Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten"

Transkript

1 Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten Kommentarer til innstilling avgitt til Helsedepartementet, 17. desember 2002 Innledning Innstillingen med forslag til finansieringsordninger for spesialisthelsetjenesten er nå ute til høring. Høringsfristen er satt til 15. mars. Mandatet til utvalget var svært omfattende. Man ønsket forslag som skulle bidra til høy aktivitet, kostnadskontroll, effektivitet, kvalitet, mer og bedre forskning og utdanning, mer og bedre bruk av private tjenesteytere, geografisk og sosial rettferdighet i bruk og fordeling av tjenester. Til slutt ønsket man et enkelt og forutsigbart system. Innstillingen er en imponerende gjennomgang av eksisterende finansieringsordninger innen norsk spesialisthelsetjeneste, og tilsvarende ordninger i land vi ofte sammenligner oss med. Den konkluderer med å legge tre hovedprinsipper til grunn for finansieringsordningene, og fremmer 26 forslag. Det er ingen alvorlige dissenser i innstillingen. Den har en form som viser at det er lagt vekt på å komme fram til omforente løsninger. Dette er en styrke når forslagene nå skal vurderes av interesseorganisasjoner, administratorer innen spesialisthelsevesenet og politikere. Svakheten er at forslagene i mindre grad springer ut av prinsipielle drøftinger av viktige forhold som bestemmer ressursbruk og behov innen spesialisthelsetjenesten. Innstillingen er best når den beskriver hva som er de faktiske forhold i Norge og andre land. Drøftingene av hva som er gode og effektive finansieringsformer er vagere og noe springende. Det er litt for tydelig at ulike kapitler har hatt ulike forfattere. En strengere redigering og samordning hadde vært ønskelig. Denne artikkelen presenter først forslagene. Deretter drøftes enkelte problemstillinger som enten er utelatt i innstillingen eller som kunne vært behandlet på en noe annen måte. Til slutt gis en vurdering av hvordan utvalgets forslag ivaretar mandatets krav. Utvalgets forslag Utvalget mener tre hovedprinsipp må ligge til grunn for finansieringen av spesialisthelsetjenesten. For det første skal de regionale helseforetakene ha et sørge for ansvar for all spesialisthelsetjeneste. For det andre skal midlene fordeles til de regionale helseforetakene etter en behovsnøkkel, som i hovedsak baserer seg på demografiske vekter. Til slutt mener man de regionale helseforetakene bør ha full frihet til å inngå avtaler med både offentlige og private tjenestetilbydere, og at foretakene kan etablere egne priser. Det foreslås at det inngås avtale med helsedepartementet om hvilke aktivitetsmål som skal nås hvert år, og et aktivitetsbetalt budsjett på omkring 2% av tildelt ramme. Denne bonusen kan bare løses ut når alle avtalte aktivitetsmål er nådd. 7 av utvalgets forslag vil endre dagens regelverk, slik at alle utøvere av spesialisthelsetjenester heretter skal betales av de regionale helseforetakene. Dette endrer hvilken instans som refunderer utgifter for polikliniske tjenester, pasienttransport til spesialisthelsetjenesten, reiser foretatt av helsepersonell innen spesialisthelsetjenesten og Side 1

2 midler benyttet til behandling av pasienter i utlandet. I dag betales de fleste av disse tjenestene direkte av folketrygden. Rikstrygdeverket skal fortsatt kunne kjøpe tjenester av helseforetakene, slik at sjukmeldte kan komme hurtigere tilbake i arbeid. Forslagene 1-7 og forslag 11 om høyspesialiserte tjenester gjelder et langsiktig arbeid med å bedre klassifikasjonssystemet og kostnadsberegningene for ulike typer sykdommer og behandlinger. Man ønsker å forbedre dagens DRG system og bringe nye tjenester inn under det systemet som i dag gjelder for inneliggende pasienter i somatiske sykehus. Nye tjenester der DRG foreslås benyttet er psykiatri, rehabilitering, habilitering, poliklinisk virksomhet og dagbehandling. Tre forslag dreier seg om opprettelsen av en form for konsensusgrupper mellom representanter for universitetene og de regionale foretakene, som skal være med på å fordele midler til undervisning, forskning og kompetansesentre. Forslag 12 innebærer at bare det regionale helseforetaket vil kunne inngå avtaler med private tjenestetilbydere. Siden et av hovedprinsippene er fri prissetting, kan det ikke utelukkes at en slik rettighet delegeres videre nedover i systemet. Det foreslås at utgifter til kapital overføres som en del av rammen. Fordelingen mener utvalget skal skje etter et tilsvarende behovsvektet system som for driftsmidlene. Utvalget mener staten i liten grad bør tildele egne midler til spesielle større prosjekt. I den grad man ønsker et slikt sentralt budsjett, bør dette bare bevilge kapitalmidler til de regioner som har en lavere kapitalandel i forhold til sitt beregnete behov enn de øvrige regioner. Utvalget ønsker en lovfestet rett for helseforetakene til å fakturere kommuner for ferdigbehandlete pasienter kommunene ikke kan eller vil overta ansvaret for. Anledningen til slik fakturering praktiseres vel noe, allerede i dag, så utvalgets forslag kan vel betraktes som en innskjerping av dagens praksis. Forslag 9 er en oppfordring til å utvikle samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Det fremmes også et forslag (nr. 10) om å oppmuntre til flere behandlingstilbud nær pasienten. Utvalget legger vekt på at pasientrettighetene som er vedtatt skal oppfylles, og foreslår opprettet en egen instans for å hjelpe pasienter som ikke får tjenester innen den frist man kan forlange. Det diskuteres ikke om noen av de nåværende overvåkere av systemet kan fylle en slik rolle. Noen vurderinger av innstillingens drøftinger og konklusjoner Mandatet til utvalget var omfattende, og utvalget har spredd seg mye. Man har både diskutert finansieringsformer, muligheter for mer enhetlig klassifikasjon av spesialisthelsetjenestens behandlingstilbud, og en del eksisterende mindre og målrettede politiske tiltak for å løse spesielle ønsker som har kommet på den politiske dagsorden. Problemområdet er stort og utvalget har tross alt, på forholdsvis kort tid presentert forslag som kan bringe saken videre. Likevel kunne det vært mulig med en mer prinsipiell tilnærming. Det kunne gitt en tydeligere begrunnelse for de prioriteringer som til syvende og sist er gjort, og det kunne blitt tydeligere hvilke områder man mente burde behandles grundigere, på et seinere tidspunkt. Side 2

