INNLEIING OG MÅLSETTING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNLEIING OG MÅLSETTING"

Transkript

1 Sogn og Fjordane Arbeidarparti Programnemnda sitt første forslag INNLEIING OG MÅLSETTING Sogn og Fjordane Arbeidarparti vil ha eit samfunn som tek vare på alle. Dei som treng hjelp, skal få det, og vi skal løyse dei viktigaste oppgåvene saman og i fellesskap. Vi vil byggje ut velferda i staden for å gi skattelette. Vi vil gjere fellesskapsløysingane betre i staden for å privatisere. Sogn og Fjordane Arbeidarparti har som målsetting at folketalet i fylket skal auke med minst 3 % eller 3200 dei neste fire åra. Dette skal vi oppnå gjennom å legge til rette for at det vert skapt nye arbeidsplassar og ny næringsverksemd, og ved at arbeidslivet skal ha plass til alle. Menneske skaper verdiar. Dess fleire menneske vi har i fylket dess fleire verdiar kan vi skape. For å få til folketalsvekst må vi sikre velferdsordningane og fellesskapsløysingane. Sogn og Fjordane Arbeidarparti set menneska, miljøet og fellesgoda i sentrum, og byggjer politikken på følgjande prinsipp: FRIDOM, LIKSKAP OG SOLIDARITET Dette er hovudprinsippa i det sosialdemokratiske verdigrunnlaget. Desse prinsippa ligg til grunn for Arbeidarpartiet si tenking og utforminga av den praktiske politikken. FRIDOM Kvart einskilt menneske må få høve til å styre sin eigen kvardag. Fridom frå undertrykking er grunnleggjande for sosialdemokratiet. Fridom til å røyste, tenkje, tru, ytre seg og organisere seg er, saman

2 2 med sosial likskap og rettferd, ein føresetnad for eit reelt demokrati. LIKSKAP Alle har noko å gje til fellesskapet. Alle menneske er ikkje like, men likeverdige. Alle skal få same sjansen til menneskeleg utfalding og vekst. SOLIDARITET Solidaritet betyr at alle skal med. I eit solidarisk samfunn tek vi ansvar for kvarandre, og alle yter etter evne. Solidaritet er uavhengig av grenser og bakgrunn. Verdiskaping Arbeidarpartiet vil skape verdiar. Vi vil bevare og utvikle ny næringsverksemd. Arbeidslivet må vere inkluderande og gje plass til alle. Verdiane må skapast før dei vert fordelte. Sosialdemokratiet sin arbeidsmåte Sosialdemokratiet står for folkevald styring med ein sterk offentleg sektor og ein medviten bruk av marknaden kombinert med styring av marknadskreftene. Arbeidsmåten til sosialdemokratiet er å endre samfunnet gjennom demokratiske, vedtekne reformer. Det betyr at vi må vere samfunnskritiske og endringsvillege, enten vi er i opposisjon eller har styringsansvar. UNGDOM EIN VIKTIG RESSURS

3 3 DU som er ung er Sogn og Fjordane sin viktigaste ressurs, og eit satsingsområde for Sogn og Fjordane Arbeidarparti. Det er ei prioritert oppgåve for oss å få deg til å trivast, og at du vil halde fram med å bu i fylket vårt. Vi ønskjer at du skal kunne bruke og utvikle ressursane dine. Sogn og Fjordane Arbeidarparti er opptekne av at du skal ha høve til å fremje det gode liv, også i Sogn og Fjordane. Dette gjeld både innan utdanning, arbeidsliv og fritid. Mange ungdomar må ut av fylket for å skaffe seg ei utdanning. Andre reiser ut for å skaffe seg ny kunnskap og kulturopplevingar. Dette er verdfullt, gjev nye impulsar og gjer at vi utviklar oss. Slik skal det framleis vere. Men vi ønskjer å leggje til rette for at mange vil kome tilbake og etablere seg i fylket. Sogn og Fjordane Arbeidarparti meiner at å investere i ungdom er å investere i framtida. For å få til ein god og framtidsretta ungdomspolitikk, meiner Sogn og Fjordane Arbeidarparti at vi må tenkje og sette i verk tiltak på tvers av dei ulike samfunnsområda. Kultur er viktig for identitet og tilknyting, og gjennom aktiv kultursatsing kan identiteten styrkast og utviklast. Difor meiner Sogn og Fjordane Arbeidarparti at ungdom skal få enklare og betre tilgang til kultur gjennom eit kulturkort for ungdom. For at du som er ung skal vite kva moglegheiter du har i Sogn og Fjordane må fylkeskommunen og næringslivet i større grad vere aktive for å få ut informasjon om kva tiltak som finst og synleggjere dei satsingane vi allereie har. Rekrutteringsmessene er viktige for rekruttering av arbeidskraft til fylket og for å få ungdom til å komme attende.

4 4 Sogn og Fjordane Arbeidarparti vil: arbeide for gode transportordningar for ungdom, som til dømes Trygt heim for ein 50-lapp, fleksibel skuleskyss og ungdomskort, og lokale transporttilbod ikkje auke prisen på ungdomskort vurdere å samarbeide med andre fylkeskommunar for å få til eit felles ungdomskort informere betre om fylkeskommunen sine tilbod til ungdom innføre studentrabatt for lærlingar prioritere kulturarrangement for ungdom ved utdeling av kulturmidlar at fylkeskommunen skal vera aktiv i fora der ungdom er, som t.d. Origo, Facebook og Twitter vidareutvikle og styrke ungdommens kulturmønstring vidareføre og utvikle ordninga med kulturkort for ungdom satse på utvekslingsprogram for ungdom KULTUR Å satse på kultur og fritid bidreg til rikt og mangfaldig samfunn. Vi ønskjer eit breitt kulturtilbod og eit levande kulturliv over heile fylket. Alle skal ha tilgang til gode kulturtilbod i kvardagen. Vi vil satse meir på kvardagsopplevingar ved å styrkje mellom anna idrett, kino, teater, kunst, museum, musikk og bibliotek. Vi meiner at alle skal ha rett til kulturopplevingar uavhengig av alder eller lommebok. Vi vil særleg styrkje kulturaktivitetar for born og unge. Framveksten av arbeidsplassar knytt til kulturell entreprenørskap har vore stor i fylket vårt dei siste åra. Næringslivet spør i aukande grad etter kulturopplevingar og kreativ tenking. Dette har blitt ein viktig del av verdiskapinga vår. Sogn og Fjordane Arbeidarparti vil støtte opp under kulturtiltak og arbeidsplassar i skjeringspunktet mellom kultur og næring.

