Til medlemmene i styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF 27.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til medlemmene i styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF 27."

Transkript

1 Administrerende direktør Parkvn. 84 Telefon: Molde Telefax: Til medlemmene i styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF Deres ref: Vår ref: Ark. 012 gen/- Dato INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF 27. OKTOBER 2010 Vi kaller med dette inn til styremøte onsdag 27. oktober 2010 kl Kristiansund sykehus, Auditoriet Sakliste og saksframlegg blir lagt ut på styreadministrasjon fortløpende. Eventuelt forfall meldes til Helse Nordmøre og Romsdal HF, telefon Vi ønsker alle vel møtt. Helge Aarseth styreleder sign Bjørn Engum adm. direktør Kopi: Varamedlemmene Edgar Bæverfjord, Brukerutvalget Telefon: Internett: Bankgiro: E-post: Org.nr:

2 SAKLISTE TIL STYREMØTE onsdag 27. oktober 2010, kl Kristiansund sykehus, Auditoriet Saker til behandling: ST 2010/69 UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL NR. 08/10 FRA MØTE ST 2010/70 REFERATSAKER ST 2010/71 ORIENTERING FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR ST 2010/72 STATUS I ARBEIDET MED BUDSJETTET FOR 2011 ST 2010/73 VENTELISTER, GJENNOMSNITTLIGE VENTETIDER OG PRIORITERINGER ST 2010/74 HANDLINGSPLAN FOR BRUKERMEDVIRKNING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF ( ) ST 2010/75 INTERN KONTROLL OG RISIKOSTYRING - STATUS OVER TILSYN OG ROS-ANALYSER ST 2010/76 MØTEPLAN 2011 ST 2010/77 INTENSJONSAVTALE OM LEVERING AV FJERNVARME VED KRISTIANSUND SYKEHUS ST 2010/78 EVENTUELT ST 2010/79 GODKJENNING AV PROTOKOLL NR. 09/10 FRA MØTE

3 STYRET ST 2010/70 Referatsaker Behandles i: Møtedato Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF Saksbehandler: Gunn Elin Nygård Arkivreferanse: 2010/47 Saksutredning: 1. Brev fra Gjemnes næringsforum, datert , vedrørende sykehusstrukturen i Nordmøre og Romsdal 2. Brev fra Helse Midt-Norge, datert , vedrørende innspill til revisjonsområder for internrevisjon 3. Romsdal Regionråd - sykehusstruktur i Nordmøre og Romsdal 4. Samhandlingsutvalget - protokoll fra møte Protokoll fra styremøte i Helse Midt-Norge Arbeidsmiljøutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF - Protokoll fra møte (legges fram i møtet). 7. Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF - Protokoll fra møte (legges fram i møtet). Adm. direktørs innstilling: Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF tar referatsakene til orientering. Bjørn Engum adm. direktør

4 MOTTATT GJEMNES NÆRINGSFORUM 0 0 OKT 2010 Statsminister Jens Stoltenberg Statsministerens kontor : POStboks $001 Dep OSLO sekretærfan Flatholm :1 Gjemnes kommune Telefon Batnfjordsøra, SYKEHUSSTRUKTUR I NORDMØRE OG ROMSDAL Både politikere og næringslivsfolk er svært opptatt av om det blir bygget ett eller to fullverdige og døgnåpne sykehus for distriktet Nordmøre og Romsdal. Vi er kjent med at avgjørelse i denne sak faller i oktober Det neste interessante tema for oss blir da plassering av nytt sykehus. Styret i Gjemnes Næringsforum har drøftet saken den 27. d.m. og ut fra et helhetlig og samfunnsmessig syn gjort følgende enstemmige vedtak: "Gjemnes Næringsforum vil ha ett felles sykehus for Nordmøre og Romsdal, lokalisert mellom de to byene, altså merlom krem i Molde by og Krisiansurid." Vennlig hilsen Gjemnes Næringsforum Odd Steinar Bjerkeset styreleder Kopi til: Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Kommunalminister Liv Signe Navarsete Næringsminister Trond Giske Styret for Helse Midt-Norge Styret for Helse Nordmøre og Romsdal Gjemnes Næringsforum. En interesseorganisasjon for næringslivet i Gjemnes

5 GJEMNES NÆRINGSFORUM Sekretær Jan Flatholm Gjemnes kommune Telefon Batnfjordsøra, Sykehusstruktur i Nordmøre og Romsdal. Vedlagt sendes kopi av brev til Jens Stoltenberg fra Gjemnes Næringsforum til orientering. Hilsen Gjemnes Næringsforum Odd Steinar Jerkeset Leder. Gjemnes Næringsforum. En interesseorganisasjon for næringslivet i Gjemnes WWWanforum.no

6 Besøksadresse: Postadresse: Telefon: Strandvn. 1 Postboks 464 Telefaks: Stjørdal 7501 Stjørdal Org.nr Administrerende direktør Styreleder Vår ref. Deres ref. Saksbehandler Dato 2009/5-6269/2010 «REF» Ellinor Wessel Pettersen Internrevisjonen Innspill til revisjonsområder for internrevisjon Internrevisjonen i Helse Midt-Norge har nå startet arbeidet med å identifisere fokusområder for revisjon i perioden I henhold til foreliggende styringsdokumenter for internrevisjonen (foretaksprotokoll, instruks) skal internrevisjonens aktiviteter baseres på risiko- og vesentlighetsvurderinger. For å sikre at de riktige fokusområdene blir valgt med basis i slike vurderinger, må det foreligge relevant og pålitelig informasjon om virksomheten i foretaksgruppen og om eiers forventninger og prioriteringer. Informasjonen kan fremskaffes fra ulike kilder: Årlig oppdragsdokument fra HOD/styringsdokumenter til HF ene, foretaksprotokoller, informasjon fra styrene, samt informasjon fra faglig og administrativt hold i konsernet. Internrevisjonen skal på vegne av styret i Helse Midt-Norge RHF v/revisjonskomiteen se etter at internkontrollen i det regionale helseforetaket og helseforetakene er sikret i tilstrekkelig omfang og på en systematisk måte, med nødvendig ledelsesmessig forankring i hele organisasjonen. En effektiv virksomhetsstyring forutsetter at det er etablert en god internkontroll i virksomheten som kan bidra til å forhindre styringssvikt, feil og mangler. Med internkontroll menes prosesser, systemer og rutiner igangsatt av ledelsen og ansatte for å gi rimelig sikkerhet for at virksomheten når sine målsettinger innenfor følgende kategorier : Målrettet og effektiv drift Pålitelig styringsinformasjon Etterlevelse av lov- og myndighetskrav Som et ledd i internrevisjonens arbeid med å identifisere aktuelle områder for revisjon, er det ønskelig med innspill fra administrerende direktør og styreleder. Innspillene bør være basert på risikobildet for hele virksomheten, med fokus på områder der det er kjente svakheter i internkontrollen og områder der det er usikkerhet om internkontrollen fungerer. Dersom det fremkommer flere tema for mulig revisjon, er det ønskelig at det med bakgrunn i en risikovurdering foretas en prioritering av temaene. Internrevisjonen ber om oversendelse av innspill innen 1. november Med vennlig hilsen Ellinor Wessel Pettersen internrevisjonssjef

7 - Politisk og administrativ historikk Nye Molde Sykehus - Felles sykehus et dårlig valg Jan Petter Hammerø,

8 Molde Sjukehus Molde Sjukehus åpnes i 1960

9 2002 Samla Plan 2002 helsereformen trer i kraft Tidligere utført planlegging og vedtak om bygging settes til side. Ny planprosess, Samla Plan 2002 startes av Helse Midt-Norge - ett eller to sykehus utredes.

