Abortloven Abortloven Abortspørsmålet Abortspørsmålet, Kirkens arbeid med Abortspørsmålet, Kirkens arbeid med

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "7 1973 Abortloven 22 1974 Abortloven 13 1971 Abortspørsmålet 20 1991 Abortspørsmålet, Kirkens arbeid med 4 1992 Abortspørsmålet, Kirkens arbeid med"

Transkript

1 Abortloven Abortloven Abortspørsmålet Abortspørsmålet, Kirkens arbeid med Abortspørsmålet, Kirkens arbeid med 1978 Abortspørsmålet, Uttalelse fra Dnk's biskoper Abortus provocatus Abortus provocatus Abortus provocatus - Den nye lov om Ad sak nr Adgang til bruk av kirkebøkene Adgang til en viss beveglighet innenfor alterbokens bestemmelser om høimessegudstjenesten Administrasjon og kontorrutiner ved bispekontorene Administrasjon og kontorrutiner ved bispekontorene Administrasjon på bispedømmeplan Administrasjonsdomstoler Administrasjonssaker - for føring av kirkebøker Administrasjonsspørsmål Aftensangen Aftensangen Aktiv dødshjelp Aktuell post: islam Aktuell post: kirkelig utdanning Aktuell sak: ungdomskultur og livssyn Aktuell sak: "Kirken mot år 2000" Aktuell sak: arbeid, velferd, menneskeverd Aktuell sak: eutanasi-spørsmålet Aktuell sak: forbrukersamfunnet som etisk utfordring Aktuell sak: kirke og folk Aktuell sak: kirken og det religiøse mennesket Aktuell sak: lokalmenighet og kirke Aktuell sak: mediesamfunnet Aktuell sak: menighetsbygging og nye fellesskapsformer Aktuell sak: utfordringer fra moderne bioteknologi Aktuelle holdninger til behandling av døde Aktuelle orienteringer Aktuelle orienteringer Aktuelle orienteringer Aktuelle orienteringer Aktuelle orienteringer Aktuelle orienteringer Aktuelle orienteringer Aktuelle orienteringer Aldersgrenseforordningen Alkoholfri nattverdvin Alkoholfri nattverdvin Alkoholfri nattverdvin Alkoholistforsorg Alterbokens revisjon Alternativ form for dåp (ved neddykning) Alternativ jul Alternativ liturgisk målbruk Alternativ livssynsundervisning Alternative prekentekster Alternative prekentekster for 1988/ Alternative prekentekster for 1991/ Alternative prekentekster for 1992/ Alternative prekentekster for kirkeårene Alternative prekentekster for årene 1986 og Alternative prekentekster, kirkeåret 1994/95 og 1995/ Alternativer i korallboken

2 Alternativt tilsyn Alternativt tilsyn Alternativt tilsyn - delegasjonsmodellen Anbringelse av kremertes aske Anbringelse av personportretter i kirkene Anbringelse av radioapparater i kirken Anciennitetsberegning i visse særlige tilfeller 5, Andaktsbokselskapets styre. Valg av representant Andaktsposten i reglement for lærerskolen Andragende fra Trefoldighets menighetssråd, Kristiania, om tillatelse til å anskaffe klokker Strømmes særkalker til bruk ved nadverdutdelingen i kirken Anførsel av farsnavn ved kirkebokføring og attestutstedelse Anglikansk-nordisk konferanse mars Anglikansk-norsk konferanse Anglo-skandinavisk teologkonferanse 6, Anglo-skandinavisk teologkonferanse Anglo-Skandinavisk teologkonferanse (e.) Angående besettelse av teologiske lektorposter Angående godkjennelse av lærebøker i kristendomskunnskap Anhang om alterboken Ansettelse av klokker Ansettelse av prester ved sinnsykehus og liknende anstalter Ansiennitetsberegning for misjonsprester med teologisk embetseksamen Ansiennitetsforholdet for "vikarposter" Anskaffelse av presteboliger Ansvar for førstereisguttene i handelsflåten Ansvar for kirkebøssene Ansættelse av pastor Skagestad ved prakt. Teologiske seminar Anvendelse av geistlig lønnsoverskudd Arbeid med kirkeordning Arbeid med samlivsetiske spørsmål Arbeidet for prostikapellaner etc Arbeidet i evalueringsnemda Arbeidet med bispedømmeadministrasjonen (b.) Arbeidet med en felles salmebok Arbeidet med ny kirkeordning Arbeidet med ny salmebok Arbeidet omkring de sjelesørgeriske spørsmål knyttet til homofilisaken (2.) Arbeidsformene i bispedømmeadministrasjonen (3.) Arbeidsmarkedet for prester Arbeidsseminar: samliv, seksualitet og fellesskap Arbeidsutvalg for Bispemøtet Arbeidsveiledning for kirkelige tilsatte Arbeidsveiledning i kirken Arbeidsveiledning og arbeidsveilederutdanning Arbeidsveiledning og arbeidsveilederutdanning Arbeidsveiledning og arbeidsveilederutdanning Arkivplan for prestearkivene Assistanse til fransk-luthersk kirke Assisterendes medvirkn. ved utdelingen av nattverdselementene Asyl- og flyktningepolitikken Attest ved innmelding i Den norske kirke Attester for barn født utenfor ekteskap Attester ved ordinasjonstillatelse Attestutskrifter av kirkebøker kan gjøres med skrivemaskin Attestutskriving Attestutskrivning Autorisasjon av enkelt-kalker Autorisering av særskilte lesekollekter Avansementsforhold etc Avgjort mellom møtene 1946 og 1947