3 Hvorfor finansieringsordninger? De fleste tjenester må betales, ellers vil de ikke bli tilbudt. Man har også tro på at måten tjenester betales på, påvirker hva som blir tilbudt og hvordan. Studerer man land som har en godt utbygd helsetjeneste, finner man at de har mange ulike finansieringsordninger. Likevel har utviklingen i hovedsak vært lik overalt. De rikeste landene har brukt relativt mer på helsetjenester enn de mindre rike. Moderne behandlingsmetoder er tatt i bruk. Liggetid er gått ned. Dagbehandling og poliklinisk virksomhet er økt. De fleste land er opptatt av balansen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Behovet for hjemmebaserte tjenester for eldre og gode boliger som gjør det mulig å bo hjemme lengre, verdsettes i de fleste land. De store institusjonene for psykiatri og psykisk utviklingshemmede er bygd ned. Det er derfor verdt å diskutere hva ulike finansieringsordninger kan oppnå. Kanskje virker de bare på de mer marginale tilpasningene? Kanskje er utviklingen av helsetjenesten i hovedsak bevilgningsstyrt, selv i et land som USA med en stor privat sektor? Hvis valg av finansieringsform påvirker tjenestetilbudet, påvirker det alle typer tjenestetilbud på samme måte? Hvilke aktører innen helsetjenesten påvirkes av finansieringsformer? Hvor sterk er påvirkningen? Hvilke andre krefter enn finansieringsordningene er det som påvirker tilbud og etterspørsel? Utvalget har etter min mening ikke våget seg ordentlig inn i det livet som foregår innen spesialisthelsetjenesten. Hvis et økonomisk insentiv skal virke, må det initiere handlinger hos noen av systemets aktører. Det er etterhvert rettet en del kritiske søkelys på industrilederes interesse av å blåse opp sitt selskaps børskurs, for å sikre seg selv økonomiske fordeler. Når aktørene innen spesialisthelsetjenesten drøftes, opererer innstillingen med regionale helseforetak og lokale foretak som aktører, uten å gå nærmere inn på hvilke interesser enkeltpersoner og grupper innenfor disse kan ha av ulike finansieringsløsninger. Hvis en DRG sats er godt avstemt i forhold til det faktiske kostnadsbildet, vil en ekstra innsats fra ledelse og fagpersonell kunne gi et overskudd til foretaket om man fant på måter å effektivisere arbeidet på. Spørsmålet er hvorfor de skal ta et slikt initiativ? Det vil antagelig kreve en innsats ut over det daglige rutinearbeidet. Hvorfor skal man ta seg dette bryet? Innstillingen presenterer mange eksempler på finansieringsløsninger, men analyserer i mindre grad de resultatene som er oppnådd. Utvalget har ikke tatt stilling til hvilke systemer som kan være effektive til å oppnå ulike formål. Utvalget konkluderer en omfattende, men noe springende diskusjon om insentiver og klassifisering av behandlingstilbud, med en modell for rammefinansiering, der midler fordeles etter et administrativt og politisk bestemte behov. Dette kan tyde på at utvalget mener samtale og konsensus om hva man skal få ut av tjenestene er et vel så treffsikkert insitament som ulike former for økonomiske insentiver. Dette gjelder i forhold til de regionale helseforetakene. Når det gjelder de regionale helseforetakenes bruk av ressurser i egen region, kan det synes som utvalget vil at de skal benytte seg av prismekanismer, uten at de foreslår hvilke former de mener er effektive og målrettede. Er det noe som bør endres? Det er først og fremst meningsfylt å diskutere effekten av ulike finansieringssystemer hvis man har en oppfatning av hva man vil oppnå med dem. Er målet er å opprettholde dagens situasjon eller å vri den i en spesiell retning? Bruker Norge for mye på spesialisthelsetjenester Side 3

