Pensjonssaken Alkoholfri nattverdvin Ofring på alteret til humanitære formål Alterbokens revisjon Prestenøden 6

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 1917 Pensjonssaken 2 1917 Alkoholfri nattverdvin 3 1917 Ofring på alteret til humanitære formål 4 1917 Alterbokens revisjon 5 1917 Prestenøden 6"

Transkript

1 Pensjonssaken Alkoholfri nattverdvin Ofring på alteret til humanitære formål Alterbokens revisjon Prestenøden Prostevisitas Vedlikehold av prestegaardsbygninger Religionsundervisningen i skolene Barnegudstjeneste istedenfor høimesse Betjening ved industrielle anlæg Gjendøptes stilling i menigheten Sogneråd Prestevalg Kirkeråd Forholdet til Kinamission Anhang om alterboken Presteskyss ved reiser i menigheten Bemerkninger om salmebokrevisjonen Henvendelse til det norske kristenfolk Hvorleders bør den nye salmebok og den nye liturgi indføres i menighetene? Kan biskopelig kollats gies prester, som er skilt og har giftet sig igjen? Gudstjenester i avsides grender ved prester Konfirmantundervisningen Henvendelse fra komitéen til dannelse av studiefond Docent Kolsruds forelag Godtgjørelse for bestyrelse av ledige embeder Administrasjonssaker - for føring av kirkebøker Indbertn. Til departementet om presters tjenestefrihet Ordinasjon utenfor bispedømmet - tiltrædelse efter ordination Minimumsalderen for utførelse av voksen dåp Godkjennelse av lærebøker i kristendomskunnskap ved lærerskolene Den kirkelige situasjon Utkast til lov om sokneråd og soknemøter Utkast til lov om sognebaands løsning og valgmenigheter Ordinasjonspraksis Beskikkelse av kirkesangere Utsatt Kontorhold for prester Lavalder for konfirmanter Konfirmantskolens længde Sykepermisjon for prester Konstitution av prester Prester, som har naaet aldersgrensen Kvinners adgang til presteembeder Olavsdagen som fast kirkelig festdag Fast påskehelg Menighetsrådssaken Salmeboksaken Godtgjørelse for presters embetsgårder Prestelønn i kommuner hvor man ikke ser seg i stand til å utrededen Ansættelse av pastor Skagestad ved prakt. Teologiske seminar Legmenns adgang til å utdele nattverden Innførelse uten nummer i kirkeboken Barnegudstjeneste som høymessetjeneste Musikalske aftenunderholdninger i kirken Jesuittene Prester for døve Vespergudstjenester Bispesegl Studiefond for prester Bispedømmenes deling

2 Prosters skolebesøk Hyrdebrev om søndagssaken Legfolk som prester Geistlighetens medvirkning og kirkenes bruk ved hærens mobilisering Biskopenes hyrdebrev om søndagssaken Om fri reise paa statsbanene for de amerikanske professorer som vil komme paa besøk til norge i Kristendomsupplæringi etter den nye normalplanen for folkeskolen spørsmaalet om Forholdet mellem de forskjellige kirkesamfund med særlig hensyn paa de enhetsbestræbelser som er Det nordiske bispemøte Bestemmelser om frist for menighetsmøtenes tillysning og om beslutningenes approbation til sikring av menighetenes ret Tilføielse til kirkebønnen Maaten hvorpaa missionsprester som har faat kirkens ordination og norsk amerikanske lutherske Bør resolutionen 29. Oktober 1913 um utdeling av nattverden takast upp til revision saman med Om de attester og erklæringer som ledsager ansøkninger, skal forelægges for biskopen i Bevertning i kirkene Kortere konfirmasjonsforberedelseskurser for ungdom over den almindelige konfirmationsalder Om hvorvidt man skal anerkjende den gjenorganiserte jesu kristi kirke av de siste dagers hellige og Spørsmaal om konfirmandlesing skal segjast aa vera obligatorisk for medlemer av statkyrkja Prestenøden Klokker- og kirkesangerstillingenes betydning og fremtid i vår kirke Menighetsrådenes virksomhet Fellesraadets stilling til de enkelte menighetsraad i byer hvor der er flere menigheter Jubileum, 900 aar for mosterting i 1024 og vedtagelsen av gulatings kristenret Om anvendelse av olavstekstene paa den første søndag etter Olsok Bispesegl Ordningen med bidrag til Norvegia Sacra Biskopenes kontorholdsgodtgjørelse Menighetenes økonomiske ansvar overfor menighetsfakultetet Medhjælperes beskikkelse ved biskopen istedenfor ved stiftsdirektionen omordning av Om skogvæsenets forvaltning av prestegaardsskogene Frie vitnemøte i kyrkja Rationering av presteembeder Spørsmaal um at lata det gamle brudevigslæritualet alternera med det nye i visse tilfelle Konfirmationsordningen i byene Distriktslæge Rømckes legat for sykepleiersker Kontroll med lønningsfondenes midler Om de antikvariske hensyn ved prestegaaardens bebyggelse Geistlig sakkuna i spørsmål um kyrkjelig kunst Henvendelse fra det 20. frivillige kirkelige stiftsmøte i Nidaros bispedømme om bispeordination Pensionsfondet for geistlige enker Nytt namn for stiftskapellaner Kongelig kallsbrev eller berre kallsbrev istadenfor bestalling Omordning av kapitelstakstene Biskopenes aarsberetninger til kirkedepartementet Beregning av kirkesangernes minimumsløn og indberetning om de (som kirkesangere) i Spørsmaalet om forlag for den nye salmebok Om appel til kirkedepartementet av et menighetsraads avgjørelse av bruk av landsmaalsliturgi Krev den nye alterboki og tekstboki noko brigde i den gamle Landstads salmebok I anledning av den forstaaende avsluttende behandling av prestegaardsloven Ordination av liberale prester Professor Kolsruds framlegg til bispekollats Kirkebøkenes førsel in duplo Um prestar som gjer avvik fraa Altarboki Gjendøptes gjenopptagelse i statskirken Um liktalar ved dissentarprestar Spørsmaalet om de ved kongelig resolution fastsatte ofringer paa alteret.om fradraget av 10% til Beslutningen om å utsende et kommunikè Geistlige tjenestemenns fratredelse efter oppnådd aldersgrense Adgang til en viss beveglighet innenfor alterbokens bestemmelser om høimessegudstjenesten Spørsmålet om istandbringelse av geistlig sakkyndighet i departementet

