Abortloven Abortloven Abortspørsmålet Abortspørsmålet, Kirkens arbeid med Abortspørsmålet, Kirkens arbeid med

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "7 1973 Abortloven 22 1974 Abortloven 13 1971 Abortspørsmålet 20 1991 Abortspørsmålet, Kirkens arbeid med 4 1992 Abortspørsmålet, Kirkens arbeid med"

Transkript

1 Abortloven Abortloven Abortspørsmålet Abortspørsmålet, Kirkens arbeid med Abortspørsmålet, Kirkens arbeid med 1978 Abortspørsmålet, Uttalelse fra Dnk's biskoper Abortus provocatus Abortus provocatus Abortus provocatus - Den nye lov om Ad sak nr Adgang til bruk av kirkebøkene Adgang til en viss beveglighet innenfor alterbokens bestemmelser om høimessegudstjenesten Administrasjon og kontorrutiner ved bispekontorene Administrasjon og kontorrutiner ved bispekontorene Administrasjon på bispedømmeplan Administrasjonsdomstoler Administrasjonssaker - for føring av kirkebøker Administrasjonsspørsmål Aftensangen Aftensangen Aktiv dødshjelp Aktuell post: islam Aktuell post: kirkelig utdanning Aktuell sak: ungdomskultur og livssyn Aktuell sak: "Kirken mot år 2000" Aktuell sak: arbeid, velferd, menneskeverd Aktuell sak: eutanasi-spørsmålet Aktuell sak: forbrukersamfunnet som etisk utfordring Aktuell sak: kirke og folk Aktuell sak: kirken og det religiøse mennesket Aktuell sak: lokalmenighet og kirke Aktuell sak: mediesamfunnet Aktuell sak: menighetsbygging og nye fellesskapsformer Aktuell sak: utfordringer fra moderne bioteknologi Aktuelle holdninger til behandling av døde Aktuelle orienteringer Aktuelle orienteringer Aktuelle orienteringer Aktuelle orienteringer Aktuelle orienteringer Aktuelle orienteringer Aktuelle orienteringer Aktuelle orienteringer Aldersgrenseforordningen Alkoholfri nattverdvin Alkoholfri nattverdvin Alkoholfri nattverdvin Alkoholistforsorg Alterbokens revisjon Alternativ form for dåp (ved neddykning) Alternativ jul Alternativ liturgisk målbruk Alternativ livssynsundervisning Alternative prekentekster Alternative prekentekster for 1988/ Alternative prekentekster for 1991/ Alternative prekentekster for 1992/ Alternative prekentekster for kirkeårene Alternative prekentekster for årene 1986 og Alternative prekentekster, kirkeåret 1994/95 og 1995/ Alternativer i korallboken

2 Alternativt tilsyn Alternativt tilsyn Alternativt tilsyn - delegasjonsmodellen Anbringelse av kremertes aske Anbringelse av personportretter i kirkene Anbringelse av radioapparater i kirken Anciennitetsberegning i visse særlige tilfeller 5, Andaktsbokselskapets styre. Valg av representant Andaktsposten i reglement for lærerskolen Andragende fra Trefoldighets menighetssråd, Kristiania, om tillatelse til å anskaffe klokker Strømmes særkalker til bruk ved nadverdutdelingen i kirken Anførsel av farsnavn ved kirkebokføring og attestutstedelse Anglikansk-nordisk konferanse mars Anglikansk-norsk konferanse Anglo-skandinavisk teologkonferanse 6, Anglo-skandinavisk teologkonferanse Anglo-Skandinavisk teologkonferanse (e.) Angående besettelse av teologiske lektorposter Angående godkjennelse av lærebøker i kristendomskunnskap Anhang om alterboken Ansettelse av klokker Ansettelse av prester ved sinnsykehus og liknende anstalter Ansiennitetsberegning for misjonsprester med teologisk embetseksamen Ansiennitetsforholdet for "vikarposter" Anskaffelse av presteboliger Ansvar for førstereisguttene i handelsflåten Ansvar for kirkebøssene Ansættelse av pastor Skagestad ved prakt. Teologiske seminar Anvendelse av geistlig lønnsoverskudd Arbeid med kirkeordning Arbeid med samlivsetiske spørsmål Arbeidet for prostikapellaner etc Arbeidet i evalueringsnemda Arbeidet med bispedømmeadministrasjonen (b.) Arbeidet med en felles salmebok Arbeidet med ny kirkeordning Arbeidet med ny salmebok Arbeidet omkring de sjelesørgeriske spørsmål knyttet til homofilisaken (2.) Arbeidsformene i bispedømmeadministrasjonen (3.) Arbeidsmarkedet for prester Arbeidsseminar: samliv, seksualitet og fellesskap Arbeidsutvalg for Bispemøtet Arbeidsveiledning for kirkelige tilsatte Arbeidsveiledning i kirken Arbeidsveiledning og arbeidsveilederutdanning Arbeidsveiledning og arbeidsveilederutdanning Arbeidsveiledning og arbeidsveilederutdanning Arkivplan for prestearkivene Assistanse til fransk-luthersk kirke Assisterendes medvirkn. ved utdelingen av nattverdselementene Asyl- og flyktningepolitikken Attest ved innmelding i Den norske kirke Attester for barn født utenfor ekteskap Attester ved ordinasjonstillatelse Attestutskrifter av kirkebøker kan gjøres med skrivemaskin Attestutskriving Attestutskrivning Autorisasjon av enkelt-kalker Autorisering av særskilte lesekollekter Avansementsforhold etc Avgjort mellom møtene 1946 og 1947

3 Avgjørelsesmyndighet vedr. gudstjenester og bruk av kirker Avgjørelsesmyndighet vedr. gudstjenester og bruk av kirker Avstemming om liturgi og salmebok i kapellsogn Avtale mellom Den norske kirke og teologiske faktulteter Barn og nattverd Barnedåp i høymessen / Justering av gjeldende ordning Barnegudstjeneste istedenfor høimesse Barnegudstjeneste som høymessetjeneste Barnekommunion Barnekommunion Barnekommunion Barnetrygd Barnevernsakademi Barnevernsinstituttet Dronning Mauds Minne Nye statutter Barns adgang til nattverden Barns adgang til nattverden Barns adgang til nattverden Barns adgang til nattverden Barns adgang til nattverden Barns adgang til nattverden Barns rettsstilling Barns rettsstilling Basis for World Council of Churches Bededagens flytning Bededagens flytning Bededagsspørsmålet påny? Begravelse på søn- og helligdager Behandlingsmåten av andragender om offer eller kollekt i kirkene Behovet for øket geistlig betjening Behovet for øket prestetjeneste i Den norske kirke Beklagelse av saksbehandlingsfeil Bemannings- og langtidsplanleggingen Bemanningsplan for den norske kirke oppnevning av representant for prosjektgruppen. (d.) Bemanningssituasjonen Bemanningssituasjonen Bemerkninger om salmebokrevisjonen Bensin til prester Beramming av kommende bispemøter Beregning av kirkesangernes minimumsløn og indberetning om de (som kirkesangere) i Besettelse av geistlige embeder, sml. Resolusjon fra presteforeningens generalforsamling i Bergen Besettelse av teologiske lektorposter Beskikkelse av kirkesangere Beslutningen om å utsende et kommunikè Beslutningsmyndighet vedrørende gudstjenester Bestemmelser om frist for menighetsmøtenes tillysning og om beslutningenes approbation til sikring Bestyrende presters derieforhold Betaling for kirkelige handlinger for fremmede menighetslemmer Betaling for kirkelige handlinger for utensoknsboende Betaling for kirkens bruk utenfor de alminnelige gudstjenester Betaling for utensogns vigsler i særlige høve Betaling for vigselsattester Betegnelsen klokkerprester Betegnelsen Sognekapellan Betenkning fra Edruelighetskomiteen av 1947 om undervisning og folkeopplysning om Betjening av de militære øvelsesplasser Betjening ved industrielle anlæg Bevertning i kirkene

4 Bevertning i kirkene Bevilgningen til hjelpeprester på inneværende budsjett Bibelleseplan/ukens tekster Bibelselskapet Lovrevisjon Bibelske salmer og liturgiske sanger til salmeboken Biskopen og stiftsdirektøren Biskopen som leder av prestetjenesten Biskopen som leder av prestetjenesten: Biskopenes ordinasjonspraksis i lys av behovet for Biskopen som leder av prestetjenesten: biskopenes ordinasjonspraksis i lys av behovet for Biskopene og trosopplæringsreformen Biskopenes aarsberetninger til kirkedepartementet Biskopenes bokprosjekt (d.) Biskopenes deltagelse i kirkefester o.l Biskopenes embedserklæringer Biskopenes felles kirkelige oppgaver Biskopenes forvaltning av Kirkelovens 18 og Biskopenes hyrdebrev om søndagssaken Biskopenes kollats Biskopenes kontorholdsgodtgjørelse Biskopenes korkåper Biskopenes lønnsforhold m. v Biskopenes og bispemøtets plass i den kirkelige struktur Biskopenes og bispemøtets plass i den kirkelige struktur Biskopenes påtegning på embetsansøkninger Biskopenes representasjon i utlandet Biskopenes uttalelser Biskopenes uttalepraksis Biskopenes vigslingspraksis Biskopenes vurdering av lærebøker Biskopens felles kirkelige oppgaver Biskopens godkjenning av lokal trosopplæring Biskopens kallsbrev/tjenestebrev TOB Biskopens kollats Biskopens liturgiske drakt Biskopens og bispedømmerådets funksjon i forhold til fellesrådstilsatte Biskopens og Bispemøtets plass i den kirkelige struktur Biskopens omsorg for medarbeider Biskopens ordinasjonsmyndighet Biskopens ordinasjonsmyndighet Biskopens påtegning på preste søknader Biskopens tilsynstjeneste Biskopens tilsynstjeneste Biskopens tilsynstjeneste Biskopens tilsynstjeneste Biskopens vikar Biskoppelig tilsyn (a.) Bispedømmenes aktuelle økonomiske situasjon (d.) Bispedømmenes deling Bispedømmenes grenser og biskopenes kontorarbeide Bispedømmerådene bør ha to ordinære møter om året Bispedømmerådene og Statens Pensjonskasse Bispedømmerådenes Fellesråd Bispedømmerådenes fellesråd Bispedømmerådenes fellesråd Bispedømmerådenes fellesråd / kirkerådet (g.) Bispedømmerådenes kontorutgifter Bispedømmerådenes lovfestede fellesmøter Bispedømmerådets tilsettingsmyndighet Bispedømmerådsvalg i høst

