Til medlemmene i styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF 27.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til medlemmene i styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF 27."

Transkript

1 Administrerende direktør Parkvn. 84 Telefon: Molde Telefax: Til medlemmene i styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF Deres ref: Vår ref: Ark. 012 gen/- Dato INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF 27. OKTOBER 2010 Vi kaller med dette inn til styremøte onsdag 27. oktober 2010 kl Kristiansund sykehus, Auditoriet Sakliste og saksframlegg blir lagt ut på styreadministrasjon fortløpende. Eventuelt forfall meldes til Helse Nordmøre og Romsdal HF, telefon Vi ønsker alle vel møtt. Helge Aarseth styreleder sign Bjørn Engum adm. direktør Kopi: Varamedlemmene Edgar Bæverfjord, Brukerutvalget Telefon: Internett: Bankgiro: E-post: Org.nr:

2 SAKLISTE TIL STYREMØTE onsdag 27. oktober 2010, kl Kristiansund sykehus, Auditoriet Saker til behandling: ST 2010/69 UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL NR. 08/10 FRA MØTE ST 2010/70 REFERATSAKER ST 2010/71 ORIENTERING FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR ST 2010/72 STATUS I ARBEIDET MED BUDSJETTET FOR 2011 ST 2010/73 VENTELISTER, GJENNOMSNITTLIGE VENTETIDER OG PRIORITERINGER ST 2010/74 HANDLINGSPLAN FOR BRUKERMEDVIRKNING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF ( ) ST 2010/75 INTERN KONTROLL OG RISIKOSTYRING - STATUS OVER TILSYN OG ROS-ANALYSER ST 2010/76 MØTEPLAN 2011 ST 2010/77 INTENSJONSAVTALE OM LEVERING AV FJERNVARME VED KRISTIANSUND SYKEHUS ST 2010/78 EVENTUELT ST 2010/79 GODKJENNING AV PROTOKOLL NR. 09/10 FRA MØTE

3 STYRET ST 2010/70 Referatsaker Behandles i: Møtedato Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF Saksbehandler: Gunn Elin Nygård Arkivreferanse: 2010/47 Saksutredning: 1. Brev fra Gjemnes næringsforum, datert , vedrørende sykehusstrukturen i Nordmøre og Romsdal 2. Brev fra Helse Midt-Norge, datert , vedrørende innspill til revisjonsområder for internrevisjon 3. Romsdal Regionråd - sykehusstruktur i Nordmøre og Romsdal 4. Samhandlingsutvalget - protokoll fra møte Protokoll fra styremøte i Helse Midt-Norge Arbeidsmiljøutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF - Protokoll fra møte (legges fram i møtet). 7. Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF - Protokoll fra møte (legges fram i møtet). Adm. direktørs innstilling: Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF tar referatsakene til orientering. Bjørn Engum adm. direktør

4 MOTTATT GJEMNES NÆRINGSFORUM 0 0 OKT 2010 Statsminister Jens Stoltenberg Statsministerens kontor : POStboks $001 Dep OSLO sekretærfan Flatholm :1 Gjemnes kommune Telefon Batnfjordsøra, SYKEHUSSTRUKTUR I NORDMØRE OG ROMSDAL Både politikere og næringslivsfolk er svært opptatt av om det blir bygget ett eller to fullverdige og døgnåpne sykehus for distriktet Nordmøre og Romsdal. Vi er kjent med at avgjørelse i denne sak faller i oktober Det neste interessante tema for oss blir da plassering av nytt sykehus. Styret i Gjemnes Næringsforum har drøftet saken den 27. d.m. og ut fra et helhetlig og samfunnsmessig syn gjort følgende enstemmige vedtak: "Gjemnes Næringsforum vil ha ett felles sykehus for Nordmøre og Romsdal, lokalisert mellom de to byene, altså merlom krem i Molde by og Krisiansurid." Vennlig hilsen Gjemnes Næringsforum Odd Steinar Bjerkeset styreleder Kopi til: Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Kommunalminister Liv Signe Navarsete Næringsminister Trond Giske Styret for Helse Midt-Norge Styret for Helse Nordmøre og Romsdal Gjemnes Næringsforum. En interesseorganisasjon for næringslivet i Gjemnes

5 GJEMNES NÆRINGSFORUM Sekretær Jan Flatholm Gjemnes kommune Telefon Batnfjordsøra, Sykehusstruktur i Nordmøre og Romsdal. Vedlagt sendes kopi av brev til Jens Stoltenberg fra Gjemnes Næringsforum til orientering. Hilsen Gjemnes Næringsforum Odd Steinar Jerkeset Leder. Gjemnes Næringsforum. En interesseorganisasjon for næringslivet i Gjemnes WWWanforum.no

6 Besøksadresse: Postadresse: Telefon: Strandvn. 1 Postboks 464 Telefaks: Stjørdal 7501 Stjørdal Org.nr Administrerende direktør Styreleder Vår ref. Deres ref. Saksbehandler Dato 2009/5-6269/2010 «REF» Ellinor Wessel Pettersen Internrevisjonen Innspill til revisjonsområder for internrevisjon Internrevisjonen i Helse Midt-Norge har nå startet arbeidet med å identifisere fokusområder for revisjon i perioden I henhold til foreliggende styringsdokumenter for internrevisjonen (foretaksprotokoll, instruks) skal internrevisjonens aktiviteter baseres på risiko- og vesentlighetsvurderinger. For å sikre at de riktige fokusområdene blir valgt med basis i slike vurderinger, må det foreligge relevant og pålitelig informasjon om virksomheten i foretaksgruppen og om eiers forventninger og prioriteringer. Informasjonen kan fremskaffes fra ulike kilder: Årlig oppdragsdokument fra HOD/styringsdokumenter til HF ene, foretaksprotokoller, informasjon fra styrene, samt informasjon fra faglig og administrativt hold i konsernet. Internrevisjonen skal på vegne av styret i Helse Midt-Norge RHF v/revisjonskomiteen se etter at internkontrollen i det regionale helseforetaket og helseforetakene er sikret i tilstrekkelig omfang og på en systematisk måte, med nødvendig ledelsesmessig forankring i hele organisasjonen. En effektiv virksomhetsstyring forutsetter at det er etablert en god internkontroll i virksomheten som kan bidra til å forhindre styringssvikt, feil og mangler. Med internkontroll menes prosesser, systemer og rutiner igangsatt av ledelsen og ansatte for å gi rimelig sikkerhet for at virksomheten når sine målsettinger innenfor følgende kategorier : Målrettet og effektiv drift Pålitelig styringsinformasjon Etterlevelse av lov- og myndighetskrav Som et ledd i internrevisjonens arbeid med å identifisere aktuelle områder for revisjon, er det ønskelig med innspill fra administrerende direktør og styreleder. Innspillene bør være basert på risikobildet for hele virksomheten, med fokus på områder der det er kjente svakheter i internkontrollen og områder der det er usikkerhet om internkontrollen fungerer. Dersom det fremkommer flere tema for mulig revisjon, er det ønskelig at det med bakgrunn i en risikovurdering foretas en prioritering av temaene. Internrevisjonen ber om oversendelse av innspill innen 1. november Med vennlig hilsen Ellinor Wessel Pettersen internrevisjonssjef

7 - Politisk og administrativ historikk Nye Molde Sykehus - Felles sykehus et dårlig valg Jan Petter Hammerø,

8 Molde Sjukehus Molde Sjukehus åpnes i 1960

9 2002 Samla Plan 2002 helsereformen trer i kraft Tidligere utført planlegging og vedtak om bygging settes til side. Ny planprosess, Samla Plan 2002 startes av Helse Midt-Norge - ett eller to sykehus utredes.

10 Samla Plan 2002/2003 Styret i Helse Nordmøre og Romsdal vedtar etter en omfattende prosess, at det skal være 2 sjukehus i Nordmøre og Romsdal og at nytt sjukehus i Molde skal bygges. Sjukehuset skal plasseres på Hjelset. Konsekvensutredning av tomtevalget starter. Det utredes 3 alternativer til Hjelset: Lundavang, Legrovik og Eikrem.

11 2005 Forslag om ny funksjonsfordeling Konsekvensutredningen ferdig i september 2005, og sendes ut på høring. Administrerende direktør fremmer samtidig som konsekvensutredningen foreligger et forslag om at nye Molde sjukehus overtar akuttberedskapen for føde og kirurgi for hele helseforetaket, og opprettholder forslaget om plassering på Hjelset.

