nr 22/ NO årgang 95 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 22/ NO årgang 95 ISSN"

Transkript

1 nr 22/ årgang 95 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefax (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /05 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Ansvarsmerker Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing av varer og tjenester for internasjonale merker Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerker Overdragelser og navn-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Slettelser, begjært av innehaver Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet, (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig 2

3 registrerte varemerker /05 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varmerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MANDELBJØRN MANDELBJØRN Beck Glatz Confiseur AG Mittelstrasse BERN CH Tandbergs Patentkontor AS Postboks 7085 Majorstua 0306 OSLO 30 Bakverk, konditorvarer, kaker, alle forannevnte varer inneholder mandler eller/og mandelaroma. 35 Frachisehandel, nemlig konsultasjon og assistanse i forretningsledelse, organisering og reklamevirksomhet. 3

4 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: THE CHAINS OF PROMATHIA THE CHAINS OF PROMATHIA Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as Square Enix Co Ltd), Yoyogi, Shibuya-ku, TOKYO, JP Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 9 Dataspillprogramvare; videospillprogramvare; lydopptak i form av optiske disker, magnetiske disker og bånd, halvledende ROM'er inneholdende musikk eller oppdiktede fortellinger; audiovisuelle opptak i form av optiske disker, magnetiske disker og bånd, halvledende ROM'er inneholdende musikk og/eller oppdiktede fortellinger som animasjon; forhåndsinnspilte kompaktplater inneholdende musikk; forhåndsinnspilte digitale videodisker inneholdende musikk og/eller oppdiktede fortellinger som animasjon; forhåndsinnspilte videokassetter inneholdende musikk og/eller oppdiktede fortellinger som animasjon; dekorative magneter; musematter; stropper for mobiltelefoner; solbriller; tomme minnekort; minnekortetuier; CD-etuier; datamaskintastaturer; styrespaker (joysticker); kontrollere til videospill; nedlastbare bakgrunnsbilder eller nedlastbare skjermsparere (bakgrunnsmønstre) til skjermer på datamaskindisplayer eller mobiltelefondisplayer; nedlastbar animasjon i form av dynamiske/aktive bakgrunnsbilder eller skjermsparere (bakgrunnsmønstre) til skjermer på datamaskindisplayer eller mobiltelefondisplayer; nedlastbare lydopptak av musikk; nedlastbare elektroniske publikasjoner innen området datamaskinspill, videospill og generell underholdning. 16 Strategihåndbøker for dataspill; strategihåndbøker for videospill; bøker inneholdende oppdiktede fortellinger; sangbøker; notehefter; tegneserier; magasiner som hovedsakelig omhandler videospill; plakater; klistremerker; papirfaner; kalendere; postkort; penner; blyanter; blyanthetter; pennaler; linjaler; frimerker; notisbøker; byttekort; samlekort inneholdende videospill- eller tegneseriefigurer; fotografier; fotografiholdere. 41 Tilveiebringe dataspill på direkte datalinje og/eller videospill på direkte datalinje; tilveiebringe informasjon om dataspillstrategier og/eller videospillstrategier via datamaskinnettverk og/eller globale kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe tegneserier på direkte datalinje, magasiner på direkte datalinje og tidsskrifter på direkte datalinje innen området dataspill og/eller videospill. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DIACLOCK DIACLOCK Diaped AS, Gyldenløvesgate 1A, 4611 KRISTIANSAND S, 16 Undervisningsmateriell for diabetikere og helsepersonell. 41 Undervisningstjenester for diabetikere og helsepersonell. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SEAVIKING GL-Service, Postboks 1058, 3905 PORSGRUNN, 12 Gummibåter, oppblåsbare båter, oppblåsbare båter med fast skrog (RIB) og tilhørende utstyr. 4

5 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: REIMERT (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: REIMERT Reinert Christian Foss Reymert, Austre Hovden, 4550 FARSUND, 43 Hotell og restaurantdrift. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: URMAKER 1 Uranus AS, Postboks 6386 Etterstad, 0604 OSLO, Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. 40 Gullsmedvirksomhet. BCC Den Kristelige Menighet Brunstad Stevnested, 3159 MELSOMVIK, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; bøker og tidsskrifter. 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom herunder bestyrelse og utleie av fast eiendom. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet herunder utleie av telekommunikasjonsutstyr og sending av fjernsyns- og radioprogram; pressebyråer. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet herunder bibel skole; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering og ledelse av kongresser, seminarer og konferanser. 45 Personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; organisering av religiøse møter. 5

6 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HAAHJEM Haahjem Base AS, 6040 VIGRA, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 7 Maskiner og dertilhørende utstyr; maskiner og utstyr for knusing, sortering og klassifisering av stein, grus, asfalt og rivingsmateriale. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (558) Merket er en farge eller en kombinasjon av farger ENTRY telenor mobil Telenor ASA, Snarøyveien 30, 1331 FORNEBU, Advokatene i Telenor ASA, Snarøyveien 30, 1331 FORNEBU, 28 Spill, elektroniske spill. 38 Tele, data- og mobilkommunikasjonsvirksomhet; data assistert overføring av beskjeder, lyd, data og bilder; elektronisk postoverføring; elektroniske oppslagstavler (telekommunikasjonstjeneste); informasjon om telekommunikasjon; kommunikasjon ved dataterminaler; mobiltelefontjenester, telefonsentraltjenester, telefontjenester, telekonferansetjenester; tilby tilgangstid til et globalt datanettverk; utleie av telefoner, mobiltelefoner og telekommunikasjonsutstyr. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; nyhetsreportasjetjenester. M GRAND Retrn Creation AB, Stationshuset, VARBERG, SE Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 6

7 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RV (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RV RICCO VERO AS, 6788 OLDEN, Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 9 Optiske apparater og instrumenter; briller; solbriller; deler og tilbehør til forannevnte varer. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; vesker; belter inngående i klassen; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. ECO Eco Timber AS, Billingstadveien 15, 1396 Billingstad, Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 19 Bygningsmaterialer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DEXTER MILETUS TRADING Miletus Trading LLC, 140 Broadway, 45th Floor, NY10002 NEW YORK, US Thommesen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, 36 Finasiell viksomhet; megling, håndtering av og handel med verdipapirer, deponering av verdipapirer. DEXTER IST - International Software Trading AB, Arabygatan 82, S Växjö, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 9 Innregistrerte dataprogram. 42 Design og utvikling av software; datakonsulenttjenester; dataprogrammering; installasjon av datasoftware/dataprogramvare; vedlikehold og oppdatering av datasoftware/dataprogramvare. 7

8 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SHIP EQUIP (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SHIP EQUIP Ship Equip AS, Postboks 7799, 6022 Ålesund, Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslukningsapparater. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; satelittoverføring. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester. Merket er et rent figurmerke Venator AS, Postboks 4672 Nydalen, 0405 Oslo, Codex Advokat Oslo AS, Postboks 5222 Majorstuen, 0303 OSLO, 35 Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester; risikokartlegging og rådgivende tjenester innenfor brannsikkerhet, HMS (Helse Miljø Slkkerhet), informasjonssikkerhet. 8

9 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GROOVY CHICK GROOVY CHICK Bang on the Door Ltd The Studio, 15 A Carrakeel Drive Maydown Industrial Estate Maydown Londonderry, Northern Irland BT47 6UQ, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 3 Blekepreparater og andre substanser for rengjøring av tøy; preparater for vasking, polering, skuring, rensing og sliping; tannpasta og -pulver; parfymevarer, eau de tollette, eteriske oljer, kosmetikk, hårpleieprodukter, såper, toalettartikler, leppepomader og leppebalsam, tannpasta og -pulver, sjampo, rensepreparater, deodoranter, sanitærpreparater i form av toalettartikler, boblebad, balsam, fuktighetskremer, dusjgeleer (shower gel), flytende såpe, kroppsspray (body spritzer), talkumpudder; kroppslotion (body lotions), kroppsspray, kroppsskrubb (body scrubs) neglelakk, fotog håndkrem, fot- og håndoljer, tåskillere (toe separators); blekepreparater og andre substanser for rengjøring av tøy; rengjørings-, polerings-, skure-, skrubbe-, rense og slipepreparater. 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til overvåking, veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for gjennomføring, svitsjing, styring, transformering, akkumulering, regulering, eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, opptaksplater, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; videobånd og -kassetter, CD- ROM, audio- og videobånd og kassetter, dataprogrammer, kameraer, filmer, forhåndsinnspilte bånd, kassetter og plater, magnetiske eller optiske databærere, fotografiske apparater, apparater for opptak, overføring, behandling, reproduksjon og gjengivelse av lyd, bilder eller data; interaktive kompaktplater (CD), kodede kort; video-, TV- eller dataspill, solbriller, spill- og underholdningsapparater tilpasset for bruk med fjernsynsapparater; plater, kalkulatorer, briller, telefonkort, kompaktplater (CD), kjøleskapsmagneter; radioer, alarmklokkeradioer, radioer til bruk i dusjen og på badet, kalkulatorer, rabattkort, betalingskort, debiteringskort; mobiltelefondeksler og - covere; vitenskapelige, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter, og apparater og instrumenter for veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; opptaksplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; datahardware og -software; printere; musematter, datamaskinmus, joysticks; datamaskinperiferiutstyr; planleggere og CD-mapper (organizers); solskjermplanleggere og solskjerm-cdmapper (visor organizers); deler og tilbehør til alle forannevnte varer; dataspill. 16 Trykksaker, papirvarer og skrivesaker, materialer forbruk av kunstnere, instruksjons- og undervisningsmateriale (ikke apparater), bøker, skrivepapir og mapper (skrivesaker), varer av papp og kartong, kontorrekvisita, fotografier, plakater, utskrifter, trykk, papir- eller plastposer, papirtørk/ -servietter, blyantog penneholdere, pennaler, skriveutstyr, blyantspissere, viskelær, linjaler, penner, blyanter, klistremerker, puslespill, kontorrekvisita, gratulasjonskort, prospektkort, papirskilt (badges), ikke-magnetiske rabattkort; ikkemagnetiske betalingskort; ikke-magnetiske debiteringskort; periodiske tidsskrifter, brosjyrer, løpesedler, innpakning av papir, papp, kartong og/eller plastikk; spillkort, dagbøker, manualer, tegneserier, innpakningspapir, album, kalendere, bokmerker, bokmarkører, brikker, papir, kort, almanakker, reklamemateriell, skilt og merker (signs), samlekort, byttekort, adressebøker, planleggere og CD-mapper (organisers), skriveblokker, kart, hendelsesprogrammer (events programs), tegneseriehefter og -bøker, kunstnervarer (art supplies), fargestifter, kullstifter, fargeblyanter, ringpermer og - hefter, spiralhefter, bokomslag, konvolutter, postkort, notathefter og -bøker, notatblokker, beskjedblokker; kjøkkenhåndkle, tørkepapir, toalettpapir; pennaler; fotoalbum; bilderammer, småfigurer; planleggere og CD-mapper (organisers); solskjermplanleggere og solkjerm-cdmapper (visor organisers); invitasjoner; presangkort og - merkelapper; brikker, plasseringsmatter og -brikker, servietter, festartikler, nemlig morosaker til festbruk, papirtallerkener, papirkopper og -krus, papirduker, bordbeskyttere av papir, papirservietter, festhatter av papir, festposer, serpentiner, dekorasjonsbånd, festinvitasjoner, smellbonbonger, støyleker inkludert papp eller papirtrompeter og andre blåseleker, nipler og plastikkanordninger for oppblåsing av ballonger ved hjelp av munnen, konfetti, flagg, flaggduker, transparentpapir, rosetter, girlandere, ballonger, dekkeservietter, bordskånere, pyntebrikker, papirlenker (alle av papir eller papp), borddekorasjoner, kinaputter, festhatter og - masker, bannere; tatoveringer; figurer, ornamenter og viskelær til å feste på blyanter (pencil toppers); veggklistremerker; papirposer, posemerkelapper; papir og varer laget av papir, ikke inkludert i andre klasser; trykksaker; bokbindematerialer; fotografier; lim og klebestoffer for skrivematerialer eller husholdningsbruk; malerkoster; skrivemaskiner og kontorrekvisita (unntatt møbler); plastikkermaterialer for innpakning (ikke inkludert i andre klasser); skrifttyper (printer's type); trykkmodeller og blokker (printing blocks); deler og tilbehør til ale forannevnte varer. 21 Husholdnings- eller kjøkkenutstyr og beholdere (ikke av edelt metall eller overtrukket dermed); kammer og svamper; børster og koster (unntatt malerkoster); materialer for laging av børster og koster; rengjøringsartikler; stålull; ubearbeidet glass og halvfabrikata av glass (ikke til bruk som bygningsmaterialer); glassvarer, porselen, leirvarer, keramikk og steintøy, ikke inkludert i andre klasser; husholdnings- og kjøkkenbeholdere, kammer, glassvarer, porselen, leirvarer, keramikk og steintøy, mugger, husholdningsporselen, ornamenter laget av keramikk, husholdningsporselen, porselen, keramikk, leirvarer eller steintøy; kopper, servise, tallerkener, børster, små nytteredskaper og beholdere til bruk i hjemmet og til husholdningsformål, tannbørster, hårbørster, svamper, eggeglass (ikke av edelt metall); servise, kopper, krus og glass av papir (ikke kniver, gafler og skjeer); brikker, matter, servietter; tumlinger, kopper, tallerkener, mugger og boller av plastikk; matbokser og lunsjbokser; vannflasker, kokekar, feltflasker, termoser, drikkeflasker; gjenbrukbare isbiter; gjenbrukbare isbiter av plastikk; kjølere, kjølebokser og -bager, kjølebokser og -bager av stoff og/eller sølv; småfigurer; sminkeskrin og skrin med artikler for personlig pleie, elektriske og ikke-elektriske tannbørster, nytteredskaper for husholdnings- og kjøkkenbruk (ikke av edelt metall eller overtrukket dermed); svamper; børster og koster (unntatt malerkoster); materialer for laging av børster og koster; rengjøringsartikler; stålull; ubearbeidet glass og 9

10 registrerte varemerker /05 halvfabrikata av glass (ikke til bruk som bygningsmaterialer);deler og tilbehør for alle forannevnte varer. 24 Pledd, duker, tepper og trekk til bord og senger, tekstiler or tekstilvarer, ikke inkludert i andre klasser; jakkemerker, buttons (noveltybadger) laget av tekstilmaterialer og slike produkter annet enn for å ha på seg; varmeflasketrekk; badeputer og baderomsputer; borders, veggbekledning; dynetrekk, putevar, sengetøy; gardiner; puter og puffer, veggklistremerker; tepper og ryer. 25 Klær, hodeplagg, fottøy, tøffelstrømper, slips 28 Leker, leketøy, spill og lekesaker; dukker, leker, leketøy og lekesaker av mykt materiale, uroer, leker og dukker inneholdende bønner eller erter; dataspill i form av elektriske dataspill (mynt- eller telleverkstyrte, annet enn for bruk med fjernsynsmottakere), og automatiske eller myntstyrte, håndholdte dataspill, annet enn for bruk med fjernsynsmottakere; gymnastikk- og sportsartikler, moroartikler for festbruk i form av dekorasjoner, juledekorasjoner, lekesaker, puslespill, automatiske spill og automatspill annet enn for bruk med fjernsynsmottakere, brettspill, sportsballer, teddybjørner, lekeballer, ballonger, treningsapparater, bodybuildingapparater, hansker for spill, håndholdte sportsspill, kortspill, bager tilpasset for å romme sportsutstyr, plysjleker, småfigurer, deler og tilbehør for alle forannevnte varer; ballonger, nemlig lekeballonger av lateks; ballonger for spill og lek. 30 Konfektyrer, sjokolade, kaffe, te, kakao, preparater laget av korn og kornblandinger; brød, is, sjokoladeegg, sukkerkonfektyrer; kaker, kakemikser, varm sjokolade-mikser, komblandinger; iskrem; sukker, ris, tapioka, sago, kunstig fremstilt kaffe, mel; bakervarer og konfektyrer; honning, melasse, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser (smakstilsetning); krydder og krydderier; is; spiseis. 41 Utdanning, opplæring, undervisning; tilby opplæring; underholdning, sportslige og kulturelle aktiviteter; produksjon av radio- og fjernsynsprogrammer, produksjon av videofilm, publikasjon og utgivelse av bøker, tekster og trykksaker; teateroppsetninger, teaterproduksjoner, filmproduksjon, organisering av utstillinger for underholdningsformål, organisering av konkurranser, presentasjon av liveopptredener, fjernsynsunderholdningstjenester; underholdningstjenester, alle relatert til artistiske verk og frembringelser, inkludert verk og frembringelser med animert karakter; rådgivnings- og informasjonstjenester relatert til alle forannevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BANG ON THE DOOR BANG ON THE DOOR Bang on the Door Ltd The Studio, 15 A Carrakeel Drive Maydown Industrial Estate Maydown Londonderry, Northern Irland BT47 6UQ, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 3 Blekepreparater og andre substanser for rengjøring av tøy; preparater for vasking, polering, skuring, rensing og sliping; tannpasta og -pulver; parfyrnevarer, eau de toilette, eteriske oljer, kosmetikk, hårpleieprodukter, såper, toalettartikler, leppepomader og leppebalsam, tannpasta og -pulver, sjampo, rensepreparater, deodoranter, sanitærpreparater i form av toalettartikler, boblebad, balsam, fuktighetskremer, dusjgeleer (shower gel), flytende såpe, kroppsspray (body spritzer), talkumpudder; kroppslotion (body lotions), kroppsspray, kroppsskrubb (body scrubs) negielakk, fotog håndkrem, fot- og håndoljer, tåskillere (toe separators); blekepreparater og andre substanser for rengjøring av tøy; rengjørings-, polerings-, skure-, skrubbe-, rense og slipepreparater. 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til overvåking, veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for gjennomføring, svitsjing, styring, transformering, akkumulering, regulering, eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, opptaksplater, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; videobånd og -kassetter, CD- ROM, audio- og videobånd og kassetter, dataprogrammer, kameraer, filmer, forhåndsinnspilte bånd, kassetter og plater, magnetiske eller optiske databærere, fotografiske apparater, apparater for opptak, overføring, behandling, reproduksjon og gjengivelse av lyd, bilder eller data; interaktive kompaktplater (CD), kodede kort; video-, TV- eller dataspill, solbriller, spill- og underholdningsapparater tilpasset for bruk med fjernsynsapparater; plater, kalkulatorer, briller, telefonkort, kompaktplater (CD), kjøleskapsmagneter; radioer, alarmklokkeradioer, radioer til bruk i dusjen og på badet, kalkulatorer, rabattkort, betalingskort, debiteringskort; mobiltelefondeksler og - covere; vitenskapelige, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter, og apparater og instrumenter for veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; opptaksplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; datahardware og -software; printere; musematter, datamaskinmus, joysticks; datamaskinperiferiutstyr; planleggere og CD-mapper (organizers); solskjermplanleggere og solskjerm-cdmapper (visor organizers); deler og tilbehør til alle forannevnte varer. 16 Trykksaker, papirvarer og skrivesaker, materialer for bruk av kunstnere, instruksjons- og 10

