DEL III FORDELT ÅRSBUDSJETT 2012 DE BLÅ SIDER 60 FOLKEVALGTE, STYRINGS- OG KONTROLLORGAN 64 UTDANNING 65 REGIONALE TJENESTER 78

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEL III FORDELT ÅRSBUDSJETT 2012 DE BLÅ SIDER 60 FOLKEVALGTE, STYRINGS- OG KONTROLLORGAN 64 UTDANNING 65 REGIONALE TJENESTER 78"

Transkript

1 FORDELT ÅRSBUDSJETT 2012 DEL III FORDELT ÅRSBUDSJETT 2012 DE BLÅ SIDER 60 FOLKEVALGTE, STYRINGS- OG KONTROLLORGAN 64 UTDANNING 65 Pedagogisk utvikling 65 Inntak og rådgivning 66 Fagopplæring 67 PP-tjenesten (pedagogisk-psykologisk tjeneste) 68 De videregående skolene 69 Investeringer - utdanning 77 REGIONALE TJENESTER 78 Næring og energi 78 Samferdsel 80 Agder kollektivtrafikk AS (AKT) 82 Fylkesveier 83 Fergedrift 86 Plan og miljø 87 Fylkeskonservatoren 89 Kommunalseksjonen 91 Kultur 96 Fellestjenester regionalavdelingen 98 REGIONAL UTVIKLING 99 TANNHELSE 107 STABSENHETER OG FELLESTJENESTER 109 Vest-Agder fylkeskommune 59

2 FORDELT ÅRSBUDSJETT 2012 DE BLÅ SIDER FELLES INNTEKTER Forslag budsjett Vedtatt budsjett Endring Drift Drift Ansvar 820 Fylkesskatt Rammetilskudd Konsesjonskraft Mva-kompensasjon investeringer Rentekompensasjon skolebygg/veianlegg SUM FELLESINNTEKTER FOLKEVALGTE STYRINGS- OG KONTROLLORGAN Ansvar 110 Støtte politiske partier Felleskostnader politisk virksomhet Fylkestinget Fylkesutvalget Fylkestings-/stortingsvalg Fylkesutvalgets disposisjonskonto Administrasjonsutvalget Hovedarbeidsmiljøutvalget Hovedutvalget for kultur og utdanning Hovedutvalget for næring, samferdsel og miljø Fylkesrådet for funksjonshemmede Eldrerådet Agderrådet Felles: Lønns- og prisvekst Kontrollutvalget Fylkesrevisjonen SUM FOLKEVALGTE STYRINGS- OG KONTROLLORGAN Vest-Agder fylkeskommune 60

3 Forslag budsjett Vedtatt budsjett Endring Drift Drift UTDANNING Ansvar 210 Felleskostnader utdanningsavdelingen Gratis læremidler/digitale verktøy Lønns- og prisreserve videregående opplæring Pedagogisk utvikling/kompetanseutvikling Eksamensavvikling/ vurderingsarbeid Voksenopplæring Tekniske fagskoler Inntak og rådgivning Kjøp og salg av elevplasser Spesialundervisning Fagopplæring SMI-skolen PP-tjenesten SKOLER 221 Vågsbygd videregående skole Vennesla videregående skole Kvadraturen skolesenter Tangen videregående skole Kristiansand katedralskole Gimle Søgne videregående skole Mandal videregående skole Byremo videregående skole Sirdal videregående skole Lister videregående skole Fellesposter 210 Drift og vedlikehold bygg Leie Renter Avdrag SUM UTDANNING Vest-Agder fylkeskommune 61

4 Forslag budsjett Vedtatt budsjett Endring Drift Drift TANNHELSETJENESTEN 310 Tannhelsetjenesten Fellesposter: 310 Drift og vedlikehold bygg Leie Renter Avdrag SUM TANNHELSETJENESTEN REGIONALAVDELINGEN 410 Næring og energi Samferdsel Kollektivtrafikk (AKT) Vedlikehold fylkesveier Plan og miljø Fylkeskonservatoren Kommunalseksjonen Kultur Felleskostnader regionalavdelingen Utviklingsprosjekter i kommunene Renter Avdrag SUM REGIONALAVDELINGEN REGIONAL UTVIKLING 410 Øremerkede midler, kap 551 p Øremerkede midler, kap 551 p Regional utvikling, disponert næringskapittel Regional utvikling, frie midler SUM REGIONAL UTVIKLING Vest-Agder fylkeskommune 62