4 eller for lite? Får vi for lite tjenester ut av de midlene som settes inn? Er det deler av sektoren som får for mye eller for lite ressurser? Det går ikke fram av innstillingen hva utvalget mener om dette og beslektede områder. Man kan også tolke mandatet slik at denne diskusjonen skulle ikke utvalget ha synspunkter på. En diskusjon av finansieringsordninger uten å ha en mening om hvor man skal er vanskelig. Så selv om utvalget ikke skulle ta opp en slik diskusjon i sin fulle bredde, finnes den en del tidligere utredninger som har tatt opp slike spørsmål. Disse kunne vært hensyntatt. Den eneste tydelige referansen er til de foreliggende planer for opptrapping av psykiatrien. Utvalget viser at til tross for denne satsingen ser det ut til at somatiske tjenester har vokst sterkere enn psykiatrien de siste årene. Man diskuterer i liten grad hva som er kreftene bak en slik utvikling. Det kunne jo også tenkes at dette var helt i orden? Opptrapping av psykiatrien trenger ikke bety at veksten i somatiske tjenester må stanse opp, hvis nasjonen har ressurser til begge deler. På et område kan det synes som utvalget ønsker en annen utvikling enn hva som har vært uttalte ønsker for spesialisthelsetjenesten de siste årene. Man ønsker å oppmuntre til at pasienter får behandling nærmere hjemstedet. Man kommenterer ikke de siste års ønsker om en samling av kompetanse for små pasientgruppene og en bedre samling av akuttjenester. Det er ikke sikkert utvalgets forslag er ment å stå i motsetning til ønskene om sentralisering på visse områder, men dette kan ikke leses ut av innstillingen. Innstillingen viser at de siste års tunge satsing på helsetjenester har gått parallelt med at den norske levealderen har falt på rankinglisten. Levealder er bare et mål for et lands helsetilstand. Dette refereres som et eksempel, uten at det innleder noen bredere drøfting av om spesialisthelsetjenesten gir oss det vi ønsker. Det er interessant for valg av finansieringsmåte om en kan forvente at økt ressursinnsats gir bedre helse. Utvalget kunne jo også drøftet om det er helsetjenester eller helse som først og fremst skal forbedres i årene som kommer. Det er ikke sikkert økt satsing på eldreomsorg vil gi de eldre bedre helse, men kanskje ønsker vi alle at våre felles ressurser skal gi de eldre mer og bedre pleie og omsorg? Hva som er suksesskriteriene for spesialisthelsetjenesten diskuteres i liten grad. Selv om dette var et forhold som ikke lå i mandatet, må mangelen på slike kriterier ha vært en utfordring for utvalgets arbeid. Det suksesskriteriet helseforetakene har lagt mest synlig vekt på, er ventelister. Innstillingen bruker dette som eksempel noen ganger, og da på en måte som antagelig er minst like misvisende som den offentlige debatten om temaet. Helseregioners ventelister sammenlignes. Det benyttes absolutte tall, uten at de relateres til regionenes befolkningsstørrelse. Man vet at ventelister ofte kan være proporsjonale med behandlingstilbudets omfang. Derfor er det vanskelig å konkludere med noe ut fra ventelister aleine, uten å se på hva som faktisk er utført av behandlinger. Det er synd utvalget ikke har tatt seg tid til en mer gjennomarbeidet diskusjon om hvilke utviklingsveier man ønsker for spesialisthelsetjenesten. Da kunne mål for utviklingen vært satt opp i forhold til mulige finansieringsmåter, og man kunne fått en mer variert diskusjon om hvilke typer finansiering som med størst sannsynlighet kunne fremmet de ønskete utviklingslinjene, på best måte. Sørge for ansvar og bestillerfunksjon I Norge, som i flere av våre naboland, arbeides det for å få en klarere deling av helsetjenestemarkedet i tilbydere og etterspørrere. Utvalget mener de nye regionale Side 4