12 2005 Soria Moria 1 Statsminister Jens Stoltenberg: Begge sjukehusene i foretaket skal bestå. Regjeringserklæringen høsten 2005: Ingen lokalsjukehus skal legges ned, føde og akutt på alle sykehus

13 2006 Avtale mellom Molde og Kristiansund For å kunne støtte planene om nytt sjukehus i Molde forlanger ordføreren i Kristiansund at sykehuset skal ligge så langt unna Kristiansund som mulig. Hjelset oppfattes som helt uaktuelt plasseringssted. Det inngås en intensjonsavtale mellom ordførerne i Kristiansund og Molde. Denne innebærer enighet om at nye Molde sjukehus skal plasseres på en sentrumsnær tomt i Molde.

14 Endelig vedtak Eikrem Mars. Molde kommunestyre godkjenner konsekvensutredningen, og tilrår at nye Molde sjukehus bygges på Hjelset. Juni. Styret i Helse Nordmøre og Romsdal behandler konsekvensutredningen, og vedtar enstemmig at nye Molde sjukehus skal bygges på Eikrem. Styret i Helse Midt Norge stadfester senere vedtaket. August. Planarbeidet for nye Molde sjukehus på Eikrem starter opp. styret i Helse Nordmøre og Romsdal vedtar at Nye Molde Sjukehus skal bygges på Eikrem, vedtaket bekreftes av styret i Helse Midt Norge.

15 2007- Statsminister Jens Stoltenberg i brev til RB Utredning og planlegging av et nytt sykehus i Molde er påbegynt. Dette arbeidet må fortsette.

16 2007- Fakkeltog for Nye Molde Sjukehus 4500 personer deltok :

17 Statsråd Sylvia Brustad, NRK M&R Ingenting har endret seg når det gjelder valgløftene om nytt sjukehus i Molde og barneavdeling i Ålesund, sa statsråd Sylvia Brustad i Stortingets spørretime onsdag. Både barneavdelinga og sjukehuset kommer, og det er ikke stopp i planlegginga av Sjukehuset i Molde, sa Sylvia Brustad i spørretimen.

18 2008- Statsråd Bjarne H. Hanssen, okt 2008 Hanssen slår fast at han er enig i behovet for nytt Sjukehus i Molde og at det er realistisk med byggestart i Forutsatt at HMN har økonomi til å bære en slik investering og at prisen ikke overstiger 2,5 mrd kr Statsråd Bjarne H. Hanssen, sommer 2009 Hanssen forsikret, i skriftlig form, sommeren 2009 at byggingen av nytt sykehus på Eikrem i Molde skal starte i 2012.

19 Statsminister Jens Stoltenberg under valgkampen Bygging av barneavdeling i Ålesund og nytt sjukehus i Molde skal gjennomføres som tidligere lovet.

20 Soria Moria II Ingen lokalsjukehus skal legges ned, men det vil være behov for endringer i sjukehusenes innhold februar - mars HOD ber om flere opplysninger til revidert konseptrapport Molde kommunestyre godkjenner reguleringsplan for sjukehusområdet på Eikrem Styret i HNR vedtar å samle føde og akutt kirurgi ved Molde Sjukehus

21 April 2010 Statsråd Anne Grete Strøm-Erichsen Molde nye sykehus er ikke stoppet, men er bare satt på vent.

22 Oktober Nye Molde Sjukehus fagkompetanse - tilgjengelighet økonomi fremtidig rekruttering Det helsefaglige beste valget

23 Kommunene i Nordmøre og Romsdal stort flertall for to sykehus* Høringsuttalelser til Strategi 2020: 66 % ønsker 2 sykehus** 33 % ønsker ett sykehus, av disse er det 50 % som betinger plassering * sett i forhold til antall innbyggere som kommunene i regionen representerer (vel innbyggere) ** Kristiansund kommune har to sykehus som førsteprioritet, gitt at dagens funksjonsfordeling opprettholdes. Dersom en ser bort fra Kristiansund kommune er det 44% som har to sykehus som første prioritet.

24 Ett sykehusløsning feil valg Ett sykehusløsning utpeker seg ikke som den beste løsningen, to sykehusmodellen er like god når det gjelder økonomi, (investering og driftsøkonomi), og er like medisinsk forsvarlig. To sykehus er betydelig bedre samfunnsmessig og transportmessig.

25 Ett sykehusløsning - valg av felles sykehus vil være/medføre: Nok en utsettelse: Utsettelse av byggeprosjektet med 5-10 år - Rekruttering/kompetanse: Svært demotiverende for personellet i Molde. Gambling med de tunge fagmiljøene. Molde er det største og tyngste fagmiljøet, 1100 årsverk, mot 500 årsverk i Kristiansund, 137 legehjemler i Molde, 57 legehjemler i Kristiansund. Interne stridigheter/ posisjonering blant sykehusansatte. Kraftig svekket rekrutteringssituasjon, fagmiljø og kompetanse i påvente av tomtevalg. En vil ikke klare å beholde og utvikle den oppbygde kompetansen ved flytting til et sted på bygda, pendlingsavstanden blir for stor.

26 Ett sykehusløsning - valg av felles sykehus vil være/medføre: Rekruttering/kompetanse forts: Et sykehus på bygda vil rekruttere mye dårligere enn sykehus i byene. Molde og Kristiansund er for små som byer til at det er attraktivt for høyt kvalifisert personell å flytte hit for å basere seg på en jobb som krever minst 1 times pendling hver dag. Usikkerhet for pasienter mhp hvilket helsefaglig tilbud en vil få i fremtiden Bygg videre på eksisterende og tunge fagmiljø, ikke risiker å riv ned det tyngste miljøet. Tomtevalg: - Umulig å finne tomteløsning som kan støttes av både Nordmøre og Romsdal. - Uheldig og utmattende konflikt/krig mellom Nordmøre og Romsdal om lokalisering, (uansett valg vil det ikke kunne støttes av begge parter).

27 Ett sykehusløsning - valg av felles sykehus vil være/medføre: Samfunnsøkonomiske konsekvenser: - Svært store samfunnsøkonomiske konsekvenser for den byen som mister sitt sykehus da pendlingsavstand mellom byene er for stor; gitt felles sykehus i en av byene. - Knapp tidsfaktor for sykehuspersonell blir i større grad bundet til lange transportreiser med ett sykehus. - Miljø- og transportmessig den klart dårligste løsningen. Investeringer: - Unødvendige investeringer i eksisterende bygningsmasse på nærmer kr 0,5 mrd. - Tungvint drift i 5-10 år ekstra grunnet dårlig bygningsmasse. - Vi stiller spørsmål ved hvorfor det fremstilles som om det er enklere å finansiere kr 1-1,5 mrd ekstra i felles sykehus, enn investering i nye Molde sjukehus Eikrem?

28 Ett sykehusløsning - valg av felles sykehus vil være/medføre: Tilgjengelighet: - Redusert tilgjengelighet i forhold til dagens situasjon med to sykehus. Nye Molde sykehus på Eikrem har en sentral plassering og kommer tilgjengelighetsmessig meget godt ut i analysene til HMN både ved dagens situasjon og hensyntatt nye kommunikasjonsløsninger ( herunder er det også sett på evt. avskalling som følge av kortere reisetid til andre sykehus ). Politisk: - Politisk løftebrudd. - Politisk konflikter, støynivå som blir enormt, felles sykehus - >en politisk umulighet.

29 Ett sykehusløsning - Andre moment : Offshoreberedskapen: - Rapportene som HMN nå har utarbeidet slår fast at offshoreberedskapen er helt uten betydning for valg av sykehusløsning i HNR. Orkdal sykehus. - Nedleggelse av Orkdal som akuttsykehus vil ikke styrke felles sykehus mellom byene. Kommunene på Nordmøre som har kortest reisetid til Orkdal, vil ved en eventuell nedleggelse av Orkdal dra til St. Olav ( ref. høringssvar til Strategi 2020 fra bla Surnadal kommune).