3 Avgjørelsesmyndighet vedr. gudstjenester og bruk av kirker Avgjørelsesmyndighet vedr. gudstjenester og bruk av kirker Avstemming om liturgi og salmebok i kapellsogn Avtale mellom Den norske kirke og teologiske faktulteter Barn og nattverd Barnedåp i høymessen / Justering av gjeldende ordning Barnegudstjeneste istedenfor høimesse Barnegudstjeneste som høymessetjeneste Barnekommunion Barnekommunion Barnekommunion Barnetrygd Barnevernsakademi Barnevernsinstituttet Dronning Mauds Minne Nye statutter Barns adgang til nattverden Barns adgang til nattverden Barns adgang til nattverden Barns adgang til nattverden Barns adgang til nattverden Barns adgang til nattverden Barns rettsstilling Barns rettsstilling Basis for World Council of Churches Bededagens flytning Bededagens flytning Bededagsspørsmålet påny? Begravelse på søn- og helligdager Behandlingsmåten av andragender om offer eller kollekt i kirkene Behovet for øket geistlig betjening Behovet for øket prestetjeneste i Den norske kirke Beklagelse av saksbehandlingsfeil Bemannings- og langtidsplanleggingen Bemanningsplan for den norske kirke oppnevning av representant for prosjektgruppen. (d.) Bemanningssituasjonen Bemanningssituasjonen Bemerkninger om salmebokrevisjonen Bensin til prester Beramming av kommende bispemøter Beregning av kirkesangernes minimumsløn og indberetning om de (som kirkesangere) i Besettelse av geistlige embeder, sml. Resolusjon fra presteforeningens generalforsamling i Bergen Besettelse av teologiske lektorposter Beskikkelse av kirkesangere Beslutningen om å utsende et kommunikè Beslutningsmyndighet vedrørende gudstjenester Bestemmelser om frist for menighetsmøtenes tillysning og om beslutningenes approbation til sikring Bestyrende presters derieforhold Betaling for kirkelige handlinger for fremmede menighetslemmer Betaling for kirkelige handlinger for utensoknsboende Betaling for kirkens bruk utenfor de alminnelige gudstjenester Betaling for utensogns vigsler i særlige høve Betaling for vigselsattester Betegnelsen klokkerprester Betegnelsen Sognekapellan Betenkning fra Edruelighetskomiteen av 1947 om undervisning og folkeopplysning om Betjening av de militære øvelsesplasser Betjening ved industrielle anlæg Bevertning i kirkene

4 Bevertning i kirkene Bevilgningen til hjelpeprester på inneværende budsjett Bibelleseplan/ukens tekster Bibelselskapet Lovrevisjon Bibelske salmer og liturgiske sanger til salmeboken Biskopen og stiftsdirektøren Biskopen som leder av prestetjenesten Biskopen som leder av prestetjenesten: Biskopenes ordinasjonspraksis i lys av behovet for Biskopen som leder av prestetjenesten: biskopenes ordinasjonspraksis i lys av behovet for Biskopene og trosopplæringsreformen Biskopenes aarsberetninger til kirkedepartementet Biskopenes bokprosjekt (d.) Biskopenes deltagelse i kirkefester o.l Biskopenes embedserklæringer Biskopenes felles kirkelige oppgaver Biskopenes forvaltning av Kirkelovens 18 og Biskopenes hyrdebrev om søndagssaken Biskopenes kollats Biskopenes kontorholdsgodtgjørelse Biskopenes korkåper Biskopenes lønnsforhold m. v Biskopenes og bispemøtets plass i den kirkelige struktur Biskopenes og bispemøtets plass i den kirkelige struktur Biskopenes påtegning på embetsansøkninger Biskopenes representasjon i utlandet Biskopenes uttalelser Biskopenes uttalepraksis Biskopenes vigslingspraksis Biskopenes vurdering av lærebøker Biskopens felles kirkelige oppgaver Biskopens godkjenning av lokal trosopplæring Biskopens kallsbrev/tjenestebrev TOB Biskopens kollats Biskopens liturgiske drakt Biskopens og bispedømmerådets funksjon i forhold til fellesrådstilsatte Biskopens og Bispemøtets plass i den kirkelige struktur Biskopens omsorg for medarbeider Biskopens ordinasjonsmyndighet Biskopens ordinasjonsmyndighet Biskopens påtegning på preste søknader Biskopens tilsynstjeneste Biskopens tilsynstjeneste Biskopens tilsynstjeneste Biskopens tilsynstjeneste Biskopens vikar Biskoppelig tilsyn (a.) Bispedømmenes aktuelle økonomiske situasjon (d.) Bispedømmenes deling Bispedømmenes grenser og biskopenes kontorarbeide Bispedømmerådene bør ha to ordinære møter om året Bispedømmerådene og Statens Pensjonskasse Bispedømmerådenes Fellesråd Bispedømmerådenes fellesråd Bispedømmerådenes fellesråd Bispedømmerådenes fellesråd / kirkerådet (g.) Bispedømmerådenes kontorutgifter Bispedømmerådenes lovfestede fellesmøter Bispedømmerådets tilsettingsmyndighet Bispedømmerådsvalg i høst

