Stiftelsen 1NTERNASJONALT SENTER I BOD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stiftelsen 1NTERNASJONALT SENTER I BOD"

Transkript

1 C16. i / /." Stiftelsen 1NTERNASJONALT SENTER I BOD -Ces i Postadresse : Besoksadresse : Telefon og fax : Org.nr. : pb 1096, 3001 Iliode Sjagata g riva Elektronisk adresse: nter.no Til Bystyret Bodł kommune Styret for Stiftelsen intemasjonalt senter oversender med dette godkjent rsregnskap- og beretning fdr ret Bodł 26.februar Anne-Kirsten Lyngstad Daglig leder Side 291

2 ÅRSBERETNING FOR ÅRET 2009 STI FTELSEN INTERNASJONALT SENTER FAIR TRADE I BODØ Side 292

3 FORMÅL, STYRING, DRIFT Internasjonalt senter i Bodø er organisert som en stiftelse iht vedtak i bystyret Stiftelsen har som formål å være et møtested og et kulturelt verksted for personer med minoritetsbakgrunn, og skal drive brobyggende, holdningsskapende og antirasistisk informasjonsarbeid overfor det norske samfunnet. Senteret skal også drive opplysningsvirksomhet om, og salg av, fair tradeprodukter. Styret for stiftelsen velges av bystyret for en periode på to år. Styremedlemmer for : Fadumo Ali Hassan, Charito Pettersen og Nina Botn (brukerrepresentanter), Bernt Aanonsen (KrF) og Lars Christensen (R) (kommunens representanter). Vara : Fatma Kasmi, Lonni Lepp, Sigri Skog (brukerrepresentanter), Morten Melå (Ap) og Tommy Wisth (FrP) (kommunens representanter). På konstituerende møte ble Nina Botn valgt som leder og Fadumo Ali Hassan som nestleder. Brukerrepresentantene inkludert vara i det nye styret har bakgrunn fra Somalia, Filippinene, Algerie, Russland og Norge. Det var 3 styremøter i Dessuten juleavslutning for styret, ansatte og frivillige. Fredric B.Johnson, musikk:og aktivitetsansvarlig, er ansatt i 100 % fast stilling, og Anne-Kirsten Lyngstad er daglig leder i 100 % fast stilling. I perioden august-desember 2009 var Gona Ali Mohamed og Amal Mahagedera ansatt i i hver sin 40 stilling som medarbeidere i fair tradeprosjektet. Rolf Støver og Kate Arhin har hatt timebetalte oppdrag innen nettverksoppdatering og renhold. Fra høst 09 til høst 10 er det inngått avtale med Erasmus-student Sebastin Schwalbach fra Tyskland. Han utfører diverse arbeidsoppgaver uten lønnsutgifter for stiftelsen, som ledd i sin universitetsutdannelse. Utenom dette har en rekke frivillige utført forskjellige arbeidsoppgaver (leksehjelp, matlaging, kakebaking, oppvask, salg, danse-og musikkopptreden m.m.) En ungdom jobbet på Operasjon Dagsverk. En utvekslingselev på videregående skole hadde praksisuke. REGNSKAP, ØKONOMI, FORTSATT DRIFT Daglig leder er ansvarlig for økonomistyring, betaling av regninger, bilag m/attestasjon og kassabeholdning. Adminor AS er regnskapsfører. Revisjonsfirma Astrid Hansen AS reviderer regnskapet. Stiftelsen er medlem av Bodł kommunale pensjonskasse. Iht stiftelsens vedtekter blir husleie for lokalene betalt av Bodł kommune. Denne går direkte fra kommunen til huseier, og synliggjøres dermed ikke i stiftelsens regnskap. Den i sin tid inngåtte kontrakt mellom huseier, kommune og senter, må forstås slik at tilsvarende 75 prosent av husleieutgiftene belastes senteret, og 25 prosent belastes den leietager som til enhver tid disponerer nabolokalene. Dette er i tråd med antall kvadratmeter som de respektive disponerer. Side 293