5 5 Eit utviklingsområde innanfor kulturlivet er reiseliv og å ta vare på historia vår. Ved å sikre ansvarsmusea De heibergske Samlingar-Sogn Folkemuseum, Kystmuseet i Sogn og Fjordane, Nordfjord Folkemuseum og Sunnfjord Museum er vi med å sikre historia. Sogn og Fjordane kunstmuseum er med og sikrar regional identitet, og det er viktig at ein tek vare på kunsten og formidlar den på ein publikumsvenleg måte. Fylket har ei rik kulturhistorie som m.a. vert teken vare på og formidla av musea og fylkesarkivet. Naturen gir oss tilgang til store naturopplevingar. Nærøyfjord-området, som er på UNESCO si verdsarvliste, er eit døme på dette. Naturen vår er unik, med moglegheit til rekreasjon og eit flott kulturlandskap. Denne naturen er også med på å danne grunnlaget for eit reiseliv tufta på gode og lange kulturtradisjonar. Reiselivsmuseet i Balestrand er eit døme på dette. Vi vil satse meir på geo-turisme, der natur og miljø samspelar med kvarandre. Organiseringa av reiselivstilbodet i fylket må bli betre. Blant anna må vi utvikle ein god infrastruktur og spennande møte- og konferanseplassar og moglegheit for gode opplevingar. Sogn og Fjordane Arbeidarparti vil: gi alle tilgang til eit spennande og breitt kulturtilbod legge til rette for at born og unge kan utvikle seg gjennom idrett, musikk, teater og andre eigenutviklande aktivitetar støtte ulike festivalar arbeide for å sikre og utvikle musea våre arbeide for å utvikle nærleik til natur og norsk kultur gjennom satsing på levande reiseliv, reiselivbaserte kulturtilbod og ivareta kulturlandskap prioritere bruk av kulturaktivitetar i samband med integrering av innvandrarar

6 6 støtte opp om samfinansieringsinstitusjonane vi har i fylket, som Sogn og Fjordane teater, Førdefestivalen, Opera Nordfjord og musea i fylket gje støtte til idrettsaktivitet i fylket, og halde fram med å gje tilskot til fylkesidrettsanlegga støtte og vidareutvikle den kulturelle skulesekken og den kulturelle spaserstokken støtte distriktsmusikarordninga ARBEIDSLIV OG NÆRING Sogn og Fjordane Arbeidarparti vil føre ein aktiv næringspolitikk som skaper nye og vidareutviklar etablerte arbeidsplassar. Politikken må ta omsyn til at Sogn og Fjordane er eit fylke med eit lågt folketal, spreidd busetnad og eit næringsliv med nokre få store og mange små næringsaktørar. Sogn og Fjordane Arbeidarparti vil arbeide offensivt og søkje nye løysingar. Heile fylket har god plass og rikeleg ressursgrunnlag for å trekkje til seg nye og utvikle etablerte arbeidsplassar. Sogn og Fjordane Arbeidarparti vil leggje til rette for og arbeide aktivt for at heile fylket skal vere attraktivt for nasjonale og internasjonale selskap. Sogn og Fjordane skal vere godt kjent og eit reelt val for etablering og utvikling. Sogn og Fjordane Arbeidarparti skal føre ein politikk som fører til reell vekst i næring og sysselsetting. Å flytte næringar internt i fylket skaper ikkje vekst. Sogn og Fjordane Arbeidarparti skal føre ein politikk som både styrkjer det etablerte og tradisjonelle næringslivet og stimulerer til etablering av nye næringar og nye typar arbeidsplassar. Sogn og Fjordane Arbeidarparti meiner det er viktig å utvikle robuste bu- og arbeidsområde for næringsutvikling og arbeidsplassar. Døme på dette er å styrke grunnlaget for auka

7 7 aktivitet innafor olje og gass ved basen i Florø, prosessindustri i Svelgen, Høyanger og Årdal, etablere industri på Lutelandet og Sløvåg, etablere Måløy i verdsklasse i arbeidet med utvikling av vindkraft, og arbeidsplassar knytt til Helse Førde. Det meste av næringsutvikling i fylket skjer i byar og tettstader. Sogn og Fjordane Arbeidarparti vil i sterkare grad vektlegge og stimulere sentrumsutvikling, samt legge til rette for meir robuste bu- og arbeidsområde. Dette vil igjen føre til folketalsvekst og meir verdiskaping. Sogn og Fjordane Arbeidarparti vil arbeide for at det offentlege høgskule- og forskingsmiljøet i fylket skal samarbeide med arbeidslivet til gjensidig nytte. Sogn og Fjordane har særeigene kompetansemiljø innan prosessindustri, kraftproduksjon og ein variert maritim sektor. Like viktig som nyetablering er det å sikre at etablert verksemd får utvikle seg gjennom modernisering. Sogn og Fjordane Arbeidarparti vil føre ein politikk som gir rammevilkår for dei næringsaktørane som vil følgje med den teknologiske utviklinga og setje seg i stand til å vere konkurransedyktige nasjonalt og internasjonalt. Sogn og Fjordane Arbeidarparti vil stø opp under arbeidet med å vidareutvikle destinasjon Sogn og Fjordane. Vi vil støtte tiltak og utvikling av reiselivverksemder som skaper sunn økonomi og heilårs arbeidsplassar. Vi vil arbeide for at etablerte destinasjonar som t.d. verdsarvområdet i Nærøyfjorden skal ha dobla besøkstalet fram mot Sogn og Fjordane Arbeidarparti vil arbeide for å få etablert minst ein heilårsdestinasjon innanfor kvardagsturisme og stø opp om å etablere kurs- og konferansehotell, slik at dei kan konkurrere nasjonalt og internasjonalt.

8 8 Primærnæringane landbruk, fiskeri og havbruk er viktige ressursar i fylket vårt. Jord- og konsesjonslovgjevinga må forvaltast slik at dei som vil drive aktivt landbruk får tilgang til jorda. Sogn og Fjordane har mange små brukseiningar. Sogn og Fjordane Arbeidarparti vil jobbe for at det vert stimulert til samdrift og samarbeidstiltak gjennom eit framtidsretta og fleksibelt regelverk. Vi meiner det er viktig å motivere til drift og utvikling av husdyrhald, og ha eit variert landbruk og ivareta kulturlandskapet. Skogbruket i fylket har store vekstmoglegheiter. Fiskeri- og oppdrettsnæringa er ei næring i utvikling og fylket vårt har store fiskeri og havbruksressursar langs kysten og i fjordane. Fiskeri- og havbruksnæringane skal få vilkår som gir mogelegheit for vekst, berekraftig utvikling og lokal verdiskaping. Sogn og Fjordane Arbeidarparti ønskjer lokalt eigarskap, med dei positive ringverknadene det gjer. I tillegg er det viktig med meir foredling. Sogn og Fjordane Arbeidarparti vil: krevje at industrien får langsiktige, stabile og konkurransedyktige rammevilkår støtte arbeidet til Skognæringsforum at fylkeskommunen skal vere ein aktiv aktør og behalde eigarskapen i Fjord1 og Sogn og Fjordane Energi arbeide for auka støtte til næringsutvikling gjennom Innovasjon Norge og andre støtteordningar arbeide for større tilgang på risikovillig kapital stimulere til eit meir omfattande investormiljø i fylket, både privat, offentleg og halvoffentleg legge tilhøva betre til rette for utvikling av arbeidsplassar innan design og andre kreative yrke KLIMA, MILJØ OG ENERGI

