Innhold. Kap 3751 Apotekvesenet og legemiddelfaglige. Direktørens forord 3. Post 21 Spesielle driftsutgifter 26

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Kap 3751 Apotekvesenet og legemiddelfaglige. Direktørens forord 3. Post 21 Spesielle driftsutgifter 26"

Transkript

1 Årsrapport

2 Innhold Direktørens forord 3 Viktige områder i Influensaepidemien legemidler ble godkjent i En FEST for legemiddelinformasjon 9 Medisiner og barn - et satsingsområde i Europa 10 Resistente bakterier 11 Rapportering av bivirkninger gir kunnskap 12 Legemidler til dyr 13 Elektronisk samhandling 14 Med Facebook som kommunikasjonskanal 16 Kap 0751 Apotekvesenet og legemiddelfaglige tiltak 26 Post 21 Spesielle driftsutgifter 26 Kap 3751 Apotekvesenet og legemiddelfaglige tiltak 26 Post 03 Tilbakebetaling av lån 26 Kap 0720 Post 22 Helsedirektoratet 27 Tilskuddsbevilgningene 28 Publikasjoner 29 Markedsføringstillatelser 17 Status markedsføringstillatelser 18 Antall søknader i Antall ferdigbehandlede søknader 19 Antall endringssøkander 20 Søknad om parallellimport 20 Tall og fakta 21 Oppfølging av IA-avtalen i staten 22 Risikostyring og internkontroll 23 Resultatoppfølging 23 Status for merinntektsfullmakt 23 Forklaringer 24 Kap 45 Store nyanskaffelser 24 Post 04 Registreringsavgift 24 Post 06 Post 06 Refusjonsavgift (Blåreseptavgift) 25 Kap Sektoravgifter under Helse-og omsorgsdepartementet 25 Post 70 Legemiddelomsetningsavgift 25 Post 72 Avgift utsalgssteder utenom apotek 25 Post 73 Kontrollavgift 26 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig på legemiddelverket.no. Publisert: juni

3 Direktørens forord I 2009 har pandemien preget store deler av Legemiddelverket. Vi har deltatt aktivt i det europeiske legemiddelsamarbeidet om godkjenning og overvåking av pandemivaksiner, og om bruken av andre legemidler som kan benyttes i en pandemi. Legemiddelverket har vært en aktiv medspiller i arbeidet ledet av Helsedirektoratet, både når det gjelder rådgivning og distribusjon av legemidler. En av våre største utfordringer er fremdeles etterslepet av søknader og dette har vi nå tatt ekstra tak i. Vi har begynt å digitalisere fjernarkivet vårt, noe som vil lette gjenfinning og redusere utgifter til arkivering. I tillegg har prosjektet for køavviklingen gått for fullt. Arbeidet med Eyra-programmet går etter planene og vi ser allerede at innsatsen gir resultater. Fra 1. januar 2010 ble Legemiddelverket fullelektronisk i saksbehandlingen. Det betyr at all saksbehandling inkludert markedsføringstillatelser blir behandlet elektronisk. For oss er det et stort skritt fremover mot samhandlingsløsningen, og vi har fått et bedre arbeidsmiljø for mange i organisasjonen. 1. juni omorganiserte vi hele organisasjonen og vi har lagt grunnlaget for mål- og resultatstyring og lederutvikling i Arbeidet med å lage ny virksomhetsstrategi frem til 2015 er i gang. I kommunikasjonsavdelingen har vi tatt i bruk nye kanaler både mot forskrivere og allmennheten. I hvert nummer av Tidsskriftet for den norske legeforening informerer Legemiddelverket med nyheter for forskrivere. Vi har også tatt i bruk sosiale medier og er tilstede på Facebook og Twitter for å nå målgrupper vi ikke når gjennom tradisjonelle kanaler. Det har vært et utfordrende år for oss alle, men takket være innsatsen til hver enkelt er vi kommet i havn med våre oppgaver på en utmerket måte. Direktør Gro Ramsten Wesenberg 3

4 Statens legemiddelverk skal sikre at alle legemidler som blir brukt i Norge har god kvalitet, er trygge å bruke og har ønsket virkning Legemiddelverket er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet, som har ansvar for å: godkjenne alle legemidler i Norge informere om effekten av legemidler, tryggheten (bivirkninger), vilkår for blå resept og pris føre tilsyn med alle leddene i distribusjonskjeden. Det er strenge krav til produksjon, oppbevaring og salg av legemidler sikre at all klinisk utprøving skjer på en trygg måte. Alle legemidler må prøves ut i forskjellige pasientgrupper før det kan søkes om godkjenning overvåke at regler for markedsføring av legemidler blir fulgt overvåke bivirkninger, og ha en kontinuerlig vurdering av nytte og risiko ved legemiddelbruk. Legemidler skal ikke gi bivirkninger som er større enn nytten de har fastsette priser for reseptbelagte legemidler og vurdere opptak av nye legemidler på blå resept Legemiddelverket skal være en engasjert pådriver for god dyre- og folkehelse. Vi skal være det nasjonale kompetansesenteret på legemiddelområdet, og bruke vår kunnskap og kompetanse om legemidler til beste for folke-og dyrehelsen. 4

5 Viktige områder i Line Stensrud

6 sxu.hu Influensapandemien Legemiddelverket hadde sammen med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet en aktiv rolle under influensapandemien. Helsedirektoratet ledet forvaltningens arbeid under pandemien. Legemiddelverkets hovedoppgaver var godkjenning av pandemivaksinene og bivirkningsovervåkning av vaksinene og andre legemidler som ble brukt under pandemien. Legemiddelverket ga også råd om bruk av vaksinene og aktuelle antivirale legemidler. Legemiddelverket formidlet all relevant informasjon om pandemiens utvikling slik at beslutningstakere, helsepersonell og allmennheten var godt informert. Rask behandling av dokumentasjon En sentral del av godkjenningsarbeidet var å vurdere all tilgjengelig kunnskap om pandemivaksinene. Rask, men grundig vurdering og kvalitetssikring av vaksinedokumentasjonen ble unnagjort før vaksinene ble godkjent for bruk i befolkningen. I dette arbeidet ble samarbeidet med andre legemiddelmyndigheter i Europa svært viktig. Rask tilgang til vaksine I en pandemisituasjon er det viktig med tilgang til vaksine så raskt som mulig. Europakommisjonen utarbeidet for noen år tilbake et regelverk for godkjenning av pandemivaksiner basert på det såkalte modellvaksinekonseptet. Basert på flere tiårs erfaring med bytte av virusstammer i vanlig influensavaksine, viste man at vaksinens sikkerhet og effekt ikke påvirkes i vesentlig grad ved utskifting av virusstammer, forutsatt at produksjonsprosessen er uforandret. Regelverket åpnet for å forhåndsgodkjenne en modellvaksine basert på en grundig vurdering av kvalitet, sikkerhet og effekt. Når et nytt pandemivirus blir identifisert kan viruset i modellvaksinen byttes ut med det nye pandemiviruset. Pandemrix Totalt ble rundt 5000 mennesker vaksinert med modellvaksinen av Pandemrix basert på fugleinfluensaviruset (H5N1) i kliniske studier før vaksinen ble godkjent sentralt i EU/EØS. Den versjonen av Pandemrix som ble brukt under pandemien i 2009/10 inneholdt influensaviruset H1N1. Europeiske legemiddelmyndigheter godkjente bruk av denne versjonen på grunnlag av kvalitetsvurderinger. En viktig forutsetning for bruk av Pandemrix var at produsenten forpliktet seg til å igangsette kliniske studier med den nye versjonen så snart vaksinen var tilgjengelig. Erfaringer fra sesonginfluensavaksiner og vaksine mot andre stammer la grunnlaget for dette. Kartlegging av bivirkninger Godkjenning på grunnlag av kvalitetsvurdering forutsatte også at en mer presis kartlegging av sikkerhet (bivirkninger) skulle skje gjennom kliniske forsøk og datainnsamling i samarbeid med myndigheter. Myndigheter i hele Europa, WHO og andre institusjoner forberedte et 6

7 apparat for hurtig registrering av eventuelle uventede bivirkninger, inkludert redusert effekt av vaksinene. Før vaksinen ble distribuert til kommunene ble hvert enkelt produksjonsparti godkjent for utsendelse av Legemiddelverket. Dersom det skulle dukke opp uventet kvalitetssvikt eller bivirkninger, kunne produksjonspartiet stanses. Bivirkningsarbeidet var en stor oppgave og la beslag på betydelige ressurser. Gjennom et felles system for bivirkningsovervåking samlet man alle bivirkningsmeldingene for hele EØS-området. Oppfølgingen av bivirkningsmedlinger fikk stor oppmerksomhet. Legemiddelverket publiserte fortløpende all tilgjengelig informasjon til involverte parter. Dukket det opp uventede eller alvorlige bivirkninger ble de publisert på legemiddelverket.no og vurdert i forhold til gjeldende nytterisikoforhold på det gitte tidspunkt. Legemiddelverket kunne ha trukket vaksinen tilbake hvis nytte-risikoforholdet totalt sett hadde blitt for dårlig. Dette kunne medført at vaksinen ville blitt trukket fra markedet, eller at anbefalingene i forhold til det å gi vaksinen ville blitt endret. Gjennomgang Legemiddelverket skal sammen med den øvrige helseforvaltningen gjennomgå hvordan pandemien ble håndtert internt i virksomheten og hvordan den ble håndtert mellom myndighetsorganene og mot helsepersonell og allmennheten for øvrig. Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredsskap (DSB) har i tillegg fått i oppdrag å gjennomgå involverte etaters håndtering av pandemien. DSB tar sikte på å ferdigstille arbeidet i oktober Målet er å belyse hva som skjedde i pandemisituasjonen under Helsedirektoratets ledelse. Fra nrk.no 23. oktober. Influensapandemien fikk stor dekning i norske medier fra juli 2009 mot en topp i oktober måned. 7