3 Kgl. Res. Av. 29/ : Bør bestemmelsen utvides derhen at en norsk amerikansk eller en prest av Oppnevnelse av representanter for den norske kirke til kirkemøtet i Stockholm Biskopenes kollats Supplement til den nye normalplan for folkeskolen Klokkerprestene Om istandbringelse av lovregler angående borgerlig begravelse Om benyttelse av kirkene ved de store organisjoners generalforsamlinger med tanke på muligheten Endring i menighetsrådsloven, forsåvidt angår reglene for valg av menighetsråd Henstilling fra De norske diakoners Broderforbund om Norges Kirkelige Landslags forslag til kongelig Skrivelse fra Schweitzericher Ewangelischer Kirchenbund om reform av kalenderen Tillegg til lov av 16. mai 1913 om eksamensrett for det Teologiske Menighetsfakultetet i Kristiania Besettelse av geistlige embeder, sml. Resolusjon fra presteforeningens generalforsamling i Bergen Norvegia Sacra Kan det under de nuværende forhold gjøres noget for å skaffe de vordene prester en mer Bør skolevisitaser ved Proster bli gjenopptatt? Hvad kan det gjøres for at konfirmasjonshøitideligheten i hjemmene kan bli mer konform med Forandring av kgl. Res. Av 24/ angående benyttelsen av kirkene utenfor de regelmessige Ekstra geistlig betjening i menigheter hvor prestens forkynnelse ikke tilfredsstiller menighetens Godtgjørelse for å styre ledig embete eller under tjenestefri Nordisk bispemøte Bispesegl Dåp og nattverd ved legfolk Salmeboksaken Bør det ikke settes opp visse grunnregler konfirmantundervisningen? Står kirken rent rådløs når det gjelder umulige prester? Den økende tendens til å kreve at det leses med konfirmantene særskilt i hvert sogn Administrasjonsspørsmål Bør prester få ta lønnet arbeid utenom sin kallsgjerning? Ensartet statistikk i biskopenes årsberetninger Er konfirmasjonsforberedelsesattester overflødig? Ofring på alteret uten at offeret mottas av forrettende prest Prestenes Stemmerett ved menighetsmøter Henvendelse fra Norsk Forening mot Viviseksjon Tvungen vaksinasjon av alle skolebarn Ulstein kloster Hvordan skal vi stille os til prester og kirkesangere som slutter sig til et politisk parti som Skrivelse fra presteforeningens økonomiske utvalg angående skyssbestemmelsene i den geistelige lønningslov Andragende fra Trefoldighets menighetssråd, Kristiania, om tillatelse til å anskaffe klokker Strømmes særkalker til bruk ved nadverdutdelingen i kirken Bispemøtets kommunikè Referat: Skrivelse fra Biblioteca apostolica vaticana Referat: Skrivelser fra presidenten for commission executive etc Innbydelse til å se Gustav Lærums utkast til Eidsvoldmonument Endring av visitasreglement Betjening av de militære øvelsesplasser Forslag fra Norges kirkelige Landslag om faste menighetsdiakoner Innløsning av jordavgift og løs landskyld etter prestelønnskomiteen Klokker Strømsnes alterkalk og bruken av enkeltkalker Klokkerprostene Opplysningsvesenets fonds og de øvrige kirkelige fonds rettsstilling overfor Staten Det nordiske bispemøte Innsamling til Trondheims domkirke Innsamling til Stiklestad kirkes restaurering Nokre spørsmål om samhøve mellom Graduale og liturgisk musikk Kristendomskunnskapen i lærerskolen Mulig ensartethet i biskopenes årsmeldinger Godtgjørelse til prester for tjeneste i ledige kall og vikartjeneste for sykeprester Nokre spørsmål om bruk av dei nye tenestemerker

4 Norvegia sacra Bispesegl m.v Misjonsprester og norsk-amerikanske presters adgang til embeter Tolkning og praktisering av resolusjonene ofring til de forskjellige misjoner Salmeboken Kva stoda skal Den norske kyrkja eller biskopane taka til den nye kristelege edruskapsorganisasjonen? Prestens nekting å hava noke med mobilisering å gjera hev no vorte aktuell. Kan det finnast ein sams framgangsmåte i dette høve? Stedfortreder for biskopen Hvad kan det gjøres for å fortkorte tiden mellom en fraflyttet eller entlediget prests fratredelse og hans Faith and Orders verdenskonferanse i Lausanne Forbindelsen mellom hjemmenighetene og de norsk-amerikanske menigheter til beste for våre Forslag om opprettelse av kirkeråd Ordinasjon av misjonsskolens elever Om protokoller og skjemaer Det 11. frivillige kirkemøtes uttalelse om salmeboksaken Professor dr. Otto Lous Mohrs artikkel i Samtiden nr.1. i 1926 : Menneskeavlen under kultur Skrivelse fra advokat Aage Schou om hviledag for prester Prostevalg Dissenteres deltagelse i avgjørelse av spørsmålet om lærebøker i kristendomskunnskap Forslag fra kand. teol. og stud. med. Theodor Moe om opprettelse av Norges kirkeligsociale Geistlig sakkunnskap i spørsmålet om kirkelige kunst Forslag til felles kollatsformel Bispemøtets kommunike Oppslag om ledige prestestillinger Biskopenes embedserklæringer Skilsmisse og gjengifte Fyrwaldsak Faith and Order-konferansen Norvegia Sacra Kollats Om Bispemøtet Overførelse av embedskapital-tilliggende et geistlig embede til pretegårdsfondets særfond i h. t. lov av Tidspunktet for forflyttet prests overtagelse av den til hans nye embede knyttede prestegård Administrasjonsdomstoler Angående godkjennelse av lærebøker i kristendomskunnskap Den prestelige tjeneste ved off. sykehus og fylkesykehus En del spørsmål angående konfirmantundervisningen Biskopenes påtegning på embetsansøkninger Prestenes aldersgrense Om fortolkning av Alterboken Innstilling fra Liturgisk nemnd ang. Musikken til høimessegudstjenesten Utgivelse av Liturgisk musikk i salmebokformat Prosternes deltakelse i visitasene Prosternes virksomhet Biskopenes deltagelse i kirkefester o.l Hvorledes skal vi kunne hjelpe de lutherske diasporamenigheter? Program for Olsokfesten Om permisjon for prester til Olsokfesten Om prester som frimurere Kunngjørelse av ledige embeder Personalkapellaner Tilbakelevering av kirkeinventar fra museene Liste over påtenkte inbydelser til kirkefesten i Nidaros Innkaldelse av eldre kirkebøker Attestutskrifter av kirkebøker kan gjøres med skrivemaskin Alkoholfri nattverdvin Finnmarkspresters ansiennitet Nye kyrkjebokskjema Opprettelse av kirkeråd

5 Religiøs statistikk Tilføyelse i visitasreglementet Kirkebok-duplikater og kommunikantprotokoller Blinde prester Kirken og kringkastingen Kyrkja og dei nye industribyar i landet Tilreisende predikanters bruk av kirken Om menighetens ofringer til dens egne formål Betaling for vigselsattester Former for legmenns søndagsgudstjeneste i kirken Emigrant-veiledning Klokkestøpuler Norsk kirkehistorie for folkeskolen Bør kirken åpnes for dissenteres oppbyggelser? Kontroll ved kirkekonserter Statskirkebarn i dissenterskoler Anvendelse av geistlig lønnsoverskudd Lønningslovens Bjerkeseths nattverdkalk Stiftsdireksjonene Svar frå den norske kyrkja på satsane frå Lausanne-møtet for Faith and Order Dei kyrkjelege fonds Åpning av kirker Valgmenigheter og ansettelse av hjelpeprester Forhold mellom det kirkelige fellesråd og det enkelte menighetsr. i de større byer Vedlikeholdsbidragene for prestegårdene Meddelelse til pressen (sml. s. 15 f.f. og 39 f.f.) Bispemøtenes forretningsorden Premier for reisegodsforsikring Kallsbok for bispeembetene Prekentekst på 2. juledag etter III rekke Bevertning i kirkene Presters rett til å bli stående i de militære ruller Endring i adopsjonsloven Innførelse i kirkebøkene av hjemmedøpte barn Bededagens flytning Ofringer, 10%-avgiften Misjonspresters adgang til norske presteembeder Norsk-amerikanske presters adgang til embeder i Norge De summariske opgaver til Statistisk Centralbyrå Offentliggjørelse av ansøkeres navn Presters fremmøte i skole- og fattigstyre Konfirmasjon og vaksinasjon Anbringelse av radioapparater i kirken Dåp på fødselsstiftelser osv Ledige teologiske kandidater Kontrollinstans for liturgi og kirkelig utstyr Portrettserier i kirken Musikk for høymessen Særskilte tillegg til kirkebønnen Forslag til lov om dissenterlovens opphevelse Religion og radio Regler for valg av menighetsråd Kollats-spørsmålet Om en riktigere opptelling av menighetsrådsstemmer ved bispe- og prostevalg Menighetsrådenes formenn Den kirkelig nød i oppvoksende industrisentrer Kirkelig opbyggelse ved Legmenn i Den norske kirke Presters liturgi i Ubrukte kirker søndag formiddag Organistloven