30 Utredninger, lovnader og garantier fra sentrale myndigheter, helsefaglige fakta, størrelsesforholdene på sykehusene (1400 ansatte ved Molde sykehus og 137 legehjemler, 750 ansatte og 57 legehjemler ved Kristiansund sykehus, demografiske og miljømessige forhold og tilgjengelighetsanalyser, taler alle for at Nye Molde Sykehus må bygges. To sykehus er den ønskede og beste løsningen for Nordmøre og Romsdal

31 Side 1 av 6 Org.nr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid kl Møtested: Quality Hotell Airport, Værnes Saksnr.: 75/10 84/10 Arkivsaksnr.: 2009/464 Møtende medlemmer: Kolbjørn Almlid (permisjon i sakene 80-84) Toril Hovdenak (ledet møte i sakene 80-84) Asmund S. Kristoffersen Bjørg Henriksen Ingegjerd Sandberg Jan Magne Dahle Perny-Ann Nilsen Ellen Marie Wøhni Kirsti Leirtrø Olav Huseby Ivar Gotaas Merethe Storødegård Joar Olav Grøtting Forfall: Ingen Regionalt brukerutvalg: Michael Momyr (tom sak 79/10) Brit Haugdahl Fra administrasjonen møtte: Adm. dir. Gunnar Bovim Rådgiver Rita Bjørgan Holand (referent) Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås Direktør for eierstyring Asbjørn Hofsli Direktør for eierstyring Torbjørg Vanvik Økonomidirektør Anne Marie Barane HR direktør Sveinung Aune Direktør for helsefag, forskning og utdanning Nils Hermann Eriksson Rådgiver Ingerid Gunnerød Prosjektleder Lars Magnussen (sak 82/10 status i utredning av nytt sykehus Helse Nordmøre og Romsdal) Internrevisjonssjef Ellinor Wessel Pettersen Merknader: Innkalling til møtet ble sendt pr. e-post Sakspapirer ble samme dag lagt ut i styreadministrasjonen.

32 Side 2 av 6 Følgende dokumenter omdelt i møtet: - Møtereferat fra det regionale brukerutvalgets møte Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal - Rapport Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Bygningsmessige tiltak - Rapport fra Ernst & Young Helse Midt-Norge Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal - Rapport fra Hospitalet AS Helse Midt-Norge Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Arealbehov, faglig forsvarlighet og tilgjengelighet i ulike alternativer - Rapport fra Asplan viak Helse Midt-Norge RHF Supplering av tilgjengelighetsanalyse. Nytt felles sykehus i Nordmøre og Romsdal Det var ingen kommentarer til innkallingen. Styreleder Kolbjørn Almlid ønsket velkommen til møtet. Han introduserte samtidig ny Direktør for eierstyring Torbjørg Vanvik. Adm. dir opplyste at det vil bli gitt en orientering om Statsbudsjettet under sak 82/10 Orienteringssaker. Sak 75/10 Referatsaker Referatsaker: - Protokoll fra møte i revisjonskomiteen Regionalt brukerutvalgs møte den Sak 76/10 Statusrapport Helse Midt-Norge pr Forslag til vedtak: 1. Styret er tilfreds med at administrerende direktør iverksetter en egen handlingsplan for å fjerne lovbrudd når det gjelder fristbrudd, bringe indikatorene på epikrisetid og korridorpasienter i tråd med nasjonale målsetninger samt gi tilbud til de pasienter med rett til nødvendig helsehjelp som har ventet mer enn et år. 2. Styret tar til etterretning at Helse Midt-Norge for august leverer et resultat på 36 mill kr foran budsjett og ligger samlet om lag 86 mill kr foran budsjett. 3. Styret i Helse Midt-Norge tar rapporteringen av bemanning til etterretning og merker seg den positive utviklingen på sykefravær hittil i år. 4. Styret i Helse Midt-Norge tar til etterretning rapport om oppfølgingen av departementets styringskrav. Protokoll Det ble ikke fremmet alternative forslag. Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt

33 Side 3 av 6 Vedtak 1. Styret er tilfreds med at administrerende direktør iverksetter en egen handlingsplan for å fjerne lovbrudd når det gjelder fristbrudd, bringe indikatorene på epikrisetid og korridorpasienter i tråd med nasjonale målsetninger samt gi tilbud til de pasienter med rett til nødvendig helsehjelp som har ventet mer enn et år. 2. Styret tar til etterretning at Helse Midt-Norge for august leverer et resultat på 36 mill kr foran budsjett og ligger samlet om lag 86 mill kr foran budsjett. 3. Styret i Helse Midt-Norge tar rapporteringen av bemanning til etterretning og merker seg den positive utviklingen på sykefravær hittil i år. 4. Styret i Helse Midt-Norge tar til etterretning rapport om oppfølgingen av departementets styringskrav. Sak 77/10 Helsebygg Midt-Norge - Tertialrapport 2. tertial 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF tar Tertialrapport 2. tertial 2010 Helsebygg Midt- Norge til etterretning. Protokoll Det ble ikke fremmet alternative forslag. Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt Vedtak 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF tar Tertialrapport 2. tertial 2010 Helsebygg Midt- Norge til etterretning. Sak 78/10 Forslag til framtidig praksis i formidling og oppfølging av resultatet av internrevisjonens og revisjonskomiteens arbeid REVISJONSKOMITEENS FORSLAG TIL VEDTAK Styret gir sin tilslutning til forslag om framtidig praksis og oppfølging av resultatet av internrevisjonens og revisjonskomiteens arbeid. Protokoll Det ble ikke fremmet alternative forslag. Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt

34 Side 4 av 6 Vedtak Styret gir sin tilslutning til forslag om framtidig praksis og oppfølging av resultatet av internrevisjonens og revisjonskomiteens arbeid. Sak 79/10 Bruken av Stjørdal DPS Forslag til vedtak: Styret slutter seg til det framlagte forslaget om at nåværende avtale med St. Olavs Hospital HF kan sies opp, og at det inngås en ny avtale mellom partene om leie av færre døgnplasser. Styret legger vekt på at pasienter fra kommunene Selbu, Tydal og deler av Malvik skal kunne få tilbud på Stjørdal. Styret forutsetter videre at plassene utnyttes uavhengig av foretaksgrenser dersom dette er nødvendig for å redusere ventetid Protokoll Styremedlem Kirsti Leirtrø erklærte seg inhabil i denne saken og fratrådte under behandlingen. Styreleder Kolbjørn Almlid fremmet alternativt forslag: Avtalen av 2007 mellom St. Olavs Hospital HF og Helse Nord-Trøndelag HF om Stjørdal DPS videreføres inntil videre Styremedlem Ingegjerd Sandberg fremmet alternativt forslag: Av hensyn til rasjonell drift ved Stjørdal DPS må tilbudet opprettholdes. Antydet overkapasitet stilles til disposisjon for RHF. St. Olavs Hospital HF forutsettes å dekke beregnet bruk for 6 mill. 6 mill dekkes fra RHF og kan viderebelastes til det HF som nyttiggjør seg tilbudet Etter en diskusjon fremmet styremedlem Ingegjerd Sandberg forslag om å utsette saken. Det ble votert over utsettelsesforslaget. Dette ble vedtatt mot en stemme (Perny-Ann Nilsen). Styremedlem Merethe Storødegård ba om at saken fremmes på neste styremøte. Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt Vedtak Saken utsettes til neste styremøte Sak 80/10 Gjennomføringsplan Strategi 2020 Forslag til vedtak: Styret slutter seg til det framlagte forslaget til organisering og fremdrift i arbeidet med gjennomføring av Strategi Protokoll (Denne saken ble behandlet etter orientering om status i utredning av nytt sykehus i Helse Nordmøre og Romsdal.)

35 Side 5 av 6 Det ble ikke fremmet alternative forslag. Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt Vedtak Styret slutter seg til det framlagte forslaget til organisering og fremdrift i arbeidet med gjennomføring av Strategi Sak 81/10 Oppfølging av saker behandlet i Styret Helse Midt-Norge RHF Forslag til vedtak: Styret i Helse Midt-Norge RHF tar status på oppfølging av saker behandlet i styret Helse Midt- Norge RHF til orientering. Protokoll Det ble ikke fremmet alternative forslag. Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt Vedtak Styret i Helse Midt-Norge RHF tar status på oppfølging av saker behandlet i styret Helse Midt- Norge RHF til orientering. Sak 82/10 Orienteringssaker Forslag til vedtak: Styret for Helse Midt-Norge RHF tar saken til orientering I styremøte blir styret i Helse Midt-Norge RHF gitt følgende orienteringer: Helhetlig plan for svangerskaps-, fødsels og barselsomsorgen Status revisjon av prehospital plan Nytt sykehus HNR status i utredningen (orientering gitt etter sak 79/10) Videre arbeid anskaffelsesfunksjonen NPSS Statsbudsjettet 2011 Vedtak Styret for Helse Midt-Norge RHF tar sakene til orientering.

