Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap"

Transkript

1 Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2011

2 Innholdsfortegnelse årsmelding 1. Innledning Ressurser, rammebetingelser og overordnede hensyn Kommunens økonomiske situasjon Administrativ organisering Antall ansatte, utførte årsverk og redegjørelse for likestilling Befolkningsutvikling Overordnet måloppnåelse og økonomisk resultat Økonomisk resultat Mål og hovedutfordringer Støttefunksjoner Måloppnåelse i forhold til økonomiplan Økonomi Personalet Plan, miljø og næring Måloppnåelse i forhold til økonomiplan Økonomi Personalet Grunnskole Måloppnåelse i forhold til økonomiplan Økonomi Personalet Helse og omsorg Måloppnåelse i forhold til økonomiplan Økonomi Personalet Bygg og eiendom Måloppnåelse i forhold til økonomiplan Økonomi Personalet Kultur Måloppnåelse i forhold til økonomiplan Økonomi

3 9.3 Personalet Teknisk drift Måloppnåelse i forhold til økonomiplan Økonomi Personalet Barnehage Måloppnåelse i forhold til økonomiplan Økonomi Personalet Barn og familie Måloppnåelse i forhold til økonomiplan Økonomi Personalet Nav, sosialtjenesten Måloppnåelse i forhold til økonomiplan Økonomi Personalet Felles Økonomi Administrativ ledelse Økonomi Personale Årsmelding fra kommunelegen Politisk ledelse Økonomi Personalet Politisk organisering ÅRSREGNSKAPET

4 1. Innledning Årsmeldingen er det viktigste dokumentet i kommunens rapporteringssystem og skal beskrive økonomisk resultat, måloppnåelse og ressursforbruk. Årsmeldingen for 2011 følger den nye malen som ble brukt i budsjett- og økonomiplandokumentet og er et resultat av innføring av nytt styringssystem. Det nye styringssystemet skal legge til rette for en bedre styring med større vekt på måling av kvalitet på oppnådde resultater i de kommunale tjenestene, bl.a. gjennom bruker- og medarbeiderundersøkelser. Årsmeldingens rapportering om resultater vil i neste omgang danne grunnlag for om det skal prioriteres mer eller mindre ressurser til de ulike tjenestene. Først når alle indikatorer er på plass, vil en ha grunnlag for en god og samlet prioritering. Imidlertid ble ikke dette arbeidet fulgt som planlagt i 2011 fordi det ble nødvendig å sette alle ressursene inn på å bringe balanse i kommunens økonomi. Det betyr at det er færre kvalitetsindikatorer å rapportere om enn opprinnelig planlagt. Kommunens rammebetingelser har gjennom mange år ført til at økonomien har vært og er svært anstrengt. Etter en bedring i 2006 ble det nye innstramminger i 2007 og 2008, og i tillegg kom finanskrisen på toppen. Det førte bl.a. til at hele bufferfondet ble tømt. For 2009 ble rammevilkårene noe bedret som følge av innføring av nytt inntektssystem og krisetiltak for å motvirke finanskrisen. De bedrede rammevilkårene er videreført for 2010 og i I 2011 ble netto driftsresultat ca 3,6 mill., som er en betydelig forverring sammenlignet med netto driftsresultat 2010 som var på + 8,1 mill var et meget turbulent år i aksjemarkedet, noe som bidro negativt på netto driftsresultat. Det understrekes at det ikke er realisert noen tap i aksjemarkedet i 2011 og det er derfor potensial å ta inn igjen de tapte verdiene. Merforbruket i tjenesteområdene ble ca 2,9 mill. kr, noe som er en bedring sammenlignet med Merforbruket i tjenesteområdene så ut til å bli betydelig større etter 1. tertial 2011, men strakstiltak som ble innført har hatt positiv effekt. Netto driftsresultat skal vise hva kommunen har igjen til fremtidig bruk og investeringer etter at alle drifts- og finansutgifter er dekket og vil således være et uttrykk for kommunens økonomiske handlefrihet. For å sikre tilfredsstillende formuesbevaring og handlefrihet mener det tekniske beregningsutvalget at resultatet bør ligge på om lag 3 %, mens fylkesmannen anbefaler at det bør ligge i intervallet 3 5 %. I 2006 var resultatet for kommunen + 4,6 % og i ,1%, mens det i 2008 var helt nede på 6 % (finanskrisen) og i ,1 %. I 2010 var resultatet på plussiden med 1,8 %, mens det i 2011 igjen var på minussiden med 0,8 %. Sykefraværet utvikler seg fremdeles positivt og er for 2011 på 8,5 %, som er det samme som i Til sammenligning var sykefraværet i 2009 på 9,6 % og i 2008 på 9,2 %, som har vært normalnivået for Søndre Land kommune siste 10-års periode, med unntak av 2007 da det var oppe på 10,4 %. Den største utfordringen for Søndre Land kommune er fremdeles å redusere aktivitetsnivået slik at det er tilpasset inntektene. Kommunestyret gjorde budsjettvedtak om at det skulle foretas en nedskjæring på 10 mill. kr eller 20 årsverk for Av dette ble 6,6 årsverk tatt ut i budsjettet for Nytt vedtak korrigerte dette til 5,6 årsverk. Kommunestyret gjorde i juni vedtak om å engasjere ekstern konsulent til å fremme forslag om nødvendige innsparingstiltak. Det ble 3