6 Øket geistlig betjening i menigheter hvor det er vekkelse Spørsmålet om nedrustning Fredssaken og forkynnelsen Opprop fra arbeidsløs ungdom Norvegia Sacra Kirkens årsstatistikk Referat Føring av kommunikantprotokollene Gudstjenestens lengde på Konfirmasjonsdagen Dåp av konfirmanter Avstemming om liturgi og salmebok i kapellsogn Presters ferie Olavsorden til prost Dahl, Ferøyane Autorisering av særskilte lesekollekter Gjenopptakelse av prostevisitasene Om tolkning til norsk av utenlandske prekener Organisasjoners for hyppig beslag av kirker Ansvar for kirkebøssene Uoverensstemmelse mellom Salmebok - Alterbok Rettelse av feil i skoleutgaven Landstads reviderte salmebok Bruk av rev. Landstad i skolen hvor menigheten har den gl.landstad Skrivemåten av navn på kirkebøker og på attester Regler for det såkaldte reisebidrag for prester Tilsetjing av norsktalande prestar i dei større byane Norvegia Sacra Stiftskapellanenes protokoller og instruks Forarbeider til aftensangs-musikk Om ledige teologer Om den alkoholfrie nattverdvin Kransepålegning ved jordferd Regler for valg av menighetsråd Ansettelse av klokker Menighetsrådslovens 4, forholdstallsvalg Biskopens påtegning på preste søknader Om formen for enkeltkalker Innløsning av katedractium Jordavgifter etc Presters direkte korrespondanse med departementet Presters plikt til å møte hos biskopen i visse høve Presters injurieprosesser Villa- eller landstedsavgiften Regler for avlevering og overtagelse av prestegårder Dagpenger til stiftskapellaner Enslydene katekismustekster Gebyr for lysning Gebyr for klokkeren ved kontorvielser Oppnevning av geistlig varamann til fattigstyrer Betaling for kirkens bruk utenfor de alminnelige gudstjenester Vikar til hjelpeprester i sykdomstilfeller Reform av det teologiske studium Forholdet Danmark - Norge Referat Om kongelig stadfestelse på bispemøtets forretningsorden Ordinasjonsbrev Omordning av klokkerstillingene Samnorske former i kirkebønnen Helseattest for søkere til prestekall i Finnmark Tilsyn av kommunale presteboliger Den norske kirke og "Rikets" biskoper og sokneprester navnebruk Renhold i kirker

7 Kallsbok for bispeembete Protokollførsel ved bispekontoret Attester for barn født utenfor ekteskap Komite til behandling av klokkerstillingene Sparing og forenkling i de geistlige og kirkelige budsjetter Revisjon av korallboken Rubrikk for dødsårsak kirkeboken Ordinerte presters leilighetsvise nattverdforvaltning Kirkelig tilsyn med ordinerte prester uten menighetsstilling Regler for leilighetsvis bruk av nynorsk liturgi Revisjon av reglene for valg av menighetsråd Feltpresters utdannelse Lovfesting av 17. mai som helligdag Revisjon av skjema for årsmeldinger Alternativer i korallboken Kontroll med begravelsesbyråer Faith and Orders verdenskonferanse Oppnevnelse av delegater Stiftsdireksjonene må ikke oppheves Bjerkeseths alterkalk Utgangspunkt for beregning av alderstillegg En detalj ved presters permisjon Viviseksjon og dyremishandling Forskrifter om nominasjon av bispekandidater Protokoll for Ofringer Alternativ liturgisk målbruk Kallsbok for bispeembeti Karaktersystemet ved teologisk embetseksamen Dåp ved stiftelser Kirkedåp utenfor kirkehus Lydighet mot Alterboken Ordinasjonstillatelser Fremgangsmåten ved ordinasjons-søknader Oprop av salmenumre efter flere salmebøker Ritual for morgen og sportsgudstjenester Endringer i jordloven Opplysninger til menighetsrådene embetsansøkere Drægnis nye alkoholfri Nattverdvin Eksamensansiennitet for vernepliktige offiserer Protokollføring ved bispekontor Reform av praktikum og av den teologiske studieplan Kirkelig kontroll med kirkebygg Presters avsettelighet Godkjennelse av katolsk presteordinasjon Biskopens vikar Muligheten av å bruke alternative skriftsteder ved nattverd Formen for utmeldelse av Den norske kirke Besettelse av teologiske lektorposter Presters ekstra-arbeide Forskrifter for nominasjon En liten endring i regler for flytningsgodtgjørelse Oversettelse til engelsk dåpsritualet Skjema for dagregister Presters lønnsrestanser Abortus provocatus Bispemøtets reglement Reformasjonsfesten i 400-året Konfirmasjonsjubileet Autorisasjon av enkelt-kalker Den norske kirkes representasjon i utlandet Liturgiske spørsmål Referat av sakenes skebne siden forrige møte

8 Opplysninger til menighetsrådene om embedsansøkere Avansementsforhold etc Anciennitetsberegning i visse særlige tilfeller Forretningsorden ved stiftsdireksjonene Organisters ansettelse Angående besettelse av teologiske lektorposter Katolsk propaganda om Norge i utlandet Alternativ form for dåp (ved neddykning) Ordinerte presters uordnede nadverdforvaltning Utleie av kirker etc Turistprest i Loen Skolehus som benyttes av dissenter Samling av norske kirkerettslige regler Råkjøringen Reisegodtgjørelse for biskopene til kirke-jubileer, stevner o.s.v Bededagens flytning Den norske kirkes utenrikske representasjon Erklæring fra brudefolk angående barn utenfor ekteskap Tilreisende predikanters bruk av kirken ved høymesse Arbeidet for prostikapellaner etc Presters overtagelse av annet lønnet arbeide Pastor Havig-Gjelseths andragende Innføring av civilregistratur for vigsler og dødsfall Om opprettelse av norsk menighet i København Enkeltkalker Anbringelse av personportretter i kirkene Kontroll med vaksinasjonstvangen Skjema for årsstatistikk Abortus provocatus Vitnemål om kandidatar Privat skriftemål Ansettelse av prester ved sinnsykehus og liknende anstalter Utkast til musikk og liturgi ved reformasjonsjubileet Presters plikt til å vie fraskilte Misjonslære ved fakultetene Tekster og kollekter ved konfirmasjonsjubileet Skolenes feiring av konfirmasjonsjubileet Kirkens stilling til krig Sams tekst i katekismene Referat av sakenes skebne siden forrige møte Presters bi-arbeid Nominasjonsforskrifter Olsok som nasjonal-kyrkjeleg dag Misjonslære ved de praktisk-teologiske seminarer Prester som er medlemmer av flere menighetsråd Forslag til forandring i lov av 15/ om konfirmasjon og konfirmasjonsforberedelse Dissenteres adgang til våre kirker Fraskiltes vigsel Den norske kirkes utenrikske presentasjon Sognepresters tilsyn med ledige teologiske kandidater Attester ved ordinasjonstillatelse Kvinner i kirkens tjeneste De to nye lover som skal avløse den gamle dissenterlov Sakkyndig bistand fra stiftsdireksjonen ved gravkapellsaker Reformasjonsjubileet Peder Plades katekismeskrift Opphevelse av autorisasjon av Landstads gamle salmebok Ekspedisjonspraksis mellom skoledirektør og biskop Varsom revisjon av liturgi for høymessen Revisjon av ordinasjons- og kirkevigsels-ritualene Ny utgave av skolesalmeboken