11 registrerte varemerker /05 undervisningsmateriale (ikke apparater), bøker, skrivepapir og mapper (skrivesaker), varer av papp og kartong, kontorrekvisita, fotografier, plakater, utskrifter, trykk, papir- eller plastposer, papirtørk/ -servietter, blyantog penneholdere, pennaler, skriveutstyr, blyantspissere, viskelær, linjaler, penner, blyanter, klistremerker, puslespill, kontorrekvisita, gratulasjonskort, prospektkort, papirskilt (badges), ikke-magnetiske rabattkort; ikkemagnetiske betalingskort; ikke-magnetiske debiteringskort; periodiske tidsskrifter, brosjyrer, løpesedler, innpakning av papir, papp, kartong og/eller plastikk; spillkort, dagbøker, manualer, tegneserier, innpakningspapir, album, kalendere, bokmerker, bokmarkører, brikker, papir, kort, almanakker, reklamemateriell, skilt og merker (signs), samlekort, byttekort, adressebøker, planleggere og CD-mapper (organisers), skriveblokker, kart, hendelsesprogrammer (events programs), tegneseriehefter og -bøker, kunstnervarer (art supplies), fargestifter, kullstifter, fargeblyanter, ringpermer og - hefter, spiralhefter, bokomslag, konvolutter, postkort, notathefter og -bøker, notatblokker, beskjedblokker; kjøkkenhåndkle, tørkepapir, toalettpapir; pennaler; fotoalbum; bilderammer, småfigurer; planleggere og CD-mapper (organisers); solskjermplanleggere og solkjerm-cdmapper (visor organisers); invitasjoner; presangkort og - merkelapper; brikker, plasseringsmatter og -brikker, servietter, festartikler, nemlig morosaker til festbruk, papirtallerkener, papirkopper og -krus, papirduker, bordbeskyttere av papir, papirservietter, festhatter av papir, festposer, serpentiner, dekorasjonsbånd, festinvitasjoner, smellbonbonger, støyleker inkludert papp eller papirtrimpeter og andre blåseleker, nipler og plastikkanordninger for oppblåsing av ballonger ved hjelp av munnen, konfetti, flagg, flaggduker, transperentpapir, rosetter, girlandere, ballonger, dekkeservietter, bordskånere, pyntebrikker, papirlenker (alle av papir eller papp), borddekorasjoner, kinaputter, festhatter og - masker, bannere; tatoveringer; figurer, ornamenter og viskelær til å feste på blyanter (pencil toppers); veggklistremerker; papirposer, posemerkelapper; papir og varer laget av papir, ikke inkludert i andre klasser; trykksaker; bokbindematerialer; fotografier; lim og klebestoffer for skrivematerialer eller husholdningsbruk; malerkoster; skrivemaskiner og kontorrekvisita (unntatt møbler); plastikkmaterialer for innpakning (ikke inkludert i andre klasser); skrifttyper (printer's type); trykkmodeller og blokker (printing blocks); deler og tilbehør til ale forannevnte varer. 21 Husholdnings- eller kjøkkenutstyr og beholdere (ikke av edelt metall eller overtrukket dermed); kammer og svamper; børster og koster (unntatt malerkoster); materialer for laging av børster og koster; rengjøringsartikler; stålull; ubearbeidet glass og halvfabrikata av glass (ikke til bruk som bygningsmaterialer); glassvarer, porselen, leirvarer, keramikk og steintøy, ikke inkludert i andre klasser; husholdnings- og kjøkkenbeholdere, kammer, glassvarer, porselen, leirvarer, keramikk og steintøy, mugger, husholdningsporselen, ornamenter laget av keramikk, husholdningsporselen, porselen, keramikk, leirvarer eller steintøy; kopper, servise, tallerkener, børster, små nytteredskaper og beholdere til bruk i hjemmet og til husholdningsformål, tannbørster, hårbørster, svamper, eggeglass (ikke av edelt metall); servise, kopper, krus og glass av papir (ikke kniver, gafler og skjeer); brikker, matter, servietter; tumlinger, kopper, tallerkener, mugger og boller av plastikk; matbokser og lunsjbokser; vannflasker, kokekar, feltflasker, termoser, drikkeflasker; gjenbrukbare isbiter; gjenbrukbare isbiter av plastikk; kjølere, kjølebokser og -bager, kjølebokser og -bager av stoff og/eller sølv; småfigurer; sminkeskrin og skrin med artikler for personlig pleie, elektriske og ikke-elektriske tannbørster, nytteredskaper for husholdnings- og kjøkkenbruk (ikke av edelt metall eller overtrukket dermed); svamper; børster og koster (unntatt malerkoster); materialer for laging av børster og koster; rengjøringsartikler; stålull; ubearbeidet glass og halvfabrikata av glass (ikke til bruk som bygningsmaterialer);deler og tilbehør for alle forannevnte varer. 24 Pledd, duker, tepper og trekk til bord og senger, tekstiler or tekstilvarer, ikke inkludert i andre klasser; jakkemerker, buttons (noveltybadger) laget av tekstilmaterialer og slike produkter annet enn for å ha på seg; varmeflasketrekk; badeputer og baderomsputer; borders, veggbekledning; dynetrekk, putevar, sengetøy; gardiner; puter og puffer, veggklistremerker; tepper og ryer. 25 Klær, hodeplagg, fottøy, tøffelstrømper, slips. 28 Leker, leketøy, spill og lekesaker; dukker, leker, leketøy og lekesaker av mykt materiale, uroer, leker og dukker inneholdende bønner eller erter; dataspill i form av elektriske dataspill (mynt- eller telleverkstyrte, annet enn for bruk med fjernsynsmottakere), og automatiske eller myntstyrte, håndholdte dataspill, annet enn for bruk med fjernsynsmottakere; gymnastikk- og sportsartikler, moroartikler for festbruk i form av dekorasjoner, juledekorasjoner, lekesaker, puslespill, automatiske spill og automatspill annet enn for bruk med fjernsynsmottakere, brettspill, sportsballer, teddybjørner, lekeballer, ballonger, treningsapparater, bodybuildingapparater, hansker for spill, håndholdte sportsspill, kortspill, bager tilpasset for å romme sportsutstyr, plysjleker, småfigurer, deler og tilbehør for alle forannevnte varer; ballonger, nemlig lekeballonger av lateks; ballonger for spill og lek. 30 Konfektyrer, sjokolade, kaffe, te, kakao, preparater laget av korn og kornblandinger; brød, is, sjokoladeegg, sukkerkonfektyrer; kaker, kakemikser, varm sjokolade-mikser, kornblandinger; iskrem; sukker, ris, tapioka, sago, kunstig fremstilt kaffe, mel; bakervarer og konfektyrer; honning, melasse, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser (smakstilsetning); krydder og krydderier; is; spiseis. 41 Utdanning, opplæring, undervisning; tilby opplæring; underholdning, sportslige og kulturelle aktiviteter; produksjon av radio- og fjernsynsprogrammer, produksjon av videofilm, publikasjon og utgivelse av bøker, tekster og trykksaker; teater oppsetning, teater produksjon, filmproduksjon, organisering av utstillinger for underholdningsformål, organisering av konkurranser, presentasjon av liveopptredener, fjernsynsunderholdningstjenester; underholdningstjenester, alle relatert til artistiske verk og frembringelser, inkludert verk og frembringelser med animert karakter; rådgivings og informasjonstjenester relatert til forannevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MIN ENGEL MIN ENGEL Min Engel v/gunn Kristin Monsen, Tveitevåg, 5310 Hauglandshella, 25 Barneklær 35 Salg av bareneklær 11

12 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CANTOR FITZGERALD CANTOR FITZGERALD Cantor Fitzgerald Securities, 135 East, 57th Street, NY10022 NEW YORK, US Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; banktjenester; finansielle tjenester; finansanalyser, finansiell forvaltning og -rådgivning, kapitalinvesteringstjenester; meglertjenester; transaksjoner og handel med finansobjekter; tilveiebringelse og tilgjengeliggjøring av en elektronisk markedsplass for handel med finansobjekter; skaffe til veie finansiell informasjon, inkludert informasjon på områdene differansehandel, handelsvarer, verdipapirer, valuta, finansobjekter, meklerforretning, handel, investeringer, selskaper, finansmarkeder, aksjekurser og aksjeindekser; finansielle vekslingstjenester, finansielle børstjenester, verdipapirbørstjenester, varebørstjenester; utførelse av finanshandel, tjenester i forbindelse med godkjenning, klargjøring og oppgjør; skaffe til veie meglertjenester på området miljøutslippstillatelser og skaffe til veie disse tjenestene gjennom et online verdensomspennende datanettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LABAN LABAN Dan Gun AS, Slettevoldveien 10, 1617 Fredrikstad, 10 Tåteflasker 14 Klokker, ur, smykker ekte og uekte, bijouterivarer, mansjettknapper, slipsnåler. 15 Musikkinstrumenter, spilledåser. 16 Innpakningspapir, plastposer, sekker, emballering, papp, kontorrekvisita, skrivesaker og papirvarer, fotografier, utstillingsfigurer i papp og papir, kalender, innbydelser, bokmerker, pennal. 18 Reisevesker, paraplyer, parasoller, ryggsekker, strandposer. 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt beholdere, kammer og børster, glassvarer, porselen og keramikk, brikker for tallerkener og karafler, serveringsbrett, plastkopper og krus, babyservice. 24 Tekstiler og tekstilvarer, senge og bordtepper, sengesett, håndkle, badelaken, ullpledd, bomullspledd, acryl- og fleecepledd, gardiner og tøy-løpemeter. 25 Klær, fottøy, hodeplagg, gummistøvler, ytterjakke, regntøy, parkdress, caps, sokker, longs, strømper, truser/undertøy, badetøy, badekåpe, babysmekk, plastforkler. 27 Tepper, ryer, border til tapet, tapet, gulvbelegg. 28 Spill og leketøy, gymnastikk og sportsartikler, puslespill, kortlek, dukker og bamser, uro som spiller (babyleke), ballonger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/233,098 ROKIO ROKIO Agouron Pharmaceuticals Inc, Science Center Drive, CA92121 SAN DIEGO, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 5 Farmasøytiske preparater for behandling av immunologiske sykdommer, virussykdommer, HIV og AIDS. 12

13 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/233,093 GIBRALT (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GIBRALT Agouron Pharmaceuticals Inc, Science Center Drive, CA92121 SAN DIEGO, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 5 Farmasøytiske preparater for behandling av immunologiske sykdommer, virussykdommer, HIV og AIDS. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: OXINIUM OXINIUM Smith & Nephew Inc, 1450 Brooks Road, TN38116 MEMPHIS, US Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 6 Metallegeringer; zirkonium. 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter; elastiske, suspensorium-og støttebandasjer og -strømper; bandasjer for ledd; hansker for medisinsk og kirurgisk bruk; kirurgiske splinter og svamper; kunstige lemmer. øvne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer, ortopediske implantater. ROLLING For Exquisite Taste FIRST CLASS FINE CUT TOBACCO Gallaher Sweden AB, Box 1412, STOCKHOLM, SE Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 34 Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker. 13

14 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: norline Resco a.s Resco AS, Sandakerveien 114 B, 0484 Oslo, 37 Renholdstjenester; monteringstjenester; vedlikeholdstjenester (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: norline Karmøy Marina Fiber Plast AS, Bygnes Industriområde, 4250 Kopervik, 12 Båter (fritidsbåter av plast) (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VELSVIK STAMPEN Hans Kristian Velsvik, Postboks 380, 6067 ULSTEINVIK, Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 6 Bygningsmaterialer av metall; metallrør; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); badestamper av metall, deler og tilbehør til badestamper i metall; bassenger av metall. 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; badestamper. 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; bassenger (ikke av metall) brother Brother Industries Ltd, 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, NAGOYA-SHI, AICHI-KEN, JP Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 2 Trykksverte, toner, tonerkassetter. 16 Blekkpatroner, fargebåndkassetter og fargebånd refiller for faksmaskiner og printere; båndkassetter og bånd refiller for elektriske eller elektroniske maskiner for etikettrykk; blanke stempelplater for elektroniske stempelmaskiner; fargebåndkassetter og rettebånd for manuelle, elektriske eller elektroniske skrivemaskiner. 14

15 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: EXTRUFORM EXTRUFORM Raufoss Technology AS, Postboks 77, 2831 RAUFOSS, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør; sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer; ubearbeidede eller halvbearbeidede uedle metaller. 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; deler, reservedeler, komponenter og tilbehør til motorkjøretøyer, komponenter i hjuloppheng til motorkjøretøyer. 40 Bearbeiding av materialer; metallbearbeidelse, materialbehandling etter bestilling fra andre, produksjon av deler og komponenter til motorkjøretøyer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet DE /12 EASY-VARIO EASY-VARIO DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225, STUTTGART, DE Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 12 Motorkjøretøyer samt deler og tilbehør til slike. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KENDERA KENDERA Watson Pharmaceuticals Inc, 311 Bonnie Circle, Corona, CA , US Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 5 Farmasøytiske preparater; transdermale medisinsk plaster (patches) for avlevering av farmasøytiske preparater. CROWN OF INEX Uranus AS, Postboks 6386 Etterstad, 0604 OSLO, Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelvarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. 15

16 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ELEGAN PRIMO BY INEX Uranus AS, Postboks 6386 Etterstad, 0604 OSLO, Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelvarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CONVENIA CONVENIA Pfizer Products Inc, Eastern Point Road, CT06340 GROTON, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygeniske preparater for medisinsk formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. ELEGAN Rubbermaid Inc, 29 East Stephenson Street, IL61032 FREEPORT, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 21 Husholdningsbeholdere (ikke av metall), beholdere for mat (ikke av metall). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ZARIS ZARIS 3M Co, 3M Center, 2501 Hudson Road, MN55144 ST.PAUL, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 5 Farmasøytiske preparater. 16

17 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: THING IS WRITTEN IN STONE THING IS WRITTEN IN STONE Berol Corp, 29 East Stephenson Street, IL61032 FREEPORT, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DUO ACCENT DUO ACCENT Berol Corp, 29 East Stephenson Street, IL61032 FREEPORT, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 16 Skrivesaker, nemlig markeringspenner og markeringstusjer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SPHERE SPHERE Berol Corp, 29 East Stephenson Street, IL61032 FREEPORT, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 16 Skrivesaker, nemlig penner og blyanter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PRISMSTIX PRISMSTIX Berol Corp, 29 East Stephenson Street, IL61032 FREEPORT, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 16 Skrivesaker, nemlig penner og blyanter. 17

18 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet IE 2003/02199 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Merket er et rent figurmerke R&A Bailey & Co, Nangor House, Western Estate, Nangor Road, DUBLIN 12, IE Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl) CANAL+GUL Groupe Canal+ Sociètè Anonyme, 85/89 Quai Andre Citröen, Paris, FR Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 9 Vitenskapelige (Ikke for medisinske formal, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter for til veiing, måling, signalering, kontroll (Inspeksjon), livredning; apparater og instrumenter for styring av distribusjon, konvertering, lagring, regulering eller kontroll av strøm, elektroniske dekodere; elektroniske databehandlingsapparater, elektroniske målings- og kontrollapparater, elektroniske forsterkere, sendere av elektroniske signaler for redigering av kinematografisk film; undervisningsapparater og - instrumenter-,apparater og instrumenter for opptak, overføring, reproduksjon, lagring, koding, dekoding, konvertering og behandling av lyd eller bilder; audiovisulle TV- og dataoverføringsapparater og instrumenter. TV, fjernkontrollinnretninger, båndopptakere, videoopptakere, radioer, fremvisere, bilradioer, antenner, parabolantenner, høyttalere, forsterkere, "hi-fis", datamaskiner, datatastatur, datamaskinens perifere innretninger, modemer, innspilt dataprogramvare, dekodere, kodere, tilgang og kontrollinnretninger for tilgang til databehandlingsapparater, pålitelighetskontrollinnretninger for telekommunikasjonsnettverk; apparater for sammenpakking og reetablering av signaler og ny overføring, digitale terminaler, gjentakere, satellitter; mikrofoner, filmer (fremstilte), videoopptakere og lydopptakere, magnetiske band, videoband, CDer (lydvideo), optiske disker, magnetiske disker, digitale videodisker, båndkassetter for video, kabinett for medialeker, telefoner; magnetiske databærere, magnetiske kodete kort, smartkort, elektroniske kort, elektroniske lommebøker; integrert sambandssløyfe og mikrokretsløp, kortlesere,elektroniske komponenter, lydopptaksdisker; datamottakermonitorer på verdensomspennende datanettverk, servere, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; satellitter for vitenskapelig og telekommunikasjonsformål; brannslukningsapparater; innretninger for simultanprogrammering og seleksjon av TV-kanaler; radio- og TV-programguide; apparater og instrumenter for programmering og seleksjon av TVprogrammer; interaktive TV-apparater og instrumenter; TV-skjerm. 35 TV-reklame med salgstilbud. 38 Telekommunikasjon; presse- og informasjonsbyråer; radiokringkasting, kommunikasjon via telegram, telefon eller via videofon, TV og TVkringkasting; kommunikasjon ved dataoverføringstjenester; sending av beskjeder, 18

19 registrerte varemerker /05 overføring av telegrammer, overføring av bilder ved hjelp av data; TV-kringkasting, kringkasting av programmer, især via radio, TV, videoopptak, lydopptak, datanettverk, kabler, Hertz-bølge eller over satellitt; leie av meldingssenderapparater, leie av tilgangstid til telekommunikasjonsnettverk; kommunikasjon via dataterminaler; kommunikasjon på den frie og begrensede verdensomspennende web, fremskaffelse av forbindelse til et datanettverk. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; TV- og radiounderholdning; sportslige og kulturelle aktiviteter; publikasjon av bøker og magasiner, biblioteker for utlån; dyretrening, produksjon av show, filmer og TV-filmer, av TVkringkasting, av dokumentarer, av debatter, av videoopptak og lydopptak; teaterbyråer; leie av videoopptak og lydopptak, av filmer, av fotografiske opptak, av videobånd, av kinoprojeksjonsapparater, av dekodere, av kodere, av teatersett og deres tilbehør, organisering av konkurranser og leker for undervisning eller underholdning; redigering av programmer, kringkastingsendinger, debatter og dokumentarer; arrangering og styring av kollokvier, konferanser og kongresser; organisering av utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål; organisering av seminarer, av praktisk opplæring (demonstrasjoner); bestilling av plasser for show. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Merket er et rent figurmerke General Motors Corp, 300 Renaissance Center, MI DETROIT, US Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 9 Computerspillprogrammer, elektroniske spill til bruk sammen med televisjonsapparater. 16 Trykte materialer, nemlig manualer, brosjyrer, og kataloger vedrørende egenskaper og kontrollinnretninger, drift, vedlikehold, service og reparasjon og tekniske fakta og spesifikasjoner av motorkjøretøyer; skrivesaker og papirvarer, memotavler, nyhetstavler, falseinnretninger, dokumentomslag, mapper, arkivmapper, -permer, -bokser; emballasje, innpakningsmaterialer, nemlig beholdere, bokser, esker, kasser; annonse- og reklamemateriell, tegn og figurer, trykte tidsskrifter, fotografier, plakater, trykte reproduksjoner, nemlig litografiske trykk, bilder, malerier, bøker, kataloger, kalendere, fremvisningsalbum, fotoalbum, dagbøker, kart, skrive- og tegneinstrumenter, nemlig penner, blyanter, markeringspenner, viskelær, linjaler, passere; stensiler, instruksjons- og undervisningsmateriell, nemlig bøker, flyveblader, brosjyrer; gavemerkelapper; papirkurver, gavepapir, innpakningsbånd, sløyfer (bows), merkelapper, etiketter, adresselapper og klistremerker,skriveplater med papirholdere, memo- og notatblokker, postkort, hilsningskort, bøker til fargelegging og syingi, malersett, fargeleggingsbøker, malebøker; papirservietter, papirduker, papirtallerkener, papirbegere; invitasjonskort, klistremerker, bokstøtter, kuvertbrikker. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 28 Spill og leketøy, nemlig lekekjøretøyer, lekebiler, batteridrevne fjernstyrte og radiostyrte lekekjørtøyer, friksjonsdrevne lekekjøretøyer og leketøysmodell hobbybyggesett; spillkort, brettspill; elektroniske spill, andre enn til bruk sammen med televisjonsapparater; ballonger. 19