5 utarbeidet en rapport med forslag om å kutte 23 mill. kr som skulle tas ut med en nedbemanning på 39 årsverk i løpet av Den negative befolkningsutviklingen er dernest en stor utfordring selv om det var en liten oppgang på 14 personer i 2009 og 26 personer i 2010, som er første gang på mange år. I 2011 var det ny nedgang på hele 76 personer som viser at kommunen er inne i en svært uheldig utviklingstrend. Det mest alvorlige med dette er en skjevhet i alderssammensetningen som ikke vil føre til noen endring på mange år med mindre innflyttingen av folk i produktiv alder skyter fart. Søndre Land kommune sliter med ressurser for å drive utviklingsarbeid som kan møte de utfordringene kommunen står overfor. Dette gjelder både oppgaver kommunen selv må ta tak i og det gjelder aktiv deltakelse i interkommunale og regionale samarbeidsprosjekter. For å møte disse utfordringene i samfunnsutviklingen framover, gjennomførte kommunen i 2010 et forprosjekt, Opptur Søndre Land, som planlegges videreført som et prosjekt over flere år. Det har i 2011 vært engasjert prosjektleder i 50 % stilling gjennom Landsbyen næringshage og det ble på slutten av året tilsatt prosjektmedarbeider i hel stilling med oppstart i Rådmannen vil til slutt peke på at nedskjæringer synes helt nødvendige for å bringe økonomien i balanse. En nedbemanning på i alt 39 årsverk vil være en krevende prosess som både medarbeidere og tillitsvalgte må involveres i på en god måte for at den skal lykkes. Dessuten blir det viktig å fortsette medarbeidernes innsats for å skape gode tjenester og store engasjement for å bringe økonomien i balanse. Nils Hesthagen Rådmann 4

6 2. Ressurser, rammebetingelser og overordnede hensyn Dette kapittelet gir en oversikt over kommunens ressurser, rammebetingelser og de overordnede hensyn som må tas i den økonomiske planleggingen. 2.1 Kommunens økonomiske situasjon Skatter og rammetilskudd Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Andre generelle statstilskudd SUM frie disponible inntekter Skatter og rammetilskudd er kommunens frie inntekter. Disse fastsettes i de årlige statsbudsjettene, og er den viktigste faktoren når det gjelder økonomisk grunnlag for kommunens drift. Den store forskjellen mellom rammetilskudd i 2010 og 2011 skyldes bl.a. at barnehagetilskuddet fra og med 2011 er innlemmet i det ordinære rammetilskuddet. Tidligere var dette såkalt øremerket tilskudd, og gikk direkte mot tjenesteområdet barnehage, og reduserte således nettoutgiftene i de forskjellige barnehagene. Driftsresultat Brutto driftsresultat Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter -0,03 % 0,39 % -2,66 % -0,75 % Brutto driftsresultat er et mål på resultatet i selve driften. Tabellen viser at tallene varierer litt fra år til år, men tallene må sies å være gjennomgående noe svake Netto driftsresultat Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter -0,78 % 1,84 % -0,07 % -5,98 % I netto driftsresultat er finansinntekter og utgifter tatt med. Som vist i tabellen varierer tallene ganske mye fra år til år, og hovedårsaken til variasjonene er avkastningen av kommunens langsiktige plasseringer. Denne avkastningen er sterkt påvirket av situasjonen i det internasjonale finansmarkedet var et svært vanskelig år i finansmarkedet, og kommunens netto driftsresultat ble påvirket av det. For at kommunen skal ha en bærekraftig økonomi over tid bør netto driftsresultat være minimum 3 % (ref. Teknisk Beregningsutvalg). 5