9 Departementets nye utkast til Forskrifter for nominasjon av bispekandidater Lovregler om presters vandel m.v De nye klokkerlovene Tilsyn med ordinerte prester Kirkelig sakkyndighet ved kirkebygninger Bispedømmenes grenser og biskopenes kontorarbeide Revisjon av katekismetekstene Referat av sakenes skebne siden forrige møte Opphevelse eller flytning av bededagen En Luther-kollekt Opprettelse av eget sokneprest-embete på Svalbard Reglement for praktikum Glas-staup til einskild-kalk Betaling for utensogns vigsler i særlige høve Håndskrevne lister ved menighetsrådsvalg Særlige radioandakter i påsken Om visse formalia vikariater og bestyrelse av geistlige embeter Opphevelse av autorisasjonen av nadverd-vinøsen og Strømmes nattverdkalk Tiden for konfirmantforberedelse efter den nye skolelov Nedgang i presters Inntekter Presters ferieforhold i relasjon til deres lønn Gravkapeller inn under kirkeloven Dissenteres adgang til våre kirker Geistlig tilsyn ved kretsfengsler Behandlingsmåten av andragender om offer eller kollekt i kirkene Deling av bispedømmer Om klokkergårdene i forbindelse med den nye klokkerlov Den norske kirkes utenriksnevnd Om instituering av en særskilt kvinnelig tjeneste i vår kirke Offentliggjørsle av geistlig ansøkers navn i løpet av søknadsfristen Revisjon av helligdagslovgivningen Organist-lov, subsidiært organist-instruks Samtale om klokkerloven En detalj ved ansiennitetslistene Rasjonalisering av kontorførselen Geistlige embetsutnevnelser etc Lørdag som halv fridag Misjonær-utdannelsen Uttalelse om aktuelle mellomfolkelige spørsmål Henvendelse til menighetsråd og prester om bønn for fred etc Sakenes skjebne siden forrige møte Valgperiode for menighetsråd og bispedømmråd Nytt sak-register salmeboken Om prostevalg Ordinasjonstillatelser Gjendøpte læreres undervisning i kristendom Stiftskapellaners dagsregister Opphevelse av autorisasjon av Gamle Landstads salmebok Fremleggelse av attester ved utmelding av Den norske kirke Gjennomføring av det fore-liggende forslag om registrering Prests bopel utenfor sin menighet Nordisk bispemøte i Norge Vaksinasjonskontrollen Utskrivning av geistlige embetsattester Stiftskapellaners dagpenger Begravelse på søn- og helligdager Prestene for døve, stemmerett ved Bispevalg Oppnying av medhjelpersinstitusjonen Henvendelse angående alterboken Revisjon av Tekstboken

10 Om menighetsrådenes uttalelse ved geistlige embetsbesettelse Flyktningehjelpen Referat utenriksnevnden Sykevikarers honorar Barnetrygd Bispemøtets offentlighet Skolesalmebokens utstyr Registrering av askeurner Ritual ved nedsettelse av askeurner Kirkelige handlinger på helligdagsaftener og første høytidsdager Skattetrekkordning for prester og klokkere ved biskopene Kirkekonsert på søndag formiddag med preken Regler for organisters medvirken ved gudstjenesten Plan for konfirmantundervisningen Sakramentforvaltning ved lege kristne Ritual for innvielse av lege kristne til menighetstjeneste Vår kirkes lutherske egenart Lov om vern av barn i mors liv Sakers skjebne siden sist møte Om forvaltning av de under kirkedepartementet hørende Fonds Kvinners adgang til å tale i kirken Betegnelsen klokkerprester Ny kirkeofring til Finland Tilsetting av hjelpeprester Revisjon av menighetsrådsloven Delegering av menighetsrådets myndighet overfor offerandragender Årbok for Den norske kirke Stiftsdireksjon og domkapitel Konstitusjon av ordinerte klokkere i prestestilling De autoriserte enkeltkalker Bispedømmerådene bør ha to ordinære møter om året Orde Crucis Bestyrende presters derieforhold Salmeutvalg i skolebøker Reform av presteutdannelsen Prestelønningskomiteens arbeid Dispensasjonsmuligheter for 2-semesteres-kravet til praktikum Feltprostens utredning Det norske kirkejubileum i Amerika Opprinnelsen til kirkens gavegods Landets situasjon og kirkens forhold til den Kirkelig evakueringsordning Religionstimetall i byfolkeskolen Sakers skjebne siden sist møte Bruk av visse salmer inntil videre Ordinasjonstillatelse Gjenoppbygging av kirker Bensin til prester Minnegudstjenester Klokkertilsetting Teksten på 27. s.e.tefoldighet Skoleplanen i kristendomskunnskap Katekismetekster Visitasene under de nåværende forhold Tilsetting av hjelpeprester Klokkerlønn fra , oppgave til Statens Pensjonskasse Regler for avlevering og overtakelse av prestegård Kursus for kvinnelig menighetstjeneste Moralske forhold Vitnesbyrd for avlagt praktisk-teologisk eksamen Hyrdebrev til menighetsråd og prester

11 Stat og kirke Aldersgrenseforordningen Ordinasjon av organisasjonsprester Er prestekontorene "offentlige" kontorer? Ordinær behandling av kirkelige saker Norges kirkeklokker Referatsaker Kirkelig offensiv Utkast til Tekstbok for Den norske kirke Visse etterkrigstiltak for Den norske kirke Hellidagslovgivningen (b.) Lørdag som halv fridag (a.) Kristendomsfaget i den høyere skole Den norske kirkes utenriksnevnd Kirkens kampmatrikkel Kirkens kamparkiv Bispedømmerådsvalg i høst Forholdet til nordiske kirker H.M.Kongens 40-års regjeringsjubileum Den norske kirke slutter seg til World Council of Churches Fengselsprest-situasjonen Årbok for Den norske kirke Drøftelse angående en gjenreisingsdag Verdenskirkerådet - vår tilslutning Framhaldsskolen og kristendomsfaget Hjemmets grunn Kjønnssykdommenes bekjempelse ved umoralske midler Hos H. M. Kongen Idrettsprest Kirke og stat og andre emner drøftet med statsråd Fostervold og ekspedisjonssjef Kr. Hannson Kristendomskunnskap som bifag ved embetseksamen for filologer Særlige ordinasjonstillatelser Kirkens utenriksnemnd Vikarprester Sognekapellaner Godtgjøring til sykevikarer og prester som styrer ledige embeter Ansiennitetsforholdet for "vikarposter" Enkelte menighetsrådsopptreden Visse prinsipper ved embetsutnevnelse Politiske stevner - kirkens bruk Filmfremvisning i kirker Tvangssalg av prestegårder Minnedag for de falne 9. april Rettsoppgjøret om forestilling til Justisministeren Timetallet for kristendomsfaget i den høyere skole Dåpshandlingens karakter Fratreden ved oppnådd aldersgrense Prosti valg nå? Feltprest ordningen Opprenskingen i kirken Bevilgningen til hjelpeprester på inneværende budsjett D.M.K Utmelding av Den norske kirke Landsssvikleirens geistlige betjening St.Svithuns minnekapell på Ervig Deling av bispedømmer Barnevernsakademi De frie skoler og staten Avgjort mellom møtene 1946 og Ingen særlige minnedager

12 Idretten og teologene Prostevalg nå? Kvinnelig menighetstjeneste Ordinasjonsløyve, visse supplerende regler Styring av ledige embeter ved misjonsprester Vigsel i våre kirkehus ved prest eller forstander for trossamfunn som står utenfor Den norske kirke Betegnelsen Sognekapellan Normalinstruks for hjelpeprester Rundskriv om restaurering av kirker og kirkeinventar Innskjerping av helligdagslovgivningen Gudstjenester 1. mai Lege medhjelpere for presten ved nattverd- forvaltning i kirkehuset Legmenns nattverdforvaltning utenfor kirke- huset Ritual for innvielse av lege kristne til særlig menighetstjeneste Biskopens kollats Møte med departementet Misjonspresters adgang til presteembete Oppnevning av delegerte til Assembly of World Council of Churches Rundskriv om rettsoppgjøret Henvendelse til regjeringen Komite til revisjon av Tekstboken Europahjelpen - særlig tyske barn Rettslig likestilling av nordiske lands borgere Legmenns deltakelse ved utdeling av nattverden under gudstjeneste i kirke Kirkebokføring etc. ved sykehus Drøftelser med departementet Visse forhold ved ordinasjonsløyve Varsom revisjon av høymesseliturgien Offentliggjørelse av søkere til hjelpepreststilling m.v Klokkerlønn En felles salmebok? Kontakt med de norsk-ættedes kirker i Amerika Visitaser etc Komité til revisjon av tekstboken Kirkelig film Godkjenning av lære- bøker i kristendomskunnskap Ensartede katekismustekster Reform av presteutdannelsen Kirkelig årsstatistikk Adgang til bruk av kirkebøkene En detalj i kirkens orden Kollekt for fred Kandidat O. Sev. Skouges Legat Søndagsskolen Geistlig medlem av skole- og fattigstyre Referater og henvendelser Referat Stedet for bispeordinasjoner Drøftinger med departementet Utgivelse i trykken av Kirkens Grunn Lønnsforhandlingene Offentlig kontrollert eksamen ved Misjonsskolen i Stavanger Veien til ordinasjon Revisjon av høymessens liturgi Forlagsretten til Nynorsk salmebok Likelydende katekismetekster Norvegia Sacra - Årbok? Ad sak nr

