår dato: Vår ref: 01.07.2019 2019/3601 Deres dato: Deres ref: Mottakarar: FJORD1 ASA Postboks 354 6902 FLORØ Saksbehandler, innvalgstelefon Thomas Aurdal, 71 25 84 67 Fjord1 ASA Vedtak om tillatelse til

Detaljer

Endring av tillatelse til mudring, dumping og utfylling - Olvikvatnet - Lurøy

Endring av tillatelse til mudring, dumping og utfylling - Olvikvatnet - Lurøy Statens vegvesen firmapost-nord@vegvesen.no Saksb.: Trine Moland e-post: fmnotrm@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 50 Vår ref: 2015/4601 Deres ref: Vår dato: 09.06.2017 Deres dato: 15.05.2017 Arkivkode: 461.5

Detaljer

Oversendelsesbrev - forlengelse og endring av tillatelse til mudring i Maudbukta, Asker kommune

Oversendelsesbrev - forlengelse og endring av tillatelse til mudring i Maudbukta, Asker kommune Miljøvernavdelingen Asker kommune Postboks 353 1372 Asker Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til mudring og dumping - Utdyping av farled ved Mindtangen ferjeleie i Alstahaug kommune

Oversendelse av tillatelse til mudring og dumping - Utdyping av farled ved Mindtangen ferjeleie i Alstahaug kommune Statens vegvesen Region nord v/kjetil Løding kjetil.loding@vegvesen.no Saksbehandler: Maria L. Seivåg e-post: fmnomse@fylkesmannen.no Tlf: 75531605 Vår ref: 2016/3737 Deres ref: Vår dato: 05.10.2016 Deres

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø. for. Horten Industripark AS

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø. for. Horten Industripark AS Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø for Horten Industripark AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 11 jfr. 16. Tillatelsen

Detaljer

Tillatelse til pele- og mudringsarbeider i sjø ved Sunde, Hafrsfjord, Stavanger kommune

Tillatelse til pele- og mudringsarbeider i sjø ved Sunde, Hafrsfjord, Stavanger kommune Deres ref.: Vår dato: 01.10.2014 Vår ref.: 2014/1882 Arkivnr.: 461.5 Steinar Aasland Mikkelsmessveien 23 4048 HAFRSFJORD Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Tillatelse til mudring i forbindelse med legging av ny overløpsledning i Mjøsa ved båthavna i Brumunddal

Tillatelse til mudring i forbindelse med legging av ny overløpsledning i Mjøsa ved båthavna i Brumunddal Miljøvern Ringsaker kommune Postboks 13 2381 BRUMUNDDAL --- Vår dato Vår referanse 04.05.2016 2016/1388 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Monica Bernhardsen, 62 55 11 69 461.2 Tillatelse

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til utfylling i sjø - Mølnarodden Artec Aqua AS - Flakstad

Oversendelse av tillatelse til utfylling i sjø - Mølnarodden Artec Aqua AS - Flakstad ARTEC AQUA AS Postvegen 13 6018 ÅLESUND Saksb.: Trine Moland e-post: fmnotrm@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 50 Vår ref: 2018/3090 Deres ref: Vår dato: 20.09.2018 Deres dato: Arkivkode: 461.5 Oversendelse

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 26.11.2015 2010/2403/FMMRTHAU/461.5 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Thomas Aurdal, 71 25 84 67 Vår ref. Ålesundregionens havnevesen

Detaljer

Tillatelse til mudring i sjø ved Torsvåg fiskerihavn - Karlsøy kommune

Tillatelse til mudring i sjø ved Torsvåg fiskerihavn - Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 02.12.2009 2009/6046-7 461.5 Stig Sandring Deres dato Deres ref. 06.11.2009 06/05481-6 Kystverket Troms og Finnmark Serviseboks 2 6025 Ålesund Tillatelse

Detaljer

Molde kommune - AF Kleive/Christie DA - Endring av tillatelse til utfylling ved Brunvollkvartalet

Molde kommune - AF Kleive/Christie DA - Endring av tillatelse til utfylling ved Brunvollkvartalet 11.11.2016 2016/3678/FMMRTHAU/461.5 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Thomas Aurdal, 71 25 84 67 «REFDATO» «REF» Vår dato Vår ref. «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED»

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til graving i forurenset grunn - Søndre portal - Foliobanen