5 Bispedømmets administrasjon - reformer Bispeembetet og bispemøtet Bispeembetet og bispemøtet Bispeembetet og bispemøtet Bispekontorene og offentlighetsloven Bispekontorenes budsjettarbeid Bispemøtenes forretningsorden Bispemøtet og bispeembetet Bispemøtet og Kirkerådet Bispemøtet våren Bispemøtets ansvar for sokneprestkurs og arbeidsveilederutdanningen Bispemøtets arbeidsform Bispemøtets arbeidsform Bispemøtets arbeidsform Bispemøtets arbeidsform og presesfunksjon Bispemøtets arbeidsform og rammebetingelser Bispemøtets deltakelse i Den felles informasjonstjeneste Bispemøtets foretningsorden Bispemøtets forretningsorden Bispemøtets forretningsorden Bispemøtets forretningsorden Bispemøtets forretningsorden i lys av kirkemøtets vedtak 15/ Bispemøtets fremtidige arbeidsordning Bispemøtets høstseminar Bispemøtets høstseminar Bispemøtets høstseminar Bispemøtets informasjonsside Bispemøtets kollegialitet og presesfunksjonen Bispemøtets kommunike Bispemøtets kommunikè Bispemøtets offentlighet Bispemøtets og biskopenes uttalepraksis Bispemøtets og bispekollegiets arbeidsformer Bispemøtets og bispekollegiets arbeidsformer Bispemøtets og bispekollegiets arbeidsformer Bispemøtets oppnevningsansvar Bispemøtets oppnevningspraksis Bispemøtets plass i den kirkelige struktur Bispemøtets praksis med å møte representanter for forskjellige grupper Bispemøtets reglement Bispemøtets reglement Bispemøtets reglement Bispemøtets reglement og tjenesteordning for biskoper (a.) Bispemøtets representasjon i eksterne organer Bispemøtets retningslinjer for ordinasjon Bispemøtets selvforståelse Bispemøtets sommervikarkurs og sommervikartjenesten Bispemøtets utredningsbehov Bispemøtets uttalelse om håndtering av asylsøkere Bispemøtets uttalelse om tidlig ultralyd Bispemøtets virksomhet strategi og prioriteringer Bispemøtets økonomi (e.) Bispesegl Bispesegl Bispesegl Bispesegl m.v Bispevigslingsliturgien Bjerkeseths alterkalk Bjerkeseths nattverdkalk Blinde prester Bokverket Norges Kirker

6 Bokverket norges kirker Borgerlig konfirmasjon i Norge Bots- og bededag Brev fra Helgerud menighet om kirkeasyl (d.) 1, Brev til D.n.kirkes menigheter om den nye liturgien og bibelovers Brev til ledere for kristne kirker i Jerusalem Brev til menighetene og prestene om de nye liturgiene Brev til normalplanutvalget for skolen Brev til prestene angående konfirmantforberedelsen Brev til prestene om kirken og skolen etter den nye skolelov Brev til prester og menighetsråd om gudstjenesten Brudefolkenes opplysningsplikt Bruk av saft som nattverdvin Bruk av emeriterte biskoper (c.) Bruk av kirken ved vigsel av fraskilte Bruk av kirken. Departementets brev av Bruk av kirker Bruk av kirker Bruk av kirker ved "Eksperimentgudstjenester" Bruk av korkåpe Bruk av leke gudstjenesteledere og praksis med hensyn til fullmakter ved sakramentsforvaltning (b.) Bruk av rev. Landstad i skolen hvor menigheten har den gl.landstad Bruk av visse salmer inntil videre Bruken av Prefasjonene I og II Budsjettforberedelser 1988 m.v Budsjettforslag for 1998 (c.) Budsjettoverveielser for 1985 og langtidsperioden Bærekraftig utvikling som utfordring til kirken Bønneuken 1997 (b.) Bør det ikke settes opp visse grunnregler konfirmantundervisningen? Bør kirken åpnes for dissenteres oppbyggelser? Bør prester få ta lønnet arbeid utenom sin kallsgjerning? Bør resolutionen 29. Oktober 1913 um utdeling av nattverden takast upp til revision saman med Bør skolevisitaser ved Proster bli gjenopptatt? Children of God Confessing the one faith Confessio Augustanas 450 års jubileum D.M.K Dagpenger til stiftskapellaner De autoriserte enkeltkalker De frie skoler og staten De kommende bispemøter De luthersk/reformerte samtaler De luthersk/reformerte samtaler De luthersk/reformerte samtaler De moderne meditasjonsbevegelser og kirken De nye Attestregler De nye klokkerlovene De onde åndsmakter - kirkens ansvar De onde åndsmakter kirkens ansvar De religiøse programmer i Kringkastingen De summariske opgaver til Statistisk Centralbyrå De søndags-stengte kirker De to nye lover som skal avløse den gamle dissenterlov De unge i menigheten De utviklingshemmede i kirken. Oppfølging av KM-sak 13/ Dei kyrkjelege fonds Delegasjon av biskopens myndighet Delegasjon av biskopens myndighet til prost og stiftsdirektør Delegasjon til prostene (Erfaringsutveksling)

7 Delegering av menighetsrådets myndighet overfor offerandragender Delegert tilsyn - domprostenes fullmakter Delegert tilsyn - domprostens fullmakter Deling av bispedømmer Deling av bispedømmer Deltakelse i nattverd ved overføring av gudstjenester i radio / TV Deltakelse i nordiske bispevigsler Deltakelse på Church Leaders Conference i Meissen i Tyskland (a.) Deltakelse på ung i kirken Deltakelse ved Klausurtagung der bischofskonferenz der velkd 2001 (c.) Deltidsstillinger for prester Deltidsstillinger for prester Deltidsstillinger for prester Deltidsstillinger for prester Den alminnelige lovgivning og synet på Den norske kirke Den europeiske kirkekonferanse Den globale hiv/aids katastrofe Den hellige ånd i kirkens liv Den Hellige Ånd i kirkens liv Den kirkelig nød i oppvoksende industrisentrer Den kirkelige inndeling og fordelingen av geistlige stillinger Den Kirkelige medvirkning ved ekteskaps-inngåelse Den kirkelige medvirkning ved ekteskapsinngåelse Den kirkelige situasjon Den lokale kirkes ordning Den norske kirke og "Rikets" biskoper og sokneprester navnebruk Den norske kirke og Feltprestkorpset Den norske kirke og Israelsmisjonen Den norske kirke og leuenberg-kirkefellesskapet Den norske kirke og læren (NOU 1985:21) Den norske kirke slutter seg til World Council of Churches Den norske kirkes ansvar Den norske kirkes ekumeniske engasjement Den norske kirkes landsfond Den norske kirkes landsfond Den norske kirkes lendsfond Den norske kirkes preste-forening om prestedrakten Den norske kirkes presteforenings generalforsamling med 100-årsjubileum (a.) Den norske kirkes representant ved den Angloskandinaviske teologkonferanse i Sverige (a.) Den norske kirkes representasjon i utlandet Den norske kirkes utenrikske presentasjon Den norske kirkes utenrikske representasjon Den norske kirkes utenriksnevnd Den norske kirkes utenriksnevnd Den norske kirkes økumeniske engasjement Den nye abortlov et ord til rådgivere og helsepersonell Den nye kirkeordningslov 1978 Den nye ordning for høymessen Den nye ordningen for høymessen Den videre prosedyre Den nye prestedrakten Den nye prestedrakten Den nye prestedrakten Den nye prestedrakten Den nye skoleloven Den nye tekstboken Den prestelige betjening under krigsflytting Den prestelige tjeneste ved off. sykehus og fylkesykehus 1, Den seksualetiske utredningen Den seksualetiske utredningen Den økende tendens til å kreve at det leses med konfirmantene særskilt i hvert sogn Den økonomiske base for oppretting av nye prestestillinger

8 Departementets nye utkast til Forskrifter for nominasjon av bispekandidater Det 11. frivillige kirkemøtes uttalelse om salmeboksaken Det 6.bud i Katekismen Det alminnelige skriftemål Det fremtidige kirkestyre Det internasjonale barneår og Den norske kirke Det kirkelige tilsyn Det kirkemusikalske råds virksomhet Det kommende kirkemøte Det kommende nordiske bispemøtet Det kristne Hvilehjem og Nervesanatorium Det lutherske verdens-forbunds nasjonalkomité Det Lutherske Verdensforbund Det Lutherske Verdensforbund - dets norske komite Det lutherske verdensforbund nasjonalkomité Det Lutherske Verdensforbunds Nasjonal Komité Det Lutherske Verdensforbunds nasjonal-komité Det Lutherske Verdensforbunds nasjonalkomite Det lutherske verdensforbunds nasjonalkomité Det lutherske verdensforbunds nasjonalkomité Det lutherske verdensforbunds nasjonalkomité Det Lutherske Verdensforbunds norske nasjonalkomite Det Lutherske Verdensforbunds norske nasjonalkomité Det Lutherske Verdensforbunds norske nasjonalkomité Det Lutherske Verdensforbunds norske nasjonalkomité Det nordiske bispemøte Det nordiske bispemøte Det nordiske bispemøte Det nordiske bispemøte Det nordiske bispemøte Det nordiske bispemøtet Det nordiske folkekirkesekretariatet Det norske kirkeakademi Fredriksborg Det norske kirkejubileum i Amerika Det teologiske fakultet og Den norske kirke Diakonenes bruk av stola (e.) Diakonenes deltakelse i høymessen Diakoniarbeideres innvielse og kirkelige status Diakoninemnd Diakoniråd - Kristen Innsats - Norsk menighetsinstitutt Diakoniråd for Den norske kirke Diakonisaken Diakonitjenesten og det ordinerte embete Diakontjenesten Diakontjenesten Diakontjenesten foreløpig respons til dokument Diakontjenesten i kirkens tjenestemønster Diakontjenesten og det kirkelige embetet Diakontjenesten og det ordinerte embete Diakonvigsling Dialog med church of england Dialogen mellom kristne og muslimer Differensiering av menighetstjenesten Differensiering av menighetstjenesten Differensiering av menighetstjenesten - Opprettelse av kateketembete Dispensasjon fra kirkemedlemskap ved tilsetting Dispensasjonsmuligheter for 2-semesteres-kravet til praktikum Dissenteres adgang til våre kirker Dissenteres adgang til våre kirker Dissenteres adgang til å undervise i kristendomskunnskap i folkeskolen Dissenteres bruk av kirke og skolehus til sine møter

9 Dissenteres deltagelse i avgjørelse av spørsmålet om lærebøker i kristendomskunnskap Distriktslæge Rømckes legat for sykepleiersker Docent Kolsruds forelag Domkirken som bispedømmets hovedkirke Domprosten som biskopens stedfortreder Domprosten som biskopens Stedfortreder Domprosten som biskopens stedfortreder Domprostene, anmodning om møte i forkant av høstens bispemøte. drøfting av mulig program (b.) Domprostens fullmakter - domprosten som biskopens faste vikar Dronning Mauds Minne Høgskolen, endring av statutter Dronning mauds minne, Statuttendringer Dronning mauds minne, Statuttendringer Dronning Mauds Stiftelse - Endring i styresammensetning Drægnis nye alkoholfri Nattverdvin Drøftelse angående en gjenreisingsdag Drøftelse av Bispeembetet og Bispemøtet Drøftelse av bispeembetet og Bispemøtet Drøftelser med departementet Drøfting av prostemøtene generelt og forholdet til bispemøtet spesielt Drøfting av prostemøtene generelt og forholdet til bispemøtet spesielt Drøfting av rekrutteringsproblemer til stillinger i enkelte områder (5.) Drøfting av rettsoppgjøret Drøftinger med departementet Drøftinger med departementet Drøftinger med departementet Drøftinger med departementet Drøftinger med departementet Drøftinger med departementet Drøftinger med departementet Drøftinger med departementet Drøftinger med departementet Drøftinger med departementet Drøftinger med departementet Drøftinger med departementet Drøftinger med kirkedepartementet Drøftinger med kirkedepartementet Drøftinger med kirkedepartementet Drøftinger med kirkedepartementet Drøftinger med Kirkedepartementet Drøftinger med riksantikvaren Drøftinger om kirkedepartementet Døvekirken lokal og sentral tilhørighet Dåp av konfirmanter Dåp og nattverd ved legfolk Dåp på bedehuset Dåp på fødselsstiftelser osv Dåp som vilkår for medlemskap i Den norske kirke Dåp utenfor hjemmemenigheten (d.) Dåp ved stiftelser Dåp, nattverd og embete Dåp, nattverd og embete Dåpen og de ugifte foreldre Dåpshandlingens karakter 4, EF - debatten og Bibelens bruk Effektivisering av bispemøtets arbeidsordning Egnethet for prestetjeneste Egnethet for prestetjeneste, anmodning fra Presteforeningen om å få delta i utvalg (2.) Eksamensansiennitet for vernepliktige offiserer Eksamensvitnesbyrd ved de praktisk-teologiske seminarer Eksamensvitnesbyrd ved de praktisk-teologiske seminarer