8 Line Stensrud 117 nye legemidler ble godkjent i 2009 Nytte-risiko-forholdet er svært viktig når legemiddelmyndighetene skal godkjenne nye legemidler. Dette er også viktig for den enkelte lege som skal vurdere medikamentell behandling. I 2009 søkte legemiddelin dustrien om å få godkjent 125 nye legemidler. 117 legemidler ble godkjent, to ble trukket på grunn av sikkerhetsproblemer og seks ble trukket fordi forholdet mellom nytten og risikoen ikke var positiv. Av de godkjente legemidlene var det flere legemidler mot kreft, diabetes, infeksjonssykdommer og depresjon. Flesteparten av de nye medisinene som godkjennes i Norge, godkjennes også i EU. Vevsterapi - ny og effektiv behandling Produkter som omfatter genterapi, celleterapi og vevsterapi kan gi banebrytende og effektiv behandling innen en rekke sykdommer, som for eksempel kreft, nevrologiske sykdommer og brannskader. Denne typen produkter gir også håp for pasienter som i dag har lite eller ingen behandlingstilbud. I juni 2009 fikk det første produktet godkjent markedsføringstillatelse i Norge og EU. Produktet heter CondroCelect, og er et vevsterapiprodukt til behandling av bruskskader i kneet. CondroCelect består av levende bruskceller fra pasienten som implanteres til det skadede området i kneet. Alle pasienter i EØS bør få tilgang til sikker og effektiv behandling med avanserte terapiprodukter. For å oppnå dette er det blant annet opprettet en ny ekspertkomité ved det europeiske legemiddelverket (EMA). Komitéen hadde sitt første møte i januar 2009 og møtes hver måned for å vurdere kvalitet, effekt og sikkerhet for nye avanserte terapiprodukter. Komitéen består av representanter med spesialkompetanse fra alle EØS-land, samt representanter fra pasient- og medisinske organisasjoner. Marit Hystad, seniorrådgiver ved Statens Legemiddelverk, er Norges representant i komiteen. 8

9 En FEST for legemiddelinformasjon For å fremme trygg og effektiv legemiddelbruk har Legemiddelverket utviklet databasen forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte (FEST). Tjenesten gir informasjon om alle legemidler og varer på resept i Norge. Det gir deg trygghet for at du får riktig legemiddel. FEST gir en unik mulighet til å gi tilpasset informasjon når legen skriver ut resept. Informasjonen leveres direkte til legens arbeidsverktøy, og oppdateres regelmessig med opplysninger om for eksempel pris, blåresept, legemiddelbytte og bivirkninger. Tjenesten gir også mulighet for å varsle legen om nye bivirkninger og leveringsvansker i apotek. FEST setter legen i bedre stand til å forskrive riktig legemiddel. I dag bruker sykehusene store ressurser på egne legemiddelregistre. Samtidig kommer stadig nye lege-midler på markedet, og reglene for blåresept og bruk av legemidlene endres. Det er nesten en umulig oppgave for sykehusene å holde sine systemer oppdaterte. FEST vil tilby oppdatert legemiddelinformasjon til alle sykehus. eresept, et prosjekt ledet av Helsedirektoratet, utvikler en løsning for elektroniske resepter. Legemiddelverkets utvikling av FEST er en viktig del av eresept. Fram mot pilot av eresept i 2010 er det utført omfattende kvalitetssikring av interne systemer og informasjon i Legemiddelverket. Målet er at FEST skal brukes av flest mulig i helsevesenet i Norge. legemiddelverket.no/fest eresept.no FEST fører med seg mange gevinster Legemiddeldata fra én kilde! Legen bruker samme datagrunnlag til å fylle ut resepten som apotek bruker til å ekspedere den. FEST gir nye muligheter for god kommunikasjon imellom lege, apotek, bandasjist og pasient. Korrekt forskrivningsgrunnlag øker pasientsikkerheten Legene har oppdatert og relevant informasjon om legemidler når de skriver ut resept. Systemet oppdateres hver fjortende dag og den nyeste legemiddelinformasjonen er raskere tilgjengelig enn tidligere. Likt kunnskapsgrunnlag i hele reseptkjeden Allmennleger, sykehus og apotek bygger sin forskrivning og ekspedisjon på samme informasjonsgrunnlag. Effektivitet og utnyttelse av ressurser Oppdatert informasjon tilbys vederlagsfritt til hele helsevesenet på standardisert format. Systemer tilpasset den enkelte bruker Brukerne kan benytte det systemet de ønsker, og alle system kan tilpasses til å bruke FEST som kilde. Kvalitetssikret informasjon fra en troverdig og uavhengig kilde Statens legemiddelverk distribuerer kvalitetssikret legemiddelinformasjon fra eget forvaltningsområde, og fra aktuelle samarbeidspartnere. FEST står for forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte. Forskriver er legen og ekspeditør er ansatte på apotek eller bandasjist. 9

10 sxu.hu Medisiner og barn et satsingsområde i Europa Statens legemiddelverk jobber for at barn skal få effektive og trygge medisiner. Vi har deltatt aktivt i det europeiske legemiddelsamarbeidets felles barnekomité (Paediatric committee) siden komitéen ble opprettet i Gjennom EØS-avtalen deltar Norge på lik linje med de andre landene, og påvirker beslutningsprosessene for hvordan medisiner til barn skal utvikles. Ikke små voksne Betegnelsen barn omfatter alle aldersgrupper fra for tidlig fødte spedbarn til 18-åringer. Noen medisiner er godkjent for barn, andre har kun dokumentasjon på nytte og risiko hos voksne. Barn kan ikke ses på som små voksne. Både kroppssammensetning og modning av organer, for eksempel lever og nyre, varierer med alder. Dette kan ha stor betydning for omsetningen av medisinen i kroppen. Riktig dose av en medisin for et barn kan derfor være annerledes enn for voksne, og varierer med barnets alder. På tvers av landegrenser Studier på barn gjøres for å finne riktig dose og vurdere effekt og sikkerhet ved doseringen. Ofte kan forekomsten av en sykdom hos barn være lav. Det er derfor nødvendig med studier på tvers av landegrenser for å få med nok barn til å kunne vurdere effekten av medisinen. Både gjennomføring og vurderingen av studier på barn er en felles europeisk oppgave. Det er ventet at bedre informasjon om medisiner til barn, godkjenning av nye medisiner og bruksområder til barn, vil komme som et resultat av pågående og kommende studier. Tilpassede medisiner Norge har to representanter i komitéen og har vært ansvarlig for en rekke oppdrag. Oppdragene innebærer å utrede legemiddelfirmaenes utviklingsplaner for medisiner til barn, såkalte Paediatric Investigational Plans. Firmaene må dokumentere at de inkluderer barn i sine forskningsplaner når de utvikler nye medisiner eller vil ha nye bruksområder på sine produkter. I 2009 godkjente Paediatric committee utviklingsplaner for 122 produkter. Det jobbes også aktivt for å få legemiddelfirmaene til å lage medisinformuleringer som passer for barn. For eksempel har mindre barn vanskelig for å svelge tabletter, mens oppløsbare tabletter eller miksturer ofte er mer passende for aldersgruppen. Norges hovedrepresentant i Paediatric committee, seniorrådgiver Siri Wang, leder en arbeidsgruppe som vurderer egnetheten av foreslåtte medisinformuleringer. Den europeiske satsingen vil bidra til sikrere medisinbruk hos barn og et bedre behandlingstilbud med flere medisiner spesielt for barn. Fokus på bivirkninger hos barn Årlig rapporteres rundt 100 bivirkningsmeldinger hos barn, utenom bivirkninger av vaksiner. Flere og bedre bivirkningsmeldinger vil bidra til tryggere behandling av barn. Et aktivt samarbeid med helsepersonell er viktig. I samarbeid med de regionale legemiddelinformasjonssentrene (RELIS) gjennomførte Legemiddelverket en informasjonskampanje vinteren og våren RELIS besøkte 15 barneavdelinger og ni barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker. Det ble laget klistremerke og brosjyrer med veiledning og oppfordring til helsepersonell om å melde bivirkninger. 10