7 Langsiktige plasseringer Søndre Land kommune har et finansreglement som definerer hvilke plasseringsmuligheter som finnes for kommunens langsiktige aktiva. Dette er angitt i maks, min og normal, slik det er vist i tabellen under. Maksimal Minimal Normal - Bankinnskudd/pengemarkedsfond 85 % 25 % 30 % - Obligasjoner/obligasjonsfond 75 % 15 % 30 % Sum rentebærende midler 100 % 50 % 60 % Garanterte produkter 25 % 0 % 10 % Hedgefond 15 % 0 % 10 % Eiendom 10 % 0 % 0 % - Norske aksjer/fond 10 % 0 % 8 % - Utenlandske aksjer/fond 20 % 0 % 12 % Sum aksjer/aksjefond 25 % 0 % 20 % Beholdning og resultat Kostpris Markedsverdi Urealisert gev./tap Allokering Resultat hiå. kr Bankinnskudd ,3 % Pengemarked ,8 % Obligasjoner ,4 % Garanterte produkter ,3 % Hedgefond ,4 % Eiendom ,9 % Utenlandske aksjefond ,6 % Norske aksjefond ,5 % Sum aksjefond ,0 % Totalt ,0 % Denne tabellen viser beholdninger pr , prosentvis andel av plasseringsporteføljen, samt årets avkastning for de ulike aktivagrupper. For alle aktivagruppene ligger andelen innenfor den rammen som er definert i kommunens finansreglement. Generelt verdifall i aksjemarkedet har ført til et tap i kommunens aksjeplasseringer i 2011, mens de øvrige aktivagruppene hadde en tilfredsstillende avkastning. Det er ellers viktig å bemerke at kommunen ikke har solgt sine aksjer med tap i 2011, men eier fremdeles aksjene. Det er derfor et potensial for å vinne tilbake de tapte verdiene; når/hvis aksjemarkedet igjen stiger. 6

8 År Resultat Markedsverdi Avk. % % % % % % % % % % % % Oversikten viser avkastningen for hvert år Søndre Land kommune har hatt langsiktige plasseringer. Som tallene viser er det særlig årene 2008 og 2011 som har vært problematiske. I 2008 hadde vi den store internasjonale finanskrisen som skapte et svært turbulent og vanskelig aksjemarked, mens vi i 2011 hadde en europeisk finanskrise, som hadde noe mindre format enn krisen i Alt i alt har kommunens langsiktige plasseringer gitt et resultat på 49,3 mill. i perioden ; som tilsvarer en gjennomsnittlig avkastning på 3,45 %. Fondsbeholdning Disposisjonsfond Bundne driftsfond Frie investeringsfond Bundne investeringsfond SUM fondsmidler Kommunens fondsmidler har vært på et forholdsvis stabilt nivå de siste årene. Tallene er imidlertid i nominelle verdier; uten hensyn til prisstigning, slik at verdien av fondsmidlene i realiteten har gått ned. Ved å oppjustere verdien fra 2008; 198,7 mill. med endring i konsumprisindeksen fra 2008 til 2011, ville verdien av fondene ved utgangen av 2011 ha vært 208,6 mill. I henhold til vedtektene for næringsfond og kraftfond skal det hvert år legges fram en årsrapport for kommunestyret. Oversikt over disse fondene vises her: Næringsfondet Fondskapital per 1. januar 2011 kr ,90 Årets tilførsel av midler fra KRD (via fylkesmannen) og renter kr ,28 Nye vedtatte tilsagn i året kr ,00 Fondskapital pr 31. desember 2011 kr ,18 7

9 Kraftfondet I kapitalen inngår en urørlig grunnkapital på kr som er framkommet gjennom avsetninger knyttet til Randsfjordreguleringen og Dokkautbyggingen. Fondskapital per 1. januar 2011 kr ,76 Årets tilførsel av midler fra konsesjonsavgifter og renter kr ,44 Nye vedtatte tilsagn i året kr 0,00 Fondskapital pr 31. desember 2011 kr ,20 Fond for DA midler, kommunens andel DA-midler er kompensasjon i forbindelse med bortfall av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Fondskapital per 1. januar 2011 kr ,00 Årets tilførsel av midler fra KRD (via fylkesmannen) kr ,00 Utbetaling av tidligere års tilsagnsvedtak kr ,00 Fondskapital pr 31. desember 2011 kr ,00 Langsiktig gjeld Lånegjeld Nye lån Kommunens lånegjeld kommer fra finansiering av investeringer. De årlige investeringene har de siste årene ligget på et relativt lavt nivå, som igjen påvirker de årlige låneopptakene Langsiktig lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 196,6 % 193,2 % 192,0 % 189,7 % -herav pensjonsforpliktelser 148,7 % 142,2 % 139,9 % 134,8 % Netto lånegjeld i kroner pr. innbygger Kommunens samlede langsiktige gjeld består av lånegjeld og pensjonsforpliktelser. Tabellen viser at pensjonsforpliktelsene øker relativt mye i forhold til brutto driftsinntekter. Netto lånegjeld (eks. pensjonsforpliktelser) pr. innbygger i kommunen har ligget på et rimelig stabilt nivå de 4 siste årene, og tallet er heller ikke spesielt høyt i forhold til sammenlignbare kommuner. 8