13 Kirkelig velsignelse av borgelig stiftet ekteskap O. Sev. Skouges Legat Bededagsspørsmålet påny? Innbydelse fra Englands kirke og svar Borgerlig konfirmasjon i Norge Drøfting av rettsoppgjøret Utvalg for konfirmasjonen Tidligere prester som er fradømt geistlige rettigheter Det Lutherske Verdensforbund - dets norske komite Prester som hospitanter ved psykiatriske institusjoner Oppstilling av ansiennitetslister En felles norsk salmebok Innkalling av prostearkiv Assistanse til fransk-luthersk kirke Heimevernsøvinger og søndagen Kollekt i kirkene til mellomkirkelig arbeid Valg av representanter til kristelig pedagogisk institutt Ev. bidrag fra U.S.A til Den norske kirke Sølv til alterkalker Flyttingsgodtgjøring til vikarprester Klokkerduplikatene Ofring til enkeltpersoner i kirkene Vigsel på fremmed språk i norsk kirke Gudstjenester og særskilte dager Kontakt mellom norske kristne trossamfunn Drøftinger med departementet Praksis ved kollekt i kirken Økonomien for fhv. prester Privat skriftemål Årbok for Den norske kirke Bruk av saft som nattverdvin Lønningsloven, Ordinasjonsbrev for misjonsprester Konsulenter for kirkeutsmykning Dissenteres adgang til å undervise i kristendomskunnskap i folkeskolen Dåp som vilkår for medlemskap i Den norske kirke Behovet for øket prestetjeneste i Den norske kirke Inseminasjon Bibelselskapet Lovrevisjon Anglikansk-norsk konferanse Faith and Order s møte i Lund Revisjon av kirkevigselselsritualet Kirkejubileét i Reisestipend for prester 1950/ Kandidat O. Sev. Skouges Legat Norsk kirkekontor for mellomkirkelige oppgaver og forbindelser Konfirmasjonskomiteén Lønnsregulativet Felles norsk salmebok Islands og Noregs kyrkjer Henvendelse til menighetene Tilleggsgaven fra U.S.A Prestetjeneste i Sverige for norske teologer Det Lutherske Verdensforbunds norske nasjonalkomité Norsk medlem av Sentralkomitéen i World Council of Churches Kontaktkretsen mellom norske kristne trossamfunn Overføring fra Kirkedepartementet til biskopene av visse avgjørelser angående kirkenes bruk Forandring av gudstjenesteordningen i et prestegjeld Forandring av ordning for konfirmantforberedelsen i et prestegjeld Drøftinger med kirkedepartementet

14 Kirkelige håndbøker, særlig salmebøkene Alkoholistforsorg Utenlandske lutheraneres adgang til kirkelig vigsel i Norge Ansiennitetsberegning for misjonsprester med teologisk embetseksamen Årbok for Den norske kirke Menighetspleienes Landsforbunds spørreskjema Reisestipend for prester Henvendelse fra det 17. frivillige kirkemøte angående tjeneste ved industrianlegg etc Innstilling fra Konfirmasjonsnemnda Tidligere NS-presters gjeninntreden i kirkelig tjeneste NS-presters økonomi Etterbetaling av prestenes lønn Anglikansk-nordisk konferanse mars Revisjon av kirkevigselsritual Deltakelse i nordiske bispevigsler Skjema for dagsregister Ritual og songbok for påskeandakter Kontakt med de norsk-ættedes kirker i Amerika Andaktsposten i reglement for lærerskolen Prestetjeneste ved sykehusene Ofret til mellomkirkelig arbeid Lov om embetsmenns trosbekjennelse Kandidat O. Sev. Skouges Legat Referater og henvendelser Presters medvirkning ved kremasjon og urnenedsetting Anbringelse av kremertes aske Drøftinger med kirkedepartementet Skyssgodtgjøring for bisper og proster Rundskriv til prester og menighetsråd angående gjennomføring av skyssloven Tilråding om administrasjonsordningen for skoleverket Jubileum, Trondheim 800 år i O. Sev. Skouges Legat Det Lutherske Verdensforbunds norske nasjonalkomité Norsk Mellomkirkelig Institutt Tillegsgaven fra U.S.A Norges deltagelse i World Council of Churches generalforsamling i Kontaktkretsen mellom norske kristne trossamfunn Spørsmål om en felles norsk salmebok Prestetjenesten ved sykehusene Kringkastings-gudstjenestene Lærebøker ved konfirmantundervisningen Reisestipend for prester 1952/ Årbok for Den norske kirke Revisjon av kirkevigselsritual m.v Ofring til mellomkirkelig arbeid Sjømannsmisjonen og kirken Ekstra-sak. (Konfidentielt) Skjema for dagsregister Skjema for prestenes årsmelding Kirkekomiteens innstilling til lov om ny kirkeordning NS-presters gjenintreden i kirkelig tjeneste Den økonomiske base for oppretting av nye prestestillinger Nordiske bispevigsler Sjømannslovens Henvendelse til Justisdepartementet Referater og henvendelser Samordningsnemnda for skoleverket XIV- Tilråding om Lærarutdaninga Nattverdfellesskap med Church of Scotland Prestenes ferievilkår Kirkegårdskonsulent Sinnsykeforsorgen

15 Erklæring fra brudefolkene De religiøse programmer i Kringkastingen Misjonspresters ansiennitet Årbok for Den norske kirke Institutt for kristen oppseding Kristent Filmråd Revisjon av ritualene for preste- og bispevigsel Basis for World Council of Churches Norges deltakelse World Council of Churches generalforsamling i Evanston Norske medlemmer av W.C.C s Faith and Order Commision Statens reisestipend for prester 1953\ Gjenerverving av presterettigheter Drøftinger med riksantikvaren Normalinstruks for Organister O. Sev. Skouges Legat Det Lutherske Verdensforbunds norske nasjonalkomité Kontaktkretsen mellom norske trossamfunn Retten åt mindretalsmålet i gudstenesta Dissenteres bruk av kirke og skolehus til sine møter Den nye kirkeordningslov Pornografiske blad Ofring til mellomkirkelig arbeid Drøftinger med kirkedepartementet Referater og henvendelser Liturgi for kirkevigsel Revisjon av høymesseliturgien Det alminnelige skriftemål Opprykk i lønnsklasse 10 for prester i lønnsklasse Betenkning fra Edruelighetskomiteen av 1947 om undervisning og folkeopplysning om Måljamstellinga Statens reisestipender for prester Res.kap. dr. O. Valen-Senstads ekspedisjon til Kirkedept Spørsmål om godkjennelse av Jesu Kristi kirke av De siste Dagers Hellige etter dissenterloven Nominasjon ved bispedømmerådsvalg Katekismetekstene Konfirmantbok-konkurransen Normalinstruks for organister O. Sev. Skouges Legat Res.kap. dr. O.Valen-Senstads endring av dåpserklæringen Årbok for Den norske kirke Bispedømmerådenes lovfestede fellesmøter Nordisk bispemøte i Norge Arkivplan for prestearkivene Vikarpresters skyssgodtgjøring Konfirmantforberedelsens ordning og varighet Etterbetalingsoppgjør med prestene for tiden under embetsnedleggelsen. Den norske kirkes minnefond Sekretær for bispedømmerådene Opphevelse av straffelovens 213 og Forhandlinger mellom Church of England og Norges, Danmarks og Islands kirker Ofring til Mellom-kirkelig arbeid Behovet for øket geistlig betjening Norsk Diakoniråd Kontakt med de norsk-ættedes kirker i Amerika LWF s nasjonalkomité Kontaktkretsen mellom norske trossamfunn Kirkelig televisjon Diakoninemnd Til kirke og folk