5 Forslag budsjett Vedtatt budsjett Endring Drift Drift SENTRALADMINISTRASJONEN (fellesposter) Ansvar 6* Stabsenheter Forsikringer Kontingenter, annonsering o.a Hovedtillitsvalgte Personalmessige tiltak/kompetanse Fylkeskommunale lærlinger Felles IT-midler Pensjon/AFP mv HMS-midler Felleskostnader fylkeshuset Leie av lokaler Forsikring og alarmer Byggforvaltning Leie og FDV fordelt ut til enheter *) Leie administrasjonsbygg Rentekostnader Avdrag SUM STABSENHETER OG FELLESTJENESTER SUM DRIFTSUTGIFTER FYLKESKOMMUNEN Korreksjon for fordelte kapitalkostnader BRUTTO DRIFTSRESULTAT FINANSUTGIFTER/-INNTEKTER 910 Renteinntekter Renteutgifter Avdrag på lån SUM FINANSUTGIFTER/-INNTEKTER NETTO DRIFTSRESULTAT Netto driftsresultat i prosent av frie inntekter 5,05 % 5,38 % Overføring til investeringsbudsjettet Overføring av mva komp til invest.budsjettet Avsetning til disposisjonsfond *) Leie og FVD fordelt ut til enheter er sum av leie av lokaler, forsikring og alarmer samt felles byggforvaltning Vest-Agder fylkeskommune 63

6 FOLKEVALGTE, STYRINGS- OG KONTROLLORGAN (Fylkesutvalget har fordelingsfullmakt) Folkevalgte, styrings- og kontrollorgan Tall i 1000 kr Ramme Lønns- og prisvekst 3,25 pst. 618 Reduksjon av ramme ifm valg -850 Flytting av ramme ifm Agderrådet Ramme Fylkestinget har vedtatt at det skal innføres elektronisk utsending av saksdokumenter. Dette krever en anskaffelse av tablet-pc eller Ipad til alle politikere. I tillegg må det anskaffes utstyr i reserve, trådløst mobilt nettverk og aktuelle programmer. Den nye løsningen tas i bruk i Fylkesrevisjonens og kontrollutvalgets budsjett er vedtatt i kontrollutvalget (KU-sak 26/11). Kontrollutvalgets og fylkesrevisjonens ramme øker med henholdsvis 11 pst. og 5 pst. Folkevalgte styrings- og kontrollorgan har en ramme på 17,5 mill. kr for Folkevalgte, styrings- og kontrollorgan Tall i 1000 kr Ramme 2011 Endr. Ramme 2012 Støtte politiske partier Felleskostnader politisk virksomhet Fylkestinget Fylkesutvalget Fylkestings-/stortingsvalg Fylkesutvalgets disp.konto Administrasjonsutvalget Hovedarbeidsmiljøutvalget Hovedutvalget for kultur og utdanning Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø Fylkesråd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Agderrådet Lønns- og prisvekst Sum folkevalgte styringsorgan Kontrollutvalget Fylkesrevisjonen Sum folkevalgte kontrollorgan Sum folkevalgte, styringsog kontrollorgan Rammene for politisk aktivitet videreføres på tilnærmet samme nivå som foregående år, med noen justeringer. Agderrådet ble nedlagt høsten 2011, men rammen opprettholdes for å videreføre de forpliktelser som ligger. Midlene legges til Strategi- og utviklingsenheten på budsjett for regionale utviklingsplaner (RUP). Valgbudsjettet reduseres for 2012 og de avsatte midlene dekker opplæringen som starter opp høsten 2012 for valget i Vest-Agder fylkeskommune 64

