STRATEGI Sammen for et godt liv med diabetes og en framtid uten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRATEGI 2013 2015. Sammen for et godt liv med diabetes og en framtid uten"

Transkript

1 STRATEGI Sammen for et godt liv med diabetes og en framtid uten

2 Innhold Innhold... 2 Innledning... 2 Verdier... 5 Samfunn... 6 Helsetjenesten... 8 Individ...11 Organisasjon

3 Innledning Diabetesforbundets strategi skal bygge opp under vårt mål om å leve et godt liv med diabetes. Og vi skal jobbe for en framtid uten diabetes Sentralstyret er svært takknemlig for all den bruk av fritid som den enkelte prioriterer å legge inn i kampen for bedre levevilkår for alle personer med diabetes. Om du er tillitsvalg på lokalt, fylkes, nasjonalt nivå, om du deltar på enkelte prosjekter eller bruker tiden din som helsepersonell ER DU VIKTIG. Den jobben som legges ned er unik for alle pårørende, mødre, fedre og søsken som er nært knyttet til noen med diabetes Diabetesforbundets strategi for staker ut kursen. Den gjør at vi har et kart å navigere etter slik at vi beveger oss i riktig retning og i samme retning. Strategien gjør det mulig å jobbe sammen som en helhetlig organisasjon Det er på ingen måte meningen at alle tillitsvalgte skal gjøre alt i denne treårsperioden. Vi skal nå målene i fellesskap. Ved at du tar ditt lille tak har vi mulighet for å gjøre dette sammen Vi har seksti år med forbundsarbeid bak oss. Tidligere kamper er vunnet. Noen måter å gjøre ting på går ikke nødvendigvis ut på dato. Vi må ikke tenke alle tanker om igjen. Men det kan det være motiverende å tenke noen nye tanker. Det kan være motiverende og nyttig å fornye seg. Ikke minst krever utviklingen i samfunnet at vi stadig endrer oss nettopp for å være en drivkraft og en viktig folkehelseaktør i samfunnet I Diabetesforbundet utfordrer vi oss selv til å tenke nytt. Strategien er vedtatt av landsmøtet etter gode og konstruktive debatter. Nå utfordrer vi deg til å være med og trekke lasset. Vi oppfordrer deg til å ta et tak sammen med oss i å utvikle Diabetesforbundet og å skape gode rammer for et godt liv med diabetes og en framtid uten Nina Skille Forbundsleder 88 3

4 I dokumentet refereres det til målgrupper. Diabetesforbundets målgrupper er: Diabetes type 1 Personer med diabetes type 1 Pårørende Barn, unge, voksne Diabetes type 2 Personer med diabetes type 2 Pårørende Udiagnostiserte Personer med høy risiko/nedsatt glukosetoleranse Unge, voksne Kvinner med svangerskapsdiabetes Helsepersonell og helsetjenesten Samfunnet og samarbeidspartnere Tillitsvalgte, frivillige og organisasjonen Bruk av dokumentet Diabetesforbundet Strategi for beskriver forbundets mål og verdier, og er en veiviser for alle oss som skal jobbe med å oppnå målene. Strategien er delt inn i fire hovedområder; samfunn, helsetjeneste, individ og organisasjon. Hvert hovedområde har en innledning som beskriver dagens situasjon, og hvordan Diabetesforbundet ønsker å arbeide innen det aktuelle området. Deretter følger en rekke mål Diabetesforbundet ønsker å oppnå innen landsmøtet i Det vil være hensiktsmessig at hvert lokal- og fylkeslag hvert år setter av ett eller flere møter til å diskutere punktene i planen, samt konkretisere hvilke tiltak lokal- eller fylkeslaget skal iverksette for å nå de vedtatte målene. Det er ikke forventet at alle skal gjøre alt, men alle skal gjøre litt. Med utgangspunkt i de utvalgte målene og tiltakene, kan det være en fordel å utarbeide en handlingsplan som beskriver når og hvordan tiltakene skal gjennomføres. Det kan også være lurt å få med hvem som er ansvarlige for gjennomføringen. På den måten vil alle lokal- og fylkeslag få en oversikt over de planlagte aktivitetene for det kommende året. Fylkeslagene har i tillegg til egne aktiviteter og tiltak, et ansvar for å følge opp lokallagenes planer. Sentralstyret vil på lik linje med lokal- og fylkeslagene utarbeide sine årlige handlingsplaner med utgangspunkt i Diabetesforbundet Strategi

5 Verdier Våre verdier, TROVERDIG, HJELPSOM og MODIG representerer det vi som organisasjon står for, og danner en felles plattform for alle våre handlinger. Gjennom å etterleve våre verdier skal vi alle fremstå slik at vi utgjør en forskjell, både innad i organisasjonen og i forhold til de rundt oss Troverdig Troverdighet avler tillit og respekt. Vi skal basere vår virksomhet på kunnskap og fakta, og alle skal forvente at vi gjør nettopp det. Vi skal si det vi mener med omtanke og fornuft, si det rakt og tydelig uten å vente, akkurat slik det er Hjelpsom Fordi vi bryr oss. Fordi vi vet at våre medlemmer, og for den saks skyld alle som behøver hjelp eller lurer på noe knyttet til diabetes, til tider trenger alt fra hjelpsomhet som inkluderer omsorg til hjelpsomhet av mer praktisk art. Vi er til for å hjelpe til for å gi svar til for deg og meg Modig Fordi det ofte er helt nødvendig. Vi skal ikke bare være modige på våre medlemmers vegne men også på samfunnets vegne. Vi skal våge mer snakke med en sterkere stemme ikke gi oss, men alltid søke å få gjennomslag for det vi kjemper for

6 Visjon Vår visjon er hva vi skal strekke oss etter i alt vi gjør. Visjonen er vår framtidsdrøm, og er relatert til diabetes og det å mestre denne, og å ha et bedre liv helst uten diabetes. Ved å bidra med det vi kan, skal vi arbeide for å opplyse, utdanne og kvalifisere de rundt oss, slik at samfunnet er i stand til å bidra til at vi når vår visjon: Sammen for et godt liv med diabetes og en framtid uten Oppdrag Diabetesforbundets oppdrag beskriver de oppgavene vi skal bruke tiden vår og ressursene våre på. Vi skal i all vår innsats for de med diabetes og samfunnet rundt oss, ha fokus på vårt oppdrag: Sørge for at diabetes er på samfunnets dagsorden og gi mulighet til egen mestring Samfunn I Norge har i dag rundt personer diabetes. Av disse har rundt diabetes type 1, mens resten har diabetes type 2. Rundt halvparten av de med diabetes type 2 har ennå ikke fått diagnosen, og lever i dag med diabetes uten selv å vite om det. 6