11 Resistente bakterier I Europa og resten av verden er utvikling og spredning av resistente bakterier et problem. Forekomsten av slike bakterier er økende. Vi har svært få tilgjengelige antibiotika for de bakteriene som er resistente mot flere midler (multiresistente bakterier). I framtiden er det derfor en fare for at vi ikke har effektive antibiotika mot flere av de bakteriene som forårsaker infeksjoner hos mennesker. Utvikling av nye antibiotika som virker mot multiresistente bakterier er derfor viktig. Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) har sammen med det europeiske senteret for sykdomsforebyggelse og kontroll (ECDC), gitt ut en rapport som omtaler behovet for å tilrettelegge for denne utviklingen. Dette var også tema for en konferanse i regi av den svenske regjering i september Legemiddelverket har deltatt aktivt i dette arbeidet. Vi er også representert i den gruppen ved EMA som utarbeider retningslinjer for godkjenning av antibiotika. Resistente bakterier utvikles som en naturlig konsekvens av bruken av antibiotika og kan begrenses blant annet ved at legemidlene brukes på riktig måte. Legemiddelverket har derfor en aktiv rolle i godkjenning av antibiotika for at bruksområder og doseringer av disse legemidlene skal gi grunnlag for en fornuftig og riktig bruk av antibiotika. Vi bruker mye tid og ressurser for at bruk av antibiotika ivaretas på best mulig måte og i samsvar med restriktive norske holdninger på feltet. Refusjonsordning lik og enkel tilgang til effektive legemidler Alle som har behov for legemidler på grunn av alvorlig og langvarig sykdom, får dekket en stor del av utgiftene. Denne kostnadsdelen dekkes av folketrygden. Legemiddelverket har ansvar for at de riktige legemidlene får forhåndsgodkjent refu sjon. Med riktige legemidler mener vi de som har god og dokumentert effekt, og der nytten ved å bruke dem oppveier kostnaden. Folketrygdens utgifter til legemidler var i ,2 milliarder. Legemiddelverket vurderer etter søknad fra legemiddelfirmaene hvorvidt et legemiddel skal tas opp i blåreseptordningen slik at det kan skrives direkte på blå resept (forhåndsgodkjent refusjon). I 2009 ble 128 av 135 legemidler gitt forhåndsgod kjent refusjon. Vi tar også selv initiativ til å vurdere om legemidler bør refunderes. Refusjonsordningen skal til enhver tid sikre god behandling for pasientene og en riktig bruk av folketrygdens midler. 2,5 milliarder spares hvert år Folketrygden refunderer en stor del av pasientenes legemiddelutgifter. Myndighetene setter et tak for prisene på reseptpliktige legemidler. Årlig gjennomgår Legemiddelverket prisene på legemidler for å sikre riktig prisnivå. Om lag 80 prosent av markedet revurderes hvert år. Når patentet på et legemiddel går ut, kommer det flere konkurr erende produsenter på markedet, slik at apotekene kan kjøpe inn til lavere priser. 2,5 milliarder kroner spares årlig gjennom ordningen med generisk bytte og trinnpris. GENERISK BYTTE Et generisk legemiddel kommer på markedet når produsenten av det opprinnelige legemidlet ikke har enerett (for eksempel mistet patentbeskyttelsen). Navnet og utseende på legemidler kan være forskjellige, men virkningen er den samme. Legemidlene som godkjennes som likeverdige er enten generiske eller parallellimporterte. Når et legemiddel er vurdert som byttbart settes de opp på byttelisten. TRINNPRIS I trinnprissystemet reduseres prisen på et legemiddel trinnvis med faste kuttsatser etter at det har mistet patentbeskyttelse, fått konkurranse fra likeverdige legemidler og kommet på Legemiddelverkets liste over byttbare legemidler. Trinnprisen (refusjonsprisen) er den maksimale prisen som Folketrygden refunderer. 11

12 Rapportering av bivirkninger gir kunnskap I 2009 mottok Legemiddelverket 600 meldinger per million innbyggere om mistenkte bivirkninger av medisinbruk. I henhold til internasjonale normer anses meldesystemer som mottar minst 350 meldinger per million innbyggere å være velfungerende. Et velfungerende rapporteringssystem er viktig for å samle inn kunnskap om bivirkninger som ikke er kjent på det tidspunktet medisinen godkjennes. Antall bivirkningsmeldinger i 2009 er det høyeste siden meldesystemet ble innført på 70- tallet. Det høye tallet skyldes i hovedsak stor meldeaktivitet i forbindelse med vaksinering mot svineinfluensa høsten Verktøy for å oppdage nye signaler I 2009 ble verktøy for automatisert leting etter nye bivirkningssignaler ferdigstilt og tatt i bruk av Legemiddelverket. Verktøyet leter etter nye signaler i alle bivirkningsmeldingene som Legemiddelverket mottar. Automatiseringen innebærer at Legemiddelverket kan oppdage signaler om nye bivirkninger raskere. Verktøyet ble blant annet brukt for å analysere bivirkningsrapporter fra pandemivaksinene. Ny ordning for pasienter Hittil har det vært lege, tannlege og farmasøyt i apotek som har meldt bivirkninger til Legemiddelverket på vegne av pasienten. 1. mars 2010 ble et nytt tilbud for pasienter lansert. Ved hjelp av et meldeskjema på Internett kan pasienten selv melde bivirkninger de mistenker skyldes medisinbruk. Meldingen er anonym og skjemaet krever innlogging via MinID. Ordningen omfatter alle medisiner som er godkjent i Norge, både reseptbelagte og reseptfrie. Bivirkninger av naturmidler, kosttilskudd (helsekost) og kosmetiske produkter må fremdeles meldes via helsepersonell. Kommunikasjon med målgrupper Dialog med målgruppenes interesseorganisasjoner var viktig for å forankre budskap og etablere samarbeid for videreformidling og distribusjon av informasjonsmateriell. I arbeidet med materiellet ble Legeforeningen, Norges Apotekerforening (NAF), Norges Farmaceutisk Forening (NFF) og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) involvert. Legenes kjennskap til ordningen er viktig, men apotek ble definert som en særlig viktig informasjonskanal til pasient. I et samarbeid med NAF fikk alle apotek distribuert et eget informasjonsbrev, samt plakat og brosjyrer til pasienter. Tilsvarende fikk alle landets leger informasjonsbrev, plakat og et eksemplar av brosjyren tilsendt gjennom Legeforeningens tidsskrift. FFOs medlemsorganisasjoner ble oppfordret til å videreformidle informasjon fra Legemiddelverkets nettside til sine medlemmer. Ordningen ble også presentert i et eget seminar for pasientorganisasjoner. Bivirkninger? Du kan melde selv Meldinger fra pasienter kan gi ny kunnskap om hvordan bivirkninger påvirker deres medisinbruk og livskvalitet. Meldingene blir vurdert sammen med andre meldinger i arbeidet med å gjøre medisinbruk tryggere. Ved behov vil pakningsvedlegget oppdateres med ny bivirkningsinformasjon. Den nye ordningen er et supplement og erstatter ikke meldinger fra helsepersonell. Ved plagsomme bivirkninger oppfordres pasienter til å ta kontakt med lege for å få vurdert videre behandling. Brosjyre og plakat ble distribuert til alle landets fastleger og apotek Melde bivirkninger? Gå til legemiddelverket.no 12

13 Legemidler til dyr Midler mot innvollsorm hos hund og katt ble reseptbelagt 1. juli 2009 Det kommer stadig flere legemidler mot innvollsorm på markedet. Det er også økt oppmerksomhet rundt risikoen for resistensutvikling hos parasitter. Kjæledyreiere tar i tillegg med dyrene sine på utenlandsreiser i større grad enn før. Dyrene kan smittes med parasitter vi ikke har i Norge. Det er kommet nyere anbefalinger som tilrår at det kun skal behandles når det er behov for det og ikke for sikkerhets skyld. Legemiddelverket gjorde derfor en ny vurdering av reseptstatus for de tilgjengelige midlene mot innvollsorm hos hund og katt og sendte vurderingen ut på høring. Konklusjonen ble at også de minste pakningene av ormemidler til hund og katt, som har vært unntatt fra reseptplikt fra1985, ble reseptpliktige fra 1. juli Dette fører til at veterinærene kan forskrive mer målrettet behandling i det enkelte tilfelle og gi bedre tilrettelagt informasjon om behandlingen som velges. bekreftet at en viktig årsak var utvikling av resistens hos lakselusa. Noen steder så man resistens mot begge de substansgruppene som har vært mest brukt de siste ti årene, andre steder bare mot det ene. Denne situasjonen førte til at Legemiddelverket siste halvår fikk mange søknader om å benytte lakselusmidler som ikke hadde vært i bruk på mange år. De gamle substansene som er tatt i bruk igjen er et organofosfat (azamethiphos), kitinhemmerne diflubenzuron og teflubenzuron samt hydrogenperioksyd. Gamle lakselusmidler tatt i bruk igjen på grunn av resistensproblemer I 2009 ble det stadig sett flere tilfeller av dårlig resultat ved behandling mot lakselus. Etter hvert ble det 13