20 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VOOP Merket er et rent figurmerke General Motors Corp, 300 Renaissance Center, MI DETROIT, US Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 9 Computerspillprogrammer, elektroniske spill til bruk sammen med televisjonsapparater. 16 Trykte materialer, nemlig manualer, brosjyrer, og kataloger vedrørende egenskaper og kontrollinnretninger, drift, vedlikehold, service og reparasjon og tekniske fakta og spesifikasjoner av motorkjøretøyer; skrivesaker og papirvarer, memotavler, nyhetstavler, falseinnretninger, dokumentomslag, mapper, arkivmapper, -permer, -bokser; emballasje, innpakningsmaterialer, nemlig beholdere, bokser, esker, kasser; annonse- og reklamemateriell, tegn og figurer, trykte tidsskrifter, fotografier, plakater, trykte reproduksjoner, nemlig litografiske trykk, bilder, malerier, bøker, kataloger, kalendere, fremvisningsalbum, fotoalbum, dagbøker, kart, skrive- og tegneinstrumenter, nemlig penner, blyanter, markeringspenner, viskelær, linjaler, passere; stensiler, instruksjons- og undervisningsmateriell, nemlig bøker, flyveblader, brosjyrer; gavemerkelapper; papirkurver, gavepapir, innpakningsbånd, sløyfer (bows), merkelapper, etiketter, adresselapper og klistremerker,skriveplater med papirholdere, memo- og notatblokker, postkort, hilsningskort, bøker til fargelegging og syingi, malersett, fargeleggingsbøker, malebøker; papirservietter, papirduker, papirtallerkener, papirbegere; invitasjonskort, klistremerker, bokstøtter, kuvertbrikker. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 28 Spill og leketøy, nemlig lekekjøretøyer, lekebiler, batteridrevne fjernstyrte og radiostyrte lekekjørtøyer, friksjonsdrevne lekekjøretøyer og leketøysmodell hobbybyggesett; spillkort, brettspill; elektroniske spill, andre enn til bruk sammen med televisjonsapparater; ballonger. VOOP Troll Phone Networks AS, Kokstaddalen 4, 5257 KOKSTAD, AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; telekommunikasjonsutstyr. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester; ingeniør- og konsulentvirksomhet innen data og telekommunikasjon og telekommunikasjonsløsninger. 20

21 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet DE CLS 350 TUNDRA WORKSTATION Hattelco AS, Stoa Industriområde, 4848 ARENDAL, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinomategrafiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslukkningsapparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet DE B 160 B 160 DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225, STUTTGART, DE Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 12 Motorkjøretøyer samt deler og komponenter til slike. CLS 350 DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225, STUTTGART, DE Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 12 Motorkjøretøyer samt deler og komponenter til slike 28 Modellkjøretøyer. 37 Reparasjon og vedlikehold av motorkjøretøyer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FROLIC BURGERS FROLIC BURGERS Masterfoods AS, Hovfaret 13, 0275 OSLO, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn og frø; levende dyr, fugler og fisker; næringsmidler for dyr, fugler og fisker samt preparater og tilberedninger for tilsetning til slike næringsmidler; malt; blekksprutben; spiselige ben, tyggepinner og ben for kjæledyr; strø for dyr; melk for katter; friske frukter og friske grønnsaker samt tilberedninger av disse for bruk som tilsetning til næringsmidler. 21

22 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EU WE MAKE SURE (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: WE MAKE SURE Fujitsu Siemens Computers GmbH, Otto-Hahn-Ring 6, MÜNCHEN, DE Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; software; datamaskinlesbare databaser; merket omfatter ikke audio-elektroniske apparater for opptak, overføring og gjengivelse, miksing eller forsterkning av lyd, herunder mikrofoner, audiokassetter, stifter, pickuper, telefonkonferanseapparater og deler og tilbehør til forannevnte varer, andre enn de som tilhører computerperifere apparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Phone Café LWCG Worldwide AB, Box 7059, S10386 STOCKHOLM, SE LWCG Phone Cafe AB Norsk avdeling av utenlandsk foretak, Sandviksveien 26, c/o Tandem Regnskap AS, 1363 HØVIK, 38 Telekommunikasjon Merket er et rent figurmerke Mazda Motor Corp, 3-1, Shinchi, Fuchu-cho, AKI-GUN, HIROSHIMA-KEN, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 36 Forsikringsvirksomhet, finansiell virksomhet og leiekjøpsfinansiering i forbindelse med kjøretøy. 39 Leasing av kjøretøy, utleie av kjøretøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MEDIEVIL MEDIEVIL Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 30 Golden Square, W1F 9LD LONDON, GB Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 9 Computer hardware; data- og videospillapparater; dataspillkonsoller; data- og videospill; data og videospillprogrammer; programvarer (innregistrerte EDB programmer); ytre enheter for computere; lyd- og videobånd; kassetter; magnetiske datamedia; kompaktdisker; videodisker; DVD-er, lyd- og videoopptak; lydfilmer; elektroniske apparater og instrumenter, alle for bruk i forbindelse med data- og videospill; optiske apparater og instrumenter; filmkameraer; lyd- og videoapparater; solbriller; briller; solbrille- og brilleinnfatning; deler og tilbehør til alle de forannevnte varene. 41 Fremskaffelse av online underholdning; framskaffelse av data- og videospill og data- og videospillprogrammer fra en computer database eller via internett. 22

23 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Merket er et rent figurmerke The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 CINCINNATI, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 16 Engangsbleier for babybleier fremstilt av papir og/eller cellulose; truseformede bleier; treningstruser for engangsbruk fremstilt av papir og/eller cellulose for babyer og småbarn; papir for rengjøringsformål; papirlommetørkler og renseservietter. CRUISER Sungeum Music Co Ltd, Goam-dong, Yagju-si, Gyeonggi-do, KP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 15 Gitarer, elektriske gitarer, basser, pianoer, fioliner, mandoliner, orgler, munnspill, trekkspill, harper, fløyter, trommer, orgler (amerikanske), gitarstemmere, mikrofoner (maskin-) til gitarer, strenger til instrumenter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Merket er et rent figurmerke NHS Inc, CA SANTA CRUZ, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 23

24 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SOMPOSURE Merket er et rent figurmerke Bodegas Y Bebidas SA, Paseo del Urumea 21, SAN SEBASTIAN, ES Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 33 Viner, sprit (drikkevarer), likører, brennevin, cocktails; alkoholholdige drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SRT SRT DaimlerChrysler Corp, 1000 Chrysler Drive, MI AUBURN HILLS, US Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 12 Motorkjøretøyer og deler dertil. SOMPOSURE Pfizer Products Inc, Eastern Point Road, CT06340 GROTON, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ANYA ANYA Wyeth, Five Giralda Farms, NJ , Madison, US Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 5 Farmasøytiske preparater, nemlig prevensjonsmidler for oralt bruk. 24

25 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM CRUCIAL (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CRUCIAL Micron Tecnology Inc, 8000 S Federal Way, ID BOISE, US Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 9 Computerkortadaptere; computerminner; computer minnehardware; kort som fremvises i et kort glimt for å se om vedkommende husker det siden (flash cards); flash card adaptere; flash card lesere; flash minnekort; RAM (Random Access Memory) kort; personlige computerkomponenter; USB flash drivere; videokort; videografiske akseleratorer; videografiske kontrollere; computer periferiutstyr; deler og tilbehør til alle de forannevnte varene. 35 On-line detaljsalg forretningstjenester for computerrelaterte varer; detaljsalg forretningstjenester tilgjengelig via computerkommunikasjon og interaktivt fjernsyn for computerrelaterte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PINE Pine Group Ltd, TORTOLA, GB Advokatfirmaet Haavind Vislie AS, Postboks 359 Sentrum, 0101 OSLO, 9 Personlige datamaskiner og maskinvare; hovedkretskort; skjermkort; nettverkskort; telefaks- og modemskort; lydkort. kjeldsberg R Kjeldsberg AS, Beddingen 8, 7014 TRONDHEIM, Advokatfirma Vale & Kjeldsberg DA, Prof. Dahls gate 10, 0355 OSLO, 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 36 Forretninger med fast eiendom. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DESTRIV DESTRIV Eisai Co Ltd, 6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, TOKYO, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 5 Farmasøytiske preparater og substanser. 25

26 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CORVALUS CORVALUS Shimano Inc, 77, Oimatsu-cho 3-cho, Sakai, OSAKA, JP JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 28 Fiskeredskaper; fiskesneller, fiskestenger, fiskesnører, snøreførere (til bruk på fiskestenger), fiskekroker, åte (kunstig) til fisking, kunstig agn, fiskekurver (fiskeutstyr), dupper, fiskevekter (i form av søkke), håv for fiskere, fiskevesker, fiskehansker; etuier for fiskestenger og oppbevaringsbokser til fiskeutstyr; hoftebeskytter, spesielt utformet for fiske; tilbehør for fiske. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VICI VICI Brødrene Breien AS, 3512 HØNEFOSS, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 9 Databehandlingsutsyr og datamskiner; dataprogrammer; CD plater (audio-video). 16 Instruksjons- og undervisningsmateriell. 38 Telekommunikasjon. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; herunder tilrettelegging, kursing, utdanning og omskolering av funksjonshemmede. 42 Vitenskapelig og industriell forskning; utarbeidelse av dataprogrammer, herunder utvikling av programvare for funksjonshemmede; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; vedlikehold av software; tekniske konsultasjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SpeedMaster Shimano Inc, 77, Oimatsu-cho 3-cho, Sakai, OSAKA, JP JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 28 Fiskeredskaper; fiskesneller, fiskestenger, fiskesnører, snøreførere (til bruk på fiskestenger), fiskekroker, åte (kunstig) til fisking, kunstig agn, fiskekurver (fiskeutstyr), dupper, fiskevekter (i form av søkke), håv for fiskere, fiskevesker, fiskehansker; etuier for fiskestenger og oppbevaringsbokser til fiskeutstyr; hoftebeskytter, spesielt utformet for fiske; tilbehør for fiske. canis Canis AS, Øyåsbakken, 7224 MELHUS, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer; bøker. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 26

27 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CHOCO BOCO CHOCO BOCO Choco AS, Verftsgate 2E, 7017 TRONDHEIM, Pretor Advokat AS, Postboks 1734, 7416 TRONDHEIM, 35 Utleie av kaffeautomater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: kjeldsberg R Kjeldsberg AS, Beddingen 8, 7014 TRONDHEIM, Advokatfirma Vale & Kjeldsberg DA, Prof. Dahls gate 10, 0355 OSLO, 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester 36 Forretninger med fast eiendom 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KJELDSBERG KJELDSBERG R Kjeldsberg AS, Beddingen 8, 7014 TRONDHEIM, Advokatfirma Vale & Kjeldsberg DA, Prof. Dahls gate 10, 0355 OSLO, 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester 36 Forretninger med fast eiendom 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DISCOVISC DISCOVISC Alcon Inc, Case Postale 62, 6331 HÜNENBERG, CH Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 5 Oftalamiske farmasøytiske preparater. 27

28 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HEALTHPOINT Healthpoint Ltd, 318 McCullogh Avenue, TX78215 SAN ANTONIO, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 5 Farmasøytiske preparater for behandling og forebyggelse av infeksjoner, dermatologiske-, sår-, eller inkontinenstilstander eller sykdommer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: INTENTURE (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SGI REALITY CENTER SGI REALITY CENTER Silicon Graphics Inc, 1500 Crittenden Lane, CA94043 MOUNTAIN VIEW, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 9 Datamaskinvare og programvare for datamaskiner; projeksjonsfremvisere, input kontrollere og periferiutstyr. 41 Utdanningsvirksomhet. 42 Design, konstruksjon, installasjon, sammenstilling- og bedriftstjenester for andre innen området datateknologi og computerbaserte systemer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: INTENTURE Schering-Ploug Ltd, Weystrasse 20, 6000 LUZERN 6, CH Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 10 Suturmaterialer, -apparater og -instrumenter og relatert utstyr til bruk i veterinær praksis. Merket er et rent figurmerke Ceres Fruit Juices (Pty) LTD, Bon Chretien Street, 6835 CERES, ZA Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 32 Fruktdrikker, og fruktjuser; drikker laget av fruktjuse. 28

29 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet DE RANGER (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RANGER Meyra Wilhelm Meyer GmbH & Co KG, Meyra-Ring 2, KALLETAL-KALLDORF, DE Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 12 Rullestoler; elektrisk drevne rullestoler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GUDS FULLE RUSTNING GUDS FULLE RUSTNING Mette Wahlberg, c/o Rebekkaboden, Frøylandsveien 17, 4355 KVERNALAND, 14 Juvelervarer GiveAd.com GIVEAD COM Ihsan Mert Mursaloglu, Vassfaret 12, 0773 OSLO, Codex Advokat Oslo AS, Postboks 5222 Majorstuen, 0303 OSLO, 9 Vitenskaplige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll med elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater; regnemaskiner; databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; dataprogrammer. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; butikkvirksomhet. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GAVITA GAVITA Gavita AS, Postboks 61, 3162 ANDEBU, 9 Apparater og instrumenter for regulering og kontroll av elektrisitet. 11 Apparater og innretninger for belysning 40 Bearbeiding av materialer 29

30 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US MILETUS TRADING MILETUS TRADING Miletus Trading LLC, 140 Broadway, 45th Floor, NY10002 NEW YORK, US Advokatfirma Thommessen Krefting Greve Lund, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, 36 Finansiell virksomhet; megling, håndtering av og handel med verdipapirer, deponering av verdipapirer (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DELBO (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ENTERVIEW ENTERVIEW WRQ Inc, 1500 Dexter Avenue North, Seattle, WA 98109, US Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 9 Computer software for kommunikasjon mellom personlige datamaskiner og stormaskiner ved hjelp av World Wide Web teknologi. 16 Computermanualer og informasjonsskriv, brosjyrer og tekniske bulletiner vedrørende computer software. DELBO Delbo AS, 1787 BERG I ØSTFOLD, Codex Advokat Oslo AS, Postboks 5222 Majorstuen, 0303 OSLO, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom 30

31 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser, senge- og bordtepper, klær, fottøy, hodeplagg, spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser, juletrepynt, kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy,kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett, kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser, krydderier, is, øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av drikker,alkoholholdige drikker (unntatt øl). FRI FOR ICA Norge AS, Sinsenvn. 45, 0585 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av blekemidler og andre midler for klesvask, midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping, såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, tannpussemidler, farmasøytiske og veterinære preparater, hygieniske preparater for medisinske formål, dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn, plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk, desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter, fungicider, herbicider, håndverktøy og redskaper (manuelt drevne,knivsmedvarer, gafler og skjeer, huggog stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner, vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske,kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning, apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater,kassapparate, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner,brannslokningsapparater, papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker og papirvarer, klebemidlerfor papirvarer og for husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler), instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater), plastemballasje(ikke opptatt i andre klasser),trykktyper, klisjeer, husholdnings- og kjøkkenredskaper samtbeholdere(ikke av edelt metall eller plettert dermed), kammer og svamper, børster (ikke malerpensler), materialer for børstebinding, gjenstander til rengjøringsformål, stålull, råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk), glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser), tekstiler og 31

32 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LANDBRUKSFORLAGET LANDBRUKSFORLAGET Tun Media AS, Postboks 9303, Grønland, 0135 OSLO, Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslukningsapparater, elektroniske publikasjoner. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer; aviser, tidsskrifter og bøker. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester; formidling av avisabonnementer for tredjemenn; administrasjon av dataarkiver; innsamling og systematisering av informasjon for bruk i databaser; PRvirksomhet. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; internettportaltjenester; elektroniske oppslagstavler [telekommunikasjonstjenester]; radio- og fjernsynskringkasting. 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; avisombæring og avisutlevering. 40 Offset-trykking; trykkerivirksomhet. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter; forlagsvirksomhet; utgivelse av bøker, tidsskrifter og trykksaker; produksjon av filmer og videofilmer; redaksjonsbyråer; redigering av tekster; reportasjetjenester. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; forvaltning av forfatterrettigheter; fotosettingstjenester; meteorologisk informasjonstjenester. 44 Landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester; utleie av materiell for landbruk; informasjon vedrørende landbruk, hagebruk og skogbruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RGES RÅFISKLAG RGES RÅFISKLAG Norges Råfisklag, Postboks 728, 9291 Tromsø, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 29 Næringsmilder av animalsk opprinnelse, fisk og vilt; spiselige oljer og fett. 31 Levende dyr; fisk; næringsmidler til dyr. 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. 38 Telekommunikajsonsvirksomhet. 32

33 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MACGREGOR MACGREGOR MacGregor International SA, Poststrasse 9, CH-6300 Zug, CH Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable bygninger av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt): låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metall rør, sikkerhetsskap og - skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer; lukelemmer hovedsakelig av metall, dører til bruk i lasterom; fordelingsrør til tankere, ikke-mekaniske lasteramper, rørkoblinger (av metall), passasjer gangveier (av metall), fundament og strappepunkter av metall, låsebolter, strappeenheter og koblinger. 7 Maskiner og verktøymaskiner; deler og tilbehør dertil; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; hydraulisk kraftdrevne lasteheiser, kraner og vinsjer; mekaniske ramper; rulletrapper for båter, defer og tilbehør dertil, skipsheiser, deler og tilbehør dertil, auto fortøyninger. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; bygging, reparasjon og vedlikeholds tjenester innen fartøy og innen skipsutstyr. 42 Konsultasjon innen konstruksjon og arkitektur inkludert tekniske undersøkelser, utvikling, inspeksjon og besiktigelser; industridesign. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MTFC MTFC Oslc Community Programs, 160 E 4th Avenue, Eugene, OR-97401, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 41 Intensiv, omfattende og individualisert behandling og støttetjenester for ungdom med kriminell adferd eller følelsesmessige problemer. 44 Intensiv, omfattende og individualisert behandling og for ungdom med kriminell adferd eller følelsesmessige problemer. 45 Intensiv, omfattende og individualisert støttetjenester for ungdom med kriminell adferd eller følelsesmessige problemer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SILK SILK White Wave Inc, 1990 N 50th Court, Boulder, CO 80301, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 29 Soyabaserte drikker og soyabasert yougurt. LAMPE HUSET LAMPEHUSET BELYSNINGSEKSPERTEN Lampehuset Belysningseksperten AS, Vestvollveien 10, 2019 Skedsmokorset, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. 35 Oppstilling, for andre, av et utvalg av varer (unntatt transport av varene), nemlig apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene. 33

34 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: JEEP COMMANDER Clean Part Clean Part AB, Box 159, S Getinge, SE Acadi Mark Norge AS, c/o Nitschke, Postboks 23, 1321 STABEKK, 7 Bonemaskiner og -apparater, for gulv, elektrisk; bonemaskiner for parkettgulv, elektrisk; poleringsmaskiner og -apparater for gulv, elektrisk; poleringsapparater og maskiner for husholdbruk; maskiner og apparater for tepperens (elektrisk); sentralstøvsuger; støvsugere; støvsugerslanger; støvfjerningsapparater for rengjøringsformål; støvsugertilbehør for spredning av parfymerende og desinfiserende midler 21 Såpe (fordelingsinnretninger for -), ikkeelektriske støvfjerningsapparater, rengjøringsredskaper (håndredskap); kluter for støvtørring; kluter for rengjøring; boneapparater ikke-elektriske; poleringslær; polerhandsker, semsket skinn for rengjøring, 37 Utleie av rengjøringsmaskiner, gjenoppbygging av maskiner (helt eller delvis ødelagt), rustbehandling; skadedyrbekjempelse, andre enn for landbruket. JEEP COMMANDER DaimlerChrysler Corp, 1000 Chrysler Drive, MI AUBURN HILLS, US Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 12 Kjøretøyer for sportsbruk (sport utility vehicles) og deler dertil, unntatt dekk og hjul. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet DE B 180 B 180 DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225, STUTTGART, DE Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 12 Motorkjøretøyer samt deler og komponenter til slike. 34