36 Side 6 av 6 Sak 83/10 Eventuelt Ingen saker under eventuelt Sak 84/10 Signering av protokoll Protokoll ble godkjent og signert i møtet. Stjørdal Kolbjørn Almlid Toril Hovdenak Merethe Storødegård Asmund S. Kristoffersen Olav Huseby Perny-Ann Nilsen Jan Magne Dahle Joar Olav Grøtting Kirsti Leirtrø Ivar Gotaas Ingegjerd Sandberg Ellen Wøhni Bjørg Henriksen

37 Samhandlingsutvalget PROTOKOLL Møte nr. 03/10 Dato: Onsdag 8. september 2010, kl Sted: Knausen, møterom 1 Møteleder: Til stede: Maritta Ohrstrand Aaarseth, Helge Myklebust, Einar Eldøen, Guttorm Kvalshaug, John Harry Ohrstrand, Maritta Riksfjord, Bernhard Korsnes, Kari Thesen Varamedlem: Gudbrandsen, Erik ( fratrådte kl. 11:40 ) Forfall: Bjelke, Christian Skaget, Kirsten Stensø Tenggren, Hanne Fosse, Henning Gråberg, Eva Karin Nordseth, Iver Referent: Giske, Robert J. Samhandlingsutvalget hadde ingen merknader til innkalling og saksliste. 01/10 Godkjenning av protokoll Samhandlingsutvalget (SHU) fra 12. november 2009 Foreliggende protokoll godkjent. 02/10 Referat for Arbeidsutvalget i SHU 26. januar 2010 Tatt til orientering. 03/10 Revisjon/ vurdering av Samarbeidsavtalen - jfr. sak 24/09 og høringsprosess Det er kommet inn høringsuttaleser fra 7 kommuner - høringsuttalelsene ble gjennomgått. Innspill fra høringsprosessen og kommentarer i møtet:

38 2 Enkelte kommuner innrømmer at de kjenner for lite til Samarbeidsavtalen og at noen av kommunene ikke bruker samarbeidstalen Pasienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett på individuell plan. Flere kommuner har kjøpt og bruker SAMPRO. Bruk av SAMPRO oppfattes som dyrt for noen kommuner. Viktig å stimulere kommunene til å benytte individuell plan Det er særlig innen psykiatrien at foretaket bruker individuell plan, men også innen noen somatiske fag. Får en del avviksmeldinger på at ernæringssituasjonen for pasienter ikke blir vurdert. Det er behov for spesialkompetansen som ernæringsfysiologer har. Dette er omtalt som et viktig pkt i Styringsdokumentet, som pålegger å trekke ernæring inn som en del av den totale pasientbehandlingen. Vurdere interkommunalt samarbeid/nettverk for å sikre ernæringskompetanse Arbeide, sammen med kommunene, for å sikre at pasientene får et godt pasientforløp Helseforetaket kan ikke sette i gang betalingsordninger til kommunene før pasientene er utskrivingsklar og epikriser følger pasienter Avviksregistreringsskjema skal finnes elektronisk. Stort framskritt i bruken av skjemaet. Blir sendt til rådmenn i kommunene og direktør. Epikriser sendes elektronisk, men ikke alle fastlegekontor kan motta dem. Derfor sendes de også i papirform.. Mål om at dette skal komme på plass ved innføring av Meldingsløft. Det er ikke lov å sende epikrisen på telefax. Stimulere kommunene til å få tilgang til Norsk helsenett Noen kommuner oppfatter at kostnadene med å knyte seg opp mot Norsk Helsenett som høge Ønsker standardisert skjema for Iplos-registrering - uheldig at ulike skjema brukes Einar Myklebust vurderer om innhold i styringsdokumentet kan tas inn i samarbeidsavtalen Revidert samarbeidsavtale sendes ut på nytt til kommunene for underskrift Til møtet var utsendt forslag til revidert avtalen mellom Helseforetaket og den enkelte kommune basert på disse innspillene. Samhandlingsutvalgets vedtak; Helseforetaket sender ut den nye Samarbeidsavtalen for godkjenning og undertegning i kommunen. Løpetid for den nye avtalen gjøres avhengig av når nytt lovverk for samhandling mellom 1. og 2. linjen vedtas av Stortinget. Kommentarer fra de kommuner som har uttalt seg vurderes inntatt. Eventuelle særskilte tillegg for noen kommuner som ønsker tillegg/ eller særavtaler vedheftet hovedavtalen vil bli lagt inn i forsendelsen til kommunen. 04/10 Hospiteringsordning mellom kommunene og Helse Nordmøre og Romsdal Hospiteringsordninger gjelder for leger Hospitering av leger er kommet godt i gang og er positivt mottatt. Aktuelle: anestesileger på akuttmottak, gynekologer og ortopeder

39 3 Får 10 poeng pr dag Kristiansund sykehus har drevet ambulant virksomhet innen kreftomsorg og geriatri i flere år. Molde sjukehus har særlig drevet ambulante virksomhet innen psykiatrien Hospiteringsordningen er drøftet i kommunemøtene Medikamenthåndtering - mellom sjukehus og kommunene Samhandlingsutvalgets vedtak; Praksiskonsulent Hanne Tenggren skal ferdigstille arbeidet sitt med å tilrettelegge hospiteringsordningen for leger. Ordningen kan vurderes for utvidelse til andre faggrupper som jordmødre/ sykepleiere innenfor somatikken. Tenggren inviteres inn til neste møte i SHU 17. november for og orientere om ordningen. 14/10 Samhandlingsmidler fra Helse og Omsorgsdepartementet 2010 Tildelinger for Møre og Romsdal ble gjennomgått og det registreres at tildelingsrammene er betydelig høyere i Nord -/ Sør Trøndelag enn i Møre og Romsdal. Saken tatt til orientering. 11/10 Valg av ny leder/ nestleder i samhandlingsutvalget Nora Korsnes Wårle fratrådte SHU primo mai 2010 og det er behov for å velge ny leder etter henne. I tillegg skal SHU planmessig velge ny leder/ nestleder for kommende toårsperiode iht. avtalens art skiftevis fra Helseforetaket/ kommunene. Forslag på Maritta Ohrstrand som leder og John Harry Kvalshaug som nestleder ble fremmet. Samhandlingsutvalgets vedtak; Maritta Ohrstrand velges for kommende periode som leder i Samhandlingsutvalget fra 08.sept 2010 til 31.desember John Harry Kvalshaug velges i samme periode som nestleder i Utvalget. 12/10 Nytt og godt fra regionen Tre gjester var invitert til deltakelse for å orientere om; Rådmann Olaug Haugen Prosjekt helhetlig pasientforløp en breddestrategi Rådmann Arne Sverre Dahl Lokale samhandlingsprosjekter i Molde regionen Styreleder KS Maritta Ohrstrand Samhandlingsreformen sett fra KS siden Prosjektet Helhetlig pasientforløp en breddestrategi har deltakelse fra Tingvoll, Gjemnes, Kristiansund, Smøla og Averøy kommune i tillegg deltar

40 4 Høgskolen i Molde og Helse Nordmøre og Romsdal HF. Prosjektet fikk tildelt NOK 700 fra Helse- og omsorgsdepartementet i juli 10. Prosjektet er planlagt å gå over to år og prosjektlederstilling utlyses uke 36/10. Pasientgrupper som omfattes av prosjektet er eldre med alderdomssykdommer/ smertebehandling. Perspektivet på gruppene er beskrevet som spesielt viktige i Samhandlingsreformen ( St.meld. 47 ( )) særlig i forebyggingsperspektivet. Prosjektet har tilnærming ved samarbeid og tjenesteyting nært pasienten og lokalt og i samarbeid mellom profesjonene i både spesialist- og primærhelsetjenestene. Breddestrategien er først og fremst knyttet til allmennperspektivet at løsningene som tilbys både er enkle og anvendelige i alle kommuner uansett størrelse og geografi. Det skal ikke kreves store enheter men lokalt forankrede prosesser og tjenester. For å lykkes i en slik ambisjon kreves det organisasjonstilpasninger og medarbeidere vil måtte være både kreative, entusiastiske og samarbeidende. Flere oppgaver løst lokalt kan forbedre rekrutteringsmulighetene fordi kommunene får flere faglige oppgaver. Suksess med prosjektet er knyttet til ; o Faglig samarbeid mellom nivåene/ mellom kommunene o Økt fokus på samfunnsmedisin o Bedre samspill i profesjonsorganisasjonene o Ledelsesmessig forankring og medvirkning Forskningen er en vesentlig del av prosjektet og vil fokusere mer på organisatoriske modeller og innovasjonsprosesser enn tradisjonell medisinsk tilnærming. Utfordringene for Helseforetaket vil være å koordinere sin virksomhet mellom kommunene og egen organisasjon. Løsningene kan bli robuste, enkle, forutsigbare og langsiktige gitt at samarbeidet lykkes i ambisjonene med organisasjonsmessig redesign. SHU var positive og ønsket en brei markedsføring av prosjektet og innholdet i dette. Ideer for økt bekjentgjøring var nevnt som offentlig presentasjon av prosjektleder/ pressekonferanse med presentasjon av prosjektet/ presentasjon av kommunene og organisering av prosjektet/ egen web.side for prosjektet. Flere samhandlingsprosjekter er under utvikling i Nordmøre og Romsdal pt. og det er viktig å se på fellestrekkene mellom disse. DMS Sunndal/ Breddeprosjektet/ Intermediærtilbudet Kr.sund/ Pasientforløpsprosjektet ( NTNU/St.Olav/ HNR). Kick-off seminar for Bredde-prosjektet planlegges 25.oktober Olaug Haugen/ Einar Myklebust utformer programmet og invitasjonene. Lokale samhandlingsprosjekter i Molde regionen Molde kommune har på vegne av ROR-kommuner også fått Samhandlingsbevilgninger fra HOD NOK 700 for samarbeidstiltak i regionen. I tillegg NOK 300 for etablering av intermediærtilbud i Molde.