16 Folkekirkens kongegave Referater og henvendelser Statens reisestipend for prester Kirkeofring til tuberkuløse barn i Korea Drøftinger med departementet Studentprest i Oslo Geistlig betjening blant anleggsarbeidere ved vassdragsreguleringer og industrianlegg Konfirmantbok O. Sev. Skouges Legat Norsk bidrag til mellomkirkelig stipendieutveksling Folkekirkens Kongegave Presteutveksling med de norsk-ættedes lutherske kirker i U.S.A Gave til gjenreisingen av Skålholt kirke, Island Søndagen og gudstjenesten Norsk menighetsinstitutt Det Lutherske Verdensforbunds norske nasjonalkomite Kontaktkretsen mellom norske trossamfunn Krisent filmråd Bispedømmerådenes kontorutgifter Kvinnelig tjeneste i kirken Øktet geistlig betjening Kirkens Nødhjelp Årbok for Den norske kirke Brev til prestene angående konfirmantforberedelsen Menighetenes Minnefond Henvendelse til justisministeren Kvinners adgang til å tale ved ordinære gudstjenester Finansiering av "de uløste oppgaver" Situasjonen i Ungarn og Midt-Østen Endring av tiden for konfirmasjon Eksperimentene med kjernefysiske våpen Opplysninger i menighetsblad og aviser fra fødselsregistre og kirkebøker Presters ekstraarbeid - Særlig i skolen Åpne kirker Veiledning til stille andakt Utdannelse av barnevernsarbeidere Drøftinger med departementet Brev til prester og menighetsråd om gudstjenesten Revisjon av kirkens ritualer Nominasjon ved bispedømmerådsvalg Reisestipend for prester 1956/ Personlige attestvedlegg Det norske kirkeakademi Fredriksborg Norsk diakoniråd Nasjonalkomitéen for Det Lutherske verdensfond Kontaktkretsen mellom norske trossamfunn Kirkelig televisjonsutvalg Årbok for Den norske kirke Studentprest i Oslo O. Sev. Skoges Legat Statutter for Norsk Menighetsinstitutt Sekretær for bispedømmerådene St.prp. nr.123 (1956). Oppretting av Den norske kirkes landsfond Kirkemusikalsk råd i hvert bispedømme Ord fra Bispemøtet Referater og henvendelser Prestetjenesten ved sykehusene Menighetsrådenes prosenter av offerbeløp

17 Årbok for Den norske kirke Forslag fra Diakoninemnda av Offer (kollekt) som fast ledd i gudstjenesten Utvalg for arbeid med spørsmålet kirke og presse Kontakt mellom bispedømmerådene, biskopene og de nye kirkelige tiltak Fødsels- og dåpsattester Statens Pensjonskasse Ekteskapsmekling Det Lutherske Verdensforbund Norsk kirkeakademi, Fredriksborg Kontaktkretsen mellom norske trossamfunn Kirkens nødhjelp Det kristne Hvilehjem og Nervesanatorium Reisestipend for prester 1957/ Kristendomsundervisningens stilling i den påtenkte linjedelte ungdomsskole Tillegg til kirkebønnen Godkjenning av kirkeinventar O. Sev. Skouges Legat Referater og henvendelser Feiring av 17. mai på pinsedag Kirke og presse Bruken av Prefasjonene I og II Samtykke til kremasjon Alkoholfri nattverdvin Prestetjenesten ved sykehusene Offer og kollekt i gudstjenesten Legmenns deltakelse ved utdeling av nattverden under gudstjeneste i kirke O. Sev. Skouges Legat Kjernefysiske våpen Det Lutherske Verdensforbunds nasjonalkomite Kontaktkretsen mellom norske trossamfunn Årbok for Den norske kirke Ordning av diakonen Veiledning til stille andakt Kirkens Hus på Selsk.til Norges Vels 150-års jubileumsutstilling Reisestipend for prester 1958\ Studentprest i Oslo Revisjon av kirkens liturgiske bøker Kvinners tjeneste i kirken Referater og henvendelser Legmenns deltagelse ved utdeling av nattverden under gudstjeneste i kirke Nattverdvin Godkjenning av program ved kirkekonserter Brev til prestene om kirken og skolen etter den nye skolelov Årbok for Den norske kirke Mormonernes fotografiske kopiering av norske kirkebøker Konfirmantleirer med konfirmasjon ved ikke- menighetsprest Kirkens Grunn Diakonisaken Rekruttering til prestetjenesten Studentprest i Oslo Ordning av studentpreststillingen i Oslo Utbygging av den kvinnelig tjeneste i kirken Nasjonalkomiteen for Det lutherske verdens-forbund Kontaktkretsen mellom norske trossamfunn Kirkens nødhjelp Norsk menighetsinstitutt Kontakt med de norsk-ættedes kirker i Amerika Kirkens emigrant-tjeneste Kvinnelige prester Reisestipend for presten 1959\1960

18 O. Sev. Skouges Legat Referater og henvendelser Offer og kollekt i gudstjenesten De nye Attestregler Legmenns deltagelse ved utdeling av nattverden under gudstjeneste i kirke Veiledning til stille andakt Kirkebønnen - Bønn for FN Reisestipend for prester Konfirmantforberedelsen og den 9-årige skolen Kirkens Emigranttjeneste Årbok for Den norske kirke Flytningsgodtgjøring til prester i avsidesliggende kall Hjelp til underutviklede land Ansvar for førstereisguttene i handelsflåten Bispedømmerådene og Statens Pensjonskasse Det lutherske verdensforbunds nasjonalkomité Kontaktkretsen mellom norske trossamfunn Norsk menighetsinstitutt Norsk kirkeakademi Kristen innsats for uløste oppgaver Konfirmantleir ved organisasjonsprester Konfirmantleir ved organisasjonsprester Revisjon av kirkens liturgiske bøker O. Sev. Skouges Legat Samtale med statsråd og ekspidisjonsjef Kirken og Atomvåpnene Nemnd til utredning av seksualetiske spørsmål Studentprest i Oslo Abortus provocatus - Den nye lov om Norsk delegasjon til WWC's generalforsamling i New Dehli Referater og henvendelser Arbeidet med en felles salmebok Legfolks deltagelse ved utdelingen av nattverden under gudstjeneste i kirke Melding om overtakelse av presteembete Konfirmantleirer ved organisasjonsprester Gudstjenesteordningen Opprydding i lovverket Prestelig betjening under krigsutflytting Reisestipend for prester O. Sev. Skouges Legat Årbok for Den norske kirke Innstilling om revisjon av lov om høgre allmennskoler Orientering i livssynsspørsmål og etikk på kristent grunnlag i yrkesskolen Studentprest i Oslo Vigselspraksis i vår kirke Supplerende prestetjeneste for menighetslemmer i samvittighetsvansker Det lutherske verdensforbunds nasjonalkomité Kontaktkretsen mellom norske trossamfunn Kirkens nødhjelp Diakoniråd for Den norske kirke Institutt for Kristen Oppseding Samtale med departementet Fremgangsmåten i påtalesaker Forholdet mellom Norsk Menighetsinstitutt, Diakoniråd og Kristen Innsats Kvinners tjeneste i kirken Nye faddere for døpte adoptivbarn Studentprest i oslo Konferanse mellom de skandinaviske kirker og Church of Scotland