35 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CLINAVIT CLINAVIT SABEX 2002 Inc, 145 Jules Leger Street, J4B7K8 BOUCHEVILLE, QC, CA Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Multivitaminer for intravenøs infusjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SNAKEFIGHTER SNAKEFIGHTER Sinvent AS, S. P. Andersensvei 5, 7465 TRONDHEIM, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 7 Roboter; deler og tilbehør for forannevnte varer 9 Brannslukningsapparater; deler og tilbehør for forannevnte varer 17 Brannslanger (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: XPAND XPAND Dade Behring Inc, P.O. Box 778, IL DEERFIELD, US Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 10 Kjemisk analyseutstyr for bruk innen human invitro diagnostikk for medisinsk bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FLÜGGER FLÜGGER Flügger A/S, Islevdalvej 151, 2610 RØDOVRE, DK Flügger AS, Enebakkveien 69, 0192 OSLO, 1 Cyklohexanon, tresprit, klebemidler, lim til industrielle formål, etsemidler til industrielle formål, kunstig harpiks, fluateringsmidler, herdemidler og impregneringsmidler 2 Maling, fernisser, lakker, rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer og beisemidler 3 Blekemidler og andre midler for klesvask, midler til rengjøring, polering, flekkfjerning og sliping, slipepapir og beisemidler 7 Verktøymaskiner, herunder elektriske slipemaskiner, rengjøringsmaskiner og -apparater 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), herunder maleruller og -apparater 9 Datamaskinprogrammer 16 Pensler, avdekningspapp og -papir til bruk for malere, klebestoffer til papir 17 Isolerende maling, plastikkfolie, avdekningstape 19 Bygningsmaterialer, asfalt, tjære og bitumen 21 Kammer, svamper, børster, materiale for børstebinding, gjenstander til rengjøringsformål, stålull 24 Tekstiler og tekstilvarer, herunder tekstiltapeter 25 Klær, fottøy, hodeplagg 27 Tepper, linoleum, tregulv og annet gulvbelegg, samt tapeter (ikke av tekstilmateriale) 35

36 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RÅFISKLAGET RÅFISKLAGET Norges Råfisklag, Postboks 728, 9291 Tromsø, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 29 Næringsmilder av animalsk opprinnelse, fisk og vilt; spiselige oljer og fett. 31 Levende dyr; fisk; næringsmidler til dyr. 35 Bistand ved ledelse og adminstrasjon av bedrifter. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RIDDER RIDDER Tine BA, Christian Frederiks plass 6, 0154 Oslo, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter, meieriprodukter; ost; spiselige oljer og fett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MOVING EXPERIENCE ATTRAQUA Attraqua AS, Engv 11, 0487 OSLO, 28 Utstyr for fiske. MOVING EXPERIENCE Tom Arne Enstad, Idrettsveien 9D, 1358 JAR, 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter 41 Opplæringsvirksomhet 42 Industriell analyse og forskning 36

37 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SHARKSKIN (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SHARKSKIN Fobox AS, c/o Fred Olsen, Postboks 1159 Sentrum, 0107 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); vindmøller; landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne) 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. 17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser 40 Bearbeiding av materialer, herunder fresing av fordypninger i overflater 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer Merket er et rent figurmerke Nordisk film A/S, Halmtorvet 29, 1700 KØBENHAVN, DK Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 9 Computer software (innregistrerte), computerprogrammer (nedlastbare), computerprogrammer (innregistrerte), computerspillprogrammer, eksponert film, kinematografiske innretninger til montasje av film, tegnefilm, filmspoler, lydbånd og -film, magneter, dekorative magneter, musematter, neonskilt, videobånd, videokassettbånd, videospillkassetter. 16 Aviser, bilder, blokker (papirvarer), blyanter, blyantholdere, blyantstifter,bokbind, bokmerker, borduker av papir, brevordnere, brosjyrer, bøker, notisbøker, papirbånd, gummierte bånd (papirhandlervarer), dekkeservietter av papir, etiketter, papirflagg, fotografier, fyllepenner, hatteesker av papp, håndbøker, innpakningspapir, kalendere, kartong, kataloger, konvolutter, kort, magasiner, nyhetsbrev, papir, papirark, penneesker, postkort, samlemapper (kontorrekvisita), sangbøker, utklippsbøker og albumer, stensiler og sjablonger av papir, skriveetuier, skrivematerialer, skriveredskaper, tavlesvamper, tegneblokker, tegnekritt og -blyanter, tegnelinjaler, tegnepenner, tidsskrifter, toalettpapir, tusj, viskelær, vokspapir, esker av papir eller papp. 41 Forlagsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, filmproduksjon, filmstudier, filmutleie, informasjon om underholdning, informasjon om undervisning, produksjon av show (forestillinger), organisering av konkurranser (undervisning eller underholdning), organisering av show (impressariovirksomhet), organisering av sportskonkurranser, organisering av utstillinger for kulturelle eller utdannelsesformål, utdannelse. 37

38 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FINDVIAMOTO FINDVIAMOTO Motorola Inc, 1303 East Algonquin Road, IL60196 SCHAUMBURG, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Software for integrering av dekodede GPS-data for bruk med styring av database for å støtte kompilering, lagring, gjenfinning og analysering av lesbare refererte data. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GETVIAMOTO GETVIAMOTO Motorola Inc, 1303 East Algonquin Road, IL60196 SCHAUMBURG, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Software som dirigerer og støtter lesbar og hørbar kommunikasjon gjennom trådløse anordninger til softeware-identifiserte romlig refererte posisjoner inkludert severdigheter, underholdnings- og opplæringsmøtesteder og -begivenheter, kommunale begivenheter og handelsbedrifter. 38 Kommunikasjon ved hjelp av mobil-telefoner, radioer og telefonpersonsøkertjenester; fremskaffelse av telekommunikasjonsforbindelser til et globalt datanettverk ved hjelp av data-maskiner; fremskaffelse av telekommunikasjons-forbindelser til et globalt datanettverk ved hjelp av trådløse kommunikasjonsanordninger; elektronisk post; elektronisk overføring av data og dokumenter ved hjelp av dataterminaler; fremskaffelse av flerbrukertilgang til computer-databaser og websteder. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GLUXINE GLUXINE Recip AB, Bränningevägen 12, ÅRSTA, SE Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske fomål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; preparater for utryddelse av sopp og mugg, vekstbekjempingsmddel, kosttilskudd, naturmiddel for humant bruk, naturlegemidler for humant bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: aaltvedt Aaltvedt Betong AS, Kleppveien 13, 3914 PORSGRUNN, 19 Belegningsstein; heller, støttemur, kantstein. 38

39 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PAPER MATE TITANIUM PAPER MATE TITANIUM Berol Corp, 29 East Stephenson Street, IL61032 FREEPORT, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 16 Skrivesaker, nemlig kulepenner og mekansike blyanter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ANDRESENS BANK ANDRESENS BANK Nordea Bank Norge ASA, Middelthunsgate 17, 0368 OSLO, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 9 Magnetiske databærere, herunder betalingsog kredittkort; innregistrerte dataprogrammer. 16 Trykksaker, bulletiner, aviser, tidsskrifter og bøker. 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, konsulentbistand i forretningssaker, forretningsevaluering, regnskapsanalyser, regnskapsførsel og regnskapskontroll, kontortjenester; informasjon og rådgivning vedrørende alle de forannevnte tjenester. 36 Forsikringsvirksomhet, finansiell virksomhet, monetær virksomhet, forretninger med fast eiendom; informasjon og rådgivning vedrørende alle de forannevnte tjenester. 38 Kommunikasjonstjenester, herunder telekommunikasjonstjenester, datakommunikasjonstjenester samt elektroniske kommunikasjonstjenester; tele-, data-assisterte og elektroniske tjenester; informasjon og rådgivning vedrørende alle de forannevnte tjenester. 39 Verditransport og oppbevaring; informasjon og rådgivning vedrørende alle de forannevnte tjenester. 42 Juridiske tjenester, dataprogrammering, design, utvikling, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og software; informasjon og rådgivning vedrørende alle de forannevnte tjenester. 39

40 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VITRO STATIC VITRO STATIC Veninov SA, 2, rue Eugène Maréchal, VENISSIEUX, FR Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 16 Film, beskyttende film og dekorasjoner laget av folier, særlig selvklebende; bokbindingsmaterialer, nemlig folier laget av plastikk eller syntetisk lær til bokbinding, skrivebøker, album og arkivmapper; plastikk materialer til pakking (ikke inkludert i andre klasser). 17 Plast som halvfabrikata i form av folier og film. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CAZCADA CAZCADA Telefonselskapet AS, Postboks 505, Brakerøya, 3002 DRAMMEN, 9 Bildetelefoner; databehandlingsapparater og - innretninger; høretelefoner; interkommunikasjonsapparater; koplingsenheter (databehandlingsutstyr); modemer; radiotelefonapparater; senderapparater (telekommunikasjon); telefonapparater; telefonapparater (radio-); telefoner (høre-); telefoner (trådløse -); master for trådløs telefonering;, telefonsendeapparater; telefonsvarer (automatisk); transmitter (telekommunikasjon). 37 Installasjon og reparasjon av telefoner. 42 Ingeniørvirksomhet(teknisk ekspertise). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ISODREN Steinar Ekholdt, v/isolering & Freneimgsteknikk AS, Postboks 66, 1407 VINTERBRO, 19 Bygningsmaterialer (ikke metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall). 37 Byggevirksomhet; reparasjonvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Epleblomsten as Epleblomsten AS, Sauar gard, 3812 AKKERHAUGEN, 31 Jordbruks- og hage produkter: Friske frukter, bær og grønnsaker. 32 Ikke-alkoholholdige drikker: Fruktdrikker og fruktjuicer. 33 Alkoholholdige drikker: Vin, cider, brennevin. 40

41 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TOOLMAN TOOLMAN Norkem AS, Postboks 77, 4064 STAVANGER, Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. 2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler; fargestoffer; beisemidler; ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: bergman human hi-tec Bergman AS, Postboks 364, 2001 LILLESTRØM, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 10 Kirurgiske medisinske odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturrnaterialer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KOP KOP Kværner Oilfield Products AS, Postboks 94, 1325 LYSAKER, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 6 Bygningsmaterialer av metall; uedle metaller og legeringer av disse; fleksible, sammensatte rør og rørledninger delvis tilvirket av metall for transport og overføring av fluider, herunder petroleum og naturgass, samt vann, hydraulisk væske, elektriske signaler og/eller elektrisk kraft. 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer: koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); kompressorer; separatorer, herunder separatorer for petroleumsprodukter; pumper, herunder trykkforsterkere. 17 Bøyelige rør; fleksible ikke-metalliske stigerør for leting og produksjon av hydrokarboner til havs; tetnings-paknings-og isolasjonsmateriale. 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør, herunder stive ikke-metalliske stigerør for leting og produksjon av hydrokarboner til havs. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; brønnboring; byggeledelse; skipsbygging; skipsverft; installasjon; vedlikehold og reparasjon av maskiner; installasjon og vedlikehold av oljeledninger; undervannsbygging og -reparasjon. 40 Bearbeiding av materialer; petroleumsbehandling; petroleumsseparasjonsvirksomhet; raffineringsvirksomhet. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; produktutvikling; industriell analyse og forskning; analysetjenester for utnyttelse av oljeforekomster; kontroll av oljebrønner; geologiske grunnundersøkelser; undervannsundersøkelser; konsulentbistand ved oljeleting og oljefelt; plantegning i forbindeles med bygging; tekniske prosjektstudier; ingeniørvirksomhet (teknisk ekspertise); design og utvikling, samt ajourføring og vedlikehold av datamaskiner og datamaskinprogrammer; juridiske tjenester. 41

42 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ORANGERIET ORANGERIET Orangeriet AS, Skuteviksboder 17, 5035 BERGEN, AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, 35 Annonse- og reklamevirksomhet, reklamebyrå, utarbeidelse av reklame- og markedsføringsmateriale for andre, konsulentbistand vedrørende reklame og markedsføringstiltak. 42 Grafisk formgivning og design samt konsulentbistand vedrørende grafisk formgivning og design; industridesign, industriell formgivning og emballasjedesign. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US BIOGEN IDEC BIOGEN IDEC Biogen ldec MA Inc, 14 Cambridge Center, MA02142 CAMBRIDGE, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 5 Farmasøytiske preparater til forebyggelse, diagnosering og behandling av kreft, farmasøytiske preparater til forebyggelse, diagnosering og behandling av nevrologiske sykdommer, farmasøytiske preparater til forebyggelse, diagnosering og behandling av kardiovaskulære sykdommer, farmasøytiske preparater til forebyggelse, diagnosering og behandling av betennelsessykdommer, farmasøytiske preparater til forebyggelse, diagnosering og behandling av immun regulatoriske sykdommer, farmasøytiske preparater til forebyggelse, diagnosering og behandling av virussykdommer, farmasøytiske preparater til forebyggelse, diagnosering og behandling av gastrointestinale sykdommer. 10 Medisinske apparater og instrumenter. 16 Trykksaker og undervisningsmateriell til bruk innen helsesektoren samt trykket undervisningsmateriell til pasienter og manualer innen helsevesenet. 35 Administrativ assistanse til pasienter til å få dekket kostnader vedrørende helse fra forsikringsselskapene. 36 Fremskaffelse av økonomiske bidrag til å forbedre livskvaliteten for pasienter og deres familier, fremskaffelse av økonomiske bidrag til vitenskapelig-, medisinske- og forretningsmøter samt workshops, fremskaffelse av økonomiske bidrag som støtter utdannelse av almenheten i medisinske spørsmål. 41 Tjenester vedrørende utdannelse, nemlig trening og instruksjon når det gjelder bruk av spesialiserte legemiddeladministrasjonsteknikker, og ledelse av seminarer innen helsevesenet. 42 Forsking og konsultasjonstjenester innen bioteknisk område. 44 Helsetjenester, nemlig helsetjenesteinformasjon til allmenheten via avgiftsfrie telefonnummer og overvåking av/og rådgivning til pasienter når det gjelder tilpassning til legemiddelbehandlings metoder. 42

43 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DURA STAR DURA STAR Cordis Corp, FL MIAMI LAKES, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 10 Medisinske anordninger i form av katetere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LUMIRANT LUMIRANT Eisai Co Ltd, 6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, TOKYO, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 5 Farmasøytiske preparater og substanser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: IVELON IVELON Eisai Co Ltd, 6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, TOKYO, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 5 Farmasøytiske preparater og substanser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ASLI ATTA ASLI ATTA Food Investments Ltd, Weston Centre, Bowater House, 68 Knightsbridge, SWIX7LQ LONDON, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 30 Mel (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PRIMURA PRIMURA Eisai Co Ltd, 6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, TOKYO, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 5 Farmasøtiske preparater og subatanser. 43

44 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US US FALLEN FALLEN Crossroads Productions LLC, Vista, CA, US J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo, 18 Lommebøker, ryggsekker og sports- og idrettsvesker til alle formål (ikke opptatt i andre klasser). 25 Klær, hodeplagg og fottøy i form av skjorte, treningsgensere, bukser, treningsbukser, svettereimer, shorts, jakker, gensere, hatter, luer, sokker, belter, sko. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BO BO Société des Produits Nestlé SA, Case postale 353, 1800 VEVEY, CH Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 30 Kaffe, kaffeekstrakter og kaffebaserte preparater og drikker; is-kaffe, kaffeerstatning; ekstrakter av kaffeerstatninger og preparater og drikker basert på kaffeerstatninger; sikori; te, te ekstrakter og te-baserte preparater og drikker; iste; maltbaserte preparater og drikker; kakao og kakaobaserte preparater og drikker, sjokolade, sjokoladeprodukter, sjokoladebaserte preparater og drikker; konfekt og konditorvarer, søtsaker og sukkertøy; sukker, tyggegummi; naturlige søtningsstoffer; bakerprodukter, brød, gjær, butterdeig; kjeks, kaker, småkaker, tynne kaker; karameller, desserter, puddinger; iskrem, vannis, sorbeter, frosne konfektyrer, frosne kaker, softis, frosne desserter, frossen yoghurt; bindemidler for fremstilling av iskrem og/eller vannis og/eller sorbeter og/eller frosne konfektyrer og/eller frosne kaker og/eller softis og/eller frosne desserter og/eller frossen yoghurt; honning og honningerstatninger; frokostblandinger, musli, cornflakes, kornproduktstenger, ferdiglagede frokostblandinger, kornblandingspreparater; ris, pasta, nudler; næringsmidler basert på ris, mel eller frokostblandinger, også i form av ferdiglagede retter; pizza; smørbrød; blandinger av næringspasta og ovnsklare preparerte deiger; sauser; soyasaus; ketchup; aromatiserende- eller krydderprodukter for mat, spiselige krydder, krydderier, salatdressinger, majones; sennep; eddik. 44

45 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GIVEAD GIVEAD GIVEAD COM Ihsan Mert Mursaloglu, Vassfaret 12, 0773 OSLO, Codex Advokat Oslo AS, Postboks 5222 Majorstuen, 0303 OSLO, 9 Vitenskaplige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll med elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater; regnemaskiner; databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; dataprogrammer. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; butikkvirksomhet. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GIVAD GIVAD GIVEAD COM Ihsan Mert Mursaloglu, Vassfaret 12, 0773 OSLO, Codex Advokat Oslo AS, Postboks 5222 Majorstuen, 0303 OSLO, 9 Vitenskaplige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll med elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater; regnemaskiner; databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; dataprogrammer. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; butikkvirksomhet. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Tribute nights Tribute nights Villspor AS, Rådhusgata 30 B, 0151 OSLO, 35 Annonse og reklamevirksomhet 41 Underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter 43 Bevertning, innlosjering 45

46 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: JUST JUST Dan Goya, Postboks 1101 Sentrum, 5809 BERGEN, 36 Forsikringsvirksomhet, finansiell virksomhet, monetær virksomhet, forretninger med fast eiendom. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HORSE POWER HORSE POWER Hööks Hestesport AS, Furuvn 11, 2020 SKEDSMOKORSET, 9 Sikkerhetsvester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Favoritt Gilde Norsk Kjøtt BA, Postboks 360 Økern, 0513 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; ferdigretter. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is; ferdigretter; pizza. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 46

47 ansvarsmerker /05 Ansvarsmerker (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er figurativt bjørg Bjørg Design AS, v/bjørg Nordli-Mathisen, Heimdalsveien 5-7, 1358 JAR, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er figurativt Merket er et rent figurmerke Christina Christensen, Stensberggata 21, 0170 OSLO, (546) Merket er figurativt Merket er et rent figurmerke Anne-Lise Andersen Andersen, 3864 RAULAND, 47

48 internasjonale varemerkeregistreringer /05 Internasjonale varemerkeregistreringer Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpekning etter Madridprotokollen. Innsigelsesperioden utløper 2 mnd. fra kunngjøringsdato, jf. varemerkeloven 51. Int.reg.nr.: Int.reg.dato: Etterfølgende utpeknings dato: Prioritet: Generell informasjon om kunngjøringer etter Madridprotokollen Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal registrering. Det vil si den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jf. varemerkeloven 53 og Madridprotokollen artikkel 3 (4). Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende i Norge, vil registreringsperioden på 10 år regnes fra den internasjonale registreringsdatoen. Det vil si datoen for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den internasjonaleregistreringen. Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det land merket først ble søkt registrert. Dette vil ofte være søkers hjemland idet en internasjonal registrering må bygge på en hjemlandsregistrering eller -søknad. Besluttet gjeldende dato i Norge: Det vil si den datoen det innføres i varemerkeregisteret at den internasjonale registreringen gjelder i Norge, jf. varemerkeloven 51. (111) Int.reg.nr: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen ENTERCINE ENTERCINE Robapharm AG, Gewerbestrasse 18, 4123, ALLSCHWIL, CH 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic products, dietetic goods for children and the sick, plasters, materials for dressings, material for stopping teeth and dental wax, disinfectants, preparations for weed and pest control (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen DENKA DENKA Denka International BV, Hanzeweg 1, 3771NG, BARNEVELD, NL 1 Chemicals used in industry, science, photography, agriculture, horticulture and forestry (excluding fungicides, insecticides and herbicides); fireextinguishing compositions. 5 Sanitary products; materials for dressings; disinfectants; preparations for weed and pest control