10 Ekspedisjonspraksis mellom skoledirektør og biskop Eksperimentene med kjernefysiske våpen Ekstra geistlig betjening i menigheter hvor prestens forkynnelse ikke tilfredsstiller menighetens Ekstra-sak. (Konfidentielt) Ekteskap før oppnådd lavalder Ekteskap og samliv Ekteskap og samlivsformer Ekteskap og samlivsformer Ekteskap og samlivsformer Ekteskap og samlivsformer Ekteskap og samlivsformer Ekteskap og samlivsformer Ekteskapsinngåelse Den kirkelige medvirkning ved Ekteskapsinngåelse mellom katolikker og lutheranere (8.) Ekteskapsmekling Ekumeniske rapporter Ekumeniske rapporter Embete og ordinasjonsfullmakt Embete og råd Embetet i den norske kirke Embetskomiteens utredning Embetsmenns bekjennelsesplikt Embetsnedleggelse og embetsed Embetsplikt og lojalitet Embetsplikt og lojalitet Embetsplikt og lojalitet Embetsplikt og lojalitet Emigrant-veiledning En bedre fremtid er mulig En del spørsmål angående konfirmantundervisningen En detalj i kirkens orden En detalj ved ansiennitetslistene En detalj ved presters permisjon En felles norsk salmebok En felles salmebok? En felles seniorpolitikk for prester Én herre - Én tro - Én kirke - Én lengsel mot èn dåp En liten endring i regler for flytningsgodtgjørelse En Luther-kollekt En ny internasjonal økonomisk ordning Endring av Det Lutherske Verdensforbunds forfatning Endring av statuetter for Mellomkirkelig Råd Endring av statutter for tilleggsgavefondet Endring av tiden for konfirmasjon Endring av visitasreglement Endring i adopsjonsloven Endring i menighetsrådsloven, forsåvidt angår reglene for valg av menighetsråd Endring i statuttene for Dronning Mauds Minne Høgskolen Endringer av Grunnskolelovens 26 og 41 - tilsyn med skolene Endringer av statutter for Dronning Maud s Minne Endringer i Bispemøtets forretningsorden Endringer i bispemøtets sekretariat og forretningsorden Endringer i den alminnelige kirkebønn Endringer i grunnregler for VTP Endringer i jordloven Endringer i kirkebønnen Endringer i KRL-faget Endringer i VTP-grunnreglene Enkelte menighetsrådsopptreden Enkeltkalker Ensartede katekismustekster

11 Ensartet statistikk i biskopenes årsberetninger Enslydene katekismustekster Episkopal ministry within the apostolicity of the church Er konfirmasjonsforberedelsesattester overflødig? Er prestekontorene "offentlige" kontorer? Erfaringer med de kirkelige lovendringer fra Erfaringsdeling Erfaringsdeling lederutvikling: ordinasjon Erfaringsdeling omkring behandlingen av saker som gjelder seksuelt misbruk Erfaringsdeling: Dåp og dåpssamtale Erklæring fra brudefolk angående barn utenfor ekteskap Erklæring fra brudefolkene Erklæring fra Norsk teologisk samtaleforum om troens første artikkel Et kirkens utvalg for Massemedia Etablering av Kirkens Læremiddelråd Etablering av presesembetet Etablering av presesembetet 2, Etisk kontroversielle fjernsynsprogrammer Etiske sider ved asyl- og flyktningepolitikken Etiske spørsmål vedrørende ufødt liv Etter Kirkemøtet Etterbetaling av prestenes lønn Etterbetalingsoppgjør med prestene for tiden under embetsnedleggelsen. Den norske kirkes 7, Ettergivelse av straff for en del tyske krigsforbrytere Europahjelpen - særlig tyske barn Eutanasisaken Ev. bidrag fra U.S.A til Den norske kirke Evaluering av bispemøtene Evaluering av sommervikarkursene 1997 (d.) Eventuell kirkelig tjeneste ved for tidlig fødsel Eventuelt Eventuelt EVU - kompetanseplaner m.v EVU - kursplan Faddere, personer uten kirkemedlemskap som Faglig foredrag 8, Fagplaner - Nye fagplaner i religion i reformgymnaset Faith and Order-konferansen Faith and Order s møte i Lund Faith and Orders generalforsamling - Montreal Faith and Orders verdenskonferanse i Lausanne Faith and Orders verdenskonferanse Oppnevnelse av delegater Familiegudstjeneste Familiegudstjeneste Familiemesse (a.) Familiemessen (a.) Farskapssaker Fast misjonstid i kirkeåret Fast påkestid Fast påskehelg Fast påsketid Fasteaksjons til kirkens nødhjelp Fastsettelse av sentral kompetanseplan for prester Feiring av 17. mai på pinsedag Feiringen av Confessio Augustanas 450-års jubileum Feiringen av Confessio Augustanas 450-års jubileum Felles ekteskapslov for heterofile og homofile par Felles erklæring om rettferdiggjørelseslæren Felles erklæring om rettferdiggjørelseslæren Felles nordisk gudstjenested

12 Felles norsk salmebok Felleskirkelige råd Fellesråd for evangeliske kirkesamfunn i Norge Fellesråd for menighetsrådene Fellesraadets stilling til de enkelte menighetsraad i byer hvor der er flere menigheter Feltprest ordningen Feltpresters tjeneste i den norske kirke Feltpresters utdannelse Feltpresttjenesten Feltprostens utredning Fengselsprest-situasjonen Filioque-leddets plass i Nicænum Filmfremvisning i kirker Finansiering av "de uløste oppgaver" Finansiering av kirkebygg Finansiering av stiftspraksis i veien til prestetjeneste Finnmarkspresters ansiennitet Flere kateketstillinger Flyktningehjelpen Flyktninger i norge Flytningsgodtgjøring til prester i avsidesliggende kall Flyttingsgodtgjøring til vikarprester Folkekirken - en prinsipiell drøftelse Folkekirken og folkereligiøsiteten Folkekirkens kongegave Folkekirkens Kongegave Folketellingsoppgaver i byer og bolig-konsentrasjoner Forandring av gudstjenesteordningen i et prestegjeld Forandring av kgl. Res. Av 24/ angående benyttelsen av kirkene utenfor de regelmessige Forandring av ordning for konfirmantforberedelsen i et prestegjeld Forarbeider til aftensangs-musikk Forberdelse og veiledning før ordinasjon -Delutredning om 7-dagers kurs Forberedelse av normeringsforhandlinger Forberedelse av studiereisen til brüssel Mars Forbindelsen mellom hjemmenighetene og de norsk-amerikanske menigheter til beste for våre Forbredelse og veiledning før ordinasjon Forbredelse og veiledning før ordinasjon Forbredelse og veiledning ved ordinasjon Forbredelse og veiledning ved ordinasjon Forbredelse og veiledning ved ordinasjon Forbrukersamfunnet som etisk utfordring Forbrukersamfunnet som etisk utfordring Forbønn for krigens ofre Forbønnsledd i høymessen - Liturgisaker Fordeling av saksområder mellom biskopene Fordeling av særskilte saksområder mellom biskopene Foreldre som faddere Foreldre som faddere Forflytning etter kort tjenestetid Forfølgelse av kristne og behandlingen av religiøse minoriteter i muslimske land Forfølgelse i El Salvador Forfølgelse i Etiopia Forhandlinger mellom Church of England og Norges, Danmarks og Islands kirker Forhold mellom det kirkelige fellesråd og det enkelte menighetsr. i de større byer Forholdet Bispemøtet - Kirkemøtet Forholdet Bispemøtet Kirkemøtet Forholdet Danmark - Norge Forholdet kommunestyre / menighetsråd

13 Forholdet kommunestyre/menighetsråd Forholdet mellem de forskjellige kirkesamfund med særlig hensyn paa de enhetsbestræbelser som er Forholdet mellom bispeembetet og prosteembetet Forholdet mellom Kirkens Informasjonstjeneste og bispekollegiet Forholdet mellom Kirkens Informasjonstjeneste og Bispemøtet Forholdet mellom Kirkerådet - Bispemøtet Forholdet mellom KIT og bispekollegiet Forholdet mellom Norsk Menighetsinstitutt, Diakoniråd og Kristen Innsats Forholdet mellom norske menighetsinstitutt, diakoniråd for Den norske kirke og kristen innsats Forholdet mellom stat og kirke Forholdet mellom stat og kirke Forholdet til Kinamission Forholdet til nordiske kirker Forholdsregler vedr. kvinnelig prestetjeneste Forlagsretten til Nynorsk salmebok 2, Formen for Herrens bønn og trosbekjennelsen i skolens undervisning Formen for utmeldelse av Den norske kirke Former for legmenns søndagsgudstjeneste i kirken Former for luthersk-katolske kontakter i Norge Forordninger og regler for ikke-ordinerte vikarer Forretningsorden ved stiftsdireksjonene Forskerstillinger i direkte tilknytning til kirkens arbeid Forskjellige saker i forbindelse med den nye høymesseordningen Forskriftene til ny ordning for gravferd Forskriftene til ny ordning for konfirmasjonstidens gudstjenester Forskrifter for gudstjeneste ved legmenn Forskrifter for nominasjon Forskrifter om nominasjon av bispekandidater Forslag fra Diakoninemnda av Forslag fra kand. teol. og stud. med. Theodor Moe om opprettelse av Norges kirkeligsociale Forslag fra Norges kirkelige Landslag om faste menighetsdiakoner Forslag fra tekstbok-utvalget Forslag om opprettelse av kirkeråd Forslag om sentralråd for kirkebygg Forslag til felles kollatsformel Forslag til forandring i lov av 15/ om konfirmasjon og konfirmasjonsforberedelse Forslag til konsultativt råd for kirkebygg Forslag til lov om dissenterlovens opphevelse Forslag til normalplan for grunnskolen Forslag til ny opplæringslov Forslag til nye ordninger for spesielle gudstjenester og for enkelte kirkelige handlinger Forslag til nye Statutter for Mellomkirkelige Råd Forslag til nytt norsk medlem i Det lutherske verdensforbunds eksekutivkomité Forslag til nytt visitasreglement Forslag til nytt visitasreglement Forståelsen av biskopenes kollas Forsøk med alternative menighetsdannelser Forsøk med annen organisering av prestetjenesten (g.) Forsøksvirksomheten for konfirmant- forberedelsen Fortsettelseskomité for kateketspørsmål (h.) Forurensing av natur og folkeliv Forvaltning av presteboligene. Samtale med OVF Fra biskop Finn Wagle angående felles bokprosjekt (3.) Fra FBB angående «Alternativt kirkelig tilsyn» og «Kirkebot og nattverd» (4.) Fra Kirkerådet angående «Dødfødte barn og fostre - Et veiledningshefte om gravferd m.m.» (1.) Fra Norges kristne råd forelå en henvendelse om retningslinjer for utlån av kirke (5.) Framhaldsskolen og kristendomsfaget Frasigelse av tilsyn (h.) Fraskiltes vigsel Fratreden ved oppnådd aldersgrense