19 Reisestipend for prester i Årbok for Den norske kirke Omgjøring av hjelpepreststillinger Forberedelse av normeringsforhandlinger Familiegudstjeneste Regler for godkjenning av lærebøker for skoleslag under Kirkedept Religiøse programmer for barn i kringkasting og fjernsyn Kirkens Nødhjelps statutter Kirkeutstyr og liturgiske klær Den prestelige betjening under krigsflytting Forslag fra tekstbok-utvalget Drøftinger med departementet Faith and Orders generalforsamling - Montreal Kapell ved Universitetet i Oslo Innstilling fra nemnda til utredning av seksualetiske spørsmål Norsk Mellomkirkelig Institutt O. Sev. Skouges Legat Det lutherske verdensforbunds nasjonalkomité Kontaktkretsen mellom norske trossamfunn Kirkelige problemer i samband med Fellesmarkedet Menighetsreguleringer Revisjon av kirkens liturgiske bøker Forholdet mellom norske menighetsinstitutt, diakoniråd for Den norske kirke og kristen innsats Innstilling til lov om trossamfunn Innstilling til lov om konfirmantforberedelse og konfirmasjon Diakoniråd - Kristen Innsats - Norsk menighetsinstitutt Kirke og migrasjon Ritual for familiegudstjenester Trafikksikkerheten Kirkebokføring av innmeldte i kirken Geistlige embetsstempler Kontroll med navn i fødselsregister og kirkebøker Prestenes ekstraarbeid - særlig i skolen Norsk kirke i utlandet Presters Dagregister og årsstatistikk Farskapssaker Eksamensvitnesbyrd ved de praktisk-teologiske seminarer Reisestipend for prester Det 6.bud i Katekismen Innstilling fra Nemnda for utredning av seksual-etiske spørsmål Årbok for Den norske kirke Sør-Afrikas rasepolititkk Regler for godkjenning av lærebøker - Opp-nevning av teologiske sakkyndige Norsk menighet og prestetjeneste i Stockholm Endringer i kirkebønnen Det kirkemusikalske råds virksomhet Fast påsketid Religiøse programmer for barn i kringkastingen Drøftinger med departementet Ritual for familiegudstjeneste Livssynsspørsmål og etikk på kristent grunnlag i yrkesskolene Barnekommunion Fullmakt til lege kristne å delta i nattverd- utdeling Pinsedag mai pinsedag Omdannelse av prosteembetene Endring av Det Lutherske Verdensforbunds forfatning Lutherske Verdensforbunds Nasjonalkomitonalkomite Kontaktkrets for norske trossamfunn Bispedømmerådenes Fellesråd Norsk Ekumenisk Institutt Kirken og den høyere skoles kristendomsundervisning

20 Forslag om sentralråd for kirkebygg Kirkeutstyr og liturgiske klær Instruks for lederen av Norsk Mellom-kirkelig Insitutt O. Sev. Skouges Legat Revisjon av kirkens liturgiske bøker Moraldebatten. Et kirkens ord Den norske kirkes lendsfond Drøftinger med departementet Åpne kirker Renhold m.v. i kirkene Klokkerstillingene Eksamensvitnesbyrd ved de praktisk-teologiske seminarer Registrering av den diakonale virksomhet i menighetene Forslag til konsultativt råd for kirkebygg Konfirmantforberedelsen Innvielse av diakoniarbeidere Prostens rett til å gi prester permisjon og prestenes "selvpermittering" Kirkelig tjeneste i hyttebyene og på feriestedene Regler for opptak av film i kirkene Sjelesorg og forkynnelse blant tunghørte Aftensangen Fødselsregistrering Reisestipend for prester Ekumeniske rapporter Mellomkirkelige konferanser Det Lutherske Verdensforbunds nasjonal-komité Kontaktkrets for norske trossamfunn Norges Frikirkeråd og Den norske kirke O. Sev. Skouges Legat Opprettelse av en menighetskuratortjeneste Ritual for familiegudstjenester Den seksualetiske utredningen Anglo-skandinavisk teologkonferanse Skotsk-skandinavisk kirkekonferanse Årbok for Den norske kirke Konferansen for de europeiske kirker Presters dagsregister og årsstatistikk Revisjon av kirkens liturgiske bøker Katekismetekstene Norsk kirke i utlandet Henvendelser Søknad om ekteskapstillatelse før lovbestemt lavalder Diakoniarbeideres innvielse og kirkelige status Finansiering av kirkebygg Sløyfing eller flytting av helgedager Aftensangen Årbok for Den norske kirke Nominasjon ved bispedømmerådsvalg Sekretærstillinger i bispedømmerådene Biskopenes korkåper Drøftinger med departementet Prosteembetene Helligdagsfreden Kirkelig tjeneste i hyttebyer, på feriesteder og for utenlandske turister Kirkelig betjening av handikappede Konferanse for europeiske kirker Skoleinternatene for den 9-årige skole Kirken og pasifismen Oppsparte prestelønninger under ledighet Lønnsansiennitet for klokkere med teologisk utdannelse Fast påkestid

Nyheter. Nr. 1-2000 (01.01.2000) Kirkeåret 2001/2002 har evangelieteksten i 2. rekke som prekentekst med disse unntakene:

Nyheter. Nr. 1-2000 (01.01.2000) Kirkeåret 2001/2002 har evangelieteksten i 2. rekke som prekentekst med disse unntakene: Nyheter Nr. 1-2000 (01.01.2000) Kirkeåret 2001/2002 har evangelieteksten i 2. rekke som prekentekst med disse unntakene: 1. s. i adv. - 2/12-01 - Sef 3,14-18 (T) 2. juledag - 26/12-01 - Matt 23,34-39 (T)

Detaljer

Innhold. Forord v/ preses Helga Haugland Byfuglien 3 Forord v/ generalsekretær Christofer Solbakken 5 Protokoll 6 Årsrapport 34

Innhold. Forord v/ preses Helga Haugland Byfuglien 3 Forord v/ generalsekretær Christofer Solbakken 5 Protokoll 6 Årsrapport 34 Bispemøtet 2011 Innhold Forord v/ preses Helga Haugland Byfuglien 3 Forord v/ generalsekretær Christofer Solbakken 5 Protokoll 6 Årsrapport 34 Innsettelse av preses 43 Tor Singsaas: Inngangsord 44 Ole

Detaljer

Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat.

Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat. Fra Gudstjenesteboken 2011 Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat. Innhold: Noen hovedbegreper i ordningen s. 02

Detaljer

Etablering av nye menigheter i Den norske kirke

Etablering av nye menigheter i Den norske kirke Etablering av nye menigheter i Den norske kirke Et kirkerettslig perspektiv AV GUNNAR RØNNESTAD gunnar.ronnestad@lyse.net Innledning Den norske kirke skal være til stede i alle lokalsamfunn. Dette gjenspeiles

Detaljer

Staten og Den norske kirke et tydelig skille

Staten og Den norske kirke et tydelig skille Høringsnotat 2. september 2014 Staten og Den norske kirke et tydelig skille Høringsfrist 1. november 2014 Høringsnotat 2. september 2014 Staten og Den norske kirke et tydelig skille Høringsfrist 1. november

Detaljer

Resultatet av arbeid med oppfyllelse av pålegg fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 24. november 2014

Resultatet av arbeid med oppfyllelse av pålegg fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 24. november 2014 Resultatet av arbeid med oppfyllelse av pålegg fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 24. november 2014 Oslo katolske bispedømme 16. mars 2015 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT OM SITUASJONEN FOR DEN

Detaljer

4. Merknader til kapitler for trossamfunn og kirke

4. Merknader til kapitler for trossamfunn og kirke 4. Merknader til kapitler for trossamfunn og kirke Når det gjelder kapitler og poster som ikke er omtalt nedenfor, har komiteen ingen merknader og slutter seg til regjeringens forslag. 4.1 Kulturdepartementet

Detaljer

Synoden 2008 Fredtun

Synoden 2008 Fredtun Synoden 2008 Fredtun 6.-10. november 08 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Treårsmeldinger og saksdokumenter SAKSDOKUMENTER DEL 2 TREÅRSMELDING OG SAKSDOKUMENTER TIL SYNODEN 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE

Detaljer

BOLIGORDNINGEN: FUNGERER DEN GODT FOR PRESTEN, PRESTEFAMILIEN OG TJENESTEN?