14 colourbox.com Elektronisk samhandling For å effektivisere saksbehandlingsprosessen fikk Legemiddelverket i statsbudsjettet 2009 i oppdrag å innføre elektronisk samhandling....videre er det behov for en langsiktig satsing på elektroniske løsninger som på sikt skal sørge for at Legemiddelverket kan motta elektroniske søknader, og at saksbehandling og arkivering skal bli fullelektronisk. Det samme gjelder kommunikasjon med industrien underveis i søkeprosessen og når søknaden er ferdigbehandlet. Omlegging til en digital prosess planlegges gjennomført i løpet av fem år og omfatter digitalisering, system, infrastruktur og oppplæring. Antall søknader om markedsføringstillatelser (MT) har økt de siste ti årene, og vi har problemer med å holde behandlingsfrister. Som konsekvens av dette tar det lenger tid før et nytt legemiddel kommer på det norske markedet. Flere offentlige etater, for eksempel Skatteetaten og Lånekassen, har automatiserte og brukervennlige selvbetjeningsløsninger som forenkler søknadsprosesser og dialog med brukere. For å yte bedre tjenester har Legemiddelverket behov for å etablere tilsvarende elektronisk løsning. Eyra-programmet Eyra-programmet ble opprettet i mars Programmet skal sørge for at Legemiddelverket innen 2014 går over fra papirbasert håndtering av MT-søknader, dokumentasjon og saksbehandling, til en fullelektronisk samhandling internt og eksternt. Gevinster For å imøtekomme oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet er det laget et målbilde som sier hva vi vil oppnå og hvordan løsningen skal gi gevinster for samfunnet, våre brukere og ansatte i Legemiddelverket. En elektronisk samhandlingsløsning vil føre til en bedre saksbehandlingsdialog med våre brukere. Våre tjenester vil bli mer forutsigbare og industrien får markedsført sine legemidler til riktig tid. Å få generika (synonympreparater) tidligere på markedet vil fremme konkurranse, bidra til billigere legemiddelpriser og redusere offentlige utgifter. En elektronisk selvbetjeningsløsning bedrer også vår kvalitet på registre og databaser. Data behandles ikke manuelt, men legges inn av industrien selv. Bedre kvalitet vil bidra til tryggere legemiddelbruk. 14

15 Viktige prosjekter Eyra har gjennomført prosjektet elektronisk mottak av markedsføringstillatelser (emt). Fra 1. januar 2010 var Legemiddelverket i stand til å motta og behandle søknader i alle godkjenningsprosedyrer elektronisk. Dette er en midlertidig løsning i påvente av den endelige samhandlingsløsningen som kommer innen Legemiddelverket har årlig store kostnader til oppbevaring av papirdokumentasjon på fjernlager. Digitalt arkiv vil redusere kostnader, forenkle tilgang til dokumentasjon og bidra til å effektivisere den totale saksbehandlingsprosessen. Derfor er det opprettet prosjekter som skal sørge for at vårt eksterne lager blir skannet og tilgjengeliggjort for saksbehandler via vårt saksbehandlersystem Public 360. Anskaffelse For å kunne innføre elektroniske løsninger i hele prosessen for MT-søknader, må Legemiddelverket anskaffe ulike komponenter, samt tjenester i forbindelse med integrering av disse og Legemiddelverkets nåværende løsninger. I 2009 har Legemiddelverket arbeidet med å spesifisere denne store anskaffelsen. Samarbeid I arbeidet med å skaffe Legemiddelverket en samhandlingsløsning er det lagt vekt på samarbeid med én av våre viktigste brukere - industrien. Det er en viktig forutsetning for resultatet at vi utvikler en brukervennlig løsning som dekker industriens behov. Målbildet er godt gjennomarbeidet internt, men er også godkjent av Legemiddelindustriforeningen (LMI). LMI og representanter fra enkelte firmaer sitter i arbeidsgruppen. De har gitt innspill hele veien og skal delta i prosessen videre. FAKTA OM MT-SØKNADER Fra 1999 til 2009 har antall MT-søknader økt fra 343 til 873. En representativ MT-søknad har et volum på 40 permer. Papirdokumentasjon på fjernlager utgjør ca. ni km hyllemeter med papir. Det er estimert at et digitalt arkiv vil redusere kostnader med ca. 40 millioner over ti år. MÅLSETTING Eyra-programmet vil bidra til at Legemiddelverket når sine mål: Moderne offentlig etat Foretrukket samhandlingspart innenfor legemiddelgodkjenning i Europa En attraktiv arbeidsplass 15

16 Med Facebook som kommunikasjonskanal I tråd med Statens kommunikasjonspolitikk gikk Legemiddelverket på Facebook i Sosiale medier innebærer mulighet for å komme i dialog med forbrukere. Ved å utnytte de mulighetene som ligger i ny teknologi, møter vi målgrupper vi tidligere ikke har hatt dialog med. Den primære målgruppen var ment å være unge i alderen år. Erfaringen viser nå at alle aldersgrupper ønsker å komme i kontakt med Legemiddelverket på Facebook. Legemiddelverket etablerte Legemiddelverkets side på Facebook 3. november og hadde ved årsskiftet 1800 tilhengere. Vi har jevnlig lagt ut nyhetssaker og ulike tema, blant annet om medisiner på utenlandsreise, medisinkjøp på Internett, om Pandemrix og Tamiflu og farer ved bruk av Melanotan. Innleggene har hatt god respons. Vi har hatt 356 aktiviteter i form av kommentarer og liker (muligheten for å si at man liker innlegget). 16 Istock.com Møt oss på

17 Markedsføringstillatelser 17 colourbox.com

18 colourbox.com Søknader om markedføringstillatelser Antall mottatte søknader i 2009 Antall søknader om markedsføringstillatelse per år - alle prosedyrer Antall søknader År Nasjonale søknader Gjensidig prosedyre (RMS = Reference Member State) Gjensidig prosedyre (CMS = Concerned Member State) Desentralisert prosedyre (RMS = Reference Member State) Desentralisert prosedyre (CMS = Concerned Member State) Sentral prosedyre (MS = Member State) Sentral prosedyre (rapportør) Sentral prosedyre (korapportør) For prosedyrene nasjonal, gjensidig prosedyre (MRP) og desentralisert prosedyre (DCP) er antall MT-søknader likt antall markedsføringstillatelser. For sentral prosedyre (CP) er antall søknader likt antall preparatnavn. 18

19 Nasjonale søknader For nasjonale søknader var det en vekst fra 2000 til 2004, deretter har antallet søknader gått ned. Vi har hatt en liten økning fra 2008 til 2009, henholdsvis 10 og 27 søknader. Gjensidig prosedyre (MRP) og desentralisert prosedyre (DCP) Antall søknader i MRP økte kraftig fra 2000 til På slutten av 2005 ble DCP etablert og overtok som viktigste prosedyre for den største gruppen av søknader. Antall søknader i DCP med Norge som berørt land (CMS) økte kraftig fra 2006 til I 2009 har det derimot vært en nedgang i antall søknader fra 616 i 2008 til 496 i I 2009 har vi mottatt søknad om å være utreder for to legemidler i MRP og 41 søknader i DCP. Sentral prosedyre (CP) De 3 siste årene har antall søknader i CP der vi er berørt land (MS) vært relativt stabilt, henholdsvis 136, 159 og 154 søknader. I 2009 har vi mottatt søknad om MT for tre legemidler som korapportør. Antall ferdigbehandlede søknader Antall MT søknader Antall ferdigbehandlede søkander fordelt på prosedyrer I 2009 er det utstedt 128 markedsføringstillatelser med engelsk produktinformasjon. Antallet utstede markedsføringstillatelser i disse prosedyrene er noe lavere enn forventet selv om vi har investert ekstra ressurser i dette arbeidet. Grunnen er at gamle søknader (restanse) krever mer ressurser, blant annet fordi endringssøknader behandles samtidig CP total DCP total År MRP (CMS) Nasjonale For prosedyrene nasjonal, gjensidig prosedyre (MRP) og desentralisert prosedyre (DCP) er antall MT-søknader likt antall markedsføringstillatelser. For sentral prosedyre (CP) er antall søknader likt antall preparatnavn. Legemiddelverket har effektivisert og optimalisert deler av saksbehandlingen. Antall ferdigbehandlede søknader i 2009 er høyere enn tidligere år. Antall ferdigbehandlede søknader kan imidlertid ikke uten videre ses i sammenheng med mottatte søknader. Det er mange mottatte søknader som aldri kommer på statistikken over ferdigbehandlede søknader. Mange søknader blir trukket av ulike årsaker underveis i søknadsprosessen. Nasjonal prosedyre De siste årene er det kommet inn færre søknader i denne prosedyren. Derfor er det behandlet færre søknader i 2009 (32) i forhold til 2008 (46). Gjensidig prosedyre (MRP) og desentralisert prosedyre (DCP) Økningen i antall ferdigbehandlede søknader som CMS er størst for søknader i DCP, men det er også en økning i antall ferdigbehandlede søknader i MRP. Fra 2006 til 2009 har vi i MRP ferdigbehandlet henholdsvis 248, 138, 153 og 166 søknader. De tilsvarende tallene for DCP er 0, 85, 189 og 361. Forsinket saksbehandling Per årsslutt 2009 overskred vi saksbehandlingstiden med 8 måneder for prosedyrene MRP og DCP. Dersom vi ikke utsteder MT innen 30 dager, regnes dette som overskridelse av saksbehandlingstiden. I prosedyrene skal søker sende inn norsk produktinformasjon (PI) til godkjenning, senest 5 dager etter prosedyreslutt. I mange tilfeller tar dette mye lenger tid og i noen tilfeller mottar vi ikke norsk PI i det hele tatt. Vi behandler søknadene etter den dato vi mottar norsk PI eller får informasjon om at søker vil ha utstedt markedsføringstillatelse med engelsk PI. Dersom det siste er aktuelt, må søker på et senere tidspunkt sende inn og få godkjent norsk PI dersom preparatet skal markedsføres i Norge. Sentral prosedyre (CP Vi har utstedt MT for 140 legemidler (telt som preparatnavn) i 2009 mot 86 i I 2009 har vi vært rapportør for to og korapportør for fire preparater. Antall saker som ikke ble ferdigbehandlet økte i Årsaken er at vi på slutten av 2009 ikke mottok kommisjonsvedtakene fra Europakommisjonen slik at de formelle vedtakene kunne gjennomføres. Dette ble rettet opp tidlig i Overskridelser i saksbehandlingstidene i sentral prosedyre er kun på noen få dager. 19