Side 1 av 6. Org.nr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Side 1 av 6. Org.nr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Side 1 av 6 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 03.11.11 kl.09.30 13.30 Møtested: Quality Airport Hotell Værnes Saksnr.: 91/11-98/11 Arkivsaksnr.: 2011/18 Møtende medlemmer:

Detaljer

Side 1 av 7. Org.nr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Side 1 av 7. Org.nr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Side 1 av 7 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 06.03.14 kl 09.30 - kl 15.50 Møtested: Quality Airport Hotell Værnes Saksnr.: 17/14 26/14 Arkivsaksnr.: 2014/12 Møtende

Detaljer

Møtetid kl kl Møtested: Helse Midt-Norge RHFs lokaler Strandvegen 1, Stjørdal Saksnr.:10/10 18/10 Arkivsaksnr.

Møtetid kl kl Møtested: Helse Midt-Norge RHFs lokaler Strandvegen 1, Stjørdal Saksnr.:10/10 18/10 Arkivsaksnr. Side 1 av 7 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 02.02.10 kl. 09.00 kl. 16.00 Møtested: Helse Midt-Norge RHFs lokaler Strandvegen 1, Stjørdal Saksnr.:10/10 18/10 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Protokoll nr. 01/10 Styremøte 28.01.10

Protokoll nr. 01/10 Styremøte 28.01.10 Protokoll nr. 01/10 Styremøte 28.01.10 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Nora Korsnes Wårle, nestleder Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Eva Karin Gråberg Inger Hanekamhaug

Detaljer

Protokoll nr. 10/10 Styremøte

Protokoll nr. 10/10 Styremøte Protokoll nr. 10/10 Styremøte 05.11.10 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder John Harry Kvalshaug, nestleder Svein Anders Grimstad Marit Røykenes Dahle Eva Karin Gråberg Sidsel Sæterøy Asbjørn

Detaljer

Protokoll nr. 09/10 Styremøte 27.10.10

Protokoll nr. 09/10 Styremøte 27.10.10 Protokoll nr. 09/10 Styremøte 27.10.10 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder John Harry Kvalshaug, nestleder Svein Anders Grimstad Marit Røykenes Dahle Eva Karin Gråberg Sidsel Sæterøy Asbjørn

Detaljer

Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF

Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF Administrerende direktør Parkvn. 84 Telefon: 71120000 6407 Molde Telefax: Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF Deres ref: Vår ref: Ark. 012 Dato 17.06.09 gen/-

Detaljer

Protokoll nr. 06/11 Styremøte

Protokoll nr. 06/11 Styremøte Protokoll nr. 06/11 Styremøte 25.05.11 Til stede: Styremedlemmer: John Harry Kvalshaug, kst. styreleder Svein Anders Grimstad Marit Røykenes Dahle Eva Karin Gråberg Sidsel Sæterøy Torbjørg Vanvik Knut

Detaljer

Side 1 av 10. Org.nr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Side 1 av 10. Org.nr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Side 1 av 10 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 04.05.11 kl.16.00 18.50 05.05.11 kl. 08.30 12.00 Møtested: Rica Hell Hotell Saksnr.: 48/11-55/11 Arkivsaksnr.: 2011/14

Detaljer

Side 1 av 6. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Side 1 av 6. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Side 1 av 6 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 30.08.2012 kl. 8.30 14.45 Møtested: Stiklestad Hotell, Stiklestad Saksnr.: 57/12 65/12 Arkivsaksnr.: 2011/604 Møtende medlemmer:

Detaljer

Protokoll nr. 01/11 Styremøte

Protokoll nr. 01/11 Styremøte Protokoll nr. 01/11 Styremøte 26.01.11 Til stede: Styremedlemmer: John Harry Kvalshaug, kst. styreleder Svein Anders Grimstad Marit Røykenes Dahle Eva Karin Gråberg Sidsel Sæterøy Torbjørg Vanvik Knut

Detaljer

Protokoll nr. 04/09 Styremøte 30.04.09

Protokoll nr. 04/09 Styremøte 30.04.09 Protokoll nr. 04/09 Styremøte 30.04.09 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Nora Korsnes Wårle, nestleder Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Eva Karin Gråberg Inger Hanekamhaug

Detaljer

Side 1 av 5. Org.nr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Side 1 av 5. Org.nr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Side 1 av 5 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 07.05.09 kl. 10.30 15.25 Møtested: Strandveien 1, Stjørdal Saksnr.: 46/09 56/09 Arkivsaksnr.: 2009/25 Møtende medlemmer:

Detaljer

Protokoll nr. 10/09 Styremøte

Protokoll nr. 10/09 Styremøte Protokoll nr. 10/09 Styremøte 27. - 28.10.09 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Nora Korsnes Wårle, nestleder Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Eva Karin Gråberg Inger Hanekamhaug

Detaljer

Protokoll nr. 11/09 Styremøte 25.11.09

Protokoll nr. 11/09 Styremøte 25.11.09 Protokoll nr. 11/09 Styremøte 25.11.09 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Nora Korsnes Wårle, nestleder Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Eva Karin Gråberg Inger Hanekamhaug

Detaljer

I tillegg møtte revisor Terje Tvedt fra BDO under behandling av sak 28/14

I tillegg møtte revisor Terje Tvedt fra BDO under behandling av sak 28/14 Side 1 av 1 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 10.04.14 kl 08.30 kl 15.30 Møtested: Quality Airport Hotell Værnes Saksnr.: 27/14 35/14 Arkivsaksnr.: 2014/13 Møtende medlemmer:

Detaljer

Side 1 av 7. Org.nr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Side 1 av 7. Org.nr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Side 1 av 7 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 14.05.13 kl. 0930-1605 Møtested: Quality Airport Hotell Værnes, Stjørdal sentrum Saksnr.:37/13 46/13 Arkivsaksnr.: 2012/560

Detaljer

Protokoll nr. 08/10 Styremøte 29.09.10

Protokoll nr. 08/10 Styremøte 29.09.10 Protokoll nr. 08/10 Styremøte 29.09.10 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder John Harry Kvalshaug, nestleder Svein Anders Grimstad Marit Røykenes Dahle Eva Karin Gråberg Sidsel Sæterøy Asbjørn

Detaljer

Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06

Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06 Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Anne Berit Offenberg, nestleder Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Randi Fiksdal Aud Solveig Pedersen

Detaljer

Ventelister mars 2008

Ventelister mars 2008 Ventelister mars 28 Gjennomsnittlig ventetid (for pasienter som står på venteliste) 31.12.7 11 dager 31.1.8 16 dager 29.2.8 15 dager 31.3.8 12 dager Jauuar 21 Mars 28 Antall på venteliste 31.12.7 4.9 pasienter

Detaljer

Protokoll nr. 06/10 Styremøte 23.06.10

Protokoll nr. 06/10 Styremøte 23.06.10 Protokoll nr. 06/10 Styremøte 23.06.10 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder John Harry Kvalshaug, nestleder Svein Anders Grimstad Marit Røykenes Dahle Eva Karin Gråberg Sidsel Sæterøy Asbjørn

Detaljer

Side 1 av 5. Org.nr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Side 1 av 5. Org.nr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Side 1 av 5 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid: 8. september 2016 kl. 10.15 15.10 Møtested: Quality Airport Hotell Værnes Saksnr.: 63/16 69/16 Arkivsaksnr.: 15/638 Møtende

Detaljer

Protokoll nr. 10/07 Styremøte 13.12.07

Protokoll nr. 10/07 Styremøte 13.12.07 Protokoll nr. 10/07 Styremøte 13.12.07 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Anne Berit Offenberg, nestleder (forlot møtet kl. 16.15) Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Randi Fiksdal

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 26.03.08 kl. 10.30 14.10 Møtested: Stjørdal, Helse Midt-Norge RHF Saksnr.: 24/08 34/08 Arkivsaksnr.: 2008/103 Møtende medlemmer: Kolbjørn Almlid (møteleder)

Detaljer

Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF

Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF Administrerende direktør Parkvn. 84 Telefon: 71120000 6407 Molde Telefax: Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF Deres ref: Vår ref: Ark. 012 Dato 16.02.11 gen/-

Detaljer

Nye Molde Sykehus 30 års politisk og administrativ historie om utredninger, vedtak, politiske lovnader og løftebrudd. Molde 10.12.