7 UTDANNING (Hovedutvalget for kultur og utdanning har fordelingsfullmakt) Utdanning Tall i 1000 kr Ramme Deflator 3,25 pst Friskoler 184 Tekniske fagskoler 763 Elevvekst og økning i antall grupper Økt pensjonskostnad Flytting elevombud til personal -325 Økning ramme Økning i FDV, husleie, avdrag,rentereduksjon Netto ramme De langsiktige utviklingsplanene for sektoren er beskrevet i Økonomiplan og Strategiplan for utdanningssektoren Ans. Utdanning Tall i 1000 kr Ramme 2011 Endr. Ramme Felles utd.avd Lønns- og prisres Pedagogisk utvikling Inntak og rådgivning Fagopplæring SMI-skolen PP-tjenesten Videregående skoler Drift Husleie FDV Renter Avdrag Sum utdanning Pedagogisk utvikling Pedagogisk utvikling (ansvar 211*) Ramme Tall i 1000 kr 2012 Administrasjon Kompetanse- og utviklingstiltak Eksamensavvikling Voksenopplæring Fagskole Netto ramme Budsjettposten skal dekke kostnader av driftsmessig karakter, og samtidig bidra til å sikre utvikling og forbedring av kvaliteten i videregående opplæring. Pedagogisk utvikling, spesifisert Tall i 1000 kr Administrasjon Lønn m.v. Div. fellesutgifter Kompetanse- og utviklingstiltak Pedagogiske utviklingsoppgaver Kompetansemidler Eksamensavvikling/vurderingsarbeid Lønn m.v. Eksamensavvikling og vurderingsarbeid (1) Voksenopplæring Lønn m.v. Voksenopplæring Karrieresentrene Fagskole Lønn m.v Fagskole Brutto ramme Inntekter: 1) Eksamensavgift privatister Netto ramme De viktigste kvalitetsfremmende tiltakene i 2012 vil være: Implementere det elektroniske kvalitetssystemet PULS på alle skolene Implementere rammer for undervisningsevaluering for alle skolene Videreføre og systematisere kompetanseutvikling Etablere en varig modell for drift av karrieresentrene i Vest-Agder Utvikle struktur og modell for organisering av fagskolene Kompetansetiltak og utviklingsoppgaver Det er ønskelig at alle skolene tar i bruk det elektroniske kvalitetsutviklingssystemet PULS. Systemet gir hver skole en samlet oversikt over data på styringsområdene. I tillegg synliggjør det skolenes tiltak, og legger til rette for at de selv kan vurdere progresjonen i tiltakene. En god implementering av systemet på alle skolene vil kreve betydelige ressurser til kompetanseheving og veiledning av personalet. Fylkeskommunen vil utvikle rammer for undervisningsevaluering i alle videregående skoler i Utviklingsarbeidet og gjennomføringen vil Vest-Agder fylkeskommune 65

8 kreve ressurser til kompetanseheving og veiledning på skolene. Tildelingen av statlige kompetansemidler reduseres årlig, samtidig som aktivitetsnivået øker. Den nasjonale satsingen Vurdering for læring, forutsetter en betydelig egenandel både i form av arbeidstid og egne midler. Fagforaenes aktivitet videreføres, og det vil opprettes et nytt forum for spesialundervisning. Dette innebærer at det øvrige tilbudet om etterutdanning for lærere, reduseres noe i Det er stor søknad til det nasjonale tilbudet om videreutdanning, der staten dekker 50 pst. av vikarkostnadene for lærere som får studiepermisjon. Skolene prioriterer søknadene på grunnlag av egne behov, og bruker tiltaket for å sikre høy og relevant kompetanse i personalet. Fylkeskommunen har doblet antallet studieplasser, og avsetter ca. 2 mill. kr til videreutdanning i Eksamenskontoret Privatisteksamen utgjør den største delen av arbeidet på eksamenskontoret, og antall privatisteksamener har de to siste årene økt med 16 pst. Grovt sett kan privatistene deles inn i tre grupper: Elever som dropper ut av videregående skole og kommer tilbake for å fullføre utdanningen, voksne som tar yrkesutdanning, og kandidater som skal forbedre karakterer for å komme inn på lukkede studier. Utviklingen på disse områdene vil påvirke omfanget av privatisteksamen. Budsjettet for 2012 er styrket på dette området. Karrieresentrene / Voksenopplæringen De tre karrieresentrene har opplevd en økende etterspørsel i alle tre regionene, og har våren 2011 gjennomført nesten samtaler og vel 900 konferanser. For budsjettåret 2012 er det behov for å utvide veiledningskapasiteten, slik at det økende volumet ikke går på bekostning av karrieresentrenes øvrige oppgaver. Voksenopplæringen gir høsten 2011 et tilbud til ca. 800 personer, en økning på 15 pst. fra skoleåret På bakgrunn av de demografiske bakgrunnsvariablene ser vi at budsjettet til voksenopplæring etter hvert vil måtte økes, men for budsjettåret 2012 anbefales en konsolidering av driftsnivået. Et tillegg på 1,5 mill. kr er bevilget i 2012-budsjettet for å kompensere for bortfall av statlige midler og prosjektmidler til karriereutvikling. Fagskolen Vest-Agder fylkeskommune tar sikte på å videreføre satsingen på fagskolen på samme nivå som tidligere år. Struktur og modell for organisering av fagskolen vil bli utarbeidet. Inntak og rådgivning Inntak og rådgivning (ansvar 212*) Ramme 2012 Tall i 1000 kr Administrasjon Kjøp og salg av elevplasser Spesialundervisning Felles IKT, lisenser, systemeieransvar Netto ramme Seksjon for inntak og rådgivning vil innenfor budsjettrammen utarbeide en tilbudsstruktur tilpasset elevenes ønsker og arbeidslivets behov. Elever og foresatte skal få god informasjon og veiledning for å kunne foreta riktige valg. Alle elever som søker om skoleplass, skal få et tilbud innen skolestart. Elever mellom 16 og 21 år følges opp av Oppfølgingstjenesten (OT). Elevenes rettigheter i henhold til opplæringsloven skal ivaretas. De viktigste kvalitetsfremmende tiltak for å få flere elever til å gjennomføre videregående opplæring i 2012, vil være knyttet til spesiell oppfølging av elever med svake resultater. Den nasjonale satsingen Ny GIV skal sikre god oppfølging og rette tiltak mot elever med svake resultater i grunnskolen og videregående skole. Elever som skårer lavt på nasjonale kartlegginger av grunnleggende ferdigheter, følges spesielt opp. Modell for yrkesretting av fellesfag utvikles og prøves ut. Ulike ordninger med intensiv opplæring vil bli videreført. Vest-Agder fylkeskommune 66