Oversendelse av tillatelse til graving i forurenset grunn - Søndre portal - Foliobanen Fylkesmannen i Oslo og Akershus Bane NOR Biskop Gunnerus' gate 14 0185 OSLO Miljøvernavdelingen Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment ved Larsneset

Tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment ved Larsneset Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Lisa Bjørnsdatter Helgason 77642203 26.10.2015 2014/5226-10 461.5 Deres dato Deres ref. Harstad Havn KF Boks 193 9482 HARSTAD Tillatelse til utfylling

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø over forurensede sedimenter ved Skattøravegen 23, Tromsø kommune

Tillatelse til utfylling i sjø over forurensede sedimenter ved Skattøravegen 23, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 19.5.2016 2016/1277-9 461.5 Deres dato Deres ref. Transportsentralen Tromsø Eiendom AS Stakkevollveien 21 9010 TROMSØ Tillatelse

Detaljer

Kristiansund kommune - Statens vegvesen - Vedtak om tillatelse til mudring og dumping ved Seivika

Kristiansund kommune - Statens vegvesen - Vedtak om tillatelse til mudring og dumping ved Seivika Vår dato 06.12.2018 2018/6790/FMMRTHAU/ Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Thomas Aurdal, 71 25 84 67 Vår ref. STATENS VEGVESEN Postboks 8142 Dep 0033 OSLO Kristiansund kommune

Detaljer

Tillatelse til etablering av midlertidig fangdam i sjø ved verftsområdet i Harstad sentrum

Tillatelse til etablering av midlertidig fangdam i sjø ved verftsområdet i Harstad sentrum Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77 64 22 11 03.07.2012 2012/2147-16 461.5 Deres dato Deres ref. Harstad Skipsindustri AS Postboks 700 9487 HARSTAD Tillatelse til etablering

Detaljer

Tillatelse til utfylling ved Skværvika, Haakonsvern orlogsstasjon. Forsvarsbygg

Tillatelse til utfylling ved Skværvika, Haakonsvern orlogsstasjon. Forsvarsbygg Tillatelse til utfylling ved Skværvika, Haakonsvern orlogsstasjon for Forsvarsbygg Fylkesmannen gir Forsvarsbygg tillatelse med hjemmel i forurensningsloven 11, jfr. 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til mudring og utlegging av masser i strandkantdeponi i forbindelse med konstruksjon av molo i Åkervågen i Dønna kommune

Oversendelse av tillatelse til mudring og utlegging av masser i strandkantdeponi i forbindelse med konstruksjon av molo i Åkervågen i Dønna kommune Dønna kommune post@donna.kommune.no Saksbehandler: Maria L. Seivåg e-post: fmnomse@fylkesmannen.no Tlf: 75531605 Vår ref: 2014/6930 Deres ref: Vår dato: 20.11.2014 Deres dato: 21.10.2014 Arkivkode: 461.5

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til utfylling i sjø - Søndre gate 36 - Stokmarknes Hadsel kommune

Oversendelse av tillatelse til utfylling i sjø - Søndre gate 36 - Stokmarknes Hadsel kommune Steinsvik Hus & Entreprenør Ues@steinsvikhus.no Saksb.: Trine Moland e-post: fmnotrm@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 50 Vår ref: 2017/387 Deres ref: Vår dato: 10.04.2017 Deres dato: Arkivkode: 461.5 Oversendelse

Detaljer

Brødrene Sperre AS - Vedtak om endring av tillatelse til utfylling i sjø ved industrianlegget på Hoff - Forlengelse av tillatelsens gyldighet

Brødrene Sperre AS - Vedtak om endring av tillatelse til utfylling i sjø ved industrianlegget på Hoff - Forlengelse av tillatelsens gyldighet Vår dato: Vår ref: 12.06.2019 2019/1087 Deres dato: Deres ref: BRØDRENE SPERRE AS Ellingsøyvegen 680 6057 ELLINGSØY Saksbehandler, innvalgstelefon Thomas Aurdal, 71 25 84 67 Brødrene Sperre AS - Vedtak

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS - Tillatelse til mudring og sprengningsarbeider i sjø på 39/1, Garpaskjær, Haugesund kommune