5 Bispedømmets administrasjon - reformer Bispeembetet og bispemøtet Bispeembetet og bispemøtet Bispeembetet og bispemøtet Bispekontorene og offentlighetsloven Bispekontorenes budsjettarbeid Bispemøtenes forretningsorden Bispemøtet og bispeembetet Bispemøtet og Kirkerådet Bispemøtet våren Bispemøtets ansvar for sokneprestkurs og arbeidsveilederutdanningen Bispemøtets arbeidsform Bispemøtets arbeidsform Bispemøtets arbeidsform Bispemøtets arbeidsform og presesfunksjon Bispemøtets arbeidsform og rammebetingelser Bispemøtets deltakelse i Den felles informasjonstjeneste Bispemøtets foretningsorden Bispemøtets forretningsorden Bispemøtets forretningsorden Bispemøtets forretningsorden Bispemøtets forretningsorden i lys av kirkemøtets vedtak 15/ Bispemøtets fremtidige arbeidsordning Bispemøtets høstseminar Bispemøtets høstseminar Bispemøtets høstseminar Bispemøtets informasjonsside Bispemøtets kollegialitet og presesfunksjonen Bispemøtets kommunike Bispemøtets kommunikè Bispemøtets offentlighet Bispemøtets og biskopenes uttalepraksis Bispemøtets og bispekollegiets arbeidsformer Bispemøtets og bispekollegiets arbeidsformer Bispemøtets og bispekollegiets arbeidsformer Bispemøtets oppnevningsansvar Bispemøtets oppnevningspraksis Bispemøtets plass i den kirkelige struktur Bispemøtets praksis med å møte representanter for forskjellige grupper Bispemøtets reglement Bispemøtets reglement Bispemøtets reglement Bispemøtets reglement og tjenesteordning for biskoper (a.) Bispemøtets representasjon i eksterne organer Bispemøtets retningslinjer for ordinasjon Bispemøtets selvforståelse Bispemøtets sommervikarkurs og sommervikartjenesten Bispemøtets utredningsbehov Bispemøtets uttalelse om håndtering av asylsøkere Bispemøtets uttalelse om tidlig ultralyd Bispemøtets virksomhet strategi og prioriteringer Bispemøtets økonomi (e.) Bispesegl Bispesegl Bispesegl Bispesegl m.v Bispevigslingsliturgien Bjerkeseths alterkalk Bjerkeseths nattverdkalk Blinde prester Bokverket Norges Kirker

6 Bokverket norges kirker Borgerlig konfirmasjon i Norge Bots- og bededag Brev fra Helgerud menighet om kirkeasyl (d.) 1, Brev til D.n.kirkes menigheter om den nye liturgien og bibelovers Brev til ledere for kristne kirker i Jerusalem Brev til menighetene og prestene om de nye liturgiene Brev til normalplanutvalget for skolen Brev til prestene angående konfirmantforberedelsen Brev til prestene om kirken og skolen etter den nye skolelov Brev til prester og menighetsråd om gudstjenesten Brudefolkenes opplysningsplikt Bruk av saft som nattverdvin Bruk av emeriterte biskoper (c.) Bruk av kirken ved vigsel av fraskilte Bruk av kirken. Departementets brev av Bruk av kirker Bruk av kirker Bruk av kirker ved "Eksperimentgudstjenester" Bruk av korkåpe Bruk av leke gudstjenesteledere og praksis med hensyn til fullmakter ved sakramentsforvaltning (b.) Bruk av rev. Landstad i skolen hvor menigheten har den gl.landstad Bruk av visse salmer inntil videre Bruken av Prefasjonene I og II Budsjettforberedelser 1988 m.v Budsjettforslag for 1998 (c.) Budsjettoverveielser for 1985 og langtidsperioden Bærekraftig utvikling som utfordring til kirken Bønneuken 1997 (b.) Bør det ikke settes opp visse grunnregler konfirmantundervisningen? Bør kirken åpnes for dissenteres oppbyggelser? Bør prester få ta lønnet arbeid utenom sin kallsgjerning? Bør resolutionen 29. Oktober 1913 um utdeling av nattverden takast upp til revision saman med Bør skolevisitaser ved Proster bli gjenopptatt? Children of God Confessing the one faith Confessio Augustanas 450 års jubileum D.M.K Dagpenger til stiftskapellaner De autoriserte enkeltkalker De frie skoler og staten De kommende bispemøter De luthersk/reformerte samtaler De luthersk/reformerte samtaler De luthersk/reformerte samtaler De moderne meditasjonsbevegelser og kirken De nye Attestregler De nye klokkerlovene De onde åndsmakter - kirkens ansvar De onde åndsmakter kirkens ansvar De religiøse programmer i Kringkastingen De summariske opgaver til Statistisk Centralbyrå De søndags-stengte kirker De to nye lover som skal avløse den gamle dissenterlov De unge i menigheten De utviklingshemmede i kirken. Oppfølging av KM-sak 13/ Dei kyrkjelege fonds Delegasjon av biskopens myndighet Delegasjon av biskopens myndighet til prost og stiftsdirektør Delegasjon til prostene (Erfaringsutveksling)