9 Inntak og rådgivning, spesifisert Tall i 1000 kr Administrasjon Lønn m.v. Div. fellesutgifter Kjøp/salg av elevplasser Kjøp av elevplasser (2) Gateakademiet Spesialundervisning Oppfølgingstjenesten/ TO-team Overføring til fylkeskomm. skoler Overføring til friskoler Oppfølging elever med svake resultater (3) Felles IKT, lisenser, mv. Kataloger, annonser IKT-lisenser (1) Opplæring, kurs IKT Brutto ramme Inntekter: ) Mva ) Salg av elevplasser til andre fylker ) Statstilskudd til oppfølging av elever med svake resultater Netto ramme Oppfølgingsprosjektet skal i et samarbeid mellom NAV, kommunene og fylkeskommunen, utvikle tiltak som kan være kombinasjoner av praksis og opplæring. Ungdom som har vært ute av skolen i mer enn ett år, skal vies spesiell oppmerksomhet. Dette arbeidet finansieres med statlige øremerkede midler. Fylkeskommunen tilføres 2 mill. kr til prosjektledelse og ca.1,45 mill. kr til tettere oppfølging av elever med svake resultater. Prøveordningen med tilrettelagt opplæring som fører frem til grunnkompetanse, evalueres og tilpasses. Drift og vedlikehold av flere skoleadministrative IKT-systemer ivaretas og er under stadig utvikling. Forventede økte kostnader er kompensert i budsjettet med 0,5 mill.kr. Den største budsjettposten er kjøp og salg av opplæringsplasser. Fylkeskommunen inngår avtaler om kjøp og salg av elevplasser for elever med behov for opplæringstilbud som ikke finnes i egen fylkeskommune. Det avtales også kjøp og salg av elevplasser for elever i barnevernsinstitusjoner og elever som har spesielle behov som ikke kan dekkes i egen fylkeskommune. Det er knyttet usikkerhet til tallene i budsjettet, da ønsker og behov varierer fra år til år. Spesielt er det knyttet stor usikkerhet til kjøp og salg av elevplasser for elever under omsorg av barnevernet. Det er ønskelig at kjøp og salg av opplæring i institusjoner skilles ut fra ordinært kjøp og salg av elevplasser. Tilskudd til Gateakademiet videreføres på samme nivå. Fylkeskommunen tildeler etter søknad og behov midler til spesialundervisning. For de fylkeskommunale skolene dreier dette seg hovedsakelig om tilleggsressurser til fagarbeidere som skal følge opp elever med dokumenterte behov. Skolene må også budsjettere med ressurs til elever som har behov for ledsager i forbindelse med skoleskyss. For de private skolene dreier dette seg om midler til å følge opp elever som trenger spesialundervisning. Det har vært en utvikling mot at stadig flere private skoler tar inn elever med behov for spesialundervisning den senere tid. Budsjettet for 2012 er styrket med 0,5 mill. kr. Fagopplæring Fagopplæring (ansvar 213*) Tall i 1000 kr Ramme 2012 Administrasjon Fagopplæring i bedrift Restteori lærlinger Prøvenemnder, drift Kvalitetsutvikling/kompetanse-heving 500 Formidling/Vg Gjestelærlinger Netto ramme Den største budsjettposten innenfor fagopplæringen er tilskudd til lærebedrifter. De nasjonalt fastsatte tilskuddsatsene er følgende: Lærlinger med opplæringsrett: 2+2 modellen = kr per måned 1+3 modellen = kr per måned 0+4 modellen = kr per måned For voksne lærlinger utbetales kr per måned. En forventet økning på satsene fra er lagt inn i budsjettet. Gjeldene regelverk tilsier at fylkeskommunen ikke kan nekte å godkjenne lærekontrakter av økonomiske Vest-Agder fylkeskommune 67