9 9 Sogn og Fjordane Arbeidarparti byggjer vår miljøpolitikk på prinsippet om berekraftig utvikling. Det betyr at vi må verne om livsnødvendige miljøressursar og ha ei forsvarleg og langsiktig forvaltning av naturressursane våre. Vår generasjon har eit ansvar for å gje komande generasjonar like god tilgang til eit godt miljø og rein natur. Sogn og Fjordane er eit fylke som er rikt på natur og ressursar. Vi har viktig industri og mange arbeidsplassar knytt til utvinning og bruk av energi. Naturressursane i fylket må nyttast på ein berekraftig måte. Som eit fylke med mykje energi må Sogn og Fjordane ta eit ekstra ansvar for klimaarbeidet. Sogn og Fjordane er rikt på fornybare ressursar og skal vere eit føregangsfylke innan klima- og miljøarbeid. Dette vil krevje aktiv samhandling mellom stat, fylket og kommunane, mellom forsking og teknologi, mellom næringsliv og miljø, og mellom innbyggjarar og styresmakter. Klimaet på jorda har til alle tider endra seg. Dei fleste forskarane seier at klimaendringane er menneskeskapte. Sogn og Fjordane må i større grad sette i verk tiltak for redusere utsleppet av klimagassar. Omsynet til å redusere klimaendringane må leggast til grunn i planlegging framover. Vi må handle lokalt og tenkje globalt. Sogn og Fjordane Arbeidarparti vil: at fylkeskommunen skal sterkare vektleggje klima- og miljø ved anbod og kontraktar arbeide for omlegging til miljøvenlege energiformer i fylkeskommunale bygg vere pådrivar for enøk-tiltak i private bustader og næringsbygg auke den fornybare energiproduksjon i fylket gjennom utbygging av vasskraft, vindkraft, bioenergi, solenergi og fjordvarme vere pådrivar for meir forsking og bruk av miljøvenleg teknologi

10 10 arbeide for omlegging til miljøvenleg drivstoff i kollektivtrafikken arbeide for at vindkraftkompetansen i fylket får høve til utvikling gjennom prosjekt i kystnære strok sikre samfunnsnyttig bruk av vasskraft gjennom offentleg eigarskap arbeide for å stette den kraftintensive industriens langsiktige kraftbehov arbeide for å få bygd kraftlinja mellom Ørskog og Fardal legge til rette for overgang av godstransport frå veg til sjø styrkje oljevernberedskapen langs kysten SAMFERDSLE Utbygging og trygging av samferdslesektoren er ein av dei viktigaste faktorane for å sikre busetnad og få til næringsutvikling og vekst i tal arbeidsplassar. Det har siste generasjonen skjedd mykje positivt på samferdslesektoren i Sogn og Fjordane. Siste valperiode er vegprosjekta Naustbukt-tunnelen, Gullringen, Fatlaberget samt rassikring i Kjøsnesfjorden ferdigstilte. Bremanger II, Dalsfjordsambandet og Kvivsvegen er starta opp. Sogn og Fjordane Arbeidarparti vil fullføre utbygginga av desse vegsambanda. Sogn og Fjordane Arbeidarparti vil ha eit sterkt offentleg transporttilbod både på land og sjø. Vegstandarden og vedlikehaldet må betrast. Det er viktig at dei som ferdast på vegane våre kan kjenne seg trygge. Sogn og Fjordane Arbeidarparti vil arbeide for at veganlegg som er prioriterte i Nasjonal Transportplan vert fullførte som planlagt. Vi vil arbeide for at det vert auka rammer til vegbygging i fylket.

11 11 Rassikring er ei stor lokal og nasjonal oppgåve. Det er viktig å sikre at den årlege øyremerka ramma på minst ein milliard vert vidareført. Målsettinga om 0 drepne og 0 hardt skadde i trafikken (0-visjon) må stå fast. Arbeidarpartiet vil prioritere løyvingar til trafikktrygging, samt gang- og sykkelvegar. I 2010 fekk vi ei ny vegreform. Fylkeskommunane vart vegeigar av dei tidlegare riksvegane med unnatak av stamvegane. Desse vegane har fått namnet fylkesvegar. Dei tidlegare stamvegane blir etter reforma kalla riksvegar. Sogn og Fjordane Arbeidarparti vil følgje opp reforma og den nye rolla fylkeskommunen har fått som vegeigar. Sogn og Fjordane Arbeidarparti vil at den parsellvise opprustninga av E16 og E39 skal halde fram som planlagt gjennom heile fylket. I tillegg er det naudsynt å få ei tilfredsstillande løysing for RV 15 over Strynefjellet og FV 13 over Vikafjellet. Her føregår det for tida utgreiingsarbeid som må følgjast opp med løyvingar. Sogn og Fjordane Arbeidarparti vil: arbeide for at heile fylket får mobildekning og breiband, samt byggje ut fiber oppretthalde flyplasstrukturen og arbeide for betre rutetilbod arbeide for realisering av Stad skipstunnel gjennom ei særskild statleg finansiering arbeide for betre sikring og merking av skipsleiene vidareutvikle arbeidet for betre kollektivtransport og rabattordningar for pendlarar mellom sentra i fylket vidareutvikle kollektivtransport med buss- og båtruter innan fylket og betre korrespondanse mot andre deler av landet at skulebussane må vere utstyrt med setebelte

12 12 at offentlege kommunikasjonsmidlar skal utformast slik at alle har tilgang (universell utforming) arbeide for auka løyvingar til aksjon skuleveg og vidare utbygging av gang- og sykkelvegar rassikre/oppruste Fv 60 Olden - Innvik oppruste Fv 60 Hornindal Møre grense arbeide for Fv 57 med bru over Svesundet arbeide for Fv 606 bru over ytre Steinsund og Fv 609 Atløysambandet m.a. gjennom bruk av ferjeavløysingsmidlar arbeide for realisering av Kystvegen Ålesund - Bergen, med vektlegging av strekninga Florø - Måløy (45-minuttsregionen) vidareføre arbeidet for å få realisert Førdepakken støtte utgreiing av ny stamvegtrase Bergen Trondheim gjennom Årdal/Luster OPPLÆRING EIN SKULE FOR FRAMTIDA Sogn og Fjordane Arbeidarparti ser på grunnskulen og vidaregåande opplæring som ei heilskapleg grunnopplæring. Vi ønskjer å sikre born og ungdom dei beste moglegheiter for vegen vidare i utdanning og yrkesval. Sjølv om Sogn og Fjordane er eit lite fylke, har Arbeidarpartiet som mål at den vidaregåande opplæringa vår skal vere den beste i landet. Vi vil ha sterkt fokus på innhald, kvalitet og breidde i utdanningstilbodet. Tilbodet innan opplæringa må reflektere både næringslivet sine behov og elevane sine ønskje.