4 Utenom dette bevilger bystyret et tilskudd hvert år. Det skal iflg vedtektene (som er vedtatt av bystyret) dekke "nødvendige driftsutgifter. For året 2009 var tilskuddet på inkludert prisstigning. I tillegg til dette forutsettes det at stiftelsen tjener penger sjøl, men det tas ikke sikte på økonomisk overskudd utfra dens ideelle formål. Utenom det kommunale tilskuddet skaffer stiftelsen inntekter via servering, gaver, prosjekter, kurs, musikkoppdrag osv, og ikke minst ved omfattende frivillig arbeid både fra de ansattes og mange andres side. Etter søknad fikk stiftelsen et tilskudd på fra den statlige tiltakspakken tildelt Bodø kommune til oppussing av kjøkkenet. Denne ble utført i løpet av juni/juli, og rapport over bruken av pengene ble oversendt kommunen. I løpet av høsten ble det gjennomført et lotteri til inntekt for ny oppvaskmaskin. Det kom inn , noe som er en god begynnelse. Pengene står på bankkonto og er øremerket innkjøp i Likviditeten er god. Revidert regnskap for 2009 legges ved beretningen. Forutsetningen for fortsatt drift er tilstede, og regnskapet er satt opp under denne forutsetningen. ARBEIDSMILJØ, YTRE MILJØ OG LIKESTILLING Arbeidsmiljøet er preget av det tette samvirket mellom få ansatte og mange 'brukere. Det betyr vekselvirkning mellom hektisk aktivitet og hyppige improvisasjoner på den ene siden, og rolig sosialt samvær og samtale med brukerne på den andre. Det har ikke vært sykefravær i året som gikk. Heller ikke har det vært arbeidsulykker eller yrkesskader av noe slag. En ansatt hadde foreldrepermisjon i 6 uker. Serveringsvirksomheten fører til en del avfall, som blir fraktet til kjelleren der huseier overtar ansvaret. Likestillingen i virksomheten er ivaretatt ved at av de to fast ansatte er det en kvinne og en mann. De to midlertidlige fair trade-medarbeidere var også en kvinne og en mann. Styret besto i 2009 av tre kvinner og to menn. LOKALENE Lokalene i Sjøgata inneholder oppholds/møte/kafelokale som også rommer pc-er for brukerne, bordtennis- og biljardbord. Dessuten musikkrom, lekerom, kontor og kjøkken, og fairtrade-butikk. Senteret har serveringsbeviling og fører internkontroll i samsvar med Mattilsynets regler. I tilknyting til nłdutgang og heisltrapp innerst i lokalet er det et område som består av ganger, lagre og toalett. Dette området burde vært pusset opp for dermed å bli både bedre utnyttet og triveligere. Det har vært jobbet med å skaffe penger til oppussing, foreløpig uten å lykkes. Kjøkkenet har fått en høyst nødvendig renovering, med bl.a. nye og hensiktsmessige benker og skap (for finansiering se overfor) En pengegave gjorde det mulig å få på plass hyller på et lagerrom, som dermed kan utnyttes fullt ut. INFORMASJONVIRKSOMHET OVENFOR BRUKERNE (MINORITET OG MAJORITET) -Personer med minoritetsbakgrunn (inngiftede, studenter, arbeidsinnvandrere, Side 294