Karmsund Havnevesen IKS - Tillatelse til mudring og sprengningsarbeider i sjø på 39/1, Garpaskjær, Haugesund kommune Deres ref.: Vår dato: 24.02.2015 Vår ref.: 2015/102 Arkivnr.: 461.5 Karmsund Havnevesen IKS Postboks 186 5501 HAUGESUND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til mudring og dumping - Grøtøyleia - Steigen

Oversendelse av tillatelse til mudring og dumping - Grøtøyleia - Steigen Kystverket post@kystverket.no Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2015/7379 Deres ref: Vår dato: 03.06.2016 Deres dato: 21.12.2015 Arkivkode: 461.5 Oversendelse

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes /

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes / Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 11.11.2011 2007/1278-140 461.5 Deres dato Deres ref. Tromsø Havn KF v/multiconsult AS Fiolveien 13 9016 Tromsø Tillatelse til

Detaljer

Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til graving i forurenset grunn - syredannende bergarter i Ekebergåsen

Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til graving i forurenset grunn - syredannende bergarter i Ekebergåsen Vår dato: Vår ref: 10.05.2019 2019/28203 Deres dato: 30.04.2019 Deres ref: Bane Nor Postboks 4350 2308 HAMAR Saksbehandler, innvalgstelefon Mabel Katrine Trovum, 22 00 35 89 Att. Siri Ann Lorentzen Vedtak

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til utfylling i sjø- Etablering av anleggsvei - Rognan Industrikai - Saltdal

Oversendelse av tillatelse til utfylling i sjø- Etablering av anleggsvei - Rognan Industrikai - Saltdal Saltdal kommune Kirkegt. 23 8250 Rognan Saksb.: Trine Moland e-post: fmnotrm@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 50 Vår ref: 2017/3327 Deres ref: Vår dato: 04.09.2017 Deres dato: Arkivkode: 461.5 Oversendelse

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø ved Stakkevollvegen, Tromsø kommune

Tillatelse til utfylling i sjø ved Stakkevollvegen, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 15.12.2011 2011/3435-5 461.5 Deres dato Deres ref. AS Jøvik Sildolje & Kraftforfabrik Stakkevollvegen 65 9010 Tillatelse til

Detaljer

Kystverket Vest - Tillatelse til vedlikeholdsmudring i Obrestad havn, Hå kommune

Kystverket Vest - Tillatelse til vedlikeholdsmudring i Obrestad havn, Hå kommune Deres ref.: Vår dato: 12.09.2014 Svein Gunnar Vallestad Vår ref.: 2012/11597 Arkivnr.: 461.5 Kystverket Vest Postboks 1502 6025 Ålesund Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til mudring og etablering av strandkantdeponi - Hovden havn - Bø

Oversendelse av tillatelse til mudring og etablering av strandkantdeponi - Hovden havn - Bø Kystverket post@kystverket.no Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2013/7355 Deres ref: 2015/426 Vår dato: 03.07.2015 Deres dato: 10.03.2015 Arkivkode: 461.5

Detaljer

Tillatelse til mudring og dumping i sjø - Jæger Adventure Camp, Dyrøy kommune

Tillatelse til mudring og dumping i sjø - Jæger Adventure Camp, Dyrøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Per Kristian Krogstad 77 64 22 25 18.12.2016 2016/8606-2 Deres dato Deres ref. 16.12.2016 Jæger Adventure Camp Kastnesveien 758 9311 Brøstadbotn Tillatelse

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment Breivika Havn ved kai 25 - Tromsø kommune

Tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment Breivika Havn ved kai 25 - Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 16.10.2015 2010/6988-20 461.5 Deres dato Deres ref. Tromsø Havn KF PB 392 9254 TROMSØ Tillatelse til utfylling i sjø over

Detaljer

Tillatelse til utfylling i Sørevågen for utviding av kai

Tillatelse til utfylling i Sørevågen for utviding av kai Tillatelse til utfylling i Sørevågen for utviding av kai Fylkesmannen gir Marin Eiendomsutvikling AS tillatelse med hjemmel i forurensningsloven 11, jf. 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger

Detaljer

Tillatelse til mudring av inntil 75 m 3 muddermasse ved gnr/bnr 10/23 og disponering av massene på gnr/bnr 10/23 på Justøya i Lillesand kommune

