Pasienterfa Stiftelsen Bergensklinikkene: Bakgrunn og resultater. Arvid Skutle

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pasienterfa Stiftelsen Bergensklinikkene: Bakgrunn og resultater. Arvid Skutle skua@bergensklinikkene.no www.bergensklinikkene.no"

Transkript

1 Pasienterfa asienterfaringsundersøkelsen ringsundersøkelsen juni 2011 ved Stiftelsen Bergensklinikkene: Bakgrunn og resultater Arvid Skutle

2 Hvorfor pasienterfaringsundersøkelse? Oppdraget kommer opprinnelig fra Helse- og Omsorgsdepartementet. Pasienterfaringsundersøkelse skal nå bli en integrert del av kvalitetssatsingen i Helse Vest. Målet er at alle foretak/institusjoner skal gjennomføre egne pasienterfaringsundersøkelser, i samarbeid med Helse Vest. I avtalen med Helse Vest inngår det derfor et punkt om at Stiftelsen Bergensklinikkene skal gjennomføre slike pasienterfaringsundersøkelser. Helseinstitusjonene blir bedre i stand til å gjøre fornuftige forandringer når de kjenner pasientenes meninger på viktige områder. Skjemaet er laget så kort som mulig og pasientene blir nå spurt om hva som er aller viktigst for dem. Skjemaet skal brukes av Helse Vest Regionalt Helseforetak i framtidige undersøkelser, og inkluderer både somatiske helsetjenester, psykisk helsevern og de spesialiserte rustjenestene. Målet er at tilbudet til framtidens pasienter skal bli enda bedre. Resultatene benyttes til økt brukermedvirkning. Det er viktig å lære av pasientenes erfaringer for å kunne yte bedre og mer tilpassede tjenestetilbud. Skjema og gjennomføring Undersøkelsen omfatter pasienter som har vært eller er i behandling ved Stiftelsen Bergensklinikkene. Døgnpasienter i sluttfasen av behandling og aktive polikliniske pasienter ble i løpet av de tre siste ukene i juni 2011 spurt om å svare på spørreskjemaet som de fikk utlevert ved avdelingene. Det var forhåndsorientert om undersøkelsen til pasienter og personalet, og det ble oppfordret til at flest mulig deltok. Det ble også understreket at deltagelse var frivillig. Spørreskjemaet var utarbeidet av en arbeidsgruppe i Helse vest i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret). Kunnskapssenteret gjennomførte en pilotundersøkelse, der også Stiftelsen Bergensklinikkene deltok. Målet med piloten var å utvikle et så kort skjema som mulig, med sentrale og valide spørsmål omkring erfaringer om behandling. På dette grunnlag ble det endelige skjemaet utformet. Det inneholdt ca. 10 kjernespørsmål som handlet om kommunikasjon, interesse, forståelse og omsorg fra personalet, kvaliteten på informasjon gitt til pasienten, samarbeid i hjelpen, ventetid, tilfredshet av behandling, egenopplevd helse, samt noen demografiske opplysninger, som kjønn, alder og utdanningsnivå. Avdelings-/teamledere hadde ansvaret for at pasientene fikk utlevert det aktuelle spørreskjemaet til rett tid. Døgnpasienter mottok spørreskjemaet i kort, men rimelig tid før utskrivelse. Dagpasienter og polikliniske pasienter fikk utlevert spørreskjema ved hver enkelt behandlingskontakt/konsultasjon i måleperioden. Personvern Undersøkelsen ble gjennomført i samsvar med gjeldende regler. Pasientene fylte ut skjemaet på egen hånd, uten involvering av personale. Det utfylte skjemaet ble puttet i en lukket posteske med brevåpning, som ble tømt med jevne mellomrom i perioden. Alle opplysninger som ble samlet inn, ble behandlet strengt fortrolig slik at ingen kan kjenne igjen enkeltpersoner eller finne ut hva de har svart. Innsamling av data, analyse og presentasjon Undersøkelsen var basert på skriftlig besvarelse. Det ble vurdert om vi skulle benytte nettversjonen Corporater Surveyor, som er et nettbasert databehandlingsprogram og tilrettelagt gjennom Helse Vest. Men vi ble enige om at den skriftlige metoden var å foretrekke på det daværende tidspunktet. Det hadde å gjøre med begrenset PC-tilgang på enkelte avdelinger, en viss opplevelse av å bli overvåket (for enkelte), og ikke minst muligheten for praktisk gjennomføring i alle våre avdelinger og klinikker i en travel hverdag. Det var en omfattende logistikk som skulle til for å få gjennomført undersøkelsen, selv i papirversjonen. Besvarelsen og dataene fra skjemaene ble så lagt inn i Corporater Surveyor (CS) av administrativt personale hos oss, koordinert av Marit Flo. Vi fikk datafilene i retur fra Helse Vest, ett sett for Døgn og ett for Dag, i noe ulike formater og programvare: Excel, CS og SPSS. Det ble gjennomført en kvalitetssikring av data, og filene ble slått sammen i en endelig fil med både Døgn og Dag for samlet dataanalyse i SPSS. De grafiske fremstillingene er gjort i Excel. Vi takker alle som har bistått i gjennomføringen av undersøkelsen, og vi håper at resultatene kan komme til praktisk nytte. Resultatene vil bli formidlet til klinikkene og avdelingene.