5 flyktninger, asylsøkere) ser ut til å oppfatte senteret som et nøytralt sted å kontakte. Vi svarer på spørsmål og driver rådgivning. Ingen timebestilling og en åpen atmosfære gjør dørstokken lav. Som stiftelse har senteret en nøytral og uavhengig rolle. Dette fører trolig til at mange føler seg fri til å spørre og snakke om det meste. -Likeledes er det stor pågang fra majoritetssamfunnet : Enkeltelever/grupper fra barneskole- til høgskolenivå. De får enten ren undervisning, eller annen type informasjon ifm prosjektarbeid. Enkeltpersoner og grupper tar mye kontakt via mail, telefon eller personlig oppmøte. De har mange forskjellige spørsmål og kommentarer. Henvendelsene fra media er også hyppige. Offentlige instanser kontakter senteret i ulike sammenhenger for å diskutere problemstillinger, høre om vår erfaring, spørre om det er noe vi kan bidra med osv. Med andre ord er det et mangfold av henvendelser og oppgaver, der senterets erfaring, kompetanse og store kontaktflate med minoritetsbefolkningen etterspørres. Informasjonsvirksomheten ovenfor brukerne (minoritets- såvel som majoritetsbefolkningen) utgjør en svært arbeidskrevende del av virksomheten. I 2009 ble den enda større enn vanlig pga alle de nye asylsøkerne. ASYLMOTTAKENE To nye asylmottak ble etablert ved årsskiftet 08/09. De første beboerne begynte å besøke oss i desember. I januar økte tilstrømningen mer og mer, og slik har det fortsatt til del ble en viss stabilisering i løpet av høsten. På den ene siden er selvsagt alle (nye) brukere hjertelig velkommen. På den andre siden er det ikke uproblematisk med så mange nye samtidig, som ikke har stort å fylle dagen med, og som ofte ikke kan kommunisere med samfunnet rundt seg (ingen kan norsk, mange kan ikke engelsk eller fransk). Det er viktig å presisere at det ikke er den enkelte bruker som er problemet. Men så mange i samme vanskelige livssituasjon over lang tid, medfører meget stor slitasje på tilgjengelig utstyr slik som datamaskiner, biljard og bordtennis. Likeledes bruker de ansatte svært mye mer tid på uformell rådgivning og samtaler, og må skyve tilside andre arbeidsoppgaver. Søknad til Bodø kommune om økonomisk kompensasjon senhøsten 09 ble avslått administrativt, men er anket til politisk behandling. De lokale lederne på de to asylmottakene har uttrykt forståelse for vår situasjon, men dette har foreløpig ikke ført til konkret kompensasjon. En stiftelse med dårlig økonomi og få ansatte kan umulig klare å opprettholde dagens tilbud over tid, uten'friske midler til bl.a. innkjøp av ustlitt utstyr. For asylsøkerne oppleves senteret som et fristed der de kan treffe andre (både bosatte innvandrere og norske), få råd og hjelp, ha noe hyggelige timer med biljard og bordtennis, benytte internett og musikkrom. Ingen spiseplikt, ingen misbilligende blikk eller kommentarer. Dette er forebyggende og sosialt arbeid på sitt beste, og asylsøkerne vel unt. Dessverre er det til slutt ei regning som noen må betale. ÅPNE OG INTERNE ARRANGEMENTER. DIVERSE -Den internasjonale kvinnedagen 8.mars, 17.mai, og 1.mai ble tradisjonen tro markert med åpent hus, appeller, underholdning og servering. Kvinnedagen samlet mer enn fullt hus, mens det nydelige været på nasjonaldagen ikke Side 295