49 internasjonale varemerkeregistreringer /05 (111) Int.reg.nr: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: FR Sadolin Akzo Nobel Coatings International BV, Velperweg 76, 6824BM, ARNHEM, NL Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 2 Protective coating for wood; protective wood care products, namely chemicals for preserving and treating wood and for improving its structure and durability. 3 Protective wood care products, namely chemicals for cleaning and polishing wood (111) Int.reg.nr: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen Sommergut Sommergut Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, Neckarsulm, DE 29 Fruit and vegetable preserves, preserves of marinated vegetables (554) Merket er tre-dimensjonalt (591) Merket er i farger Merket er et rent figurmerke (526) Unntaksannmerkning: The shape of the bottle is excluded from the legal protection. Henkel KGaA Henkelstrasse DÜSSELDORF DE Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 3 Laundering, cleaning and rinsing products in liquid, gel or paste form

50 internasjonale varemerkeregistreringer /05 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: FR (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: FR (554) Merket er tre-dimensjonalt (591) Merket er i farger Merket er et rent figurmerke (526) Unntaksannmerkning: The shape of the bottle is excluded from the legal protection. Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, 40589, DÜSSELDORF, DE Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 3 Laundering, cleaning and rinsing products in liquid, gel or paste form (554) Merket er tre-dimensjonalt (591) Merket er i farger Merket er et rent figurmerke (526) Unntaksannmerkning: The shape of the bottle is excluded from the legal protection. Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, 40589, DÜSSELDORF, DE Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 3 Laundering, cleaning and rinsing products in liquid, gel or paste form

51 internasjonale varemerkeregistreringer /05 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: FR (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: FR (554) Merket er tre-dimensjonalt (591) Merket er i farger Merket er et rent figurmerke (526) Unntaksannmerkning: The shape of the bottle is excluded from the legal protection. Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, 40589, DÜSSELDORF, DE Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 3 Laundering, cleaning and rinsing products in liquid, gel or paste form (554) Merket er tre-dimensjonalt (591) Merket er i farger Merket er et rent figurmerke (526) Unntaksannmerkning: The shape of the bottle is excluded from the legal protection. Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, 40589, DÜSSELDORF, DE Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 3 Laundering, cleaning and rinsing products in liquid, gel or paste form

52 internasjonale varemerkeregistreringer /05 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: FR (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: FR (554) Merket er tre-dimensjonalt (591) Merket er i farger Merket er et rent figurmerke (526) Unntaksannmerkning: The shape of the bottle is excluded from the legal protection. Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, 40589, DÜSSELDORF, DE Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 3 Laundering, cleaning and rinsing products in liquid, gel or paste form (554) Merket er tre-dimensjonalt (591) Merket er i farger Merket er et rent figurmerke (526) Unntaksannmerkning: The shape of the bottle is excluded from the legal protection. Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, 40589, DÜSSELDORF, DE Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 3 Laundering, cleaning and rinsing products in liquid, gel or paste form

53 internasjonale varemerkeregistreringer /05 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: GB wire free Orange Personal Communications Services Ltd, St James Court, Great Park Road, Bradley Stoke, BS324QJ, AVON, BRISTOL, GB Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 9 Electrical and electronic communications and telecommunications apparatus and instruments; communications and telecommunications apparatus and instruments; electrical and electronic apparatus and instruments all for processing, logging, storing, transmission, retrieval or reception of data; apparatus and instruments for recording, transmission or reproduction of sound, images or encoded data; television apparatus and instruments; computers; peripheral equipment for computers; programmed-datacarrying electronic circuits; computer programs; computer software; discs, tapes and wires all being magnetic data carriers; blank and prerecorded magnetic cards; satellite transmitters and receivers; electric wires and cables; resistance wires; electrodes; paging, radio paging and radio-telephone apparatus and instruments; telephones, mobile telephones and telephone handsets; accessories for telephones and telephone handsets; adapters for use with telephones; battery chargers for use with telephones; desk or car mounted units incorporating a loudspeaker to allow a telephone handset to be used hands-free; in-car telephone handset cradles; bags and cases specially adapted for holding or carrying portable telephones and telephone equipment and accessories; computerised personal organisers; aerials; batteries; micro processors; key boards; modems; monitoring (other than in-vivo monitoring) apparatus and instruments; radio apparatus and instruments; electrical control, testing (other than in-vivo testing), signalling, checking (supervision) and teaching apparatus and instruments; optical and electro-optical apparatus and instruments; video films; electrical and electronic accessories and peripheral equipment designed and adapted for use with computers, audio-visual apparatus and electronic games equipment and apparatus; parts and fittings for all the aforesaid goods. 38 Telecommunications, communications, telephone, facsimile, telex, message collection and transmission, radio-paging and electronic mail services; transmission and reception of data and of information; on-line information services relating to telecommunications; data interchange services; transfer of data by telecommunication; satellite communication services; broadcasting or transmission of radio or television programmes; hire, leasing or rental or apparatus, instruments, installations or components for use in the provision of the aforementioned services; information services relating to all the aforementioned. 42 Providing information to one or more people via the Internet at one site utilising a cafe, bar, cafeteria, bistro, restaurant or coffee house setting; preparation of food and drink; catering services; restaurant services; cafe and cafeteria services; snack-bar services; fast-food restaurant services; computer services; maintenance, updating and design of computer software and programs; computer programming services; preparation and provision of information in relation to computers and computer network facilities; on-line computer services; programming services given on-line; provision of access to an electronic on-line network for information retrieval; provision of information and advisory services on-line from a computer database or via the internet; security and fraud prevention information and consultancy services; protection of personal property; horoscope forecasting; weather forecasting; hotel reservation services; information and advisory services relating to all the aforementioned services; advisory and consultancy services relating to telecommunications, communications, telephone, facsimile, telex, message collection and transmission, radio-paging and electronic mail services; advisory and consultancy services relating to transmission and reception of data and of information, on-line information services relating to telecommunications, data interchange services, transfer of data by telecommunications, satellite communications services and to broadcasting and transmission of radio or television programmes; advisory and consultancy services relating to the hire, leasing or rental of apparatus, instruments, installations or components for use in the provision of the aforementioned communications services; news and current affairs information reporting services

54 internasjonale varemerkeregistreringer /05 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: AT AM 6293/2000 BÖHLER BÖHLER Böhler-Uddeholm AG, 14/A/3, Modecenterstrasse, 1030, WIEN, AT Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 6 Common metals and their alloys; non-electrical metallic cables and wires; metal pipes, metal goods and metal alloys, especially wrought articles and goods made of cast iron; special steels and special steel alloys; sheet metals, pipes, moldings and semi-finished products of metals and/or of special steels; metal balls, welding wires, filler metal for welding, materials of metal for railway tracks. 7 Machines and machine tools; couplings and transmission components (excluding the ones for land vehicles); agricultural implements; high-pressure valves (machine parts), high-pressure pumps, high-pressure cutting devices, high-pressure machines as well as highpressure waterproof packings. 8 Hand-operated hand tools and implements; cutlery (knives, forks and spoons), side arms, other than firearms, razors (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: IT TV2001C KIDDY LOOP KIDDY LOOP Benetton Group SpA, Via Villa Minelli, 1, 31050, PONZA VENETO, IT 16 Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); printers' type; printing blocks. 18 Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery

55 internasjonale varemerkeregistreringer /05 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: AT AM 6583/2001 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DE /16 THINK ON ENERGIE ALLIANZ AUSTRIA Energieallianz Austria GmbH, Wienerbergstrasse 11, 1100, WIEN, AT Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 35 Professional business consultancy, services of efficiency premium calculation. 37 Construction, repair; installation services, particularly in the field of energy supply. 39 Transportation, electricity distribution; energy distribution agencies; rental of energy consumption meters; professional consultancy in connection with energy supply (unrelated to business dealings). 42 Research, surveying, engineering work, engineering project studies and data processing program designing in the field of energy supply THINK ON Altana AG, Herbert-Quandt-Haus, Am Pilgerrain 15, 61352, BAD HOMBURG V D HÖHE, DE AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, 16 Printed matter, especially books, journals, periodicals, pamphlets and photographic picture material, except such products which deal with memory training exercises respectively with games and toys or memory training programmes. 35 Marketing. 41 Publication and issuing of books, newspapers, periodicals, teaching materials and printed matter, except such products which deal with memory training exercises respectively with games and toys or memory training programmes (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: FR ÉCLAT D'ARPÈGE Jeanne Lanvin, 15 rue du Faubourg Saint-Honore, 75008, PARIS, FR Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 3 Perfumery products, scented cosmetic and toiletry products. 14 Timepieces, jewelry, key rings

56 internasjonale varemerkeregistreringer /05 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: FR (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: BX Altesse Collection Bijoux Altesse SA, F Saint Martin de Valamas, FR 14 Jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instruments (591) Merket er i farger Merket er et rent figurmerke Unilever NV, Weena 455, 3013AL, ROTTERDAM, NL 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk products; edible oils and fats. 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice. 32 Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages. 43 Services for providing food and drink; restaurant and snack-bar services

57 internasjonale varemerkeregistreringer /05 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen SHINE TEMPTATION (591) Merket er i farger Bauplast PVC WINDOW SYSTEMS Kompen PVC ve Insaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, Konya-Afyon Karayolu, 45.km Ladik Mevki, Sarayönü-Konya, TR 19 UPVC profiles, doors and windows systems made of upvc, and insulated door and window glass systems (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DE / Bayerische Motoren Werke AG, Petuelring 130, 80809, MÜNCHEN, DE 12 Motor vehicles and their parts, included in this class; apparatus for locomotion by land, air or water. 16 Manuals and user-instruction manuals in the form of printed matter. 28 Miniatures of motor vehicles and their parts, included in this class SHINE TEMPTATION Coty BV, Oudeweg 147, 2031CC, HAARLEM, NL 3 Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair lotions (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen GABA GABA GABA International AG, Emil Frey-Strasse 100, 4142, MÜNCHENSTEIN, CH 1 Chemicals used in industry and science. 3 Cosmetic preparations and products; dentifrices and non-medical dental hygiene products. 5 Pharmaceutical and medical products and preparations; pharmaceutical products for mouth and teeth care; medical products for dental care; medical chewing gum and medical sweets for dental care; dietetic substances for medical use. 21 Electric and non-electric toothbrushes, floss for dental purposes, toothpicks, apparatus for cleaning spaces between teeth (included in this class)

58 internasjonale varemerkeregistreringer /05 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DE /12 FDC FDC Bayerische Motoren Werke AG, Petuelring 130, 80809, MÜNCHEN, DE 9 Electrical and electronical instruments for measuring, gauging and controlling for use in motor vehicles, excluding touring cars. 12 Motor vehicles - excluding touring cars - and their parts, included in this class (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: BX ALPRO ALPRO Alpro NV, Vlamingstraat 28, 8560, WEVELGEM, BE 5 Soy-based dietetic substances, for medical use. 29 Soy proteins, soy protein concentrates, soy protein isolates, meat substitutes made from soy proteins; dairy product substitutes made from soy proteins, in liquid, paste or powder form. 32 Soy-based non-alcoholic beverages; soy-based syrups and other preparations for making beverages (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DE /41 SULTANS OF THE DANCE SULTANS OF THE DANCE Michael van Almsick, Ludwig-Thoma-Strasse 23b, D Grünwald, DE 3 Perfumery. 9 Telephone cards; recording carriers of sound and images. 14 Costume jewellery including pins; jewellery, clocks, all afore-mentioned goods including precious and common metals. 16 Printed matter, in particular periodicals, posters, stickers. 18 Bags and leather goods (included in this class). 21 Glassware, porcelain and earthenware (included in this class). 24 Textile goods (included in this class). 25 Clothing including leather clothing, footwear, headgear. 41 Entertainment; sporting and cultural activities; organization, conducting and arranging of concerts and concert tours, music and dance events; organization, conducting and arranging of events and festivals for cultural and/or educational purposes; film production; production of recording carriers of sound and images (included in this class); publication of books, periodicals and newspapers

59 internasjonale varemerkeregistreringer /05 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DE /41 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: BX OXYCOM SULTANS of the DANCE Michael van Almsick, Ludwig-Thoma-Strasse 23b, D Grünwald, DE 3 Perfumery. 9 Telephone cards; recording carriers of sound and images. 14 Costume jewellery including pins; jewellery, clocks, all afore-mentioned goods including precious and common metals. 16 Printed matter, in particular periodicals, posters, stickers. 18 Bags and leather goods (included in this class). 21 Glassware, porcelain and earthenware (included in this class). 24 Textile goods (included in this class). 25 Clothing including leather clothing, footwear, headgear. 41 Entertainment; sporting and cultural activities; organization, conducting and arranging of concerts and concert tours, music and dance events; organization, conducting and arranging of events and festivals for cultural and/or educational purposes; film production; production of recording carriers of sound and images (included in this class); publication of books, periodicals and newspapers OXYCOM Oxycell Holding BV, Kaagstraat 17-19, NL-8102 GZ Raalte, NL 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes; air conditioning apparatus and equipment (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen Couture SC Global Spirits Company SrL, Str Cuptoarelor nr 2B, Ploiesti, Jud. Prahova, RO 33 Alcoholic beverages namely vodka, gin, liqueur, rum, brandy, tequila, ouzo, vermouth, whisky, cocktail, schnapps

60 internasjonale varemerkeregistreringer /05 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen BEKACOLOR (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: CH CH BEKACOLOR NV Bekaert SA, Bekaertstraat 2, 8550, ZWEVEGEM, BE 6 Metal wire and steel wire, all provided or not with a plastic coating or a coating of other metal (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen SPIRAX EASIHEAT SPIRAX EASIHEAT Spirax-Sarco LTD, 130/132 Georges Road, Cheltenham, Gloucestershire GL50 3EN, GB Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 7 Steam traps; valves, filters, strainers and pumps, all included in this class; separators and air compressors, all being machines or parts of machines, lubricators and regulators all being parts and fittings for machines; steam apparatus (parts of machines); heat exchangers (parts of machines); parts and fittings for all the aforesaid goods. 11 Heating, steam generating, cooling, ventilating and compressed air installations and apparatus; level controlling valves; filters (parts of industrial installations); pipeline accessories and boiler pipes; humidification apparatus; heat exchangers; ventilators for heat exchangers; parts and fittings included in this class for all the aforesaid goods GOLDENBÄRR Lauffer SA, Rue de la Terrassiere 13, CH-1207 Geneve, CH 5 Pharmaceutical and veterinary products, hygienic products for medicine, dietetic substances for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth and dental wax; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides, herbicides. 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats. 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refreshment. 32 Beers; mineral and sparkling water and other non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages. 33 Vodka of Ukrainian origin

61 internasjonale varemerkeregistreringer /05 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: BX PHILIP HANDSOME PHILIP HANDSOME Euretco Fashion BV, Meidoornkade 22, NL-3992 AE Houten, NL 18 Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes, such as leather shoulder belts; trunks and travelling bags; umbrellas; walking sticks. 25 Clothing, footwear, headgear; belts (clothing). 35 Business intermediary services and consultancy regarding the purchase and sales of leather, imitations of leather and goods made of these materials, such as travelling bags, trunks, umbrellas, walking sticks, clothing, footwear, headgear, belts; bringing together, for the benefit of others, of goods mentioned in classes 18 and 25 (excluding the transport thereof), enabling customers to conveniently view and purchase those goods; commercial assistance in the sales of goods, within the framework of a franchise contract regarding the goods mentioned in classes 18 and (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DE /09 DELTRON ELECTRONICS DELTRON ELECTRONICS Deltron Components Vertriebsgesellschaft für electronische Bauelemente mbh, Ammerseestrasse 59a, D Neuried, DE 9 Scientific, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision) and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; electrical and electronic components (included in this class); sensors (included in this class); data processing equipment and computers (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DE /12 RL-CLASS RL-CLASS DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225, 70567, STUTTGART, DE 12 Automobiles and parts thereof (included in this class). 28 Toys, games, playthings, model vehicles. 37 Repair and maintenance of motor vehicles (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DE /12 RL RL DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225, 70567, STUTTGART, DE 12 Automobiles and parts thereof (included in this class). 28 Toys, games, playthings, model vehicles. 37 Repair and maintenance of motor vehicles

62 internasjonale varemerkeregistreringer /05 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DE /16 FUSION FUSION Mitsubishi Polyester Film GmbH, Rheingaustrasse , D Wiesbaden, DE 16 Polyester films for wrapping (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DE /05 NIMARIV NIMARIV Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG, 55218, INGELHEIM, DE 5 Pharmaceutical preparations (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DE /05 ACUMENTE ACUMENTE Boehringer Ingelheim International GmbH, 55218, INGELHEIM, DE 5 Pharmaceutical and veterinary preparations. 29 Food supplements and food additives for nonmedical use based on plant components (included in this class) (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen MAJORIS MAJORIS Ad Majoris, 21, rue Saint Jean, F Cublize, FR 1 Unprocessed plastics. 17 Products made of semi-processed plastics for use in manufacturing; sealing, packing and insulating materials. 22 Ropes of plastic materials; nonmetallic cables of plastic materials; plastic fibers for textile use; nonmetallic binding bands of plastic materials. 24 Plastic materials for textile use (fabric substitutes); household and bath linen of plastic materials. 40 Custom coloring, processing and reprocessing of resins and plastic materials, for the benefit of others

63 internasjonale varemerkeregistreringer /05 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: GB GLOSSMARK (591) Merket er i farger Rogaska CRYSTAL Rogaska Crystal druzba pooblascenka d d, Ulica talcev 1, 3250 Rogaska Slatina, SI 21 Unworked glass, semi-worked glass; glasses; bottles; household or kitchen utensils and containers of glass; household or kitchen utensils and containers (not of precious metal or coated therewith); glassware and glassworks not included in other classes; combs and sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making materials; steelwool; porcelain and earthenware not included in other classes (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: FR 03/ TOTAL CONFORT TOTAL CONFORT Laboratoire Garnier & Cie, 281, rue Saint-Honoré, 75008, PARIS, FR 3 Perfumes, eau-de-toilette; bath and shower gels and salts for non-medical use; toilet soaps; body deodorants; cosmetics, including creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body and hands; tanning and after-sun milks, gels and oils (cosmetics); make-up products; shampoos; gels, foams, balms and aerosol products for hair care and styling; hair sprays; hair dyes and bleaching products; hair-curling and setting products; essential oils GLOSSMARK Xerox Ltd, Bridge House, Oxford Road, UB81HS, UXBRIDGE, MIDDLESEX, GB 9 Printer operating software; printer management software; printer control software; software for the security marking of documents and/or images; apparatus for the security marking of documents and/or images; software, and apparatus, for the security marking of printed matter; printers; laser printers; xerographic printers; xerographic devices for producing or reproducing documents and/or images; parts and fittings for all the aforesaid goods (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen (591) Merket er i farger Smack Viva ODLES Hanwha Elelmiszerek Magyarorszagi Kft, Buzakalasz ut 20, H-6000 Kecskemet, HU 29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts; preserved, dried and boiled fruits and vegetables. 30 Instant meals containing predominantly pastries made of wheat flours and in smaller part soup powder

64 internasjonale varemerkeregistreringer /05 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DK VA (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: BX Merket er et rent figurmerke R82 A/S, Parallelvej 6, 8751, GEDVED, DK 10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials. 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water (591) Merket er i farger FLOORSTYL NMC SA, Rovert 10, 4731, RAEREN, BE 17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods made thereof not included in other classes; goods made of semi-processed plastics; sealing, packing and insulating material; flexible nonmetallic pipes. 19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic transportable constructions; nonmetallic monuments. 20 Furniture, mirrors, frames; goods, not included in other classes, of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, substitutes for all these materials or of plastics

65 internasjonale varemerkeregistreringer /05 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: BX (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: BX (591) Merket er i farger WALLSTYL NMC SA, Rovert 10, 4731, RAEREN, BE 17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods made thereof not included in other classes; goods made of semi-processed plastics; sealing, packing and insulating materials; flexible nonmetallic pipes. 19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic transportable constructions; nonmetallic monuments. 20 Furniture, mirrors, frames; goods, not included in other classes, of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, substitutes for all these materials or of plastics LIMEX crate washing solutions Limex Machine Exploitatie BV, Postbus 7101, NL-5980 AC Panningen, NL 7 Machines as well as their parts and components, especially machines for cleaning packings suitable for recycling such as plastic crates, boxes, buckets, trays, pots and similar packings. 35 Advertising, sales promotion and business intermediary services in the purchase and sale as well as import and export of goods as mentioned in class Repair, maintenance, installation (mounting) and carrying out of cable work, afore-mentioned services relating to cleaning machines as mentioned in class 7; rental of cleaning machines as mentioned in class class 7; cleaning, on account of third parties, of packings suitable for recycling, such as plastic crates, boxes, buckets, trays, pots and similar packings. 40 Recycling of waste and trash