Tillatelse til mudring av inntil 75 m 3 muddermasse ved gnr/bnr 10/23 og disponering av massene på gnr/bnr 10/23 på Justøya i Lillesand kommune Miljøvernavdelingen Justøygavlen Velforening Anton Brøggers gate 47 4041 HAFRSFJORD Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/5005 / FMAACKI 20.04.2015 Tillatelse til mudring av inntil

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Blommenholm og Solvik båthavner, Bærum kommune

Tillatelse til mudring ved Blommenholm og Solvik båthavner, Bærum kommune Miljøvernavdelingen Bærum kommune 1304 Sandvika Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment ved Tomasjordnes, Tromsø kommune

Tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment ved Tomasjordnes, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 29.04.2015 2014/7232-2 461.5 Deres dato Deres ref. Norsk Boligutvikling AS Postboks 95 9305 FINNSNES Tillatelse til utfylling

Detaljer

Kristiansund kommune - Kristiansund og Nordmøre Havn IKS - Vedtak om tillatelse til tiltak (peling) i forurenset sjøbunn ved Devoldholmen

Kristiansund kommune - Kristiansund og Nordmøre Havn IKS - Vedtak om tillatelse til tiltak (peling) i forurenset sjøbunn ved Devoldholmen Vår dato: Vår ref: 04.03.2019 2019/1468 Deres dato: Deres ref: KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS Astrups gate 9 6509 KRISTIANSUND N Saksbehandler, innvalgstelefon Thomas Aurdal, 71 25 84 67 Kristiansund

Detaljer

Vedtak om tillatelse til mudring og disponering av muddermasser ved Breivoll industriområde i Ibestad kommune

Vedtak om tillatelse til mudring og disponering av muddermasser ved Breivoll industriområde i Ibestad kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Lisa Bjørnsdatter Helgason 77642203 9.12.2016 2016/6230-8 461.5 Deres dato Deres ref. Ibestad kommune Rådhuset, Kopparvika 7 9450 HAMNVIK Vedtak om tillatelse

Detaljer

Fylkesmannens vedtak om tillatelse til dumping ved Midtre Sletter, Råde kommune

Fylkesmannens vedtak om tillatelse til dumping ved Midtre Sletter, Råde kommune Vår dato: Vår ref: 01.03.2019 2019/10037 Deres dato: Deres ref: Gressvik Båtforening Grunnelandet 2 1621 GRESSVIK Saksbehandler, innvalgstelefon Ole Martinsen Fylkesmannens vedtak om tillatelse til dumping

Detaljer

Vedtak om tillatelse til fjerning av sedimenter og legging av betongplater i kulvert i Alnaelva - Oslo kommune

Vedtak om tillatelse til fjerning av sedimenter og legging av betongplater i kulvert i Alnaelva - Oslo kommune Miljøvernavdelingen Bane NOR Biskop Gunnerus' gate 14 0185 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø ved Breivika, parsell I3 nord, Tromsø kommune

Tillatelse til utfylling i sjø ved Breivika, parsell I3 nord, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 03.11.2011 2011/1770-8 461.5 Deres dato Deres ref. Tromsø kommune Rådhuset 9299 Tromsø Tillatelse til utfylling i sjø ved Breivika,

Detaljer

NGI har utarbeidet en tiltaksplan for Trondheim havn.

NGI har utarbeidet en tiltaksplan for Trondheim havn. Trondheim kommune, Utbyggingsenheten Postboks 23 Sluppen 7004 TRONDHEIM Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22

Detaljer

Vedtak om tillatelse til mudring i sjø og disponering av muddermasser ved Tromsøysundvegen 20a i Tromsø kommune

Vedtak om tillatelse til mudring i sjø og disponering av muddermasser ved Tromsøysundvegen 20a i Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Lisa Bjørnsdatter Helgason 77642203 9.2.2017 2016/5602-11 461.5 Deres dato Deres ref. IMES Eiendom AS Postboks 2008 Langnes 9265 TROMSØ Vedtak om tillatelse

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 08.11.2013 2012/7754/ANML/461.5 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Anne Melbø, 71 25 85 15 31.10.2013 Vår ref. Vike småbåtforening

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS - Tillatelse til mudring og sprengningsarbeider i sjø på 39/1, Garpaskjær, Haugesund kommune