10 Samla Plan 2002/2003 Styret i Helse Nordmøre og Romsdal vedtar etter en omfattende prosess, at det skal være 2 sjukehus i Nordmøre og Romsdal og at nytt sjukehus i Molde skal bygges. Sjukehuset skal plasseres på Hjelset. Konsekvensutredning av tomtevalget starter. Det utredes 3 alternativer til Hjelset: Lundavang, Legrovik og Eikrem.

11 2005 Forslag om ny funksjonsfordeling Konsekvensutredningen ferdig i september 2005, og sendes ut på høring. Administrerende direktør fremmer samtidig som konsekvensutredningen foreligger et forslag om at nye Molde sjukehus overtar akuttberedskapen for føde og kirurgi for hele helseforetaket, og opprettholder forslaget om plassering på Hjelset.

12 2005 Soria Moria 1 Statsminister Jens Stoltenberg: Begge sjukehusene i foretaket skal bestå. Regjeringserklæringen høsten 2005: Ingen lokalsjukehus skal legges ned, føde og akutt på alle sykehus

13 2006 Avtale mellom Molde og Kristiansund For å kunne støtte planene om nytt sjukehus i Molde forlanger ordføreren i Kristiansund at sykehuset skal ligge så langt unna Kristiansund som mulig. Hjelset oppfattes som helt uaktuelt plasseringssted. Det inngås en intensjonsavtale mellom ordførerne i Kristiansund og Molde. Denne innebærer enighet om at nye Molde sjukehus skal plasseres på en sentrumsnær tomt i Molde.

14 Endelig vedtak Eikrem Mars. Molde kommunestyre godkjenner konsekvensutredningen, og tilrår at nye Molde sjukehus bygges på Hjelset. Juni. Styret i Helse Nordmøre og Romsdal behandler konsekvensutredningen, og vedtar enstemmig at nye Molde sjukehus skal bygges på Eikrem. Styret i Helse Midt Norge stadfester senere vedtaket. August. Planarbeidet for nye Molde sjukehus på Eikrem starter opp. styret i Helse Nordmøre og Romsdal vedtar at Nye Molde Sjukehus skal bygges på Eikrem, vedtaket bekreftes av styret i Helse Midt Norge.

15 2007- Statsminister Jens Stoltenberg i brev til RB Utredning og planlegging av et nytt sykehus i Molde er påbegynt. Dette arbeidet må fortsette.

16 2007- Fakkeltog for Nye Molde Sjukehus 4500 personer deltok :

17 Statsråd Sylvia Brustad, NRK M&R Ingenting har endret seg når det gjelder valgløftene om nytt sjukehus i Molde og barneavdeling i Ålesund, sa statsråd Sylvia Brustad i Stortingets spørretime onsdag. Både barneavdelinga og sjukehuset kommer, og det er ikke stopp i planlegginga av Sjukehuset i Molde, sa Sylvia Brustad i spørretimen.

18 2008- Statsråd Bjarne H. Hanssen, okt 2008 Hanssen slår fast at han er enig i behovet for nytt Sjukehus i Molde og at det er realistisk med byggestart i Forutsatt at HMN har økonomi til å bære en slik investering og at prisen ikke overstiger 2,5 mrd kr Statsråd Bjarne H. Hanssen, sommer 2009 Hanssen forsikret, i skriftlig form, sommeren 2009 at byggingen av nytt sykehus på Eikrem i Molde skal starte i 2012.

19 Statsminister Jens Stoltenberg under valgkampen Bygging av barneavdeling i Ålesund og nytt sjukehus i Molde skal gjennomføres som tidligere lovet.

20 Soria Moria II Ingen lokalsjukehus skal legges ned, men det vil være behov for endringer i sjukehusenes innhold februar - mars HOD ber om flere opplysninger til revidert konseptrapport Molde kommunestyre godkjenner reguleringsplan for sjukehusområdet på Eikrem Styret i HNR vedtar å samle føde og akutt kirurgi ved Molde Sjukehus

21 April 2010 Statsråd Anne Grete Strøm-Erichsen Molde nye sykehus er ikke stoppet, men er bare satt på vent.

22 Oktober Nye Molde Sjukehus fagkompetanse - tilgjengelighet økonomi fremtidig rekruttering Det helsefaglige beste valget

23 Kommunene i Nordmøre og Romsdal stort flertall for to sykehus* Høringsuttalelser til Strategi 2020: 66 % ønsker 2 sykehus** 33 % ønsker ett sykehus, av disse er det 50 % som betinger plassering * sett i forhold til antall innbyggere som kommunene i regionen representerer (vel innbyggere) ** Kristiansund kommune har to sykehus som førsteprioritet, gitt at dagens funksjonsfordeling opprettholdes. Dersom en ser bort fra Kristiansund kommune er det 44% som har to sykehus som første prioritet.

24 Ett sykehusløsning feil valg Ett sykehusløsning utpeker seg ikke som den beste løsningen, to sykehusmodellen er like god når det gjelder økonomi, (investering og driftsøkonomi), og er like medisinsk forsvarlig. To sykehus er betydelig bedre samfunnsmessig og transportmessig.

25 Ett sykehusløsning - valg av felles sykehus vil være/medføre: Nok en utsettelse: Utsettelse av byggeprosjektet med 5-10 år - Rekruttering/kompetanse: Svært demotiverende for personellet i Molde. Gambling med de tunge fagmiljøene. Molde er det største og tyngste fagmiljøet, 1100 årsverk, mot 500 årsverk i Kristiansund, 137 legehjemler i Molde, 57 legehjemler i Kristiansund. Interne stridigheter/ posisjonering blant sykehusansatte. Kraftig svekket rekrutteringssituasjon, fagmiljø og kompetanse i påvente av tomtevalg. En vil ikke klare å beholde og utvikle den oppbygde kompetansen ved flytting til et sted på bygda, pendlingsavstanden blir for stor.

26 Ett sykehusløsning - valg av felles sykehus vil være/medføre: Rekruttering/kompetanse forts: Et sykehus på bygda vil rekruttere mye dårligere enn sykehus i byene. Molde og Kristiansund er for små som byer til at det er attraktivt for høyt kvalifisert personell å flytte hit for å basere seg på en jobb som krever minst 1 times pendling hver dag. Usikkerhet for pasienter mhp hvilket helsefaglig tilbud en vil få i fremtiden Bygg videre på eksisterende og tunge fagmiljø, ikke risiker å riv ned det tyngste miljøet. Tomtevalg: - Umulig å finne tomteløsning som kan støttes av både Nordmøre og Romsdal. - Uheldig og utmattende konflikt/krig mellom Nordmøre og Romsdal om lokalisering, (uansett valg vil det ikke kunne støttes av begge parter).

27 Ett sykehusløsning - valg av felles sykehus vil være/medføre: Samfunnsøkonomiske konsekvenser: - Svært store samfunnsøkonomiske konsekvenser for den byen som mister sitt sykehus da pendlingsavstand mellom byene er for stor; gitt felles sykehus i en av byene. - Knapp tidsfaktor for sykehuspersonell blir i større grad bundet til lange transportreiser med ett sykehus. - Miljø- og transportmessig den klart dårligste løsningen. Investeringer: - Unødvendige investeringer i eksisterende bygningsmasse på nærmer kr 0,5 mrd. - Tungvint drift i 5-10 år ekstra grunnet dårlig bygningsmasse. - Vi stiller spørsmål ved hvorfor det fremstilles som om det er enklere å finansiere kr 1-1,5 mrd ekstra i felles sykehus, enn investering i nye Molde sjukehus Eikrem?