5 helseforetakene skal ha et sørge for ansvar for spesialisthelsetjenesten. Utvalget diskuterer problemet som da oppstår ved at foretaket også i realiteten etterspør egne tjenester. Innstillingen konkluderer med at problemet eksisterer, men konklusjonen er at det ikke finnes noen bedre bestillerenhet. Bestillerenhet mener utvalget er identisk med den enhet som disponerer pengene som skal betale for tjenestene som gis. Innstillingen viser at forskjellige internasjonale forsøk på å tildele ulike instanser dette bestilleransvaret, ikke har ført til tydelige endringer i profilen på tilbudet av helsetjenester eller tilbydernes effektivitet. Samtidig er det ingen systemer som har bygd opp større sykehustilbud uten å ha en sikker og betalingsvillig etterspørsel. Situasjonen er litt lik den som gjelder for gassproduksjon. Oljeselskapene setter ikke i gang anlegg for gasslevering, før de har en sikker kjøper av gassen. Derfor er den grunnleggende likevekten i systemet etablert før tilbudet leveres. Det gjelder om sykehuset eies av en privat amerikansk stiftelse og etterspørreren er et større privat forsikringsfirma, eller om sykehuset er en statlig institusjon og etterspørreren en privat sykekasse underlagt offentlige rammebetingelser, som i Nederland. Diskusjonen omkring bestillerfunksjon og sørge for kan være viktig, men da er det avgjørende å tydeliggjøre hva som diskuteres. Selv om kommunene var store nok til å tåle en økonomisk belastning med en opphopning av behandlingstrengende, er det jo ikke sikkert at de er bedre egnet til å vurdere pasientens behov enn fagpersonell på det foretaket der behandlingen foregår? Før foretaksreformen ble det hevdet at fylkeskommunene gradvis hadde redusert sin andel til spesialisthelsetjenesten, til fordel for andre fylkeskommunale oppgaver. Statlige bevilgninger kompenserte for dette. Det ville være naivt å tro at en hvilken som helst offentlig eller privat instans som får ansvar for å bestille helsetjenester for en pasientpopulasjon ikke også ville veie andre hensyn opp mot pasientens beste. Faglitteraturen er full av slike diskusjoner om konkurrerende hensyn. Man er jo ikke en gang sikker på om pasienten selv kan vite sitt eget beste, fordi pasienten alltid er dårligere informert enn tilbyderen. Hva som er det beste vil det derfor aldri bli noen enighet om, men det er stor sannsynlighet for at den grunnleggende etterspørselen etter helsetjenester initieres i møtet mellom pasienten og helsevesenets representanter. Der blir pasientens tilstand vurdert og der avgjøres det hvilke muligheter som finnes. Er det etablert nye muligheter, vil kunnskapen om dette nå fram til dette møtet, og det oppstår et krav om nye og forbedrete tilbud. Denne situasjonen er lik både i USA, i Tyskland og i Norge, og kan antagelig forklare hvorfor hovedutviklingen tross alt har vært ganske lik i de fleste land det er naturlig å sammenligne seg med. Med en mer grunnleggende diskusjon omkring hvem som bestiller og hvem som leverer tjenester, hadde nok utvalget også valgt en annen definisjon av tredjeparts betaler enn den de lanserer. Man hevder at Rikstrygdeverket er en tredjeparts betaler for syketransporter, mens det regionale helseforetaket ikke vil være det, om de overtar Rikstrygdeverkets rolle. Det er selvsagt riktig at om det regionale helseforetaket har budsjettansvar både for sykehus og for syketransporter, vil det være enklere å vurdere endringer i tilbudet som samlet kan gi en mer effektiv balanse mellom transporttjenestene og lokalisering av tilbudene. Siden både Rikstrygdeverket og de regionale helseforetakene er statseide institusjoner, er det likevel mer presist å snakke om en valgt allokering av budsjettansvar i den offentlige sfære. De som initierer transporten vil stadig vekk være pasienten selv og legen, eller de som er direkte representanter for behandlingstilbudene pasienten transporteres til. Verken pasient eller behandler disponerer transportmidlene. De to partene initierer transporten, og en tredje part betaler. I dag er det trygdevesenet. Hvis utvalget får gjennomslag for sitt forslag, blir det foretaket i regionen. Utvalgets definisjon av tredjeparts betaler leder også til et forslag der foretaket bare får overført midlene for syketransport initiert av spesialisthelsetjenesten. Side 5