Karmsund Havnevesen IKS - Tillatelse til mudring og sprengningsarbeider i sjø på 39/1, Garpaskjær, Haugesund kommune Deres ref.: Vår dato: 24.02.2015 Vår ref.: 2015/102 Arkivnr.: 461.5 Karmsund Havnevesen IKS Postboks 186 5501 HAUGESUND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 14.01.2013 2012/2527/ANML/461.5 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Anne Melbø, 71 25 85 15 02.10.2012 Vår ref. Statens vegvesen

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 18.06.2013 2013/2443/ANML/461.5 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Anne Melbø, 71 25 85 15 09.04.2013 Vår ref. Øystein Nergård

Detaljer

Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger kommune

Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger kommune Sjøbadet Småbåthavn Boks 241 7600 LEVANGER Vår dato: 11.02.2015 Deres dato: 25.11.2014 Vår ref.: 2014/7103 Arkivkode:461.5 Deres ref.: Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger

Detaljer

Ålesund kommune Midlertidig tillatelse til mellomlagring av forurenset masse i forbindelse med tiltak ved gassverket

Ålesund kommune Midlertidig tillatelse til mellomlagring av forurenset masse i forbindelse med tiltak ved gassverket 04.05.2018 2008/644/FMMRTHAU/472 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Thomas Aurdal, 71 25 84 67 Vår dato Vår ref. Ålesund kommune v/r.m. Refsnes Postboks 1521 6025 ÅLESUND

Detaljer

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen Kjersti Aarak Tromøy Kirkevei 199 4818 Færvik Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/4517 / FMAALRA 25.02.2015 TILLATELSE TIL MUDRING

Detaljer

Beskrivelse av tiltak ifm. utdyping, utfylling og TILGJENGELIGHET Åpen

Beskrivelse av tiltak ifm. utdyping, utfylling og TILGJENGELIGHET Åpen NOTAT OPPDRAG Innseiling Bodø, del 2 DOKUMENTKODE 713775-RIGm-NOT-001 EMNE Beskrivelse av tiltak ifm. utdyping, utfylling og TILGJENGELIGHET Åpen deponering OPPDRAGSGIVER Kystverket OPPDRAGSLEDER Iselin

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til utfylling i sjø - Skarvik AS Svolvær - Vågan

Oversendelse av tillatelse til utfylling i sjø - Skarvik AS Svolvær - Vågan Skarvik AS svein@skarvik.no Saksb.: Trine Moland e-post: fmnotrm@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 50 Vår ref: 2017/7941 Deres ref: Vår dato: 08.06.2018 Deres dato: Arkivkode: 461.5 Oversendelse av tillatelse

Detaljer

Oversendelsesbrev - endring av gitt tillatelse til utfylling av masser ved Kadettangen i Bærum kommune

Oversendelsesbrev - endring av gitt tillatelse til utfylling av masser ved Kadettangen i Bærum kommune Miljøvernavdelingen Bærum kommune 1304 Sandvika Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø for å utvide arealet ved Kleppestøkaien

Tillatelse til utfylling i sjø for å utvide arealet ved Kleppestøkaien Sakshandsamar, innvalstelefon Kjell Kvingedal, 5557 2317 Vår dato 26.08.2011 Dykkar dato 16.06.2011 Vår referanse 2010/117328 461.5 Dykkar referanse Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø Tillatelse

Detaljer

Tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø - Tromsø kommune - Grøtsund industripark byggetrinn 1

Tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø - Tromsø kommune - Grøtsund industripark byggetrinn 1 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77642205 04.06.2012 2011/7130-11 461.5 Deres dato Deres ref. Tromsø Havn KF Postboks 392 9254 TROMSØ Tillatelse til mudring, dumping

Detaljer

Vedtaket kan påklages innen tre uker fra dette brevet er mottatt.