7 Norge har i de siste tiårene opplevd en dramatisk økning i ikke-smittsomme sykdommer som diabetes, kols, kreft og hjerte- og karsykdommer. Sykdomsutviklingen i befolkningen kan i stor grad knyttes til levevaner. Vi spiser mindre frukt og grønt enn hva som er anbefalt, og vi beveger oss for lite i løpet av dagen. I dag er en av fem nordmenn overvektige og andelen i befolkningen med fedme har fordoblet seg de siste 20 årene. Samtidig har vi i løpet av 30 år sett en tredobling av forekomsten i diabetes type 2. 1 For diabetes type 2 er det en sammenheng mellom arvelig disposisjon, fysisk aktivitet og kosthold. Noen grupper med annen etnisk bakgrunn er spesielt utsatt for å utvikle diabetes type 2. Det er for eksempel betydelig økt forekomst av diabetes blant innvandrere fra de sørasiatiske landene India, Pakistan og Sri Lanka, sammenlignet med etniske nordmenn og andre vesteuropeere. Vi vet at både diabetes type 2 og alvorlige komplikasjoner kan forebygges og utsettes, og at nøkkelen blant annet ligger i mer fysisk aktivitet, kosthold og bedre forebygging og behandling. Verdens helseorganisasjon (WHO) har anslått at opptil 80 prosent av diabetes type 2, hjerteinfarkt og hjerneblødninger kan forebygges med endringer i kosthold og alkoholbruk, mer fysisk aktivitet og røykestopp. Diabetes type 1 kan ikke forebygges i dag, her er det viktig å unngå komplikasjoner og stimulere til forskning. Økt innsats for å forebygge diabetes og senkomplikasjoner sparer samfunnet for store utgifter, og enkeltmennesket for lidelse. For å endre folks levevaner må flere typer virkemidler benyttes samtidig og ses i sammenheng. Gjennom lovgivning og økonomiske virkemidler som pris og avgifter, og fysisk tilgjengelighet som gang og sykkelveier, kan samfunnet gjøre det lettere for den enkelte å ta valg i hverdagen som er bra for helsa. Diabetesforbundet vil spille en aktiv rolle for å påvirke myndighetene til å ta i bruk disse virkemidlene. Å etablere gode vaner tidlig er viktig for god helse senere i livet. Derfor mener vi at det må satses mer på forebyggende folkehelsetiltak rettet mot barn og unge. Stortinget har slått fast at frivillige organisasjoner er en viktig bidragsyter i arbeidet med å styrke folkehelsa, og Folkehelseloven sier at kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivillig sektor. Diabetesforbundet skal være en naturlig samarbeidspartner for myndighetene, både på lokalt og nasjonalt nivå. Vi skal også samarbeide med andre organisasjoner. Vi skal bli en organisasjon som tar folkehelsa på alvor. På den måten vil vi jobbe for å bremse utviklingen av diabetes type 2, og hindre at personer utvikler senkomplikasjoner på grunn av sin diabetes Ønsket posisjon: Diabetesforbundet som folkehelseaktør Diabetesforbundet skal være en ledende folkehelseaktør som skal arbeide for bedre helse, livskvalitet og mestring hos alle. Dette oppnår vi ved å fremme det som gir god helse, og 1 Nøkkeltall for helsesektoren. Rapport 2011, Helsedirektoratet 7

8 svekke det som gir dårlig helse. Gjennom vårt arbeid skal vi bidra til å bekjempe økningen av diabetes type 2. For å oppnå ønsket posisjon må Diabetesforbundet bli en organisasjon for alle. Vi må satse, samhandle og kreve av andre For landsmøteperioden har Diabetesforbundet satt følgende mål: Antallet som gjennomfører diabetesrisikotesten på nett skal være pr. år og minst innen Tilby motivasjonsgrupper til personer med diabetes og personer med høy risiko. 80 prosent av lokallagene skal tilby motivasjonsgrupper i løpet av perioden. Hvert fylkeslag skal ha et tilbud til personer med minoritetsbakgrunn Andelen av befolkningen med god kunnskap om diabetes skal økes fra 29 prosent til 35 prosent Få vedtatt en nasjonal strategi for forebygging og behandling av ikke-smittsomme sykdommer 2 som et ledd i oppfølgingen av FN-resolusjonen om ikke-smittsomme sykdommer 3 60 lokalforeninger skal ha etablert et samarbeid med minst en av sine kommuner om folkehelsearbeidet Det nasjonale leddet og 60 prosent av lokal- og fylkeslag skal samhandle med andre organisasjoner som har sammenfallende interesser Arbeide for at det skal lønne seg å velge sunne matvarer Arbeide for å innføre én time daglig fysisk aktivitet i grunnskolen Arbeide for en bedre og tydeligere varemerking av matvarer Øke politikeres og myndigheters kunnskap om særskilte diabetesutfordringer blant grupper med minoritetsbakgrunn Videre oppbygging og optimal forvaltning av Diabetesforbundets forskingsfond skal være en prioritert oppgave Helsetjenesten Årlig får nordmenn en diabetesdiagnose. Rundt 600 personer får diagnosen diabetes type 1, og i 2011 fikk mer enn 350 barn under 15 år diagnosen. Norge er på topp i 2 Diabetes, hjerte- og karsykdom, kreft og kols. 3 Under FN-toppmøtet i New York 19. september 2011 ble de 193 medlemslandene enige om en felles erklæring mot diabetes, kols, kreft og hjerte- og karsykdommer (NCD) sjekk fonten på fotnotene i hele dokumentet (ikke konsekvent) 8

9 verden når det gjelder barnediabetes 4. Antallet med diabetes øker betraktelig, særlig på grunn av økningen i antall med diabetes type 2. Diabetes utfordrer helsetjenesten vår. Det er derfor viktig å ruste opp helsetjenesten, både med ressurser og kompetanse, for å møte nåtidens og fremtidens diabetesutfordring. God diabetesbehandling og oppfølging i helsetjenesten er avgjørende for at personer skal leve godt med sin diabetes. God samhandling mellom behandlere på ulike tjenestenivåer har også stor betydning for personer med diabetes. Det er et nasjonalt mål at alle skal motta likeverdige helsetjenester av god kvalitet, men studier viser allikevel at det varierer i hvilken grad personer med diabetes når sine behandlingsmål 5. Blant annet viser en undersøkelse gjort på flere barneavdelinger at kun 18 prosent når behandlingsmålet 6. Hvert år bruker helsetjenesten 9 milliarder på å behandle diabetes 7. Hoveddelen av kostnadene går til behandling av senkomplikasjoner. Senkomplikasjoner kan unngås ved god behandling, forebyggende tiltak og oppfølging. Dette vil Diabetesforbundet jobbe for. Forebygging, behandling og forskning er viktige innsatsområder i kampen mot diabetes. Her skal Diabetesforbundet ha en betydningsfull rolle. Diabetesforbundet skal være et ressurssenter, og vi skal samarbeide og samhandle med helsetjenesten for å skape en bedre diabetesomsorg. Samtidig må vi stå på egne bein, og kjempe dersom det er nødvendig. Vi skal bidra til å øke kunnskapen om diabetes. Med vår kompetanse, vårt engasjement og vår påvirkningskraft, skal Diabetesforbundet bidra til en bedre helsetjeneste for personer med diabetes Norsk Diabetesregister v/geir Joner, Ullevål Universitetssykehus 5 Nasjonal strategi for diabetesområdet årsdata fra Barnediabetesregisteret 7 9