3 Resultater Til sammen deltok 107 pasienter i undersøkelsen, hvorav n=41 fra Døgn og n=67 fra Dag/poliklinikk, med en samlet kvinneandel på 37 %. I tillegg er det mulig å skille på klinikk (Hjellestadklinikken og Skutevikenklinikken), se tabell 1. De fleste deltagerne kom fra Skutevikenklinikken (n=65). Som vi ser er deltar både polikliniske pasienter og døgnpasienter fra begge klinikkene. Av hensyn til mulighet for gjenkjenning ble det ikke spurt om avdelingstilhørighet i denne undersøkelsen. Tabell 1. klinikktype 1 Hjellestadklinikken 2 Skutevikenklinikken ,9% 35,4% 2, poliklinikk 58,1% 64,6% Flertallet av pasientene hadde fullført enten videregående skole, yrkesskole (60 %) eller høyskole/universitetsutdanning (13 %). Her følger en grafisk fremstilling av besvarelsene, med angitt prosenter, fordelt på klinikktype. Det foreligger ikke noe normeller referansedata, som gjør det mulig å si om en prosentandel er lav eller høy. Etter hvert som pasienterfaringsundersøkelser blir gjen med jevne mellomrom vil vi få referansedata som kan si noe om vi er på riktig vei i utviklingen av våre tjenester. Men subjektive vurderinger kan selvsagt gjøres, som blir grunnlag for videre drøfting om hvor forbedringspotensialet er. Andelen som av ulike grunner svarer ikke aktuelt kan variere mellom pasientgrupper, klinikktilhørighet og spørsmål. Disse er bort i presentasjonene under. Enkelte spørsmål angår bare grupper av pasienter, eks. gruppebehandling og treningsterapi. Det var svært få missing data i besvarelsene. Det er ytterpunktene i grafene som kanskje er mest interessante å trekke frem. Kommunikasjon, forståelse og informasjon Å forstå Det store flertall av pasientene, %, opplevde at behandlerne snakket til dem på en forståelig måte (figur 1, spm 1). De polikliniske pasientene er mest fornøyde. Nesten en av fem ved døgnavdeling opplevde at behandlerne kun i liten eller i noen snakket til dem på en forståelig måte. Dette kan gjenspeile at mange av pasientene på døgn er i dårligere forfatning på grunn av avrusning, uro og abstinens. Det bør likevel være et grunnlag for refleksjon: hvordan kan det forbedres? Figur ,8% 53,7% ,4% 40,3% 28,2% 2,6% 6 stor V Snakket behandlerne til deg slik at du forstod dem? Å bli forstått Neste spørsmål handler om opplevelsen av å bli forstått som pasient, noe som de fleste på både dag og døgn, %, vurderer høyt (figur 2). Trenden er for øvrig den samme som over med relativt mange i den polikliniske gruppen som i svært

4 stor opplevde at behandlerne forstod dem. Dette er et sensitivt tema i behandlingssammenheng. Resultatet indikerer at pasientene i stor føler seg forstått og ivare. Figur ,5% 48,5% 43,9% 40 2,5% 7,5% 1,5% 22,5% 6,1% 15 stor V Opplevde du at behandlerne forstod deg? Dyktighet Langt de fleste, %, hadde stor eller svært stor tillit til behandlernes dyktighet (figur 3). Men det var også noen mer skeptiske pasienter, spesielt på døgnavdelingene. Figur ,5% 10,6% 57,5% 40,9% 48,5% stor V Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? Å forstå øvrig personale Neste spørsmål var et oppfølgingsspørsmål fra spm 1: i hvilken de opplevde at det øvrige personalet snakket til dem på en forståelig måte (figur 4). Dette var kun aktuelt for døgnpasientene. Det store flertall av pasienter, ca. 75 %, opplevde at det øvrige personalet snakket til dem på en forståelig måte, mens en av fem er mer forbeholdne Figur ,6% 20,5% 56,4% 20,5% stor V Snakket det øvrige personalet til deg slik at du forsto dem?

5 Diagnose Relativt mange uttrykte at de ikke fikk tilstrekkelig informasjon om sin diagnose eller plager (figur 5). Det gjaldt spesielt i døgnavdelingene, der en av fire i liten eller ikke i fikk slik informasjon. Omtrent en av to i poliklinikkene og en av tre på døgn opplevde at de fikk tilstrekkelig informasjon om sin diagnose og plager. Figur ,6% 23,1% 8,5% 38,5% 39 33,3% 28,8% 23,7% 2,6% stor V Fikk du tilstrekkelig informasjon om din diagnose / dine plager? Tilpasning av hjelp og egeninvolvering Tilpasning De aller fleste, %, opplevde at behandlingen var tilpasset deres situasjon (figur 6). Nok en gang er det de polikliniske pasientene som gir den beste tilbakemeldingen. En av fem døgnpasienter gav uttrykk for at behandlingen kun i liten eller ikke i var tilpasset deres situasjon. Figur ,2% 27,5% 20,6% 39,7% 35 36,5% 17,5% stor V Opplevde du at behandlingen var tilpasset din situasjon? Egeninvolvering De polikliniske pasientene gir gjennomgående bedre tilbakemelding på å bli involvert i avgjørelser som angikk behandlingen, over 70 % angir i stor eller svært stor mot 40 % blant døgnpasientene (figur 7). På den andre siden av skalaen er det en av fire døgnpasienter som kun i liten eller ikke i var involvert i slike avgjørelser.

6 Figur ,5% 1,6% 32,5% 25,8% 30,6% 27,5% 41,9% 12,5% stor V Var du involvert i avgjørelser som angikk din behandling? Organisering og samarbeid Organisering De fleste pasientene hadde en relativt god vurdering av institusjonens organisering, men også her var det interne forskjeller (figur 8). Den beste vurderingen ble gitt av de polikliniske pasientene, mens noen av døgnpasientene var mer forbeholdne eller negative. Resultatet bør tolkes forsiktig, på bakgrunn av den omorganiseringsprosess som klinikkene har gjennomgått i løpet av våren Figur ,9% 9,8% 7,1% 41,5% 23,2% 46,4% 34,1% 23,2% 9,8% stor V Opplevde du at institusjonens arbeid var godt organisert? Forberedelse til etter behandling Når det gjaldt institusjonens forberedelse på tiden etter avsluttet behandling, var svarfordelingen for døgnpasientene nokså jevn på skalaen (figur 9). Mange var forbeholdne eller negative, spesielt for døgn der vel 40 % opplevde lite eller ingen forberedelse til tiden etter behandling. De polikliniske pasientene var mer fornøyde. Spørsmålet er kanskje viktigere og mer sårbart for døgnpasientene der behandlingen har en klar og definert start og slutt. Her bør det være et klart forbedringspotensiale.