7 Delegering av menighetsrådets myndighet overfor offerandragender Delegert tilsyn - domprostenes fullmakter Delegert tilsyn - domprostens fullmakter Deling av bispedømmer Deling av bispedømmer Deltakelse i nattverd ved overføring av gudstjenester i radio / TV Deltakelse i nordiske bispevigsler Deltakelse på Church Leaders Conference i Meissen i Tyskland (a.) Deltakelse på ung i kirken Deltakelse ved Klausurtagung der bischofskonferenz der velkd 2001 (c.) Deltidsstillinger for prester Deltidsstillinger for prester Deltidsstillinger for prester Deltidsstillinger for prester Den alminnelige lovgivning og synet på Den norske kirke Den europeiske kirkekonferanse Den globale hiv/aids katastrofe Den hellige ånd i kirkens liv Den Hellige Ånd i kirkens liv Den kirkelig nød i oppvoksende industrisentrer Den kirkelige inndeling og fordelingen av geistlige stillinger Den Kirkelige medvirkning ved ekteskaps-inngåelse Den kirkelige medvirkning ved ekteskapsinngåelse Den kirkelige situasjon Den lokale kirkes ordning Den norske kirke og "Rikets" biskoper og sokneprester navnebruk Den norske kirke og Feltprestkorpset Den norske kirke og Israelsmisjonen Den norske kirke og leuenberg-kirkefellesskapet Den norske kirke og læren (NOU 1985:21) Den norske kirke slutter seg til World Council of Churches Den norske kirkes ansvar Den norske kirkes ekumeniske engasjement Den norske kirkes landsfond Den norske kirkes landsfond Den norske kirkes lendsfond Den norske kirkes preste-forening om prestedrakten Den norske kirkes presteforenings generalforsamling med 100-årsjubileum (a.) Den norske kirkes representant ved den Angloskandinaviske teologkonferanse i Sverige (a.) Den norske kirkes representasjon i utlandet Den norske kirkes utenrikske presentasjon Den norske kirkes utenrikske representasjon Den norske kirkes utenriksnevnd Den norske kirkes utenriksnevnd Den norske kirkes økumeniske engasjement Den nye abortlov et ord til rådgivere og helsepersonell Den nye kirkeordningslov 1978 Den nye ordning for høymessen Den nye ordningen for høymessen Den videre prosedyre Den nye prestedrakten Den nye prestedrakten Den nye prestedrakten Den nye prestedrakten Den nye skoleloven Den nye tekstboken Den prestelige betjening under krigsflytting Den prestelige tjeneste ved off. sykehus og fylkesykehus 1, Den seksualetiske utredningen Den seksualetiske utredningen Den økende tendens til å kreve at det leses med konfirmantene særskilt i hvert sogn Den økonomiske base for oppretting av nye prestestillinger

8 Departementets nye utkast til Forskrifter for nominasjon av bispekandidater Det 11. frivillige kirkemøtes uttalelse om salmeboksaken Det 6.bud i Katekismen Det alminnelige skriftemål Det fremtidige kirkestyre Det internasjonale barneår og Den norske kirke Det kirkelige tilsyn Det kirkemusikalske råds virksomhet Det kommende kirkemøte Det kommende nordiske bispemøtet Det kristne Hvilehjem og Nervesanatorium Det lutherske verdens-forbunds nasjonalkomité Det Lutherske Verdensforbund Det Lutherske Verdensforbund - dets norske komite Det lutherske verdensforbund nasjonalkomité Det Lutherske Verdensforbunds Nasjonal Komité Det Lutherske Verdensforbunds nasjonal-komité Det Lutherske Verdensforbunds nasjonalkomite Det lutherske verdensforbunds nasjonalkomité Det lutherske verdensforbunds nasjonalkomité Det lutherske verdensforbunds nasjonalkomité Det Lutherske Verdensforbunds norske nasjonalkomite Det Lutherske Verdensforbunds norske nasjonalkomité Det Lutherske Verdensforbunds norske nasjonalkomité Det Lutherske Verdensforbunds norske nasjonalkomité Det nordiske bispemøte Det nordiske bispemøte Det nordiske bispemøte Det nordiske bispemøte Det nordiske bispemøte Det nordiske bispemøtet Det nordiske folkekirkesekretariatet Det norske kirkeakademi Fredriksborg Det norske kirkejubileum i Amerika Det teologiske fakultet og Den norske kirke Diakonenes bruk av stola (e.) Diakonenes deltakelse i høymessen Diakoniarbeideres innvielse og kirkelige status Diakoninemnd Diakoniråd - Kristen Innsats - Norsk menighetsinstitutt Diakoniråd for Den norske kirke Diakonisaken Diakonitjenesten og det ordinerte embete Diakontjenesten Diakontjenesten Diakontjenesten foreløpig respons til dokument Diakontjenesten i kirkens tjenestemønster Diakontjenesten og det kirkelige embetet Diakontjenesten og det ordinerte embete Diakonvigsling Dialog med church of england Dialogen mellom kristne og muslimer Differensiering av menighetstjenesten Differensiering av menighetstjenesten Differensiering av menighetstjenesten - Opprettelse av kateketembete Dispensasjon fra kirkemedlemskap ved tilsetting Dispensasjonsmuligheter for 2-semesteres-kravet til praktikum Dissenteres adgang til våre kirker Dissenteres adgang til våre kirker Dissenteres adgang til å undervise i kristendomskunnskap i folkeskolen Dissenteres bruk av kirke og skolehus til sine møter