Vedtaket kan påklages innen tre uker fra dette brevet er mottatt. Deres ref.: Mette Alsvik Vår dato: 08.08.2016 Vår ref.: 2016/7395 Arkivnr.: 461.5 Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Oversendelsesbrev - tillatelse for AF Gruppen Norge AS til behandling av forurensede masser på gbnr. 307/458, Oslo kommune

Oversendelsesbrev - tillatelse for AF Gruppen Norge AS til behandling av forurensede masser på gbnr. 307/458, Oslo kommune Fylkesmannen i Oslo og Akershus AF Gruppen Norge AS Pb 6272 Etterstad 0603 Oslo Miljøvernavdel ingen Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Åge A. Landro. Brevet er sendt pr. epost til Tillatelse til mudring i Landrovågen i Fjell kommune

Åge A. Landro. Brevet er sendt pr. epost til Tillatelse til mudring i Landrovågen i Fjell kommune Saksbehandler, innvalgstelefon Magne Nesse, 5557 2335 Vår dato 22.01.2018 Deres dato 28.11.2017 Vår referanse 2017/14499 461.5 Deres referanse Åge A. Landro Brevet er sendt pr. epost til aage.landro@bof.no

Detaljer

Pålegg om tiltaksplan for forurenset grunn - Tidligere Høvding Skipsopphugging - Alstahaug Havnevesen KF

Pålegg om tiltaksplan for forurenset grunn - Tidligere Høvding Skipsopphugging - Alstahaug Havnevesen KF Alstahaug Havnevesen KF Postboks 144 8801 Sandnessjøen Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2007/4703 Deres ref: Vår dato: 28.02.2013 Deres dato: Arkivkode:

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø over forurensede sedimenter på gnr. 44, bnr. 1091, Lenvik kommune

Tillatelse til utfylling i sjø over forurensede sedimenter på gnr. 44, bnr. 1091, Lenvik kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Lisa Bjørnsdatter Helgason 77642203 23.11.2015 2014/892-4 461.5 Deres dato Deres ref. Leiknes AS Postboks 257 9305 FINNSNES Tillatelse til utfylling i

Detaljer

Tillatelse til mudring/utdyping og dumping ved kai Solstrand, Os kommune

Tillatelse til mudring/utdyping og dumping ved kai Solstrand, Os kommune Saksbehandler, innvalgstelefon Magne Nesse, 55 57 23 35 Vår dato 16.3.2015 Deres dato 12.3.2015 Vår referanse 2015/3901 461.5 Deres referanse Solstrand Hotel & Bad AS Postboks 54 5201 Os Tillatelse til

Detaljer

Tillatelse til mudring og dumping i sjø ved Skattøra, Tromsø kommune

Tillatelse til mudring og dumping i sjø ved Skattøra, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Lisa Bjørnsdatter Helgason 77642203 9.2.2016 2015/7026-4 461.5 Deres dato Deres ref. Tromsø mekaniske AS Skansegata 1 9008 TROMSØ Tillatelse til mudring

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 21.05.2014 2013/2173/FMMRTHAU/461.5 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. overingeniør Thomas Aurdal, 22.01.2014 Vår ref. Jaron Prosjekt AS Birkelandvegen

Detaljer

Smøla kommune - Statens vegvesen - Vedtak om tillatelse til mudring og utfylling ved Edøy hurtigbåtkai

Smøla kommune - Statens vegvesen - Vedtak om tillatelse til mudring og utfylling ved Edøy hurtigbåtkai 23.11.2018 2018/6013/FMMRTHAU/461.5 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Thomas Aurdal, 71 25 84 67 Vår dato Vår ref. STATENS VEGVESEN Postboks 8142 Dep 0033 OSLO Smøla kommune

Detaljer

Damsgårdsveien Tillatelse med vilkår for peling i sjø gjennom tildekkingslag

Damsgårdsveien Tillatelse med vilkår for peling i sjø gjennom tildekkingslag Saksbehandler, telefon Magne Nesse, 5557 2335 Vår dato 02.10.2018 Deres dato 01.10.2018 Vår referanse 2018/12228 461.5 Deres referanse BOB Eiendomsutvikling AS Brevet sendt pr epost: kenneth.mikkelsen@bob.no

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 18.06.2015 2014/6468/FMMRTHAU/461.5 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Thomas Aurdal, 71 25 84 67 Vår ref. Molde og Romsdal Havn

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til mudring, dumping og plassering av masser ved Kvaløyhamn fergekai i Alstahaug kommune

Oversendelse av tillatelse til mudring, dumping og plassering av masser ved Kvaløyhamn fergekai i Alstahaug kommune Statens vegvesen Region nord firmapost-nord@vegvesen.no Saksbehandler: Maria L. Seivåg e-post: fmnomse@fylkesmannen.no Tlf: 75531605 Vår ref: 2015/579 Deres ref: 2013/145382 Vår dato: 23.3.2015 Deres dato:

Detaljer