10 Ønsket posisjon: Diabetesforbundet som samarbeidspartner og påvirker i helsetjenesten Diabetesforbundet skal påvirke og medvirke til en bedre helsetjeneste for personer med diabetes. Vi skal bidra til økt kompetanse om diabetes hos helsepersonell, og stimulere til forskning For landsmøteperioden har Diabetesforbundet satt følgende mål: personer med diabetes skal i løpet av landsmøteperioden få tilbud om lovpålagt pasient- og pårørendeopplæring i regi av helsetjenesten Alle med diabetes type 1 og personer med diabetes type 2 med komplisert sykdomsforløp skal ha et tilbud i spesialisthelsetjenesten Alle allmennleger skal følge de Nasjonale kliniske retningslinjer for forebygging, diagnostikk og behandling av diabetes De nasjonale kliniske retningslinjene for forebygging, diagnostikk og behandling av diabetes må oppdateres slik det er blitt gjort i våre naboland 80 prosent av landets allmennleger skal benytte NOKLUS diabetesskjema i den daglige praksisen 8 Alle poliklinikker/medisinske avdelinger skal ha et diabetesteam iht. Nasjonale kliniske retningslinjer for behandling av diabetes 1000 personer med helsefaglig bakgrunn skal delta på nasjonale og/eller fylkesvise Diabetesforum hvert år Større andel av offentlige forskningsmidler skal gå til diabetesforskning Øke diabetesforskningen i allmennhelsetjenesten NOKLUS diabetesregister for voksne skal gå fra å være et samtykkebasert register til et register med reservasjonsrett Helsepersonell skal ha kompetanse til å nå ut med diabetesinformasjon til personer med minoritetsbakgrunn, både til de med etablert sykdom og til de som er i risikosonen Arbeide for at det vedtas en offentlig nasjonal strategi eller handlingsplan for diabetes 8 Elektronisk skjema som samhandler med journalsystemene i allmennpraksis. Skjemaet er ment både som et klinisk verktøy og som et innsamlingsverktøy for NOKLUS diabetesregister for voksne. 10

11 Individ All samhandling består av hva enkeltpersoner får til sammen. Det kan være utvikling i lokalforeninger, politiske prosesser eller kunnskapsøkning gjennom forskning og informasjonsdeling. Når man skreller bort alt rundt, handler Diabetesforbundets arbeid om å forbedre livet for enkeltmennesker. Diabetesforbundet består av om lag medlemmer. Diabetesforbundet skal sette den enkelte i første rekke. Gjennom Diabetesforbundet blir det enkelte medlem hørt. Diabetesforbundet skal fronte diabetessaken med en tydelig stemme, hver enkelts felles stemme. I et informasjonssamfunn der den enkelte er vant til å søke informasjon om egen helse, sykdom, rettigheter og plikter, skal Diabetesforbundet med kunnskap og respekt for individene være et ressurssenter og leverandør av korrekt og oppdatert kunnskap om diabetes, kosthold og helse. Diabetesforbundet skal være en organisasjon medlemmene er stolte av å være en del av. Diabetesforbundet skal derfor være så attraktiv, serviceinnstilt, og i front på kunnskap, lærings- og mestringstiltak, at alle kjenner nytten av å være en del av Diabetesforbundet. Ingen personer med diabetes er like. De har ulik alder, kjønn, type diabetes og etnisitet. Felles for alle målgruppene er at de må forholde seg til og ta selvstendige valg i forhold til egen sykdom 24 timer i døgnet. De må ta stilling til ulike kostråd, behandlingsmetoder og hjelpemidler, og de må tenke gjennom og forberede sin hverdag. Fordi vi er ulike må hver enkelt ta ulike valg. Som forbundet for alle med diabetes må vi så langt det lar seg gjøre tilrettelegge og tilpasse slik at den enkelte kan fatte best mulige valg med bakgrunn i sin diabeteshverdag. Det finnes yrker som ikke lar seg forene med det å ha diabetes, men personer med diabetes skal ha rettigheter til individuell vurdering framfor stengsler basert på myter og fordommer. Vi skal på alle nivåer være en møteplass for erfaringsdeling av kunnskap. Gjennom arrangerte treff på ulike organisasjonsnivå og for ulike målgrupper, gir Diabetesforbundet økt egenomsorg, økt kunnskap om egen sykdom. og som følge av dette økt livskvalitet

12 Ønsket posisjon: Ressurssenter for individer Gjennom sitt arbeid skal Diabetesforbundet bidra til at den enkelte står sterkere rustet til å mestre hverdagen med diabetes. Diabetesforbundet skal være et naturlig førstevalg for de som søker informasjon og kommunikasjon om diabetes, forebygging, kost og fysisk aktivitet og alle henvendelser på alle nivåer skal bli møtt For landsmøteperioden har Diabetesforbundet satt følgende mål: Informasjon fra Diabetesforbundet skal være målgruppespesifikk Alle målgrupper skal finne et tilpasset tilbud enten i regi av lokal- eller fylkeslaget Alle målgrupper skal finne attraktiv og relevant informasjon på Alle målgrupper skal finne attraktiv og relevant informasjon ved bruk av de sosiale mediene. Her skal man også få svar på sine henvendelser Diabeteslinjen skal bli kjent som et tilbud også for personer med høy risiko for utvikling av diabetes Alle henvendelser til Diabeteslinjen skal bli besvart Diabetesforbundet skal tilrettelegge for et godt kunnskapsgrunnlag for egne matvalg 30 prosent av medlemmene skal kjenne til brukerversjonen av nasjonale behandlingsretningslinjer, samt rettigheter og plikter for den enkelte Styrke og ivareta rettighetene til personer med diabetes. Herunder: o Ansvarsavklaring for medisinering i barnehage og skole o Individuell vurdering for førerkort o Individuell vurdering for opptak på politihøgskolen og fritak fra utrykningskjøring o Individuell vurdering for yrkesvalg o Jobbe for å sikre at kommunene prioriterer ressurser til de barn og unge med diabetes som har behov for oppfølging i skole og barnehage. Behovet skal baseres på en medisinskfaglig vurdering Diabetesforbundet skal tilstrebe at alle personer med diabetes får den hjelp og de hjelpemidler som passer best ut i fra den enkeltes behov 75 prosent av medlemmene skal være tilfreds med forbundets tilbud Personer med minoritetsbakgrunn må få tilrettelagt informasjon og tilbud om aktiviteter 12

13 Organisasjon Diabetesforbundet befinner seg i skjæringspunktet mellom samfunnet og individet. Det er vår oppgave å identifisere utfordringsbilder og prioritere hvilke områder organisasjonen skal ta tak i. For å gjøre en best mulig jobb for både samfunnet og enkeltindividene, er vi avhengig av å være en sterk organisasjon som kan arbeide for både samfunnet og individet. I diabetesorganisasjonen står lokalforeningenes arbeid sentralt for å nå den enkelte. For å utnytte de tillitsvalgtes egenskaper, engasjement og initiativ, skal Diabetesforbundet drive en aktiv organisasjonsutvikling blant annet ved å tilby god og relevant tillitsvalgtopplæring. Vi skal bli tydeligere på roller og ansvar, og vi skal styrke kommunikasjonslinjene. Vi skal utvikle en flytsone for kommunikasjon, hvor informasjonen man trenger er tilgjengelig når man trenger det på tvers av organisasjonsnivå. Diabetesforbundet skal ha plass for de ulike målgruppene, og det skal være utviklingsrom for alle. I den forbindelse er det viktig at vi fremstår som enhetlige, og at det skal oppleves som en sammenheng mellom tilbudene vi gir, uavhengig av geografi og organisasjonsnivå. I en vital og attraktiv organisasjon skal det være rom for alle målgrupper og alle engasjementsnivåer. Vi skal ivareta de tillitsvalgte, men det skal også være rom for frivillige som ønsker å engasjere seg uten å påta seg verv i organisasjonen. Helsepersonell utgjør en egen målgruppe og medlemsgruppe i Diabetesforbundet. Diabetesforum skal heve kompetansen om diabetes i helsetjenesten, gjøre det interessant og spennende for helsepersonell både å være medlemmer i Diabetesforbundet og å jobbe med diabetes. Gjennom gode ambisjoner på egne vegne, i tillegg til fokus på begeistring og lagbygging, skal Diabetesforbundet bygge en vital og betydningsfull organisasjon som tiltrekker seg medlemmer, frivillige og nye tillitsvalgte