66 internasjonale varemerkeregistreringer /05 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: CH COTECNA COTECNA Cotecna SA, 58, rue de la Terrassière, CH-1207 Genève, CH 9 Scientific apparatus and instruments, software, software packages, data media recorded or not in the form of tapes, disks, flexible disks or cards, all these products intended for use in connection with quality control, goods inspection, customs appraisal, goods classification, risk analysis, warehouse management and inventory control, goods tracing, containers and means of transport. 36 Evaluation of insurance losses and claims; assessment of financial risks; customs assistance; estimation of the customs value of goods. 39 Goods consignment services; packaging of goods; packing of goods; storage of goods. 42 Technical inspection of vehicles; inspection of ships and aircraft; quality control, namely inspection of goods, raw materials, manufactured, semi-manufactured, transformed products and products of all types; control of origin of goods; control of the quality, quantity and authenticity of goods; inspection before embarkation with a view to issuing a certificate of conformity; conformity control of goods, equipment, services and systems with standards, in particular ecological standards, international and national laws, regulations and practices, with customer contractual requirements and with other regulatory national and international documents concerning goods, services, personnel management systems and management systems, pending issue of a conformity certificate; technical audits in the science and technology sectors; services of introduction of quality chain systems, namely systems of analysis and checking of all stages involved in the process of manufacturing and distributing products created by a company; inspection of apparatus; quality control for buildings; inspection of plant and machinery; analytical and testing services for oil fields and oil developments; testing and supervision of petroleum installations; industrial testing; material testing; product testing; product quality tests and safety tests; visual examination of goods; services for the weighing and measuring of bulk goods; development, design and creation of software, updating, modification and maintenance of software; computer consulting, computer programming, computing and computer consulting and advice, remote updating and maintenance of software, rental of computer software; hosting computer sites; technology transfer, evaluation of conformity with industrial labour standards (private standards, international conventions, public legislation) (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: SE ENSPIRO ENSPIRO Enspiro AB, Box 45180, S Stockholm, SE 16 Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; stationery; instructional and teaching material (except apparatus); manuals. 35 Business management; business administration; consultancy services regarding business management and business administration; services regarding business development; services regarding leadership development; consultancy services regarding business management; business investigations; advertising. 41 Education; providing of training; cultural activities; arranging of courses and seminars; information services regarding education; publishing services. 42 Scientific and technology services and related research, design and consultancy services; industrial analyses and research services and related consultancy services (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DE /09 TECMAXX TECMAXX VB Autobatterie GmbH, Am Leineufer 51, D Hannover, DE 9 Batteries and accumulators including batteries for automobiles

67 internasjonale varemerkeregistreringer /05 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: IT RE2003C (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: BX EUROMATIC Euromatic SrL, Viale Sant'Andrea, 32, I Castelnovo di Sotto, IT 7 Pumps, motor pumps and electric pumps; pumps, motor pumps and electric pumps for industry, agriculture, gardening and fountains; motors for pumps; electric motors; air compressors; submersible pumps; pumps, motor pumps and electric pumps for drainage; high pressure cleaning machines; parts and spare parts for the aforementioned goods included in this class. 11 Apparatus for water supply; surge tanks; parts and spare parts for the aforementioned goods included in this class (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: IT VE2003C (591) Merket er i farger Slajit Energy drink Satti Technik BV, Hildebrandhove 121, NL-2726 AV Zoetemeer, NL 32 Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages; energy boosting non-alcoholic drinks, specifically intended for sportsmen (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: IT TO2003C Merket er et rent figurmerke Garmont SrL, Via Spineda, 12, 31040, VOLPAGO DEL MONTELLO, IT 25 Clothing, footwear, headgear Quattroporte Ferrari SpA, Via Emilia Est 1163, 41100, MODENA, IT 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water. 28 Games, toys; gymnastic and sporting articles not included in other classes; Christmas tree decorations

68 internasjonale varemerkeregistreringer /05 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen TAZUMARA (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DK VA TAZUMARA Schering AG, Müllerstrasse 178, 13353, BERLIN, DE 5 Pharmaceutical preparations, namely oncological preparations. 10 Surgical, medical and dental instruments and apparatus Music Video Stars K E Mathiasen A/S, Sintrupvej 12, 8220, BRABRAND, DK 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coinoperated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus. 28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for Christmas trees

69 internasjonale varemerkeregistreringer /05 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: BX GLOBRAY GLOBRAY NV Organon, Kloosterstraat 6, 5349AB, OSS, NL 5 Medicines and pharmaceutical preparations for the treatment of mental illness (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DE /41 UCLA UCLA c/o Studienzentrum Göttingen der Universität von Kalifornien Georg-August Univer The Regents Of The University Of California, Brugstr 51, D Göttingen, DE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 9 Scientific, photographical, optical, electrical and electronic apparatus and instruments (included in this class), computer programs, computer and its parts. 14 Precious metals (crude or partly processed), jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments. 16 Stationery, instructional and teaching material (except apparatus), photographs, printed matter, books, magazines. 18 Leatherware (included in this class), trunks and travelling bags, rucksacks, briefcases, school bags, hand bags, purses, pocket wallets, umbrellas. 24 Bed and table linen, textiles and textile goods, blankets (included in this class), textile towels. 25 Clothing headgear, footwear, especially shoes, boots, sandals; t-shirts, sweat-shirts, jackets, shirts, pullovers, neckties, scarves, sleepwear, socks, swimwear, gloves, suspenders, belts, sportswear. 41 Services of a university (included in this class), tuition, primary and continued education, publication and edition of books; magazines and tuition material (printed matter, video films, audio records, computer programs), supporting of exchange students, namely tuition advice and language tuition, arranging of foreign student university places, language tuition, sporting and cultural activities; entertainment. 42 Carrying out of research work, research

70 internasjonale varemerkeregistreringer /05 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: BX (591) Merket er i farger BAUHAUS Demp BV, Hagenweg 1 F, 4131LX, VIANEN, NL Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 1 Soil fertilizers; potting composts for plants and flowers; plant strengthening substances; peat; growing substrates, bark products for plants; ground bark fertilizers; compost; chemicals used in agriculture, horticulture and forestry, including biological preparations in the form of powder dusting for vegetables; humus; chemicals for plant upkeep (except fungicides, herbicides and vermin-destroying products); leaf shine products; soil-improving chemicals; chemical products for industrial use; casting resins and molded resins not included in other classes; silicone pastes; silicone rubber; concrete melters and concrete covering products not included in other classes; binding chemicals for concrete (except paints); damp-proofing products for buildings not included in other classes; metal soldering preparations; adhesives used in industry; solvents for varnishes. 2 Paints, varnishes, lacquers; varnish thinners; glazes; varnishing products; paint binders and thinners; filling compounds (paints); antirust agents; preservatives against deterioration of wood; oil-based care products for wood; wood paints (particularly wood coatings, paints, lacquers); dyestuffs; mordants. 6 Partitions for shower cubicles and for bathtubs made of metal or mainly of metal combined with synthetic materials; raw metals, partly treated with their alloys; horseshoes; steel balls; safes and chests; decorated sheet metal and moldings of metal; metal nails and screws; chains (excluding propulsion chains for vehicles); metal, laminated and cast structural members; nonelectrical metallic cables and wires; metal components used in locksmithing and ironmongery; metal pipes; shaped sections, sheet metals and molds of metal mainly of aluminum; metallic collars for sanitary installations; metallic oil and grease cans (for machines); decorative metallic panels for ceilings and walls; non-mechanical metallic reels for irrigation hoses; window locks; racks for license plates. 7 Power drills; machines for working metal, wood and plastics; electrical dust-removing apparatus and dust separators; electrically operated vacuum cleaning appliances; machines for the agricultural industry and mechanical agricultural tools; fountain pumps; grass extractors; submersible pumps; garden rollers; sprinkler pumps (for gardens); garden water pumps; power machines and apparatus for agricultural and gardening purposes, particularly pruning scissors, tree saws, hedge trimmers, lopping shears, garden shears, lawn trimmers, insecticide spray guns, grass shears for inaccessible corners, various lawn cutters, bush saws, scrub cutters for lawns, lawnmowers; construction machinery; lifting jacks (machine tools); lifting devices, planing machines; construction machines, particularly circular saws, sharpening and cutting devices; construction tools, machines and implements; wheeled concrete mixers; compressors (machines); lubricators; electric motors and engines; electricity generators; garage door operating apparatus; blowing apparatus; motor-driven tools; electrical kitchen machines and implements not included in other classes; power apparatus for stapling and nailing; caulking guns; polishing machines; electric starters; electrical spraying devices; electric sanders; planers and spare planer blades; electric saws and tools, especially single-hand sanders, finishing sanders, belt sanders, twotray grinding machines, right angle grinders; electric drills; powered machine tools for diy; spray guns for paint; floor polishers; electrical flax-yarn stitching machines; household appliances included in this class; power tools particularly saws, drills and drilling machines; drilling and screwing machines, screw driving machines, trueing machines, planing machines, parts of and accessories for all the above products, namely supports and tables for machines, particularly drill stands and saw tables; current generators; electric high-pressure cleaning apparatus; electric apparatus for aspirating liquids and mud; electric cleaning appliances for home use, particularly vacuum cleaners and vacuum-cleaner parts, mechanical polishers, steam cleaning appliances, high pressure cleaners and foam and liquid extractors; elevator platforms; suspended transport belts; mechanical spools (reels) for irrigation hoses; aprons for car radiators. 8 Hand-operated hand tools, particularly saws, gimlets and borers; saw filers, planes, screwdrivers, wrenches (tools), wrench boxes, hammers, pliers and nippers, files, spatulas (tools), tools for laying ceramic and faïence tiles; vises, screw clamps, parts of the aforementioned products; hand-operated instruments for agriculture, horticulture and forestry; flour (filler) spindles; hand-operated tools and instruments for agriculture and gardening, particularly pruning scissors, tree saws, hedge trimmers, lopping shears, garden shears, lawn trimmers, insecticide spray guns, grass shears for inaccessible corners, various lawn cutters, bush saws, scrub cutters for lawns, lawnmowers; hand tools for gardening, particularly onion and flower bulb planters, spades, shovels, pickaxes, rakes, grubbers (for agriculture), scarifiers, forks (tools), saws, hand shovels, hand weeders, flower rakes, shears, sickles; scarifying tools; hand-operated instruments for the construction sector; lifting jacks (hand operated), hand tools for laying ceramic tiles; hand-operated hand tools, particularly shears, knives, saws, axes, spades, hand sanders, openend wrenches and monkey wrenches, planes, singlehand sanders; hand tools and implements, especially tools of steel, such as hammers, screwdrivers, wrenches, pliers; hand drills; hand apparatus for nailing and stapling; electric or manual hair clippers and scissors for hairdressers; cutlery, forks and spoons, nutcrackers; tire stud pullers; electric hair clippers and scissors for hairdressers; cold welding apparatus (hand operated) and cold soldering irons (hand operated) not included in other classes. 9 Apparatus and instruments for heavy current engineering, namely apparatus and instruments for distribution, transformation, storage, regulation and control; electric welding apparatus; electric accumulators; charging units for electric accumulators; fuses; (electric) monitoring and control apparatus; welding electrodes; timer switches; resistance welding apparatus and electric arc lamps; thermostats; electrical conduit connectors; electric welding apparatus and soldering irons; electric cables, conductors and connection junctions, switches and panels, junction boxes; electric irons; electric wiring material, especially cables for antennas (precut and in bulk), plugs, couplings, insulating sheaths, electrical outlets, electric casings, light dimmers, fastening terminals, fuses, terminal blocks (jacks or insulating screw joints), switches; testing units, multimeter controllers; light current engineering apparatus and instruments, namely apparatus and instruments for telecommunications, for high-frequency and regulating techniques; image and sound media, particularly tapes, 70

71 internasjonale varemerkeregistreringer /05 records, diskettes and films providing purchasers with optical, visual and/or acoustic information regarding the products they are buying; electric door chimes; intercoms; electric door openers; radio and television sets; signal bells (warning devices); electric bells; receivers used in the telephone industry, telephones and instruments with dials, telephone answering machines, video surveillance installations; audio and video cassettes; electric ringing alarms; fire extinguishers, fire alarms; electric anti-theft and alarm systems; electric testing units and controllers; multimeter controllers for testing electrical conductors; temperature testing units and controller thermometers (excluding medical thermometers); spectacle cases; scientific apparatus and instruments, particularly barometers; electric batteries; garage door operating systems; protective goggles; protective gloves; fiber-optic bands, fiber-optic batts, not included in other classes; protective shoes. 11 Barbecue grills; barbecues (appliances); lighting apparatus; electric lamps; luminaires; flashlights; warning blinkers; gas lamps; de-icing lamps; defrosting lamps; lighting installations, especially bulbs and fluorescent tubes; Christmas tree lights; heating apparatus; radiators; apparatus for heating water, such as continuous-flow water heaters, inlet-control water heaters and storage water heaters; apparatus for heating and preparing hot water and necessary equipment; electrical foot warmers; apparatus and installations using sun light to produce thermal energy; cooking apparatus; electrical cooking apparatus; electrical immersion heaters; electric coffeemakers; plumbing fixtures for use with gas; gas cooking rings; cooling apparatus; air cooling devices; drying apparatus; hair driers; air driers; ventilation apparatus; air purification apparatus; fans; air humidifiers; humidifiers; air-conditioning apparatus and installations; water distribution apparatus; indoor fountains; fountain pools; fittings for fountains; sanitary installations; valves and fittings for flexible hoses; traps made primarily of metal; upright and wall stacks for sanitary installations; mixing valves and their adjusting devices; sanitary installation equipment, particularly ducts, hot and cold water mixers, water closets, spare parts and accessories thereof namely rinsing systems, toilet lids, water flushing systems, compression rinsing machines, toilet seats, covers and lids, toilet bowls; wash-hand basins; reinforcing materials for bathtubs, for showers and for wash-hand basins; adjustable support arms for hand-held showers; vertical and hand-held showers; bathtubs; valves and fittings for showers; bidets; fittings and reinforcing sections for showers, for bathrooms, for toilets, for steam baths and sanitary use, including corner valves, stop valves; valves for water pipes; swan-neck tubes with connections therefor; shower receivers; shower cubicles, without any water supply and discharge valves and fittings; shower screens; valves and fittings for steam baths; showers and shower heads; electric water softeners and water cleaners; covers for car headlights; bathtub grips; electric wall fittings; irrigation machines; dividing screens for shower and bath cubicles made of plastics alone, or combined with metal; shower doors. 12 Vehicles and apparatus for locomotion by land or by water, especially wheelbarrows, portable hose reels, concrete mixing vehicles, forklift trucks, automobiles, delivery tricycles, transport trucks, wheelbarrows used in construction and gardens; boats, wheel trolleys, motor vehicles and parts thereof; shock absorbers; steering forks; bumpers; shock absorbing struts; towing cables and hooks for motor vehicles; doors, spokes and wheels for automobiles; wheel rims; protective sheaths for vehicle springs (for shock absorbers); steering wheels for automobiles; roof racks for cars; saddle holders for bicycles and motorcycles; masts for sail boats; seat covers for vehicles. 16 Paper or cardboard goods, namely face towels, table napkins, filter paper, pocket handkerchiefs, toilet paper, babies' napkins, packaging containers, packaging sachets, sticky corners to hold photos in place; printed matter; patterns for dressmaking (paper); templates for jigsaws (paper); diy calendars; bookbinding material, namely thread, cloths and other textiles for bookbindings; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' supplies, namely articles for drawing, painting and modeling; color sets (school requisites); gratings used by painters (to remove excess paint from rollers); painting boards; stencils for painters; drawing pads; painter's easels; painters' sketch-pads; chalks (for writing and for tailors); painters' rollers; painters' brushes; painting accessories; painting palettes; painting canvasses; paintbrushes; office requisites, namely nonelectric office equipment and utensils, document files, letter trays, letter openers, writing pads, office perforators, staplers, paper clips and staples for office use, typewriter ribbons, stamps, stamp pads, stamp-pad inks, writing and drawing inks, Indian inks; instructional and teaching material (excluding apparatus), in the form of printed matter, games, life-like animals and plants, geologic models, globes, drawing instruments for blackboards; pictures, collages, photographs; chromolithographs; lithographs, posters. 17 Products made of semi-processed plastics; extruded profiles made of plastic materials with layers of metal or resembling metal; plastic films (other than for packaging), including films for gardening, protective films for ponds and insulating underlays; acrylic plates, blocks, slabs, rods and tubes of semi-processed plastics, particularly made of acrylic and polystyrol; adhesive films not included in other classes; packing, stopping and insulating materials; insulating gloves; insulating fabrics; sealing and insulating materials in liquid, solid or paste form, particularly for plumbing fixtures, for window, door, wall and roof weather-stripping and insulation; insulating materials, particularly mineral wool, composite foam boards, flexible nonmetallic insulating tubes; insulating foam, soundproofing plates, insulating films and thermal insulation goods; adhesive tapes and strips not included in other classes; insulating sheets made of metal; insulating varnish; insulating boards for ceilings; hollow profiles packed with insulating materials (foam); insulating boards for walls; single-layer insulating paints; insulating baize; flexible nonmetallic pipes; accessories for watering installations, namely pipe couplings, water spraying pipes, spiral pipes, irrigation and spot-spraying pipes and plastic pipes; nonmetallic reinforcing materials for pipes; fiberglass strips and mats not included in other classes; mastics, pastes and other joint-sealing materials; insulating tapes; jointing mastic; watering hoses; seals for sanitary installations; caulking paste; flexible hoses for sanitary installations; floor insulation boards. 19 Mainly nonmetallic construction materials; elements for pipe building and water disposal; gutters, mainly not of metal; roughcasts; roughcast work; slabs (mainly non metallic); nonmetallic latticework; pipes and ducts (mainly non metallic); roller shutters (mainly non metallic); glass panels for construction purposes; rainwater collection pipes (mainly non metallic); cement sheets; mosaics for building; plastic pools for artificial ponds; flagstones of natural or synthetic stone; sand; floor paving, wall and angle paving (mainly non metallic); plaster boards; split tiles, split stoneware tiles; cement; building materials for walls and partitions; floor slabs, wall slabs and floor tiles; decorative panels not of metal for ceilings and walls; cement mortar; nonmetallic roof tiles; nonmetallic construction elements for external facilities; fluxing media not included in other classes; nonmetallic door frames; doors (mainly non metallic); nonmetallic building materials for roads; stones (natural or synthetic); clinker; transit concrete; staircases and steps, not of metal; dry construction materials; chimneys (for roofs); indoor chimneys; gutters (mainly non metallic); window casings (mainly non metallic); window sashes (mainly non metallic); window components (mainly non metallic); window frames; floor tiles and tiles (mainly non metallic); prefabricated elements for superstructures; ready-made mortar; window ledges; windows (mainly non metallic); concrete; roofing and roofers' equipment; nonmetallic 71