13 13 Arbeidarpartiet vil ha ein god fellesskule der alle skal ha lik rett til utdanning. Som skuleeigar har fylkeskommunen ansvar for at skulane våre har stimulerande og inkluderande læringsmiljø som legg til rette for at elevane fullfører utdanninga. Vi vil ha sterk politisk styring som sikrar gode resultat, god oppfølging av kvar enkelt elev, og tilpassa opplæring for alle. Det er viktig å sikre eit løft for fagopplæringa, og at ungdom i større grad vert motivert til å velje yrkesfag. Vi treng faglært arbeidskraft både innanfor privat og offentleg sektor. Det må leggast til rette for livslang læring. Dei vidaregåande skulane våre må vere kraftsenter i det regionale og lokale utviklingsarbeidet, og dei må kunne ta hand om behovet for grunn-, etter- og vidareutdanning av vaksne i lokalt næringsliv. Sogn og Fjordane Arbeidarparti meiner at Høgskulen i Sogn og Fjordane (Førde og Sogndal) er ein viktig ressurs for heile fylket. Høgskulen må ha vilkår som sikrar høg kvalitet som gjer til at skulen er attraktiv for studentar. Det er viktig at Høgskulen og Vestlandsforsking kan delta aktivt i forsking og utviklingsarbeid, og i næringsretta forsking. Sogn og Fjordane Arbeidarparti vil: styrkje utdannings- og yrkesrådgjevinga sikre elevar og tilsette eit godt lærings- og arbeidsmiljø arbeide for tiltak som hindrar fråfall, som t.d. å innføre leksehjelp, og sørgje for at flest mogleg fullfører utdanninga si på normert tid oppretthalde ein desentralisert skulestruktur tilpassa dagens behov at fylkeskommunen skal vere ei aktiv lærlingverksemd, og private verksemder skal stimulerast til å ta inn fleire lærlingar styrkje samarbeidet mellom dei vidaregåande skulane

14 14 arbeide for å opprette frivillig vertsfamilieordning for hybelbuarar ha fokus på etter- og vidareutdanning av lærarar, og sikre rekruttering av nye lærarar ha nulltoleranse mot mobbing og at alle skular skal ha eigne (anti)mobbeplanar bruke elevstyring som verktøy for at elevar i den vidaregåande skulen skal få eit tilbod nærast mogleg heimstaden arbeide for at Høgskulen i Sogn og Fjordane får råmer som gjer den konkurransedyktig, og arbeide for fleire studieplassar at entreprenørskap skal vera ein del av undervisninga heile utdanningsløpet ha eit sterkt fokus på fysisk aktivitet, ernæring, psykisk helse og folkehelse at dei vidaregåande skulane tek del i den digitale utviklinga vidareføre ordninga med miljøkoordinator og arbeidslivskontakt ved alle skulane at fylkeskommunen ilag med kommunane skal styrke skulehelsetenesta HELSE OG OMSORG Alle skal ha tilgang til gode og likeverdige helse- og omsorgstenester, uavhengig av personleg økonomi og bustad. Dette er et offentleg ansvar. Folk skal oppleve at dei får tilbod om behandling og pleie med kort ventetid og med størst mogleg nærleik til brukaren. Tenestene skal vere prega av kvalitet og brukarmedverknad, og pasienten skal bli møtt med respekt. Sogn og Fjordane Arbeidarparti meiner at vi må ha eit godt sentralsjukehus og lokalsjukehus som stettar behovet til dei store pasientgruppene. Sentralsjukehuset er viktig for å halde oppe eit robust fagmiljø, og for å sikre opplæring og rekruttering til heile helsesektoren i fylket. Sentralsjukehuset og lokalsjukehusa er

15 15 viktige velferds- og tryggleiksfaktorar, og det er naudsynt med ein desentralisert sjukehusstruktur med nærleik til akuttberedskap og fødetilbod. Sogn og Fjordane Arbeidarparti vil ha særskild fokus på å utvikle tilbodet innan rusbehandling, psykiatri og geriatri. Førebyggjande arbeid, lærings- og meistringstilbod, psykisk helsevern og rusbehandling må få nye kommunale og interkommunale tilbod. Spesielt vert det viktig med gode kommunale helsetenester for ei sterkt veksande eldre folkesetnad med fleire kroniske lidingar. Innan rusomsorga er det trong for å betre kapasiteten både når det gjeld førebygging, behandling og ettervern. Arbeidarpartiet sitt mål er at tannhelse skal bli det offentlege sitt ansvar på lik linje med det anna helsetilbod. Det skal setjast tak på kor mykje den enkelte skal betale sjølv av utgiftene til nødvendig tannbehandling. Fleire grupper har eit særleg behov for offentleg finansierte tannehelsetenester og i første omgang vil Arbeidarpartiet løyse utfordringane for dei som har dei største problema. Sogn og Fjordane har god erfaring med å jobbe aktivt med folkehelse, sjølv om dette nasjonalt er eit politikkområde som framleis er i etableringsfasen. Frå 2010 vart folkehelse ei lovpålagt oppgåve for fylkeskommunane. Sogn og Fjordane Arbeidarparti vil fremje dette viktige arbeidet for å motverke sosial ulikskap i helse og for å gje betre livskvalitet for innbyggjarane i fylket. Dette arbeidet må femne breitt: alt frå fysisk aktivitet, ernæring, grøne område, universell utforming, fokus på rus og tobakk, trygge eldre, ernæring, ungdomsfokus til trafikktryggleik. Sogn og Fjordane Arbeidarparti vil: arbeide for å styrkje økonomien til sjukehusa, slik at fleire pasientar får behandling og at ventetida vert kortare. Det er

16 16 også viktig at bygningar og teknisk utstyr vert fornya og oppgradert styrkje samarbeidet mellom sjukehusa og kommunehelsetenesta m.a. gjennom samhandlingsreforma at ambulansetenesta vert utvikla vidare og vert sikra ein desentralisert struktur at fosterheimane får naudsynt opplæring og generell rettleiing at offentlege bygg og anlegg skal universelt utformast slik at alle har tilgang arbeide for å utvikle omsorga for pasientar i sluttfasen i livet arbeide for å sikre god rekruttering av legar, tannlegar og anna helsepersonell medverke til å få etablert fleire spesialisttenester innan tannhelse bidra til at Sogn og Fjordane skal vera eit føregangsfylke innafor WHO sine trygge lokalsamfunn arbeide for at det vert etablert barnevernsvakt i fylket vurdere å etablere tannlegevakt i fylket

MÅLSETJING FRIDOM, LIKSKAP OG SOLIDARITET. Sogn og Fjordane Arbeidarparti Representantskapsmøte på Sogndal Hotell, Sogndal 6. nov 10.