Nye Molde Sykehus 30 års politisk og administrativ historie om utredninger, vedtak, politiske lovnader og løftebrudd. Molde 10.12. Nye Molde Sykehus 30 års politisk og administrativ historie om utredninger, vedtak, politiske lovnader og løftebrudd. Molde 10.12.2010 Molde Sjukehus Molde Sjukehus åpnes i 1960 1980 - > Planprosess I

Detaljer

Side 1 av 6. Org.nr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Side 1 av 6. Org.nr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Side 1 av 6 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid: 7. september 2017 kl. 11.00-16.20 Møtested: Quality Airport Hotell Værnes Saksnr.: 63/17 70/17 Arkivsaksnr.: 17/7 Møtende

Detaljer

Sak 65/13 ble lagt ut sammen med nytt vedlegg til sak 66/13. Vedlegg til sak 64/13 Drøftingsprotokoll ble lagt ut

Sak 65/13 ble lagt ut sammen med nytt vedlegg til sak 66/13. Vedlegg til sak 64/13 Drøftingsprotokoll ble lagt ut Side 1 av 7 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 29.08.13 kl08.30 - kl 1245 Møtested: Fosen DMS, Brekstad Saksnr.:61/13 70/13 Arkivsaksnr.: 2012/561 Møtende medlemmer:

Detaljer

Side 1 av 12. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Side 1 av 12. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Side 1 av 12 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 06.02.14 kl 08.30 - kl 14.50 Møtested: Quality Airport Hotell Værnes Saksnr.: 01/14 16/14 Arkivsaksnr.: 2014/11 Møtende

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 31.01.08 kl. 10.30 15.30 Møtested: Stjørdal, Helse Midt-Norge RHF Saksnr.: 01/08 11/08 Arkivsaksnr.: Møteleder: Kolbjørn Almlid Møtende medlemmer: Kolbjørn

Detaljer

Nye Molde sjukehus. Grip muligheten: Vi stoler på løftene om finansiering og fremdrift!

Nye Molde sjukehus. Grip muligheten: Vi stoler på løftene om finansiering og fremdrift! Nye Molde sjukehus Grip muligheten: Vi stoler på løftene om finansiering og fremdrift! 1960 - Historikk - 2017 2001: Fylkestingets julevedtak : Nytt sykehus på Lundavang 2002: Helse Midt-Norge starter

Detaljer

Protokoll nr. 11/08 Styremøte

Protokoll nr. 11/08 Styremøte Protokoll nr. 11/08 Styremøte 11.12.08 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Nora Korsnes Wårle, nestleder (forfall) Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Eva Karin Gråberg (forfall)

Detaljer

Merknader: Innkalling til møtet ble sendt med e-post 30. november Samme dag ble saksdokumentene,

Merknader: Innkalling til møtet ble sendt med e-post 30. november Samme dag ble saksdokumentene, Side 1 av 8 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid: 7. desember 2017 kl. 10.15-15.30 Møtested: Quality Airport hotell Værnes Saksnr.: 94/17 102/17 Arkivsaksnr.: 17/10 Møtende

Detaljer

«Sak 23/15 Finansstrategi for Helse Midt-Norge» ble lagt ut i styreadministrasjonen

«Sak 23/15 Finansstrategi for Helse Midt-Norge» ble lagt ut i styreadministrasjonen Side 1 av 11 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 12.03.15 kl 10.00 - kl 16.05 Møtested: Quality Airport Hotel Værnes (Stjørdal sentrum) Saksnr.: 21/15 33/15 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Ingegjerd S. Sandberg og hadde meldt forfall og Jon Helle deltok som vararepresentant. Tone Sofie Aglen hadde meldt forfall.

Ingegjerd S. Sandberg og hadde meldt forfall og Jon Helle deltok som vararepresentant. Tone Sofie Aglen hadde meldt forfall. HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid: 29.05.07 kl Møtested: Helse Midt-Norge RHf, Stjørdal Saksnr.: 50/07 59/07 Arkivsaksnr.: Møteleder: Kolbjørn Almlid Møtende medlemmer: Kolbjørn Almlid

Detaljer

Merknader: Innkalling til møtet ble sendt med e-post 22.12.14. Samme dag ble saksdokumentene lagt ut i styreadministrasjonen.

Merknader: Innkalling til møtet ble sendt med e-post 22.12.14. Samme dag ble saksdokumentene lagt ut i styreadministrasjonen. Side 1 av 6 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 07.01.15 kl 15.00 - kl 17.35 Møtested: Royal Christiania Hotell, Oslo Saksnr.: 01/15 08/15 Arkivsaksnr.: 2014/533 Møtende

Detaljer

Side 1 av 10. Org.nr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Side 1 av 10. Org.nr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Side 1 av 10 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 01.12.11 kl.08.30 14.45 Møtested: Quality Airport Hotell Værnes Arkivsaksnr.: 2011/19 Møtende medlemmer: Kolbjørn Almlid

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 02/13 Møte 11.02.13 Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Hanne-Lilian Søvik, leiar X Ann Helene Skare Edgar Bæverfjord Atle Tangen X Karsten Aak,

Detaljer

Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal

Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal Orientering fra Helse Nordmøre og Romsdal HF ved konst. adm. direktør Nils H. Eriksson Tirsdag 22. mars 2011 Innhold Status: Økonomi Bemanning Kvalitet Arbeidsmiljø

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I BRUKERUTVALGET FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF 21. DESEMBER 2010

INNKALLING TIL MØTE I BRUKERUTVALGET FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF 21. DESEMBER 2010 Administrerende direktør Parkvn. 84 Telefon: 71120000 6407 Molde Telefax: Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF Deres ref: Vår ref: Ark. 012 Dato 13.12.10 gen/-

Detaljer

Protokoll nr. 1/09 Styremøte 28.01.09

Protokoll nr. 1/09 Styremøte 28.01.09 Protokoll nr. 1/09 Styremøte 28.01.09 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Nora Korsnes Wårle, nestleder Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Eva Karin Gråberg (forlot møtet kl. 13.15)

Detaljer

Side 1 av 5. Org.nr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Side 1 av 5. Org.nr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Side 1 av 5 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid: 4. mai 2017 kl. 08.30-13.55 Møtested: Quality Airport Hotell Værnes Saksnr.: 37/17 43/17 Arkivsaksnr.: 17/5 Møtende medlemmer:

Detaljer

Side 1 av 8. Org.nr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Side 1 av 8. Org.nr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Side 1 av 8 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid: 22. juni 2017 kl. 10.00-15.35 Møtested: Quality Airport Hotell Værnes Saksnr.: 48/17 58/17 Arkivsaksnr.: 17/6 Møtende

Detaljer

Fra regionalt brukerutvalg møtte Annlaug Stavik og Hans Petter Mittet.

Fra regionalt brukerutvalg møtte Annlaug Stavik og Hans Petter Mittet. HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid: 26.01.06 kl. 0900-1600 Møtested: Helse Midt-Norge RHF, Stjørdal Saksnr.: 01/06-11/06 Arkivsaksnr.: Møteleder: Kolbjørn Almlid Møtende medlemmer: Kolbjørn

Detaljer

Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF

Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF Administrerende direktør Parkvn. 84 Telefon: 71120000 6407 Molde Telefax: Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF Deres ref: Vår ref: Ark. 012 Dato 16.11.10 gen/-

Detaljer

Det har de senere år vært betydelig fokus i Sykehuset Innlandet på å arbeide systematisk for å redusere fristbrudd og ventetider.

Det har de senere år vært betydelig fokus i Sykehuset Innlandet på å arbeide systematisk for å redusere fristbrudd og ventetider. Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 HAMAR Deres ref.: 08/02142-67 Vår ref.: 2011/00697-15/413/ Silseth Dato: 15.10.2012 FRISTBRUDD OG LANGE VENTETIDER I HELSEFORETAKENE Det vises til brev datert 12.9.2012.