6 Begrunnelsen er at det regionale foretaket ikke kan styre allmennlegene. Årsaken skal være at allmennlegene har avtale med kommunene. Men hvis det regionale foretaket sitter på midlene for syketransport, med suveren rett til lokal prisfastsetting, burde ikke det være noen større problem enn hva det er å styre de spesialistene man har ansvaret for. Foretakene styrer allerede ambulansetjenesten, uavhengig av hvilken legetype som har bestilt ambulansen. Det fremmes ikke noe forslag om at denne ordningen skal splittes opp. Innen ett område skulle man tro det hadde vært forholdsvis enkelt å etablere en tydelig bestiller og sørge for rolle. Det gjelder ressurser benyttet til undervisning, utdanning og forskning. Her finnes store og kompetente universiteter og høgskoler som også har et annet departement i ryggen enn hva helseforetakene har. Utvalget foreslår her bare en konsensusordning, og ikke en flytting av budsjettmakten fra foretakene til undervisningssektoren. Hva påvirker ressursbruken internt i spesialisthelsetjenesten? Et av utvalgets mandatpunkter var å forslå tiltak som fremmet effektivitet. Derfor er det en vesentlig mangel ved innstillingen at man ikke drøfter hva det er som bestemmer kostnadsbildet på et sykehus. Utvalget hevder at høy stykkpris gir høy effektivitet. Hvis man med høy stykkpris mener at behandlingen er godt betalt, slik at tilbyder bruker mindre ressurser enn hva som blir dekket av taksten, vil tilbyder selvsagt prøve å øke tilbudet av denne tjenesten. Dette forutsetter imidlertid at tilbyder vet hva som er kostnader ved de ulike tiltakene. Utvalget refererer undersøkelser som hevder at sykehusene i liten grad vet hva forskjellige aktiviteter koster. Men da vet de heller ikke hva som er høy og lav takst, og det enkelte takstnivået kan neppe ha særlige virkninger i det hele tatt. Ikke så lenge summen av takstene bringer sykehuset i en tilnærmet økonomisk balanse. Det hevdes også at et fastprissystem fremmer kostnadsbegrensning. Hva da med en høy fast stykkpris? Eller menes det med fastprissystem at det er satt en ramme, et tak for utgiftene? Hvis det ikke er noen ramme, hvorfor vil da et fastprissystem lede til kostnadsbegrensning? Hva skjer hvis den faste prisen på en tjeneste oppfattes som god, mens den for en annen oppfattes som lav? Man hevder også at etterspørselen er for høy når den helsemessige nytten ikke står i forhold til produksjonskostnaden. Hva er nytten og hvem definerer hva som er nytte og nivået på den? Det blir kommentert at man ikke har registrert at endrete finansieringsordninger har påvirket legenes vaktplaner, men det foretas ingen drøfting av gjeldende vaktordninger og arbeidsordninger ved sykehusene. Muligens er det en valgt utelatelse. Diskusjoner om arbeidsordninger ved sykehus vil uten tvil trekke mye oppmerksomhet bort fra andre områder man ønsker oppmerksomhet omkring. Utvalget har mange forslag til hvordan klassifikasjon og kostnadsvekter for spesialistbehandling kan forbedres. Det diskuteres imidlertid ikke hvordan det påvirker aktørenes tilpasning at all betaling er basert på kostnadsberegninger. Da innsatsstyrt finansiering ble innført, etter tungt press fra flere sykehusdirektører, gikk de samme direktører ut og mente at betalingen ikke dekket deres kostnader. Så lenge det er kostnadsdekning som aleine bestemmer hva som skal betales, kan man neppe forvente viktige innspill for å bedre effektiviteten. Sykehusbehandling forbruker ressurser til personell, utstyr, bygg og forbruksmateriell. Er det mulig å innføre insitamenter, slik at aktørene som best vet hva som er nødvendig for å få et godt pleiemessig eller behandlingsmessig resultat, bidrar mer til å finne en god balanse i Side 6

7 bruken av disse ressursene? Det er et stort press for å ta i bruk ny behandlingsteknologi, uten at dette nødvendigvis erstatter eksisterende teknikker. Det legges stor vekt på sikkerhet i oppsettet av alle typer vaktordninger. Er det mulig å finne løsninger som er like sikre, men som forbruker mindre ressurser, hvis målrettede insentiver blir innført? Medisinske spesialister har gjerne en felles utdanningsbasis på opp mot 8 år. Det er åpenbart gevinster å hente ved å se på samarbeidsmuligheter på tvers av spesialiteter og ikke minst grenspesialiteter. Utenforstående undrer seg ofte over hvorfor sykehusene ikke utnytter sine investeringer mer intensivt gjennom døgnet. Dette skyldes jo først og fremst at investeringer tross alt utgjør en liten andel av kostnadene. Kostnadene domineres av lønnsutbetalinger som øker forholdsvis mye når man beveger seg utenfor normalarbeidstiden. Likevel finnes muligheter for å utnytte kapitalen bedre. For åtte år siden foreslo en utredning at privatpraktiserende kirurger i Østlandsområdet burde operere mer, og at det kunne gjøres avtaler der de fikk benytte fasiliteter ved sykehusene til dette, når disse sto ledig 1. Det er selvsagt også anledning til å gjøre andre justeringer innenfor dagens regelverk som ikke fordyrer arbeidskraften, og det er også mulig å foreslå endringer i regelverket. Noen tid tilbake sto hjertekirurger på Ullevål sykehus fram og viste oss tomme operasjonssaler. De hevdet pasientene deres i stedet ble overført til Feiringklinikken. En slik endret strøm av oppgaver ville innenfor noen industrier ført til en umiddelbar nedtrapping av bemanningen, der det var ubenyttet kapasitet. Erfaring viser at tilsvarende mekanismer ikke virker innen spesialisthelsetjenesten. Kanskje ønsker vi ikke industritilstander i sykehusvesenet, men et utvalg som har i mandat å foreslå effektiviseringstiltak burde vært innom problemstillingen. Det er lite som tyder på at effektiviteten i norske sykehus er høy, uansett hvilke mål man forsøker å sette på den. Kanskje det er på dette punktet vi scorer lavest i forhold til andre land. Når utvalget så godt som hopper bukk over denne delen av mandatet, bør det tas initiativ til at neste offentlige utvalg går inn i nettopp denne problemstillingen. Hvordan skal investeringer behandles? Etter overgangen til helseforetak skal de enkelte foretakene beregne avskrivninger på sin kapital, som føres i årsregnskapene. Slik skal man bevisstgjøres hva bygg og utstyr koster. Man skal bli flinkere til å vurdere investeringer i lys av hva de bidrar med til driften. Regnskapskravene er nye, men ikke den faktiske situasjonen. Alle nye sykehusbygg har hatt krav på seg om å vise hvordan nybygget vil slå ut på driftsutgiftene. De fleste har hatt som et mål å bli mer effektive, mens resultatet, nesten uten unntak, har vært at driftutgiftene har økt. Det er blitt flere ansatte i forhold til aktiviteten og bygg og utstyr har blitt mer kostbart å holde ved like. Det kunne også virke som de tidligere sykehuseierne, fylkeskommunene, reduserte relativt mest på kapitalutgiftene når de skulle spare. Budsjettene for utstyr og vedlikehold av bygg ble ofte kuttet mer enn budsjettet for den løpende driften ellers. Resulterte ble år om annet en ekstra tilførsel fra staten til utstyrinnkjøp, og et vedvarende press for å få statlige midler til større sykehusinvesteringer. Hvordan utviklingen på dette området har vært det første året med helseforetak vites ikke, men noen rapporter tyder på at situasjonen kanskje er noenlunde den samme. Når sparekniven kommer fram, kutter den relativt mest i det som skal vedlikeholde utstyr og bygg. Side 7