9 Dissenteres deltagelse i avgjørelse av spørsmålet om lærebøker i kristendomskunnskap Distriktslæge Rømckes legat for sykepleiersker Docent Kolsruds forelag Domkirken som bispedømmets hovedkirke Domprosten som biskopens stedfortreder Domprosten som biskopens Stedfortreder Domprosten som biskopens stedfortreder Domprostene, anmodning om møte i forkant av høstens bispemøte. drøfting av mulig program (b.) Domprostens fullmakter - domprosten som biskopens faste vikar Dronning Mauds Minne Høgskolen, endring av statutter Dronning mauds minne, Statuttendringer Dronning mauds minne, Statuttendringer Dronning Mauds Stiftelse - Endring i styresammensetning Drægnis nye alkoholfri Nattverdvin Drøftelse angående en gjenreisingsdag Drøftelse av Bispeembetet og Bispemøtet Drøftelse av bispeembetet og Bispemøtet Drøftelser med departementet Drøfting av prostemøtene generelt og forholdet til bispemøtet spesielt Drøfting av prostemøtene generelt og forholdet til bispemøtet spesielt Drøfting av rekrutteringsproblemer til stillinger i enkelte områder (5.) Drøfting av rettsoppgjøret Drøftinger med departementet Drøftinger med departementet Drøftinger med departementet Drøftinger med departementet Drøftinger med departementet Drøftinger med departementet Drøftinger med departementet Drøftinger med departementet Drøftinger med departementet Drøftinger med departementet Drøftinger med departementet Drøftinger med departementet Drøftinger med kirkedepartementet Drøftinger med kirkedepartementet Drøftinger med kirkedepartementet Drøftinger med kirkedepartementet Drøftinger med Kirkedepartementet Drøftinger med riksantikvaren Drøftinger om kirkedepartementet Døvekirken lokal og sentral tilhørighet Dåp av konfirmanter Dåp og nattverd ved legfolk Dåp på bedehuset Dåp på fødselsstiftelser osv Dåp som vilkår for medlemskap i Den norske kirke Dåp utenfor hjemmemenigheten (d.) Dåp ved stiftelser Dåp, nattverd og embete Dåp, nattverd og embete Dåpen og de ugifte foreldre Dåpshandlingens karakter 4, EF - debatten og Bibelens bruk Effektivisering av bispemøtets arbeidsordning Egnethet for prestetjeneste Egnethet for prestetjeneste, anmodning fra Presteforeningen om å få delta i utvalg (2.) Eksamensansiennitet for vernepliktige offiserer Eksamensvitnesbyrd ved de praktisk-teologiske seminarer Eksamensvitnesbyrd ved de praktisk-teologiske seminarer

10 Ekspedisjonspraksis mellom skoledirektør og biskop Eksperimentene med kjernefysiske våpen Ekstra geistlig betjening i menigheter hvor prestens forkynnelse ikke tilfredsstiller menighetens Ekstra-sak. (Konfidentielt) Ekteskap før oppnådd lavalder Ekteskap og samliv Ekteskap og samlivsformer Ekteskap og samlivsformer Ekteskap og samlivsformer Ekteskap og samlivsformer Ekteskap og samlivsformer Ekteskap og samlivsformer Ekteskapsinngåelse Den kirkelige medvirkning ved Ekteskapsinngåelse mellom katolikker og lutheranere (8.) Ekteskapsmekling Ekumeniske rapporter Ekumeniske rapporter Embete og ordinasjonsfullmakt Embete og råd Embetet i den norske kirke Embetskomiteens utredning Embetsmenns bekjennelsesplikt Embetsnedleggelse og embetsed Embetsplikt og lojalitet Embetsplikt og lojalitet Embetsplikt og lojalitet Embetsplikt og lojalitet Emigrant-veiledning En bedre fremtid er mulig En del spørsmål angående konfirmantundervisningen En detalj i kirkens orden En detalj ved ansiennitetslistene En detalj ved presters permisjon En felles norsk salmebok En felles salmebok? En felles seniorpolitikk for prester Én herre - Én tro - Én kirke - Én lengsel mot èn dåp En liten endring i regler for flytningsgodtgjørelse En Luther-kollekt En ny internasjonal økonomisk ordning Endring av Det Lutherske Verdensforbunds forfatning Endring av statuetter for Mellomkirkelig Råd Endring av statutter for tilleggsgavefondet Endring av tiden for konfirmasjon Endring av visitasreglement Endring i adopsjonsloven Endring i menighetsrådsloven, forsåvidt angår reglene for valg av menighetsråd Endring i statuttene for Dronning Mauds Minne Høgskolen Endringer av Grunnskolelovens 26 og 41 - tilsyn med skolene Endringer av statutter for Dronning Maud s Minne Endringer i Bispemøtets forretningsorden Endringer i bispemøtets sekretariat og forretningsorden Endringer i den alminnelige kirkebønn Endringer i grunnregler for VTP Endringer i jordloven Endringer i kirkebønnen Endringer i KRL-faget Endringer i VTP-grunnreglene Enkelte menighetsrådsopptreden Enkeltkalker Ensartede katekismustekster