6 fristet så mange som vanlig til innendørs-arrangement. - På FN-dagen var det kurdisk arrangement med mat, musikk og appeller. - Foran Stortingsvalget ble det arrangert paneldebatt i samarbeid med KIM og IMDI Nord. Av 8 inviterte partier møtte 7 (Ap, V, KrF, Sp, SV, R, FrP). Spørrelystne møtte opp i stort antall. Partilister, valgmateriell og annen informasjon var tilgjengelig i tida før valget. -Diverse forarbeid i forbindelse med nominasjon av nye medlemmer til KIM. -Besøk av grupper fra Polen og Bangladesh via Nordland fylkeskommune. - Innvandrer- og norske grupper/foreninger bruker lokalet fast eller periodisk, til åpne eller interne arrangementer, møter og seminarer, i egen regi eller i samarbeid med senteret. Eksempler : Press markerte 20 årsjubileet for FNs barnekonvensjon. LEVE markerte verdensdagen for forebygging av selvmord. Frivillighet Norge arrangerte seminar. Adopsjonskafe. Debattmøter om Midt-Østen, bistand og utvikling, Afghanistan, Latin-Amerika, klimapolitikk. Tolkeseminar. - Fredric B.Johnson har hatt musikkoppdrag på bl.a. eksterne konferanser, og var i skoleåret 2008/2009 tilknyttet Den kulturelle skolesekken. Hans musikerbakgrunn skaffer derfor inntekter til senteret. PARTNERSKAPSAVTALE Bystyret vedtok i forbindelse med budsjettbehandlingen å be om at det skulle utarbeides en partnerskapsavtale mellom Bodø kommune og Stiftelsen. I -kommune-administrasjonen ble dette arbeidet påbegynt på en måte som skapte sterke reaksjoner fra.både stiftelsens brukere og styret. Saken endte med at formannskapet tok til orientering at 'Virksomheten i Internasjonalt senter anses ivaretatt gjennom stiftelsens vedtekter og bystyrets eventuelle merknader i forbindelse med behandling av årsmeldingen" og at "på bakgrunn av sakens oppfølging anses det ikke hensiktsmessig å vurdere videre en egen partnerskapsavtale". Stiftelsen er enig i at kommunens innflytelse er godt ivaretatt ved at det i stiftelsesstyret sitter 2 faste medlemmer og 2 varamedlemmer for kommunen. Disse velges av bystyret og tilhører forskjellige politiske partier. Det til enhver tid sittende styre, inkludert politikerne, er aktivt med i utvikling og innhold av senteret. Bystyret får også hvert år tilsendt årsregnskap- og beretning, og kan si sin mening om driften ved behandlingen av denne. Økonomisk sett er kommunens årlige driftstilskudd uunnværlig. På den andre siden ville dagens drifts- og aktivitetsnivå ikke vært mulig uten egeninnsats i form av inntjening, og ved at lønnsnivået til de to ansatte er meget edruelig. Begge ansatte jobber i tillegg langt mer enh vanlig arbeidsuke. Frivillige stiller opp hele tiden. Alt dette fordi det ikke nytter å drive et internasjonalt senter kun mellom kl 8 og mandag til fredag. Kvelds- og helgearbeid er helt nødvendig, og når pengene mangler, tenker enhver idealist at da må det jobbes gratis. I tillegg søkes det fortløpende om tilskudd, i form av prosjekter eller annet, i både privat og offentlig sektor, og det tjenes penger på kurs, musikkoppdrag, servering, foredrag, undervisning m.m. FAIR TRADE-UTSALG Butikken ble åpnet høsten DA-tilskudd hjalp oss å komme igang, og selve prosjektet ble avsluttet i desember Heretter skal butikken stå på egne ben, som en del av stiftelsens virksomhet. Foruten butikken i Sjøgata, er det solgt varer i glasshuset, på høgskolen, i Side 296

7 Solparken og i Rønvik kirke. Vedlagt denne årsberetningen ligger egen prosjektrapport. REPRESENTASJON De to ansatte deltok p statsborgerskaps-seremoni i regi av Fylkesmannen i Nordland. Daglig leder deltok på avslutningen til flyktningkontorets Introduksjonsdeltagere våren 09. Fredric B.Johnson sitter i brukerutvalget i NAV Nordland. Fatma Kasmi deltok p juleavslutningen p Bodł voksenoppl ring. LEKSEHJELP Leksehjelp en dag i uka, med gjennomgående stort oppmøte. De fleste går på voksenopplæringa eller p ungdomsskolen. Noen ogs p videreg ende skole, eller følger nettbasert undrvisning. Siste høst har vi også hatt noen på bameskoletrinn, de kommer sammen med en forelder. En god del leksehenvendelser rettes til de ansatte også utenom Iden ene leksehjelpdagen. Et par leksehjelpere har gjort avtaler om møte sine "elever" privat utenom den ene dagen. En utfordring er det at flere voksne som av ulike grunner ikke går på voksenopplæringa, møter opp rett og slett for å lære norsk. Disse blir ikke prioritert, men må vente til det eventuelt blir ledig tid. For tida er det 6-8 faste frivillige leksehjelpere, samt noen som kan tilkalles ved behov. KAFE Hver fredag og lørdag unntatt i skolens ferier serveres middag og kaker. Det er ingen spiseplikt, og pc-er, biljard- og bordtennisbord brukes side om side med barn som leker og kunder som handler i fair trade-butikken. Også på åpne og/eller interne møter og arrangementer serveres det kaker eller varm mat. Å drive kafe, også i det relativt vesle omfanget vi gjør, er svært ressurskrevende. Planlegging, handling, matlaging, servering, renhold, internkontroll iht Mattilsynets regler m.m. Men den sosiale gevinsten er så stor at det er verd å opprettholde. Å kunne tilby servering på møter og seminarer betyr også mye. Prisnivået holdes lavt for at så mange som mulig skal ha råd til å kjøpe noe. Takket være at vår ansatte Fredric kan lage mat, fungerer kafeen også som inntektskilde. Hvis vi skulle basert oss kun på innleide kokker og/eller kun frivillighet i matlaginga, ville kafedrifta sannsyneligvis vært nedlagt for lenge siden. Ved større arrangementer stiller frivillige hjelpere opp. Her bør Mads Lund, som baker kaker både til kafeen og andre arrangementer, spesielt nevnes. Når forskjellige nasjonaliteter lager mat, gjør de det enten for å'hjelpe stiftelsen, eller for å tjene noen kroner til forenings-kassa. OPPSUMMERING I året 2009 fortsatte stiftelsen å sette fokus på informasjon og kunnskapsformidling, og på holdningsskapende arbeid og nettverksbygging - rettet mot både minoritets- og majoritetsbefolkning. Vår arbeidsmetode er basert på de kunnskaper og erfaringer som ansatte og frivillige innehar, og tar utgangspunkt i det lokalsamfunnet vi er en del av. Nettopp denne lokale forankringen er noe vi understreker hver gang noen ringer eller kommer på besøk fra andre kommuner, for å høre hvordan vi driver og hvordan vi har klart å opprettholde et slikt tilbud i så mange år. Stiftelsen føler seg trygg på at den utøver konkret og praktisk Side 297