28 Ett sykehusløsning - valg av felles sykehus vil være/medføre: Tilgjengelighet: - Redusert tilgjengelighet i forhold til dagens situasjon med to sykehus. Nye Molde sykehus på Eikrem har en sentral plassering og kommer tilgjengelighetsmessig meget godt ut i analysene til HMN både ved dagens situasjon og hensyntatt nye kommunikasjonsløsninger ( herunder er det også sett på evt. avskalling som følge av kortere reisetid til andre sykehus ). Politisk: - Politisk løftebrudd. - Politisk konflikter, støynivå som blir enormt, felles sykehus - >en politisk umulighet.

29 Ett sykehusløsning - Andre moment : Offshoreberedskapen: - Rapportene som HMN nå har utarbeidet slår fast at offshoreberedskapen er helt uten betydning for valg av sykehusløsning i HNR. Orkdal sykehus. - Nedleggelse av Orkdal som akuttsykehus vil ikke styrke felles sykehus mellom byene. Kommunene på Nordmøre som har kortest reisetid til Orkdal, vil ved en eventuell nedleggelse av Orkdal dra til St. Olav ( ref. høringssvar til Strategi 2020 fra bla Surnadal kommune).

30 Utredninger, lovnader og garantier fra sentrale myndigheter, helsefaglige fakta, størrelsesforholdene på sykehusene (1400 ansatte ved Molde sykehus og 137 legehjemler, 750 ansatte og 57 legehjemler ved Kristiansund sykehus, demografiske og miljømessige forhold og tilgjengelighetsanalyser, taler alle for at Nye Molde Sykehus må bygges. To sykehus er den ønskede og beste løsningen for Nordmøre og Romsdal

31 Side 1 av 6 Org.nr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid kl Møtested: Quality Hotell Airport, Værnes Saksnr.: 75/10 84/10 Arkivsaksnr.: 2009/464 Møtende medlemmer: Kolbjørn Almlid (permisjon i sakene 80-84) Toril Hovdenak (ledet møte i sakene 80-84) Asmund S. Kristoffersen Bjørg Henriksen Ingegjerd Sandberg Jan Magne Dahle Perny-Ann Nilsen Ellen Marie Wøhni Kirsti Leirtrø Olav Huseby Ivar Gotaas Merethe Storødegård Joar Olav Grøtting Forfall: Ingen Regionalt brukerutvalg: Michael Momyr (tom sak 79/10) Brit Haugdahl Fra administrasjonen møtte: Adm. dir. Gunnar Bovim Rådgiver Rita Bjørgan Holand (referent) Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås Direktør for eierstyring Asbjørn Hofsli Direktør for eierstyring Torbjørg Vanvik Økonomidirektør Anne Marie Barane HR direktør Sveinung Aune Direktør for helsefag, forskning og utdanning Nils Hermann Eriksson Rådgiver Ingerid Gunnerød Prosjektleder Lars Magnussen (sak 82/10 status i utredning av nytt sykehus Helse Nordmøre og Romsdal) Internrevisjonssjef Ellinor Wessel Pettersen Merknader: Innkalling til møtet ble sendt pr. e-post Sakspapirer ble samme dag lagt ut i styreadministrasjonen.

32 Side 2 av 6 Følgende dokumenter omdelt i møtet: - Møtereferat fra det regionale brukerutvalgets møte Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal - Rapport Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Bygningsmessige tiltak - Rapport fra Ernst & Young Helse Midt-Norge Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal - Rapport fra Hospitalet AS Helse Midt-Norge Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Arealbehov, faglig forsvarlighet og tilgjengelighet i ulike alternativer - Rapport fra Asplan viak Helse Midt-Norge RHF Supplering av tilgjengelighetsanalyse. Nytt felles sykehus i Nordmøre og Romsdal Det var ingen kommentarer til innkallingen. Styreleder Kolbjørn Almlid ønsket velkommen til møtet. Han introduserte samtidig ny Direktør for eierstyring Torbjørg Vanvik. Adm. dir opplyste at det vil bli gitt en orientering om Statsbudsjettet under sak 82/10 Orienteringssaker. Sak 75/10 Referatsaker Referatsaker: - Protokoll fra møte i revisjonskomiteen Regionalt brukerutvalgs møte den Sak 76/10 Statusrapport Helse Midt-Norge pr Forslag til vedtak: 1. Styret er tilfreds med at administrerende direktør iverksetter en egen handlingsplan for å fjerne lovbrudd når det gjelder fristbrudd, bringe indikatorene på epikrisetid og korridorpasienter i tråd med nasjonale målsetninger samt gi tilbud til de pasienter med rett til nødvendig helsehjelp som har ventet mer enn et år. 2. Styret tar til etterretning at Helse Midt-Norge for august leverer et resultat på 36 mill kr foran budsjett og ligger samlet om lag 86 mill kr foran budsjett. 3. Styret i Helse Midt-Norge tar rapporteringen av bemanning til etterretning og merker seg den positive utviklingen på sykefravær hittil i år. 4. Styret i Helse Midt-Norge tar til etterretning rapport om oppfølgingen av departementets styringskrav. Protokoll Det ble ikke fremmet alternative forslag. Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt

33 Side 3 av 6 Vedtak 1. Styret er tilfreds med at administrerende direktør iverksetter en egen handlingsplan for å fjerne lovbrudd når det gjelder fristbrudd, bringe indikatorene på epikrisetid og korridorpasienter i tråd med nasjonale målsetninger samt gi tilbud til de pasienter med rett til nødvendig helsehjelp som har ventet mer enn et år. 2. Styret tar til etterretning at Helse Midt-Norge for august leverer et resultat på 36 mill kr foran budsjett og ligger samlet om lag 86 mill kr foran budsjett. 3. Styret i Helse Midt-Norge tar rapporteringen av bemanning til etterretning og merker seg den positive utviklingen på sykefravær hittil i år. 4. Styret i Helse Midt-Norge tar til etterretning rapport om oppfølgingen av departementets styringskrav. Sak 77/10 Helsebygg Midt-Norge - Tertialrapport 2. tertial 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF tar Tertialrapport 2. tertial 2010 Helsebygg Midt- Norge til etterretning. Protokoll Det ble ikke fremmet alternative forslag. Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt Vedtak 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF tar Tertialrapport 2. tertial 2010 Helsebygg Midt- Norge til etterretning. Sak 78/10 Forslag til framtidig praksis i formidling og oppfølging av resultatet av internrevisjonens og revisjonskomiteens arbeid REVISJONSKOMITEENS FORSLAG TIL VEDTAK Styret gir sin tilslutning til forslag om framtidig praksis og oppfølging av resultatet av internrevisjonens og revisjonskomiteens arbeid. Protokoll Det ble ikke fremmet alternative forslag. Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt

34 Side 4 av 6 Vedtak Styret gir sin tilslutning til forslag om framtidig praksis og oppfølging av resultatet av internrevisjonens og revisjonskomiteens arbeid. Sak 79/10 Bruken av Stjørdal DPS Forslag til vedtak: Styret slutter seg til det framlagte forslaget om at nåværende avtale med St. Olavs Hospital HF kan sies opp, og at det inngås en ny avtale mellom partene om leie av færre døgnplasser. Styret legger vekt på at pasienter fra kommunene Selbu, Tydal og deler av Malvik skal kunne få tilbud på Stjørdal. Styret forutsetter videre at plassene utnyttes uavhengig av foretaksgrenser dersom dette er nødvendig for å redusere ventetid Protokoll Styremedlem Kirsti Leirtrø erklærte seg inhabil i denne saken og fratrådte under behandlingen. Styreleder Kolbjørn Almlid fremmet alternativt forslag: Avtalen av 2007 mellom St. Olavs Hospital HF og Helse Nord-Trøndelag HF om Stjørdal DPS videreføres inntil videre Styremedlem Ingegjerd Sandberg fremmet alternativt forslag: Av hensyn til rasjonell drift ved Stjørdal DPS må tilbudet opprettholdes. Antydet overkapasitet stilles til disposisjon for RHF. St. Olavs Hospital HF forutsettes å dekke beregnet bruk for 6 mill. 6 mill dekkes fra RHF og kan viderebelastes til det HF som nyttiggjør seg tilbudet Etter en diskusjon fremmet styremedlem Ingegjerd Sandberg forslag om å utsette saken. Det ble votert over utsettelsesforslaget. Dette ble vedtatt mot en stemme (Perny-Ann Nilsen). Styremedlem Merethe Storødegård ba om at saken fremmes på neste styremøte. Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt Vedtak Saken utsettes til neste styremøte Sak 80/10 Gjennomføringsplan Strategi 2020 Forslag til vedtak: Styret slutter seg til det framlagte forslaget til organisering og fremdrift i arbeidet med gjennomføring av Strategi Protokoll (Denne saken ble behandlet etter orientering om status i utredning av nytt sykehus i Helse Nordmøre og Romsdal.)

35 Side 5 av 6 Det ble ikke fremmet alternative forslag. Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt Vedtak Styret slutter seg til det framlagte forslaget til organisering og fremdrift i arbeidet med gjennomføring av Strategi Sak 81/10 Oppfølging av saker behandlet i Styret Helse Midt-Norge RHF Forslag til vedtak: Styret i Helse Midt-Norge RHF tar status på oppfølging av saker behandlet i styret Helse Midt- Norge RHF til orientering. Protokoll Det ble ikke fremmet alternative forslag. Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt Vedtak Styret i Helse Midt-Norge RHF tar status på oppfølging av saker behandlet i styret Helse Midt- Norge RHF til orientering. Sak 82/10 Orienteringssaker Forslag til vedtak: Styret for Helse Midt-Norge RHF tar saken til orientering I styremøte blir styret i Helse Midt-Norge RHF gitt følgende orienteringer: Helhetlig plan for svangerskaps-, fødsels og barselsomsorgen Status revisjon av prehospital plan Nytt sykehus HNR status i utredningen (orientering gitt etter sak 79/10) Videre arbeid anskaffelsesfunksjonen NPSS Statsbudsjettet 2011 Vedtak Styret for Helse Midt-Norge RHF tar sakene til orientering.

36 Side 6 av 6 Sak 83/10 Eventuelt Ingen saker under eventuelt Sak 84/10 Signering av protokoll Protokoll ble godkjent og signert i møtet. Stjørdal Kolbjørn Almlid Toril Hovdenak Merethe Storødegård Asmund S. Kristoffersen Olav Huseby Perny-Ann Nilsen Jan Magne Dahle Joar Olav Grøtting Kirsti Leirtrø Ivar Gotaas Ingegjerd Sandberg Ellen Wøhni Bjørg Henriksen

37 Samhandlingsutvalget PROTOKOLL Møte nr. 03/10 Dato: Onsdag 8. september 2010, kl Sted: Knausen, møterom 1 Møteleder: Til stede: Maritta Ohrstrand Aaarseth, Helge Myklebust, Einar Eldøen, Guttorm Kvalshaug, John Harry Ohrstrand, Maritta Riksfjord, Bernhard Korsnes, Kari Thesen Varamedlem: Gudbrandsen, Erik ( fratrådte kl. 11:40 ) Forfall: Bjelke, Christian Skaget, Kirsten Stensø Tenggren, Hanne Fosse, Henning Gråberg, Eva Karin Nordseth, Iver Referent: Giske, Robert J. Samhandlingsutvalget hadde ingen merknader til innkalling og saksliste. 01/10 Godkjenning av protokoll Samhandlingsutvalget (SHU) fra 12. november 2009 Foreliggende protokoll godkjent. 02/10 Referat for Arbeidsutvalget i SHU 26. januar 2010 Tatt til orientering. 03/10 Revisjon/ vurdering av Samarbeidsavtalen - jfr. sak 24/09 og høringsprosess Det er kommet inn høringsuttaleser fra 7 kommuner - høringsuttalelsene ble gjennomgått. Innspill fra høringsprosessen og kommentarer i møtet:

38 2 Enkelte kommuner innrømmer at de kjenner for lite til Samarbeidsavtalen og at noen av kommunene ikke bruker samarbeidstalen Pasienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett på individuell plan. Flere kommuner har kjøpt og bruker SAMPRO. Bruk av SAMPRO oppfattes som dyrt for noen kommuner. Viktig å stimulere kommunene til å benytte individuell plan Det er særlig innen psykiatrien at foretaket bruker individuell plan, men også innen noen somatiske fag. Får en del avviksmeldinger på at ernæringssituasjonen for pasienter ikke blir vurdert. Det er behov for spesialkompetansen som ernæringsfysiologer har. Dette er omtalt som et viktig pkt i Styringsdokumentet, som pålegger å trekke ernæring inn som en del av den totale pasientbehandlingen. Vurdere interkommunalt samarbeid/nettverk for å sikre ernæringskompetanse Arbeide, sammen med kommunene, for å sikre at pasientene får et godt pasientforløp Helseforetaket kan ikke sette i gang betalingsordninger til kommunene før pasientene er utskrivingsklar og epikriser følger pasienter Avviksregistreringsskjema skal finnes elektronisk. Stort framskritt i bruken av skjemaet. Blir sendt til rådmenn i kommunene og direktør. Epikriser sendes elektronisk, men ikke alle fastlegekontor kan motta dem. Derfor sendes de også i papirform.. Mål om at dette skal komme på plass ved innføring av Meldingsløft. Det er ikke lov å sende epikrisen på telefax. Stimulere kommunene til å få tilgang til Norsk helsenett Noen kommuner oppfatter at kostnadene med å knyte seg opp mot Norsk Helsenett som høge Ønsker standardisert skjema for Iplos-registrering - uheldig at ulike skjema brukes Einar Myklebust vurderer om innhold i styringsdokumentet kan tas inn i samarbeidsavtalen Revidert samarbeidsavtale sendes ut på nytt til kommunene for underskrift Til møtet var utsendt forslag til revidert avtalen mellom Helseforetaket og den enkelte kommune basert på disse innspillene. Samhandlingsutvalgets vedtak; Helseforetaket sender ut den nye Samarbeidsavtalen for godkjenning og undertegning i kommunen. Løpetid for den nye avtalen gjøres avhengig av når nytt lovverk for samhandling mellom 1. og 2. linjen vedtas av Stortinget. Kommentarer fra de kommuner som har uttalt seg vurderes inntatt. Eventuelle særskilte tillegg for noen kommuner som ønsker tillegg/ eller særavtaler vedheftet hovedavtalen vil bli lagt inn i forsendelsen til kommunen. 04/10 Hospiteringsordning mellom kommunene og Helse Nordmøre og Romsdal Hospiteringsordninger gjelder for leger Hospitering av leger er kommet godt i gang og er positivt mottatt. Aktuelle: anestesileger på akuttmottak, gynekologer og ortopeder