14 Ønsket posisjon: En vital og attraktiv organisasjon Diabetesforbundet skal kjennetegnes som en nyskapende organisasjon, hvor nye aktiviteter utvikles og gjennomføres. Vi skal være synlige både overfor medlemmer og samfunnet rundt oss. Det skal være attraktivt og motiverende å være tillitsvalgt i Diabetesforbundet For landsmøteperioden har Diabetesforbundet satt følgende mål: prosent av befolkningen i Norge kjenner til Diabetesforbundet Arbeide for et varig tilbud av Diabeteslinjen på ulike språk Følge opp Diabetesforbundets strategi for arbeid med likeverdige tjenester for innvandrerbefolkningen Være en attraktiv og naturlig medspiller for politikere, organisasjoner og andre Hele landet skal ha dekning når det gjelder aktive lokalforeninger Alle fylkeslagene skal tilby en møteplass for lokallagenes tillitsvalgte minst en gang i året, i tillegg til årsmøtene Alle aktive lokallag skal tilby to nye aktiviteter tilpasset ulike målgrupper Totalt antall deltakere på lokale aktiviteter skal være minst 20 prosent av medlemstallet Diabetesforbundet skal oppnå medlemmer. I tillegg skal det utarbeides et program for støttespillere til forbundet. Det skal videreutvikles målgruppespesifikke planer og tiltak for de ulike tilknytningsformene. Øke antallet i befolkningen som mener det er relevant å være medlem i Diabetesforbundet fra 13 prosent til 16 prosent 80 prosent av de tillitsvalgte skal være tilfreds med sine verv i Diabetesforbundet Alle nye tillitsvalgte skal få tilbud om grunnopplæring, som skal arrangeres av det nasjonale leddet hvert år. 90 prosent av de nye tillitsvalgte gjennomfører grunnopplæringen. Det skal videreutvikles og tilbys opplæringstilbud for alle tillitsvalgte på ett eller flere nivåer Styrke internkommunikasjonen mellom organisasjonsleddene Alle fylkeslag skal ha egne nettsider. Disse skal ligge under Diabetesforbundets nettsider Tillitsvalgte skal ha nødvendig kompetanse for å nå ut med informasjon og tilbud til personer med minoritetsbakgrunn. Opprettholde og videreutvikle samarbeidet med de nordiske diabetesorganisasjonene, og med den internasjonale diabetesføderasjonen (IDF). 14

15 Dele erfaringer med diabetesorganisasjoner i andre land, og gjennom samarbeid søke å bistå med hjelp til selvhjelp Styrke Diabetesforbundets kommunikasjonsarbeid 15

Troverdig Modig Hjelpsom STRATEGI

Troverdig Modig Hjelpsom STRATEGI Troverdig Modig Hjelpsom STRATEGI 2016 2018 Diabetesforbundets verdier Våre verdier TROVERDIG, HJELPSOM og MODIG representerer det vi som organisasjon står for, og danner en felles plattform for alle våre

Detaljer

Kjære alle lokalforeninger og fylkeslag!

Kjære alle lokalforeninger og fylkeslag! VALGKAMPHEFTE 2013 Kjære alle lokalforeninger og fylkeslag! 9. september er det Stortingsvalg. En del av Diabetesforbundets oppdrag er å sørge for at diabetes er på samfunnets dagsorden. Valgkampen er

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2010 2012

HANDLINGSPLAN 2010 2012 HANDLINGSPLAN 2010 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 1.1. Oppbygging... 3 2. Type 1-diabetes... 5 2.1. Mål:... 5 2.2. Satsingsområder:... 5 2.3. Tiltak:... 6 2.3.1. Lokalt:... 6 2.3.2. Fylke/region:...

Detaljer

Hva gjør diabetesforbundet for å få til likeverdige tilbud for personer med innvandrerbakgrunn?

Hva gjør diabetesforbundet for å få til likeverdige tilbud for personer med innvandrerbakgrunn? Hva gjør diabetesforbundet for å få til likeverdige tilbud for personer med innvandrerbakgrunn? Fakta om Diabetesforbundet: En uavhengig interesseorganisasjon for folk som har diabetes og andre som er

Detaljer

Diabetesforbundets krav til statsbudsjettet for 2015

Diabetesforbundets krav til statsbudsjettet for 2015 Statsråd Siv Jensen Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Vår ref. LM Oslo, 27. januar 2014 Diabetesforbundets krav til statsbudsjettet for 2015 Diabetesforbundet er en uavhengig interesseorganisasjon

Detaljer

Hva skal vi samarbeide om? Innlegg på møtet i Stokke kommune 6. april 2011, Melsom skole ved Dagfinn Østbye

Hva skal vi samarbeide om? Innlegg på møtet i Stokke kommune 6. april 2011, Melsom skole ved Dagfinn Østbye Hva skal vi samarbeide om? Innlegg på møtet i Stokke kommune 6. april 2011, Melsom skole ved Dagfinn Østbye Hvem er jeg - Dagfinn Østbye! Siv.ing, 59 år, gift bor i Stokke, jobber i Kongsberg Norcontrol

Detaljer

Ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer

Ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer For forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering av fire ikke-smittsomme sykdommer; hjerte- og karsykdommer, diabetes, kols og kreft Ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer Henriette Øien,

Detaljer

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 LHLs strategi 2012 2014 Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke produksjon: Grafisk Form as Trykk: Gamlebyen Grafiske AS OPPLAG:

Detaljer

Diabetesaksjon i Nord-Norge

Diabetesaksjon i Nord-Norge Norges Diabetesforbund Møte med FYSAK koordinatorer 07.02.08 Disposisjon Norges Diabetesforbund Diabetes i Norge i dag Nasjonal diabetesstrategi og regional diabetesplan Presentasjon av prosjektet Diabetesaksjon

Detaljer

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring.

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Visjon Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Fokus Hovedmålet for årets handlingsplan er samhandling, samordning og forutsigbarhet. Den

Detaljer

Arbeidsplan 2014-2015

Arbeidsplan 2014-2015 Arbeidsplan 2014-2015 OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen 2. Bli en viktigere premissleverandør i debatten om ruspolitikk og ruskultur RUSMIDDELPOLITIKK

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Frisklivssentralen Levanger kommune

Frisklivssentralen Levanger kommune Frisklivssentralen Levanger kommune Frisklivssentralen 14.11.12 Gro Toldnes, Fungeredne daglig leder I Frisklivssentralen Oppstart 01. januar 2012 Utarbeidet av Gro Toldnes,fungerende daglig leder Frisklivssentralen

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

Strategi for organisasjonsopplæring LIKEVERD I ÅPENHET I RESPEKT I INKLUDERING

Strategi for organisasjonsopplæring LIKEVERD I ÅPENHET I RESPEKT I INKLUDERING Strategi 2016 2018 for organisasjonsopplæring LIKEVERD I ÅPENHET I RESPEKT I INKLUDERING Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte.