8 Innstillingen drøfter ikke denne problemstillingen. Tvert om tar man for gitt at den delen av overføringene som er ment å dekke kapitalutgifter enten kan settes i banken og gi renteinntekter eller benyttes til sitt egentlige formål. Derfor mener man at helseforetakene og private aktører nå er ganske likestilt når det gjelder å vurdere effekten av investeringer. Forskjellen er hvor utsatte de er for risiko, der den vurderes større for de private. Man mener denne ulikheten kan utlignes, ved at de regionale foretakene inngår mer langsiktige avtaler med de private aktører. Dette siste er vel en riktig vurdering, men det som da oppnås er at kravene til avkastning på kapitalen reduseres, også for de private. Man foreslår ikke tiltak der de store kapitalforbrukerne, helseforetakene, får en reell endring av sitt risikobilde. Det foreslås ikke tiltak som gjør at kapitalmidler brukt til å dekke andre driftsutgifter vil forbli en hodepine for det enkelte regionale foretak. Hvis man ikke tror det er mulig å holde eventuelle feildisponeringer på regionalt nivå, kunne man forslått en klarere øremerking av kapitaloverføringer. Utvalget tar opp problemet med at verdien til den eksisterende kapitalen ennå ikke er bestemt. All kapital ble registrert før overgangen til helseforetak. Hvordan verdien skal beregnes er ikke avgjort. Er det historisk anskaffelseskostnad, gjenanskaffelseskostnad eller et annet prinsipp som skal legges til grunn? Inntil videre er kapitaloverføringene i hovedsak basert på de siste årenes regnskapsførte utgifter til større utstyr, vedlikehold og mindre byggerier. De store prosjektene er holdt utenfor, og inntil videre er det bare nye St. Olavs hospital som har fått egne prosjektmidler i tillegg til kapitalutgiftene som overføres i den årlige rammen. Det styrker selvsagt ikke reformen at man etter ett års drift ikke har avklart dette. Utvalget bidrar heller ikke til at avklaringen er kommet nærmere en løsning. I dag finnes det investeringsønsker som krever minst en dobling av dagens overføringer til kapitalutgifter. Samtidig ligger Norge langt foran andre OECD land når det gjelder utgifter til kapital i helsevesenet, regnet pr. innbygger. I 1996 lå utgiftene i Norge om lag 60% over utgiftene i landene som lå på andre plass. De var Sveits og Tyskland. 2 Jo lenger dagens situasjon får utvikle seg, jo større blir presset på regjering og Storting for å komme med en større ekstrabevilgning til investeringer. Dette er en trussel mot reformens intensjon. Utvalget ønsker ikke at det enkelte foretak skal få overført kapital i forhold til den kapital de har i dag. Kapitalmidler skal også overføres i forhold til behovskriterier. De foretak som i dag har forholdsvis mye kapital, regnet ut fra slike kriterier, må etter utvalgets syn forberede seg på relativt lavere overføringer i framtida. Hvordan første års budsjett med nye regler er tenkt å se ut blir ikke beskrevet. Kan systemet forenkles? Utvalget foreslår en forenkling av dagens system, ved at DRG skal legges til grunn for kostnadsberegninger for alle deler av spesialisthelsetjenesten. Dette virker rimelig, bortsett fra at utregning av DRG satser er komplisert og tar tid. Det vises også til eksempler der DRG satsene har vært svært gale, enten veldig mye for høye eller veldig mye for lave. En ulempe med DRG er at de regnes ut i mange trinn. Det er derfor er vanskelig å diskutere hva som er for høyt og lavt i anslagene. Har man feilberegnet innsatsen av medisiner, pleieinnsats, liggetid eller andre innsatsfaktorer? Det kan være en fare for at DRG satser som virker urimelige, tilpasses den politiske dagsorden uten at dette trer klart fram. Utvalget drøfter ikke om det finnes alternativer til DRG som er enklere, mer etterprøvbare for den alminnelige aktør i sektoren, og som raskere kan tilpasses endringer i kostnadsbildet. Fordelen Side 8