39 3 Får 10 poeng pr dag Kristiansund sykehus har drevet ambulant virksomhet innen kreftomsorg og geriatri i flere år. Molde sjukehus har særlig drevet ambulante virksomhet innen psykiatrien Hospiteringsordningen er drøftet i kommunemøtene Medikamenthåndtering - mellom sjukehus og kommunene Samhandlingsutvalgets vedtak; Praksiskonsulent Hanne Tenggren skal ferdigstille arbeidet sitt med å tilrettelegge hospiteringsordningen for leger. Ordningen kan vurderes for utvidelse til andre faggrupper som jordmødre/ sykepleiere innenfor somatikken. Tenggren inviteres inn til neste møte i SHU 17. november for og orientere om ordningen. 14/10 Samhandlingsmidler fra Helse og Omsorgsdepartementet 2010 Tildelinger for Møre og Romsdal ble gjennomgått og det registreres at tildelingsrammene er betydelig høyere i Nord -/ Sør Trøndelag enn i Møre og Romsdal. Saken tatt til orientering. 11/10 Valg av ny leder/ nestleder i samhandlingsutvalget Nora Korsnes Wårle fratrådte SHU primo mai 2010 og det er behov for å velge ny leder etter henne. I tillegg skal SHU planmessig velge ny leder/ nestleder for kommende toårsperiode iht. avtalens art skiftevis fra Helseforetaket/ kommunene. Forslag på Maritta Ohrstrand som leder og John Harry Kvalshaug som nestleder ble fremmet. Samhandlingsutvalgets vedtak; Maritta Ohrstrand velges for kommende periode som leder i Samhandlingsutvalget fra 08.sept 2010 til 31.desember John Harry Kvalshaug velges i samme periode som nestleder i Utvalget. 12/10 Nytt og godt fra regionen Tre gjester var invitert til deltakelse for å orientere om; Rådmann Olaug Haugen Prosjekt helhetlig pasientforløp en breddestrategi Rådmann Arne Sverre Dahl Lokale samhandlingsprosjekter i Molde regionen Styreleder KS Maritta Ohrstrand Samhandlingsreformen sett fra KS siden Prosjektet Helhetlig pasientforløp en breddestrategi har deltakelse fra Tingvoll, Gjemnes, Kristiansund, Smøla og Averøy kommune i tillegg deltar

40 4 Høgskolen i Molde og Helse Nordmøre og Romsdal HF. Prosjektet fikk tildelt NOK 700 fra Helse- og omsorgsdepartementet i juli 10. Prosjektet er planlagt å gå over to år og prosjektlederstilling utlyses uke 36/10. Pasientgrupper som omfattes av prosjektet er eldre med alderdomssykdommer/ smertebehandling. Perspektivet på gruppene er beskrevet som spesielt viktige i Samhandlingsreformen ( St.meld. 47 ( )) særlig i forebyggingsperspektivet. Prosjektet har tilnærming ved samarbeid og tjenesteyting nært pasienten og lokalt og i samarbeid mellom profesjonene i både spesialist- og primærhelsetjenestene. Breddestrategien er først og fremst knyttet til allmennperspektivet at løsningene som tilbys både er enkle og anvendelige i alle kommuner uansett størrelse og geografi. Det skal ikke kreves store enheter men lokalt forankrede prosesser og tjenester. For å lykkes i en slik ambisjon kreves det organisasjonstilpasninger og medarbeidere vil måtte være både kreative, entusiastiske og samarbeidende. Flere oppgaver løst lokalt kan forbedre rekrutteringsmulighetene fordi kommunene får flere faglige oppgaver. Suksess med prosjektet er knyttet til ; o Faglig samarbeid mellom nivåene/ mellom kommunene o Økt fokus på samfunnsmedisin o Bedre samspill i profesjonsorganisasjonene o Ledelsesmessig forankring og medvirkning Forskningen er en vesentlig del av prosjektet og vil fokusere mer på organisatoriske modeller og innovasjonsprosesser enn tradisjonell medisinsk tilnærming. Utfordringene for Helseforetaket vil være å koordinere sin virksomhet mellom kommunene og egen organisasjon. Løsningene kan bli robuste, enkle, forutsigbare og langsiktige gitt at samarbeidet lykkes i ambisjonene med organisasjonsmessig redesign. SHU var positive og ønsket en brei markedsføring av prosjektet og innholdet i dette. Ideer for økt bekjentgjøring var nevnt som offentlig presentasjon av prosjektleder/ pressekonferanse med presentasjon av prosjektet/ presentasjon av kommunene og organisering av prosjektet/ egen web.side for prosjektet. Flere samhandlingsprosjekter er under utvikling i Nordmøre og Romsdal pt. og det er viktig å se på fellestrekkene mellom disse. DMS Sunndal/ Breddeprosjektet/ Intermediærtilbudet Kr.sund/ Pasientforløpsprosjektet ( NTNU/St.Olav/ HNR). Kick-off seminar for Bredde-prosjektet planlegges 25.oktober Olaug Haugen/ Einar Myklebust utformer programmet og invitasjonene. Lokale samhandlingsprosjekter i Molde regionen Molde kommune har på vegne av ROR-kommuner også fått Samhandlingsbevilgninger fra HOD NOK 700 for samarbeidstiltak i regionen. I tillegg NOK 300 for etablering av intermediærtilbud i Molde.

Protokoll nr. 01/10 Styremøte 28.01.10

Protokoll nr. 01/10 Styremøte 28.01.10 Protokoll nr. 01/10 Styremøte 28.01.10 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Nora Korsnes Wårle, nestleder Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Eva Karin Gråberg Inger Hanekamhaug

Detaljer

Protokoll nr. 09/10 Styremøte 27.10.10

Protokoll nr. 09/10 Styremøte 27.10.10 Protokoll nr. 09/10 Styremøte 27.10.10 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder John Harry Kvalshaug, nestleder Svein Anders Grimstad Marit Røykenes Dahle Eva Karin Gråberg Sidsel Sæterøy Asbjørn

Detaljer

Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF

Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF Administrerende direktør Parkvn. 84 Telefon: 71120000 6407 Molde Telefax: Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF Deres ref: Vår ref: Ark. 012 Dato 17.06.09 gen/-

Detaljer

Side 1 av 6. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Side 1 av 6. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Side 1 av 6 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 30.08.2012 kl. 8.30 14.45 Møtested: Stiklestad Hotell, Stiklestad Saksnr.: 57/12 65/12 Arkivsaksnr.: 2011/604 Møtende medlemmer:

Detaljer

Protokoll nr. 04/09 Styremøte 30.04.09

Protokoll nr. 04/09 Styremøte 30.04.09 Protokoll nr. 04/09 Styremøte 30.04.09 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Nora Korsnes Wårle, nestleder Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Eva Karin Gråberg Inger Hanekamhaug

Detaljer

Protokoll nr. 11/09 Styremøte 25.11.09

Protokoll nr. 11/09 Styremøte 25.11.09 Protokoll nr. 11/09 Styremøte 25.11.09 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Nora Korsnes Wårle, nestleder Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Eva Karin Gråberg Inger Hanekamhaug

Detaljer

Protokoll nr. 08/10 Styremøte 29.09.10

Protokoll nr. 08/10 Styremøte 29.09.10 Protokoll nr. 08/10 Styremøte 29.09.10 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder John Harry Kvalshaug, nestleder Svein Anders Grimstad Marit Røykenes Dahle Eva Karin Gråberg Sidsel Sæterøy Asbjørn

Detaljer

I tillegg møtte revisor Terje Tvedt fra BDO under behandling av sak 28/14

I tillegg møtte revisor Terje Tvedt fra BDO under behandling av sak 28/14 Side 1 av 1 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 10.04.14 kl 08.30 kl 15.30 Møtested: Quality Airport Hotell Værnes Saksnr.: 27/14 35/14 Arkivsaksnr.: 2014/13 Møtende medlemmer:

Detaljer

Protokoll nr. 06/10 Styremøte 23.06.10

Protokoll nr. 06/10 Styremøte 23.06.10 Protokoll nr. 06/10 Styremøte 23.06.10 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder John Harry Kvalshaug, nestleder Svein Anders Grimstad Marit Røykenes Dahle Eva Karin Gråberg Sidsel Sæterøy Asbjørn

Detaljer

Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06

Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06 Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Anne Berit Offenberg, nestleder Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Randi Fiksdal Aud Solveig Pedersen

Detaljer

Ventelister mars 2008

Ventelister mars 2008 Ventelister mars 28 Gjennomsnittlig ventetid (for pasienter som står på venteliste) 31.12.7 11 dager 31.1.8 16 dager 29.2.8 15 dager 31.3.8 12 dager Jauuar 21 Mars 28 Antall på venteliste 31.12.7 4.9 pasienter

Detaljer

Nye Molde Sykehus 30 års politisk og administrativ historie om utredninger, vedtak, politiske lovnader og løftebrudd. Molde 10.12.