MÅLSETJING FRIDOM, LIKSKAP OG SOLIDARITET. Sogn og Fjordane Arbeidarparti Representantskapsmøte på Sogndal Hotell, Sogndal 6. nov 10. Sogn og Fjordane Arbeidarparti Representantskapsmøte på Sogndal Hotell, Sogndal 6. nov 10. SAK 6/10: PROGRAM 2011-2014 Programnemnda sitt forslag: MÅLSETJING Sogn og Fjordane Arbeidarparti vil ha eit samfunn

Detaljer

Dette vil vi arbeide for i Bremanger AP

Dette vil vi arbeide for i Bremanger AP Alle skal med Bremanger Arbeidarparti 2007 2011 Arbeidarpartiet sine mål er å sikre likeverdige levekår, slik at alle får størst mogleg fridom til å leve eit liv i samsvar med eigne ynskje og behov. Dette

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre

Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre SKAPA OG DELA Me er stolte av kommunen vår! Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre buforhold. Her kan nemnast ny barnehage, renovering av Lærdalsøyri skule og

Detaljer

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅRE VERDIAR arbeide for ei trygg og forutsigbar framtid for innbyggjarar, næringsliv og lag/ organisasjonar. Vi engasjerer oss, jobbar for ansvarlege løysingar

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FUSA UNGDOMSRÅD 2017

HANDLINGSPLAN FOR FUSA UNGDOMSRÅD 2017 HANDLINGSPLAN FOR FUSA UNGDOMSRÅD 2017 Vedteke i ungdomsrådet: 19.06.2017 UNG sak 047/17 Saksnummer: 17/479-10 1. Opplæring Mål: Fusa kommune skal tilby eit godt opplæringstilbod som sikrar alle unge ei

Detaljer

folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Pål Farstad førstekandidat for

folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Pål Farstad førstekandidat for folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Pål Farstad førstekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Stem

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

Strategi Bygge politisk og administrativ kunnskap og kapasitet til å drive påverknadsarbeid og strategiutvikling.

Strategi Bygge politisk og administrativ kunnskap og kapasitet til å drive påverknadsarbeid og strategiutvikling. Vedteken i Sogn regionråd 31. mars 2017 Handlingsplan 2017 1 Næringsutvikling Etablering av nye og vekst i eksisterande private og offentlege verksemder i regionen. Regionen skal ha eit samhandlande og

Detaljer

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA FOR KAMPEN EIT SVEIO FOR MED ET VARMT HØGE STAVANGER MILJØMÅL, UTAN KLASSESKILJE Valgprogram OG SOSIAL 2015-2019 URETT Stavanger Sveio SV Valprogram 2015-2019 SV har

Detaljer

Programmet til Jølster Arbeidarparti 2015-2019 byggjer på dei sosialdemokratiske prinsippa om FRIDOM LIKEVERD SOLIDARITET

Programmet til Jølster Arbeidarparti 2015-2019 byggjer på dei sosialdemokratiske prinsippa om FRIDOM LIKEVERD SOLIDARITET Programmet til Jølster Arbeidarparti 2015-2019 byggjer på dei sosialdemokratiske prinsippa om FRIDOM LIKEVERD SOLIDARITET Jølster er ein kommune med særs rike tilhøve for oss som innbyggjarar. Det vi har

Detaljer

Program for Masfjorden Venstre

Program for Masfjorden Venstre Program for Masfjorden Venstre for perioden 2015-2019 Verdiskaping for framtida. Masfjorden har ein variert og vakker natur som gjev alle høve til gode opplevingar. Kommunen har i dag gode oppvekstvilkår

Detaljer

Eit liberalt Sogn og Fjordane

Eit liberalt Sogn og Fjordane Eit liberalt Sogn og Fjordane «Menneske er viktigare enn system. Venstre prioriterer folk først.» Marit Barsnes Krogsæter Venstre sin fylkesordførarkandidat i Sogn og Fjordane Ny vekst i Sogn og Fjordane

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Jølster har vakker og særmerkt natur; vatn og elv, daler og lier, fjell og bre. Jølster er strategisk plassert i fylket der Skei er eit naturleg knutepunkt for

Detaljer

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE OSTERØY Framtidas Osterøy Høgre vil at Osterøy skal vere ei god kommune å leve i og ei attraktiv kommune å busetje seg og etablere bedrifter i. Tryggleik for den einskilde

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Austevoll Venstre Program 2011-2015 www.austevoll.venstre.no 1 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Ein kommune for alle Austevoll Venstre ønskjer at me skal ha ein god og trygg kommune å

Detaljer

Program for. Årdal Venstre

Program for. Årdal Venstre Program for Årdal Venstre for perioden 2015-2019 Venstre prioriterar Unge fyrst. Årdal Venstre vil vera eit tydeleg alternativ i kommune politikken. Vår visjon er å gjera Årdal meir attraktiv som vertskommune.

Detaljer

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Vaksdal Venstre «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Eit liberalt Vaksdal Næring og nyskaping Venstre vil legge betre til rette for næring

Detaljer

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka vedlikehald av kommunale vegar og bygg Gode og brukartilpassa

Detaljer

Vedlegg SNP 2016 2019 Side 1. Strategisk næringsplan 2016-2019

Vedlegg SNP 2016 2019 Side 1. Strategisk næringsplan 2016-2019 Vedlegg SNP 2019 Side 1 Strategisk næringsplan HANDLINGSPROGRAM Handlingsprogram Vedlegg SNP 2019 Side 2 1. Årdal skal legga til rette for å skapa nye lønsame arbeidsplassar. 1.1. Nyskaping Med nyskaping

Detaljer

Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane

Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane 06-00 . Innleiing Regjeringa la fram dei nasjonale forventningane til regional og

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Føretak for framtida Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Kvifor dette møtet? Orientere om arbeidet vi har starta med utviklingsplanar Ein utviklingsplan for verksemda Skal omfatte både somatikk og

Detaljer

Venstre gjer Bjerkreim grønare.