10 2.2 Administrativ organisering Den administrative strukturen per fremgår av følgende figur. Rådmann Kommunalsjef Kommunalsjef Organisasjon Plan og økonomi Personal Servicetorg IKT Økonomi Enkeltstillinger Plan og utvikling Teknisk drift Barnehage Barn og familie Bygg og eiendom Kultur Grunnskole Plan, miljø, og næring Helse og omsorg NAV (Sosialtjeneste) 9

11 2.3 Antall ansatte, utførte årsverk og redegjørelse for likestilling Kommunens visjon ligger til grunn for arbeidsgiverpolitikken: Trygghet, Trivsel og Tilhørighet. Det skal arbeides for at kommunen skal: ha et positivt omdømme ha tilstrekkelig bemanning med rett kompetanse oppfattes som en arbeidsgiver som fremmer mangfold og inkludering ha medarbeidere som motiveres til kreativitet og læring ha vilje og kraft til å gjennomføre endringer ha helsefremmende arbeidsplasser hvor det er arbeidsglede ha høy faglig kvalitet og god tilgjengelighet på våre tjenester Kommunen har en verdiplattform med begrepene Respekt, Tillit og Mot som normgivende, og Stolte sammen som slagord Kjønnsbalanse Søndre Land Kommune hadde ved årsskiftet 2010/2011 totalt 532 årsverk, fordelt på 17,68 % menn og 82,32 % kvinner. Det er en klar overvekt av kvinner innen barnehage, barn og familie, helse og omsorg, og skole. Andelen menn er i overvekt innen teknisk drift og deler av bygg og eiendom. På avdelingsledernivå er det totalt sett en overvekt av kvinner med 71 % og 29 % menn Antall årsverk Antall ansatte Antall kvinner % andel kvinner 82 % 82 % 81 % Antall menn % andel menn 18 % 18 % 19 % Det gjøres oppmerksom på at sum årsverk angitt ovenfor kan avvike dersom man summerer totale årsverk i tjenesteområdene. Dette skyldes ulike definisjoner av årsverk i organisasjonen, som det arbeides med å harmonisere i løpet av

12 Inndeling etter ulike ledernivå LEDERNIVÅ ANTALL PROSENTANDEL Rådmannens ledergruppe 3 menn 100 % menn Tjenesteområdeledere 6 menn 3 kvinner 67 % menn 33 % kvinner Avd. ledere, arbeidsledere, fagledere (med personalansvar) 9 menn 28 kvinner 24 % menn 76 % kvinner Kjønnsbalanse per tjenesteområde Organisasjonsenhet Antall kvinner Antall menn Sum % kvinner % menn Rådmannsgruppa % 100 % Støttefunksjonene % 38 % Skole % 23 % Barnehage % 4 % Barn og familie % 15 % Helse og omsorg % 9 % Sosialtjenesten % 24 % Kultur % 50 % Teknisk drift % 80 % Plan, miljø, næring % 67 % Bygg og eiendom % 30 % Totalt % 18 % Her er det regnet med fast ansatte og midlertidig ansatte, ikke timevikarer. Sum antall ansatte avviker derfor fra tabellen kjønnsbalanse. Søndre Land Kommune har i sin tilsettingsprosedyre nedfelt at begge kjønn ønskes representert på arbeidsplassene. Tilsettinger skjer etter kvalifikasjonsprinsippet, men i henhold til Hovedtariffavtalens bestemmelser 2.2 skal det underrepresenterte kjønn foretrekkes når begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt. Det ligger en stor utfordring i å rekruttere kvalifiserte menn til helse og omsorg og til arbeid i barnehager Sykefravær Områder: Adm. ledelse 0,6 % 1,3 % 0,2 % 0,6 % Støttefunksjonene 4,1 % 3,6 % 6,0 % 6,0 % Skole 7,2 % 5,3 % 5,6 % 5,4 % Barnehager 12,0 % 10,8 % 7,5 % 9,7 % Barn og familie 5,4 % 10,3 % 9,3 % 13,3 % Helse og omsorg 10,9 % 11,1 % 10,1 % 10,1 % Sosialtjenesten 6,8 % 12,8 % 10,40 % 6,7 % Kultur 10,5 % 1,2 % 2,8 % 6,1 % Teknisk drift 14,3 % 14,9 % 6,1 % 9,6 % Plan, miljø, næring 1,4 % 0,6 % 1,4 % 2,3 % Bygg og eiendom 6,6 % 13,0 % 12,3 % 5,7 % Totalt SLK 9,2 % 9,6 % 8,5 % 8,5 % 11