Detaljer

Merknader: Innkalling til møtet ble sendt med e-post Samme dag ble saksdokumentene lagt ut i

Merknader: Innkalling til møtet ble sendt med e-post Samme dag ble saksdokumentene lagt ut i Side 1 av 10 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 14.03.13 kl. 08.30-15.00 Møtested: Radisson Blu Hotell, Trondheim Airport Saksnr.: 15/13 25/13 Arkivsaksnr.: 2012/559

Detaljer

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Pressekonferanse Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 11. juni 2010 Dagens Næringsliv 7. juni 2010 Aftenposten 5. juni 2010 Romsdals Budstikke 7.

Detaljer

Sentral stab Administrasjonsavdelingen MØTEPROTOKOLL

Sentral stab Administrasjonsavdelingen MØTEPROTOKOLL Sentral stab Administrasjonsavdelingen MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret for St Olavs Hospital HF Møtedato: 29.10.2015 Møtets varighet: kl. 08:30-15:15 Saksnr.: 22/15-28/15 Arkivsak: 15/8694-4 Møteleder: Milian

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Harstad, Auditoriet Dato: Tid: 9:

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Harstad, Auditoriet Dato: Tid: 9: PRESSEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Harstad, Auditoriet Dato: 23.6.2015 Tid: 9:00-14.00 Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen Leder Olav Helge Førde

Detaljer

Administrativt samhandlingsutval Nordmøre og Romsdal. Protokoll nr. 02/14 Møtedato Tilstades: x. Helseføretaket:

Administrativt samhandlingsutval Nordmøre og Romsdal. Protokoll nr. 02/14 Møtedato Tilstades: x. Helseføretaket: Administrativt samhandlingsutval Nordmøre og Romsdal Protokoll nr. 02/14 Møtedato 12.11.14. Medlemmer: Varamedlemmer: Tilstades: x Helseføretaket: Åse Eidem X Ketil Gaupset, nestleiar Gry Nordal Elisabeth

Detaljer

Protokoll nr. 01/11 Styremøte

Protokoll nr. 01/11 Styremøte Protokoll nr. 01/11 Styremøte 22.03.11 Til stede: Styremedlemmer: John Harry Kvalshaug, styreleder Petter Bjørdal, nestleder Britt Flem Svein Anders Grimstad Marthe Styve Holte Rigmor Brøste Kjersem Torbjørg

Detaljer

KVALITETSUTVALGET. Protokoll nr. 01/11 Møtedato: Til stede: x. X Klinikksjef Guttorm Eldøen, leder. Klinikksjef Johan Fredrik Skomsvoll

KVALITETSUTVALGET. Protokoll nr. 01/11 Møtedato: Til stede: x. X Klinikksjef Guttorm Eldøen, leder. Klinikksjef Johan Fredrik Skomsvoll KVALITETSUTVALGET Protokoll nr. 01/11 Møtedato: 17.02.11 Til stede: x Representanter: Vararepresentanter: X Klinikksjef Guttorm Eldøen, leder Klinikksjef Johan Fredrik Skomsvoll Avdelingssjef Merete Hagbø

Detaljer

Protokoll nr. 02/12 Møtedato

Protokoll nr. 02/12 Møtedato Administrativt samhandlingsutval Nordmøre og Romsdal Protokoll nr. 02/12 Møtedato 30.11.12 Medlemmer: Varamedlemmer: Tilstades: x Helseføretaket: Åse Eidem Ketil Gaupset Gry Nordal Elisabeth Egstad Stein

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL. Møtetid: kl Møtested: Helse Midt-Norge RHF, Stjørdal Saksnr.: 50/06 62/06 Arkivsaksnr.

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL. Møtetid: kl Møtested: Helse Midt-Norge RHF, Stjørdal Saksnr.: 50/06 62/06 Arkivsaksnr. HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid: 26.06.06 kl. 1030-1615 Møtested: Helse Midt-Norge RHF, Stjørdal Saksnr.: 50/06 62/06 Arkivsaksnr.: Møteleder: Kolbjørn Almlid Møtende medlemmer: Kolbjørn

Detaljer

Protokolltilførsel til sak 53/13 fra Delta, Fagforbundet og Norsk Sykepleieforbund ble lagt ut i styreadministrasjonen

Protokolltilførsel til sak 53/13 fra Delta, Fagforbundet og Norsk Sykepleieforbund ble lagt ut i styreadministrasjonen AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtedato og tid: 27.11.2013 kl. 10:00 15:00 Møtested: Strandvegen 1, Stjørdal Saksnr: 50/13 57/13 Arkivsaksnr.: 2013/565 Møtende medlemmer: Petter Bjørdal,

Detaljer

Internrevisjonens årsrapport 2008

Internrevisjonens årsrapport 2008 Internrevisjonens årsrapport 2008 Stjørdal 21. januar 2009 INTERNREVISJONEN Internrevisjonens rapport nr. 2009-01 Revisjonsperiode: 2008 Virksomhet: Oppdragsgiver: Rapportansvarlig: Internrevisjon Styret

Detaljer

Protokoll nr. 03/13 Møtedato

Protokoll nr. 03/13 Møtedato Administrativt samhandlingsutval Nordmøre og Romsdal Protokoll nr. 03/13 Møtedato 06.11.13 Medlemmer: Varamedlemmer: Tilstades: x Helseføretaket: X Åse Eidem X Ketil Gaupset, nestleiar X Gry Nordal X Elisabeth

Detaljer

Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF

Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF Administrerende direktør Parkvn. 84 Telefon: 71120000 6407 Molde Telefax: Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF Deres ref: Vår ref: Ark. 012 Dato 14.03.11 gen/-

Detaljer

Protokoll nr. 07/16 Styremøte

Protokoll nr. 07/16 Styremøte Protokoll nr. 07/16 Styremøte 28.09.16 Tilstades: Styremedlemmar: Stein Kinserdal, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Torbjørg Vanvik Charles Austnes Jan Arve Antonsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for St Olavs Hospital HF Møtedato: Møtets varighet: kl Saksnr.: 7/12 15/12 Arkivsak: 12/2381-3

MØTEPROTOKOLL. Styret for St Olavs Hospital HF Møtedato: Møtets varighet: kl Saksnr.: 7/12 15/12 Arkivsak: 12/2381-3 Sentral stab Økonomiavdelingen MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret for St Olavs Hospital HF Møtedato: 29.3.2012 Møtets varighet: kl. 08.30 15.00 Saksnr.: 7/12 15/12 Arkivsak: 12/2381-3 Møteleder: Styrets leder,

Detaljer

Strategi 2020 - kompetanse. Innlegg i styret i HMN 2.2.10

Strategi 2020 - kompetanse. Innlegg i styret i HMN 2.2.10 Strategi 2020 - kompetanse Innlegg i styret i HMN 2.2.10 Tilgang på medarbeidere i nasjonalt perspektiv Basert på en fremskriving med dagens produktivitet o Økt behov for helsepersonell fra 230.000 til

Detaljer

Styresak /3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 12. oktober 2017

Styresak /3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 12. oktober 2017 Møtedato: 25. oktober 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-79/012 Bodø, 13.10.2017 Styresak 121-2017/3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 12. oktober 2017 Se vedlagt

Detaljer

Styresak 70-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2014

Styresak 70-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2014 Direktøren Styresak 70-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2014 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2014/336 Dato: 11.09.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte

Detaljer

Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal

Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Innstilling Adm. direktør Gunnar Bovim Helse MidtNorge RHF 1. november 2010 FORSLAG TIL VEDTAK 1. Styret for Helse MidtNorge RHF viser til saksfremlegg og vedlagte rapporter

Detaljer

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR HØRINGSUTTALELSE TIL UTVIKLINGSPLAN FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR HØRINGSUTTALELSE TIL UTVIKLINGSPLAN FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saknr Saksbehandler Formannskapet 30.10.2012 225/12 PEU Saksansvarhg Arkiv: Kl- Arkivsaknr Perry Ulvestad Ohjekt: 12/1827 HØRINGSUTTALELSE TIL

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

ARBEIDSMILJØUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ARBEIDSMILJØUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 02/13 Møtedato: 12.02.13 Representantar: Tilstades: x Vararepresentantar: For arbeidsgjevaren: X Astrid J. Eidsvik, Adm. direktør Helge Ristesund,

Detaljer

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Protokoll nr. 01/12 Møtedato 11.04.12 Medlemmer: Varamedlemmer: Tilstades: x X John Harry Kvalshaug, Styreleiar HMR X Britt Flem, Styremedlem HMR X Christian

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 26.01.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 2010/5518/012 RAPPORT TIL

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Vedlegg til kapittel 8: Ventetid til behandling

Vedlegg til kapittel 8: Ventetid til behandling VEDLEGG Vedlegg til kapittel 8: Ventetid til behandling Tabell v8.1 Ventetidsfordeling i prosent 1 tertial 2002 til. Ordinært avviklede henvisninger til innleggelse. Ventet 2002 2003 2004 2005 2006 Antall

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: Tid: 09:00-14.