72 internasjonale varemerkeregistreringer /05 construction elements for bridges and roadways; gravel; concrete-based products; fixed or sliding shutters (non metallic); doors and windows for showers and bathrooms; sliding screens and their adjustable shutters; upright columns and hanging columns; decorative panels (predominantly made of nonmetallic materials) for ceilings and walls; binders (construction materials); concrete boards, building materials for interior design and for courtyards and gardens; front doors (mainly non metallic); insulating glass for building; indoor chimneys; tiles (mainly non metallic); wall and floor tiles made of natural or synthetic stones; lime, particularly building lime and lime parget; glass panes; gypsum plasterboard covered with composite foam; plinths, mainly non metallic; glass bricks, nonmetallic garage doors; floor coverings made of rubber or plastic (construction materials); prefabricated garden tool sheds mainly non metallic; aerated concrete blocks; plaster; mortar; rigid pipes (mainly non metallic) for construction purposes; transportable constructions (mainly non metallic); prefabricated hothouses (mainly non metallic); pergolas, indoor hothouses (mainly non metallic); prefabricated shelters, bunkers (mainly non metallic); compost bins (mainly non metallic); prefabricated covered garages (mainly non metallic); prefabricated wooden sheds for garden tools; prefabricated greenhouses (transportable, mainly non metallic); construction materials, essentially made of wood; wooden fences; material made of building timber, particularly shaped sections, wood paneling, laths, glulam, composite laminated materials, blockboard, moldings made of wood, PVC post-formed panels; wooden fiberboards; wood trims; fence poles; plywood; decorative paneling; rosewood; planks; diy wood; girders; wood blocks; building timber for the garden; wooden floors; mine timber; rigid paneling made of wood fibers; baseboards made of wood; pointing mortar; translucent shutters with a metal frame; canvas covers (containers for horticulture). 20 Goods (included in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, or plastic materials; curtain rails of rattan; nesting boxes; spare handles (not of metal) for household articles and for gardening tools; chests, not of metal; lacquered boxes not included in other classes; wickerwork; selvedge rods made of wood or synthetic materials; transportation pallets not included in other classes; nonmetallic barrels; handles, made mainly of wood; bamboo; glass plates for framing; nonmetallic baskets and broom handle supports; small boards of balsa wood; Easter decorations of wood and plastic; wooden eggs; wooden pearls; wooden rings; wooden balls; wooden wheels; furniture, frames; chipboard caskets; shelves and parts thereof; bathroom cabinets; easels not included in other classes; cork memo-boards; air mattresses; nonmetallic bins; curtain rails; vanity and dressing tables; tables; tables for wallpapering; chair cushions; stepladders and ladders; camping furniture; built-in kitchen furniture; rods for picture frames; material for hanging pictures (frames); bathroom furniture; benches; clothes' hooks; frames for paintings; boxes not included in other classes; rests; curtain casings and rails; work benches; kitchen worktops; curtain rods and poles; hooks for hand towels; mirrors; nonmetallic rings for sanitary installations, curtain tie-backs, non-mechanical non-metallic reels for irrigation pipes; seed trays; non-metallic oil and grease cans (for machines); non-metallic duckboards; non-metallic window bolts; baskets for hand towels; winding drums, construction hinges (non metallic); trays and tubs for mortar; vegetable planting trays (mainly non metallic); containers made of plastic, particularly of acrylic and/or polystyrene materials. 21 Cooling packs; household appliances included in this class; small apparatus, instruments and containers for household or kitchen use (neither of precious metal nor coated therewith); soap holders; toilet paper holders; toothbrush glass holders; clothes racks; mouse traps; flower and plant pots (mainly non metallic); wire candlesticks; watering tools, namely spray nozzles for pipes; rose heads and hoses; bath towel holders; napkin rings; hand towel holders; glass goods, porcelain and earthenware for household and kitchen use; colanders; porcelain figurines; sculptures not included in other classes for fountains; flowerpot holders not of paper; holders for toiletry articles; plant sprays; garden gnomes not included in other classes; watering devices, including watering devices for lawns; buckets; wooden plates; disposable tableware; art objects made of glass, porcelain and earthenware; toothbrushes; toilet brushes and holders therefor; watering devices; mangers and drinking bowls for birds; fiberglass strips and mats not included in other classes; brushes (except paintbrushes); climbing poles, not of metal, for plants; stakes; pails. 22 Towing cables not of metal for motor vehicles. 25 Clothing, footwear, headgear; work clothes. 27 Non-textile wall hangings; carpets and rugs; doormats; mats; linoleum and other floor coverings; oilcloth; toilet mats, wall finishes made of paper, plastic materials, natural fibers or synthetic material; insulating wallpaper; insulating floor coverings. 31 Agricultural, horticultural and forestry products, namely grains and other reproduction means, raw cereals, unsawn timber, natural seeds, plants and flowers; Christmas trees (cut), nursery plants, fruitbearing trees; flower arrangements consisting of natural flowers, dried flowers. 40 Frame making on order (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen CROSS COLOURS CROSS COLOURS Urban Trends Trading BV, Archimedesbaan 3, NL-3439 ME Nieuwegein, NL Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 25 Clothing, footwear, headgear

73 internasjonale varemerkeregistreringer /05 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DE /17 ORAJET (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: BX ORAJET Orafol-Klebetechnik GmbH, Am Biotop 2, 16515, ORANIENBURG, DE 6 Adhesive bands of metal; foils of metal; signboards and pictographs of metal; materials of metal for packaging. 16 Paper, cardboard and goods made from these materials (included in this class); artists' materials, adhesive tapes for stationery and for household and packaging purposes; adhesives for stationery or household purposes; plastic materials for packaging (included in this class). 17 Rubber materials for packaging; sheets of plastic, viscous and reclaimed cellulose (other than for packaging), adhesive tapes (other than for medical purposes, for stationery and household purposes); plastics in extruded form (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen SINNER Crystal Trading BV, Pampuslaan 42, 1382JR, WEESP, NL Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 3 Cosmetics, including sun care products for cosmetic use. 9 Eye protectors, including their components, parts and fittings (not included in other classes); spectacles (optics), spectacle glasses or lenses, spectacle cases, spectacle frames, as well as their components, parts and fittings (not included in other classes); sunglasses, glasses for sunglasses, cases for sunglasses, frames for sunglasses, as well as their components, parts and fittings (not included in other classes); (sun) visors for spectacles, ski goggles, motor goggles and any other goggles for sports; helmets, including sport helmets, ski helmets; protective or safety helmets; protective glasses and safety glasses (goggles); protective clothing (not included in other classes); ski masks; accessories for eye protectors, sunglasses, spectacles and spectacle frames, including spectacle cords, spectacle chains, spectacle cases, sun visors for spectacles, lens hoods for spectacles. 25 Clothing, footwear and headgear, including sportswear, sport shoes and sport headgear; accessories for clothing, including bandanas, suspenders, hoods (clothing), neckties, scarves, headbands, scull caps, cuffs, muffs, ear muffs, pocket squares, saris, sashes for wear, stoles, caps, shawls, gloves, belts i INDESIT The trademark substantially consists of a circular segment, between the ends of which there is a circular sign; a rectilinear segment is arranged within said circular segment and directed toward said circular sign, the whole being with the word "Indesit" reproduced in whatever character. Merloni Elettrodomestici SpA, Viale Aristide Merloni, 47, 60044, FABRIA, IT 37 Building construction; repair; installation services

74 internasjonale varemerkeregistreringer /05 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen YASMIN LITE (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: AT AM 7012/2003 YASMIN LITE Schering AG, Müllerstrasse 178, 13353, BERLIN, DE 5 Pharmaceutical preparations, namely contraceptives (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: SE 2003/05021 Kooperativa Wiener Städtische Allgemeine Versicherung AG, Schottenring 30, 1010, WIEN, AT 36 Insurance, financial affairs (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: AT AM 7013/2003 LEXINGTON The Lexington Company AB, Igeldammsgatan 22, uppgång 3, 11249, STOCKHOLM, SE 20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics. 24 Textiles and textile goods, not included in other classes; bed and table covers KOOPERATIVA Wiener Städtische Allgemeine Versicherung AG, Schottenring 30, 1010, WIEN, AT 36 Insurance, financial affairs

75 internasjonale varemerkeregistreringer /05 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: US 78/ (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: US 76/ LONMARK Battle Borne The mark consists of the English words "BATTLE" and "BORNE" separated by a symbol of a five-pointed star inside of a shield. Battleborne Entertainment Inc, Suite 101, 9210 Prototype Dr, NV89512, RE, US 9 Video game software (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen DBARTISAN DBARTISAN Embarcadero Technologies Inc, 425 Market Street, Suite 425, CA94105, SAN FRANCISCO, US 9 Computer software, namely software used in conjunction with database software programs, which helps a user utilize the database software, used for database management LONMARK Echelon Corp, 550 Meridian Avenue, CA95126, SAN JOSE, US 35 Association services, namely, promotion of technology products and systems (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen eihbank Europäisch-Iranische Handelsbank AG Europäisch-Iranische Handelsbank AG, Depenau 2, 20095, HAMBURG, DE 35 Advertising; business management; business administration; office functions. 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs. 42 Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software; legal services

76 internasjonale varemerkeregistreringer /05 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen CHRIST (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DE /16 CHRIST Werner Christ GmbH, Schönecker Strasse 40, 56283, GONDERHAUSEN, DE 1 Impregnating agents for leather. 3 Cleaning products for leather and fur velours, also as sprays. 18 Leather goods, included in this class, in particular cases, suitcases, travelling cases, beauty cases, hat cases, attaché cases, sacks, duffle bags (garment bags), rucksacks, bags, travelling bags, carrying bags, handbags, shoulder bags, belt bags, portfolios, sport bags, school bags; briefcases, school and college satchels, small leather goods; document cases made of leather. 25 Clothing, hats, caps, peaked caps, gloves, belts, boots, shoes, slippers made of leather, fur, fur velours or textile (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: US 78/ FUSE KidsArt Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, 40589, DÜSSELDORF, DE 16 Paper, cardboard and goods made from these materials, as far as included in this class; printed matter, namely craft booklets; adhesives for crafts and household purposes; instructional and teaching material (except of apparatus) in the form of printed matter and games. 20 Decorating articles made of plastics, namely glitter. 28 Games and toys; confetti, joke articles FUSE Leatherman Tool Group Inc, P.O. Box 20595, OR97294, PORTLAND, US 8 Multiple function folding hand tool including two or more of the following elements - scissors, pliers, knife, screwdriver, saw, file, can opener, awl, tweezers, bottle opener and cork puller

77 internasjonale varemerkeregistreringer /05 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: GB (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: GB Cadbury Cadbury Ltd, Bournville, BIRMINGHAM, GB 29 Dairy products; milk and milk products; milkbased beverages including flavoured milk drinks; milk shakes; beverages predominantly made from milk substitutes; yoghurt and yoghurt-based beverages; mousse; fromage frais; desserts included in this class. 30 Cocoa, cocoa products, drinking chocolate; beverages made from or containing chocolate; beverages made from or containing cocoa; preparations for making chocolate or cocoa-based drinks; malted food drinks, preparations for making malted beverages; chocolate, chocolates, non-medicated confectionery; chewing gum; preparations made from cereals, cereal bars; biscuits, cakes, pastries, wafers; snack foods included in this class; ice cream and ice cream products, chilled and frozen confections; desserts included in this class Cadbury Cadbury Ltd, Bournville, BIRMINGHAM, GB 29 Dairy products; milk and milk products; milkbased beverages including flavoured milk drinks; milk shakes; beverages predominantly made from milk substitutes; yoghurt and yoghurt-based beverages; mousse; fromage frais; desserts included in this class. 30 Cocoa, cocoa products, drinking chocolate; beverages made from or containing chocolate; beverages made from or containing cocoa; preparations for making chocolate or cocoa-based drinks; malted food drinks, preparations for making malted beverages; chocolate, chocolates, non-medicated confectionery; chewing gum; preparations made from cereals, cereal bars; biscuits, cakes, pastries, wafers; snack foods included in this class; ice cream and ice cream products, chilled and frozen confections; desserts included in this class (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen DOLBY HOME THEATER DOLBY HOME THEATER Dolby Laboratories Licensing Corp, 100 Potrero Avenue, CA94103, SAN FRANCISCO, US 9 Computers, and components of computers and other digital devices for enhancing audio and video sound properties

78 internasjonale varemerkeregistreringer /05 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: IT MI2003C PONTE DI MESSINA PONTE DI MESSINA (566) Oversettelse av merket eller ord i merket: MESSINA BRIDGE. Stretto di Messina SpA, Via Nizza 142, 00198, ROMA, IT 9 Glasses; optical and photographic apparatus and instruments; apparatus for recording sound and images; radios. 14 Jewellery; clocks and watches; goods in precious metals or their alloys. 18 Leather goods; umbrellas; saddlery. 25 Clothing items; footwear, headgear. 34 Tobacco, cigars and cigarettes; matches; smokers' articles (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen SN Brussels Airlines SN Brussels Airlines Delta Air Transport NV, afgekort DAT NV, Koloniënstraat 11, 1000, BRUSSEL, BE 16 Promotional brochures; documents and documentation relating to travel and transportation services. 39 Transportation of persons and goods; travel information; travel agencies, excluding hotel and boarding house reservations; travel arrangement; booking of seats (transportation); rental of transportation vehicles. 43 Hotel services; restaurant services (meals); hotel room bookings for travelers (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen CARICOL CARICOL Franz Brenner, Hauptstrasse 10, 2392, WIENERWALD/GRUB, AT 5 Pharmaceutical and veterinary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food for babies. 29 Preserved, dried and cooked fruits; milk products. 32 Fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen MATREUCHKA (561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i merket: MATREUCHKA. Zakrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo MIDVEST INTERPRAZES M, Stroenie 4, dom 67, Leningradskoe shosse, , MOSKVA, RU 32 Beers; mineral water (beverages); sparkling waters and other non-alcoholic beverages, fruit juice; syrups for beverages, products for manufacturing beverages. 33 Alcoholic beverages (excluding beer). 43 Catering services

79 internasjonale varemerkeregistreringer /05 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen SMOKE AWAY FOR GIRLS ONLY BeeDees Triumph International AG, Marsstrasse 40, 80335, MÜNCHEN, DE 10 Orthopaedic articles, namely orthopaedic bandages, foundation garments, footwear. 24 Woven fabrics and knitted fabrics, textile goods, namely textile fabrics, laundry fabrics, table and bed linen; bed and table covers. 25 Clothing (including woven and knitted articles) for men, women and children (including outer clothing and underwear); underwear and nightwear; swimsuits, bathing trunks; bathrobes, bathing jackets; leisure wear, beach, and sportswear; ties, suspenders, gloves, hosiery; foundation garments, namely bodices, corsets, corselets, girdles and hip-shaping garments for clothing purposes, suspender belts, panty girdles, roll-on panties, slips, dancing belts, brassieres; footwear, headgear SMOKE AWAY Emerson Direct Inc, 1016 Collier Center Way, Suite 103, FL34110, NAPLES, US 5 Herbal supplements and homeopathic supplements in kit form, also containing aromatherapy oils, all in the field of all-natural smoking cessation, for health purposes. 9 Prerecorded compact discs in the field of allnatural smoking cessation. 16 Manuals in the field of all-natural smoking cessation (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen BULLDOZER BULLDOZER Spirit Sciences USA Inc, 9454 Wilshire Boulevard, Suite 600, CA90212, BEVERLY HILLS, US 5 Energy supplement, namely a pharmaceutical preparation in the form of a pill, capsule or effervescent drink

80 internasjonale varemerkeregistreringer /05 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: US 78/329,415 BLAST BLAST Leatherman Tool Group Inc, P.O. Box 20595, OR97294, PORTLAND, US 8 Multiple function folding hand tool including two or more of the following elements - scissors, pliers, knife, screwdriver, saw, file, can opener, awl, tweezers, bottle opener and cork puller (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen ER/STUDIO ER/STUDIO Embarcadero Technologies Inc, 425 Market Street, Suite 425, CA94105, SAN FRANCISCO, US 9 Entity relationship modeling software for SQL databases (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen VASULAM VASULAM AstraZeneca AB Global Intellectual Property, 15185, SÖDERTÄLJE, SE 5 Pharmaceutical preparations and substances for use in the treatment of cancer; pharmaceutical preparations and substances for use in the treatment of infection; pharmaceutical preparations and substances for use in treating diseases and disorders of the nervous system; pharmaceutical preparations and substances for use in treating diseases and disorders of the urological system; pharmaceutical preparations and substances for use in treating diseases and disorders of the cardiovascular system; pharmaceutical preparations and substances for use in treating diseases and disorders of the gastrointestinal system; pharmaceutical preparations and substances for use in treating respiratory disorders and diseases; pharmaceutical preparations and substances for use in pain control and anaesthesia (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen HONEYBUNCH Altiparmak Pazarlama Kollektif Sirketi Özen - Özgür Altiparmak, Çavusbasi Caddesi No. 70 Balparmak Tesisleri Çekmeköy, ÜMRANIYE ISTANBUL, TR 30 Honey

81 internasjonale varemerkeregistreringer /05 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DE /07 COLLECTO (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: EE M COLLECTO Robert Bosch GmbH, Wernerstrasse 1, 70469, STUTTGART, DE 7 Electrically and manually operated gardening machines and devices, hedge shears, shaft cutters, lawnmowers, lawn trimmers, cutting machines, saws, blowers, pickers, accessories for the aforementioned goods included in class 7. 8 Hand-operated gardening tools and devices, hedge shears, shaft cutters, lawnmowers, lawn trimmers, cutting devices, saws, pickers, accessories for the aforementioned goods included in class Wellspa The mark consists of a graphical design of a snail's shell and a word "wellspa". OÜ Wellspa, Varbola küla, Märjamaa vald, 78203, RAPLA MAAKOND, EE 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes, including sauna bath cabinets (portable), sauna bath installations, bath tubs, showers, shower cubicles, therapeutical steam and heat treatment cabinets and parts and fittings thereof, steam facial apparatus (saunas), steam accumulators, boilers, evaporators, bath tubs for sitzbaths, fairy lights for festive decoration, disinfectant apparatus, air reheaters, ornamental fountains, filters (parts of household or industrial installations), filters for drinking water, gas boilers, light diffusers, purification installations for sewage, clean chambers (sanitary installations), domestic fireplaces, cookers, central heating radiators, air conditioning apparatus, steam accumulators, hair dryers, drying apparatus and installations, hot air ovens, hot air apparatus, hot air bath fittings, wash-hand basins and bowls, refrigerating apparatus and machines, heating apparatus, ceiling lights, flushing apparatus, spa baths (vessels), whirlpool-jet apparatus, automatic watering installations, urinals (sanitary fixtures), hot plates, tanning apparatus (sun beds), solar furnaces, regulating and safety accessories for water apparatus, mixer taps for water pipes, heaters for baths, heat pumps, bath fittings, pipes (parts of sanitary installations), pipe line cocks, hoods for kitchen, ventilation hoods, portable Turkish bath cabinets, sinks, bath plumbing fixtures, water filtering apparatus, water-closets, water softening apparatus and installations, water heaters, water sterilizers, toilet bowls, air dyers, air deodorising apparatus, air reheaters, air filtering installations, air cooling apparatus, disposable sterilization pouches

82 internasjonale varemerkeregistreringer /05 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: AT AM 7014/2003 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: IT MI2003C KUPALA (561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i merket: Kupala Wiener Städtische Allgemeine Versicherung AG, Schottenring 30, 1010, WIEN, AT 36 Insurance; financial affairs (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DE /11 GEOCOMPACT G The mark comprises the letter G in specific font. Grimac SrL, Via Morazzo, 2, (ang. Via Rigosa), 40069, ZOLA PREDOSA, IT 9 Dosage dispensers, vending machines. 11 Coffee roasters, electric coffee filters, electric coffee percolators, coffee roasters. 30 Coffee, artificial coffee, beverages made with coffee (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen GEOCOMPACT Vaillant GmbH, Berghauser Strasse 40, 42859, REMSCHEID, DE 9 Electric and electronic current measuring, controlling and regulating apparatus. 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, cooling, drying, ventilating, for ventilation and water ducts and pipes, water heaters/flow heaters, boilers and burners. 42 Engineering services for the goods mentioned above in classes 9 and ZHIQING Ningbo Zhiqing Industrial Co Ltd, Waihuan West Road, , CHENGGUAN NINGHAI ZHEJIANG, CN 6 Valves of metal (other than parts of machines); valves of metal for water pipes; fittings of metal for pipework; junction of metal for pipes; joint of metal; drain traps (valves) of metal; hardware of metal; bottles and angle valves for compressed gas; clip of metal for pipes