Nye Molde Sykehus 30 års politisk og administrativ historie om utredninger, vedtak, politiske lovnader og løftebrudd. Molde 10.12. Nye Molde Sykehus 30 års politisk og administrativ historie om utredninger, vedtak, politiske lovnader og løftebrudd. Molde 10.12.2010 Molde Sjukehus Molde Sjukehus åpnes i 1960 1980 - > Planprosess I

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 26.03.08 kl. 10.30 14.10 Møtested: Stjørdal, Helse Midt-Norge RHF Saksnr.: 24/08 34/08 Arkivsaksnr.: 2008/103 Møtende medlemmer: Kolbjørn Almlid (møteleder)

Detaljer

Protokoll nr. 10/07 Styremøte 13.12.07

Protokoll nr. 10/07 Styremøte 13.12.07 Protokoll nr. 10/07 Styremøte 13.12.07 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Anne Berit Offenberg, nestleder (forlot møtet kl. 16.15) Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Randi Fiksdal

Detaljer

Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF

Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF Administrerende direktør Parkvn. 84 Telefon: 71120000 6407 Molde Telefax: Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF Deres ref: Vår ref: Ark. 012 Dato 16.02.11 gen/-

Detaljer

Side 1 av 12. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Side 1 av 12. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Side 1 av 12 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 06.02.14 kl 08.30 - kl 14.50 Møtested: Quality Airport Hotell Værnes Saksnr.: 01/14 16/14 Arkivsaksnr.: 2014/11 Møtende

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 31.01.08 kl. 10.30 15.30 Møtested: Stjørdal, Helse Midt-Norge RHF Saksnr.: 01/08 11/08 Arkivsaksnr.: Møteleder: Kolbjørn Almlid Møtende medlemmer: Kolbjørn

Detaljer

Nye Molde sjukehus. Grip muligheten: Vi stoler på løftene om finansiering og fremdrift!

Nye Molde sjukehus. Grip muligheten: Vi stoler på løftene om finansiering og fremdrift! Nye Molde sjukehus Grip muligheten: Vi stoler på løftene om finansiering og fremdrift! 1960 - Historikk - 2017 2001: Fylkestingets julevedtak : Nytt sykehus på Lundavang 2002: Helse Midt-Norge starter

Detaljer

Merknader: Innkalling til møtet ble sendt med e-post 22.12.14. Samme dag ble saksdokumentene lagt ut i styreadministrasjonen.

Merknader: Innkalling til møtet ble sendt med e-post 22.12.14. Samme dag ble saksdokumentene lagt ut i styreadministrasjonen. Side 1 av 6 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 07.01.15 kl 15.00 - kl 17.35 Møtested: Royal Christiania Hotell, Oslo Saksnr.: 01/15 08/15 Arkivsaksnr.: 2014/533 Møtende

Detaljer

Protokoll nr. 1/09 Styremøte 28.01.09

Protokoll nr. 1/09 Styremøte 28.01.09 Protokoll nr. 1/09 Styremøte 28.01.09 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Nora Korsnes Wårle, nestleder Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Eva Karin Gråberg (forlot møtet kl. 13.15)

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 02/13 Møte 11.02.13 Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Hanne-Lilian Søvik, leiar X Ann Helene Skare Edgar Bæverfjord Atle Tangen X Karsten Aak,

Detaljer

Fra regionalt brukerutvalg møtte Annlaug Stavik og Hans Petter Mittet.

Fra regionalt brukerutvalg møtte Annlaug Stavik og Hans Petter Mittet. HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid: 26.01.06 kl. 0900-1600 Møtested: Helse Midt-Norge RHF, Stjørdal Saksnr.: 01/06-11/06 Arkivsaksnr.: Møteleder: Kolbjørn Almlid Møtende medlemmer: Kolbjørn

Detaljer

Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal

Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal Orientering fra Helse Nordmøre og Romsdal HF ved konst. adm. direktør Nils H. Eriksson Tirsdag 22. mars 2011 Innhold Status: Økonomi Bemanning Kvalitet Arbeidsmiljø

Detaljer

Det har de senere år vært betydelig fokus i Sykehuset Innlandet på å arbeide systematisk for å redusere fristbrudd og ventetider.

Det har de senere år vært betydelig fokus i Sykehuset Innlandet på å arbeide systematisk for å redusere fristbrudd og ventetider. Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 HAMAR Deres ref.: 08/02142-67 Vår ref.: 2011/00697-15/413/ Silseth Dato: 15.10.2012 FRISTBRUDD OG LANGE VENTETIDER I HELSEFORETAKENE Det vises til brev datert 12.9.2012.

Detaljer

Protokoll nr. 01/11 Styremøte

Protokoll nr. 01/11 Styremøte Protokoll nr. 01/11 Styremøte 22.03.11 Til stede: Styremedlemmer: John Harry Kvalshaug, styreleder Petter Bjørdal, nestleder Britt Flem Svein Anders Grimstad Marthe Styve Holte Rigmor Brøste Kjersem Torbjørg

Detaljer

Internrevisjonens årsrapport 2008

Internrevisjonens årsrapport 2008 Internrevisjonens årsrapport 2008 Stjørdal 21. januar 2009 INTERNREVISJONEN Internrevisjonens rapport nr. 2009-01 Revisjonsperiode: 2008 Virksomhet: Oppdragsgiver: Rapportansvarlig: Internrevisjon Styret

Detaljer

Protokoll nr. 03/13 Møtedato

Protokoll nr. 03/13 Møtedato Administrativt samhandlingsutval Nordmøre og Romsdal Protokoll nr. 03/13 Møtedato 06.11.13 Medlemmer: Varamedlemmer: Tilstades: x Helseføretaket: X Åse Eidem X Ketil Gaupset, nestleiar X Gry Nordal X Elisabeth

Detaljer

Styresak 70-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2014

Styresak 70-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2014 Direktøren Styresak 70-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2014 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2014/336 Dato: 11.09.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte

Detaljer

Vedlegg til kapittel 8: Ventetid til behandling

Vedlegg til kapittel 8: Ventetid til behandling VEDLEGG Vedlegg til kapittel 8: Ventetid til behandling Tabell v8.1 Ventetidsfordeling i prosent 1 tertial 2002 til. Ordinært avviklede henvisninger til innleggelse. Ventet 2002 2003 2004 2005 2006 Antall

Detaljer

Protokoll nr. 13/14 Styremøte 17.12.14

Protokoll nr. 13/14 Styremøte 17.12.14 Protokoll nr. 13/14 Styremøte 17.12.14 Tilstades: Styremedlemmar: Stein Kinserdal, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Torbjørg Vanvik Charles Austnes Knut Ivar Egset

Detaljer

Strategi 2020 - kompetanse. Innlegg i styret i HMN 2.2.10

Strategi 2020 - kompetanse. Innlegg i styret i HMN 2.2.10 Strategi 2020 - kompetanse Innlegg i styret i HMN 2.2.10 Tilgang på medarbeidere i nasjonalt perspektiv Basert på en fremskriving med dagens produktivitet o Økt behov for helsepersonell fra 230.000 til

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helse Finnmark HF - November 2013

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helse Finnmark HF - November 2013 Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helse Finnmark HF - November 2013 1.0 Bakgrunn Helse Finnmarks kvalitetsstrategi skal gi økt fokus på kvalitet, og sikre detaljerte kvalitetsresultater til de ulike

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret ved St Olavs Hospital HF Møtedato: 28.01.2010 Møtets varighet: kl. 08.30 14.30 Saksnr.: 1/10-4/10 Arkivsak: 10/577-5

MØTEPROTOKOLL. Styret ved St Olavs Hospital HF Møtedato: 28.01.2010 Møtets varighet: kl. 08.30 14.30 Saksnr.: 1/10-4/10 Arkivsak: 10/577-5 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved St Olavs Hospital HF Møtedato: 28.01.2010 Møtets varighet: kl. 08.30 14.30 Saksnr.: 1/10-4/10 Arkivsak: 10/577-5 Møteleder: Styrets leder, Einar Strøm Møtende medlemmer:

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 26.01.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 2010/5518/012 RAPPORT TIL

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Olav Helge

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid: 14.04 2011 kl. 10.00 15.00 Møtested: Sykehuset Namsos Saksnr.: 17/2011-21/2011 Arkivsaksnr.: 2011/1253 Møteleder: Steinar Aspli Møtende medlemmer: Steinar Aspli Ragnhild Torun Skjerve Siw Bleikvassli

Detaljer

MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten

MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten HELSE ^:^ MIDT -NORGE ^ Saksdok ^ Mottatt: 0 5 AP ;f, 2O11 Helse Midt-Norge RHF Postboks 464 7501 STJØRDAL I Sc.kSC!t.;r, S-^ >.i 11101f, Arkiv Deres ref: Vår ref:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 19.12.07 kl. 08.30 15.00 Møtested: Stjørdal, Helse Midt-Norge RHF Saksnr.: 116/07 130/07 Arkivsaksnr.: Møteleder: Rigmor Austgulen Møtende medlemmer: Rigmor

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Muligheter og begrensninger

Muligheter og begrensninger Offentlig helsestatistikk om ventetider og ventelister Muligheter og begrensninger Olav Valen Slåttebrekk 1 Hva måles i ventelistestatistikken? Øyeblikkstall Antall ventende på et tidspunkt Periodetall

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Protokoll fra Styremøte 20. mars 2014

Protokoll fra Styremøte 20. mars 2014 Protokoll fra Styremøte 20. mars 2014 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Svein Ove Blix X Nestleder Astrid Bjørgaas X Styremedlem Erik Arne Hansen X Styremedlem Tove Buschmann-Rise **) X Styremedlem

Detaljer

Innkalling til møtet med saksliste ble sendt pr. e-post 26.09.14. Sakspapirer ble lagt ut i styreadministrasjonen samme dag.

Innkalling til møtet med saksliste ble sendt pr. e-post 26.09.14. Sakspapirer ble lagt ut i styreadministrasjonen samme dag. AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtedato og tid: 03.10.2014 kl. 11:00 15:00 Møtested: Arken ved Sykehuset Levanger, Helse Nord-Trøndelag HF Saksnr: 45/14 51/14 Arkivsaksnr.: 2014/244 Møtende

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707, Tromsø Dato: 03.09.2009 Tid: 10:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707, Tromsø Dato: 03.09.2009 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707, Tromsø Dato: 03.09.2009 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1 707, Tromsø Dato: 06.05.2010 Tid: 09:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1 707, Tromsø Dato: 06.05.2010 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1 707, Tromsø Dato: 06.05.2010 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Side 1 av 5 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad

Detaljer

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 20. mars 2014 Astrid Balto Olsen / Administrasjonssekretær 20.03.2014 Side 2 Deres ref: Vår ref: 2014/173-4 Dato: 20.3.2014 Ulf Syversen Styreleder Til stede

Detaljer

Protokoll fra Styremøte 7. november 2013

Protokoll fra Styremøte 7. november 2013 Protokoll fra Styremøte 7. november 2013 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Svein Ove Blix X Nestleder Astrid Bjørgaas X Styremedlem Erik Arne Hansen X Styremedlem Tove Buschmann-Rise X Styremedlem

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Rune

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13. SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13. SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13 SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03.13 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste.

Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 23. MARS 2010 Til stede: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Ragnhild L. Nystad Ole I. Hansen Ulf Syversen Staal Nilsen Anita Johnsen Jostein Tørstad

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHF s lokaler, Bodø. 8. mai 2013 Regionalt brukerutvalg (reserve)

Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHF s lokaler, Bodø. 8. mai 2013 Regionalt brukerutvalg (reserve) Protokoll Vår ref.: 2012/351-14/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 13.3.2013 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 13. mars 2013 Møtested: Helse Nord RHF s lokaler,

Detaljer

Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan. Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF

Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan. Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF 25. februar 2009 1 Kort om prioriteringsforskriften Hvorfor et nasjonalt prosjekt? Om prosjektet

Detaljer

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007. Hamar, 14.

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007. Hamar, 14. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 24.

Detaljer

Styresak 63-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mai 2015

Styresak 63-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mai 2015 Direktøren Styresak 63-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mai 2015 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2015/464 Dato: 27.05.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte 20.

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen. Hanne CS Iversen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen. Hanne CS Iversen Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom, Tromsø Dato: 15.09.2011 Tid: Administrasjonens møterom D1 707 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad

Detaljer

Styresak 2-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. desember 2014

Styresak 2-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. desember 2014 Direktøren Styresak 2-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. desember 2014 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2015/464 Dato: 11.02.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte

Detaljer

Presseprotokoll. Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 28. april 2010 kl Møtested: Video-/telefonmøte. Tilstede:

Presseprotokoll. Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 28. april 2010 kl Møtested: Video-/telefonmøte. Tilstede: Presseprotokoll Vår ref. 2010/242-17/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 28.4.2010 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 28. april 2010 kl. 09.10 Møtested: Video-/telefonmøte

Detaljer

Merknader: Innkalling til møtet ble sendt med e-post 25.09.14. Samme dag ble saksdokumentene lagt ut i styreadministrasjonen.

Merknader: Innkalling til møtet ble sendt med e-post 25.09.14. Samme dag ble saksdokumentene lagt ut i styreadministrasjonen. Side 1 av 9 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 02.10.14 kl 08.30 - kl 13.45 Møtested: Quality Hotell Waterfront, Ålesund Saksnr.: 63/14 69/14 Arkivsaksnr.: 2014/17 Møtende

Detaljer

Protokoll nr. 01/12 Styremøte

Protokoll nr. 01/12 Styremøte Protokoll nr. 01/12 Styremøte 31.01.12 Tilstades: Styremedlemmar: John Harry Kvalshaug, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Britt Flem Svein Anders Grimstad Marthe Styve Holte Rigmor Brøste Kjersem Torbjørg

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested Hotell Scandic Tromsø

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested Hotell Scandic Tromsø MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested Hotell Scandic Tromsø : Dato: 23.06.2009 Tid: 0900 Faste medlemmer som møtte Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

ARBEIDSMILJØUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ARBEIDSMILJØUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 02/14 Møtedato: 25.02.14 Representantar: Tilstades: x For arbeidsgjevaren: X Astrid J. Eidsvik, Adm. direktør X Olav Finnøy, Personaldirektør

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 20.2.2013 Tid: 9:00 12:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 20.2.2013 Tid: 9:00 12:00 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 20.2.2013 Tid: 9:00 12:00 PRESSEPROTOKOLL Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport des 2015

SSHF virksomhetsrapport des 2015 SSHF virksomhetsrapport des 2015 (Styresak 006-2016) Styrepresentasjon 28.jan 2016 2 Del 1: Kvalitet og styringsindikatorer 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid er under 65 dager Pasienter

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 02.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 10/5518 Styret har bedt

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. april 2014

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. april 2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 28. mai 2014 Saksnummer 45/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato:

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested UNN Tromsø, Adm. Møterom D1.707 Breivika

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested UNN Tromsø, Adm. Møterom D1.707 Breivika Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested UNN Tromsø, Adm. Møterom D1.707 Breivika : Dato: 30.9.2013 Tid: 09:00-13.40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Til styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Bakgrunnen for saken I forbindelse med budsjettarbeidet

Detaljer

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling:

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling: Foreløpig protokoll Styremøte Helse Sunnmøre 22. juni 2010 Strategi 2020 Sak 45/10 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020 Adm. direktør si innstilling:

Detaljer

Styresak 2-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. desember 2013

Styresak 2-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. desember 2013 Direktøren Styresak 2-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. desember 2013 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2014/336 Dato: 10.02.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte

Detaljer

Møte med kommuner i Møre og Romsdal. (ÅRU, ROR og ORKide) Ålesund, Molde og Kristiansund 11. og 21. februar 2011

Møte med kommuner i Møre og Romsdal. (ÅRU, ROR og ORKide) Ålesund, Molde og Kristiansund 11. og 21. februar 2011 Møte med kommuner i Møre og Romsdal (ÅRU, ROR og ORKide) Ålesund, Molde og Kristiansund 11. og 21. februar 2011 Vår viktigste ressurs: 15.000 medarbeidere Vår viktigste ressurs: 5.000 medarbeidere En vanlig

Detaljer

Slik skal vi gjøre det i nord!

Slik skal vi gjøre det i nord! Slik skal vi gjøre det i nord! Jan Norum fagdirektør Helse Nord RHF Disposisjon Bakgrunn Oppdragsdokumentet Tiltak som skal følges opp Priorteringsveilederne Implementeringen Utfordringer Helse Nord RHF

Detaljer

Protokoll nr. 03/14 Styremøte 26.03.14

Protokoll nr. 03/14 Styremøte 26.03.14 Protokoll nr. 03/14 Styremøte 26.03.14 Tilstades: X Styremedlemmar: X John Harry Kvalshaug, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Britt Flem X Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik X Yvonne Wold X Torbjørg

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Bodø, SAS Radisson Blu Dato: 13.11.2014 Tid: 8:30-11.35

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Bodø, SAS Radisson Blu Dato: 13.11.2014 Tid: 8:30-11.35 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Bodø, SAS Radisson Blu Dato: 13.11.2014 Tid: 8:30-11.35 PRESSEPROTOKOLL Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Olav Helge Førde

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg. Radisson BLU hotell, Tromsø. Navn: Tittel: Organisasjon: Bjørn Helge Hansen

Møte i Regionalt brukerutvalg. Radisson BLU hotell, Tromsø. Navn: Tittel: Organisasjon: Bjørn Helge Hansen Protokoll Vår ref.: 2013/308/012 Referent/dir.tlf.: Hanne Haukland, 75 51 29 00 Sted/Dato: Tromsø, 12.11.2014 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 12. november 2014 Møtested: Radisson BLU

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 SAKSFREMLEGG Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 29.03.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/1440-3 Arkiv: 131 Innstilling Styret for St. Olavs

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 27. februar 2015 kl. 0900-1500 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Holm Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Nils Røhne,

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2012/5117-1 Saksbehandler: Runar Asp Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Møterom Peisestua, UNN Narvik Dato: 26.6.2013 Tid: 09:00-14:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Møterom Peisestua, UNN Narvik Dato: 26.6.2013 Tid: 09:00-14:00 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Møterom Peisestua, UNN Narvik Dato: 26.6.2013 Tid: 09:00-14:00 PRESSEPROTOKOLL Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 9. februar 2012 kl. 1000-1830 og 10. februar 2012 kl. 0830-1200 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Mejdell, nestleder

Detaljer

Fra Administrativt samarbeidsutvalg møtte: Hege Sørlie. Assisterende direktør

Fra Administrativt samarbeidsutvalg møtte: Hege Sørlie. Assisterende direktør HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid: 15.11 2012 kl. 11.30 15.30 Møtested: Quality Hotel Grand, Steinkjer Saksnr.: 40/2012-46/2012 Arkivsaksnr.: 2012/7430 Møteleder: Alf Daniel Moen Møtende

Detaljer

Brukarrepresentantar i ulike råd, utval, prosjektgrupper 2013-2014

Brukarrepresentantar i ulike råd, utval, prosjektgrupper 2013-2014 Brukarrepresentantar i ulike råd, utval, prosjektgrupper 2013-2014 Medlem Varamedlem Kommentar Kvalitets- og pasientsikkerhet Daniel Ask Torbjørn Vorpenes Samhandlingsprosjekt mellom Aure kommune og rehabiliteringssenter

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 19.3.2014 Tid: 08:30-14.

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 19.3.2014 Tid: 08:30-14. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 19.3.2014 Tid: 08:30-14.50 Faste mer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill

Detaljer

Protokoll fra Styremøte 23. mai 2013

Protokoll fra Styremøte 23. mai 2013 Protokoll fra Styremøte 23. mai 2013 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Svein Ove Blix X Nestleder Astrid Bjørgaas X Styremedlem Erik Arne Hansen X Styremedlem Tove Buschmann-Rise *) X Styremedlem

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707 Dato: 16.01.2012 Tid: 09:00-13:50

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707 Dato: 16.01.2012 Tid: 09:00-13:50 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707 Dato: 16.01.2012 Tid: 09:00-13:50 PRESSEPROTOKOLL Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen

Detaljer

Organisering av RHFets prosjekt

Organisering av RHFets prosjekt Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Langtidsventende Organisering av RHFets

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 04/12 Møte 20.04.12 Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Hanne-Lilian Søvik, leiar Ann Helene Skare X Edgar Bæverfjord X Atle Tangen X Karsten

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Sign. Støren, den

Sign. Støren, den Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for St Olavs Hospital HF Møtedato: 09.04.2015 Møtets varighet: kl. 09:00 11:30 Saksnr.: 10/15-12/15 Arkivsak: 15/2892-2

MØTEPROTOKOLL. Styret for St Olavs Hospital HF Møtedato: 09.04.2015 Møtets varighet: kl. 09:00 11:30 Saksnr.: 10/15-12/15 Arkivsak: 15/2892-2 Sentral stab Administrasjonsavdelingen MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret for St Olavs Hospital HF Møtedato: 09.04.2015 Møtets varighet: kl. 09:00 11:30 Saksnr.: 10/15-12/15 Arkivsak: 15/2892-2 Møteleder: Milian

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 10.2.2016 Tid: 9:00-15.

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 10.2.2016 Tid: 9:00-15. Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 10.2.2016 Tid: 9:00-15.50 MØTEPROTOKOLL Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 19.06.2014 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Tor Strømme Thyra Giæver Ingrid

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - oppfølging av oppdrag 2015

Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - oppfølging av oppdrag 2015 Møtedato: 16. desember 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Linn Gros/Jon Tomas Finnsson Bodø, 9.12.2015 Styresak 143-2015 Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - oppfølging av oppdrag

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF

REFERAT FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF REFERAT FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF STED: St. Svithun hotell, møterom Gløden MØTETIDSPUNKT: 04.06.2015 Styremøte kl. 0800-1130 Styreseminar kl. 1130 1330 Styremøte var åpent for publikum og presse

Detaljer