11 Ensartet statistikk i biskopenes årsberetninger Enslydene katekismustekster Episkopal ministry within the apostolicity of the church Er konfirmasjonsforberedelsesattester overflødig? Er prestekontorene "offentlige" kontorer? Erfaringer med de kirkelige lovendringer fra Erfaringsdeling Erfaringsdeling lederutvikling: ordinasjon Erfaringsdeling omkring behandlingen av saker som gjelder seksuelt misbruk Erfaringsdeling: Dåp og dåpssamtale Erklæring fra brudefolk angående barn utenfor ekteskap Erklæring fra brudefolkene Erklæring fra Norsk teologisk samtaleforum om troens første artikkel Et kirkens utvalg for Massemedia Etablering av Kirkens Læremiddelråd Etablering av presesembetet Etablering av presesembetet 2, Etisk kontroversielle fjernsynsprogrammer Etiske sider ved asyl- og flyktningepolitikken Etiske spørsmål vedrørende ufødt liv Etter Kirkemøtet Etterbetaling av prestenes lønn Etterbetalingsoppgjør med prestene for tiden under embetsnedleggelsen. Den norske kirkes 7, Ettergivelse av straff for en del tyske krigsforbrytere Europahjelpen - særlig tyske barn Eutanasisaken Ev. bidrag fra U.S.A til Den norske kirke Evaluering av bispemøtene Evaluering av sommervikarkursene 1997 (d.) Eventuell kirkelig tjeneste ved for tidlig fødsel Eventuelt Eventuelt EVU - kompetanseplaner m.v EVU - kursplan Faddere, personer uten kirkemedlemskap som Faglig foredrag 8, Fagplaner - Nye fagplaner i religion i reformgymnaset Faith and Order-konferansen Faith and Order s møte i Lund Faith and Orders generalforsamling - Montreal Faith and Orders verdenskonferanse i Lausanne Faith and Orders verdenskonferanse Oppnevnelse av delegater Familiegudstjeneste Familiegudstjeneste Familiemesse (a.) Familiemessen (a.) Farskapssaker Fast misjonstid i kirkeåret Fast påkestid Fast påskehelg Fast påsketid Fasteaksjons til kirkens nødhjelp Fastsettelse av sentral kompetanseplan for prester Feiring av 17. mai på pinsedag Feiringen av Confessio Augustanas 450-års jubileum Feiringen av Confessio Augustanas 450-års jubileum Felles ekteskapslov for heterofile og homofile par Felles erklæring om rettferdiggjørelseslæren Felles erklæring om rettferdiggjørelseslæren Felles nordisk gudstjenested

12 Felles norsk salmebok Felleskirkelige råd Fellesråd for evangeliske kirkesamfunn i Norge Fellesråd for menighetsrådene Fellesraadets stilling til de enkelte menighetsraad i byer hvor der er flere menigheter Feltprest ordningen Feltpresters tjeneste i den norske kirke Feltpresters utdannelse Feltpresttjenesten Feltprostens utredning Fengselsprest-situasjonen Filioque-leddets plass i Nicænum Filmfremvisning i kirker Finansiering av "de uløste oppgaver" Finansiering av kirkebygg Finansiering av stiftspraksis i veien til prestetjeneste Finnmarkspresters ansiennitet Flere kateketstillinger Flyktningehjelpen Flyktninger i norge Flytningsgodtgjøring til prester i avsidesliggende kall Flyttingsgodtgjøring til vikarprester Folkekirken - en prinsipiell drøftelse Folkekirken og folkereligiøsiteten Folkekirkens kongegave Folkekirkens Kongegave Folketellingsoppgaver i byer og bolig-konsentrasjoner Forandring av gudstjenesteordningen i et prestegjeld Forandring av kgl. Res. Av 24/ angående benyttelsen av kirkene utenfor de regelmessige Forandring av ordning for konfirmantforberedelsen i et prestegjeld Forarbeider til aftensangs-musikk Forberdelse og veiledning før ordinasjon -Delutredning om 7-dagers kurs Forberedelse av normeringsforhandlinger Forberedelse av studiereisen til brüssel Mars Forbindelsen mellom hjemmenighetene og de norsk-amerikanske menigheter til beste for våre Forbredelse og veiledning før ordinasjon Forbredelse og veiledning før ordinasjon Forbredelse og veiledning ved ordinasjon Forbredelse og veiledning ved ordinasjon Forbredelse og veiledning ved ordinasjon Forbrukersamfunnet som etisk utfordring Forbrukersamfunnet som etisk utfordring Forbønn for krigens ofre Forbønnsledd i høymessen - Liturgisaker Fordeling av saksområder mellom biskopene Fordeling av særskilte saksområder mellom biskopene Foreldre som faddere Foreldre som faddere Forflytning etter kort tjenestetid Forfølgelse av kristne og behandlingen av religiøse minoriteter i muslimske land Forfølgelse i El Salvador Forfølgelse i Etiopia Forhandlinger mellom Church of England og Norges, Danmarks og Islands kirker Forhold mellom det kirkelige fellesråd og det enkelte menighetsr. i de større byer Forholdet Bispemøtet - Kirkemøtet Forholdet Bispemøtet Kirkemøtet Forholdet Danmark - Norge Forholdet kommunestyre / menighetsråd