13 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Sykefraværet er det laveste på over 10 år. Sykefraværstallene for 2011 viser noe svingning, men holder seg på samme nivå som i Det egenmeldte fraværet for 2011 er på 1,1 %, et tall som har holdt seg ganske stabilt de siste årene. Dette ligger inne i tallet på 8,5 %. Fravær ved barns og barnepassers sykdom kommer i tillegg til denne statistikken og utgjør for ,3 %. Uttaket fordeler seg mellom kvinner og menn. Foreldrepermisjonene fordeler seg på både mor og far. For 2011 utgjør foreldrepermisjon 0,1 %. aldersgruppe kvinner 2010 menn 2010 kvinner 2011 menn ,6 2,1 6 3, ,4 1,9 8,9 1, ,8 2,2 8,6 1, ,7 8,6 5, ,4 6,7 10,5 3, ,8 12,5 11,4 14, ,6 0,3 4,4 6, kvinner- 10 menn -10 kvinner -11 menn Likelønn Gjennomsnittslønn til fast ansatte basert på PAI-kode. KS samler inn lønnsdata for arbeidstakere i kommuner og utgir disse statistikkene årlig i et PAI-register (Personal Administrativt Informasjonssystem). Statistikken brukes blant annet til å belyse lønns-og personalspørsmål i kommunesektoren. Statistikk basert på PAI-koder gir mulighet til å sammenligne lønn i sammenlignbare stillinger. Lønnsstatistikken er ikke enkel å bearbeide og få noe ut av. Det er mange faktorer som spiller inn, både kompetanse, ansiennitet, stillingsstørrelse og eventuelle tillegg/kompetansetillegg. 12

14 Gjennomsnittslønn Kategori Kvinner Menn Assistenter Fagarbeider og hjelpepleier Høgskolegrupper Avd.ledere Tjenesteområdeledere Årsaken til at kvinner har høyere årslønn enn menn i assistent-, fagarbeider-/hjelpepleiergruppa samt høgskolegruppa, skyldes ansiennitet og lang fartstid i kommunen/yrkeslivet Arbeidstid Heltid deltid Søndre Land kommune har i flere år arbeidet med å tilrettelegge for utvidelse til større stillingsstørrelse og med fast tilsetting av vikarer. Dette har vært en av hovedsatsningene sammen med fagforeningene, der det vår og høst er grundige gjennomganger. Like fullt er ikke resultatet godt nok og det arbeides med å finne løsninger. Ubekvem arbeidstid og helgevakter er en utfordring. Ikke alle kvinner ønsker 100 % stilling selv om de får tilbud om det. Mange av dem som faktisk eier en 100 % stilling søker reduksjon og arbeider allikevel deltid i veldig mange år. Det er 39 kvinner som eier en 100 % stilling som for tiden arbeider deltid. stillingsstr kvinner 2010 menn 2010 kvinner 2011 menn % % % % % % 70-99% 50-69% 21-49% 1-20% kvinner 2010 menn 2010 kvinner 2011 menn 2011 Fordeling heltid/deltid Tekst Antall ansatte i deltidsstillinger Antall kvinner i deltidsstillinger % andel kvinner i deltidsstillinger 86 % 87 % 89 % Antall menn i deltidsstillinger % andel menn i deltidsstillinger 14 % 13 % 11 % 13