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: Tid: 09:00-14. Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 1.6.2016 Tid: 09:00-14.30 MØTEPROTOKOLL Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen

Detaljer

Protokoll nr. 13/14 Styremøte 17.12.14

Protokoll nr. 13/14 Styremøte 17.12.14 Protokoll nr. 13/14 Styremøte 17.12.14 Tilstades: Styremedlemmar: Stein Kinserdal, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Torbjørg Vanvik Charles Austnes Knut Ivar Egset

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helse Finnmark HF - November 2013

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helse Finnmark HF - November 2013 Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helse Finnmark HF - November 2013 1.0 Bakgrunn Helse Finnmarks kvalitetsstrategi skal gi økt fokus på kvalitet, og sikre detaljerte kvalitetsresultater til de ulike

Detaljer

Muligheter og begrensninger

Muligheter og begrensninger Offentlig helsestatistikk om ventetider og ventelister Muligheter og begrensninger Olav Valen Slåttebrekk 1 Hva måles i ventelistestatistikken? Øyeblikkstall Antall ventende på et tidspunkt Periodetall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret ved St Olavs Hospital HF Møtedato: 28.01.2010 Møtets varighet: kl. 08.30 14.30 Saksnr.: 1/10-4/10 Arkivsak: 10/577-5

MØTEPROTOKOLL. Styret ved St Olavs Hospital HF Møtedato: 28.01.2010 Møtets varighet: kl. 08.30 14.30 Saksnr.: 1/10-4/10 Arkivsak: 10/577-5 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved St Olavs Hospital HF Møtedato: 28.01.2010 Møtets varighet: kl. 08.30 14.30 Saksnr.: 1/10-4/10 Arkivsak: 10/577-5 Møteleder: Styrets leder, Einar Strøm Møtende medlemmer:

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid: 14.04 2011 kl. 10.00 15.00 Møtested: Sykehuset Namsos Saksnr.: 17/2011-21/2011 Arkivsaksnr.: 2011/1253 Møteleder: Steinar Aspli Møtende medlemmer: Steinar Aspli Ragnhild Torun Skjerve Siw Bleikvassli

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 19.12.07 kl. 08.30 15.00 Møtested: Stjørdal, Helse Midt-Norge RHF Saksnr.: 116/07 130/07 Arkivsaksnr.: Møteleder: Rigmor Austgulen Møtende medlemmer: Rigmor

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for St Olavs Hospital HF Møtedato: Møtets varighet: kl Sakser.: 31/13-37/13 Arkivsak: 13/7935-4

MØTEPROTOKOLL. Styret for St Olavs Hospital HF Møtedato: Møtets varighet: kl Sakser.: 31/13-37/13 Arkivsak: 13/7935-4 Sentral stab Administrasjonsavdelingen MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret for St Olavs Hospital HF Møtedato: 31.10.2013 Møtets varighet: kl. 08.30-14.20 Sakser.: 31/13-37/13 Arkivsak: 13/7935-4 Møteleder: Styrets

Detaljer

MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten

MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten HELSE ^:^ MIDT -NORGE ^ Saksdok ^ Mottatt: 0 5 AP ;f, 2O11 Helse Midt-Norge RHF Postboks 464 7501 STJØRDAL I Sc.kSC!t.;r, S-^ >.i 11101f, Arkiv Deres ref: Vår ref:

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Olav Helge

Detaljer

Styresak 08/2010: Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF

Styresak 08/2010: Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF Styresak 08/2010: Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF Møtedato: 01.03.10 Møtested: Mosjøen I saken fremlegges Helse Nords eierbestilling til helseforetaket, Oppdragsdokument 2010. Det ble overlevert

Detaljer

Sentral stab Administrasjonsavdelingen MØTEPROTOKOLL

Sentral stab Administrasjonsavdelingen MØTEPROTOKOLL Sentral stab Administrasjonsavdelingen MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret for St Olavs Hospital HF Møtedato: 18.12.2015 Møtets varighet: kl. 08:30 14:15 Sakser.: 35/15-38/15 Arkivsak: 15/10171-2 Møteleder: Styreleder

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707, Tromsø Dato: 03.09.2009 Tid: 10:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707, Tromsø Dato: 03.09.2009 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707, Tromsø Dato: 03.09.2009 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen

Detaljer

Side 1 av 7. Org.nr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Side 1 av 7. Org.nr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Side 1 av 7 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 18.12.14 kl 09.00 - kl 1340 Møtested: Quality Airport Hotell Værnes Saksnr.: 82/14 86/14 Arkivsaksnr.: 2014/19 Møtende

Detaljer

Innkalling til møtet med saksliste ble sendt pr. e-post 26.09.14. Sakspapirer ble lagt ut i styreadministrasjonen samme dag.

Innkalling til møtet med saksliste ble sendt pr. e-post 26.09.14. Sakspapirer ble lagt ut i styreadministrasjonen samme dag. AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtedato og tid: 03.10.2014 kl. 11:00 15:00 Møtested: Arken ved Sykehuset Levanger, Helse Nord-Trøndelag HF Saksnr: 45/14 51/14 Arkivsaksnr.: 2014/244 Møtende

Detaljer

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Protokoll nr. 03/14 Møtedato 01.10.14 Medlemmer: Tilstades: x X Maritta Ohrstrand, KS, Kristiansund, leiar X Svein Anders Grimstad, Styremedlem HMR Varamedlemmer:

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHF s lokaler, Bodø. 8. mai 2013 Regionalt brukerutvalg (reserve)

Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHF s lokaler, Bodø. 8. mai 2013 Regionalt brukerutvalg (reserve) Protokoll Vår ref.: 2012/351-14/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 13.3.2013 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 13. mars 2013 Møtested: Helse Nord RHF s lokaler,

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13. SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13. SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13 SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03.13 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1 707, Tromsø Dato: 06.05.2010 Tid: 09:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1 707, Tromsø Dato: 06.05.2010 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1 707, Tromsø Dato: 06.05.2010 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Side 1 av 5 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for St Olavs Hospital HF Møtedato: Møtets varighet: kl Saksnr.: 7/11-11/11 Arkivsak: 11/2161-3

MØTEPROTOKOLL. Styret for St Olavs Hospital HF Møtedato: Møtets varighet: kl Saksnr.: 7/11-11/11 Arkivsak: 11/2161-3 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret for St Olavs Hospital HF Møtedato: 24.03.2011 Møtets varighet: kl. 12.00-15.30 Saksnr.: 7/11-11/11 Arkivsak: 11/2161-3 Møteleder: Styrets leder, Milian Myraunet (fratrådte

Detaljer

Protokoll fra Styremøte 20. mars 2014

Protokoll fra Styremøte 20. mars 2014 Protokoll fra Styremøte 20. mars 2014 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Svein Ove Blix X Nestleder Astrid Bjørgaas X Styremedlem Erik Arne Hansen X Styremedlem Tove Buschmann-Rise **) X Styremedlem

Detaljer

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 20. mars 2014 Astrid Balto Olsen / Administrasjonssekretær 20.03.2014 Side 2 Deres ref: Vår ref: 2014/173-4 Dato: 20.3.2014 Ulf Syversen Styreleder Til stede

Detaljer

Protokoll fra Styremøte 7. november 2013

Protokoll fra Styremøte 7. november 2013 Protokoll fra Styremøte 7. november 2013 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Svein Ove Blix X Nestleder Astrid Bjørgaas X Styremedlem Erik Arne Hansen X Styremedlem Tove Buschmann-Rise X Styremedlem

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Rune

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møteleder: Anne Breiby

MØTEPROTOKOLL. Møteleder: Anne Breiby MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret for St Olavs Hospital HF Møtedato: 27.10.2016 Møtets varighet: kl. 08:30 14:30 Sted: Regional sikkerhetsavdeling, Brøset Saksnr.: 40/16-46/16 Arkivsak: 16/9127-2 Møteleder:

Detaljer

Møte nr: 3/16 Møtedato: Tid: Kl kl. 11:40 Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 15/16 21/16

Møte nr: 3/16 Møtedato: Tid: Kl kl. 11:40 Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 15/16 21/16 Styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/16 Møtedato: 30.11.2016 Tid: Kl. 09.30 kl. 11:40 Møtested: Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 15/16 21/16 Møteleder:

Detaljer