Detaljer

Overvektsepidemien - en felles utfordring Behandling av sykelig overvekt. 27. - 28. mai 2013

Overvektsepidemien - en felles utfordring Behandling av sykelig overvekt. 27. - 28. mai 2013 Overvektsepidemien - en felles utfordring Behandling av sykelig overvekt 27. - 28. mai 2013 Hva skal jeg si noe om? Noe av det som regulerer vår virksomhet Lover, forskrifter, retningslinjer, planer osv

Detaljer

MI og Frisklivssentralen - en god match!

MI og Frisklivssentralen - en god match! MI og Frisklivssentralen - en god match! Nasjonal konferanse i Motiverende Intervju - HiNT 12.02.2014 Gro Toldnes, Frisklivspedagog, Frisklivssentralen i Levanger Oppstart 01. januar 2012 «MI og Frisklivssentralen-

Detaljer

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 OM MENTAL HELSE Handlingsplan 2011 2012 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon.

Detaljer

Styreleder Erlig Lae gen.sekr. Lasse Heimdal

Styreleder Erlig Lae gen.sekr. Lasse Heimdal Styreleder Erlig Lae gen.sekr. Lasse Heimdal «Frivillig arbeid gir bedre helse: - Det er terapi» Aftenposten 26.9.16 Foto Torstein Øen Medlemsorganisasjoner 950.000 medlemskap + 5 ganger så mange uorganiserte

Detaljer

Ta vare på velgerne dine. Alle bilder: Scanpix

Ta vare på velgerne dine. Alle bilder: Scanpix Ta vare på velgerne dine Alle bilder: Scanpix Folkehelseloven pålegger kommunen å iverksette nødvendige tiltak for å møte folkehelseutfordringer. Dette kan omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold

Detaljer

Frisklivstjenester. Lene Palmberg Thorsen fra

Frisklivstjenester. Lene Palmberg Thorsen fra Frisklivstjenester Lene Palmberg Thorsen fra Hva er en frisklivssentral? Frisklivssentralen er en kommunal helsefremmende og forebyggende helsetjeneste. Målgruppen er de som har økt risiko for, eller som

Detaljer

Din diabetes ditt matvalg Fra vitenskap til kunnskap

Din diabetes ditt matvalg Fra vitenskap til kunnskap Din diabetes ditt matvalg Fra vitenskap til kunnskap Diabetesforbundets arbeid med nettbasert kostinformasjon Anne-Marie Aas, ernæringsfaglig medarbeider Hensikt Fra råd til solid bakgrunn for egne valg

Detaljer

Nettverkssamling folkehelse Alta 19.mars 2014. Velkommen til nettverkssamling Oversikt og folkehelsetiltak

Nettverkssamling folkehelse Alta 19.mars 2014. Velkommen til nettverkssamling Oversikt og folkehelsetiltak Nettverkssamling folkehelse Alta 19.mars 2014 Velkommen til nettverkssamling Oversikt og folkehelsetiltak 1 PROGRAM NETTVERKSSAMLING FOLKEHELSE PROGRAM Rica Hotel Alta, NETTVERKSSAMLING 19.mars 2014 kl.8.30-15.00

Detaljer

Norges Diabetesforbund

Norges Diabetesforbund Norges Diabetesforbund Lederforum / Drammen Arne Eggen 080509 Profil /Omdømmeprosjekt 2009 Norges Diabetesforbund har satt ned en gruppe for å se på hvordan forbundet kan forsterke sin posisjon / sitt

Detaljer

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold. Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold. Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold Sykdomsbildet endres Infeksjonssykdommer Hjerteinfarkt Økt forekomst: Psykisk uhelse Rus Diabetes Kols Demens Overvekt

Detaljer

Alkoholloven og folkehelsearbeidet Tromsø, 21. oktober 2014

Alkoholloven og folkehelsearbeidet Tromsø, 21. oktober 2014 Alkoholloven og folkehelsearbeidet Tromsø, 21. oktober 2014 Anders Aasheim Seniorrådgiver Tlf 918 33389. E-post fmtraaa@fylkesmannen.no Fylkesmannens oppdrag i 2014 For å øke kunnskapen om og bruken av

Detaljer

Diabetesforbundets krav til statsbudsjettet for 2016

Diabetesforbundets krav til statsbudsjettet for 2016 Statsråd Bent Høie Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår ref. LM Oslo, 6. februar 2015 Diabetesforbundets krav til statsbudsjettet for 2016 Diabetesforbundet er en uavhengig interesseorganisasjon

Detaljer

Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover

Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover Gardermoen, tirsdag 6. desember 2005 Politisk rådgiver Arvid Libak Overordnede mål Flere leveår med god helse i befolkningen

Detaljer

NAAFs strategiplan 2005 2008/9. Planen justeres på landsmøtet

NAAFs strategiplan 2005 2008/9. Planen justeres på landsmøtet NAAFs strategiplan 2005 2008/9 Planen justeres på landsmøtet NAAFs strategiplan 2005 2008/9 NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUND Strategiplanen er retningsgivende for alt arbeid i de ulike ledd i organisasjonen.

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM

ARBEIDSPROGRAM NORGES PARKINSONFORBUND ARBEIDSPROGRAM 2011 2013 - Riktig tilbud, til riktig person, til riktig tid - Forbundsstyret, fylkesforeninger, lokalforeninger og forbundets sekretariat skal i samarbeid ivareta

Detaljer

Din diabetes ditt matvalg Diabetesforbundets arbeid med nettbasert kostinformasjon

Din diabetes ditt matvalg Diabetesforbundets arbeid med nettbasert kostinformasjon Din diabetes ditt matvalg Diabetesforbundets arbeid med nettbasert kostinformasjon Trine Strømfjord, organisasjonskonsulent DF og Anne-Marie Aas, kef ved OUS og ernæringsfaglig medarbeider DF Diabetesforbundet

Detaljer

En sjelden dag. Å leve med en sjelden diagnose bety. Fredag 27. februar Living with a rare disease day by day, hand in hand

En sjelden dag. Å leve med en sjelden diagnose bety. Fredag 27. februar Living with a rare disease day by day, hand in hand En sjelden dag Fredag 27. februar 2015 Å leve med en sjelden diagnose bety Living with a rare disease day by day, hand in hand Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til å delta på dette arrangementet.

Detaljer

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen i region Sør- Norge 2. Bli en viktigere regional premissleverandør i debatten

Detaljer

Psoriasis- og eksemforbundet (PEF)

Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) (PEF) Strategi 2015-2018 KJERNEVERDIER OG VISJON Kjerneverdier: Fellesskap Kunnskap Engasjement Visjon: «En naturlig støttespiller for god helse» Slagord: Din hudsykdom vårt fokus! ØNSKEDE POSISJONER Følgende

Detaljer

HEALTHGUIDE. Totalleverandør av informasjonsløsninger til helsesektoren

HEALTHGUIDE. Totalleverandør av informasjonsløsninger til helsesektoren HEALTHGUIDE Totalleverandør av informasjonsløsninger til helsesektoren HEALTHGUIDE Et effektivt verktøy for opplæring og individuell egenmestring For å tilrettelegge for best mulig læring for pasientene

Detaljer

«Det er uendelig viktig å ha en linje mellom den psykisk syke og hvem de egentlig er. Alle fortjener å være seg selv.»