7 Figur ,7% 6,1% 25 12,1% 33,3% 27,3% 33,3% 16,7% 21,2% 8,3% stor V Opplevde du at institusjonen forberedte deg på tiden etter at behandlingen der var avsluttet? Samarbeid Spørsmålet om samarbeid med andre offentlige instanser gjaldt kun for døgnpasientene. Svarfordelingen er spredt utover, men med en viss overvekt i den venstre delen av skalaen (figur 10). Ca. 40 % av døgnpasientene opplever at institusjonen kun i liten eller ikke i samarbeider godt med andre offentlige tjenester. Figur ,5% 17,6% 35,3% 20,6% 2,9% stor V Synes du institusjonen har samarbeidet godt med andre offentlige tjenester (for eksempel fastlege, NAV eller hjemmesykepleie)? Opplevelse av behandlingen totalt sett Tilfredsstillende hjelp Neste spørsmål handler om i hvilken pasientene opplever hjelpen eller behandlingen tilfredsstillende, alt i alt. Det store flertallet av pasienter både på døgn og dag er tilfredse med hjelpen de har fått (figur 11). Omtrent 60 % av døgnpasientene og vel 80 % av de polikliniske pasientene at behandlingen i stor eller svært stor var tilfredsstillende. Spørsmålet er svært sentralt i en brukerundersøkelse, og resultatet gir alt i alt et godt bilde av behandlingen.

8 Figur ,5% 3,8% 27,5% 13,5% 52,5% 48,1% 34,6% 7,5% stor V Var hjelpen og behandlingen du fikk på institusjonen, alt i alt, tilfredsstillende? Feilbehandling De aller fleste mente at de ikke var feilbehandlet, men en mindre gruppe var mer forbeholdne, spesielt på døgn (figur 12). Figur ,7% 46,7% 26,7% 18,2% 5,5% 3,3% 3,6% 3,3% stor V Mener du at du på noen måte ble feilbehandlet (etter det du selv kan bedømme)? Ventetid De aller fleste hadde ventet en stund for å få tilbud ved institusjonen, men ikke lenge (figur 13). En av fem døgnpasienter mente at de hadde ventet altfor lenge. Figur ,8% 12,3% 51,2% 63,1% 1 Nei 2 Ja, men ikke lenge 19,5% 18,5% 19,5% 3 Ja, ganske lenge 6,2% 4 Ja, altfor lenge V Måtte du vente for å få tilbud ved institusjonen? Utbytte Vel 60 % av pasientene mente de hadde et stort eller svært stort av behandlingen (figur 14). Det gjaldt for døgn- og polikliniske behandling.

9 Figur ,3% 40 12,8% 3,6% 23,1% 34,5% 34,5% 12,8% 27,3% 2 lite 3 en del 4 stort 5 svært stort V Hvilket har du hatt, alt i alt, av behandlingen på institusjonen? Opplevelse av behandlingstilbud Fokus er her på hovedformene for behandling: individual- og gruppebehandling, samt treningsterapi. Siden dette ikke er tilbud som gis til alle, var det relativt mange som ikke var aktuelle for denne delen av skjemaet. Men de som det var aktuelt for, har stort sett svart. Individualbehandling Alt i alt er pasientene mest fornøyde med individualbehandlingen (figur 15). De aller fleste mener de har hatt et stort eller svært stort av dette: flest fornøyde pasienter i poliklinikkene, der nesten 70 % svarer slik, mot vel 40 % på døgn. Figur ,7% 1 ikke noe 10,3% 4,9% 2 lite 38,5% 37,7% 30,8% 26,2% 3 en del 4 stort 31,1% 12,8% 5 svært stort V Hvilket har du hatt av individualbehandlingen? Treningsterapi Det er også mange, %, som mener de har hatt et stort eller svært stort av treningsterapien (figur 16). Men her er også noen som mener at de har hatt mindre av tilbudet, spesielt på døgnavdelingene. Figur ,7% 1 ikke noe 17,9% 8,7% 2 lite 30,8% 30,4% 30,4% 25,6% 3 en del 4 stort 17,9% 17,4% 5 svært stort V Hvilket har du hatt av treningsterapien?

10 Gruppebehandling Det er % av pasientene som har hatt stort eller svært stort av gruppebehandlingen (figur 17). Men det er også en gruppe pasienter på både døgn og dag som utrykker at de har hatt lite eller ikke noe av gruppebehandlingen. Hvilke type gruppebehandling sier ikke undersøkelsen noe om. Figur ,1% 12,5% 1 ikke noe 34,3% 37,5% 25 22,9% 22,9% 18,8% 2 lite 3 en del 4 stort 6,3% 2,9% 5 svært stort V Hvilket har du hatt av gruppebehandlingen? Egenopplevd helse Helse Til slutt ble det spurt om hvordan pasienten opplevde sin egen helse (figur 18). Svartendensen indikerer en nokså normalfordelt kurve, med relativt mange på den positive/venstre delen av skalaen, fra god til utmerket. Figur ,3% 35 29,9% 22,5% 27,5% 14,9% 6 1 Utmerket 2 Meget god 3 God 4 Nokså god 5 Dårlig V Stort sett vil du si din helse er: Oppsummering Til slutt følger en oppsummering av besvarelsene presentert som en profil med verdien de ulike spørsmålene (figur 19; skala fra 5-1, 5: i svært stor, 1:ikke i ). Verdiene for poliklinikken er jevnt over signifikant høyere på de utvalgte spørsmålene (p <.05). Det må sees på bakgrunn av at innleggelse i klinikk i mange tilfeller er mer krisebetont, og en mer uoversiktlig situasjon for pasienten. Dessuten har klinikkene interne rutiner, regler og faste programmer som pasientene må delta i. I en poliklinisk setting er det større rom for individuell tilpasning, og er ofte mindre krisepreget enn ved innleggelse. I mange tilfeller er det innlagte pasienter som følges opp poliklinisk. På denne bakgrunn er det rimelig å forvente at innleggelse skal komme noe lavere ut på tilfredshetsskalaene