Venstre gjer Bjerkreim grønare. Bjerkreim Venstre Venstre gjer Bjerkreim grønare. Venstre er miljøpartiet. Me kjempar for fleire grøne lunger, reinare luft, og strakstiltak for å senka klimautsleppa. Det bør alltid vera enklast og billegast

Detaljer

Vedlegg SNP 2015 2018 Side 1. Strategisk næringsplan 2015-2018

Vedlegg SNP 2015 2018 Side 1. Strategisk næringsplan 2015-2018 Vedlegg SNP 2018 Side 1 Strategisk næringsplan -2018 HANDLINGSPROGRAM Handlingsprogram Vedlegg SNP 2018 Side 2 1. Årdal skal legga til rette for å skapa nye lønsame arbeidsplassar. 1.1. Nyskaping Med nyskaping

Detaljer

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref John Tveit 16/343-56

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref John Tveit 16/343-56 Austevoll kommune Hordaland Fylkeskommune 5020 BERGEN Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref. 24.11.2016 John Tveit 16/343-56 Melding om vedtak Høyringsuttale frå Austevoll kommune til intensjonsplan for

Detaljer

Til veljarane i Tysnes

Til veljarane i Tysnes Til veljarane i Tysnes Tysnes er ein god kommune å bu i. Samfunnet vårt er stabilt og det er trygt å veksa opp og bu i Tysnes. Tysnes Senterparti vil arbeida for at Tysnes også i framtida skal vera ein

Detaljer

Ei god framtid for alle!

Ei god framtid for alle! Demokrati og politisk styring Ei god framtid for alle! * At kommunereforma skal tuftast på frivilligheit og fakta Senterpartiet har som grunnhaldning at samanslåing av kommunar skal vere frivilleg. Vi

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Sogndal Arbeidarparti. Valprogram

Sogndal Arbeidarparti. Valprogram Sogndal Arbeidarparti Valprogram 2015 2019 Valprogram Sogndal Arbeidarparti 2015-2019 Politikken til Arbeidarpartiet er tufta på den sosialdemokratiske grunnmuren. Målet til Sogndal Arbeidarparti er å

Detaljer

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur SPØRSMÅL VED FOLKEMØTET 25.02.10 I planprogrammet inngår eit kapittel om medverknad frå innbyggarane. Kommunen valte å arrangera ein temakveld der 5 (hovudtema 1,2,3,6og7) av dei 8 hovudtema i planarbeidet

Detaljer

SULDAL VENSTRE. Ulike menneske treng ulike løysingar for å ha eit godt liv. Venstre tenkjer FOLK FØRST.

SULDAL VENSTRE. Ulike menneske treng ulike løysingar for å ha eit godt liv. Venstre tenkjer FOLK FØRST. SULDAL VENSTRE PROGRAM 2015 2019 Veit du ein ven som vel du trur, og du hjå han fagnad vil få: gjev han heile din hug og gåva ei spar, far og finn han ofte. (Frå Håvamål) Folk først Venstre er eit parti

Detaljer

KrF vil legge til rette for ei positiv utvikling der vi kombinerer det særeigne med framtidsretta satsing.

KrF vil legge til rette for ei positiv utvikling der vi kombinerer det særeigne med framtidsretta satsing. KrF-program 2015-2019 KrF sin visjon er eit varmt og verdiforankra samfunn, der alle har lik verdi, opplever rettferd, og at ressursane vert forvalta ansvarleg til beste for alle menneske. Sogn og Fjordane;

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FUSA UNGDOMSRÅD 2015

HANDLINGSPLAN FOR FUSA UNGDOMSRÅD 2015 Dokumentnummer15/8971 HANDLINGSPLAN FOR FUSA UNGDOMSRÅD 2015 Vedteke i ungdomsrådet: 2.06.2015 UNG sak 016/15 Saksnummer: 13/1125-16 1. Opplæring Mål: Fusa kommune skal tilby eit godt opplæringstilbod

Detaljer

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Ungdomsplan for Balestrand kommune Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Balestrand mai 2014 1 INNHALD 1. Bakgrunn for planen... side 3 1.1 Førebyggande innsats er forankra i lov og regelverk. side 4 2. Rullering

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE 2013-2015 Innhald 1. Bakgrunn 2. Visjon 3. Verdiar 4. Hovudfokus 5. Forbetringsområda 6. Satsingsområda Klepp kommune Vedteken av Hovudutvalet for

Detaljer

Hemsedal KRF Program 2015-2019

Hemsedal KRF Program 2015-2019 Hemsedal KRF Program 2015-2019 HEMSEDAL KRF MEINER AT: - Hemsedal kommune skal bestå som eigen kommune, og ha gode samarbeidsavtaler med nabokommunane. - det må byggjast gangveg mellom Trøim sentrum og

Detaljer

Ål Venstre. Ål Venstre

Ål Venstre. Ål Venstre Ål Venstre Ål Venstre program 2007-2011 Betre Miljø Eit godt miljø skapar trivsel for fastbuande og tilreisande. Ei berekraftig utvikling vil vere avgjerande for livsgrunnlaget for dei som kjem etter oss.

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane?

Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane 06-00 Vedteke i sak /6 i Fylkestinget.06.6 . Innleiing Regjeringa la fram dei nasjonale

Detaljer

Kommunevalprogram Bremanger Arbeidarparti

Kommunevalprogram Bremanger Arbeidarparti Kommunevalprogram 2015-2019 Bremanger Arbeidarparti Helsing frå ordførarkandidaten Vi får til meir saman enn kvar for oss Kjære veljar! Nærmiljøa og lokalsamfunna er rammene for liva våre. Arbeiderpartiet

Detaljer

Vågsøy Arbeidarparti Program 2011-2015

Vågsøy Arbeidarparti Program 2011-2015 Vågsøy Arbeidarparti Program 2011-2015 Helse og omsorg For at Vågsøy kommune skal vere ein slagkraftig kommune også i framtida må ein satse på tiltak som gir auka tilflytting til kommunen. Arbeidarpartiet

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 INNHALD Strategiplan for Høgskolen i Ålesund 2010 2011 3: Innleiing 4: Visjon 5: Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon 6: Verdiane 7: Dei overordna måla 8-12:

Detaljer

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0 Samandrag Norconsult har på oppdrag frå Sogn og Fjordane fylkeskommune vurdert dagens modell for organisering av vidaregåande opplæring, og utarbeida framlegg av tre anbefalte modellar for framtidig organisering.