10 årsaker. Det knyttes derfor noe usikkerhet til tallene, da en ikke har mulighet til å ha full kontroll på hvor mange lærekontrakter som inngås både av ungdom og voksne. Fagopplæring, spesifisert Tall i 1000 kr Administrasjon Lønn Div. fellesutgifter (1) Fagopplæring i bedrift Tilskudd til lærebedrifter Restteori lærlinger Prøvenemnder (2) Formidling Vg Kvalitetsutvikling 500 Gjestelærlinger Kjøp lærlingplasser andre fylker (3, 4) Brutto ramme Inntekter: ) Mva ) Egenandel prøvenemnder ) Fra andre fylkeskommuner ) Salg av lærlingplasser Netto ramme Fremover forventer en at flere ungdommer vil velge alternative opplæringsmodeller hvor mer opplæring foregår i bedrift enn hovedmodellen tilsier. Dette gjenspeiles i utbetaling av lærlingtilskudd, ved at beløpene stiger uten at volumet på lærekontrakter øker. Det viktigste kvalitetsfremmende tiltaket som planlegges gjennomført i 2012, er kompetanseheving av prøvenemnder. Det oppnevnes nå nye prøvenemndsmedlemmer, og opplæring av disse vil starte tidlig i Midler til opplæring av instruktører og prøvenemnder er tildelt tidligere, og en ønsker å overføre ubrukte midler til I budsjettet for 2012 er det derfor ikke lagt inn nye midler til dette kvalitetsløftet. Det forutsettes nå at all opplæring til lærlinger som følger hovedmodellen, gis innenfor rammen av basistilskuddet. Beløpet som nå er avsatt til restteori, er tilbud i fellesfag, 1+3 modell i betong, samt tillegg til restteori til lærlinger som følger avviksmodeller. Til tross for at Vest-Agder har et stort volum på lærlinger, er det behov for flere læreplasser, spesielt innenfor offentlig sektor. Det er også behov for flere opplæringsplasser for lærekandidater innenfor de fleste fag. Arbeidet med å framskaffe slike plasser intensiveres i For å effektivisere fagprøveavviklingen innen elektrikerfaget, er det behov for å etablere en prøvestasjon i faget. Det er ikke funnet rom for etablering av en slik prøvestasjon i PP-tjenesten (pedagogiskpsykologisk tjeneste) PP-tjenesten (ansvar 219*) Ramme Tall i 1000 kr 2012 Lønn m.v Kontorhold m.v. 402 Reise- og transportkostnader 124 Netto ramme PP-tjenesten har ansvar for elever i videregående opplæring som har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging i skole eller bedrift. Tjenesten utreder elevens eller lærlingens lærevansker, og gir sakkyndig vurdering. Denne legges til grunn for skolenes og lærebedriftenes arbeid med tilrettelegging for elevene og lærlingene. PP-tjenesten bistår også elever, foresatte, skoler og bedrifter med råd og veiledning i forhold til tilpasset opplæring for den enkelte, samt på systemnivå i forhold til skolene. Tjenesten har organisert seg i to team for bedre å kunne utnytte sin kompetanse til beste for skoler, elever og lærlinger. Et av fokusområdene til PP-tjenesten for videregående opplæring, er systemarbeid inn mot skolene og kompetanseheving på skole- og lærernivå. Tjenesten har derfor utarbeidet seks kurskonsepter som tilbys skolene dette skoleåret. Temaene for kursene er valgt i samarbeid med skolene sett i lys av PP-tjenestens kompetanse på de ulike områdene. Ett av kursene tilbyr også veiledning av lærere i etterkant. PP-tjenesten er i likhet med skolene opptatt av læringsutbytte for den enkelte elev, læringsmiljøet på den enkelte skole og det å få flest mulig elever til å gjennomføre videregående opplæring. Denne kompetansehevingen vil være et viktig bidrag til dette. PPT vil også i det Vest-Agder fylkeskommune 68