«Det er uendelig viktig å ha en linje mellom den psykisk syke og hvem de egentlig er. Alle fortjener å være seg selv.» Handlingsplan 2016 «Det er uendelig viktig å ha en linje mellom den psykisk syke og hvem de egentlig er. Alle fortjener å være seg selv.» (Vilde Adolfsen, skribent i Psykobloggen) Visjon Mental Helses

Detaljer

«Fra innsikt til handling» KS-tilbud om kurs i styringsdata (samhandlingsreformen)

«Fra innsikt til handling» KS-tilbud om kurs i styringsdata (samhandlingsreformen) FOLKEHELSE ROGALAND - Nettverksmøte «Fra innsikt til handling» KS-tilbud om kurs i styringsdata (samhandlingsreformen) Therese Sivertsen, KS Vest-Norge Stavanger 2.november 2012 Styringsdata om kommunenes

Detaljer

SAK 7. Forslag til LHLs strategi LHLs 24.ordinære landsmøte, oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 7. Forslag til LHLs strategi LHLs 24.ordinære landsmøte, oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 7 Forslag til LHLs strategi 2015-2017 LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Det vises til LHLs strategi

Detaljer

Strategi for organisasjonspplæring Mental Helse

Strategi for organisasjonspplæring Mental Helse Strategi for organisasjonspplæring 2016-2019 Mental Helse INNLEDNING Strategi for organisasjonspplæring er ment å styrke Mental Helses fokus på kurs og opplæring internt i organisasjonen. Det settes mål

Detaljer

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale folkehelse Vestre Viken HF og Buskerud Fylkeskommune Side 1 av 5 Formål og ønsket effekt For å møte fremtidens

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2017-2019 LEVEs strategi og handlingsplan skal bygge opp om LEVEs formål og verdier. Planen er i tråd med LEVEs vedtekter og bygger på dokumentet Et mer åpent og tydelig LEVE. LEVEs formål

Detaljer

Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom.

Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom. Skjema for Ekstern høring: Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom. Høringsinnspill: - Frist for innspill: 15. mars 2017 - Vennligst send skjemaet til postmottak@helsedir.no

Detaljer

Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen

Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen Landskonferanse Friluftsliv 12. juni 2013 Nina Tangnæs Grønvold Statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet Kortreist natur og friluftsliv for alle Forventet

Detaljer

Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige

Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige Produksjon: polinor.no Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige En miniveileder om samarbeid mellom kommunenes hørsels kontakter og HLFs likemenn HLF Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel - vår sak

Detaljer

H = B x K x P 2 FOLKEHELSE. Sammen for barn og unge i Stange. Kårhild Husom Løken. Rådgiver i psykisk helsearbeid i Stange kommune

H = B x K x P 2 FOLKEHELSE. Sammen for barn og unge i Stange. Kårhild Husom Løken. Rådgiver i psykisk helsearbeid i Stange kommune H = B x K x P 2 FOLKEHELSE Sammen for barn og unge i Stange Kårhild Husom Løken. Rådgiver i psykisk helsearbeid i Stange kommune Norges suksess på 5 minutter http://www.youtube.com/watch?v=sdpmegy3gw8

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

FRISKLIVSSENTRALEN en kommunal helsetjeneste. Motivasjon. Mestre Fremme helse Forebygge Kunnskapsbasert. Delta. Alkohol. Fysisk aktivitet.

FRISKLIVSSENTRALEN en kommunal helsetjeneste. Motivasjon. Mestre Fremme helse Forebygge Kunnskapsbasert. Delta. Alkohol. Fysisk aktivitet. Psykisk helse Søvn Alkohol FRISKLIVSSENTRALEN en kommunal helsetjeneste Levevaner Motivasjon Mestre Fremme helse Forebygge Kunnskapsbasert Endre Samhandle Tverrfaglig Medvirke Inkludere Innovasjon Fysisk

Detaljer

Sosial ulikskap i helse og helsetjensta si rolle

Sosial ulikskap i helse og helsetjensta si rolle Sosial ulikskap i helse og helsetjensta si rolle Arne Marius Fosse Førde 9 april 2014 Disposisjon Nasjonale folkehelsemål Perspektiver Helsetjenestens rolle Ny regjering nye perspektiver 2 De nasjonale

Detaljer

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Frivillighetserklæringen erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Forord Formål Frivilligheten er en stor og selvstendig del av vårt samfunn som gir en merverdi til den som bidrar

Detaljer

Folkehelsearbeid: Helse i alt vi gjør. Heidi Fadum

Folkehelsearbeid: Helse i alt vi gjør. Heidi Fadum Folkehelsearbeid: Helse i alt vi gjør Heidi Fadum Disposisjon Folkehelseutfordringer generelt Samhandlingsreformen og ny folkehelselov Aktivitetsnivået i befolkningen Handlingsplan for fysisk aktivitet

Detaljer

Pasientforløp kols - presentasjon

Pasientforløp kols - presentasjon Pasientforløp kols - presentasjon Lungemedisinsk avd. 2015 Elena Titova, overlege og forløpsansvarlig lege Synnøve Sunde, avdelingssjef sykepleie Solfrid J. Lunde, prosjektsykepleier Hva er samhandlingsreformen?

Detaljer

Tidlig innsats for personer med demens i lys av samhandlingsreformen. Fagsjef Vibeke Johnsen

Tidlig innsats for personer med demens i lys av samhandlingsreformen. Fagsjef Vibeke Johnsen Tidlig innsats for personer med demens i lys av samhandlingsreformen Fagsjef Vibeke Johnsen Fire hovedbudskap Demens kan forebygges Lønnsomt med tidlig intervensjon Frivillige som viktig supplement Delta

Detaljer

NRF Handlingsplan

NRF Handlingsplan Forord Denne felles handlingsplanen skal være et hjelpemiddel for å sikre økt aktivitet både i lokallag, fylkeslag og i NRFs sekretariat. En handlingsplan i vår organisasjon skal være retningsgivende og

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Innspill fra OMOD i møte med Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm -Erichsen 23.mars 2010

Innspill fra OMOD i møte med Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm -Erichsen 23.mars 2010 Vedlegg 1 Innspill fra OMOD i møte med Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm -Erichsen 23.mars 2010 Innledning Det finnes en rekke utfordringer når det gjelder innvandrerbefolkningen og helse. En

Detaljer

Myndighetenes oppskrift for en aktiv skolehverdag- regional tolkning. John Tore Vik Folkehelsekoordinator 20. Januar 2011

Myndighetenes oppskrift for en aktiv skolehverdag- regional tolkning. John Tore Vik Folkehelsekoordinator 20. Januar 2011 Myndighetenes oppskrift for en aktiv skolehverdag- regional tolkning John Tore Vik Folkehelsekoordinator 20. Januar 2011 Det er et nasjonalt mål å: forebygge og behandle helseproblemer gjennom å stimulere

Detaljer

Folkehelsearbeid. Felles forståelse av utfordringer, ansvar og muligheter?