15 2.3.5 Seniorpolitiske satsninger I 2007 ble det vedtatt seniorpolitiske retningslinjer for Søndre Land kommune tuftet på retningslinjene i Hovedtariffavtalen. Seniorpolitikken skal være en integrert del av arbeidsgiverpolitikken, og bør avspeile at ansatte og ledere kan ha behov for endring. Mål Søndre Land kommune skal ha en seniorpolitikk som gjennom tiltak for den enkelte skal: Legge til rette for at arbeidstakere som ønsker det, skal kunne fortsette i jobben til oppnådd pensjonsalder. Nytte og videreutvikle den kompetansen som seniorarbeidstakere innehar. Vurdere kompetansebehov og særlig tilrettelegging av kompetansetiltak som skal vektlegges særskilt for seniorer. Bidra til å overføre bedriftsintern kompetanse til nye medarbeidere. De seniorpolitiske tiltakene kommer i tillegg til utbredt tilrettelegging i og med at kommunen er en IAbedrift og blant annet har en stor omsorgssektor med tunge arbeidsoppgaver og mange kvinner. Uttaket av seniortiltakene skjer etter fylte 62 år, og tas ut enten i redusert arbeidstid eller som utbetaling av bonus. Ordningen kan kombineres med uttak av AFP og andre pensjonsordninger. Seniorpolitikk 2011 Tiltak: To alternativer a) For arbeidstakere som fyller 62 år i løpet av kalenderåret gis det redusert arbeidstid med full lønn tilsvarende 10 %. b) Eller det kan gis bonus på kr per år i 100 % stilling, dersom en gjør avtale om å stå i samme stillingsstørrelse i ett år. Dette gjelder fram til de fyller 67. Totalt Menn Kvinner Kombinert med AFP Bonusavtale K Redusert arbeidstid AFP-uttak 2011 Ordning Totalt Menn Kvinner Delvis AFP Full AFP Personalpolitiske satsninger Søndre Land kommune har store utfordringer med kompetansehevingstiltak. De siste årene er det arbeidet aktivt for at ansatte med lang fartstid skal kunne gå opp til fagprøve. Dette gjelder særlig kvinner innen helse og omsorg (helsefagarbeider) og barnehage (barne- og ungdomsarbeider). Innen lærlingeordningen satser kommunen på å opprettholde 6 lærlingeplasser og har et ønske om å kunne rekruttere unge menn til omsorgsyrkene. Kompetansebehov innen høyskoleutdannede grupper (barnevern, vernepleie, sykepleie, ingeniører) er stort og merkes godt i en liten kommune. Etiske retningslinjer har oppmerksomhet og det ble utarbeidet nye i

16 2.3.7 Tilrettelegging Søndre Land kommune er en IA-bedrift, og arbeid med tilrettelegging og tiltak for ansatte er en kontinuerlig prosess. Å få opp tall på tilrettelegging eller tilretteleggingstiltak er vanskelig. Tilrettelegging er ikke bare store stillingsendringer, men også endringer av turnuser/ arbeidsplaner, arbeidsoppgaver, arbeidsplass/ arbeidssted, bruk av hjelpemidler og kompetanseheving/kurs. Oftest er det de små endringene i det daglige som får ansatte til å stå lenger i jobb/komme tilbake i jobb. Noen ganger kan dette nesten være usynlige tiltak, men ikke sjelden har en leder tilrettelagt for mange på en arbeidsplass, og til slutt er det faktisk ikke mulig å tilrettelegge for flere. Dette skjer hele tiden for mange grupper. Utfordringen blir når det blir så mange som skal ha tilrettelegging at det er vanskelig å få utført de arbeidsoppgavene som kreves. Foten må settes ned for tilrettelegging når det er fare for at det kan gå ut over kvaliteten på tjenesten. 2.4 Befolkningsutvikling Tabellen under viser en betydelig reduksjon i befolkningen i Det innebærer et brudd i den positive trenden man har hatt siden 2008, med en svakt voksende befolkning i kommunen Utvikling folketall Søndre Land Tabell: Folketallet i Søndre Land kommune 2003 til Tall per Kilde SSB 15

17 Spesifisert befolkningsutvikling i Søndre Land siste 5 år Folketallet pr Fødte Døde Fødselsoverskudd Innvandring Utvandring Nettoinnvandring Innflyttinger, innenlands Utflyttinger, innenlands Nettoinnflytting Folketilvekst Tabell: Spesifisert utvikling folketallet i Søndre Land kommune 2007 til Tall per Kilde SSB Tabellen viser detaljene i befolkningsendringen pr. år. Tallene viser økende fødselsunderskudd, avtagende nettoinnvandring og nettoinnflytting. Befolkning fordelt på alder Alderssammensetningen har betydning for etterspørselen etter kommunale tjenester, og vil også gi en indikasjon på hvordan etterspørselen vil utvikle seg i fremtiden. År 2011 Søndre Land Landet Oppland Kommunegruppe 10 Andel 0 åringer 0,70 % 1,20 % 1,00 % 1,10 % Andel 1-5 år 4,70 % 6,30 % 5,30 % 6,20 % Andel 6-15 år 12,00 % 12,40 % 11,90 % 13,10 % Andel år 4,30 % 3,90 % 3,90 % 4,20 % Andel år 6,60 % 7,90 % 7,50 % 7,70 % Andel år 55,00 % 55,20 % 54,10 % 53,40 % Andel år 11,20 % 8,70 % 10,70 % 9,30 % Andel 80 år og over 5,40 % 4,40 % 5,60 % 5,00 % Tabell: Befolkningens alderssammensetning i S. Land sammenlignet med komm.gr 10, fylket og landet Kilde SSB Tabellen viser at Søndre Land kommune har den laveste andelen av befolkningen under 15 år og den høyeste andelen over 67 år sammenlignet med de andre kommunene. Arbeidsledighet Søndre Land 1,6 % 3,6 % 2,3 % 2,0 % Gjøvik-regionen 2,0 % 2,5 % 1,9 % 2,0 % Oppland 1,9 % 2,2 % 2,2 % 2,2 % Hele landet 2,0 % 2,6 % 2,7 % 2,4 % Tabell: Registrerte arbeidsledige ved utgangen av året sammenlignet med regionen, fylket og landet. Kilde SSB Etter en betydelig økning i arbeidsledigheten i Søndre Land i 2009 har andelen arbeidsledige sunket både i 2010 og Arbeidsledigheten per utgangen av 2011 var på nivå med Gjøvikregionen og noe under snittet i fylket og landet. 16