11 videre arbeidet fokusere på overgangen mellom grunnskole og videregående skole, samt kvalitetssikring av sakkyndige vurderinger. De videregående skolene Budsjettet for de videregående skolene er økt med 33,6 mill. kr i Av dette utgjør høyere pensjonskostnader 3,9 mill. kr. Den reelle lønns- og prisveksten er 22 mill. kr (3,6 pst.). Den øvrige veksten skyldes økte kostnader ved 2,5 flere grupper på grunn av elevvekst, samt enkelte oppjusteringer i budsjettet. For øvrig er økning av klasser i Musikk Vg3 og IB (Internasjonal Baccalaureat) Vg3 spesielt kostnadskrevende. Skoleåret forventes en vekst på ca. 180 elever, som medfører behov for åtte ekstra grupper i de videregående skolene. Den årlige kostnaden er beregnet til 12 mill. kr. Skoleåret belaster budsjettet for 2012 med 5/12, tilsvarende 5 mill. kr. Beløpet er budsjettert i lønn- og prisreserven. Videregående skoler Driftsrammer Budsjett Endring Budsjett Grupper Endring Grupper Tall i 1000 kr / / Vågsbygd videregående skole ,5 0,5 22,0 223 Vennesla videregående skole ,0-0,5 29,5 224 Kvadraturen skolesenter ,0-0,5 70,5 227 Tangen videregående skole ,0 2,5 59,5 228 Krs. Katedralskole Gimle ,0 1 54,0 229 Søgne videregående skole ,5 0,5 13,0 230 Mandal videregående skole ,0-1,0 43,0 233 Byremo videregående skole ,0 8,0 251 Sirdal videregående skole ,0 3,0 260 Lister videregående skole ,5 68,5 Sum videregående skoler ,5 2,5 371 Lister videregående skole Læringsmiljø Målet er at ingen elever svarer negativt på spørsmål i Elevundersøkelsen om de har lærere som gir dem lyst til å jobbe med fagene og om de får faglig veiledning. Skolen har utarbeidet et felles system for elevoppfølging og kontaktlærerarbeid som skal iverksettes og implementeres på alle fem avdelinger. Dette arbeidet følges opp med kompetanseheving innen klasseledelse for å øke læringstrykket og sikre at elever blir møtt med felles holdninger og rutiner i forhold til orden, atferd og faglig utvikling. Et systematisk og faglig samarbeid, kompetanseutvikling og -deling på tvers av avdelinger, med faglig veiledning og elevens egenvurdering i fokus, skal også bidra til økt læringstrykk. Deltakelse og oppfølging av Vurdering for læring og spredning av prosjekterfaring til andre yrkesfaglige utdanningsprogram, vil stå sentralt. Skolen vil også utvikle og gjennomføre et system for skolevandring, undervisningsevaluering og medarbeidersamtaler som bidrar til økt fokus på det pedagogiske arbeid i klasserom og verksted. Gjennomføring Antall strykkarakterer eller ikke vurdert i enkeltfag skal reduseres for gruppen ordinære elever. Skolen vil videreutvikle og gjennomføre felles system for kartlegging av elevenes grunnleggende ferdigheter, identifisere elever i faresonen, og videreutvikle og iverksette tiltak underveis i skoleåret. Vest-Agder fylkeskommune 69

12 Minoritetsspråklige elever følges opp med egne kartlegginger og økt samhandling med foresatte. Retningslinjene for særskilt språkopplæring gjennomføres. Skolen vil utvikle superbrukere innenfor særskilt språkopplæring. Skolen vil utvikle og gjennomføre felles standard og retningslinjer for TO-teamene på de fem avdelingene. Læringsutbytte Eksamenskarakterer og standpunktkarakterer i matematikk, norsk hovedmål og engelsk skal forbedres våren 2012, sammenlignet med året før. Skolen vil delta aktivt i satsingen innen yrkesretting av fellesfag. Skolen vil videre ha en bevisst satsing på flinke elever, gjennom å gi ekstra utfordringer og muligheter for deltakelse i prosjekter og konkurranser. Økt fokus på studieteknikk, kritisk kildebruk og innføring i effektiv bruk av IKT-baserte hjelpemidler for elevene, er også sentrale tiltak. Ledelse og kompetanse Alle nye ledere skal gjennomføre skolelederutdanning og at ansatte får tilstrekkelig kompetanseutvikling i tråd med behov i skolens kompetanseplan. Skolen vil sikre at ledere som har påbegynt skolelederutdanningen, gjennomfører, og at nye starter utdanningen. I tillegg vil en ta i bruk PULS som et lederverktøy i skoleutviklingen. Skolen vil videre utarbeide og iverksette kompetanseplan som fanger opp innspill og behov fra lærerne og signaler i virksomhetsplanen. I tillegg vil planen for fagsamarbeid mellom avdelinger for skoleåret gjennomføres. Kvadraturen skolesenter Læringsmiljø Kvadraturen skolesenters visjon Her er - og blir du noe, understreker de felles mål for læringsmiljø som er satt for Vest- Agderskolen: Elever føler seg trygge og trives på skolen. Det er nulltoleranse for vold og trakassering. Elever opplever faglige utfordringer tilpasset egne evner og forutsetninger. De får tilbakemelding på sin faglige kompetanse, veiledning og videre utvikling, og deltar aktivt i vurderingen av eget arbeid. Kvadraturen skolesenter har satt som mål å oppnå gult+ eller grønt på alle relevante indikatorer. Skolen vil ha spesielt fokus på trivsel med skolearbeidet. Dette skal være et av hovedtemaene i alle avdelinger, elevråd og skolemiljøutvalg. Et annet satsingsområde er elevenes egenvurdering. Dette er også hovedfokus for deltakelsen i Vurdering for læring. Gjennomføring Skolen arbeider målrettet og strukturert for at elever skal gjennomføre videregående opplæring. Skolen har oversikt over elever som slutter eller er potensielle sluttere og det er klare rutiner for oppfølging av disse. Målet er at det skal være færre enn 50 som slutter i perioden mellom oktober og juni. Dette skal oppnås gjennom et spesielt fokus på tilrettelagt opplæring og spesialpedagogiske tiltak, ikke på bekostning av, men gjennom endret fokus fra det sosialpedagogiske. Skolen deltar i Ny GIV (gjennomføring i videregående skole) og arrangerer sommerskole i matematikk og naturfag. Læringsutbytte Elevene skal prestere optimalt i forhold til hva som kan forventes ut fra evner og forutsetninger. I tillegg til å sette fokus på den enkelte elevs karakterutvikling, er elevenes fravær, orden og atferd avgjørende for utviklingen i fag. Tiltak knyttet til dette er utarbeidelse av tilleggsregler for skolens reglement, felles plakater og avdelingsvise husregler som beskriver forventet orden og atferd. Skolen har også egne tiltak knyttet til fravær. Ledelse og kompetanse Lederne sørger for at mål og satsingsområder er førende i hele organisasjonen, og legger til rette for faglig-pedagogisk kompetanseheving i personalet. Vest-Agder fylkeskommune 70