8 integreringsarbeid til beste for samfunnet Bodø. De største endringene i året som gikk har vært videre oppbygging av fair trade-butikken, samt de mange brukerne som var en følge av to nye asylmottak. Begge deler har vært både krevende og morsomt, og vil nok bli tilsvarende i det nye året. Side 298

9 Årsberetningen er godkjent i styremøte den 23.februar 2010 gd,ez,,tk C.-~erd Pre-ITURæ-N 4_141)ukt4o 1--(A-S5b4K, AWG. ` kk4if (k. fahin_ot rck Kots hit.% Side 299

10 s STIFTELSEN INTERNASJONALT SENTER FAIR TRADE I BOD Sjłgata 37, pb 1095, 8001 Bodł DA Bodł Fylkeshuset 8048 Bode Deres ref.08/3202 SLUTTRAPPORT PROS:JEKTET FAIR TRADEINTERNASJONALT SENTER I BOD FRAMDRIFT OG MALOPPNAELSE Tilsagnsbrev fra DA-Bodł datert ble bekreftet av stiftelsesstyret i brev datert Delrapport fra oss datert fłrte til delutbetaling av kr, jmf brevfra dere datert OPPSTART OG FRAMDRIFT I juni 2008 ble det igangsatt. en tidkrevende prosess : -BestiHing av inventar (hyller csg-skap, samt kassaapparat med bankterminal) -Rydding av areale for utsalget (et eget rom inne i lokalene til senteret) -Bestiliing av varer (intet sentralt grossistledd, vi m lete oss fram p nettet og andre steder for finne ut hvor en kan kjłpe varer i Norge eller i utlandet). Apningav utsalget fant sted, med ordfłreren i Bodł kommune til stede, lłrdag den 4.oktober Fullt hus oggodt salg! Kundenestrłmmet ogs til utover hele hłsten. Ettersom vi n har f tt erfaring fra et helt r, tegner dette młnsteret seg : Sommeren er rolig. Deterferietid for "vanlige" kunder, og turistene har vi ikke klart fange opp i seerli grad forelłpig. Hłsten er hłysesong, fłrst og fremst pgajulehandeleh. Men ogs pga genera!tstof hłstaktivitet med mange arrangementer p kvelds- og dagtid Side 300