18 3. Overordnet måloppnåelse og økonomisk resultat Økonomisk resultat 2011 Drift Tjenesteområde Regnskap Budsjett Regnskap Støtte Plan miljø næring Skole Helse og omsorg Bygg og eiendom Kultur Teknisk drift Barnehager Barn og familie Sosialtjenesten Felles Overført kirkelig fellesråd Administrativ ledelse Politisk ledelse Skatter og rammetilskudd Renter og finans T O T A L T Tabellen viser det økonomiske resultatet innenfor hvert tjenesteområde i 2011, og året endte med et regnskapsmessig merforbruk på Resultat for driften i tjenesteområdene (eks. skatter/rammetilskudd og finans) viste et samlet merforbruk på 2,9 mill. De økonomiske resultatene er nærmere beskrevet i kapitlene for de respektive tjenesteområdene. Strykninger Tabellen ovenfor viser det endelige resultatet etter strykninger. I følge regnskapsforskriften for kommunale regnskap plikter man å foreta alle budsjetterte avsetninger og lignende. Hvis resultatet etter disse føringene viser et merforbruk, skal avsetninger strykes etter fastsatte regler. Det totale resultatet før strykninger i 2011 ble et merforbruk på

19 Tabellen under viser hvilke strykninger som er foretatt i driftsregnskapet: Resultat før strykninger: Strykninger: Avsatt til bufferkapital Avsatt til inflasjonsjustering Avsatt til fritt disposisjonsfond Tilbakeført mindreforbruk Avsatt til forsikringsfond Resultat etter strykninger: Skatter og rammetilskudd Skatter og rammetilskudd Regnskap Budsjett Skatter Statlige rammeoverføringer Vertskommunetilskudd Momskompensasjon Investeringskompensasjon Ressurskrevende tjenester Statstilskudd flyktninger T O T A L T Tallene viser at vi hadde en svikt i skatteinngang på nærmere 3 mill., mens summen av de statlige tilskuddene hadde et positivt avvik som var litt større, slik at totalsummen ble 0,5 mill. større enn budsjett. Renter og finans De største avvikene innen renter og finans var på langsiktige plasseringer. Det var her budsjettert med en brutto avkastning på 8,5 mill, hvorav 6,2 mill skulle settes av til fond. Resultatet ble imidlertid en brutto avkastning på 0,7 mill grunnet fall i aksjekursene, og de budsjetterte avsetningene ble strøket. Det var i tillegg budsjettert med en avsetning til disposisjonsfond på 1,195 mill. Denne ble også strøket da det ikke var noe resultat å disponere. Regnskapsåret 2010 endte med et udisponert mindreforbruk på 1,9 mill., noe som er inntektsført i renter og finans for Dette er således en inntekt som ikke var budsjettert. I tillegg finnes flere mindre avvik innen renter og finans. 18