BOLIGORDNINGEN: FUNGERER DEN GODT FOR PRESTEN, PRESTEFAMILIEN OG TJENESTEN? BOLIGORDNINGEN: FUNGERER DEN GODT FOR PRESTEN, PRESTEFAMILIEN OG TJENESTEN? RAPPORT FRA PRESTEFORENINGENS BOLIGUTVALG OKTOBER 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INNLEDNING... 4 Sammensetning...

Detaljer

NOU. Det livssynsåpne samfunn. Norges offentlige utredninger 2013: 1. En helhetlig tros- og livssynspolitikk

NOU. Det livssynsåpne samfunn. Norges offentlige utredninger 2013: 1. En helhetlig tros- og livssynspolitikk NOU Norges offentlige utredninger 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn En helhetlig tros- og livssynspolitikk Norges offentlige utredninger 2013 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning

Detaljer

Generalforsamling 2009

Generalforsamling 2009 Den norske kirkes presteforening Generalforsamling 2009 Innhold: Side 2 Delegater Side 4 Sak 0 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 5 Sak 1 Konstituering Valg av Dirigentskap Desisorer Redaksjonskomité

Detaljer

Virksomheten i KA har i 2001 vært basert på strategiplanens formuleringer av

Virksomheten i KA har i 2001 vært basert på strategiplanens formuleringer av Virksomheten i KA har i 2001 vært basert på strategiplanens formuleringer av Visjon for k i r k e n : En kirke som har ressurser, forankring og engasjement til å møte fremtidens utfordringer. Visjon for

Detaljer

InterCollegas. 3-2011 - Årgang 43

InterCollegas. 3-2011 - Årgang 43 InterCollegas 3-2011 - Årgang 43 1 InterCollegas Innhold 2 Medlemsblad for Den norske kirkes presteforening Rådhusgata 1-3 Pb 437 Sentrum 0103 OSLO Tlf 23 08 16 00 Fax 23 08 16 01 ic@prest.no www.prest.no

Detaljer

ÅRSPLAN 2008. Kirkerådet Samisk kirkeråd Mellomkirkelig råd

ÅRSPLAN 2008. Kirkerådet Samisk kirkeråd Mellomkirkelig råd ÅRSPLAN 2008 Kirkerådet Samisk kirkeråd Mellomkirkelig råd 2 ÅRSPLAN FOR DE SENTRALKIRKELIGE RÅD 2008 Kirkerådet Samisk kirkeråd Mellomkirkelig råd 3 Innholdsfortegnelse Utfordringer for Kirkerådet i 2008:...

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

DATATILSYNET. Årsmelding 1984 COMPLEX DATATILSYNET UNIVERSITETSFORLAGET

DATATILSYNET. Årsmelding 1984 COMPLEX DATATILSYNET UNIVERSITETSFORLAGET DATATILSYNET Årsmelding 1984 COMPLEX DATATILSYNET UNIVERSITETSFORLAGET CompLcx nr. 5/85 Datatilsynet ÅRSMELDING 1984 Universitetsforlaget AS Oslo Universitetsl'orlaget AS 1985 ISBN 82-(X)-07653-9 Printed

Detaljer

INNHOLD. Lokal avtale II... 30. Fleksitidsordningen... 30

INNHOLD. Lokal avtale II... 30. Fleksitidsordningen... 30 INNHOLD Del 1 Hovedavtale... 2 Del 2 Overenskomst... 2 1 Ansettelsesforhold... 2 2 Personalråd... 3 3 Arbeidstid... 3 4 Overtidsarbeid... 4 5 Ferie og feriegodtgjøring... 5 6 Lønn under verneplikttjeneste...

Detaljer

Presteforeningen viser til høringsnotat fra Kulturdepartementet av 2. september 2014 og avgir med dette sin høringsuttalelse.

Presteforeningen viser til høringsnotat fra Kulturdepartementet av 2. september 2014 og avgir med dette sin høringsuttalelse. Staten og Den norske kirke et tydelig skille Høringsuttalelse fra Presteforeningen Behandlet i Presteforeningens representantskap 21.oktober 2014 Innledning Presteforeningen viser til høringsnotat fra

Detaljer

InterCollegas. 2-2013 - Årgang 45. Landskonferanse Klima Kompetansekatalog

InterCollegas. 2-2013 - Årgang 45. Landskonferanse Klima Kompetansekatalog InterCollegas 2-2013 - Årgang 45 1 Landskonferanse Klima Kompetansekatalog InterCollegas Innhold 2 Medlemsblad for Den norske kirkes presteforening Rådhusgata 1-3 Pb 437 Sentrum 0103 OSLO Tlf 23 08 16

Detaljer

Fra statskirke til friere folkekirke

Fra statskirke til friere folkekirke KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 1, 2012 17. årg Nye kantorer i Strømmen og Skjetten Fra statskirke til friere folkekirke Jarle Vestad og Peggy Jensen Lous (bildet)

Detaljer

Håndbok. Statens personalhåndbok

Håndbok. Statens personalhåndbok Håndbok Statens personalhåndbok 2007 1 Statens Personalhåndbok Ajourført utgave 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet 2 Statens personalhåndbok 2006 Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342 Innhold Del I Innledning... 1 Utfordringer på kultur og kirkefeltet... 2 Regjeringens politikk på kultur

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Frogner menighet Årsmelding 2013

Frogner menighet Årsmelding 2013 Side1 Frogner menighet Årsmelding 2013 Noen hovedinntrykk Antall deltakere på gudstjenester søn- og helligdag er betydelig redusert i forhold til 2011-2012. Menighetens økonomi viser tegn til bedring selv

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke/Den Norske Tannlegeforening og Parat 2012-2014. Mønsteravtale tannhelsesekretærer

Hovedorganisasjonen Virke/Den Norske Tannlegeforening og Parat 2012-2014. Mønsteravtale tannhelsesekretærer Hovedorganisasjonen Virke/Den Norske Tannlegeforening og Parat 2012-2014 Mønsteravtale tannhelsesekretærer MØNSTERAVTALE TANNHELSESEKRETÆRER 1. mai 2012-30. april 2014 mellom privatpraktiserende tannleger

Detaljer

Håndbok. Statens personalhåndbok 2008

Håndbok. Statens personalhåndbok 2008 Håndbok Statens personalhåndbok 2008 4 Statens personalhåndbok 2008 Forord 4 Statens personalhåndbok 2008 Forord 5 Statens personalhåndbok 2008-utgaven Til mottakere av Statens personalhåndbok Personalhåndboka

Detaljer

Per Øverland. Fra Bakkestrandens Bedehus til Lademoen Bydelshus 1887-2012. Lademoen kirkes småskrifter nr. 17 ISBN 978-82-92805-04-6

Per Øverland. Fra Bakkestrandens Bedehus til Lademoen Bydelshus 1887-2012. Lademoen kirkes småskrifter nr. 17 ISBN 978-82-92805-04-6 Per Øverland Fra Bakkestrandens Bedehus til Lademoen Bydelshus 1887-2012 Lademoen kirkes småskrifter nr. 17 ISBN 978-82-92805-04-6 Trondheim 2011 2 Forord I 2012 blir det 125 år siden Bakkestrandens Bedehus

Detaljer

FROGNER MENIGHET. Årsmelding 2014

FROGNER MENIGHET. Årsmelding 2014 FROGNER MENIGHET Årsmelding 2014 Side1 Innhold Innledning side 2 Frogner menighetsråd og ansatte side 3 Gudstjenesteutvalget side 6 Orgelkomiteen side 10 Hjemmesiden Frogner menighet på internett side

Detaljer

3.Forholdet mellom hjelpevergeordningen og umyndiggjøring

3.Forholdet mellom hjelpevergeordningen og umyndiggjøring Orientering til hjelpeverger 1.Innledning Denne orienteringen er i første rekke myntet på hjelpeverger, men kan også ha interesse for eksempel for pårørende og omsorgspersonale. Det gis ikke detaljerte

Detaljer