Detaljer

Forslag til Ungdommens fylkesting 2016. 12.-14. februar 2016

Forslag til Ungdommens fylkesting 2016. 12.-14. februar 2016 Forslag til Ungdommens fylkesting 2016 12.-14. februar 2016 Innhald Del 1: Visjon og verdiar for Ungdommens fylkesting... 1 Del 2: Mål for perioden... 2 Del 3: Tiltak... 3 Opplæring og helse... 3 Kultur,

Detaljer

Program for. Seljord Venstre

Program for. Seljord Venstre Program for Seljord Venstre perioden 2015-2019 Seljord, ein livskraftig kommune i utvikling Kjerna i Venstre sin politikk er ein god balanse mellom personleg fridom og felles ansvar. Vi er grunnleggjande

Detaljer

Pedagogisk plattform

Pedagogisk plattform Pedagogisk plattform Visjon Fag og fellesskap i fokus Våre verdiar Ver modig Ver imøtekommande Ver truverdig Pedagogisk plattform Vi bygger på Læringsplakaten og konkretiserer denne på nokre sentrale område:

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

FÅ FART PÅ SVEIO ME TEK SVEIO VIDARE KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE

FÅ FART PÅ SVEIO ME TEK SVEIO VIDARE KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE FÅ FART PÅ SVEIO KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE ME TEK SVEIO VIDARE Sveio.arbeiderparti.no SKULAR OG BARNEHAGAR I SVEIO SKAL

Detaljer

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane 1 H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane Strategiplan for Høgskulen i Sogn og Fjordane 2010-2014 ligg til grunn for biblioteket sine prioriteringar OVERORDNA

Detaljer

Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane. Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009.

Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane. Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009. Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009. Fylkesplanen 2005-2010 Program opplevingsnæringar - utlysing av midlar Program opplevingsnæringar er

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Landro, Sund kommune 1. Sund kommune, organisering rus

Detaljer

Kommunevalprogram. Vik Senterparti

Kommunevalprogram. Vik Senterparti Kommunevalprogram 2011 Vik Senterparti GRUNNSYN Senterpartiet vil at Noreg skal byggja si framtid på dei kristne og humanistiske verdiar, den nasjonale arven og eit levande folkestyre. Målet for Senterpartiet

Detaljer

Regionplan Agder 2020 - RUP 2012 & Setesdal! NB: Bildene i denne presentasjonen kan ikke benyttes videreuten tillatelse fra Setesdal regionråd.

Regionplan Agder 2020 - RUP 2012 & Setesdal! NB: Bildene i denne presentasjonen kan ikke benyttes videreuten tillatelse fra Setesdal regionråd. Regionplan Agder 2020 - RUP 2012 & Setesdal! NB: Bildene i denne presentasjonen kan ikke benyttes videreuten tillatelse fra Setesdal regionråd. SETESDAL SKAL VERE EIN ATTRAKTIV REGION Å BU, GJESTE OG DRIVE

Detaljer

Handlingsprogram for Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane

Handlingsprogram for Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane Handlingsprogram for Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane 2012 2015 Fagopplæringsnemnda er fagopplæringa sitt utøvande faglege organ i fylket. Paragrafane 12-3 og 12-4 i opplæringslova omhandlar kva

Detaljer

Eit liberalt Sund. «Mennesket er viktigare enn systemet. Venstre prioriterer folk først.»

Eit liberalt Sund. «Mennesket er viktigare enn systemet. Venstre prioriterer folk først.» Eit liberalt Sund «Mennesket er viktigare enn systemet. Venstre prioriterer folk først.» Eit liberalt Sund Kunnskap og like muligheter Kvaliteten på tilbodet til kvar einskild elev i kommunen må alltid

Detaljer

Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting

Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting Økt 1: Kvifor, lyst til å få til, utfordringar Kvifor Vil ha noke å seie lokalt Da hørtes interessant ut Påverke politikken Litt kjekt å prøve noko nytt

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

Høyanger KrF. Menneskeverd i sentrum

Høyanger KrF. Menneskeverd i sentrum Høyanger 2015-2019 KrF Menneskeverd i sentrum KrF er eit kristendemokratisk parti som byggjer politikken sin på det kristne menneskesynet, nestekjærleiken og forvaltaransvaret. Alle menneske har den same

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

KOMMUNEPLAN SELJORD KOMMUNE

KOMMUNEPLAN SELJORD KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2006-2021 Langsiktig del Vedteke i kommunestyret 15.06.2006 sak nr. 019/06. Seljord kommunen sine langsiktige mål 2006 2021 Strategidel Overordna mål Seljord kommune skal

Detaljer

Bygdemøte på kommuneplanen januar -2013

Bygdemøte på kommuneplanen januar -2013 Lustrasamfunnet i framtida - i går? - i morgon? Bygdemøte på kommuneplanen januar -2013 - Side 1 - Kommuneplanarbeidet er på gang. *********** Medverknad/ innspel er viktig. Difor bygdemøte. ***********

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipp for opplæringa «Prinsipp for opplæringa» samanfattar og utdjupar føresegnene i opplæringslova og forskrifta til lova, medrekna læreplanverket for opplæringa,

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for perioden

Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for perioden Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Kenth Rune T. Måren, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 15/12025-2 Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for n 2016 2017 Fylkesdirektøren rår hovudutval for opplæring

Detaljer

Ny kommune i Sogn Sogn kommune. Balestrand, Leikanger, Vik og Sogndal

Ny kommune i Sogn Sogn kommune. Balestrand, Leikanger, Vik og Sogndal Ny kommune i Sogn Sogn kommune Balestrand, Leikanger, Vik og Sogndal Vedteke i Balestand (dato), Leikanger (dato), Sogndal (dato) og Vik (dato) kommunestyrer. Innhald Innleiing... 3 1. Visjon og mål...

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 Versjon for høyring 3.-26.mai 2016 INNHALD 1.0 Kvifor planstrategi... 3 2.0 Visjon og overordna målsettingar.... 3 3.0 Evaluering av eksisterande planstrategi...

Detaljer

Politisk program. Førde Kristeleg Folkeparti partiprogram 2016-2019

Politisk program. Førde Kristeleg Folkeparti partiprogram 2016-2019 Politisk program Førde Kristeleg Folkeparti partiprogram 2016-2019 Verdiforankring KrF sin visjon er eit varmt og verdiforankra samfunn der alle har lik verdi, opplever rettferd og at ressursane vert forvalta

Detaljer

Trygg og god oppvekst i Hjelmeland.

Trygg og god oppvekst i Hjelmeland. Hjelmeland Venstre Trygg og god oppvekst i Hjelmeland. Om 30 år kan ho vere ein av verdas beste klimaforskarar......om ho får nokon av verdens beste lærare Politikk handler om å prioritere, og Venstre

Detaljer

Prinsipp for opplæringa blei fastset av Kunnskapsdepartementet juni 2006.