20 Antall endringssøknader Mottatte endringssøknader per år - alle prosedyrer Antall søknader per prosedyre År Nasjonal prosedyre, Type I Nasjonal prosedyre, Type II Gjensidig prosedyre, Type I CMS Gjensidig prosedyre, Type II CMS Sentral prosedyre, Type I Sentral prosedyre, Type II Sentral prosedyre, Notifications Type I RMS Antall mottatte endringssøknader er høyere i 2009 sammenlignet med 2008, henholdsvis 6301 og 6989 søknader. Økningen var størst forsøknader i MRP der vi er CMS. Søknad om parallellimport 250 Søknader Søknader om om parallellimport per år Antall søknader Antall søknader inn År Søknader behandlet ihht intern frist Nye MTer utstedt Antall pågående søknader ved årsskiftet Fra 2003 har antall søknader om parallellimport gått ned. Vi ser derimot en liten økning fra 2008 til Reduksjon i antall søknader fra 2003 har sammenheng med redusert mulighet for inntjening pga lavere legemiddelpriser i Norge enn tidligere. Vi saksbehandler denne type søknader innen tidsfristene. 20

PERSONALFULLMAKTERFOR HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTETS UNDERLIGGENDE VIRKSOMHETER2014. Ansettelser, opprettelse av stillinger og lønnsfastsettelse

PERSONALFULLMAKTERFOR HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTETS UNDERLIGGENDE VIRKSOMHETER2014. Ansettelser, opprettelse av stillinger og lønnsfastsettelse PERSONALFULLMAKTERFOR HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTETS UNDERLIGGENDE VIRKSOMHETER2014 Ansettelser, opprettelse av stillinger og lønnsfastsettelse 1.1Ansettelser, fullmakt til å opprette nye stillinger og

Detaljer

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 2-2015

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 2-2015 RAPPORT Legers forskrivning på blå resept Kontroll 2-2015 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler 2014/2015 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR KONTROLLEN... 4 1.2 VILKÅR FOR

Detaljer

Statens legemiddelverk - visjon og veien videre - Audun Hågå Direktør Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk - visjon og veien videre - Audun Hågå Direktør Statens legemiddelverk Statens legemiddelverk - visjon og veien videre - Audun Hågå Direktør Statens legemiddelverk Rammene rundt Del av helseforvaltningen arbeide for overordnede politiske målsetninger, levere på oppgaver i

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 19. september 2017 kl. 16.10 PDF-versjon 22. september 2017 15.09.2017 nr. 1408 Forskrift

Detaljer

Prisregulering og opptak av legemidler på blåresept

Prisregulering og opptak av legemidler på blåresept Prisregulering og opptak av legemidler på blåresept Elisabeth Bryn Avdelingsdirektør 21. mai 2015 Legemiddelpolitiske mål Befolkningen skal ha tilgang til sikre og effektive legemidler uavhengig av betalingsevne

Detaljer

Legemiddelpakke I nå også i Norge. Regulatorisk høstmøte Ingeniørenes hus, Oslo Onsdag 7.oktober 2009 Sidsel Harby Rådgiver, Statens legemiddelverk

Legemiddelpakke I nå også i Norge. Regulatorisk høstmøte Ingeniørenes hus, Oslo Onsdag 7.oktober 2009 Sidsel Harby Rådgiver, Statens legemiddelverk Legemiddelpakke I nå også i Norge Regulatorisk høstmøte Ingeniørenes hus, Oslo Onsdag 7.oktober 2009 Sidsel Harby Rådgiver, Statens legemiddelverk Agenda DCP Braille (blindeskrift) Usertesting (Lesbarhetstesting)

Detaljer

Forskrivning på blå resept - reservasjon mot bytte av likeverdige legemidler

Forskrivning på blå resept - reservasjon mot bytte av likeverdige legemidler Kontrollrapport 17-2016 Forskrivning på blå resept - reservasjon mot bytte av likeverdige legemidler Lege Versjon: 1.0 Dato: 6. mars 2017 Innhold Sammendrag... 3 1 Bakgrunn og formål... 4 1.1 Formålet

Detaljer

Høringsuttalelse endring i blåreseptforskriften

Høringsuttalelse endring i blåreseptforskriften Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO postmottak@hod.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 15.01 2014 13/3927 13/14 Høringsuttalelse endring i blåreseptforskriften Norges Farmaceutiske Forening

Detaljer

Finansiering av legemidler hvem betaler? Grunnkurs B, Bodø 27. september 2017 Sigurd Hortemo

Finansiering av legemidler hvem betaler? Grunnkurs B, Bodø 27. september 2017 Sigurd Hortemo Finansiering av legemidler hvem betaler? Grunnkurs B, Bodø 27. september 2017 Sigurd Hortemo Legemidlers andel av helseutgiftene i OECD Legemiddelforbruket (DDD) i Norden Legemiddelforbruket i Norge Offentlige

Detaljer

Høringsnotat tiltak for forenklet tilgang til antiviralia utkast til forskrift om farmasøyters rett til rekvirering av oseltamivir og zanamivir

Høringsnotat tiltak for forenklet tilgang til antiviralia utkast til forskrift om farmasøyters rett til rekvirering av oseltamivir og zanamivir Høringsnotat tiltak for forenklet tilgang til antiviralia utkast til forskrift om farmasøyters rett til rekvirering av oseltamivir og zanamivir Formål Notatet redegjør for forslag til tiltak for å gi befolkningen

Detaljer

HØRING - FORSLAG OM Å OPPHEVE LEGEMIDDELFORSKRIFTEN 13-12

HØRING - FORSLAG OM Å OPPHEVE LEGEMIDDELFORSKRIFTEN 13-12 I henhold til adresseliste Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 21.08.2014 14/04662-1 Legemiddelinformasjon Stab/ Kari Majorsæter Tangen HØRING - FORSLAG OM Å OPPHEVE LEGEMIDDELFORSKRIFTEN

Detaljer

System for håndtering av ny teknologi i sykehus

System for håndtering av ny teknologi i sykehus Saksfremlegg Administrative opplysninger: Møtesaksnummer: 42/07 Saksnummer: 07/572 Dato: 31. oktober 2007 Kontaktperson sekretariatet: Berit Mørland/Karianne Johansen System for håndtering av ny teknologi

Detaljer

Legemiddelmeldingen hva er status?

Legemiddelmeldingen hva er status? Helse- og omsorgsdepartementet Legemiddelmeldingen hva er status? Maren Krogh Thon Hotel Opera onsdag 1. juni 2016 Legemiddelmeldingen Riktig bruk bedre helse Lagt frem 22. mai 2015 Behandlet i Stortinget

Detaljer

Utvikling og innføring av e-resept

Utvikling og innføring av e-resept Utvikling og innføring av e-resept TKS Senter for rettsinformatikk 6.11.2012 Jon-Are Bækkelie 16.11.12 Tema for presentasjonen 1 e-resept for tryggere og enklere medisinering 4. Pasienter eller deres omsorgspersoner

Detaljer

Blårev til hjelp eller hinder Erfaringer fra myndighetenes side

Blårev til hjelp eller hinder Erfaringer fra myndighetenes side Blårev til hjelp eller hinder Erfaringer fra myndighetenes side Elisabeth Bryn Avdelingsdirektør Avdeling for legemiddeløkonomi Klipp fra media Bergens Tidende 03.03.08 Klipp fra media Dagens Medisin 11.04.08

Detaljer

Innhold. Del I Innledning

Innhold. Del I Innledning Innhold Forord... 5 Del I Innledning Kapittel 1 Siktemålet med boken... 23 Kapittel 2 Legemiddelforvaltningen... 27 2.1 Innledning... 27 2.2 Tilbakeblikk... 28 2.3 Norske legemiddelmyndigheter... 31 2.3.1

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Kunst i offentlige rom - KORO Postboks 6994 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Vi viser til budsjettsøknaden

Detaljer

Erfaringer fra pandemivaksinasjonen: - distribusjon, informasjon, og vaksinasjonsdekning

Erfaringer fra pandemivaksinasjonen: - distribusjon, informasjon, og vaksinasjonsdekning Erfaringer fra pandemivaksinasjonen: - distribusjon, informasjon, og vaksinasjonsdekning Berit Feiring Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt Vaksinedagene 2010 Folkehelseinstituttets hovedoppgaver

Detaljer

Omdømme- og brukerundersøkelse Statens legemiddelverk 2012. Presentasjon 05.12.2012. Politikk & samfunn TNS 05.12.2012 126394

Omdømme- og brukerundersøkelse Statens legemiddelverk 2012. Presentasjon 05.12.2012. Politikk & samfunn TNS 05.12.2012 126394 Omdømme- og brukerundersøkelse Statens legemiddelverk 2012 Presentasjon 05.12.2012 Agenda 1 Om gjennomføringen 2 Profesjonelle: Kjennskap, kontakt og kommunikasjon etter målgruppe 3 Profesjonelle: Brukertilfredshet

Detaljer

TILDELINGSBREV INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER

TILDELINGSBREV INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER Internasjonalt reindriftssenter Postboks 109 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 15/3907-1 15.01.2016 TILDELINGSBREV 2016 - INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Legemiddelbytte - et viktig bidrag til lavere legemiddelpriser

Legemiddelbytte - et viktig bidrag til lavere legemiddelpriser Farmakoøkonomi: Legemiddelbytte - et viktig bidrag til lavere legemiddelpriser Steinar Madsen Medisinsk fagdirektør Tiltak for å minske legemiddelpriser Maksimalpris for legemidler på resept Likeverdig

Detaljer

Høring - Spesielt godkjenningsfritak for legemidler

Høring - Spesielt godkjenningsfritak for legemidler Statens legemiddelverk Sven Oftedals vei 8 0950 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Dato: 200207059 027/03 TR/tr 18.01.05 Høring - Spesielt godkjenningsfritak for legemidler NAF viser til brev fra Statens legemiddelverk

Detaljer

RAPPORT. Utlevering av blåresepter med legens reservasjon

RAPPORT. Utlevering av blåresepter med legens reservasjon RAPPORT Utlevering av blåresepter med legens reservasjon Kontroll av apotek 6-2015 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR KONTROLLEN... 4 1.2 REGELVERK SOM OMHANDLER LEGENS RESERVASJON OG BYTTBARE

Detaljer

TILDELINGSBREV 2016 GÁLDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER

TILDELINGSBREV 2016 GÁLDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Hánnoluohkká 45 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 15/3908-1 15.01.2016 TILDELINGSBREV 2016 GÁLDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER 1. INNLEDNING

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF Revisjoner: Dato Versjon Beskrivelse 10.3.2017 0.8 Orientering i styret til Pasientreiser ANS 24.4.2017 1.0 Dokument behandlet i styret til Pasientreiser HF Side

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R-2/ /236 C TS/GFE

Nr. Vår ref Dato R-2/ /236 C TS/GFE Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-2/2013 13/236 C TS/GFE 22.01.2013 Overføring av ubrukt bevilgning til 2013 1 Innledning Det vises til Finansdepartementets rundskriv

Detaljer

1. Budsjettrammer for 2016 Stortinget vedtok 9. desember 2015 Kulturdepartementets budsjett for 2016.

1. Budsjettrammer for 2016 Stortinget vedtok 9. desember 2015 Kulturdepartementets budsjett for 2016. Arkivverket Postboks 4013 Ullevål Stadion 0806 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/975-18.12.2015 STATSBUDSJETTET 2016 - TILDELINGSBREV Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål 3. Forutsetninger

Detaljer

økonomiinstruks for senteret, senterets virksomhetsplan og dette tildelingsbrevet.

økonomiinstruks for senteret, senterets virksomhetsplan og dette tildelingsbrevet. Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Hánnoluohkká 45 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 14/5793-1 09.02.2015 Statsbudsjettet 2015 - tildelingsbrev 2015 til Gáldu - Kompetansesenter for

Detaljer

Deres ref.: 15/3146 Vår ref.: 553/15 16.11. 2015

Deres ref.: 15/3146 Vår ref.: 553/15 16.11. 2015 Helse- og omsorgsdepartementet postmottak@hod.dep.no Deres ref.: 15/3146 Vår ref.: 553/15 16.11. 2015 Høringssvar om forsendelse og salg over Internett Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) takker

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RESEPTBASERT LEGEMIDDELREGISTER (RESEPTREGISTERET) HØRINGSSVAR

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RESEPTBASERT LEGEMIDDELREGISTER (RESEPTREGISTERET) HØRINGSSVAR Det kongelige helsedepartement Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Dato: 02/06862 LMS/BjS OT/CLB 13.05.2003 FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RESEPTBASERT LEGEMIDDELREGISTER (RESEPTREGISTERET) HØRINGSSVAR

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 16/

Deres ref Vår ref Dato 16/ Arbeidsretten Postboks 8015 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/1862 06.01.2017 Tildelingsbrev for 2017 Arbeidsretten 1. INNLEDNING Arbeids- og sosialdepartementet viser til Prop. 1 S (2016-2017) og

Detaljer

LEGEMIDLER/REFUSJON/BLÅ RESEPT Nidaroskongressen 2013

LEGEMIDLER/REFUSJON/BLÅ RESEPT Nidaroskongressen 2013 LEGEMIDLER/REFUSJON/BLÅ RESEPT Nidaroskongressen 2013 Arne Helland Overlege ved Avd. for Klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital, og rådgivende overlege HELFO Midt-Norge Bente Kvernberg Rådgivende farmasøyt,

Detaljer

Nettapotek og privatimport av legemidler. Seminar for pasientorganisasjoner 2. Juni 2015 Jørgen Huse, Statens legemiddelverk

Nettapotek og privatimport av legemidler. Seminar for pasientorganisasjoner 2. Juni 2015 Jørgen Huse, Statens legemiddelverk Nettapotek og privatimport av legemidler Seminar for pasientorganisasjoner 2. Juni 2015 Jørgen Huse, Statens legemiddelverk Nettapotek og privatimport Privatpersoners adgang til å importere legemidler:

Detaljer

Prinsippnote for årsregnskapet

Prinsippnote for årsregnskapet Prinsippnote for årsregnskapet Årsregnskap for Statens senter for sammenligninger er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten ( bestemmelsene

Detaljer

NOKIOS 2014 E-resept. Rune Røren, Avd.dir. for e-resept og kjernejournal

NOKIOS 2014 E-resept. Rune Røren, Avd.dir. for e-resept og kjernejournal NOKIOS 2014 E-resept Rune Røren, Avd.dir. for e-resept og kjernejournal Hva er e-resept? Reseptformidleren Forskrivningsog ekspedisjonsstøtte (FEST) 5. februar 2013: E-resept innført i hele Norge Det forskrives

Detaljer

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet Oppstilling av bevilgningsrapportering for 2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift (-) og mindreutgift 0020 Driftsutgifter kap.20 01 Driftsutgifter

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet 1 Helse- og omsorgsdepartementets budsjett og regnskap for 2015 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2015 Samlet bevilgning Regnskap Overført til neste

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R-2/ /5751 TS

Nr. Vår ref Dato R-2/ /5751 TS Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-2/2016 15/5751 TS 20.01.2016 Overføring av ubrukt bevilgning til 2016 1 Innledning Det vises til Finansdepartementets rundskriv

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/4821 HEL Statsbudsjettet kap. 712 Bioteknologirådet - tildeling av bevilgning

Deres ref Vår ref Dato 14/4821 HEL Statsbudsjettet kap. 712 Bioteknologirådet - tildeling av bevilgning Bioteknologirådet Stortingsgata 10 0161 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/4821 HEL 19.12.2014 Statsbudsjettet 2014 - kap. 712 Bioteknologirådet - tildeling av bevilgning Helse- og omsorgsdepartementet viser

Detaljer

Høringsnotat. Gebyr for registrering av homøopatiske legemidler. 1 Innledning

Høringsnotat. Gebyr for registrering av homøopatiske legemidler. 1 Innledning Høringsnotat Gebyr for registrering av homøopatiske legemidler 1 Innledning Alle industritilvirkede legemidler skal ha markedsføringstillatelse (MT) før de plasseres på markedet i Norge. Kravet til MT

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRA. Tiltak 29 Sykehus-FEST

SLUTTRAPPORT FRA. Tiltak 29 Sykehus-FEST SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 29 Sykehus-FEST Distribusjonsliste Tittel: Navn Institusjon Prosjekteier Gro Ramsten Wesenberg Statens Legemiddelverk Prosjektansvarlig Johnny Jakobsen Statens Legemiddelverk Styringsgruppemedlem

Detaljer

Individuell refusjon og bidragsordningen. Pasientseminaret 30. mai 2012

Individuell refusjon og bidragsordningen. Pasientseminaret 30. mai 2012 Individuell refusjon og bidragsordningen Pasientseminaret 30. mai 2012 Helsedirektoratet - legemidler Helsedirektør Folkehelse Helseøkonomi Spesialist Primær ehelse og IT Admin FILT SPML eresept HELFO

Detaljer

Dette supplerende tildelingsbrevet er utarbeidet i dialog med Difi og inneholder følgende:

Dette supplerende tildelingsbrevet er utarbeidet i dialog med Difi og inneholder følgende: Direktoratet for forvaltning og IKT Postboks 8115 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/3638-25 25.05.2016 Statsbudsjettet 2016 - Supplerende tildelingsbrev til Direktoratet for forvaltning og IKT Vi

Detaljer

Høring vedrørende utlevering av parallellimporterte legemidler fra apotek ved reservasjon mot generisk bytte

Høring vedrørende utlevering av parallellimporterte legemidler fra apotek ved reservasjon mot generisk bytte Statens legemiddelverk Postboks 63, Kalbakken 0901 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: 10/23139-3 10/180-10/JA/raa 24.06.2011 Høring vedrørende utlevering av parallellimporterte legemidler fra apotek ved reservasjon

Detaljer

apotek og legemidler Bransjestatistikk om apotekenes virksomhet og rammevilkår

apotek og legemidler Bransjestatistikk om apotekenes virksomhet og rammevilkår 2 005 apotek og legemidler Bransjestatistikk om apotekenes virksomhet og rammevilkår apotek og legemidler 2 0 0 5 Bransjestatistikk om apotekenes virksomhet og rammevilkår i nnhold 006 012 020 026 032

Detaljer

En evig FEST? Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte?

En evig FEST? Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte? En evig? ehelse 2013 Tor-Arne Eeg Vilnes Seksjon for forskrivningsstøtte, Legemiddelverket Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte? pretensiøst navn på et grunndataregister? Ikke veldig synlig og festlig

Detaljer

Jan Mathisen, direktør

Jan Mathisen, direktør Helfo i 2015 Jan Mathisen, direktør 2 HELFO I 2015 I takt med samfunnsutviklingen Helfo er inne i sitt sjuende driftsår som Helsedirektoratets ytre etat. Det har skjedd en betydelig utvikling siden overføringen

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF 1 Innhold side 1 Pasientens helsetjeneste 3 2 Overordnede føringer 4 2. 1 Stortingsmeldinger 4 2.2 Eiernes strategier og føringer 4 2.3 Pasientreiser HF sitt samfunnsoppdrag

Detaljer

Influensapandemi utfordringer knyttet til vaksinering. Berit Feiring Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt

Influensapandemi utfordringer knyttet til vaksinering. Berit Feiring Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt Influensapandemi utfordringer knyttet til vaksinering Berit Feiring Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt Sesongvaksinen Ny sammensetning hvert år Trivalent vaksine som inneholder tre inaktiverte

Detaljer

TILDELINGSBREV INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER -

TILDELINGSBREV INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER - Internasjonalt reindriftssenter Postboks 109 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 17/191-2 11.01.2017 TILDELINGSBREV 2017 - INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER - 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Bioteknologirådet Stortingsgata 10 0161 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/5515-6.1.2017 Tildelingsbrev for 2017 Helse- og omsorgsdepartementet viser til Prop. 1 S (2016-2017) og Stortingets behandling av

Detaljer

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015.

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015. Arkivverket Postboks 4013 Ullevål Stadion 0806 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2014/503 14/767 29.01.2015 STATSBUDSJETTET 2015 - TILDELINGSBREV Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer for 2015

Detaljer

I forskrift nr. 159 om legemidler gjøres følgende endringer:

I forskrift nr. 159 om legemidler gjøres følgende endringer: Forskrift om endring av forskrift 1999-12-22 nr. 159 om legemidler, forskrift 1993-12-21 nr. 1219 om grossistvirksomhet med legemidler og forskrift 1997-04-18 nr. 330 om stønad til dekning av utgifter

Detaljer

Stortinget vedtok 9. desember 2015 Kulturdepartementets budsjett for 2016.

Stortinget vedtok 9. desember 2015 Kulturdepartementets budsjett for 2016. Norsk lokalhistorisk institutt Postboks 8045 Dep 0031 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/985-18.12.2015 STATSBUDSJETTET 2016 - TILDELINGSBREV Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer for 2016

Detaljer

Statsbudsjettet tildelingsbrev til Internasjonalt reindriftssenter - ICR

Statsbudsjettet tildelingsbrev til Internasjonalt reindriftssenter - ICR Internasjonalt reindriftssenter Postboks 109 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 14/5794-1 09.02.2015 Statsbudsjettet 2015 - tildelingsbrev til Internasjonalt reindriftssenter - ICR 1. INNLEDNING Kommunal-

Detaljer

Rammen under post 01 inkluderer midler til dekning av merutgifter som følge av lønnsoppgjøret 2014 og midler til dekning av arbeidsgiveravgift.

Rammen under post 01 inkluderer midler til dekning av merutgifter som følge av lønnsoppgjøret 2014 og midler til dekning av arbeidsgiveravgift. Rikskonsertene Postboks 4261 Nydalen 0401 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/739 02.02.2015 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Rikskonsertene Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål

Detaljer

Vurdering av søknader om nasjonale tjenester 2017

Vurdering av søknader om nasjonale tjenester 2017 Helse Vest RHF Postboks 303 Forus 4066 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 16/742 02.01.2017 Vurdering av søknader om nasjonale tjenester 2017 Vi viser til søknader om godkjenning av nye nasjonale tjenester

Detaljer

Behov for industri- initierte legemiddelstudier på barn. Forskning innen legemidler til barn 10. juni 2010 Monica Kjeken

Behov for industri- initierte legemiddelstudier på barn. Forskning innen legemidler til barn 10. juni 2010 Monica Kjeken Behov for industri- initierte legemiddelstudier på barn Forskning innen legemidler til barn 10. juni 2010 Monica Kjeken Til bruk hos barn Behov for legemiddelstudier på barn? Barn har krav på dokumentert

Detaljer

Refusjon og generisk bytte

Refusjon og generisk bytte Refusjon og generisk bytte Steinar Madsen Legemiddelverket Del 1: Legemiddelkostnader Legemiddelkostnader i Norge Milliarder NOK 30,0 25,0 Nye legemidler, nye behandlingsmuligheter 25,3 mrd (+8,9%). 20,0

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PILOTOERING AV NASJONAL KJERNEJOURNAL I STAVANGER, SOLA OG RANDABERG

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PILOTOERING AV NASJONAL KJERNEJOURNAL I STAVANGER, SOLA OG RANDABERG Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ERA1-12/6250-11 84173/13 29.11.2013 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 10.12.2013 Innvandrerrådet 11.12.2013

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2019

STRATEGIPLAN 2016-2019 STRATEGIPLAN 2016-2019 utarbeidet av styret i NORSK DYSTONIFORENING Vedtatt av Styret 29.01.2016 ORG.NR. 980 202 453 INNLEDNING HVOR STÅR NDF I DAG? Norsk Dystoniforening i 2015: NDF er en moderne mellomstor

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 16/

Deres ref Vår ref Dato 16/ Riksmekleren Grensen 3 0159 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/1863 06.01.2017 Tildelingsbrev for 2017 - Riksmekleren 1. INNLEDNING Arbeids- og sosialdepartementet viser til Prop. 1 S (2016-2017) og Innst.

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET

TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET 2015 Helga Berit Fjell Hans Robert Zuna INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OMBUDETS ARBEID I 2015... 3 3. BUDSJETTILDELING OG FULLMAKTER... 3 3.1. BEVILGNINGSVEDTAK OG TILDELING...

Detaljer

Rapport 1. tertial 2011

Rapport 1. tertial 2011 Rapport 1. tertial 2011 Innhold: Personal... 2 Sykefravær... 2 Økonomi... 3... 3 Inntekter... 4 Varekostnader... 6 Lønns- og personalkostnader... 6 Andre driftskostnader... 6 Oppsummering... 7 Prognose...

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Statsbudsjettet 2014 - kap. 712 Bioteknologirådet - tildeling av bevilgning

Deres ref Vår ref Dato. Statsbudsjettet 2014 - kap. 712 Bioteknologirådet - tildeling av bevilgning Bioteknologirådet Stortingsgata 10 0161 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/4821-17.12.2015 Statsbudsjettet 2014 - kap. 712 Bioteknologirådet - tildeling av bevilgning Helse- og omsorgsdepartementet viser til

Detaljer

Hvorfor har vi de legemidlene vi har? Karen Marie Ulshagen, Seksjon for legemiddelovervåking

Hvorfor har vi de legemidlene vi har? Karen Marie Ulshagen, Seksjon for legemiddelovervåking Hvorfor har vi de legemidlene vi har? Karen Marie Ulshagen, Seksjon for legemiddelovervåking Udekket medisinsk behov Markedsmodellen Endringer Avregistrering Utviklingsprogram Markedsmulighet Legemiddelovervåking

Detaljer

Like legemidler forskjellig informasjon

Like legemidler forskjellig informasjon Like legemidler forskjellig informasjon Åpent møte om legemiddelinformasjon, LMI 20. nov 2008 Inger Heggebø Hvordan kan det bli forskjellige preparatomtaler for tilsvarende preparater? 4 veier til en markedsføringstillatelse:

Detaljer

Politiets sikkerhetstjeneste 2016

Politiets sikkerhetstjeneste 2016 Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.216 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling * Regnskap 216 Merutgift (-) og mindreutgift 444 Politiets sikkerhetstjeneste (PST) 1

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I BIVIRKNINGSNEMNDA 1. FEBRUAR 2007

REFERAT FRA MØTE I BIVIRKNINGSNEMNDA 1. FEBRUAR 2007 Medlemmer og varamedlemmer i Bivirkningsnemnda Deres dato Deres referanse Vår dato Vår referanse Seksjon/saksbehandler 2007-02-26 200700537 LB/OV/BW REFERAT FRA MØTE I BIVIRKNINGSNEMNDA 1. FEBRUAR 2007

Detaljer

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak Oppfølging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

Disponeringsskriv Sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Disponeringsskriv Sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mattrygghet Disponeringsskriv 2016 Sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mattrygghet Versjon Dato Endringer 1 26/4/16 Første versjon 2 30/6/16 Oppdatert bevilgning kap 710 1 1. Tildelt bevilgning Kap/post Beskrivelse

Detaljer

I forskrift nr. 159 om legemidler gjøres følgende endringer:

I forskrift nr. 159 om legemidler gjøres følgende endringer: Utkast til forskrift om endring av forskrift 1999-12-22 nr. 159 om legemidler, forskrift 1993-12-21 nr. 1219 om grossistvirksomhet og forskrift 1997-04-18 nr. 330 om stønad til dekning av utgifter til

Detaljer

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12) Konto Tekst Endring Mellomværende med statskassen

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12) Konto Tekst Endring Mellomværende med statskassen Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsåret 2015 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling * Regnskap 2015 Merutgift (-) og mindreutgift 002001 Statsministerens kontor

Detaljer

TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND

TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. RESULTATKRAV OG FØRINGER TIL NORSK KULTURMINNEFOND FORDELT PÅ RESULTAT- OG VIRKEMIDDELOMRÅDER... 4 3. BUDSJETT

Detaljer

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter ,5

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter ,5 Oppstilling av bevilgningsrapportering 2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift (-) og mindreutgift 0045 Nasjonal institusjon for menneskerettigheter

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/09

Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/09 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/09 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møterom Bogstad Møtetid: mandag 08. juni 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 60 64 SAKSKART

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato /HEB

Deres ref Vår ref Dato /HEB Gáldu -Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Bredbuktnesveien 50 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 200805013-/HEB 28.01.2009 Tildelingsbrev - statsbudsjettet 2009 1. Innledning Gáldu - Kompetansesenteret

Detaljer

- en elektronisk samhandlingskjede for tryggere legemiddelbruk. Innføring av e-resept i spesialisthelsetjenesten

- en elektronisk samhandlingskjede for tryggere legemiddelbruk. Innføring av e-resept i spesialisthelsetjenesten E-resept - en elektronisk samhandlingskjede for tryggere legemiddelbruk Innføring av e-resept i spesialisthelsetjenesten Gevinster og potensielle utfordringer på veien Namdal legeforum, Namsos 24. september

Detaljer

Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor

Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor Ledelseskommentar årsregnskapet 2014 Formål Statsministerens kontor er et ordinært statlig forvaltningsorgan som fører

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 036-2016 PASIENTREISER UTEN REKVISISJON FREMTIDIG ORGANISERING ETTER INNFØRING AV NY LØSNING MINE PASIENTREISER Forslag

Detaljer

Kommentarer til nytt system for stønad til legemidler etter individuell søknad

Kommentarer til nytt system for stønad til legemidler etter individuell søknad v2.2-18.03.2013 Postmottak HOD Deres ref.: 13/3927 Vår ref.: 13/9628-8 Saksbehandler: Harald Lislevand Dato: 14.01.2014 Høringsuttalelse Helsedirektoratet - Forslag til endringer i blåreseptforskriften

Detaljer

Hvordan kan legemiddelkomiteene bidra til økt legemiddelsikkerhet hos barn?

Hvordan kan legemiddelkomiteene bidra til økt legemiddelsikkerhet hos barn? Hvordan kan legemiddelkomiteene bidra til økt legemiddelsikkerhet hos barn? Øyvind Melien Leder av Legemiddelkomiteen, Oslo universitessykehus, Rikshospitalet Fung. leder Regionalt legemiddelforum, Helse

Detaljer

Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk Statens legemiddelverk Visjon Tydelig og engasjert pådriver for god folke- og dyrehelse Mål/ ambisjon Legemiddelverket skal være det nasjonale kompetansesenteret på legemiddelområdet, og bruke sin kunnskap

Detaljer

Innføring av nye kreftlegemidler Et likeverdig tilbud i Norge

Innføring av nye kreftlegemidler Et likeverdig tilbud i Norge Innføring av nye kreftlegemidler Et likeverdig tilbud i Norge Stein Kaasa, prosjektdirektør Kjell M Tveit,avdelingsleder OUS Figur 1. Antall krefttilfeller i Norge, 2000-2009. Med kreftregisterets fremskrivning

Detaljer

49 millioner sidevisninger i 2016!

49 millioner sidevisninger i 2016! Årsrapport 2016 Papirkatalogen I 2016 sendte Felleskatalogen ut både human- og veterinærkatalogen. Opplaget av Felleskatalogen 2016 var 29 000 kataloger. 2016-katalogen består av 3498 sider, hvorav preparatdelen

Detaljer

Deres ref: 14/1231- Vår ref.: 27374/CQ/kb-kj Oslo, 8. september 2014

Deres ref: 14/1231- Vår ref.: 27374/CQ/kb-kj Oslo, 8. september 2014 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref: 14/1231- Vår ref.: 27374/CQ/kb-kj Oslo, 8. september 2014 Høringssvar - forslag til endringer i blåreseptforskriften Legemiddelindustriforeningen

Detaljer

Kapittel 14. Forhåndsgodkjent refusjon etter folketrygdloven 5-14

Kapittel 14. Forhåndsgodkjent refusjon etter folketrygdloven 5-14 Page 1 of 10 Forskrift om legemidler (legemiddelforskriften) Kapittel 14. Forhåndsgodkjent refusjon etter folketrygdloven 5-14 14-1. Søknad om forhåndsgodkjent refusjon Søknad om godkjenning av legemiddel

Detaljer

Statusrapport om influensa, 13. januar 2011

Statusrapport om influensa, 13. januar 2011 Statusrapport om influensa, 13. januar 2011 Rapport Tid Torsdag 13.1.2011 kl. 11.00 Innhold Statusrapport om influensasituasjonen. Sendt til Helsedirektoratet med kopi til Helse- og omsorgsdepartementet,

Detaljer

Tilskudd til frivillig arbeid m.v

Tilskudd til frivillig arbeid m.v Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 71 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NQ000001 (Kun for

Detaljer

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-115 13/3978 02.10.2013 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: JB

Deres ref.: Vår ref.: Dato: JB Statens legemiddelverk Sven oftedals vei 8 0950 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato: 200316583 360 JB 08.11.2004 HØRING INNFØRING AV KLASSEPRIS Norges Apotekerforening viser til brev fra Statens legemiddelverk

Detaljer

Narkotikaprogram med domstolskontroll

Narkotikaprogram med domstolskontroll Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 61 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870077 (Kun for

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Temadag 1. april 2005 Legemiddelmeldingen ny legemiddelpolitikk? Refusjonsordninger fra lappeteppe til helhetlig og oversiktlig refusjonssystem?

Temadag 1. april 2005 Legemiddelmeldingen ny legemiddelpolitikk? Refusjonsordninger fra lappeteppe til helhetlig og oversiktlig refusjonssystem? Temadag 1. april 2005 Legemiddelmeldingen ny legemiddelpolitikk? Refusjonsordninger fra lappeteppe til helhetlig og oversiktlig refusjonssystem? Audun Hågå, Helse- og omsorgsdepartementet Del IV En refusjonsordning

Detaljer

Ansvar og oppfølging ved bruk av legemidler utenfor godkjent indikasjon. Gro Ramsten Wesenberg Direktør, Legemiddelverket

Ansvar og oppfølging ved bruk av legemidler utenfor godkjent indikasjon. Gro Ramsten Wesenberg Direktør, Legemiddelverket Ansvar og oppfølging ved bruk av legemidler utenfor godkjent indikasjon Gro Ramsten Wesenberg Direktør, Legemiddelverket Innhold: Bakgrunn Definisjoner Hovedutfordringer Hva er mulig fra et regulatorisk

Detaljer

User test/lesbarhetstest av pakningsvedlegg. 12.05.2015 Seksjon for koordinering av utredningsoppdrag ved Odrun Havnerås

User test/lesbarhetstest av pakningsvedlegg. 12.05.2015 Seksjon for koordinering av utredningsoppdrag ved Odrun Havnerås User test/lesbarhetstest av pakningsvedlegg 12.05.2015 Seksjon for koordinering av utredningsoppdrag ved Odrun Havnerås Innhold 1.Bakgrunn 2.Forberedelse 3.Gjennomføring 4.Presentasjon av resultater Formål

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Det vises til Finansdepartementets rundskriv R-9/2003 om årsavslutning av 2003 regnskapet, pkt 3.4 om overføring av ubrukte bevilgninger.

Det vises til Finansdepartementets rundskriv R-9/2003 om årsavslutning av 2003 regnskapet, pkt 3.4 om overføring av ubrukte bevilgninger. Rundskriv Samtlige departementer og Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-1/2004 04/212 TS/sin 26.1.2004 OVERFØRING AV UBRUKT BEVILGNING TIL 2004 1 Innledning Det vises til Finansdepartementets rundskriv

Detaljer