9 med DRG er at den nå har en viss autoritet i systemet, og at alle nye modeller for kostnadsberegning vil være utsatt for stor mistro. En vurdering av hvordan mandatet er oppfylt I utvalgets mandat vises det til at det skal legges vekt på 8 prioriterte mål for en finansieringsmodell. 1. Stimulere til høy aktivitet og rask behandling av pasienter. Utvalget foreslår en sentral utvikling av bedre klassifikasjonssystemer og kostnadsberegninger for spesialisthelsetjenester. Hvordan disse skal benyttes til å sette priser som initierer en ønsket utvikling, overlates til de regionale helseforetakene. Man foreslår at disse får stort armslag, men har ingen tydelige forslag man mener vil gi høyere aktivitet eller raskere behandling. 2. Legge til rette for god kostnadskontroll. Ved å foreslå en rammebevilgning som dekker minimum 98% av de årlige kostnadene til spesialisthelsetjenesten, legges det opp til god kostnadskontroll. 3. Stimulere til effektiv ressursbruk. Ressursbruken i spesialisthelsetjenesten er ikke drøftet spesielt i innstillingen. 4. Understøtte målet om likeverdig helsetilbud geografisk og mellom pasienter og grupper av pasienter (somatikk, psykiatri, rusmiddelmisbrukere, rehabilitering og habilitering). Ved å foreslå en behovsindeks som grunnlaget for rammebevilgningen, er spesielt den geografiske delen av dette målet nådd. Man har ikke funnet egnete metoder som kan måle hva likeverdighet mellom ulike tjenester er. 5. Stimulere til god kvalitet i pasientbehandlingen. Utvalget hevder at mindre stykkprisorientering fremmer kvalitet. Samtidig oppfordres det til at de regionale helseforetakene skal benytte stykkpriser internt i regionen. Jeg vurderer det slik at utvalget ikke har funnet egnete finansieringsmåter som fremmer kvalitet. 6. Legge til rette for utdannings- og forskningsvirksomhet. Her foreslår utvalget en viss formalisering av den diskusjonen som foregår i dag og som alltid har foregått på området. Med den vekten som legges på viktigheten av å få en oppdeling i bestillere og leverandører av tjenester, kunne man ha ventet at utvalget hadde gitt mer økonomisk makt til de institusjonene som har ansvar for utdanning og forskning og som er representert på en del av våre sykehus. 7. Stimulerer til utnyttelse av private helsetilbud. Man kan ikke si at utvalget fremmer forslag som stimulerer til private helsetilbud, men man går langt i å likestille betingelsene for private og offentlige. 8. Være enkelt og forutsigbart. Med rammebevilgninger etter faste behovsvekter vil de Regionale helseforetakene ha en god og langsiktig oversikt over sitt tildelte budsjett. Samtidig gir utvalget stor frihet til de enkelte regionale foretak hva gjelder avtaler med sine foretak. Ved å samordne beregninger av Side 9

10 kostnader for alle typer tjenester innen spesialisthelsetjenesten og ved å la de regionale helseforetakene ha eneansvar som betaler for disse tjenestene, vil systemet bli enklere enn i dag. Konklusjon Hvis utvalgets forslag tas til følge, vil man ha kommet videre med et finansieringssystem for spesialisthelsetjenesten. Utvalgets mandat var svært omfattende, og uten at det er uttrykt eksplisitt har man i realiteten prioritert hva man ville forsøke å løse og komme fram til av forslag i denne omgang. Det viktigste området som ikke er behandlet er ressursbruken innen helsesektoren og det kostnadsdrivende elementet som ligger i en finansieringsordning der betalinger for tjenester tar utgangspunkt i faktisk kostnad til enhver tid. 1 Øystein Dolva og Jan O Stadaas, Samarbeid somatisk sykehusdrift Oslo-Akershus, Oslo juni OECD helsestatistikk 2000 Side 10

MER PENGER ELLER MER FOR PENGENE? Organisering og finansiering av norske sykehus

MER PENGER ELLER MER FOR PENGENE? Organisering og finansiering av norske sykehus 25.09 2002 MER PENGER ELLER MER FOR PENGENE? Organisering og finansiering av norske sykehus Dag Morten Dalen, Jostein Grytten og Rune J. Sørensen Handelshøyskolen BI og Universitet i Oslo Forord Bakgrunnen

Detaljer

Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen

Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen er en oppdatering og videreutvikling av De Facto-rapporten Når sykehus blir butikk Om etableringen av et sykehusmarked i Norge? som ble

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1 Finansdepartementet Sendt kun pr. e-post: postmottak@fin.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 15/1337 Dato: 01.06.2015 Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Detaljer

NR 4 - MAI 2001-55. ÅRG. Hvem bør eie sykehusene? Langtidsprogrammet Rasjonalitet i jerntriangelet

NR 4 - MAI 2001-55. ÅRG. Hvem bør eie sykehusene? Langtidsprogrammet Rasjonalitet i jerntriangelet NR 4 - MAI 2001-55. ÅRG. Hvem bør eie sykehusene? Langtidsprogrammet Rasjonalitet i jerntriangelet I forbindelse med foreningens navnebytte fra Sosialøkonomenes Forening til Samfunnsøkonomenes Forening