13 Som tiltak videreføres en kursrekke med 20 ulike emner for skolens personale. Noen emner er nivådifferensiert for nye og erfarne lærere. Sju personer i ledergruppa tar videreutdanning innen ledelse. Skolens egne satsingsområder I tillegg til de nevnte områdene har skolen for inneværende år valgt: å utvide tilbudet innen grunnleggende norsk til også å omfatte Vg2 fornyet satsing på ungdomsbedriftskonseptet satsing på naturfag blant annet ved yrkesretting å utvikle egne indikatorer til bruk i de gruppene som ikke omfattes av elevundersøkelsen og/eller karakterstatistikken Tangen videregående skole Læringsmiljø Skolen arbeider systematisk og målrettet for at elevene skal trives på skolen, at læringsmiljøet skal være preget av arbeidsro, og at elevene skal kjenne seg trygge i skolemiljøet. På Elevundersøkelsen 2012 skal skolen oppnå grønn på indikatorene sosial trivsel, trivsel med lærerne, arbeidsro og mobbing, gult på fravær av bråk og uro og minimum gult+ på faglig veiledning og vurdering. Skolen har også som mål å oppnå 10 pst. bedring i orden- og atferdskarakter sammenliknet med Alle Vg1-klasser gjennomfører antimobbekampanje der dialog står i fokus. Oppfølging iverksettes omgående dersom en elev opplever seg mobbet. Det arbeides systematisk med klasseledelse gjennom kompetanseheving av lærerne, herunder fokus på relasjonsbygging og praktisering av felles regler. Skoleledelsen foretar observasjon og veiledning av lærer i undervisningssituasjon, elevene vurderer lærerens undervisning og klasseledelse, og kollegabasert veiledning settes i system. Skolen viderefører sitt systematiske arbeid med vurdering. Gjennomføring Resultatmålet er at andel fullført og bestått økes fra 74,3 pst. til 76 pst. Skolen har systemer som løpende identifiserer elever i risikosonen, og iverksetter planmessig oppfølging av elevene, både internt og i samarbeid med eksterne aktører. Skolen jobber kontinuerlig for å utvikle tiltak og metoder for tilpasset opplæring. Slike tiltak er elevgrupper som arbeider med grunnleggende ferdigheter, veiledning av lærerne, Ny GIV-satsing, praksisnær opplæring og utplassering i bedrift. Læringsutbytte Elevene skal ha et godt faglig utbytte av opplæringen, i alle fag gjennom hele skoleåret. Antall strykkarakterer eller ikke vurdert i enkeltfag skal reduseres med 10 pst. Det er også satt måltall for eksamens- og standpunktkarakterer i en rekke fag. Skolen arbeider systematisk med veiledning av lærere som underviser i grupper for grunnleggende ferdigheter. Det er også iverksatt et fagsamarbeid mellom fellesfaglærere og programfaglærere der deling av kunnskap innen metodikk og fag har fokus. Det er iverksatt periodisering av matematikk og naturfag i utvalgte Vg1- grupper, og samtlige elever får trening i aktuell eksamensform på et tidlig tidspunkt. Skolens målbevisste arbeid med læringsmiljøet vil også gi positive effekter på læringsutbyttet. Ledelse og kompetanse Gjennom systematiske og målrettede tiltak økes lederkvalitet og lærerkvalitet. Skolens kompetanseplan tar utgangspunkt i årskontrakt og virksomhetsplan, og tiltakene har som mål å øke kvaliteten i alle ledd, slik at formulerte mål på de øvrige utviklingsområder kan nås. Vest-Agder fylkeskommune 71