Folkehelsearbeid. Felles forståelse av utfordringer, ansvar og muligheter? Folkehelsearbeid Felles forståelse av utfordringer, ansvar og muligheter? Utfordringsbildet 1) Det er store helseforskjeller skjevfordeling av levekår, levevaner og helse i befolkningen 2) Folkehelsa er

Detaljer

GJØR DET LETTERE Å TA SUNNE VALG

GJØR DET LETTERE Å TA SUNNE VALG s. 01/05 01 GJØR DET LETTERE Å TA SUNNE VALG Vi heier på politikere som vil gjøre det lettere å ta sunne valg, som vil fjerne hindringer for fysisk aktivitet og legge til rette for at vi kan bevege oss

Detaljer

Folkehelsealliansen Nordland. 5. mai 2010. Velkommen!! 11.05.2010 1

Folkehelsealliansen Nordland. 5. mai 2010. Velkommen!! 11.05.2010 1 Folkehelsealliansen Nordland 5. mai 2010 Velkommen!! 11.05.2010 1 Fylkeskommunens plattform i folkehelsearbeidet Kjell Hjelle, folkehelserådgiver Folkehelsealliansen Nordland 5. mai 2010 11.05.2010 2 Norge

Detaljer

NORSK KIROPRAKTORFORENING. Prinsipprogram

NORSK KIROPRAKTORFORENING. Prinsipprogram NORSK KIROPRAKTORFORENING Prinsipprogram 2015-2020 Formålsparagraf Norsk Kiropraktorforening har som formål å ivareta og videreutvikle kiropraktikk som fag og profesjon i Norge til beste for befolkningen

Detaljer

Frisklivssentraler som en forebyggende helsetjeneste Guri Rudi Folkehelserådgiver,

Frisklivssentraler som en forebyggende helsetjeneste Guri Rudi Folkehelserådgiver, Frisklivssentraler som en forebyggende helsetjeneste Guri Rudi Folkehelserådgiver, fmopgru@fylkesmannen.no Frisklivssentralen Kommunal helse- og omsorgstjeneste med tilbud om hjelp til å endre levevaner

Detaljer

Samhandlingskonferanse. Jorodd Asphjell

Samhandlingskonferanse. Jorodd Asphjell Samhandlingskonferanse Jorodd Asphjell 1 En fantastisk utvikling Fra ord til handling Viktige helsereformer Sykehjemsreformen 1988 Ansvarsreformen 1991 Handlingsplan for eldreomsorgen 1998 Opptrappingsplanen

Detaljer

Samhandling for et friskere Norge

Samhandling for et friskere Norge Samhandling for et friskere Norge Jan Tvedt Seniorrådgiver Helsedirektoratet Samhandlingsreformen konsekvenser for psykisk helsefeltet 1 Samhandlingsreformen skal bidra til å forebygge mer behandle tidligere

Detaljer

Handlingsplan 2016 Mental Helse Finnmark. Handlingsplan 2016 Mental Helse Finnmark

Handlingsplan 2016 Mental Helse Finnmark. Handlingsplan 2016 Mental Helse Finnmark Handlingsplan 2016 Mental Helse Finnmark Visjon Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverdi og mestring Fokus Hovedmålet for årets handlingsplan er samhandling,

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg , Levanger kommune Mestring for alle

Kommunedelplan helse og omsorg , Levanger kommune Mestring for alle Kommunedelplan helse og omsorg 2015 2030, Levanger kommune Mestring for alle vedtatt 19.11.14, sak 54/14 Kortversjon Vektelegge mer tverrfaglig samhandling Organiseringen etter OU 2012 Fra geografisk organisering

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

F O L K E H E L S E - H VA K A N S P E S I A L I S T H E L S E TJ E N E S T E N B I D R A M E D?

F O L K E H E L S E - H VA K A N S P E S I A L I S T H E L S E TJ E N E S T E N B I D R A M E D? F O L K E H E L S E - H VA K A N S P E S I A L I S T H E L S E TJ E N E S T E N B I D R A M E D? Et mer helsefremmende samfunn Kostnader Fra reparasjon til forebygging - hvordan skal vi få det til? I

Detaljer

Folkehelsa i Fauske - Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer. Overskrift. Undertittel ved behov

Folkehelsa i Fauske - Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer. Overskrift. Undertittel ved behov Folkehelsa i Fauske - Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer Overskrift Undertittel ved behov Kortversjon av «Oversiktsarbeidet Folkehelsa i Fauske» - status 2016 Hvorfor er det viktig å

Detaljer

SAK 7. Forslag til LHLs strategi LHLs 25.ordinære landsmøte, oktober på Scandic Airport Hotel, Gardermoen

SAK 7. Forslag til LHLs strategi LHLs 25.ordinære landsmøte, oktober på Scandic Airport Hotel, Gardermoen SAK 7 Forslag til LHLs strategi 2018-2020 LHLs 25.ordinære landsmøte, 2017 27. 29. oktober på Scandic Airport Hotel, Gardermoen Bakgrunn og forslag til vedtak Det vises til LHLs strategi 2015-2017 vedtatt

Detaljer

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold Fagforbundets kommunikasjonsstrategi 2012 2013 omtanke solidaritet samhold Fagforbundet for et likestilt samfunn og arbeidsliv Kommunikasjon er spennende. Kommunikasjon er nødvendig. Kommunikasjon gir

Detaljer

Norges Parkinsonforbund. Arbeidsprogram

Norges Parkinsonforbund. Arbeidsprogram Norges Parkinsonforbund Arbeidsprogram 2016 2017 NORGES PARKINSONFORBUND Norges Parkinsonforbund er en landsomfattende partipolitisk uavhengig organisasjon for mennesker med parkinsonisme og deres pårørende.

Detaljer

Innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan

Innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan Statsråd Bent Høie Att: postmottak@hod.dep.no Vår ref. LM Oslo, 26. mars 2015 Innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan Diabetesforbundet er en uavhengig interesseorganisasjon for folk som har diabetes

Detaljer

I nkludering M estring Å penhet L ikeverd

I nkludering M estring Å penhet L ikeverd Handlingsplan 2013-2016 Alle mennesker med ADHD skal ha et godt liv Våre verdier er sammenfattet slik: I nkludering M estring Å penhet L ikeverd Sammen med vedtektenes formålsbestemmelser og dagens utfordringer

Detaljer

Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet

Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet Dagskurs i planarbeid, statistikk, analyse og konsekvensforståelse. Kristiansund 18. mars 2014 Lillian Bjerkeli Grøvdal/ Rådgiver folkehelse

Detaljer

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samling for fysak -og folkehelserådgiverere i kommunene Britannia hotel 7.-8.oktober v/ folkehelserådgiver Jorunn Lervik,

Detaljer

Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov

Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov Høringssvaret er sendt fra: Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring

Detaljer

Sluttrapport prosjekt om forebygging: «Motiverende fellesskap» Diabetesforbundet, Februar 2014 MOTIVERENDE FELLESSKAP

Sluttrapport prosjekt om forebygging: «Motiverende fellesskap» Diabetesforbundet, Februar 2014 MOTIVERENDE FELLESSKAP MOTIVERENDE FELLESSKAP Forord Diabetesforbundet utdanner instruktører som oppretter motivasjonsgrupper over hele landet. Motivasjonsgruppene er et likemannstilbud for alle som har diabetes, eller de som

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Helsepolitiske målsettinger for forebygging og behandling av overvekt og fedme. Radisson SAS, Gardermoen, 26.mars 2007. Statssekretær Arvid Libak

Helsepolitiske målsettinger for forebygging og behandling av overvekt og fedme. Radisson SAS, Gardermoen, 26.mars 2007. Statssekretær Arvid Libak Helsepolitiske målsettinger for forebygging og behandling av overvekt og fedme Radisson SAS, Gardermoen, 26.mars 2007 Statssekretær Arvid Libak Utviklingstrekk Tallene viser at Norge følger internasjonale

Detaljer

DEMENSPLAN. KORTVERSJON Et mer demensvennlig samfunn. Høringsdokument

DEMENSPLAN. KORTVERSJON Et mer demensvennlig samfunn. Høringsdokument DEMENSPLAN 2020 KORTVERSJON Et mer demensvennlig samfunn Høringsdokument Innhold Hva handler dette dokumentet om?... 2 Hva er målet med Demensplan 2020?... 5 Hvem er Demensplan 2020 for?... 6 Utfordringer...