Innhold. Forord v/ preses Helga Haugland Byfuglien 3 Forord v/ generalsekretær Christofer Solbakken 5 Protokoll 6 Årsrapport 34

Innhold. Forord v/ preses Helga Haugland Byfuglien 3 Forord v/ generalsekretær Christofer Solbakken 5 Protokoll 6 Årsrapport 34 Bispemøtet 2011 Innhold Forord v/ preses Helga Haugland Byfuglien 3 Forord v/ generalsekretær Christofer Solbakken 5 Protokoll 6 Årsrapport 34 Innsettelse av preses 43 Tor Singsaas: Inngangsord 44 Ole

Detaljer

Nyheter. Nr. 1-2000 (01.01.2000) Kirkeåret 2001/2002 har evangelieteksten i 2. rekke som prekentekst med disse unntakene:

Nyheter. Nr. 1-2000 (01.01.2000) Kirkeåret 2001/2002 har evangelieteksten i 2. rekke som prekentekst med disse unntakene: Nyheter Nr. 1-2000 (01.01.2000) Kirkeåret 2001/2002 har evangelieteksten i 2. rekke som prekentekst med disse unntakene: 1. s. i adv. - 2/12-01 - Sef 3,14-18 (T) 2. juledag - 26/12-01 - Matt 23,34-39 (T)

Detaljer

ÅRSPLAN 2008. Kirkerådet Samisk kirkeråd Mellomkirkelig råd

ÅRSPLAN 2008. Kirkerådet Samisk kirkeråd Mellomkirkelig råd ÅRSPLAN 2008 Kirkerådet Samisk kirkeråd Mellomkirkelig råd 2 ÅRSPLAN FOR DE SENTRALKIRKELIGE RÅD 2008 Kirkerådet Samisk kirkeråd Mellomkirkelig råd 3 Innholdsfortegnelse Utfordringer for Kirkerådet i 2008:...

Detaljer

Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat.

Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat. Fra Gudstjenesteboken 2011 Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat. Innhold: Noen hovedbegreper i ordningen s. 02

Detaljer

Staten og Den norske kirke et tydelig skille

Staten og Den norske kirke et tydelig skille Høringsnotat 2. september 2014 Staten og Den norske kirke et tydelig skille Høringsfrist 1. november 2014 Høringsnotat 2. september 2014 Staten og Den norske kirke et tydelig skille Høringsfrist 1. november

Detaljer

Etablering av nye menigheter i Den norske kirke

Etablering av nye menigheter i Den norske kirke Etablering av nye menigheter i Den norske kirke Et kirkerettslig perspektiv AV GUNNAR RØNNESTAD gunnar.ronnestad@lyse.net Innledning Den norske kirke skal være til stede i alle lokalsamfunn. Dette gjenspeiles

Detaljer

4. Merknader til kapitler for trossamfunn og kirke

4. Merknader til kapitler for trossamfunn og kirke 4. Merknader til kapitler for trossamfunn og kirke Når det gjelder kapitler og poster som ikke er omtalt nedenfor, har komiteen ingen merknader og slutter seg til regjeringens forslag. 4.1 Kulturdepartementet

Detaljer

Generalforsamling 2009

Generalforsamling 2009 Den norske kirkes presteforening Generalforsamling 2009 Innhold: Side 2 Delegater Side 4 Sak 0 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 5 Sak 1 Konstituering Valg av Dirigentskap Desisorer Redaksjonskomité

Detaljer

Synoden 2008 Fredtun

Synoden 2008 Fredtun Synoden 2008 Fredtun 6.-10. november 08 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Treårsmeldinger og saksdokumenter SAKSDOKUMENTER DEL 2 TREÅRSMELDING OG SAKSDOKUMENTER TIL SYNODEN 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE

Detaljer

NOU. Det livssynsåpne samfunn. Norges offentlige utredninger 2013: 1. En helhetlig tros- og livssynspolitikk

NOU. Det livssynsåpne samfunn. Norges offentlige utredninger 2013: 1. En helhetlig tros- og livssynspolitikk NOU Norges offentlige utredninger 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn En helhetlig tros- og livssynspolitikk Norges offentlige utredninger 2013 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning

Detaljer

Virksomheten i KA har i 2001 vært basert på strategiplanens formuleringer av

Virksomheten i KA har i 2001 vært basert på strategiplanens formuleringer av Virksomheten i KA har i 2001 vært basert på strategiplanens formuleringer av Visjon for k i r k e n : En kirke som har ressurser, forankring og engasjement til å møte fremtidens utfordringer. Visjon for

Detaljer

InterCollegas. 2-2013 - Årgang 45. Landskonferanse Klima Kompetansekatalog

InterCollegas. 2-2013 - Årgang 45. Landskonferanse Klima Kompetansekatalog InterCollegas 2-2013 - Årgang 45 1 Landskonferanse Klima Kompetansekatalog InterCollegas Innhold 2 Medlemsblad for Den norske kirkes presteforening Rådhusgata 1-3 Pb 437 Sentrum 0103 OSLO Tlf 23 08 16

Detaljer

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Innhold Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2012 2014...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Opplysninger om høringsinstansen: Navn på menighet/kirkelig fellesråd/organisasjon: Sentralt hovedverneombud for prestetjenesten i

Detaljer

GF 2012: Sendt Lillehammer 11. 15. juli. Sak 1

GF 2012: Sendt Lillehammer 11. 15. juli. Sak 1 Sak 1 1 Innhold: Saksliste: Side Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2009 2011...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM Norge...11 4. NLM Ung...14 5. Økonomi...15 6. NLM Personal...15

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. med årsberetning. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug

ÅRSMELDING 2013. med årsberetning. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug med årsberetning Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug Årsrmeldingen er utarbeidet av sekretariatet i KA Grafisk utforming: Hilde Kristin Klungrehaug Opplag: 600 Mars 2014 KA Kirkelig arbeidsgiver-

Detaljer

Fra statskirke til friere folkekirke

Fra statskirke til friere folkekirke KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 1, 2012 17. årg Nye kantorer i Strømmen og Skjetten Fra statskirke til friere folkekirke Jarle Vestad og Peggy Jensen Lous (bildet)

Detaljer

Strategiplan for likestilling mellom kjønn i Den norske kirke 2015-2023

Strategiplan for likestilling mellom kjønn i Den norske kirke 2015-2023 KR 21.1/15 Strategiplan for likestilling mellom kjønn i Den norske kirke 2015-2023 Innhold Innledning.. 1 Strategiplanen.. 4 Internasjonale økumeniske organisasjoner. 6 Årstall og statistikk...8 Likestillingstest

Detaljer

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER NORDISK MILJØMÆRKNING Gud gir vi deler Plan for trosopplæring i Den norske kirke 3. opplag ISBN: 987-82-7545-092-8 Kirkerådet, Den norske kirke 2010 Bestilles fra

Detaljer

InterCollegas. 3-2011 - Årgang 43

InterCollegas. 3-2011 - Årgang 43 InterCollegas 3-2011 - Årgang 43 1 InterCollegas Innhold 2 Medlemsblad for Den norske kirkes presteforening Rådhusgata 1-3 Pb 437 Sentrum 0103 OSLO Tlf 23 08 16 00 Fax 23 08 16 01 ic@prest.no www.prest.no

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

BOLIGORDNINGEN: FUNGERER DEN GODT FOR PRESTEN, PRESTEFAMILIEN OG TJENESTEN?

BOLIGORDNINGEN: FUNGERER DEN GODT FOR PRESTEN, PRESTEFAMILIEN OG TJENESTEN? BOLIGORDNINGEN: FUNGERER DEN GODT FOR PRESTEN, PRESTEFAMILIEN OG TJENESTEN? RAPPORT FRA PRESTEFORENINGENS BOLIGUTVALG OKTOBER 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INNLEDNING... 4 Sammensetning...

Detaljer

Resultatet av arbeid med oppfyllelse av pålegg fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 24. november 2014

Resultatet av arbeid med oppfyllelse av pålegg fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 24. november 2014 Resultatet av arbeid med oppfyllelse av pålegg fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 24. november 2014 Oslo katolske bispedømme 16. mars 2015 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT OM SITUASJONEN FOR DEN

Detaljer

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement,

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, Marnardal kommune Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, godtgjørelse til folkevalgte Vedtatt av Marnardal kommunestyre gjeldende

Detaljer

Årsmelding Modum sokn 2010

Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 1 Modum menighetsråd... 4 1.1 Takk... 4 1.2 Arbeidsområder... 4 1.3 Målsetting... 4 1.4 Rådets sammensetning... 5 1.5 Møter og saker... 5 1.6 Utvalg...

Detaljer

Ann-Helen Fjeldstad Jusnes

Ann-Helen Fjeldstad Jusnes Ann-Helen Fjeldstad Jusnes 58 år Sivilstatus: gift Nåværende stilling: prost i Lofoten Sør Hålogaland bispedømme Utdanning: Hadeland Gymnas, reallinjen,1972-75 Sagavoll folkehøyskole, bibel og lederlinje

Detaljer

Håndbok. Statens personalhåndbok

Håndbok. Statens personalhåndbok Håndbok Statens personalhåndbok 2007 1 Statens Personalhåndbok Ajourført utgave 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet 2 Statens personalhåndbok 2006 Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Dokument nr 4 (2002 2003)

Dokument nr 4 (2002 2003) Dokument nr 4 (2002 2003) Melding for året 2002 fra Sivilombudsmannen (Stortingets ombudsmann for forvaltningen) Avgitt til Stortinget i mars 2003 Til Stortinget I samsvar med 12 i lov av 22. juni 1962

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342 Innhold Del I Innledning... 1 Utfordringer på kultur og kirkefeltet... 2 Regjeringens politikk på kultur

Detaljer