83 internasjonale varemerkeregistreringer /05 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DE /09 Aristo LuTool Ningbo Gemay Industry Co Ltd, Room 603, Building 5, No.22 Henghe Road, Beilun, , NINGBO, ZHEJIANG, CN 7 Mechanical hand tool; pumps (machines); saws (machines); apparatus for machining; foundry machines; agricultural machines; machines and apparatus for cleaning (electric); handling apparatus for loading and unloading; electromechanical machines for chemical industry (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: BX Aristo Aristo Graphic Systeme GmbH & Co KG, Schnackenburgallee 117, 22525, HAMBURG, DE 7 Metal and plastics working machines, in particular numerically controlled plotters as parts of machines for processing of metallic and non-metallic flexible-joint and rigid-joint materials. 9 Plotters, in particular plotters for drawing; digitizers, apparatus for graphical data processing for the input and output of geometrical data for graphics, cartography and navigation, in particular computer peripherals; measuring and controlling apparatus and calculating machines for plotters; surveying apparatus and instruments. 16 Writing and drawing boards (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen GS de Groot en Slot De Groot & Slot Beheer BV, Middenweg A1, 1703RA, HEERHUGOWAARD, NL 31 Agricultural, horticultural and forestry products and seeds not included in other classes; products to be used for the outdoor field cultivation, especially of the species Allium, including propagation material of these products like seeds, in-vitro propagation material, bulbs and tubers Silroad Quanzhou Goldenroad Light Industry Co Ltd, Houkeng Industrial Area, Fuqiao, , QUANZHOU, FUJIAN, CN 7 Paper machines; leather finishing machines; shoe mending machines; washing machines; dishwashers; electric kitchen machines; starters for motors and engines; electric shoe polishers; dust removing installations for cleaning purposes; electrically operated curtain drawing devices

84 internasjonale varemerkeregistreringer /05 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen DC11 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen DC11 Dyson Ltd, Tetbury Hill, SN16ORP, MALMESBURY, WILTSHIRE, GB 7 Electrical apparatus for kitchen and laundry use; washing machines and dishwashers; apparatus for cleaning, polishing and shampooing floors and carpets; vacuum cleaners; carpet shampooers; floor polishers; dry cleaning apparatus for floors and carpets; floor tools for vacuum cleaners, carpet shampooers and floor polishers; apparatus for dispensing cleaning agents to floors and carpets; electric motors; electric motors for domestic appliances; switched-reluctance electric motors; separation apparatus; hoses and filters for vacuum cleaners; parts and fittings for all the aforesaid goods (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: BX NHU Zhejiang Nhu Company Ltd, No. 4 Jiangbei Road, CHENGGUAN TOWN XINCHANG COUNTY ZHEJIANG PROVINCE, CN 31 Products for animal litter; additives to fodder, not for medical purposes; grains (cereals); live animals; locust beans; malt for brewing and distilling; Christmas trees; fresh fruit; fresh vegetables; natural flowers SECURITYMAX Koninklijke Philips Electronics NV, Groenewoudseweg 1, 5621BA, EINDHOVEN, NL 9 Projectors and their parts; software for projectors, in particular designed for their security

85 internasjonale varemerkeregistreringer /05 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DK VA IZ BASICS (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DE /16 IZ BASICS Møller & Co A/S, Jyllandsgade 30, 6400, SØNDERBORG, DK 9 Spectacles, sunglasses, spectacle cases, spectacle frames and parts and accessories for the aforementioned goods. 14 Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes; jewellery, precious stones; horological instruments, including wristwatches, and chronometric instruments. 18 Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides; trunks and bags, including valises, travelling bags, vanity bags, handbags, shopping bags, school bags, vanity cases, bags of leather for packaging, umbrellas, parasols, purses and pocket wallets. 25 Clothing, footwear, headgear Pattex REPAIR EXPRESS Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, 40589, DÜSSELDORF, DE 1 Adhesives used in industry. 16 Adhesives for household, stationery and do-ityourself purposes. 17 Joint sealing compounds, joint sealing putties, sealing compounds on basis of silicone and acrylic. 19 Building materials (non-metallic) (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DE /03 LANCASTER AQUAZUR LANCASTER AQUAZUR Lancaster Group GmbH, Fort Malakoff Park, Rheinstrasse 4 E, 55116, MAINZ, DE 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair care products

86 internasjonale varemerkeregistreringer /05 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DE /32 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen (554) Merket er tre-dimensjonalt LiDL Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, Neckarsulm, DE 32 Mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks; fruit beverages and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages. 33 Alcoholic beverages (except beers), in particular alcoholic mixed beverages made with use of non-alcoholic beverages, cocktails and aperitifs with spirits or a wine base; beverages containing wine. 43 Services for providing food and drink; temporary accommodation SKANDINAVISK JURA-KALK A/S Skandinavisk Jura-Kalk A/S, Rødvigvej 3, 4660, STORE HEDDINGE, DK 19 Building materials (non-metallic). 37 Building construction; repair; installation services (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: CH biore biore Remei AG, Lettenstrasse 9, 6343, ROTKREUZ, CH 22 Natural textile fibres. 23 Threads for textile use. 24 Fabrics and textiles (included in this class); bed and table covers made of natural textile fibres. 25 Clothes, footwear, headgear

87 internasjonale varemerkeregistreringer /05 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: FR PEUGEOT ANDANTE PEUGEOT ANDANTE Automobiles Peugeot, 75, avenue de la Grande-Armée, 75116, PARIS, FR 12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or water; automobile vehicles, bicycles, motor cycles, and their components, namely engines, gearboxes, bodywork, chassis, steering systems, shock absorbers, transmissions, brakes, wheels, wheel rims, hubcaps, seats, anti-theft warning apparatus; horns, seat covers, head rests for seats, rearview mirrors, steering wheels, protective moulding rods, windscreen wipers, torsion bars, tank stoppers, bumper guards, trailer hitches, luggage racks, ski carriers, spoilers, sun roofs, window panes (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen SOLEIL NATURE SOLEIL NATURE Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher SA, La Croix des Archers, 56200, LA GACILLY, FR 3 Soaps; deodorants for personal use; perfumery products for cosmetic use; products for perfuming the home with the exception of vaporizers; products for perfuming linen; essential oils; cosmetic products in galenic form; body and facial care products; products for hair treatment, cleaning and improved hair appearance for cosmetic use; sun-screening beauty products for cosmetic use for skin care particularly creams, milks, lotions, oils; dentifrices. 4 Candles for lighting; scented candles. 5 Air fresheners not for personal use (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: FI T FORMO EASYHALER FORMO EASYHALER Orion Corp, Orionintie 1, 02200, ESBO, FI 5 Pharmaceutical preparations for human use. 10 Medical inhalers (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen SILS SILS Cooperativa Agricola de Pau i Roses SCCL, Ctra. de Roses, s/n, 17494, PAU - GIRONA, ES 33 All types of wines, including sparkling wines

88 internasjonale varemerkeregistreringer /05 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: GB ARGINEA ARGINEA Schweppes International Ltd, 25 Berkeley Square, W1X6HT, LONDON, GB 5 Dietetic beverages; vitamin drinks; drinks for the purpose of strengthening and restoration; foods and beverages included in this class. 32 Non-alcoholic drinks and preparations for making such drinks; mineral and aerated waters; carbonated beverages; energy-giving non-alcoholic drinks; fruit juices; fruit flavoured beverages; syrups; preparations for making all of the aforesaid. 33 Wines, spirits and liqueurs (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen REVITALIZANT REVITALIZANT XADO-Holding Ltd, 4, 23rd August side-street, 61018, KHARKIV, UA 1 Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; tempering and soldering preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry. 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including motor spirit) and illuminants; candles and wicks for lighting (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: US 78/ SHORTIES SHORTIES Mattel Inc, 333 Continental Boulevard, CA , EL SEGUNDO, US 28 Toys, games and playthings (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen CLEVOR CLEVOR Orion Corp, Orionintie 1, 02200, ESBO, FI 5 Pharmaceutical and veterinary preparations

89 internasjonale varemerkeregistreringer /05 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: CH CT Exprès CT Exprès Debiotech SA, 28, Avenue de Sévelin, 1004, LAUSANNE, CH 10 Apparatus for dispensing medicines and substances for medical and veterinary use; devices for the sustained release of medicines included in this class; programmable implantable pumps; single-use medical or veterinary programmable pumps; pumps with cartridges for dispensing medicines and pharmaceutical or veterinary substances; devices for programmable dispensing of medicines through the skin included in this class (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen RIB The trademark consists of the word "RIB" written in fancy type. RIB SrL, Via Matteotti, 162, CASTENEDOLO (BRESCIA), IT 7 Electric and electronic devices for winding and unwinding blinds. 9 Electric and electronic devices for opening and closing doors, gratings and other such goods (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DE /12 ContiSportContact ContiSportContact Continental AG, Vahrenwalder Strasse 9, Hannover, DE 12 Tires, complete wheels, solid tires, inner tubes for the aforesaid goods (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DE /12 ContiWinterContact ContiWinterContact Continental AG, Vahrenwalder Strasse 9, Hannover, DE 12 Tires, solid tires, inner tubes for tires (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DE /12 TS 810 TS 810 Continental AG, Vahrenwalder Strasse 9, Hannover, DE 12 Tires, solid tires, inner tubes for tires

90 internasjonale varemerkeregistreringer /05 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DE /12 TS 800 TS 800 Continental AG, Vahrenwalder Strasse 9, Hannover, DE 12 Tires, sold tires, inner tubes for tires (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DE /12 CityTech CityTech Continental AG, Vahrenwalder Strasse 9, Hannover, DE 12 Tires, complete wheels, solid tires, inner tubes for the aforesaid goods (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DE /12 Conti 4x4 Contact Conti 4x4 Contact Continental AG, Vahrenwalder Strasse 9, Hannover, DE 12 Tires, complete wheels, solid tires, inner tubes for the aforesaid goods (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: EE M MAPP MAPP Sievert Eesti Aktsiaselts, Ravila 53G, 51014, TARTU, EE 1 Liquefied gases for soldering devices, for cutting and welding burners. 6 Compressed gas containers. 7 Gas-operated soldering devices; cutting and welding apparatus and their parts (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: IT MI2003C Merket er et rent figurmerke The trademark consists in the representation of eleven spheres forming a right angle cutting across a stylized line and below which there is a curved line tapered at both ends. Zambon Group SpA, Via della Chimica, 9, 36100, VICENZA, IT 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, material for dressings; material for stopping teeth and dental wax; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides, herbicides

91 internasjonale varemerkeregistreringer /05 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DE /01 this class); printers' type; printing blocks. 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams; eggs, milk and milk products; edible oils and fats. 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; refreshing ice. 35 Advertising; business management; business administration; office functions. 44 Medical services; veterinary services; hygienic and beauty care for human beings or animals; agriculture, horticulture and forestry services (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen FELIVI M Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 64293, DARMSTADT, DE 1 Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; tempering and soldering preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry. 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust and against deterioration of wood; colorants; mordants; raw natural resins; metals in foil and powder form for painters, decorators, printers and artists. 3 Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices. 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides. 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, distribution, transformation, accumulation, regulation or control of electric current; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coinoperated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus. 16 Paper, cardboard and goods made from these materials (included in this class); printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (included in FELIVI NV Organon, Kloosterstraat 6, 5349AB, OSS, NL 5 Medicines and pharmaceutical preparations for human use; medicines and pharmaceutical preparations for the treatment of sleep disorders; medicines and pharmaceutical preparations for the treatment of menopausal complaints; medicines and pharmaceutical preparations for the treatment of mental illness

92 internasjonale varemerkeregistreringer /05 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen SKYGO Chongqing Lifan Industry (Group) Co Ltd, No. 60, Shangqiao Zhangjiawan, Shapingba District, , CHONGQING CITY, CN 12 Motorcycles; land vehicle engines; mini-type vehicles; motor bicycles; vehicles for locomotion by land, air, water or rail; bicycle engines; three-wheel bicycles; power devices for land vehicles; electric engines for land vehicles, three-wheel motorcycles for cargo. 34 Tobacco; cigars; cigarettes; chewing tobacco; small cigars; snuff; powder tobacco; cut tobacco; filter tips for cigarettes; herbs for cigarettes; cigarettes with tobacco substitutes other than for medicine Merket er et rent figurmerke Chongqing Lifan Industry (Group) Co Ltd, No. 60, Shangqiao Zhangjiawan, Shapingba District, , CHONGQING CITY, CN 11 Microwave ovens; iceboxes; fans (airregulating); flammable gas ovens; air conditioning apparatus; hair driers; water fountains; gas lighters; refrigerators. 34 Tobacco; cigars; cigarettes, chewing tobacco; small cigars; snuff; tobacco-powder; cut tobacco; filter tips for cigarettes; herbs for cigarettes; cigarettes with tobacco substitutes other than for medicine

93 internasjonale varemerkeregistreringer /05 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen ABUS ABUS ABUS August Bremicker Söhne KG, Altenhofer Weg 25, 58300, WETTER-VOLMARSTEIN, DE 9 Optical devices and instruments, door peepholes, signaling apparatuses and instruments, electric and electronic monitoring devices, in particular alarms, radio equipment, telephones, integrated circuits, coders for data processing, computers, computer operating programs, computer peripheral devices, memories for data processing systems, data processing devices, electric theft alarms, monitors, remote control devices, fire alarms, protective helmets, cameras, magnetic cards, smartcards, electric closing devices, smoke detectors, motion sensors, electronic voice and relay modules, programming devices, software stored on data carriers, panic transmitter, glass break sensors, vibration sensors, magnetic contacts, switch contacts, accumulators, electrical cables and distributors, optical lenses; mobile phone bags. 12 Covers for bicycle and motorcycle saddles, brakes for two-wheelers, mechanical anti-theft devices for vehicles, theft warning devices for vehicles, direction indicators for bicycles, bicycle bells, bicycle chains, bicycle warning devices, bicycle baskets, bicycle handlebars, bicycle string bags, bicycle pedals, bicycle pumps, bicycle saddles, carriers for vehicles. 20 Locks (not made from metal) (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: JP HONE HONE Shimano Inc, 77, Oimatsu-cho 3-cho, Sakai, , OSAKA, JP 12 Bicycles, parts and fittings for bicycles, chain wheels, cranks, crank sets, saddles, spokes, spoke clips, chains, chain deflectors, shift cables, handle bar grips, wheels, hubs, internal gear hubs, bicycle dynamo hubs, hub quick release levers, gear release levers, gear shift levers, chain guides, sprockets, handle bars, handle stems, freewheels, bicycle pedals, toe clips, front forks, head parts for frame-fork assembly, rims, bottom brackets, seat pillars, seat pillar quick release, derailleurs controlled by computer, direction indicators, wheel bags, front derailleurs, rear derailleurs, brake levers, front brakes, rear brakes, brake cables, brake shoes, all for bicycles, not included in other classes (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: BX SERENE SERENE Oriflame Cosmetics SA, 20, rue Philippe II, 2340, LUXEMBOURG, LU 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices. 14 Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes, jewellery, precious stones, horological and chronometric instruments. 25 Clothing, footwear, headgear

94 internasjonale varemerkeregistreringer /05 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: SE TROFÉ Opifex Management AB, Box 26, 13037, STAVSNÄS, SE 33 Alcoholic beverages, excluding liqueurs of herbs

95 innsigelser /05 Innsigelser Innsigelser i registrerte varemerker jf varemerkeloven 21, samt innsigelser i internasjonale varemerkeregistreringer som er besluttet gjeldende i Norge jf varemerkeloven 52 og 21. Reg.nr.: (111) (210) Søknadsnr.: (450) Reg. kunngjort dato: (540) Gjengivelse av merket DURALITE Aco Plastmo AS, Thorsvej 9, 4100 RINGSTED, DK (750) Innehavers fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,0104 OSLO, Innsiger: Fetim BV, 1, Rigakade, 1013 BB AMSTERDAM, NL Innsigers fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (450) Reg. kunngjort dato: (540) Gjengivelse av merket DELI DE LUCA C-Store Holding AS, Holbergs plass 7, 0166 OSLO, (750) Innehavers fullmektig: C-Store Holding AS, Holbergs plass 7,0166 OSLO, Innsiger: Dean & DeLuca Brands Inc, 560 Broadway, Suite 404, NY10012 NEW YORK, US Innsigers fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (450) Reg. kunngjort dato: (540) Gjengivelse av merket PHI Susan Dell Inc, 499 Seventh Avenue 18th Floor, South Tower, New York, NY 10018, US (750) Innehavers fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,0104 OSLO, Innsiger: Aktieselskabet af 21 november 2001, Fredskovvej 5, 7330 BRANDE, DK Innsigers fullmektig: Codex Advokat Oslo AS, Postboks 5222 Majorstuen, 0303 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (450) Reg. kunngjort dato: (540) Gjengivelse av merket Norbike AS, Postboks 493, 1703 SARPSBORG, (750) Innehavers fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,0104 OSLO, Innsiger: Rocket Trademarks Pty Ltd, QUEENSLAND, AU Innsigers fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 95

96 innsigelser /05 Avgjørelser etter innsigelser Formelle avgjørelser i innsigelsessaker jf varemerkeloven 21a og 52. Avgjørelser truffet av Patentstyrets 1. avdeling (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (450) Reg. kunngjort dato: (540) (511) Varer og/eller tjenester: Klasse 9 Kontortelefonsystem for privat- og hjemmekontorer samt for små forretnings- og næringskontorer innholdende digital abonnentlinjeruter, protokollinnretninger for stemme over internett, lokalsvitsj (LAN-svitsj), telefonsentral, automatisk internettprotkoll for private undersentraler, og automatiske, private undersentraler. LG Electronics Inc 20, Yoido-dong YONGDUNGPO-GU, SEOUL KR (750) Innehavers fullmektig: Bryn Aarflot AS Postboks 449 Sentrum 0104 OSLO Innsiger: Nextel Communications Inc, 2001 Edmund Halley Drive, Reston, VA 20191, US Innsigers fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, Resultat: Innsigelsen er trukket. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (450) Reg. kunngjort dato: (540) ACTON (511) Varer og/eller tjenester: Klasse 35 Rådgivning/konsulentbistand i forbindelse med strategiprosesser, organisasjonsutvikling, bedriftskultur, teamutvikling, talentutvikling, rekruttering, personalspørsmål, lederutvikling/ledertrening, veiledning av ledere, salgsledelse, selgertrening; rådgivning/konsulentbistand i forbindelse med markedsstrategi, merkevarebygging, verdiprosesser i organisasjoner, kundelojalitet- og kundetilfredshet, brukerevalueringer, kommunikasjon, konsept- og produktutvikling, markedssegmentering; rådgivningsvirksomhet for organisasjons- og forretningsledelse både i privat og offentlig sektor; forretningsmessige evaiueringer av selskaper og organisasjoner; reklamebyråvirksomhet, direkte markedsføring, PR (public-relations virksomhet); markedsundersøkelser, meningsmålinger/gallupundersøkelser, internundersøkelser, organisasjonsundersøkelser, statistisk informasjon, medieovervaking, forretningsinformasjon, reklamestatistikk, økonomiske analyser, finansiell informasjon; innsamling og systematisering av informasjon for bruk i databaser. Klasse 36 Rådgivning i finansielle og økonomiske spørsmål; rådgiving i forsikringsspørsmål; privatøkonomisk rådgivning; konsulentbistand i skattespørsmål; bestyrelse av fast eiendom, leiegårder; finansielle analyser av virksomheter. Klasse 41 Organisering og ledelse av konferanser, seminarer, kongresser, symposium; undervisning, opplæring (i private og offentlige organisasjoner); tekstforfattervirksomhet; yrkesveiledning, karriererådgivning, utdanning, korrespondansekurs; livsveiledning. ActOn Consulting AS Postboks 318 Sentrum 0103 Oslo 0103 Innsiger: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Innsigers fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Resultat: Innsigelsen er trukket. Registreringen er delvis opphevet. 96