20 Investeringer Kommunens samlede investeringer i 2011 var på 20,6 mill, mot budsjett 23,0 mill. Dette er på samme nivå som i For mer detaljert informasjon, henvises det til skjema 2B i regnskapsoversikten. Den største enkeltinvesteringen i 2011 var nytt høydebasseng i Odnes; som hadde en total kostnad på 5,9 mill. Ellers er investeringsprogrammet for 2011 preget av rehabilitering og oppgradering av eksisterende anlegg, og uten store nye enkeltprosjekter. 3.2 Mål og hovedutfordringer Årsmeldingen er det viktigste dokumentet i kommunens rapporteringssystem som skal beskrive økonomisk resultat, måloppnåelse og ressursforbruk. Kommunens rammebetingelser har gjennom mange år ført til at økonomien har vært og er svært anstrengt. Etter en bedring i 2006 ble det nye innstramminger i 2007 og 2008, og i tillegg kom finanskrisen på toppen. For 2009 ble rammevilkårene noe bedret som følge av innføring av nytt inntektssystem og krisetiltak for å motvirke finanskrisen. Bedrede rammevilkår ble videreført i 2010 med et netto driftsresultat på nærmere 8,1 mill. Imidlertid var det et overforbruk i tjenesteområdene på cirka 5,5 mill. Regnskapsmessig mindreforbruk ble på 1,9 mill. Netto driftsresultat ble i 2011 ca -3,6 mill. kr som er en betydelig forverring sammenlignet med var et meget turbulent år i aksjemarkedet, noe som bidro negativt på netto driftsresultat. Det understrekes at Søndre Land kommune ikke har realisert noen tap i aksjemarkedet i 2011 og at det ligger et potensial for at markedet på sikt vil hente seg inn igjen, jfr. kommentarer i kapittel 2. Merforbruket i tjenesteområdene ble ca 2,9 mill., noe som er en bedring sammenlignet med Merforbruket i tjenesteområdene så ut til å bli betydelig høyere etter 1. tertial 2011, men innførte strakstiltak har hatt positiv effekt. Budsjettert nedbemanning i tjenesteområdene på 6,6 årsverk i 2011 er realisert, med unntak av 1 årsverk i grunnskolene som ble vedtatt utsatt. Netto driftsresultat skal vise hva kommunen har igjen til fremtidig bruk og investeringer etter at alle drifts- og finansutgifter er dekket og vil således være et uttrykk for kommunens økonomiske handlefrihet. Tekniske beregningsutvalg har beregnet at resultatet bør ligge på om lag 3 % for å oppfylle formuesbevaringsprinsippet, mens fylkesmannen anbefaler at det bør ligge i intervallet 3 5 % for å sikre tilfredsstillende handlefrihet. 19

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1 Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1 Årets rapport Rapporteringen til kommunestyret for 2010 skjer gjennom to dokumenter: Regnskapet med detaljerte talloppstillinger over kommunens økonomiske virksomhet. Budsjett

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune...

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Måsøy kommune Årsmelding 2013

Måsøy kommune Årsmelding 2013 Måsøy kommune Årsmelding 2013 Vedtatt av kommunestyre 19.06.2014, Sak 30/14 Innhold Innledning... 4 Analyse... 5 Regnskapsmessig overskudd framkommer slik... 5 Netto driftsresultat... 5 Hovedtall fra balanseregnskapet...

Detaljer

Budsjett 2005. Levanger kommune. Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november 2005 (rev. 01.12.04)

Budsjett 2005. Levanger kommune. Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november 2005 (rev. 01.12.04) Levanger kommune Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november (rev. 01.12.04) Levanger Kommune- rådmannens forslag til formannskapet 22.11. rev 01.12.04 - side 1 av 58 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Loppa kommune. Dra på Lopphavet et hav av muligheter. Foto: Terje K. Haugen. Foto Terje K. Haugen

Loppa kommune. Dra på Lopphavet et hav av muligheter. Foto: Terje K. Haugen. Foto Terje K. Haugen Loppa kommune Dra på Lopphavet et hav av muligheter 2012 Foto: Terje K. Haugen Foto Terje K. Haugen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Organisasjon og bemanning... 2 2. Rådmannens generelle kommentarer... 6 3. Hva

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

Balsfjord kommune - for fraintida. ifi 0111»111. Foto: Fra pen dag april 2012. 8.april 2013(v1)

Balsfjord kommune - for fraintida. ifi 0111»111. Foto: Fra pen dag april 2012. 8.april 2013(v1) Balsfjord kommune - for fraintida ifi 0111»111 1 Foto: Fra pen dag april 2012. 8.april 2013(v1) Innholdsfortegnelse Forord 2 Hovedoversikt drift 3 Analyse 5 Ordfører og folkevalgte organ 16 Rådmannen og

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1

Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1 Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning................................................... 5 1.2 Om virksomheten............................................

Detaljer

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSMELDING 2007 - SØGNE KOMMUNE Regnskap 2007 - Rådmannens kommentarer side 2 Enhet for servicetorg/ bibliotek side 17 Enhet for kompetanseutvikling side

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

RÅDMANNENS KOMMENTAR...

RÅDMANNENS KOMMENTAR... Innhold 1. RÅDMANNENS KOMMENTAR... 3 2. BEFOLKNINGSSAMMENSETNING OG BEHOV.... 7 2.1. INNBYGGERNE I HATTFJELLDAL.... 7 2.2. FREMSKRIVING AV FOLKETALL FORDELT PÅ ALDERSGRUPPER.... 7 2.3. LEVEKÅRSDATA...

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Budsjettdokument 2011

Budsjettdokument 2011 dokument 2011 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Ny badeplass for alle på Lillebanken Kulturhuset reiser seg på Malmø Rød løper for sykkelbyen Mandal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS

Detaljer