Prinsipp for opplæringa blei fastset av Kunnskapsdepartementet juni 2006. Prinsipper for opplæringen Prinsipp for opplæringa blei fastset av Kunnskapsdepartementet juni 2006. ARTIKKEL SIST ENDRET: 25.08.2015 Innhold Innleiing Læringsplakaten Sosial og kulturell kompetanse Motivasjon

Detaljer

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Regional Næringsstrategi for Hardanger Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Bakgrunn Initiativ frå Hardanger Næringsråd Vedtak i Hardangerrådet Prosjektleiing frå Næringshagen i Odda Styringsgruppe

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Rammeplan for barnehagen Utdannings og oppvekstmøte 31. mai 1. juni 2017 Rammeplanen som styringsdokument Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Ei samla bygd. Sogndal Arbeidarparti sitt kommuneprogram

Ei samla bygd. Sogndal Arbeidarparti sitt kommuneprogram 2011 2015 Ei samla bygd Sogndal Arbeidarparti sitt kommuneprogram Den norske samfunnsmodellen er unik. Han skil oss frå dei fleste andre land. I Noreg er me med i eit solidarisk spleiselag som sikrar alle

Detaljer

Program for Bømlo Venstre

Program for Bømlo Venstre Program for Bømlo Venstre for perioden 2015-2019 Folk først! Venstre er Noregs eldste parti, og har stått bak liberale reformer som parlamentarisme, religionsfridom, juryordninga og ålmenn røysterett.

Detaljer

Dei Grøne vil gi lokaldemokratiet større armslag, og gi innbyggjarane i Haram meir påverknad på dei sakane som vert avgjorde lokalt.

Dei Grøne vil gi lokaldemokratiet større armslag, og gi innbyggjarane i Haram meir påverknad på dei sakane som vert avgjorde lokalt. Grøn politikk er basert på rettferd og likskap for alle menneske, både for oss som lever i dag og for framtidige generasjonar. Målet er eit økologisk og sosialt berekraftig samfunn, slik at vi ikkje overlèt

Detaljer

PROGRAMMET VÅRT Suldal Arbeidarparti

PROGRAMMET VÅRT Suldal Arbeidarparti PROGRAMMET VÅRT 2015-2019 Suldal Arbeidarparti 2 Kjære veljar! Suldal er ein god kommune å bu i. Me har god økonomi og gode inntekter frå store kraftutbyggingar i kommunen vår. Dette er midlar som kjem

Detaljer

MELAND SENTERPARTI Arbeidsprogram 2015-2019

MELAND SENTERPARTI Arbeidsprogram 2015-2019 MELAND SENTERPARTI Arbeidsprogram 2015-2019 GRUNNSYNET Meland Senterparti vil byggja framtida på dei kristne grunnverdiane og etter humanistiske levereglar. Målet for Senterpartiet sin politikk, er å skapa

Detaljer

Oppsummering frå verkstad på Hardanger Ungdomsting 2015

Oppsummering frå verkstad på Hardanger Ungdomsting 2015 Oppsummering frå verkstad på Hardanger Ungdomsting 2015 Økt 1: Kvifor, lyst til å få til, utfordringar Kvifor Vil ha noke å seie lokalt Da hørtes interessant ut Påverke politikken Litt kjekt å prøve noko

Detaljer

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Masfjorden, Gulen, og Solund kommunar. Vedteke i Masfjorden (xx.xx.2016), Gulen (xx.xx.2016) og Solund (xx.xx.2016) kommunestyrer. Innleiing Gulen, Solund og

Detaljer

Årsmelding 2011. Fylkesrådet for funksjonshemma. www.sfj.no

Årsmelding 2011. Fylkesrådet for funksjonshemma. www.sfj.no Årsmelding 2011 Fylkesrådet for funksjonshemma www.sfj.no Årsmelding 2011 Fylkesrådet for funksjonshemma. Fylkesrådet for funksjonshemma i Sogn og Fjordane er eit rådgjevande organ for fylkeskommunale,

Detaljer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN 1 STRATEGIPLAN 2016-2020 2 Inndeling: (side 2) Kap A: Etablering (side 3) Kap B: Om planverket (side 3) Kap C: Visjon (side 4) Kap D: Satsingsområder (side 4) Kap E: Handlingsplan (side 6) Vedlegg 1: Vedlegg

Detaljer

Regional samhandling. Statleg leiargruppe Januar 2018

Regional samhandling. Statleg leiargruppe Januar 2018 Regional samhandling Statleg leiargruppe Januar 2018 + + Høgskulen på Vestlandet 1. januar 2017 slo Høgskulen i Sogn og Fjordane, Høgskolen i Bergen og Høgskolen Stord/Haugesund seg saman til Høgskulen

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting Side 1 av 5 Næringsavdelinga Notat Sakshandsamar: Kristin Arnestad E-post: kristin.arnestad@sfj.no Tlf: 57 65 62 45 Vår ref. Sak nr.: 11/5776-2 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 34646/11

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1318510063720)

Saman for framtida (Ref #1318510063720) Saman for framtida (Ref #1318510063720) Søknadssum: 470000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysningar om søkjar Organisasjonsnavn/nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2015 Næringsutvikling Fylkesgrenser kommunegrenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli

Detaljer

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale7 Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 -.1 3 Formål og virkeområde 4 4 Aktuelle samarbeidsområde

Detaljer

Delrapport 2 Modell 2

Delrapport 2 Modell 2 Vedlegg 2 Delrapport 2 Modell 2 Høyringsutkast 19. feb. 2013 www.sfj.no S i d e i Innhald 1. Omtale av modell 2... 2 2. I kva grad når modell 2 målet om høg kvalitet på opplæringa?... 4 3. I kva grad når

Detaljer

ETNE VENSTRE

ETNE VENSTRE ETNE VENSTRE 2015 2019 Vår visjon Etne endrar seg. Me møter nye utfordringar. Etne Venstre vil sikra eit godt lokalsamfunn ved å løysa morgondagens utfordringar i dag. Korleis Det gjer me ved å skapa fleire

Detaljer

Program 2015 2019 OVERORDNA MÅL OG GRUNNSYN

Program 2015 2019 OVERORDNA MÅL OG GRUNNSYN BREMANGER KRISTELEG FOLKEPARTI Program 2015 2019 OVERORDNA MÅL OG GRUNNSYN Bremanger KrF vil arbeide for eit trygt, inkluderande og varmare samfunn, der innbyggjarane trivst og kjenner seg heime. Verdigrunnlaget

Detaljer