Detaljer

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Gran, 28. november 2012 Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold Hvorfor samhandlingsreformen? Vi blir stadig eldre Sykdomsbildet endres Trenger mer personell

Detaljer

Samlet årsmelding fra fylkeslagene.

Samlet årsmelding fra fylkeslagene. 01.08.2011 Samlet årsmelding fra fylkeslagene. Dette er en sammenstilling av informasjon som er kommet inn gjennom et skjema som fylkeslagene ble bedt om å fylle ut, og som rapporterer om forskjellige

Detaljer

Sak 10. Profesjonsetisk råd

Sak 10. Profesjonsetisk råd Sak 10 Profesjonsetisk råd 1 Bakgrunn for hvorfor saken fremmes på årsmøtet i Hedmark og Landsmøtet. Landsmøtet 2012 ba sentralstyret om å utrede mandat og sammensetning av et profesjonsetisk råd og legge

Detaljer

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp?

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Asyl- og flyktingbarn, barnevernsbarn og funksjonshemmede barn Avd. direktør Jon-Torgeir Lunke avd. allmennhelsetjenester Forum

Detaljer

Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeid

Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeid Delavtale nr. 10 Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeid Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold 1. Parter... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

En god START. Lev livet med diabetes. for deg som har diabetes. Behov for å snakke? Ring diabeteslinjen. Ordinært medlemskap kr 385,-

En god START. Lev livet med diabetes. for deg som har diabetes. Behov for å snakke? Ring diabeteslinjen. Ordinært medlemskap kr 385,- (Kryss av og skriv tydelig) Ordinært medlemskap kr 385,- Familiemedlemskap/støttemedlem kr 75,- Tilknyttes medlem:... Medlemsnr:... Minstepensjonist/uføretrygdet* kr 175,- Ungdom (18 25) og student t.o.m.

Detaljer

W HANDLINGSPLAN

W HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2012 1 Innledning Handlingsplanen til Mental Helse angir hvilke prioriterte oppgaver og føringer som skal legges for alle ledd i organisasjonen og hvilke samfunnsområder vi ønsker å påvirke

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Bakgrunn Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Et friskere Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid, og ett av hovedmålene

Detaljer

Veileder for kommunale frisklivssentraler. Ellen Blom Seniorrådgiver avd forebygging i helsetjenesten Helsedirektoratet

Veileder for kommunale frisklivssentraler. Ellen Blom Seniorrådgiver avd forebygging i helsetjenesten Helsedirektoratet Veileder for kommunale frisklivssentraler Ellen Blom Seniorrådgiver avd forebygging i helsetjenesten Helsedirektoratet Innhold i presentasjon Historikk bak Frisklivssentraler Hvorfor behov for frisklivssentraler?

Detaljer

HLF 2012-2015 HLF. på fem minutter. Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak

HLF 2012-2015 HLF. på fem minutter. Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak HLF 2012-2015 på fem minutter HLF Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak Innledning HLFs handlingsprogram 2012-2015 gir en grundig presentasjon av forbundets prioriteringer og mål i landsmøteperioden.

Detaljer

Strategi for folkehelse i Buskerud

Strategi for folkehelse i Buskerud Strategi for folkehelse i Buskerud 2010-2014 Folkehelsearbeid: Folkehelsearbeid innebærer å svekke det som medfører helserisiko, og styrke det som bidrar til bedre helse (St.meld. nr. 16 (2002 2003); Resept

Detaljer

Casebasert Refleksjon

Casebasert Refleksjon Lokalmedisinske tjenester, Knutepunkt Sørlandet Casebasert Refleksjon En metode for kunnskapsutvikling og kulturbygging Grete Dagsvik Mars 2012 Hvorfor bruke casebasert refleksjon? «Ved å reflektere tenker

Detaljer

LHLs strategi 2015-2017 ble vedtatt av landsmøte 31. oktober 2. november 2014.

LHLs strategi 2015-2017 ble vedtatt av landsmøte 31. oktober 2. november 2014. STRATEGI 2015-2017 LHLs strategi 2015-2017 ble vedtatt av landsmøte 31. oktober 2. november 2014. LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Layout: LHL Forsidefoto: Ingimage Trykkeri: Gamlebyen Grafiske

Detaljer

Risør Frisklivssentral

Risør Frisklivssentral Risør Frisklivssentral Innlegg Helse- og omsorgskomiteen 08.05.2014 Christine K. Sønningdal Fysioterapeut og folkehelsekoordinator Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter

Detaljer

Helse og omsorg - sosial på vei ut? Landskonferansen for sosialt arbeid i somatiske sykehus 2012

Helse og omsorg - sosial på vei ut? Landskonferansen for sosialt arbeid i somatiske sykehus 2012 Lysbilde 1 FELLESORGANISASJONEN Helse og omsorg - sosial på vei ut? Landskonferansen for sosialt arbeid i somatiske sykehus 2012 Tone Faugli, medlem av AU og leder av seksjon for vernepleiere Nestleder

Detaljer

Likeverdige helseog omsorgstjenester god psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere. Prosjektleder Freja Ulvestad Kärki Helsedirektoratet

Likeverdige helseog omsorgstjenester god psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere. Prosjektleder Freja Ulvestad Kärki Helsedirektoratet Likeverdige helseog omsorgstjenester god psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere Prosjektleder Freja Ulvestad Kärki Helsedirektoratet Rett til helse- og omsorgstjenester En person som søker

Detaljer

Viktige utfordringar for folkehelsearbeidet Folkehelselova, Samhandlingsreforma m.m. v/ole Trygve Stigen, Helsedirektoratet

Viktige utfordringar for folkehelsearbeidet Folkehelselova, Samhandlingsreforma m.m. v/ole Trygve Stigen, Helsedirektoratet Viktige utfordringar for folkehelsearbeidet Folkehelselova, Samhandlingsreforma m.m. v/ole Trygve Stigen, Helsedirektoratet Folkehelse og folkehelsearbeid Folkehelse er: 1. befolkningens helsetilstand

Detaljer

Verdidokument. for Åsane Håndball

Verdidokument. for Åsane Håndball Verdidokument for Åsane Håndball Åsane Håndball ble som en del av Åsane Idrettslag stiftet i 1971, men ble 26. januar1997 stiftet som en selvstendig enhet blant flere enheter etter fleridrettsmodellen

Detaljer