11 som trekker folk til Internasjonalt senter. Likeledes er det arrangementer utenfor senteret, der vi blir invitert til/inviterer oss selv til å selge varer. Etterjulsvinteren/våren er roligere enn høsten, men allikevel jevnt og trutt salg. Noen organisasjoner, partier, bamehager m.m. gjør innkjøp. Det er også interessant å se at flere og flere kunder kommer fra andre Nordlands-kommuner. Internasjonalt senter ligger ikke spesielt sentralt til med tanke på butikkvirksomhet. Kundene må vite om oss på forhånd, - det er ikke mange som "snubler innom" på vei forbi i en tratikkert gate med få parkeringsmuligheter. Vi har heller ikke vindu fra lokalene mot gateplan. Det betyr at i tillegg til det faktum at vi uansett fanger opp de som bruker selve senteret, er det nødvendig med god markedsføring. Vi har fått en god del gratisreklame i form av tekstomtale i media, deltagelse under arrangementer utenfor senterets lokaler, appeller osv. Siste høst har vi delt ut brosjyrer i glasshuset på lørdager og fått laget en synlig roll up. Det har vært vanskelig å få til tilfredsstillende skilting på bygningen vi holder til dette jobbes det stadig med i forhold til huseier. Annonser i Avisa Nordland, nettavisa Ab24 og på kino har foreløpig vært altfor dyrt. Men i høst har Avisa Nordland gitt oss mange gratis-annonser når ledig plass. En ting er markedsføring av selve butikken. Like viktig er det med INFORMASJON om selve ideologien bak fair trade. Altså hvorfor skal vi kjøpe rettferdige varer? Dette holder vi på med kontinuerlig, via løpesedler, appeller, media, og ved å snakke med (potensielle) kunder fortløpende. Bystyret i Bodø vedtok i 2007 å jobbe for å oppnå status som såkalt fairtradekommune. I forbindelse med dette, har vi tilbudt å stå for iallfall deler av den informasjonsplikten som følger med en slik status. Imidlertid har arbeidet i kommunen stoppet opp. Men tilbudet står ved lag om status engang blir oppnådd. SYSSELSETTING Daglig leder ved senteret jobber kontinuerlig med butikken: Innkjøp, prisfastsetting, markedsføring, salg osv. Den andre fast ansatte bidrar med praktisk arbeid. Frivillige trår til for å BVIaste daglig leder både i butikken og på senteret generelt. Fra midten av august 2009 ble det ansatt to personer i hver sin 40 % midlertidige stilling ut året. De er fra henholdsvis Sri Lanka (mann) og irakisk Kurdistan (kvinne). Begge var arbeidsledige da vi ansatte dem. Vi er svært tilfredse med begge to. Det er vårt mål at en av de nye medarbeiderne skal kunne fortsette når prosjektet avsluttes ved årsskiftet 2009/2010, i første omgang i deltidsjobb. OPPNAELSE AV MALSETTING -"Etablering av nonprofit fairtrade-utsalg for å gi forbrukere i Bodø og tilreisende tilgang til rettferdige varer som. ikke finnës på Bodø-markedet idag". Dette målet er utvilsomt nådd. Utsalget rommer en mengde forskjellige Side 301

12 s 3 varer, og det er allerede behov for mer plass, både i selve butikken og på lager. -"Å derigjennom selge flest mulig varer, for på den måten å bedre livssituasjonen til flest mulig produsenter i fattige land". Dette følger naturlig av første strekpunkt. Vi har kjøpt og solgt svært mange varer. Utsalgsprisene holdes så generelt lave, fordi vi mener det viktigste er å selge mye, nettopp fordi produsentene skal få solgt mest mulig. Vi mener derfor at vi er godt i gang med målsettingen, og jo bedre vi blir kjent i Bodø/Nordland, jo mer vil vi selge og slik være med å bidra til fattigdomsbekjempelse. -"Miljøet på Internasjonalt senter forbedres ytterligere" ved at enda flere med majoritetsbakgrunn kommer innom pga butikken. Dette bidrar i sin tur til inkludering, samhold og forståelse mellom minoritets- og majoritetsbefolkningen. -"Overskuddet er ment å bli benyttet til å opprette hel-eller deltidsarbeidsplass til person med minoritetsbakgrunn, utover prosjektperioden". Dette følges opp fra I prosjektsøknaden ble det også sagt at eventuelt overskudd utover dette skal sendes til utviklingsprosjekt i utlandet. Dette vil bli fulgt opp ovenfor stiftelsesstyret, når fullstendig regnskap 2009 for stiftelsen er ferdig. Utfra dette mener vi å ha oppfylt målsettingen med prosjektet på en tiffredsstillende måte og så langt som det er mulig på såvidt kort tid. Å etablere en forretning tar tid, og den fulle effekten vil vi se først etter noe lengre tid. DA-tilskuddet har vært til uvurderlig hjelp i startfasen. Uten dette hadde vi verken hatt økonomi eller mot til å komme igang. På denne bakgrunn ber vi om å få utbetalt resterende beløp i henhold til vedlagte regnskap, som er revidert av statsautorisert revisor. Bodø 15.desember 2009 Anne-Kirsten Lyngstad Daglig leder Side 302