11 Figur 19 Profil 5,00 4,00 3,00 2,00 døgn poliklinikk 12. feilbehandlet 11. tilfredsstillende hjelp 10. samarbeid mrd offentlige t forberedte på tiden etter at b arbeid var godt organisert 7. medbestemmelse 6. tilpasset behandling 5. informasjon diagnose 4. forstod øvrige personalet 3. behandlernes faglige dyktighet 2. behandlerne forstod deg 1. forstod behandlerne 1,00 Veien videre Alt i alt er pasientene ved Bergensklinikkene tilfredse med vår informasjon, behandling og rammen rundt behandlingen. Men resultatene peker også på en del områder med forbedringspotensiale. Siden undersøkelsen er anonym har vi ikke muligheter for å identifisere de enkelte avdelingene i resultatene. Likevel: Målet med en tilbakemelding må primært være å skape en refleksjon og diskusjon om hvordan den enkelte avdeling kan bli enda bedre overfor pasientgruppene. Undersøkelsen vil bli gjen på høsten 2011, antagelig i november-desember. På den måten har vi muligheten for å se utviklingstrekk. Undersøkelsens primære mål er at den skal danne grunnlag egenutvikling og en mer brukerorientert hjelp og behandling I hvilken pasienttilfredshet henger sammen med behandlingsresultater er vanskelig å si. Et tilpasset behandlingsprogram på brukernes premisser bør være en egen parameter i all behandling. Uansett hvordan det går med våre pasienter skal de oppleve seg ivare og oppleve at de får en god behandling.

Pasienterfaringer ved Stiftelsen Bergensklinikkene. Om kommunikasjon, ivaretagelse og tilfredshet. Arvid Skutle

Pasienterfaringer ved Stiftelsen Bergensklinikkene. Om kommunikasjon, ivaretagelse og tilfredshet. Arvid Skutle Pasienterfaringer ved Stiftelsen Bergensklinikkene Om kommunikasjon, ivaretagelse og tilfredshet Arvid Skutle 1 Bakgrunn Pasientenes erfaringer med behandling er viktig å fange opp for best mulig å kunne

Detaljer

Datainnsamling. Pasienterfarings-undersøkelse K3 2012-2014. 2. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet?

Datainnsamling. Pasienterfarings-undersøkelse K3 2012-2014. 2. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? Datainnsamling Pasienterfarings-undersøkelse -214 1 1 Pasient Innhentet Ikke.innhentet 7 % 4 % 2 % 213 214 År 1. Snakket behandlerne til deg slik at du forsto dem? 2. Har du tillit til behandlernes faglige

Detaljer

Resultater for ortopedisk poliklinikk, Helse Stavanger HF

Resultater for ortopedisk poliklinikk, Helse Stavanger HF Pasienterfaringsundersøkelse 2014. Resultater for ortopedisk poliklinikk, Helse Stavanger HF Innhold Bakgrunn:... 2 Gjennomføring:... 2 Om spørreskjemaet:... 2 Om resultatpresentasjonen:... 3 Om resultatene/kommentar

Detaljer

Pasienterfaringsundersøkelse K3 Jan Des 2017

Pasienterfaringsundersøkelse K3 Jan Des 2017 : 6 av 2 (39.%) Pasienterfaringsundersøkelse K3 Jan Des 17 Spørsmål 1. Snakket behandlerne til deg slik at du forsto dem? 2. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? 3. Opplevde du at det øvrige

Detaljer

Pasienterfaringsundersøkelse K2 Jan Des 2017

Pasienterfaringsundersøkelse K2 Jan Des 2017 : 19 av 22 (7.%) Pasienterfaringsundersøkelse K2 Jan Des 17 Spørsmål 1. Snakket behandlerne til deg slik at du forsto dem? 2. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? 3. Opplevde du at det øvrige

Detaljer

Pasienterfaringsundersøkelse K1 Jan Des 2017

Pasienterfaringsundersøkelse K1 Jan Des 2017 : 159 av 334 (47.6%) Pasienterfaringsundersøkelse K1 Jan Des 17 Spørsmål 1. Snakket behandlerne til deg slik at du forsto dem? 2. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? 3. Opplevde du at det

Detaljer

ECT poliklinikken. Data: Matrise spørsmål Psyk - døgn -voksen :.

ECT poliklinikken. Data: Matrise spørsmål Psyk - døgn -voksen :. ECT poliklinikken Rapport laget: 07.nov.2016 Undersøkelsesperiode: 24.mai.2016-30.nov.2016 Grupper: Svar fra åpen papirundersøkelse Responsrate: 19 Data: Matrise spørsmål Psyk - døgn -voksen :. Spørsmål

Detaljer

Pasienterfaringsundersøkelse Poliklinikken Jan Des 2017

Pasienterfaringsundersøkelse Poliklinikken Jan Des 2017 : 6 av 426 (13.1%) Pasienterfaringsundersøkelse Poliklinikken Jan Des 17 Spørsmål 1. Snakket behandlerne til deg slik at du forsto dem? 2. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? 3. Fikk du tilstrekkelig

Detaljer

Alderspsykiatrisk poliklinikk

Alderspsykiatrisk poliklinikk Alderspsykiatrisk poliklinikk Rapport laget: 07.nov.2016 Undersøkelsesperiode: 24.mai.2016-30.nov.2016 Grupper: Svar fra åpen papirundersøkelse Responsrate: 7 Data: Matrise spørsmål Psyk - døgn -voksen

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold PasOpp Somatikk 2011 Vi ønsker å vite hvordan pasienter har det når de er innlagt på sykehus i Norge. Målet med undersøkelsen er å forbedre kvaliteten

Detaljer

Pasienterfaringsundersøkelse Akutteamet Jan Des 2017

Pasienterfaringsundersøkelse Akutteamet Jan Des 2017 : 33 av 644 (.1%) Pasienterfaringsundersøkelse Akutteamet Jan Des 17 Spørsmål 1. Snakket behandlerne til deg slik at du forsto dem? 2. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? 3. Fikk du tilstrekkelig

Detaljer

PU poliklinikk. Data: Matrise spørsmål Psyk - døgn -voksen :.

PU poliklinikk. Data: Matrise spørsmål Psyk - døgn -voksen :. PU poliklinikk Rapport laget: 07.nov.2016 Undersøkelsesperiode: 24.mai.2016-30.nov.2016 Grupper: Svar fra åpen papirundersøkelse Responsrate: 15 Data: Matrise spørsmål Psyk - døgn -voksen :. Spørsmål 1.

Detaljer

HVA ER DINE ERFARINGER MED DØGNOPPHOLD I RUSINSTITUSJON?

HVA ER DINE ERFARINGER MED DØGNOPPHOLD I RUSINSTITUSJON? HVA ER DINE ERFARINGER MED DØGNOPPHOLD I RUSINSTITUSJON? Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen rusbehandling i spesialisthelsetjenesten. Vi vil gjerne høre om

Detaljer

Psykiatri Voksen døgn, Pasienterfaringer 2018

Psykiatri Voksen døgn, Pasienterfaringer 2018 Psykiatri Voksen døgn, Pasienterfaringer 8 Undersøkelsesperiode:.okt. 8 -.des.8 Grupper: Svar fra åpen papirundersøkelse Responsrate: svar Matrise spørsmål - 9 : I hvilken grad... Spørsmål. Snakket behandlerne

Detaljer

Regional pasienterfaringsundersøkelse i Helse Vest

Regional pasienterfaringsundersøkelse i Helse Vest Helse Stavanger HF Regional pasienterfaringsundersøkelse i Helse Vest Klinikk psykisk helsevern voksne - poliklinikker Tina Sandvik,Seksjon for kvalitet og pasientsikkerhet 08.05.2019 Innhold 1. Gjennomføring...

Detaljer

Datainnsamling. Pasienterfarings-undersøkelse Poliklinikk Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet?

Datainnsamling. Pasienterfarings-undersøkelse Poliklinikk Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? Datainnsamling Pasienterfarings-undersøkelse 212-214 2 2 1 1 Pasient Innhentet Ikke.innhentet 21 % 3 % 66 % 212 213 214 År 1. Snakket behandlerne til deg slik at du forsto dem? 2. Har du tillit til behandlernes

Detaljer

Ortopedisk poliklinikk, Haugesund sjukehus

Ortopedisk poliklinikk, Haugesund sjukehus Ortopedisk poliklinikk, Haugesund sjukehus Rapport laget: 18.feb.21 Undersøkelsesperiode: 12.nov.214-28.feb.21 Grupper: Svar fra åpen papirundersøkelse Responsrate: 21 Matrise-spørsmål Spørsmål 1. Snakket

Detaljer

Nevropsykologisk enhet

Nevropsykologisk enhet Nevropsykologisk enhet Rapport laget: 07.nov.2016 Undersøkelsesperiode: 24.mai.2016-30.nov.2016 Grupper: Svar fra åpen papirundersøkelse Responsrate: 11 Data: Matrise spørsmål Psyk - døgn -voksen :. Spørsmål

Detaljer

Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes Tyrili sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene

Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes Tyrili sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene i Norge? Trond Danielsen og Hilgunn Olsen Oslo, 31.1.2014 1. Innledning I uke 37 2013 gjennomførte

Detaljer

Hva er dine erfaringer med institusjonen?

Hva er dine erfaringer med institusjonen? Hva er dine erfaringer med institusjonen? Høst 2014 Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen psykisk helsevern. Vi vil gjerne høre om dine erfaringer fra dette oppholdet

Detaljer

Psykiatri Voksen dagavdeling, Pasienterfaringer 2018

Psykiatri Voksen dagavdeling, Pasienterfaringer 2018 Psykiatri Voksen dagavdeling, Pasienterfaringer 28 Undersøkelsesperiode:.okt.28-3.des.28 Grupper: Svar fra åpen papirundersøkelse Responsrate: 42 svar Matrise spørsmål - 9 : I hvilken... Spørsmål Ikke

Detaljer

Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Stiftelsen Solliakollektivet: Avdeling Trogstad

Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Stiftelsen Solliakollektivet: Avdeling Trogstad Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Stiftelsen Solliakollektivet: Avdeling Trogstad PasOpp rapport Nr 8-2013 Tittel English title Institusjon

Detaljer

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon?

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? PasOpp pilot Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? Høst 2009 Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen rusbehandling i spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

Hva er dine erfaringer med institusjonen?

Hva er dine erfaringer med institusjonen? Hva er dine erfaringer med institusjonen? PasOpp Døgnpsykiatri 2016 Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen psykisk helsevern. Vi vil gjerne høre om dine erfaringer

Detaljer

Virke Rehab Opptreningssenteret i Finnmark August 2015. Antall besvarelser: 38 Svarprosent: 86% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Opptreningssenteret i Finnmark August 2015. Antall besvarelser: 38 Svarprosent: 86% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 38 Svarprosent: 86% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

Pasienterfaringsundersøkelse ved HSR, revmatologisk sengepost

Pasienterfaringsundersøkelse ved HSR, revmatologisk sengepost Pasienterfaringsundersøkelse ved HSR, revmatologisk sengepost Bakgrunn: I Helse Vest RHF sitt oppdragsdokument beskrives det at HSR skal: «Gjennomføre lokale pasienterfaringsundersøkingar på behandlingseiningsnivå

Detaljer

Fremstilling av resultatene

Fremstilling av resultatene Vedlegg 3 Fremstilling av resultatene Brukererfaringer med Voksenpsykiatrisk poliklinikk ved Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Resultater på alle spørsmålene fra spørreundersøkelse høsten 2009., frekvensfordeling

Detaljer

Virke Rehab Evjeklinikken AS Årsrapport 2015. Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Evjeklinikken AS Årsrapport 2015. Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

Virke Rehab Meråker Sanitetsforenings Kurbad Oktober 2015. Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 69% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Meråker Sanitetsforenings Kurbad Oktober 2015. Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 69% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 69% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater for Drammen DPS. Akuttseksjon. Rapport fra Kunnskapssenteret Nr

Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater for Drammen DPS. Akuttseksjon. Rapport fra Kunnskapssenteret Nr Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater for Drammen DPS. Akuttseksjon Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 10-2014 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Sitering

Detaljer

Til deg som nylig har vært på sykehus

Til deg som nylig har vært på sykehus Til deg som nylig har vært på sykehus Om dine erfaringer med sykehuset PasOpp Somatikk 2014 Målet med undersøkelsen er å forbedre kvaliteten på tilbudet ved norske sykehus. Dine erfaringer er viktige og

Detaljer

Virke Rehab Stiftelsen CatoSenteret Januar 2015. Antall besvarelser: 45 Svarprosent: 80% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Stiftelsen CatoSenteret Januar 2015. Antall besvarelser: 45 Svarprosent: 80% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 45 Svarprosent: 80% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, Veslelien

Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, Veslelien Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, Veslelien PasOpp rapport Nr 8-2013 Tittel English title Institusjon

Detaljer

PasOpp rapport Nr

PasOpp rapport Nr Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Universitetssykehuset i Nord-Norge HF: Rus og spesialpsykiatrisk klinikk PasOpp rapport Nr 8-2013 Tittel

Detaljer

Pasienterfaringer med norske sykehus: Resultater for region og foretak. PasOpp rapport Nr

Pasienterfaringer med norske sykehus: Resultater for region og foretak. PasOpp rapport Nr Pasienterfaringer med norske sykehus: Resultater for region og foretak PasOpp rapport Nr 4 2012 Tittel English title Institusjon Anlig Forfattere Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2011. Resultater

Detaljer

Nr 3-2006 PasOpprapport. PasOpp rapport Nr 7-2014

Nr 3-2006 PasOpprapport. PasOpp rapport Nr 7-2014 Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2014 Resultater for Helse Stavanger HF, Avdeling for unge voksne, Veksthuset i Rogaland PasOpp rapport Nr 7-2014 Nasjonalt

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsinstitusjoner

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsinstitusjoner PasOpp Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsinstitusjoner Vi vil gjerne vite hvilke erfaringer du har hatt med rehabiliteringsinstitusjonen du har hatt opphold ved. Målet er å få kunnskap

Detaljer

Bærum sykehus omdømme i etterkant av den såkalte Ventelistesaken - 2010. Utarbeidet av: Oddvar Solli

Bærum sykehus omdømme i etterkant av den såkalte Ventelistesaken - 2010. Utarbeidet av: Oddvar Solli Bærum sykehus omdømme i etterkant av den såkalte Ventelistesaken - 2010 Utarbeidet av: Oddvar Solli Agenda Bakgrunn Resultater - Kjennskap til Bærum sykehus - Vurderinger av Bærum sykehus Oppsummering

Detaljer

Svarprosent: 66,7% Antall besvarelser: 36 Månedsrapport

Svarprosent: 66,7% Antall besvarelser: 36 Månedsrapport PASIENTUNDERSØKELSE 2019-09 Svarprosent: 66,7% Antall besvarelser: 36 Månedsrapport FRAFALL Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Ja, jeg samtykker i å

Detaljer

PasOpp rapport Nr

PasOpp rapport Nr Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Blå Kors Sør, Borgestadklinikken avdeling Skien: Behandlingsenhet PasOpp rapport Nr 8-2013 Tittel English

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehus

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehus PasOpp 2007 Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehus Høst 2007 Hensikten med undersøkelsen Hensikten med denne undersøkelsen er å få vite mer om hvordan pasienter med en kreftdiagnose vurderer

Detaljer

Svarprosent: 86% Antall besvarelser: 343 Årsrapport

Svarprosent: 86% Antall besvarelser: 343 Årsrapport PASIENTUNDERSØKELSE 2018 - Svarprosent: 86% Antall besvarelser: 343 Årsrapport FRAFALL Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Ja, jeg samtykker i å delta

Detaljer

PasOpp rapport Nr

PasOpp rapport Nr Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Oslo universitetssykehus HF: Senter for rus- og avhengighetsbehandling (SRA), Avdeling avhengighetsbehandling

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus 2014 til orientering.

VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus 2014 til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 03.09.2015 SAK NR 063 PRESENTASJON AV PASOPP-UNDERSØKELSEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus til

Detaljer

Utvikling av felles spørreskjema og datainnsamlingsmetodikk for måling av brukernes tilfredshet i Helse Vest

Utvikling av felles spørreskjema og datainnsamlingsmetodikk for måling av brukernes tilfredshet i Helse Vest Utvikling av felles spørreskjema og datainnsamlingsmetodikk for måling av brukernes tilfredshet i Helse Vest Rapport fra prosjektgruppen September 2009 SAMMENDRAG OG ANBEFALTE TILTAK 3 1.0 INNLEDNING 4

Detaljer

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon?

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? PasOpp Rus Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? Høst 2014 Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen rusbehandling i spesialisthelsetjenesten. Vi

Detaljer

Å være pasient ved Seksjon for assistert befruktning, 2014/2015

Å være pasient ved Seksjon for assistert befruktning, 2014/2015 Å være pasient ved Seksjon for assistert befruktning, 2014/2015 Rapport laget: 20.apr.2015 Responsrate: 100 I hvilken fikk du den informasjonen du trengte... (absolutte tall) Spørsmål I infoskrivet du

Detaljer

Pasienterfaringer med norske sykehus: Institusjonsvise resultater. PasOpp rapport Nr 5 2012

Pasienterfaringer med norske sykehus: Institusjonsvise resultater. PasOpp rapport Nr 5 2012 Pasienterfaringer med norske sykehus: Institusjonsvise resultater PasOpp rapport Nr 5 2012 Tittel Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2011. Institusjonsvise resultater. Eglish title Inpatients experiences

Detaljer

Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012. Resultater for Sykehuset Innlandet Lillehammer. PasOpp rapport Nr 3 2013

Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012. Resultater for Sykehuset Innlandet Lillehammer. PasOpp rapport Nr 3 2013 Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012 Resultater for Sykehuset Innlandet Lillehammer PasOpp rapport Nr 3 2013 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Pasienterfaringer med norske

Detaljer

Pasienters erfaringer med institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Resultater fra en pilotundersøkelse.

Pasienters erfaringer med institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Resultater fra en pilotundersøkelse. Pasienters erfaringer med institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Resultater fra en pilotundersøkelse. Notat fra Kunnskapssenteret februar 2011 Bakgrunn: Nasjonalt kunnskapssenter for

Detaljer

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Institusjonsvise resultater Resultater for Ringerike sykehus, voksenpsykiatrisk poliklinikk Rapport fra Kunnskapssenteret Nr

Detaljer

2013 Pasienttilfredshet VHSS _ Rehabilitering og Arbeidsrettet rehabilitering

2013 Pasienttilfredshet VHSS _ Rehabilitering og Arbeidsrettet rehabilitering 2013 Pasienttilfredshet VHSS _ Rehabilitering og Arbeidsrettet rehabilitering Prosent Om oppholdet: 6 5 4 3 2 1 Måtte du vente for å få et tilbud ved institusjonen? Ble du tatt imot på en god måte da du

Detaljer

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Institusjonsvise resultater Resultater for DPS Aust-Agder Øst Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 6-2008 (PasOpp-rapport) Tittel

Detaljer

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Institusjonsvise resultater Resultater for Nordre Vestfold DPS, Tønsberg Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 6-2008 (PasOpp-rapport)

Detaljer

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Institusjonsvise resultater Resultater for Familiepoliklinikken, Kristiansand Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 6-2008 (PasOpp-rapport)

Detaljer

Hva er dine erfaringer som pårørende til barn innlagt i sykehus?

Hva er dine erfaringer som pårørende til barn innlagt i sykehus? Hva er dine erfaringer som pårørende til barn innlagt i sykehus? Hensikten med denne undersøkelsen er at tjenestene skal bli bedre for barn og pårørende. Vi vil derfor gjerne høre om dine erfaringer som

Detaljer

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Institusjonsvise resultater Resultater for Sykehuset Telemark, tidlig intervensjonspoliklinikk Rapport fra Kunnskapssenteret

Detaljer

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Institusjonsvise resultater Resultater for Rikshospitalet, avdeling for nevropsykiatri og psykosomatis Rapport fra Kunnskapssenteret

Detaljer

Brukerundersøkelse Spørsmål til barn, ungdom og foresatte

Brukerundersøkelse Spørsmål til barn, ungdom og foresatte ! Brukerundersøkelse 2011-2015! Spørsmål til barn, ungdom og foresatte Pasienterfaringer i spesialisthelsetjenesten. Et generisk kort spørreskjema, Kunnskapssentret for Helse Vest 2009 Tilpasset spørsmålene

Detaljer

Rehabilitering døgnpost Stord

Rehabilitering døgnpost Stord Rehabilitering døgnpost Stord skjemanr: Skjemanummer: Rapport laget: 22.des.2016 Undersøkelsesperiode: 13.jan.2016-30.nov.2016 Grupper: Svar fra åpen papirundersøkelse Responsrate: 60 Min: Maks: Gj.sn.:

Detaljer

Livskvalitet hos RFA-pasientene

Livskvalitet hos RFA-pasientene Livskvalitet hos RFA-pasientene 1 INNLEDNING Hensikten med spørreundersøkelsen er å få mer kunnskap om hvilken grad av livskvalitet pasienter opplever seks måneder etter radiofrekvensablasjon, og hvor

Detaljer

PASIENTTILFREDSHETS- UNDERSØKELSE Dagkirurgisk senter, Ahus 2010

PASIENTTILFREDSHETS- UNDERSØKELSE Dagkirurgisk senter, Ahus 2010 PASIENTTILFREDSHETS- UNDERSØKELSE Dagkirurgisk senter, Ahus 2010 Ansvarlige for gjennomføring, bearbeiding av data og presentasjon av resultater: Anne Sofie Midthaug, Intensivsykepleier Beate Kongsrud,

Detaljer

Nr PasOpp- PasOpp rapport Nr

Nr PasOpp- PasOpp rapport Nr Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2014 Resultater for Oslo universitetssykehus HF, Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Seksjon rus- og avhengighetsbehandling

Detaljer

Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Romssa ja biras psykiatriija guovddáš. Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikken?

Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Romssa ja biras psykiatriija guovddáš. Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikken? Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Romssa ja biras psykiatriija guovddáš Hva er erfaringene dine som bruker av Brukerundersøkelse ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk senter for Tromsø og

Detaljer

Nr PasOpp- PasOpp rapport Nr

Nr PasOpp- PasOpp rapport Nr Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2014 Resultater for Blå Kors, Lade Behandlingssenter, Avdeling for gravide og småbarnsfamilier PasOpp rapport Nr 7-2014 Nasjonalt

Detaljer

Kvalitetsrapport 2015 Barn og Unge

Kvalitetsrapport 2015 Barn og Unge Kvalitetsrapport 0 Barn og Unge Innledning Dette er vår kvalitetsrapport for 0 for data vedrørende barn og unge. Rapporten er ment å gi leseren en oversikt over vår virksomhet, samt formidle resultater

Detaljer

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon?

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? PasOpp Rus 2017 Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen rusbehandling i spesialisthelsetjenesten. Vi vil

Detaljer

Pasienters erfaringer med sykestuene i Finnmark. Notat fra Kunnskapssenteret Oktober 2014

Pasienters erfaringer med sykestuene i Finnmark. Notat fra Kunnskapssenteret Oktober 2014 Pasienters erfaringer med sykestuene i Finnmark Notat fra Kunnskapssenteret Oktober 2014 Tittel Institusjon Ansvarlig Forfatter Pasienters erfaringer med sykestuene i Finnmark. Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 017/12 B Tilleggsrapportering til årlig melding 2011 - Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus 2009

Styresak. Arild Johansen Styresak 017/12 B Tilleggsrapportering til årlig melding 2011 - Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus 2009 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 29.2.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2012/33/033 Arild Johansen Styresak 017/12 B Tilleggsrapportering til årlig melding

Detaljer

Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykisk helsevern?

Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykisk helsevern? Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykisk helsevern? Hensikten med denne undersøkelsen er at tjenestene skal bli bedre for brukere av poliklinikker i det psykiske helsevernet. Vi vil

Detaljer

2016 Rehabilitering - Eigersund

2016 Rehabilitering - Eigersund 2016 Rehabilitering - Eigersund Rapport laget: 24.mai.2017 Undersøkelsesperiode: 06.okt.2016-01.apr.2017 Grupper: Svar fra åpen undersøkelse Responsrate: 51 Statistikk: spørsmål 1-4 Om oppholdet Spørsmål

Detaljer

Pasienters erfaringer med norske sykehus i Resultater for OUS Hjerte-, lungeog karklinikken. PasOpp-rapport Nr

Pasienters erfaringer med norske sykehus i Resultater for OUS Hjerte-, lungeog karklinikken. PasOpp-rapport Nr Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012 Resultater for OUS Hjerte-, lungeog karklinikken PasOpp-rapport Nr 1 2014 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Pasienterfaringer med norske

Detaljer

Pasienters erfaringer med norske sykehus i Resultater for Klinikk Kirkenes. PasOpp rapport Nr

Pasienters erfaringer med norske sykehus i Resultater for Klinikk Kirkenes. PasOpp rapport Nr Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012 Resultater for Klinikk Kirkenes PasOpp rapport Nr 3 2013 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Pasienterfaringer med norske sykehus i 2012.

Detaljer

Pasienters erfaringer med rehabiliteringsinstitusjoner Resultater fra en pilotundersøkelse. Notat fra Kunnskapssenteret

Pasienters erfaringer med rehabiliteringsinstitusjoner Resultater fra en pilotundersøkelse. Notat fra Kunnskapssenteret Pasienters erfaringer med rehabiliteringsinstitusjoner Resultater fra en pilotundersøkelse Notat fra Kunnskapssenteret Tittel Pasienters erfaringer med rehabiliteringsinstitusjoner Resultater fra en pilotundersøkelse

Detaljer

Nevropsykologisk enhet for Barn

Nevropsykologisk enhet for Barn Nevropsykologisk enhet for Barn Rapport laget: 07.nov.2016 Undersøkelsesperiode: 24.mai.2016-30.nov.2016 Grupper: Svar fra åpen papirundersøkelse Responsrate: 13 Data: Matrise spørsmål Psyk - døgn -voksen

Detaljer

Pasienters erfaringer med norske sykehus i Resultater for Private institusjoner Helse Sør-øst. PasOpp rapport Nr

Pasienters erfaringer med norske sykehus i Resultater for Private institusjoner Helse Sør-øst. PasOpp rapport Nr Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012 Resultater for Private institusjoner Helse Sør-øst PasOpp rapport Nr 3 2013 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Pasienterfaringer med norske

Detaljer

1. Bakgrunn for evalueringen Side 1. 2. Metode for evalueringen Side 1. 3.1 Klienter Side 2. 3.2 Familie/pårørende Side 8

1. Bakgrunn for evalueringen Side 1. 2. Metode for evalueringen Side 1. 3.1 Klienter Side 2. 3.2 Familie/pårørende Side 8 INNHOLD 1. Bakgrunn for evalueringen Side 1 2. Metode for evalueringen Side 1 3. Hvilke resultater har Rus-Netts virksomhet gitt 3.1 Klienter Side 2 3.2 Familie/pårørende Side 8 4. Kommentarer fra klienter

Detaljer

Pasienters erfaringer med norske sykehus i Resultater for Sykehuset i Vestfold. PasOpp rapport Nr

Pasienters erfaringer med norske sykehus i Resultater for Sykehuset i Vestfold. PasOpp rapport Nr Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012 Resultater for Sykehuset i Vestfold PasOpp rapport Nr 3 2013 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Pasienterfaringer med norske sykehus i

Detaljer

Brukerundersøkelse blant døgnpasienter i psykisk helsevern for voksne 2003 og 2007

Brukerundersøkelse blant døgnpasienter i psykisk helsevern for voksne 2003 og 2007 Brukerundersøkelse blant døgnpasienter i psykisk helsevern for voksne 2003 og 2007 Anne Mette Bjerkan Per Bernhard Pedersen Solfrid Lilleeng SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning Telefon:

Detaljer

Undersøkelse om foresattes erfaringer med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker

Undersøkelse om foresattes erfaringer med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker PasOpp 2006 Undersøkelse om foresattes erfaringer med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker PasOpp BUP September/2006 Hensikten med denne undersøkelsen er å få vite mer om hvordan foresatte opplever

Detaljer

Pasienters erfaringer med norske sykehus i Resultater for Stavanger universitetssjukehus. PasOpp rapport Nr

Pasienters erfaringer med norske sykehus i Resultater for Stavanger universitetssjukehus. PasOpp rapport Nr Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012 Resultater for Stavanger universitetssjukehus PasOpp rapport Nr 3 2013 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Pasienterfaringer med norske

Detaljer

Pasienters erfaringer med norske sykehus i Resultater for Vestre Viken HF. PasOpp rapport Nr

Pasienters erfaringer med norske sykehus i Resultater for Vestre Viken HF. PasOpp rapport Nr Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012 Resultater for Vestre Viken HF PasOpp rapport Nr 3 2013 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Pasienterfaringer med norske sykehus i 2012.

Detaljer

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av pårørendes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy kommune. Det gis en kort oppsummering av undersøkelsesopplegg,

Detaljer

2018 Svarprosent: 81% Antall besvarelser: 208 Årsrapport

2018 Svarprosent: 81% Antall besvarelser: 208 Årsrapport PASIENTUNDERSØKELSE 2018 Svarprosent: 81% Antall besvarelser: 208 Årsrapport Pasientundersøkelse Side 1 av 25 Årsrapport FRAFALL Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker

Detaljer

Pasienters erfaringer med norske sykehus i Resultater for Sykehuset Østfold. PasOpp rapport Nr

Pasienters erfaringer med norske sykehus i Resultater for Sykehuset Østfold. PasOpp rapport Nr Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012 Resultater for Sykehuset Østfold PasOpp rapport Nr 3 2013 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Pasienterfaringer med norske sykehus i 2012.

Detaljer