ÅRSBERETNING 2008 Vest-Agder fylkeskommune

ÅRSBERETNING 2008 Vest-Agder fylkeskommune ÅRSBERETNING 2008 Vest-Agder fylkeskommune Forsidebilde: Utsnitt av reinsflokk (fostringsflokk) under kalvetelling i Setesdal-Ryfylkeheiene. Bildet er publisert i boken Vandringer i Setesdals Vesthei utgitt

Detaljer

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015 - et løft og et løfte Innhold 1 Innledning...5 2 Visjon, posisjon og hovedstrategier...6 3 Hvordan ser den gode akershusopplæringen ut?...9 4 Generelle kvalitetsbeskrivelser

Detaljer

Dette hefte er inndelt slik

Dette hefte er inndelt slik Økonomiplan 2010-2013 Dette hefte er inndelt slik Del I Økonomiplan 2010 2013 1 Del II Årsbudsjett 2010 53 Del III Fordelt årsbudsjett 2010 69 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2010-2013 Økonomiplan

Detaljer

SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN

SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN FRAM MOT 2030 MED VEKT PÅ ENDRINGER I KRISTIANSANDSREGIONEN OG LISTER Høringsnotat INNHOLD 0. Innledning... 3 1. Sammendrag... 4 2. Planprosess... 6 2.1. Bakgrunn...

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus TILSTANDSRAPPORT for videregående opplæring i SKOLEÅRET 20132014 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 5 12

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér Vedtatt Strategiplan 2010-2013 Med budsjett 2010 gode ideér Onkel skrue: Penger er ikke alt, bare man har nok av dem SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGETS MØTE 15.-16. DESEMBER 2009 SAK 113/2009 Strategiplandokumentet

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014 Innhold Sammendrag... 3 1 Introduksjon... 4 1 1.1 Leseveiledning... 4 1.2 Målsettinger... 5 2 Gjennomføring... 6 2.1 Program

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014-2017

ØKONOMIPLAN 2014-2017 ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag til økonomiplanvedtak 2014-2017... 4 1 Kvalitet krever re-investering foran ny-investering... 7 1.1 Om økonomiplanen og øvrig fylkeskommunalt

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 52 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 60 Økonomiplan

Detaljer

UTDANNINGSSEKTOREN UTDANNINGS- SEKTOREN. Side 59

UTDANNINGSSEKTOREN UTDANNINGS- SEKTOREN. Side 59 UTDANNINGS- SEKTOREN Side 59 B. UTDANNINGSSEKTOREN Sektoren omfatter: A Administrasjon B Pedagogisk - psykologisk avdeling C Grunnskolen D Spesial- og sosialpedagogiske tiltak E Barnehager F Skolefritidsordningen

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG

Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG Forord Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2014-2017. Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2013 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2013 Farsundskolen Mandag 28. oktober, 2013 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2015 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014

Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014 Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014 Rygge,juni 2014 Innhold 0. Innledning side 3 1. Elever side 6 1.1 Elever/grunnlagsdata 1.2. Spesialundervisning og tidlig innsats 1.3 Veien videre- hovedmål 1,delmål

Detaljer

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS 1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS OPPLÆRING I SKOLE Den gode akershusskolen Et hovedsatsingsområde for Akershus fylkeskommune som skoleeier i årene framover er Den gode akershusskolen. Formålet er økt

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

Strategiplan 2015-2018

Strategiplan 2015-2018 Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokument Foto: GT gode ideér SAKSPROTOKOLL Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokumentet Arkivsak-dok. 201406254 Saksbehandler Sveinung Salater Saksgang Møtedato Saknr

Detaljer

Årsmelding 2014. Froland Kommune

Årsmelding 2014. Froland Kommune Årsmelding 2014 Froland Kommune 1 Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Lån, Renter og avdrag... 5 Minimumsavdrag lån... 6 Lønn og

Detaljer