13 , Revisjonsfirma tri Han n Statsautoriserte revisorer Til DA Bodø F ylkeshuset Ansvartige revisorer Statsausorisat revisor Astrid Hansal Statsautrevisor/sivilakonom Ingrid Hansen Medlaraner av Den noeske Revisorforening 8049 BODØ Pros ektr ska Fair Trade Inte as o Senter i Bodł I forbindelse med krav fra Stiftelsen Internasjonalt Senter Fair Trade i Bodø om utbetaling av tilskudd (Tilsagn nr 38/08) er det stilt krav fra DA Bodø om et revidert regnskap. Stiftelsen Internasjonalt Senter Fair Trade i Bodø har lagt frem et prosjektregnskap som viser følgende hovedposter: Prosjektpersonale kr Innkjøp av varelager kr Material/inventar kr Sum kr 90(1.130 Denne bekreftelsen baserer seg på SBT 4400_" Avtalte konfrollhandlinger". Våre kontroller har omfattet følgende: 1. Kontrollsummering av oppstillingen 2. Kontroll av utgiftene mot bilag 3. Vurdering av om kostnadene har tilknytning til angjeldende prosjekt. Resultatet av våre kontroller er som følger: 1. Oppstillingen er rett summert 2. Alle kostnader er dokumentert i samsvar med bokføringslovens krav. Prosjektet er belastet med lønnskostnader tilsvarende 30% av lønn for daglig leder samt 2 deltidsansatte som kun har jobbet med prosjektet. Andelen lønn daglig leder er skjønnsmessig beregnet,slet er ikke indjkasjoner på at dette skjønnet er urimelig eller vesentlig feil. 3. Utgiftenes art er i samsvar med de hovedposter som er godkjent i tilsagnet. Kostnadene har ikke blin redusert med inntekter fra salg av varer. Dette utgjør pr november 2009 kr Siden ovenstående kontrollhandlinger verken utgjør revisjon eller begrenset revisjon i samsvar med revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at prosjektregnskapet for øvrig ikke inneholder vesentlige feil. Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomført revisjon eller begrenset revisjon i samsvar med revisjonsstandardene, kunne andre forhold ha kommet til vår kunnskap og blitt rapportert til dere. Side 303

14 2 r rapport er utelukkende utarbeidet for det form l som er beskrevet i fłrste avsnitt i denne rapporten og til deres informasjon, og skal ikke brukes til noe annet form l. Rapporten vedrłrer kun de kontoer og poster som er spesifisert ovenfor og omfatter ikke regnskapenefor Stiftelsen Internasjonalt Senter Fair Trade i Bodł som helhet. Bodł, den 18. desember (1.9S"a 1\-" Ingrid Hansen Statsautorisert revisor Side 304

15 RSREGNSKAP 2009 INTERNASJONALT SENTER I BOD Utarbeidet av ADMINOR REGNSKAPSBYR Side 305

16 INTERNASJONALT SENTER I BOD 0 nr Resultatregns kap Note Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Anansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad ORDIN RT RESULTAT ARSRESULTAT Overfłringer og disponeringer Overføring til/fra annen egenkapital Sum overfłringer og disponeringer Side 306

17 INTERNASJONALT SENTER I BOD 0. nr Balanse pr Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsm idler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner Sum anleggsmidler OML PSMIDLER Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omlłpsmidler SUM BENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Bodł L"--) Anne Kirsten Lyngstad Daglig leder OMMZ.l liqouww rt-t Tr-e..gr k /4 L1 1-(11-5Sii-rti XiNeL.4<lkk\-11 edaa. FirhYvkpitrq KoLi wx:t 11.. Side 307

18 Internasjonalt senter i Bodł Organisasjonsnr.: NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2009 Note 1 - Regnskapsprinsipper 1 årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger god regnskapsskikk for små foretak. Klassifisering Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balanse dagen er medtatt som anleggs midler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløps midler. Fordringer Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap. Varebeholdning Varebeholdningen er vurdert til den laveste av kostpris og virkelig verdi. Driftsinntekter og kostnader Inntektsføring ved saig av varer skjer på leveringstidspunkter. Inntekstføring av tjenester skjer etter hvert som tjenestene leveres. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs, at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. Pensjoner Selskapet balansefører ikke beregnede pensjonsforpliktelser. Årets kostnad i resultatregnskapet tilsvarer årets betaite pensjonspremie. Note 2 - Lłnnskostnad, antall ansatte, godtgjłrelser, hin til ansatte mm Lønnskostnader består av følgende poster: Gjennomsnittlig antall ansatte: 2 Side 308

19 Ytelser til ledende rsonell li leder Lønn Pens'onskostnader Sum 7.81 Det er ikke utbetalt honorar til styret. L n og sikkerbetsstillelse til fordel for: Ansatte, aksjeeiere, medlemmer av styret Nærstående til aksjeeiere, medlemmer av styret Lån 0 0 Sikkerhetsstillelse 0 0 Obligatorisk tjenestepensjon/afp Stiftelsens ansatte er innmeldt i Bodø Kommunale Pensjonskasse, dekningen gjennom denne oppfyller minimumskravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Utgifter til obligatorisk tjenestepensjon utgjør kr ,-. Utgifter til AFP utgjør kr ,- Revisor Det er kostnadsført revisjonshonorar i 2009 med kr ,-. Av dene gjelder kr ,- for revisjon og kr ,- for andre tjenester. Note 3 - Spesifikasjon av anleggsmidler Note 4 - Bundne midler 1 posten inng r bundet bankinnskudd for skattetrekk med kr ,51. Note 5 - Annen egenkapital Annen e e ital årets resultat = Annen e en ital Inntekter fra lotteri kr ,- er med i årets resultat og dermed med i annen egenkapital. Disse pengene er øremerket til kjøp av oppvaskmaskin i Side 309

20 Revisjonsfirma Astrid Hansen AS Statsautoriserte revisorer Ansvarlige revisorer: Statsautorisert revisor Astrid Hansen Statsaut.revisor/sivilłkonom Ingrid Hansen Medlemmer av Den norske Revisorforening TiI styret i Stiftelsen Internasjonalt Senter Fair Trade i Bodł REVISJONSBERETNING FOR 2009 Vi har revidert årsregnskapet for Stiftelsen Internasjonalt Senter Fair Trade i Bodø for regnskapsåret 2009, som viser et overskudd på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av stiftelsens styre og daglig leder. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til stiftelseslovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontroll-systemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av stiftelsens økonomiske stilling 31. desember 2009 og av resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter stiftelsen er forvaltet og utdelfnger er foretatt i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig. Bodø, 24. februar 2010 Revisjonsfirma Astrid Hansen AS Ingrid Hansen Statsautorisert revisor Side 310

Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ

Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ M r /, r I I Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ ~1~~~1 INIMMIIMMININIMMI~~~1~111 111~1~~~INININIIII~M~I~M~01BMMINI~MNIOM Postadresse : Besøksadresse : Telefon og fax : Org.nr. pb 1095, 8001 Bodø

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag

Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag 1 Øvre Sogn Borettslag Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag Velkommen til generalforsamling. Mandag den 12. mai kl. 18.00 i Felleshuset, Solvang Kolonihage, avdeling 4 Innkallingen inneholder borettslagets

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2006

Årsberetning og regnskap 2006 Bokhandler www.bokhandler.no Øvre Vollgate 15 0185 Oslo Tlf: 22 39 68 00 Faks: 22 39 68 10 E-post: firmapost @bokhandler.no Årsberetning og regnskap 2006 s8 Innhold Oppsummering 2006 Om Bokhandler 4 Bokhandler

Detaljer

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Innledning Stiftelsen Norsk Luftambulanses (SNLA) oppdrag er å bidra til at befolkningen skal få riktig hjelp så raskt som mulig ved akutt og livstruende

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 4. mai 2011, kl. 18.00 i Salemkirken, Sannergata 12. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 7. april

Detaljer

Kort om bladcentralen

Kort om bladcentralen Årsrapport 2007 Kort om bladcentralen Året 2007 I 2007 har konkurransen i handelen vært sterk. Tross dette har kategorien blader og bøker oppnådd en vekst på 3,9 %. Bladcentralen oppnådde en omsetning

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom 1 Fredensborg Gårdsrom Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014 og budsjett for 2015. Styret håper

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000

Detaljer