14 Fravikelse av kompetansekrav for personer som ikke er cand. theol Fraværsregistrering av prester og kateketer Fredens sjanse på Balkan Fredssaken og forkynnelsen Fremgangsmåten i påtalesaker Fremgangsmåten ved ordinasjons-søknader Fremleggelse av attester ved utmelding av Den norske kirke Fremtidig ordning av presesfunksjonen Fremtidig organisering av Det praktisk-teologisk seminar Fremtidig visitasordning. Oppnevning av arbeidsgruppe Frie vitnemøte i kyrkja Frigjøringsjubileet, mai Fritakelse for byggeløyve for barnehagebygg og kirkebygg Fullmakt til lege kristne å delta i nattverd- utdeling Funksjonsfordelingekomiteen Fyrwaldsak Fødsels- og dåpsattester Fødselsregistrering Føring av kommunikantprotokollene Gave til gjenreisingen av Skålholt kirke, Island Gave til Skálholt folkehøyskole på Island Gebyr for klokkeren ved kontorvielser Gebyr for lysning Geistlig betjening blant anleggsarbeidere ved vassdragsreguleringer og industrianlegg Geistlig betjening på oljeplatformene Geistlig betjening på oljeplattformer Geistlig medlem av skole- og fattigstyre Geistlig sakkuna i spørsmål um kyrkjelig kunst Geistlig sakkunnskap i spørsmålet om kirkelige kunst Geistlig tilsyn ved kretsfengsler Geistlig tjeneste for nordmenn i utlandet Geistlige embetsstempler Geistlige embetsstempler og kirkelige segl Geistlige embetsutnevnelser etc Geistlige tjenestemenns fratredelse efter oppnådd aldersgrense Geistlighetens medvirkning og kirkenes bruk ved hærens mobilisering Genetisk veiledning Gjendøpte læreres undervisning i kristendom Gjendøptes gjenopptagelse i statskirken Gjendøptes stilling i menigheten Gjenerverving av presterettigheter Gjennomføring av det fore-liggende forslag om registrering Gjennomgang av kriterier for ordinasjon Gjenoppbygging av kirker Gjenopptakelse av prostevisitasene Glas-staup til einskild-kalk Godkjennelse av katolsk presteordinasjon Godkjennelse av lærebøker i kristendomskunnskap ved lærerskolene Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av kirkeinventar Godkjenning av lære- bøker i kristendomskunnskap Godkjenning av ordinasjon fra andre lutherske kirker Godkjenning av prester fra andre kirkesamfunn Godkjenning av program ved kirkekonserter Godkjenning av protokoll fra bispemøtet Mars Godkjenning av prøveliturgi på samisk (2.) Godkjenning av særkalk Godkjenning av undervisningsmateriell til bruk i menighetene Godkjenning av undervisningsmateriell til bruk i menighetene Godkjenning av undervisningsmateriell til bruk i menighetene Godkjenningsordning for fravikelse av krav om cand. theol. grad sak

15 Godtgjørelse for bestyrelse av ledige embeder Godtgjørelse for presters embetsgårder Godtgjørelse for å styre ledig embete eller under tjenestefri Godtgjørelse til prester for tjeneste i ledige kall og vikartjeneste for sykeprester Godtgjøring til bispemøtets preses og sekretær Godtgjøring til sykevikarer og prester som styrer ledige embeter Gravferd for dødfødte barn Gravferd for dødfødte barn og fostre Gravferd fra kirkehuset - Minnegaver ved Gravkapeller inn under kirkeloven Grunnskolerådets utkast til Mønsterplan for grunnskolen, del 2 (fagpl.) Grunnskolerådets utredninger om kristend. kunnsk. og livssynskunnskap Gudstjenestebok Gudstjenestebok Gudstjenestebøkene Gudstjenestedeltakelsen og hva som kan gjøres for å øke den Gudstjenesteforordning Gudstjenesten Vedrørende beslutnings- myndighet Gudstjenestens lengde på Konfirmasjonsdagen Gudstjenesteordningen Gudstjenesteordningen Gudstjenesteordninger Gudstjenester 1. mai Gudstjenester i avsides grender ved prester Gudstjenester og særskilte dager Gudstjenestereformen Gudstjenestereformen Gudstjenestereformen Gudstjenestereformen Gudstjenestereformen Gudstjenestereformen Gudstjenestereformen Gudstjenestereformen Gudstjenestereformen Gudstjenestereformen Gudstjenestereformen Gudstjenestereformen: godkjenning av lokal grunnordning H.M.Kongens 40-års regjeringsjubileum Hans Nielsen Hauge-jubileet Hans Nielsen Hauge, 200 år siden fødsel Heimevernsøvinger og søndagen Helgebispen (f.) Helhetskirkelig budsjettering Helhetskirkelig budsjettering og prioritering Helhetskirkelig budsjettering og prioritering Hellidagslovgivningen (b.) Helligdag til arbeidsdag Helligdagsfreden Hellige steder Helseattest for søkere til prestekall i Finnmark Hendvendelser Henstilling fra De norske diakoners Broderforbund om Norges Kirkelige Landslags forslag til kongelig Henvendelse angående alterboken Henvendelse fra det 17. frivillige kirkemøte angående tjeneste ved industrianlegg etc Henvendelse fra det 20. frivillige kirkelige stiftsmøte i Nidaros bispedømme om bispeordination Henvendelse fra Det teologiske Menighetsfakultet angående teologiske studenters og nytilsatte Henvendelse fra komitéen til dannelse av studiefond Henvendelse fra Landsforeningen "Rettferd for taperne" (b.)

16 Henvendelse fra nasjonalt læremiddelsenter Henvendelse fra Norges kristne råd angående konfirmasjon av døpte medlemmer fra andre Henvendelse fra Norsk Forening mot Viviseksjon Henvendelse fra Norsk Misjon i Øst om biskop Ordass (a.) Henvendelse om en konsultasjon om kirkens ungdomsarbeid fra iko (b.) Henvendelse til det norske kristenfolk Henvendelse til Justisdepartementet Henvendelse til justisministeren Henvendelse til menighetene Henvendelse til menighetsråd og prester om bønn for fred etc Henvendelse til regjeringen henvendelsen fra utlendingsnemnda Henvendelser Henvendelser Henvendelser Henvendelser Henvendelser Henvendelser Henvendelser Henvendelser Henvendelser Henvendelser Henvendelser Henvendelser Henvendelser Henvendelser Henvendelser Henvendelser Henvendelser Henvendelser Henvendelser Henvendelser Henvendelser Henvendelser Henvendelser Henvendelser Henvendelser Henvendelser Henvendelser Henvendelser Henvendelser Henvendelser Henvendelser Henvendelser Henvendelser Henvendelser Henvendelser Henvendelser Henvendelser Hjelp til underutviklede land Hjelpepreststillingene Hjemmets grunn Holdningskampanje mot rusmidler Homofilisaken Homofilisaken Homofilisaken Homofilispørsmålet Homofiliutredningen: "Homofile i kirken"

17 Homofilt samliv Hos H. M. Kongen Hvad kan det gjøres for at konfirmasjonshøitideligheten i hjemmene kan bli mer konform med Hvad kan det gjøres for å fortkorte tiden mellom en fraflyttet eller entlediget prests fratredelse og hans Hvordan skal vi stille os til prester og kirkesangere som slutter sig til et politisk parti som Hvorleders bør den nye salmebok og den nye liturgi indføres i menighetene? Hvorledes skal vi kunne hjelpe de lutherske diasporamenigheter? Hyrdebrev om rekruttering til kirkelig tjeneste (a.) Hyrdebrev om søndagssaken Hyrdebrev til menighetsråd og prester Høring - Tjenestebolig- og bopliktordningen for prestene Høring NOU 2013: Det livssynsåpne samfunn Høringsnotatet om utvidet salg av prestegårdene Høyesteretts dom i saken mot soknepresten i Balsfjord Høymesseliturgien Høymesseliturgien Høymesseliturgien i Alterboken av Høymesseliturgien: justeringer av kollektene og perikopene Høymessen: Alternative prekentekster for Håndskrevne lister ved menighetsrådsvalg Håndtering av personalsaker I anledning av den forstaaende avsluttende behandling av prestegaardsloven I menneskerettighetenes år Idretten og teologene Idrettsprest Ikoner i kirkerommet IKOs fremtid Implementering av nye tjenesteordninger. Prostereformen Implementeringen av nye tjenesteordninger - prosterollen Indbertn. Til departementet om presters tjenestefrihet Informasjon om bispemøtesaker til prestene Informasjonsbrosjyre for Den norske kirke Informasjonsplikt i forbindelse med ut- meldinger av Den norske kirke Ingen særlige minnedager Innbydelse fra Englands kirke og svar Innbydelse fra eus ambassadør i norge Innbydelse til å se Gustav Lærums utkast til Eidsvoldmonument Innførelse i kirkebøkene av hjemmedøpte barn Innførelse uten nummer i kirkeboken Innføring av civilregistratur for vigsler og dødsfall Innføringsprogram for nye prester Innføringsprogram for nye proster Innføringsprogram for nye proster m.v Inngangspenger ved kirkekonserter Inngåelse av ekteskap mellom katolikk og lutheraner Innkaldelse av eldre kirkebøker Innkalling av prostearkiv Innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden Innløsning av jordavgift og løs landskyld etter prestelønnskomiteen Innløsning av katedractium Innsamling til Stiklestad kirkes restaurering Innsamling til Trondheims domkirke Innskjerping av helligdagslovgivningen Innstilling fra Konfirmasjonsnemnda Innstilling fra Liturgisk nemnd ang. Musikken til høimessegudstjenesten Innstilling fra Nemnda for utredning av seksual-etiske spørsmål Innstilling fra nemnda til utredning av seksualetiske spørsmål Innstilling om revisjon av lov om høgre allmennskoler Innstilling til lov om konfirmantforberedelse og konfirmasjon Innstilling til lov om trossamfunn

18 Innvielse av diakonarbeidere Innvielse av diakoniarbeidere Inseminasjon Institutt for kristen oppseding Institutt for Kristen Oppseding Institutt for kristen oppseding Institutt for Kristen Oppseding Institutt for Kristen Oppseding (c.) Institutt for kristen oppsedings rolle og funksjon i den norske kirke Institutt for sjelesorg - møte med ledelsen innenfor rammen av bispemøtet våren 1998 (c.) Instruks for lederen av Norsk Mellom-kirkelig Insitutt Invitasjon fra den lutherske kirke i Polen (b.) invitasjon fra willow creek Invitasjon til 1000-års jubileum for kristendommen på Island (a.) Invitasjon til 700-års jubileet for Åbo domkirke og jubelårets hovedfest i Finland (b.) Invitasjon til Klausurtagung der Bischofskonferenz der Velkd 2001 (c.) Invitasjon til preses om å delta ved åpningen av det svenske kirkemøtet (a.) Islands og Noregs kyrkjer Jesuittene Joint declaration felles luthersk/katolsk erklæring om rettferdiggjørelseslæren Jordavgifter etc Jordfesting av barn som dør straks etter fødselen Jubileum 2000-år Jubileum, 900 aar for mosterting i 1024 og vedtagelsen av gulatings kristenret Jubileum, Trondheim 800 år i Kallsbok for bispeembete Kallsbok for bispeembetene Kallsbok for bispeembeti Kallsbrev og tjenestebrev - forslag til felles tekst Kan biskopelig kollats gies prester, som er skilt og har giftet sig igjen? Kan det under de nuværende forhold gjøres noget for å skaffe de vordene prester en mer Kandidat O. Sev. Skouges Legat Kandidat O. Sev. Skouges Legat Kandidat O. Sev. Skouges Legat Kandidat O. Sev. Skouges legat Kandidat O. Sev. Skouges legat Kandidat O. Sev. Skouges legat Kandidat O. Sev. Skouges legat Kandidat O. Sev. Skouges legat Kandidat O. Sev. Skouges legat Kandidat O. Sev. Skouges legat Kandidat O. Sev.Skaouges legat Kandidat O. Sev.Skouges Legat Kandidat O. Sev.Skouges legat til Kirkens arbeid for freden Kapell ved Universitetet i Oslo Karaktersystemet ved teologisk embetseksamen Kateketene og konfirmasjonstidens guds- tjenester Kateketenes liturgiske oppdrag Kateketer og dåpsfullmakt Kateketpraktikum Kateketseminar som vilkår for fast ansettelse som kateket i D.n.k Kateketstillingene 6, Kateketstillinger og kateketpraktikum Katekettjenesten Katekettjenesten Katekismejubileet/Nye katekismetekster Katekismetekstene Katekismetekstene

19 Katekismetekstene Katekismetekstene Katekismetekstene Katekismetekster Katolsk propaganda om Norge i utlandet Kgl. Res. Av. 29/ : Bør bestemmelsen utvides derhen at en norsk amerikansk eller en prest av Kirke - Idrett Kirke / stat Kirke og folk Kirke og kommune Kirke og migrasjon Kirke og presse Kirke og stat og andre emner drøftet med statsråd Fostervold og ekspedisjonssjef Kr. Hannson Kirke-stat Kirke/stat Kirkeasyl Kirkeasyl Kirkeasylsaken (c.) Kirkebok-duplikater og kommunikantprotokoller Kirkebokføring av innmeldte i kirken Kirkebokføring etc. ved sykehus Kirkebot og nattverd Kirkebudsjettet for Kirkebygg i Norge Kirkebøkenes førsel in duplo Kirkebøkenes rubrikker Kirkebønnen - Bønn for FN Kirkedagbok og dagbok for presten Kirkedagbok, prestens dagbok Kirkedagbok, prestens dagbok, årsrapport Kirkedagbok, prestens dagbok, årsrapport Kirkedagbok, Prestens dagbok, Årsrapport Kirkedager og Olavsdager i Trondheim - en evaluering (f.) Kirkedåp utenfor kirkehus Kirkegårdenes administrasjon og drift Kirkegårdenes administrasjon og drift Kirkegårdskonsulent Kirkehistorisk forskerstilling Tromsø universitet Kirkejubileét i Kirkekomiteens innstilling til lov om ny kirkeordning Kirkekonsert på søndag formiddag med preken Kirkelig betjening av handikappede Kirkelig betjening av nordmenn i utlandet Kirkelig engasjement i forhold til hiv/aids-epidemien Kirkelig evakueringsordning Kirkelig film Kirkelig forbønn for likekjønnede ekteskap Kirkelig godkjenning av lærebøker Kirkelig kontroll med kirkebygg Kirkelig markering av år 2000 (g.) Kirkelig medvirkning til askespredning Kirkelig medvirkning ved ekteskapsinngåelse Kirkelig offensiv Kirkelig opbyggelse ved Legmenn i Den norske kirke Kirkelig sakkyndighet ved kirkebygninger Kirkelig skjema for vigsel Kirkelig televisjon Kirkelig televisjonsutvalg Kirkelig tilsyn Kirkelig tilsyn Kirkelig tilsyn med ordinerte prester uten menighetsstilling

20 Kirkelig tjeneste i hyttebyene og på feriestedene Kirkelig tjeneste i hyttebyer, på feriesteder og for utenlandske turister Kirkelig tjeneste og politisk engasjement - Svar på en henvendelse Kirkelig tjeneste ved for tidlig fødsel Kirkelig tjeneste ved helse- og sosialinstitusjoner Kirkelig tjeneste ved uordinerte Kirkelig velsignelse av borgelig stiftet ekteskap Kirkelig årsstatistikk Kirkelig årsstatistikk Kirkelige Fellesråd Kirkelige fellesråd Kirkelige handlinger på helligdagsaftener og første høytidsdager Kirkelige håndbøker, særlig salmebøkene Kirkelige institusjoners mulighet til å arbeide ut fra egne forutsetninger Kirkelige problemer i samband med Fellesmarkedet Kirkelov, ny Kirkemusikalsk råd i hvert bispedømme Kirkemusikk-saker i bispedømmene Kirkemøtesak: Religionsmøte Kirkemøtesaker Kirkemøtet Kirkemøtet Kirkemøtet 1987 anmeldelse av saker Kirkemøtet anmeldelse av saker Kirkemøtet anmeldelse av saker Kirkemøtet anmeldelse av saker Kirkemøtet Kirkemøtet 1992 anmeldelse av saker Kirkemøtet 1993 anmeldelse av saker Kirkemøtet Kirkemøtet anmeldelse av saker Kirkemøtet anmeldelse av saker Kirkemøtet anmeldelse av saker Kirkemøtet anmeldelse av saker Kirkemøtet anmeldelse av saker Kirkemøtet Kirkemøtet Kirkemøtets behandling av saken Kirkemøtets myndighet (a.) Kirken etter 22. juli Kirken etter 22. juli Kirken i livssynsdebatten Kirken i livssynsdebatten Kirken mot år Kirken mot år Kirken og 5-dagers-uken Kirken og alkoholproblemet Kirken og arbeidet for funksjonshemmede Kirken og Atomvåpnene Kirken og de hørselssvekkede Kirken og de udøpte konfirmantene Kirken og de udøpte konfirmantene Kirken og de udøpte konfirmanter Kirken og den høyere skoles kristendomsundervisning Kirken og det religiøse mennesket Kirken og freden Kirken og innvandrerne Kirken og innvandrerne Kirken og jødene Kirken og kringkastingen Kirken og kristendomsundervisningen i gymnaset Kirken og kvinnen

1 1917 Pensjonssaken 2 1917 Alkoholfri nattverdvin 3 1917 Ofring på alteret til humanitære formål 4 1917 Alterbokens revisjon 5 1917 Prestenøden 6

1 1917 Pensjonssaken 2 1917 Alkoholfri nattverdvin 3 1917 Ofring på alteret til humanitære formål 4 1917 Alterbokens revisjon 5 1917 Prestenøden 6 1 1917 Pensjonssaken 2 1917 Alkoholfri nattverdvin 3 1917 Ofring på alteret til humanitære formål 4 1917 Alterbokens revisjon 5 1917 Prestenøden 6 1917 Prostevisitas 7 1917 Vedlikehold av prestegaardsbygninger

Detaljer

1 1917 Pensjonssaken 2 1917 Alkoholfri nattverdvin 3 1917 Ofring på alteret til humanitære formål 4 1917 Alterbokens revisjon 5 1917 Prestenøden 6

1 1917 Pensjonssaken 2 1917 Alkoholfri nattverdvin 3 1917 Ofring på alteret til humanitære formål 4 1917 Alterbokens revisjon 5 1917 Prestenøden 6 1 1917 Pensjonssaken 2 1917 Alkoholfri nattverdvin 3 1917 Ofring på alteret til humanitære formål 4 1917 Alterbokens revisjon 5 1917 Prestenøden 6 1917 Prostevisitas 7 1917 Vedlikehold av prestegaardsbygninger

Detaljer

Kirkemøtet 2010. Program og foreløpig saksliste

Kirkemøtet 2010. Program og foreløpig saksliste DEN NORSKE KIRKE KR 21/10 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 27.-29. mai 2010 Saksbehandler: Gerd Karin Røsæg Referanser: KR 8/10 Saksdokumenter: Kirkemøtet 2010. Program og foreløpig

Detaljer

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 19.01.2011 PROGRAMSKISSE 2011.doc 58535. Kirkemøtet 2011 - Program og saksliste

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 19.01.2011 PROGRAMSKISSE 2011.doc 58535. Kirkemøtet 2011 - Program og saksliste DEN NORSKE KIRKE KR 18/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Klækken, 06.-08. februar 2011 Saksbehandler: Gerd Karin Røsæg Referanser: Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 19.01.2011 PROGRAMSKISSE

Detaljer

Utenlandske prester. Regelverk og rollefordeling ved tilsetting. Bispemøtet

Utenlandske prester. Regelverk og rollefordeling ved tilsetting. Bispemøtet Utenlandske prester Regelverk og rollefordeling ved tilsetting Bispemøtet Problemstillinger ved tilsetting Det er flere utfordringer knyttet til tilsettingsprosedyrene for utenlandske prester: Stadig flere

Detaljer

Utenlandske prester. Regelverk og rollefordeling ved tilsetting. Bispemøtet

Utenlandske prester. Regelverk og rollefordeling ved tilsetting. Bispemøtet Utenlandske prester Regelverk og rollefordeling ved tilsetting Bispemøtet Problemstillinger ved tilsetting Det er flere utfordringer knyttet til tilsettingsprosedyrene for utenlandske prester: Stadig

Detaljer

Protokoll Bispemøtet. 23. 24. mai 2011 N BISPEMØTET DEN NORSKE KIRKE. Fredrikstad, 23.-24. mai 2011. Til stede: Laila Riksaasen Dahl

Protokoll Bispemøtet. 23. 24. mai 2011 N BISPEMØTET DEN NORSKE KIRKE. Fredrikstad, 23.-24. mai 2011. Til stede: Laila Riksaasen Dahl BM DEN NORSKE KIRKE N Protokoll Bispemøtet 23. 24. mai 2011 Til stede: Helga Haugland Byfuglien Ole Chr. M. Kvarme Per Oskar Kjølaas Laila Riksaasen Dahl Tor B. Jørgensen Solveig Fiske Ingeborg Midttømme

Detaljer

Angvik gamle handelssted, Molde, 19.-20. mai 2015

Angvik gamle handelssted, Molde, 19.-20. mai 2015 DEN NORSKE KIRKE N BISPEMØTET Oslo, 19.-20. mai 2015 Godkjent 10. juni 2015 Protokoll Bispemøtet BM Angvik gamle handelssted, Molde, 19.-20. mai 2015 Til stede: Helga Haugland Byfuglien, preses Halvor

Detaljer

ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET

ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET (Vedtatt på Misjonsforbundets generalforsamling 20.-23. mai 2004. Med endringer: Generalforsamlingen 13.-16. mai 2010) Vedtektene har status som generalforsamlingens

Detaljer

Saken gjelder et forslag til reviderte Regler for bruk av kirkene.

Saken gjelder et forslag til reviderte Regler for bruk av kirkene. DEN NORSKE KYRKJA KM 16/15 Kyrkjemøtet Trondheim, 09.-15. april 2015 Referanser: KR 15/14, KR 49/14, BM 34/14 og KR 58/14 Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KM 16.1/15 Fra høringen om Regler for bruk

Detaljer

Gjester: Stiftsdirektørene Sak BM 13/14 og 14/14

Gjester: Stiftsdirektørene Sak BM 13/14 og 14/14 DEN NORSKE KIRKE BISPEMØTET N Trondheim, 22.-23. mai 2014 Godkjent av Bispemøtet 15. juni 2014 Protokoll Bispemøtet Trondheim, 22.-23. mai 2014 BM Til stede: Helga Haugland Byfuglien, preses Tor B. Jørgensen,

Detaljer

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn»

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Vil ikke NLM automatisk bli en frikirke hvis en oppretter et trossamfunn? - Det er viktig å presisere at NLM oppretter et trossamfunn som et tilbud til

Detaljer

Når barnet bæres inn i kirken, kan en person ledsage den som bærer barnet.

Når barnet bæres inn i kirken, kan en person ledsage den som bærer barnet. DEN NORSKE KIRKE Webmaster ( 12.03.2002 ) I denne stilen skriver jeg om den norske kirke. Karakter: 5 Målform: Bokmål DEN NORSKE KIRKE 1 Hva ligger i begrepet statskirke? I begrepet staskirke mener man

Detaljer

Østenstad menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg

Østenstad menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Østenstad menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Kandidatene til Østenstad menighetsråd Det velges 8 medlemmer og 5 vara. Kandidatene er oppfordret til

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER

DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER KR 14.3/12 Oslo DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER Fastsatt av Oslo bispedømmeråd i møte 10. - 11.10 1997, sak 80/97, endret i møte 19.03.1998, sak 15/98, endret

Detaljer

0 INNHOLDSFORTEGNELSE Oppdatert etter Synoden 2008.

0 INNHOLDSFORTEGNELSE Oppdatert etter Synoden 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Innholdsfortegnelse 0 INNHOLDSFORTEGNELSE Oppdatert etter Synoden 2008. 0 Forord. 1 Bekjennelsesskrifter. 1.1 Den apostoliske trosbekjennelse. 1.2 Den nikenske trosbekjennelse.

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkemøtet 2015 KM 16/15 Fra protokollen

DEN NORSKE KIRKE Kirkemøtet 2015 KM 16/15 Fra protokollen DEN NORSKE KIRKE Kirkemøtet 2015 KM 16/15 Fra protokollen Saksdokumenter: KM 16.1/15 Fra høringen om Regler for bruk av kirkene KM 16.2/15 Sammenstilling av gjeldende regelverk og forslag til nytt regelverk

Detaljer

KR 31/12. Evalueringsnemnda - orientering om nemnda og arbeidet DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd.

KR 31/12. Evalueringsnemnda - orientering om nemnda og arbeidet DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. DEN NORSKE KIRKE KR 31/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 27.-28. sept 2012 Saksdokumenter: KR 31.1/12 Forskrift om tilsetting av menighetsprest KR 31.2/12 Veiledning for søknader_08

Detaljer

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig.

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet av Fornyings-, og administrasjonsdepartementet 19. desember 2006 og iverksatt 1. mars 2007. Sist endret 20. september 2011, med virkning fra

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Vår saksbeh.: Arkivkode: Dato: 14/00009-004 Kristin Meløe 410 20.06.2014

Deres ref.: Vår ref.: Vår saksbeh.: Arkivkode: Dato: 14/00009-004 Kristin Meløe 410 20.06.2014 Kirkerådet post.kirkeradet@kirken.no Deres ref.: Vår ref.: Vår saksbeh.: Arkivkode: Dato: 14/00009-004 Kristin Meløe 410 20.06.2014 KIRKEBYGG - HØRING ANG. ENDRING I REGELVERK Tromsø kirkelige fellesråd

Detaljer

KR 15/03 Kvalifikasjonskrav for diakoner

KR 15/03 Kvalifikasjonskrav for diakoner KR 15/03 Kvalifikasjonskrav for diakoner Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Møtested Oslo Møtedato 2.-4. mars 2003 Saksbehandler: Øyvind Meling Saksdokumenter: Kvalifikasjonskrav og tjenesteordning for diakoner

Detaljer

Forslag til Regler for bruk av kirkene

Forslag til Regler for bruk av kirkene Forslag til Regler for bruk av kirkene Reglene gjelder for bruk av de vigslede kirkerom utenom de forordnede gudstjenester og kirkelige handlinger. Kap. 1 Alminnelige bestemmelser 1 Formål Kirken er vigslet

Detaljer

Protokoll Bispemøtet. 17. mars 2011 Gardermoen, SAS Radisson Blu Hotell N BISPEMØTET DEN NORSKE KIRKE. Oslo, 17. mars 2011.

Protokoll Bispemøtet. 17. mars 2011 Gardermoen, SAS Radisson Blu Hotell N BISPEMØTET DEN NORSKE KIRKE. Oslo, 17. mars 2011. BM DEN NORSKE KIRKE N Oslo, 17. mars 2011 Protokoll Bispemøtet 17. mars 2011 Gardermoen, SAS Radisson Blu Hotell Til stede: Helga Haugland Byfuglien Ole Christian Kvarme Olav Skjevesland Per Oskar Kjølaas

Detaljer

DET KONGELIGE FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENT. Forskrift om Den norske kirkes medlemsregister endringsforslag

DET KONGELIGE FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENT. Forskrift om Den norske kirkes medlemsregister endringsforslag DET KONGELIGE FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENT Forskrift om Den norske kirkes medlemsregister endringsforslag Høringsnotat 2011 INNHOLD 1. Innledning og sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 4

Detaljer

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet.

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet 19. juni 2012 av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og iverksatt 1. juni 2012. Del I Generelt 1 Virkeområde og definisjoner 1.

Detaljer

MISJONSMENIGHET VEDTEKTER. Vedtatt i årsmøte 11. mars 2007 Justert i årsmøtet 17. mars 2013

MISJONSMENIGHET VEDTEKTER. Vedtatt i årsmøte 11. mars 2007 Justert i årsmøtet 17. mars 2013 GRIMSTAD MISJONSMENIGHET VEDTEKTER Vedtatt i årsmøte 11. mars 2007 Justert i årsmøtet 17. mars 2013 Statuttene bygger på Anbefalte statutter for menigheter i Det Norske Misjonsforbund vedtatt av DNMs generalforsamling

Detaljer

Høringssvar - Alminnelige bestemmelser Ordning for hovedgudstjeneste og Alminnelige bestemmelser for dåp

Høringssvar - Alminnelige bestemmelser Ordning for hovedgudstjeneste og Alminnelige bestemmelser for dåp Høringssvar - Alminnelige bestemmelser Ordning for hovedgudstjeneste og Alminnelige bestemmelser for dåp Fra: Den norske kirkes presteforening Dato: 1. november 2010 A. Regelverk og definisjoner 1. Er

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning - høringssvar fra Oslo bispedømmeråd

Veivalg for fremtidig kirkeordning - høringssvar fra Oslo bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Oslo Bispedømmeråd Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 OSLO Dato: 12.05.2015 Vår ref: 15/1517-4 MAS (15/19380) Deres ref: Veivalg for fremtidig kirkeordning - høringssvar fra Oslo bispedømmeråd

Detaljer

Heggedal menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg

Heggedal menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Layout Siv Lakou / Trykk Jans Trykkeri Heggedal_Layout 1 22.07.11 19.46 Side 3 Heggedal menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Kandidatene til Heggedal

Detaljer

Kirkeådet Postboks 799 Sentrum 0106 Oslo. HØRING OM UNDERVISNINGSTJENESTEN I DEN NORSKE KIRKE Høringsuttalelse fra Det teologiske Menighetsfakultet

Kirkeådet Postboks 799 Sentrum 0106 Oslo. HØRING OM UNDERVISNINGSTJENESTEN I DEN NORSKE KIRKE Høringsuttalelse fra Det teologiske Menighetsfakultet Kirkeådet Postboks 799 Sentrum 0106 Oslo Oslo, 13.06.2014 HØRING OM UNDERVISNINGSTJENESTEN I DEN NORSKE KIRKE Høringsuttalelse fra Det teologiske Menighetsfakultet Det teologisk Menighetsfakultet er invitert

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR (KLADD FRA DAGFINN BJERKESTRAND) Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres

Detaljer

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse DEN NORSKE KIRKE KR 35/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2011 Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse Saksdokumenter: KR 35.1/11

Detaljer

DET PRAKTISK-TEOLOGISKE SEMINAR

DET PRAKTISK-TEOLOGISKE SEMINAR DET PRAKTISK-TEOLOGISKE SEMINAR TIL postmottak@kud.dep.no DET PRAKTISK-TEOLOGISKE SEMINAR Postadresse Postboks 1075 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Domus Theologica, Blindernveien 9 Telefon: 22 85 03

Detaljer

Orientering fra sekretariatets arbeid med kirkeordning

Orientering fra sekretariatets arbeid med kirkeordning DEN NORSKE KIRKE KR 15/10 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 11.-13. mars 2010 Saksbehandler: Ole Inge Bekkelund Referanser: KR 30/09 Orientering fra sekretariatets arbeid med kirkeordning

Detaljer

Saksdokument: KR 67.1/14 Høringssammendrag om bruk av kirkens klokker

Saksdokument: KR 67.1/14 Høringssammendrag om bruk av kirkens klokker DEN NORSKE KIRKE KR 67/14 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 11.-12 juni 2014 Referanser: KR 15/14, KR 35/14, BM 34/14 Saksdokument: KR 67.1/14 Høringssammendrag om bruk av kirkens klokker

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR AURSKOG-HØLAND KIRKELIG FELLESRÅD Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen Tlf. 47978421/22 E-post: kay.granli@ah.kirken.no Veivalg for fremtidig kirkeordning Prinsipper som legges til grunn: Soknet

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning - høringssvar fra Oslo biskop. 4. Mulighet for forenkling og rasjonell utnyttelse av ressurser

Veivalg for fremtidig kirkeordning - høringssvar fra Oslo biskop. 4. Mulighet for forenkling og rasjonell utnyttelse av ressurser DEN NORSKE KIRKE Oslo biskop Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 OSLO Dato: 18.05.2015 Vår ref: 15/1517-5 MAS (15/19440) Deres ref: Veivalg for fremtidig kirkeordning - høringssvar fra Oslo biskop Innledningsvis

Detaljer

STATUTTER FOR KIRKENS NØDHJELP

STATUTTER FOR KIRKENS NØDHJELP STATUTTER FOR KIRKENS NØDHJELP Vedtatt av Representantskapet 23. oktober 1979 med endringer av 4 av 26. november 1993, 5 av 25. november 1983 og 22. april 1994, 4 av 22. november 1996, 5 og 6 av 26. november

Detaljer

Mer himmel på jord Kirken vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være: bekjennende åpen tjenende misjonerende

Mer himmel på jord Kirken vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være: bekjennende åpen tjenende misjonerende Årsplan 2016 - Kirkerådet, Mellomkirkelig Råd Samisk kirkeråd Vedlegg 1- KR 71.1/15 Mer himmel på jord Kirken vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være: bekjennende åpen

Detaljer

Saksdokument: KM 18.1/15 Høringssammendrag om bruk av kirkens klokker

Saksdokument: KM 18.1/15 Høringssammendrag om bruk av kirkens klokker DEN NORSKE KYRKJA KM 18/15 Kyrkjemøtet Trondheim, 09.-15 april 2015 Referanser: KR 15/14, KR 35/14, BM 34/14, KR 67/14 Saksdokument: KM 18.1/15 Høringssammendrag om bruk av kirkens klokker Regler for bruk

Detaljer

KM 9.1.1/11. Bispemøtet sak BM 03/10. Diakontjenesten i kirkens tjenestemønster

KM 9.1.1/11. Bispemøtet sak BM 03/10. Diakontjenesten i kirkens tjenestemønster KM 9.1.1/11 Bispemøtet sak BM 03/10 Diakontjenesten i kirkens tjenestemønster Innledning Kirkemøtet vedtok i sak KM 08/04 at "diakontjenesten teologisk kan forstås som en del av den ordinerte tjenesten

Detaljer

GRUNNREGLER. for. SJØMANNSKIRKEN Norsk kirke i utlandet

GRUNNREGLER. for. SJØMANNSKIRKEN Norsk kirke i utlandet GRUNNREGLER for SJØMANNSKIRKEN Norsk kirke i utlandet Vedtatt Generalforsamling august 2014 The Constitution for Sjømannskirken Norwegian church abroad 1 NAVN OG HISTORIE Den 31. August 1864 ble Foreningen

Detaljer

GRUNNREGLER for. Sjømannskirken - norsk kirke i utlandet. The constitution for Sjømannskirken Norwegian church abroad

GRUNNREGLER for. Sjømannskirken - norsk kirke i utlandet. The constitution for Sjømannskirken Norwegian church abroad GRUNNREGLER for Sjømannskirken - norsk kirke i utlandet The constitution for Sjømannskirken Norwegian church abroad NAVN OG HISTORIE Den 31. August 1864 ble Foreningen til evangeliets forkyndelse for skandinaviske

Detaljer

Lover for Det evangelisk-lutherske stift i Norge, utg. 3.0.4, s. 1. Lover for Det evangelisk-lutherske stift i Norge

Lover for Det evangelisk-lutherske stift i Norge, utg. 3.0.4, s. 1. Lover for Det evangelisk-lutherske stift i Norge Lover for Det evangelisk-lutherske stift i Norge, utg. 3.0.4, s. 1 Lover for Det evangelisk-lutherske stift i Norge Gitt av fellesmøtet av styrene for Valgmenighetene i Balsfjord og Tromsø, Den lutherske

Detaljer

HØRINGSSVAR: VEIVALG FOR FREMTIDIG KIRKEORDNING FRA ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD, ASKER PROSTI, OSLO BISPEDØMME

HØRINGSSVAR: VEIVALG FOR FREMTIDIG KIRKEORDNING FRA ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD, ASKER PROSTI, OSLO BISPEDØMME HØRINGSSVAR: VEIVALG FOR FREMTIDIG KIRKEORDNING FRA ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD, ASKER PROSTI, OSLO BISPEDØMME Innledning Østenstad menighetsråd takker for muligheten til å bli hørt når det gjelder fremtidig

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken fylles ut av menighetsrådets

Detaljer

UKM 08/15. Søndag er gudstjenestedag!

UKM 08/15. Søndag er gudstjenestedag! UKM 08/15 Søndag er gudstjenestedag! Gudstjenesten er det viktigste møtestedet for kristne. Den er stedet der de kristne blir synlig som en menighet; et fellesskap av mennesker som deler troen på Gud og

Detaljer

Høringsuttalelse om Veivalg for fremtidig kirkeordning fra Dalsbygda menighetsråd.

Høringsuttalelse om Veivalg for fremtidig kirkeordning fra Dalsbygda menighetsråd. Høringsuttalelse om Veivalg for fremtidig kirkeordning fra Dalsbygda menighetsråd. 1. Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå? I så fall

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder 1.vara Torild K. Nygård Ragnhild Myklebust Sokneprest Trond Gran Bergljot Rørtveit Menigh.sekretær

Detaljer

Den norske kirke Tønsberg, 14.05.2009 TUNSBERG BISKOP Deres referanse:

Den norske kirke Tønsberg, 14.05.2009 TUNSBERG BISKOP Deres referanse: Deres referanse: Vår referanse: Visitasforedrag Nedre Eiker prestegjeld Nedre Eiker kirke søndag 26 april 2009 Biskop Laila Riksaasen Dahl. Innledning La meg først få takke for disse visitasdagene her

Detaljer

Kapittel 1. Kirkegårder og krematorier.

Kapittel 1. Kirkegårder og krematorier. Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven). Jfr. tidligere lover 3 mai 1913 om likbrænding og 3 aug 1897 nr. 1 om Kirker og Kirkegaarde. Kapittel 1. Kirkegårder og krematorier. 1. Hvor

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 27. mars 2012 kl. 19.00 22.15 Sted: Skårer kirke, Sal D (underetasjen) Til stede: Tor Einar Ljønes Reidun Kværnum Rune Wennevold Kjersti Nordberg Berit Helland

Detaljer

KAPITTEL 5: DEN LOKALE KIRKES ORGANISASJON OG LEDELSE

KAPITTEL 5: DEN LOKALE KIRKES ORGANISASJON OG LEDELSE HØRINGSSPØRSMÅL til «Veivalg» KAPITTEL 3: FORHOLDET MELLOM LOKALT, REGIONALT OG NASJONALT NIVÅ 1 Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå?

Detaljer

Valg av prest. til Hamar bispedømmeråd/kirkemøtet 2016-2019. Slik stemmer du Presentasjon av kandidatene

Valg av prest. til Hamar bispedømmeråd/kirkemøtet 2016-2019. Slik stemmer du Presentasjon av kandidatene Valg av prest til Hamar bispedømmeråd/kirkemøtet 2016-2019 Slik stemmer du Presentasjon av kandidatene Slik stemmer du: Skriv navnet på inntil to av de nominerte kandidater på stemmeseddelen Det er ikke

Detaljer

Seniorpolitiske retningslinjer for Agder Bispedømme. Vedtatt av Agder Bispedømmeråd 27 april 2004.

Seniorpolitiske retningslinjer for Agder Bispedømme. Vedtatt av Agder Bispedømmeråd 27 april 2004. Seniorpolitiske retningslinjer for Agder Bispedømme. Vedtatt av Agder Bispedømmeråd 27 april 2004. Statusbeskrivelse/bakgrunn. Av bispedømmets totalt 131 ansatte prester i faste stillinger er det pr. 1

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Ørnulf Axel Elseth. Curriculum vitae. Adresse Kalvedalsveien 47 5018 Bergen Fødselsdato 15. oktober 1952

Ørnulf Axel Elseth. Curriculum vitae. Adresse Kalvedalsveien 47 5018 Bergen Fødselsdato 15. oktober 1952 Ørnulf Axel Elseth Curriculum vitae Adresse Kalvedalsveien 47 5018 Bergen Fødselsdato 15. oktober 1952 Sivil status Utdanning Eventuelle faglege publikasjonar Arbeidspraksis Gift, 3 barn 1971 Realartium

Detaljer

EMNEREGISTER (Bokmål)

EMNEREGISTER (Bokmål) ESI 19062012 (sist oppdatert) GUDSTJENESTE FOR DEN NORSKE KIRKE 2011 EMNEREGISTER (Bokmål) Agnus Dei (Se Du Guds Lam) Alminnelige bestemmelser (for hovedgudstjeneste): Side 2.3 (Innføring); 5.3 5.15 (Bestemmelsene)

Detaljer

Høringsuttalelse om Veivalg for fremtidig kirkeordning Notodden menighetsråd

Høringsuttalelse om Veivalg for fremtidig kirkeordning Notodden menighetsråd Høringsuttalelse om Veivalg for fremtidig kirkeordning Notodden menighetsråd Vi er opptatt av at den framtidige kirkeordningen må støtte opp under kirkens hovedoppgaver som er: - Forkynnelse av evangeliet

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Referanser: KM 10/04, KR 46/03, KR 10/04, KR 44/04, KR 48/04, KR 21/05, KR 22/05, KR 52/08, BM 18/10

Referanser: KM 10/04, KR 46/03, KR 10/04, KR 44/04, KR 48/04, KR 21/05, KR 22/05, KR 52/08, BM 18/10 DEN NORSKE KIRKE KR 69/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 5.-6. desember 2011 Referanser: KM 10/04, KR 46/03, KR 10/04, KR 44/04, KR 48/04, KR 21/05, KR 22/05, KR 52/08, BM 18/10

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkemøtet 2015 KM 10/15 Fra protokollen

DEN NORSKE KIRKE Kirkemøtet 2015 KM 10/15 Fra protokollen DEN NORSKE KIRKE Kirkemøtet 2015 KM 10/15 Fra protokollen Saksdokumenter: KM 10.1/15 Staten og Den norske kirke et tydelig skille. Forslag til endringer i kirkeloven til behandling i Kirkemøtet 2015, med

Detaljer

Skråstola endring i retningslinjer for liturgiske klær

Skråstola endring i retningslinjer for liturgiske klær DEN NORSKE KIRKE KR 41/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 26.-27. september 2013 Referanser: KR 52/12, BM 38/12, KR 38/12, KR 12/12, NFG 9/12, KM 08/13, 09/11 og 7/04, BM 3/10 og

Detaljer

Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020. Bispemøtet

Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020. Bispemøtet Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020 Bispemøtet Planens funksjon og forankring Nasjonal kompetanseutviklingsplan for prester i Den norske kirke

Detaljer

Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020. Bispemøtet

Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020. Bispemøtet Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020 Bispemøtet Planens funksjon og forankring Nasjonal kompetanseutviklingsplan for prester i Den norske kirke

Detaljer

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret DEN NORSKE KIRKE Flakstad og Moskenes menigheter Anne-Britt Hagen Lunde Kirkeverge POST TLF. MOBIL E-POST 8387 Fredvang 76093 145 980 17 630 90197 340 kirkeverge@fmkirken.no Anne-Britt Hagen Lunde (kirkeverge)

Detaljer

Selvpresentasjon; Paul Erik Wirgenes

Selvpresentasjon; Paul Erik Wirgenes Selvpresentasjon; Paul Erik Wirgenes Personalia: Navn: Paul Erik Wirgenes Adresse: Grevlingåsen 36, 1362 Hosle Født: Drøbak 10.11.1959 Sivil Status: Gift med Mari W, tre voksne barn Utdanning: Utdanningssted:

Detaljer

Den norske kirkes identitet. og oppdrag

Den norske kirkes identitet. og oppdrag Den norske kirkes identitet og oppdrag Uttalelse fra Kirkemøtet 2004 Den norske kirke, Kirkerådet Bestilles fra Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 Oslo Tlf.: 23 08 12 19 E-post: materiell@kirken.no Produksjon:

Detaljer

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Den norske Kirke Sør-Varanger menighet Strategiplan 2012-15 Vedtatt i menighetsrådsmøte 03.05.12 Den norske kirke, Sør-Varanger menighet, Pb 264, 9915 Kirkenes, www.kirkenes.kirke.no, e-post: kirken@svk.no

Detaljer

Retningslinjer for bruk av liturgiske klær (8.2) 2013-versjon

Retningslinjer for bruk av liturgiske klær (8.2) 2013-versjon Regler for bruk av liturgiske klær (8.2) Forslag til revidert tekst etter KM 2015 1. BRUK AV LITURGISK DRAKT Retningslinjer for bruk av liturgiske klær (8.2) 2013-versjon Begrunnelse/kommentar 00KR 66.1/15

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

KR Losby Gods, 2.-3. mai 2012

KR Losby Gods, 2.-3. mai 2012 DEN NORSKE KIRKE N Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KR Losby Gods, 2.-3. mai 2012 Protokoll Kirkerådet (KR) Godkjent 20.05.2012 2.-3.05.2012 Losby Gods Til stede: May Lisbet Hovlid Aurdal

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Opplysninger om høringsinstansen: Navn på menighet/kirkelig fellesråd/organisasjon: Sentralt hovedverneombud for prestetjenesten i

Detaljer

UKM 06/13 Økumenisk dialog

UKM 06/13 Økumenisk dialog UKM 06/13 Økumenisk dialog Bakgrunn for saken: De senere år har UKM og KM behandlet flere saker som vedrører økumenikk. Noen eksempler: 1) I 2009 behandlet UKM en sak om Kirke som fellesskap (UKM 04/09).

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll

DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll Borg bispedømmeråd : Bispegården, Fredrikstad, den 25.02.2014 Tilstede i møtet: Medlemmer: Atle Sommerfeldt (biskop), Bjørn Solberg (leder), Jofrid Trandem Myhre, Erling

Detaljer

Referanser: SKR 16/12, SKR 28/12, SKR 31/12, SKR 27/14, SKR 42/14, KR 62/12, KR 38/14, KM 11/08, KM 5/14

Referanser: SKR 16/12, SKR 28/12, SKR 31/12, SKR 27/14, SKR 42/14, KR 62/12, KR 38/14, KM 11/08, KM 5/14 DEN NORSKE KYRKJA KM 14/15 Kyrkjemøtet Trondheim, 09.-15. april 2015 Referanser: SKR 16/12, SKR 28/12, SKR 31/12, SKR 27/14, SKR 42/14, KR 62/12, KR 38/14, KM 11/08, KM 5/14 Saksdokumenter: KM 14.1/15

Detaljer

En årskavalkade trykket i Årbok for Den norske kirke. 8 Magne Gamlemshaug velges til formann i Organisasjonenes Fellesråd.

En årskavalkade trykket i Årbok for Den norske kirke. 8 Magne Gamlemshaug velges til formann i Organisasjonenes Fellesråd. Det hendte i 2000 En årskavalkade trykket i Årbok for Den norske kirke JANUAR 2000 Magne Gamlemshaug velges til formann i Organisasjonenes Fellesråd. 2 Representanter for Den norske kirke, Norges kristne

Detaljer

Kirker, menighetshus og presteboliger. Kirkegård, kremasjon og gravferdsvirksomhet. Generelt. Kirkegårder. Menighetshus/ bedehus.

Kirker, menighetshus og presteboliger. Kirkegård, kremasjon og gravferdsvirksomhet. Generelt. Kirkegårder. Menighetshus/ bedehus. 5 - vedlegg til elektronisk versjon 2001-2004 OVERSIKT OVER KLASSER OG HOVEDGRUPPER Organisasjon og 0 00 Økonomi 1 10 Stillinger og personell 2 20 Kirkelig virksomhet 3 30 Kirker, menighetshus og 4 40

Detaljer

Den evangelisk lutherske Frikirke Bærum menighet STYRINGSSTRUKTUR. 1 Organisasjon MENIGHETSMØTE MENIGHETSSTYRE. FriBU TRIMGRUPPE

Den evangelisk lutherske Frikirke Bærum menighet STYRINGSSTRUKTUR. 1 Organisasjon MENIGHETSMØTE MENIGHETSSTYRE. FriBU TRIMGRUPPE Den evangelisk lutherske Frikirke Bærum menighet STYRINGSSTRUKTUR 1 Organisasjon MENIGHETSMØTE ELDSTERÅD DIAKONRÅD BIBELGRUPPER FORMIDDAGSTREFF PASTOR MISJONSKOMITÉ MENIGHETSSTYRE FriBU FAMILIESAMLINGER

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Vedtatt i Bergen kirkelige fellesråd 29.april 2015 Veivalg for fremtidig kirkeordning Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. Bergen kirkelige fellesråd takker

Detaljer

KM 7/01 Regelendringer - delegasjon - Vedtak

KM 7/01 Regelendringer - delegasjon - Vedtak KM 7/01 Regelendringer - delegasjon - Vedtak Innstilling fra komité D: Saksorientering: Kirkerådet har fremmet forslag om mindre endringer i regleverk som er fastsatt av Kirkemøtet. Det gjelder: A. Endringer

Detaljer

Tvedestrand menighetsråd, Tjennaveien 35, 4900 Tvedestrand

Tvedestrand menighetsråd, Tjennaveien 35, 4900 Tvedestrand HØRINGSSVAR Tvedestrand menighetsråd, Tjennaveien 35, 4900 Tvedestrand Kontaktperson: Eckhard Graune (sokneprest) Høringsspørsmålene 1 Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom

Detaljer

Bakgrunnen for beslutningen om å forvalte sakramentene i egen forsamling.

Bakgrunnen for beslutningen om å forvalte sakramentene i egen forsamling. DEN OPPRINNELIGE APOSTOLISK LUTHERSKE FORSTEFØDTES FORSAMLING I NORGE Til kjære troes brødre og søstre i vårt land. Ofoten/Lofoten, 6. januar 2015. Bakgrunnen for beslutningen om å forvalte sakramentene

Detaljer

Prosedyre En egen godkjenningsprosedyre for liturgiske forsøkssaker på samisk ble vedtatt i KR sak 50/96, og lyder som følger:

Prosedyre En egen godkjenningsprosedyre for liturgiske forsøkssaker på samisk ble vedtatt i KR sak 50/96, og lyder som følger: DEN NORSKE KIRKE KR 39/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15. - 16. mars 2011 Referanser: SKR 32/06, KR 50/96, BM 25/96 Saksdokumenter: KR 39.1/11 Godkjenning av lulesamiske liturgier

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Referanser: KM 08/13, KM 09/11, UKM 08/11, BM 03/10, KR 51/10, KM 04/08, KM 07/08, KM 06/02, KR 14/14

Referanser: KM 08/13, KM 09/11, UKM 08/11, BM 03/10, KR 51/10, KM 04/08, KM 07/08, KM 06/02, KR 14/14 DEN NORSKE KIRKE KR 33/14 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Tromsø, 24.-26. september 2014 Referanser: KM 08/13, KM 09/11, UKM 08/11, BM 03/10, KR 51/10, KM 04/08, KM 07/08, KM 06/02, KR

Detaljer

HANS ARNE AKERØ. Nåværende stilling: Utdanning: Etter- og videreutdanning: Født: 08.10.1949. Gift. Ordinert til prestetjeneste i juni 1980

HANS ARNE AKERØ. Nåværende stilling: Utdanning: Etter- og videreutdanning: Født: 08.10.1949. Gift. Ordinert til prestetjeneste i juni 1980 HANS ARNE AKERØ Født: 08.10.1949 Gift Ordinert til prestetjeneste i juni 1980 Nåværende stilling: Seksjonssjef for Gudstjenesteliv og kultur, Kirkerådet Utdanning: Teologiske embetseksamen 1975, Praktisk-teologisk

Detaljer

KR 16/03 Kvalifikasjonskrav for kantorer

KR 16/03 Kvalifikasjonskrav for kantorer KR 16/03 Kvalifikasjonskrav for kantorer Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Møtested Oslo Møtedato 2.-4. mars 2003 Saksbehandler: Øyvind Meling Saksdokumenter: Kvalifikasjonskrav og tjenesteordning for kantorer

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

Ann-Helen Fjeldstad Jusnes

Ann-Helen Fjeldstad Jusnes Ann-Helen Fjeldstad Jusnes 58 år Sivilstatus: gift Nåværende stilling: prost i Lofoten Sør Hålogaland bispedømme Utdanning: Hadeland Gymnas, reallinjen,1972-75 Sagavoll folkehøyskole, bibel og lederlinje

Detaljer

Hovedkomiteen i Kirkelig fellesråd i Oslo vedtatt følgende høringsuttalelse:

Hovedkomiteen i Kirkelig fellesråd i Oslo vedtatt følgende høringsuttalelse: Fra: Robert Wright Sendt: 13. mai 2015 13:44 Til: KR-Postmottak Emne: Høringsvar Veivalg fra Kirkelig fellesråd i Oslo Hovedkomiteen i Kirkelig fellesråd i Oslo vedtatt følgende

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Kirkemøtet, planlegging 2014 og evaluering 2013

Kirkemøtet, planlegging 2014 og evaluering 2013 DEN NORSKE KIRKE KR 37/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 26.-27. september 2013 Referanser: Saksdokumenter: Kirkemøtet, planlegging 2014 og evaluering 2013 Sammendrag Det er Kirkerådet

Detaljer

Landsorganisasjonen i Norge

Landsorganisasjonen i Norge ' Landsorganisasjonen i Norge Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep. 0030 OSLO Deres ref. 06)gafiR1-012 012825/06 NTG 694 OslodfMtb2.2006 HØRING - NOU 2006:2 STATEN OG DEN NORSKE

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Høringssvar - Ny organisering av Det praktisk-teologiske seminar

Høringssvar - Ny organisering av Det praktisk-teologiske seminar 1 av 5 Vår dato Vår referanse Saksbehandler Solveig.E.Bru@mf.no Deres referanse Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Høringssvar - Ny organisering av Det praktisk-teologiske seminar Organisering

Detaljer

Møteprotokoll for Borg bispedømmeråd

Møteprotokoll for Borg bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Borg bispedømmeråd Møteprotokoll for Borg bispedømmeråd Møtedato: 07.09.2015 Møtested: Bispegården Møtetid: 13:30-19:00 Møtedeltakere Bjørn Solberg Anne Gangnes Kleiven Arne Leon Risholm

Detaljer