Detaljer

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av Översikt ASTRID SKRETTING Fra klient til pasient Vil den norske rusreformen gi rusmiddelmisbrukere et bedre behandlingstilbud? Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av sosiale faktorer og

Detaljer

NÅR SYKEHUS BLIR BUTIKK

NÅR SYKEHUS BLIR BUTIKK Roar Eilertsen NÅR SYKEHUS BLIR BUTIKK Om etableringen av et sykehusmarked i Norge September 2003 1 Forord Rapporten Når sykehus blir butikk Om etableringen av et sykehusmarked i Norge? er utarbeidet av

Detaljer

Mot et europeisk helsemarked

Mot et europeisk helsemarked RAPPORT 9:2012 Roar Eilertsen EUs Pasientrettighetsdirektiv: Mot et europeisk helsemarked RAPPORT 9:2012 EUS PASIENTRETTIGHETSDIREKTIV 2 Forord Rapporten EUs Pasientrettighetsdirektiv mot et europeisk

Detaljer

SNF-rapport nr. 25/06 Konkurranse i spesialisthelsetjenesten?

SNF-rapport nr. 25/06 Konkurranse i spesialisthelsetjenesten? SNF-rapport nr. 25/06 Konkurranse i spesialisthelsetjenesten? Christian Andersen, Kurt R. Brekke, Egil Kjerstad, Frode Kristiansen, Odd Rune Straume og Kjell J. Sunnevåg SNF prosjektnr. 2715 Prosjektet

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

Innhold. Side Sammendrag..4

Innhold. Side Sammendrag..4 Forord Statskonsult har på oppdrag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet gjennomgått fire statlige tilskuddsordninger der pengene følger brukeren. Hensikten har vært å vurdere om tilskuddsordninger

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578 St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790 Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578 Innhold Del I Innledende del... 1 Regjeringens mål for helse- og omsorgspolitikken...

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Innst. S. nr. 243 (2001-2002)

Innst. S. nr. 243 (2001-2002) Innst. S. nr. 243 (2001-2002) Innstilling fra sosialkomiteen om spesialisthelsetjenestens økonomi og budsjett 2002 St.prp. nr. 59 (2001-2002) Til Stortinget 1. SAMMENDRAG 1.1 Innledning Regjeringen fremmer

Detaljer

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k 14. juni Dagsorden 4645 Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 103): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Nasjonal helse- og omsorgsplan

Detaljer

Axel Dammann. Helbredskonto. Et system for fritt forbruksvalg og rikelig tilbud i helsevesenet, liksom i varehandelen.

Axel Dammann. Helbredskonto. Et system for fritt forbruksvalg og rikelig tilbud i helsevesenet, liksom i varehandelen. Axel Dammann Helbredskonto Et system for fritt forbruksvalg og rikelig tilbud i helsevesenet, liksom i varehandelen. (Og som kan redusere det politiske presset på kommunene.) Oslo 2010 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2 Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus Utredning fra et utvalg oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet 29. april 1996. Avgitt til Sosial- og helsedepartementet

Detaljer

Effekter av norske sykehusfusjoner

Effekter av norske sykehusfusjoner NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2014 Effekter av norske sykehusfusjoner Medfører sykehusfusjoner læringseffekter og høyere kvalitet? Ingrid Helen E. Kronborg Jørgen Tangen Veileder: Kurt R. Brekke

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk?

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Aker Sykehus Venner og Fagforbundet Aker har samarbeidet tett i flere år for å bevare Aker sykehus. Kampen om Oslo-sykehusenes

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren. Lars Håkonsen og Trond Erik Lunder. TF-rapport nr. 243 2008

Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren. Lars Håkonsen og Trond Erik Lunder. TF-rapport nr. 243 2008 ho Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren Lars Håkonsen og Trond Erik Lunder TF-rapport nr. 243 2008 TF-rapport Tittel: Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren TF-rapprt nr: 243 Forfatter(e): Lars Håkonsen

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

En kort beskrivelse av helsevesenet i Norge

En kort beskrivelse av helsevesenet i Norge En kort beskrivelse av helsevesenet i Norge Tjenester, enheter og organisering, trender og tall KITH R 13/96 ISBN 82-7846-027-2 Tittel En kort beskrivelse av helsevesenet i Norge Versjon 1.0 Forfatter(e)

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Utenfor de boligsosiale ordningene

Utenfor de boligsosiale ordningene Utenfor de boligsosiale ordningene Hans Christian Sandlie Viggo Nordvik notat nr 1/09 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Utenfor de boligsosiale ordningene HANS CHRISTIAN

Detaljer

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Professorat i sociologi. Sociologisk Institut

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Professorat i sociologi. Sociologisk Institut DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Sociologisk Institut Professorat i sociologi Under det samfundsvidenskabelige fagområde ved Københavns Universitet vil et professorat i sociologi være ledigt til besættelse

Detaljer

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen St.meld. nr. 47 (2008 2009) Rett behandling på rett sted til rett tid 2 St.meld. nr. 47 2008 2009 2008 2009 St.meld. nr. 47 3 Forord Rett behandling på rett sted til rett tid I min første uke som helse-

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer