Stiftelsen 1NTERNASJONALT SENTER I BOD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stiftelsen 1NTERNASJONALT SENTER I BOD"

Transkript

1 C16. i / /." Stiftelsen 1NTERNASJONALT SENTER I BOD -Ces i Postadresse : Besoksadresse : Telefon og fax : Org.nr. : pb 1096, 3001 Iliode Sjagata g riva Elektronisk adresse: nter.no Til Bystyret Bodł kommune Styret for Stiftelsen intemasjonalt senter oversender med dette godkjent rsregnskap- og beretning fdr ret Bodł 26.februar Anne-Kirsten Lyngstad Daglig leder Side 291

2 ÅRSBERETNING FOR ÅRET 2009 STI FTELSEN INTERNASJONALT SENTER FAIR TRADE I BODØ Side 292

3 FORMÅL, STYRING, DRIFT Internasjonalt senter i Bodø er organisert som en stiftelse iht vedtak i bystyret Stiftelsen har som formål å være et møtested og et kulturelt verksted for personer med minoritetsbakgrunn, og skal drive brobyggende, holdningsskapende og antirasistisk informasjonsarbeid overfor det norske samfunnet. Senteret skal også drive opplysningsvirksomhet om, og salg av, fair tradeprodukter. Styret for stiftelsen velges av bystyret for en periode på to år. Styremedlemmer for : Fadumo Ali Hassan, Charito Pettersen og Nina Botn (brukerrepresentanter), Bernt Aanonsen (KrF) og Lars Christensen (R) (kommunens representanter). Vara : Fatma Kasmi, Lonni Lepp, Sigri Skog (brukerrepresentanter), Morten Melå (Ap) og Tommy Wisth (FrP) (kommunens representanter). På konstituerende møte ble Nina Botn valgt som leder og Fadumo Ali Hassan som nestleder. Brukerrepresentantene inkludert vara i det nye styret har bakgrunn fra Somalia, Filippinene, Algerie, Russland og Norge. Det var 3 styremøter i Dessuten juleavslutning for styret, ansatte og frivillige. Fredric B.Johnson, musikk:og aktivitetsansvarlig, er ansatt i 100 % fast stilling, og Anne-Kirsten Lyngstad er daglig leder i 100 % fast stilling. I perioden august-desember 2009 var Gona Ali Mohamed og Amal Mahagedera ansatt i i hver sin 40 stilling som medarbeidere i fair tradeprosjektet. Rolf Støver og Kate Arhin har hatt timebetalte oppdrag innen nettverksoppdatering og renhold. Fra høst 09 til høst 10 er det inngått avtale med Erasmus-student Sebastin Schwalbach fra Tyskland. Han utfører diverse arbeidsoppgaver uten lønnsutgifter for stiftelsen, som ledd i sin universitetsutdannelse. Utenom dette har en rekke frivillige utført forskjellige arbeidsoppgaver (leksehjelp, matlaging, kakebaking, oppvask, salg, danse-og musikkopptreden m.m.) En ungdom jobbet på Operasjon Dagsverk. En utvekslingselev på videregående skole hadde praksisuke. REGNSKAP, ØKONOMI, FORTSATT DRIFT Daglig leder er ansvarlig for økonomistyring, betaling av regninger, bilag m/attestasjon og kassabeholdning. Adminor AS er regnskapsfører. Revisjonsfirma Astrid Hansen AS reviderer regnskapet. Stiftelsen er medlem av Bodł kommunale pensjonskasse. Iht stiftelsens vedtekter blir husleie for lokalene betalt av Bodł kommune. Denne går direkte fra kommunen til huseier, og synliggjøres dermed ikke i stiftelsens regnskap. Den i sin tid inngåtte kontrakt mellom huseier, kommune og senter, må forstås slik at tilsvarende 75 prosent av husleieutgiftene belastes senteret, og 25 prosent belastes den leietager som til enhver tid disponerer nabolokalene. Dette er i tråd med antall kvadratmeter som de respektive disponerer. Side 293

4 Utenom dette bevilger bystyret et tilskudd hvert år. Det skal iflg vedtektene (som er vedtatt av bystyret) dekke "nødvendige driftsutgifter. For året 2009 var tilskuddet på inkludert prisstigning. I tillegg til dette forutsettes det at stiftelsen tjener penger sjøl, men det tas ikke sikte på økonomisk overskudd utfra dens ideelle formål. Utenom det kommunale tilskuddet skaffer stiftelsen inntekter via servering, gaver, prosjekter, kurs, musikkoppdrag osv, og ikke minst ved omfattende frivillig arbeid både fra de ansattes og mange andres side. Etter søknad fikk stiftelsen et tilskudd på fra den statlige tiltakspakken tildelt Bodø kommune til oppussing av kjøkkenet. Denne ble utført i løpet av juni/juli, og rapport over bruken av pengene ble oversendt kommunen. I løpet av høsten ble det gjennomført et lotteri til inntekt for ny oppvaskmaskin. Det kom inn , noe som er en god begynnelse. Pengene står på bankkonto og er øremerket innkjøp i Likviditeten er god. Revidert regnskap for 2009 legges ved beretningen. Forutsetningen for fortsatt drift er tilstede, og regnskapet er satt opp under denne forutsetningen. ARBEIDSMILJØ, YTRE MILJØ OG LIKESTILLING Arbeidsmiljøet er preget av det tette samvirket mellom få ansatte og mange 'brukere. Det betyr vekselvirkning mellom hektisk aktivitet og hyppige improvisasjoner på den ene siden, og rolig sosialt samvær og samtale med brukerne på den andre. Det har ikke vært sykefravær i året som gikk. Heller ikke har det vært arbeidsulykker eller yrkesskader av noe slag. En ansatt hadde foreldrepermisjon i 6 uker. Serveringsvirksomheten fører til en del avfall, som blir fraktet til kjelleren der huseier overtar ansvaret. Likestillingen i virksomheten er ivaretatt ved at av de to fast ansatte er det en kvinne og en mann. De to midlertidlige fair trade-medarbeidere var også en kvinne og en mann. Styret besto i 2009 av tre kvinner og to menn. LOKALENE Lokalene i Sjøgata inneholder oppholds/møte/kafelokale som også rommer pc-er for brukerne, bordtennis- og biljardbord. Dessuten musikkrom, lekerom, kontor og kjøkken, og fairtrade-butikk. Senteret har serveringsbeviling og fører internkontroll i samsvar med Mattilsynets regler. I tilknyting til nłdutgang og heisltrapp innerst i lokalet er det et område som består av ganger, lagre og toalett. Dette området burde vært pusset opp for dermed å bli både bedre utnyttet og triveligere. Det har vært jobbet med å skaffe penger til oppussing, foreløpig uten å lykkes. Kjøkkenet har fått en høyst nødvendig renovering, med bl.a. nye og hensiktsmessige benker og skap (for finansiering se overfor) En pengegave gjorde det mulig å få på plass hyller på et lagerrom, som dermed kan utnyttes fullt ut. INFORMASJONVIRKSOMHET OVENFOR BRUKERNE (MINORITET OG MAJORITET) -Personer med minoritetsbakgrunn (inngiftede, studenter, arbeidsinnvandrere, Side 294

5 flyktninger, asylsøkere) ser ut til å oppfatte senteret som et nøytralt sted å kontakte. Vi svarer på spørsmål og driver rådgivning. Ingen timebestilling og en åpen atmosfære gjør dørstokken lav. Som stiftelse har senteret en nøytral og uavhengig rolle. Dette fører trolig til at mange føler seg fri til å spørre og snakke om det meste. -Likeledes er det stor pågang fra majoritetssamfunnet : Enkeltelever/grupper fra barneskole- til høgskolenivå. De får enten ren undervisning, eller annen type informasjon ifm prosjektarbeid. Enkeltpersoner og grupper tar mye kontakt via mail, telefon eller personlig oppmøte. De har mange forskjellige spørsmål og kommentarer. Henvendelsene fra media er også hyppige. Offentlige instanser kontakter senteret i ulike sammenhenger for å diskutere problemstillinger, høre om vår erfaring, spørre om det er noe vi kan bidra med osv. Med andre ord er det et mangfold av henvendelser og oppgaver, der senterets erfaring, kompetanse og store kontaktflate med minoritetsbefolkningen etterspørres. Informasjonsvirksomheten ovenfor brukerne (minoritets- såvel som majoritetsbefolkningen) utgjør en svært arbeidskrevende del av virksomheten. I 2009 ble den enda større enn vanlig pga alle de nye asylsøkerne. ASYLMOTTAKENE To nye asylmottak ble etablert ved årsskiftet 08/09. De første beboerne begynte å besøke oss i desember. I januar økte tilstrømningen mer og mer, og slik har det fortsatt til del ble en viss stabilisering i løpet av høsten. På den ene siden er selvsagt alle (nye) brukere hjertelig velkommen. På den andre siden er det ikke uproblematisk med så mange nye samtidig, som ikke har stort å fylle dagen med, og som ofte ikke kan kommunisere med samfunnet rundt seg (ingen kan norsk, mange kan ikke engelsk eller fransk). Det er viktig å presisere at det ikke er den enkelte bruker som er problemet. Men så mange i samme vanskelige livssituasjon over lang tid, medfører meget stor slitasje på tilgjengelig utstyr slik som datamaskiner, biljard og bordtennis. Likeledes bruker de ansatte svært mye mer tid på uformell rådgivning og samtaler, og må skyve tilside andre arbeidsoppgaver. Søknad til Bodø kommune om økonomisk kompensasjon senhøsten 09 ble avslått administrativt, men er anket til politisk behandling. De lokale lederne på de to asylmottakene har uttrykt forståelse for vår situasjon, men dette har foreløpig ikke ført til konkret kompensasjon. En stiftelse med dårlig økonomi og få ansatte kan umulig klare å opprettholde dagens tilbud over tid, uten'friske midler til bl.a. innkjøp av ustlitt utstyr. For asylsøkerne oppleves senteret som et fristed der de kan treffe andre (både bosatte innvandrere og norske), få råd og hjelp, ha noe hyggelige timer med biljard og bordtennis, benytte internett og musikkrom. Ingen spiseplikt, ingen misbilligende blikk eller kommentarer. Dette er forebyggende og sosialt arbeid på sitt beste, og asylsøkerne vel unt. Dessverre er det til slutt ei regning som noen må betale. ÅPNE OG INTERNE ARRANGEMENTER. DIVERSE -Den internasjonale kvinnedagen 8.mars, 17.mai, og 1.mai ble tradisjonen tro markert med åpent hus, appeller, underholdning og servering. Kvinnedagen samlet mer enn fullt hus, mens det nydelige været på nasjonaldagen ikke Side 295

6 fristet så mange som vanlig til innendørs-arrangement. - På FN-dagen var det kurdisk arrangement med mat, musikk og appeller. - Foran Stortingsvalget ble det arrangert paneldebatt i samarbeid med KIM og IMDI Nord. Av 8 inviterte partier møtte 7 (Ap, V, KrF, Sp, SV, R, FrP). Spørrelystne møtte opp i stort antall. Partilister, valgmateriell og annen informasjon var tilgjengelig i tida før valget. -Diverse forarbeid i forbindelse med nominasjon av nye medlemmer til KIM. -Besøk av grupper fra Polen og Bangladesh via Nordland fylkeskommune. - Innvandrer- og norske grupper/foreninger bruker lokalet fast eller periodisk, til åpne eller interne arrangementer, møter og seminarer, i egen regi eller i samarbeid med senteret. Eksempler : Press markerte 20 årsjubileet for FNs barnekonvensjon. LEVE markerte verdensdagen for forebygging av selvmord. Frivillighet Norge arrangerte seminar. Adopsjonskafe. Debattmøter om Midt-Østen, bistand og utvikling, Afghanistan, Latin-Amerika, klimapolitikk. Tolkeseminar. - Fredric B.Johnson har hatt musikkoppdrag på bl.a. eksterne konferanser, og var i skoleåret 2008/2009 tilknyttet Den kulturelle skolesekken. Hans musikerbakgrunn skaffer derfor inntekter til senteret. PARTNERSKAPSAVTALE Bystyret vedtok i forbindelse med budsjettbehandlingen å be om at det skulle utarbeides en partnerskapsavtale mellom Bodø kommune og Stiftelsen. I -kommune-administrasjonen ble dette arbeidet påbegynt på en måte som skapte sterke reaksjoner fra.både stiftelsens brukere og styret. Saken endte med at formannskapet tok til orientering at 'Virksomheten i Internasjonalt senter anses ivaretatt gjennom stiftelsens vedtekter og bystyrets eventuelle merknader i forbindelse med behandling av årsmeldingen" og at "på bakgrunn av sakens oppfølging anses det ikke hensiktsmessig å vurdere videre en egen partnerskapsavtale". Stiftelsen er enig i at kommunens innflytelse er godt ivaretatt ved at det i stiftelsesstyret sitter 2 faste medlemmer og 2 varamedlemmer for kommunen. Disse velges av bystyret og tilhører forskjellige politiske partier. Det til enhver tid sittende styre, inkludert politikerne, er aktivt med i utvikling og innhold av senteret. Bystyret får også hvert år tilsendt årsregnskap- og beretning, og kan si sin mening om driften ved behandlingen av denne. Økonomisk sett er kommunens årlige driftstilskudd uunnværlig. På den andre siden ville dagens drifts- og aktivitetsnivå ikke vært mulig uten egeninnsats i form av inntjening, og ved at lønnsnivået til de to ansatte er meget edruelig. Begge ansatte jobber i tillegg langt mer enh vanlig arbeidsuke. Frivillige stiller opp hele tiden. Alt dette fordi det ikke nytter å drive et internasjonalt senter kun mellom kl 8 og mandag til fredag. Kvelds- og helgearbeid er helt nødvendig, og når pengene mangler, tenker enhver idealist at da må det jobbes gratis. I tillegg søkes det fortløpende om tilskudd, i form av prosjekter eller annet, i både privat og offentlig sektor, og det tjenes penger på kurs, musikkoppdrag, servering, foredrag, undervisning m.m. FAIR TRADE-UTSALG Butikken ble åpnet høsten DA-tilskudd hjalp oss å komme igang, og selve prosjektet ble avsluttet i desember Heretter skal butikken stå på egne ben, som en del av stiftelsens virksomhet. Foruten butikken i Sjøgata, er det solgt varer i glasshuset, på høgskolen, i Side 296

7 Solparken og i Rønvik kirke. Vedlagt denne årsberetningen ligger egen prosjektrapport. REPRESENTASJON De to ansatte deltok p statsborgerskaps-seremoni i regi av Fylkesmannen i Nordland. Daglig leder deltok på avslutningen til flyktningkontorets Introduksjonsdeltagere våren 09. Fredric B.Johnson sitter i brukerutvalget i NAV Nordland. Fatma Kasmi deltok p juleavslutningen p Bodł voksenoppl ring. LEKSEHJELP Leksehjelp en dag i uka, med gjennomgående stort oppmøte. De fleste går på voksenopplæringa eller p ungdomsskolen. Noen ogs p videreg ende skole, eller følger nettbasert undrvisning. Siste høst har vi også hatt noen på bameskoletrinn, de kommer sammen med en forelder. En god del leksehenvendelser rettes til de ansatte også utenom Iden ene leksehjelpdagen. Et par leksehjelpere har gjort avtaler om møte sine "elever" privat utenom den ene dagen. En utfordring er det at flere voksne som av ulike grunner ikke går på voksenopplæringa, møter opp rett og slett for å lære norsk. Disse blir ikke prioritert, men må vente til det eventuelt blir ledig tid. For tida er det 6-8 faste frivillige leksehjelpere, samt noen som kan tilkalles ved behov. KAFE Hver fredag og lørdag unntatt i skolens ferier serveres middag og kaker. Det er ingen spiseplikt, og pc-er, biljard- og bordtennisbord brukes side om side med barn som leker og kunder som handler i fair trade-butikken. Også på åpne og/eller interne møter og arrangementer serveres det kaker eller varm mat. Å drive kafe, også i det relativt vesle omfanget vi gjør, er svært ressurskrevende. Planlegging, handling, matlaging, servering, renhold, internkontroll iht Mattilsynets regler m.m. Men den sosiale gevinsten er så stor at det er verd å opprettholde. Å kunne tilby servering på møter og seminarer betyr også mye. Prisnivået holdes lavt for at så mange som mulig skal ha råd til å kjøpe noe. Takket være at vår ansatte Fredric kan lage mat, fungerer kafeen også som inntektskilde. Hvis vi skulle basert oss kun på innleide kokker og/eller kun frivillighet i matlaginga, ville kafedrifta sannsyneligvis vært nedlagt for lenge siden. Ved større arrangementer stiller frivillige hjelpere opp. Her bør Mads Lund, som baker kaker både til kafeen og andre arrangementer, spesielt nevnes. Når forskjellige nasjonaliteter lager mat, gjør de det enten for å'hjelpe stiftelsen, eller for å tjene noen kroner til forenings-kassa. OPPSUMMERING I året 2009 fortsatte stiftelsen å sette fokus på informasjon og kunnskapsformidling, og på holdningsskapende arbeid og nettverksbygging - rettet mot både minoritets- og majoritetsbefolkning. Vår arbeidsmetode er basert på de kunnskaper og erfaringer som ansatte og frivillige innehar, og tar utgangspunkt i det lokalsamfunnet vi er en del av. Nettopp denne lokale forankringen er noe vi understreker hver gang noen ringer eller kommer på besøk fra andre kommuner, for å høre hvordan vi driver og hvordan vi har klart å opprettholde et slikt tilbud i så mange år. Stiftelsen føler seg trygg på at den utøver konkret og praktisk Side 297

8 integreringsarbeid til beste for samfunnet Bodø. De største endringene i året som gikk har vært videre oppbygging av fair trade-butikken, samt de mange brukerne som var en følge av to nye asylmottak. Begge deler har vært både krevende og morsomt, og vil nok bli tilsvarende i det nye året. Side 298

9 Årsberetningen er godkjent i styremøte den 23.februar 2010 gd,ez,,tk C.-~erd Pre-ITURæ-N 4_141)ukt4o 1--(A-S5b4K, AWG. ` kk4if (k. fahin_ot rck Kots hit.% Side 299

10 s STIFTELSEN INTERNASJONALT SENTER FAIR TRADE I BOD Sjłgata 37, pb 1095, 8001 Bodł DA Bodł Fylkeshuset 8048 Bode Deres ref.08/3202 SLUTTRAPPORT PROS:JEKTET FAIR TRADEINTERNASJONALT SENTER I BOD FRAMDRIFT OG MALOPPNAELSE Tilsagnsbrev fra DA-Bodł datert ble bekreftet av stiftelsesstyret i brev datert Delrapport fra oss datert fłrte til delutbetaling av kr, jmf brevfra dere datert OPPSTART OG FRAMDRIFT I juni 2008 ble det igangsatt. en tidkrevende prosess : -BestiHing av inventar (hyller csg-skap, samt kassaapparat med bankterminal) -Rydding av areale for utsalget (et eget rom inne i lokalene til senteret) -Bestiliing av varer (intet sentralt grossistledd, vi m lete oss fram p nettet og andre steder for finne ut hvor en kan kjłpe varer i Norge eller i utlandet). Apningav utsalget fant sted, med ordfłreren i Bodł kommune til stede, lłrdag den 4.oktober Fullt hus oggodt salg! Kundenestrłmmet ogs til utover hele hłsten. Ettersom vi n har f tt erfaring fra et helt r, tegner dette młnsteret seg : Sommeren er rolig. Deterferietid for "vanlige" kunder, og turistene har vi ikke klart fange opp i seerli grad forelłpig. Hłsten er hłysesong, fłrst og fremst pgajulehandeleh. Men ogs pga genera!tstof hłstaktivitet med mange arrangementer p kvelds- og dagtid Side 300

11 som trekker folk til Internasjonalt senter. Likeledes er det arrangementer utenfor senteret, der vi blir invitert til/inviterer oss selv til å selge varer. Etterjulsvinteren/våren er roligere enn høsten, men allikevel jevnt og trutt salg. Noen organisasjoner, partier, bamehager m.m. gjør innkjøp. Det er også interessant å se at flere og flere kunder kommer fra andre Nordlands-kommuner. Internasjonalt senter ligger ikke spesielt sentralt til med tanke på butikkvirksomhet. Kundene må vite om oss på forhånd, - det er ikke mange som "snubler innom" på vei forbi i en tratikkert gate med få parkeringsmuligheter. Vi har heller ikke vindu fra lokalene mot gateplan. Det betyr at i tillegg til det faktum at vi uansett fanger opp de som bruker selve senteret, er det nødvendig med god markedsføring. Vi har fått en god del gratisreklame i form av tekstomtale i media, deltagelse under arrangementer utenfor senterets lokaler, appeller osv. Siste høst har vi delt ut brosjyrer i glasshuset på lørdager og fått laget en synlig roll up. Det har vært vanskelig å få til tilfredsstillende skilting på bygningen vi holder til dette jobbes det stadig med i forhold til huseier. Annonser i Avisa Nordland, nettavisa Ab24 og på kino har foreløpig vært altfor dyrt. Men i høst har Avisa Nordland gitt oss mange gratis-annonser når ledig plass. En ting er markedsføring av selve butikken. Like viktig er det med INFORMASJON om selve ideologien bak fair trade. Altså hvorfor skal vi kjøpe rettferdige varer? Dette holder vi på med kontinuerlig, via løpesedler, appeller, media, og ved å snakke med (potensielle) kunder fortløpende. Bystyret i Bodø vedtok i 2007 å jobbe for å oppnå status som såkalt fairtradekommune. I forbindelse med dette, har vi tilbudt å stå for iallfall deler av den informasjonsplikten som følger med en slik status. Imidlertid har arbeidet i kommunen stoppet opp. Men tilbudet står ved lag om status engang blir oppnådd. SYSSELSETTING Daglig leder ved senteret jobber kontinuerlig med butikken: Innkjøp, prisfastsetting, markedsføring, salg osv. Den andre fast ansatte bidrar med praktisk arbeid. Frivillige trår til for å BVIaste daglig leder både i butikken og på senteret generelt. Fra midten av august 2009 ble det ansatt to personer i hver sin 40 % midlertidige stilling ut året. De er fra henholdsvis Sri Lanka (mann) og irakisk Kurdistan (kvinne). Begge var arbeidsledige da vi ansatte dem. Vi er svært tilfredse med begge to. Det er vårt mål at en av de nye medarbeiderne skal kunne fortsette når prosjektet avsluttes ved årsskiftet 2009/2010, i første omgang i deltidsjobb. OPPNAELSE AV MALSETTING -"Etablering av nonprofit fairtrade-utsalg for å gi forbrukere i Bodø og tilreisende tilgang til rettferdige varer som. ikke finnës på Bodø-markedet idag". Dette målet er utvilsomt nådd. Utsalget rommer en mengde forskjellige Side 301

12 s 3 varer, og det er allerede behov for mer plass, både i selve butikken og på lager. -"Å derigjennom selge flest mulig varer, for på den måten å bedre livssituasjonen til flest mulig produsenter i fattige land". Dette følger naturlig av første strekpunkt. Vi har kjøpt og solgt svært mange varer. Utsalgsprisene holdes så generelt lave, fordi vi mener det viktigste er å selge mye, nettopp fordi produsentene skal få solgt mest mulig. Vi mener derfor at vi er godt i gang med målsettingen, og jo bedre vi blir kjent i Bodø/Nordland, jo mer vil vi selge og slik være med å bidra til fattigdomsbekjempelse. -"Miljøet på Internasjonalt senter forbedres ytterligere" ved at enda flere med majoritetsbakgrunn kommer innom pga butikken. Dette bidrar i sin tur til inkludering, samhold og forståelse mellom minoritets- og majoritetsbefolkningen. -"Overskuddet er ment å bli benyttet til å opprette hel-eller deltidsarbeidsplass til person med minoritetsbakgrunn, utover prosjektperioden". Dette følges opp fra I prosjektsøknaden ble det også sagt at eventuelt overskudd utover dette skal sendes til utviklingsprosjekt i utlandet. Dette vil bli fulgt opp ovenfor stiftelsesstyret, når fullstendig regnskap 2009 for stiftelsen er ferdig. Utfra dette mener vi å ha oppfylt målsettingen med prosjektet på en tiffredsstillende måte og så langt som det er mulig på såvidt kort tid. Å etablere en forretning tar tid, og den fulle effekten vil vi se først etter noe lengre tid. DA-tilskuddet har vært til uvurderlig hjelp i startfasen. Uten dette hadde vi verken hatt økonomi eller mot til å komme igang. På denne bakgrunn ber vi om å få utbetalt resterende beløp i henhold til vedlagte regnskap, som er revidert av statsautorisert revisor. Bodø 15.desember 2009 Anne-Kirsten Lyngstad Daglig leder Side 302

13 , Revisjonsfirma tri Han n Statsautoriserte revisorer Til DA Bodø F ylkeshuset Ansvartige revisorer Statsausorisat revisor Astrid Hansal Statsautrevisor/sivilakonom Ingrid Hansen Medlaraner av Den noeske Revisorforening 8049 BODØ Pros ektr ska Fair Trade Inte as o Senter i Bodł I forbindelse med krav fra Stiftelsen Internasjonalt Senter Fair Trade i Bodø om utbetaling av tilskudd (Tilsagn nr 38/08) er det stilt krav fra DA Bodø om et revidert regnskap. Stiftelsen Internasjonalt Senter Fair Trade i Bodø har lagt frem et prosjektregnskap som viser følgende hovedposter: Prosjektpersonale kr Innkjøp av varelager kr Material/inventar kr Sum kr 90(1.130 Denne bekreftelsen baserer seg på SBT 4400_" Avtalte konfrollhandlinger". Våre kontroller har omfattet følgende: 1. Kontrollsummering av oppstillingen 2. Kontroll av utgiftene mot bilag 3. Vurdering av om kostnadene har tilknytning til angjeldende prosjekt. Resultatet av våre kontroller er som følger: 1. Oppstillingen er rett summert 2. Alle kostnader er dokumentert i samsvar med bokføringslovens krav. Prosjektet er belastet med lønnskostnader tilsvarende 30% av lønn for daglig leder samt 2 deltidsansatte som kun har jobbet med prosjektet. Andelen lønn daglig leder er skjønnsmessig beregnet,slet er ikke indjkasjoner på at dette skjønnet er urimelig eller vesentlig feil. 3. Utgiftenes art er i samsvar med de hovedposter som er godkjent i tilsagnet. Kostnadene har ikke blin redusert med inntekter fra salg av varer. Dette utgjør pr november 2009 kr Siden ovenstående kontrollhandlinger verken utgjør revisjon eller begrenset revisjon i samsvar med revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at prosjektregnskapet for øvrig ikke inneholder vesentlige feil. Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomført revisjon eller begrenset revisjon i samsvar med revisjonsstandardene, kunne andre forhold ha kommet til vår kunnskap og blitt rapportert til dere. Side 303

14 2 r rapport er utelukkende utarbeidet for det form l som er beskrevet i fłrste avsnitt i denne rapporten og til deres informasjon, og skal ikke brukes til noe annet form l. Rapporten vedrłrer kun de kontoer og poster som er spesifisert ovenfor og omfatter ikke regnskapenefor Stiftelsen Internasjonalt Senter Fair Trade i Bodł som helhet. Bodł, den 18. desember (1.9S"a 1\-" Ingrid Hansen Statsautorisert revisor Side 304

15 RSREGNSKAP 2009 INTERNASJONALT SENTER I BOD Utarbeidet av ADMINOR REGNSKAPSBYR Side 305

16 INTERNASJONALT SENTER I BOD 0 nr Resultatregns kap Note Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Anansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad ORDIN RT RESULTAT ARSRESULTAT Overfłringer og disponeringer Overføring til/fra annen egenkapital Sum overfłringer og disponeringer Side 306

17 INTERNASJONALT SENTER I BOD 0. nr Balanse pr Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsm idler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner Sum anleggsmidler OML PSMIDLER Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omlłpsmidler SUM BENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Bodł L"--) Anne Kirsten Lyngstad Daglig leder OMMZ.l liqouww rt-t Tr-e..gr k /4 L1 1-(11-5Sii-rti XiNeL.4<lkk\-11 edaa. FirhYvkpitrq KoLi wx:t 11.. Side 307

18 Internasjonalt senter i Bodł Organisasjonsnr.: NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2009 Note 1 - Regnskapsprinsipper 1 årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger god regnskapsskikk for små foretak. Klassifisering Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balanse dagen er medtatt som anleggs midler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløps midler. Fordringer Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap. Varebeholdning Varebeholdningen er vurdert til den laveste av kostpris og virkelig verdi. Driftsinntekter og kostnader Inntektsføring ved saig av varer skjer på leveringstidspunkter. Inntekstføring av tjenester skjer etter hvert som tjenestene leveres. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs, at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. Pensjoner Selskapet balansefører ikke beregnede pensjonsforpliktelser. Årets kostnad i resultatregnskapet tilsvarer årets betaite pensjonspremie. Note 2 - Lłnnskostnad, antall ansatte, godtgjłrelser, hin til ansatte mm Lønnskostnader består av følgende poster: Gjennomsnittlig antall ansatte: 2 Side 308

19 Ytelser til ledende rsonell li leder Lønn Pens'onskostnader Sum 7.81 Det er ikke utbetalt honorar til styret. L n og sikkerbetsstillelse til fordel for: Ansatte, aksjeeiere, medlemmer av styret Nærstående til aksjeeiere, medlemmer av styret Lån 0 0 Sikkerhetsstillelse 0 0 Obligatorisk tjenestepensjon/afp Stiftelsens ansatte er innmeldt i Bodø Kommunale Pensjonskasse, dekningen gjennom denne oppfyller minimumskravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Utgifter til obligatorisk tjenestepensjon utgjør kr ,-. Utgifter til AFP utgjør kr ,- Revisor Det er kostnadsført revisjonshonorar i 2009 med kr ,-. Av dene gjelder kr ,- for revisjon og kr ,- for andre tjenester. Note 3 - Spesifikasjon av anleggsmidler Note 4 - Bundne midler 1 posten inng r bundet bankinnskudd for skattetrekk med kr ,51. Note 5 - Annen egenkapital Annen e e ital årets resultat = Annen e en ital Inntekter fra lotteri kr ,- er med i årets resultat og dermed med i annen egenkapital. Disse pengene er øremerket til kjøp av oppvaskmaskin i Side 309

20 Revisjonsfirma Astrid Hansen AS Statsautoriserte revisorer Ansvarlige revisorer: Statsautorisert revisor Astrid Hansen Statsaut.revisor/sivilłkonom Ingrid Hansen Medlemmer av Den norske Revisorforening TiI styret i Stiftelsen Internasjonalt Senter Fair Trade i Bodł REVISJONSBERETNING FOR 2009 Vi har revidert årsregnskapet for Stiftelsen Internasjonalt Senter Fair Trade i Bodø for regnskapsåret 2009, som viser et overskudd på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av stiftelsens styre og daglig leder. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til stiftelseslovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontroll-systemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av stiftelsens økonomiske stilling 31. desember 2009 og av resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter stiftelsen er forvaltet og utdelfnger er foretatt i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig. Bodø, 24. februar 2010 Revisjonsfirma Astrid Hansen AS Ingrid Hansen Statsautorisert revisor Side 310

Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ

Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ M r /, r I I Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ ~1~~~1 INIMMIIMMININIMMI~~~1~111 111~1~~~INININIIII~M~I~M~01BMMINI~MNIOM Postadresse : Besøksadresse : Telefon og fax : Org.nr. pb 1095, 8001 Bodø

Detaljer

Stiftelsen INTERNASJONALT SENTER 1BODØ. Elektroolsk adrosoot

Stiftelsen INTERNASJONALT SENTER 1BODØ. Elektroolsk adrosoot Stiftelsen ) 967 INTERNASJONALT SENTER 1BODØ Postadresse : Bosolcsodrosso : Telefoe og fax : Org.nr. : 9001 Bedia sisesta 37 75 52 24 04 552 532 Ole MVA Elektroolsk adrosoot JBO oranwisootoreno Til Bodø

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsberetning 2014. Comicopia AS

Årsberetning 2014. Comicopia AS Årsberetning 2014 Virksomhetens art og hvor den drives bedriver fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, først og fremst gjennom drift av tegneserienettstedet

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Norges Blindeforbunds Ungdom

Norges Blindeforbunds Ungdom AKTIVITETSREGNSKAP 2010 Aktivitetsregnskap Note 2010 ANSKAFFELSE AV MIDLER Medlemsinntekter 3 500 Tilskudd - Offentlige tilskudd 562 245 - Offentlige refusjoner og øvrige tilskudd 263 000 Innsamlede midler

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Virksomhetens art Knutshø villreinområde forvalter villreinstammen i Knutshøområdet. Villreinområdet ligger i Folldal, Oppdal, Tynset, Rennebu og Alvdal kommuner. Rettvisende oversikt

Detaljer

Styrets beretning 2002. Gertrude og Jack Nelsons fond for studium av nyresykdommer samt studier innenfor klinisk farmakologi

Styrets beretning 2002. Gertrude og Jack Nelsons fond for studium av nyresykdommer samt studier innenfor klinisk farmakologi Styrets beretning 2002 Gertrude og Jack Nelsons fond for studium av nyresykdommer samt studier innenfor klinisk farmakologi Fondeter opprettetav JackNelson,født 14.mars 1899- død 27. februar 1977, ved

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Resultatregnskap ISACA Norway Chapter

Resultatregnskap ISACA Norway Chapter Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontingenter 1 104 896 126 418 Julemøte/årsmøte/medlemsmøter 53 500 47 988 CISA-seminar 280 000 134 125 CISM-seminar 54 000 0 Nasjonale seminarer

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Styrets beretning 2002. Otto Løvenskiolds legat

Styrets beretning 2002. Otto Løvenskiolds legat Styrets beretning 2002 tto Løvenskiolds legat Legatet er opprettet ved gavebrev til Universitetet i slo den 3. februar 1904 av statsminister Carl Løvenskiold og hustru Else Løvenskiold til minne om sin

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Sørumsand ASVO AS

Årsregnskap. Sørumsand ASVO AS Årsregnskap 2009 Resultatregnskap Drifts inntekte r og driftskostnade r Note 2009 2008 Salgsinnækter Tilskudd Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driflsmidbr Annen driftskostrad

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998 Årsregnskap for 2013 Org.nr 993 249 998 Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekt 3 1 117 360 1 295 401 Medlemskontingenter, lisenser og serviceavgift 4 652 290 5 309 279 Startavgifter mesterskapsturneringer.m.

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

C^ ^)4,k. Kom Rev INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP. Oversendelse av revisjonsberetninger for 2007 for Levanger kommune

C^ ^)4,k. Kom Rev INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP. Oversendelse av revisjonsberetninger for 2007 for Levanger kommune INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP Kom Rev Levanger kommune v/ordfører Robert Svarva Rådhuset 7600 LEVANGER Trøndelag IKS Deres ref: Vår ref.: Saksnr.: Arkiv: Dato: T W I 08/527-3 0-13.4.3 18.04.2008 Oversendelse

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Styrets beretning 2002. Christiania Spigerverks fond til støtte av geologisk forskning i Norge

Styrets beretning 2002. Christiania Spigerverks fond til støtte av geologisk forskning i Norge Styrets beretning 2002 (nedenfor betegnet Fondet) er opprettet ved Geologisk Museums femtiårsjubileum 27. oktober 1970, basert på en donasjon - stor kr. 300.000,- fra Christiania Spigerverk i anledning

Detaljer

ÅnseeRerNrNG 2oL2. Foreningen for omplassering av dyr - FOD. For. Utvikling i resultat og stilling. Fortsatt drift - forutsetningen.

ÅnseeRerNrNG 2oL2. Foreningen for omplassering av dyr - FOD. For. Utvikling i resultat og stilling. Fortsatt drift - forutsetningen. ÅnseeRerNrNG 2oL2 For Foreningen for omplassering av dyr - FOD Virksomhetens art og hvor den drives FOD er en frivillig organisasjon som driver med omplassering av dyr, i all hovedsak hunder og katter.

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb Resultatregnskap for 2010 Salgsinntekt Sponsorinntekter Annen driftsinntekt Medlemsavgifter Leieinntekter Treningsavgifter Sum driftsinntekter Note 2010 2009 197 369 295 272 435 000 230 000 1 719 436 1

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Styrets beretning 2002. Ingmund Kirkeruds legat

Styrets beretning 2002. Ingmund Kirkeruds legat Styrets beretning 2002 Legatet er opprettet av midler testamentert til Universitetet i Oslo av Ingmund Kirkerud, Fåberg. I 2000 ble legatet tilført midler fra Carl Lumholtz' fond og Legatet til Eilert

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer